Збірник інструкцій до правил безпеки у вугільних шахтах

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ НОРМАТИВНИЙ АКТ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ЗБІРНИК ІНСТРУКЦІЙ ДО ПРАВИЛ БЕЗПЕКИ У ВУГІЛЬНИХ ШАХТАХ НОРМАТИВНИЙ АКТ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ЗАТВЕРДЖЕНО наказ Держнаглядохоронпраці України від 26.10.2004р. № 236 ЗБІРНИК ІНСТРУКЦІЙ ДО ПРАВИЛ БЕЗПЕКИ У ВУГІЛЬНИХ ШАХТАХ КИїВ РАЗРАБОТАНО: Управлением организации государственного надзора в угольной промышленности департамента государственного горного надзора Государственного комитета Украины по надзору за охраной труда Департаментом по чрезвычайным ситуациям и охраны труда Министерства топлива и энергетики Украины на основании постановления Кабинета Министров Украины от 18.02.2004 г. №186. ВНЕСЕНО: Управлением организации государственного надзора в угольной промышленности департамента государственного горного надзора Государственного комитета Украины по надзору за охраной труда Департаментом по чрезвычайным ситуациям и охраны труда Министерства топлива и энергетики Украины. ВВЕДЕНО: С введением в действие этих Инструкций считать утратившими силу Инструкции к Правилам безопасности в угольных шахтах утвержденные приказом Министерства топлива и энергетики Украины от 18.11.2002 г. №667. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Инструкции к Правилам безопасности в угольных шахтах распространяются на все предприятия и организации которые осуществляют деятельность на угольной шахте независимо от форм собственности. Требования данных нормативно-правовых актов обязательны для всех работников которые принимают участие в проектировании строительстве и эксплуатации горных выработок зданий сооружений машин оборудования приборов и материалов а также для лиц чья работа или обучение связаны с посещением шахт. Инструкции к Правилам безопасности в угольных шахтах устанавливают нормы и требования при проектировании строительстве реконструкции эксплуатации и ликвидации шахт горношахтного оборудования средств защиты и контроля. РЕДАКЦИОННАЯ КОМИССИЯ: Радченко В.В. председатель Суслов Г.М. Хаджинов В.В. Кубиевич Н.В. Мартинов А.А. Агафонов А.В. Ященко И.А. Крутенко С.А. Грядущий Б.А. Сургай Н.С. Янко С.В. Пашковский П.С. Левкин Н.Б. ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА ВЫПУСК:  Суслов Г.М. Госнадзорохрантруда Перепечатка запрещена © Госнадзорохрантруда 2004 У цьому збірнику наведені для користувачів форми книг які ведуться службою охорони праці у вугільній галузі. Інструкції наведені у базі НПАОП як окремі нормативні документи з охорони праці пошук назв виконувати українською мовою . ЗМІСТ Інструкція зі складання планів ліквідації аварій . 1. Загальні положення . 2. Основні вказівки щодо складання оперативної частини плану ліквідації аварій Додаток 1 – План ліквідації аварій . Додаток 2 – Форма оперативної частини плану ліквідації аварій . Додаток 3 – Обов’язки посадових осіб що беруть участь у ліквідації аварії і порядок їх дії . Додаток 4 – Список посадових осіб і установ які повинні бути негайно повідомлені про аварію Додаток 5 – Основні правила поведінки дій працівників шахти під час аварій . Додаток 6 – Типові вказівки з ліквідації наслідків аварійних ситуацій . Інструкція з ведення вогневих робіт у підземних виробках і надшахтних будівлях . 1. Загальні вимоги . 2. Додаткові вимоги для шахт небезпечних за газом або пилом 3. Додаткові вимоги для шахт небезпечних за газодинамічними явищами 4. Вимоги щодо ведення вогневих робіт в надшахтних будівлях . 5. Вимоги до шахт що будуються закриваються та відокремлених об’єктів шахт що реконструюються Додаток 1 – Дозвіл на право ведення вогневих робіт Додаток 2 – Заходи із забезпечення безпечного ведення робіт . Додаток 3 – Наряд на ведення вогневих робіт . Додаток 4 – Книга обліку видачі прийому і збереження зварювальних апаратів гасорізів Додаток 5 – Талон на право ведення вогневих робіт у підземних виробках і надшахтних будівлях . Інструкція з контролю складу рудникового повітря визначення багатогазовості та встановлення категорій шахт за метаном 1. Перевірка складу витрат температурий вологості рудникового повітря 1.1. Загальні положення 1.2. Організація перевірки складу повітря 1.3. Місця перевірки складу повітря 1.4. Способи й засоби перевірки складу повітря 1.5. Вимірювання швидкості повітря 1.6. Вимірювання температури й вологості повітря 2. Контроль вмісту метану і діоксиду вуглецю вуглекислого газу 2.1. Загальні положення 2.2. Правила встановлення переносних автоматичних приладів контролю вмісту метану 2.3. Правила встановлення датчиків стаціонарної автоматичної апаратури контролю вмісту метану 2.4. Контроль і виявлення шарових і місцевих скупчень метану в гірничих виробках 2.5. Основні правила вимірювання вмісту метану та діоксиду вуглецю вуглекислого газу переносними приладами епізодичної дії 2.6. Основні правила вимірювання концентрації метану запобіжною бензиновою лампою 3. Визначення багатогазовості шахт . 3.1. Загальні положення 3.2. Опрацювання результатів вимірювання 3.3. Визначення багатогазовості виїмкової дільниці шахтопласта й шахти за рік 4. Установлення категорій шахт за метаном Додаток 1 – Форма 1 – План перевірки складу повітря в шахті . Додаток 2 – Форма 2 – Акт-наряд з перевірки складу відбір проб повітря в шахті . Додаток 3 – Форма 3 – Повідомлення про результати визначення складу повітря в шахті Додаток 4 – Форма 4 – Спільний наказ про встановлення категорії шахт за метаном . Додаток 5 – Форма 5 – Дошка вимірювань метану і діоксиду вуглецю вуглекислого газу Додаток 6 – Форма 6 – Перелік ділянок виробок небезпечних по шаровими скупченнями метану . Інструкція із застосування холодильних установок . Інструкція з реверсування вентиляційного струменя і перевірки дії реверсивних пристроїв вентиляційних установок . 1. Реверсування вентиляційного струменя . 2. Перевірка справності реверсивних перемикальних і герметизуючих пристроїв . Додаток – Акт перевірки реверсування вентиляційного струменя та дії реверсивних перемикальних і герметизуючих пристроїв вентиляційних установок Інструкція з розгазування гірничих виробок розслідування обліку і попередження загазувань . 1. Загальні положення . 2. Заходи щодо запобігання й ліквідації загазувань у гірничих виробках . 3. Порядок розгазування і розслідування причин загазувань гірничих виробок Додаток – Заходи з безпечного розгазування Інструкція з комплексного знепилювання повітря . 1. Загальні положення 2. Попереднє зволоження вугільних пластів . 3. Знепилювання повітря в очисних виробках . 4. Боротьба з пилом у підготовчих виробках . 5. Боротьба з пилом у транспортних і приствольних виробках . 6. Знепилювання вхідних та вихідних вентиляційних потоків 7. Водозабезпечення гірничих виробок та водопідготовка . 