Перелік прав посадових осіб (державних інспекторів) системи Державного комітету України по нагляду за охороною праці

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ Затверджено Головою Держнаглядохоронпраці України 12 листопада 1993 р. Перелік прав посадових осіб державних інспекторів системи Державного комітету України по нагляду за охороною праці Посадовим особам державним інспекторам системи Держнаглядохоронпраці згідно з Законом України "Про охорону праці" і Положенням про Держнаглядохоронпраці 328-93-п для здійснення своїх функцій надаються відповідні права які вони повинні своєчасно і повністю використовувати у наглядовій роботі. 1. Державні інспектори по нагляду за охороною праці відповідно до посадових обов'язків мають право: 1.1. Безперешкодно у будь-який час відвідувати підприємства установи та організації незалежно від форм власності і видів їх діяльності надалі - підприємства для перевірки додержання законодавства про охорону праці та використання надр одержувати від власника або уповноваженого ним органу надалі - власник необхідні пояснення матеріали та інформацію з цих питань. 1.2. Видавати власникам і посадовим особам підприємств обов'язкові для виконання приписи про усунення порушень законодавчих та інших нормативних актів про охорону праці і використанні надр а також усунення недоліків при виконанні маркшейдерських і геологічних робіт. 1.3. Зупиняти у встановленому порядку експлуатацію підприємств окремих виробництв цехів дільниць робочих місць та устаткування до усунення порушень вимог з охорони праці що створюють загрозу життю або здоров'ю працюючих. 1.4. Притягувати у встановленому порядку до адміністративної відповідальності працівників винних у порушенні законодавчих та інших нормативних актів про охорону праці та використання надр. 1.5. Надсилати подавати власникам підприємств подання про невідповідність окремих посадових осіб займаній посаді а також вносити пропозиції про відсторонення від роботи працівників які систематично порушують законодавчі та інші нормативні акти про охорону праці та використання надр. Надсилати в необхідних випадках матеріали до прокуратури для притягнення цих працівників до кримінальної відповідальності. 1.6. Призупиняти дію дозволів виданих будь-яким органом Держнаглядохоронпраці якщо не забезпечується додержання узгоджених умов їх дії. 1.7. Залучати за узгодженням з підприємствами місцевими органами державної виконавчої влади спеціалістів для проведення перевірок підприємств та об'єктів. 1.8. Брати участь у перевірці знань з питань охорони праці у новопризначених посадових осіб до початку виконання ними своїх обов'язків і періодично під час їх роботи. 1.9. Перевіряти додержання встановленого порядку допуску працівників до роботи їх інструктажу та навчання безпечних методів праці а також проводити перевірки знань працівників з питань охорони праці. Відстороняти від виконання небезпечних і спеціальних робіт осіб які не мають допуску на їх виконання або виявили при перевірці незадовільні знання. 1.10. Призупиняти випуск або вилучати дозволи на виготовлення і застосування продукції машин механізмів устаткування транспортних засобів технологічних процесів а також на проведення підривних робіт у разі невідповідності їх вимогам нормативних актів про охорону праці та використання надр. Забороняти застосування у виробництві шкідливих речовин на які не розроблено гранично допустимих нормативів концентрацій методів і засобів метрологічного контролю а також тих що не пройшли токсикологічної експертизи. 1.11. Проводити у встановленому порядку розслідування обставин і причин аварій нещасних випадків та випадків природної смерті працівників на виробництві а також технічне розслідування розкрадань розкидання та втрат вибухових матеріалів. Приймати за результатами розслідувань обов'язкові для виконання підприємствами рішення з питань що належать до компетенції Держнаглядохоронпраці і контролювати виконання цих рішень. 1.12. Забороняти роботи пов'язані з використанням надр та їх геологічним вивченням якщо порушуються законодавчі та інші нормативні акти що визначають порядок виконання таких робіт. 1.13. Вимагати від власників-користувачів надр належного обгрунтування при списанні з обліку запасів корисних копалин. 