ДСТУ 2632-94

ДСТУ 2632-94 Вогнетриви. Технологічні процеси виробництва. Терміни та визначення

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇHИ Вогнетриви. Технологічні процеси виробництва Терміни та визначення ОГНЕУПОРЫ. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ ПРОИЗВОДСТВА Термины и определения REFRACTORIES. TECHNOLOGICAL PROCESSES OF MANUFACTURE Terras and definitions ДСТУ 2632-94 Чинний від 01.07.95 Цей стандарт установлює терміни та визначення основних понять у галузі технологічних процесів виробництва вогнетривів. У стандарт не включено терміни та визначення що стосуються технологічних процесів виробництва теплоізоляційних вогнетривких матеріалів. Терміни встановлені .цим стандартом обов'язкові для використання в усіх видах документації науково-технічній навчально-довідковій літературі та в комп'ютерних інформаційних системах. Для кожного поняття встановлено один стандартизований термін. Не дозволяється вживати терміни-синоніми наведені в круглих дужках після стандартизованого терміна та позначені позначкою «Нд». Взята в круглі дужки частина терміна може бути вилучена в разі використання терміна в документах з стандартизації. У випадках коли термін вміщує всі необхідні та достатні ознаки поняття замість визначення ставиться риска. У стандарті як довідкові подано німецькі de англійські en французькі fr та російські ru віповідники стандартизованих термінів узяті з відповідних міжнародних і державних стандартів а також визначення російською мовою. У стандарті наведено абетковий покажчик українських термінів та абеткові покажчики іншомовних відповідників стандартизованих термінів. Стандарт придатний для цілей сертифікації. Стандартизовані терміни набрано напівжирним шрифтом а синоніми курсивом. 1 ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ 1 вогнетривкий виріб – de en fr ru feuerfester Ergeugnis refractory product produit r?fractaire огнеупорное изделие 2 вогнетрив вогнетривкий матеріал Матеріал сировина виріб який має вогнетривкість не менше 1580 °С de en fr ru feuerfester Baustoff refractory refractory material r?fracta?re mati?ere r?fractaire огнеупор огнеупорный материал Материал сырье изделие который имеет огнеупорность не ниже 1580 °С 3 сирець вогнетривкого виробу Сформований напівфабрикат вогнетривкого виробу призначений для наступного термічного оброблення de en fr ru Rohllhg Grunling green ?tat vert vert сырец огнеупорного изделия Сформованный полуфабрикат огнеупорного изделия предназначенный для последующей термической обработки 4 брикет вогнетривкого матеріалу Нд заготовка Сформований вогнетривкий матеріал призначений для наступного оброблення перероблення de ru Brikett брикет огнеупорного материала Сформованный огнеупорный материал предназначенный для последующий обработки переработки 5 вогнетривка маса Маса виготовлена з вогнетривкого матеріалу та призначена для формування виробів чи для безпосереднього використання de en ru freurfeste Masse refractory mix огнеупорная масса Масса подготовленная из огнеупорного материала и предназначенная для формования изделий или для непосредственного использования 6 шлікер вогнетривкого матеріалу Рідкоплинна маса виготовлена суспендуванням вогнетривкого матеріалу в рідині de en fr ru Schliker slip barbotine шликер огнеупорного материала Жидкотекучая масса полученная суспендированием огнеупорного материала в жидкости 7 розплав вогнетривкого матеріалу Рідноплинна маса виготовлена розплавленням вогнетривкого матеріалу de en fr ru Schmelse Schmelmasse melt masse fondue расплав огнеупорного материала Жидкотекучая масса полученная расплавлением огнеупорного материала 8 зерновий склад вогнетривкої маси Нд Гранулометричний склад Вміст зерен різноманітного розміру в вогнетривкій масі de en fr ru Kornaufbau Kornzusammensetzung grading granulom?trie зерновой состав огнеупорной массы Содержание в огнеупорной массе зерен различного размера 9 компонент вогнетривкої маси Матеріал який є складовою частиною »огнетривкої маси ru компонент огнеупорной массы Материал входящий в состав огнеупорной массы 10 опріснювач Компонент вогнетривкої маси що сприяє зменшенню її усаджування під час сушіння та випалювання de en fr ru Magerungsmiltel non-plaslic material d?graissant отощитель Компонент огнеупорной массы способствующий уменьшению усадки при сушке и обжиге 11 зв'язник вогнетривкої маси ; зв'язка Компонент вогнетривкої