8. Організація робіт щодо боротьби з пилом та контроль якості застосовуваних заходів Інструкція з виміру концентрації пилу в шахтах та обліку пилових навантажень . 1. Загальні положення . 2. Оперативний пиловий контроль . 3. Періодичний пиловий контроль . 4. Облік пилових навантажень Додаток 1 – Журнал обліку концентрації пилу в гірничих виробках . Додаток 2 – Графік виміру концентрації пилу в гірничих виробках шахти Додаток 3 – Акт-наряд на вимірювання концентрації пилу. Додаток 4 – Повідомлення про результати вимірів концентрації пилу в гірничих виробках шахти . Додаток 5 – Журнал обліку пилових навантажень робітників і посадових осіб дільниці Інструкція із запобігання та локалізації вибухів вугільного пилу 1. Загальні положення 2. Сланцевий пиловибухозахист . 3. Гідропиловибухозахист . 4. Розосереджені водяні або сланцеві заслони 5. Автоматична система локалізації спалахів метану та вугільного пилу 6. Контроль пиловибухобезпеки гірничих виробок 7. Заходи щодо безпеки під час виконання робіт з пиловибухозахисту шахти . Додаток 1 – Сланцеві та водяні заслони для горизонтальних і похилих гірничих виробок Додаток 2 – План періодичного контролю пиловибухобезпеки гірничих виробок відбору проб осланцьованого пилу та вугільного дрібняка по шахті Додаток 3 – Акт-повідомлення періодичного контролю пиловибухобезпеки гірничих виробок і відбору проб осланцьованого пилу вугільного дрібняка . Додаток 4 – Книга контролю стану пилового режиму Додаток до п. 3.6.19 Правил безпеки – Графік проведення пиловибухозахисних заходів по шахті Інструкція зі складання вентиляційних планів . Інструкція з електропостачання і застосування електроустаткування на шахтах небезпечних за раптовими викидами що розробляють круті пласти . 1. Загальні положення . 2. Область та умови застосування електроустаткування . 3. Схеми електропостачання. Електроустаткування 4. Електропостачання щитових агрегатів . Інструкція з електропостачання і застосування електроустаткування в провітрюваних ВМП тупикових виробках шахт небезпечних за газом . Інструкція з застосування електроустаткування в рудниковому нормальному виконанні та електроустаткування загального призначення в шахтах небезпечних за газом або пилом Інструкція з визначення струмів короткого замикання вибору і перевірки уставок максимального струмового захисту в мережах напругою до 1200 В 1. Визначення струмів короткого замикання 2. Вибір і перевірка уставок струму спрацювання реле апаратів захисту 3. Вибір і перевірка плавких запобіжників 4. Вибір і перевірка уставок струму спрацювання реле і плавких вставок запобіжників для захисту трансформаторів 5. Перевірка уставок струму спрацювання реле за гранично вимикаючим струмом захисної апаратури Додатки : Таблиця 1 – Розрахункові мінімальні струми двофазного к.з. у мережах з напругою 660 В що живляться від трансформаторів різних типів Таблиця 2 – Розрахункові мінімальні струми двофазного к.з. у мережах з напругою 380 В що живляться від трансформаторів різних типів Таблиця 3 – Розрахункові мінімальні струми двофазного к.з. у мережах з напругою 660 В що живляться від трансформаторів ТСШВ –630/6 ТСВ–630/6 і підстанції ТСШВП–630/6 ТСВП–630/6 Таблиця 4 – Розрахункові мінімальні струми двофазного к.з. у мережах з напругою 1140 В що живляться від підстанції ТСВП–630/6 Таблиця 5 – Розрахункові мінімальні струми двофазного к.з. у мережах з напругою 127 220 В що живляться від освітлювальних трансформаторів і пускових агрегатів . Інструкція з облаштування огляду і вимірювання опору шахтних заземлень 1. Загальні положення . 2 Улаштування заземлювачів . 3. Заземлення стаціонарних електроустановок. Машини і апарати 4. Кабельні муфти 5. Заземлення пересувного і переносного електроустаткування . 6. Заземлення трубопроводів 7. Огляд та вимірювання опору захисних заземлень Інструкція з огляду та ревізії рудникового вибухобезпечного електроустаткування . 1. Щозмінний і щотижневий огляди . 1.1. Порядок огляду 2. Щоквартальна ревізія . 2.1. Порядок ревізії Інструкція з безпечного проведення робіт у підземних електроустановках 1. Загальні положення . 2. Технічні заходи із забезпечення безпеки робіт . 3. Організаційні заходи із забезпечення безпечності робіт . 4. Додаткові вимоги для шахт небезпечних за газом Додаток 1 – Порядок присвоєння персоналу кваліфікаційних груп з електробезпеки в підземних електроустановках . Додаток 2 – Наряд на безпечне виконання робіт у підземній електроустановці . Додаток 3 – Оперативний журнал безпечного проведення робіт у підземних електроустановках Додаток 4 – Перелік робіт що проводяться в електроустановках напругою до 1140 В у процесі поточної експлуатації Інструкція з перевірки максимального струмового захисту шахтних апаратів . Додаток – Форма журналу результатів перевірки максимального струмового захисту шахтних електричних апаратів . Інструкція з протипожежного захисту вугільних шахт . 1. Загальні вимоги 2. Протипожежний захист проммайданчика шахти та виробок що виходять на поверхню 3. Підземний пожежно-зрошувальний трубопровід . 4. Розміщення первинних засобів пожежегасіння пожежні двері та пожежні арки . 5. Вимоги щодо горючості та вогнестійкості кріплення гірничих виробок 6. Склади аварійного устаткування та матеріалів . 7. Додаткові вимоги до протипожежного захисту шахт що розробляють пласти вугілля схильного до самозапалювання 8. Періодичність і об’єм перевірок стану протипожежного захисту шахт . Книга перевірки автоматичних засобівв пожежегасіння . Інструкція із забезпечення шумової та вібраційної безпеки праці у вугільних шахтах 1. Загальні положення 2. Вимоги до шумових та вібраційних характеристик гірничих машин та устаткування . 3. Контроль шумових та вібраційних характеристик ГШО та місць знаходження людей . 4. Визначення очікуваних рівнів шуму на робочих місцях . 5. Засоби та методи захисту від шуму та вібрації . 6. Профілактика шумової та вібраційної захворюваності . Інструкція з експлуатації засобів індивідуального захисту шахтарів . 1. Загальні положення . 2. Правила збереження ЗІЗ у приміщеннях складів 3. Зберігання ЗІЗ при експлуатації . 4. Догляд за засобами індивідуального захисту Інструкція із запобігання самозапалювання гасіння та розбирання породних відвалів 1. Загальні положення . 2. Запобігання самозапалюванню породних відвалів . 3. Гасіння породних відвалів що горять 4. Гасіння териконів та хребтовидних відвалів 5. Гасіння плоских відвалів 6. Розбирання породних відвалів . 7. Контроль теплового стану породних відвалів . 