ДНАОП 0.00-8.15-97

ДНАОП 0.00-8.15-97 Порядок проведення експертизи газотранспортного обладнання

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ ДЕРЖАВНИЙ НОРМАТИВНИЙ АКТ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ ГАЗОТРАНСПОРТНОГО ОБЛАДНАННЯ Київ ДЕРЖАВНИЙ НОРМАТИВНИЙ АКТ УКРАЇНИ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від “ ” 1997 р. № ДНАОП порядок проведення експертизи газотранспортного обладнання Київ ПЕРЕДМОВА Розроблено Інженерно-технічним центром “Діагностика” Держнаглядохорон- праці України м. Харків Українським науково-дослідним інститутом природних газів АТ Укргазпром м.Харків. Внесено Управлінням по нагляду в хімічній нафтопереробній та газовій про- мисловості Держнаглядохоронпраці України. Введено вперше. Розробники: Боровий О.В.; Герасименко Ю.М.; Ігуменцев Є.О. канд. техн. наук; Ільченко Ю.П.; Работягов В.І. канд. техн. наук; Рибченко Є.В. Саприкін С.О. канд. техн. наук. Редакційна комісія: Сазонов А.П. Герасименко Ю.М. Мельничук Л.О. Осіпенко С.М. Розгонюк В.В. Рибченко Є.В. Соляник В.Г. Передрукування заборонено © Держнаглядохоронпраці України З М І С Т Стор. 1. Галузь застосування...................................................................................... 1 2. Терміни та визначення................................................................................ 1 3. Загальні положення....................................................................................... 2 4. Подання і розгляд заявки............................................................................ 3 5. Технічне діагностування та випробовування обладнання під час експертизи і наступного технічного опосвідчення.…………................ 3 6. Аналіз отриманих результатів.................................................................... 5 7. Оформлення результатів експертизи....................................................... 5 8. Оскарження рішення експертно-технічного центру чи результатів експертизи газотранспортного обладнання..................................... 5 Додаток 1. Заявка на проведення експертизи....................................... 6 Додаток 2. Перелік параметрів що підлягають перевірці при тех- нічному діагностуванні газотранспортного облад- нання........................................................................................... 7 Додаток 3. Паспорт відповідності газоперекачувального агрегату параметрам безпеки............................................... 15 Додаток 4. Паспорт технічного стану трубопровідної технологічної обв’язки обладнання............................... 21 1 Затверджено Наказ Держнаглядохоронпраці № ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ ГАЗОТРАНСПОРТНОГО ОБЛАДНАННЯ 1. ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ 1.1. Порядок проведення експертизи газотранспортного обладнання далі- По-рядок визначає механізм проведення експертизи газотранспортного обладнання газоперекачувальних агрегатів з турбоприводом і електроприводом; посудин що працюють під тиском та трубопровідної технологічної обв’язки обладнання що працює на об єктах газової промисловості які входять в систему підготовки газу до транспортування на газових промислах підземних сховищах газу та в систему транспортування газу. Порядок встановлює також процедуру обсяг та періодичність технічного опосвідчення освідування обладнання далі - опосвідчення яке проводиться після його експертизи. 1.2. Вимоги даного Порядку поширюються на всі підприємства не залежно від форм власності що використовують наведене обладнання далі - заявники органи Держнаглядохоронпраці та експертно-технічні центри Держнаглядохорон-праці. 2. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ 2.1. У Порядку застосовуються такі терміни та визначення: 2.1.1. Експертиза газотранспортного обладнання- офіційне підтвердження фактичних значень параметрів безпеки їх відповідності вимогам нормативної документації та визначення можливості безпечної експлуатації цього обладнання. 2.1.2. Параметри безпеки - параметри обладнання що визначають його властивість забезпечувати відсутність недопустимого ризику пов’язаного з можливістю нанесення шкоди здоров’ю людей та майну. 