СТП 320.30019801.048-2002

СТП 320.30019801.048-2002 Перелік будівель, споруд, приміщень виробничого, житлового та грамадського призначення, що підлягають обладнанню автоматичними установками пожежогасіння та пожежної сигналізації

СТП 320.30019801.048-2002 ПЕРЕЛІК БУДІВЕЛЬ СПОРУД ПРИМІЩЕНЬ ВИРОБНИЧОГО ЖИТЛОВОГО ТА ГРОМАДСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ ОБЛАДНАННЮ АВТОМАТИЧНИМИ УСТАНОВКАМИ ПОЖЕЖОГАСІННЯ ТА ПОЖЕЖНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ ПЕРЕЧЕНЬ ЗДАНИЙ СООРУЖЕНИЙ ПОМЕЩЕНИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО И ОБЩЕСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ПОДЛЕЖАЩИХ ОБОРУДОВАНИЮ АВТОМАТИЧЕСКИМИ УСТАНОВКАМИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ И ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ 1 Галузь використання Цей стандарт поширюється на усі підрозділи ДК"УКРТРАНСГАЗ". Цей стандарт установлює вимоги до обладнання автоматичними установками пожежогасіння та пожежної сигналізації будівель споруд приміщень виробничого житлового та громадського призначення. 2 Нормативні посилання У цьому стандарті є посилання на такі стандарти і нормативні документи: ГОСТ 2.601-95 ЕСКД Эксплуатационные документыі; ГОСТ 12.3-046-91 ССБТ. Установки пожаротушения автоматические. Общие технические требования; ГОСТ 12.4.009-83 ССБТ. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание; ГОСТ 12. 4.026-76 ССБТ. Цвета сигнальные й знаки безопасности; ГОСТ 14202-69 Трубопроводы промышленных предприятий. Опознавательная окраска предупреждающие знаки и маркировочные щитки; ГОСТ 18322-78 Система технического обслуживания и ремонта техники. ТерминыІ и определения; ГОСТ 27331-87 Пожарная техника. Классификация пожаров; ДСТУ 2272-93 Система стандартів безпеки. Пожежна безпека. Терміни та визначення; ДСТУ 2273-93 Система стандартів безпеки. Пожежна техніка. Терміни та визначення; ДНАОП 0.00-1.07-94 Правила будови і безпечної експлуатації посудин що працюють підтиском; ДНАОП 0.00-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів; ДНАОП 0.00-4.15-98 Положення про розробку інструкцій з охорони праці; НАПБ А.01.001-95 Правила пожежної безпеки в Україні; НАПБ Б.07.005-86 ОНТП 24-86 Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности; ДБН В.2.5-13-98 Пожежна автоматика будинків і споруд. ВБН В 2.2-58.1-94 Проектування складів нафти і нафтопродуктів з тиском насичених парів не вище 93 3 кПа 3 Позначення та скорочення ЛЗР легкозаймисті рідини ГР горючі рідини ЕОМ електронно-обчислювальна машина АТС автоматична телефонна станція . . . ППКП прилади приймально-контрольні пожежні ПАЕС пересувна автоматизована електростанція ЕТГ газотурбінна електростанція ГПА газоперекачувальний агрегат ГВС газовимірювальна станція РП . розподільний пристрій СК стабільний вуглеводневий конденсат ЗВГ зріджені вуглеводні гази КС компресорна станція 4 Терміни та визначення Водоживильник автоматичний - ємнісний пристрій що забезпечує роботу установки водяного та пінного пожежогасіння з розрахунковими витратами та напором вогнегасної речовини до моменту виходу на робочий режим основного водоживильника; Водоживильник основний - пристрій що забезпечує розрахункові витрати та напір вогнегасної речовини в установках водяного та пінного пожежогасіння протягом нормативного часу їх роботи. Датчик технологічний - вимірювальний пристрій що перетворює фактори супровідні пожежі і формує сигнал про пожежу в електричний сигнал що використовується в установках пожежогасіння або сигналізації. Кількість вогнегасної речовини - розрахункова кількість маса об'єм вогнегасної речовини яка міститься в установці пожежогасіння або на складі об'єкта необхідна для гасіння пожежі за нормативний час із нормативними витратами; основна - розрахункова кількість що зберігається в установках пожежогасіння й безпосередньо використовується для гасіння пожежі; резервна - розрахункова кількість що зберігається в установках пожежогасіння або на складі та перебуває в повній готовності до використання після витрачання або відсутності основного об'єму; запасна - кількість вогнегасної речовини що зберігається на складі об'єкта й призначена для відновлення за нормативний час витраченої основної та резервної кількості вогнегасної речовини. Сповішувач адресований - автоматичний пожежний сповіщувач який реагує на фактори супровідні пожежі у місці його встановлення та постійно або періодично