Перелік заходів, виконання яких може здійснюватися за рахунок державного, галузевих, регіональних фондів охорони праці та фондів охорони праці підприємств

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Держнаглядохоронпраці 02.06.99 № 102 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України "7" липня 1999р. за № 445/3738 Перелік заходів виконання яких може здійснюватися за рахунок державного галузевих регіональних фондів охорони праці та фондів охорони праці підприємств Загальні положення Перелік заходів установлюється з метою своєчасного планування й цільового фінансування тих робіт на державному галузевому регіональному рівнях та на підприємствах усіх форм власності й видів діяльності які спрямовані на розв'язання найважливіших загальнодержавних галузевих та регіональних проблем з охорони праці; доведення умов і безпеки праці до нормативних вимог або підвищення існуючого їх рівня на виробництві; попередження нещасних випадків на виробництві професійних захворювань та невиробничого травматизму; забезпечення контролю за цільовим використанням коштів. 1. Заходи що можуть здійснюватися за рахунок державного фонду охорони праці: 1.1. Розробка проектів державних законодавчих та нормативнo-правових актів з охорони праці концепцій та програм щодо поліпшення стану безпеки гігієни праці та виробничого середовища. 1.2. Розробка безпечних та не шкідливих технологій для здоров'я працюючих; створення й органiзацiя виробництва нових видів сучасних засобів колективного та індивідуального захисту працівників приладів контролю шкідливих факторів виробничого середовища спеціальних технічних та робототехнічних засобів проведення аварійних робіт. 1.3. Розробка та впровадження автоматизованих інформаційних систем охорони праці систем аналізу технічного стану засобів виробництва експертних систем аналізу та прогнозування небезпечних та аварійних ситуацій на виробництві автоматичних систем контролю концентрації газів та небезпечних речовин у виробничому середовищі. 1.4. Розробка методик оцінки стану охорони праці та принципів економічного управління охороною праці. 1.5. Розробка науково об рунтованих критеріїв оцінки ризику заподіяння шкоди здоров'ю працюючих та оцінки втрати професійної працездатності людей унаслідок виробничих травм і професійних захворювань розробка методик розрахунку страхових тарифів та страхових платежів при соціальному страхуванні від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань. 1.6. Розробка заходів щодо створення вибухових речовин підвищеної вибухобезпеки безпечного поводження з вибуховими речовинами. 1.7. Розробка показників ергономічної оцінки рівня охорони праці та порядку їх урахування в процесі проектування й експлуатації технологічних процесів і устаткування проведення їх експертизи. 1.8. Матеріально-технічне оснащення експертно-технічних сертифікаційних центрів та випробувальних лабораторій організація державної системи сертифікації засобів виробництва індивідуального захисту працюючих на відповідність вимогам щодо охорони праці. 1.9. Сприяння створенню матеріальної бази й організація навчання і підвищення кваліфікації керівних та інспекторських кадрів системи Держнаглядохоронпраці викладачів вищих закладів освіти які проводять навчання з питань охорони життя здоров'я та безпеки праці. 1.10. Створення та видання підручників навчально-методичних та наочних посібників типових навчальних програм періодичних видань з питань охорони праці. Розробка та впровадження тренажерів для проведення навчання з охорони праці. 1.11. Створення навчальних та інформаційних радіо- телепередач відео- кіно- і діафільмів з питань охорони праці безпечної життєдіяльності населення. 1.12. Створення матеріальної бази видавничо-поліграфічних комплексів; розробка та організація випуску знаків безпеки плакатів пам'яток інформаційних листків тощо з охорони праці каталогів засобів індивідуального захисту працюючих. 1.13. Забезпечення нормативними документами з питань охорони праці спеціалістів системи Держнаглядохоронпраці. 1.14. Організація та проведення конференцій семінарів оглядів-конкурсів виставок інших заходів з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності. 1.15. Забезпечення міждержавних зв'язків з охорони праці вивчення досвіду інших країн участь у діяльності міжнародних організацій проведенні міжнародних семінарів нарад виставок тощо з цих питань. 1.16. Заохочення трудових колективів і окремих осіб які плідно працюють над розв'язанням проблем з охорони праці. 1.17. Надання допомоги галузевим регіональним фондам охорони праці та фондам охорони праці підприємств. 