ДСТУ 3552-97

ДСТУ 3552-97 Ліфти пасажирськіта вантажні. Терміни та визначення

ПЕРЕДМОВА 1 РОЗРОБЛЕНО І ВНЕСЕНО Технічним комітетом з стандартизації № 104 "Ліфти" 2 ЗАТВЕРДЖЕНО І ВВЕДЕНО В ДІЮ наказом Держстандарту України від 12 травня 1997 N9260 3 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ 4 РОЗРОБНИКИ: В.А. Шаповал М.П. Пономаренко К.П. Ущенко керівник розробки Б.О. Лоначевський Є.О. Квашис Ф.В. Теуш В.В. Аверченко B.C. Величко В.Д. Кас'янов І.Ф. Артемчук В.І. Харченко В.М. Михальчук І.А. Гончаренко 3MІCT 1 Галузь використання 2 Основоположення 3 Загальні поняття 4 Типи ліфтів 5 Параметри ліфтів 6 Обладнання ліфта 7 Будівельна частина ліфта 8 Електрообладнання та пристрої керування ліфтом 9 Системи керування ліфтом Абетковий покажчик українських термінів Абетковий покажчик німецьких термінів Абетковий покажчик англійських термінів Абетковий покажчик французьких термінів Абетковий покажчик російських термінів ДСТУ 3552-97 ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ ЛІФТИ ПАСАЖИРСЬКІ ТА ВАНТАЖНІ Терміни та визначення ЛИФТЫ ПАССАЖИРСКИЕ И ГРУЗОВЫЕ Термины и определения PASENDER AND GOODS LIFTS Terms and definitions Чинний від 1998-01-01 1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ 1.1 Цей стандарт установлює терміни та визначення понять стосовно ліфтів. 1.2 Терміни регламентовані цим стандартом є обов'язковими для використання в усій нормативній документації у довідковій та навчально-методичній літературі а також для робіт з стандартизації або в разі використання результатів цих робіт включаючи програмні засоби для комп'ютерних систем. 2 ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ 2.1 Для кожного поняття встановлено один стандартизований термін. 2.2 Узята в круглі дужки частина терміна може бути випущена в разі використання терміна в документах з стандартизації. Наявність квадратних дужок у термінологічній статті означає що до неї включено два-три терміни які мають спільні терміноелементи. В абетковому покажчику ці терміни подаються окремо із зазначенням номера тієї самої статті. 2.3 Наведені визначення можна за потреби змінювати вводячи до них похідні ознаки розкриваючи значення використовуваних термінів зазначаючи об'єкти що входять до обсягу визначуваного поняття. Зміни не повинні порушувати обсягу і змісту понять визначених у стандарті. У випадках коли в терміні містяться всі необхідні і достатні ознаки понять замість їх визначення ставиться риска. 2.4 У стандарті як довідкові подано німецькі de англійські en французькі fr і російські ru відповідники стандартизованих термінів узяті з відповідних міжнародних і державних стандартів а також визначення російською мовою. Якщо визначення терміна російською мовою відсутні в чинних державних російськомовних стандартах то його переклад та визначення подається в круглих дужках. 2.5 У стандарті наведено абетковий покажчик українських термінів та абеткові покажчики іншомовних відповідників стандартизованих термінів. 2.6 Стандартизовані терміни набрано напівгрубим шрифтом синоніми курсивом. 3 ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ 3.1 ліфт Стаціонарна вантажопідіймальна машина періодичної дії призначена для підіймання та спускання людей і або вантажів у кабіні яка рухається по жорстких вертикальних напрямних чи напрямних у яких кут нахилу до вертикалі не більше ніж 15° de en fr ru Aufzug lift ascenseur лифт Стационарная грузоподъемная машина периодического действия предназначенная для подъема и спуска людей и или грузов в кабине движущейся по жестким вертикальным направляющим или направляющим у которых угол наклона вертикали не более 15° 3.2 вирівнювання Операція яка поліпшує точність зупинки відносно рівня поверхових площадок de en fr ru Einfahren leveling nivelage выравнивание Операция улучшающая точность остановки относительно уровня этажных площадок 3.3 пасажир ліфта Будь-яка особа що її перевозить ліфт de en fr ru Fahrgast passenger passager пассажир лифта Любое лицо перевозимое лифтом 3.4 користувач ліфта Особа що використовує ліфт de en fr ru Benutzer user usager пользователь лифта Лицо использующее лифт 3.5 провідник ліфта Особа яка постійно перебуває у кабіні ліфта та подає команди керування en fr ru conductor conducteur проводник лифта Лицо которое постоянно находится в кабине лифта и подает команды управления 3.6 ліфтер Особа яка керує ліфтом та стежить за виконанням пасажирами «Правил користування ліфтом» de en ru Fahrstuhlfuhrer attendant car лифтер Лицо которое управляет лифтом и следит за выполнением пассажирами «Правил пользования лифтом» 4 ТИПИ ЛІФТІВ 4 1 ліфт загального призначення Ліфт який відповідає технічним вимогам для більшості галузей використання en ru general purpose lift лифт общего назначения Лифт соответствующий техническим требованиям для большинства отраслей применения 4.2 ліфт спеціального призначення Ліфт призначений для конкретної галузі використання та чи цільового призначення en ru special purpose lift лифт специального назначения Лифт предназначенный для конкретной области применения и или целевого назначения 4.3 електричний ліфт Ліфт у якого кабіні надає руху електропривод de en ru Elektrisch Aufzuge electrical lift электрический лифт Лифт у которого кабина приводится в движение при помощи электропривода 4.4 гідравлічний ліфт Ліфт у якого кабіні надає руху електро-насосний гідропривод поступального руху de en ru Hydraulisch Aufzuge hydraulic lift гидравлический лифт Лифт у которого кабина приводится в движение при помощи электронасосного гидропривода поступательного движения 4.5 канатний ліфт; линвовий ліфт Ліфт у якого як тяговий орган використовується канат линва en ru rope lift канатный лифт Лифт у которого как тяговый орган применяется канат 4.6 ланцюговий ліфт Ліфт у якого як тяговий орган використовується ланцюг en ru chain lift цепной лифт Лифт у которого как тяговый орган применяется цепь 4.7 пасажирський ліфт Ліфт призначений для підіймання і спускання людей en fr ru passenger lift ascenseur passager пассажирский лифт Лифт предназначенный для подъема и спуска людей 4.8 пасажирський ліфт з провідником Пасажирський ліфт керування яким здійснює провідник en ru attended passender lift пассажирский лифт с проводником Пассажирский лифт управление которым осуществляет проводник 4.9 пасажирський ліфт для лікувально-профілактичних закладів Ліфт призначений для підіймання і спускання хворих у тому числі на транспортних засобах із супровідним персоналом ru пассажирский лифт для лечебно-профилактических учреждений Лифт предназначенный для подъема и спуска больных в том числе на транспортных средствах с сопровождающим персоналом 4.10 вантажний ліфт Ліфт призначений для транспортування вантажів en ru goods lift грузовой лифт Лифт предназначенный для транспортировки грузов 4.11 вантажний звичайний ліфт Вантажний ліфт кабіну якого підвішено за іі верхню частину ru грузовой обычный лифт Грузовой лифт кабина которого подвешена за ее верхнюю часть 4.12 вантажний ліфт з монорейкою Вантажний ліфт в кабіні якого передбачено можливість кріплення підвісної дороги монорейки ru грузовой лифт с монорельсом Грузовой лифт в кабине которого предусмотрена возможность крепления подвесного пути монорельса 4.13 вантажний вижимний ліфт Вантажний ліфт підіймання кабіни якого виконується завдяки дії сили на неї знизу ru грузовой выжимной лифт Грузовой лифт подъем кабины которого производится при помощи действия силы на нее снизу 4.14 вантажний тротуарний ліфт Вантажний вижимний ліфт кабіна якого виходить із шахти через люк розташований у верхній частині шахти ru грузовой тротуарный лифт Грузовой выжимной лифт кабина которого выходит из шахты через люк расположенный в верхней части шахты 4.15 вантажний малий ліфт Вантажний ліфт що має кабіну доступ людей в яку неможливий через її розміри та конструктивне виконання de en fr ru