активно формує сигнал про стан пожежонебезпечності в захищуваному приміщенні та власну працездатність із зазначенням свого номера адреси . Сповіщувач неадресований - автоматичний пожежний сповіщувач який реагує на фактори супровідні пожежі у місці його встановлення та формує сигнал про виникнення пожежі в захищуваному приміщенні без зазначення свого номера адреси . Спонукальна система - трубопровід заповнений водою розчином піноутворювача стисненим повітрям або трос із легкоплавкими замками призначений для автоматичного та дистанційного вмикання дренчерних установок і установок газового пожежогасіння із пневмоелектричним пуском а також установок порошкового пожежогасіння з термомеханічним пуском. Приміщення чергового персоналу - пункт розташований на об'єкті що охороняється із цілодобовим чергуванням персоналу обладнаний засобами відображення інформації про стан роботи установки пожежогасіння та пожежної сигналізації а також засобами зв'язку з пожежною охороною об'єкта населеного пункту і службами керування об'єктом. Простір внуїрішньостелажний внутрішній об'єм стелажа обмежений його конструкціями. Пуск автоматичний - автоматичне вмикання комутація установок пожежогасіння що здійснюється за сигналами спонукальних пристроїв установок пожежогасіння або пожежної сигналізації; Пуск дистанційний - те саме але що здійснюється вручну з допомогою кнопок пускачів та ін.} пристроїв розташованих зовні того місця де встановлені виконавчі пристрої; Пуск місцевий - те саме але що здійснюється за допомогою кнопок пускачів або механічних пристроїв що розташовані безпосередньо біля місць установлення обладнання установки пожежогасіння. Місцевий пуск використовується для вмикання установок під час пожежі у випадку відмови автоматичного або дистанційного пуску а також для перевірки їх працездатності. Розпилювач - пристрій що забезпечує випускання і розпилення вогнегасної речовини в приміщеннях що захищені установкою газового або порошкового пожежогасіння. Мережа пожежної сигналізації - сукупність ліній для вводу-виводу інформації комутації каналів і передавання сигналів від пристроїв пожежної сигналізації до приймально-контрольних приладів та пристроїв керування; сполучні лінії - лінії що з'єднують розподільні з'єднувальні коробки із кросом захисною смугою боксом або з приймально-контрольним приладом; шлейф пожежної сигналізації - електричний ланцюг що з'єднує вихідні ланцюга пожежних сповіщувачів включає в собі допоміжні виносні елементи діоди резистори і т. ін. та з'єднувальні проводи і призначений для видачі на приймально-контрольний прилад сповіщень про пожежу і несправність а в деяких випадках і для подачі електроживлення на сповішувачі; кільцева лінія - лінія шлейфа початок і кінець якої з'єднуються з приймально-контрольним приладом. Трубопровід підвідний - трубопровід що з'єднує пожежні насоси з вузлами ^ г керування установок водяного та пінного пожежогасіння; живильний - трубопровід що з'єднує вузли керування установок водяного та пінного пожежогасіння або розподільний пристрій установки газового пожежогасіння або резервуар установки порошкового пожежогасіння з розподільними трубопроводами; розподільний - трубопровід з установленими на ньому зрошувачами або розпилювачами прокладений у захищуваному приміщенні спонукальний - див. визначення терміну "спонукальна система". Розрахунковий рівень . - рівень у резервуарі під час зберігання в ньому розрахункової кількості пожежного запасу вогнегасної речовини; контрольний рівень - рівень вогнегасної речовини який визначається проектним рішенням і фіксується контрольно-вимірювальними приладами. Пристрій імпульсний ~ ємнісний пристрій що забезпечує розрахунковий тиск вогнегасної речовини в трубопроводах установки необхідний для спрацювання вузлів керування в спринклерних і дренчерних установках пожежогасіння. Норма подавання - розрахункова кількість маса або об'єм вогнегасної речовини яки необхідно подати подана на одиницю площі або об'єму об'єкта захищуваного протягом нормативного часу. Резервуар установки порошкового - ємкісний пристрій призначений для збереження пожежогасіння гадготовлення та подавання вогнегасного порошку в живильний трубопровід. 5 Загальні положення 5.1 Установки автоматичного пожежогасіння повинні забезпечувати: - час спрацьовування менший гранично допустимого часу вільного розвитку пожежі; - тривалість дії в режимі гасіння необхідну для ліквідації пожежі; - Інтенсивність подавання концентрацію вогнегасник речовин; - надійність функціонування. 