Положення про Державну архітектурно-будівельну інспекцію

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ П О С Т А Н О В А від 18 жовтня 2006 р. N 1434 Київ Про затвердження Положення про Державну архітектурно-будівельну інспекцію Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є: 1. Затвердити Положення про Державну архітектурно-будівельну інспекцію що додається. 2. Внести до Положення про державний архітектурно-будівельний контроль затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 1993 р. N 225 ЗП України 1993 р. N 9 ст. 179; 1995 р. N 1 ст. 166; Офіційний вісник України 2004 р. N 19 ст. 1326 зміни що додаються. 3. Міністерству будівництва архітектури та житлово-комунального господарства: внести пропозиції щодо приведення актів Кабінету Міністрів України у відповідність із цією постановою; привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цією постановою. Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ Інд. 52 КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 4 червня 2008 р. N 514 Київ Про внесення зміни до пункту 9 Положення про Державну архітектурно-будівельну інспекцію Кабінет Міністрів України постановляє: У пункті 9 Положення про Державну архітектурно-будівельну інспекцію затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 жовтня 2006 р. N 1434 Офіційний вісник України 2006 р. N 42 ст. 2813; 2007 р. N 74 ст. 2759 слово "двох" замінити словом "трьох". Прем'єр-міністр України  Ю. ТИМОШЕНКО  Інд. 21 ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 18 жовтня 2006 р. N 1434 Положення про Державну архітектурно-будівельну інспекцію 1. Державна архітектурно-будівельна інспекція Держархбудінспекція є урядовим органом державного управління що діє у складі Мінбуду і йому підпорядковується. 2. Держархбудінспекція у своїй діяльності керується Конституцією і законами України актами Президента України і Кабінету Міністрів України цим Положенням та наказами Мінбуду. 3. Основними завданнями Держархбудінспекції є: участь у формуванні та реалізації державної політики у сфері архітектури та будівництва; здійснення державного нагляду і контролю у сфері архітектури та будівництва далі - архітектурно-будівельний контроль . 4. Держархбудінспекція відповідно до покладених на неї завдань: 1 розробляє і подає на розгляд Міністра будівництва архітектури та житлово-комунального господарства: пропозиції щодо формування державної політики у сфері архітектури та будівництва вдосконалення законодавства з питань здійснення архітектурно-будівельного контролю; проекти нормативно-правових актів з питань здійснення архітектурно-будівельного контролю; 2 організовує та забезпечує виконання нормативно-правових актів з питань що належать до її компетенції; 3 розробляє та затверджує організаційно-методичні документи з питань здійснення архітектурно-будівельного контролю інших питань що належать до її компетенції організовує та забезпечує їх виконання; 4 здійснює методичне та нормативне забезпечення діяльності інспекцій державного архітектурно-будівельного контролю у складі органів містобудування і архітектури в Автономній Республіці Крим областях районах мм. Києві та Севастополі містах обласного підпорядкування; 5 видає в установленому порядку дозвіл на виконання робіт з нового будівництва реконструкції реставрації та капітального ремонту об'єктів далі - будівельні роботи реєструє об'єкти на яких виконуються такі роботи далі - об'єкти будівництва ; 6 бере участь в роботі комісій з прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів а також у розслідуванні причин аварій на будівництві; 7 проводить перевірку: відповідності виконання будівельних робіт будівельних матеріалів виробів і конструкцій вимогам державних стандартів будівельних норм і правил технічним умовам затвердженим проектним рішенням; своєчасності та якості проведення передбачених нормативно-технічною і проектною документацією зйомок замірів випробувань а також ведення журналів робіт паспортів сертифікатів та іншої документації; наявності у виконавця будівельних робіт у передбачених законодавством випадках сертифікатів на будівельні матеріали вироби і конструкції; додержання встановленого порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів; 8 розглядає питання про правопорушення у сфері містобудування з прийняттям відповідних рішень; 9 здійснює методичне забезпечення діяльності служб контролю будівельних організацій і підприємств що виготовляють будівельні матеріали вироби і конструкції; 10 проводить аналіз та узагальнення результатів контролю за якістю виконаних будівельних робіт будівельних