2 2.1.3. Залишковий ресурс - сумарний наробіток що прогнозується за результатами технічного діагностування обладнання від початку контролю його технічного стану до переходу у граничний стан. 2.1.4. Додатковий ресурс - сумарний наробіток що призначається за результатами технічного діагностування обладнання від початку контролю його технічного стану при досягненні якого експлуатація обладнання повинна бути припинена незалежно від його технічного стану. 2.1.5. Технічне діагностування - визначення технічного стану об єкта з певною завданою точністю ДСТУ 2389-94 . 2.1.6. Технічний нагляд - система заходів по контролю повноти та періодич-ності технічного опосвідчення або технічного діагностування обладнання. 2.1.7. Технічне опосвідчення освідування - контроль технічного стану обладнання за встановленими параметрами із заданою періодичністю. 2.1.8. Паспорт відповідності газоперекачувального агрегата параметрам безпеки - документ що містить фактичні значення параметрів безпеки у визначений час. 3. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 3.1. Експертиза газотранспортного обладнання проводиться з метою перевірки параметрів безпеки цього обладнання на відповідність нормованим значенням. При цьому вирішуються завдання: - визначається стан відповідності параметрів технічного стану обладнання нормованим значенням; - визначаються місця та причини псування обладнання; - визначається додатковий ресурс експлуатації обладнання до наступної експертизи або ресурс експлуатації обладнання до виходу у ремонт чи списання; - оцінюється ступінь безпеки експлуатації обладнання. 3.2. Обладнання підлягає експертизі у випадках: - відпрацювання встановленого автором проекту чи підприємством-виго-товлювачем ресурса експлуатації; - відсутності встановленого ресурсу і знаходження в експлуатації 20 років та більше; - відсутності встановленого ресурсу та накопичення за час роботи 1000 та більше циклів малоциклового навантаження; - тимчасового знаходження під впливом параметрів що перевищують зазначені у технічних умовах наприклад при пожежі чи аварії зміні складу робочого середовища і т. ін. ; - потреби перевірки додаткового або залишкового ресурсу; - виконання ремонту або реконструкції пов’язаних з відновлюванням елементів що працюють під тиском; - на вимогу органів Держнаглядохоронпраці України. 3.3. Як правило експертиза включає такі види робіт: - подання і розгляд заявки на експертизу; - прийняття рішення по заявці з визначенням конкретних видів та обсягів виконуваних робіт; - технічне діагностування та випробовування обладнання; - аналіз одержаних результатів; 3 - оформлення документів за результатами експертизи. 3.4. Експертиза газотранспортного обладнання і наступне технічне опосвід чення здійснюються експертно-технічними центрами Держнаглядохоронпраці Ук-раїни. 3.5. Обсяг та вартість робіт з проведення експертизи визначаються на підставі угод укладених між заявниками і організаціями зазначеними в пункті 3.4 цього Порядку. 3.6. Експертиза обладнання не замінює технічні опосвідчення передбачені ДНАОП 0.00-1.07-94. 3.7. Заявник зобов’язан подати усю необхідну для експертизи документацію та організувати безпечну роботу спеціалістів. Спеціалісти які проводять експертизу обладнання повинні виконувати ро-боти відповідно до вимог інструкцій з безпеки що діють на підприємстві установі організації. 4. ПОДАННЯ І РОЗГЛЯД ЗАЯВКИ 4.1. Для проведення експертизи газотранспортного обладнання за параметра-ми безпеки заявник подає до однієї із організацій зазначеній у пункті 3.4 цього Порядку заявку за формою наведеною в додатку 1. 4.2. Експертно-технічний центр розглядає заявку і не пізніше одного місяця після її подання повідомляє заявника про своє рішення в якому зазначається кон-кретний перелік робіт перелік видів вимірювань та контролю згідно з пунктом 5.1 цього Порядку назву та адресу організації що проводитиме наступні технічні опосвідчення обладнання. 4.3. Експертно-технічний центр готує проект угоди на виконання робіт з про-ведення експертизи обладнання згідно з прийнятою заявкою і разом з оформленим рішенням направляє заявнику для підписання. 4.4. Термін проведення експертизи не повинен перевищувати двох місяців від дня перерахування передоплати або авансу якщо це передбачено угодою . 