маси вволеним для забезпечення зчеплення компонентів між собою з метою досягнення експлуатаційних властивостей de en fr ru Bindemittel non-plaslic material anglomerant liant связующее вещество огнеупорной массы связка Компонент огнеупорной массы вводимый для обеспечения сцепления компонентов между собой с целью достижения эксплуатационных свойств 12 основний компонент вогнетриикої маси Компонент вогнетривкої маси який забезпечує вогнетривкість та визначає хіміко-мінеральний склад вогнетриву ru основной компонент огнеупорной массы Компонент огнеупорной массы обеспечивающий огнеупорность и определяющий химико-минеральный состав огнеупора 13 добавка вогнетривкої маси Компонент вогнетривкої маси який забезпечує поставлену направленість технологічного процесу виготовлення вогнетриву de en fr ru Zusatzstoff Zusatz addition additive addition добавка огнеупорной массы Компонент огнеупорной массы обеспечивающий заданную направленность технологического процесса изготовления огнеупора 14 активувальна добавка вогнетривкої маси Добавка до вогнетривкої маси що сприяє прискоренню проходження фізично-хімічних процесів під час виготовлення вогнетриву . de en fr ru Activierungstoff activating addition addition activant активирующая добавка огнеупорной массы Добавка в огнеупорную массу способствующая повышению скорости протекания физико-химических процессов при изготовлении огнеупора 15 мінералізувальна добавка вогнетривкої маси Нд мінералізатор Добавка у вогнетривку масу яка забезпечує прискорення та направленість процесів мінералоутворення під час виготовлення вогнетриву de en fr ru Mineralisator mineralizer mincralisateur минерализующая добавка огнеупорной массы Добавка в огнеупорную массу способствующая ускорению и направленности процессов минералообразования при изготовлении огнеупора 16 спікальна добавка вогнетривкої маси Добавка до вогнетривкої маси яка сприяє масопереносу та найбільшому ущільненню вогнетривів de en fr ru Sintermittel sintering eddition addition collante спекающая добавка огнеупорной массы Добавка в огнеупорную массу способствующая масопереносу и предельному уплотнению огнеупора 17 стабілізувальна добавка вогнетривкої маси Добавка до вогнетривкої маси що перешкоджає перетворенню кристалічної фази під впливом температури в процесі експлуатації вогнетриву de en fr ru Stabilisierungszusatz stabilizer stabilisant стабилизующая добавка огнеупорной массы Добавка в огнеупорную массу препятствующая превращению кристаллической фазы под влиянием температуры в процессе эксплуатации огнеупора 18 поротвірна добавка вогнетривкої маси Нд пороутворювач Добавка до вогнетривкої маси введена для утворення пор в вогнетриві de en ru Porenbildner pore agent порообразующая добавка огнеупорной массы Добавка в огнеупорную массу вводимая для образования пор в огнеупоре 19 вигораюча добавка вогнетривкої маси Добавка до вогнетривкої маси що вигорає під час спікання de en ru Ausbrennstoff combustible выгорающая добавка огнеупорной массы Добавка в огнеупорную массу выгорающая при спекании 20 антиоксидна добавка Добавка до вогнетривкої маси що сприяє сповільненню оксидних реакцій в процесі випалювання та експлуатації вогнетривів de en fr ru antioxyd Tionszusatz Comantioxidizing agent addition antioxydante антиоксидная добавка Добавка в огнеупорную массу способствующая замедлению оксидных реакций в процессе обжига и эксплуатации огнеупоров 21 пінотвірна добавка вогнетривкої маси Нд піноутворювач спінювач Добавка до вогнетривкої маси що сприяє збільшений її об'єму внаслідок утворення стійкої пінної структури de en fr ru Schaumbildner fosmer moussant пенообразующая добавка огнеупорной массы Добавка в огнеупорную массу способствующая увеличению ее объема в результате образования устойчивой пенной структуры 22 клейова добавка вогнетривкої миси Добавка до вогнетривкої маси яка вводиться для збільшення міцності сирцю вогнетривкого виробу в процесі його формування de en ru Klebstoff adhesive клеющая добавка огнеупорной массы Добавка в огнеупорную массу вводимая для повышения прочности сырца огнеупорного изделия в процессе его формования 23 плавець Нд флюс Добакка до вогнетривкої маси наявність якої знижує температуру утворення розплаву в вогнетривкій масі чи збільшує його кількість . de en fr ru Flussmittel flux fondant flux плавень Добавка огнеупорной массы наличие которой снижает температуру образования расплава в