2. Заходи що можуть здійснюватися за рахунок галузевих фондів охорони праці: 2.1. Створення та впровадження автоматизованих інформаційних систем охорони праці на галузевому рівні типових автоматизованих експертних систем аналізу та прогнозування небезпечних та аварійних ситуацій на виробництві. 2.2. Розробка та впровадження спеціальних технічних засобів для механізації важких небезпечних та шкідливих робіт. 2.3. Проведення науково-дослідних і проектно-конструкторських робіт для розв'язання проблем охорони праці. 2.4. Розробка та реалізація заходів для усунення типових для підприємств галузі шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища запиленість загазованість шум вібрація ультразвук іонізуючі та інші види шкідливих випромінювань . 2.5. Розробка та організація виробництва нових засобів індивідуального та колективного захисту працюючих на підприємствах галузі. 2.6. Розробка й реалізація навчальних та інформаційних програм щодо підвищення рівня знань працівників населення з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності. 2.7. Створення матеріальної бази галузевих навчальних центрів з охорони праці розробка та виготовлення тренажерів для навчання працівників зайнятих на роботах з високим рівнем техногенного ризику діючих моделей та макетів виробничого обладнання. 2.8. Проведення навчання працівників з питань охорони праці. 2.9. Розробка й реалізація заходів метрологічного кадрового та організаційного забезпечення атестації робочих місць. Створення госпрозрахункових промислово-санітарних лабораторій у тому числі пересувних для надання допомоги підприємствам галузі в проведенні атестації робочих місць на їх відповідність нормативним актам про охорону праці. 2.10. Проведення експертизи технічного стану будівель і споруд діагностики та експертизи потенційно небезпечних об'єктів обладнання на підприємствах галузі. 2.11. Створення та матеріально-технічне оснащення сертифікаційних лабораторій для сертифікації засобів виробництва індивідуального захисту працюючих. 2.12. Проведення конференцій нарад семінарів оглядів-конкурсів тощо з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності створення та матеріально-технічне забезпечення постійно діючих виставок тих засобів індивідуального захисту працюючих що виробляються на вітчизняних підприємствах. 2.13. Організація випуску знаків безпеки плакатів пам’яток інформаційних листків з охорони праці каталогів засобів індивідуального захисту працюючих та забезпечення ними підприємств галузі. 2.14. Вивчення досвіду інших країн участь у діяльності міжнародних організацій проведенні міжнародних семінарів нарад виставок тощо з питань охорони праці. 2.15. Розробка та видання нових та перевидання тих що не переглядаються галузевих нормативних актів про охорону праці забезпечення ними служб охорони праці підприємств галузі. 2.16. Заохочення трудових колективів і окремих осіб які плідно працюють над розв'язанням проблем охорони праці. 2.17. Надання допомоги державному іншим галузевим регіональним фондам охорони праці та фондам охорони праці підприємств. 2.18. Матеріально-технічне забезпечення діяльності галузевого фонду охорони праці. 3. Заходи що можуть здійснюватися за рахунок регіональних фондів охорони праці: 3.1. Розробка та впровадження систем управління охороною праці на рівні регіону. 3.2. Сприяння становленню і розвитку спеціалізованих підприємств та виробництв науково-технічних центрів творчих колективів експертних груп діяльність яких спрямована на розв'язання проблем охорони праці. 3.3. Здійснення заходів метрологічного кадрового та організаційного забезпечення атестації робочих місць на підприємствах регіону що не мають галузевого підпорядкування. Створення госпрозрахункових промислово-санітарних лабораторій у тому числі пересувних для надання допомоги підприємствам у проведенні атестації робочих місць на відповідність їх нормативним актам про охорону праці. 3.4. Cтворення та обладнання регіональних навчально-методичних центрів з охорони праці проведення навчання працівників з питань охорони праці та безпечної життєдіяльності населення. 3.5. Розробка й реалізація навчальних та інформаційних програм щодо підвищення рівня знань працівників з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності. 3.6. Створення навчальних та інформаційних теле- радіопрограм щодо підвищення рівня знань населення з питань безпеки гігієни праці та виробничого середовища безпечної життєдіяльності населення. 3.7. Проведення конференцій нарад семінарів оглядів-конкурсів тощо з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності створення та матеріально-технічне забезпечення постійно діючих виставок тих засобів індивідуального захисту працюючих що виробляються на вітчизняних підприємствах. 3.8. Організація випуску знаків безпеки плакатів пам’яток інформаційних листків з охорони праці каталогів засобів індивідуального захисту працюючих та забезпечення ними підприємств регіону. 