матеріалів виробів і конструкцій розробляє та подає відповідним органам пропозиції щодо вдосконалення державних стандартів будівельних норм і правил; 11 здійснює у передбачених законодавством випадках контроль за дотриманням сторонами зобов'язань за договором підряду на виконання будівельних робіт проводить аналіз і узагальнення результатів контролю та інформує про них Мінбуд; 12 забезпечує вивчення і впровадження у практику досягнень вітчизняної та зарубіжної науки і техніки з питань архітектурно-будівельного контролю; 13 провадить інформаційну діяльність забезпечує висвітлення актуальних проблем архітектурно-будівельного контролю в засобах масової інформації; 14 бере участь в організації навчання підвищення кваліфікації підготовки та перепідготовки фахівців що здійснюють архітектурно-будівельний контроль; 15 вживає заходів до налагодження зв'язків з відповідними органами іноземних держав забезпечує вивчення їх досвіду для врахування у процесі вдосконалення державних стандартів будівельних норм і правил; 16 здійснює відповідно до законодавства міжнародне співробітництво з питань що належать до її компетенції. 5. Держархбудінспекція має право: 1 в установлених законодавством випадках проводити перевірку об'єктів будівництва і підприємств що виготовляють будівельні матеріали вироби і конструкції незалежно від форми власності щодо додержання вимог законодавства з питань що належать до її компетенції; 2 одержувати в установленому законодавством порядку від органів виконавчої влади органів місцевого самоврядування підприємств установ та організацій інформацію необхідну для виконання покладених на неї завдань; 3 скликати в установленому порядку наради з питань що належать до її компетенції; 4 залучати спеціалістів органів виконавчої влади підприємств установ та організацій за погодженням з їх керівниками для розгляду питань що належать до її компетенції; 5 давати у межах своїх повноважень замовникам проектним і будівельним організаціям підприємствам що виготовляють будівельні матеріали вироби і конструкції обов'язкові для виконання приписи щодо усунення фактів порушення вимог законодавства державних стандартів будівельних норм і правил технічних умов затверджених проектних рішень місцевих правил забудови населених пунктів; вносити замовникам пропозиції щодо припинення фінансування об'єктів будівництва на період до усунення виявлених у результаті здійснення архітектурно-будівельного контролю недоліків; 6 залучати незалежних експертів і спеціалізовані організації для проведення перевірок і підготовки висновків з питань що належать до їх компетенції; 7 вимагати у випадках визначених законодавством від замовників підрядників підприємств що виготовляють будівельні матеріали вироби і конструкції вибіркового розкриття окремих конструктивних елементів будинків і споруд проведення зйомок і замірів додаткових лабораторних та інших випробувань будівельних матеріалів виробів і конструкцій; 8 одержувати від замовників проектних та будівельних організацій і підприємств що виготовляють будівельні матеріали вироби і конструкції нормативно-технічну проектну та іншу документацію необхідну для виконання покладених на них функцій; 9 зупиняти будівельні роботи що не відповідають вимогам законодавства державних стандартів норм і правил технічним умовам затвердженим проектним рішенням місцевим правилам забудови населених пунктів або проводяться без дозволу на їх виконання а також виробництво і застосування в будівництві будівельних матеріалів виробів і конструкцій виготовлених з порушенням вимог державних стандартів; одержувати від замовників проектних та будівельних організацій і підприємств що виготовляють будівельні матеріали вироби і конструкції письмові пояснення щодо причини допущення порушень; 10 вносити органам ліцензування пропозиції щодо анулювання в суб'єктів господарювання які допускають порушення вимог законодавства державних стандартів будівельних норм і правил технічних умов затверджених проектних рішень місцевих правил забудови населених пунктів ліцензії на право провадження певних видів господарської діяльності у будівництві; 11 одержувати від замовників будівельних організацій і підприємств що виготовляють будівельні матеріали вироби і конструкції а також органів державної статистики дані про введення в дію основних фондів реалізацію готової продукції; 12 повідомляти органи державної статистики про факти порушення встановленого порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів а також про реалізацію будівельних матеріалів виробів і конструкцій що не відповідають вимогам державних стандартів; 13 скасовувати рішення прийняті інспекціями з порушенням норм законодавства; 14 складати протоколи про правопорушення у сфері містобудування і накладати штрафи відповідно до законодавства; 15 передавати до органів прокуратури органів дізнання і досудового слідства акти перевірок та інші матеріали про діяння в яких вбачаються ознаки злочину. Працівники Держархбудінспекції мають право безперешкодного доступу до об'єктів будівництва і підприємств що виготовляють будівельні матеріали вироби і конструкції незалежно від форми власності. 