огнеупорной массе или повышает его количество 24 шихта вогнетривкої маси Суміш компонентів вогнетривкої маси із різних складових частин виготовлена для подальшого оброблення de en ru Versats Meller batch шихта огнеупорной массы Состав компонентов огнеупорной массы по количественному содержанию и зерновому составу приготовленный для дальнейшей обработки 25 вогнетривке покриття Вогнетривкий матеріал який наносять на робочу поверхню виробу з метою її захисту від зносу в процесі експлуатації de en fr ru feuerfeste Schicht refraclory coating rev?tement r?fractaire огнеупорное покрытие Огнеупорный материал наносимый на рабочую поверхность изделия с целью защиты ее от износа в процессе эксплуатации 2 ОБРОБЛЕННЯ ВОГНЕТРИВКОЇ СИРОВИНИ ТА ВОГНЕТРИВКИХ МАС 26 оброблення вогнетривкої сировини та вогнетривких мас Комплекс операцій які виконуються для палання вогнстривкіґі сировині чи вогнетривким масам заданих технологічних властивостей de en ru Aufbereitung des Rohsioffes und der feuerfesten Mischung treatment of raw material and of refractory mix обработка огнеупорного сырья огнеупорных масс Комплекс операции выполняемых для придания огнеупорному сырью или огнеупорным массам заданных технологических свойств 27 дроблення вогнетривкої сировини Зменшення розмірів великих кусків матеріалу de en fr ru Brecher crushing concassage дробление огнеупорного сырья Уменьшение размеров материала в кусках больших размеров 28 подрібнення вогнетривкої сировини Зменшення розмірів зерен вогнетривкої сировини під дією механічних зусиль для одержання зерна розміром від 5 00 до 0 09 мм de en fr ru Zerkleinerung grinding broyage измельчение огнеупорного сырья Уменьшение размеров зерен огнеупорного сырья под действием механических усилий для получения зерен крупностью от 5 00 до 0 09 мм 29 помел вогнетривкої сировини Зменшення розмірів зерен вогнетривкої сировини під дією механічних зусиль для одержання зерна розміром меншим ніж 0 09 мм de en ru Mahian milling помол огнеупорного сырья Уменьшение размеров зерен огнеупорного сырья под действием механических усилий для получения зерна крупностью менее 0 09 мм 30 спільний помел вогнетривкої сировини Помел вогнетривкої сировини лід час якого здійснюється спільне оброблення двох чи більше різнорідних видів матеріалів de ru Mischmahlen совместный помол огнеупорного сырья Помол огнеупорного сырья при котором осуществляется совместная обработка двух или более разнородных видов материалов 31 мокрий помел вогнетривкої сировини Помел вогнетривкої сировини за наявності рідини до утворення суспензії de en ru Nessmahlen wet milling мокрый помол огнеупорного сырья Помол огнеупорного сырья в присутствии жидкости до образования суспензии 32 сухий помел вогнетривкої сировини Помел вогнетривкої сировини в сипкому стані de en ru Trockenmahlen dry milling сухой помол огнеупорного сырья Помол огнеупорного сырья в сыпучем состоянии 33 розсівання вогнетривкої сировини Оброблення вогнетривкої сировини яке полягає у розподілі на ситах вогнетривкого матеріалу неоднорідного за розміром зерен на два чи більше відносно однорідних за розміром зерен продукта de en ru Sieben sieving рассев огнеупорного сырья Обработка огнеупорного сырья заключающаяся в разделении на ситах огнеупорного материала неоднородного по величине зерен на два или более относительно однородных по величине зерен продукта 34 вилежування вогнетривкої маси Оброблення вогнетривкої маси яке полягає в її утриманні протягом визначеного часу у вологому стані de en fr ru Mauken souring ageing fourissage вылеживание огнеупорной массы Обработка огнеупорной массы заключающаяся в содержании ее в течение определенного времени во влажном состоянии 35 вакуумування вогнетривкої маси Оброблення вогнетривкої маси для видалення з неї повітря створенням розрідження в середовищі що оточує вогнетривку масу de en fr ru Vakuumieren Entl?ften de-aering d?sa?rage вакуумирование огнеупорной массы Обработка огнеупорной массы для удаления из нее воздуха путем создания разрежения в среде окружающей огнеупорную массу 36 спінення вогнетривкої маси Оброблення вогнетривкої маси для надання їй пористої структури утворенням у вогнетривкій масі бульбашок газу de en ru Scheumen Schaumver-fahren foaming вспенивание огнеупорной массы Обработка огнеупорной массы с целью придания ей пористой структуры путем образования в огнеупорной массе пузырьков газа 3 ВИДИ ФОРМУВАННЯ ВОГНЕТРИВКИХ MAC 38 формування вогнетривкої маси Нд формовка Надання вогнетривкій масі заданої форми та розмірів de en fr ru Formgebung Verformung moulding forming making shaping moulage формование огнеупорной массы Придание огнеупорной массе заданной формы и размеров 38 пресування вогнетривкої маси Нд пресовка Формування вогнетривкої маси під дією пресового зусилля de en fr ru Pressen pressing pressage прессование огнеупорной массы Формирование огнеупорной массы под воздействием прессового усилия 39 пластичне пресування вогнетривкої маси Нд штампування із пластичних мас Пресування вогнетривкої маси яка перебуває в пластичному стані de en fr ru Nassknetpressverfshren plastische Verforsung plastic mouding soft mud moulding soft plastic forming moulage en pаte plastique пластическое прессование огнеупорной массы Прессование огнеупорной массы находящейся в пластическом состоянии 40 видавлювання вогнетривкої маси Нд видавлювання через мундштук Пластичне пресування ущільненням та віджиманням вогнетривкої маси через пристрій з отвором de en fr ru Strangpressen extrusion extrusion выдавливание огнеупорной массы Пластическое прессование путем уплотнения и выжимания огнеупорной массы через приспособление с отверстием 41 допресовування Пластичне пресування під час якого зазделегідь сформованій вогнетривкій масі надаються задані в сирці форма та розміри de en fr ru Nachpressen repressing r?pressage допрессовка Пластическое прессование при котором предварительно сформованной огнеупорной массе придаются заданные в сырце форма и размеры 42 термопластичне формування вогнетривкої маси Пластичне пресування із заготовки доведеної до пластичного стану нагріванням. ru термопластическое формование огнеупорной массы Пластическое прессование из заготовки доведенной до пластичного состояния нагревом 43 напівсухе пресування вогнетривкої маси Нд сухе пресування порошків Пресування вогнетривкої маси яка перебуває в порошкоподібному стані de en fr ru . Halbtrockenpressverfahreri Trockenpressen dry pressing semi-dry pressing pressage ? sec полусухое прессование огнеупорной массы Прессование огнеупорной массы находящейся в порошкообразном виде 44 гаряче пресування вогнетривкої маси Пресування під час якого порошкоподібна вогнетривка маса одночасно підлягає дії тиснення та нагрівання de en ru Heisspressen hot pressing горячее прессование огнеупорной массы Прессование при котором порошкообразная огнеупорная масса одновременно подвергается воздействию давления и нагрева 45 гідропресування вогнетривкої маси Нд віброформувапнм Напівсухе пресування під час якого вогнетривка маса одночасно підлягає дії механічних коливань та тиску de en fr ru Vibrationsverformung R?ttelverformung R?ttelpressen vibration pressing moulage par vibration вибропрессование огнеупорной массы Полусухое прессование при котором огнеупорная масса одновременно подвергается воздействию механических колебаний и давлению 46 однобічне пресування вогнетривкої маси Пресування вогнетривкої маси під час якого пресове зусилля застосовується з одного боку форми de ru einseitiges Pressen одностороннее прессование огнеупорной массы Прессование огнеупорной массы при котором прессовое усилие прилагается с одной стороны формы 47 двобічне пресування вогнетривкої маси Пресування вогнетривкої маси під час якого пресове зусилля застосовується з двох протилежних боків форми de ru doppelseitiges Pressen двустороннее прессование огнеупорной массы Прессование огнеупорной массы при котором прессовое усилие прилагается с двух противоположных сторон формы 48 ізостатичне пресування вогнетривкої маси Пресування вогнетривкої маси під час якого однакове пресове зусилля застосовується до всіх поверхонь пресованої вогнетривкої маси de en fr ru isostatisches Pressen isostatio pressing pressage isostatique изостатическое прессование огнеупорной массы Прессование огнеупорной массы при котором равное прессовое усилие прилагается ко всем поверхностям прессуемой огнеупорной массы 49 гідростатичне пресування вогнетривкої маси Ізостатичне пресування під час якого середовищем яке передає пресове зусилля на пресовану у формі вогнетривку масу є рідина de en fr ru hydrostatisches Pressen hydrostatio pressing pressage hydrostatique гидростатическое прессование огнеупорной массы Изостатическое прессование при котором средой передающей прессовое усилие на прессуемую в форме огнеупорную массу