Вимоги безпеки до зарядного, доставочного та змішувального устаткування

Державний нормативний акт про охорону праці ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 01.07.97 № 171 ДНАОП 0.00-1.17-92 Розділ 6 ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ДО ЗАРЯДНОГО ДОСТАВОЧНОГО ТА ЗМIШУВАЛЬНОГО УСТАТКУВАННЯ Київ Передмова 1. РОЗРОБЛЕНО: Національним науково-дослідним інститутом охорони праці 2. ВНЕСЕНО: Управлінням по нагляду в гірничорудній нерудній промисловості та за підривними роботами Держнаглядохоронпраці України 3. ВВЕДЕНО: ВПЕРШЕ як розділ 6 ДНАОП 0.00-1.17-92 "Єдині правила безпеки при підривних роботах" "Передрукування заборонено" © Держнаглядохоронпраці ЗМIСТ 6.1. Загальнi положення 4 6.2. Нормативнi посилання 4 6.3. Загальнi вимоги до конструкцiї устаткування 6 6.4. Вимоги до конструкцiї основних вузлiв устаткування.... 8 6.5. Загальнi вимоги до експлуатацiї устаткування 11 6.6. Вимоги до експлуатацiї основних вузлiв устаткування....12 6.7. Захист вiд статичної електрики 13 6.8. Технiчне обслуговування устаткування 14 Додаток. Типовий порядок розроблення випробування постановки на виробництво i проведення експертизи зарядного доставочного та змiшувального устаткування 16 Роздiл 6. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ДО ЗАРЯДНОГО ДОСТАВОЧНОГО ТА ЗМIШУВАЛЬНОГО УСТАТКУВАННЯ 6.1. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ 6.1.1. Цей документ регламентує вимоги безпеки щодо конструктивного виконання та експлуатацiї зарядного доставочного та змiшувального устаткування далi  устаткування . 6.1.2. Вимоги обов'язковi для всiх пiдприємств робота яких пов'язана з розробленням випробуванням експлуатацiєю i ремонтом засобiв механiзацiї пiдривних робiт що використовуються на вiдкритих і пiдземних гiрничих роботах за винятком шахт копалень якi є небезпечними по газу або пилу. 6.1.3. Вимоги поширюються на устаткування що розробляється використовується або модернiзується. У випадку суперечностей мiж цими Вимогами та iншими нормативними документами мають силу положення цих Вимог. 6.1.4. Пiдприємства що займаються виготовленням i експлуатацiєю зарядного доставочного та змiшувального устаткування повиннi мати на цi види дiяльностi дозвiл який отримується в установленому порядку. 6.1.5. Типовий порядок розроблення випробування постановки у виробництво i проведення експертизи устаткування наведено в додатку. 6.1.6. За погодженням з розробником та органiзацiєю-експертом з безпеки робiт дозволяється вносити окремi змiни в конструкцiю устаткування яке допущене до використання у випадках що не призводять до зниження безпеки його експлуатацiї змiни найменування призначення та умов застосування. 6.2. НОРМАТИВНI ПОСИЛАННЯ У цьому документi використанi такi нормативнi акти: 1. ДНАОП 0.00-1.17-92 Єдинi правила безпеки при пiдривних роботах. Затв. Держнаглядохоронпрацi України 25.03.92. 2. ДНАОП 0.00-1.19-97 Правила безпеки при перевезеннi вибухових матерiалiв автомобiльним транспортом. Затв. наказом Держнаглядохоронпрацi України 21.02.97 № 36. 3. ДНАОП 0.00-1.07-94 Правила будови i безпечної експлуатацiї посудин що працюють пiд тиском. Затв. наказом Держнаглядохоронпрацi України 18.10.94 № 104. 4. ДНАОП 0.00-1.21-84 Правила технiчної експлуатацiї електроустановок споживачiв i правила технiки безпеки при експлуатацiї електроустановок споживачiв. Затв. Головдерженергонаглядом Мiненерго СРСР 21.12.84. 5. ДНАОП 0.00-4.12-94 Типове положення про навчання iнструктаж i перевiрку знань працiвникiв з питань охорони працi. Затв. наказом Держнаглядохоронпрацi вiд 04.04.94 № 30. Зареєстр.в Мiнюстi 12.05.94 № 95/304. 6. ДНАОП 0.01-1.01-95 Правила пожежної безпеки в Українi. Затв. УГПО МВС України 14.06.95. Зареєстр. в Мiнюстi 14.07.95 № 219/755. 7. ДНАОП 0.00-5.12-74 Типова iнструкцiя з органiзацiї безпечного ведення вогневих робiт на вибухонебезпечних i вибухопожежонебезпечних об'єктах. Затв. Держгiртехнаглядом СРСР 07.05.74. 8. ДНАОП 0.01-1.41-72 Правила пожежної безпеки при веденнi зварювальних та iнших вогневих робiт на об'єктах народного господарства. Затв. ГУПО МВС СРСР 29.12.72. 9. НАОП 1.1.10-1.01-85 Правила технiки безпеки при експлуатацiї електроустановок. Затв. Мiненерго СРСР ЦК галузевої профспiлки 10.09.85. 10. НАОП 1.2.90-1.08-88 Правила будови i безпечної експлуатацiї стацiонарних пунктiв виготовлення гранульованих i водовмiщуючих вибухових речовин i пунктiв пiдготовки вибухових речовин заводського виробництва на пiдприємствах якi виконують пiдривнi роботи. Затв. Держгiртехнаглядом СРСР 21.09.88. 11. НАОП 1.3.00-1.02-72 Правила захисту вiд статичної електрики у виробництвах хiмiчної та нафтопереробної промисловостi. Затв. Мiнхiмпромом СРСР 31.01.72. 12. ГОСТ 12.1.003-83. ССБТ. Шум. Общие требования безопасности. 13. ГОСТ 12.1.012-90. ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования. 14. ГОСТ 12.2.032-78.ССБТ. Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие эргономические требования. 15. ГОСТ 12.2.033-78. ССБТ. Рабочее место при выполнениии работ стоя. Общие эргономические требования. 16. ГОСТ 12.1.018-93. ССБТ. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования. 17. ГОСТ 12.1.005-88. ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны. 18. ГОСТ 12.2.085-82. ССБТ. Сосуды работающие под давлением. Клапаны предохранительные. Требования безопасности. 19. ГОСТ 12.1.009-76. ССБТ. Электробезопасность. Термины и определения. 20. ГОСТ 12.1.030-81. ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление зануление. 21. ГОСТ 12.2.020-76. ССБТ. Электрооборудование взрывозащищенное. Классификация маркировка. 22. ГОСТ 12.2.021-76. ССБТ. Электрооборудование взрывозащищенное. Порядок согласования техической документации проведения испытаний выдачи заключений свидетельств. 23. ГОСТ 12.2.022-80. ССБТ. Конвейеры. Общие требования безопасности. 24. ГОСТ 12.0.004-79. ССБТ. Организация обучения работающих безопасности труда. 25. ГОСТ 12.1.004-85. ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования. 