8. Визначення механічної захисної зони породних відвалів Додаток 1 – Паспорт породного відвалу . Додаток 2 – Журнал реєстрації температури діючого породного відвалу Книга огляду стволів шахт . Книга огляду вентиляційних установок і перевірки реверсування Книга обліку роботи вентиляційної установки Книга вимірів метану та обліку загазувань підвищених вмістів діоксиду вуглецю вуглекислого газу Вентиляційний журнал Книга огляду підйомної установки . Книга приймання та здавання змін Книга огляду канатів та їх витрат . Книга реєстрації стану електроустаткування та заземлення . Книга спостережень за пожежними дільницями та перевірки стану ізоляційних перемичок Книга огляду та обліку роботи водовідливних установок УТВЕРЖДЕНО приказ Государственного комитета Украины по надзору за охраной труда от 26.10.2004 г. №236 КНИГА ОСМОТРА СТВОЛОВ ШАХТ К п. 2.5.2 Правил безопасности в угольных шахтах Шахта Организация в состав которой входит предприятие Начата 200 г. Окончена 200 г. Пояснения к ведению книги В книге записываются все замечания неисправности повреждения проводников и крепи ствола а также трубопровода и нарушения в прокладке кабельных линий. В графе 8 указывается продолжительность остановки подъема для ликвидации повреждения в часах и минутах . В графе 9 ставится подпись главного инженера шахты после ликвидации повреждения с указанием даты. Книга должна быть пронумерована прошнурована и скреплена печатью шахты. Дата осмот-ра Состоя-ние крепи и армировки Время обнару-жения повреж-дения Харак-тер повреж-дения Причина повреж-дения Подписи произво-дившего осмотр и лица ответст-венного за состоя-ние ствола Меры по устране-нию повреж-дений Про-должи-тель-ность останов-ки подъема ч. мин. Подпись главного инжене-ра дата 1 2 3 4 5 6 7 8 9 КНИГА ОСМОТРА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТАНОВОК И ПРОВЕРКИ РЕВЕРСИРОВАНИЯ К пунктам 3.3.4 3.3.5 Правил безопасности в угольных шахтах Место установки Шахта Организация в состав которой входит предприятие Начата 200 г. Окончена 200 г. Пояснения к ведению книги Для каждого вентиляторного агрегата в книге отводится отдельная страница. Книга должна быть прошнурована и скреплена печатью а страницы пронумерованы. Осмотр вентиляционной установки В графе 2 записываются дефекты обнаруженные при осмотре вентиляторов двигателей контрольно-измерительных приборов реверсивных и переключающих устройств пускорегулирующей аппаратуры аппаратуры дистанционного и автоматизированного управления каналов фундаментов и здания. Приемку вентиляционной установки после ремонта проводит главный механик шахты. Подписи о приемке и замечания заносятся в графу 6. Проверка реверсивных переключающих и герметизирующих устройств и реверсирования вентиляционной струи Графы 1–4 заполняются как при проверке реверсивных переключающих и герметизирующих устройств так и реверсировании вентиляционной струи. В графе 4 указывается время затраченное на остановку вентиляторного агрегата и переключение реверсивных устройств. Графы 5–7 заполняются при проверке реверсирования вентиляционной струи. Тип вентилятора и номер агрегата Осмотр вентиляционной установки Дата осмотра Дефекты обнару-женные при осмотре вентиляционной установки Подпись лица производившего осмотр Принятые меры по устранению дефектов Подпись лица устранившего дефекты. Дата окончание работ Замечания должностных лиц 1 2 3 4 5 6 Проверка реверсивных переключающих и герметизирующих устройств и реверсирования вентиляционной струи Дата про-верки Дефекты обнаруженные при проверке реверсивных переключающих и герметизирующих устройств и осмотре канала Намеченные мероприятия по устранению обнаруженных дефектов Продолжитель-ность перевода вентиляционной установки на реверсивный режим мин. Продолжительность изменения направления вентиляционной струи мин. Расход воздуха поступаюящего в шахту после реверсирования вентиляционной струи Подписи лиц производив-ших проверку Указания главного инженера шахты м3/с % от расхода воздуха при нормальном режиме 1 2 3 4 5 6 7 8 9 КНИГА УЧЕТА РАБОТЫ ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ УСТАНОВКИ К п. 3.3.6 Правил безопасности в угольных шахтах Место установки Шахта Организация в состав которой входит предприятие Начата 200 г. Окончена 200 г. Пояснения к ведению книги Книга ведется дежурным машинистом вентиляционной установки или лицом обслуживающим пульт дистанционного управления и контроля работы вентиляционной установки. Показания измерительных приборов графы 4–6 должны заполняться дежурным машинистом через каждые 2 ч. В графе 9 записываются замеченные машинистом нарушения в состоянии установки. Для автоматизированных вентиляционных установок в графах 4–6 регистрируются только сигналы об отклонениях режима работы установки от заданных параметров а в графе 2 – время их поступления. Графы 4 и 5 на установках оборудованных самопишущими приборами не заполняются. Дежурным машинистом или лицом обслуживающим пульт дистанционного управления в начале каждой смены на диаграммах самопишущих приборов делается отметка с указанием даты и времени. Форма книги Тип вентилятора и номер агрегата Дата Время ч. мин. Номер работающего агрегата Показания измери-тельных приборов Температура подшипников оС Остановка вентиля-торных агрегатов Замеченные нарушения в состоянии агрегатов подшипников двигателя и пр. Подпись дежурного машиниста или лица обслуживающего пульт дистанционного управления и контроля работы вентиляционной установки Подпись машиниста принявшего смену Замечания должностных лиц давление даПа мм рт. ст. подача м3/с продолжительность с какого по какое время причины 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 КНИГА ЗАМЕРОВ МЕТАНА И УЧЕТА ЗАГАЗИРОВАНИЙ ПОВЫШЕННЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ ДИОКСИДА УГЛЕРОДА УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА К пунктам 3.5.12 3.7.6 3.7.8 Правил безопасности в угольных шахтах Шахта Организация в состав которой входит предприятие Категория по газу Начата 200 г. Окончена 200 г. Пояснения к ведению книги 1. Книга состоит из четырех разделов: форма 1 предназначена для регистрации результатов замеров концентраций метана; форма 2 – для учета загазирований; форма 3 – для учета суфлярных выделений метана и внезапных разрушений пород почвы с прорывом метана прорывов метана ; форма 4 – для учета повышенных концентраций СО2. На негазовых шахтах книга состоит из одного раздела форма 4 и называется Книга учета повышенных концентраций диоксида углерода углекислого газа . 2. Записи в книге производят начальник участка ВТБ его заместитель или помощник. 3. Форма 1 заполняется ежедневно при этом из наряд-путевок переносятся в книгу результаты измерений в следующих пунктах: в поступающих на выемочные участки вентиляционных струях; в поступающих в очистные выработки вентиляционных струях при последовательном проветривании лав для вторых по ходу движения вентиляционной струи лав ; в исходящих из очистных выработок и выемочных участков вентиляционных струях при отсутствии регистрации телеинформации датчиков метана; в других местах результаты замеров в которых используются в расчетах газообильности. Для исходящих струй очистных выработок в одной графе записываются в виде дроби два значения концентрации: в числителе – максимальное в знаменателе – среднее. Через каждые 10 дней начальник участка независимо от ежесменного ознакомления с содержанием газа в выработках по наряд-путевкам знакомится с результатами замеров концентрации за декаду и расписывается в соответствующей графе. 