Методичні рекомендації щодо організації планування, обліку та контролю роботи органів держнаглядохоронпраці України

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці № 221 від 04.10.2004 Методичні рекомендації щодо організації планування обліку та контролю роботи органів держнаглядохоронпраці України Методичні рекомендації щодо організації планування обліку та контролю роботи органів Держнаглядохоронпраці України далі – Методичні рекомендації розроблено у відповідності з законом та нормативно-правовими актами з охорони праці для надання методичної допомоги при забезпеченні належного виконання посадовими особами Держнаглядохоронпраці України вимог що передбачені “Положенням про порядок організації державного нагляду за охороною праці та гірничого нагляду в системі Держнаглядохоронпраці України” встановлення єдиного підходу до його організації у різних галузях економіки а також підвищення ролі та відповідальності посадових осіб Держнаглядохоронпраці України за виконання своїх обов’язків. В Методичних рекомендаціях використано набутий органами Держнаглядохоронпраці України досвід організації державного нагляду за охороною праці охороною надр на об’єктах усіх галузей економіки та форм власності. Методичні рекомендації повинні враховуватися під час організації планування та здійснення державного нагляду опрацювання й затвердження посадових інструкцій працівників органів Держнаглядохоронпраці України. 1 ПЛАНУВАННЯ РОБОТИ З метою забезпечення взаємодії Держнаглядохоронпраці України з іншими органами державного нагляду за охороною праці між державними інспекціями і державними інспекторами різних видів нагляду та вирішення питань систематизації наглядової діяльності проведення перевірок та інших робіт здійснюється за відповідними планами та графіками. Плани роботи Держнаглядохоронпраці України територіальних управлінь та округів складаються на кожних півроку. За рішенням колегії Держнаглядохоронпраці України і Ради територіального управління в разі потреби до них вносяться зміни та доповнення залежно від обставин що виникають. Управління і самостійні відділи центрального апарату Держнаглядохоронпраці України Комітету відділи територіальних управлінь державні та міжрегіональні державні інспекції працюють за квартальними планами. Робота державного інспектора планується щоквартально. 1.1 Формування плану роботи Держнаглядохоронпраці України 1.1.1 План роботи Держнаглядохоронпраці України формується згідно вимог законів України актів Президента України та Кабінету Міністрів України а також пропозицій управлінь і самостійних відділів Комітету та територіальних управлінь інших органів державного нагляду. 1.1.2 Самостійні управління і відділи Комітету та територіальні управління за півтора місяця до початку чергового півріччя подають Управлінню організації державного нагляду та обліку травматизму Комітету пропозиції щодо внесення питань до плану роботи Держнаглядохоронпраці України. 3 урахуванням цих пропозицій Управління організації державного нагляду та обліку опрацьовує проект плану і за місяць до початку півріччя виносить його на розгляд колегії а через 15 днів затверджений Головою Держнаглядохоронпраці України план роботи направляє територіальним управлінням та управлінням і самостійним відділам Комітету. План роботи органів Держнаглядохоронпраці України оформлюється за встановленою формою додаток 1 . До плану роботи Держнаглядохоронпраці України додається: план роботи колегії графік комплексних та цільових перевірок які проводяться під керівництвом посадових осіб Комітету додаток 2 . 1.2 План роботи управлінь і самостійних відділів Комітету Плани роботи управлінь і самостійних відділів Комітету складаються на квартал згідно з піврічним планом Держнаглядохоронпраці України за напрямками основними з яких є: - заходи щодо удосконалення наглядової роботи та роботи по управлінню охороною праці; - контроль за виконанням Національної галузевих і регіональних програм щодо заходів спрямованих на поліпшення безпеки гігієни праці та виробничого середовища; - перевірка роботи місцевих органів і державних інспекторів галузевого нагляду надання їм практичної й методичної допомоги; - організація навчання інспекторського складу; - заслуховування звітів керівників галузей об'єднань і підприємств із питань створення безпечних та нешкідливих умов праці на виробництві й виконання заходів щодо удосконалення управління охороною праці; - участь у навчанні і перевірці знань працівників міністерств відомств концернів корпорацій та інших об’єднань підприємств що створені за галузевим принципом місцевих органів державної виконавчої влади; - підготовка до затвердження нових державних міжгалузевих та галузевих нормативних актів про охорону праці а також контроль за своєчасним переглядом і скасуванням таких документів; - опрацювання нормативних документів щодо удосконалення наглядової роботи; - координація роботи служб охорони праці міністерств державних комітетів та інших центральних галузевих органів господарського управління та місцевих органів державної виконавчої влади; - проведення цільових й комплексних перевірок об"єднань і підприємств підконтрольних галузей щодо дотримання законів та інших нормативно-правових актів про охорону праці та охорону надр. Плани роботи управлінь і самостійних відділів затверджуються їх начальниками. 