1.14. Контролювати додержання встановлених органами Держнаглядохоронпраці умов безпечного проведення випробувань вибухових матеріалів застосування засобів механізації підривних робіт упаковки для ВМ та контрольно-вимірювальних приладів що використовуються при виконанні підривних робіт. 1.15. Проводити технічний огляд об'єктів котлонагляду газового комплексу та підйомних споруд а також іншого устаткування підвищеної небезпеки. Контролювати своєчасність огляду таких об'єктів службами технагляду підприємств. 1.16. Відстороняти від роботи працівників які знаходяться на робочих місцях у спецодягу спецвзутті або з засобами індивідуального захисту що не відповідають умовам праці та вимогам нормативно-технічної документації. 1.17. Контролювати відшкодування у встановленому порядку власником шкоди заподіяної працівникові каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я збитків іншим підприємствам громадянам та державі у зв'язку з втратами викликаними порушеннями вимог охорони праці а також своєчасну і повну сплату власником штрафу за випадки виробничого травматизму та професійних захворювань порушення законодавчих та інших нормативних актів про охорону праці та використання надр. 1.18. Вносити у відповідні органи Держнаглядохоронпраці пропозиції щодо здійснення заходів спрямованих на поліпшення умов і охорони праці на підприємствах а також щодо застосування до них економічних санкцій за допущені випадки виробничого травматизму професійних захворювань порушення законодавчих та інших нормативних актів про охорону праці та використання надр. 1.19. Контролювати правильність витрачання коштів з фонду охорони праці підприємства. 2. Державні інспектори провідні I - II категорії центрального апарату Комітету та територіальних управлінь відповідно до посадових обов'язків мають права передбачені першим розділом даного Переліку а також право: 2.1. Перевіряти контрольну роботу що проводиться на місцях підприємствах інспекторським складом територіальних управлінь та їх структурних підрозділів. 2.2. Одержувати при проведенні перевірки відповідно від державних інспекторів які контролюють підприємства а також від посадових осіб інспекцій та територіальних управлінь довідки та пояснення необхідні для виконання своїх функцій. 2.3. Вносити керівникам інспекцій та територіальних управлінь пропозиції з питань поліпшення наглядової роботи. 2.4. Брати участь у роботі комісій що утворюються у міністерствах відомствах в інших господарських об'єднаннях органах центральної та місцевої державної виконавчої влади з перевірки знань питань охорони праці у посадових осіб. 2.5. Очолювати групи інспекторів під час проведення цільових і комплексних обстежень підприємств та об'єктів. 3. Головні державні інспектори центрального апарату Комітету та територіальних управлінь відповідно до посадових обов'язків мають права передбачені першим та другим розділами цього Переліку а також право: 3.1. Вносити відповідним підрозділам Держнаглядохоронпраці пропозиції про заслуховування повідомлень керівників підприємств з питань що належать до компетенції цих підрозділів а також брати участь у підготовці матеріалів до таких звітів. 3.2. Здійснювати методичне керівництво наглядовою роботою державних інспекторів. 4. Начальники державних інспекцій їхні заступники а також начальники відділів територіальних управлінь відповідно до посадових обов'язків мають права передбачені першим другим та третім розділами даного Переліку а також право: 4.1. Видавати підприємствам дозволи на проведення підривних робіт і робіт пов'язаних з експлуатацією будівництвом та наладкою об'єктів газового комплексу а також вилучати ці дозволи якщо порушуються умови їх дії. 4.2. Накладати у встановленому порядку штрафи тільки начальники інспекцій або вносити пропозиції про їх накладення на підприємства за порушення законодавчих та інших нормативних актів про охорону праці а також у разі невиконання розпоряджень приписів посадових осіб органів Держнаглядохоронпраці з питань безпеки гігієни праці та виробничого середовища. 4.3. Реєструвати підйомні споруди об'єкти котло- та газового нагляду склади вибухових матеріалів а також узгоджувати документацію про розміщення таких складів. 4.4. Видавати свідоцтва підприємствам на право придбання вибухових матеріалів та "Єдині книжки підривника майстра-підривника ". 4.5. Утворювати у встановленому порядку комісії щодо складання іспитів і видавати відповідні свідоцтва особам яких готують до виконання робіт підвищеної небезпеки. 