ДБН IV-11-1Р

ДБН IV-11-1Р Державні будівельні норми України. Система стандартизації та нормування в будівництві. Правила розробки кошторисних норм на ремонт устаткування

ДЕРЖАВНI БУДIВЕЛЬНI НОРМИ УКРАЇНИ Система стандартизацiї та нормування в будiвницiвi Правила розробки кошторисних норм на ремонт устаткування ДБН IV-11-1Р Впроваджується уперше РОЗРОБЛЕНI: Головним управлiнням кошторисних норм цiноутворення i експертизи у будiвництвi Держкоммiстобудування України Т.С.Лисюк Ю.П.Сергатий Державним iнститутом працi i соцiально-економiчних дослiджень ДIП i СЕД Т.П.Сиркiна i Науково-дослiдним iнститутом по технологiї та механiзацiї монтажних робiт НДI мехмонтаж Л.М. Славенко ПIДГОТОВЛЕНI ТА ВНЕСЕНI ДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ Головним управлiнням кошторисних норм цiноутворення i експертизи у будiвниц твi Держкоммiстобулування України РЕДАКТОРИ: А.В.Беркута П.I.Губень Л.I.Тишкевич М.Т.Бишенко ЗАТВЕРДЖЕНI: Наказом Держкоммiстобудування України вiд 05.06.97 89 та введенi в дiю з 01.06.97 Цi норми та правила встановлюють основнi правила та вказiвки з розробки та використання кошторисних норм на ремонт устаткування * НРУ та являються обов'язковими для всiх органiзацiй-розробникiв незалежно вiд форм власностi i вiдомчої належностi. 1. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ 1.1. НРУ призначенi для визначення трудомiсткостi проведення ремонту устаткування часу роботи ремонтно-будiвельних машин i механiзмiв списання матерiалiв виробiв та конструкцiй складання розцiнок прейскурантних цiн кошторисної документацiї на проведення ремонтних робiт а також є основою для взаєморозрахункiв мiж замовниками i пiдрядниками. 1.2. НРУ мiстять всю необхiдну iнформацiю для розрахунку розцiнок прейскурантних цiн i т.i. у автоматизованому режимi при будь-яких змiнах вартостi ресурсiв. Галузевi технологiчнi та iншi особливостi не повиннi змiнювати основних положень цих норм. 2. ВИДИ РЕМОНТIВ I СКЛАД РЕМОНТНИХ ОПЕРАЦIЙ 2.1. Пiд ремонтом устаткування слiд розумiти ремонт агрегатів систем та їх складових частин машин механiзмiв технологiчних трубопроводiв i металевих конструкцiй електричних гiдравлiчних пневматичних та iнших систем . 2.2. Види ремонтiв: - поточнi ремонти поточний перший другий третiй четвертий малий середнiй ; - капiтальнi ремонти капiтальний капiтальний першого другого третього розряду . 2.3. Склад ремонтних операцiй : демонтаж - знiмання виробiв у зборi металевих конструкцiй устаткування i т.i. або його вузлiв з мiсця його установлення; ремонт - розбирання замiна спрацьованих елементiв збирання регулювання випробування вхолосту та пуск до експлуатацiї: ---------------------------------------------------- * У склад поняття "устаткування" уведенi споруди доменнi сталеплавильнi печi та iнше якi за класифiкацiєю основних фондiв належать до споруд але виконують функцiї технологiчного устаткування. - 2 - ДБН IV-11-1Р ремонт промпроводок трубопроводи технологічнi газопроводи трубопроводи пневмотранспорту золошлакопроводи кабельнi мережi i т.i. - замiна вiдпрацьованих комунiкацiй їх випробування ре- монт або замiна трубопроводної арматури та з'єднувальних частин; ревiзiя - часткове розбирання вироба замiна елементiв що швидко спрацьовуються його регулювання додання мастильних матерi- алiв; монтаж - установлення вироба чи його вузлiв на мiсце регулю- вання та пуск до експлуатацiї: наладка пiсля ремонту - iндивiдуальне випробування устаткуван- ня пiд навантаженням регулювання синхронностi або послiдовності технологiчних операцiй що виконуються окремими машинами; замiна вироба - демонтаж старого вироба монтаж нового чи вiд- ремонтованого його регулювання та пуск до експлуатацiї. 3. ЗМIСТ I КОДУВАННЯ НОРМ НА РЕМОНТ УСТАТКУВАННЯ 3.1. У нормах на ремонт устаткування встановлюються нормативнi показники елементiв витрат: а витрат працi робiтникiв на виконання ремонтних робiт iз зазначенням професiй та розрядiв людино-година; б витрати працi робiтникiв якi керують машинами та механiз- мами при виконаннi ремонтних робiт людино-година; в потреба в екслуатацiї машин i механiзмiв iз зазначенням часу використання видiв машин i механiзмiв машино-година: г потреба в основних матерiалах виробах i конструкцiях до- помiжних та iнших матерiалах iз зазначенням їх виробничих норм ви- трат а при необхiдностi - кошторисних норм витрат що визначаються шляхом усереднення виробничих норм натуральнi вимiрники. 3.2. У найменуваннi та технiчнiй характеристицi об'єктiв ремо- нту виробiв ремонтних робiт приводяться основнi ознаки якi зазначають область застосування розповсюдження норми. При цьому норми розробляються на сукупностi об'єктiв ремонту виро- бiв для яких витрати ресурсiв на даний вид ремонту i всi види ремонтних операцiй однаковi. 3.3. Маса устаткування зазначається якщо допускається коригу- вання норми залежно вiд маси. Пiд масою устаткування розумiється та частина маси повна чи часткова яка знаходиться пiд дiєю хоч будь-якої ремонтної операцiї при виконаннi найбiльшого обсягу ремо- нтних робiт. 