НПАОП 45.2-3.01-04

НПАОП 45.2-3.01-04 Нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам, занятым в строительном производстве

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Держнаглядохорон- праці України 17.05.2004 № 126 Зареєстровано в Мінюсті 07.06.2004 за № 699/9298 Про затвердження Змін до Норм безплатної видачі спеціального одягу спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам зайнятим у будівельному виробництві Наказ Державного комітету України з промислової безпеки охорони праці та гірничого нагляду від 1 жовтня 2007 року N 233 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11 жовтня 2007 р. за N 1164/14431 З метою приведення нормативно-правових актів з охорони праці у відповідність до вимог законодавства та відповідно до Положення про Державний комітет України з промислової безпеки охорони праці та гірничого нагляду затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2006 N 1640 НАКАЗУЮ: 1. Затвердити Зміни до Норм безплатної видачі спеціального одягу спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам зайнятим у будівельному виробництві затверджених наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 17.05.2004 N 126 зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 07.06.2004 за N 699/9298 що додаються. 2. Начальнику управління організації державного нагляду в металургії машинобудуванні енергетиці будівництві та котлонагляду Іванченку В. І. у визначеному порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України. 3. Начальнику управління нормативно-правового та юридичного забезпечення Прохорову В. В. ужити заходів щодо включення цього наказу до Державного реєстру нормативно-правових актів з охорони праці. 4. Заступнику начальника відділу персоналу діловодства та спецроботи Кравцю В. Ю. забезпечити опублікування цього наказу в засобах масової інформації. 5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Держгірпромнагляду Дєньгіна А. П. Т. в. о. Голови Держгірпромнагляду   Г. Суслов   Наказ Державного комітету України з промислової безпеки охорони праці та гірничого нагляду від 1 жовтня 2007 р. N 233 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11 жовтня 2007 р. за N 1164/14431  Зміни до Норм безплатної видачі спеціального одягу спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам зайнятим у будівельному виробництві затверджених наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 17.05.2004 N 126 зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 07.06.2004 за N 699/9298 1. Перше речення пункту 3 розділу 1 викласти в новій редакції: "3. Норми розроблено для професій працівників зайнятих у будівельному виробництві перелік яких відповідає Національному класифікатору України ДК 003:2005 "Класифікатор професій" затвердженому наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 26.12.2005 N 375 із змінами і доповненнями ". 2. У назві колонки 2 таблиці розділу 2 "Норми безплатної видачі спеціального одягу спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам зайнятим на будівельних монтажних та ремонтно-будівельних роботах" слова та цифри "Код КП згідно з Класифікатором професій ДК 003-95" замінити словами та цифрами: "Код згідно з Класифікатором професій ДК 003:2005". 3. У колонці 6 таблиці розділу 2 "Норми безплатної видачі спеціального одягу спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам зайнятим на будівельних монтажних та ремонтно-будівельних роботах" далі - розділ 2 установити термін носіння напівчобіт утеплених 36 місяців для професій з такими порядковими номерами та кодами згідно з Класифікатором професій затвердженим наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 26.12.2005 N 375: 11  7212.2  газозварник  14  7241.2  електромонтажник акумуляторних батарей  7241.2  електромонтажник вторинних ланцюгів  7241.2  електромонтажник електричних машин  7245.2  електромонтажник з кабельних мереж  7137.2  електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж  7241.2  електромонтажник розподільних пристроїв  7241.1  електромонтажник силових мереж та електроустаткування  7241.1  електромонтажник-налагоджувальник  16  7137.2  електрослюсар будівельний  106  7233.1  монтажник будівельних машин та механізмів  107  7233.2  монтажник гідроагрегатів  108  7233.2  монтажник дробильно-розмельного устаткування та устаткування для сортування й збагачення  112  7245.2  монтажник зв'язку-кабельник  113  7245.2  монтажник зв'язку-спаювальник  115  7233.2  монтажник компресорів насосів та вентиляторів  116  7233.2  монтажник металорізального та ковальсько-пресового устаткування  117  7233.2  монтажник механічного устаткування гідротехнічних споруд  118  7233.1  монтажник підіймально-транспортного устаткування безперервної дії  119  7233.2  монтажник підіймально-транспортного устаткування переривчастої дії  120  7241.1  монтажник приладів та апаратури автоматичного контролю регулювання та керування  123  7233.2  монтажник сільськогосподарського устаткування  124  7136.2  монтажник технологічних трубопроводів  126  7241.2  монтажник турбоагрегатів та синхронних компенсаторів  129  7423.2  монтажник устаткування деревообробних підприємств  130  7233.2  монтажник устаткування зерносховищ та підприємств з промислового перероблення зерна  135  7233.2  монтажник устаткування підприємств поліграфічної промисловості  136  7233.2  монтажник устаткування підприємств текстильної промисловості  137  7233.2  монтажник устаткування підприємств харчової промисловості  138  7233.2  монтажник устаткування підприємств хімічної та нафтової промисловості  139  7233.2  монтажник устаткування підприємств целюлозно-паперової промисловості  140  7233.2  монтажник устаткування сортувальних гірок  141  7233.2  монтажник устаткування холодильних установок  142  7233.2  монтажник шахтного устаткування на поверхні  161  7136.2  слюсар з виготовлення вузлів та деталей технологічних трубопроводів  162  7233.2  слюсар з виготовлення вузлів та деталей санітарно-технічних систем  164  7124.2  столяр будівельний  171  7133.2  штукатур  4. У колонці 2 таблиці розділу 2 цифри "7212.2" замінити цифрами "7212.1". Начальник управління організації державного нагляду в металургії машинобудуванні енергетиці будівництві та котлонагляду   В. І. Іванченко  НОРМЫ БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВИ И ДРУГИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РАБОТНИКАМ ЗАНЯТЫМ В СТРОИТЕЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 1. Настоящие Нормы разработаны в соответствии с Законом Украины «Об охране труда» постановлением Кабинета Министров Украины «Об утверждении Программы развития производства средств индивидуальной защиты работников на 2001-2004 годы» от 8 августа 2001 г. № 952 Сводного плана разработки пересмотра нормативно-правовых актов по охране труда на 2004 год утверждённого приказом Госнадзорохрантруда Украины от 09.03.2004 № 77. 2. Настоящие Нормы распространяются на организации и предприятия независимо от форм собственности и подчинённости которые выполняют подрядным или хозяйственным способом следующие работы: строительные монтажные ремонтно-строительные дорожно-строительные электромонтажные сантехнические наладочные специальные по строительству метрополитенов туннелей подземных сооружений специального назначения и так далее. 3. Нормы разработаны для профессий работников занятых в строительном производстве перечень которых полностью отвечает Классификатору профессий ДК 003-95 утверждённому приказом Госстандарта Украины от 27.07.95 № 257 с учётом изменений и дополнений к нему. Классификация и обозначение защитных свойств средств индивидуальной защиты далее – СИЗ в зависимости от опасных и вредных производственных факторов применены согласно требованиям пункта 1.2 ГОСТ 12.4.011-89 «ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация». 4. Кроме этих Норм работники организаций и предприятий строительного комплекса которые выполняют работы отнесенные к другим видам экономической деятельности обязаны обеспечиваться СИЗ согласно «Типовым нормам бесплатной выдачи специальной одежды специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим сквозных профессий и должностей всех отраслей народного хозяйства и отдельных производств» утверждённым постановлением Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 12 февраля 1981 г. № 47/П-2 с изменениями а также согласно действующим Нормам бесплатной выдачи спецодежды спецобуви и других средств индивидуальной защиты работникам занятым в соответствующих отраслях экономики. 5. Порядок обеспечения работников организаций и предприятий необходимыми для трудового процесса средствами индивидуальной защиты а также порядок их содержания и хранения определён Положением о порядке обеспечения работников специальной одеждой специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты утверждённым приказом Государственного комитета Украины по надзору за охраной труда от 29.10.96 № 170 и зарегистрированным Министерством юстиции Украины 18.11.96 за № 667/1692 ГНАОТ 0.00-4.26-96 . Согласно этому Положению собственник или уполномоченный им орган обязан обеспечить работников спецодеждой спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты которые отвечают требованиям действующих нормативных актов. 6. Контроль за правильностью и своевременным обеспечением работников средствами индивидуальной защиты осуществляют органы государственного надзора за охраной труда профсоюзы и службы охраны труда организаций и предприятий. 7. Общественный контроль за полным и своевременным обеспечением работников СИЗ в организациях и на предприятиях осуществляют трудовые коллективы через избранных ими уполномоченных и профессиональные союзы в лице своих выборных органов и представителей а в случае отсутствия профессионального союза – уполномоченное наёмными работниками лицо. 8. При постоянной работе в населённых пунктах которым предоставлен статус горных согласно законодательству Украины сроки носки зимней спецодежды и спецобуви уменьшаются на 12 месяцев. 