4.6. Заслуховувати звіти керівників підприємств та об'єднань про стан охорони праці використання надр виконання маркшейдерських та геологічних робіт та про заходи щодо усунення недоліків при проведенні таких робіт. 4.7. Організовувати експертизу проектних рішень на відповідність їх законодавчим та іншим нормативним актам про охорону праці. 4.8. Обмежувати призупиняти або забороняти користування надрами при необгрунтованій або самовільній забудові площ залягання корисних копалин та недодержання встановленого порядку використання таких площ з іншою метою. 4.9. Надсилати власникам подання про увільнення у встановленому порядку від займаних посад осіб які: самовільно відновлюють роботи або здійснюють пуск об'єктів та устаткування експлуатація яких була заборонена органами Держнаглядохоронпраці; порушують встановлений порядок обліку зберігання та використання вибухових матеріалів; не мають права керувати роботами з підвищеною небезпечністю гірничі маркшейдерські підривні газонебезпечні електротехнічні на котлоагрегатах об'єктах підйомних споруд та газового комплексу металоплавильних та хімічних агрегатах тощо ; не пройшли навчання або не склали іспит з охорони праці. 4.10. Розглядати і вирішувати спірні питання що виникають між власником та державним інспектором під час перевірки підприємства а також відміняти переглядати у необхідних випадках рішення та висновки державного інспектора. 4.11. Видавати обов'язкові для виконання інспекторським складом інспекції відділу письмові розпорядження вказівки за результатами перевірки роботи державних інспекторів. 4.12. Координувати роботу служб охорони праці підприємств установ організацій та місцевих органів державної виконавчої влади. 5. Начальники територіальних управлінь Держнаглядохоронпраці головні інженери та заступники начальників управлінь відповідно до посадових обов'язків мають права передбачені першим - четвертим розділами даного Переліку а також право: 5.1. Перевіряти роботу з питань охорони гігієни праці та виробничого середовища яку проводять органи місцевої державної виконавчої влади та об'єднання підприємств. 5.2. Видавати керівникам структурних підрозділів органів місцевої державної виконавчої влади обов'язкові для виконання вказівки приписи щодо усунення недоліків в організації роботи з охорони праці. 5.3. Розробляти за участю об'єднань підприємств органів місцевої державної виконавчої влади та профспілок пропозиції щодо поліпшення безпеки гігієни праці та виробничого середовища на підприємствах і вносити ці пропозиції до регіональної та національної програм з охорони праці а також контролювати виконання цих програм. 5.4. Створювати у складі територіального управління госпрозрахункові підрозділи для проведення діагностики устаткування експертизи проектів ліцензування та сертифікації виробів робіт та послуг навчання та атестації спеціалістів. 5.5. Призначати у межах вимог чинних нормативних актів про охорону праці проведення підприємствами та їх підрозділами контрольних випробувань устаткування та матеріалів контрольних аналізів виробничого середовища технічного огляду устаткування незалежної експертизи проектно-конструкторської документації. 5.6. Узгоджувати на підприємствах з видобування та переробки корисних копалин твердих рідких газоподібних норми їх втрат а також норми втрат наявних у них компонентів. 5.7. Призначати представників органів Держнаглядохоронпраці в державні комісії з приймання в експлуатацію нових і тих що реконструюються підприємств та об'єктів. 5.8. Видавати у встановленому порядку дозволи власникам на: початок роботи нового або реконструйованого підприємства об'єкта ; виготовлення проведення випробувань та передачу у виробництво зразків нових машин механізмів устаткування та інших засобів виробництва а також впровадження нових технологій; виготовлення і монтаж технологічного устаткування та приладів газового комплексу; право користування гірничим відводом а у виняткових випадках і забудову площ залягання корисних копалин; виготовлення монтаж та ремонт об'єктів котлонагляду та підйомних споруд які підлягають реєстрації в органах Держнаглядохоронпраці; підготовку та атестацію робітників що зайняті на роботах пов'язаних з виготовленням монтажем ремонтом реконструкцією наладкою та експлуатацією об'єктів котлонагляду газового господарства та підйомних споруд а також тих які виконують роботу на технологічних трубопроводах та