Kleing?teraufzug service lift monte-charge грузовой малый лифт Грузовой лифт имеющий кабину доступ людей в которую невозможен из-за ее размеров и конструктивного исполнения 4.16 нестандартний ліфт Ліфт з відхиленнями його параметрів та або розмірів від стандартного en ru instandard lift нестандартный лифт Лифт с отклонениями его параметров и или размеров от стандартного 4.17 вантажний ліфт з провідником Ліфт призначений для транспортування вантажів і перевезення пасажирів з провідником ru грузовой лифт с проводником Лифт предназначенный для транспортирования грузов и перевозки пассажиров с проводником 5 ПАРАМЕТРИ ЛІФТІВ 5.1 номінальна вантажопідйомність Вантажопідйомність на яку розраховано ліфт de en fr ru Nennge Tragfahigkeit rated load charge nominale номинальная грузоподъемность Грузоподъемность на которую рассчитан лифт 5.2 номінальна швидкість ліфта Швидкість кабіни на яку розраховано ліфт de en fr ru Nenngeshwindigkeit rated speed vitesse nominale номинальная скорость лифта Скорость кабины на которую рассчитан лифт 5.3 робоча швидкість ліфта Фактична швидкість руху кабіни ліфта в усталеному режимі en fr ru worker speed vitesse de travail рабочая скорость лифта Фактическая скорость движения кабины лифта в установившемся режиме 5.4 мала швидкість Знижена усталена швидкість руху кабіни на підході до посадкової завантажувальної площадки до моменту спрацьовування гальма en fr ru small speed vitesse petite малая скорость Пониженная установившаяся скорость движения кабины при подходе к посадочной погрузочной площадке до момента срабатывания тормоза 5.5 швидкість під час ревізії Швидкість руху кабіни в режимі "Ревізія" за якої дозволено перебування обслуги на даху кабіни ru скорость при ревизии Скорость движения кабины в режиме "Ревизия" при которой разрешается нахождение обслуживающего персонала на крыше кабины 5.6 середнє прискорення [сповільнення] Величина отримана як результат ділення різниці швидкостей кабіни на час за який відбулась їх зміна en ru slowing-down среднее ускорение [замедление] Величина полученная как результат деления разности скоростей кабины на время за которое случилась их перемена 5.7 висота підіймання Відстань по вертикалі між рівнями нижньої і верхньої посадкових завантажувальних площадок відповідно до конструкції ліфта en ru lifting height высота подъема Расстояние по вертикали между уровнями нижней и верхней посадочных погрузочных площадок в соответствии с конструкцией лифта 5.8 кількість зупинок Розрахункова кількість зупинок кабіни ліфта на посадкових завантажувальних площадках відповідно до конструкції ліфта de en fr ru Zulдssige Personenzahl number of landind nombred'?rrets число остановок Расчетное количество остановок кабины лифта на посадочных погрузочных площадках в соответствии с конструкцией лифта 5.9 точність зупинки Відстань по вертикалі між рівнем підлоги кабіни і рівнем посадкової завантажувальної площадки після автоматичної зупинки ліфта en ru accuracy shut-down точность остановки Расстояние по вертикали между уровнем пола кабины и уровнем посадочной погрузочной площадки после автоматической остановки лифта 5.10 корисна площа підлоги кабіни Площа кабіни вимірювана на висоті 1 0 м над підлогою без урахування поручнів en ru available car area полезная площадь пола кабины Площадь кабины измеряемая на высоте 1 0 м над полом без учета поручней 5.11 місткість кабіни Розрахункова кількість пасажирів у кабіні яка залежить від величини корисної площі її підлоги en ru seating capacity car вместимость кабины Расчетное количество пассажиров в кабине зависящее от величины полезной площади ее пола 5.12 висота кабіни Відстань по вертикалі між рівнем порога і стелею кабіни de en fr ru Fahrkorbhone height car hauteur de cabine высота кабины Расстояние по вертикали между уровнем порога и потолком кабины 5.13 ширина кабіни Відстань по горизонталі між внутрішніми поверхнями стін кабіни що її вимірюють паралельно входу в кабіну de en fr ru Fahrkorbbreite width car largeur de la cabine ширина кабины Расстояние по горизонтали между внутренними поверхностями стен кабины измеряемое параллельно входу в кабину 5.14 глибина кабіни Відстань по горизонталі між внутрішніми поверхнями стін кабіни що її вимірюють перпендикулярно ширині кабіни de en fr ru Fahrkorbtiefe depth car profondeur de la cabine глубина кабины Расстояние по горизонтали между внутренними поверхностями стен кабины измеряемое перпендикулярно ширине кабины 5.15 вільний хід кабіни Відстань можливого руху кабіни за інерцією вгору після посадки противаги на повністю стиснутий буфер чи жорсткий упор ru свободный ход кабины Расстояние возможного движения кабины по инерции вверх после посадки противовеса на полностью сжатый буфер или жесткий упор 5.16 вільний простір над кабіною Відстань від площадки на даху кабіни до частин перекриття над шахтою що виступають коли противага перебуває на повністю стиснутому буфері чи жорсткому упорі ru свободное пространство над кабиной Расстояние от площадки на крыше кабины до выступающих частей перекрытия над шахтой при нахождении противовеса на полностью сжатом буфере или жестком упоре 5.17 вільний простір під кабіною Відстань від підлоги приямка шахти ліфта до нижніх елементів кабіни що виступають крім башмаків підкладнів та фартуха під порогом після посадки кабіни на повністю стиснутий буфер чи жорсткий упор ru свободное пространство под кабиной Расстояние от пола приямка шахты лифта до нижних выступающих элементов кабины кроме башмаков и фартука под порогом после посадки кабины на полностью сжатый буфер или жесткий упор 5.18 висота [ширина] дверного прорізу Розмір який вимірюється в разі повністю відчинених дверей шахти і кабіни ru высота [ширина] дверного проема Размер измеряемый при полностью открытых дверях шахты и кабины 5.19 вільний хід противаги Відстань можливого переміщення противаги за інерцією вгору після посадки кабіни на повністю стиснутий буфер чи жорсткий упор ru свободный ход противовеса Расстояние возможного перемещения противовеса по инерции вверх после посадки кабины на полностью сжатый буфер или жесткий упор 5.20 мінімальне розривне зусилля підіймального каната Добуток суми площ дротів каната линви на номінальний опір розтягуванню дротів і на коефіцієнт відповідний типу конструкції каната линви ліфта de en fr ru Mindestbruchkraft eines Seiles minimum breaking load of a lifting charge de rupture minimale du cable минимальная разрывная нагрузка подъемного каната Произведение суммы площадей проволок каната на номинальное сопротивление растяжению проволок и на коэффициент соответствующий типу конструкции каната лифта 5.21 ширина шахти Відстань по горизонталі між внутрішніми поверхнями шахти яка вимірюється паралельно ширині кабіни de en fr ru Fahrschachtbreite width well largeur de gaine ширина шахты Расстояние по горизонтали между внутренними поверхностями шахты измеряемое параллельно ширине кабины 5.22 глибина шахти Відстань по горизонталі між внутрішніми поверхнями шахти перпендикулярно ширині шахти de en fr ru Fahrschachttiefe depth well profondeur de gaine глубина шахты Расстояние по горизонтали между внутренними поверхностями шахты перпендикулярно ширине шахты 5.23 висота шахти Відстань по вертикалі від підлоги приямка шахти до перекриття над шахтою de en fr ru Fahrschachthцne height well hauteur de gaine высота шахты Расстояние по вертикали от пола приямка шахты до перекрытия над шахтой 5.24 висота верхньої частини шахти Відстань по вертикалі від рівня верхньої посадкової завантажувальної площадки до перекриття над шахтою стелею шахти ru высота верхней части шахты Расстояние по вертикали от уровня верхней посадочной погрузочной площадки до перекрытия над шахтой потолком шахты 5.25 глибина приямка шахти Відстань по вертикалі від рівня чистої підлоги нижньої посадкової завантажувальної площадки до чистої підлоги