2. Н О Р М Ы Б Е С П Л А Т Н О Й В Ы Д А Ч И специальной одежды специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам занятым на строительных монтажных и ремонтно-строительных работах № п/п Код КП согласно Классификатору профессий ДК 003-95 Наименование профессии должности Наименование спецодежды спецобуви и других средств индивидуальной защиты Обозначение защитных свойств тип марка СИЗ Срок носки месяцы 1 2 3 4 5 6 1 7214.2 Арматурщик строительные монтажные и ремонтно-строительные работы Костюм брезентовый Ботинки кожаные Рукавицы брезентовые Каска При занятости на установке и укладке арматуры на наружных работах зимой дополнительно: Куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке Брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке Полусапоги утеплённые МпЗ МпЗ Мп - Тн Тн Тн20 12 12 1 до износа 36 36 36 2 8332.2 Асфальтобетонщик На разливе вяжущего материала из распределителей: Комбинезон хлопчатобумажный Ботинки кожаные или Полусапоги кожаные Жилет сигнальный Рукавицы брезентовые На взвешивании и дозировке материалов: Комбинезон хлопчатобумажный Ботинки на деревянной подошве Рукавицы комбинированные Респиратор газопылезащитный На выполнении работ по укладке горячего асфальтобетона: Куртка хлопчатобумажная Брюки хлопчатобумажные Ботинки на деревянной подошве Рукавицы брезентовые Наколенники брезентовые на вате Респиратор газопылезащитный На наружных работах зимой дополнительно: Куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке Брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке Полусапоги утеплённые МиЗ МиЗ МиЗ Со Ми МиЗ Тп Ми - МиЗ МиЗ Тп Ми Ми - Тн Тн Тн20 12 12 12 6 1 12 6 до износа до износа 12 12 6 1 до износа до износа 24 24 36 3 8152.2 Асфальтобетонщик-вариль-щик Костюм брезентовый Ботинки кожаные Рукавицы брезентовые Респиратор газопылезащитный Нм Нм Ми - 12 12 1 до износа 4 7123.2 Бетонщик Костюм брезентовый Сапоги резиновые Ботинки кожаные Рукавицы комбинированные Каска На работах с виброинстру-ментом: Рукавицы антивибрационные вместо рукавиц комбинированных Наушники противошумные На наружных работах зимой дополнительно: Куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке Брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке Полусапоги утеплённые ВнЗ СмВ МиЗ ВуМи - Мв - Тн Тн Тн20 12 18 12 до износа до износа 2 до износа 36 36 36 5 7129.2 Мостовщик Костюм хлопчатобумажный Ботинки кожаные Рукавицы комбинированные Жилет сигнальный Наколенники брезентовые на вате На наружных работах зимой дополнительно: Куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке Брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке Полусапоги утеплённые МиЗ Мун100 Ми Со Ми Тн Тн Тн20 12 12 до износа 6 дежурные 36 36 36 6 8113.2 Бурильщик строительные работы Брюки брезентовые Куртка хлопчатобумажная Ботинки кожаные Рукавицы комбинированные Каска На работах в мокрых условиях дополнительно: Сапоги резиновые На работах с виброинструментом: Рукавицы антивибрационные вместо рукавиц комбинированных Наушники противошумные На наружных работах зимой дополнительно: Куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке Брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке Полусапоги утеплённые ВнЗ ВуЗ МиЗ ВуМи - СмВ Мв - Тн Тн Тн20 12 12 12 до износа до износа 12 2 до износа 36 36 36 7 8154.2 Известегасильщик Комбинезон хлопчатобумажный Сапоги резиновые Перчатки резиновые Рукавицы комбинированные Респиратор газопылезащитный Очки защитные ВпЗ СмВ ВуЩ50 Ми - - 12 12 дежурные до износа до износа до износа 8 7129.1 Верхолаз Костюм хлопчатобумажный Ботинки кожаные на нескользящей подошве Рукавицы с наладонниками из винилискожи-Т прерывистой Каска Пояс предохранительный лямочный Пояс предохранительный безлямочный На наружных работах зимой дополнительно: Куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке Брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке Полусапоги утеплённые МпЗ См Ми - - - Тн Тн Тн20 10 12 2 до износа до износа до износа 36 36 36 9 7122.2 Огнеупорщик Комбинезон хлопчатобумажный Ботинки кожаные Рукавицы комбинированные Респиратор пылезащитный Очки защитные На горячих работах дополнительно: Куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке Брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке Полусапоги утеплённые МиЗ Ти Ми - - Ти Ти Тп 100 12 12 до износа до износа до износа 12 12 18 10 8331.2 Водитель вездехода Костюм хлопчатобумажный Сапоги кирзовые Рукавицы комбинированные Жилет сигнальный На постоянных наружных работах зимой дополнительно: Куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке Пм МиЗ Пм Со Тн 12 24 до износа 24 36 11 7212.2 Газосварщик Костюм хлопчатобумажный с огнезащитной пропиткой или Костюм для сварщика Ботинки кожаные Рукавицы брезентовые Рукавицы-краги Каска Очки защитные На обслуживании стационарных газогенераторов: Костюм хлопчатобумажный с огнезащитной пропиткой Перчатки резиновые На наружных работах зимой дополнительно: Куртка хлопчатобумажная с огнезащитной пропиткой на утепляющей прокладке Брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке Полусапоги утеплённые То То Мун200 МиТр Тр - - Тр К50Щ20 ТрТн ТрТн Тн20 12 12 12 1 1 до износа до износа 12 дежурные 36 36 48 12 8332.2 Дорожный рабочий Костюм хлопчатобумажный Плащ из водостойкого материала Ботинки кожаные Сапоги резиновые Рукавицы комбинированные Жилет сигнальный Наколенники брезентовые на вате Каска На летний период дополнительно: Головной убор шляпа или берет На наружных работах зимой дополнительно: Куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке Брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке Полусапоги утеплённые МиЗ Вн Мун200 СмЗ Ми Со Ми - Тк Тн Тн Тн20 12 36 12 12 до износа 6 до износа до износа до износа 36 36 36 13 7212.2 7212.2 7212.1 Электросварщик ручной сварки; электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах; электрогазосварщик Костюм брезентовый или Костюм для сварщика Ботинки кожаные Рукавицы брезентовые Рукавицы-краги Каска Щиток защитный При занятости на сварке шинопроводов: Костюм хлопчатобумажный с огнезащитной пропиткой Рукавицы брезентовые На наружных работах зимой всем дополнительно: Куртка хлопчатобумажная с огнезащитной пропиткой на утепляющей прокладке Брюки хлопчатобумажные с огнезащитной пропиткой на утепляющей прокладке Полусапоги утеплённые Дополнительно для электрогазосварщика: Очки защитные Тр Тр ТрМиЗ МиТр Тр - - Тр МиТр ТрТн ТрТн Тн20 - 12 12 12 1 1 до износа до износа 12 2 36 36 48 до износа 14 7241.2 7241.2 7241.2 7245.2 7137.2 7241.2 7241.1 7241.1 Электромонтажник по аккумуляторным батареям; электромонтажник по вторичным цепям; электромонтажник по электрическим машинам; электромонтажник по кабельным сетям; электромонтажник по освещению и осветительным сетям; электромонтажник по распределительным устройствам; электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию; электромонтажник-наладчик Комбинезон хлопчатобумажный Ботинки кожаные Рукавицы комбинированные или Рукавицы брезентовые На наружных работах зимой всем дополнительно: Куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке Брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке Полусапоги утеплённые МиЗ МиЗ Ми МиТр Тн Тн Тн20 12 12 до износа 2 36 36 48 15 7241.2 Электромонтёр-линейщик по монтажу воздушных линий высокого напряжения и контактной сети На работах по воздушным электрическим линиям и контактным сетям: Комбинезон хлопчатобумажный Полуплащ прорезиненный Ботинки кожаные Рукавицы комбинированные При работе на столбах пропитанных антисептиками: Костюм брезентовый вместо комбинезона хлопчатобумажного МиЗ Вн МиЗ Ми НмМиЗ 12 дежурный 12 до износа 24 На других работах: Комбинезон хлопчатобумажный Рукавицы комбинированные На наружных работах зимой дополнительно: Куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке Брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке Полусапоги утеплённые МиЗ Ми Тн Тн Тн20 12 до износа 36 36 36 16 7137.2 Электрослесарь строительный Комбинезон хлопчатобумажный Ботинки кожаные Рукавицы комбинированные Наушники противошумные Каска На наружных работах зимой дополнительно: Куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке Брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке Полусапоги утеплённые МиЗ МиЗ Ми - - Тн Тн Тн20 12 12 до износа до износа до износа 36 36 48 17 7129.2 Землекоп Костюм хлопчатобумажный Ботинки кожаные Рукавицы комбинированные На работах в мокром грунте дополнительно: Брюки брезентовые Сапоги резиновые На гидромеханизированных работах: Костюм брезентовый Сапоги резиновые Рукавицы брезентовые На наружных работах зимой дополнительно: Куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке Брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке Полусапоги утеплённые МиЗ Мун100 Ми МиВу СмВ МиВу См Вн Тн Тн Тн20 12 12 до износа дежурные 12 12 12 1 36 36 36 18 7134.2 Изолировщик на термоизоляции; изолировщик на гидроизоляции Комбинезон хлопчатобумажный Ботинки кожаные Рукавицы брезентовые или Рукавицы кислотозащитные или Перчатки резиновые на трикотажной основе НмМи НмМи Ми ВнК50 МпВн 12 12 2 2 2 Респиратор газопылезащитный Очки защитные Наколенники брезентовые на вате На горячих работах и работах в мокром грунте: Костюм брезентовый вместо комбинезона хлопчатобумажного На работах по герметизации швов: Костюм хлопчатобумажный Ботинки кожаные Рукавицы брезентовые - - НмМи Щ20Нм НмМи НмМи Ми до износа до износа дежурные 12 12 12 1 На наружных работах зимой дополнительно: Куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке Брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке Полусапоги утеплённые Тн Тн Тн20 36 36 48 19 7134.2 Изолировщик-плёночник Комбинезон хлопчатобумажный Ботинки кожаные Рукавицы комбинированные На наружных работах зимой дополнительно: Куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке Брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке Полусапоги утеплённые НмМи НмМи Ми Тн Тн Тн20 12 12 до износа 36 36 48 20 7113.2 Камнетёс строительные монтажные и ремонтно-строительные работы Костюм хлопчатобумажный из пыленепроницаемой ткани Ботинки кожаные Фартук брезентовый Рукавицы комбинированные Очки защитные от механических повреждений Респиратор пылезащитный На работах с пескоструйным аппаратом дополнительно: Костюм хлопчатобумажный из пыленепроницаемой ткани Шлем На работах в мокрых условиях дополнительно: Сапоги резиновые Нарукавники клеёнчатые МиЗ МиЗ Пн Ми - - ПнЗ - ВнСм Вн 12 12 12 до износа до износа до износа 12 до износа 12 6 На наружных работах зимой дополнительно: Куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке Брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке Полусапоги утеплённые Тн Тн Тн20 36 36 36 21 7216.2 Кессонщик-аппаратчик На обслуживании шлюзового аппарата: Комбинезон хлопчатобумажный Куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке Брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке Ботинки кожаные Рукавицы брезентовые На других работах: Костюм брезентовый вместо комбинезона хлопчатобумажного Сапоги резиновые вместо ботинок кожаных Полусапоги утеплённые Шапка-ушанка Одеяло шерстяное МиЗ Тн Тн Мун100Ми МиМп Вн См Тн20 Тн - 12 24 24 12 3 24 12 48 36 дежурное 22 7216.2 7216.2 Кессонщик-электромонтаж-ник; кессонщик-слесарь Костюм брезентовый Куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке Брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке Сапоги резиновые Рукавицы брезентовые Шапка-ушанка Одеяло шерстяное Вн Тн Тн См МпМи Тн - 24 24 24 12 2 36 дежурное 23 7216.2 Кессонщик-проходчик На работах по проходке опускных колодцев: Костюм брезентовый Сапоги резиновые Рукавицы комбинированные На других работах: Костюм брезентовый Куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке Брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке Сапоги резиновые Рукавицы брезентовые вместо рукавиц комбинированных Полусапоги утеплённые Шапка-ушанка Одеяло шерстяное Мп См Мп Мп Тн Тн См Мп Тн20 Тн - 12 12 до износа 24 24 24 12 3 36 36 дежурное При занятости на работах в кессоне способом гидромеханизации дополнительно: Плащ прорезиненный Вн дежурный 24 7134.2 Кислотоупорщик-винипластчик Костюм хлопчатобумажный Ботинки кожаные Рукавицы комбинированные Рукавицы брезентовые Фартук брезентовый Респиратор газопылезащитный Нм Нм Ми Тп100 Тп100 - 12 12 до износа 2 дежурный до износа 25 7134.2 Кислотоупорщик-гуммировщик Костюм хлопчатобумажный Ботинки кожаные Рукавицы комбинированные Фартук брезентовый с нагрудником Респиратор газопылезащитный Нм Нм Ми НмМи - 12 12 до износа 6 до износа 26 8332.2 Копровщик Комбинезон хлопчатобумажный с водоотталкивающей пропиткой Сапоги резиновые Рукавицы комбинированные Наушники противошумные Вкладыши противошумные На наружных работах зимой дополнительно: Куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке Брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке Полусапоги утеплённые МиЗ МиЗ Ми - - Тн Тн Тн20 12 12 до износа до износа до износа 36 36 48 27 7132.2 Облицовщик-мраморщик Костюм хлопчатобумажный Ботинки кожаные Рукавицы комбинированные На работах с пескоструйным аппаратом дополнительно: Костюм хлопчатобумажный из пыленепроницаемой ткани МиЗ МиЗ Ми ПнЗ 12 12 до износа 12 Шлем На наружных работах зимой дополнительно: Куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке Брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке Полусапоги утеплённые - Тн Тн Тн20 до износа 36 36 48 