1.3 План роботи територіального управління. 1.3.1 План роботи територіального управління складається з урахуванням питань запланованих Комітетом і його галузевими управліннями самостійними відділами виходячи з фактичного стану промислової безпеки і охорони праці на підконтрольних об’єктах регіону. Він повинен передбачати заходи щодо реалізації державної політики в охороні праці здійснення та підвищення ефективності державного нагляду за дотриманням вимог законів та нормативно-правових актів про охорону праці в першу чергу на об’єктах із підвищеною небезпекою впровадження нових форм і методів роботи реалізації Національної галузевих і регіональних програм покращання стану безпеки гігієни праці і виробничого середовища на підконтрольних об’єктах проведення комплексних і цільових перевірок об’єктів а також інформаційно-роз’яснювальної роботи з питань охорони праці. В плані повинні бути висвітлені питання навчання підвищення кваліфікації і атестації інспекторського складу проведення семінарів вивчення і впровадження передового досвіду роботи взаємодія з органами місцевої виконавчої влади і місцевого самоврядування регіональними органами з питань безпечної життєдіяльності населення з іншими органами державного нагляду. До плану додається: план роботи Ради територіального управління план проведення комплексних і цільових перевірок підприємств і об’єктів який погоджуються з іншими органами державного нагляду. План роботи перед затвердженням начальником територіального управління розглядається на засіданні Ради територіального управління. 1.3.2 Для розгляду обговорення і прийняття рішень з найбільш актуальних питань що стосуються наглядової діяльності та управління охороною праці на регіональному рівні опрацьовуються піврічні плани роботи Ради територіального управління які затверджуються начальником територіального управління. Засідання Ради територіального управління проводяться як правило один раз на місяць. У разі потреби організуються виїзні а також спільні засідання з органами місцевої державної виконавчої влади. 1.3.3. Плани роботи відділів територіального управління а також плани головних державних інспекторів що не входять до складу відділів інспекцій складаються щоквартально відповідно до піврічного плану територіального управління і затверджуються їх начальниками. Ці плани доцільно складати за такими основними напрямками: - підготовка питань до розгляду на засіданні Ради територіального управління; - перевірка роботи державних інспекцій і окремих державних інспекторів надання їм практичної допомоги щодо здійснення державного нагляду за охороною праці; - участь у проведенні комплексних і цільових перевірок стану робіт з охорони праці на об’єктах а також узагальнення результатів цих перевірок; - вивчення і перевірка роботи підрозділів /служб/ керівників і посадових осіб підприємств щодо виконання ними вимог Закону "Про охорону праці" а також додержання положень про ці підрозділи /служби/ а їх працівниками - посадових інструкцій; - контроль за впровадженням заходів щодо поліпшення безпеки гігієни праці та виробничого середовища що передбачені на підприємствах колективними договорами та спеціальними програмами з цих питань; - контроль за своєчасним і якісним проведенням спеціальних розслідувань нещасних випадків та аварій що проводяться державними інспекторами а також контроль за виконанням заходів що запропоновані комісіями з розслідування та якістю матеріалів розслідувань; - вивчення узагальнення та поширення позитивного досвіду наглядової роботи державних інспекцій та державних інспекторів; - аналіз стану безпеки і умов праці на підконтрольних державним інспекторам об’єктах та перевірка якості їх приписів; - організація контролю за виконанням наказів постанов колегії та інших рішень Держнаглядохоронпраці України і територіального управління; - проведення семінарів та інших видів технічного навчання посадових осіб територіального управління; - опрацювання методичних вказівок щодо організації інспекторських перевірок та інших питань наглядової роботи. 1.4 План роботи округу Плани роботи округу за змістом відповідають планам роботи територіального управління. Складаються з урахуванням пропозицій інспекцій та державних інспекторів що підпорядковані даному округу. План роботи округу затверджується начальником територіального управління за місцем розміщення округу та погоджуються з галузевим управлінням Держнаглядохоронпраці України. 