4. В форме 2 регистрируются случаи загазирования выработок. В графе 2 кроме наименования пласта участка выработки в которых обнаружено скопление метана загазирование указывается вид загазирования местное слоевое или общее и место загазирования призабойное пространство куток купол за крепью сопряжение лавы с вентиляционным штреком и пр. . В графе 6 указывается время прошедшее с момента обнаружения загазирования устанавливается при расследовании причин загазирования до полного разгазирования. В графе 11 записываются мероприятия по предупреждению загазирования с указанием объемов сроков выполнения работ и лиц ответственных за выполнение. В графе 12 подписываются начальник участка ВТБ и начальник технологического участка в выработках которого произошло загазирование. 5. В форме 3 регистрируются все случаи суфлярных выделений и прорывов метана из почвы горных выработок в порядке их возникновения. Нумерация суфлярных выделений прорывов ведется общая по шахте. На планах горных выработок место суфлярного выделения прорыва обозначается красным кружком указывается его порядковый номер и дата возникновения. Регистрация каждого суфляра прорыва производится не позднее следующего дня с последующим дополнением по мере получения новых данных о нем. В графе 2 указывается вид метановыделения: суфляр или прорыв метана. Отличительными признаками прорыва метана из почвы являются наличие “свежих” техногенных трещин в почве выработки поднятие пород почвы. В графе 4 кроме места возникновения суфляра прорыва относительно забоя выработки указывается откуда происходило выделение метана – из пласта или из пород кровли почвы выработки. В графы 5 и 6 заносятся результаты замеров концентрации метана и расхода воздуха по мере получения о них новых данных и указывается дата производства замеров. Расход газа при действии суфляра прорыва определяется по разности расходов газа замеренных перед местом выделения метана и за ним. Для этого в указанных пунктах выработки одновременно замеряется расход воздуха и концентрация метана. Если замеры перед местом выделения метана произвести невозможно расход определяется по разности расходов метана выделявшегося из выработки до появления в ней суфлярного выделения прорыва и при действующем суфляре прорыве . Первый принимается по результатам ближайшего планового замера а второй определяется непосредственным измерением расхода воздуха и концентрации метана. 6. В форме 4 регистрируются все случаи повышенных концентраций диоксида углерода углекислого газа в выработках негазовых шахт. Регистрация производится не позднее следующего дня с момента обнаружения в выработках повышенного содержания диоксида углерода углекислого газа с последующим дополнением по мере получения новых данных. В графу 5 заносятся результаты замеров расхода воздуха произведенных в выработке в которой имели место повышенные концентрации диоксида углерода углекислого газа . Результаты замеров концентрации диоксида углерода углекислого газа заносятся в графу 6. Форма 1 Результаты замеров концентрации метана Наименование и № участка Месяц год Наименование выработки Результаты замеров концентрации метана % Число случаев превышения норм содер-жания метана за месяц Подпись началь-ника участка за I II и III декады Подпись главного инженера шахты При-мечание Числа месяца 1 2 … 31 Смены I II III IV I II III IV … I II III IV Форма 2 Учет загазирований Дата и время обнаружения загазирования ч. мин. Наименование пласта участка выработки Содержание метана в месте загазирования % Причина загазирования. Вид загазирования технологическое аварийное Продолжительность загазирования ч. мин. Потери из-за загазирова-ния Подписи ответствен-ных лиц за Мероприятия по предупреждению загазирований Подписи начальников технологического участка и участка ВТБ Подпись главного инженера шахты место замера максимальная концентрация в проведении выработок м добычи т разгазирование расследование 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Форма 3 Учет суфлярных выделений и прорывов метана Номер суфляра прорыва дата и время возникновения Вид метановыделения суфляр прорыв Название и символ пласта Наименование выработки Место возникновения суфляра прорыва в выработке концентрация метана в исходящей из выработки струе во время действия суфляра прорыва % Расход воздуха м3/мин. Максимальный зарегистрированный расход метана м3/мин. Продолжительность действия суфляра прорыва сут. Работы производившиеся в выработке перед суфлярным выделением прорывом метана Геологические нарушения имеющиеся в месте или вблизи суфляра прорыва Мероприятия осуществлявшиеся при ликвидации суфлярного выделения прорыва Подпись начальника участка ВТБ и начальника технологического участка Подпись главного инженера шахты 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Форма 4 Учет повышенной концентрации диоксида углерода углекислого газа Название выработки с указанием места где обнаружена повышенная концентрация Дата и время обнаружения повышенной концентрации ч. мин. Дата и время производства замеров ч. мин. Результаты замеров Время в течение которого наблюдалась повышенная концентрация ч. Причина появления повышенной концентрации Меры принятые для ликвидации повышенной концентрации Подпись начальника участка ВТБ и начальника технологичес-кого участка Подпись главного инженера шахты место замера расход воздуха м3/мин. концентрация диоксида углерода углекислого газа % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ ЖУРНАЛ К п. 3.7.2 Правил безопасности в угольных шахтах Шахта Организация в состав которой входит предприятие Категория шахты по газу Относительная газообильность м3/т Начат 200 г. Окончен 200 г. Пояснения к ведению журнала 1. Вентиляционный журнал состоит из трех разделов: в разделе I регистрируются данные о режимах работы вентиляторов шахты; в разделе II приводятся характеристика проветривания вентиляционной сети шахты и распределение воздуха по выработкам; в разделе III приводятся характеристика проветривания тупиковых выработок и данные о времени проветривания после взрывных работ. 