ДБН Б.2.4-2-94

ДБН Б.2.4-2-94 Планування і забудова сільских поселень. Види, склад, порядок розробки, погодження та затвердження містобудівної документації для сільських поселень

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ     ВИДИ СКЛАД ПОРЯДОК РОЗРОБЛЕННЯ ПОГОДЖЕННЯ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ДЛЯСІЛЬСЬКИХ ПОСЕЛЕНЬ   ДБН Б.2.4-2-94   З введенням у дію ДБН Б.2.4-2-94 втрачають силу РСН 168-91.   РОЗРОБЛЕНІ: УкрНДІПцивільсільбудом: какд.арх.Ґ.М.Блінова науковий керівник канд.арх. Г.М. Рогожин ВА Максименко Н.П. Волошина Г В. Комарова Мжбудархітектури України: В.Ф. Присяжнюк О.П. Сєрков В.В.Новиков ВНЕСЕНІ ТА ПІДГОТОВЛЕНІ ДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ: Головним Управлінням архітектури та містобудування Мінбудархітектури України ЗАТВЕРДЖЕНІ: Наказом Мінбудархітектури України від 29.06.94 N 121 та введені з 01.09.94 Наказом Держбуду України від 5 вересня 2005 року № 152 затверджена з наданням чинності з 1 жовтня 2005 року ЗМІНА № 1 ДБН Б.2.4-2-94 "Планування і забудова сільських поселень. Види склад порядок розроблення погодження та затвердження містобудівної документації для сільських поселень ТЕКСТ ЗМІНИ По всьому тексту слова "проект схеми генерального плану території сільської ради" замінити словами: "схема планування території сільради"; слова: "сельбищна територія" замінити словами: "територія житлової громадської забудови"; слова: "проект детального планування" замінити словами: "детальний план території". Розділ "1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ" викласти із вступною частиною в новій редакції: "Ці Норми встановлюють вимоги до складу змісту порядку розроблення погодження і затвердження генеральних планів сільських поселень. Норми призначені для застосування органами державної виконавчої влади місцевого самоврядування юридичними та фізичними особами незалежно від форм власності. 1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 1.1 Відповідно до Закону України "Про планування і забудову територій" генеральний план населеного пункту - це містобудівна документація яка визначає принципові вирішення розвитку планування забудови та іншого використання території населеного пункту. 1.2 Доцільність розроблення генеральних планів окремих сільських населених пунктів визначається схемою планування території сільради. 1.3 Основними завданнями генерального плану сільського поселення є: - обгрунтування майбутніх потреб і визначення переважних напрямів використання територій; - урахування державних громадських і приватних інтересів під час планування забудови та іншого використання територій; - обґрунтування зміни межі населеного пункту черговості й пріоритетності забудови та іншого використання територій; - визначення меж функціональних зон пріоритетних та допустимих видів використання й забудови територій; - формування планувальної структури та просторової композиції забудови населеного пункту; - оцінка загального стану довкілля населеного пункту основних факторів його формування визначення містобудівних заходів щодо поліпшення екологічного і санітарно-гігієнічного стану; - визначення територій які мають будівельні санітарно-гігієнічні природоохоронні та інші обмеження їх використання. 1.4 Проектні вирішення генерального плану населеного пункту розробляються у два етапи: 20 років довгостроковий період і 5 років перша черга . Крім того попередньо обґрунтовуються пропозиції на більш далеку перспективу. 1.5 Положення генерального плану сільського поселення використовуються сільською радою її виконкомом для здійснення їх відповідних повноважень встановлених законодавством при: - підготовці пропозицій щодо встановлення та зміни межі населеного пункту; - розробленні місцевих містобудівних програм та програм сошапьно-економічного розвитку населеного пункту; - підготовці вихідних даних для розроблення планів земельно-господарського устрою території населеного пункту та іншої землевпорядної документації; - прийнятті рішень щодо розташування та проектування нового будівництва здійснення реконструкції реставрації капітального ремонту об'єктів містобудування та упорядкування територій; - прийнятті рішень щодо вибору вилучення викупу надання у власність чи в користування земельних ділянок надання дозволу на будівництво об'єктів містобудування; - розробленні місцевих правил забудови детальних планів території планів червоних ліній іншої містобудівної документації та проектів; - проведенні оцінки впливу діяльності підприємств установ та організацій на стан довкілля та визначення заходів зі зменшення цього впливу; - узгодженні питань забудови та іншого використання територій спільних інтересів із територіальними громадами суміжних адміністративно-територіальних одиниць; - встановленні на відповідних територіях режиму використання земель передбачених для містобудівних потреб. 1.6 Матеріали генерального плану сільського поселення використовуються як вихідні дані при розробленні іншої містобудівної документації детальних планів території планів червоних ліній тощо проектів забудови місцевих правил забудови інвестиційних програм і проектів схем визначення земель населених пунктів для приватизації планів земельно-господарського устрою населених пунктів схем інженерного захисту і підготовки території розвитку систем інженерного обладнання тощо. 1.7 Положення генерального плану сільського поселення повинні відповідати вимогам Конституції України відповідних законів України інших нормативно-правових актів з питань використання території". Пункти 2.2-2.5 вилучити. Підпункт 2.7.7. Вилучити слова: "дані щодо їх орієнтовної вартості". Пункт 2.9. З першого абзацу вилучити слова: "та об'ємно-просторового". У першому реченні примітки 3 слово "доцільно" замінити словом "можливо". Пункти 2.11 - 2.31 вилучити. Пункт 3.1 викласти в новій редакції: "3.1 Рішення про розроблення містобудівної документації для сільських поселень відповідно до законодавства приймають сільські ради. Після прийняття сільською радою рішення про розроблення містобудівної документації виконавчий орган сільської ради протягом двох тижнів через органи масової інформації повідомляє про це а також про форми місце і строк подання фізичними та юридичними особами пропозицій щодо цієї документації. Розробник містобудівної документації виконує функції генерального проектувальника. Для виконання необхідних проектно-вишукувальних та науково-дослідних робіт він може залучати інші організації". Пункт 3.2. Останнє речення викласти у новій редакції: "Рекомендована форма завдання на розроблення генерального плану сільського поселення наведена у додатку А". Доповнити другим абзацом такого змісту: "Завдання на проектування погоджується проектною організацією-розробником містобудівної документації та місцевим органом містобудування та архітектури. Необхідність погодження завдання з іншими уповноваженими органами державної влади визначається місцевим органом містобудування та архітектури. Завдання на проектування затверджується замовником. Загальний термін погодження та затвердження завдання на проектування не повинен перевищувати 10 календарних днів. У завданні на проектування відповідно до вимог чинного законодавства встановлюється перелік організацій які мають погоджувати розроблену містобудівну документацію". Пункт 3.4 доповнити новим підпунктом 3.4.5 такого змісту: "3.4.5 Погодження містобудівної документації із замовником а в разі необхідності також з уповноваженими органами державної влади за участю замовника". Підпункт 3.4.2. У другому переліченні слова: "інженерно-геологічні" замінити словами: "інженерно-геодезичні". У третьому переліченні після слова "геологію" доповнити словами у дужках: " для складних інженерно-геологічних умов ". Пункт 3.6 доповнити другим реченням такого змісту: "Надавачі інформації несуть передбачену законодавством відповідальність за її достовірність повноту та своєчасність надання". Пункт 3.9 вилучити. Пункт 3.10 викласти у новій редакції: "3.10 Містобудівна документація підлягає погодженню з організаціями перелік яких визначений у завданні на проектування. Всі організації здійснюють розгляд матеріалів і надають погодження на підставі звернення замовника незалежно від надання погоджень інших організацій. Загальний термін погодження містобудівної документації визначається чинним законодавством. Якщо в цей термін якась погоджувальна організація не надала висновок про погодження документація вважається нею погодженою". Доповнити другим і третім абзацами такого змісту: "У разі необхідності розробник містобудівної документації повинен скоригувати її протягом 30 днів. Замовник у термін 30 днів після завершення розроблення містобудівної документації сповіщає через засоби масової інформації про дату і місце її громадського обговорення а також про порядок ознайомлення з нею подання пропозицій зауважень . Оповіщення здійснюється не пізніше ніж за 15 днів до громадського обговорення. Подання зауважень пропозицій та апеляцій здійснюється протягом 30 днів після завершення громадського обговорення містобудівної документації а їх розгляд і підготовка висновків протягом наступних 3 днів. Авторам пропозицій які були відхилені розробником містобудівної документації надається обґрунтована відповідь у письмовій формі. В разі незгоди автори відхилених пропозицій мають право оскаржити прийняті рішення в суді у місячний термін. Особи винні в порушенні порядку та терміну проведення експертизи або здійснення оповіщення та підготовки висновків притягаються до відповідальності згідно з чинним законодавством. Пункт 3.11. Вилучити слова: "що передбачені кошторисом на проектування". Доповнити другим абзацом такого змісту: "Проведення експертизи містобудівної документації організовується управлінням містобудування та архітектури обласної державної адміністрації спеціально уповноваженим органом з питань містобудування та архітектури АРК за поданням відділу містобудування та архітектури районної державної адміністрації з додержанням вимог відповідних нормативних актів. Граничний термін проведення комплексної експертизи визначається чинним законодавством". Пункт 3.14 викласти в новій редакції: "3.14 Генеральний план сільського поселення затверджується сесією сільської ради. Виконавчі органи сільських рад сповіщають за два тижні через засоби масової інформації про час і місце проведення сесії сільської ради на якій має затверджуватись містобудівна документація. В рішенні про затвердження містобудівної документації визначається строк її дії та перелік раніше прийнятих рішень що втрачають чинність а також тих рішень до яких необхідно внести відповідні зміни. Виконавчі органи сільських рад оприлюднюють через засоби масової інформації рішення про затвердження містобудівної документації дають роз'яснення про її зміст. При здійсненні погодження розгляду і затвердження містобудівної документації розробник і замовник вживають заходів щодо нерозголошення спеціальної інформації передбаченої Зводом відомостей що становлять державну таємницю України ЗВДТ згідно з чинним законодавством та нормативними вимогами щодо картографічних і топогеодезичних матеріалів та інформації яка має комерційну цінність для замовника інших інвесторів". Пункт 3.15. Вилучити примітку. Додатки 1 2 вилучити. Додаток 3 викласти у новій редакції: "Додаток А рекомендований ЗАВДАННЯ на розроблення генерального плану сільського поселення Завдання на розроблення генерального плану сільського поселення повинно містити: 1. Назву об'єкта. 2. Назву замовника та розробника генерального плану сільського поселення. 3. Підстави для розроблення рішення сільської ради . 4. Характеристику намірів та потреб використання території різного функціонального призначення які визначені в схемі планування території сільради в існуючих програмах соціально-економічного розвитку в інвестиційних проектах тощо. 5. Місцеві нормативи щодо використання територіальних ресурсів вимоги щодо охорони навколишнього природного середовища забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення. 6. Дані щодо охоронних зон та зон регулювання забудови пам'яток історії та культури. 