26. ГОСТ 14254-80. Изделия электромеханические. Оболочки. Степени защиты. Обозначения. Методы испытаний. 27. ГОСТ 15150-76. Машины приборы и другие технические изделия. Исполнение для различных климатических районов. 28. ГОСТ 16350-80. Климат СССР. Районирование и статические параметры климатических факторов для технических целей. 29. ГОСТ 9.401-91. ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Общие требования. 30. ГОСТ 2.601-68. ЕСКД. Эксплуатационные документы. 31. ГОСТ 2.605-68. ЕСКД. Плакаты учебно-технические. Общие технические условия. 32. ГОСТ 15.011-81. Система разработки и постановки продукции на производство. Порядок проведения патентных исследований. 33. ГОСТ 2.106-68. ЕСКД. Текстовые документы. 34. ГОСТ 2.119-73. ЕСКД. Эскизы проектов. 35. ГОСТ 2.120-73. ЕСКД. Технические проекты. 36. ДСТУ 1.3-93. Порядок розроблення побудови викладу оформлення погодження затвердження позначення та реєстрацiї технiчних умов. 37. ДСТУ 3008-95. Документацiя. Звiти у сферi науки i технiки. Структура i правила оформлення. 38. Р-50-601-5-89. Система разработки и постановки продукции на производство. Формирование исходных требований к продукции. 39. КНД 50-009-93. Типова побудова технiчних умов. Методичнi вказiвки. 6.3. ЗАГАЛЬНI ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ УСТАТКУВАННЯ 6.3.1. Конструкцiя устаткування повинна розроблятися i проектуватися з урахуванням конкретних гiрничотехнiчних умов розробки родовищ фiзико-хiмiчних і вибухових властивостей ВР. 6.3.2. Вузли та деталi безпека застосування яких не пов'язана з особливостями ВР i не передбачена цими Вимогами повиннi виконуватись згідно з вимогами дiючих нормативних актiв. 6.3.3 Конструкцiя устаткування повинна забезпечувати безпеку працюючих в тому числi: можливiсть вiльного доступу для огляду та очистки вузлiв де ВР пiдлягають механiчному або iншому зовнiшньому впливу а також до мiсць де можливi накопичення ВР мастил та iнших продуктiв; дозування компонентiв i ВР у заданiй пропорцiї; усталене пилоподавлення; дотримання параметрiв заданого технiчного режиму роботи устаткування достовiрний контроль здiйснюваних технологiчних процесiв; надiйний захист устаткування при пневмозаряджаннi; блокування роботи устаткування при порушеннi послiдовностi технологi чних операцiй; дистанцiйне управлiння небезпечними операцiями; свiтову або звукову сигналiзацiю при виникненнi небезпечних режимiв роботи. 6.3.4. Конструкцiя устаткування повинна мати мiнiмум вузлiв в яких ВР або їх компоненти пiдлягали б механiчнiй дiї. 6.3.5. Матерiал вузлiв i деталей їх покриттiв що стикаються з ВР або їх компонентами повинен не вступати з ними в активну хiмiчну реакцiю i не пiдлягати корозiї а також не давати iскор при роботi рухомих частин устаткування ударi i тертi. При цьому деталi що працюють у режимi тертя треба виготовляти з хромонiкелевої сталi або жаростiйких електропровiдних пластмас без твердих наповнювачiв а ненавантаженi деталi можуть бути виготовленi з алюмiнiю або його сплавiв з вмiстом магнiю не бiльше 1%. Не допускається виготовлення деталей виробiв якi контактують з ВР iз мiдi цинку кадмiю свинцю або їх сплавiв. 6.3.6. Вузли з деталями тертя i спiвударяючими деталями якi не мають прямого контакту з ВР але виконанi з матерiалiв що дають iскру повиннi бути гумованi або покритi пластиком або щiльно закритi кожухом який виготовляється з матерiалiв що не дають iскор. 6.3.7. У всiх вузлах i деталях де ВР можуть пiдлягати навантаженням тертя середнiй нормальний тиск мiж поверхнями тертя незалежно вiд матерiалiв з яких вони виготовленi не повинен перевищувати 40 кг/см2 а розiгрiв поверхонь тертя не повинен перевищувати 60 ?С. У найбiльш вiдповiдальних мiсцях повиннi бути встановленi контрольно-вимiрювальнi прилади або автоматичнi пристрої виключення приводу при перевищуваннi вказаних параметрiв. 6.3.8. Усi тепловi комунiкацiї та ємкостi з температурою поверхнi понад 45 ?С з якими можуть контактувати люди повиннi бути надiйно вiдгородженi або покритi теплоiзоляцiйним негорючим матерiалом. 6.3.9. Тракти проходження ВР не повиннi мати заглиблень перемичок карманiв де можливе накопичення ВР. 6.3.10. У всiх випадках якщо тiльки це не зумовлене спецiально регламентованими умовами експлуатацiї вузлiв конструкцiя устаткування повинна виключати потрапляння ВР у зазори мiж деталями тертя або деталями що спiвударяються. Останнє може бути досягнуте використанням вiдповiдних ущiльнень виносних пiдшипникiв вiдбiйних виткiв на шнеках i тому подiбних рiшень. 6.3.11. Конструкцiї подрiбнюючих перемiшуючих дозуючих і транспортуючих пристроїв у трактах проходження ВР не повиннi мати крiпильних деталей болтiв шпилек шпонок пальцiв шплiнтiв . 6.3.12. Болтовi з'єднання за межами тракту проходження ВР повиннi надiйно фiксуватися вiд вiдкручування з допомогою шплiнтiв або iншими надiйними засобами. Матерiал шплiнтiв не повинен пiдлягати корозiї вiд дiї ВР i його компонентiв або мати захисне антикорозiйне покриття. Застосування пружинних шайб не допускається. 6.3.13. Мастильнi матерiали повиннi добиратися з урахуванням швидкостей навантажень i робочих температур тертьових деталей. Марка мастильних матерiалiв повинна вказуватись у паспортi формулярi на устаткування й у вiдповiднiй експлуатацiйнiй документацiї що затверджена в установленому порядку. 6.3.14. Конструкцiя вузлiв устаткування повинна виключати потрапляння мастильних матерiалiв та пiску у ВР. 6.3.15. Зовнiшнi поверхнi вузлiв і деталей не повиннi мати гострих кромок задирок або яких-небудь гострих виступiв. 6.3.16. Уся замикаюча арматура на апаратах резервуарах i трубопроводах заряджаючих пристроїв а також виступаючих деталей рукоятки управлiння i т.п. повиннi бути виконанi з кольорових металiв i мати конструкцiю яка по можливостi виключає тертьовi вузли. Металевi частини виступаючих деталей слiд гумувати або покривати пластиком який не вмiшує твердих наповнювачiв. 6.3.17. Усi рухомi частини устаткування повиннi бути огородженi або мати конструктивне виконання за якого виключаються випадковий доступ i травмування обслуговуючого персоналу. 