является жидкость 50 одноразове пресування вогнетривкої маси Нд одноступінчасте пресування Пресування вогнетривкої маси під час якого пресоье зусилля докладається до неї один раз протягом пресування de en ru Einmalpressen first pressing однократное прессование огнеупорной массы Прессование огнеупорной массы при котором прессовое усилие прилагается к ней одни раз в течение прессования 51 багаторазове пресування вогнетривкої маси Пресування вогнетривкої маси під час якого пресове зусилля докладається до неї два чи більше разів протягом пресування de en ru mehrstufiges Pressen Mehrfachpressen repeated pressing многократное прессование огнеупорной массы Прессование огнеупорной массы при котором прессовое усилие прилагается к ней два или более раз в течение прессования 52 ступінчасте пресування вогнетривкої маси Нд багатоступінчасте пресування Багаторазове пресування з послідовно зростаючим пресовим зусиллям ru ступенчатое прессование огнеупорной массы Многократное прессование с последовательно нарастающим прессовым усилием 53 трамбування вогнетривкої маси Нд набиття трамбівка Формунання вогнетривкої маси під час якого вона підлягає дії послідовних багаторазових ударів по її поверхні de en fr ru Stampfen ramming damage pilonnage трамбование огнеупорной массы Формование огнеупорной массы при котором она подвергается воздействию многократных ударов по ее поверхности 54 ручне трамбування вогнетривкої миси de en fr ru Handstampfen hand ramming damage ? la main ручное трамбование огнеупорной массы 55 віброущільнення вогнетривкої маси Формування вогнетривкої маси під дією механічних коливань de en ru Vibroverdichtung vibrocompacting виброуплотнение огнеупорной массы Формование огнеупорной массы под воздействием механических колебаний 56 лиття вогнетривкої маси Нд відливка Формування вогнетривкої маси яка перебуває в рідкошіинному стані заливанням її у форму de en fr ru Giessen Abgessen Vergiessen gasting coulage литье огнеупорной массы Формование огнеупорной массы находящейся в жидкотекучем состоянии путем заливки ее в форму 57 шлікерне лиття Нд лиття із шликерів суспензій Лиття вогнетривкої маси під час якого виріб формується за рахунок поглинання рідких компонентів шлікеру матеріалом форми de en fr ru Schlickergiessen slip casting coulage en barbotine шликерное литье Литье огнеупорной массы при котором изделие образуется за счет поглощения жидких компонентов шликера материалом формы 58 лиття з розплаву Лиття вогнетривкої маси під час якого виріб утворюється за рахунок кристалізації залитого у форму вогнетривкого розплаиу внаслідок зниження його температури de en fr ru Schmelzgiessen fusion casting coulage par fusion литье из расплава Литье огнеупорной массы при котором изделие образуется :ia счет кристаллизации залитого и форму огнеупорного расплава при снижении его температуры 4 СУШІННЯ ВОГНЕТРИВКОГО МАТЕРАІЛУ 59 сушіння вогнетривкого матеріалу Видалення вологи з вогнетривкого матеріалу випаровуванням de en fr ru Trocknung drying s?chage сушка огнеупорного материала Удаление влаги из огнеупорного материала испарением 60 природне сушіння вогнетривкого матеріалу Сушіння вогнетривкого матеріалу під дією природних джерел тепла de en fr ru Lufttrocknung nat?rliche Trocknung natural air drying s?chage naturel естественная сушка огнеупорного материала Сушка огнеупорного материала под воздействием естественных источников тепла 61 штучне сушіння вогнетривкого матеріалу Сушіння вогнетривкого матеріалу під дією штучних джерел тепла de en ru k?nstliche Trocknung s?chage artificial искусственная сушка огнеупорного матеpиалa Сушка огнеупорного материала под воздействием искусственных источников тепла 5 ВИПАЛЮВАННЯ ВОГНЕТРИВКОГО МАТЕРІАЛУ 62 випалювання вогнетривкого матеріалу Оброблення вогнетривкого матеpiaлy високими температурами яке здійснюється для надання йому необхідних властивостей de en fr ru Brennen Branu firing burning cuisson обжиг огнеупорного материала Обработка огнеупорного материала воздействием высоких температур осуществляемая с целью придания ему необходимых свойств 63 кальцинування вогнетривкого матеріалу Випалювання вогнетривкого матеріалу здійснюване за температур достатніх для окислення органічних домішок розкладання гідратів та карбонатів de en fr ru Kalzinieren calcination calcination кальцинация огнеупорного материала Обжиг огнеупорного материала осуществляемый при температурах