5.2 Використання автоматичних установок пожежогасіння передбачає обов'язкову участь у ліквідації пожежі оперативних підрозділів пожежної охорони. 5.3 Функціональним призначенням системи пожежної сигналізації є виявлення осередку пожежі на початковій стадії її виникнення. 5.4 Запуск системи пожежної сигналізації може здійснюватися як автоматично так і вручну. 5.5 Система пожежної сигналізації повинна: - швидко виявляти місце виникнення пожежі; - надійно передавати сигнал про пожежу на приймально-контрольний прилад а також до пункту прийому сигналів про пожежу; - перетворювати сигнал про пожежу у форму зручну для сприймання персоналом захищуваного об'єкта; - залишатися нечутливою до впливу зовнішніх факторів що відмінні від факторів пожеж; - швидко виявляти та передавати сповіщення про несправності що перешкоджають нормальному функціонуванню системи. 5.6 Система пожежної сигналізації не повинна: - піддаватися впливу інших систем з'єднаних або не з'єднаних із нею; - повністю або частково пошкоджуватися під впливом факторів пожежі до їх виявлення. 5.7 Працездатність систем пожежної сигналізації характеризується не тільки спрацюванням у разі виникнення пожежі але й можливістю нормального функціонування після закінчення або в процесі дії зовнішніх факторів наприклад корозії вібрації удару електромагнітного випромінювання. 6 Характеристики установок автоматичного пожежогасіння та пожежної сигналізації 6.1 Автоматичні установки пожежогасіння повинні виконувати одночасно й функції автоматичної пожежної сигналізації. 6.2 Автоматична пожежна сигналізація повинна працювати цілодобово. 6.3 Автоматичні установки пожежогасіння за винятком спринклерних повинні мати дистанційний та місцевий пуск. 6.4 Установки водяного та пінного пожежогасіння 6.4.1 Установки водяного пінного а також водяного пожежогасіння зі змочувачем поділяють на спринклерні та дренчерні. 6.4.2 Спринклерні установки пожежогасіння залежно від температури повітря в приміщеннях можуть бути: - водозаповненими - для приміщень із мінімальною температурою повітря 5 С та вище: - повітряними - для неопалюваних приміщень будинків розташованих у районах із тривалістю періоду з середньодобовою температурою повітря яка дорівнює або нижче 8 ° С більше як 240 діб на рік; - водоповітряними - для неопалюваних приміщень будинків розташованих у районах із тривалістю періоду з середньодобовою температурою повітря яка дорівнює або нижче 8 ° С 240 і менше діб на рік. 6.4.3 У складських приміщеннях зі стаціонарними стелажами з висотою складування продукції від 5 5 до 25 м належить передбачати встановлення спринклерних зрошувачів у зоні високостелажного зберігання продукції під перекриттям покриттям під екранами у внутрішньостелажному просторі а також під перекриттям покриттям у зонах прийняття упакування та відправлення продукції. 6.4.4 Спринклерні зрошувачі установок слід встановлювати в приміщені або в обладнанні з максимальною температурою навколишнього повітря С: - до 50 -із температурою руйнування теплового замка 72° С; - від 51 до 70 -"- .- :.: 93° С; - від 71 до 100 -"- 141° С; - від 101 до 140 -"- 182° С; - від 141 до 200 -"- 240° С. 6.4.5 Дренчерні зрошувачі належить встановлювати з урахуванням їх технічних характеристик І карт зрошення для забезпечення рівномірності зрошення захищуваної площі. 6.5 Установки газового пожежогасіння 6.5.1 Установки газового пожежогасіння за методом гасіння поділяються на установки: - об'ємного пожежогасіння; - локального пожежогасіння по об'єму; - локального пожежогасіння по площі. 6.5.2 Автоматичні установки об'ємного пожежогасіння для захисту приміщень в яких можливе перебування людей повинні мати пристрої відключення автоматичного пуску згідно з вимогами ГОСТ 12.4.009. 6.5.3 Установки локального пожежогасіння по об'єму застосовуються для гасіння загоряння окремо розташованих станків агрегатів або іншого обладнання а також у тих випадках коли застосування установок об'ємного пожежогасіння технічно неможливе або економічно недоцільне. 