5. ТЕХНІЧНЕ ДІАГНОСТУВАННЯ ТА ВИПРОБОВУВАННЯ ОБЛАДНАННЯ ПІД ЧАС ЕКСПЕРТИЗИ І НАСТУПНОГО ТЕХНІЧНОГО ОПОСВІДЧЕННЯ 5.1. Як правило перелік робіт що виконується при технічному діаг-ностуванні та випробовуваннях включає: - ознайомлення з проектною будівельно-монтажною та експлуатаційною документацією з метою виявлення відхилень від проектних рішень по вузлах та елементах обладнання; - зовнішній огляд стану вузлів та елементів діючого обладнання; - фіксація режиму роботи обладнання; - діагностичні вимірювання параметрів та випробування обладнання до яких належить: а віброакустична діагностика; б шумометрія; в віброметрія; г дефектоскопія методами неруйнівного контролю в т.ч.: - візуально-оптичний контроль; - акустичний контроль; - магнітний контроль; - електричний контроль та інш.; 4 д товщинометрія; е вимірювання твердості; ж мікроструктурні дослідження; з визначення хімічного складу металу; к визначення механічних характеристик металу; л проведення розрахунків обладнання на міцність та інш.; м теплотехнічні вимірювання; н визначення шкідливих викидів; п вимірювання параметрів умов праці і безпеки на робочих місцях; р випробовування обладнання і т. ін. - аналіз результатів технічного діагностування та підготовка висновку про технічний стан обладнання. 5.2. Роботи по технічному діагностуванню газоперекачувальних агрегатів да-лі- ГПА при експертизі включають оцінку вібраційних теплотехнічних парамет-рів параметрів умов праці та безпеки на робочих місцях виконання інших вимог безпеки дефектоскопію елементів нагнітача згідно з параметрами зазначеними у додатку 2. 5.3. На підставі вібраційних параметрів здійснюється виявлення дефектів підшипникових вузлів роторів лопаткового апарату та інших вузлів ГПА. Після за-кінчення технічного діагностування при його позитивних результатах оформляється Паспорт відповідності газоперекачувального агрегату параметрам безпеки за формою що зазначена в додатку 3 після чого здійснюється реєстрація ГПА у експертно-технічних центрах Держнаглядохоронпраці України згідно з пунктом 7 цього Порядку. 5.4. Після експертизи ГПА підлягає періодичному технічному опосвідченню під час якого проводиться перевірка вібраційних теплотехнічних параметрів інших параметрів безпеки відповідно до переліку що зазначен в додатку 2. Результати цих перевірок ГПА заносяться до Паспорта відповідності газоперекачувального агрегату параметрам безпеки. 5.5. Роботи по технічному діагностуванню під час експертизи посудин що працюють під тиском здійснюються згідно з вимогами ДНАОП 0.00-1.07-94 та включають оцінку геометричних та міцносних параметрів посудини дефектоскопію зварних швів та основного металу методами неруйнівного контролю оцінку напруженості металу перевірку міцності при випробуваннях. Висновки за результатами експертизи заносяться до Паспорта посудини що працює під тиском. До Паспорта додається експертний технічний висновок з результатами технічного діагностування та розрахунок на міцність. Після експертизи посудина що працює під тиском підлягає періодичному технічному опосвідченню при якому здійснюється контроль товщин стінок згідно з параметрами що перелічені в додатку 2. 5.6. Роботи по технічному діагностуванню трубопровідних технологічних обв`язок обладнання при експертизі включають оцінку геометричних вібраційних та міцносних параметрів труб дефектоскопію зварних швів та основного металу методами неруйнівного контролю оцінку напруженості металу перевірку міцності при випробовуваннях згідно з параметрами що перелічені в розділі 3 додатка 2. При позитивних результатах технічного діагностування трубопроводів обв’яз- ки обладнання оформлюється Паспорт технічного стану трубопровідної технологіч-ної обв’язки обладнання за формою згідно з додатком 4. Після експертизи трубопровідна технологічна обв`язка обладнання підлягає періодичному технічному опосвідченню при якому здійснюється контроль товщи-ни стінок та вібрації труб згідно з параметрами що перелічені в додатку 2. Результати контролю заносяться до Паспорта технічного стану трубопровідної технологічної обв’язки що знаходиться у заявника. 5 5.7. У процесі технічного діагностування обладнання визначаються фактичні значення параметрів що характеризують його технічний стан та рівень безпеки експлуатації. В залежності від технічного стану конкретного обладнання і причин експер- тизи перелік параметрів що підлягає дослідженню може бути збільшений в поряд-ку визначеному у пункті 4.2 цього Порядку. 5.8. Результати технічного діагностування та випробовування обладнання оформляються у вигляді експертного технічного висновку що містить висновок про технічний стан обладнання додатковий строк чи залишковий ресурс умови його подальшої експлуатації та термін проведення наступної експертизи. 