28 7132.2 Облицовщик-мозаичник Полукомбинезон хлопчатобумажный Ботинки кожаные Рукавицы комбинированные Фартук прорезиненный Наколенники брезентовые Респиратор пылезащитный Очки защитные На наружных работах зимой дополнительно: Куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке Брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке Полусапоги утеплённые МиЗ МиЗ Ми ВпЗ МпМи - - Тн Тн Тн20 12 12 до износа дежурный дежурные до износа до износа 36 36 48 29 7132.2 Облицовщик-плиточник Костюм хлопчатобумажный Ботинки кожаные Рукавицы комбинированные На работах с пескоструйным аппаратом дополнительно: Костюм хлопчатобумажный из пыленепроницаемой ткани Шлем На наружных работах зимой дополнительно: Куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке Брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке Полусапоги утеплённые МиЗ МиЗ Ми ПнЗ - Тн Тн Тн20 12 12 до износа 12 до износа 36 36 48 30 7132.2 Облицовщик-полировщик Комбинезон хлопчатобумажный Фартук прорезиненный Сапоги резиновые Перчатки резиновые Респиратор пылезащитный Очки защитные Наушники противошумные На наружных работах зимой дополнительно: Куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке Брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке Полусапоги утеплённые МиЗ МиЗ См МиВн - - - Тн Тн Тн20 12 12 6 дежурные до износа до износа до износа 36 36 48 31 7132.2 Облицовщик синтетическими материалами Костюм хлопчатобумажный Ботинки кожаные Наколенники брезентовые на вате Рукавицы комбинированные Респиратор газопылезащитный ПнМи МиЗ Ми Ми - 12 12 до износа до износа до износа 32 7133.2 Лепщик архитектурных деталей Комбинезон хлопчатобумажный Ботинки кожаные Рукавицы комбинированные Очки защитные ПнМи МиЗ ВуМи - 12 12 до износа до износа 33 7141.2 Маляр строительные работы Комбинезон хлопчатобумажный Ботинки кожаные Рукавицы комбинированные Респиратор газопылезащитный Очки защитные На работах с применением вредно действующих красок дополнительно: Перчатки резиновые или Перчатки на трикотажной основе При работе на кровле и металлоконструкциях дополнительно: Ботинки кожаные на нескользящей подошве На наружных работах зимой дополнительно: Куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке Брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке Полусапоги утеплённые ПнМи МиЗ ВнМи - - К50Щ20 МпВу См Тн Тн Тн20 12 12 до износа до износа до износа 2 2 до износа 36 36 48 34 8332.2 Машинист автобетонолома Комбинезон хлопчатобумажный Ботинки кожаные Рукавицы комбинированные Постоянно занятым на наружных работах зимой дополнительно: Куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке Брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке Полусапоги утеплённые МиЗ МиЗ Ми Тн Тн Тн20 12 12 до износа 36 36 48 35 8332.1 Машинист автобетононасоса Комбинезон хлопчатобумажный Сапоги резиновые Рукавицы комбинированные МиЗ СмВ Ми 12 12 до износа Постоянно занятым на наружных работах зимой дополнительно: Куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке Брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке Полусапоги утеплённые Тн Тн Тн20 36 36 48 36 8333.1 Машинист автовышки и автогидроподъёмника Комбинезон хлопчатобумажный Ботинки кожаные Сапоги резиновые Рукавицы комбинированные Постоянно занятым на открытом воздухе зимой дополнительно: Куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке Брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке Полусапоги утеплённые МиЗ З СмВ Ми Тн Тн Тн20 12 12 12 до износа 36 36 48 37 8332.1 Машинист автогрейдера Комбинезон хлопчатобумажный Сапоги резиновые или Сапоги кирзовые Рукавицы комбинированные с двумя пальцами Жилет сигнальный Каска На наружных работах зимой дополнительно: Куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке Брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке Полусапоги утеплённые МиЗ СмВ МиЗ Ми Со - Тн Тн Тн20 12 12 12 до износа 12 до износа 24 24 36 38 8332.2 Машинист автогудронатора Комбинезон хлопчатобумажный Ботинки кожаные Рукавицы комбинированные или Рукавицы брезентовые Жилет сигнальный Постоянно занятым на наружных работах зимой дополнительно: Куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке Брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке Полусапоги утеплённые ПнМиЗ МиЗ Ми Ми Со Тн Тн Тн20 12 12 до износа 3 12 36 36 48 39 8333.2 Машинист автокомпрессора Комбинезон хлопчатобумажный Ботинки кожаные Рукавицы комбинированные На наружных работах зимой дополнительно: Куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке Брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке Полусапоги утеплённые ПнМи ПнЗ ПнМи Тн Тн Тн20 12 12 до износа 36 36 48 40 8332.2 Машинист автоямобура Комбинезон хлопчатобумажный Сапоги резиновые Рукавицы комбинированные Жилет сигнальный Постоянно занятым на открытом воздухе зимой дополнительно: Куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке Брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке Полусапоги утеплённые МиЗ СмВ Ми Со Тн Тн Тн20 12 12 до износа 12 36 36 48 41 8332.2 Машинист агрегата безвоздушного распыления высокого давления Комбинезон хлопчатобумажный Ботинки кожаные Фартук прорезиненный Рукавицы комбинированные Респиратор газопылезащитный Очки защитные МиЗ МиЗ Вн Ми - - 12 12 дежурный до износа до износа до износа 42 8332.2 Машинист баровой установки Полукомбинезон хлопчатобумажный Ботинки кожаные Рукавицы комбинированные Жилет сигнальный ПнМи МиЗ Ми Со 12 12 до износа 12 43 8332.2 Машинист бетоносмесителя передвижного Комбинезон хлопчатобумажный Сапоги резиновые Рукавицы комбинированные Постоянно занятым на наружных работах зимой дополнительно: Куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке Брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке Полусапоги утеплённые МиЗ СмВ Ми Тн Тн Тн20 12 12 до износа 36 36 48 44 8332.1 Машинист бетононасосной установки Комбинезон хлопчатобумажный Сапоги резиновые Рукавицы комбинированные Постоянно занятым на наружных работах зимой дополнительно: Куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке Брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке Полусапоги утеплённые МиЗ СмВ Ми Тн Тн Тн20 12 12 до износа 36 36 48 45 8332.1 Машинист бетоноукладчика Комбинезон хлопчатобумажный Ботинки кожаные Рукавицы комбинированные Постоянно занятым на наружных работах зимой дополнительно: Куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке Брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке Полусапоги утеплённые ПнМи ПнЗ ПнМи Тн Тн Тн20 12 12 до износа 24 24 36 46 8332.2 Машинист битумоплавильной передвижной установки Комбинезон хлопчатобумажный Ботинки кожаные Рукавицы комбинированные Постоянно занятым на наружных работах зимой дополнительно: Куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке Брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке Полусапоги утеплённые ПнМиЗ МиЗ Ми Тн Тн Тн20 12 12 до износа 36 36 48 47 8332.1 Машинист бульдозера строительные работы Комбинезон хлопчатобумажный Сапоги резиновые или Сапоги кирзовые Рукавицы комбинированные с двумя пальцами Жилет сигнальный Каска На наружных работах зимой дополнительно: Куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке Брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке Полусапоги утеплённые МиЗ СмВ МиЗ Мп Со - Тн Тн Тн20 12 12 12 до износа 12 до износа 24 24 36 48 8332.2 Машинист бурильно-крано-вой самоходной машины Комбинезон хлопчатобумажный Ботинки кожаные Рукавицы комбинированные На наружных работах зимой дополнительно: Куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке Брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке Полусапоги утеплённые ПнМиЗ МиЗ Ми Тн Тн Тн20 12 12 до износа 36 36 48 49 8332.1 Машинист буровой установки строительные работы Полукомбинезон хлопчатобумажный Ботинки кожаные ПнМи МиЗ 12 12 Рукавицы комбинированные Каска На работах в мокрых условиях дополнительно: Сапоги резиновые На наружных работах зимой дополнительно: Куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке Брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке Полусапоги утеплённые Ми - В Тн Тн Тн20 до износа до износа 18 36 36 36 50 8163.2 Машинист вакуумной установки Комбинезон хлопчатобумажный Ботинки кожаные Рукавицы комбинированные На наружных работах зимой дополнительно: Куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке Брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке Полусапоги утеплённые ПнМиЗ МиЗ Ми Тн Тн Тн20 12 12 до износа 36 36 48 51 8332.2 Машинист вибровдавливающего погружателя свай самоходного Комбинезон хлопчатобумажный Ботинки кожаные Рукавицы комбинированные Каска Наушники противошумные На наружных работах зимой дополнительно: Куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке Брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке Полусапоги утеплённые МиЗ МиЗ Ми - - Тн Тн Тн20 12 12 до износа до износа до износа 36 36 48 52 8332.1 Машинист вибропогружателя бескопрового Полукомбинезон хлопчатобумажный Ботинки кожаные Рукавицы комбинированные ПнМиЗ МиЗ Ми 12 12 до износа 53 8332.2 Машинист гидромониторно-эжекторного плавучего несамоходного снаряда Комбинезон хлопчатобумажный Плащ прорезиненный Сапоги резиновые Рукавицы комбинированные МиЗ Вн См Ми 12 дежурный 12 до износа 54 8332.2 Машинист гидросеялки самоходной Комбинезон хлопчатобумажный Ботинки кожаные Рукавицы комбинированные На наружных работах зимой дополнительно: Куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке Брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке Полусапоги утеплённые ПнМиЗ МиЗ Ми Тн Тн Тн20 12 12 до износа 36 36 48 55 8332.2 Машинист грейдер-элеватора Комбинезон хлопчатобумажный Ботинки кожаные Рукавицы комбинированные Жилет сигнальный Постоянно занятым на наружных работах зимой дополнительно: Куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке Брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке Полусапоги утеплённые ПнМи МиЗ Ми Со Тн Тн Тн20 12 12 до износа 12 36 36 48 56 8332.2 Машинист грейдера прицепного Полукомбинезон хлопчатобумажный Сапоги резиновые Рукавицы комбинированные Жилет сигнальный На наружных работах зимой дополнительно: Куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке Брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке Полусапоги утеплённые МиЗ ВЗ Ми Со Тн Тн Тн20 12 12 до износа 12 36 36 48 57 8332.2 Машинист дизель-молота бескопрового Полукомбинезон хлопчатобумажный Ботинки кожаные Рукавицы комбинированные Наушники противошумные МиЗ МиЗ Ми - 12 12 до износа до износа На наружных работах зимой дополнительно: Куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке Брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке Полусапоги утеплённые Тн Тн Тн20 36 36 48 58 8332.1 Машинист дорожно-транс-портных машин Полукомбинезон хлопчатобумажный Ботинки кожаные Рукавицы комбинированные Жилет сигнальный На наружных работах зимой дополнительно: Куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке Брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке Полусапоги утеплённые МиЗ МиЗ Ми Со Тн Тн Тн20 12 12 до износа 6 36 36 48 59 8332.2 Машинист дренажной машины Полукомбинезон хлопчатобумажный Сапоги резиновые Рукавицы комбинированные ПнМиЗ СмВ Ми 12 12 до износа 60 8332.1 8332.1 Машинист экскаватора одноковшового; машинист экскаватора роторного Комбинезон хлопчатобумажный Ботинки кожаные Рукавицы комбинированные с двумя пальцами Жилет сигнальный Каска На работах в мокрых условиях дополнительно: Сапоги резиновые На наружных работах зимой дополнительно: Куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке Брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке Полусапоги утеплённые МиЗ МиЗ Ми Со - СмВ Тн Тн Тн20 12 12 до износа 12 до