ДНАОП 0.00-4.22-98

ДНАОП 0.00-4.22-98 Типове положення про експертно-технічний центр Держнаглядохоронпраці України

Top of Form Про затвердження Типового положення про експертно-технічний центр Держнаглядохоронпраці Наказ Комітету по нагляду за охороною праці України від 2 листопада 1998 року N 213 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 8 лютого 1999 р. за N 77/3370 Із змінами і доповненнями внесеними наказом Комітету по нагляду за охороною праці України  Міністерства праці та соціальної політики України Держнаглядохоронпраці від 7 липня 1999 року N 125 Відповідно до Положення про Комітет по нагляду за охороною праці України затвердженого Указом Президента України від 09.03.98 N 182/98 НАКАЗУЮ: 1. Затвердити Типове положення про експертно-технічний центр Держнаглядохоронпраці що додається. 2. Науково-технічному управлінню подати Головному управлінню охорони праці Комітету відповідні матеріали для включення зазначених нормативних актів до банку даних автоматизованого інформаційного фонду. 3. Науково-технічному управлінню вжити заходів щодо видання Типового положення необхідним тиражем та забезпечення ним зацікавлених міністерств інших органів центральної виконавчої влади підприємств установ організацій. 4. Головному редактору журналу "Охорона праці" опублікувати Типове положення в найближчому випуску журналу. 5. Вважати таким що втратило чинність Положення про експертно-технічний центр госпрозрахунковий підрозділ Держнаглядохоронпраці України затверджене наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 21.11.94 N 116. 6. Контроль за виконанням наказу покласти на Першого заступника Голови Комітету С. О. Сторчака.   Голова Комітету  С. П. Ткачук       ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Держнаглядохоронпраці від 2 листопада 1998 р. N 213 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 8 лютого 1999 р. за N 77/3370  ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ про експертно-технічний центр Держнаглядохоронпраці 1. Експертно-технічний центр Держнаглядохоронпраці далі - ЕТЦ є державним госпрозрахунковим підприємством створеним Комітетом по нагляду за охороною праці України з метою проведення робіт та надання послуг з питань охорони праці на які не передбачено бюджетного фінансування. ЕТЦ засновується на державній власності реорганізується і ліквідується Комітетом по нагляду за охороною праці України має самостійний баланс рахунки в установах банків і печатку зі своїм найменуванням. ЕТЦ у своїй діяльності керується своїм Статутом. 2. Основними завданнями ЕТЦ є: 2.1 експертиза проектів будівництва реконструкції технічного переоснащення підприємств і виробничих об'єктів наукових розробок з питань нових технологій засобів виробництва засобів колективного та індивідуального захисту працівників щодо їх відповідності нормативним актам про охорону праці; 2.2 експертиза перед видачею дозволів на: уведення в експлуатацію нових і реконструйованих об'єктів виробничого та соціально-культурного призначення; початок роботи підприємств установ і організацій; розроблення нових технологій виготовлення застосування нових машин механізмів устаткування транспортних та інших засобів виробництва у тому числі придбаних за кордоном відповідно до вимог нормативних актів; виготовлення випробовування монтаж ремонт реконструкцію налагодження та експлуатацію парових і водогрійних котлів і посудин що працюють під тиском трубопроводів пари й гарячої води підйомних споруд устаткування та технологічних об'єктів газового комплексу; 2.3 обстеження технічного стану будівель споруд інженерних мереж та їх паспортизація; 2.4 технічний огляд випробування та реєстрація об'єктів щодо яких це передбачено нормативними актами про охорону праці; 2.5 державна реєстрація та облік великотоннажних автомобілів та інших технологічних транспортних засобів що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування; 2.6 експертиза за дорученням органів Держнаглядохоронпраці об'єктів машин і механізмів при експлуатації яких стався нещасний випадок. пункт 2 в редакції наказу Держнаглядохоронпраці від 07.07.99 р. N 125 3. Зазначені у пункті 2 завдання є обов'язковими для оцінки технічного стану об'єктів і виконуються експертно-технічними центрами Держнаглядохоронпраці. 4. ЕТЦ може виконувати інші роботи визначені його Статутом. Оплата таких робіт визначається на договірних умовах у відповідності до чинного законодавства. 5. ЕТЦ зобов'язаний: забезпечити високий рівень та якість виконання робіт; сприяти власнику підприємства у справах додержання вимог нормативних актів про охорону праці шляхом надання підприємствам установам організаціям методичної допомоги та проведення їх аудиту щодо впровадження норм і правил про охорону праці; абзац другий пункту 5 із змінами внесеними згідно з  наказом Держнаглядохоронпраці від 07.07.99 р. N 125 подавати органам Держнаглядохоронпраці передбачену нормативними актами про охорону праці інформацію про зареєстровані об'єкти підвищеної небезпеки про незадовільний технічний стан і умови експлуатації того устаткування яке контролювалося експертно-технічним центром. абзац третій пункту 5 із змінами внесеними згідно з наказом Держнаглядохоронпраці від 07.07.99 р. N 125 6. Експертно-технічні центри Держнаглядохоронпраці відповідно до покладених на них завдань: 6.1. Виконують експертизу на відповідність нормативним актам про охорону праці: проектної документації на будівництво реконструкцію технічне переоснащення об'єктів виробничого та соціально-культурного призначення виготовлення машин устаткування та інших засобів виробництва засобів колективного та індивідуального захисту працівників нових технологій; проектів будівництва гірничодобувних і переробних підприємств - щодо відповідності