достаточных для окисления органических примесей и разложения гидратов и карбонатов 64 випалювання сирцю Випалювання висушеного сирцю вогнетривкого виробу для надання йому заданих властивостей de en ru Rohbrand green burning обжиг сырца Обжиг высушенного сырца огнеупорного изделия для придания ему заданных свойств 65 режим випалювання Поєднання основних параметрів що задаються та визначають процес випалювання de en ru Brennweise burning schedule burning regime режим обжига Сочетание основных параметров которые задаются и определяют процесс обжига 66 стадія випалювання Частина часу випалювання яка характеризується визначеним температурним інтервалом. Примітка. Під мас випалювання вогнетрнаких матеріалів розрізняють три основні стадії: нагрівання до максимальної температури витримування при максимальній температурі охолодження до температури вивантажений en ru burning siage стадия обжига Часть времени обжига характеризующаяся определенным температурным интервалом. Примечание. При обжиге огнеупорных материалов различают три основные стадии: нагрев до максимальной температуры выдержку при максимальной температуре охлаждение до температуры выгрузки 67 одноразове випалювання Випалювання під час якого кожна з його стадій здійснюється один раз de en fr ru Einmalbrand one-fire process proc?d? de monocuisson однократный обжиг Обжиг при котором каждая из его стадий осуществляется один раз 68 ступінчасте випалювання Випалювання під час якого кожна чи деякі з його стадій здійснюються два або більше разів із зростаючою максимальною температурою витримування de en fr ru Stufenbrand repealed firing double firing retiring proc?d? ? double cuisson ступенчатый обжиг Обжиг при котором каждая или некоторые из его стадии осуществляются два и более раз с нарастающей максимальной температурой выдержки 69 садка Сирець розміщений у визначеному порядку в печі або на пічній вагонетці та призначений для випалювання de en fr ru Seizen setting empilage enfournement encastage садка Сырец размещенный в определенном порядке в печи или на печной вагонетке и предназначенный для обжига 70 щільність садки Відношення маси садки до корисного об'єму печі de ru Satzdichte плотность садки Отношение массы садки к полезному объему печи 71 однорядна садка Садка за якої сирець складений в один ряд de ru einetagiges Setzen einschichtiges Setzen однорядная садка Садка по высоте которой сырец уложен в один ряд 72 багаторядна садка Садка яка передбачає укладення сирцю в два чи більше рядів de ru vieletatiges setzen vielschichtiges setzen многорядная садка Садка по высоте которой сырец уложен в два и более рядов 73 одномарочна садка Садка яка складається із сирцю вогнетривких виробів однієї марки ru одномарочная садка Садка состоящая из сырца огнеупорных изделий одной марки 74 багатомарочиа садка Садка яка складається із сирцю вогнетривких виробів двох чи більше марок ru многомарочная садка Садка состоящая из сырца огнеупорных изделий двух и более марок 75 цикл випалювання Інтервал часу від завантаження сирцю до вивантаження вогнетривких виробів de en fr ru Brennzyklus Brennperiode burning cycle cycle de cuisson цикл обжига Интервал времени от загрузки сырца до выгрузки огнеупорных изделий из печи АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК УКРАЇНСЬКИХ ТЕРМІНІВ брикет вогнетривкого матеріалу вакуумування вогнетривкої маси видавлювання вогнетривкої маси видавлювання через мундштук вилежування вогнетривкої маси випалювання вогнетривкого матеріалу випалювання одноразове випалювання сирцю випалювання ступінчасте виріб вогнетривкий вібропресування вогнетривкої маси віброущільнення вогнетривкої маси віброформування відливка вогнетрив добавка вогнетривкої маси добавка активувальна вогнетривкої маси добавка антиоксидка добавка вигораюча вогнетривкої маси добавка клейова вогнетривкої маси добавка мінералізувальна вогнетривкої маси добавка пінотвірна вогнетривкої маси добавка поротвірна вогнетривкої маси добавка спікальна вогнетривкої маси добавка стабілізувальна вогнетривкої маси допрссовування дробіння вогнетривкої сировини заготовка Нд зерновий склад вогнетривкої маси зв'язка зв'язник вогнетривкої маси кальцинування вогнетривкого матеріалу компонент вогнетривкої маси компонент вогнетривкої сировини основний лиття вогнетривкої маси лиття з розплаву лиття з суспензії Нд лиття із шлікерів Нд лиття шлікерне маса вогнетривка матеріал