6.3.18. Вузли та механiзми устаткування безпека роботи яких залежить вiд дотримання встановлених оптимальних режимiв повиннi оснащуватися контрольно-вимiрювальною регулюючою та захисною апаратурою. Системи контролю та управлiння повиннi забезпечувати можливiсть настроювання устаткування та апаратури на заданий режим роботи пiдтримування заданих параметрiв технологiчного процесу. Ручки кнопки та рукоятки управлiння повиннi мати позначки що вказують на їх призначення. На шкалах контрольно-вимiрювальних приладiв повиннi бути чiтко означенi показники гранично допустимих рiвнiв заданих параметрiв червона риска червона стрiчка та iн. . 6.3.19. Устаткування з дистанцiйним керуванням повинно мати дублюючi пристрої для його вимикання зупинки якi розмiшуються безпосередньо на устаткуваннi. 6.3.20. Органи ручного керування повиннi розмiщуватись в оптимальнiй зонi роботи оператора вiдповiдно до вимог ГОСТ 12.2.032-78 при роботi сидячи i ГОСТ 12.2.033-78 при роботi стоячи. Органи керування повиннi розмiщуватися згiдно до вимог ГОСТ 22269-76. При цьому повинен забезпечуватись вiльний доступ оператора до органiв керування а також його вiльний вихiд з небезпечної зони при виникненнi аварiйної ситуацiї. 6.3.21. Устаткування крiм органiв керування повинно оснащуватися запобiжними пристроями якi вiдмикають привiд при навантаженнях що перевищують номiнальнi. 6.3.22. Устаткування i розмiщена на ньому контрольно-вимiрювальна апаратура та органи керування повиннi надiйно працювати при вiдноснiй вологостi повiтря до 90% у дiапазонi температур вiд +40 до -10 °С для пiдземних робiт i вiд +40 до -50 °С для вiдкритих робiт у вiдповiдності до вимог ГОСТ 15150-76 ГОСТ 16350-80 ГОСТ 9.401-91. 6.3.23. Посудини якi працюють пiд тиском i є складовою частиною устаткування повиннi розроблюватися виготовлятися випробуватися та експлуатуватися вiдповiдно до вимог ДНАОП 0.00-1.07-94 "Правила будови i безпечної експлуатацiї посудин що працюють пiд тиском". Для виготовлення таких посудин слiд використовувати лише хромонiкелевi сталi що вiдповiдають вимогам вказаних Правил. 6.3.24. Шумовiбрацiйнi характеристики устаткування повиннi вiдповiдати вимогам ГОСТ 12.1.003-83 і ГОСТ 12.1.012-90. 6.3.25. Санiтарно-гiгiєнiчнi вимоги до повiтря робочої зони повиннi вiдповiдати ГОСТ 12.1.005-88. 6.3.26. У конструкцiї устаткування треба застосувати пневматичнi гiдравлiчнi електричнi у вибухобезпечному виконаннi та механiчнi приводи. Пiдшипники приводу повиннi бути виносними або захищеними вiд потрапляння в них матерiалу що транспортується. 6.3.27. Як транспортну базу устаткування слiд використовувати шасi автомобiлiв самохiднi шасi автопричепи залiзничнi платформи шахтовi вагонки та ручнi вiзки що вiдповiдають вимогам нормативних документiв з безпеки працi. 6.3.28. Устаткування яке розмiщується на автомобiльних шасi повинно вiдповiдати вимогам ДНАОП 0.00-1.19-97 "Правила безпеки при перевезеннi вибухових матерiалiв автомобiльним транспортом". 6.3.29. Конструкцiя устаткування повинна забезпечувати контроль за кiлькiстю ВР що перемiщуються з використанням вагового або об'ємного способу дозування. Точнiсть дозуючих пристроїв повинна бути вказана в технiчнiй документацiї. 6.3.30. Устаткування яке призначене для приготування ВР у процесi заряджання повинно мати дозуючi пристрої живильники i змiшувачi для забезпечення вiдповiдностi складу ВР вимогам стандартiв ТУ на такi ВР. 6.3.31. Робота живильникiв змiшувачiв вивантажуючих та iнших пристроїв аналогiчного призначення повинна бути синхронною. Система управлiння приводами не повинна допускати можливостi порушення заданої послiдовностi вмикання-вимикання виконавчих органiв. Також повинно бути забезпечено вiдмикання блокування роботи таких органiв у випадку аварiйної зупинки одного з них. 6.3.32. У конструкцiї устаткування повинна бути передбачена можливiсть очищення вiд залишкiв ВР або його компонентiв. 6.4. ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ ОСНОВНИХ ВУЗЛIВ УСТАТКУВАННЯ 6.4.1. Пiдготовка ВР і його компонентiв перед завантаженням у змiшувально-зарядне устаткування повинна проводитись на стацiонарних пунктах або на спецiальному пересувному обладнаннi за мiсцем проведення пiдривних робiт згідно з НАОП 1.2.90-1.08-88 "Правила будови i безпечної експлуатацiї стацiонарних пунктiв виготовлення гранульованих i водовмiщуючих вибухових речовин i пунктiв пiдготовки вибухових речовин заводського виробництва на пiдприємствах що виконують вибуховi роботи" та цими Вимогами. 6.4.2. Вiдновлення сипучостi гранульованих ВР слiд проводити на подрiбнювачах барабанного або щекового типу якi допущенi до використання Держнаглядохоронпрацi України. 6.4.3. Розмiр щiлини подрiбнювача щекового типу повинен регулюватися вiдповiдно до прийнятого розмiру комiрки сит. Поверхня щек подрiбнювача повинна бути гладкою або з вертикальними ребрами. 6.4.4. Вiдновлення сипучостi або подрiбнення амiачної селiтри допускається виконувати на подрiбнювачах валкового типу якi допущенi до використання Держнаглядохоронпрацi України. 6.4.5. Валки такого подрiбнювача можуть бути гладкими зубчатими або рифленими. Не допускається використання валкiв з рiзною швидкiстю обертання. Валки або їх робочi органи повиннi бути виконанi з алюмiнiю або нержавiючої сталi. 6.4.6. Конструкцiї подрiбнювачiв валкового типу повиннi виключати можливiсть торкання валкiв один об одного. Крiм того пiдшипники одного з валкiв повиннi бути забезпеченi амортизаторами. Регулюючий пристрiй амортизаторiв повинен мати пристосування для пломби. 6.4.7. Не допускається використовувати подрiбнювачi в яких розпушування або просiювання ВР здiйснюється протертям. 6.4.8. Лiнiйна швидкiсть робочих органiв подрiбнюючих пристроїв вiдносно ВР не повинна перевищувати 1 м/с. 6.4.9. Подрiбнювачi повиннi забезпечуватися пристроями якi вiдключають привiд при перенавантаженнях. 6.4.10. Конструкцiя подрiбнювачiв повинна бути зручною для очистки їх вiд залишкiв ВР або амiачної селiтри. 