7. Дані з оцінки курортних ресурсів. 8. Особливі вимоги до забудови розміщення об'єктів інженерної та транспортної інфраструктури. 9. Характеристику особливих умов розвитку населеного пункту та використання його території екологічних демографічних етнічних соціальних економічних географічних містобудівних тощо що обумовлює необхідність розроблення у складі генерального плану додаткових в порівнянні з ДБН розділів та графічних матеріалів; перелік таких розділів та графічних матеріалів. 10. Перелік науково-дослідних та проектних організацій які мають бути залучені до розроблення відповідних розділів генерального плану. 11. Перелік вихідних даних для розроблення генерального плану що надаються замовником. Вихідні дані збираються замовником за сприяння відділу містобудування та архітектури райстатвідділу інших підрозділів райдержадміністрації. Вихідні дані надаються як правило в електронному вигляді. 12. Порядок проведення експертизи громадського обговорення погодження та затвердження генерального плану. В загальному випадку проведення експертизи відбувається відповідно до положень "Порядку проведення експертизи містобудівної документації" затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.10.2000 № 1577. Додатково в разі необхідності передбачається направлення окремих розділів генерального плану на погодження місцевим органам державного пожежного нагляду та іншим уповноваженим організаціям згідно з їх компетенцією. Директор організації-розробника генерального плану ПОГОДЖЕНО: Начальник відділу містобудування та архітектури райдержадміністрації". Додатки 4 5 вилучити. Додаток 6 викласти у новій редакції: "Додаток Б рекомендований Таблиця Б.1 - Основні техніко-економічні показники генерального плану сільського поселення Показники Одиниця виміру Вихідний рік 200 р. Розрахунковий термін 20 р. 1 Населення тис.чол. 2 Територія га 3 Житловий фонд всього тис.кв.м/квартир у т.ч. непридатний "-" Розподіл житлового фонду за видами забу- дови: "-" садибна "-" блокована "-" секційна малоповерхова "-" секційна середньоповерхова "-" секційна багатоповерхова "-" Середня житлова забезпеченість населення кв.м/чол. Вибуття житлового фонду всього ТИС. KB. М у т.ч. непридатного "-" у зв'язку з реконструкцією "-" Нове житлове будівництво всього тис.кв.м/квартир садибне "-" блоковане "-" секційне малоповерхове "-" секційне середньоповерхове "-" секційне багатоповерхове "-" 4 Об'єкти соціальної сфери у т.ч.: дитячі дошкільні заклади всього тис. місць на 1 тис.чол. населення місць загальноосвітні школи всього тис. місць на 1 тис.чол. населення місць медичні заклади всього відвідувань за зміну на 1 тис.чол. населення відвідувань за зміну 5 Протяжність вулиць з твердим покриттям км 6 Благоустрій озеленені території кв.м 7 Інженерне обладнання: Водопровід: сумарний відпуск води тис.куб.м/добу потужність головних споруд "-" джерела водопостачання що використовуються Каналізація: загальне надходження стічних вод "-" сумарна потужність очисних споруд "-" Газопостачання: споживання газу всього млн.куб.м/рік джерела газопостачання Теплопостачання: потужність централізованих джерел тепла МВт Гкал/добу споживання тепла всього "-" Електропостачання: сумарне споживання електроенергії млн. кВт/год на рік потужність джерел покриття електронавантажень млн. кВт 8 Санітарне очищення території: об'єми побутового сміття всього тис.куб.м/рік потужність сміттєпереробних заводів "-" ємність звалищ "-" 9 Інженерна підготовка території га Таблиця Б.2 - Баланс території сільського поселення Показники Одиниця виміру Вихідний рік 200 р. Розрахунковий термін 20 р. А Територія житлової та громадської забудо- ви всього га 1 Територія житлової забудови "-" в розрахунку на 1 чол. кв.м/чол. 2 Територія громадської забудови га 3 Територія зелених насаджень загального ко- ристування -"- в розрахунку на 1 чол. КВ.М/ЧОЛ. 4 Вулиці проїзди майдани автостоянки га в розрахунку на 1 чол. кв.м/чол. 5 Інші території га Б Виробнича зона всього "-" 6 Виробнича територія "-" 7 Територія під очисними спорудами кладо- вищами сміттєзвалищами скотомогильника- ми "-" 8 Санітарно-захисні зони "-" 9 Інші території "-" В Інші території в межах сільського поселення "-" Баланс території позиції А Б В "-" ТЕКСТ ИЗМЕНЕНИЯ По всему тексту слова "проект схемы генерального плана территории сельского совета" заменить словами: "схема планировки территории сельсовета"; слова: "селитебная территория" заменить словами: "территория жилой общественной застройки"; слова: "проект детальной планировки" заменить словами: "детальный план территории". Раздел "1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ" изложить с вводной частью в новой редакции: "Настоящие Нормы устанавливают требования к составу содержанию порядку разработки согласования и утверждения генеральных планов сельских поселений. Нормы предназначены для применения органами государственной исполнительной власти местного самоуправления юридическими и физическими лицами независимо от форм собственности. 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 1.1 В соответствии с Законом Украины "О планировке и застройке территорий" генеральный план населённого пункта - это градостроительная документация определяющая принципиальные решения развития планировки застройки и другого использования территории населеного пункта. 1.2 Целесообразность разработки генеральных планов отдельных сельских населённых пунктов определяется схемой планировки территории сельсовета. 1.3 Основными заданиями генерального плана сельского поселения являются: - обоснование будущих потребностей и определение преимущественных направлений использования территорий; - учёт государственных общественных и частных интересов при планировке застройке и ином использовании территорий; - обоснование изменения границы населённого пункта очерёдности и приоритетности застройки и иного использования территорий; - определение границ функциональных зон приоритетных и допустимых видов использования и застройки территорий; - формирование планировочной структуры и пространственной композиции застройки населённого пункта; - оценка общего состояния окружающей среды населённого пункта основных факторов её формирования определение градостроительных мер по улучшению экологического и санитарно-гигиенического состояния; - определение территорий имеющих строительные санитарно-гигиенические природоохранные и иные ограничения их использования. 1.4 Проектные решения генерального плана населённого пункта разрабатываются в два этапа: 20 лет долгосрочный период и 5 лет первая очередь . Кроме этого предварительно обосновываются предложения на более далёкую перспективу. 1.5 Положения генерального плана сельского поселения используются сельским советом её исполкомом для осуществления их соответствующих полномочий установленных законодательством при: - подготовке предложений по установлению и изменению границ населённого пункта; - разработке местных градостроительных программ и программ социально-экономического развития населённого пункта; - подготовке исходных данных для разработки планов земельно-хозяйственного устройства территории населённого пункта и иной землеустроительной документации; - принятии решений по размещению и проектированию нового строительства осуществлению реконструкции реставрации капитального ремонта объектов градостроительства и упорядочению территорий; - принятии решений по выбору изъятию выкупу предоставлении в собственность или в пользование земельных участков выдаче разрешения на строительство объектов градостроительства; - разработке местных правил застройки детальных планов территории планов красных линий иной градостроительной документации и проектов; - проведении оценки влияния деятельности предприятий учреждений и организаций на состояние окружающей среды и определении мер по уменьшению этого влияния; - согласовании вопросов застройки и иного использования территорий совместных интересов с территориальными общинами смежных административно-территориальных единиц; - установлении на соответствующих территориях режима использования земель предусмотренных для градостроительных нужд. 1.6 Материалы генерального плана сельского поселения используются в качестве исходных данных при разработке иной градостроительной документации детальных планов территории планов красных линий и пр. проектов застройки местных правил застройки инвестиционных программ и проектов схем определения земель населённых пунктов для приватизации планов земельно-хозяйственного устройства населённых пунктов схем инженерной защиты и подготовки территории развития систем инженерного оборудования и пр. 1.7 Положения генерального плана сельского поселення должны отвечать требованиям Конституции Украины соответствующих законов Украины других нормативно-правовых актов по вопросам использования территории. Пункты 2.2 - 2.5 исключить. Подпункт 2.7.7. Исключить слова: "данные по их ориентировочной стоимости". Пункт 2.9. Из первого абзаца исключить слова: "и объёмно-пространственного". В первом предложении примечания 3 слово "целесообразно" заменить словом "можна". Пункты 2.11 - 2.31 исключить. Пункт 3.1 изложить в новой редакции: "3.1 Решения о разработке градостроительной документации для сельских поселений в соответствии с законодательством принимают сельские советы. После принятия сельским советом решения о разработке градостроительной документации исполнительный орган сельского совета на протяжении двух недель через органы массовой информации сообщает об этом а также о формах месте и сроке предоставления физическими и юридическими лицами предложений по этой документации. Разработчик градостроительной документации исполняет функции генерального проектировщика. Для выполнения необходимых проектно-изыскательских и научно-исследовательских работ он может привлекать другие организации". Пункт 3.2. Последнее предложение изложить в новой редакции: "Рекомендуемая форма задания на разработку генерального плана сельского поселения приведена в приложении А". Дополнить вторым абзацем следующего содержания: "Задание на проектирование согласовывается проектной организацией-разработчиком градостроительной документации и местным органом градостроительства и архитектуры. Необходимость согласования задания с другими уполномоченными органами государственной власти определяется местным органом градостроительства и архитектуры. Задание на проектирование утверждается заказчиком. Общий срок согласования и утверждения задания на проектирование не должен превышать 10 календарных дней. В задании на проектирование в соответствии с требованиями действующего законодательства устанавливается перечень органи- заций которые должны согласовывать разработанную градостроительную документацию". Пункт 3.4 дополнить новым подпунктом 3.4.5 следующего содержания: "3.4.5 Согласование градостроительной документации с заказчиком а при необходимости также с уполномоченными органами государственной власти при участии заказчика". Подпункт 3.4.2. Во втором перечислении слова: "инженерно-геологические" заменить словами: "инженерно-геодезические". В третьем перечислении после слова "геологию" дополнить словами в скобках: " для сложных инженерногеологических условий ". Пункт 3.6 дополнить вторым предложением следующего содержания: "Податели информации несут предусмотренную законодательством ответственность за её достоверность полноту и своевременность предоставления". Пункт 3.9 исключить. Пункт 3.10 изложить в новой редакции: "3.10 Градостроительная документация подлежит согласованию с организациями перечень которых определён в задании на проектирование. Все организации осуществляют рассмотрение материалов и представляют согласование на основе обращения заказчика независимо от предоставления согласований других организаций. Общий срок согласования градостроительной документации определяется действующим законодательством. Если в этот срок какая-либо согласующая организация не представила заключения о согласовании документация считается ею согласованной". Дополнить вторым и третьим абзацами следующего