3.9. Вивчення досвіду інших країн участь у діяльності міжнародних організацій проведенні міжнародних семінарів нарад виставок тощо з питань охорони праці. 3.10. Перевидання тих що не переглядаються нормативних актів про охорону праці забезпечення ними служб охорони праці в регіоні. 3.11. Проведення експертизи технічного стану будівель і споруд експертизи та діагностики потенційно небезпечних об'єктів та устаткування на підприємствах що не мають галузевого підпорядкування. 3.12. Часткове фінансування заходів передбачених регіональними програмами запобігання дорожньо-транспортному побутовому дитячому травматизму іншим нещасним випадкам невиробничого характеру. 3.13. Заохочення трудових колективів і окремих осіб які плідно працюють над розв'язанням проблем охорони праці. 3.14. Надання допомоги державному галузевим іншим регіональним фондам охорони праці та фондам охорони праці підприємств. 3.15. Матеріально-технічне забезпечення діяльності регіонального фонду охорони праці. 4. Заходи що можуть здійснюватися за рахунок фондів охорони праці підприємств: 4.1. Атестація робочих місць на відповідність їх нормативним актам про охорону праці. 4.2. Забезпечення працюючих спецодягом спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту. 4.3. Реалізація заходів щодо усунення безпосереднього контакту працівників із шкідливими речовинами й матеріалами іншими несприятливими та небезпечними факторами виробництва. 4.4. Упровадження систем автоматичного контролю та сигналізації наявності шкідливих і небезпечних виробничих факторів пристроїв аварійного вимкнення виробничого устаткування та комунікацій в разі виникнення небезпеки для працюючих. 4.5. Упровадження устаткування та пристроїв які забезпечують захист працюючих від ураження електричним струмом дії статистичної електрики та розрядів блискавок. 4.6. Обладнання спеціальних механізмів пристроїв та площадок що забезпечують зручне та безпечне виконання робіт на висоті. 4.7. Приведення рівнів шуму вібрації ультразвуку іонізуючих та інших шкідливих випромінювань на робочих місцях у відповідність до вимог чинних нормативних актів. 4.8. Розроблення виготовлення й монтаж нових реконструкція діючих: загальних та місцевих вентиляційних систем пристроїв кондиціонування повітря аспіраційних пило - газовловлювальних пристроїв; систем природного та штучного освітлення робочих місць діючого виробництва евакуаційних виходів та місць масового переходу працюючих; систем опалення теплових водяних повітряних завіс та повітряних душів утеплення дверей вікон підлог у діючому виробництві. 4.9. Механізація прибирання виробничих приміщень у тому числі стружки та інших відходів виробництва очищення повітропроводів освітлювальної арматури вікон світлових ліхтарів тощо. 4.10. Проведення експертизи технічного стану будівель та споруд експертизи та діагностики потенційно небезпечних об'єктів устаткування обладнання тощо. 4.11. Створення кабінетів куточків виставок з питань охорони праці; придбання потрібних нормативних документів навчальних посібників плакатів; періодичної літератури поліграфічної продукції обладнання тощо. 4.12. Навчання працiвників проведення нарад семінарів з питань охорони праці. 4.13. Оснащення виробничих приміщень сигнальними кольорами та знаками безпеки відповідно до правил та стандартів з безпеки праці попередження дорожньо-транспортних пригод на території підприємства. 4.14. Реконструкція та оснащення на виробництві санітарно-побутових приміщень гардеробних душових кімнат для вживання їжі тощо місць організованого відпочинку; обладнання їх сучасним інвентарем і устаткуванням з метою доведення рівня забезпеченості працюючих до встановлених норм. 4.15. Обладнання фізкультурно-оздоровчих кімнат; придбання з цією метою спортивного інвентарю устаткування лікувальних та оздоровчих препаратів та медикаментів для профілактики профзахворювань та реабілітації здоров'я постраждалих від нещасних випадків на виробництві. 4.16. Заохочення трудових колективів і окремих осіб які плідно працюють над поліпшенням стану безпеки гігієни праці та виробничого середовища. 4.17. Проведення профілактичних медичних оглядів працюючих оплата медичних послуг спеціалістів з діагностики та лікування працівників які потерпіли внаслідок професійних захворювань та нещасних випадків на виробництві. 4.18. Відшкодування підприємствам установам організаціям витрат на відрядження працівників які є членами комісії з спеціального розслідування нещасних випадків на виробництві або залучені до її роботи. 4.19. Надання допомоги державному галузевим регіональним фондам охорони праці та фондам охорони праці інших підприємств. - 5 -