износа 12 36 36 48 61 8332.1 Машинист электрического оборудования землесосных плавучих несамоходных снарядов и грунтонасосных установок Комбинезон хлопчатобумажный Плащ прорезиненный Сапоги резиновые Рукавицы комбинированные МиЗ Вн СмВ Ми 12 дежурный 12 до износа 62 8161.2 Машинист электросварочного передвижного агрегата с двигателем внутреннего сгорания Комбинезон хлопчатобумажный Ботинки кожаные Рукавицы комбинированные Постоянно занятым на наружных работах зимой дополнительно: Куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке Брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке Полусапоги утеплённые ПнМи МиЗ Ми Тн Тн Тн20 12 12 до износа 36 36 48 63 8333.2 Машинист электролебёдки Полукомбинезон хлопчатобумажный Ботинки кожаные Рукавицы комбинированные На наружных работах зимой дополнительно: Куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке Брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке Полусапоги утеплённые ПнМи МиЗ Ми Тн Тн Тн20 12 12 до износа 36 36 48 64 8161.2 Машинист электростанции передвижной Комбинезон хлопчатобумажный Ботинки кожаные Галоши диэлектрические Перчатки резиновые диэлектрические Рукавицы комбинированные Зимой дополнительно: Куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке Брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке Полусапоги утеплённые МиЗ Ми Эн Эн Ми Тн Тн Тн20 12 12 до износа до износа 3 36 36 48 65 8332.1 Машинист железнодорожно-строительных машин Полукомбинезон хлопчатобумажный Ботинки кожаные Рукавицы комбинированные На наружных работах зимой дополнительно: Куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке Брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке Полусапоги утеплённые МиЗ МиЗ Ми Тн Тн Тн20 12 12 до износа 36 36 48 66 8332.2 Машинист землеройно-фре-зерной самоходной машины Полукомбинезон хлопчатобумажный Ботинки кожаные Рукавицы комбинированные При работе в мокрых условиях дополнительно: Сапоги резиновые На наружных работах зимой дополнительно: Куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке Брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке Полусапоги утеплённые ПнМиЗ МиЗ Ми ВЗ Тн Тн Тн20 12 12 до износа 12 36 36 48 67 8332.1 Машинист землесосного плавучего несамоходного снаряда Комбинезон хлопчатобумажный Плащ прорезиненный Ботинки кожаные На работах в мокрых условиях дополнительно: Сапоги резиновые Рукавицы комбинированные На наружных работах зимой дополнительно: Куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке Брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке Полусапоги утеплённые МиЗ Вн МиЗ СмВ Ми Тн Тн Тн20 12 до износа 12 12 до износа 36 36 48 68 8151.1 8151.1 Машинист смесителя асфальтобетона передвижного; машинист смесителя асфальтобетона стационарного Комбинезон хлопчатобумажный Ботинки кожаные Рукавицы комбинированные Наушники противошумные МиЗ ЗТп Ми - 12 12 до износа до износа 69 8163.2 Машинист компрессора для подачи воздуха водолазам Комбинезон хлопчатобумажный Ботинки кожаные Рукавицы комбинированные Наушники противошумные На наружных работах зимой дополнительно: Куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке Брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке Полусапоги утеплённые ПнМи ПнЗ ПнМи - Тн Тн Тн20 12 12 до износа до износа 36 36 48 70 8163.2 Машинист компрессора передвижного с двигателем внутреннего сгорания Комбинезон хлопчатобумажный Ботинки кожаные Рукавицы комбинированные Наушники противошумные При выполнении дорожных работ: Жилет сигнальный На наружных работах зимой дополнительно: Куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке Брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке Полусапоги утеплённые ПнМи ПнЗ ПнМи - Со Тн Тн Тн20 12 12 до износа до износа 12 36 36 48 71 8163.2 Машинист компрессора передвижного с электродвигателем Комбинезон хлопчатобумажный Ботинки кожаные Рукавицы комбинированные Наушники противошумные На наружных работах зимой дополнительно: Куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке Брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке Полусапоги утеплённые ПнМи ПнЗ ПнМи - Тн Тн Тн20 12 12 до износа до износа 36 36 48 72 8161.2 Машинист контактно-сварочной установки передвижной для сварки магистральных газонефтепродуктопроводов Костюм хлопчатобумажный с огнезащитной пропиткой или Костюм для сварщика Ботинки кожаные Рукавицы брезентовые Очки защитные На наружных работах зимой дополнительно: Куртка хлопчатобумажная с огнезащитной пропиткой на утепляющей прокладке Брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке Полусапоги утеплённые Тр Тр Тр Тр - ТрТн ТрТн Тн20 12 12 12 1 до износа 36 36 48 73 8332.1 Машинист копра Полукомбинезон хлопчатобумажный Ботинки кожаные Рукавицы комбинированные Наушники противошумные МиЗ МиЗ Ми - 12 12 до износа до износа На наружных работах зимой дополнительно: Куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке Брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке Полусапоги утеплённые Тн Тн Тн20 36 36 48 74 8332.1 Машинист катка самоходного с гладкими вальцами; машинист катка самоходного и полуприцепного на пневматических шинах Комбинезон хлопчатобумажный Ботинки кожаные Рукавицы комбинированные Жилет сигнальный Каска На работах в мокрых условиях дополнительно: Сапоги резиновые На наружных работах зимой дополнительно: Куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке Брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке Полусапоги утеплённые МиЗ МиЗ Ми Со - СмВ Тн Тн Тн20 12 12 до износа 12 до износа 12 36 36 48 75 8332.1 8333.1 Машинист крана автомобильного; машинист крана крановщик Комбинезон хлопчатобумажный Ботинки кожаные Рукавицы комбинированные Жилет сигнальный Каска На работах в мокрых условиях дополнительно: Сапоги резиновые На наружных работах зимой дополнительно: Куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке Брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке Полусапоги утеплённые МиЗ МиЗ Ми Со - СмВ Тн Тн Тн20 12 12 до износа 12 до износа 12 36 36 48 76 8332.2 Машинист лёдорезной машины Куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке Брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке Полусапоги утеплённые Тн Тн Тн20 36 36 48 77 8163.2 Машинист малярной станции передвижной Комбинезон хлопчатобумажный Ботинки кожаные Рукавицы комбинированные Респиратор газопылезащитный На работах с применением вредно действующих красок дополнительно: Перчатки резиновые или Перчатки на трикотажной основе На наружных работах зимой дополнительно: Куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке Брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке Полусапоги утеплённые ПнМиЗ МиЗ ВуМи - К50Щ20 МпВу Тн Тн Тн20 12 12 до износа до износа дежурные дежурные 36 36 48 78 8332.2 Машинист маркировочной машины для разметки автомобильных дорог Костюм со светоотражающими полосами Полукомбинезон хлопчатобумажный Плащ из водостойкого материала Ботинки кожаные Рукавицы комбинированные Жилет сигнальный Со ПнМи Ву МиЗ Ми Со 6 12 24 12 до износа 6 79 8332.2 Машинист машины для устройства укрепительных полос Полукомбинезон хлопчатобумажный Ботинки кожаные Рукавицы комбинированные Жилет сигнальный ПнМи Ми Ми Со 12 12 до износа 6 80 8332.2 Машинист машины для устройства швов при выполнении дорожных работ Полукомбинезон хлопчатобумажный Ботинки кожаные Рукавицы комбинированные Жилет сигнальный ПнМиЗ Ми Ми Со 12 12 до износа 6 81 8290.2 Машинист машины для изоляции газонефтепродук- топроводов Полукомбинезон хлопчатобумажный Ботинки кожаные Рукавицы комбинированные Респиратор газопылезащитный На наружных работах зимой дополнительно: Куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке Брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке Полусапоги утеплённые МиЗ МиЗ Ми - Тн Тн Тн20 12 12 до износа до износа 36 36 48 82 8290.2 Машинист машины для нанесения плёнкообразующей жидкости Полукомбинезон хлопчатобумажный Ботинки кожаные Рукавицы комбинированные Респиратор газопылезащитный На наружных работах зимой дополнительно: Куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке Брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке Полусапоги утеплённые МиЗ МиЗ Ми - Тн Тн Тн20 12 12 до износа до износа 36 36 48 83 8333.2 Машинист механизированного натяжного устройства для изготовления напряженно-армированных конструкций Полукомбинезон хлопчатобумажный Ботинки кожаные Рукавицы комбинированные Каска ПнМиЗ МиЗ Ми - 12 12 до износа до износа 84 8333.2 Машинист механизированного оборудования по подъёму подвижной скользящей опалубки Полукомбинезон хлопчатобумажный Ботинки кожаные Рукавицы комбинированные Каска ПнМиЗ МиЗ Ми - 12 12 до износа до износа 85 8332.1 Машинист механического оборудования землесосных плавучих несамоходных снарядов и грунтонасосных установок Костюм хлопчатобумажный Плащ прорезиненный Ботинки кожаные На наружных работах зимой дополнительно: Куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке Брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке Полусапоги утеплённые МиЗ Вн СмМиЗ Тн Тн Тн20 12 дежурный 12 36 36 48 86 8332.1 Машинист нарезчика швов самоходного Полукомбинезон хлопчатобумажный Ботинки кожаные Рукавицы комбинированные Жилет сигнальный ПнМи Ми Ми Со 12 12 до износа 12 87 8332.1 Машинист-оператор погрузочной машины строительные работы Комбинезон хлопчатобумажный Рукавицы комбинированные Сапоги резиновые или Сапоги кирзовые Жилет сигнальный Каска МиЗ Ми СмВ МиЗ Со - 12 до износа 12 12 12 до износа На наружных работах зимой дополнительно: Куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке Брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке Полусапоги утеплённые Тн Тн Тн20 36 36 48 88 8333.2 Машинист подъёмника грузопассажирского строительного Комбинезон хлопчатобумажный Сапоги резиновые Рукавицы комбинированные Зимой дополнительно: Куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке Брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке Полусапоги утеплённые МиЗ СмВ Ми Тн Тн Тн20 12 12 до износа 36 36 48 89 8333.2 Машинист подъёмника мачтового стоечного и шахтного Полукомбинезон хлопчатобумажный Ботинки кожаные Рукавицы комбинированные Зимой дополнительно: Куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке Брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке Полусапоги утеплённые МиЗ МиЗ Ми Тн Тн Тн20 12 12 до износа 36 36 48 90 8332.2 Машинист профилировщика Комбинезон хлопчатобумажный Ботинки кожаные Рукавицы комбинированные Жилет сигнальный МиЗ МиЗ Ми Со 12 12 до износа 12 91 8151.2 8151.2 Машинист распределителя цемента аэрационного самоходного; машинист распределителя цемента гравитационного прицепного Комбинезон хлопчатобумажный Ботинки кожаные Рукавицы комбинированные МиЗ ЗТп Ми 12 12 до износа 92 8151.2 Машинист растворосмеси-теля передвижного Комбинезон хлопчатобумажный Сапоги резиновые Рукавицы комбинированные МиЗ СмВ Ми 12 12 до износа Постоянно занятым на наружных работах зимой дополнительно: Куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке Брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке Полусапоги утеплённые Тн Тн Тн20 24 24 36 93 8151.2 Машинист растворонасоса Комбинезон хлопчатобумажный Сапоги резиновые Рукавицы комбинированные Постоянно занятым на наружных работах зимой дополнительно: Куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке Брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке Полусапоги утеплённые МиЗ СмВ Ми Тн Тн Тн20 12 12 до износа 36 36 48 94 8332.1 Машинист скрепера строительные монтажные и ремонтно-строительные работы Комбинезон хлопчатобумажный Ботинки кожаные Сапоги резиновые Рукавицы комбинированные Жилет сигнальный На наружных работах зимой дополнительно: Куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке Брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке Полусапоги утеплённые МиЗ МиЗ СмВ Ми Со Тн Тн Тн20 12 12 12 до износа 12 36 36 48 95 8332.1 Машинист термической установки для разогрева асфальтобетонного покрытия Костюм хлопчатобумажный с огнезащитной пропиткой или Костюм для сварщика Ботинки кожаные Рукавицы комбинированные Рукавицы брезентовые Галоши диэлектрические Рукавицы диэлектрические Коврик резиновый диэлектрический Жилет сигнальный Респиратор газопылезащитный На наружных работах зимой дополнительно: Куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке Брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке Полусапоги утеплённые То Тр Мун200 Ми Тр Эн Эн Эн Со - ТрТн ТрТн Тн20 12 12 12 до износа 2 до износа до износа дежурный 6 до износа 36 36 48 96 8211.2 Машинист трубогибочной установки передвижной Полукомбинезон хлопчатобумажный Ботинки кожаные Рукавицы комбинированные МиЗ МиЗ Ми 12 12 до износа На наружных работах зимой дополнительно: Куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке Брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке Полусапоги утеплённые Тн Тн Тн20 36 36 48 97 8332.2 Машинист трубоочистительной машины Полукомбинезон хлопчатобумажный Ботинки кожаные Рукавицы комбинированные На наружных работах зимой дополнительно: Куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке Брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке Полусапоги утеплённые МиЗ МиЗ Ми Тн Тн Тн20 12 12 до износа 36 36 48 98 8332.1 Машинист трубоукладчика Полукомбинезон хлопчатобумажный Ботинки кожаные или Сапоги резиновые Рукавицы комбинированные На наружных работах зимой дополнительно: Куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке Брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке Полусапоги утеплённые МиЗ МиЗ См Ми Тн Тн Тн20 12 12 12 до износа 36 36 48 99 8332.1 Машинист укладчика асфальтобетона Комбинезон хлопчатобумажный Ботинки кожаные Рукавицы комбинированные Жилет сигнальный Каска МиЗ ЗТп Ми Со - 12 12 до износа 12 до износа 100 8332.1 Машинист установки по продавливанию и горизонтальному бурению грунта Костюм брезентовый Сапоги резиновые Ботинки кожаные Рукавицы комбинированные МпМи См МиЗ МпМи 12 12 12 до износа 101 8151.1 Машинист установки передвижной автоматизированной непрерывного действия для приготовления бетонных смесей Полукомбинезон хлопчатобумажный Ботинки кожаные Рукавицы комбинированные ПнМи Ми Ми 12 12 до износа 102 8332.2 Машинист уплотняющей и планировочно-уплотняющей машины Полукомбинезон хлопчатобумажный Ботинки кожаные Рукавицы комбинированные Жилет сигнальный Каска ПнМи МиЗ Ми Со - 12 12 до износа 12 до износа 103 8332.2 Машинист финишера Полукомбинезон хлопчатобумажный Ботинки кожаные Рукавицы комбинированные Жилет сигнальный ПнМи МиЗ Ми Со 12 12 до износа 12 104 8151.2 Машинист штукатурной станции передвижной Комбинезон хлопчатобумажный Ботинки кожаные Фартук прорезиненный Рукавицы комбинированные На наружных работах зимой дополнительно: Куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке Брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке Полусапоги утеплённые МиЗ МиЗ Вн Ми Тн Тн Тн20 12 12 дежурный до износа 36 36 48 105 7133.2 Модельщик архитектурных деталей Комбинезон хлопчатобумажный Ботинки кожаные Фартук прорезиненный Перчатки резиновые МиЗ МиЗ ВнМи МиВн 12 12 12 1 106 7233.1 Монтажник строительных машин и механизмов Костюм хлопчатобумажный Ботинки кожаные Рукавицы комбинированные Каска На работах по монтажной прихватке электросваркой: Костюм брезентовый вместо костюма хлопчатобумажного На наружных работах зимой дополнительно: Куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке Брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке Полусапоги утеплённые МиЗ Мун200 Ми - Тр Тн Тн Тн20 12 12 до износа до износа 12 36 36 48 107 7233.2 Монтажник гидроагрегатов Костюм хлопчатобумажный Ботинки кожаные Рукавицы комбинированные Каска На работах по монтажной прихватке электросваркой: Костюм брезентовый вместо костюма хлопчатобумажного МиЗ Мун200 Ми - Тр 12 12 до износа до износа 12 На наружных работах зимой дополнительно: Куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке Брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке Полусапоги утеплённые Тн Тн Тн20 36 36 48 108 7233.2 Монтажник дробильно-раз-мольного оборудования и оборудования для сортировки и обогащения Костюм хлопчатобумажный Ботинки кожаные Рукавицы комбинированные Каска На работах по монтажной прихватке электросваркой: МиЗ Мун200 Ми - 12 12 до износа до износа Костюм брезентовый вместо костюма хлопчатобумажного На наружных работах зимой дополнительно: Куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке Брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке Полусапоги утеплённые Тр Тн Тн Тн20 12 36 36 48 109 7241.2 Монтажник электрических подъёмников лифтов Костюм хлопчатобумажный Ботинки кожаные Рукавицы комбинированные Каска На работах по монтажной прихватке электросваркой: Костюм брезентовый вместо костюма хлопчатобумажного МиЗ Мун200 Ми - Тр 12 12 до износа до износа 12 110 7214.1 Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций Костюм хлопчатобумажный Ботинки кожаные на нескользящей подошве Рукавицы с наладонниками из винилискожи-Т прерывистой Каска На наружных работах зимой дополнительно: Куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке Брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке Полусапоги утеплённые МпЗ См Ми - Тн Тн Тн20 10 12 2 до износа 36 36 36 111 7243.2 7244.2 7244.2 Монтажник связи -антенщик; монтажник связи - линейщик; монтажник оборудования связи Комбинезон хлопчатобумажный Полуплащ прорезиненный Ботинки кожаные Рукавицы комбинированные При работе на столбах пропитанных антисептиком: Костюм брезентовый вместо комбинезона хлопчатобумажного МиЗ Ву МиЗ Ми МиВп 12 до износа 12 до износа 12 На наружных работах зимой дополнительно: Куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке Брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке Полусапоги утеплённые Тн Тн Тн20 36 36 36 112 7245.2 Монтажник связи -кабельщик При занятости на прокладке и монтаже городских и междугородных кабелей: Комбинезон хлопчатобумажный Полуплащ прорезиненный Ботинки кожаные Рукавицы комбинированные На наружных работах зимой дополнительно: Куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке Брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке Полусапоги утеплённые МиЗ Ву МиЗ Ми Тн Тн Тн20 12 до износа 12 до износа 36 36 48 113 7245.2 Монтажник связи-спайщик При занятости на прокладке и монтаже городских и междугородных кабелей: Комбинезон хлопчатобумажный Полуплащ прорезиненный Ботинки кожаные Рукавицы комбинированные Очки защитные Респиратор газопылезащитный На наружных работах зимой дополнительно: Куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке Брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке Полусапоги утеплённые МиЗ Ву МиЗ Ми - - Тн Тн Тн20 12 до износа 12 до износа до износа до износа 36 36 48 114 7136.2 Монтажник наружных трубопроводов Костюм хлопчатобумажный с водоотталкивающей пропиткой Ботинки кожаные Сапоги резиновые Рукавицы комбинированные Каска Ву СмЗ МиЗ Ми - 12 12 12 до износа до износа На наружных работах зимой дополнительно: Куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке Брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке Полусапоги утеплённые Тн Тн Тн20 36 36 36 115 7233.2 Монтажник компрессоров насосов и вентиляторов Костюм хлопчатобумажный Ботинки кожаные Рукавицы комбинированные Каска На работах по монтажной прихватке электросваркой: Костюм брезентовый вместо костюма хлопчатобумажного На наружных работах зимой дополнительно: Куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке Брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке Полусапоги утеплённые МиЗ Мун50 Ми - Тр Тн Тн Тн20 12 12 до износа до износа 12 36 36 48 116 7233.2 Монтажник металлорежущего и кузнечно-прессового оборудования Костюм хлопчатобумажный Ботинки кожаные Рукавицы комбинированные Каска На работах по монтажной прихватке электросваркой: Костюм брезентовый вместо костюма хлопчатобумажного На наружных работах зимой дополнительно: Куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке Брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке Полусапоги утеплённые МиЗ Мун50 Ми - Тр Тн Тн Тн20 12 12 до износа до износа 12 36 36 48 117 7233.2 Монтажник механического оборудования гидротехнических сооружений Костюм хлопчатобумажный Ботинки кожаные на нескользящей подошве Рукавицы комбинированные Каска На мокрых работах дополнительно: Костюм брезентовый Сапоги кирзовые вместо ботинок кожаных на нескользящей подошве На работах по монтажной прихватке электросваркой: Костюм брезентовый вместо костюма хлопчатобумажного МиЗ Мун200 Ми - Вн См Тр 12 12 до износа до износа дежурный 12 12 На наружных работах зимой дополнительно: Куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке Брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке Полусапоги утеплённые Тн Тн Тн20 36 36 48 118 7233.1 Монтажник подъёмно-транспортного оборудования непрерывного действия Костюм хлопчатобумажный Ботинки кожаные Рукавицы комбинированные На работах по монтажной прихватке электросваркой: Костюм брезентовый вместо костюма хлопчатобумажного На наружных работах зимой дополнительно: Куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке Брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке Полусапоги утеплённые МиЗ Мун50 Ми Тр Тн Тн Тн20 12 12 до износа 12 36 36 48 119 7233.2 Монтажник подъёмно-тран-спортного оборудования прерывного действия Костюм хлопчатобумажный Ботинки кожаные Рукавицы комбинированные Каска На работах по монтажной прихватке электросваркой: Костюм брезентовый вместо костюма хлопчатобумажного На наружных работах зимой дополнительно: Куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке Брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке Полусапоги утеплённые МиЗ ЗМун100 Ми - Тр Тн Тн Тн20 12 12 до износа до износа 12 36 36 48 120 7241.1 Монтажник приборов и аппаратуры автоматического контроля регулирования и управления Костюм хлопчатобумажный Ботинки кожаные Рукавицы комбинированные На работах по монтажной прихватке электросваркой: Костюм брезентовый вместо костюма хлопчатобумажного На наружных работах зимой дополнительно: Куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке Брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке Полусапоги утеплённые МиЗ Мун25 Ми Тр Тн Тн Тн20 12 12 до износа 12 36 36 48 121 7136.2 Монтажник санитарно-технических систем и оборудования Комбинезон хлопчатобумажный Фартук брезентовый Ботинки кожаные Рукавицы комбинированные Очки защитные Постоянно занятым на наружных работах зимой дополнительно: Куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке Брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке Полусапоги утеплённые МиЗ Тр Мун50 Ми - Тн Тн Тн20 12 дежурный 12 до износа до износа 36 36 36 122 7233.2 Монтажник систем вентиляции кондиционирования воздуха пневмотранспорта и аспирации Комбинезон хлопчатобумажный Ботинки кожаные Рукавицы комбинированные Постоянно занятым на наружных работах зимой дополнительно: Куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке Брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке Полусапоги утеплённые При забивке креплений дюбелей строительно-монтажным пистолетом дополнительно: Рукавицы комбинированные с двумя пальцами Наушники противошумные Щиток с креплением на голове и с бесцветным ударостойким корпусом МиЗ Мун50 МиЗ Тн Тн Тн20 Мп - - 12 12 до износа 36 36 36 до износа до износа до износа 123 7233.2 Монтажник