3.4. НРУ повинна мiстити стислий перелiк складу основних про- цесiв виконання ремонтних робiт. У стислому перелiку складу робiт другоряднi операцiї як правило не згадуються але нормами врахо- вуються. 3.5. Одиниця вимiру об'єкту ремонту вимiрник вибирається комплексна "штука" "комплект" елементна "тона" "метр" "кв. - 3 - ДБН IV-11-1Р метр" та iншi або комбiнована "тона додавати на кожну штуку" та iншi . Одиниця вимiру об'єкту ремонту повинна вiдповiдати "Обще- союзному классификатору системы обозначений единиц измерения" СОЕИ . Додання нової одиницi вимiру проводиться по узгодженню з Держкоммiстобудування України. 3.6. Одиницi вимiру витрат усiх видiв ресурсiв в НРУ повиннi вiдповiдати класифiкатору СОЕИ. Додання нової одиницi вимiру про- водиться по узгодженню з Держкоммiстобудування України. 3.7. Для НРУ має бути вказаний вид ремонту капiтальний чи поточний якщо маються вiдмiнностi хоч в одному елементi витрат. 3.8. У нормах враховуються витрати ресурсiв для зазначеного виду ремонту вироба та одиницi вимiру що пов'язанi з виконанням основних супутнiх i пiдсобнодопомiжних робiт що мiстять: для де- монтажу вироба - вiд'єднування розрiзування вирубування i т.i. демонтованого вироба цiлком чи по частинах у межах об'єкту ремонту; розчленування розбирання та iн. вироба на частини в обсязi не- обхiдному ддя виконання подальших операцiй: перемiщення з наванта- женням та розвантаженням демонтованого вироба по горизонталi i вер- тикалi а також усунення смiття та вiдходiв що важко вiдстороняю- ться за межi ремонтного майданчика; для ремонту виробiв - замiна елементів вироба складальних одиниць чи деталей на iнші готовi з виконанням супутнiх робiт по розбиранню вiд'єднанню установленню регулюванню збира- нню; вiдновлення елементiв виробiв чи вироба на мiсцi установлен- ня; для ревiзiї - розбирання вироба в обсязi що необхiдний для перевiрки його технiчного стану та замiна елементiв що швидко спрацьовуються; усунення бруду в мiсцях проведення контрольних опе- рацiй та додання чи замiна мастильних матерiалiв: проведення кон- трольних операцiй та оцiнка технiчного стану вироба; збирання та випробування роботи вироба пiсля ревiзiї; для монтажу - приймання матерiалiв i виробiв до монтажу: пере- мiщення з навантаженням та розвантаженням по горизонталi та верти- калi; розпакування матерiалiв та виробiв з прибиранням та вiднесен- ням упаковки; предмонтажна пiдготовка матерiалiв i виробiв в обся- зi передбаченому технологiчним процесом; приймання пiдвалин; вико- нання саме монтажних робiт; перевiрка якостi монтажних робiт iз ви- пробуванням що передбачене технологiчним процесом; для наладки устаткування пiсля ремонту - ревiзiя устаткування перед прокруткою; прокрутка устаткування в усiх режимах роботи з виконанням контролю його стану в процесi роботи i регулювання; ре- вiзiя устаткування пiсля прокрутки. 3.9. У нормах як правило не враховується: виконання робiт що не мають вiдношення до розглядаємого об'єкту ремонта наприклад в нормах на ремонт устаткування не враховуються ресурси необхiднi для демонтажу та монтажу мастиль- них та iнших систем ; контроль зварювальних стикiв фiзичними мето- дами; влаштування риштовань серед них iз iнвентарних елементiв. - 4 - ДБН IV-11-1Р 3.10. Для НРУ групи НРУ розроблюється технологiчна карта в якiй наводиться докладний перелiк усiх технологiчних операцiй по виконанню даного вида робiт характеристика машин i механiзмiв що застосовуються розрахунок обсягу робiт на вимiрник НРУ. 3.11. НРУ розроблюється з урахуванням багатоварiантностi мето- дiв що застосовуються при виконаннi робiт агрегатний вузловий та ремонт на мiсцi установлення вироба а також використання взаємозамiнних машин i механiзмiв матерiалiв виробів і конструкцій. 3.12. Структура коду НРУ: р хх-хх хх-х х х./ хх/ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : • : • : номер даного виду ресурсу : : ------------------------------- : : вид ресурсу : ------------------ : вид робiт що має вiдношення до : ремонтної операцiї --------------------------------------- вид ремонтної операцiї : : : : ------------------------------ : : : : порядковий номер норми в межах роздiлу : : : -------------------------------------------- : : : номер роздiлу в межах збiрника : : ---------------------------------- : :номер збiрника НРУ : -------------------- : ознака НРУ ------------- 3.13. Види ремонтних операцiй мають такi значення кодiв: 1 - демонтаж; 2 - ревiзiя; 3 - ремонт; 4 - монтаж; 5 - замiна; 6 - наладка пiсля ремонту. При необхiдносп видiлення окремих норм для видiв робiт iз складу робiт по операцiї "ремонт" припускається її роз'єднання на складовi часiини. Наприклад ЗI- розбирання 32 - збирання i т.i. Види ресурсiв мають такi значення кодiв : 1 - витрати працi робiтникiв що виконують ремонтнi ро- боти; 2 - середнiй розряд складностi робiт; 3 - витрати працi робiтникiв керуючих машинами та механiзмами; 4 - машини та механiзми; 5 - матерiали вироби та конструкцiї. - 5 - 3.14. Структура коду технологiчної карти т р хх-хх ххх ДБН IV-11-1Р : : : : : : : : : : : : : : : : : :номер технологiчної карти в межах роздiлу : : ------------------------------------------- : :номер роздiлу в межах збiрника : -------------------------------- :номер збiрника НРУ : : --------------------- : :ремонт устаткування : --------------------- :технологiчна карта ------------------- 3.15. Коди всiх видiв ресурсiв крiм трудових привласнюються вiдповiдно до класифiкатора ресурсiв який затверджений Держкоммiстобудуванiiя України. Додання ресурсу для його внесення в класифiкатор вiдбувається за узгодженням з Держкоммiстобудування України. 