6.5.4 Установки локального пожежогасіння по площі належить застосувати для гасіння окремих осередків займання в приміщеннях 1 групи Таблиця 1 що мають об'єм де створювана концентрація газу не буде шкідлива для здоров'я людей. Таблиця і Групи приміщень виробництв і технологічних процесів за ступенем небезпеки розвитку пожежі залежно від їх функціонального призначення і пожежного навантаження горючих матеріалів Група примі-щень Перелік характерних приміщень виробництв технологічних процесів 1 Приміщення книгосховищ бібліотек цирків зберігання спалимих музейних цінностей фондосховищ музеїв і виставок картинних галерей концертних і кіноконцертних залів залів розташування електронно-обчислювальних машин магазинів будинків управлінь готелів лікарень пожежне навантаження 200 МДж * м -2 2 Приміщення фарбувальні просочувальні малярні обезжирювальні консервації і розконсервації сумішоприготувальні промивки деталей із застосуванням ЛЗР та ГР; приміщення деревообробного текстильного трикотажного текстильно-галантерейного виробництва; приміщення виготовлення вати швейної промисловості взуттєвого шкіряного та хутрового виробництва штучних і плівкових матеріалів: приміщення целюлозно-паперового та друкарського виробництва; приміщення виробництв із застосуванням гумотехнічних виробів підприємств з обслуговування автомобілів пожежне навантаження від 200 до і 2000 МДж * м -2 3 Приміщення гумотехнічного виробництва 4 Приміщення виробництва переробки і обробки горючих природних і синтетичних волокон і пластмаси кіноплівки на нітрооснові; фарбувальні та сушильні камери ділянки відкритого фарбування і сушіння; приміщення фарбоготувальних лакоготувальних клеєготувальних виробництв із застосуванням ЛЗР і ГР; машинні зали компресорних станцій станцій регенерації гідрування екстракції і приміщення інших виробництв що переробляють горючі гази бензин спирти ефіри та інші ЛЗР і ГР пожежне навантаження понад 2000 МДж * м -2 5 Склади негорючих матеріалів у спалимій упаковці 6 Склади твердих горючих матеріалів 7 Склади лаків фарб ЛЗР ГР пластмаси гумотехнічних виробів каучуку смол* 6.6 Установки порошкового пожежогасіння 6.6.1 Установки порошкового пожежогасіння поділяються: а за способом гасіння на: Групи приміщень визначені за їх функціональним призначенням. В тих випадках коли неможливо підібрати аналогічні виробництва групу приміщення належить визначати за величиною пожежного навантаження. - установки локального пожежогасіння по об'єму; - установки локального пожежогасіння по площі; б за способом пуску на: - автоматичні установки з дублювальним ручним пуском місцевим або дистанційним ; - ручні установки з місцевим або дистанційним пуском; в за конструктивним виконанням на: - установки з розподільною мережею з автономним або централізованим джерелом робочого газу; - установки з лафетним стволом; - установки з ручним стволом; г за способом побудови на: - агрегатні установки; - модульні установки. 6.6.2 Пуск установок може бути електричним пневматичним гідравлічним механічним або комбінованим. 6.6.3 Пристрої дистанційного та ручного пуску установок мають бути захищені і розміщені згідно з ГОСТ 12.4.009. 6.6.4 Допускається застосування установок порошкового пожежогасіння для захисту об'єктів де використовуються установки з іншими вогнегасними речовинами вода піна газ . 6.6.5 Установки об'ємного пожежогасіння призначені для створення середовища яке не підтримує горіння в усьому об'ємі захищуваного приміщення і можуть бути застосовані тільки для захисту об'єктів що являють собою замкнутий простір. Двері приміщення що підлягає протипожежному захисту мають бути такими що зачиняються самостійно- Вентиляція цього приміщення повинна вимикатись до початку витікання вогнегасного порошку під час спрацювання установки. 6.6.6 Установки локального пожежогасіння застосовуються в тих випадках коли технічно неможливо або економічно недоцільно застосовувати установки об'ємного пожежогасіння. 6.6.7 Установки з лафетними стволами застосовуються для захисту об'єктів де неможливе застосування розподільних мереж велика висота приміщень інтенсивне використання підйомно-транспортних засобів і повинні розміщуватись у легкодоступних місцях таким чином щоб забезпечувалась можливість маневрування стволом в усьому робочому діапазоні а порошковий струмінь ураховуючи його ефективну дальність міг досягти найвіддаленішої межі зони захист}'. 6.6.8 Установки порошкового пожежогасіння не застосовують для захисту приміщень з наявністю ЕОМ апаратних залів АТС та інших приміщень з великою кількістю відкритих контактних пристроїв. 6.6.9 Установки порошкового пожежогасіння не слід застосовувати для гасіння глибокопроникних пожеж твердих речовин клас АІ за ГОСТ 27331 а також для гасіння горючих матеріалів і речовин спроможних горіти без доступу кисню. 