сельскохозяйственного оборудования Костюм хлопчатобумажный Ботинки кожаные Рукавицы комбинированные На работах по монтажной прихватке электросваркой: Костюм брезентовый вместо костюма хлопчатобумажного На наружных работах зимой дополнительно: Куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке Брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке Полусапоги утеплённые МиЗ Мун50 Ми Тр Тн Тн Тн20 12 12 до износа 12 36 36 48 124 7136.2 Монтажник технологических трубопроводов Костюм хлопчатобумажный Ботинки кожаные на нескользящей подошве Рукавицы комбинированные Каска На мокрых работах дополнительно: Костюм брезентовый Сапоги резиновые На работах по монтажной прихватке электросваркой: Костюм брезентовый вместо костюма хлопчатобумажного На наружных работах зимой дополнительно: Куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке Брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке Полусапоги утеплённые МиЗ СмМун50 Ми - Вн СмВн Тр Тн Тн Тн20 12 12 до износа до износа дежурный 12 12 36 36 48 125 7233.1 Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций Костюм хлопчатобумажный Ботинки кожаные на нескользящей подошве Рукавицы комбинированные Каска На мокрых работах дополнительно: Костюм брезентовый Сапоги резиновые вместо ботинок кожаных на нескользящей подошве На работах по монтажной прихватке электросваркой: Костюм брезентовый вместо костюма хлопчатобумажного На наружных работах зимой дополнительно: Куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке Брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке Полусапоги утеплённые МиЗ Мун50 Ми - Вн СмВн Тр Тн Тн Тн20 12 12 до износа до износа дежурный 12 12 36 36 36 126 7241.2 Монтажник турбоагрегатов и синхронных компенсаторов Костюм хлопчатобумажный Ботинки кожаные Рукавицы комбинированные На работах по монтажной прихватке электросваркой: Костюм брезентовый вместо костюма хлопчатобумажного МиЗ Мун25 Ми Тр 12 12 до износа 12 На наружных работах зимой дополнительно: Куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке Брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке Полусапоги утеплённые Тн Тн Тн20 36 36 48 127 7233.2 Монтажник оборудования атомных электрических станций Костюм хлопчатобумажный Ботинки кожаные Рукавицы комбинированные Каска На работах по монтажной прихватке электросваркой: Костюм брезентовый вместо костюма хлопчатобумажного На наружных работах зимой дополнительно: Куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке Брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке Полусапоги утеплённые МиЗ Мун50 Ми - Тр Тн Тн Тн20 12 12 до износа до износа 12 36 36 36 128 7241.2 Монтажник оборудования блокировки и централизации на железнодорожном транспорте Полукомбинезон хлопчатобумажный Ботинки кожаные Рукавицы комбинированные Рукавицы диэлектрические Галоши диэлектрические На наружных работах зимой дополнительно: Куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке Брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке Полусапоги утеплённые МиЗ МиЗ Ми Эн Эн Тн Тн Тн20 12 12 до износа 3 дежурные 36 36 36 129 7423.2 Монтажник оборудования деревообрабатывающих предприятий Костюм хлопчатобумажный Ботинки кожаные Рукавицы комбинированные На работах по монтажной прихватке электросваркой: Костюм брезентовый вместо костюма хлопчатобумажного На наружных работах зимой дополнительно: Куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке Брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке Полусапоги утеплённые МиЗ Мун50 Ми Тр Тн Тн Тн20 12 12 до износа 12 36 36 48 130 7233.2 Монтажник оборудования зернохранилищ и предприя-тий по промышленной переработке зерна Костюм хлопчатобумажный Ботинки кожаные Рукавицы комбинированные На работах по монтажной прихватке электросваркой: Костюм брезентовый вместо костюма хлопчатобумажного На наружных работах зимой дополнительно: Куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке Брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке Полусапоги утеплённые МиЗ Мун50 Ми Тр Тн Тн Тн20 12 12 до износа 12 36 36 48 131 7233.2 Монтажник оборудования коксохимических производств Костюм хлопчатобумажный Ботинки кожаные Рукавицы комбинированные Каска МиЗ Мун50 Ми - 12 12 до износа до износа На работах по монтажной прихватке электросваркой: Костюм брезентовый вместо костюма хлопчатобумажного На наружных работах зимой дополнительно: Куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке Брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке Полусапоги утеплённые Тр Тн Тн Тн20 12 36 36 36 132 7233.2 Монтажник оборудования котельных установок Костюм хлопчатобумажный Ботинки кожаные Рукавицы комбинированные Каска На работах по монтажной прихватке электросваркой: Костюм брезентовый вместо костюма хлопчатобумажного На наружных работах зимой дополнительно: Куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке Брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке Полусапоги утеплённые МиЗ Мун50 Ми - Тр Тн Тн Тн20 12 12 до износа до износа 12 36 36 36 133 7233.2 Монтажник оборудования металлургических заводов Костюм хлопчатобумажный Ботинки кожаные Рукавицы комбинированные Каска На работах по монтажной прихватке электросваркой: Костюм брезентовый вместо костюма хлопчатобумажного МиЗ Мун50 Ми - Тр 12 12 до износа до износа 12 На наружных работах зимой дополнительно: Куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке Брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке Полусапоги утеплённые Тн Тн Тн20 36 36 36 134 7233.2 Монтажник оборудования предприятий строительных материалов Костюм хлопчатобумажный Ботинки кожаные Рукавицы комбинированные Каска МиЗ Мун25 Ми - 12 12 до износа до износа На работах по монтажной прихватке электросваркой: Костюм брезентовый вместо костюма хлопчатобумажного На наружных работах зимой дополнительно: Куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке Брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке Полусапоги утеплённые Тр Тн Тн Тн20 12 36 36 36 135 7233.2 Монтажник оборудования предприятий полиграфи-ческой промышленности Костюм хлопчатобумажный Ботинки кожаные Рукавицы комбинированные Каска На работах по монтажной прихватке электросваркой: Костюм брезентовый вместо костюма хлопчатобумажного На наружных работах зимой дополнительно: Куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке Брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке Полусапоги утеплённые МиЗ Мун50 Ми - Тр Тн Тн Тн20 12 12 до износа до износа 12 36 36 48 136 7233.2 Монтажник оборудования предприятий текстильной промышленности Костюм хлопчатобумажный Ботинки кожаные Рукавицы комбинированные Каска На работах по монтажной прихватке электросваркой: Костюм брезентовый вместо костюма хлопчатобумажного МиЗ Мун50 Ми - Тр 12 12 до износа до износа 12 На наружных работах зимой дополнительно: Куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке Брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке Полусапоги утеплённые Тн Тн Тн20 36 36 48 137 7233.2 Монтажник оборудования предприятий пищевой промышленности Костюм хлопчатобумажный Ботинки кожаные Рукавицы комбинированные Каска На работах по монтажной прихватке электросваркой: Костюм брезентовый вместо костюма хлопчатобумажного На наружных работах зимой дополнительно: Куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке Брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке Полусапоги утеплённые МиЗ Мун50 Ми - Тр Тн Тн Тн20 12 12 до износа до износа 12 36 36 48 138 7233.2 Монтажник оборудования предприятий химической и нефтяной промышленности Костюм хлопчатобумажный Ботинки кожаные Рукавицы комбинированные Каска На работах по монтажной прихватке электросваркой: Костюм брезентовый вместо костюма хлопчатобумажного На наружных работах зимой дополнительно: Куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке Брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке Полусапоги утеплённые МиЗ Мун50 Ми - Тр Тн Тн Тн20 12 12 до износа до износа 12 36 36 48 139 7233.2 Монтажник оборудования предприятий целлюлозно-бумажной промышленности Костюм хлопчатобумажный Ботинки кожаные Рукавицы комбинированные Каска На работах по монтажной прихватке электросваркой: Костюм брезентовый вместо костюма хлопчатобумажного На наружных работах зимой дополнительно: Куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке Брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке Полусапоги утеплённые МиЗ Мун50 Ми - Тр Тн Тн Тн20 12 12 до износа до износа 12 36 36 48 140 7233.2 Монтажник оборудования сортировочных горок Костюм хлопчатобумажный Ботинки кожаные Рукавицы комбинированные Каска На работах по монтажной прихватке электросваркой: Костюм брезентовый вместо костюма хлопчатобумажного На наружных работах зимой дополнительно: Куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке Брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке Полусапоги утеплённые МиЗ Мун50 Ми - Тр Тн Тн Тн20 12 12 до износа до износа 12 36 36 48 141 7233.2 Монтажник оборудования холодильных установок Костюм хлопчатобумажный Ботинки кожаные Рукавицы комбинированные Каска На работах по монтажной прихватке электросваркой: Костюм брезентовый вместо костюма хлопчатобумажного На наружных работах зимой дополнительно: Куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке Брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке Полусапоги утеплённые МиЗ Мун50 Ми - Тр Тн Тн Тн20 12 12 до износа до износа 12 36 36 48 142 7233.2 Монтажник шахтного оборудования на поверхности Костюм хлопчатобумажный Ботинки кожаные Рукавицы комбинированные Каска На работах по монтажной прихватке электросваркой: Костюм брезентовый вместо костюма хлопчатобумажного На наружных работах зимой дополнительно: Куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке Брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке Полусапоги утеплённые МиЗ Мун50 Ми - Тр Тн Тн Тн20 12 12 до износа до износа 12 36 36 48 143 7129.1 Монтёр пути Костюм хлопчатобумажный Ботинки кожаные Рукавицы комбинированные На наружных работах зимой дополнительно: Куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке Брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке Полусапоги утеплённые МиЗ Ми Ми Тн Тн Тн20 12 12 до износа 36 36 36 144 7122.2 Каменщик Полукомбинезон хлопчатобумажный Ботинки кожаные Рукавицы с наладонниками из винилискожи-Т прерывистой Каска МиЗ См Ми - 12 12 2 до износа На наружных работах зимой дополнительно: Куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке Брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке Полусапоги утеплённые Тн Тн Тн20 36 36 36 145 7233.2 Наладчик строительных машин Комбинезон хлопчатобумажный Ботинки кожаные Рукавицы комбинированные На наружных работах зимой дополнительно: Куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке Брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке Полусапоги утеплённые МиЗ МиЗ Ми Тн Тн Тн20 12 12 до износа 36 36 48 146 7241.1 Наладчик приборов аппаратуры и систем автоматического контроля регулирования и управления наладчики КИП и автоматики Полукомбинезон хлопчатобумажный Ботинки кожаные Рукавицы комбинированные При занятости на работах по наладке оборудования: Комбинезон хлопчатобумажный вместо полукомбинезона хлопчатобумажного На наружных работах зимой дополнительно: Куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке Брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке Полусапоги утеплённые МиЗ МиЗ Ми МиЗ Тн Тн Тн20 12 12 до износа 12 36 36 48 147 8123.2 Оператор-термист на передвижных термических установках Костюм хлопчатобумажный с огнезащитной пропиткой или Костюм для сварщика Ботинки кожаные Рукавицы брезентовые Галоши диэлектрические Рукавицы диэлектрические Коврик