1.5 Плани роботи державної інспекції міжрегіональної державної інспекції. У державних інспекціях згідно плану роботи територіального управління та з урахуванням пропозицій державних інспекторів опрацьовуються квартальні плани роботи. 0перативні групи державних інспекторів у складі державних інспекцій охорони праці у вугільній промисловості працюють за планом відповідної державної інспекції. Квартальні плани затверджуються начальником інспекції. До цих планів додаються плани комплексних і цільових перевірок підконтрольних підприємств об’єктів . У плани роботи державної інспекції включаються питання залежно від рівня організації системи управління охороною праці на підконтрольних підприємствах об’єктах стану виробничого травматизму і аварійності та їх аналізу по причинах і подіях. У планах слід передбачати: - виконання заходів запланованих територіальним управлінням і Держнаглядохоронпраці України що стосуються державної інспекції; - проведення комплексних і цільових перевірок підприємств об’єктів ; - установлення контролю за виконанням передбачених колективними договорами і спеціальними програмами заходів щодо поліпшення стану безпеки й умов праці запобігання нещасним випадкам та аваріям на підконтрольних підприємствах об’єктах ; - організацію нагляду за дотриманням на підприємствах установлених органами Держнаглядохоронпраці України умов щодо виключного порядку застосування нормативних актів про охорону праці; - надання державними інспекторами допомоги службам охорони праці на підприємствах; - поширення позитивного досвіду організації нагляду державними інспекторами і роботи трудових колективів підприємств з питань охорони праці; - здійснення контролю за виконанням рішень Держнаглядохоронпраці України територіального управління та державної інспекції пропозицій що запропоновані в актах і приписах за результатами комплексних і цільових перевірок підприємств а також виконання заходів що розроблені комісіями з розслідування нещасних випадків та аварій; - підготовка матеріалів для розгляду на засіданні Ради ТУ питань виконання пропозицій запропонованих в актах і приписах виданих за результатами перевірок підконтрольних підприємств об'єктів . - проведення аналізу стану безпеки й умов праці причин травматизму та аварійності на підконтрольних підприємствах за методиками що впроваджені галузевими управліннями /відділами/ Комітету; - перевірки роботи державних інспекторів та їх звіти; - проведення технічного й правового навчання державних інспекторів і організація показових перевірок об’єктів. 1.6 Плани роботи галузевих і спеціалізованих державних інспекцій Плани роботи галузевих і спеціалізованих державних інспекцій /охорони надр і геолого-маркшейдерського нагляду котлонагляду й нагляду за підйомними спорудами в енергетиці і .будівництві по нагляду за провітрюванням і пилогазовим режимом шахт тощо/ а також відділів територіального управління повинні бути взаємоузгоджені. 1.7 План роботи державного інспектора Державні інспектори працюють за щоквартальним планом робіт додаток 3 складеним на підставі плану роботи державної інспекції. Невід'ємною частиною плану роботи державного інспектора є щомісячний графік обстеження підприємств об’єктів додаток 4 . План роботи державного інспектора складається з урахуванням робіт що передбачені планом державної інспекції аналізу причин виробничого травматизму й аварійності а також результатів виконання заходів що були спрямовані на поліпшення організації управління охороною праці на підконтрольних об’єктах. 0соблива увага при цьому приділяється перевірці виконання раніше виданих роботодавцям підприємств приписів щодо усунення недоліків у проведенні робіт із питань охорони праці. У цьому плані що затверджується начальником державної інспекції залежно від конкретних умов слід передбачати: - здійснення контролю за виконанням передбачених колективним договором комплексних заходів щодо досягнення встановлених нормативів безпеки гігієни праці та виробничого середовища підвищення існуючого рівня охорони праці запобігання випадкам виробничого травматизму і аваріям проведенням медичних оглядів працівників; - проведення аналізу причин травматизму та аварійності а також стану охорони праці на підконтрольних об’єктах. Погодження заходів опрацьованих підприємством щодо попередження причин порушення вимог нормативних актів про охорону праці; - надання методичної допомоги уповноваженим трудових колективів і комісіям з охорони праці підконтрольних підприємств їх навчання; - інформування трудових колективів органів місцевої державної виконавчої влади про стан справ з охороною праці на підконтрольних підприємствах об’єктах ; - поширення позитивного досвіду організації робіт з охорони праці; - проведення