Типове положення про архітектурно-містобудівні ради при спеціально уповноважених місцевих органах містобудування та архітектури

ДЕРЖАВНИЙ КОМIТЕТ БУДИВНИЦТВА АРХIТЕКТУРИ ТА ЖИТЛОВОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ Н А К А З N 210 вiд 01.09.99 Зареєстровано в Мiнiстерствi м.Київ юстицiї України 22 листопада 1999 р. за N 807/4100 Про затвердження Типового положення про архiтектурно-мiстобудiвнi ради при спецiально уповноважених мiсцевих органах мiстобудування та архiтектури На виконання доручення Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 2 липня 1999 р. N 13286/1 про розробку Типового положення про архiтектурно-мiстобудiвну раду i у вiдповiдностi з Законом України "Про архiтектурну дiяльнiсть" 687-14 Н А К А З У Ю: 1. Затвердити Типове положення про архiтектурно-мiстобудiвнi ради при спецiально уповноважених органах мiстобудування та архiтектури. Додається . 2. Управлiнню мiстобудування Держбуду довести до вiдома i надати необхiдну органiзацiйно-методичну допомогу мiсцевим органам мiстобудування i архiтектури при створеннi мiстобудiвних рад. 3. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника Голови Держбуду України Присяжнюка В.Ф. Голова Комiтету В.М.Гусаков Затверджено Наказ Держбуду України 01.09.99 N 210 Зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України 22 листопада 1999 р. за N 807/4100 Типове положення про архiтектурно-мiстобудiвнi ради при спецiально уповноважених мiсцевих органах мiстобудування та архiтектури 1. Загальнi положення 1.1. Архiтектурно-мiстобудiвнi ради створюються при мiсцевих органах мiстобудування та архiтектури для професiйного колегiального розгляду i обговорення мiстобудiвних архiтектурних та iнженерних проектних рiшень об'єктiв архiтектури та мiстобудування i в разi потрiбностi основних положень архiтектурно-планувальних завдань та програм на розробку значних об'єктiв архiтектури та мiстобудування. 1.2. Архiтектурно-мiстобудiвнi ради утворюються за рiшеннями мiсцевих державних адмiнiстрацiй або виконавчих комiтетiв мiських рад i постiйно дiють як дорадчий орган при: спецiально уповноваженому органi мiстобудування та архiтектури Автономної Республiки Крим управлiннях мiстобудування та архiтектури обласних Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй вiддiлах мiстобудування архiтектури та житлово-комунального господарства районних державних адмiнiстрацiй управлiннях вiддiлах мiстобудування та архiтектури виконавчих комiтетiв мiських рад. 1.3. Архiтектурно-мiстобудiвнi ради здiйснюють свою дiяльнiсть згiдно з законодавством та даним Типовим положенням. 1.4. Архiтектурно-мiстобудiвнi ради розглядають мiстобудiвнi та архiтектурнi рiшення перепроектної i проектної документацiї яка розробляється на замовлення юридичних та фiзичних осiб незалежно вiд вiдомчої належностi та форм власностi на територiї вiдповiдної адмiнiстративної територiальної одиницi i пiдлягає затвердженню. 2. Основнi завдання архiтектурно-мiстобудiвної ради 2.1. Архiтектурно-мiстобудiвна рада розглядає i надає рекомендацiї мiсцевим органам мiстобудування i архiтектури iншим органам виконавчої влади та виконавчим комiтетам мiських рад замовникам фiзичним i юридичним особам i розробникам проектної документацiї щодо її доопрацювання та затвердження: генеральних планiв населених пунктiв схем планування територiй та проектiв детального планування територiй проектiв забудови та iншої мiстобудiвної документацiї; архiтектурних планувальних та iнженерних рiшень проектiв об'єктiв архiтектури i мiстобудування будинки i споруди житлово-цивiльного комунального промислового та iншого призначення їх комплекси об'єкти благоустрою садово-паркової та ландшафтної архiтектури монументального i монументально-декоративного мистецтва територiї адмiнiстративно-територiальних одиниць i населених пунктiв ; проектних пропозицiй та технiко-економiчних обгрунтувань на розмiщення проектування i будiвництво об'єктiв в iсторичнiй забудовi що має мiсцеву регiональну загальнодержавну нацiональну чи свiтову цiннiсть; у зонах прилеглих до пам'яток iсторiї культури та природи; передпроектних дослiджень пов'язаних з розробленням iнвестицiйних програм на нове