приямка шахти de en fr ru Schachtgrubetiefe depth pit well profondeur de cuvette de gaine глубина приямка шахты Расстояние по вертикали от уровня чистого пола нижней посадочной погрузочной площадки до чистого пола приямка шахты 5.26 ширина машинного [блочного] приміщення Відстань по горизонталі між внутрішніми поверхнями стін машинного приміщення яку вимірюють паралельно ширині кабіни de en fr ru Triebwerksraumbreite width machine room largeur du local machine ширина машинного [блочного] помещения Расстояние по горизонтали между внутренними поверхностями стен машинного помещения измеряемое параллельно ширине кабины 5.27 глибина машинного [блочного] приміщення Відстань по горизонталі між внутрішніми поверхнями стін машинного приміщення яку вимірюють перпендикулярно ширині машинного приміщення de en fr ru Triebwerksraumtiete depth machine room profondeur du local de machine глубина машинного [блочного] помещения Расстояние по горизонтали между внутренними поверхностями стен машинного помещения измеряемое перпендикулярно ширине машинного помещения 5.28 висота машинного [блочного] приміщення Відстань по вертикалі між рівнем чистої підлоги машинного приміщення до найнижчих частин перекриття de en fr ru Triebwerksraumh?ne height machine room hauteur du local de machine высота машинного [блочного] помещения Расстояние по вертикали между уровнем чистого пола машинного помещения до самых низких частей перекрытия 5.29 вісь противаги - ru ось противовеса - 5.30 вісь шахти - ru ось шахты - 5.31 вісь дверного прорізу шахти [кабіни] - ru ось дверного проема шахты [кабины] - 5.32 поздовжня вісь кабіни Вісь симетрії кабіни що проходить перпендикулярно напрямку входу до кабіни ru продольная ось кабины Ось симметрии кабины проходящая перпендикулярно направлению входа в кабину 5.33 поперечна вісь кабіни Конструктивно визначена геометрична вісь кабіни яка проходить паралельно напрямку входу до кабіни ru поперечная ось кабины Конструктивно определенная геометрическая ось кабины проходящая параллельно направлению входа в кабину 5.34 міжосьова відстань Відстань між осями кабіни і противаги що проходять паралельно ru межосевое расстояние Расстояние между проходящими параллельно осями кабины и противовеса 6 ОБЛАДНАННЯ ЛІФТА 6.1 кабіна ліфта Вантажоносійний пристрій призначений для розміщення людей і або вантажу de en fr ru Fahrkorb Aufzug lift car cabine кабина лифта Грузонесущее устройство предназначенное для размещения людей и или грузов 6.2 прохідна кабіна Кабіна що має два і більше входів виходів аварійні двері не враховуються ru проходная кабина Кабина имеющая два и более входов выходов аварийная дверь не учитывается 6.3 непрохідна кабіна Кабіна що має тільки один вхід вихід аварійні двері не враховуються ru непроходная кабина Кабина имеющая только один вход выход аварийная дверь не учитывается 6.4 противага ліфта Пристрій для зрівноважування маси кабіни та частини корисного вантажу de en fr ru Gedengewicht counterweight contrepoids противовес лифта Устройство для уравновешивания массы кабины и части полезного груза 6.5 напрямні кабіни [противаги] Пристрій який забезпечує напрямок руху кабіни [противаги] de en fr ru F?hrungsschienen guides car counterweigt guides de cabine contrepoids направляющие кабины [противовеса] Устройство обеспечивающее направление движения кабины [противовеса] 6.6 башмак кабіни [противаги]; підкладень Пристрій установлений на кабіні [противазі] який визначає положення кабіни [противаги] відносно напрямних en fr ru car shoe counterweigh saulier de cabine contrepoids башмак кабины [противовеса] Устройство установленное на кабине [противовесе] которое определяет положение кабины [противовеса] относительно направляющих 6.7 привод ліфта Пристрій для надання кабіні ліфта руху en ru drive lift привод лифта Устройство для приведения кабины лифта в движение 6.8 привод дверей кабіни Пристрій для відчинення і зачинення дверей кабіни ліфта ru привод дверей кабины Устройство для открывания и закрывания дверей кабины лифта 6.9 лебідка з канатотяговим шківом Лебідка тягове зусилля якої створюється за рахунок тертя тягових канатів линв в канавках шківа ru лебедка с канатоведущим шкивом Лебедка тяговое усилие которой создается за счет трения тяговых канатов в канавках шкива 6.10 барабанна лебідка Лебідка у якої тягове зусилля створюється за рахунок кріплення тягових канатів линв до барабана і їх тертя в канавках барабана ru барабанная лебедка Лебедка у которой тяговое усилие создается за счет крепления тяговых канатов к барабану и их трения в канавках барабана 6.11 лебідка з зірочкою Лебідка у якої тягове зусилля створюється зчепленням зірочки з тяговим ланцюгом ru лебедка со звездочкой Лебедка у которой тяговое усилие создается зацеплением звездочки с тяговой цепью 6.12 тяговий канат; тягова линва Канат линва на якому на якій підвішено кабіну [противагу] en ru haulage горе тяговый канат Канат на котором подвешена кабина [противовес] 6.13 тяговий ланцюг Ланцюг на якому підвішено кабіну [противагу] en ru haulage chain тяговая цепь Цепь на которой подвешена кабина [противовес] 6.14 зрівноважувальний канат [ланцюг]; зрівноважувальна линва Канат [ланцюг] який зрівноважує масу тягових канатів [ланцюгів] en ru balancing горе chain уравновешивающий ая канат [цепь] Канат [цепь] уравновешивающий ая массу тяговых канатов [цепей] 6.15 натяжний пристрій зрівноважу-вального каната; натяжна линва зрів-новажувального каната Пристрій для створення натягу зрівноважувального каната ru натяжное устройство уравновешивающего каната Устройство для создания натяжения уравновешивающего каната 6.16 канат обмежувача швидкості; линва обмежувача швидкості Канат линва для приведення в дію обмежувача швидкості під час руху кабіни [противаги] en ru governor rope канат ограничителя скорости Канат для приведения в действие ограничителя скорости при движении кабины [противовеса] 6.17 натяжний пристрій каната обмежувача швидкості; натяжний пристрій линви обмежувача швидкості Пристрій для натягу каната линви обмежувача швидкості ru натяжное устройство каната ограничителя скорости Устройство для натяжения каната ограничителя скорости 6.18 напрямний [відвідний] блок Блок призначений для відхилення каната линви кабіни в потрібному напрямку en ru lead block направляющий [отводной] блок Блок предназначенный для отклонения каната кабины в требуемом направлении 6.19 купе кабіни Частина кабіни що складається з підлоги огорожі і стельового перекриття en ru саr compartment купе кабины Часть кабины состоящая из пола ограждения и потолочного перекрытия 6.20 підвіска кабіни [противаги] Пристрій для з'єднання кабіни [противаги] з тяговими канатами линвами [ланцюгами] ru подвеска кабины [противовеса] Устройство для соединения кабины [противовеса] с тяговыми канатами [цепями] 6.21 балансирна підвіска кабіни [противаги] Підвіска кабіни [противаги] яка забезпечує рівномірне навантаження тягових канатів линв [ланцюгів] за допомогою балансира ru балансирная подвеска кабины [противовеса] Подвеска кабины [противовеса] обеспечивающая равномерное нагружение тяговых канатов [цепей] при помощи балансира 6.22 пружинна підвіска кабіни [противаги] Підвіска кабіни [противаги] яка забезпечує рівномірне навантаження тягових канатів линв чи ланцюгів за допомогою пружин ru пружинная подвеска кабины [противовеса] Подвеска кабины [противовеса] обеспечивающая равномерное нагружение тя-говых канатов или цепей при помощи пружин 6.23 жорстка підвіска кабіни [противаги] Підвіска кабіни [противаги] без вирівнювання навантаження тягових канатів [ланцюгів] ru жесткая подвеска кабины [противовеса] Подвеска кабины [противовеса] без выравнивания нагружения тяговых канатов [цепей] 6.24 двері шахти Двері які зачиняють вхідний проріз в шахту на посадковій завантажувальній площадці de en fr ru Schachtt?ren well door porte de gaine дверь