3.16. Коди ресурсiв вичначають найменування матерiалiв виробiв i конструкцiй машин i механiзмiв що застосовуються при ремонтi та їх одиницi вимiру. Заповнення графи "Код ресурсу" є обов'язковим. Обгрунтування цiни ресурсу зоповнюється у тих випадках коли в НРУ по технології робiт можна точно зазначити найменування типорозмiр марку матерiалу i т.i. для яких можливо визначити його цiну. Обгрунтування цiни повинно вiдповiдати дiючим в Українi збiрникам кошторисних цiн на матерiали привiзнi та мiсцевi вироби та конструкцiї прейскурантам розцiнкам на експлуатацiю машин i механiзмiв. 3.17. Коди й найменування професiй повиннi вiдповiдати дiючому в Українi "Класифiкатору професiй" а також вимогам Єдиного тарифно-квалiфiкацiйного довiдника. Середнiй розряд роботи Рср визначається як середньозважена величина по формулi: N ? Kp • P p=1 Рср = ???? N ? Kp p=1 де Kp – кількість людино-годин робітників p-ого розряду людино-година; p- розряд роботи; N – максимальний розряд по діючій тарифній сітці 4. ПРАВИЛА РОЗРОБКИ ЗБIРНИКIВ НРУ 4.1. ПОРЯДОК РОЗРОБКИ ЗБIРНИКIВ НРУ 4.1.1. Розробка збiрникiв НРУ подiляється на такi стани: а визначення початкових умов i розробка макетiв таблиць НРУ; б розробка технологічних карт: в розрахунок витрат працi та часу використання машин i механiзмiв; г розрахунок матерiальних витрат; д формування таблиць i збiрникiв НРУ; є складання технiчної частини та вступних вказiвок; ж узгодження оформлення апробацiя та запровадження в дiю збiрникiв НРУ. - 6 - ДБН IV-11-1Р 4.2. ПОЧАТКОВI УМОВИ ТА РОЗРОБКА МАКЕТУ ТАБЛИЦЬ НРУ 4.2.1. Початковi умови визначаються на пiдставi: - характерних особливостей об'єктiв ремонту та видiв робiт; - аналiзу дiючих норм; - перелiку норм виключених з числа дiючих; - перелiку устаткування та видiв робiт для яких повиннi бути розробленi новi норми. 4.2.2. У початкових умовах при розробцi НРУ також встановлюються: - вiдстанi та способи горизонтального та вертикального пере- мiщення устаткування що ремонтується; - ремонтно-будiвельнi машини та механiзми якi необхiднi для виконання операцiй по ремонту устаткування а також машини та механiзми по механiзацiї трудомістких процесів. Початковi умови приймаються на пiдставi дiючої норматив- но-технiчної та розпорядчивої документацiї мiнiстерств вiдомств галузей. 4.2.3. НРУ передбачено виконання робiт у нормальних умовах. 4.2.4. При розробцi НРУ враховуються вимоги таких документiв: - правил з органiзацiї виробництва та приймання ремонтних ро- бiт а також вiдомчих положень та iнструкцiй по зазначеним питанням Положення про технiчне обслуговування i ремонт ТОіР правила технiчної експлуатацiї ПТЕ та iн. ; - єдиних норм i розцiнок на будiвельнi монтажнi та ремон- тно-будiвельнi роботи ЕНiР ; - вiдомчих норм i розцiнок на будiвельнi монтажнi та ремонт- но-будiвельнi роботи ВНiР ; - виробничих норм витрат матерiалiв виробiв i конструкцiй на ремонтнi роботи; - правил розробки узгодження та затвердження нормативних до- кументiв їх оформлення реєстрацiї та видання; - iнформацiйних технологій що пред'являють певнi вимоги по структуризацiї параметрiв НРУ та дозволяють в автоматизованих сис- темах управлiння виконувати агрегування систематизацiю контроль аналiз i накопичення статистичних планових i звiтних даних а та- кож здiйснювати багатоаспектнi пошуки фiльтрацiї та вибiрки. 4.2.5. За видами робіт неохоплених документами якi перелiченi в п. 4.2.4 дозволяється застосування типових i мiсцевих норм роз- роблених методами технiчного нормування та затверджених передбаченим порядком. 4.2.6. Па пiдставi аналiзу початкових даних визначається номе- нклатура устаткування та види робiт що включенi до збiрника НРУ i розробляються макети таблиць НРУ Додаток 1 . - 7 - ДБН IV-11-1Р 4.2.7. Подальша робота з макетом НРУ передбачає його коригува- ння в залежностi вiд технологiї робiт i матерiалiв що застосовую- ться. 4.3. РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГIЧНИХ КАРТ 4.3.1. Форма технологiчної карти на ремонт устаткування наведена в Додатку 2. 4.3.2. Для того ж самого об'єму ремонту технологiчна карта розроблюється в рiзноманiтних варiантах тільки при змiнi факторiв що впливають на технологiю виконання робiт. Класифiкацiя факторiв що впливають на величину норм витрат ресурсiв витрати працi вит- рати матерiально-технiчних ресурсiв та iн. що об'єднанi однотипо- вою технологією повинна зводити до мiнiмуму кiлькiсiь технологiч- них карт для кожного виду робiт i груп устаткування. 