будiвництво реконструкцiю iснуючих об'єктiв i комплексiв та реставрацiю пам'яток архiтектури i мiстобудування; проектiв мiського дизайну реклама малi архiтектурнi форми тощо ; проектiв мiсцевих правил забудови iнших нормативно-правових актiв мiсцевого значення у сферi мiстобудування та архiтектури; архiтектурно-планувальних завдань на значнi об'єкти мiстобудування i архiтектури що розмiщуються на територiях на якi не розроблено проекти детального планування або вiдсутня затверджена в установленому порядку iнша мiстобудiвна документацiя а також на проектування об'єктiв якi розмiщуються в зонi охорони пам'яток iсторiї та культури або можуть негативно впливати на територiї i об'єкти природно-заповiдного фонду. На розгляд архiтектурно-мiстобудiвної ради можуть виноситись архiтектурнi та мiстобудiвнi рiшення з метою їх попереднього погодження для подальшої розробки при проектуваннi. 3. Склад i структура архiтектурно-мiстобудiвної ради 3.1. Архiтектурно-мiстобудiвна рада утворюється у складi голови ради його заступникiв членiв ради та секретаря. 3.2. Головою архiтектурно-мiстобудiвної ради є керiвник мiсцевого органу мiстобудування та архiтектури. 3.3. Склад архiтектурно-мiстобудiвної ради формується з найбiльш авторитетних i висококвалiфiкованих фахiвцiв - архiтекторiв i мiстобудiвельникiв якi становлять не менше половини загальної кiлькостi членiв ради а також iнженерiв будiвельникiв науковцiв представникiв мiсцевих органiв виконавчої влади та мiсцевого самоврядування представникiв мiсцевих органiв державного контролю творчих спiлок та iнших громадських професiйних органiзацiй. Персональний склад архiтектурно-мiстобудiвної ради формується з урахуванням рекомендацiй мiсцевих органiзацiй Нацiональної спiлки архiтекторiв України i затверджується за поданням начальника управлiння вiддiлу мiстобудування та архiтектури i за погодженням з мiсцевою органiзацiєю Нацiональної спiлки архiтекторiв України вiдповiдними органами виконавчої влади або виконавчими комiтетами мiських рад. 3.4. У разi потреби головою ради можуть утворюватися професiйнi секцiї з членiв архiтектурно-мiстобудiвної ради за напрямками мiстобудiвної та архiтектурної дiяльностi секцiя мiстобудування та архiтектури секцiя охорони пам'яток iсторiї та культури секцiя дизайну i благоустрою територiй та iншi . 3.5. На засiдання архiтектурно-мiстобудiвної ради чи його секцiй у разi потреби крiм замовника та розробникiв проекту можуть бути також без права голосування запрошенi представники зацiкавлених державних i недержавних установ проектних науково-дослiдних i громадських органiзацiй експертизи преси тощо. Також на засiданнях архiтектурно-мiстобудiвної ради мають право бути присутнiми iншi зацiкавленi громадяни. 3.6. Секретар архiтектурно-мiстобудiвної ради як правило є посадовою особою вiдповiдного управлiння на сумiсницьких засадах. 3.7. Для попереднього рецензування проектiв що розглядаються архiтектурно-мiстобудiвною радою можуть залучатися не тiльки члени ради а й iншi висококвалiфiкованi фахiвцi. 4. Права архiтектурно-мiстобудiвної ради 4.1. Архiтектурно-мiстобудiвна рада має право: розглядати i схвалювати мiстобудiвнi архiтектурнi та iнженернi проектнi рiшення розробленi у вiдповiдностi до законодавства державних будiвельних стандартiв норм i мiсцевих правил забудови населених пунктiв затвердженої мiстобудiвної документацiї; надавати рекомендацiї та висновки мiсцевому органу мiстобудування та архiтектури iншим органам виконавчої влади та виконавчим комiтетам мiських рад замовникам i розробникам мiстобудiвної проектно-кошторисної документацiї щодо її погодження доопрацювання або затвердження; при розглядi архiтектурно-планувальних завдань вносити пропозицiї органу мiстобудування та архiтектури щодо доцiльностi внесення необхiдних додаткових вимог або рекомендувати проведення конкурсу на планування i забудову окремої дiлянки чи окремого об'єкта архiтектури; готувати i передавати для публiкацiї в пресi матерiали що розглянутi на засiданнях архiтектурно-мiстобудiвної ради; надавати органам виконавчої влади та мiсцевого самоврядування i замовникам рекомендацiї щодо здiйснення у необхiдних випадках перепроектних робiт та iнших заходiв з охорони пам'яток iсторiї та культури у тому числi мiстобудування архiтектури та iсторичної забудови. 