ДБН А.3.1-4-95

ДБН А.3.1-4-95 Управління, організація і технологія. Положення про гарантійний паспорт-сертифікат на об'єкт, що вводиться в експлуатацію

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ Управління організація і технологія Положення про гарантійний паспорт-сертифікат на об'єкт що вводиться в експлуатацію ДБН А.3.1-4-95 Державний комітет України у справах містобудування і архітектури Держкоммістобудування України Київ 1995 РОЗРОБЛЕНІ НДІБК Держкоммістобудування України кандидати техн.наук Кретов В.І. Тарасюк В.Г. Шарапов Г.В. Державною архітектурно-будівельною інспекцією України Проценко К.І. Білецький І.Т. ВНЕСЕНІ ТА ПІДГОТОВЛЕНІ Державною архітектурно-будівельною ДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ інспекцією України Проценко К.І. Білецький І.Т. ЗАТВЕРДЖЕНІ Наказом Держкоммістобудування України від 15.06.95р. N 122 і введені в дію з 01.01.96р. ЗМІСТ 1. Порядок підготовки вимоги Додаток 1. Обов'язковий. Гарантійний паспорт-сертифікат на об'єкт що закінчений будівництвом форма Додаток 2. Рекомендований. Орієнтовні значення гарантійних строків Додаток 3. Рекомендований. Рішення комісії з аналізу наявності дефектів допущених під час будівництва об'єкта форма ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ Управління організація і технологія Положення про гарантійний паспорт-сертифікат на об'єкт що вводиться в експлуатацію ДБН А.3.1-4-95 Вводиться вперше Дані норми встановлюють порядок підготовки та вимоги до змісту гарантійного паспорта-сертифіката далі - паспорта на об'єкт що вводиться в експлуатацію. Норми є обов'язковими для об'єктів державної власності які споруджуються на підставі підрядного договору. Для об'єктів недержавної форми власності вимоги даних норм стають обов'язковими за умови включення їх у договір підряду або контракту на будівництво об'єкта. Норми розроблені згідно з "Положенням про порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів державного замовлен- ня" яке затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 1993р. N 225. 1. ПОРЯДОК ПІДГОТОВКИ ТА ВИМОГИ 1.1 Паспорт є документом який засвідчує під відповідальність генпідрядної організації якість об'єкта який вводиться в експлуа- тацію його відповідність вимогам норм і проекту та гарантує у встановлені строки зобов'язання підрядної організації усунути при- ховані дефекти що виявлені в процесі експлуатації. Форма паспорта наведена у додатку 1. 1.2 Паспорт може видаватися на об'єкт в цілому на окремі пускові комплекси а також на окремі завершені системи забезпечення функціонування об'єкта які входять до складу пускових комплексів. 1.3 При наявності декількох паспортів на об'єкт що вводиться в експлуатацію кожний з них підписує генпідрядна будівельна організація яка несе відповідальість по забов'язаннях усіх субпід- рядних організацій. 1.4 Гарантійний строк дії зобов'язань генпідрядної та субпід- рядних організацій встановлюється на об'єкт в цілому або для окре- мих видів робіт чи конструкцій несучі конструкції огороджувальні конструкції опоряджувальні роботи зовнішні та внутрішні мережі та ін. згідно з умовами договору з урахуванням чинного законодавства та нормативних документів. Гарантійний строк встановлюється з дати підписання акту про прийняття об'єкта в експлуатацію яка зазначається в паспорті. Гарантійні строки на обладнання що встановлюється сантехні- чне опалювальне та ін діють згідно з паспортами на це обладнан- ня які передаються до експлуатаційної організації. 1.5 Значення гарантійних строків для об'єктів будівництва виз- начаються в договорах підряду контрактах з урахуванням норматив- них термінів служби споруди її категорії відповідальності регіону будівництва режимів експлуатації видів застасованих матеріалів. Орієнтовні значення гарантійних строків для деяких видів робіт та конструкцій наведені у додатку 2. 1.6 При використанні у будівництві матеріалів виробів і конс- трукцій які підлягають обов'язковій сертифікації підрядчик зобо- в'язаний вимагати від постачальника сертифікати на цю продукцію і пред'явити їх при здачі об'єкта в експлуатацію. 1.7 У відповідності з паспортом генпідрядник і субпідрядні ор- ганізації беруть на себе зобов'язання щодо усунення за свій раху- нок із своїх матеріалів і своїми ресурсами прихованих дефектів що виявились протягом гарантійних строків визначених у відповід- ності із вказівками п.1.5. 1.8 Підрядник повинен усунути за письмовою заявою замовника або організації що експлуатує за свій рахунок дефекти які обу- мовлені виконанням робіт з порушенням діючих норм і правил умов контракту. Наявність дефектів визначається дефектним актом який оформляється у встановленому порядку та підписується сторонами. В акті в обов'язковому порядку зазначається дата виявлення дефектів та строки їх усунення. 1.9 При відмові підрядника брати участь у складанні дефектного акту письмову заяву замовника розглядає комісія у складі представ- ників оргазації замовника забудовника експлуатаційної генпідря- дної субпідрядної та проектної організацій а також страхового товариства компанії агентства за умови що об'єкт був застрахо- ваний. Форма рішення комісії наведена у додатку 3. 1.10 Аналіз наявності дефекту повинен виконуватись з урахуван- ням положень будівельних норм та законодавства які діють на момент прийняття об'єкта в експлуатацію а також з урахуванням виконання експлуатаційною оргаізацією передбачених режимів та правил експлуа- тації об'єкта. 1.11 До роботи з аналізу наявності прихованих дефектів та уча- сті в комісії можуть залучатися компетентні експерти або організа- ції на договірних підставах у тому числі органи з сертифікації ві- дповідних видів будівельної продукції. Витрати по оплаті їх участі несе сторона-заявник. В разі підтвердження прихованих дефектів витрати відшкодовує організація яка допустила ці дефекти. 