4.3.3. Технологiчна карта на ремонт устаткування повинна мiс- тити такi роздiли: - область застосування; - вказiвки з технологiї ремонту; - машини та механiзми; - вказiвки з технiки безпеки; - перелiк операцiй та обсяги робiт. 4.3.3.1. Роздiл "Область застосування" - мiстить iнфор- мацiю про групу устаткування та його характеристику найменування устаткування та вид ремонту. 4.3.3.2. Роздiл "Вказiвки з технологiї ремонту" - мiстить методи та послiдовнiсть виконання ремонтних робiт рацiональну ор- ганiзацiю працi робiтникiв способи розбирання-збирання транспор- тування виробiв матерiалiв i конструкцiй до робочих мiсць типи засобiв пiдмощування що застосовуються пристроїв монтажної осна- стки тривалiсть зберiгання та розмiр запасу виробiв конструкцiй i матерiалiв у ремонтнiй зонi посилання на номери таблиць НРУ з ма- кету збiрника в яких наведенi витрати вiдповiдних ресурсiв вказi- вки з наладки холодного випробування та приймання об'єкту пiсля ремонту. 4.3.3.3. Роздiл "Машини та механiзми" - мiстить перелiк i стислi технiчнi чи енергетичнi характеристики машин механiзмiв засобiв малої механiзацiї за допомогою яких виконуються ремонтнi роботи на об'єктi. 4.3.3.4. Роздiл "Вказiвки з технiки безпеки" - мiстить вимоги по беспечному веденню робiт регламентованих правилами по ТБ. 4.3.3.5. Роздiл "Перелiк операцій та обсяг робiт" - мiстить док- ладний перелiк усiх технологiчних операцiй по веденню ремонтного процесу i розрахунок обсягiв ремонтних робiт по формi що наведе- на в Додатку 2. 4.3.4. Для складних технологiчних комплексiв технологічна карта на ремонтнi роботи додатково до роздiлiв перелiчених у п.4.3.3. має мiстити: - 8 - ДБН IV-11-1Р 4.3.4.1. Схеми органiзацiї ремонтних майданчикiв iз зазначен- ням основних розмiрiв i мiсць розташування агрегатiв машин наван- тажно-розвантажувальних пристроїв зон складування основних матерi- алiв виробiв i конструкцiй шляхiв перемiщення мереж тимчасового енерго- тепло- та водопостачання пристроїв для локалiзацiї шкiд- ливого впливу на навколишнє середовище необхiдних для виконання робiт та iншi вiдомостi що передбачаються правилами виробництва робiт i вимогами з технiки безпеки. Для таких робiт розроблюються проекти орiанiзації робiт ПОР у термiни передбаченi вiдомчими Положеннями про капiтальний ремонт чи iншими розпорядчими докумен- тами. 4.3.4.2. Роздiл "Основнi вимоги до якостi i технiчного прий- мання робiт" - мiстить вказiвки по здiйсненню контролю та оцінці якостi робiт відповідно до вимог з органiзацiї ремонтних робiт включаючи допуски iз зазначенням основних вiдхилень у розмiрах i якостi схеми операцiйного контролю якостi з перелiком контрольова- них операцiй складом способами та термiнами контролю перелiк ак- тiв освiдчення прихованих робіт. 4.4. РОЗРАХУНОК ВИТРАТ ПРАЦI ТА ЧАСУ ВИКОРИСТАННЯ МАШИН I МЕХАНIЗМIВ 4.4.1. Розрахунок витрат праці та часу використання машин i ме- ханiзмiв виконується на пiдставi вiдкоригованого макету таблиць НРУ технологiчної карти до вiдповiдної НРУ по вiдомчим норма- тивам з працi iнструкцiям положенням та iншим документам з ремон- тiв ЕНіР ВНіР ТНіР i МНiР а також дiючим нормативним документам з охорони працi та технiки безпеки. 4.4.2. На види робiт що не охопленi дiючою документацiєю з працi розроблюються новi технiчно обгрунтованi норми витрат працi вiдповiдно до вiдомчих методик технiчного нормування працi. 4.4.3. Витрати працi на виконання ремонтних робіт згiдно з їх складом у макетi визначаються на пiдставi пiдрахованих обсягiв ро- бiт i вiдомчих матерiалiв з працi а також по ЕНиР ВНiР ТПiР i МНiР. 4.4.4. Пiдрахунок обсягiв робiт виконується на пiдставi технологiчної карти та зведення витрат матерiалiв виробiв i конст- рукцiй. 4.4.5. При розробцi норм витрат робочого часу робiтникiв керу- ючих ремонтнобудiвельними машинами i механiзмами що забезпечують виконання ремонтних робiт а також час використання цих машин i ме- ханiзмiв видiляються окремо. Витрати працi на експлуатацiю ремонтно-будiвельних машин мiс- тять витрати працi: машинiстiв на ремонт i технiчне обслуговування i перебазування що враховуються в складi дiючих кошторисних розцi- нок на експлуатацiю машин i механiзмiв. 4.4.6. Розрахунок витрат працi в НРУ виконується на пiдставi п. 4.4.3 - 4.4.4 методом калькулювання за формою що наведена в До- датку 3. 4.4.7. Зведення витрат з експлуатацiї машин i механiзмiв складається згiдно з формою що наведена в Додатку 4. - 9 - ДБН IV-11-1Р 4.4.8. В калькуляцiях НРУ не повиннi враховуватися витрати на дрiбнi такелажнi та монтажнi пристрої домкрати динамометри та iн. вартiсть яких не перевищує: 15 неоподаткованих мiнiмальних прибуткiв громадян - цi витрати враховуються в нормах накладних ви- трат. 4.4.9. До пiдсумку нормованих витрат працi робiтникiв додатко- во додаються витрати на неврахованi роботи що пов'язанi з органiзацiєю ремонтного процесу багатократна органiзацiя робочих мiсць додатковi переходи в процесi роботи неодноразова замiна iн- струментiв i присiроїв i т.i. . Види робiт i частки додаткових витрат на неврахованi роботи встановлюються по узгодженню з Головним управлiнням кошторисних норм цiноутворення i експертизи у будiвни- цтвi Держкоммiстобудування України. 