вимогам охорони праці та охорони надр; абзац другий підпункту 6.1 пункту 6 із змінами внесеними згідно з наказом Держнаглядохоронпраці від 07.07.99 р. N 125 проектів заходів щодо охорони будівель та споруд від шкідливого впливу гірничих робіт; проектів гірничих відводів планів розвитку гірничих робіт і проектів розробки родовищ твердих рідких та газоподібних корисних копалин матеріалів на списання запасів корисних копалин проектів на ліквідацію гірничодобувних підприємств нафтових та газових свердловин; абзац четвертий підпункту 6.1 пункту 6 із змінами внесеними згідно з наказом Держнаглядохоронпраці від 07.07.99 р. N 125 проектів виконання підривних робіт; абзац п'ятий підпункту 6.1 пункту 6 із змінами внесеними згідно з наказом Держнаглядохоронпраці від 07.07.99 р. N 125 проектів будівництва і експлуатації комплексів виготовлення вибухових речовин; зразків нових машин механізмів устаткування та інших засобів виробництва нових технологій в разі потреби перед одержанням дозволу органів державного нагляду за охороною праці на їх виготовлення та застосування; стану будівель споруд машин і механізмів; технологічних процесів машин устаткування транспортних засобів у тому числі придбаних за кордоном; обладнання устаткування що відпрацювало нормативний строк служби а також відновлене після аварії реконструкції - на його придатність до подальшого використання; інші види експертиз передбачені чинним законодавством. 6.2. Проводять: діагностику технічного стану металоконструкцій зварних і клепаних з'єднань основних деталей устаткування в тому числі об'єктів газового комплексу технологічного обладнання нафтовидобувних нафтопереробних нафтохімічних і хімічних виробництв котлів посудин які працюють під тиском трубопроводів пари і гарячої води вантажопідіймальних споруд; реєстрацію технічні огляди випробування обстеження парових і водогрійних котлів посудин які працюють під тиском наповнювальних станцій трубопроводів пари і гарячої води підіймальних споруд та електроустаткування якщо це передбачено нормативними актами; санітарно-гігієнічні дослідження небезпечних та шкідливих факторів виробничого середовища за наявності відповідного свідоцтва МОЗ України та надання результатів цих досліджень органам і установам державної санітарно-епідеміологічної служби для їх гігієнічної оцінки. Випробування засобів індивідуального та колективного захисту; абзац третій підпункту 6.2 пункту 6 в редакції наказу  Держнаглядохоронпраці від 07.07.99 р. N 125 сертифікацію машин механізмів транспортних та інших засобів виробництва технологічних процесів і робіт систем якості згідно з діючими нормативними актами і стандартами та за умови їх акредитації у системі УкрСЕПРО. 6.3. На підставі проведених робіт видають: експертні висновки про можливість роботи новоутворених підприємств виготовлення й передачі у виробництво нових зразків машин механізмів устаткування та інших засобів виробництва впровадження нових технологій; експертні висновки про можливість виконання підприємствами робіт із заявлених видів діяльності; експертні висновки на проекти проведення геологічних та маркшейдерських робіт відгуки на проекти правил стандартів інструкцій тощо; абзац третій підпункту 6.3 пункту 6 в редакції наказу  Держнаглядохоронпраці від 07.07.99 р. N 125 технічні паспорти про реєстрацію та технічний огляд великотоннажних автомобілів та технологічних транспортних засобів що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування. 6.4. Надають методичну допомогу: разом з установами та закладами державної санепідслужби у межах їх компетенції власникам підприємств - з питань організації роботи щодо створення безпечних і нешкідливих умов праці на робочих місцях та охорони надр; абзац перший підпункту 6.4 пункту 6 в редакції наказу  Держнаглядохоронпраці від 07.07.99 р. N 125 підприємствам установам організаціям та громадянам-підприємцям - в підготовці нормативних актів про охорону праці. 6.5. Організують та проводять навчання з питань охорони праці визначених категорій працівників атестацію зварювальників і фахівців неруйнівного контролю за наявності відповідних дозволів і ліцензій . 7. Експертно-технічні центри Держнаглядохоронпраці мають право: вносити до відповідних центрів ліцензування подання на анулювання виданої ліцензії на право виконання проектних робіт; звертатися до територіальних управлінь Держнаглядохоронпраці з пропозиціями щодо зупинення експлуатації небезпечних об'єктів. 8. Експертно-технічні центри в процесі виконання покладених на них завдань взаємодіють з територіальними управліннями Держнаглядохоронпраці. 9. Відносини між ЕТЦ і підприємствами установами та організаціями регулюються договорами що укладаються на відповідний строк або на виконання окремих обсягів робіт. Договір підписується керівниками підприємства та ЕТЦ. 10. Керівник ЕТЦ приймається на роботу Головою Держнаглядохоронпраці на контрактній основі. пункт 10 із змінами внесеними згідно з наказом Держнаглядохоронпраці від 07.07.99 р. N 125 11. Спеціалісти що виконують роботи згідно з пунктом 2 цього Положення проходять процедуру сертифікації атестації за встановленим Комітетом по нагляду за охороною праці України порядком. 12. ЕТЦ веде бухгалтерський облік фінансово-господарських операцій складає звітність своєчасно проводить розрахунки з бюджетом за податками та іншими платежами згідно з чинним законодавством. 13. Контроль за якістю робіт і фінансово-господарською діяльністю ЕТЦ здійснюється Комітетом по нагляду за охороною праці України або за наказами Комітету територіальними управліннями. пункт 13 із змінами внесеними згідно з наказом Держнаглядохоронпраці від 07.07.99 р. N 125 Начальник науково-технічного управління Держнаглядохоронпраці    В. В. Толмачов    Bottom of Form