Наказ N 42/94 від 26.02.2001 р.

Наказ N 42/94 від 26.02.2001 р. Про затвердження Типового положення про Консультативну раду з питань охорони культурної спадщини місцевих органів охорони культурної спадщини

Про затвердження Типового положення про Консультативну раду з питань охорони культурної спадщини місцевих органів охорони культурної спадщини Спільний наказ Держбуду та Мінкультури від 26 лютого 2001 р. № 42/94 Зареєстровано в Мінюсті 15 березня 2001 р. за № 235/5426 Відповідно до статті 7 Закону України ''Про охорону культурної спадщини'' наказуємо: 1. Затвердити Типове положення про Консультативну раду з питань охорони культурної спадщини місцевих органів охорони культурної спадщини що додається. 2. Начальнику Управління охорони та реставрації пам'яток містобудування і архітектури Держбуду України М.Кучеруку забезпечити подання на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України наказу ''Про затвердження Типового положення про Консультативну раду з питань охорони культурної спадщини місцевих органів охорони культурної спадщини''. 3. Начальникам відповідних структурних підрозділів Держбуду України та Мінкультури М.Кучерук В.Погорілий у 10-денний термін після державної реєстрації наказу ''Про затвердження Типового положення про Консультативну раду з питань охорони культурної спадщини місцевих органів охорони культурної спадщини'' забезпечити тиражування його та надсилання органам управління у сфері охорони культурної спадщини в Автономній Республіці Крим областях містах Києві та Севастополі. 4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників Міністра культури і мистецтв України та Голови Держбуду України відповідно до розподілу обов'язків. ГОЛОВА ДЕРЖБУДУ УКРАЇНИ В.ГУСАКОВ МІНІСТР КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ УКРАЇНИ Б.СТУПКА ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Держбуду України та Міністерства культури і мистецтв України 26 лютого 2001 № 42/94 Зареєстровано в Мінюсті 15 березня 2001 р. за № 235/5426 Типове положення про Консультативну раду з питань охорони культурної спадщини місцевих органів охорони культурної спадщини 1. Загальнi положення 1.1. Консультативна рада з питань охорони культурної спадщини надалi - Консультативна рада є постiйно дiючим колегiальним дорадчим органом створеним органом охорони культурної спадщини обласної Київської Севастопольської міських державних адміністрацій для погодженого вирішення питань щодо охорони культурної спадщини на територіях областей міст Києва і Севастополя вiдповiдно до статті 7 Закону України ''Про охорону культурної спадщини''. 1.2. У своїй дiяльностi Консультативна рада керується чинним законодавством України та цим Типовим положенням. 1.3. До складу Консультативної ради входять провідні вчені й висококваліфіковані фахiвцi-практики сфери охорони та реставрацiї пам'яток а також сумiжних галузей - реставратори працiвники науково-дослiдних i проектних органiзацiй виробничники представники державних органiв охорони культурної спадщини вищого рівня органів управлiння громадських органiзацiй. Члени Консультативної ради беруть участь в її роботi на громадських засадах. 1.4. Чисельнiсть структура та персональний склад Консультативної ради затверджуються наказом керівника відповідного органу охорони культурної спадщини. 1.5. Витрати на роботу Консультативної ради здійснюються відповідним органом охорони культурної спадщини згідно зі статтями 7 41 Закону України ''Про охорону культурної спадщини''. 2. Завдання Консультативної ради 2.1. Основним завданням Консультативної ради є забезпечення професiйного вирiшення питань дослiдження охорони реставрацiї вiдтворення об'єктів культурної спадщини збереження традиційного характеру середовища населених місць шляхом опрацювання висновкiв рiшень рекомендацiй i пропозицiй для органiв державної влади i мiсцевого самоврядування пiдприємств установ та органiзацiй. 2.2. Завданнями Консультативної ради є також: розгляд програм концепцiй проектiв пропозицiй тощо що стосуються об'єктів культурної спадщини державних iсторико-культурних iсторико-архітектурних заповiдникiв та iсторичних населених мiсць; розгляд проектiв нормативних i методичних документiв регіонального і місцевого рівнів що стосуються охорони об'єктів культурної спадщини iсторичних населених мiсць; вирiшення спiрних питань науково-методичного характеру що стосуються сфери охорони облiку реставрацiї вiдтворення регенерацiї об'єктів культурної спадщини iсторичних населених мiсць. 3. Функцiї Консультативної ради 3.1. Консультативна рада вiдповiдно до мети i завдань своєї дiяльностi розглядає та оцiнює: довгостроковi програми науково-дослiдних пошукових проектних реставрацiйно-ремонтних та регенерацiйних робiт у галузi охорони об'єктів культурної спадщини; концепцiї плани проекти захисту збереження реставрацiї та регенерацiї об'єктів культурної спадщини їхніх територiй а також перетворень в їх безпосередньому оточеннi зонах охорони об'єктів культурної спадщини; концепцiї та проекти регенерацiї iсторичних ареалiв населених мiсць занесених до Списку iсторичних населених мiсць України; науково-технiчнi звiти науково-дослiдних проектних iнститутiв iнших органiзацiй з питань упровадження досягнень науки i технiки в галузi охорони об'єктів культурної спадщини; пiдготовленi до друку науковi й науково-популярнi працi з охорони вивчення й реставрацiї об'єктів культурної спадщини історичних населених місць. 