6. АНАЛІЗ ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ 6.1. За результатами технічного діагностування та випробування обладнання приймаються такі рішення: - про відповідность обладнання нормам безпеки; - про величину залишкового ресурсу обладнання при потребі ; - про термін чергової експертизи. 6.2. У випадку якщо обладнання що підлягає експертизі не відповідає нор- мам безпеки визначається обсяг ремонтно-відновлювальних робіт після виконан-ня яких проводиться повторне технічне діагностування обладнання в необхідному обсязі що визначається у кожному конкретному випадку. 7. ОФОРМЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ЕКСПЕРТИЗИ 7.1. За результатами проведення експертизи оформляються такі документи: - протоколи вимірювань та випробувань; - розрахунки при необхідності ; - експертний технічний висновок; - паспорт обладнання у разі позитивних результатів згідно з вимогами переліченими у додатках 3 та 4 для посудин що працюють під тиском при відсутності паспорта оформляється новий паспорт згідно з вимогами пункту 6.2.7 ДНАОП 0.00-1.07-94 . 7.2. У разі одержання позитивних результатів експертизи газоперекачувальні агрегати реєструються в експертно-технічних центрах Держнаглядохоронпраці України і в подальшому підлягають технічному нагляду з боку органів Держнаглядохоронпраці України. 7.3. Реєстрація газоперекачувальних агрегатів проводиться на підставі заяви власника обладнання при цьому подається Паспорт відповідності газопе-рекачувального агрегату параметрам безпеки виданий згідно з вимогами пункту 5.2 цього Порядку підприємством що провело експертизу. 8. ОСКАРЖЕННЯ РІШЕННЯ ЕКСПЕРТНО-ТЕХНІЧНОГО ЦЕНТРУ ЧИ РЕЗУЛЬТАТІВ ЕКСПЕРТИЗИ ГАЗОТРАНСПОРТНОГО ОБЛАДНАННЯ 8.1. У випадку незгоди з рішенням експертно-технічного центру або резуль-татами експертизи газотранспортного обладнання заявник може їх оскаржити у місячний термін в Держнаглядохоронпраці України. 8.2. Скарга розглядається Держнаглядохоронпраці України протягом місяця. 6 Додаток 1 до Порядку проведення експертизи газотранспортного обладнання найменування організації що здійснює екс- пертизу З А Я В К А 1 на проведення експертизи газотранспортного обладнання за параметрами безпеки 1. Заявник найменування підприємства адреса телефон телекс факс номер рахунку та найменування відділеня банку просить провести експертизу обладнання найменування обладнання або посилання на перелік що додається до заявки у зв’язку з 2 причина потреби в експертизі 2. Додаткові відомості: посилання на додані до заявки креслення схеми і т.п. Керівник підприємства Підпис Прізвище ініціали Головний бухгалтер Підпис Прізвище ініціали М.П. 1 Заявка оформляється на бланку підприємства. 2 Обладнання підлягає експертизі у випадках що зазначені у пункті 3.2 Порядку. Додаток 2 до Порядку проведення експертизи газотранспортного обладнання Перелік параметрів що підлягають перевірці при технічному діагностуванні газотранспортного обладнання Параметри що перевіряються Властивості облад- Нормативний Норма- нання що характе- Вид і періодичність Найменування параметрів Одиниця рівень за тивний Види робіт ризують його без- перевірки виміру документом документ пеку згідно з Р 50-026-94 1. Газоперекачувальні агрегати 1.1. Вібраційні параметри 1.1.1. Загальний рівень середньоквадратичне вібродіагнос- віброактивність - експертиза; значення віброшвидкості по розгорнутій про- тика зношуваність - до і після ремонту; грамі контурна характеристика деформованість - технічне опосвід- чення 1 раз на а корпусів агрегатів мм/с 1 2 1 2 квартал б корпусів підшипників мм/с 1 2 1 2 в маслопроводів обв’язки мм/с 1 2 1 2 1.1.2. Спектральний склад вібрації по розгорну- мм/с 1 1 тій програмі 1.1.3. Режимна характеристика мм/с 1 2 1 2 1.1.4. Фазова характеристика мм/с 1 2 1 2 на розсуд вико- навця робіт 1.2. Механічні параметри корпуса нагнітача Продовження додатка 2 Параметри що перевіряються Властивості облад- Нормативний Норма- нання що характе- Вид і періодичність Найменування параметрів Одиниця рівень за тивний Види робіт ризують його без- перевірки виміру документом документ пеку згідно з Р 50-026-94 1.2.1. Товщина стінок корпусу нагнітача мм 3 3 товщинометрія зношуваність - експертиза; корозійна не- - після наробітку стійкість 100000 годин; - при оцінці додат- кового