6.4.11. При роботi з гранульованими ВР приймальнi воронки бункерiв шлюзових камер i т.п. повиннi бути облаштованi кришками з сiтками для виключення потрапляння стороннiх предметiв у тракт проходження ВР. Кришки та сiтки повиннi бути надiйно закрiпленi не змiшуватись при транспортуваннi або роботi устаткування виключати можливiсть потрапляння в тракт проходження ВР крiпильних деталей. Розмiри комiрок дротяних сiток не повиннi перевищувати 8х8 мм а перфорованих круглими отворами  не бiльше 10 мм у дiаметрi. 6.4.12. Кришки та сiтки повиннi бути виконанi з матерiалiв що не дають iскри при ударi i тертi. При використаннi металiв мiсця стику повиннi армуватися гумою або пластиком. 6.4.13. Конструкцiєю устаткування повинна виключатись можливiсть зависання ВР у бункерах камерах та iнших накопичувальних i перепускних вузлах. 6.4.14. Для перемiщування гранульованих ВР або їх твердих компонентiв по внутрiшнiх трактах устаткування можуть застосовуватись шнековi живильники вiброживильники пневмодiафрагми та iншi механiзми конструкцiя яких виключає руйнування та розшарування гранул вiд механiчних навантажень. Використання для цього колiсних ланцюгових та iнших подiбних пристроїв забороняється. 6.4.15. Робота шнекового транспортера повинна бути плавною без вiбрацiй. Швидкiсть обертання шнек-гвинта дiаметром понад 200 мм при горизонтальному i похилому розмiщеннi не повинна перевищувати 90 об/хв. при вертикальному  150 об/хв. Довжина шнекiв повинна братися такою щоб виключалася можливiсть тертя його ребер по корпусу за рахунок прогинання. 6.4.16. Шнек-гвинти повиннi бути виконанi таким чином щоб виключалася можливiсть запресовки ВР або їх компонентiв в торцевих частинах шнекiв шляхом встановлення гвинтовiдсiкачiв знiманням частини виткiв та iн. 6.4.17. Приводи шнекових транспортерiв повиннi пiдключатись до шнекiв через муфти якi запобiгають передачi обертового моменту що перевищує номiнальний у 1 3 раза. Крiм того повиннi бути передбаченi пристрої якi вiдключають привiд при утвореннi пробки. 6.4.18. Вiброживильники вiброднища дозволяється застосовувати лише в роботi з ВР якi не розшаровуються при дiї на них вiбрацiї. 6.4.19. Продуктивнiсть вiброконвейєра який працює в парi з дозуючим або зарядним пристроєм повинна вiдповiдати їх продуктивностi. В iншому випадку повинен бути передбачений захист вiброконвейєра вiд ущiльнення в ньому матерiалу що транспортується. У мiсцях стикування вiброконвейєра з завантажувальним пристроєм а також окремих секцiй конвейєра мiж собою треба передбачати надiйну герметизацiю яка виключала б пилiння та втрати матерiалу. 6.4.20. Для приготування окислювача емульсiї та iнших рiдких компонентiв водонаповнених ВР i перемiщення їх по внутрiшнiх трактах устаткування треба використовувати ємкостi з мiшалками та центробiжнi або iншi насоси iз нержавiючої сталi. Ємкостi повиннi обладнуватись аспiрацiйними пристроями. 6.4.21. Трубопроводи по яких транспортуються водонаповненi ВР повиннi мати дiаметр що не перевищує критичного дiаметру детонацiї для вказаних продуктiв. 6.4.22. Стрiчковi конвейєри повиннi обладнуватись захистом вiд пробуксовки та системою що забезпечує дубльоване вiдключення транспортеру в будь-якiй точцi по довжинi. Транспортерна стрiчка повинна бути виготовлена з важкозаймистих матерiалiв по ГОСТ 12.2.022-80. Ширина стрiчки повинна бути не менше полуторної ширини мiшка з ВР або його компонентами. При транспортуваннi гранульованих ВР насипом ширина стрiчки повинна бути не менше нiж в 3 рази ширш навалу ВР на стрiчцi. 6.4.23. Конструкцiя стрiчкових конвейєрiв повинна виключати можливiсть потрапляння ВР на натяжнi барабани та опорнi ролики а також забезпечувати очищення транспортерної стрiчки вiд налипання ВР шляхом використання спецiальних пристроїв. 6.4.24. Як дозуючі пристрої для гранульованих ВР треба застосовувати шнековi об'ємнi камернi та ваговi дозатори; для водонаповнених ВР  об'ємнi дозатори відцентровi або iншi насоси заданої продуктивностi. 6.4.25. Для виключення викидiв пилу в атмосферу на вихлопних отворах дозуючих камер якi працюють з надмiрним тиском треба встановлювати фiльтри. 6.4.26. Конструкцiя дозуючих пристроїв повинна забезпечувати швидкiсть руху частинок ВР вiдносно нерухомої або рухомої поверхонь не бiльше 5 м/с. 6.4.27. У тих випадках коли вал рухає виконавчi органи подрiбнюючих перемiшуючих транспортуючих або дозуючих пристроїв якi розмiщенi в камерах або порожнинах разом з ВР пiдшипники валу повиннi бути виносними. Видимий розрив мiж пiдшипниками i стiнкою за якою знаходяться ВР або тракт їх проходження повинен бути не менше 40 мм. 6.4.28. У мiсцях проходження валу через стiнку треба передбачати ущiльнення. Ущiльнюючi матерiали не повиннi вступати у хiмiчну реакцiю з ВР та їх компонентами. 6.4.29. Виноснi пiдшипники повиннi герметизуватися встановленням в кришках пiдшипникiв сальникiв. Пiдшипниковi вузли та редуктори повиннi мати таке конструктивне виконання яке б надiйно запобiгало витоку масел i виключало потрапляння в них вологи бруду i пилу. 6.4.30. Заряднi рукави повиннi бути морозостiйкими та гнучкими. Змотування рукавiв у бухти i намотування на барабани дiаметром 1 2 м не повиннi супроводжуватись порушенням стiнок або прохiдного перетину. 6.4.31. Заряднi рукави що використовуються при пневмозаряджаннi повиннi мати на зовнiшнiй поверхнi розпiзнавальнi знаки виступ кольоровi смуги а також заводську маркiровку що вiдповiдає вимогам технiчних умов. 6.4.32. Зарядна установка або зарядний рукав повиннi бути забезпеченi пристроєм що виключає наповнювання рукава водою при подачi його до забою обводненої свердловини. 6.4.33. Зарядне устаткування нагнiтального типу повинно мати запiрнi пристрої з боку пiдведення стиснутого повiтря i з боку транспортного трубопроводу. Конструкцiєю такого устаткування повиннi бути передбаченi пристрої для стравлювання стиснутого повiтря манометри запобiжнi клапани регулятори тиску вiдповiдно до вимог ГОСТ 12.2.085-82. 