4.4.10. До пiдсумку нормованих витрат працi машинiстiв зас- тосовуються коефiцiєнти що враховують внутризмiннi перерви в ро- ботi машин якi не пов'язанi з органiзацiєю ремонтних робіт вит- рати часу на виконання робiт що важко пiддаються нормуванню. Пере- хiднi коефiцiєнти вiд виробничих норм до кошторисних для визначення машинного часу встановлюються за узгодженням з Головним управлiнням кошторисних норм цiноутворення i експертизи у будiвництві Дер- жкоммiстобудування України. 4.4.11. Для окремих збiрникiв роздiлiв норм за узгодженням з Головним управлiнням кошторисних норм. цiноутворення i експерти- зи у будiвництвi Держкоммiстобудування України може встановлювати- ся частка iнших машин i механiзмiв. 4.5. РОЗРАХУНОК МАТЕРIАЛЬНИХ ВИТРАТ 4.5.1. Потреба в матерiалах конструкцiях i виробах на прийня- тий вимiрник НРУ повинна визначатися за даними вiдомостi дефектiв Додаток 5 вiдомчим i виробничим нормам витрат матерiальних ресу- рсiв. 4.5.2. За вiдсутнiстю для окремих видiв робiт виробничих чи вiдомчих норм витрат матерiальних ресурсiв потрiбну кiлькiсть ресу- рсiв треба визначати розрахунково-аналiтичним чи виробничим спосо- бом вiдповiдно до вимог вiдомчих рекомендацiй i положень з технiч- ного нормування витрат матерiалiв у випадку їх вiдсутностi - iншою нормативно-технiчною документацiєю по нормуванню матерiальних ре- сурсiв дiючою в Українi. 4.5.3. При розробцi виробничих норм витрат матерiалiв в них повиннi включатися важкоусувнi вiдходи та втрачення що створюються в межах ремонтного майданчику та при транспортуваннi матерiалiв вiд приоб'єктного складу до робочого мiсця при обробцi матерiалiв обрiзання розкрiй i т.i. а також в процесi монтажу чи ремонту. 4.5.4. НРУ передбачається що всi матерiали вироби та конструкцiї як правило подаються в робочу зону вантажопiдйомними кранами безпосередньо з зони дiї крану. Для деяких матерiалiв i ви- робiв а також для матерiалiв i виробiв складського закрито- го схову передбачається горизонтальний трапспорт вiд приоб'єктних складiв до зони дiї крану на вiдстань до 1 км. - 10 - ДБН IV-11-1Р Норми на вивантаження матерiалiв i внутрiшньобудiвельного транспорту визначаються по дiючим ЕНiР чи ВНiР. 4.5.5. Показники одного виду матерiальних ресурсiв треба при- водити в однiй одиницi вимiру зазначенiй в Класифiкаторi ресурсiв затвердженому Держкоммiстобудування України. 4.5.6. Результати розрахунку повиннi бути оформленi в "Зведен- нi витрат матерiалiв виробiв i конструкцiй" до вiдповiдної НРУ Додаток 6 . 4.5.7. У випадках коли розрахунок потреби в матерiальних ре- сурсах залежить вiд проектних даних чи конкретної вiдомостi дефек- тiв i не може бути визначений з достатньою мiрою точності в "Зве- деннi витрат матерiалiв виробiв i конструкцiй" приводиться повне найменування ресурсу вiдповiдно до Класифiкатора ресурсiв затвер- дженому Держкоммiстобудувания України з позначенням "по проекту" або по "вiдомостi дефектiв". 4.5.8. Для окремих збiрникiв роздiлiв норм по узгодженню з Головним управлiнням кошторисних норм цiноутворення i експертизи у будивництвi Держкоммiстобудування України може встановлюватися частка iнших матерiалiв. 4.6. ФОРМУВАННЯ ТАБЛИЦЬ ТА ЗБIРНИКIВ НРУ 4.6.1. Таблицi НРУ для даного виду ремонту устаткування складаються з видiв ремонтних операцiй групи НРУ для всiх видiв ре- монтних операцiй що виконуються з наведенням повного перелiку ви- користовуваних професiй матерiалiв виробiв i конструкцiй машин i механiзмiв i заповнюються пiсля розрахунку всiх норм що мiстять- ся в них. Форма таблицi наведена в Додатку 1 а приклад заповнення в Додатку 7. 4.6.2. З опису складу робiт в макетi до кожної НРУ виключаються позицiї роботи виконання яких оговорюється технiчною частиною. В цьому випадку в складi робіт записується "Див. технiчну частину збiрника". 4.6.3. Розрахунок поправочних коефiцієнтiв до елементiв витрат що враховують змiни умов виконання робiт виробляється пiсля розро- бки всiх НРУ збiрника. Значення коефiцiєнтiв та умови їх застосува- ння наводяться в технiчнiй частинi збiрника вступних вказiвках до роздiлу збiрника . 4.6.4. Таблицi НРУ брошуруються в збiрники. 4.6.5. Збiрники залежно вiд конструктивних особливостей ус- таткування розподiляються на роздiли. Роздiли нумеруються в межах збiрника а норми - в межах роздiлу. 4.6.6. Збiрники НРУ мiстять технiчну частину а при необхiдно- сті - вступнi вказiвки до роздiлiв. - 11 - 4.7. СКЛАДАННЯ ТЕХНIЧНОЇ ЧАСТИНИ ДБН IV-11-1Р 4.7.1. Технiчна частина складається з роздiлiв: "Загальнi вказiвки" "Правила обчислення обсягу робiт" i "Коефiцiєнти на ремонт устаткування". В роздiл "Загальнi вказiвки" треба мiстити загальнi для збiрника вiдомостi про призначення та порядок застосування коштори- сних норм. Забороняється мiстити в цьому роздiлi iнформацiю що впливає на величину норм. В роздiлi "Правила обчислення обсягу робiт" крiм правил можуть наводитися при необхiдностi формули та приклади розрахун- кiв. Коефiцієнти до кошторисних норм що містяться у відповідному розділі розроблюються для скорочення кiлькостi аналогічних кошто- рисних норм при змiнi умов виконання робiт технологiї замiнi ма- терiалiв машин i механiзмiв i т.i. Умови застосування коефiцiєнтiв повиннi бути чiтко визначенi. Пункти технiчної частини повиннi мати подвiйну нумерацiю що складається з номеру роздiлу та порядкового номеру усерединi роздi- лу. При пiдготовцi змiн i доповнень початкова нумерацiя пунктiв не змiнюється. 