2. В разделе I кроме режимов работы вентиляторов форма 1 регистрируется показатель трудности проветривания шахты. Для каждой вентиляционной установки отводится отдельная страница; отдельная страница отводится также каждому резервному вентилятору если его тип или размеры отличаются от рабочего. Не реже одного раза в месяц должны определяться подача и давление каждого вентилятора которые записываются в графы 2 и 3 формы I. При наличии самопишущего расходомера в журнал заносятся его показания. Непосредственно подачу вентилятора в этом случае можно замерять один раз в квартал. Форма 1 Раздел I. Режим работы вентиляторов Вентиляционная установка № 1. Место расположения вентиляционной установки 2. Тип вентилятора 3. Диаметр рабочего колеса вентилятора м 4. Частота вращения рабочего колеса мин-1 5. Угол установки лопаток рабочего колеса градус 6. Угол установки лопаток направляющего аппарата градус 7. Трудность проветривания шахты – показатель кВтс/м3 Дата Подача вентиля- тора м3/мин. Давление ДаПа Аэродина-мическое сопротив- ление даПа·с2/м6 к Виза и распоря-жение главного инженера шахты Подпись испол- нителя 1 2 3 4 5 6 По значениям подачи вентилятора м3/мин. и давления даПа рассчитывается аэродинамическое сопротивление даПа·с2/м6 киломюргов к на которое работает данная вентиляционная установка: = 3600/. Значение аэродинамического сопротивления записывается в графе 4. Если режим работы вентилятора удовлетворителен то в графе 5 главный инженер шахты ставит свою визу. Если технический руководитель предприятия считает необходимым принять меры по изменению режима работы вентилятора или аэродинамического сопротивления шахты то в этой графе он дает указания главному механику шахты начальнику участка ВТБ или начальнику соответствующего участка. В конце раздела I записывается значение показателя характеризующего трудность проветривания шахты. Величина определяется один раз в год и расчитывается по формуле: где – удельная мощность затрачиваемая на подачу 1 м3/с полезно используемого воздуха кВт.с/м3; – сумма произведений фактических подач вентиляторов   м3/мин. на давления даПа ; – сумма расходов воздуха для проветривания выемочных участков м3/мин.; – сумма расходов воздуха подаваемого к месту установки ВМП для обособленного проветривания тупиковых выработок м3/мин.; – сумма расходов воздуха для обособленного проветривания погашаемых выработок м3/мин.; – сумма расходов воздуха для обособленного проветривания поддерживаемых выработок м3/мин.; – сумма расходов воздуха для обособленного проветривания камер м3/мин. В случае последовательного проветривания в каждой группе выработок проветриваемой одной струёй расход воздуха учитывается один раз по выработке с наибольшим значением расхода . Шахты относятся к легко проветриваемым при значении менее 2 5; к средней трудности проветривания – при от 265 до 5 и к труднопроветриваемым – при пуд более 5. Примечание. 1 к = 0 981 даПа·с2/м6. 3. В разделе II форма 2 регистрируются: расход воздуха исходящего исходящая струя и поступающего поступающая струя в шахту на горизонт пласты крылья выемочные участки в очистные в тупиковые выработки обособленно проветриваемые камеры и действующие выработки графы 5 10 ; данные контроля состава воздуха графы 11–13 – при разработке пластов угля не склонного к самовозгоранию; графы 11–14 – при разработке пластов угля склонного к самовозгоранию и графы 11–15 – на шахтах с выделением серосодержащих газов . Результаты замеров на поступающих и исходящих струях должны записываться в следующей последовательности: сначала для шахты в целом а затем в порядке последовательного разветвления поступающих струй – для горизонта пласта крыла выемочного участка очистных выработок тупиковых выработок и камер проветриваемых обособленными вентиляционными струями. Общий расход воздуха поступающего в шахту на горизонт пласт крыло выемочный участок в очистную выработку в тупиковую выработку и камеру и исходящего из нее горизонта пласта и т. д. записываемый соответственно в графах 5 и 10 должен располагаться на одной строке. Форма 2 Раздел II. Характеристика проветривания всей вентиляционной сети шахты и распределения воздуха по выработкам графы 1–10 – первая страница разворота журнала Дата замера расхода и проверки состава воздуха Поступающая струя Исходящая струя место замера расхода воздуха сечение выработки в месте замера м2 скорость воздушной струи м/с расход воздуха м3/мин. температура воздуха по сухому термометру °С относительная влажность % место замера расхода и проверки состава воздуха сечение выработки в месте замера м2 скорость воздушной струи м/с расход воздуха м3/мин. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Продолжение формы 2 графы 11–17 – вторая страница разворота журнала Замечания главного инженера шахты или начальника участка ВТБ Содержание в воздухе % Температура по сухому термометру °С относительная влажность % CH4/H2 CO2 О2 CO H2S/SO2 11 12 13 14 15 16 17 По данным граф 5 и 10 судят о распределении воздуха по горизонтам пластам крыльям выемочным участкам очистным выработкам тупиковым выработкам и камерам проветриваемым обособленной струёй а по данным граф 6 11–16 – о составе воздуха его температуре и влажности. По данным граф 5 и 10 судят об устойчивости проветривания. Для очистных и тупиковых выработок а также для выемочных участков графы 11 12 13 заполняются в виде дроби: в числителе – содержание газа в поступающей струе воздуха; в знаменателе – содержание газа в исходящей струе воздуха. Графы 6 и 16 заполняются в виде дроби: в числителе – температура а в знаменателе – относительная влажность. Графа 15 заполняется в виде дроби в числителе – содержание сероводорода а в знаменателе – сернистого ангидрида. В графе 17 главный инженер шахты или начальник участка ВТБ намечает мероприятия для улучшения проветривания шахты. В этой же графе расписываются исполнители намеченных мероприятий. В графе 11 для зарядных камер содержание метана записывается в числителе дроби а содержание водорода – в знаменателе. Данные формы 2 используют при оценке состояния негерметичности вентиляционных сооружений и устройств определении относительного расхода воздуха поступающего в шахту на 1 т среднесуточной добычи а также при определении газообильности и категории шахты. Оценка состояния герметичности вентиляционных сооружений и устройств производится один раз в год в конце последнего месяца. Для этого по данным граф 5 и 10 определяют фактические утечки воздуха и сравнивают их с нормами приведенными в Руководстве по проектированию вентиляции угольных шахт. Внутренние абсолютные утечки воздуха для шахты в целом горизонта пласта и крыла определяют по формуле: = – – – – – ; относительные утечки – по формуле = l00 / где – расход воздуха поступающего на объект для которого определяются утечки воздуха м3/мин. Внешние абсолютные утечки подсосы воздуха как для шахты в целом так и для каждой вентиляционной установки определяют по формуле: = – а относительные утечки – по формуле: =100 / где – подача вентилятора вентиляторов м3/мин.; – расход воздуха поступающего в шахту м3/мин. Относительный расход воздуха поступающего в шахту на 1 т среднесуточной добычи определяют один раз в год в конце последнего месяца по формуле: = где – относительный расход воздуха поступающего в шахту на 1 т среднесуточной добычи м3/ мин.