6.6ЛО Автоматичні установки порошкового пожежогасіння не слід застосовувати для гасіння пожеж горючих газів клас С . 6.7 Установки пожежної сигналізації 6.7.1 Тип і кількість автоматичних пожежних сповіщувачів що встановлюються в захищуваних приміщеннях визначається необхідністю виявлення займання по всій площі приміщення пожежонебезпечних зон що контролюється. 6.7.2 Установки пожежної сигналізації повинні формувати імпульс на керування автоматичними установками пожежогасіння димовидалення й оповіщення про пожежу в разі спрацьовування не менше двох автоматичних пожежних сповіщувачів які встановлюються в одному приміщенні що контролюється. 6.7.3 Керування технологічним електротехнічним та іншим обладнанням яке блокується з установкою пожежної сигналізації допускається здійснювати в разі спрацьовування одного пожежного сповішувача. 6.7.4 Якщо установка пожежної сигналізації призначена для керування автоматичними установками пожежогасіння димовидалення й оповіщення про пожежу кожну точку поверхні що підлягає захисту необхідно контролювати не менше ніж двома автоматичними пожежними сповіщувачами. 6.7.5 В одному приміщенні належить встановлювати не менше двох не адресованих сповіщувачів або один адресований пожежний сповіщувач. 6.7.6 Тип автоматичного пожежного сповіщувача належить обирати залежно від призначення захищуваних приміщень характеру горючих матеріалів і первинних ознак пожеж; згідно з таблицею 2. Таблиця 2 Вибір автоматичних пожежних сповіщувачів залежно від призначення приміщень Перелік характерних приміщень виробництв технологічних процесів Автоматичний пожежний сповіщувач 1 2 1. Виробничі будівлі 1.1.3 виробництвом і зберіганням: - виробів з деревини синтетичних смол синтетичних волокон полімерних матеріалів текстильних трикотажних [текстильно-галантерейних швейних взуттєвих шкіряних тютюнових хутрових целюлозно-паперових виробів целулоїду гуми гумотехнічних виробів синтетичного каучуку горючих рентгенівських кіно- і фотоплівок бавовни; Тепловий або димовий - лаків фарб розчинників ЛЗР ГР мастильних матеріалів хімічних реактивів спиртогорілчаної продукції; Тепловий або полум'я - лужних металів металевих порошків каучуку природного; Полум'я - борошна комбікормів і інших продуктів та матеріалів з виділенням пилу Тепловий 1.2. 3 виробництвом: паперу картону шпалер тваринницької та птахівницької продукції Тепловий або полум'я 1.3. Зі зберіганням: негорючих матеріалів у горючій упаковці твердих горючих матеріалів Тепловий або димовий 1 2 2. Спеціальні споруди: - приміщення споруди для прокладання кабелів приміщення для трансформаторів розподільних пристроїв та щитові; Тепловий або димовий - приміщення електронно-обчислювальної техніки електронних регуляторів керувальних машин АТС радіоапаратних; Димовий - приміщення для обладнання та трубопроводів для перекачування горючих рідин і мастил для випробування двигунів внутрішнього згоряння та паливної апаратури наповнення балонів горючими газами; Тепловий або полум'я - приміщень підприємств з обслуговування автомобілів. Тепловий або димовий 3. Адміністративні побутові й громадські будівлі та споруди: - зали для глядачів репетиційні лекційні читальні та конференц-зали артистичні кулуарні костюмерні реставраційні майстерні кіносвітлопроекційні апаратні фойє холи коридори гардеробні книгосховища архіви фотолабораторії простори за підвісними стелями приміщення з персональними комп'ютерами; Димовий - склади декорацій бутафорії та реквізитів адміністративно- господарські приміщення машинолічильні станції пульти керування передпокої житлових приміщень; Тепловий або димовий - лікарняні палати приміщення підприємств торгівлі громадського харчування та побутового обслуговування службові кімнати житлові приміщення готелів і гуртожитків; Тепловий - приміщення музеїв і виставок та підпільні простори приміщень із персональними комп'ютерами. Димовий або полум'я Примітка 1. Указаний першим вид сповіщувача є пріоритетним. Примітка 2. Використання інших видів сповіщувачів або необхідність установлення в одному приміщенні автоматичних пожежних сповіщувачів що реагують на різні фактори пожежі на початку горіння визначається техніко-економічним обгрунтуванням. Примітка 3. У процесі вибирання димових сповіщувачів не рекомендується використовувати радіоізотопні сповіщувачі в приміщеннях з довготривалим перебуванням людей лікарні санаторії та інші оздоровчі заклади жилих приміщеннях готелів і гуртожитків. Забороняється встановлення радіоізотопних сповіщувачів у житлових будинках і дитячих закладах. 