шахты Дверь закрывающая входной проем в шахту на посадочной погрузочной площадке 6.25 двері кабіни Двері які зачиняють вхідний проріз в кабіну de en fr ru Fahrkorbzug?nge car door porte de cabine дверь кабины Дверь закрывающая входной проем в кабину 6.26 аварійні двері шахти Запасні двері шахти для евакуації людей в разі аварійної зупинки ліфта en fr ru crash well door porte de securite de gaine аварийная дверь шахты Запасная дверь шахты для эвакуации людей в случае аварийной остановки лифта 6.27 аварійні двері кабіни Запасні двері кабіни для евакуації людей в разі аварійної зупинки ліфта de en fr ru Not?bersteigt?ren crash car door porte de securite de cabines аварийная дверь кабины Запасная дверь кабины для эвакуации людей в случае аварийной остановки лифта 6.28 обертально-розкривні двері кабіни [шахти] Двері що відчиняються поворотом стулки відносно вертикальної осі ru поворотно-распашная дверь кабины [шахты] Дверь открывающаяся поворотом створки относительно вертикальной оси 6.29 розсувні двері кабіни [шахти] Двері що відчиняються і зачиняються поступальним рухом стулок ru раздвижная дверь кабины [шахты] Дверь открывающаяся и закрывающаяся поступательным движением створок 6.30 горизонтально [вертикал ьно]-розсувні двері кабіни [шахти] Двері стулки яких рухаються у горизонтальному [вертикальному] напрямку ru горизонтально [вертикально]-раздвижная дверь кабины [шахты] Дверь створки которой движутся в горизонтальном [вертикальном] направлении 6.31 одностулкові [двостулкові] розсувні двері кабіни [шахти] Двері стулки яких під час відчинення зачинення рухаються в одному двох напрямку ах ru одностворчатая [двустворчатая] раздвижная дверь кабины [шахты] Дверь створки которой при открывании закрывании двигаются в одном двух направлении ях 6.32 телескопічні розсувні двері кабіни [шахти] Двері стулки яких рухаються в паралельних площинах ru телескопическая раздвижная дверь кабины [шахты] Дверь створки которой двигаются в параллельных плоскостях 6.33 ґратчасті розсувні двері кабіни Двері стулки яких у зачиненому стані утворюють грати en ru grate sliding door car решетчатая раздвижная дверь кабины Дверь створки которой в закрытом состоянии образуют решетку 6.34 напівавтоматичні двері кабіни [шахти] Двері що відчиняються вручну і зачиняються автоматично ru полуавтоматическая дверь кабины [шахты] Дверь открываемая вручную и закрывающаяся автоматически 6.35 автоматичні двері кабіни [шахти] Двері що відчиняються і зачиняються автоматично за допомогою привода дверей ru автоматическая дверь кабины [шахты] Дверь открывающаяся и закрывающаяся автоматически с помощью привода двери 6.36 секційні двері кабіни [шахти] Розсувні двері що складаються з декількох шарнірно з'єднаних секцій ru секционная дверь кабины [шахты] Раздвижная дверь состоящая из нескольких шарнирно соединенных секций 6.37 комбіновані двері кабіни [шахти] Двері відчинення і зачинення яких здійснюється поступальним і обертальним рухом стулок ru комбинированная дверь кабины [шахты] Дверь открывание и закрывание которой осуществляется поступательным и вращательным движением створок 6.38 пристрій контролю дверного прорізу Пристрій який запобігає зачиненню дверей кабіни [шахти] чи забезпечує їх реверс під час знаходження в прорізі дверей кабіни [шахти] пасажира вантажу ru устройство контроля дверного проема Устройство предотвращающее закрывание двери кабины [шахты] или обеспечивающее их реверс при нахождении в проеме двери кабины [шахты] пассажира груза 6.39 службовий ключ від дверей шахти Засіб для ручного відмикання автоматичного замка дверей шахти з посадкової завантажувальної площадки ru служебный ключ от двери шахты Средство для ручного отпирания автоматического замка двери шахты с посадочной погрузочной площадки 6.40 автоматичний замок дверей шахти Пристрій для автоматичного замикання і відмикання дверей шахти ru автоматический замок двери шахты Устройство для автоматического запирания и отпирания дверей шахты 6.41 уловлювач кабіни [противаги] Пристрій для загальмовування зупинки та утримання кабіни [противаги] на напрямних de en fr ru Fangvorrichtungen safety gears car counterweight parachute de cabine contrepoids ловитель кабины [противовеса] Устройство для затормаживания остановки и удержания кабины [противовеса] на направляющих 6.42 уловлювач з плавним гальмуванням кабіни [противаги] Уловлювач силова схема якого має пружний елемент деформація якого визначає величину зусилля що діє на гальмовий орган ru ловитель с плавным торможением кабины [противовеса] Ловитель силовая схема которого содержит упругий элемент деформация которого определяет величину усилия действующего на тормозной орган 6.43 уловлювач з плавним гальмуванням і зростаючим зусиллям Уловлювач з плавним гальмуванням у якого зусилля на гальмівний орган зростає на всьому шляху гальмування ru ловитель с плавным торможением и возрастающим усилием Ловитель с плавним торможением у которого усилие на тормозной орган возрастает на всем тормозном пути 6.44 уловлювач з плавним гальмуванням і постійним зусиллям Уловлювач з плавним гальмуванням у якого зусилля на гальмівний орган на всьому шляху гальмування постійне ru ловитель с плавным торможением и постоянным усилием Ловитель с плавным торможением у которого усилие на тормозной орган на всем тормозном пути постоянное 6.45 уловлювач з різким гальмуванням кабіни [противаги] Уловлювач у силовій схемі якого немає пружного елемента ru ловитель с резким торможением кабины [противовеса] Ловитель силовая схема которого не содержит упругого элемента 6.46 комбінований уловлювач кабіни [противаги] Уловлювач з різким гальмуванням який взаємодіє з кабіною [противагою] через амортизівний пристрій ru комбинированный ловитель кабины [противовеса] Ловитель с резким торможением взаимодействующий с кабиной [противовесом] через амортизирующее устройство 6.47 обмежувач швидкості кабіни [противаги] Пристрій для приведення в дію уловлювачів кабіни [противаги] в разі перевищення на установлене значення швидкості її руху de en fr ru Geschwindigkeitsbegrenzer fahrkorb Gegengewicht covernors car counterweight limiteur de vitesse contrepoids ограничитель скорости кабины [противовеса] Устройство для приведения в действие ловителей кабины [противовеса] при превышении на установленное значение скорости ее его движения 6.48 буфер кабіни [противаги] Пристрій для амортизації і зупинки кабіни [противаги] яка переходить нижнє робоче положення de en fr ru Puffer Fahrkorb Gegengewicht car buffer counterweight amortisseur буфер кабины [противовеса] Устройство для амортизации и остановки кабины [противовеса] которая ый переходит нижнее рабочее положение 6.49 пружинний буфер кабіни [противаги] Буфер в якому для амортизації і зупинки кабіни [противаги] використовують пружину en ru spring buffer car counterweight пружинный буфер кабины [противовеса] Буфер в котором для амортизации и остановки кабины [противовеса] используют пружину 6.50 гідравлічний буфер кабіни [противаги] Буфер в якому для амортизації і зупинки кабіни [противаги] використовують гідравлічний пристрій en ru hydraulic buffer car counterweight гидравлический буфер кабины [противовеса] Буфер в котором для амортизации и остановки кабины [противовеса] используют гидравлическое устройство 6.51 рухома підлога кабіни Підлога кабіни яка переміщається під впливом навантаження en ru floating floor car подвижный пол кабины Пол кабины который перемещается под воздействием нагрузки 7 БУДІВЕЛЬНА ЧАСТИНА ЛІФТА 7.1 огорожа шахти Конструкція яка відокремлює простір шахти de en ru Schachtumwehrung fence in well ограждение шахты Конструкция отделяющая пространство шахты 7.2 шахта ліфта .