вогнетривкий мінералізатор Нд набиття Нд оброблення вогнетривкої сировини та вогнетривких мас опріснювач пінеутворювач Нд плавень подрібнення вогнетривкої сировини 4 35 40 40 34 62 67 64 68 1 45 55 45 56 2 13 14 20 19 22 15 21 18 16 17 41 27 4 8 11 11 63 9 12 56 58 57 57 57 5 2 15 54 26 10 21 23 28 покриття вогнетривке помел вогнетривкої сировини помел вогнетривкої сировини мокрий помел вогнетривкої сировини спільний помел вогнетривкої сировини сухий пороутворювач Нд пресовка Нд пресування багатоступінчасте Нд пресування вогнетривкої маси пресування вогнетривкої маси багаторазове пресування вогнетривкої маси гаряче пресування вогнетривкої маси гідростатичне пресування вогнетривкої маси двобічне пресування вогнетривкої маси ізостатичне пресування вогнетривкої маси напівсухе пресування вогнетривкої маси однобічне пресування вогнетривкої маси одноразове пресування вогнетривкої маси пластичне пресування вогнетривкої маси ступінчате пресування одноступінчасте Нд пресування порошків сухе Нд протяжка Нд режим випалювання розплав вогнетривкого матеріалу розсівання вогнетривкої сировини садка садка багатомарочна садка багаторядна садка одномарочна садка однорядна сирець вогнетривкого виробу склад вогнетривкої маси зерновий склад гранулометричний Нд спінення вогнетривкої маси спінювач Нд стадія випалювання сушіння вогнетривкого матеріалу сушіння вогнетривкого матеріалу природне сушіння вогнетривкого матеріалу штучне трамбівка Нд трамбування вогнетривкої маси : трамбування вогнетривкої маси ручне флюс Нд формовка Нд формування вогнетривкої маси формування вогнетривкої маси термопластичне цикл випалювання шихта вогнетривкої маси шлікер вогнетривкого матеріалу штампування із пластичних мас Нд щільність садки 25 29 31 30 32 18 38 52 38 51 4 49 47 48 43 46 50 52 52 51 43 40 65 7 33 69 74 72 73 71 3 8 8 36 21 66 59 60 61 53 53 54 23 37 37 42 75 24 6 39 70 АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК НІМЕЦЬКИХ ТЕРМІНІВ Abgiessen Antioxydationszusatz Activierungstoff Aufbereitung des Rohstoffes und der feuerfester Mischung Ausbrannstoff Baustoff feuerfester Beschickung Bindemittel Brand Brechen Brenndauer Brennen Brennperiode Brennweise Brennzyklus Brikett Einmalbrand Einmalpressen Ehtl?ften Erzeugnis feuerfestes feuerfeste Schicht Flussmittel Formgebung Giessen Gr?nling Halbtrockenpressverfahren Handstampfen Heisspressen Kalzinieren Klebstoff Kornaufbau Kornzusammensetzung L?fttrocknung Magerungsmhtel Mahlen Masse feuerfeste Mauken Mehrfachpressen Mineralisator Mischmahlen M?ller Nachpressen Nassknetpressverfahren Nessmahlen Porenbildner Pressen Pressen doppelelseitiges Pressen einseitiges Pressen hydrostatisches Pressen iscostatisches Pressen mehrstufiges Rohbrand Rohlihg Ruftelpressen R?ttelverformung Schaumbildner Sch?umen 56 20 14 26 29 2 69 11 62 27 75 62 75 65 75 4 67 50 35 1 25 23 37 56 3 43 54 42 63 22 8 8 60 10 29 5 34 51 15 30 24 41 39 31 18 38 47 46 49 48 51 64 3 45 45 21 36 Schaumverfahren Schliker Schlickergissen Schmelze Schmelzgiessen Schmelzmasse Satzdichte Setzen Setzen einetagiges Setzen einschichtiges Setzen vielschtiges Setzen vielstagiges Sieben Sintermittel Stabilisierungszusatz Stampfen Strangpressen Stufenbrand Trockenmahlen Trockenpressen Trocknung Trocknung k?nstliche Trocknung nat?rliche Vakuumieren Verformung Verformung plastifische Vergiessen Versals Vibrationsverformung Vibroverdichtung Zerkleinerung Zusatz Zusatzstoff 36 6 57 7 58 10 70 69 71 71 72 72 33 16 17 53 40 68 32 43 59 61 60 35 37 39 56 24 45 55 28 13 13 АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК АНГЛІЙСЬКИХ ТЕРМІНІВ activating addition addition additive adhesive ageing antioxidzing agent batch binder bond burning burning cycle burning regime burning schedule burning stage calcination casting combustible crushing de-aering double firing dry milling dry pressing drying extrusion firing first pressing flux fosmer foaming forming fusion casting grading green green burning grinding hand ramming hot pressing hydrostatic pressing 14 13 13 22 34 20 24 11 11 62 75 65 65 66 63 56 19 27 35 68 32 43 59 40 62 50 23 21 36 37 58 8 3 64 28 54 44 49 isostatic pressing making melt milling mineralizer moulding natural air drying non-plastic material one-fire process plastic moulding pore agent pressing ramming retiring refractory refractory article refractory material refractory mix refractory coating