6.4.34. Запобiжнi клапани повиннi бути захищенi вiд забруднення та пошкоджень ВР i мати пристосування для примусового їх вiдкривання. 6.4.35. Ємкостi для горючих і легкозаймистих рiдин на зарядних машинах повиннi бути обладнанi гасячими перегородками повiтряниками або запобiжними мембранами якi розрахованi на видавлювання вмiсту при тиску на 0 5 кг/см2 бiльшого за гранично допустимий. 6.4.36. Ступiнь наповнювання ємкостi для горючих і легкозаймистих рiдин i розчинiв окислювачiв не повинна перевищувати 90% їх мiсткостi. 6.4.37. Доступ до вантажно-розвантажувального пристрою повинен забезпечуватись за допомогою драбини яка у верхнiй частинi закiнчується площадкою сходiв з перилами. 6.4.38. Електроустаткування вибухонебезпечних зон повинно бути заземлене i вiдповiдати вимогам НАОП 1.1.10-1.01-85 "Правила технiки безпеки при експлуатацiї електроустановок" ДНАОП 0.00-1.21-84 "Правила технiчної експлуатацiї електроустановок споживачiв i правила технiки безпеки при експлуатацiї електроустановок споживачiв". 6.4.39. Рiвнi вибухозахисту електроустаткування зарядного доставочного та змiшувального устаткування треба приймати вiдповiдно до вимог НАОП 1.2.90-1.08-88 "Правила будови i безпечної експлуатацiї стацiонарних пунктiв..." ГОСТ 12.1.009-76 ГОСТ 12.1.030-81 ГОСТ 12.2.021-76. 6.4.40. Ступiнь захисту оболонки електродвигунiв повинна вiдповiдати вимогам ГОСТ 14254-80. 6.5. ЗАГАЛЬНI ВИМОГИ ДО ЕКСПЛУАТАЦIЇ УСТАТКУВАННЯ 6.5.1. Експлуатацiя зарядного доставочного та змiшувального устаткування повинна проводитись згідно з ДНАОП 0.00-1.17-92 "Єдинi правила безпеки при пiдривних роботах" цими Вимогами i вимогами iнструкцiй заводiв-виготовлювачiв. 6.5.2. До експлуатацiї устаткування допускаються особи якi пройшли навчання за вiдповiдними програмами та атестованi в установленому порядку. Програма навчання складається згідно з ДНАОП 0.00-4.12-94 "Типове положення про навчання iнструктаж i перевiрку знань працiвникiв з питань охорони працi" i повинна затверджуватися керiвником пiдприємства за узгодженням з мiсцевими органами Держнаглядохоронпрацi України. 6.5.3. Для механiзованого приготування доставки та заряджання ВР повинно використовуватись устаткування i вибуховi речовини що допущенi для цього в установленому порядку. 6.5.4. Приготування ВР повинно виконуватись згiдно з регламентом технологiчного процесу та на основi директивного технологiчного процесу якi вiдповiдають вимогам НАОП 1.2.90-1.08-88 "Правила будови i безпечної експлуатацiї стацiонарних пунктiв...". 6.5.5. Забороняється використовувати для механiзованого приготування або заряджання розсипанi ВР. Розсипанi ВР повиннi бути зiбранi та поверненi на склад вибухових матерiалiв для їх знищення в установленому порядку. 6.5.6. Забороняється вести роботу на несправному або забрудненому обладнаннi i приладах. 6.5.7. При механiзованому заряджаннi повиннi вживатися заходи щодо запобiгання видiленню пилу або частин ВР в оточуючий простiр. Вмiст пилу в повiтрi не повинен перевищувати для тротилу  0 5 мг/м3 алюмiнiєвої пудри  2 мг/м3 амiачної селiтри  10 мг/м3 парiв дизельного палива  100 мг/м3. У керiвництвi з експлуатацiї обладнання а також з використання ВР повиннi бути вказанi заходи захисту органiв дихання персоналу згiдно з ГОСТ 12.1.007-76. 6.5.8. Контрольнi перевiрки вмiсту компонентiв пилу ВР на робочих мiсцях повиннi проводитись згiдно з графiками що затвердженi технiчним керiвником пiдприємства. 6.5.9. Забороняється: працювати на несправному устаткуваннi; починати роботу при вiдсутностi огорожi рухомих вузлiв і механiзмiв; допускати до управлiння устаткуванням стороннiх осiб; експлуатувати устаткування в темний час доби без достатнього освiтлення робочого майданчика. 6.6. ВИМОГИ ДО ЕКСПЛУАТАЦIЇ ОСНОВНИХ ВУЗЛIВ УСТАТКУВАННЯ 6.6.1. Устаткування яке поставляється з заводiв-виготовлювачiв повинно забезпечуватись необхiдною технiчною документацiєю паспорт за ГОСТ 2.601-68 технiчний опис iнструкцiя з експлуатацiї . 6.6.2. Наказом по пiдприємству призначається особа вiдповiдальна за справнiсть устаткування встановлюється порядок технiчного обслуговування приймання до експлуатацiї. 6.6.3. Послiдовнiсть вмикання вузлiв та агрегатiв устаткування повинна регламентуватись експлуатацiйною документацiєю. 6.6.4. Перед початком експлуатацiї устаткування оператор повинен ознайомитись з технiчним станом агрегата згiдно з журналом приймання-здачi шляхом огляду перевiрити стан рукавiв крiплення вузлiв надiйнiсть заземлення наявнiсть змащення в редукторi та двигуні справнiсть контрольно-вимiрювальної апаратури. 6.6.5. Пiсля огляду агрегата повинна проводитись його перевiрка в холостому режимi роботи. 6.6.6. До експлуатацiї допускаються контрольно-вимiрювальнi прилади що пройшли метрологiчну атестацiю згідно з дiючою нормативно-технiчною документацiєю i визнанi придатними Державним метрологiчним наглядом. 6.6.7. Не допускається розпушувати злежалу селiтру пiдриванням. Подрiбнювачi що використовуються для цього повиннi вiдповiдати п.6.4.2...6.4.10 Вимог. 6.6.8. Не допускається експлуатацiя шнекiв з вм'ятинами на корпусi i при тертi його ребер об внутрiшнi стiнки кожуха. Спiраль шнека треба чистити через люки не рiдше одного разу на добу. 6.6.9. У випадку зависання ВР в накопичувальних або перепускних вузлах повиннi застосовуватися спецiальнi пристрої або засоби вiбрацiя аерацiя механiчне розпушування тощо для попередження або лiквiдацiї зависання ВР. 6.6.10. Експлуатацiя стрiчкового конвейєра повинна бути припинена у випадку пробуксовки стрiчки або просипання матерiалу що транспортується. 6.6.11. Заряднi трубопроводи рукава при прокладаннi по гiрничих виробках повиннi розмiщуватись так щоб виключалось їх пошкодження. 6.6.12. При експлуатацiї зарядного устаткування забороняється: пуск машини без попередження осiб якi беруть участь в заряджаннi; передача управлiння машиною особi яка не має на це права; проводити ремонт змазку очищення устаткування усувати неполадки в повiтропроводному рукавi та зарядному трубопроводi без зупинки роботи машини. 