Споруда в якій переміщується кабіна і противага de en fr ru Schacht Aufzug well lift gaine d'ascenseur шахта лифта Сооружение в котором перемещается кабина и противовес 7.3 металевосітчаста шахта Шахта обгороджена з усіх боків і на всю висоту металевими сіткою та листами en ru metal screen well металл осетчатая шахта Шахта огражденная со всех сторон и на всю высоту металлическими сеткой и листами 7.4 глуха шахта Шахта обгороджена з усіх боків і на всю висоту суцільним матеріалом en ru blank well глухая шахта Шахта огражденная со всех сторон и на всю высоту сплошным материалом 7.5 комбінована шахта Шахта частина якої глуха а частина металевосітчаста en ru combine well комбинированная шахта Шахта часть которой глухая а часть ме-таллосетчатая 7.6 приставна шахта Шахта розташована зовні будинку ru приставная шахта Шахта расположенная снаружи здания 7.7 підвісна шахта Шахта яка розташована зовні будинку та має у верхній частині тримальну конструкцію до якої вона кріпиться en ru attashment well подвесная шахта Шахта расположенная снаружи здания и имеющая в верхней части несущую конструкцию к которой она крепится 7.8 перекриття над шахтою Конструкція що відокремлює внутрішній простір шахти у верхній її частині перпендикулярно огорожі стінам en ru orerlap well перекрытие над шахтой Конструкция отделяющая внутреннее пространство шахты в верхней ее части перпендикулярно ограждениям стенам 7.9 приямок шахти Частина шахти розташована нижче ніж рівень нижньої поверхової площадки de en fr ru Schachtgrube pit well cuvette приямок шахты Часть шахты расположенная ниже уровня нижней этажной площадки 7.10 машинне приміщення ліфта Приміщення в якому розташовано при-вод ди ліфта ів і чи пов'язане з ліфтом обладнання de en fr ru Triebwerksraum machine room local de machine машинное помещение лифта Помещение в котором расположены привод ды лифта ов и или связанное с лифтом оборудование 7.11 блочне приміщення ліфта Приміщення для установлення напрямних блоків de en fr ru Rollenraum Aufzug lift pulley room local de poulies блочное помещение лифта Помещение для установки направляющих блоков 7.12 тумба приямка Виступний елемент підлоги приямка під буфер кабіни en ru bollard pit тумба приямка Выступающий элемент пола приямка под буфер кабины 7.13 підлебідкова балка Будівельний виріб призначений для установлення лебідки ліфта en ru winch-girder подлебедочная балка Строительное изделие предназначенное для установки лебедки лифта 8 ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ ТА ПРИСТРОЇ КЕРУВАННЯ ЛІФТОМ 8.1 ввідний пристрій ліфта Електротехнічний пристрій для подавання і зняття електроживлення на вводі в ліфт та захисту від радіозавад під час роботи ліфта en ru input device вводное устройство лифта Электротехническое устройство для подачи и снятия электропитания на вводе в лифт и защиты от радиопомех при работе лифта 8.2 пост керування кнопковий Електротехнічний пристрій для подавання команд керування ліфтом en ru control position пост управления кнопочный Электротехническое устройство для подачи команд управления лифтом 8.3 кнопка наказу керування ліфтом Елемент кнопкового поста керування для подавання команди на пуск кабіни en ru start button кнопка приказа управления лифтом Элемент кнопочного поста управления для подачи команды на пуск кабины 8.4 кнопка виклику Електротехнічний пристрій для виклику кабіни на посадкову завантажувальну площадку en ru call button кнопка вызова Электротехническое устройство для вызова кабины на посадочную погрузочную площадку 8.5 кнопка виклику обслуги ru кнопка вызова обслуживающего персонала 8.6 команда керування Команда до системи керування що її подає особа яка користується ліфтом чи його обслуговує ru команда управления Команда в систему управления подаваемая лицом пользующимся лифтом или его обслуживающим 8.7 сигнал обслуги en ru alarm bell сигнал обслуживающего персонала 8.8 важільний апарат керування Електротехнічний пристрій з обертальним приводом ручної дії для подавання команд керування з кабіни en ru lever control eguipment рычажный аппарат управления Электротехническое устройство с поворотным приводом ручного действия для подачи команд из кабины 8.9 давач точної зупинки кабіни Пристрій який подає команду для зупинки кабіни ru датчик точной остановки кабины Устройство подающее команду для остановки кабины 8.10 селектор Багатопозиційний апарат який змінює своє комутаційне положення чи стан залежно від місця знаходження кабіни en ru selector селектор Многопозиционный аппарат изменяющий свое коммутационное положение или состояние в зависимости от места нахождения кабины 8.11 робоче освітлення ліфта Електричне стаціонарне освітлення яке забезпечує нормовану освітленість шахти і приямка машинного і блочного приміщень кабіни площадок перед дверима шахти проходів і коридорів які ведуть до цих приміщень та площадок ru рабочее освещение лифта Электрическое стационарное освещение обеспечивающее нормированную освещенность шахты и приямка машинного и блочного помещений кабины площадок перед дверями шахты проходов и коридоров ведущих к этим помещениям и площадкам 8.12 допоміжне освітлення кабіни Електричне стаціонарне освітлення кабіни яке виконується додатково до робочого освітлення і освітленість від якого не нормується ru вспомогательное освещение кабины Электрическое стационарное освещение кабины которое выполняется дополнительно к рабочему освещению и освещенность от которого не нормируется 8.13 вимикач безпеки Електротехнічний пристрій який виконує комутацію електричного кола і призначений для контролю умов безпеки роботи ліфта en ru safety switch выключатель безопасности Электротехническое устройство выполняющее коммутацию электрической цепи и предназначенное для контроля условий безопасности работы лифта 8.14 кінцевий вимикач Вимикач безпеки який спрацьовує у разі переходу кабіною верхнього чи нижнього робочих положень en ru limit switch конечный выключатель Выключатель безопасности срабатывающий при переходе кабиной верхнего или нижнего рабочих положений 8.15 вимикач завантаження кабіни Вимикач безпеки який спрацьовує у разі наявності у кабіні вантажу масою 15 кг і більше ru выключатель загрузки кабины Выключатель безопасности срабатывающий при наличии в кабине груза массой 15 кг и более 8.16 вимикач перевантаження кабіни Вимикач безпеки який запобігає пуску ліфта у разі перевантаження кабіни ru выключатель перегрузки кабины Выключатель безопасности предотвращающий пуск лифта при перегрузке кабины 8.17 вимикач уловлювачів кабіни Вимикач безпеки який контролює спрацьовування уловлювачів кабіни ru выключатель ловителей кабины Выключатель безопасности контролирующий срабатывание ловителей кабины 8.18 вимикач обмежувача швидкості кабіни Вимикач безпеки який спрацьовує у разі збільшення на установлене значення швидкості кабіни ru выключатель ограничителя скорости кабины Выключатель безопасности срабатывающий при увеличении на установленное значение скорости кабины 8.19 вимикач зачинення дверей кабіни [шахти приямка блочного приміщення] Вимикач безпеки який спрацьовує у разі відчинення дверей ru выключатель закрытия дверей кабины [шахты приямка блочного помещения] Выключатель безопасности срабатывающий при открывании дверей 8.20 вимикач зачинення аварійних дверей кабіни [шахти] Вимикач безпеки який спрацьовує у разі відчинення аварійних дверей ru выключатель закрытия аварийных дверей кабины [шахты] Выключатель безопасности срабатывающий при открывании аварийной двери 8.21 вимикач замка дверей перегородки кабіни Вимикач безпеки який спрацьовує у разі відмикання замка дверей ru выключатель замка дверей перегородки кабины Выключатель безопасности срабатывающий при отпирания замка дверей 8.22 вимикач натяжного пристрою зрівноважувальних канатів [ланцюгів] Вимикач безпеки який спрацьовує у разі переходу натяжним пристроєм зрівноважувальних канатів крайніх робочих положень ru выключатель натяжного устройства уравновешивающих канатов [цепей] Выключатель безопасности срабатывающий при переходе натяжным устройством