нагляду перед прийняттям підприємств та об"єктів в експлуатацію; - здійснення контролю на підконтрольних підприємствах об'єктах за розслідуванням нещасних випадків та аварій перевірка правильності оформлення матеріалів розслідувань а також виконанням заходів що запропоновані комісією з розслідувань. - заходи щодо виконання рішень Держнаглядохоронпраці України територіального управління та інспекції які стосуються підконтрольних підприємств об’єктів ; - перевірки функціонування системи управління охороною праці на підприємствах в тому числі виконання працівниками посадових обов’язків інструкцій стосовно питань охорони праці; - перевірки наявності висновків експертизи щодо відповідності нормативним актам про охорону праці проектів об’єктів що будуються й реконструюються а також на нові технологічні процеси /роботи/ устаткування й матеріали; - здійснення нагляду на підконтрольних підприємствах об’єктах за станом інженерних мереж; - участь державних інспекторів у перевірці оздоровчих дитячих таборів та баз відпочинку; - проведення перевірок наявності та обігу вибухових матеріалів; - проведення перевірок щодо ідентифікації та декларування об’єктів підвищеної небезпеки; - перевірки наявності дозволів органів Держнаглядохоронпраці України на виконання робіт підвищеної небезпеки експлуатацію об’єктів підвищеної небезпеки а при їх наявності виконання дозвільних умов; - інші питання згідно Положення про Держнаглядохоронпраці України. Державному інспектору дозволяється протягом поточного місяця у разі обґрунтованої необхідності корегувати графіки перевірок з обов’язковим погодженням начальником інспекції. 2. ОБЛІК ТА ЗВІТ РОБОТИ 2.1 Облік та звіт роботи державного інспектора Робота державного інспектора підзвітна начальнику заступнику начальника державної інспекції. Акти перевірок підприємств що проведені державними інспекторами є основою для складання ними тижневого місячного квартального та річного звітів. Ці звіти являються складовою частиною звітів структурних підрозділів та Держнаглядохоронпраці України вцілому додаток 6 . Інформацію начальнику інспекції або іншій посадовій особі Держнаглядохоронпраці України про складений звіт за результатами проведеної планової і позапланової роботи державний інспектор надає усно. Кожний державний інспектор для ведення обліку та аналізу своєї роботи повинен вести таку документацію: - перелік підконтрольних підприємств об'єктів затверджених начальником інспекції; - журнал обліку нещасних випадків спеціального розслідування акти форми Н-5 Н-1 ; - справу з актами нещасних випадків на підконтрольних підприємствах об'єктах - таблиці аналізу травматизму працюючих в Україні; - плани роботи державного інспектора та графіки перевірок підконтрольних підприємств об’єктів ; - справу з актами перевірок підконтрольних підприємств об’єктів з іншими документами; - журнал обліку роботи державного інспектора; - справу з заявами та скаргами працюючих із відповідями роз’ясненнями тощо; - комплект нормативно-правової документації з доповненнями змінами уточненнями; - щоденник особистих записів по виконуваній роботі з замітками про прізвища керівників об’єктів служб охорони праці їх телефони і т.інше. Всі справи державного інспектора повинні зберігатись не менше 3 років. Державний інспектор працює виключно під керівництвом начальника інспекції або за його дорученням – заступника начальника інспекції головного державного інспектора. 2.2 Облік та звіт роботи державної інспекції територіального управління Облік та звіт роботи державної інспекції територіального управління складається з обліку наглядової роботи державних інспекторів посадових осіб і загальних відомостей про структурний підрозділ за встановленою Комітетом формою . 3. ПЕРЕВІРКА РОБОТИ ДЕРЖАВНОГО ІНСПЕКТОРА ІНСПЕКЦІЇ /ВІДДІЛУ/ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ Робота державного інспектора має бути перевірена як правило не менше одного разу на 2 роки інспекції /відділи/ територіального управління - не менше одного разу на три роки та самого територіального управління - не менше одного разу на 5 років. Роботу державного інспектора перевіряє начальник державної інспекції або посадові особи територіального управління чи Комітету; інспекції відділи - керівники територіального управління або посадові особи Комітету з групою спеціалістів; територіального управління - керівники Держнаглядохоронпраці України або управлінь /відділів/ та спеціалістів Комітету. Під час перевірок слід керуватись цими Методичними рекомендаціями Положеннями про державного інспектора інспекцію і територіальне управління а також примірним переліком питань додаток 7 залежно від стану охорони праці причин нещасних випадків та аварій на підконтрольних підприємствах а також завдань щодо організації управління охороною праці у конкретний період. Перелік питань у