т ; – среднесуточная добыча шахты т. Данные об оценке состояния герметичности вентиляционных сооружений и устройств и относительном расходе воздуха прилагаются к мероприятиям по обеспечению проветривания шахты. 4. В разделе III форма 3 регистрируются результаты проверок состава и замеров расхода воздуха в тупиковых выработках а также данные о времени проветривания выработок после взрывных работ. Проверка состава и замеры расхода воздуха производятся в соответствии с Инструкцией по контролю состава рудничного воздуха определению газообильности и установлению категорий шахт по метану. В графу I заносят все проводимые тупиковые выработки причем вначале те из них в которых согласно п. 3.7.2 Правил должна производиться проверка состава воздуха после взрывных работ а затем – все остальные. Выработки в которых должна производиться проверка состава воздуха после взрывных работ разбиваются на три группы: горизонтальные наклонные и восстающие. Каждая группа в свою очередь разбивается на несколько характерных подгрупп в зависимости от площадей поперечных сечений выработок их длины и количеств одновременно взрываемых ВВ в забоях выработок. При этом значения отношений площадей поперечных сечений количеств одновременно взрываемых ВВ и длины выработок входящих в ту или иную подгруппу не должны превышать соответственно 1 3; 1 4 и 1 3. Форма 3 Раздел III. Характеристика проветривания тупиковых выработок графы 1–8 – первая страница разворота журнала Наимено-вание выработ-ки Дата плановых проверок состава и замеров рас-хода воздуха Площадь попереч-ного сечения вырабо-ток м2 Длина тупико-вой части выработ-ки м Количество одновременно расходуемого ВВ кг в числителе – по углю в знаменателе – по породе Расход воздуха м3/мин. Дата проверок состава воздуха после взрыв-ных работ поступающего в призабойное пространство выработки исходящего из забоя тупиковой выработки поступающего к месту установки вентилятора мест-ного проветривания 1 2 3 4 5 6 7 8 Продолжение формы 3 Графы 9–18 – вторая страница разворота журнала Подача венти-лятора мест-ного про-ветри-вания м3/мин. Содержание % Концентрация СО и оксидов азота пересчи-танная на условный оксид углерода % Время проветривания по истечении которого люди допускаются к забоям выработок после взрывных работ мин. Замечания главного инженера шахты и подпись начальника участка СН4 CO2 О2 СО N02 Оксиды азота в пересчете на NO2 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 При разбивке выработок на подгруппы необходимо учитывать что расход вредных газов образующихся при взрывании 1 кг ВВ по углю в 2 5 раза больше чем при взрывании по породе т. е. 1 кг ВВ расходуемых по углю следует приравнивать к 2 5 кг ВВ расходуемых по породе. Даты замеров расхода воздуха и проверки его состава заносятся в графу 2 в виде дроби: в числителе – дата замера в знаменателе – дата проверки. В графе 5 в виде дроби указывается максимальное количество ВВ одновременно взрываемое в каждой выработке по углю в числителе и по породе в знаменателе согласно действующим паспортам буровзрывных работ. В графах 10 11 и 12 записываются результаты проверки состава воздуха для оценки его качества и определения газообильности выработок. Кроме того в графах 11 12 13 14 и 15 записываются результаты проверки состава воздуха после взрывных работ в выработках с наихудшими условиями проветривания. С этой целью против наименований выработок с наихудшими условиями проветривания следует предусмотреть необходимое число строк для занесения указанных результатов. Выработки с наихудшими условиями проветривания устанавливаются для каждой подгруппы группы по значению времени начала проверки состава воздуха Т определяемого по формуле 1 Инструкции по контролю состава рудничного воздуха определению газообильности и установлению категорий шахт по метану с использованием данных граф 3–6. К наихудшим по условиям проветривания следует относить выработки с большим значением Т. В указанных выработках не реже одного раза в месяц производится проверка состава воздуха после взрывных работ для определения времени их проветривания. Проверки должны производиться не позже чем через 2 дня после одного из замеров расхода воздуха. Если взрывные работы ведутся в несколько приемов то проверка производится после взрывания с максимальным выделением вредных газов. Из всех данных о составе воздуха в выработках с наихудшими условиями проветривания в графы 13 14 и 15 записываются только те результаты СО и оксиды азота по которым при минимальном времени проветривания суммарная концентрация вредных газов пересчитанное на условный оксид углерода не превышает 0 008%. Указанная концентрация условного оксида углерода записывается в графу 16 а в графу 17 заносится минимальное время в течение которого продукты взрывчатого превращения ВВ были разжижены до концентрации условного оксида углерода зарегистрированного в графе 16. Определенное таким образом время проветривания выработок с наихудшими условиями проветривания устанавливается как обязательное для всех других выработок данной подгруппы или группы. КНИГА ОСМОТРА ПОДЪЕМНОЙ УСТАНОВКИ К пунктам 4.1.15 4.1.16 4.10.1 4.10.11 4.14.4 Правил безопасности в угольных шахтах Подъем Шахта Организация в состав которой входит предприятие Начата 200 г. Окончена 200 г. Пояснения к ведению книги На каждую подъемную установку ведется отдельная книга. Раздел I книги предназначен для отметки осмотров и состояния деталей подъемной установки. Графа 3 в свою очередь разделена на графы по числам месяца; в этих графах делаются отметки: “Н” – объект неисправен; “У” – объект исправен; “О.Н.” – осмотра не было. Графа 3 заполняется механиком подъема или лицом назначенным для осмотра подъемной установки. Для подземных пассажирских подвесных канатных дорог заполняются пункты 1 2 12 13 14 15 и 16. Раздел II книги предназначен для записи характера неисправности и мероприятий по ее устранению. Лицо производившее осмотр дежурный слесарь или механик подъема описывает в графе 2 характер и степень неисправности объекта отмеченного знаком “Н” в разделе I. В графе 3 главный механик указывает мероприятия по устранению обнаруженных дефектов и лиц ответственных за выполнение этих мероприятий. Ответственность за ведение книги возлагается на главного механика шахты. Книга должна быть пронумерована прошнурована и скреплена печатью шахты. Раздел I № п/п Объект осмотра Месяц год Числа месяца 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 1. Подъемная машина: а барабан приводной шкив ; б тормоз комплекс ; в редуктор муфты; г индикатор указатель глубины 2. Электрооборудование: а предохранительные и защитные устройства ограничитель скорости концевые выключатели скоростемер и др. ; б электродвигатели подъемной машины преобразовательная группа при системе Г–Д тиристорный преобразователь при системе ТП–Д ; в распределительное