содержания: "При необходимости разработчик градостроительной документации должен скорректировать её на протяжении 30 дней. Заказчик в срок 30 дней после окончания разработки градостроительной документации сообщает через средства массовой информации о дате и месте её общественного обсуждения а также о порядке ознакомления с ней внесения предложений замечаний . Оповещение осуществляется не позднее чем за 15 дней до общественного обсуждения. Внесение замечаний предложений и апелляций осуществляется на протяжении 30 дней после завершения общественного обсуждения градостроительной документации а их рассмотрение и подготовка заключений на протяжении следующих 30 дней. Авторам предложений которые были отклонены разработчиком градостроительной документации предоставляется обоснованный ответ в письменной форме. В случае несогласия авторы отклонённых предложений имеют право обжаловать принятые решения в суде в месячный срок. Лица виновные в нарушении порядка и срока проведения экспертизы или осуществления оповещения и подготовки заключений привлекаются к ответственности в соответствии с действующим законодательством. Пункт 3.11. Исключить слова: "предусмотренные сметой на проектирование". Дополнить вторым абзацем следующего содержания: "Проведение экспертизы градостроительной документации организуется управлением градостроительства и архитектуры областной государственной администрации специально уполномоченным органом по вопросам градостроительства и архитектуры АРК по представлению отдела градостроительства и архитектуры районной государственной администрации с соблюдением требований соответствующих нормативных актов. Предельный срок проведения комплексной экспертизы определяется действующим законодательством". Пункт 3.14 изложить в новой редакции: "3.14 Генеральный план сельского поселения утверждается сессией сельского совета. Исполнительные органы сельских советов сообщают за две недели через средства массовой информации о времени и месте проведения сессии сельского совета на которой должна утверждаться градостроительная документация. В решении об утверждении градостроительной документации определяется строк её действия и перечень утративших силу ранее принятых решений а также тех решений в которые необходимо внести соответствующие изменения. Исполнительные органы сельских советов обнародуют через средства массовой информации решение об утверждении градостроительной документации дают разъяснения о её содержании. При осуществлении согласования рассмотрения и утверждения градостроительной документации разработчик и заказчик принимают меры по неразглашению специальной информации предусмотренной Сводом сведений содержащих государственную тайну Украины ССГТ в соответствии с действующим законодательством и нормативными требованиями к картографическим и топогеодезическим материалам и информации имеющей коммерческую ценность для заказчика других инвесторов". Пункт 3.15. Исключить примечание. Приложения 1 2 исключить. Приложение 3 изложить в новой редакции: "Приложение А рекомендуемое ЗАДАНИЕ на разработку генерального плана сельского поселения Задание на разработку генерального плана сельского поселения должно содержать: 1. Название объекта. 2. Название заказчика и разработчика генерального плана сельского поселения. 3. Основание для разработки решение сельского совета . 4. Характеристику намерений и потребностей в использовании территории различного функционального назначения определённых в схеме планировки территории сельсовета в существующих программах социально-экономического развития в инвестиционных проектах и пр. 5. Местные нормативы по использованию территориальных ресурсов требования по охране окружающей природной среды обеспечению санитарного и эпидемического благополучия населения. 6. Данные об охранных зонах и зонах регулирования застройки памятников истории и культуры. 7. Данные по оценке курортных ресурсов. 8. Особые требования к застройке размещению объектов инженерной и транспортной инфраструктуры. 9. Характеристику особых условий развития населённого пункта и использования его территории экологических демографических этнических социальных экономических географических градостроительных и пр. обуславливающих необходимость разработки в составе генерального плана дополнительных в сравнении с ДБН разделов и графических материалов; перечень таких разделов и графических материалов. 10. Перечень научно-исследовательских и проектных организаций привлекаемых к разработке соответствующих разделов генерального плана. 11. Перечень исходных данных для разработки генерального плана предоставляемых заказчиком. Исходные данные собираются заказчиком при содействии отдела градостроительства и архитектуры райстатотдела других подразделений райгосадминистрации. Исходные данные предоставляются как правило в электронном виде. 12. Порядок проведения экспертизы общественного обсуждения согласования и утверждения генерального плана. В общем случае проведение экспертизы происходит в соответствии с положениями "Порядка проведення экспертизы градостроительной документации" утверждённого постановлением Кабинета Министров Украины от 20.10.2000 № 1577. Дополнительно в случае необходимости предусматривается направление отдельных разделов генерального плана на согласование местным органам государственного пожарного надзора и другим уполномоченным организациям в соответствии с их компетенцией. Директор организации-разработчика генерального плана СОГЛАСОВАНО: Начальник отдела градостроительства и архитектуры райгосадминистрации". Приложения 4 5 исключить. Приложение 6 изложить в новой редакции: "Приложение Б рекомендуемое Таблица Б.1 - Основные технико-экономические показатели генерального плана сельского поселения Показатели Единица измерения Исходный год 200 г. Расчётный срок 20 г. 1 Население тыс. чел. 2 Территория га 3 Жилой фонд всего тыс.кв.м/квартир в т.ч. непригодный -"- Распределение жилого фонда по видам застройки: усадебная -"- блокированная -"- секционная малоэтажная -"- секционная среднеэтажная -"- секционная многоэтажная -"- Средняя жилая обеспеченность населения кв.м/чел. Выбытие жилого фонда всего тыс.кв.м в т.ч. непригодного -"- в связи с реконструкцией -"- Новое жилищное строительство всего тыс.кв.м/квартир усадебное -"- блокированное -"- секционное малоэтажное -"- секционное среднеэтажное -"- секционное многоэтажное -"- 4 Объекты социальной сферы в т.ч.: детские дошкольные учреждения всего тыс. мест на 1 тыс. чел. населения мест общеобразовательные школы всего тыс. мест на 1 тыс. чел. населения мест медицинские учреждения всего посещений в смену на 1 тыс. чел. населения посещений в смену 5 Протяжённость улиц с твёрдым покритием км 6 Благоустройство озеленённые территории кв.м 7 Инженерное оборудование: Водопровод: суммарный отпуск воды тыс.куб.м/сутки мощность головных сооружений -"- используемые источники водоснабжения Канализация: Общее поступление сточных вод -"- суммарная мощность очистных сооружений -"- Газоснабжение: потребление газа всего млн.куб.м/ч источники газоснабжения Теплоснабжение: мощность централизованных источников тепла МВт Гкал/сутки потребление тепла всего -"- Электроснабжение: суммарное потребление электроэнергии млн. кВт/ч в год мощность источников покрытия электронагрузок млн.кВт 8 Санитарная очистка территории: объёмы бытового мусора всего тыс.куб.м/год мощность мусороперерабатывающих заводов -"- вместимость свалок -"- 9 Инженерная подготовка территории га Таблица Б.2 - Баланс территории сельского поселения Показатели Единица измерения Исходный год 200 г. Расчётный срок 20 г. А Территория жилой и общественной заст- ройки всего га 1 Территория жилой застройки -"- в расчёте на 1 чел. кв.м/чел. 2 Территория общественной застройки га 3 Территория зелёных насаждений общего пользования -"- в расчёте на 1 чел. кв.м/чел. 4 Улицы проезды площади автостоянки га в расчёте на 1 чел. кв.м/чел. 5 Другие территории га Б Производственная зона всего -"- 6 Производственная территория -"- 7 Территория под очистными сооружениями кладбищами свалками мусора скотомогиль- никами -"- 8 Санитарно-защитные зоны -"- 9 Другие территории -"- В Другие территории в границах сельского поселения -"- Баланс территории позиции А Б В -"- ЗМІСТ 1. Загальні положення 2. Склад і зміст містобудівної документації Схема генерального плану території сільської селищної ради Генеральний план сільського поселення Проект детального планування сільського поселення або його частини   Проект забудови громадського центру житлової групи. Кварталу Схема планування території фермерського селянського господарства 3. Порядок розробки погодження та затвердження містобудівної документації Додаток 1 Додаток 2 Додаток 3 Додаток 4 Додаток 5     1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ . 1.1. Дані Державні будівельні норми встановлють види склад порядок розробки погодженнята затвердження містобудівної документації для сільських поселень. 1.2. Дані норми є обовгязковими для дотримання усіма організаціями незалежно від відомчого підпорядкування та форм власності колективами фахівців окремими фахівцями які мають ліцензії на виконання проектних робіт по плануванню та забудові сільських поселень для замовників містобудівної документації а також для організацій що її погоджують і затверджують та органів управління. 1.3. Містобудівна документація це система проектних та іншнх матеріалів пов"язаних з прогнозуванням розвитку та плануванням територій забудовою та реконструкцією населених пунктів І їх функціональних зон. Основними видами містобудівної документації для сільських поселень є: проект територіальної оргашзації адміністративного району *; схема генерального плану тернторїї сільської селищної Ради; генеральний план сільського поселення; проект детального плавування сільського поселення або його чистини; проект забудови громадського ценіру житлової групи кварталу; генеральний план територій історико-культурного призначення їх охоронних зон або історико-аргатектурний опортий план **; схема планування території фермерського селянського господарстаа Примітка: Для сільських поселень також можуть розроблюватись інші види містобудівної документації організація території виробничих зон зон відпочинку спеціальних зон колективних садів та городів приватизації заселеннх ділянок та ін. 1.4. Дані норми установлюють порядок розробки погодження та затвердження основних видав містобудіаної документації для сільських  поселень. Склад порядок розробки погодження та затвердження інших видів містобудівної документації  визначаються  завданням на проектування прийнятою методикою розробки та відповідними нормативними документами. 1.5. При розробці містобудівної документації для сільських поселень необхідно керуватись законодавчими актами державними стандартами нормами та правилами Укрраїни плановими та статистичними даними про сучасний стан та перспективи розвитку населених пунггів підприємств агропромислового комплексу. 1.6.  Містобудівна документація для сільських поселень може розроблятись в повному та скороченому обсязі. Рекомендовані варіанти містобудівної документації наведені в таблиці 1. * Раніше проект районного планування сільського адміністративного району. ** Для поселень на території яких розташовані  пам'ятки археології архітектури історії та культури.   Таблиця 1. рекомендована Послідовність розробкита основних видів містобудівної документації для сільських поселень     Принципові схеми розробки містобудівної документації в скороченому обсязі   Варіант1                                                        Варіант 2.   Варіант3                                                       Варіант 4.     Варіант 5                                                     Варіант 6   *Можлива розробка поєднаної стадії проекту генерального плану з проектам детального планування села відповідно до завдання на проектування 1.7.  Обсяг та склад містобудівної документації в кожному випадку визначаються замовником головним архітектором району разом з представником проектної організації на підставі рекомендованих варіантів табл. 1. за погодженням з управлінням архітектури та містобудування області що обумовлюється у відповідному завданні на проектування. Примітка. Можливе суміщення проекту генерального плану та проекту детального планування поселення що повинно бути визначене завданням на проектування. 1.8. Містобудівна документація для територій сільських Рад та поселень що розташовані на території приміських зон або суміжно з межами міст та селищ міського типу повинна бути ув'язана з проектами приміських зон або генеральними планами міст та селищ міського типу . 1.9. Замовниками містобудівної документації є: * виконком місцевих Рад народних депутатів; * Державний комітет України в справах містобудування і архітектури; * інші міністерства та відомства; * сільськогосподарські гадпрнємста орендні колективи фермери; * промислові підприємства на містобудівну документацію що розробляється у зв'язку з необхідністю розселення працівників цих підприємств або переселення із зон стихійних лих а також гідротехнічних енергетичних та інших об'єктів . 1.10. Відповідно до договору замовники містобудівної документації зобов'язані здійснювати своєчасне оформлення фінансування та оплату проектних робіт подати достовірні вихідні дані погодження та затвердження містобудівної документації. 1.11.  Містобудівна документації розробляється з виділенням першої черги будівництва. Обсяг першої черги будівництва визначається завданням на. проектування. 1.12. Головне завданім проекту територіальної організації адміністративного району * це обгрунтування та розробка пропозицій щодо комплексу заходів на найбільш раціональну територіальну та господарську організацію району формування його планувальної структури та функціональне зонування території а також тих що забезпечують оптимальні умови розвитку виробництва сільської поселенської мережі охорони та поліпшення природного середовища збереження пам"яток історії та культури за умови ефективного використання природних економічних трудових та інших ресурсів 1.13 Головне завдання схеми генерального плану території сільської ради вироблення концепції територіального розвитку населених пунктів підприємств агропромислового комплексу на перспективу пропозицій щодо визначення територій потенційно придатних для створення рекреаційних зон фермерських господарств розміщення та будівництва сільсько-господарських та промислових підприємств сервісних комплексів мотелі-кемпінги станції технічного обслуговування автомобілів сільськогосподарської техніки та обладнання автозап-равні станції та інших підприємств обслуговування. Схема повинна містити пропозиції щодо упорядкування планувальної структури створення раціональної мережі обслуговування та транспортних зв'язків поліпшення санітарно-гігієнічних та екологічних умов життєдіяльності населення а також заходи щодо охорони оточуючого природного середовища пам'яток історії та культури на проектованій території з урахуванням положень проекту територіальної органі- зації адміністративних районів районного планування . 1.14.. Головне завданню генерального плану сільського поселення визначення напрямку його територіального розвитку на проектний період з урахуванням перспектив що обгрунтоване раціональним використанням територіальних та природних ресурсів встановлення меж населеного пункту а також функціональна організація поселення поселень яка повинна Склад порядок розробки погодження та затвердження проектів територіальної організації адміністративних; районів внзначається "Інструкцією складання проєктів територіальної організації адміністративних районів України". забезпечувати розвиток та реконструкцію сільського поселення найкращі умови праці побуту та відпочинку населення з урахуванням положень схеми генерального плану території сільської Ради сільськогосподарського підприємства . 1.15 Головне завдання проекту детального планування сільського поселення або його частини деталізація архітектурно-планувального рішення з урахуванням раціонального розташування об'єктів нового будівництва здійснення реконструкції існуючої забудови а також  інженерного забезпечення в межах проектованої території. 1.16. Головне завдання проекту планування та забудови громадського центру вирішення питань архітектурно-планувальної композиції та архітектури будівель. Крім того проектом розробляються пропозиції щодо малих архітектурних форм інженерного обладнання благоустрою та озеленення проектованої території. 1.17. Схема планування фермерського селянського господарства розробляється на основі схеми генерального плану території сільської Ради Головне завдання проекту уточнення меж пропозиції щодо розміщення об'єктів житлового та виробничого призначення інженерного та транспортного забезпечення для найбільш раціонального використання території фермерського господарства. 1.18.  При розробці містобудівної концепції перетворення сільських поселень основним напрямком слід приймати їх розвиток та реконструкцію в існуючих межах. Проектування сіл на новій території допускається лише при відповідному обгрунтуванні у випадках попадання населеного пункту в зону затоплення стихійних та екологічних лих промислових розробок корисних копалин та ін. . Вибір і відведення території для нової забудови здійснюється у чинному порядку з урахуванням Державного земельного кодексу України екологічних та санітарно-гігієнічних умов наявності територіальних ресурсів місць застосування праці інженерного постачання транспортних зв'язків гідрогеологічних особливостей території та їн. 1.19.  Контроль за реалізацією рішень що закладені у містобудівну документацію здійснюють органи державної виконавчої влади місцевого самоврядування місцеві органи архітектури та містобудування. 2. СКЛАД І ЗМІСТ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ 2.1. Проекти складаються з пояснювальної записки графічних матеріалів та додатків. СХЕМА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ ТЕРИТОРІЇ СІЛЬСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 2.2. Схеми генерального плану території сільської Ради розробляються у складі: * концепції розвитку населених пунктів і підприємств на території сільської Ради пояснювальна записка; * комплексної містобудівної оцінки території на топооснові в масштабі 1:10000 25000 креслення; * схеми генерального плану території сільської Ради на топооснові в масштабі 1:10000 25000 - креслення; * додатків. Примітки. 1. У перехідний період для оперативного вирішення містобудівних питань проект у скороченому обсязі може виконуватися на матеріалах планів землекористування М 1:10000 1:25000 або топокарт приведених до потрібного масштабу. У цих випадках вирішуються головним чином питання територіального розвитку населених пунктів розміщення різних комунальних майданчиків та об'єктів. 2. У тих випадках коли на території не передбачається значних змін на перспективу згідно з завданням на проектування допустиме суміщення комплексної містобудівної оцінки та схеми генерального плану на одному кресленні. 2.3. До складу пояснювальної записки включаються: 2.3.1. Перелік документів і матеріаліів що використовувались для розробки схеми генерального плану. 2.3.2. Матеріали аналізу раніше розробленої містобудівної документації. 2.3.3.  Характеристика природно-кліматичішх та інженерно-гєологічних умов: клімат рєльєф ґрунтовий покрив небезпечні геологічні процеси осідання сейсмічність та ін. рівень ґрунтових вод корисні копалини інженерно-будівельні параметри території радіаційний та хімічний стан навколишнього середовища. 2.3.4. Загальні відомості про населені пункти сільськогосподарські та інші підприємства; коротка історична довідка що включає перелік пам'яток історії та культури дані про місце розташування на території адміністративного району про сучасний стан і перспективи розвитку первинної системи розселення транспортної мережі та функціональних зв'язків; стан і перспективи розвитку виробничої та економічної бази сільськогосподарських та інших підприємств на території сільської Ради. 2.3.5.  Відомості про чисельність населення і трудові ресурси: переміщення населення за останні 5-10 років вікова структура чисельність населення що прогнозується розселення на території сільської Ради на перехідний період та на перспективу *. 2.3.6.  Дані про стан житлового фонду капітальність будинків їх належність пропозиції щодо використання збереженого на перспективу житлового фонду забезпеченість населення квартирами. Обсяги першочергового житлового будівництва та будівництва на перспективу визначаються завданням на проектування *. 2.3.7.  Характеристика стану забезпечення населення установами культурно-побутового призначення розрахунок обсягів їх будівництва на перспективу і на перехідний період з урахуванням міжселенної організації обслуговування демографічної структури населення *. 2.3.8. В розділі комплексної містобудівної оцінки наводяться: * аналіз виконаної раніше проектної документації з формування меж населених пунктів і резервування територій землі запасу фермерські господарства і т. ін. ; * планувальні обмеження щодо природних та пам'яткоохоронних умов; * дані про наявність санітарно-захисних і водозахисних зон; охоронних зон та територій пам'яток історії археології культури та архітектури; * наявність залізниць автомагістралей високовольтних ЛЕП та інших; * оцінка стану навколишнього середовища та планувальні обмеження у зв'язку з наявністю аеродромів джерел загазованості шуму забруднення території радіо-нуклідами та шкідливими хімічними речовинами електромагнітних випромінювань залягань корисних копалин; * візуально-просторовий потенціал території. 2.3.9.  Пропозиції щодо територіального розвитку поселень на проектний період з урахуванням розробленої раніше проектної документації щодо удосконалення планувальної структури території сільської Ради системи культурно-побутового обслуговування населення транспортних і пішохідних зв'язків формуванкня зон відпочинку розміщення території фермерських селянських господарств санітарно-захисних зон розміщеішя об'єктів комунального призначення водозабори очисні споруди скотомогильники кладовища та ін. з дотриманням нормативних вимог а також щодо просторової організації й межах проектованої території. *Розрахунки по вказаних пунктах виконуються на території сільської Ради в цілому з диференціацією по населених пунктах. Перехідний період належить приймати до 2005 року оскільки нормативноа-законодавча база України є в стані формування та стабілізації. Примітка. Пропозиції щодо резервуваня та використання земель в межах проектованої території слід розроблювати зпдно з діючим законодавством а також з порядком ведення державного земельного кадастру містобудівного кадастру населених пунктів та використання земель рекреаційного та історико-культурного призначення 2.3 .10. Характеристика стану та перелік намічених заходів щодо інженерного забезпечення тсриторії сільської Ради; дані про потреби в енергоресурсах і санітарній очистці території; пропозиції щодо розміщення інжєнерних об'єктів і споруд в межах проектованої території. 2.3.11. Пропозиції заходів щодо збереження та використання на території пам'яток архітектури археології історії культури та зон їх охорони 2.3.12 Оцінка дії забудови на навколишнє середовище. опис заходів щодо охорони природи від джерел шкідливості на території сільської Ради. 2.3.13. Пропозиції щодо організації переустрою сільських поселень; першочергові завдання; необхідні обсяги містобудівної документації на населені пункти та перелік об'єктів будівництва на перехідний період і на перспективу. 2.3.14. Основні показники схеми генерального плану території сільської Ради Додаток 6 табл.1 . 2-4. Графічні матеріали схеми генерального плану території сільської Ради виконуються в такому обсязі: 2.4.1.  