6.7.7 Одним шлейфом пожежної сигналізації з неадресованими пожежними сповішувачами належить обладнувати: а приміщення в межах декількох поверхів за умови загальної площі будівлі 300 м' і менше; б не більше п'яти суміжних або ізольованих приміщень загальною площею не більше 1600 м2 розташованих на одному поверсі виробничої будівлі які мають вихід у спільний коридор приміщення ; в не більше десяти а за наявності виносної світлової індикації біля входу в захищуване приміщення не більше двадцяти суміжних або ізольованих приміщень загальною площею не більше 1600 м* розташованих на одному поверсі громадських адміністративних та побутових будівель що мають вихід у спільне приміщення коридор хол вестибуль . 6.7.8 Приймально-контрольні прилади повинні забезпечувати розподіл сигналів "Пожежа" та "Несправність". 6.7.9 Допускається застосування приймально-контрольних приладів без розподілення сигналів про пожежу та несправність у разі включення в них не більше десяти шлейфів пожежної сигналізації за умови що установка пожежної сигналізації не використовується для керування автоматичною установкою пожежогасіння димовидалення оповіщення про пожежу технологічним електротехнічним та іншим обладнанням об'єкта за виключенням загальнообмінної вентиляції. 6.7.10 Приймально-контрольні прилади як правило належить встановлювати в приміщенні з цілодобовим перебуванням чергового персоналу. 6.7.11 В обгрунтованих випадках допускається встановлення приймально-контрольних приладів у приміщеннях без постійного чергування персоналу за умови передавання загальних сигналів світлових і звукових про пожежу та несправність по лініях що контролюються у приміщення чергового персоналу. У цих приміщеннях слід передбачити заходи що запобігають доступу сторонніх осіб до приймально-контрольних приладів та обладнати їх пожежною сигналізацією. 6.7.12 Приміщення чергового персоналу розміщується на першому або цокольному поверхах будівель. Допускається розміщення цього приміщення вище першого поверху у цьому випадку із приміщення повинен бути вихід назовні на сходову клітку у вестибуль або. коридор що мають вихід назовні. 7 Загальні вимоги до установок пожежної автоматики 7.1 Працездатність установок пожежної автоматики забезпечується такими заходами: - проведенням технічного обслуговування з метою забезпечення показників безвідмовної роботи на період служби; матеріально-технічним забезпеченням з метою безумовного виконання функціонального призначення в усіх режимах експлуатації підтримування і своєчасного відновлення працездатності; - опрацюванням необхідної експлуатаційної документації для обслуговуючого й чергового персоналу. 7.2 Установки пожежної автоматики повинні відповідати проектній документації та вимогам чинних нормативних документів та стандартів. Внесення будь-яких змін до конструкції установок реконструкція перепланування приміщень що захищаються та їх технологічне переоснащення дозволяється лише за наявності проектної документації яка пройшла попередню експертизу перевірку на відповідність нормативним актам з питань пожежної безпеки з .позитивним результатом в органах державного пожежного нагляду. 7.3 Проектна документація повинна пройти повторну експертизу в органах державного пожежного нагляду на відповідність вимогам чинних нормативних документів якщо протягом п'яти років з моменту експертизи проектної документації установка пожежної автоматики не була змонтована та прийнята до експлуатації. 7.4 Апаратура Й Обладнання що входять до складу установок пожежної автоматики повинні відповідати чинним стандартам технічним умовам документації заводів-виробників а також за необхідності мати державний сертифікат відповідності в Системі УкрСЕПРО або сертифікат визнаний в Україні в установленому порядку. 7.5 Усі установки пожежної автоматики мають бути справними та утримуватися в постійній готовності до виконання роботи. Несправності які впливають на їх працездатність повинні усуватися негайно інші несправності усуваються в передбачені регламентом терміни у цьому випадку необхідно робити записи у відповідних журналах. 7.6 Перевірка працездатності установок пожежної автоматики здійснюється відповідно до вимог паспортів на прилади та обладнання що входять до складу цієї установки. 