6.6.13. Безпосередньо бiля зарядної машини дозволяється розмiшувати ВР у кiлькостi передбаченій проектом але не бiльше змiнної продуктивностi машини. 6.6.14. При заряджаннi в обводнених свердловинах повинно бути виключено потрапляння води в бункер для ВР або зарядну магiстраль. 6.6.15. Робота устаткування повинна бути призупинена у випадках: виявлення в трактах проходження ВР стороннiх предметiв мастильних матерiалiв; при нагрiваннi вузлiв через якi транспортується ВР понад 60 ?С; при шумовiбрацiйних характеристиках і пилiннi що перевищують допустимi; при порушеннi заданої послiдовностi процесiв а також установлених режимiв роботи устаткування; при пошкодженнi проводiв засобiв iнiцiювання в процесi заряджання. 6.6.16. Пiсля закiнчення заряджання устаткування повинно бути очищене вiд залишкiв ВР промиванням його водою або продуванням стиснутим повiтрям. Видаляти залишки ВР металевими предметами не допускається. 6.6.17. Устаткування повинно зберiгатись в окремому примiщеннi або на спецiально вiдведеному для цього майданчику. 6.6.18. Пожежна безпека при експлуатацiї устаткування повинна забезпечуватися системами запобiгання пожежi пожежного захисту та органiзацiйно-технiчними заходами вiдповiдно до вимог ДНАОП 0.01-1.01-95 "Правила пожежної безпеки в Українi" та ГОСТ 12.1. 004-85. 6.7. ЗАХИСТ ВIД СТАТИЧНОЇ ЕЛЕКТРИКИ 6.7.1. Захист устаткування вiд статичної електрики повинен проводитись згідно з вимогами ДНАОП 0.00-1.29-97 "Правила захисту вiд статичної електрики " ГОСТ 12.1.018- 93 i цими Вимогами. 6.7.2. Конструкцiєю устаткування повиннi передбачатися такi заходи захисту вiд електростатичних розрядiв: заземлення електропровiдних вузлiв i деталей; зволоження вибухових речовин; застосування електропровiдних матерiалiв з питомим електричним опором до 100 кОм?м; добiр пар контактуючих материалiв що електризуються зарядами протилежних знакiв. 6.7.3. Заземленню пiдлягають всi електроiзольованi мiж собою частини обладнання в яких можлива електризацiя ВР. 6.7.4. Опiр заземлюючого пристрою який призначений винятково для захисту вiд статичної електрики не повинен перевищувати 100 Ом. 6.7.5. Заземлюючi провiдники повиннi мати поперечний перетин не менше 6 мм2 i приєднуватись до конструкцiї спецiальними болтами з гайками дiаметром не менше 10 мм. Вузли та деталi устаткування на яких можливе накопичення зарядiв статичної електрики повиннi бути зв'язанi з заземлюючим контуром електропровiдними перемичками. 6.7.6. Заземлюючi зажими повиннi встановлюватись на виступаючих площадках або приварених планках бути доступними для огляду i приєднання заземлюючого провiдника. 6.7.7. Для заземлення металевих елементiв трубопроводiв допускається використання металевих хомутiв поперечним перетином не менше 25 мм2. 6.7.8. Питомий електричний опiр ремiнних передач плоскi або клиновиднi ременi а також конвейєрних стрiчок не повинен перевищувати 100 кОм?м. 6.7.9. Устаткування що монтується на пневмоколеснiй базi з неелектропровiдними покришками повинно бути заземлене з допомогою спецiальних пристроїв ланцюги шини з металевою обплiткою та iн. . 6.7.10. Пневмотранспортування в т.ч. пневмозаряджання гранульованих ВР слiд здiйснювати по трубах рукавах з питомим електричним опором до 10 кОм?м; для транспортування водовмiщуючих ВР допускається застосовувати труби рукави з питомим електричним опором до 10 мОм?м. 6.7.11. Устаткування що призначене для пневмозаряджання шпурiв i свердловин гранульованими ВР повинне оснащуватись пристроєм для їх регульованого зволоження.Змочуючу рiдину слiд подавати на виходi з камери змiшувача. Зарядне устаткування повинне мати пристрiй для автоматичного вiдмикання його у випадку припинення подачi змочуючої рiдини. 6.7.12. Штуцери для з'єднання зарядних трубопроводiв мiж собою повиннi виготовлятися з електропровiдних матерiалiв. 6.7.13. Трубопроводи в мiсцях їх перетину або зближення один з одним на вiдстанi до 0 1 м повиннi з'єднуватися електропровiдними перемичками через кожнi 20 м. 6.7.14. Пiдшипники вкладиши та мастила до них повиннi бути електропровiдними. 6.7.15. Тканевi рукави що застосовуються для транспортування гранульованих ВР повиннi систематично оброблятися розчинами поверхнево -активних речовин. Заряднi рукави для транспортування водовмiщуючих ВР можуть бути гумотканевими. Незалежно вiд матерiалу рукавiв повинен бути забезпечений надiйний їх контакт з заземленими металiчними вузлами зарядного устаткування. 6.7.16. У процесi експлуатацiї пристроїв захисту вiд статичної електрики необхiдно: перевiряти перед початком роботи надiйнiсть електричного контакту заземлюючого провiдника в мiсцях з'єднання та цiлiснiсть електричної мережi по всiй довжинi; не допускати забруднення механiчних пошкоджень тривалої дiї променiв кислот та органiчних розчинникiв на електропровiднi покриття технологiчного устаткування робочих мiсць i пiдлоги; виконувати планово-випереджувальний ремонт засобiв захисту вiд статичної електрики одночасно з ремонтом технологiчного устаткування та електрообладнання вiдповiдно до iнструкцiї з ремонту засобiв захисту вiд статичної електрики яка узгоджується з мiсцевими органами Держнаглядохоронпрацi України; огляд i вимiрювання електричних опорiв заземлюючих пристроїв для захисту вiд статичної електрики повиннi виконуватись з тією самою перiодичнiстю що i перевiрка заземлення електроустаткування у вiдповiдностi до вимог ПТЄ i ПТБ електроустановок. 6.8. ТЕХНIЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ УСТАТКУВАННЯ 6.8.1. Технiчне обслуговування устаткування включає профiлактичний огляд та його ремонт i повинне проводитися згiдно із встановленим на пiдприємствi порядком на такi види робiт. 6.8.2. Профiлактичнi огляди устаткування необхiдно проводити кожний раз при пiдготовцi його до роботи силами обслуговуючого персоналу що веде пiдривнi роботи пiд керiвництвом особи технiчного нагляду. 6.8.3. Види склад і перiодичнiсть ремонту устаткування повиннi визначатись експлуатацiйною i ремонтною документацiєю згідно з ГОСТ 2.601-68. 