уравновешивающих канатов крайних рабочих положений 8.23 вимикач натяжного пристрою каната обмежувача швидкості Вимикач безпеки який спрацьовує у разі переходу натяжним пристроєм каната обмежувача швидкості крайніх робочих положень ru выключатель натяжного устройства каната ограничителя скорости Выключатель безопасности срабатывающий при переходе натяжным устройством каната ограничителя скорости крайних рабочих положений 8.24 вимикач тягових канатів [ланцюгів] Вимикач безпеки який спрацьовує у разі ослаблення і чи обриву тягових канатів [ланцюгів] ru выключатель тяговых канатов [цепей] Выключатель безопасности срабатывающий при ослаблении и или обрыве тяговых канатов [цепей] 8.25 вимикач автоматичного [неавтоматичного] замка дверей шахти Вимикач безпеки який спрацьовує у разі відчинення дверей шахти ru выключатель автоматического [неавтоматического] замка двери шахты Выключатель безопасности срабатывающий при открывании двери шахты 8.26 вимикач прорізу обслуговування шахти Вимикач безпеки який спрацьовує у разі відчинення дверей прорізу ru выключатель проема обслуживания шахты Выключатель безопасности срабатывающий при открывании двери проема 8.27 вимикач замка люка кабіни Вимикач безпеки який спрацьовує у разі відмикання замка люка кабіни ru выключатель замка люка кабины Выключатель безопасности срабатывающий при отпирании замка люка кабины 8.28 вимикач закривання люка тротуарного ліфта Вимикач безпеки який спрацьовує у разі відкривання люка ru выключатель закрывания люка тротуарного лифта Выключатель безопасности срабатывающий при открывании люка 8.29 вимикач автоматичного замка люка тротуарного ліфта Вимикач безпеки який спрацьовує у разі відмикання замка люка ru выключатель автоматического замка люка тротуарного лифта Выключатель безопасности срабатывающий при отпирании замка люка 8.30 вимикач пристрою ручного привода лебідки Вимикач безпеки який контролює приєднання пристрою ручного привода до обертових частин лебідки ru выключатель устройства ручного привода лебедки Выключатель безопасности контролирующий присоединение устройства ручного привода к вращающимся частям лебедки 8.31 вимикач гальма безредукторної лебідки Вимикач безпеки який контролює роботу гальм ru выключатель тормоза безредукторной лебедки Выключатель безопасности контролирующий работу тормозов 8.32 вимикач упорів в приямку Вимикач безпеки який контролює положення упорів у приямку ru выключатель упоров в приямке Выключатель безопасности контролирующий положение упоров в приямке 8.33 вимикач гідравлічного буфера кабіни [противаги] Вимикач безпеки який контролює повернення плунжера в початкове положення після зняття з нього навантаження ru выключатель гидравлического буфера кабины [противовеса] Выключатель безопасности контролирующий возврат плунжера в исходное положение после снятия с него нагрузки 8.34 кнопка "Стоп" Вимикач безпеки для термінового зупинення кабіни ліфта вручну en ru "Stop" button кнопка "Стоп" Выключатель безопасности для экстренной остановки кабины лифта вручную 9 СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ЛІФТОМ 9.1 система керування ліфтом Сукупність пристроїв керування що забезпечують роботу ліфта відповідно до заданої програми de en ru Steuerung Aufzug control System lifts система управления лифтом Совокупность устройств управления которые обеспечивают работу лифта в соответствии с заданной программой 9.2 тип керування Сукупність основних ознак керування у разі використання ліфта за призначенням які характеризують місце та спосіб подавання команд керування та порядок їх виконання ru тип управления Совокупность основных признаков управления при использовании лифта по назначению характеризующих место и способ подачи команд управления и порядок их выполнения 9.3 просте кнопкове керування Система керування за якої ліфт спрацьовує на виклик якщо він вільний і може перевозити пасажирів що ввійшли до кабіни ru простое кнопочное управление Система управления при которой лифт отвечает на вызов если он свободен и может перевозить вошедших в кабину пассажиров 9.4 внутрішнє кнопкове просте керування Система керування за якої керування переміщенням ліфта здійснюється з кабіни en ru interiortopush-button control внутреннее кнопочное простое управление Система управления при которой управление перемещением лифта осуществляется из кабины 9.5 зовнішнє кнопкове просте керування Система керування за якої переміщення ліфта здійснюється з поверхової площадки спеціальною обслугою ru наружное кнопочное простое управление Система управления при которой перемещение лифта осуществляется с этажной площадки специальным обслуживающим персоналом 9.6 важільне керування Система керування за якої команда керування подається за допомогою важільного апарата керування en ru control lever рычажное управление Система управления при которой команда управления подается с помощью рычажного аппарата управления 9.7 змішане збірне керування під час руху вниз Система керування за якої поверхові виклики допускається реєструвати незалежно від того вільна кабіна чи ні натисненням кнопки виклику установленої на поверхах ru смешанное собирательное управление при движении вниз Система управления при которой этажные вызовы допускается регистрировать независимо от того свободна кабина или нет нажатием кнопки вызова установленной на этажах 9.8 змішане збірне керування у двох напрямках Система керування за якої потрібно по дві кнопки виклику на кожному проміжному поверсі: одна для підіймання друга для спускання ru смешанное собирательное управление в двух направлениях Система управления при которой требуются по две кнопки вызова на каждом промежуточном этаже: одна для подъема другая для спуска 9.9 збірне групове керування Система керування групою ліфтів що мають загальні апарати керування на поверхових площадках ru собирательное групповое управление Система управления группой лифтов имеющих общие аппараты управления на этажных площадках 9.10 програмне керування Система керування одним чи групою ліфтів яка дає змогу установити програму роботи ліфтів автоматично чи вручну en ru programmed control программное управление Система управления одним или группой лифтов позволяющая установить программу работы лифтов автоматически или вручную АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК УКРАЇНСЬКИХ ТЕРМІНІВ апарат керування важільний балка підлебідкова башмак кабіни башмак противаги блок відвідний блок напрямний буфер кабіни буфер противаги буфер кабіни пружинний буфер противаги пружинний буфер кабіни гідравлічний буфер противаги гідравлічний вантажопідйомність номінальна відстань міжосьова вісь дверного прорізу кабіни вісь дверного прорізу шахти вісь кабіни поздовжня вісь кабіни поперечна вісь противаги вісь шахти вимикач автоматичного замка дверей шахти вимикач автоматичного замка люка тротуарного ліфта вимикач безпеки вимикач гальма безредукторної лебідки вимикач гідравлічного буфера кабіни вимикач гідравлічного буфера противаги вимикач завантаження кабіни вимикач замка дверей перегородки кабіни вимикач замка люка кабіни вимикач зачинення аварійних дверей кабіни вимикач зачинення аварійних дверей шахти вимикач зачинення дверей блочного приміщення вимикач зачинення дверей кабіни вимикач зачинення дверей приямка вимикач зачинення дверей шахти вимикач закривання люка тротуарного ліфта вимикач кінцевий вимикач натяжного пристрою зрівноважувальних канатів вимикач натяжного пристрою зрівноважувальних ланцюгів вимикач натяжного пристрою каната обмежувача швидкості вимикач неавтоматичного замка дверей шахти вимикач обмежувача швидкості кабіни вимикач перевантаження кабіни вимикач пристрою ручного привода лебідки вимикач прорізу обслуговування шахти вимикач тягових канатів вимикач тягових ланцюгів вимикач уловлювачів кабіни вимикач упорів в приямку висота блочного приміщення висота верхньої частини