1.12 При відсутності згоди членів комісії питання про визнання дефектів може бути передано в арбітражний суд за позивною заявою сторони яка потерпіла. 1.13 Паспорти складаються в кількості примірників що відпові- дає кількості представників організацій які підписали паспорт та знаходяться на зберіганні у кожної сторони включаючи експлуата- ційну організацію та замовника. Всі примірники паспорта мають рівну юридичну силу при наявнос- ті на них всіх підписів та печаток організацій які беруть участь у будівництві. 1.14 Паспорт є детальною основою для безперечного виконання генпідрядною субпідрядною організацією своїх зобов'язань по усу- ненню допущених в процесі будівництва дефектів протягом гарантійно- го строку. 1.15 В разі необхідності на замовлення і за рахунок генпідряд- ної субпідрядної організації на роботи по усуненню дефектів вико- нується проектно-кошторисна документація у необхідному обсязі згід- но з вимогами норм. 1.16 У випадках коли будівельний дефект призводить до економічних втрат виробництва або необхідності відселення мешканців питання про відшкодування збитків шкоди вирішується в арбітражному суді. 1.17 При виявленні дефектів будівництва або заподіянні шкоди внаслідок неякісного будівництва після закінчення строків дії гара- нтії питання про відповідальність та відшкодування збитків вирішується у порядку що встановлений чинним законодавством. Додаток 1 Обов'язковий ГАРАНТІЙНИЙ ПАСПОРТ-СЕРТИФІКАТ НА ОБ'ЄКТ ЩО ЗАКІНЧЕНИЙ БУДІВНИЦТВОМ форма ----------------------------------------------------------------- найменування об'єкта розміщений за адресою організація-замовник забудовник Генпідрядна будівельна організація Субпідрядні будівельні організації Організація яка прийняла об'єкт до експлуатації Проектна організація Дата прийняття об'єкта до експлуатації та видачі паспорта-сертифіката Об'єкт застрахований найменування страхового товариства Страховий договір поліс N від Даний паспорт посвідчує що об'єкт який закінчений будівниц- твом та передається до експлуатації відповідає проекту умовам підрядного договору вимогам діючих стандартів норм і правил. Згідно з цим паспортом генпідрядна і субпідрядні організації беруть на себе зобов'язання по усуненню за свій рахунок із своїх матеріалів та своїми ресурсами прихованих дефектів виявлених про- тягом вказаних гарантійних строків для наступних частин об'єкта: 1. Несучі конструкції гарантійний строк 2. Огороджувальні конструкції гарантійний строк 3. Зовнішнє опорядження гарантійний строк 4. Внутрішнє опорядження гарантійний строк 5. Зовнішні інженерні мережі гарантійний строк 6. Внутрішні інженерні мережі гарантійний строк - 5 - ДБН А.3.1-4-95 7. Сантехнічні комунікації гарантійний строк 8. Електромережі гарантійний строк 9. Благоустрій прилеглої території гарантійний строк 10. Інженерне забезпечення ліфти сміттєпровід та ін. гарантійний строк 11. Покрівля гарантійний строк 12. Підлоги гарантійний строк 13. Від будівельних організацій паспорт підписали: посада підпис прізвище ініціали печатка Паспорт одержав представник експлуатаційної організації посада підпис прізвище ініціали печатка Паспорт одержав представник замовника забудовника посада підпис прізвище ініціали печатка Додаток 2 Рекомендований ОРІЄНТОВНІ ЗНАЧЕННЯ ГАРАНТІЙНИХ СТРОКІВ ------------------------------------------------------------------ | Назва видів робіт або частини | Гарантійний строк | | об'єкта | | |----------------------------------------------------------------| |1. Житловий будинок в цілому | 2 роки | |----------------------------------------------------------------| |2. Загальнобудівельні роботи промислової| 1 рік | | будівлі | | |----------------------------------------------------------------| |3. Промислове обладнання вентиляція | 6 міс. | | водопровід каналізація трубопрово- | | | ди електромережі | | |----------------------------------------------------------------| |4. Система центрального опалення | 1 сезон | |----------------------------------------------------------------| |5. Зовнішні мережі водопроводу та | 1 рік | | каналізації | | |----------------------------------------------------------------| |6. Вогнетривка кладка плавильних печей | 2 міс. | |----------------------------------------------------------------| |7. Вогнетривка кладка інших призначень | 6 міс. | ------------------------------------------------------------------ Додаток 3 Рекомендований м. " " 199 р. РІШЕННЯ комісії з аналізу наявності дефектів допущених під час будівництва об'єкта форма ----------------------------------------------------------------- найменування об'єкта його місцезнаходження На підставі заяви експлуатаційної організації на адресу генпідрядної організації лист N від та наданих матеріалів: перелік матеріалів технічної експертизи або висновків комісія у складі: перелік представників з зазначенням посади організації прізвища ініціалів встановила наявність наступних дефектів які проявились протягом гарантійного строку: перелік дефектів та згодна з поглядом організації-заявника. З визначенням наступних дефектів комісія не згодна на підставі: перелік дефектів із зазначенням підстав незгоди Рішення комісії обов'язкове для всіх організацій які підписали гарантійний паспорт-сертифікат на об'єкт який вводиться в експлу- атацію. Члени комісії: прізвище ініціали підпис дата печатка