refractory product repeated firing repeated pressing repressing semy-dry pressing setting shaping sieving sintering addition slip slip casting soft-mud moulding soft plastic forming souring stabilizer treatment of raw material and of refractory mix vibration pressing vibrocompacting wet milling 48 37 7 29 15 37 60 10 67 39 18 38 53 68 2 1 2 5 25 1 68 51 41 43 69 37 33 16 6 57 39 39 34 17 26 45 55 31 АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК ФРАНЦУЗЬКИХ ТЕРМІНІВ addition addition activant addition antioxydante addition collante agglom?rant barbotine broyage calcination concassage coulage coulage en barbotine coulage par fusion cuisson cycle de cuisson damage damage ? la main d?graissant d?sa?rage empilage enicaslage enfournement ?tat vert extrusion Лих fondant granulom?trie liant masse fondue mati?re r?fractajre min?ralisateur moulage moulage en p?le plastique moulage par vibration moussant pilonnage pourissage pressage pressage ? sec pressage hydrostatique pressage isostatique proc?d? & double cuissons proc?d? de monocuisson produit r?fractaire r?fractaire rev?tement r?fractaire repressage s?chage s?chage artifciel s?chage naturel stabilisant vert vitesse de s?chage 13 14 20 16 11 6 28 63 27 56 57 58 62 75 53 54 10 35 69 69 69 3 40 23 23 8 11 7 2 15 37 39 41 21 53 34 38 43 49 48 68 67 1 2 25 41 59 61 60 17 3 65 АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК РОСІЙСЬКИХ ТЕРМІНІВ брикет огнеупорного материала вакуумирование огнеупорной массы вещество огнеупорной массы связующее вибропрессование огнеупорной массы виброуплотнение огнеупорной массы вспенивание огнеупорной массы выдавливание огнеупорной массы вылеживание огнеупорной массы добавка антиоксидная добавка огнеупорной массы добавка огнеупорной массы активирующая добавка огнеупорной массы выгорающая добавка огнеупорной массы клеющая добавка огнеупорной массы минерализующая добавка огнеупорной массы пенообразующая добавка огнеупорной массы порообразующая добавка огнеупорной массы спекающая добавка огнеупорной массы стабилизирующая допрессовка дробление огнеупорного сырья изделие огнеупорное измельчение огнеупорного сырья кальцинация огнеупорного материала компонент огнеупорной массы компонент огнеупорной массы основной литье из расплава литье огнеупорной массы литье шликерное масса огнеупорная материал огнеупорный обжиг огнеупорного материала обжиг однократный обжиг ступенчатый обжиг сырца обработка огнеупорного сырья и огнеупорных масс огнеупор отощитель плавень плотность садки покрытие огнеупорное помол огнеупорного сырья помол огнеупорного сырья мокрый помол огнеупорного сырья совместный помол огнеупорного сырья сухой прессование огнеупорной массы прессование огнеупорной массы гидростатическое прессование огнеупорной массы горячее прессование огнеупорной массы двустороннее прессование огнеупорной массы изостатическое прессование огнеупорной массы многократное прессование огнеупорной массы однократное прессование огнеупорной массы одностороннее прессование огнеупорной массы пластическое прессование огнеупорной массы полусухое прессование огнеупорной массы ступенчатое расплав огнеупорного материала рассев огнеупорного материала режим обжига садка садка многомарочная садка многорядная садка одномарочная садка однорядная связка состав огнеупорной массы зерновой стадия обжига сушка огнеупорного материала сушка огнеупорного материала естественная сушка огнеупорного материала искусственная сырец огнеупорного изделия трамбование огнеупорной массы . трамбование огнеупорной массы . ручное формование огнеупорной массы формование огнеупорной массы термопластическое цикл обжига шихта огнеупорной массы шликер огнеупорного материала 4 35 11 45 55 36 41 34 20 13 14 19 22 15 21 18 16 17 41 27 1 28 63 9 12 58 56 57 5 2 62 67 68 64 26 2 10 23 70 25 29 31 30 32 38 49 44 47 48 51 50 46 39 43 52 7 33 65 69 74 72 73 71 11 8 66 59 60 61 3 53 54 37 42 75 24 6 ІНФОРМАЦІЙНІ ДАНІ 1 РОЗРОБЛЕНО I ВНЕСЕНО Українським Державним науково-дослідним інститутом вогнетривів УкрНДІВ РОЗРОБНИКИ: М. В. Пітак д.т.н.; В. П. Кравченко к.т.н.; В. Я. Толстая к.т.н. керівник теми ; Н. I. Пєтухова 2 ЗАТВЕРДЖЕНО І ВВЕДЕНО В ДІЮ наказом Держстандарту України. № 163 від 29 червня 1994 р. 3 Стандарт гармонізований з рекомендаціями ISO/P 836 частина 1 «Загальна термінологія» частина III «Виробництво» 4 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