Комплексна містобудівна оцінка території існуюче положення креслення на якому повинні бути нанесені: * викопіювання з проекту районного планування з показом зв'язків і міжселенного обслуговування населених пунктів в системі розселення що склалася; * межі населених пунктів виробничі комплекси; комунально-складські та інженерні споруди джерела енергопостачання зовнішні та внутрішньогосподарські комуні-кації транспортні споруди мости шляхопроводи; адміністративно-аиробничі та соціально-культурні центри  на території розміщення об'єктів культурно-побутового обслуговування в селах*; * території фермерських селянських господарств; * резервні території у межах сільських Рад; * водоймища заболочені ділянки яри межі ділянок із складним рельєфом лісових масивів заповідників заказників природних ландшафтів що охороняються; * межі залягання промислових корисних копалин територій несприятливих для будівництва затоплення зсуви карсти та ін. ; * межі санітарно-захисних і охоронних зон виробничих та інженерних об'єктів водоймищ пам'яток архітектури археології історії культури; * унікальні природні історико-археологічні та архітектурні об'єкти на проектованій території зони й точки їх візуального сприйняття. 2.4.2. Схема генерального плану території сільської Ради основне креслення відображає проектні пропозиції щодо формування меж поселень та резервних територій на проектний період щодо функціонального зонування упорядкування та розвитку виробничих комплексів сельбищних і рекреаційних зон фермерських селянських господарств транспортних та інженерних комунікацій заходи щодо охорони навколишнього середовища використання та збереження пам'яток архітектури історії археології та культури в межах проектованої території. На креслення повинні бутя нанесені: * сельбищні та виробничі зони фермерські селянські господарства в проектних межах з урахуванням можливості їх розвитку на проектний період та черговості * *Показуються умовними позначеннями. * освоєння а також пропозиції інших проектних матеріалів з формування меж населених пунктів та резервних територій; * виробничі та комунапьно-складські об'єкти * що зберігаються і проектуються та їх території з санітарно-захиснимн та охоронними зонами; * зовнішні та внутрішньогосподарські автодороги що зберігаються та проектуються а також залізниці і транспортні споруда; * мережа установ соціально-культурного обслуговування населення межі рекреаційних зон і територій установ відпочинку * санаторії будинки відпочинку турбази садівничо-городні та дачні кооперативи ; * існуючі та проектовані джерела енергопостачання магістральні трубопроводи водозабірні споруди лінії електропередач високої напруги 35 кВ та вище очисні споруди та їх території; * пам'ятки архітектури археології історії меморіальні комплекси унікальні природні об'єкти та їх охоронні зони; * водоймища та водозахисні зони; * зелені насадження лісові масиви лісопарки парки фруктові сади захисні насад-жемння уздовж залізниць і автомобільних шляхів водоймищ санітарно-захнсних зон а також заповідники заказники та ін. . 2.5 До складу додатків включаються: * завдання на розробку коригування схеми генерального плану території сільської * Ради з копіями усіх необхідних документів та інших вихідних даних; * протоколи рішення розгляданняг погоджеяшя та затвердження проектів. Примітки Оригінали завдань на розробку проектів а також робочі обстеження та інші вихідні дані зберігаються в архівах проектних органшацій. генеральнии план сільського поселення 2.6. У складі проекту гснерарального плану сільського  поселення родробляються: * пояснювальна записка; * схема розміщення поселння на території сільської Ради або району; * містобудівна оцінка території поселення на топооснові в масштабі 1:5000 1:2000 креслення; * генеральний план поселення на топооснові в масштабі 1:5000 1:2000 - креслення; * додатки. Примітка. Інженерно-технічнії заходи з питань цивільної оборони розробляюгься у виг- ладі самостійного розділу місгобудівної документації відповідно до діючих норм і правил за спеціальним знйданням. 2.7. До складу пояснювальної записки  включаютья: 2.7. 1. Перелік документів і матеріалів що використані для розробки генерального плану сільського поселення. 2.7.2.  Основні дані за станом на початок року проектування пропозиції щодо терито- ріального розвнтку поселення на перспективу обгрунтування потреб в об'єктах житлового та культурно-побутояого будівництва на підставі прогнозів розвитку поселень в межах тсриторії сільської Ради. 2.7.3. Містобудівна оцінка території населеного пункту містить: * інженерно-геолоїічну характеристику території поселення планувальні обмеження будівництва за пїриродно-екологічними пам'яткоохоронними еСТеТИЧНИми тсх-нічними і господарськими умовами; * *Показуються умомиими позначеннями. * матеріали аналізу сучасного використання території поселення планувальної структтури шо склалася вулнчно-дорожньої мережі; * характеристику житлової забудови за даними інвентаризації або натурних обстежень виробннчих і громадських будівель; * візуально-просторова оцінка поселення; * аналіз їснуючого інженерного обладнання та інженерних споруд на території поселення. 2.7.4.  Матеріали аналізу реалізації діючого генерального плану у випадку якщо він розроблявся . 2.7.5. Уточнений перелік проектованих об'єктів соціально-культурного та житлового будів- ництва по даному поселенню на. основі матеріалів проекту схеми генерального плану територій сільської Ради на перспективу та на перехідний період. 2.7.6. Проектні пропозиції щодо планувальної організації поселення: * встановлення меж поселення та визначення його територіального розвитку за проектний період; * обгрунтування прийнятого функціонального зонування організація санітарно-захисних  зон і використання їх територій; * архітектурно-планувальна організація сельбищної зони; * організація руху транспорту і пішоходів; * архітеетурно-планувальна організація виробничої зони та комунально-складських територій. 2.7.7.  Перелік об'єктів житлового соціально-культурного та виробничого призначення інженерних споруд передбачених на перехідний період5 дані щодо їх орієнтовної вартості. 2.7.8.  Пропозиції щодо збереження та використання пам'яток архітектури археології історії культури а також пам'ятних місць на території села та зон їх охорони. 2.7.9. Заходи щодо інженерного обладнання населеного пункту обгрунтуванння потужності та розміщення інженерних споруд водозабір очисні сторуди котельні ГРС та ін. . 2.7.10. Пропозиції щодо озеленення сельбищної виробничої та санітарно-захисної зон 2.1.11. Основні показники проекту генерального плану села Додаток 6 табл. 2 3. . 2.8. Містобудівна оцінка опорний план поселення відображає планування та забудову що склалися а також планувальні обмеження: інженерно-геологічну пам'яткоохоронну характеристики та екологічну оцінку в межаж населеного пункту. На кресленні опорного плану повинні бути нанесені: * схема розміщення населеного пункту на території району або сільської Ради; * існуюча забудова з виділенням придатної  до використання; * існуючі вулиці дороги майдани з виділенням тих що мають тверде покриття; * червоні лінії проектованих вулиць доріг проїздів і майданів; * існуючі споруди водопроводу каналізації тепло- та газопостачання ЛЕП 35 кВ і більше; * мости шляхопроводи дамби та інш.; * території зелених насаджень загального користування і спеціального призначення; * кладовища та інші об'єкти комунального призначення; * водоймища заболочені територяї; * території що не підлягають забудові; * межі поселення культурного шару археологічних пам'яток існуючих санітарно-захисних зон усіх видів землекористування у тому числі присадибних ділянок а також зон затоплення та підтоплення територій охоронних зон пам'яток архітектури археології історії та культури. Примітки: 1. Уся інформація про стан планування та забудови що наноситься на план повинна відповідати даним на 01.01. року початку робіт над проектом. 2. Для сіл на території яких є пам'ятки історії культури архітектури та археології що потребують спеціального вирішення додатково складається історико-архітектур-ннй опорний план в масштабі 1:2000. Історико-архітектурні опорні плани розробляються за погодженням з державними органами охорони пам'яток історії та культури за окремими замовленнями. 2.9. Генеральний план основне креслення вміщує проектні пропозиції щодо архітектурно-планувального та об"ємно-просторового вирішення й також інженерного обладнання поселення. На кресленні повинні бути нанесені: * сельбищна та виробнича зони в проектних межах з урахуванням черговості освоєння та напрямків можливого їх розвитку; * виробничі та комунально-складські об'єкти їх території санїтарно-захисні та охоронні зони *; * межі житлової забудови житлових кварталів та груп садибних і безсадибних будинків; * пропозиції щодо рішення громадського центру а також підцентрів з урахуванням розміщення будинків культурно-побутового та комунального призначення; * ділянки зелених насаджень парки сади сквери бульвари санітарно-захисні та охоронні зони та ін. ; * розміщення спортивних споруд; * пам'ятки архітектури археології історії та культури їх охоронні зони; * водоймища; * існуючі вулиці дороги майдани споруди автомобільного залізничного та повітряного транспорту; * червоні лінії проектованих вулиць доріг проїздів і майданів поперечні профілі вулиць доріг і проїздів у масштабі 1:200; * існуючі та проектні межі населених пуншів **; * існуючі та проектовані інженерні споруди на території села; * основні показники. На кресленні повинна бути відображена перша черга будівництва житлових будинків громадських будівель доріг на перехідний період Примітки. 1. Для поселень розташованих  на території з особливо складними інженерно-геологічними умовами що потребують спеціальних заходів з інженерної підготовки територїї у складі проекту генерального плану села розробляється схема інженерної підготовки території та  прогнозування стану оточуючого середовища за спеціальним завданням . 2. На схемі повинні бути показані: -  ділянки території що потребують більших обсягів підсипки або зрізу грунту дренування виторфування; -  заходи щодо боротьби з утворенням ярів затопленням або підтопленням території; -  ділянки русел рік та інших водоймищ що гадлягають регулюванню очищенню поглибленню взяттю в труби; * Виробничі об'єкти розташовані поза межами поселення наносяться на схему генерального плану території сільської Ради а їх генеральні плани розроблюється окремо за спеціальним замовленням згідно з діючими нормативними документами. **Баланс території поселення виконується в проектованих межах. -  споруди для захисту посселень від небезпечних геологічних і гідрогеологічних процесів; -  заходи щодо рекупьтивації порушених територій; -  елементи вертикального планування поздовжні ухили по .вулицях висотні позначки на перетиках вулиць у точках зміни ухилу . 3. При розробці генерального плану в масштабі 1:2000 доцільно поєднувати його з проектом детального планування. У випадку розробки стадій проектування що поєднуються генерального плану з проектом детального планування обсяг і зміст пояснювальної записки та креслень повинні відповідати усім вимогам до розробки окремих стадій. Особливі умови та вимоги до поєднаної стадії проектування повинні бути обумовлені завданням на проектування. 2.10. До складу додатків включаються * завдання на розробку коригуватя проекту; * матеріали обстежень та інші внхідні дані; * протоколи рішення розглядання погодженкя; та затвердження проекту. ПРОЕКТ ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНУВАННЯ СІЛЬСЬКОГО ПОСЕЛЕННЯ АБО ЙОГО ЧАСТИНИ 2.11. У складі їїроекту детадльного планування поселення або його частини виконуються: * пояснювальна записка; * схема розташування ділянок що проектується на території поселення ; * опорний плаи на топооснові в масштабі 1:2000 1:1000 або 1:500} - креслення; * ескіз забудови на топооснові в масштабі 1:2000 1:1000 або 1:500 креслення; * розбивочве креслення червоних ліній та меж ділянок *; * схеми інженерної підготовки території з поперечними профілями вулиць у масштабі основного креслення *; * схема рсзташування магістральних інженерних мереж у тому самому масштабі *; * розґортки забудови в масштабі 1:200 1:400 - креслення **; * макет або перспектива громадського центру або іншого фрагменту в масштабі 1:2000 1:1000 або 1:500 **; * додатки. 