7.7 Апаратура та обладнання середній термін служби яких закінчився повинні своєчасно замінюватись. 7.8 У приміщенні диспетчерського пункту та в інших місцях розміщення приладів пожежної сигналізації та вузлів керування установками пожежної автоматики має бути вивішено інструкцію про порядок дій чергового персоналу на випадок появи сигналів про пожежу або про несправність в установках пожежної автоматики. Диспетчерський пункт має бути обладнаний прямим телефонним або радіозв'язком із пожежною охороною підприємства якщо така є на об'єкті та укомплектований електричним ліхтарем. 7.9 Переведення установок з автоматичного режиму на ручний не допускається за винятком випадків обумовлених у нормативних документах. 7.10 Виконання приладів обладнання та електропроводок що входять до складу установок пожежної автоматики повинні відповідати категоріям приміщень згідно з ОНТП 24-86 класам пожежонебезпечних зон за ПУЕ вимогам ГОСТ 12.3.046 та умовам навколишнього середовища. 7.11 Звукові сигнали про пожежу повинні відрізнятись за тональністю від звукових сигналів про несправність установок пожежної автоматики. 7.12 Елементи та вузли установок пожежної автоматики повинні бути пофарбовані відповідно до вимог ГОСТ 14202 ГОСТ 12.4.009 ГОСТ 12. 4.026 8 Загальні вимоги до установок пожежної сигналізації 8.1 У разі встановлення сповіщувачів у місцях де можливе їх механічне пошкодження сповіщувачі мають обладнуватися захисними пристроями які не повинні впливати на їх працездатність та технічні характеристики. 8.2 Сповіщувачі повинні постійно утримуватися в чистоті. 8.3 Забороняється встановлювати замість непрацездатних сповіщувачів сповіщувачі іншого типу або принципу дії а також замикати шлейф у місці встановлення непрацездатного сповіщувача. 8.4 Забороняється встановлювати поблизу теплових пожежних сповіщувачів джерела тепла що здатні негативно впливати на їх робот '. 8.5 У приміщеннях де встановлені димові пожежні сповіщувачі з метою запобігання помилковим спрацьовуванням забороняється курити а також використовувати обладнання яке може утворювати пари кислот лугів пил у завислому стані. 8.6 На об'єктах у приміщеннях де розміщені прилади приймально-контрольні пожежні далі - ППКП має бути забезпечено постійне перебування чергового оперативного персоналу. 8.7 Кожного дня перед початком роботи оперативний черговий персонал повинен контролювати положення вимикачів перемикачів тумблерів а також справність світлових індикаторів наявність пломб на ППКП. 8.8 Щомісячно обслуговуючий персонал повинен перевіряти: - справність плавких запобіжників; - номінальні значення напруги в електричних мережах основного та резервного джерел живлення а також у шлейфах сигналізації; - автоматичне вмикання резервного живлення ППКП у разі зникнення основного; - працездатність ППКП у режимах "Пожежа" та "Несправність" шляхом імітації спрацьовування сповіщувачів та порушень шлейфів сигналізації. 8.9 Оперативний черговий персонал повинен щоденно візуально контролювати цілісність труб що захищають електропроводки пожежної сигналізації у місцях перехрещення із силовими електричними мережами а також у місцях прокладання крізь стіни перегородки тощо. 9 Перелік будівель споруд приміщень виробничого житлового та громадського призначення що підлягають обладнанню автоматичними установками пожежогасіння та пожежної сигналізації Таблиця 3 Найменування виробництв споруд приміщень Автоматичні засоби протипожежного захисту АУПГ АУПС 1 2 3 9.1 Виробничі будинки Будівлі і приміщення укриття компресорних станцій горючих газів 9.1.1 Відсіки двигуна компресора масло агрегатів блок-контейнерного укриття газотурбінних приводів нагнітачів + --- 9.1.2 Машзали газоперекачувальних агрегатів з газотурбінними приводами які розміщені в індивідуальних будівлях без роздільної протипожежної стіни перегородки між нагнітачем і приводом якщо разом з нагнітачем у машзалах розташовані їх маслоблоки одиничної ємністю масла більш ніж 60 кг + --- 9.1.3 Машзали газотурбінних приводів і приміщення нагнітачів які розміщені в індивідуальних будівлях з роздільною протипожежною стіною перегородкою між нагнітачем та приводом якщо разом з нагнітачем у машзалах розташовані їх маслоблоки одиничної ємністю масла більш ніж 60 кг + --- 9.1.4 Машзали електричних чи газотурбінних приводів і приміщення нагнітачів які розміщенні у загально-цехових будинках з роздільною протипожежною стіною перегородкою між нагнітачем і приводом якщо разом з нагнітачем у машзалах розташовані їх маслоблоки одиничної ємністю масла > 60 кг + --- 9.1.5 Приміщення машзали газомотокомпресорів і АГНКС а також приміщення машзали за п.9.1.2. 