ресурсу 1.2.2. Твердість металу корпусу нагнітача HRC 3 3 вимірювання зношуваність твердості 1.2.3. Стан основного металу корпусу нагнітача - 3 3 візуальний зношуваність експертиза огляд дефек- механічна тоскопія мік- нестабільність роструктурні дослідження перевірка міц- ності розрахун- ком 1.2.4. Міцність корпусу нагнітача під час випро- - 3 3 гідравлічне ви- механічна експертиза бовувань тиском пробовування нестабільність 1.3. Теплотехнічні параметри ГПА 1.3.1. Тиск повітря газу у проточній частині мм в. ст 3 3 теплотехнічні зношуваність - експертиза; ГПА у контрольних точках дослідження деформованість - до і після ремон- ту; - технічне опосвід- чення 1 раз на рік 1.3.2. Температура повітря газу у проточній ати 3 3 частині ГПА у контрольних точках Продовження додатка 2 Параметри що перевіряються Властивості облад- Нормативний Норма- нання що характе- Вид і періодичність Найменування параметрів Одиниця рівень за тивний Види робіт ризують його без- перевірки виміру документом документ пеку згідно з Р 50-026-94 1.3.3. Температура мастила у контрольних точ- оС 3 3 ках 1.3.4. Витрата паливного газу м3/год. 3 3 1.3.5. Питома витрата мастила кг/кВт?год. 3 3 1.3.6. Частота обертання роторів ГПА с-1 3 3 1.3.7. Розрахункова вимірна витрата техноло- м3/год 3 3 гічного газу 1.3.8. Потужність кВт 3 3 1.3.9. Політропічний к.к.д. - 3 3 1.4. Вміст речовин у відпрацьованих газах 1.4.1. Вміст NОx у відпрацьованих газах мг/м3 4 4 визначення надійність - експертиза; вмісту - до і після ремонту; речовин - технічне опосвідчен- ня 1 раз на рік 1.4.2. Вміст СО у відпрацьованих газах мг/м3 4 4 1.5. Параметри умов праці на робочих місцях 1.5.1 Зміст NОx на робочих місцях мг/м3 5 5 Продовження додатка 2 Параметри що перевіряються Властивості облад- Нормативний Норма- нання що характе- Вид і періодичність Найменування параметрів Одиниця рівень за тивний Види робіт ризують його без- перевірки виміру документом документ пеку згідно з Р 50-026-94 1.5.2. Зміст СО на робочих місцях мг/м3 5 5 1.5.3. Рівень звукового тиску у робочих зонах дБ 6 6 шумометрія шумність - експертиза; - технічне опосвідчен- ня 1 раз на рік 1.5.4. Рівень вібрації у робочих зонах та на опір- дБ 7 7 вібродіагнос- віброактивність них поверхнях тика 1.6. Виконання вимог безпеки пожежної - 8 - 14 8 - 14 візуальний схильність до електробезпеки і т.і. контроль виникнення по- жежі електро- технічна неста- більність 1.7. Виконання вимог до систем автоматики - 3 3 опробування автоматизація і захисту систем 1.8. Клас захисту від ураження електричним - 15 15 візуальний здатність до ура- струмом контроль ження електрич- ним струмом 2. Посудини що працюють під тиском більше 0 07 МПа 2.1. Товщина стінок мм 3 3 товщинометрія зношуваність - експертиза корозійна не- - 1 раз на рік стійкість 2.2. Твердість металу HB HRC 3 3 вимірювання зношуваність експертиза твердості 2.3. Стан зварних швів відсутність тріщин спіт- 3 візуальний ог- механічна неста- Продовження додатка 2 Параметри що перевіряються Властивості облад- Нормативний Норма- нання що характе- Вид і періодичність Найменування параметрів Одиниця рівень за тивний Види робіт ризують його без- перевірки виміру документом документ пеку згідно з Р 50-026-94 нілості інших дефектів та основного металу ляд дефекто- більність скопія мікро- структурні до- слідження ви- значення хіміч- ного складу металу визна- чення механіч- них характе- ристик металу визначення на- пруженого ста- ну металу пе- ревірка міц- ності посудин розрахунком 2.4. Міцність при гідравлічному випробовуванні 16 16 гідравлічні ви- механічна неста- - експертиза; навантаження тиском пробовування більність - технічне опосвідчен- ня згідно з ДНАОП 0.00-1.07-94 3. Трубопровідна технологічна обв’язка обладнання 3.1. Товщина стінок на згинах та трійниках мм 3 3 товщинометрія зношуваність - експертиза; корозійна не- - технічне опосвідчен- стійкість ня 1 раз на рік 3.2. Твердість металу HB HRC 3 3 вимірювання зношуваність експертиза твердості Продовження додатка 2 Параметри що перевіряються Властивості облад- Нормативний Норма- нання що характе- Вид і періодичність Найменування параметрів Одиниця рівень за тивний Види робіт ризують його без- перевірки виміру документом документ пеку згідно з Р 50-026-94 3.3. Стан зварних швів відсутність тріщин спіт- 3 3 візуальний ог- механічна неста- нілості інших дефектів та основного