шахти висота дверного прорізу висота кабіни висота машинного приміщення висота підіймання висота шахти вирівнювання глибина блочного приміщення глибина кабіни глибина машинного приміщення глибина приямка шахти глибина шахти давач точної зупинки кабіни двері кабіни двері кабіни аварійні двері кабіни автоматичні двері кабіни вертикально-розсувні двері кабіни горизонтально-розсувні двері кабіни двостулкові розсувні двері кабіни комбіновані двері кабіни напівавтоматичні двері кабіни одностулкові розсувні двері кабіни обертально-розкривні двері кабіни розсувні двері кабіни розсувні телескопічні двері кабіни розсувні ґратчасті двері кабіни секційні двері шахти двері шахти аварійні двері шахти автоматичні двері шахти вертикально-розсувні двері шахти горизонтально-розсувні двері шахти двостулкові розсувні двері шахти комбіновані двері шахти напівавтоматичні двері шахти одностулкові розсувні двері шахти обертально-розкривні двері шахти розсувні двері шахти розсувні телескопічні двері шахти секційні замок дверей шахти автоматичний зусилля підіймального каната мінімальне розривне кабіна ліфта кабіна непрохідна кабіна прохідна канат обмежувача швидкості канат зрівноважувальний канат тяговий керування важільне керування збірне групове керування змішане збірне під час руху вниз керування змішане збірне у двох напрямках керування кнопкове просте керування кнопкове просте внутрішнє керування кнопкове просте зовнішнє керування програмне кількість зупинок ключ від дверей шахти службовий кнопка виклику кнопка виклику обслуги кнопка наказу керування ліфтом кнопка "Стоп" команда керування користувач ліфта купе кабіни ланцюг зрівноважувальний ланцюг тяговий лебідка барабанна лебідка з канатотяговим шківом лебідка з зірочкою линва зрівноважувальна линва зрівноважувального каната натяжна линва обмежувача швидкості линва тягова ліфт ліфт вантажний ліфт вантажний вижимний ліфт вантажний звичайний ліфт вантажний з монорейкою ліфт вантажний з провідником ліфт вантажний малий ліфт вантажний тротуарний ліфт гідравлічний ліфт загального призначення ліфт канатний ліфт ланцюговий ліфт линвовий ліфт нестандартний ліфт пасажирський ліфт пасажирський для лікувально-профілактичних закладів ліфт пасажирський з провідником ліфт спеціального призначення ліфт електричний ліфтер місткість кабіни напрямні кабіни напрямні противаги обмежувач швидкості кабіни обмежувач швидкості противаги огорожа шахти освітлення ліфта робоче освітлення кабіни допоміжне пасажир ліфта перекриття над шахтою підвіска кабіни підвіска кабіни балансирна підвіска кабіни жорстка підвіска кабіни пружинна підвіска противаги підвіска противаги балансирна підвіска противаги жорстка підвіска противаги пружинна підкладень кабіни підкладень противаги підлога кабіни рухома площа підлоги кабіни корисна пост керування кнопковий привод дверей кабіни привод ліфта приміщення блочне ліфта приміщення машинне ліфта прискорення середнє пристрій ввідний ліфта пристрій каната обмежувача швидкості натяжний пристрій контролю дверного прорізу пристрій линви обмежувача швидкості натяжний пристрій натяжний зрівноважувального каната приямок шахти провідник ліфта простір над кабіною вільний простір під кабіною вільний противага ліфта сигнал обслуги система керування ліфтом селектор сповільнення середнє тип керування точність зупинки тумба приямка уловлювач кабіни уловлювач противаги уловлювач кабіни комбінований уловлювач противаги комбінований уловлювач з плавним гальмуванням кабіни уловлювач з плавним гальмуванням противаги уловлювач з плавним гальмуванням і постійним зусиллям уловлювач з плавним гальмуванням і зростаючим зусиллям уловлювач з різким гальмуванням кабіни уловлювач з різким гальмуванням противаги хід кабіни вільний хід противаги вільний шахта глуха шахта ліфта шахта металевосітчаста шахта комбінована шахта підвісна шахта приставна швидкість мала швидкість номінальна ліфта швидкість робоча ліфта швидкість під час ревізії ширина блочного приміщення ширина дверного прорізу ширина кабіни ширина машинного приміщення ширина шахти 8.8 7.13 6.6 6.6 6.18 6.18 6.48 6.48 6.49 6.49 6.50 6.50 5.1 5.34 5.31 5.31 5.32 5.33 5.29 5.30 8.25 8.29 8.13 8.31 8.33 8.33 8.15 8.21 8.27 8.20 8.20 8.19 8.19 8.19 8.19 8.28 8.14 8.22 8.22 8.23 8.25 8.18 8.16 8.30 8.26 8.24 8.24 8.17 8.32 5.28 5.24 5.18 5.12 5.28 5.7 5.23 3.2 5.27 5.14 5.27 5.25 5.22 8.9 6.25 6.27 6.35 6.30 6.30 6.31 6.37 6.34 6.31 6.28 6.29 6.32 6.33 6.36 6.24 6.26 6.35 6.30 6.30 6.31 6.37 6.34 6.31 6.28 6.29 6.32 6.36 6.40 5.20 6.1 6.3 6.2 6.16 6.14 6.12 9.6 9.9 9.7 9.8 9.3 9.4 9.5 9.10 5.8 6.39 8.4 8.5 8.3 8.34 8.6 3.4 6.19 6.14 6.13 6.10 6.9 6.11 6.14 6.15 6.16 6.12 3.1 4.10 4.13 4.11 4.12 4.17 4.15 4.14 4.4 4.1 4.5 4.6 4.5 4.16 4.7 4.9 4.8 4.2 4.3 3.6 5 11 6.5 6.5 6.47 6.47 7.1 8.11 8.12 3.3 7.8 6.20 6.21 6.23 6.22 6.20 6.21 6.23 6.22 6.6 6.6 6.51 5.10 8.2 6.8 6.7 7.11 7.10 5.6 8.1 6.17 6.38 6.17 6.15 7.9 3.5 5.16 5.17 6.4 8.7 9.1 8.10 5.6 9.2 5.9 7.12 6.41 6.41 6.46 6.46 6.42 6.42 6.44 6.43 6.45 6.45 5.15 5.19 7.4 7.2 7.3 7.5 7.7 7.6 5.4 5.2 5.3 5.5 5.26 5.18 5.13 5.26 5.21 АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК НІМЕЦЬКИХ ТЕРМІНІВ Aufzug Benutzer Einfahren Elektrisch Aufzuge Fahrgast Fahrkorbtiefe Fahrkorbbreite Fahrkorbh?ne Fahrkorb Aufzug Fahrkorbzug?nge Fahrschachtbreite Fahrschachttiefe Fahrschachth?ne Fahrstuhlf?hrer Fangvonichtungen F?hrungsschienen Gegengewicht Geschwindigkeitsbegrenzer Kleing?teraufzug Mindestbruchkraft eines Seiles Nenngeschwindigkeit Nennge Tragfдhigkeit Not?bersteigt?ren Puffer Fahrkorb Gegengewicht Hydraulisch Aufzuge Rollenraum Aufzug Schachtt?ren Schachtgrubetiefe Schachtumwehrung Schacht Aufzug Schachtgrube Steuerung Aufzuge Triebwerksraumbreite Triebwerksraumtiefe Triebwerksraumh?ne Tribwerksraum Zul?ssige Personenzahl 3.1 3.4 3.2 4.3 3.3 5.14 5.13 5.12 6.1 6.25 5.21 5.22 5.23 3.6 6.41 6.5 6.4 6.47 4.15 5.20 5.2 5.1 6.27 6.48 4.4 7.11 6.24 5.25 7.1 7.2 7.9 9.1 5.26 5.27 5.28 7.10 5.8 АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК АНГЛІЙСЬКИХ ТЕРМІНІВ accuracy shut down attendant car available car area bell alarm block lead bollard pit breaking load of a lifting minimum buffer car counterweight buffer hydraulic car buffer spring car counterweight button call button start button "stop" car lift chain balansing chain hauling compartment car conductor control interiortopush-button control lever control position control programmed counterweight covernors car counterweight depth car depth machine room depth pit well depth well device input door car door car grate sliding door car crash door well door well crash drive lift fence in well floor car floating guides car counterweight hlight car height machine room height well levelling lever control egnipment lift lift chain lift elektrikal lift goods lift hydraulic lift instandard lift passenger lift passenger attended lift purpose general lift purpose special lift rope lift service lifting height load rated number of landind orerlap well passenger pit well rope haulage rope balancing rope governor room machine room pulley lift safety gears car counterweight seating capacity car selector shoe car counterweight slowing-down speed rated speed small speed worker system lifts control switch safety switch limit user well attashment well blank well metal screen well lift well combine width car width well width machine room winch-girder 5.9 3.6 5.10 8.7 6.18 7.12 5.20 6.48 6.50 6.49 8.4 8.3 8.2 6.1 6.14 6.13 6.19 3.5 9.4 9.6 8.2 9.10 6.4 6.47 5.14 5.27 5.25 5.22 8.1 6.25 6.33 6.27 6.24 6.26 6.7 7.1 6.51 6.5 5.12 5.28 5.23 3.2 8.8 3.1 4.6 4.3 4.10 4.4 4.16 4.7 4.8 4.1 4.2 4.5 4.15 5.7 5.1 5.8 7.8 3.3 7.9 6.12 6.14 6.16 7.10 7.11 6.41 5.11 8.10 6.6 5.6 5.2 5.4 5.3 9.1 8.13 8.14 3.4 7.7 7.4 7.3 7.2 7.5 5.13 5.21 5.26 7.13 АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК ФРАНЦУЗЬКИХ ТЕРМІНІВ amortisseur ascenseur ascenseur passager cabine charge de rupture minimale du cable charge nominale conducteur contrepoids cuvette gaine d'ascenseur guides de cabine contrepoids hauteur de cabine hauteur de gaine hauteur du local de machine largeur de la cabine largeur de gaine largeur du local de machine limiteurde vitesse contrepoids local de machine local de poulies monte-charge nivelage nombred'arrets passager parachute de cabine contrepoids porte de securite de cabine porte de gaine porte de cabine porte de securite de gaine profondeur de la cabine profondeur de gaine profondeur de cuvette de gaine profondeur du local de mashine saulier de cabine contrepoids usager vitesse nominale vitesse de travail vitesse petite 6.48 3.1 4.7 6.1 5.20 5.1 3.5 6.4 7.9 7.2 6.5 5.12 5.23 5.28 5.13 5.21 5.26 6.47 7.10 7.11 4.15 3.2 5.8 3.3 6.41 6.27 6.24 6.25 6.26 5.14 5.22 5.25 5.27 6.6 3.4 5.2 5.3 5.4 АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК РОСІЙСЬКИХ ТЕРМІНІВ аппарат управления рычажный балка подлебедочная башмак кабины башмак противовеса блок направляющий блок отводной буфер кабины буфер кабины гидравлический буфер кабины пружинный буфер противовеса буфер противовеса гидравлический буфер противовеса пружинный вместимость кабины выключатель автоматического замка двери шахты выключатель автоматического замка люка тротуарного лифта выключатель безопасности выключатель гидравлического буфера кабины выключатель гидравлического буфера противовеса выключатель загрузки кабины выключатель закрытия аварийных дверей кабины выключатель закрытия аварийных дверей шахты выключатель закрытия дверей блочного помещения выключатель закрытия дверей кабины выключатель закрытия дверей приямка выключатель закрытия дверей шахты выключатель замка дверей перегородки кабины выключатель замка люка кабины выключатель закрытия люка тротуарного лифта выключатель загрузки кабины выключатель конечный выключатель ловителей кабины выключатель натяжного устройства каната ограничителя скорости выключатель натяжного устройства уравновешивающих канатов выключатель натяжного устройства уравновешивающих цепей выключатель неавтоматического замка двери шахти выключатель ловителей кабины выключатель ограничителя скорости кабины выключатель перегрузки кабины выключатель проема обслуживания шахты выключатель тормоза безредукторной лебедки выключатель тяговых канатов выключатель тяговых цепей выключатель упоров в приямке выключатель устройства ручного привода лебедки высота блочного помещения высота верхней части шахты высота дверного проема высота кабины высота машинного помещения высота подъема высота шахты выравнивание глубина блочного помещения глубина кабины глубина машинного помещения глубина приямка шахты глубина шахты грузоподъемность номинальная датчик точной остановки кабины дверь кабины дверь кабины аварийная дверь кабины автоматическая дверь кабины вертикально-раздвижная дверь кабины горизонтально-раздвижная дверь кабины двустворчатая раздвижная дверь кабины комбинированная дверь кабины полуавтоматическая дверь кабины одностворчатая раздвижная дверь кабины поворотно-распашная дверь кабины раздвижная дверь кабины раздвижная решетчатая дверь кабины секционная дверь кабины раздвижная телескопическая дверь шахты дверь шахты аварийная дверь шахты автоматическая дверь шахты вертикально-раздвижная дверь шахты горизонтально-раздвижная дверь шахты двустворчатая раздвижная дверь шахты комбинированная дверь шахты одностворчатая раздвижная дверь шахты поворотно-распашная дверь шахты полуавтоматическая дверь шахты раздвижная дверь шахты раздвижная телескопическая дверь шахты секционная замедление среднее замок двери шахты автоматический кабина лифта кабина непроходная кабина проходная канат ограничителя скорости канат тяговый канат уравновешивающий ключ от двери шахты служебный кнопка вызова кнопка вызова обслуживающего персонала кнопка приказа кнопка "Стоп" команда управления купе кабины лебедка барабанная лебедка с канатоведущим шкивом лебедка со звездочкой лифт лифт гидравлический лифт грузовой лифт грузовой выжимной лифт грузовой малый лифт грузовой обычный лифт грузовой с монорельсом лифт грузовой с проводником лифт грузовой тротуарный лифт канатный лифт нестандартный лифт общего назначения лифт пассажирский лифт пассажирский для лечебно-профилактических учреждений лифт пассажирский с проводником лифт специального назначения лифт цепной лифт электрический лифтер ловитель кабины ловитель кабины комбинированный ловитель с плавным торможением кабины ловитель с плавным торможением противовеса ловитель с плавным торможением и возрастающим усилием ловитель с плавным торможением и постоянным усилием ловитель противовеса ловитель противовеса комбинированный ловитель с резким торможением кабины ловитель с резким торможением противовеса нагрузка подъемного каната разрывная минимальная направляющие кабины направляющие противовеса ограждение шахты ограничитель скорости кабины ограничитель скорости противовеса освещение кабины вспомогательное освещение лифта рабочее ось дверного проема кабины ось дверного проема шахты ось кабины поперечная ось кабины продольная сь противовеса ось шахты пассажир лифта перекрытие над шахтой площадь пола кабины полезная подвеска кабины подвеска кабины балансирная подвеска кабины жесткая подвеска кабины пружинная подвеска противовеса подвеска противовеса балансирная подвеска противовеса жесткая подвеска противовеса пружинная подлебедочная балка пол кабины подвижный пользователь лифта помещение блочное лифта 8.8 7.13 6.6 6.6 6.18 6.18 6.48 6.50 6.49 6.48 6.50 6.49 5.11 8.25 8.29 8.13 8.33 8.33 8.15 8.20 8.20 8.19 8.19 8.19 8.19 8.21 8.27 8.28 8.15 8.14 8.17 8.23 8.22 8.22 8.25 8.17 8.18 8.16 8.26 8.31 8.24 8.24 8.32 8.30 5.28 5.24 5.18 5.12 5.28 5.7 5.23 3.2 5.27 5.14 5.27 5.25 5.22 5.1 8.9 6.25 6.27 6.35 6.30 6.30 6.31 6.37 6.34 6.31 6.28 6.29 6.33 6.36 6.32 6.24 6.26 6.35 6.30 6.30 6.31 6.37 6.31 6.28 6.34 6.29 6.32 6.36 5.6 6.40 6.1 6.3 6.2 6.16 6.12 6.14 6.39 8.4 8.5 8.3 8.34 8.6 6.19 6.10 6.9 6.11 3.1 4.4 4.10 4.13 4.15 4.11 4.12 4.16 4.14 4.5 4.16 4.1 4.7 4.9 4.8 4.2 4.6 4 3 3.6 6.41 6.46 6.42 6.42 6.43 6.44 6.41 6.46 6.45 6.45 5.20 6.5 6.5 7.1 6.47 6.47 8.12 8.11 5.31 5.31 5.33 5.32 5.29 5.30 3.3 7.8 5.10 6.20 6.21 6.23 6.22 6.20 6.21 6.23 6.22 7.13 6.51 3.4 7.11 помещение машинное лифта пост управления кнопочный привод дверей кабины привод лифта проводник лифта пространство над кабиной свободное пространство под кабиной свободное противовес лифта приямок шахты расстояние межосевое селектор сигнал обслуживающего персонала система управления лифтом скорость номинальная лифта скорость малая скорость при ревизии скорость рабочая лифта тип управления точность остановки тумба приямка управление внутреннее кнопочное простое управление наружное кнопочное простое управление программное управление простое кнопочное управление рычажное управление смешанное собирательное в двух направлениях управление смешанное собирательное при движении вниз управление собирательное групповое устройство вводное лифта устройство каната ограничителя скорости натяжное устройство контроля дверного проема устройство натяжное уравновешивающего каната ускорение среднее ход кабины свободный ход противовеса свободный число остановок цепь тяговая цепь уравновешивающая шахта глухая шахта комбинированная шахта лифта шахта металлосетчатая шахта подвесная шахта приставная ширина дверного проема ширина кабины ширина блочного помещения ширина машинного помещения ширина шахты 7.10 8.2 6.8 6.7 3.5 5.16 5.17 6.4 7.9 5.34 8.10 8.7 9.1 5.2 5.4 5.5 5.3 9.2 5.9 7.12 9.4 9.5 9.10 9.3 9.6 9.8 9.7 9.9 8.1 6.17 6.38 6.15 5.6 5.15 5.19 5.8 6.13 6.14 7.4 7.5 7.2 7.3 7.7 7.6 5.18 5.13 5.26 5.26 5.21 Ключові слова: ліфт кабіна шахта тяговий канат вимикач безпеки керування ліфтом термін визначення