4.2. Члени архiтектурно-мiстобудiвної ради повиннi бути присутнiми на її засiданнях брати активну участь в обговореннi питань що розглядаються сприяти виконанню рекомендацiй i висновкiв архiтектурно-мiстобудiвної ради якiсно i вчасно виконувати доручення щодо пiдготовки питань для обговорення на засiданнях. 4.3. Члени архiтектурно-мiстобудiвної ради мають право широкого та вiльного обмiну думками з кола питань якi розглядаються на засiданнях ознайомлюватися з усiма матерiалами що обговорюються висловлювати свою точку зору щодо рiшень архiтектурно-мiстобудiвної ради та брати участь у голосуваннi. 4.4. Голова архiтектурно-мiстобудiвної ради заступник якщо вiн є автором проекту право на розробку якого здобуте в результатi конкурсу i який розглядається не має права вести засiдання. Члени ради в аналогiчному випадку не мають права голосувати за свiй авторський проект. 4.5. Члени архiтектурно-мiстобудiвної ради беруть участь у її роботi на громадських засадах. У разi виконання членами архiтектурно-мiстобудiвної ради рецензiй на проекти що розглядаються ця дiяльнiсть здiйснюється за плату в порядку установленому мiсцевим органом мiстобудування та архiтектури в межах законодавства. 4.6. Архiтектурно-мiстобудiвна рада проводить свою дiяльнiсть на основi принципу гласностi та з урахуванням громадської думки вiдповiдно до пункту 5.9. 5. Органiзацiя роботи архiтектурно-мiстобудiвної ради 5.1. Формою роботи архiтектурно-мiстобудiвної ради є засiдання що проводяться за планами та з порядком денним якi складаються її секретарем секретарiатом на основi подання замовниками iнвесторами або на їх доручення розробниками проектiв на погодження спецiально уповноваженим органам мiстобудування та архiтектури. Черговi засiдання архiтектурно-мiстобудiвної ради скликаються в мiру потреби але не менше одного разу на мiсяць. Позачерговi засiдання архiтектурно-мiстобудiвної ради скликаються за рiшенням її голови або на пропозицiю бiльшостi членiв ради. Включення проекту до плану розгляду архiтектурно-мiстобудiвної ради може бути здiйснене за рiшенням голови ради i його заступникiв на пропозицiю бiльшостi членiв ради вiдповiдних структурних пiдроздiлiв органiв виконавчої влади або виконавчих комiтетiв мiських рад громадських органiзацiй або за iнiцiативою замовника. 5.2. Плани роботи обговорюються на засiданнях ради затверджуються її головою та мають бути оприлюдненi в доступних для населення примiщеннях органу виконавчої влади або органу мiсцевого самоврядування. 5.3. Органiзацiйне та матерiально-технiчне забезпечення роботи архiтектурно-мiстобудiвної ради покладається на вiдповiдний мiсцевий орган мiстобудування та архiтектури. 5.4. Засiдання архiтектурно-мiстобудiвної ради вважаються правомочними за наявностi не менш як 2/3 її складу. 5.5. Висновки та рекомендацiї архiтектурно-мiстобудiвної ради приймаються простою бiльшiстю голосiв вiдкритим голосуванням. З окремих питань на вимогу членiв ради або її голови може бути проведене таємне голосування. 5.6. Проектнi та iншi матерiали на розгляд ради подаються замовником або за його дорученням проектувальником у строк потрiбний для попереднього ознайомлення з матерiалами членiв ради рецензентiв та громадськостi. Термiн розгляду i дата кожного засiдання архiтектурно-мiстобудiвної ради визначаються головою ради або його заступниками. 5.7. Склад матерiалiв що подаються на розгляд архiтектурно-мiстобудiвної ради повинен вiдповiдати вимогам ДБН А.2.2-3-97 щодо складу проектної документацiї вiдповiдної стадiї проектування i надається у тiй частинi яка погоджується мiсцевим органом мiстобудування та архiтектури. Обсяг додаткових демонстрацiйних матерiалiв необхiдних для розгляду проекту має бути обумовлений при наданнi замовнику архiтектурно-планувального завдання на проектування об'єкта. До проектних матерiалiв що подаються на розгляд обласної або мiської архiтектурно-мiстобудiвної ради слiд додавати висновки вiдповiдного районного або районного в мiстi спецiально уповноваженого органу мiстобудування та архiтектури. 