резиновый диэлектрический Очки защитные На наружных работах зимой дополнительно: Куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке Брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке Полусапоги утеплённые Тр Тр Мун200 Тр Эн Эн Эн - ТрТн ТрТн Тн20 12 12 12 2 до износа до износа дежурный до износа 36 36 48 148 8212.1 Оператор установки для приготовления битумной эмульсии Костюм хлопчатобумажный Ботинки кожаные Рукавицы комбинированные Рукавицы брезентовые Фартук брезентовый с нагрудником Очки защитные Респиратор газопылезащитный Жилет сигнальный Ти Тп Ми Ти Тп400 - - Со 12 12 до износа 3 дежурный до износа до износа 12 149 7132.2 Паркетчик Полукомбинезон хлопчатобумажный Наколенники брезентовые на вате Ботинки кожаные Рукавицы комбинированные Очки защитные При работе с горячими мастиками дополнительно: Брюки хлопчатобумажные При занятости на шлифовочных работах и лакировке: Респиратор газопылезащитный З Ми МиЗ Ми - Тп100 - 12 дежурные 12 до износа до износа 12 до износа 150 7212.2 Паяльщик по свинцу свинцовопаяльщик Костюм суконный Ботинки кожаные Рукавицы брезентовые Рукавицы-краги Очки защитные Респиратор газопылезащитный Ми Тр К50 Тр - - 12 12 3 1 до износа до износа 151 7143.2 Пескоструйщик Комбинезон хлопчатобумажный из пыленепроницаемой ткани Ботинки кожаные Рукавицы комбинированные Шлем Очки защитные ПнЗ МиЗ Ми - - 12 12 до износа до износа до износа 152 7122.2 Печник Комбинезон хлопчатобумажный Ботинки кожаные Рукавицы комбинированные МиЗ Мун25 Ми 12 24 до износа 153 7131.2 Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов Брюки брезентовые Куртка хлопчатобумажная Ботинки кожаные на нескользящей подошве Наколенники брезентовые на вате Рукавицы комбинированные Респиратор газопылезащитный На наружных работах зимой дополнительно: Куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке Брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке Полусапоги утеплённые Нм Нм Нм Ми Ми - Тн Тн Тн20 12 12 12 до износа до износа до износа 36 36 36 154 7131.2 Кровельщик по стальным кровлям Комбинезон хлопчатобумажный Рукавицы комбинированные Ботинки кожаные на нескользящей подошве На наружных работах зимой дополнительно: Куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке Брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке Полусапоги утеплённые МпЗ Мп Нм Тн Тн Тн20 12 до износа 6 36 36 36 155 8332.2 Речной рабочий на эксплуатации и обслуживании несамоходных плавучих снарядов и других плавучих средств Костюм брезентовый Сапоги резиновые Рукавицы комбинированные Вн См Ми дежурный 12 до износа 156 7129.2 Речной рабочий на подвод-но-технических габионных и фашинных работах выполняемых с поверхности Костюм брезентовый Сапоги резиновые Рукавицы комбинированные Вн См Ми дежурный 12 до износа 157 6113 Рабочий зелёного строительства Куртка хлопчатобумажная Брюки хлопчатобумажные Ботинки кожаные Рукавицы комбинированные На наружных работах зимой дополнительно: Куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке Брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке Полусапоги утеплённые ЗМи ЗМи МиЗ Ми Тн Тн Тн20 12 12 12 до износа 36 36 48 158 8332.2 Рабочий карты намыва Костюм брезентовый Сапоги резиновые Рукавицы брезентовые На наружных работах зимой дополнительно: Куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке Брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке Полусапоги утеплённые Вн См Вн Тн Тн Тн20 12 12 1 24 24 36 159 7135.2 Стекольщик Костюм хлопчатобумажный Ботинки кожаные Рукавицы комбинированные Очки защитные Постоянно занятым на наружных работах зимой дополнительно: Куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке Брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке Полусапоги утеплённые МпЗ ЗМи Мп - Тн Тн Тн20 12 12 до износа до износа 36 36 48 160 7233.2 Слесарь строительный На работах по ремонту строительных машин и механизмов: Комбинезон хлопчатобумажный Ботинки кожаные Рукавицы комбинированные На заправке буров дополнительно: Фартук хлопчатобумажный с нагрудником Постоянно занятым на наружных работах зимой дополнительно: Куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке Брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке Полусапоги утеплённые МиЗ Мун100 Ми МиЗ Тн Тн Тн20 12 12 до износа 6 36 36 36 161 7136.2 Слесарь по изготовлению узлов и деталей технологических трубопроводов Комбинезон хлопчатобумажный Ботинки кожаные Фартук брезентовый Рукавицы комбинированные Рукавицы брезентовые Очки защитные Каска На наружных работах зимой дополнительно: Куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке Брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке Полусапоги утеплённые МиЗ Мун50Тр Тп100Тр Ми Тп100 - - Тн Тн Тн20 12 12 дежурный до износа 3 до износа до износа 36 36 48 162 7233.2 Слесарь по изготовлению узлов и деталей санитарно-технических систем Комбинезон хлопчатобумажный Фартук брезентовый Ботинки кожаные Рукавицы комбинированные Очки защитные Постоянно занятым на наружных работах зимой дополнительно: Куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке Брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке Полусапоги утеплённые МиЗ Тп100Эн Мун50Эн Ми - Тн Тн Тн20 12 дежурный 12 до износа до износа 36 36 48 163 7233.2 Слесарь по изготовлению деталей и узлов систем вентиляции кондиционирования воздуха пневмотранспорта и аспирации Комбинезон хлопчатобумажный Ботинки кожаные Рукавицы комбинированные Постоянно занятым на наружных работах зимой дополнительно: Куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке Брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке Полусапоги утеплённые На забивке креплений дюбелей строительно-монтажным пистолетом дополнительно: Рукавицы комбинированные с двумя пальцами Наушники противошумные Щиток с креплением на голове и с бесцветным ударостойким корпусом МиЗ Мун50 Ми Тн Тн Тн20 МпЗ - - 12 12 до износа 36 36 48 до износа до износа до износа 164 7124.2 Столяр строительный При занятости на монтаже оборудования и общестроительных работах: Костюм хлопчатобумажный Ботинки кожаные Рукавицы комбинированные Зимой дополнительно: Куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке Брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке Полусапоги утеплённые МиЗ МиЗ Ми Тн Тн Тн20 12 12 до износа 36 36 48 165 7215.2 Такелажник на монтаже Комбинезон хлопчатобумажный Ботинки кожаные на нескользящей подошве Рукавицы брезентовые Жилет сигнальный Каска На наружных работах зимой дополнительно: Куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке Брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке Полусапоги утеплённые МиЗ МиЗ Ми Со - Тн Тн Тн20 12 12 1 12 до износа 36 36 36 166 7124.2 Плотник Костюм хлопчатобумажный Ботинки кожаные Рукавицы с наладонниками из винилискожи-Т прерывистой На работах по пропитке древесины антисептиками: Костюм брезентовый вместо костюма хлопчатобумажного Перчатки резиновые Наплечники брезентовые При установке опалубки на гидротехнических сооружениях: Костюм хлопчатобумажный с водоотталкивающей пропиткой вместо костюма хлопчатобумажного На работах по конопатке деревянных конструкций и сооружений дополнительно: Рукавицы комбинированные МиЗ Мп Мп Ят Ят Ми Вн Ми 12 12 2 12 2 дежурные 12 до износа На наружных работах зимой дополнительно: Куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке Брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке Полусапоги утеплённые Тн Тн Тн20 36 36 48 167 7122.2 Укладчик промышленных железобетонных труб Комбинезон хлопчатобумажный Ботинки кожаные Рукавицы комбинированные Каска На наружных работах зимой дополнительно: Куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке Брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке Полусапоги утеплённые МиЗ Мп Ми - Тн Тн Тн20 12 12 до износа до износа 36 36 36 168 7122.2 Укладчик промышленных кирпичных труб Полукомбинезон хлопчатобумажный Ботинки кожаные Рукавицы комбинированные Каска На наружных работах зимой дополнительно: Куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке Брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке Полусапоги утеплённые МиЗ Мун100 Ми - Тн Тн Тн20 12 12 до износа до износа 36 36 36 169 7122.2 Футеровщик кислотоупорщик Костюм хлопчатобумажный Ботинки кожаные Рукавицы комбинированные Респиратор газопылезащитный Очки защитные На гуммировочных и фаолитовых работах дополнительно: Фартук брезентовый с нагрудником МпПм МиЗ МиМп - - Тп100Яж 12 12 до износа до износа до износа 6 170 7123.2 Цементатор Костюм брезентовый Рукавицы брезентовые Ботинки кожаные Респиратор пылезащитный Очки защитные На работах в мокрых условиях дополнительно: Сапоги резиновые вместо ботинок кожаных ВнЗ Вн МиЗ - - См 12 1 12 до износа до износа 12 171 7133.2 Штукатур Костюм хлопчатобумажный Ботинки кожаные Рукавицы комбинированные Перчатки резиновые на трикотажной основе Сапоги резиновые При торкретировании дополнительно: Очки защитные На наружных работах зимой дополнительно: Куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке Брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке Полусапоги утеплённые ЗВу ВЗ Ву МпВу ВЗ - Тн Тн Тн20 12 12 до износа 3 24 до износа 36 36 48 Руководители профессионалы специалисты 172 1223.2 1223.2 1223.2 3115 2149.2 2412.2 Мастер; производитель работ; начальник участка; механик участка; инженер по охране труда; инженер по нормированию труда Костюм хлопчатобумажный Плащ из водостойкого материала Зимой дополнительно: Куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке Полусапоги утеплённые МиЗ Вн Тн Тн20 18 24 36 36 1. Средства индивидуальной защиты предохранительный пояс диэлектрические галоши и рукавицы диэлектрический резиновый коврик защитные очки респиратор противогаз защитный шлем каска и т.п. рабочим всех профессий выдаются в зависимости от характера и условий выполняемых работ как дежурные если их выдача не предусмотрена настоящими нормами. 2. При выполнении работ в мокром грунте и в воде выдаются дополнительно: сапоги резиновые или галоши резиновые дежурные если их выдача не предусмотрена настоящими нормами. 3. Рабочим занятым на строительстве объектов для нефтяных месторождений в открытом море при постоянной работе в море выдаются: куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке на 2 года и брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке на 3 года в том случае если указанным рабочим они не предусмотрены настоящими нормами; вместо предусмотренной нормами хлопчатобумажной спецодежды может выдаваться брезентовая спецодежда с таким же сроком носки. 4. На наружных работах зимой работникам под каску выдается дополнительно подшлемник. 5. Руководители строительно-монтажных организаций могут по согласованию с профсоюзным комитетом выдавать работникам осуществляющим работу по техническому перевооружению и реконструкции производства в действующих цехах с вредными условиями труда без остановки производства спецодежду спецобувь и другие средства индивидуальной защиты по нормам установленным для эксплуатационного персонала указанных цехов. 