4.7.2. Вступнi вказiвки повиннi мiстити iнформацiю про склад i порядок застосування НРУ роздiлу що вiдрiзняються вiд положень наведених у загальнiй технiчнiй частини збiрника. 4.8. УЗГОДЖЕННЯ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ В ДIЮ ЗБIРНИКIВ НРУ 4.8.1. Роботу по розробцi кошторисних норм на ремонт устат- кування очолює Головне управлiння кошторисних норм цiноутворення i експертизи у будiвництвi Держкоммiстобудування України та мiнiстер- ство вiдомство по належностi методичне керiвництво здiйснюється базовою органiзацiєю по розробцi нормативних документів в областi кошторисного нормування ремонтiв устаткування надалi - базова органiзацiя . 4.8.2. Структура збiрника НРУ пiдлягає обов'язковому узгодже- нню з базовою органiзацiєю та затвердженню Головним управлiнням кошторисних норм цiноутворення i експертизи у будiвництвi Держком- мiстобудування України до початку його розробки. 4.8.3. Номери та найменування збiрникiв встановлюються Доржкоммiстобудування України органiзацiєю. по узгодженню з базовою 4.8.4. Проекти збiрникiв НРУ та матерiали що їх обгрунтову- ють повиннi бути оформленi з дотриманням дiючих правил викладу та оформлення нормативних документiв ДБН А.1.1-2-93 "Порядок роз- робки вимоги до побудови викладу та оформленню нормативних доку- ментiв" . 4.8.5. Розробку галузевих вiдомчих збiрникiв здiйснює мi- нiстерство вiдомство по належностi а мiжгалузевого характеру - 12 - ДБН IV-11-1Р ремент трубопроводiв пiднiмально-транспортного дробильно-розме- льного та iн. - Держкоммiстобудування України. 4.8.6. Введення в дiю збiрникiв НРУ здiйснюється Держкоммiсто- будування України вiдповiдно до ДБН А.1.1-3-93 "Порядок проведе- ння експертизи узгодження. затвердження реєсiрацiї видання та скасування нормативних документiв". Збiрники НРУ загальногалузевого характеру затверджуються Держкоммiстобудування України та узгоджуються з мiнiстерствами вi- домствами перелiк яких визначається технiчним завданням на роз- робку НРУ. - 13 - ДБН IV-11-1Р Додаток 1 Обов'язковий МАКЕТ РЕСУРСНОЇ ТАБЛИЦI Шифр таблицi: РХХ-ХХХХ шифр Код технологiчної карти Найменування --------------- -------------------------- Технiчна характеристика ----------------------------------------- Маса устаткування т ------------------ Склад робiт ----------------------------------------------------- Вимiрник ------------------------------- Вид ремонту ----------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------ : :Найменування :Код:Обг- :Оди- : : : : : : : :пп:елементiв :ре-:рун- :ниця :Демон-:Ревi- :Ремонт:Мон- :За- :На- : : :витрат :су-:туван-:вимі-:таж :зія : :таж :міна :лад- : : : :рсу:ня :ру : : : : : :ка : : : : :цiни : : : : : : : : : : : :ресур-: : : : : : : : : : : :су : : : : : : : : :----------------------------------------------------------------------------: : : : : : :хх- :хх- :хх- :хх- : хх- :хх- : : : : : : :хххх-1:хххх-2:хххх-3:хххх-4:хххх-5:хххх-6: :----------------------------------------------------------------------------: : 1: 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 10 : 11 : :----------------------------------------------------------------------------: :1.:Витрати праці : : :люд-г: : : : : : : : :робiтникiв : : : : : : : : : : : :усього: : : : : : : : : : : : :в тому числi : : :люд-г: : : : : : : : :по професiях : : : : : : : : : : : :i розрядах : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :2.:Середнiй роз- : : : : : : : : : : : :ряд робiт : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :3.:Витрати праці : : :люд-г: : : : : : : : :робiтникiв : : : : : : : : : : : :керуючих ма- : : : : : : : : : : : :шинами i : : : : : : : : : : : :механiзмами : : : : : : : : : : : :усього : : : : : : : : : : : :в тому числі : : :люд-г: : : : : : : : :по професiях і: : : : : : : : : : : :розрядах : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : - 14 - ДБН IV-11-1Р Додаток 1 закінчення ------------------------------------------------------------------------------ : :Найменування :Код:Обг- :Оди- : : : : : : : :пп:елементiв :ре-:рун- :ниця :Демон-:Ревi- :Ремонт:Мон- :За- :На- : : :витрат :су-:туван-:вимі-:таж :зія : :таж :міна :лад- : : : :рсу:ня :ру : : : : : :ка : : : : :цiни : : : : : : : : : : : :ресур-: : : : : : : : : : : :су : : : : : : : : :----------------------------------------------------------------------------: : : : : : :хх- :хх- :хх- :хх- : хх- :хх- : : : : : : :хххх-1:хххх-2:хххх-3:хххх-4:хххх-5:хххх-6: :----------------------------------------------------------------------------: : 1: 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 10 : 11 : :----------------------------------------------------------------------------: :4.:Експлуатацiя : : :маш-г: : : : : : : : :машин i меха- : : : : : : : : : : : :нiзмiв по : : : : : : : : : : : :найменуванням : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :5.:Матерiали : : :нату-: : : : : : : : :вироби i кон- : : :раль-: : : : : : : : :струкції по : : :на : : : : : : : : :найменуванням : : :оди- : : : : : : : : : : : :ниця : : : : : : : : : : : :вимi-: : : : : : : : : : : :ру : : : : : : : ------------------------------------------------------------------------------ - 15 - ДБН IV-11-1Р Додаток 2 Обов'язковий Технологiчна карта на ремонт устаткування Група устаткування та його характеристика ------------------------- Найменування устаткування ----------------------------------------- Вид ремонту ------------------------------------------------------- Вказiвки з технології ремонту ------------------------------------- перелічити Машини i механiзми ------------------------------------------------ перелiчити iз зазначенням технiчних характеристик Вказiвки з технiки безпеки ---------------------------------------- Перелiк операцiй i обсягів робiт ------------------------------------------------------------------- : :Найменування : : Розрахунок обсягiв робiт : :п/п:технологiчної:Одиниця вимiру :-------------------------------: : : операцiї : :Формула розрахунку:Обсяг робiт : :-----------------------------------------------------------------: : : : ДЕМОНТАЖ : : : : : ----------- : : : : : : : : : : : : : : : : : РЕВIЗIЯ : : : : : ------------ : : : : : : : : : : : : : : : : : РЕМОНТ : : : : : ------------ : : : : : : : : : : : : : : : : : МОНТАЖ : : : : : ----------- : : : : : : : : : : : : : : : : : ЗАМIНА : : : : : ---------- : : : : : : : : : : : : : : : : : НАЛАДКА ПIСЛЯ РЕМОНТУ : : : : :--------------------------- : : : : : : : : ------------------------------------------------------------------- - 16 - ДБН IV-11-1Р Додаток З Обов'язковий КАЛЬКУЛЯЦIЯ витрат працi з перелiком операцiй i обсягiв робіт N НРУ ------------ Вимiрник ----------------- N технологiчної карти ---------------------- Найменування НРУ -------------------------------------------- Вид ремонту ------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------- : :Обг-:Наймену-:Оди-: Склад ланки :Норма :Витра-:Розрахунок об-: :п/п:рун-:вання :ниця: ---------------- :витрат :ти :сягiв робіт : : :ту- :техноло-:ви- :Про- :Роз-:Кiль-:працi :працi : -------------- : : :ван-:гічних :міру:фесія:ряд :кiсть:на один:на об-: Фор- :Обсяг : : :ня :операцiй: ---- : : : люд.: вимiр-:сяг : мула :робiт : : :норм: :Обсяг : : : ник :люд-г : роз- :люд-г : : : : : : : : : : : : : : : : люд-г : : раху-: : : : нку : : : : --------------------------------------------------------------------- : : 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 10 : 11 : : --------------------------------------------------------------------- : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 1. Д Е М О Н Т А Ж Середнiй розряд складностi робiт Разом витрати працi робiтникiв Неврахованi витрати працi робiтникiв Усього витрати працi робiтникiв в тому числi по професiях i розрядах: Разом витрати працi робiтникiв керуючих машинами i механiзмами Неврахованi витрати машинного часу Усього витрати працi робiтникiв.керуючих машинами i механiзмами в тому числi по видах машин i механiзмiв: 2. Р Е В I З I Я Середнiй розряд складностi робiт Разом витрати працi робiтникiв Неврахованi витрати працi робiтникiв Усього витрати працi робiтникiв в тому числi по професiях i розрядах: - 17 - ДБН IV-11-1Р Разом витрати працi робiтникiв керуючих машинами i механiзмами Неврахованi витрати машинного часу Усього витрати працi робiтникiв керуючих машинами i механiзмами в тому числi по видах машин i механiзмiв: 3. Р Е М О Н Т Середнiй розряд складностi робiт Разом витрати працi робiтникiв Неврахованi витрати працi робiтникiв Усього витрати працi робiтникiв в тому числi по професiях i розрядах: Разом витрати працi робiтникiв керуючих машинами i механiзмами Неврахованi витрати машинного часу Усього витрати працi робiтникiв керуючих машинами i механiзмами в тому числi по видах машин i механiзмiв: 4. М О Н Т А Ж Середнiй розряд складностi робiт Разом витрати працi робiтникiв Неврахованi витрати працi робiтникiв Усього витрати працi робiтникiв в тому числi по професiях i розрядах: Разом витрати працi робiтникiв керуючих машинами i механiзмами Неврахованi витрати машинного часу Усього витрати працi робiтникiв керуючих машинами i механiзмами в тому числi по видах машин i механiзмiв: 5. З А М I Н А Середнiй розряд складностi робiт Разом витрати працi робiтникiв Неврахованi витрати працi робiтникiв Усього витрати працi робiтникiв в тому числi по професiях i розрядах: Разом витрати працi робiтникiв керуючих машинами i механiзмами Неврахованi витрати машинного часу Усього витрати працi робiтникiв керуючих машинами i механiзмами в тому числi по видах машин i механiзмiв: 6 . Н А Л А Д К А П I С Л Я Р Е М О Н Т У Середнiй розряд