металу ляд дефекто- більність скопія мікро- структурні до- слідження ви- значення хіміч- ного складу металу визна- чення механіч- них характе- ристик металу визначення на- пруженого ста- ну металу пе- ревірка міц- ності розрахун- ком 3.4. Міцність при гідравлічному випробовуванні - 3 3 гідравлічні ви- механічна неста- - експертиза; навантаження тиском пробовування більність - 1 раз у 8 років 3.5. Вібраційні параметри 3.5.1. Загальний рівень віброшвидкості по роз- мм/с 2 17 2 17 вібродіагнос- віброактивність - експертиза; горнутій програмі контурна характеристика тика - до і після ремонту; - технічне опосвідчен- ня 1 раз на рік 3.5.2. Спектральний склад вібрації по розгорну- мм/с 2 2 тій програмі Продовження додатка 2 Параметри що перевіряються Властивості облад- Нормативний Норма- нання що характе- Вид і періодичність Найменування параметрів Одиниця рівень за тивний Види робіт ризують його без- перевірки виміру документом документ пеку згідно з Р 50-026-94 3.5.3. Режимна характеристика мм/с 2 2 3.5.4. Фазова характеристика мм/с 2 2 ПЕРЕЛІК нормативних документів на які зроблено посилання 1. Норми вібрації. Оцінка інтенсивності вібрації газоперекачувальних агрегатів в умовах експлуатації на компресорних станціях Міністерства газової промисловості введено в дію Мінгазпромом СРСР з 01.03.85 р. . 2. ДСТУ 3161-95. Компресорне обладнання. Визначення вібраційних характеристик відцентрових компресорів та норми вібрації. 3. ТУ на конкретний виріб. 4. ГОСТ 28775-90. Агрегати газоперекачувальні з газотурбінним приводом. Загальні технічні умови. 5. ГОСТ 12.1.005-88. CCБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони. 6. ГОСТ 12.1.003-83. ССБП. Шум. Загальні вимоги безпеки. 7. ГОСТ 12.1.012-90. ССБП. Вібраційна безпека. Загальні вимоги. 8. ГОСТ 12.1.004-91. ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги. 9. ГОСТ 12.1.019-79. ССБП. Електробезпека. Загальні вимоги та номенклатура видів захисту. Продовження додатка 2 10. ГОСТ 12.1.030-81. ССБП. Електробезпека. Захисне заземлення занулення. 11. ГОСТ 12.1.033-82. ССБП. Електробезпека. Гранично припустимі значення напруги доторку та струму. 12. ГОСТ 12.2.003-91. ССБП. Обладнання виробниче. Загальні вимоги безпеки. 13. ГОСТ 12.2.016-81. ССБП. Обладнання компресорне. Загальні вимоги безпеки. 14. ГОСТ 12.2.049-80. ССБП. Обладнання виробниче. Загальні ергономічні вимоги. 15. ГОСТ 12.2.007.0-75. ССБП. Вироби електротехнічні. Загальні вимоги безпеки. 16. ДНАОП 0.00-1.07-94. Правила будови і безпечної експлуатації посудин що працюють під тиском. 17. Норми вібрації трубопроводів технологічного газу компресорних станцій з відцентровим нагнітачем введені в дію Мінгазпромом СРСР з 01.06.85 р. . Додаток 3 до Порядку проведення експертизи газотранспортного обладнання Паспорт відповідності газоперекачувального агрегату параметрам безпеки Сторінка 1 Державний комітет України по нагляду за охороною праці найменування експертно-технічного центру Держнаглядохронпраці України ПАСПОРТ відповідності газоперекачувального агрегату параметрам безпеки Реєстраційний № Примітка. При передачі агрегату іншому підприємству що використовує обладнання разом з агрегатом передається і його паспорт. Сторінка 2 1. ВІДОМОСТІ ПРО АГРЕГАТ 1.1. Модель 1.2. Заводський номер 1.3. Дата виготовлення 1.4. Дата монтажу 1.5. Дата початку експлуатації 1.6. Підприємство що вико- ристовує обладнання 1.7. Місцезнаходження ГПА 1.8. Двигун: 1.8.1. Модель 1.8.2. Заводський номер 1.8.3. Дата виготовлення Продовження додатка 3 1.8.4. Дата монтажу 1.8.5. Дата початку експлуатації 1.8.6. Дата останнього капіталь- ного ремонту 1.9. Нагнітач: 1.9.1. Модель 1.9.2. Заводський номер 1.9.3. Дата виготовлення 1.9.4. Дата монтажу 1.9.5. Дата початку експлуатації 1.9.6. Кінцевий абсолютний тиск 1.9.7. Ресурс на момент первин- ної експертизи 1.10. Регенерація тепла ТАК НІ непотрібне закреслити 1.11. Дата первинної експертизи Сторінка 3 2. ВИКОНАВЧА СХЕМА РОЗМІЩЕННЯ ТОЧОК ВИМІРУ ПАРАМЕТРІВ ГПА Примітка. Схема ГПА зображується з позначенням: - розміщення основних елементів конструкції роторів підшипників ступенів лопаток і т.