6.8.4. До ремонту устаткування повиннi допускатися працівники якi пройшли виробничо-технiчне навчання i атестованi в установленому порядку. При цьому повиннi дотримуватись умови п. 6.5.2 цих Вимог. 6.8.5. Ремонт устаткування що пов'язаний з конструктивними змiнами замiною вузлiв деталей матерiалiв якi контактують з ВР повинен проводитись на спецiалiзованих пiдприємствах. Цi пiдприємства повиннi мати дозвiл на такi види робiт i погоджувати ремонт з розробником та органiзацiєю-експертом з безпеки робiт. 6.8.6. Ремонт устаткування необхiдно виконувати в спецiально призначених для цього примiщеннях з дотриманням вимог вiдповiдної технiчної документацiї. 6.8.7. Вогневi роботи при ремонтi устаткування повиннi проводитись вiдповiдно до вимог ДНАОП 0.00-5.12-74 "Типова iнструкцiя з органiзацiї безпечного ведення вогневих робiт на вибухонебезпечних i вибухопожежонебезпечних об'єктах" а також ДНАОП 0.01-1.01-95 "Правила пожежної безпеки в Українi". 6.8.8. Устаткування пiсля ремонту повинне вiдповiдати кресленням і технiчним характеристикам на нього. Данi про виконаний ремонт заносяться в паспорт. 6.8.9. Приймання вiдремонтованого устаткування повинне здiйснюватись в установленому на пiдприємствi порядку з оформленням акта який затверджує технiчний керiвник пiдприємства. 6.8.10. Устаткування з вiдпрацьованим термiном експлуатацiї за кiлькістю машино-годин повинне бути списане i його подальша експлуатацiя за призначенням забороняється. Додаток ТИПОВИЙ ПОРЯДОК РОЗРОБЛЕННЯ ВИПРОБУВАННЯ ПОСТАНОВКИ НА ВИРОБНИЦТВО I ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ ЗАРЯДНОГО ДОСТАВОЧНОГО I ЗМIШУВАЛЬНОГО УСТАТКУВАННЯ 1. Розроблення зарядного доставочного i змiшувального устаткування далi  устаткування може здiйснюватися за договором із замовником або з iнiцiативи розробника. Укладання i виконання договору виконується згідно з "Положенням про договори на створення передачу науково-технiчної продукцiї" затвердженим Постановою ДКНТ вiд 19.11.87 № 435. 2. Розроблення випробування i постановка устаткування на виробництво повиннi передбачати: проведення науково-дослiдних робiт; розробку технiчного завдання; розробку технiчної та нормативно-технiчної документацiї; виготовлення дослiдного зразка дослiдної партiї устаткування ; проведення випробувань зразкiв устаткування в тому числi випробувань на безпеку: контрольнi i промисловi попереднi приймальнi ; оформлення допускiв Держнаглядохоронпрацi України на допуск устаткування до постiйного застосування. 3. За домовленiстю із замовником допускається до викладеного п.2 порядку вносити змiни що враховують специфiку устаткування. 4. На стадiї науково-дослiдних робiт виконуються: обгрунтування необхiдностi проведення розробки; патентний пошук за ГОСТ 15.011-81; теоретичнi дослiдження; виготовлення i випробування експериментального зразка; складання звiту про НДР за ДСТУ 3008-95. 5. Технiчне завдання повинне складатися вiдповiдно до вимог Р-50-601-5- 89 "Система розробки i постановки продукцiї на виробництво. Формування вихiдних вимог до продукцiї" i включати такi вiдомостi та показники: 1 найменування виробу та сфера застосування; 2 пiдстава для розроблення; 3 мета i призначення розробки; 4 технiчнi вимоги: склад продукцiї i вимоги до будови; показники призначення i технiчного вдосконалення продукцiї; вимоги надiйностi; естетичнi та ергономiчнi вимоги; вимоги до складових частин устаткування вихiдних та експлуатацiйних матерiалiв; умови експлуатацiї устаткування; вимоги безпеки охорони здоров'я i природи; вимоги до патентної чистоти; вимоги технологiчностi та метрологiчного забезпечення; вимоги унiфiкацiї та стандартизацiї; вимоги до маркування i пакування; вимоги до транспортування i зберiгання; 5 економiчнi показники; 6 стадiї та етапи розроблення; 7 порядок контролю i приймання. 6. Розроблення технiчної та нормативно-технiчної документацiї на дослiдний зразок включає: розроблення екскiзного проекту; розроблення технiчного проекту; розроблення робочої документацiї; розроблення технiчних умов технiчного опису i керiвництва з експлуатацiї. 7. В ескiзному проектi ГОСТ 2.119-73 перевiряються рiшення що передбаченi для забезпечення висунутих до устаткування вимог безпеки в тому числi: виявляються оптимальнi варiанти конструкцiї що забезпечують дотримання норм i вимог безпеки устаткування проводиться його конструктивне пророблення; дається порiвняльна оцiнка варiантiв якi розглядаються з точки зору виключення або зменшення дiї на працюючих небезпечних і шкiдливих виробничих факторiв; обгрунтовується вибiр варiантiв устаткування пiдтверджуються висунутi до нього вимоги безпеки. 8. У технiчному проектi ГОСТ 2.120-73 перевiряються та оцiнюються всi рiшення по забезпеченню безпеки конструкцiї що розробляється. 9. На стадiї розроблення робочої документацiї повинна бути перевiрена повнота виконання вимог безпеки що закладенi в проектi в кресленнях на конструкцiю а також розрахунки якi пiдтверджують правильнiсть прийнятих рiшень. 10. Комплект креслень дослiдного зразка повинен мiстити креслення загального вигляду вузлiв і деталей якi контактують з вибуховою речовиною креслення засобiв пилоподавлення зволоження ВР та iншого допомiжного устаткування що забезпечує безпечнi умови експлуатацiї. 11. Порядок розроблення будови викладення та оформлення технiчних умов проводиться за ДСТУ 1.3-93. У технiчних умовах на устаткування повиннi бути вiдображенi: технiчнi вимоги; вимоги безпеки та охорони навколишнього середовища; правила приймання; методи контролю випробувань аналiзу вимiрювань ; транспортування i зберiгання; вказiвки з експлуатацiї. Загальнi вимоги до викладення роздiлiв технiчних умов наведенi в КНД 50 -009-93. 12. Технiчний опис i керiвництво з експлуатацiї повиннi мiстити докладний опис устаткування що розробляється його призначення та умови застосування викладення принципiв роботи технiчнi характеристики найменування типи ВР що призначенi для використання на устаткуваннi безпечнi способи роботи в режимах i умовах якi передбаченi технiчним завданням а також параметри зарядних порожнин i конструкцiї зарядiв що формуються з використанням зарядного устаткування; перелiк обов'язкових робiт з технiчного обслуговування устаткування порядок його виконання i склад. 