кожному конкретному випадку визначається окремо. Під час перевірки роботи державного інспектора відмічаються як позитивні так і негативні сторони його роботи; при цьому особливо уважно розглядається питання про вжиття заходів щодо усунення недоліків у здійсненні нагляду що були виявлені попередньою перевіркою. На підставі перевірки обов’язково дається оцінка впливу державного інспектора на стан справ щодо виконання законодавчих та інших нормативних актів з охороні праці й створення безпечних і нешкідливих умов праці на підконтрольних об’єктах згідно методики оцінки наглядової діяльності державного інспектора та органів Держнаглядохоронпраці України. Результати перевірки оформлюються довідкою з конкретними пропозиціями щодо усунення недоліків поширення позитивного досвіду роботи державного інспектора і повинні розглядатися на виробничій нараді в державній інспекції а в разі потреби - на засіданні Ради територіального управління. Начальнику державної інспекції слід постійно розглядати стан повноти і всебічність перевірки державними інспекторами підконтрольних об'єктів а також якість інспекторських приписів та заслуховувати звіти інспекторів про якість і виконання приписів що видані роботодавцям /керівникам/ підприємств за результатами інспекторських перевірок а також про здійснення заходів щодо поліпшення стану безпеки і умов праці на підконтрольних об’єктах. За результатами цих перевірок та звіту приймаються відповідні рішення. Кожен припис державного інспектора повинен бути перевірений та завізований начальником інспекції. Перевірка роботи державної інспекції проводиться посадовими особами територіального управління чи Комітету її наслідки оформлюються довідкою котра розглядається на нараді в інспекції за участю перевіряючих. Стан наглядової діяльності за результатами перевірки може бути розглянутий на засіданні Ради територіального управління в управлінні /відділі/ або на колегії Держнаглядохоронпраці України. Результати розгляду матеріалів перевірки і запропоновані заходи щодо поліпшення роботи оформлюються протокольним рішенням а в разі потреби - розпорядженням чи наказом відповідного органу Держнаглядохоронпраці України. Перевірка роботи територіального управління та округу здійснюється фахівцями Комітету під керівництвом заступника голови Держнаглядохоронпраці України начальника управління . Така перевірка як правило проводиться одночасно з усіх видів нагляду. Результати перевірки роботи територіального управління округу оформляються довідкою доводяться до відома державного інспекторського складу територіального управління округу та розглядаються на засіданні колегії Комітету. Оцінка роботи державних інспекторів начальників державних інспекцій посадових осіб і керівників територіальних управлінь округу їх матеріальне і моральне стимулювання повною мірі залежать від особистого вкладу у справу поліпшення умов і безпеки праці на підконтрольних об’єктах у регіоні галузі критерії оцінки визначаються ННДІОП та затверджуються Комітетом . З метою забезпечення безперервності нагляду в державній інспекції повинен розроблятися графік заміни державного інспектора у разі його відсутності хвороба відпустка тощо . При цьому інспектор що заміщає відсутнього повинен бути проінструктований та ознайомлений з переліком об’єктів які він буде тимчасово контролювати і внести відповідні зміни у свій графік перевірок. З метою поширення досвіду й підвищення кваліфікації державного інспектора а також удосконалення ефективності державного нагляду за охороною праці рекомендується за рішенням керівництва державної інспекції і територіального управління переміщати державних інспекторів що працюють за однаковою спеціалізацією з однієї дільниці на іншу /з одних об’єктів на інші/ . У разі змін в навантаженні державного інспектора кількість та складність підконтрольних об’єктів середньоспискова кількість працюючих начальник державної інспекції за погодженням з начальником територіального управління може переміщувати інспекторів у межах інспекції. Такі переміщення державних інспекторів допускаються і в межах територіального управління. 4 НАВЧАННЯ ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПОСАДОВИХ ОСІБ ДЕРЖНАГЛЯДОХОРОНПРАЦІ УКРАЇНИ 4.1. Перед початком роботи посадових осіб Держнаглядохоронпраці України та через кожні три роки роботи вони проходять навчання та підвищення кваліфікації у Головному навчально-методичному центрі Держнаглядохоронпраці України. 4.2. Державний інспектор після закінчення навчання в Головному навчально-методичному центрі Держнаглядохоронпраці України проходить у державній інспекції стажування протягом одного місяця під керівництвом досвідченого державного інспектора. 