і. ; - розміщення і номерів опор; - розміщення і номерів контрольних точок вимірювання вібрації шуму шкід- ливих викидів. Сторінка 4 3. ТЕХНІЧНЕ ОПОСВІДЧЕННЯ 3.1. Режим роботи агрегата Швидкість Тиск газу Температура газу Напрацюван- Дата Номер обертання на вході на виході на вході на виході ня грегата режиму роторів ГПА ГПА ГПА ГПА год. об./хв. Рвх. Па Р вих. Па вх. о С вих. о С Примітка. Перелік роторів визначається для конкретної конструкції ГПА. Продовження додатка 3 Сторінка 5 3.2. Загальні рівні середньоквадратичні значення- СКЗ віброшвидкості у контрольних точках мм/с Номер Напрям Корпус Корпуси Маслопроводи Відповідальна Дата режи- вимірю- статора підшипників обв’язки особа му вання 1 2 3 ... n1 1 2 3 ... n2 1 2 3 ... n3 П.І.Б. підпис Примітка. Кількість точок вимірювання визначається для конкретної конструкції ГПА. Сторінка 6 3.3 Спектральний склад вібрації у контрольних точках Номер Номер точки Аналіз спектрів Параметри Відповідальна Дата режиму і напрям ви- вібрації частота еліпсів Висновок особа мірювання амплітуда вібрації П.І.Б. підпис Сторінка 7 3.4. Власні частоти параметри еліпсів та фази коливань ГПА Номер Фази коливань у точках Значення власних Відповідальна Дата режиму ГПА градусів частот коливань Висновок особа 1 2 3 4 ... n Гц П.І.Б. підпис Примітка. Кількість точок вимірювання визначається для конкретної конструкції ГПА. Сторінка 8 3.5. Вміст речовин у відпрацьованих газах мг/м3 1 Дата Номер NOх СО Відповідальна особа режиму П.І.Б. підпис 3.5. Клас захисту від ураження електричним струмом 2 Дата Клас захисту Відповідальна особа П.І.Б. підпис Примітки: 1. Форма підрозділу для ГПА з газотурбінним приводом. 2. Форма підрозділу для ГПА з електричним приводом. Продовження додатка 3 Сторінка 9 3.6. Рівень звукового тиску у робочих зонах дБ Дата Номер Точки вимірювання згідно зі схемою Норматив- Відповідальна особа режиму 1 2 3 4 5 6 7 8 ... n ний івень П.І.Б. підпис Примітка. Кількість точок вимірювання визначається конкретно для кожного ГПА. Сторінка 10 3.7. Рівень вібрації у робочих зонах та на опорних поверхнях дБ Дата Напрям вимірю- Номер режиму Точки вимірювання згідно зі схемою Норматив- Відповідальна особа вання 1 2 3 4 5 6 7 8 ... n ний рівень П.І.Б. підпис Примітка. Кількість точок вимірювання визначається конкретно для кожного ГПА. Сторінка 11 3.8. Виконання вимог пожежної безпеки Дата Висновок Відповідальна особа П.І.Б. підпис Сторінка 12 3.9. Виконання вимог електричної безпеки Дата Висновок Відповідальна особа П.І.Б. підпис Сторінка 13 3.10. Виконування вимог до систем автоматики та захисту Дата Висновок Віповідальна особа П.І.Б. підпис Продовження додатка 3 Сторінка 14 3.11. Товщина стінок нагнітача мм Дата Точки вимірювання згідно зі схемою Відповідальна особа 1 2 3 4 5 6 7 8 ... n П.І.Б. підпис Примітка. Кількість точок вимірювання визначається для конкретної конструкції нагнітача. Сторінка 15 3.12. Твердість металу корпусу нагнітача HRC Дата Точки вимірювання згідно зі схемою Відповідальна особа 1 2 3 4 5 6 7 8 ... n П.І.Б. підпис Примітка. Кількість точок вимірювання визначається для конкретної конструкції нагнітача. Сторінка 16 3.13. Стан основного металу корпусу нагнітача Ділянка Висновок Результати Відповідальна особа Дата обстеження візуального огляду дефектоскопії П.І.Б. підпис Сторінка 17 3.14. Випробовування корпусу нагнітача тиском Вид Величина тиску Висновки за резуль- Відповідальна особа Дата навантаження МПа татами обстеження П.І.Б. підпис Сторінка 18 3.15. Теплотехнічні параметри ГТУ Тиск у контрольних Температура у кон- Витрата Розрахункова Номер точках ГТУ трольних точках ГТУ масти- палив- вимірна Дата режиму Па оС ла ного витрата техноло- кг/год. газу гічного газу 1 2 3 ... n 1 2 3 ... n м3/год. м3/год. Коефіцієнт Відповідальна Потужність Політропічний технічного стану особа кВт к.к.д. нагнітача П.І.Б. підпис Примітка. Кількість точок вимірювання визначається для конкретної конструкції нагнітача. Продовження додатка 3 Сторінка 19 3.16. Висновки та рекомендації за результатами експертизи або технічного огляду ГПА Дата Висновок та рекомендації Відповідальна особа П.І.Б. підпис Сторінка 20 4. РЕЄСТРАЦІЯ ГАЗОПЕРЕКАЧУВАЛЬНОГО АГРЕГАТА ГПА зареєстровано за № У орган що реєструє У паспорті пронумеровано сторінок та прошнуровано всього аркушів у тому числі креслень схем на аркушах посада особи що реєструє підпис прізвище ініціали М.