апаратах хімічних і металургійних виробництв зварювальники слюсарі дефектоскопісти апаратники тощо . Відміняти такі дозволи гірничі відводи при невиконанні умов їх дії. 5.9. Встановлювати за поданнями підприємств об'єднань комбінатів відповідні категорії шахт рудників за газом відносити їх до небезпечних за пилом раптовими викидами вугілля породи та газу гірськими ударами а також затверджувати переведення шахт рудників з однієї категорії небезпеки в іншу. 5.10. Вирішувати спірні питання які виникають при користуванні надрами зокрема при їх геологічному вивченні розробці родовищ корисних копалин загальнодержавного значення захороненні шкідливих речовин тощо. 5.11. Організовувати і проводити атестацію інспекторів та посадових осіб а також перевірку знання ними законодавчих та інших документів про охорону праці та використання надр. 5.12. Приймати рішення за клопотаннями власників підприємств про встановлення терміном до одного року виняткового порядку застосування відповідного нормативу з охорони праці з визначенням терміну та умов тимчасової відміни його дії. 5.13. Координувати роботу служб охорони праці місцевих органів державної виконавчої влади. 6. Начальник Головного управління охорони праці начальники управлінь та відділів центрального апарату Держнаглядохоронпраці та їх заступники відповідно до посадових обов'язків мають права передбачена першим - п'ятим розділами даного Переліку а також право: 6.1. Перевіряти роботу структурних підрозділів міністерств державних комітетів центральних галузевих органів господарського управління з питань безпеки гігієни праці та виробничого середовища. 6.2. Розробляти за участю міністерств державних комітетів інших центральних органів державної виконавчої влади та профспілок пропозиції щодо поліпшення безпеки гігієни праці та виробничого середовища в галузях суспільного виробництва і включати ці пропозиції-заходи до галузевої та національної програм з охорони праці а також контролювати виконання таких програм. 6.3. Заслуховувати звіти керівників структурних підрозділів міністерств державних комітетів центральних галузевих органів господарського управління з питань охорони праці використання надр виконання маркшейдерських та геологічних робіт. Вносити пропозиції колегії Комітету про заслуховування з зазначених питань звіту керівників міністерств державних комітетів та центральних галузевих органів господарського управління. 6.4. Представляти Комітет в інших організаціях та установах при розгляді питань що стосуються охорони праці. 6.5. Перевіряти діяльність територіальних органів Держнаглядохоронпраці щодо виконання ними своїх функцій а також заслуховувати звіти з цих питань державних інспекторів та посадових осіб територіальних органів. 6.6. Організовувати і проводити навчальні семінари та курси підвищення кваліфікації інспекторського складу. 6.7. Координувати роботу служб охорони праці міністерств державних комітетів та центральних галузевих органів господарського управління. 7. Заступники Голови Держнаглядохоронпраці відповідно до розподілу обов'язків мають права передбачені першим - шостим розділами даного Переліку без будь-яких винятків а також право: 7.1. Видавати міністерствам відомствам центральним галузевим органам господарського управління обов'язкові для виконання вказівки приписи щодо усунення недоліків в організації роботи з охорони праці. 7.2. Залучати у встановленому порядку спеціалістів органів центральної та місцевої державної виконавчої влади територіальних управлінь об'єднань Академії наук галузевих науково-дослідних організацій та навчальних закладів як експертів з питань охорони праці та використання надр. 7.3. Узгоджувати: галузеві комплексні заходи щодо поліпшення безпеки гігієни праці та виробничого середовища; державні та галузеві стандарти технічні умови та інші нормативно-технічні документи які містять вимоги з охорони праці; схеми дислокації воєнізованих та інших професійних аварійно-рятувальних формувань та аварійно-диспетчерських служб. 7.4. Організовувати у встановленому порядку міжнародне співробітництво з координації наглядової діяльності з питань охорони праці та використання надр. 7.5. Видавати дозволи на застосування нових машин механізмів та технологій після їх промислових випробувань. Начальник Технічного управління Держнаглядохоронпраці Надруковано: Законодавство України про охорону праці том 4 Київ 1995.