9.1.3 9.1.4 якщо одинична ємність маслоблоків нагнітачів та їх приводів 60 кг і менше --- + 9.1.6 Приміщення печей вогневого нагрівання ГР та ЛЗР + --- Приміщення споруди з устаткуванням для ГР та Л3Р із питомою масою рідини що припадає на 1 м2 площі підлоги приміщення 15 кг та більше незалежно від місця розташування вузлів трубопровідної арматури для керування цим устаткуванням. 9.1.7 Приміщення з площею підлоги до 300 м2 --- + 9.1.8 Приміщення з площею підлоги 300 м* та більше + --- Приміщення зали диспетчерських операторських апаратних щитових 9.1.9 Внутрішньоцехові канали подвійні підлоги підлогові простори об'ємом >100 м2 при кількості кабелів: 12 і більше напругою 220 В і більше + --- від 5 до 12 --- + 1 2 3 9.1.10 Внутрішньоцехові канали та подвійні підлоги підлогові простори об'ємом від 20 до 100 м3 за умови кількості кабелів: 5 і більше --- + 9.1.11 Простори над підвісною стелею за наявності кабельних трас напругою більше 220 В за умови кількості кабелів: Від 5 до 12 --- + 12 і більше + --- 9.1.12 Приміщення для розташування ЕОМ процесорів телекомунікаційних вузлів мережі ЕОМ системних програмістів систем підготування даних сервісної апаратури архівів магнітних та паперових носіїв а також у вказаних приміщеннях для 3-ох і більше комплектів малих ЕОМ + --- 9.1.13 Внутрішньоцехові кабельні тунелі галереї Об'ємом від 20 до 100 м2 --- + Об'ємом більше 100 м2 + --- 9.1.14 Міжцехові кабельні тунелі канали що розміщені поза будівлями: Об'ємом більше 50 м --- + В яких прокладено більше 12 кабелів --- + Будівлі укриття електростанцій 9.1.15 ПАЕС-2500 кВА та інші аналогічні + --- 9.1.16 Газотурбінна електростанція ЕТГ- 1000 кВА та інші аналогічні + --- 9.1.17 Аварійна електростанція з дизельгенератором + --- 9.1.18 Установка генерації стисненого повітря для запускання ГПА + --- 9.1.19 Приміщення газовимірювальних і газорозподільних станцій вузлів вимірювання газу або конденсату --- + 9.1.20 Приміщення прикордонних ГВС + --- 9.1.21 Приміщення метрологічних центрів і полігонів установок з виробництва перевірних газових сумішей хіміко аналітичних лабораторій --- + 9.1.22 Приміщення з трансформаторами масляного охолодження потужністю МВА: 63 і більше + --- Напругою кВ: 110 і вище + --- від 35 до110 --- + 9.1.23 Масляні вимикачі які встановлені в закритих РП з масою масла 60 кг і більше --- + 9.1.24 Приміщення пофарбування різними методами незалежно від площі + --- 9.1.25 Приміщення для зберігання автомашин які працюють на бензині дизельному паливі та зрідженому газі --- + 9.1.26 Приміщення для зберігання бензовозів чи автомобілів для перевезення мастильно- паливних матеріалів + --- 9.2 Складські будівлі приміщення споруди 9.2.1 Ємності споруди резервуари для зберігання ГР ЛЗР СК Згідно з ВБН В.2.2 58.1-94 9.2.2 Приміщення насосних станцій із перекачування мастил + --- 9.2.3 Приміщення насосних станцій із перекачування метанолу + --- 9.2.4 Склад горючих матеріалів: Приміщення із площею підлоги 1000 м2 + --- Приміщення із площею підлоги менше 1000 м2 --- + 9.2.5 Склади негорючих матеріалів у горючій упаковці: Приміщення із площею підлоги 1500 м2 і більше + --- Приміщення із площею підлоги менше 1500 м2 --- + 9.2.6 Склади зберігання горючих і негорючих вантажів у горючій упаковці з висотою і зберігання вантажів понад 5 5 м незалежно від площі + --- 9.2.7 Будівлі складів ЛЗР . ГР та горючих матеріалів площею підлоги: 300 м2 та більше + --- Менше 300 м2 --- + 9.2.8 Будівлі та приміщення зі ЗВГ за умови зберігання 10 балонів та більше + --- 9.3 Громадські будинки та споруди 9.3.1 Адміністративні та побутові будинки незалежно від площі й кількості поверхів --- + 9.3.2 Підприємства громадського харчування --- + 9.3.3 Готелі --- + 9.3.4 Лазні сухого жару сауни --- + 9.4 Житлові будинки 9.4.1 Гуртожитки на селищах КС --- + 9.4.2 Приміщення в житлових будинках де проживають старі люди та сім'ї з інвалідами --- + Примітка. Не слід передбачати автоматичну пожежну сигналізацію з убиральнях туалетних умивальнях кімнатах особистої гігієни жінок мийних душових та інших приміщеннях з мокрим процесом венткамерах. УДК 614.842.6:622.279.8