ДР-97

ДР-97 Допустимі рівні вмісту радіонуклідів 137Cs і 90Sr у продуктах харчування та питній воді. Державні гігієнічні нормативи

ЗАТВЕРДЖЕНО наказом МОЗ України від 19.08.97 № 255 Ведено в дію з 01.01.98 Постановою Головного державного санітарного лікаря України від 05.11.97 № 61 Державні гігієнічні нормативи Допустимі рівні вмісту радіонуклідів 137Cs і 90Sr у продуктах харчування та питній воді ДР-97 . 1. ВСТУП 1.1 Згідно з Законом України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» ст 21 вплив радіаційного фактору на населення підлягає обов'язковій регламентації. Мірою впливу радіації на організм є ефективна доза опромінення Одним із важливих заходів є зменшення доз опромінення населення е встановлення гігієнічних регламентів вмісту радіонуклідів в продуктах харчування та питній воді. 1.2 До запровадження ДР-97 концентрації 137Cs та 90Sr в продуктах харчування регламентувались «Временными допустимыми уровнями содержания радионуклидов цезия-137 134 и стронция-90 в продуктах питания и питьевой воде» ВДУ-91 затвердженими в 1991 році орієнтованими на ситуацію що склалась на той час у сфері сільськогосподарського виробництва і виробництва продуктів харчування у зв'язку з аварією на Чорнобильській АЕС. За шість років що минули з часу прийняття ВДУ-91 вміст 137Cs в середовищі і продуктах харчування внаслідок розпаду знизився настільки що обумовленими ним дозами для населення цілком можна знехтувати. Значно знизились і в останні роки стабілізувались концентрації 137Cs та 90Sr в продуктах харчування та сільськогосподарській сировині що вирощується на забруднених в результаті аварії на ЧАЕС територіях 2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 2.1 ДР-97 розроблені відповідно до законів України: «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»; «Про статус і соціатьний захист громадян які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»; «Про правовий режим території що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи»; «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку». 2.2 ДР 97 запроваджується з метою подальшого зниження дози внутрішнього опромінення населення України шляхом обмеження надходження радіонуклідів з продуктами харчування та стимуляції створення і дотримання виробниками необхідних умов одержання чистої продукції на забруднених територіях. 2.3 ДР 97 регламентують вміст радіонуклідів 137Cs та 90Sr в питній воді та продуктах харчування що реалізуються на території України або ввозяться на територію України з метою реалізації. 2.4 ДР 97 встановлені виходячи з того шо вміст радіонуклідів 137Cs та 90Sr в продуктах харчування і питній воді має забезпечити неперевищення границі річної ефективної дози внутрішнього опромінення 1 мЗв При цьому опромінення за рахунок надходження інших техногенних та природних радіонуклідів не враховується. 2.5 При розробці ДР 97 в якості критичних були прийняті групи дорослих осіб в розрахунках по 137Cs та дітей і підлітків віком 12 17 років в розрахунках по 90Sr із референтним харчовим раціоном типовим для мешканців України і вмістом радіонуклідів 137Cs та 90Sr у всіх продуктах що споживаються на рівні ДР-97 При цьому була врахована вікова залежність споживання продуктів харчування. 2.6 Чинність ДР 97 розповсюджується на всю територію України. 2.7. У виникнення радіаційних аварій можуть бути введені в установленому порядку тимчасові аварійні допустимі рівні вмісту радонуклідів в продуктах харчування і питній воді ТДР . 2.8 Визначення порядку контролю за дотриманням ДР 97 а також встановлення рівнів зняття продуктів харчування та питної води з контролю вмісту 137Cs та 90Sr здійснюється відповідними актами Міністерства охорони здоров'я України. 