4.3. В територіальних управліннях щоквартально організуються цільові семінари по організації державного нагляду в різних галузях економіки: - з порядку розслідування нещасних випадків; - ведення справ про притягнення винних у порушенні нормативних актів з охорони праці до адміністративної відповідальності; - призупинки робіт експлуатації устаткування об’єктів тощо; - проведення аналізу виробничого травматизму; - формування графіків перевірки; - планування роботи; - складання звітів та ведення інших справ. 4.4. В державних інспекціях один раз у місяць проводяться заняття по вивченню нормативно-технічної та законодавчої бази за узгодженням з відділами організації державного нагляду територіальних управлінь. 4.5. Начальник заступник начальника державної інспекції кожного тижня проводить нараду інспекторів з аналізом виконаної роботи корегуванням плану роботи розглядом накопичених питань та пропозицій. Додаток 1 до Методичних рекомендацій щодо організації планування обліку та контролю роботи органів Держнаглядохоронпраці України ЗАТВЕРДЖУЮ підпис посада прізвище ініціали “ “ 200 р. П Л А Н роботи назва органу Держнаглядохоронпраці України на 200 р. півріччя квартал №№ з/п. Зміст роботи Термін виконання Виконавці Примітки 1 2 3 4 5 Підпис прізвище ініціали посада особи що склала план “ “ 200 р. Додаток 2 до Методичних рекомендацій щодо організації планування обліку та контролю роботи органів Держнаглядохоронпраці України ЗАТВЕРДЖУЮ підпис посада прізвище ініціали “ “ 200 р. П Л А Н проведення комплексних та цільових перевірок назва органу Держнаглядохоронпраці України на 200 р. півріччя квартал №№ з/п. Відомості про підприємство об’єкт Вид перевірки комплексна цільова Приймають участь в перевірці Посада прізвище ініціали голови комісії по перевірці Термін перевірки назва адреса форма власності міністерство відомство КВЕД посада прізвище ініціали особи Держнаглядохоронпраці України орган нагляду відомство 1 2 3 4 5 6 7 8 9 підпри- ємства Об’єкта з підвищеною небезпекою Підпис прізвище ініціали посада особи що склала план “ “ 200 р. Додаток 3 до Методичних рекомендацій щодо організації планування обліку та контролю роботи органів Держнаглядохоронпраці України ЗАТВЕРДЖУЮ підпис прізвище ініціали начальника заступника начальника державної інспекції “ “ 200 р. П Л А Н роботи державного інспектора назва інспекції територіального управління Держнаглядохоронпраці України на 200 року квартал № пп. Назва підконтрольних об’єктів їх адреса КВЕД Зміст роботи Термін виконання Дата виконання № акта перевірки припи-су інші документи що підтверджують виконану роботу 1 2 3 4 5 6 Підпис прізвище ініціали державного інспектора “ “ 200 р. Додаток 4 до Методичних рекомендацій щодо організації планування обліку та контролю роботи органів Держнаглядохоронпраці України ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ прізвище ініціали начальника державної інспекції підпис начальника державної інспекції “ “ 200 р. ГРАФІК ПЕРЕВІРОК ПІДКОНТРОЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ ОБ’ЄКТІВ НА 200 РОКУ місяць приз віще та по-батькові державного інспектора № з п Назва підконтрольного підприємства об» акта адреса КВЕД Вид перевірки Дата перевірки Дата і номер акту перевірки Дата фактичного виконання припису Примітка план факт початок закінчення початок закінчення 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Додаток 5 до Методичних рекомендацій щодо організації планування обліку та контролю роботи органів Держнаглядохоронпраці України Кількість пропонуємих перевірок на одного державного інспектора № з п Органи державного нагляду види нагляду Підприємства видів економічної діяльності об”єкти підприємств видів нагляду Кількість пропонуємих перевірок цільові оперативні за місяць за місяць 1 2 3 4 5 1 Департамент організації державного гірничого нагляду та за охороною надр Вугільна промисловість 1 14 2 Гірничорудна і нерудна 1 12 3 Нерудна промисловість 1 10 4 Управління організації державного нагляду в металургії енерге тиці будівництві та котлонагляду Металургійна промисловість 1 9 5 Будівництво та пром-ть будматеріалів 3 8 6 Енергетика 3 8 7 ?ЖКГ 2 8 8 Управління організації державного нагляду у нафтогазовому та хімічному комплексах Хімічна нафтохімічна переробна промисловість 2 9 9 Нафтогазовидобувна промисловість 2 10 10 Газова промисловість 1 11 11 ?ЖКГ 2 8 12 Відділ організації державного нагляду в машинобудуванні на транспорті та зв’язку Машинобудування 2 10 13 Залізничний транспорт 2 9 14 Водний транспорт морський річковий 2 8 15 Автодорожий міський авіаційний та іший транспорт 2 8 16 Пошта звязок 3 9 17 ?