устройство и реверсоры; г командоаппарат роторная магнитная станция и жидкостный реостат; д пульт управления; е аппаратура автоматизации сигнализации и измерительные приборы 3. Шкивы: а футеровка; б подшипники; в спицы и обод; г состояние смазки 4. Подъемный сосуд противовес: а подвесное устройство; б стопорные и ограждающие устройства двери ; в парашюты; г направляющие устройства; д стойки балки проушины Продолжение раздела I. 1 2 3 5. Кулаки 6. Качающиеся площадки 7. Проводники и расстрелы 8. Загрузочные устройства 9. Разгрузочные устройства 10. Стопоры 11. Амортизирующие устройства многоканатных подъемных установок 12. Выработка и путевое хозяйство 13. Поддерживающие и отжимные ролики 14. Подвески и парашюты людских вагонеток 15. Натяжное устройство: а натяжной шкив; б каретка 16. Подпись лица производившего осмотр Место для замечаний главного механика шахты начальника УШТ РАЗДЕЛ II Дата Описание неисправности механизма или устройства Мероприятия по устранению дефекта или неполадки срок выполнения и фамилия исполнителя Отметка о выполнении подпись исполнителя и главного механика 1 2 3 4 КНИГА ПРИЕМКИ И СДАЧИ СМЕН К пунктам 4.10.5 4.10.11 Правил безопасности в угольных шахтах Подъем Шахта Организация в состав которой входит предприятие Начата 200 г. Окончена 200 г. Пояснения к ведению книги В книгу записывается состояние подъемной установки при ежесменных осмотрах проводимых машинистами при приемке и сдаче смен. В графу 4 вносится запись о наличии и состоянии всех пожарных средств. Машинист делает запись: “Полностью” или “Некомплектно”. В графе 5 делается отметка о чистоте помещения. Машинист делает запись: “Чисто” или “Грязно”. В графах 6–19 записывается состояние элементов подъемной машины. Машинист делает запись: “Исправно” или “Неисправно”. Элементы автоматизации в автоматизированных подъемах осматриваются электрослесарем-машинистом. В графе 21 машинисты могут делать записи о состоянии элементов подъемной машины не вошедшие в перечень граф 6–19. В этой же графе ставится подпись проверяющих механика подъема главного механика шахты или организации в состав которой входит предприятие в день проверки подъемной машины. ФОРМА КНИГИ ПРИЕМКИ И СДАЧИ СМЕН Дата Время сдачи смен час. мин. Фамилия маши-ниста принима-ющего смену Пожар- ные средства Чистота помеще-ний и темпе-ратура в машин-ном зале Состояние элементов тормозные устройства компрес-сорная установка ограничи-тель скорости защита от напуска каната блокиро-вочные устройства конце-вые выклю-чатели указа- тель глубины и скоросте-мер рабочие предохра-нительные 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 подъемной машины Подпись о приеме смены Замечания аппаратура сигнализации связи и измеритель-ные приборы состояние двигателей и пусковой электро-аппаратуры барабаны и футеровка подшипники наличие смазки аппаратура автоматиза-ции в подшип-никах в картере зубчатой передачи 13 14 15 16 17 18 19 20 21 КНИГА ОСМОТРА КАНАТОВ И ИХ РАСХОДА К пунктам 4.10.11 4.12.19 4.13.4 Правил безопасности в угольных шахтах Подъем Шахта Организация в состав которой входит предприятие Начата 200 г. Окончена 200 г. Пояснения к ведению книги На каждую подъемно-транспортную установку ведется отдельная книга. В эту книгу записываются результаты ежесуточного еженедельного и ежемесячного осмотра канатов. Запись результатов осмотра канатов производится в разделе I. Левая страница книги предназначена для записи результатов осмотра левого головного каната барабанных подъемных машин или головного каната машин с одноканатным шкивом трения ШТ . Правая страница книги предназначена для записи результатов осмотра правого головного каната барабанных подъемных машин или уравновешивающего каната машин с одноканатным шкивом трения ШТ . Для записи результатов осмотра уравновешивающих канатов многоканатных машин и барабанных машин при уравновешенной системе подъема ведутся отдельные книги. При ежесуточных осмотрах заполняются графы 1 3 5 и 10 при еженедельных осмотрах – графы 1 2 3 5 6 7 8 9 и 10 при ежемесячных – графа 4. В графе 12 главный механик шахты или старший механик делает замечания об общем состоянии каната т. е. о коррозии признаках деформирования каната отслаивании проволок и пр. При ежемесячных осмотрах канатов заполняются все графы раздела книги. В графе 4 отмечается расстояние от конца каната у прицепного устройства до места имеющего наибольшее число изломов проволок на шаге свивки каната. Это расстояние может изменяться в зависимости от места появления наибольшего числа изломов проволок на шаге свивки каната. Если место наибольшего числа изломов проволок на шаге свивки находится на характерном участке каната переходном витке под жимками и т. д. то это должно быть отмечено. Результаты инструментального контроля потери сечения металла проволок каната проводимого не ежесуточно а периодически записываются через всю страницу. В графе 5 отмечается удлинение каната происходящее вследствие его растяжения при работе особенно в первый период после навески. При отрубке излишней длины каната в графе 5 отмечается: “Отрублено ...м”. В случаях экстренного напряжения каната немедленно проводится тщательный осмотр его и заполняются все необходимые графы. В этом случае в графе 5 указывается общее удлинение каната происшедшее вследствие экстренного напряжения. В графе 11 главный механик делает отметку: “Осмотр после экстренного напряжения”. При ежесуточных осмотрах канатов пассажирских канатных дорог заполняются графы 1 3 4 и 10 а при ежемесячных – 1 2 3 4 6 7 8 и 11. При этом в графе 4 место расположения наиболее поврежденного участка указывается по номерам подвесок. При смене канатов через всю страницу делается отметка о снятии каната. Ниже делается отметка о навеске нового каната и описываются конструкция свивка диаметр каната и номер его последнего испытания на канатно-испытательной станции. Раздел II книги служит для учета расхода канатов на данной подъемно-транспортной установке и сроков их службы. В графе 6 раздела II указываются сокращенным обозначением конструкция и свивка каната. Например канат с шестью прядями по тридцать шесть проволок ГОСТ 7668–80 крестовой правой свивки обозначается: КрПр 6х36+1 о.