2.9 ДР 97 вводяться в дію постановою Головного державного санітарного лікаря України терміном на три роки. По закінченню цього терміну дія документа може бути подовжена рішенням МОЗ України та НКРЗ України але не більше ніж на 2 роки. 2.10 Із запровадженням в дію ДР 97 на всій території України скасовується чинність ВДУ-91. 3. ПРИНЦИПИ РОЗРАХУНКУ ТА ВИКОРИСТАННЯ ЗНАЧЕНЬ ДОПУСТИМИХ РІВНІВ 137Cs ТА 90Sr В ПРОДУКТАХ ХАРЧУВАННЯ 3.1 Значення допустимих рівнів мають забезпечити неперевищення границі річної ефективної очікуваної дози опромінення населення 1 мЗв за рахунок внутрішнього опромінення окремо від радіонуклідів 137Cs та 90Sr що надходять протягом року в організм з продуктами харчування та питною водою. 3.2 Умовам п. 3.1 відповідає активність добового раціону 210 Бк/добу для l37Cs та 35 Бк/добу для 90Sr. Наведені в п. 3.2 величини використовуються виключно для розрахунків значень допустимих рівнів і не с предметом гігієнічного регламентування в рамках цього документа. 3.3 В розрахунках прийнятий наступний референтний склад середньорічного добового раціону дорослої особи: № п/п Продукт Добове споживання кг 1. М'ясо і м'ясні продукти в перерахунку на м'ясо 0 186 2. Молоко і молочні продукти в перерахунку на молоко 1 022 3. Яйця шт. 0 745 4. Риба 0 048 5. Картопля 0.359 6. Овочі 0 279 7. Фрукта 0.129 8. Хліб 0 386 Разом 2 410 Прийнято також шо доросла особа спожиає за добу 2 2 л води 800 л на рік . 3.4 Розрахунки ДР для кожного із продуктів проведені з врахуванням його відносної ролі у постачанні певного радіонукліда в організм на підставі статистичного аналізу даних про вміст радіонуклідів у продуктах харчування в різних місцевостях. 3.5 Продукт крім спеціальних продуктів дитячого харчування придатний до реалізації і споживання якщо виконується співвідношення: де CCs і CSr результати вимірів питомої акт и вності радіонуклідів 137Cs та 90Sr в даному харчовому продукті; ДРCs і ДРSr нормативи вмісту 137Cs та 90Sr для даного харчового продукті за таблицею. У випадку якшо реалізація продукту заборонена. 3.6 Спеціальні продукти дитячого харчування придатні до реалізації і споживання якщо питомі активності радіонуклідів окремо 137Cs та 90Sr в даному продукті не перевищують нормативів наведених в таблиці. 3.7 Контроль вмісп 137Cs та 90Sr у харчових продуктах та питній воді проводиться на основі діючих стандартів. методичних вказівок узгоджених Головним державним санітарним лікарем України. 3.8 Нормативні документи: 3.8.1 Закони України: «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»; «Про статус і соціальний захист громадян які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»; «Про правовий режим території що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи»; «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку». 3.8.2 Нормы радиационной безопасности НРБ 76/87. M. 1988. 3.8.3 Методические рекомендации по санитарному контролю за содержанием радиоактивных веществ в объектах внешней среды. Под ред. А.Н.Марея и А С Зыковой. М. 1980. 3.8.4 Радіаційно-дозиметрична паспортизація населених пунктів території України радіоактивне забруднених внаслідок аварії на ЧАЕС. включно з тиреодозиметричною паспортизацією. Інструктивно-методичні вказівки . МОЗ України МНС України НЦРМ АМНУ; ІРЗ АТНУ. - Київ. 1996. 4. ЗНАЧЕННЯ ДОПУСТИМИХ РІВНІВ ВМІСТУ РАДІОНУКЛІДІВ 137Cs ТА 90Sr У ПРОДУКТАХ ХАРЧУВАННЯ ТА ПИТНІЙ ВОДІ Знамення допустимих рівнів вмісту радіонуклідів 137Cs та 90Sr у продуктах харчування та питній воді Бк/кг Бк/л № п/п Назва продукту 137Cs 90Sr 1. Хліб хлібопродукти 20 5 2. Картопля 60 20 3. Овочі листові коренеплоди столова зелень 40 20 4. Фрукти 70 10 5. М'ясо і м 'ясні продукти 200 20 6. Риба і рибні продукти 150 35 7. Молоко і молочні продукти 100 20 8. Яйця шт. 6 2 9. Вода 2 2* 10. Молоко згущене і концентроване 300 60 11. Молоко сухе 500 100 12. Свіжі дикоростучі ягоди і гриби 2500 250 14. Лікарські рослини 600 200 15. Спеціальні продукти дитячого харчування 40 5 16. інші продукти 600 200 * Примітка: 4 Бк/л до 01.01.1999 р.