3. Н О Р М Ы Б Е С П Л А Т Н О Й В Ы Д А Ч И специальной одежды специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам занятым на строительстве метрополитенов туннелей и подземных сооружений специального назначения № п/п Код КП согласно Классификатору профессий ДК 003-95 Наименование профессии должности Наименование спецодежды спецобуви и других средств индивидуальной защиты Обозначение защитных свойств тип мар- ка СИЗ Срок носки месяцы 1 2 3 4 5 6 1. Подземные работы 1 7214.2 7123.2 Арматурщик; бетонщик Костюм брезентовый Куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке Брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке Сапоги резиновые или Ботинки кожаные Рукавицы брезентовые Наушники противошумные Каска На мокрых работах дополнительно: Бельё нательное Костюм прорезиненный МпЗ Тн Тн СмВ МиЗ Мп - - Тн Вн 12 18 18 12 12 1 до износа 24 6 6 2 8113.2 Бурильщик шпуров На сухих работах: Костюм брезентовый Ботинки кожаные Рукавицы брезентовые Каска На работах в мокрых условиях дополнительно: Костюм прорезиненный Бельё нательное Сапоги резиновые Портянки хлопчатобумажные МпЗ МиЗ Ми - Вн Тн СмВ Тн 12 9 2 24 6 6 6 3 3 7112.1 9311 Взрывник; раздатчик взрывчатых материалов Костюм брезентовый Куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке Брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке Ботинки кожаные Рукавицы комбинированные Перчатки кожаные Каска На мокрых работах дополнительно: Сапоги резиновые МпЗ Тн Тн МиЗ Ми З - СмВ 12 24 24 12 до износа 12 24 12 4 7111.2 Горнорабочий на маркшейдерских работах Комбинезон хлопчатобумажный или Костюм хлопчатобумажный Куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке Сапоги резиновые или Ботинки кожаные Рукавицы комбинированные Каска На мокрых работах дополнительно: Костюм прорезиненный МиЗ МиЗ Тн СмВ МиЗ Ми - Вн 18 18 24 12 12 до износа 24 6 5 7129.2 Дорожно-путевой рабочий Костюм брезентовый Куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке Сапоги резиновые или Ботинки кожаные Рукавицы брезентовые Каска Вн Тн СмВ МиЗ Мп - 18 24 12 12 2 24 6 7241.1 7241.1 7241.2 7241.1 7233.1 Электромонтажник по сигнализации централизации и блокировке на железно-дорожном транспорте и наземных линиях метрополитена; электрослесарь-монтажник подземного горнопроходческого оборудования; электрослесарь на проходке; электрослесарь слесарь дежурный и по ремонту оборудования; монтажник горного оборудования Комбинезон хлопчатобумажный Куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке Брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке Сапоги резиновые или Ботинки кожаные Рукавицы брезентовые Перчатки диэлектрические на электроработах Наушники противошумные Каска На мокрых работах дополнительно: Костюм прорезиненный МиЗ Тн Тн СмВ МиЗ Мп Эн - - Вн 12 12 12 9 9 2 до износа до износа 24 12 7 7111.2 Изолировщик строительство метрополитенов Костюм брезентовый Куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке Брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке Сапоги резиновые МпЗ Тн Тн СмВ 12 12 12 12 или Ботинки кожаные Рукавицы брезентовые Наушники противошумные Каска МиЗ Мп - - 12 1 до износа 24 8 7216.2 7216.2 7216.2 Кессонщик-электромонтажник; кессонщик-проход-чик; кессонщик-слесарь Костюм брезентовый Куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке Брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке Шапка-ушанка Сапоги резиновые Рукавицы брезентовые Одеяло шерстяное МпЗ Тн Тн Тн СмВ Мп Тн 24 18 24 36 12 2 дежурное На работе в кессоне способом гидромеханизации дополнительно: Плащ брезентовый На обслуживании шлюзового аппарата дополнительно: Комбинезон хлопчатобумажный вместо костюма брезентового Ву МиЗ дежурный 12 9 7132.2 7132.2 7132.2 7132.2 Облицовщик-мраморщик; облицовщик-плиточ-ник; облицовщик-мозаичник; облицовщик-полировщик Костюм хлопчатобумажный Куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке Сапоги резиновые Рукавицы комбинированные Каска Дополнительно для облицовщика-мозаичника и облицовщика-полировщика: Фартук прорезиненный или Фартук брезентовый МиЗ Тн СмВ Ми - Ву МиВу 12 12 12 до износа 24 12 12 10 7141.2 7122.2 Маляр; каменщик Комбинезон хлопчатобумажный или Костюм хлопчатобумажный Сапоги резиновые или Ботинки кожаные Рукавицы комбинированные Каска Дополнительно для маляра: Респиратор газопылезащитный МиЗ МиЗ СмВ МиЗ Ми - - 12 12 12 12 до износа 24 до износа 11 8113.1 Машинист буровой установки На сухих работах: Костюм брезентовый Ботинки кожаные Рукавицы брезентовые Каска МпЗ МиЗ Ми - 12 9 2 24 На работах в мокрых условиях дополнительно: Костюм прорезиненный Бельё нательное Сапоги резиновые Портянки хлопчатобумажные Вн Тн СмВ Тн 6 6 6 3 12 8311.2 Машинист электровоза Комбинезон хлопчатобумажный Куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке Брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке Сапоги резиновые или Ботинки кожаные Рукавицы комбинированные Перчатки диэлектрические Каска На мокрых работах дополнительно: Костюм прорезиненный МиЗ Тн Тн СмВ МиЗ Ми Эн - Вн 12 24 24 12 12 до износа до износа 24 12 13 8111.2 8163.2 8333.2 8111.1 Машинист погрузочной машины; машинист насосных установок; машинист подъёмно-передвижных подмостей; машинист проходческого комплекса Комбинезон хлопчатобумажный Куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке Брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке Сапоги резиновые или Ботинки кожаные Перчатки резиновые Рукавицы комбинированные Наушники противошумные Каска На мокрых работах дополнительно: Костюм прорезиненный МиЗ Тн Тн СмВ МиЗ Ву Ми - - Вн 12 24 24 12 12 дежурные до износа до износа 24 6 14 8163.3 Моторист вентиляционной установки Полукомбинезон хлопчатобумажный Ботинки кожаные Рукавицы комбинированные Перчатки диэлектрические МиЗ Ми Ми Эн 12 12 до износа до износа 15 7111.2 7111.2 7111.1 Горнорабочий подземный; крепильщик; проходчик Костюм хлопчатобумажный Костюм брезентовый Куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке Брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке Бельё нательное Ботинки кожаные МиЗ МпЗ Тн Тн Тн МиЗ 9 6 12 12 6 12 Рукавицы брезентовые Наушники противошумные Каска На мокрых работах дополнительно: Костюм прорезиненный Сапоги резиновые Портянки суконные Дополнительно для проходчика: Рукавицы антивибрационные Респиратор газопылезащитный Мп - - Вн СмВ Тн Мв - 1 до износа 24 6 6 6 2 до износа 16 7111.2 Стволовой подземный Костюм брезентовый или Костюм хлопчатобумажный Куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке Брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке Сапоги резиновые или Ботинки кожаные Рукавицы брезентовые Наушники противошумные Каска На мокрых работах дополнительно: Костюм прорезиненный МпЗ МиЗ Тн Тн СмВ МиЗ Мп - - Вн 12 12 24 24 12 12 1 до износа 24 6 17 7124.2 Плотник Костюм брезентовый Куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке Брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке Сапоги резиновые или Ботинки кожаные Рукавицы брезентовые Наушники противошумные Каска На мокрых работах дополнительно: Бельё нательное Костюм прорезиненный МпЗ Тн Тн СмВ МиЗ Мп - - Тн Вн 12 18 18 12 12 1 до износа 24 6 6 18 7133.2 Штукатур Комбинезон хлопчатобумажный или Костюм хлопчатобумажный Сапоги резиновые Ботинки кожаные Рукавицы комбинированные Каска МиЗ МиЗ СмВ МиЗ Ми - 12 12 18 12 до износа 24 Руководители профессионалы специалисты 19 1223.2 1223.2 1223.2 3115 2149.2 2412.2 Мастер; производитель работ; начальник участка; механик участка; инженер по охране труда; инженер по нормированию труда Постоянно занятым на подземных работах: Костюм хлопчатобумажный Ботинки кожаные Рукавицы комбинированные Наушники противошумные Каска На мокрых работах дополнительно: Сапоги резиновые На работе в туннеле зимой дополнительно: Куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке Брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке З МиЗ Ми - - СмВ Тн Тн 12 12 3 до износа до износа 12 24 24 2. Открытый способ работ 20 9311 Горнорабочий Костюм брезентовый Ботинки кожаные Рукавицы комбинированные Наушники противошумные Каска На мокрых работах дополнительно: Сапоги резиновые На наружных работах зимой дополнительно: Куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке Брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке Полусапоги утеплённые МпЗ МиЗ Ми - - СмВ Тн Тн Тн 12 12 до износа до износа 24 12 24 24 24 21 7241.1 Электрослесарь слесарь дежурный и по ремонту оборудования Комбинезон хлопчатобумажный или Костюм хлопчатобумажный Сапоги кирзовые Рукавицы комбинированные Перчатки диэлектрические на электроработах Галоши диэлектрические Каска На мокрых работах дополнительно: Сапоги резиновые З З МиЗ Ми Эн СмВ - СмВ 12 12 12 до износа до износа 12 24 12 На наружных работах зимой дополнительно: Куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке Брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке Тн Тн 18 18 22 8333.2 8311.2 Машинист вагоно-опрокидывателя; машинист электровоза; Комбинезон хлопчатобумажный или Костюм хлопчатобумажный Ботинки кожаные Рукавицы комбинированные МиЗ МиЗ МиЗ МиЗ 12 12 12 до износа 8163.2 8111.2 8333.2 8111.1 машинист насосных установок; машинист погрузочной машины; машинист подъёмной машины; машинист проходческого комплекса Перчатки диэлектрические Наушники противошумные На наружных работах зимой дополнительно: Куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке Брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке Эн - Тн Тн до износа до износа 18 18 23 7111.2 Проходчик на поверхностных работах Костюм брезентовый Сапоги кирзовые Рукавицы брезентовые Каска На мокрых работах дополнительно: Сапоги резиновые Вн МиЗ Ми - СмВ 12 12 1 24 12 На наружных работах зимой дополнительно: Куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке Брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке Тн Тн 18 18 24 7111.2 Стволовой Костюм брезентовый Сапоги кирзовые Рукавицы комбинированные Наушники противошумные Каска На мокрых работах дополнительно: Сапоги резиновые На наружных работах зимой дополнительно: Куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке Брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке Вн МиЗ Ми - - СмВ Тн Тн 12 12 до износа до износа 24 12 24 24 1. Рабочие занятые на строительстве метрополитенов туннелей и других подземных сооружений специального назначения профессии которых не указаны в настоящих нормах пользуются спецодеждой спецобувью и предохранительными приспособлениями для профессий определённых в Нормах выдачи специальной одежды специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам занятым на строительных строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах. 2. На работе в туннеле зимой дополнительно выдаётся куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке сроком на 24 месяца; электросварщикам а также аккумуляторщикам занятым на ремонте и зарядке аккумуляторов и на приготовлении электролита получающим спецодежду и спецобувь по нормам машиностроительных и металлообрабатывающих производств и соответственно по нормам для профессий работников которые являются общими для всех видов экономической деятельности; малярам – по нормам строительных строительно-монтажных и ремонтных работ; рабочим на геодезическо-маркшейдерских работах – по нормам геологических топографо-геодезических изыскательских и землеустроительных работ. 3. Монтёрам электромеханикам и старшим электромеханикам системы централизации блокировки СЦБ и связи получающим основную спецодежду по нормам предприятий железнодорожного транспорта при работе в туннеле зимой дополнительно выдаётся куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке на 24 месяца. 4. Рабочим занятым на мокрых подземных работах на строительстве метрополитенов туннелей и подземных сооружений специального назначения могут выдаваться костюмы прорезиненные со сроком носки 6 месяцев вместо костюмов резиновых предусмотренных настоящими нормами. 5. Работникам занятым временно на подземных работах спецодежда спецобувь и другие средства индивидуальной защиты выдаются в соответствии с нормами предусмотренными для этих профессий. 6. При выполнении работ открытым способом зимой и на мокрых работах работникам выдаётся дополнительно под каску подшлемник. Заместитель начальника управления организации государственного надзора в металлургии энергетике строительстве и котлонадзора В. Бабийчук 3