3.2. Консультативна рада може обговорювити та висувати роботи на здобуття державних премiй України. 3.3. Консультативна рада вiдповiдно до своїх завдань може брати участь в органiзацiї i проведеннi: наукових сесiй семiнарiв конференцiй нарад круглих столiв з питань охорони об'єктів культурної спадщини; конкурсiв проектiв реставрацiї вiдтворення регенерацiї пам'яток i комплексiв iсторико-архiтектурних iсторико-культурних заповiдникiв; архітектурних конкурсів на проекти забудови реконструкції у зонах охорони пам'яток. 4. Права й обов'язки Консультативної ради 4.1. Консультативна рада має право: отримувати необхiдну iнформацiю i документи вiд структурних пiдроздiлiв відповідних державних адміністрацій установ i органiзацiй; запрошувати до участi в засiданнях керiвних працiвникiв місцевих державних адміністрацій органiв мiсцевого самоврядування; залучати до пiдготовки i розгляду конкретних питань експертiв рецензентiв iнших фахiвцiв; створювати експертнi групи й тимчасовi комiсiї; готувати й передавати в засоби масової iнформацiї матерiали з питань розглянутих на засiданнях Консультативної ради. 4.2. Члени Консультативної ради зобов'язанi: дотримуватися принципiв наукової сумлiнностi й об'єктивностi при розв'язаннi всiх питань; узгоджувати з керiвництвом Консультативної ради всi дiї якi вони здiйснюють за дорученням чи вiд iменi Консультативної ради; домагатися здiйснення ухвал Консультативної ради у т.ч. й через органiзацiї та установи у яких вони працюють. 5. Органiзацiя і регламент роботи Консультативної ради 5.1. Консультативна рада складається з голови двох - трьох заступникiв вiдповiдального секретаря та членiв. 5.2. Головою Консультативної ради є керівник органу охорони культурної спадщини обласної Київської Севастопольської міських державних адміністрацій або його заступник. 5.3. Вiдповiдальний секретар Консультативної ради призначається з числа вiдповiдальних працiвникiв органу охорони культурної спадщини обласної Київської Севастопольської міських державних арміністрацій. 5.4. Вiдповiдальний секретар Консультативної ради: здiйснює органiзацiйне забезпечення засiдань; веде протокольну наукову та дiлову документацiю Консультативної ради; готує матерiали на розгляд пленарних засiдань Консультативної ради та її президiї; призначає за погодженням з керiвництвом рецензування матерiалiв що пропонуються до розгляду; контролює своєчаснiсть надання та комплектнiсть документацiї що подається на розгляд; складає звiти про дiяльнiсть Консультативної ради; бере участь у пiдготовцi планiв роботи Консультативної ради. 5.5. Засiдання Консультативної ради вiдбуваються згiдно з пiврiчними або квартальними планами як правило раз на мiсяць. 5.6. Засiдання вважається правочинним якщо в ньому беруть участь не менше 50% облiкового складу дiйсних членiв. 5.7. Ухвали Консультативної ради приймаються простою бiльшiстю голосiв присутнiх членiв. У разi рiвного розподiлу голосiв "за" i "проти" ухвальним є голос голови Консультативної ради. Рiшення приймаються вiдкритим голосуванням. На вимогу членiв Консультативної ради в протоколi зазначається їхня особиста точка зору що не збiгається з прийнятим рiшенням. 5.8. Для оперативного вирiшення поточних питань створюється президiя Консультативної ради в складi голови його заступникiв вiдповiдального секретаря та п'яти - шести членiв. Президiя збирається на засiдання у разі потреби. 5.9. Консультативна рада проводить свою дiяльнiсть шляхом: пленарних засiдань Консультативної ради; оперативних засiдань президiї Консультативної ради; засiдань експертних груп i тимчасових комiсiй. 5.10. Засiдання веде голова Консультативної ради або один з його заступникiв. Головуючий визначає регламент засiдання. 5.11. Рiшення Консультативної ради та її президiї оформлюються протокольно за пiдписами голови заступника голови та вiдповiдального секретаря. У необхiдних випадках рiшення Консультативної ради впроваджуються наказами органу охорони культурної спадщини обласної Київської Севастопольської міських державних адміністрацій. 5.12. Голова Консультативної ради розглядає i затверджує план роботи на пiврiччя на квартал . У планi визначаються питання що мають розглядатися доповiдачi рецензенти або експерти термiни подання матерiалiв на рецензування експертизу та термiн розгляду. 5.13. Матерiали для розгляду Консультативною радою готують i надають науково-дослiднi проектнi реставрацiйнi органiзацiї зацiкавленi установи вiдповiдно до затвердженого плану роботи Консультативної ради. 5.14. Витрати пов'язанi з дiяльнiстю Консультативної ради передбачаються в загальному кошторисi i здiйснюються вiдповiдно до встановлених лiмiтiв та чинних норм за документами якi пiдписуються головою Консультативної ради. НАЧАЛЬНИК УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ТА РЕСТАВРАЦІЇ ПАМ'ЯТОК МІСТОБУДУВАННЯ І АРХІТЕКТУРИ М.КУЧЕРУК