2.12. До складу пояснювальної записки включаються: 2.12.1. Перелік документів та матеріалів що використані при розробці проекту детального планування сільського поселення або його частини; 2.12.2. Характеристика планувальиої структури що склалася гіросторової організації за-будови поселення або його частини; 2.12.3. Уточнені обсяги першочергового будівництва житло об'єкта соціально-культурного призначення? виробничі будіялі з зязначенням типів і типових проектів на підставі прогнозів розвитку населення пунктів на території сільської Ради. 2.12.4.  Короткий опис прийнятого архітеасгурно-просторового і композиційного рішення забудови. 2.12.5.  Провозиції щодо організації руху тронспорту та пішоходів в межах проектованої території. 2.12.6.  Пропозиції щодо збереження та використання пам'яток архітектури археології історії   культури. *Ці Креслення розробляються обов"язково якщо стадія генерального плану поселення не виконувалась. **Ця частина проекту розробляється за додаткову платню і за окремим завданням. 2.12.7. Намічені заходи щодо: * інженерного обладнання з вказівкою потужностей потрібних інженерних мереж та споруд ; * зовнішнього благоустрою озеленення покриття вулиць проїздів майданів і майданчиків малі архітектурні форми . 2.12.8. Основні показники проекту детального планування Додаток 6 табл.4 . 2.13. На опорному плані поселення або його частини відображені планування» забудова благоустрій що склалися а також стан забудови та візуально-просторовий потенціал території що проектується. На кресленні повинні бути нанесені: * викопіювання із схеми генерального плану поселення з розташуванням ділянки що проектується; * існуюча забудова з виділенням придатної до використання протягом перехідного періоду та на перспективу; * території пам'яток архітектури археології історії культури та їх охоронних зон; * архітектурні та ландшафтні домінанти*; * зони з високим візуально-просторовим потенціалом *; * існуючі вулиці дороги та майдани з твердим покриттям і грунтові; * червоні лінії проектованих вулиць доріг проїздів і майданів; * існуючі мережі та споруди водопроводу каналізації тепло- і газопостачання ЛЕП 35 кВ і більше; * мости шляхопроводи дамби та ін.; * території зелених насаджень загального користування та спеціального призначення; * кладовища; * водоймища заболочені території. 2.14. Проектні пропозиції щодо ескізу забудови повинні бути спрямовані на формування композиції забудови поселення або його частини. На основному кресленні повинні бути показані: * виробничі об'єкти санітарно-захисні та охоронні зони в межах проектованої території; * житлова забудова житлові квартали та групи садибних і безсадибних будинків з блоками господарських будівель та присадибними приквартирними ділянками; * громадський центр підцентр з нанесенням об'єктів культурно-побутового та комунального призначення; * зелені насадження парки сади сквери бульвари саштарно-захисні та охоронні зони та ін. ; * спортивні споруди; * пам'ятки археології архітектури історії та культури їх охоронні зони; проектні пропозиції щодо їх збереження та використання; * водоймища; * вулиці дороги майдани транспортні споруди; * червоні лінії проектованих вулиць проїздів та майданів. 2.15. Схеми інженерної підготовки території та інженерного обладнання повинні містити пропозиції щодо поліпшення інженарно-будівельних умов забудови та благоустрою території необхідні дані для виносу та закріплення на місцевості червоних ліній основних вулиць доріг та проїздів. На кресленні інженерної підготовки повинна бути відображені існуючі та проектовані: *Рекомендується позначити  на кресленні графічними засобами. * траси основних зливостоків у тому числі закритих з зазначенням місць випусків ; * проектні горизонталі; * покажчики по осячх проїздів; * проектні та натурні позначки на перетинах осей проїздів та доріг в місцях перелому їх поздовжнього профілю; * попередні профілі вулиць та проїздів. 2.16. На кресленні схеми магістральних Інженерних мереж повинні бути показані у масштабі основного креслення існуючі та проектовані: * мережі водопостачання; водозабірні споруди насосні станції очисні споруди водо-напірні башти і резервуари пожежні резервуари зони санітарної охорони; * мережі каналізації з виділенням самопливних і напірних насосні станції очисні споруди місця випуску очищених стоків; * мережі теплопостачання котельні; * газопроводи з виділенням мереж високого середнього та низького тиску газоре-гуляторні пункти групові пристрої зрідженого газу; * лінії електропередач з напругою 10 кВ підвідна та знижувальні станції трансформаторні пункти. 2.17. На розбивочному кресленні червоних ліній повинні бути відображені основні дані для закріплення на місцевості червоних ліній вулиць доріг проїздів майданів а також меж ділянок різного функціонального призначення у межах території що проектується. 2.18.  На розгортках і макеті забудови вирішуються питання об'емно-просторової композиції в межах території що проектується. На макеті повинні бути показані: рельєф місцевості будинки та споруди вулиці дороги та майдани зелені насадження та інженерні споруди. Характер кольорового та об'ємного рішення макету повинен сприяти виявленню об'ємно-просторової композици забудови. Примітка. Розгортки та макет виконуються за спеціальними завданнями. 2.19. До складу додатків включаються: * завдання на розробку проекту; * матеріали обстежень та інші вихідні дані; * протоколи рішення розглядання погодження та затвердження проекту. ПРОЕКТ ЗАБУДОВИ ГРОМАДСЬКОГО ЦЕНТРУ ЖИТЛОВОЇ ГРУПИ КВАРТАЛУ 2.20. Проект забудови розробляється за окремим завданням на топооснові в масштабі 1:500. Примітка Допускається розробка проекту планування та забудови громадського центру населеного пункту після затвердження містобудівної документації чи одночасно з її розробкою у вигляді самостійного проекту забудови та благоустрою громадського центру села. 2.21. У складі проекту забудови стадія "проект" громадського центру житлової групи виробничої зони розробляються: * коротка пояснювальна записка з обгрунтуванням та зазначенням орієнтовної кошторисної вартосгі будівництва ; * опорний план в масштабі 1:500 креслення; * план забудови озеленення та благоустрою території основне креслення в масштаб 1:500; * схема організація рельєфу місцевості в масштабі 1:500 креслення; * схема інженерного обладнання в масштабі 1:500 креслення; * розгортки по вулицях майданах у масштабі 1:200 1:100 креслення. * об'ємно-просторове рішення будинків креслення; * паспорти типових проектів; * додатки. За спеціальним завданням можуть бути виконані: * проекти малих архітектурних форм; * макет забудови в масштабі 1:500; * демонстраційний матеріал на планшетах. 2.22. Пояснювальна записка містить: * короткий опис прийнятих архітектурно-планувальних та об'ємно-просторових рішень; * дані уточненої розрахункової потреби в будинках та об'єктах культурно-побутово-го обслуговування населення на підставі попередніх розробок містобудівної документації ; * обгрунтування кількості і типів будинків нового будівництва згідно з демографічними вимогами в межах території що проектується; * пропозиції щодо інженерного обладнання об'єктів на території що проектується; * пропозиції щодо озеленення та благоустрою; * дані про орієнтовну кошторисну вартість будівництва. 2.23.  Опорний план забудови відображає планування забудову та благоустрій що склалися технічний стан будинків інженерне обладнання в межах проектованої території. На кресленні повинні бути нанесеш ті самі елементи що й на опорному плані проекту детального планування див. п.2.13. . 2.24. План забудови відображає архітектурно-планувальне та об'ємне- просторове рішення громадського центру або іншого фрагменту поселення благоустрій та озеленення його території. На кресленні показуються; * будинки та споруди ділянки громадських будівель проїзди та пішохідні дороги майдани різноманітного призначення зелені насадження що проектуються реконструюються та зберігаються; * проектовані та ті що зберігаються зелені насадженняі з зазначенням їх асортименту малі архітектурні форми обладнання майданчиків; * типи покриттів проїздів пішохідних доріг та майданчиків 2.25. На кресленні схеми організації рельєфу проектованої ділянки повинні бути показані: * проектні та натурні позначки землі по рогах будинків і споруд; * проектні горизонталі; * покажчики по осях проїздів; * проектні та натурні позначки на перетинах осей проїздів і пішохідних доріг в місцях перелому їх поздовжнього профілю; * проектні позначки дощоприймальних колодязів. 2.26. На кресленні схеми інженерного обладнання повинні бути показані: * траси інженерних комунікацій; * розміщення споруд інженерного обладнання та місця підключень комунікацій до позаплощадковнх мереж і споруд 2.27. В розгортках забудови громадського центру повинні бути виявлені архітектурно-просторові рішення та загальна композиція ансамблю. Залежно від конкретної ситуації розгортки можуть виконуватися в масштабі 1:200 або 1:100. В розділі об'єм но-планувальних рішень будинків наводяться креслення що відображують загальні параметри об"єктів які зводяться за індивідуальними проектами або паспорти типових проектів відповідних будинків. 2.28. До складу додатків включаються: * завдання на розробку проекту забудови; * матеріали обстежень та інші вихідні дані; * протоколи рішення розглядання погодження та затвердження проекту. 2.29. За спеціальним завданням виконуються: * проекти малих архітектурних форм з прикладанням паспортів типових проектів або індивідуальних рішень ; * макет або перспектива - в масштабі основного креслення композиційного рішення громадського центру {або іншого фрагменту забудови . 2.30. Демонстраційний матеріал характеризує архітектурно-планувальне та об'ємно-просторове рішення фрагменту забудови і виконується на планшетах підрамниках з кольоровим рішенням фасадів в обсязі вказаному в завданні на проектування СХЕМА ПЛАНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ ФЕРМЕРСЬКОГО СЕЛЯНСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА 2.31.  Склад і зміст схеми планування території фермерського селянського господарства визначаються завданням на проєктування яке складається у довільній формі з врахуванням потреб замовника. Схема планування території фермерського селянського господарства розробляється на матеріалах землеустрою з врахуванням схеми генераяьного плану території сільської Ради і повинна вирішувати питання з функціонального зонування у межах території фермерського селянського господарства інженерного та транспортного обладнання а також визначати обсяг необхідних інженерно-геологічний та топогеодезичних вишукувань для подальшої розробки робочих проектів або іншої проектної документації. 3. ПОРЯДОК РОЗРОБКИ ПОГОДЖЕННЯ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ 3.1. Той хто розроблює містобудівну документацію виконує функції генерального проектувальника. Для виконання необхідних проектно-вишукувальних та науково-дослідних робіт він може залучати інші організації. 3.2. Замовник разом з головним архітектором району та проектною організацією складає завдання на проектування і подає проектній організації вихідні дані для розробки містобудівної документації або за погодженням з проектною організацією доручає їй чи іншій організації підготувати вихідні матеріали за додаткову плату . Форми завдань на розробку містобудівної документації в різних варіантах наведені в додатках 1-5. 3.3.  Адміністрація проектної організації - генерального проектувальника призначає авторський колектив для виконання містобудівної документації у тому числі головного архітектора інженера проекту відповідального за обгрунтованість і ефективність архітектурно-планувальних та інженерних рішень якість містобудівної документації а також дотримання встановлених термінів її розробки та подання для погодження. 3.4. Розробка містобудівної документації здійснюється у такому порядку: 3.4.1. Підготовка вихідних даних для проектування а також матеріалів раніше виконаних інженерно-геодезичних інженерно-геологічних та археологічних вишукувань придатних для використання при проектуванні аналіз раніше розробленної містобудівної документації і ступеня її реалізації а також робочих проектів окремих об'єктів та проектів територій що заплановані або відведені для розміщення усіх видів будівництва. 