ЖКГ 2 8 18 Управління організації державного нагляду в АПК та соціально-культурній сфері Сільське господарство 2 7 19 Лісове господарство 2 7 20 Рибне господарство 2 7 21 Водне господарство 22 Харчова промисловість та перероблення с/г продуктів 2 7 23 Текстильна промисловість та пошиття одягу 2 7 24 Виробництво шкіри та шкіряного взуття 2 7 25 Виробництво деревини та виробів з деревини 2 7 26 Видавнича справа 2 7 27 Соціально-культурна сфера 2 12 28 Спеціалізовані види нагляду Охорона надр 1 7 29 Котлонагляд і підйомні споруди 2 10 * Примітка :ЖКГ – підприємства організації та інші об”єкти ЖКГ згідно із закріпленими розділами КВЕД Наказ №1 Держнаглядохоронпраці від 08.01.2003р Додаток 6 до Методичних рекомендацій щодо організації планування обліку та контролю роботи органів Держнаглядохоронпраці України Показники наглядової діяльності №з/п Назва показників 1 2 1 Кількість підконтрольних підприємств адмін.одиниць 2 у тому числі по формах власності: державних 3 колективних 4 приватних 5 Середньоспискова чисельність працівників зайнятих на підконтрольних підприємствах всього 6 у тому числі по формах власності: державних 7 колективних 8 приватних 9 Чисельність працівників по статі і віку на підконтрольних підприємствах: чоловіків 10 жінок 11 підлітків 12 дітей 13 Чисельність посадових осіб які здійснюють державний нагляд: за штатом 14 фактично 15 Загальна чисельність державних інспекторів: за штатом 16 фактично 17 з них жінок фактично 18 Проведено перевірок: комплексних 19 цільових 20 оперативних 21 у тому числі в нічний час 22 Кількість підприємств на яких проводились перевірки всього 23 у тому числі по формах власності: державних 24 колективних 25 приватних 26 Чисельність працівників зайнятих на перевірених підприємствах 27 Кількість відпрацьованих інспекторами людино-днів всього 28 з них витрачено: на перевірки 29 витрачено на розслідування нещасних випадків 30 витрачено на викладацьку роботу годин 31 Виявлено порушень нормативних актів про охорону праці всього 32 Усунено порушень нормативних актів про охорону праці 33 Кількість призупинених робіт і об”єктів всього 34 Кількість штрафів накладених на підприємства за порушення нормативних актів про охорону праці 35 Сума штрафів тис. грн. 36 Сума стягнутих штрафів тис. грн. 37 Кількість штрафів накладених на працівників всього 38 з них на керівників підприємств 39 Сума штрафів на працівників тис. грн. 40 Стягнуто штрафів з працівників всього 41 Сума стягнутих штрафів з працівників тис. грн. 42 Направлено матеріалів слідчим органам за порушення законодавства про охорону праці без урахування нещасних випадків чол. 43 Відмовлено в порушенні кримінальної справи чол. 44 Заслухано керівників підконтрольних підприємств всього 45 у тому числі на раді теруправління 46 Кількість виявлених прихованих нещасних випадків 47 Сума штрафів за приховані нещасні випадки тис. грн 48 Перевірена робота: інспекцій 49 інспекторів 50 Кількість видів робіт підвищеної небезпеки?? встановлених на підставі аналізу травматизму та перевірок ** Постанова КМ України №1631 від 15.10.2003р. Додаток 7 до Методичних рекомендацій щодо організації планування обліку та контролю роботи органів Держнаглядохоронпраці України ПРИМІРНИЙ ПЕРЕЛІК питань які підлягають вивченню під час перевірки роботи державного інспектора державної інспекції територіального управління або його відділів 1.Загальні питання 1.1. Якість складання планів роботи внесення в плани змін і доповнень виходячи з результатів аналізу травматизму та аварій на підконтрольних підприємствах об’єктах . Виконання планів відповідальність та звітність за своєчасне виконання планів. 1.2. Виконання рішень держінспекції територіального управління й Комітету установлений порядок призначення відповідальних осіб за виконання та контроль звітність про виконання . 1.3. Здійснення нагляду за будівництвом і реконструкцією підприємств та об’єктів приймання їх в експлуатацію. 1.4. Відповідність на підконтрольних підприємствах порядку розслідування виробничих травм та аварій чинному Положенню якість матеріалів розслідування. Контроль виконання запропонованих комісіями з розслідування заходів щодо недопущення нещасних випадків та аварій. 1.5. Роботи щодо усунення недоліків у здійсненні нагляду на підконтрольних підприємствах що були виявлені під час попередньої перевірки. 1.6. Ставлення вимог до власників /керівників/ підприємств щодо удосконалення системи управління охороною праці. 1.7. Контроль за реалізацією на підконтрольних підприємствах заходів щодо поліпшення безпеки гігієни праці та виробничого середовища які передбачені спеціальними програмами колективними договорами і т.ін. а також за функціонуванням системи навчання працівників і перевірки їх знань з питань охорони праці проведенням медоглядів. 1.8. Контроль роботи служб охорони праці підконтрольних підприємств та організацій надання практичної допомоги цим службам. 1.9. Виконання планів проведення перевірок підконтрольних підприємств об’єктів цільових й комплексних якість приписів за їх результатами контроль за виконанням приписів. 