П. “ ” 199 г. Додаток 4 до Порядку проведення експертизи газотранспортного обладнання Паспорт технічного стану трубопровідної технологічної обв`язки обладнання Сторінка 1 Державний комітет України по нагляду за охороною праці найменування експертно-технічного центру Держнаглядохронпраці України ПАСПОРТ технічного стану трубопровідної технологічної обв’язки обладнання Сторінка 2 1. ВІДОМОСТІ ПРО ОБВ'ЯЗКУ 1.1. Підприємство що використо- вує обладнання 1.2. Місцезнаходження обв’язки 1.3. Марка обладнання 1.4. Дата монтажу Сторінка 3 2. СХЕМА ТРУБОПРОВОДІВ ОБВ’ЯЗКИ Примітка. Схема трубопроводів обв’язки зображується в ізометрії з позначенням: - лінійних розмірів дільниць м; - діаметрів дільниць трубопроводів мм; - розміщення запірної арматури; - номерів дільниць трубопроводів; - номерів опор; - номерів запірної арматури; - номерів контрольних точок вимірювання вібрації; - номерів контрольних місць вимірювання товщин стінок; - номерів зварювальних швів; - номерів контрольних перерізів вимірювання твердості та напруженого стану металу. Продовження додатка 4 Сторінка 4 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ДІЛЬНИЦЬ ТРУБОПРОВІДНОЇ ОБВ’ЯЗКИ Дата Номер дільниці Лінійний розмір дільниці L мм Діаметр трубо-проводу Dт мм Номінальна товщина стінки t мм Марка сталі та ГОСТ на неї Межа плинності sт кгс/см2 Межа міцності sв кгс/см2 посада відповідальної особи підпис прізвище ініціали Сторінка 5 4. РЕЖИМ РОБОТИ ТРУБОПРОВОДІВ ОБВ’ЯЗКИ Тиск газу продукту Температура газу продукту Розрахункова вимірна Відповідальна особа Дата Номер режи- му на вході в установку РВХ. кгс/см2 на виході із установки РВИХ. кгс/см2 на вході в установку tВХ. 0C на виході із установ ки tвих. 0C витрата газу продукту G нм3/год П.І.Б. підпис Сторінка 6 5. ЗОВНІШНІЙ ОГЛЯД ТРУБОПРОВОДІВ ОБВ’ЯЗКИ Виявлені дефекти Відповідальна особа Дата Номер дільниці номер звар- ного шва номер опори номер запірної арматури Інші дефекти П.І.Б. підпис Сторінка 7 6. ВІБРАЦІЯ ТРУБОПРОВОДІВ У КОНТРОЛЬНИХ ТОЧКАХ Тип Номер Напрям Загальний рівень віброшвидкості у кон- Відповідальна Дата приладу режиму вимірю- трольних точках мм/с особа вання 1 2 3 4 5 6 7 8 ... n П.І.Б. підпис Примітка. Кількість точок вимірювання визначається для конкретної схеми обв’язки. Продовження додатка 4 Сторінка 8 7. КОНТУРНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОПОР ТРУБОПРОВОДІВ Ескізи опор: Номер Номер Напрям Загальний рівень віброшвидкості у кон- Відповідальна Дата опори режиму вимірю- трольних точках мм/с особа вання 1 2 3 4 5 6 7 8 ... n П.І.Б. підпис Примітка. Кількість точок вимірювання визначається для конкретної схеми обв’язки. Сторінка 9 8. СПЕКТРИ ВІБРАЦІЇ У КОНТРОЛЬНИХ ТОЧКАХ ТА ОПОРАХ ТРУБОПРОВОДІВ Номер Номер точки Відповідальна особа Дата режиму і напрям Аналіз спектра Висновок вимірювання П.І.Б. підпис Сторінка 10 9. ВЛАСНІ РЕЗОНАНСНІ ЧАСТОТИ КОЛИВАНЬ ДІЛЬНИЦЬ Виявлена Відповідальна особа частота Дата Номер Спосіб власних Додаткові дільниці збудження коливань відомості П.І.Б. підпис дільниць fрез. Гц Сторінка 11 10. ТОВЩИНИ СТІНОК ТРУБОПРОВОДІВ НА ЗГИНАХ ТА ТРІЙНИКАХ Дата Номер дільниці Тип приладу Товщина стінок трубопроводів у контрольних місцях мм середні величини Відповідальна особа 1 2 3 4 5 6 7 8 ... n П.І.Б. підпис Примітка. Кількість точок вимірювання визначається для конкретної схеми обв’язки. Продовження додатка 4 Сторінка 12 11. ТВЕРДІСТЬ МЕТАЛУ У КОНТРОЛЬНИХ ПЕРЕРІЗАХ ТРУБОПРОВОДІВ Дата Параметр твердості Тип приладу Твердість у контрольних перерізах середні величини Відповідальна особа 1 2 3 4 5 6 7 8 ... n П.І.Б. підпис Примітка. Кількість точок вимірювання визначається для конкретної схеми обв’язки. Сторінка 13 12. СТАН ЗВАРНИХ ШВІВ ТА ОСНОВНОГО МЕТАЛУ Номер звар- Результати дефектоскопії та ного шва Висновок візуального висновок про стан металу та Відповідальна Дата перерізу огляду зварного шва особа труби П.І.Б. підпис Сторінка 14 13. ВИЗНАЧЕННЯ НАПРУЖЕННОГО СТАНУ МЕТАЛУ ТРУБОПРОВОДА Величина Напруження Висновок за Відповідальна Дата Номер Номер оціночного металу тру- результатами особа дільниці перерізу показника бопроводу дослідження напруження s МПа П.І.Б. підпис Сторінка 15 14. ВИПРОБОВУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ОБВ’ЯЗКИ ТИСКОМ Величина Висновок за результатами Відповідальна Дата Вид навантаження тиску МПа випробовування особа П.І.Б. підпис Продовження додатка 4 Сторінка 16 15. ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ЕКСПЕРТИЗИ ТЕХНІЧНОГО ДІАГНОСТУВАННЯ ОБВ’ЯЗКИ Висновок та рекомендації за результатами Дата Відповідальна Дата діагностичного обстеження наступного діагностування особа П.І.Б. підпис