6. Держархбудінспекція у своїй діяльності взаємодіє з іншими органами виконавчої влади що здійснюють контроль за додержанням природоохоронних санітарно-гігієнічних протипожежних охорони праці та інших вимог передбачених законодавством. 7 Держархбудінспекція видає у межах своїх повноважень накази організаційно-розпорядчого характеру з питань що належать до її компетенції та контролює їх виконання. 8. Держархбудінспекцію очолює начальник який призначається на посаду і звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Міністра будівництва архітектури та житлово-комунального господарства. Начальник Держархбудінспекції є членом колегії Мінбуду. 9. Начальник Держархбудінспекції має двох заступників у тому числі одного першого які призначаються на посаду і звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Міністра будівництва архітектури та житлово-комунального господарства погодженим з начальником Держархбудінспекції. 10. Начальник Держархбудінспекції: 1 здійснює керівництво діяльністю Держархбудінспекції несе персональну відповідальність перед Кабінетом Міністрів України і Міністром будівництва архітектури та житлово-комунального господарства за виконання покладених на неї завдань; 2 призначає на посаду і звільняє з посади керівників структурних підрозділів та інших працівників Держархбудінспекції крім своїх заступників; 3 розподіляє обов'язки між заступниками керівниками структурних підрозділів Держархбудінспекції; 4 притягає до дисциплінарної відповідальності керівників структурних підрозділів та інших працівників Держархбудінспекції крім своїх заступників; 5 підписує накази Держархбудінспекції організовує перевірку їх виконання; 6 затверджує положення про структурні підрозділи Держархбудінспекції; 7 здійснює інші повноваження передбачені законодавством та цим Положенням. 11. Для узгодженого вирішення питань що належать до компетенції Держархбудінспекції обговорення найважливіших напрямів її діяльності в інспекції може утворюватися колегія у складі начальника голова колегії його заступників керівників структурних підрозділів. Персональний склад колегії та положення про неї затверджуються Міністром будівництва архітектури та житлово-комунального господарства. Рішення колегії проводяться в життя наказами Держархбудінспекції. 12. Граничну чисельність працівників Держархбудінспекції в межах граничної чисельності працівників Мінбуду визначеної Кабінетом Міністрів України затверджує за поданням її начальника Міністр будівництва архітектури та житлово-комунального господарства. 13. Структуру Держархбудінспекції затверджує її начальник за погодженням з Міністром будівництва архітектури та житлово-омунального господарства. 14. Штатний розпис і кошторис Держархбудінспекції затверджує її начальник за погодженням з Міністром будівництва архітектури та житлово-комунального господарства і Мінфіном. 15. Держархбудінспекція фінансується за рахунок державного бюджету у межах коштів передбачених на утримання Мінбуду. 16. Умови оплати праці працівників Держархбудінспекції визначаються Кабінетом Міністрів України. 17. Держархбудінспекція є юридичною особою має самостійний баланс реєстраційні рахунки в органах Державного казначейства печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням. ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 18 жовтня 2006 р. N 1434 ЗМІНИ що вносяться до Положення про державний архітектурно-будівельний контроль 1. Абзац другий пункту 2 викласти у такій редакції: "Державна архітектурно-будівельна інспекція Держархбудінспекція - урядовий орган державного управління у складі Мінбуду". 2. У пункті 3: у підпункті 1 слово "Держкоммістобудування" замінити словом "Мінбудом"; у підпункті 8 слово "Держбуд" замінити словом "Мінбуд". 3. Пункт 6 викласти у такій редакції: "6. Повноваження Держархбудінспекції визначаються Положенням про неї яке затверджує Кабінет Міністрів України". 4. У пункті 9 слова "за формою та в терміни встановлені Держкоммістобудування" замінити словами "згідно з установленими нею формою та строками".