1.10. Робота щодо встановлення за клопотанням власників підприємств строку виключного порядку застосування відповідного нормативу з охорони праці з визначенням терміну та умов тимчасового припинення його чинності. Організація контролю за виконанням таких умов і своєчасним усуненням порушень вимог з охорони праці. 1.11. Вивчення узагальнення і поширення позитивного досвіду роботи державних інспекцій а також колективів підприємств із питань охорони праці. 1.12. Аналіз стану охорони праці виробничого травматизму та аварійності на підконтрольних підприємствах. 1.13. Інформування трудових колективів органів місцевої державної влади й прокуратури про стан справ з охорони праці на об’єктах. 1.14. Повнота й своєчасність використання у наглядовій роботі прав що надані посадовим особам /державним інспекторам/ системи Держнаглядохоронпраці. Контроль за сплатою штрафів працівниками реалізацією подань щодо притягнення до відповідальності посадових осіб за порушення законів та інших нормативно-правових актів про охорону праці. 1.15. Наявність і порядок ведення облікової і звітної документації що установлена відповідно до вимог територіального управління й Комітету. 2. Додаткові питання щодо перевірки роботи державного інспектора 2.1. Участь у проведенні організаційних заходів щодо зміцнення технологічної дисципліни на підконтрольних підприємствах надання допомоги службам охорони праці а також у перевірці їх роботи. Використання у роботі засобів масової інформації. 2.2. Якість перевірок об’єктів і приписів. Контроль за виконанням приписів. 2.3. Дотримання установлених нормативів перевірок підконтрольних об’єктів у тому числі в нічні зміни вихідні дні. 2.4. Додержання установленого порядку заборони робіт та їх відновлення. 2.5. Наявність актів розслідування нещасних випадків за формою Н-І. 2.6. Здійснення контролю за виконанням плану заходів щодо створення здорових і безпечних умов праці що розроблені за результатами комплексної перевірки підприємства. 2.7. Виконання технічних і організаційних завдань щодо охорони праці на підконтрольних об'єктах що доручалися державному інспектору під час попередньої перевірки його роботи. 3.Додаткові питання щодо перевірки роботи державної інспекції /відділу/ територіального управління 3.1. Укомплектованість штату державних інспекторів робота щодо підвищення їх кваліфікації. 3.2. Дотримання установленого порядку відновлення заборонених робіт. 3.3. Заслуховування в інспекції керівників підприємств із питань створення здорових і безпечних умов праці а також виконання інспекторських приписів щодо усунення недоліків у цій роботі. 3.4. Проведення перевірок роботи державних інспекторів оформлення результатів таких перевірок та їх розгляд в інспекції. 3.5. Виконання робіт які заплановані територіальним управлінням і стосуються інспекції. 3.6. Проведення технічного й правового навчання державних інспекторів і організація показових перевірок об'єктів. 3.7. Дотримання установленого порядку прийому громадян з особистих питань щодо розгляду їх пропозицій заяв і скарг. 3.8. Ведення діловодства. 3.9. Експлуатація й використання за призначенням службового транспорту витрачання коштів на службові відрядження. 4. Додаткові питання щодо перевірки роботи територіального управління 4.1. Укомплектованість штату інспекторських кадрів робота щодо підвищення їх кваліфікації. Наявність затвердженого резерву на заміщення вакантних посад. 4.2. Керівництво держінспекціями. Дотримання установленої періодичності перевірки їх роботи. Розгляд результатів таких перевірок виконання рішень що приймаються. Методи роботи апарату територіального управління щодо надання практичної допомоги інспекціям. 4.3. Робота Ради територіального управління періодичність засідань планування робіт прийняття рішень і контроль за їх виконанням і т.і. . 4.4. Організація заслуховування на засіданнях Ради заступників начальника управління керівників його структурних підрозділів і державних інспекторів щодо здійснення заходів які спрямовані на удосконалення наглядової роботи. 4.5. Організація перевірки роботи з питань охорони праці на підконтрольних підприємствах установах та організаціях. Заслуховування звітів з цих питань їх керівників та посадових осіб. 4.6. Контроль за впровадженням наукових розробок нової техніки та передової технології. Заслуховування звітів із цих питань керівників та провідних фахівців науково-дослідних і проектно-конструкторських організацій. 4.7. Розгляд роботи експертно-технічних центрів по проведенню діагностики устаткування експертизи проектів сертифікації виробів робіт і послуг навчанню та атестації фахівців тощо. 4.8. Видача дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію обєктів машин та механізмів підвищеної небезпеки. 4.9. Ведення діловодства. Порядок розгляду пропозицій заяв і скарг громадян. Організація прийому громадян з особистих питань. 4.10. Експлуатація й використання за призначенням службових і спеціальних автомобілів. 2 17 2 17