13. Розроблена технiчна документацiя подається розробником за договором експертнiй органiзацiї яка розглядає її на вiдповiднiсть конструкцiї дослiдного зразка вимогам безпеки. Термiни розгляду визначаються умовами договору але не повиннi бути бiльше одного мiсяця. 14. При встановленнi вiдповiдностi устаткування вимогам безпеки розробник за узгодженням з органiзацiєю-експертом з безпеки робiт виготовляє дослiдний зразок устаткування для проведення лабораторно-полiгонних випробувань. Випробування проводяться згiдно з Програмою i методикою якi узгоджуються з органiзацiєю-експертом. 15. Програма та методика випробувань устаткування повинна передбачати перевiрки: вiдповiдностi конструкцiї нормам i вимогам безпеки в тому числі тим що вказанi у технiчному завданнi; забезпечення стабiльностi роботи устаткування i його вузлiв з точки зору безпеки; надiйностi експлуатацiї та комплектностi засобiв захисту обслуговуючого персоналу; достатностi засобiв контролю i зручнiсть управлiння; вiдповiдностi вибору нормам по шуму вiбрацiї запилення i освiтленостi робочого мiсця. 16. Дослiдний зразок пiддають контрольним а потiм промисловим попереднiм i приймальним у виробничих умовах або лише приймальним випробуванням. 17. Контрольнi випробування дослiдного зразка виконують в експертнiй органiзацiї або за участю її представника у розробника за Програмою та методикою що узгоджена з органiзацiєю-експертом i затверджена органiзацiєю-розробником. Випробування повиннi проводитись з урахуванням рiвня безпеки робiт для визначення вiдповiдностi устаткування технiчному завданню вимогам стандартiв технiчної документацiї i вирiшення питання про можливiсть допуску його до промислових випробувань. За результатами контрольних випробувань складається акт з вiдображенням результатiв. Акт пiдлягає затвердженню керiвником експертної органiзацiї. Контрольнi випробування проводяться без оформлення дозволу в Держнаглядохоронпрацi України. 18. За результатами контрольних випробувань органiзацiя-експерт робить висновок про вiдповiднiсть устаткування вимогам безпеки можливостi та умовам проведення промислових випробувань або приймає iнше рiшення. 19. Промисловi випробування проводяться з дозволу Держнаглядохоронпрацi України в порядку встановленому Р50-601-89 "Система розробки i постановки продукцiї на виробництво" пiд керiвництвом приймальної комiсiї й оформляються відповiдно до вимог що встановленi цим документом. Кiлькiсть i тип ВР устаткування що пiдлягають випробуванням повиннi бути регламентованi Програмою та методикою. 20. За результатами промислових випробувань органiзацiя-експерт пiдтверджує вказаний в технiчних умовах рiвень безпеки i робить висновок про можливiсть допуску устаткування до постiйного застосування. 21. Устаткування допускається до постiйного застосування Держнаглядохоронпрацi України за поданням заiнтересованих мiнiстерств вiдомств засновникiв пiдприємств-замовникiв або пiдприємств-замовникiв за вiдсутностi засновникiв на основi оформлених в установленому порядку технiчних умов та експлуатацiйної документацiї актiв проведених випробувань i висновкiв органiзацiї-експерта. 22. Пiдприємство або органiзацiя що бажають застосувати iмпортне зарядне доставочне або змiшувальне устаткування пристрої повиннi пред'явити органiзацiї-експерту з безпеки таку документацiю: технiчний опис зразка детально; креслення загального вигляду i вузлiв устаткування електричних гiдравлiчних i пневматичних схем. Протягом мiсяця органiзацiя-експерт надає висновок про вiдповiднiсть iмпортного устаткування дiючим нормативним актам з охорони працi i можливостi проведення його випробувань у виробничих умовах. 23. Допуск iмпортного устаткування до промислових випробувань i до пост iйного застосування повинен проводитись згідно з п.19 20 Типового порядку. 24. У випадку модернiзацiї* або модифiкацiї** устаткування порядок його створення може бути спрощений. У технiчному завданнi на модернiзацiю або модифiкацiю можуть наводитися лише тi вимоги що вiдрiзняють устаткування що розроблюється вiд того що випускається серiйно. В ньому також вказується необхiднiсть виготовлення дослiдного зразка. 25. Приймальнi випробування такого устаткування повиннi забезпечувати насамперед контроль виконання вимог що вiдрiзняють продукцiю яка розробляється вiд тої що випускається серiйно. Випробування зразкiв проводять в обсязi який дозволяє проконтролювати або визначити вплив змiн на експлуатацiйнi характеристики i безпеку устаткування. За вимогою замовника при модернiзацiї устаткування приймальнi випробування проводять як порiвнювальнi випробування зразкiв вихiдної та модернiзованої продукцiї. Приймальнi випробування допускається не проводити якщо вплив змiн в устаткуваннi однозначно оцiнюється експертним шляхом. 26. До приймальної комiсiї розробник модернiзованого або модифiкованого устаткування подає: технiчне завдання; проект технiчних умов або їх змiн; експлуатацiйнi документи; результати випробування. 27. При модернiзацiї устаткування оформляють новi технiчнi умови. 28. Проведення квалiфiкацiйних випробувань модернiзованого устаткування не передбачається якщо приймальним випробуванням пiдлягали зразки устаткування що виготовлялися за вiдпрацьованою технологiєю серiйного виготовлення вихiдної продукцiї. 29. Допущене до постiйного застосування Держнаглядохоронпрацi України устаткування поставляється замовникам з експлуатацiйною документацiєю. * Модернизация  создание оборудования с улучшенными свойствами по сравнению с действующим и взамен ему. ** Модифицирование  создание оборудования однородного с типовым исходным но с другой областью применения. * Модернiзацiя  створення устаткування з поліпшеними властивостями порiвняно з дiючим i на замiну йому. ** Модифiкацiя  створення устаткування однотипового з вихiдним але з iншою сферою застосування. ?? ?? ?? ??