3.4.2. Підготовка та затвердження завдань на: * розробку містобудівної документації; * інженерно-геологічні вишукування; * обзорну інженерну геологію 3.4.3. Здійснення інженерно-геодезичних та інженерно-геологічних вишукувань. 3.4.4. Виконання містобудівної документації. 3.5.  Організації які виконують інженерно-геодезичні інженерно-геологічні інженерно-гідрометеорологічні та інші вишукування в межах територій сільських Рад та населених пунктів подають замовнику технічні заключення звіти про виконану роботу. 3.6. Головні управління архітектури та містобудування управління культури при обласних державних адміністраціях відповідні органи місцевого самоврядування головні архітектори і начальники відділів земельних ресурсів районів подають проектним і вишукувальним організаціям матеріали раніше виконаних інженерно-геологічних та інженерно-геодезичних вишукувань і необхідні для проектування вихідні дані а також сприяють при необхідності одержанню їх в інших організаціях 3.7.  Проектна організація несе відповідальність за якість документації в цілому ув'язку її окремих етапів дотримання інструктивних та нормативних вимог а також за випуск і подання на погодження в установлені терміни. 3.8. Організаційні питання пов'язані з розгляданням і погодженням місто будівної документації покладаються на замовника та місцеві органи виконавчої державної влади. 3.9.  Термін розглядання; та погодження містобудівної документації в одній організації не більше 20 днів. Якщо у цей строк висновок не представлений проект вважається погодженим . Максимальний термін що установлюється далі здійснення погодження та підготовки до затвердження повинен бути не більше 3 місяців. 3.10. Закінчена містобудівна документація погоджується залежно від виду виконуваних проектних робіт та з урахуванням заданого обсягу. 3.10.1.  Схеми генеральних планів територій сільських Рад та генеральні плани населених пунктів погоджуються з виконкомами сільських Рад народних депутатів та розглядаються на містобудівній Раді районного органу державної виконавчої влади. Якщо одержується позитивний відгук усіх районних служб та містобудівної Ради проекти передаються замовником на розглядання містобудівної Ради обласного державного органу виконавчої влади де відбувається заключне розглядання перед затвердженням за участю замовника головного архітектора району представників виконкому сільської Ради народних депутатів зацікавлених організацій та установ. 3.10.2. Проекти детального планування проекте планування та забудови середніх та малих поселень схем планування фермерських селянських господарств погоджуються з замовником виконкомом сільської Ради народних депутатів зацікавленими районними службами і організаціями та розглядаються на містобудівній Раді районного органу державної виконавчої влади перед затвердженням сільською Радою народних депутатів. У випадку розбіжностей у висновках різних інстанцій а також якщо відсутній генеральний план населеного пункту під проект детального планування що розглядається заключне рішення приймається затверджуючим органом; проект подасться на розглядання в державний орган виконавчої влади вищої ланки для підготовки заключень у спірних питаннях. 3.11.  Містобудівна документація обов'язково підлягає експертизі за рахунок коштів замовника одо передбачені кошторисом на проектування. 3.12.  Містобудівна документація вважається повністю завершеною після прийняття замовником та за умови позитивного висновку відповідної містобудівної Ради 3.13.  Перед затвердженням проектів проектна організація зобов'язана внести зміни та доповнення в містобудівну документацію згідно з рішенням прийнятим на містобудівній Раді. 3.14. Погоджена містобудівна документація згідно з Законом України "Про основи містобудування" затверджується залежно від виду проектних робіт. * проект територіальної організації адміністративного району районною Радою народних депутатів; * схема генерального плану території сільської Раді генеральний план поселення проект детального планування населеного пункту або кого частини проект забудови громадського центру або іншого фрагменту села схема планування фермерського селянського господарства сільською Радою народних депутатів. 3.15. Затверджені проекти передаються: * виконкому сільської Ради народних депутатів; * замовнику; * головному архітектору району; * Головному управлінню архітектури та містобудування держадміністрації області; * іншим організаціям якщо це обумовлено завданням і договором. Перші примірники документації зберігаються в архівах проектних організацій. Примітка. Містобудівна документація що передається головному архітектору району повинна мати по одному додатковому примірнику креслень генерального та опорного планів території сільської Ради сільськогосподарського підприємства населених пунктів або фрагментів для ведення чергових планів. 3.16.  Подальше внесення змін в затверджену містобудівну документацію допускається тільки з дозволу органу який затвердив  її при відповідному обгрунтуванні та за погодженням з проектною организацією що розробила містобудівну документацію і головним архітектором району.   Додаток 1 рекомендований ЗАТВЕРДЖУЮ: Голова виконкому сільської селищної Ради народних депутатів " " 199 р. ЗАВДАННЯ проектній організації на. розробку містобудівної документації колгоспу радгоспу сільської Ряди району області. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 1.1.       Завдання видано на підставі 1.2.       Розрахунковий строк проекту установлюється 20 років. Першу чергу будівництва прийняти років. 1.3. При розробці проекту проектну чисельність населення прийняти за даними проекту районного планування. * Урахувати такі особливі умови що впливають на чисельність населення та перспективи розвитку сільськогосппіриємств і поселень наявність на проектованій території галузевих підприємств організацій та установ зміни спеціалізації та ін. 1.4. Обсяги житлового та культурно-побутового будівництва інженерного обладнання та благоустрою прийняти згідно з нормативними вимогами з урахуванням найбільш раціонального використання існуючих фондів. 1.5. Проект виконати в такому обсязі: * схема генерального плану території сільської Ради; * генеральні плани населених пунктів * проект детального планування * проект забудови центру житлової групи кварталу * На перехідний період проектну чисельність населення що прогнозується належить визначити за методом експертної оцінки з урахуванням тенденції розвитку і місця населеного пункту в системі розселення. * інші види містобудівної документації непотрібне закреслити Примітки. 1. При необхідності виконання містобудівної документації: -     в повному обсязі заповнюються завдання на кожний вид містобудівної документації згідно з додатками; -     у скороченому обсязі заповнюються завдання лише на ті види містобудівної документації що розробляються - окремих видів містобудівної документації у скороченому обсязі - їх склад і зміст визначаються відповідним завданням на проектування. 2. До кожного завдання на проектування необхідно прикладати креслення – завдання з нанесеними межами території що рекомендована для розробки проектної документації. 3. Необхідність складання радіоекологічного паспорту території за рахунок коштів замовника обумовлюється .завданням на проектування. Додаток 2 рекомендований 2. СХЕМА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ ТЕРИТОРІЇ СІЛЬСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ЗАТВЕРДЖУЮ: Голова виконкому сільської селищної Ради народних депутатів “ “ 200 р. ЗАВДАННЯ проектній арганізації на розробку схеми генерального плану териториії сільської Ради району області. 2.1. На підставі аналізу раніше розробленої містобудівної документації у тому числі проекту районного планування комплексної містобудівної оцінки території сільської Ради а також тенденцій розвитку виробництва та розселення на території що проектується розробити концепцію системи розселення соціально-культурного обслуговування та схему генерального плану території сільської Ради колгоспу радгоспу об"єднання та ін. 2.2. Виробниче будівництво. Виробничі об'єкти розмістити відповідно з діючими нормами на таких майданчиках:   Назва поселень   Назва майданчиків реконструкції Назва об'єктів будівництва   Потужність У тому числі перша черга будівництва реконструкції           Примітка.  2.3. Житлове будівництво. Нове житлове будівництво розмістити:   Назва поселень Тип забудовві секційна садибна кількість будинків квартир У тому числі перша черга                                     Примітка. 2.4. Культурно-побутове будівництво. Згідно з нормами та розрахунковими показниками передбачити комплекс об"ектів культурно-побутового обслуговування на перспективу. Зберегти реконструювати і використати за прямим призначенням такі будівлі культурно-побутового призначеняя: На першу чергу передбачити будівництво таких об'єктів: і реконструкцію 2.5. Інженерне обладнання. Згідно з вихідними даними для проектування визначити загальну потребу в енергопостачанні а також джерела енергопостачання місцеположенню водозаборів очисних та інших інженерних споруд на території на першу чергу та на перспективу Водопостачання:   Назва поселень Тип системи Джерело водопостачання   Примітка для центру для садибної забудови                       Каналізація:   Назва поселень Тип системи Очисні споруди тип та місцеположення для центру для садибної забудови                                   Теплопостачання: Назва поселень Тип системи для центру для садибної забудови Газопостачання Електропостачання. Радіофікація Телефонізація 2.6. Відповідно до діючих норм і правил передбачити розміщення комунальних об'єктів та територій на першу чергу будівництва і розрахунковий строк: Кладовища Очисні споруди Звалище твердих побутових відходів Скотомогильники Склади мінеральних добрив та ядохімікатів Інші комунальні об'єкти та території 2.7. Розробити в межах проектованої території заходи щодо охорони навколишнього середовиша та раціонального природокористування включаючи природоохоронні заходи щодо захисту водоймищ лісових масивів пам'яток природи археології історії культури та архітектури та їх охоронних зон а також заходи щодо охорони територій від небезпечних геологічних процесів. 2.8. Передбачити розміщення на території сільської Ради: садівничих товариств площею га фермерських господарств площею га. 2.9. Передбачити за необхідністю на проектованій території заходи щодо інженерної підго товки будівництва доріг і проїздів з твердим покриттям на першу чергу будівництва і перспективу Сформулювати основні завдання переустрою сіл в межах проектованої території а також обгрунтувати доцільність подальших проектних розробок 2.10.     Проект схеми генерального плану території сільської Ради виконати у такому складі: текстовий матеріал пояснювальна записка з основними показниками та вихідними даними; графічний матеріал комплексна містобудівна оцінка території та схема генераль ного плану території сільської Ради. 2.12. Проект схеми генерального плану території сільської Ради підлягає затвердженню сільською селищною Радою народних депутатів. Перед затвердженням проект повинен бути погоджений у чинному порядку. Крім того:   Представник замовника підпис Головний архітектор району підпис Представник проектної організації підпис ПОГОДЖЕНО:   Начальник відділу земельних ресурсів району підпис Головний державний санітарний лікар району підпис Представник органів Держпожежнагладу підпис Начальник Державтоінспекції району підпис Начальник Управління культури району* підпис Представник органів охорони навколишнього природного середовища підпис Представник органів охорони пам'яток історії та культури району * підпис *Ці пункти погодження мають бути обумовпені завданням на проектуваиня. Додаток З рекомендований 3. ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПЛАН СІЛЬСЬКОГО ПОСЕЛЕННЯ для кожного поселення окремо ЗАТВЕРДЖУЮ Голова виконкому сільської селищної Ради народних депутатів " " 200 р.   