с. ЛК. Ответственность за правильное ведение книги и своевременное ее заполнение возлагается на главного механика шахты. Книга должна быть пронумерована прошнурована и скреплена печатью. РАЗДЕЛ I. ЗАПИСЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСМОТРА КАНАТОВ левая страница книги Левый головной тяговый канат Дата Общее число изло-манных проволок Число изломан-ных проволок на шаге свивки каната Расстоя-ние наиболее повреж-денного участка каната от прицеп-ного устрой-ства м Удлине-ние каната м Диаметр каната мм Расстояние участка с наименьшим диаметром каната от его конца у прицепного устройства м Результаты замера распределения нагрузки между головными канатами многоканатных подъемных машин Подпись лица производившего осмотр Подпись главного механика шахты или старшего механика Примечание Номинальный Наименьший 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Продолжение раздела I правая сторона книги Правый хвостовой натяжной канат Дата Общее число изло-манных проволок Число изломан-ных проволок на шаге свивки каната Расстоя-ние наиболее повреж-денного участка каната от прицеп-ного устрой-ства м Удлине-ние каната м Диаметр каната мм Расстояние участка с наименьшим диаметром каната от его конца у прицепного устройства м Результаты замера распределения нагрузки между головными канатами многоканатных подъемных машин Подпись лица производившего осмотр Подпись главного механика шахты или старшего механика Примечание Номинальный Наименьший 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 а для головных канатов машин барабанного типа расстояние определяется от подъемного сосуда; б для головных канатов многоканатных подъемных установок определение расстояния проводиться от правого подъемного сосуда; в для уравновешивающих хвостовых канатов определение расстояния до найболее поврежденного участка проводиться от правого подъемного сосуда. РАЗДЕЛ II. ЗАПИСЬ РАСХОДА КАНАТОВ № п/п Дата изготовления и получения каната Завод-изготовитель каната Заводской номер каната ГОСТ или ТУ Конструкция и свивка каната Диаметр каната по заводским данным Дата навески каната Номер свидетельства и дата испытания каната Куда навешен канат левый или правый Номер свидетельства и дата повторных испытаний Дата снятия каната Причины снятия каната Время хранения каната до его навески дней Срок службы каната Подпись механика шахты 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 КНИГА РЕГИСТРАЦИИ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ И ЗАЗЕМЛЕНИЯ К пунктам 5.12.2 5.12.6 5.12.10 Правил безопасности в угольных шахтах Подъем Шахта Организация в состав которой входит предприятие Начата 200 г. Окончена 200 г. Пояснения к ведению книги 1. При осмотре и проверке состояния электрооборудования и заземления следует руководствоваться Правилами безопасности в угольных шахтах Инструкцией по устройству осмотру и измерению сопротивления шахтных заземлений Инструкцией по осмотру и ревизии рудничного взрывозащищенного электрооборудования. 2. Кроме результатов осмотра и измерения заземления электрооборудования в настоящую книгу заносятся также результаты осмотра других объектов не являющихся элементами электроустановок но подлежащих заземлению в соответствии с Правилами. 3. Перед включением вновь установленного электрооборудования необходимо проверить его состояние качество монтажа затяжку крепежных элементов качество зазоров уплотнительных колец и заглушек кабельных вводов соответствие зазоров требованиям Правил и т.д. а также произвести осмотр заземления и измерение общего сопротивления заземляющей сети. 4. В графе 2 записывается название объекта без указания отдельных видов электрооборудования а также наименование выработки в которой расположен объект например: распредпункт 660 В РПП–0 66 2-й западной лавы гор. 810 м; электрооборудование комбайна 1ГШ68 3-й восточной лавы участка № 4. 5. В графе 3 указывается общая оценка состояния всего электрооборудования и заземления величина переходного сопротивления заземления время отключения сети от искусственной утечки тока “на землю” а также характер оборудования в котором обнаружены неисправности в том числе и снижение сопротивления изоляции ниже нормы . 6. Книга хранится у главного энергетика шахты. Форма книги Дата проверки Наименование и место установки проверяемого объекта Результаты осмотра и измерений с указанием заводских номеров неисправного оборудования и характера неисправности Необходимые меры по устранению неисправностей Фамилия и подпись лица производившего проверку Распоряжение главного энергетика главного механика шахты об устранении нарушений с указанием лица которому эта работа поручена Отметка об устранении и подпись лица проводившего устранение 1 2 3 4 5 6 7 КНИГА НАБЛЮДЕНИЙ ЗА ПОЖАРНЫМИ УЧАСТКАМИ И ПРОВЕРКИ СОСТОЯНИЯ ИЗОЛЯЦИОННЫХ ПЕРЕМЫЧЕК К п. 6.2.12 Правил безопасности в угольных шахтах Шахта Организация в состав которой входит предприятие Начата 200 г. Окончена 200 г. Пояснения к ведению книги В книге регистрируются результаты осмотра изолирующих перемычек “рубашек” состояние засыпки провалов на поверхности и выемок от разрезов образующихся при отработке пластов угля подземным и открытым способами температура и состав газов на пластах угля склонного к самовозгоранию и на пожарных участках. Контроль за составом и температурой газов на участках с действующими пожарами состоянием изоляционных перемычек осуществляется участком ВТБ участком специальных работ шахты и работниками ГАСС /ГВГСС/. Результаты анализа газов и осмотра перемычек заносятся в книгу. Осмотр перемычек изолирующих участки с действующим пожаром осуществляется ежесуточно а в особых случаях например при активном подземном пожаре при неисправностях перемычек или резких колебаниях состава атмосферы за перемычками – не реже одного раза в смену. Осмотр перемычек изолирующих выработанное пространство от действующих выработок на пластах угля склонного к самовозгоранию должен проводиться не реже одного раза в месяц а засыпки и рекультивации – один раз в квартал. Форма книги Состав газа % Дата Местонахождение перемычки № Состояние перемычки какой ремонт нужно произвести Температура воздуха за перемычкой оС CO2 CH4 CO O2 H2 C2H2 C2H4 Примечание 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Проверка состава воздуха на участке с действующим пожаром должна проводиться работниками ГАСС /ГВГСС/. Место и время проверок а также их число устанавливается главным инженером шахты по согласованию с ГАСС /ГВГСС/. В конце книги отводятся страницы для регистрации перемычек. № п/п № перемычки Местонахождение Материал перемычки Площадь в свету м2 Глубина врубов м Дата возведения Примечание 1 2 3 4 5 6 7 8 КНИГА ОСМОТРА И УЧЕТА РАБОТЫ ВОДООТЛИВНЫХ УСТАНОВОК К п.7.1.10 Правил безопасности в угольных шахтах Шахта Организация в состав которой входит предприятие Место установки Начата 200 г. Окончена 200 г. Книга ведется для каждой водоотливной установки и находится в насосной камере. Форма книги № насосного агрегата Насос Двигатель Тип Заводской номер и дата выпуска Дата ввода в эксплуата-цию Тип Заводской номер и дата выпуска Дата ввода в эксплуата-цию 1 2 3 4 5 6 7 Дата № насосного агрегата Время включения и отключения насоса Показания КИП Характер проявления неисправностей и принятые меры по их устранению подпись Дата и результаты осмотра водоотливной установки; намеченные мероприятия по устранению недостатков; подпись манометра вакуумметра расходомера амперметра 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5