5.8. На засiданнi архiтектурно-мiстобудiвної ради доповiдачем є автор проекту рецензент подає свої висновки або висновки групи рецензентiв. 5.9. Засiдання архiтектурно-мiстобудiвної ради мають бути вiдкритими для представникiв засобiв масової iнформацiї громадських органiзацiй та iнших зацiкавлених осiб. У разi потреби за дорученням мiсцевої державної адмiнiстрацiї або виконавчого комiтету мiської ради або голови архiтектурно-мiстобудiвної ради для врахування громадської думки перед засiданням можуть проводитись громадськi обговорення окремих проектiв за участю Нацiональної спiлки архiтекторiв України. 5.10. Висновки зауваження i рекомендацiї архiтектурно-мiстобудiвної ради оформлюються протоколом який пiдписується головуючим на засiданнi i секретарем ради. На бажання членiв архiтектурно-мiстобудiвної ради не згодних з прийнятим рiшенням у протоколi засiдання зазначається їх особиста думка. 5.11. Термiн розгляду поданої до архiтектурно-мiстобудiвної ради проектної документацiї встановлюється в залежностi вiд складностi та обсягiв проектованого об'єкта але не може бути бiльшим одного мiсяця. 5.12. До протоколу архiтектурно-мiстобудiвної ради не можуть бути включенi зауваження i рекомендацiї щодо мiстобудiвних архiтектурних та iнженерних рiшень об'єкта архiтектури його внутрiшнього оздоблення iншi умови i зауваження якщо вони не випливають з положень актiв законодавства державних стандартiв будiвельних норм i правил затвердженої мiстобудiвної документацiї мiсцевих правил забудови населених пунктiв не зумовленi потребою збереження характеру iснуючої забудови довкiлля i охорони пам'яток iсторiї i культури та вимагають унесення змiн у надане замовнику архiтектурно-планувальне завдання. Зауваження що стосуються права автора на вибiр художньо-естетичних засобiв вирiшення творчих питань при проектуваннi мають нести рекомендацiйний характер. 5.13. У разi незгоди з загальними висновками голови ради щодо проекту бiльшiсть членiв ради або замовник можуть подати проект на розгляд архiтектурно-мiстобудiвної ради спецiально уповноваженого органу мiстобудування та архiтектури вищого рiвня. Висновки архiтектурно-мiстобудiвної ради органу мiстобудування та архiтектури вищого рiвня мають бути врахованi при пiдготуваннi висновку щодо доопрацювання або затвердження проекту вiдповiдним мiсцевим органом мiстобудування та архiтектури. 5.14. На засiданнях архiтектурно-мiстобудiвної ради органiв мiстобудування та архiтектури вищого рiвня розглядаються архiтектурнi рiшення об'єктiв архiтектури авторами яких є головнi архiтектори їх заступники адмiнiстративно-територiальних одиниць на територiї яких розташовано даний об'єкт якщо право на його розробку отримано не за результатами архiтектурного або мiстобудiвного конкурсу. 6. Упровадження рiшень архiтектурно-мiстобудiвної ради 6.1. Протокол засiдання архiтектурно-мiстобудiвної ради не є документом що засвiдчує остаточне погодження мiстобудiвних архiтектурних iнженерних та iнших проектних рiшень розглянутого проекту. 6.2. Висновки зауваження та рекомендацiї викладенi в протоколi архiтектурно-мiстобудiвної ради повиннi бути врахованi у висновку про погодження чи вiдхилення вiд погодження проекту який складається на основi протоколу архiтектурно-мiстобудiвної ради i пiдписується начальником мiсцевого органу мiстобудування та архiтектури або його заступником. 6.3. Лист про погодження може бути наданий: без зауважень якщо таким є висновок архiтектурно-мiстобудiвної ради; iз зауваженнями щодо доопрацювання проекту при наступнiй стадiї проектування. При погодженнi проекту спецiально уповноважений орган мiстобудування та архiтектури може вимагати вiд замовника i проектувальника внести до проекту не всi зауваження та рекомендацiї архiтектурно-мiстобудiвної ради а лише тi що стосуються потреби дотримання положень актiв законодавства державних стандартiв будiвельних норм i правил затвердженої мiстобудiвної документацiї мiсцевих правил забудови населених пунктiв вимог архiтектурно-планувального завдання та iнших вихiдних даних на проектування. 6.4. Протокол архiтектурно-мiстобудiвної ради надається замовнику спiльно з листом погодження проекту для керiвництва при затвердженнi чи доопрацюваннi проекту.