ЗАВДАННЯ     Проектній організації       на розробку генерального плану села селища району області. Завдання видано на підставі 3.1. Проект генерального плану села розробити на основі схеми генерального плану території сільської Ради концепції розвитку поселень з урахуванням обсягів першочергового будівництва. Установити межі поселення і визначити напрямок його територіального розвитку за проектний період а також розробити заходи щодо охорони пам'яток археології архітектури історії та культури. 3.2. Проектом прийняти таке відсоткове співвідношення квартир в різних типах житлової забудови:   Тип забудови Відсоток Садибнаодноповерхова   Бєзсадибна секційна     3.3.Передбачити місць в гуртожитках 3.4.Для мешканців безсадибної забудови передбачити приквартирні ділянки га на кожну квартиру. 3.5. Для мешканців нової садибної забудови площу приквартирної ділянки прийняти га. 3.6. Для мешканців існуючої садибної забудови площу приквартирних ділянок зберегти. 3.7. Перша черга житлового будівництва 3.8. Нову садибну забудову розмістити за рахунок вільних територій всередині села за рахунок. прирізування сільгоспугідь з відповідним обгрунтуванням 3.9.Куяьтурно-побутове будівництво прийняти згідно із схемою генерального плану території сільської Ради. Перша черга будівництва об'єктів культурно-побутового обслуговування перелік 3.10. Інженерне обладнання вирішувати на. підставі даних схеми генерального плану території сільської Ради 3.11.. Передбачити благоустрій центрального майдану вулиць проїздів. Для проїзної частини доріг і майданчиків передбачити тверде покриття. 3.12. Озеленення: передбачити парк сквер зону відпочинку озеленення вулиць непотрібне закреслити} 3.13. Першочергові об'єкти будівництва інженерного обладнання та благоустрою: 3.14. Проект генерального плану сільського поселення виконати у такому складі: текстовий матеріал пояснювальна записка з вихідними даними і з міркуванням щодо інженерного обладнання; графічний матеріал схема розміщення поселдення на території сільської Ради або району ; містобудівна оцінка території поселення; генеральний план. 3.15. Проект генерального плану села селища підлягає затвердженню сільською селищ ною Радою народних депутатів Перед затвердженням проект повинен буги погоджений у чинному порядку. Крім того: Представник замовника Підпис Головний архітектор району підпис Представник проектної організації підпис ПОГОДЖЕНО: Начальник відділу земельних ресурсів району підпис Головний державний санітарний лікар району підпис Представник органів Держпожежнагляду підпис   Начальник Державтоінспекції району підпис Начальник Управління культури району * підпис Представник органів охорони навколишнього природного середовища підпис Представник органів охорони пам"яток історії та культури району * підпис   *Ці погодження обумовлюються в завданні на проектування. Додаток 4 рекомендований ПРОЕКТ ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНУВАННЯ ПОСЕЛЕННЯ АБО ЙОГО ЧАСТИНИ ЗАТВЕРДЖУЮ: Голова виконкому сільської селищної Ради народних депутатів " " 199 р. ЗАВДАННЯ проектній організації на розробку проекту детального планування села району області. Завдання видано на підставі 4.1. Проект детального планування ПДП розробити на території га на основі раніше розробленого генерального плану поселення * з уточненням розрахункових показників по обсягах житлового та культурно-побутового будівництва інженерній підготовці території та інженерному обладнанню з пропозиціями щодо збереження та використання: пам'яток археології архітектури історії та культури 4.2. Розробити пропозиції щодо архітектурно-плакувального та об'ємно-просторового вирішення забудови села центру житлової групи 4.3.  У складі проекту розробити схему інженерного обладнання будинків в межах проектованої території 4.4.  Розробити схему вертикального планування території відведення поверхневих вод стоків * Якщо він розроблявся. 4.5. Розробити пропозиції щодо типів і архітектурно-просторового вирішення будинків та споруд на проектованій території з урахуванням: 4.6. Проект детального планування виконати у такому складі: текстовий матеріал пояснювальна записка з вихідними даними; графічний матеріал схема розміщення проектованої ділянки; опорний план; ескіз забудови; схема інженерної підготовки проектованої території та розбивочне креслення червоних ліній схема інженерного обладнання; демонстраційний матеріал розгортки панорами макет непотрібне закреслити 4.7. Проект детального планування поселення або його частини підлягає затвердженню сільською селищною Радою народних депутатів. Перед затвердженням проект повинен бути погоджений у чинному порядку. Крім того Представник замовника ПІДПИС Головний архітектор району ПІДПИС Представник проектної організації ПІДПИС ПОГОДЖЕНО: Начальник відділу земельних ресурсів району ПІДПИС Головний державний санітарний лікар району ПІДПИС Начальник Державтоінспекції району ПІДПИС Представник органів Держпожежнагляду ПІДПИС Начальник Управління культури району * ПІДПИС Представник органів охорони навколишнього природного середовища * підпис Представник органів охорони пам'яток історії та культури району * підпис *Ці погодження обумовлюються в завданні на проектування.   Додаток 5 рекомендацйний ПРОЕКТ ЗБУДОВИ ГРОМАДСЬКОГО ЦЕНТРУ СЕЛА ЖИТЛОВОЇ ГРУПИ КВАРТАЛУ ЗАТВЕРДЖУЮ: Голова виконкому сільської селищної Ради народних депутатів " " 200 р. З АВ ДАННЯ проектній організації на розробку проекту забудови громадського центру житяової групи кварталу села району області 5.1. Завдання видано на підставі: 5.2. Проект розробити на території га. Архітектурно-планувальне рішення прийняти відповідно до генерального плану проекту планування та забудови поселення або проекту Детального планування розробленого в р. 5.3. Забезпечити спадкоємність композиційного рішення що закладене в генеральний план проект планування та. забудови або проект детального планування . 5.4. Набір установ обслуговування та їх потужність приймаються у відповідності з рішенням схеми генерального плану територій сільсьскої Ради або генеральног плану поселення при відповідному уточненні. 5.5. Загальна площа житлових будинків на проектованій території м2 поверховість типи будівель будинків 5.6. Вимоги до архітектурно-просторового рішення забудови благоустрою малих архітектурних форм. 5.7.  Вимоги до інженерного обладнання будівель та інженерної підготовки території 5.8.  Генеральний підрядчик по будівництву об'єктів 5.9. Терміни будівництва що плануються із зазначенням термінів початку згідно з планом 5.10. Проект забудови центру житлової групи кварталу виконати в такому обсязі: коротка пояснювальна записка із кошторисно-фінансовими розрахунками і паспор тами прийнятих типових проектів або ескізними рішеннями індивідуальних; викопіювання із генерального плану населеного пункту або проекту детального планування М 1:5000 1:2000 1:1000 ; опорний план М 1:500; план забудови озеленення та благоустрою території М 1:500; схема організації рельєфу М 1:500; схема інженерного обладнання М 1:500; розгортки по вулицях майданах у масштабі 1:200 1:100 у кількості ; макет забудови М 1:500; демонстраційний матеріал на планшетах од . непотрібне закреслити 5.11.  Необхідність розробки додаткових варіантів проектних рішень 5.12.  Проект забудови необхідно обов'язково розглянути на архітектурно-містобудвній Раді Головного управління архітектури та містобудування Державної адміністрації області. Затверджується проект сільською селищною Радою народних депутатів. Представник замовника  підпис Головний архітектор району підпис Представник проектної організації підпис ПОГОДЖЕНО: Головний державний санітарний лікар району підпис Представник органів Держпожежнагляду району * . підпис *Інші пункти погодження за необхідністю обумовлюються в завданні на проектування. Додаток 6 Таблиця 1 рекомендована Основні показники проекту схеми генерального плану території сільської Ради   Показники Одиниця виміру Вихідний 19 р Розрахунковий термін / Територія сільської Ради площа землекористування       Усього У тому числі: га     сільгоспугідь з них ріллі "     лісових масивів "     водоймищ "     промислових та інш. підприємств "     сельбищних територій "     рекреаційних територій "     комунальних об "єктів водозабори очисні споруди кладовища та ін . "     санітарно-захисних зон "     землі істормко-культурного призначення "     інші території "     2. Населений       Усього чол.     У тому числі       по селах "                 3. Містоутворююча група населення у тому числі працює на підприємствах розташованих на території сільської Ради чол.     Чисельність працюючих в установах обслуговування "     4. Житловий фонд загальна площа м2     Число житлових будинків квартир од.     у тому числі       капітальних од.     5. Установи культурно-побутового обслуговування місць       пос. місць     Показники Одиниця виміру Вихідний 19 Р. Розрахунковий термін   м2 торг.площі       робочих місць       та інш.     6. Виробничі та складські об'єкти фермерські господарства та ін. потужність у відповідн. од.                     7. Джерела енергопостачання очисні та інші інженерні споруди "                     8. Комунальні об'єкти "             9. Інженерна підготовка території га             Таблиця 2 рекомендована Основні показники генерального плану сільського поселення   Показники Одиниця виміру Вихідний 19 р Розрахунковий термін 1. Площа поселення га     2 Населення чол.       3. Житловий фонд загальної площі м2     4. Число квартир у тому числі: од.     капітальних ветхих що підлягає знесенню "     Число квартир забезпечених централізованими системами:       водопроводу "     каналізації "     теплопостачання "     сітьового газу "     телефоном "     радіофікацією "     5. Установи культурно-побутовою ослуговування місць       м2 торг площі       робочих місць       пос.місць     6. Виробничі та складські об'єкти Потужність у відповідн. од.     7. Джерела енергопостачання очисні та інші інженерні споруди               8. Комунальні об'єкти       9. Інженерна підготовка території та благоустрій га               Таблиця З рекомендована    Баланс території поселення   Територія Одиниця виміру Вихідний 19 р Розрахунковий термін А Сельбищна зона   1. Житлова територія Усього га В розрахунку на 1 люд. м2/люд. 2. Ділянки будинків установ обслуговування та спорту культових споруд га 3. Ділянки будинків та споруд об'єктів історико-культурного призначення " 4. Зелені насадження загального користування парки сквери бульвари " В розрахунку на 1 люд. м2 /люд. 5. Вулиці проїзди дороги майдани автомобільні стоянки га В розрахунку на 1 люд. м2/люд. 6. Інші території в межах сельбищної зони яри водоймища резервні території та інш. га Разом по розділу А п.п. 1-6 "     Б. Виробнича зона       7. Виробничі території га 8. Санітарно-захисні зони "   9. Інші території в межах зонм " Разом по розділу Б п.п. 7-9} " Усього територія поселення п.п. 1 -9} " 10. Землі що виділяються із сільгоспугідь для оренди фермерам} " 11. Землі що виділяються із сільгоспугідь для очисних споруд клздовмщ та інш. " 12. Землі історико-культурного призначення " Баланс території пп. 1-12 "     Таблиця 4 рекомендована     Основні показники проекту детального планування   Показники    Одиниця виміру Розрахунковий термін 1. Територія в мєжах проекту га   2. Нове житлове будівництво першої черги :     садибне м2 загальн.пл.;       буд./квартир   безсадибне секційне м2 загальн.пл.;   буд./квартир   3. Установи культурно-побутового обслуговування проектовані   місць     робоч. площі   робочих місць     та ін.   4. Протяжність упорядкованих з твердим покриттям :     Вулмць км тротуарів "   автомобільних стоянок м2   озеленені території "   5. Благоустрій:     покриття майданчиків "   доріжок "   6. Інженерне обладнання першої черги :     водопровід км мереж / квартир   каналізація "   газопостачання "   теплопоста чання "   електропостачання "   радіофікація "   телефонізація "   7. Орієнтовна вартість першої черги будівництва