складностi робіт Разом витрати працi робiтникiв Неврахованi витрати працi робiтникiв Усього витрати працi робiтникiв в тому числi по професiях i розрядах: Разом витрати працi робiтникiв керуючих машинами i механiзмами Неврахованi витрати машинного часу Усього витрати працi робiтникiв керуючих машинами i механiзмами в тому числi по видах машин i механiзмiв: Розрахунок виконав: Перевiрив: - 18 - ДБН IV-11-1Р Додаток 4 Обов'язковий ЗВЕДЕННЯ витрат з експлуатацiї машин i механiзмiв до НРУ ---------------------------------------------------------------- : :Код ма-:Найменування машин:Кіль- :Час : Витрати працi : :п/п:шини і : і механiзмів : :механi-: :кість :роботи: люд-г : :машин :машин : ----------------- : : :зму : : : : :шт. :маш-г : На одну: : : : : машину : Усього : : -------------------------------------------------------------- : : 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : : -------------------------------------------------------------- : : : : : : : : : : : Склав: Перевiрив: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Додаток 5 Рекомендований ВIДОМIСТЬ ДЕФЕКТIВ ----------------------------------- найменування об'єктiв ремонту ---------------------------------------------------------------------- :Найменування аг- : Ремонтно-експлуатацiйнi вироби РЕВ :При- : :регату вузла :--------------------------------------------:мітка: :основного конст- : : :Мар- :Ма-:Вид :Матерiали для : : :руктивного елеме-:кре-:по-:ка :са :обробки :виготовлення РЕВ : :нту що потребує :сле-:зи-:мате-:кг :-------------------------: : :ремонту перелiк :ння :цiї:рiалу: :За-:Рес-:Най- :Оди-:Кiль-: : :робiт що мають : : : : :мі-:тав-:ме- :ниця:кiсть: : :бути виконанi : : : : :на :ра- :нува-:ви- : : : :найменування де- : : : : : :цiя :ння :мiру: : : :талей що потре- : : : : : : : : : : : :бують замiни чи : : : : : : : : : : : :реставрацiї : : : : : : : : : : : : --------------------------------------------------------------------: : 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 10 : 11 : : --------------------------------------------------------------------: - 19 - ДБН IV-11-1Р Додаток 6 Обов'язковий ЗВЕДЕННЯ витрат матерiалiв виробiв i конструкцiй до НРУ -------------------------------------------------------------------- : :Обгрун-:Код :Найменування:Одиниця:Норма :Кiль-: Маса кг : :п/п:тування:ре- :матерiалiв :виміру :витрати:кiсть: -------------- : : :норми :сур-:виробiв i : : :витрат :сiв :конструкцiй : : : : : Одини-:Усього: : : ці : : : ------------------------------------------------------------------ : : 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : : ------------------------------------------------------------------ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Склав: Перевiрив: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : - 20 - ДБН IV-11-1Р Додаток 7 Приклад заповнення ШИФР ТАБЛИЦI: РО1-0116 КОД ТЕХНОЛОГIЧНОЇ КАРТИ - РТО1 - 01.005 НАЙМЕНУВАННЯ: ПУШКА ЕЛЕКТРИЧНА ДЛЯ ЗАБИВАННЯ ЧАВУННОЇ ЛЬОТКИ ТЕХНIЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА - ОБ'ЄМ РОБОЧОГО ЦIЛIНДРУ 0.5 М3 ЗУСИЛЛЯ НА ПОРШНІ 240 ТС. МАСА УСТАТКУВАННЯ - 29.1 Т СКЛАД РОБIТ: ДЕМОНТАЖ. Транспортування лебiдок i такелажного устаткування з мiсця схову дiї мiсця установки; установка лебiдок i такелажного устаткування; споруд- ження тимчасового риштовання; вiд'єднання електрожив- лення виконує електрослужба ; роз'єднання з'єднань; знiмання з мiсця установки i транспортування до мiсця ремонту. РЕМОНТ. Очистка устаткування вiд технологiчних вiдходiв; повне розбирання промивання; замiна вiдновлення спрацьо- ваних елементiв деталей та комплектуючих виробiв включаючи базовi; збирання регулювання вузлiв залив масла. МОНТАЖ. Транспортування устаткування до мiсця установки; пiд- готовка мiсця та установка вивiряння та закрiплення опорної плити; установлення колони повороту поворот- ного пристрою з'єднання пушки з притискним пристроєм; приєднання електроживлення виконує електрослужба ; обирання крiпильних з'єднань; регулювання пiдготовка та випробування устаткування; розбирання тимчасового риштовання такелажного устаткування лебiдок i транс- портування до мiсця схову. НАЛАДОЧНІ РОБОТИ ПIСЛЯ РЕМОНТУ. Регулювання синхронностi технологiчних операцiй що виконуються окремими вузлами устаткування з частковим розбиранням вузлiв; виявлення вiдхилень вiд норми в роботi устаткування та їх усунення; здача устаткування до експлуатацiї. ОДИНИЦЯ ВИМIРУ: ШТ. ВИД РЕМОНТУ - КАПІТАЛЬНИЙ - 21 - ДБН IV-11-1Р Додаток 7 продовження -------------------------------------------------------------------- : :Найменування:Код :Обг- :Оди- :Демон- :Ремонт :Монтаж :Налад-: :п/п:елементiв :ресур-:рун- :ниця :таж : : :ка : : :витрат :су :тува-:вимі-: : : : : : : : :ння :ру :РО1- :РО1- :РО1- :РО1- : : : : :цiни : :-0116-1:-0116-3:-0116-4:116-6 : : : : :ресу-: : : : : : : : : :рсу : : : : : : -------------------------------------------------------------------: :1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : :------------------------------------------------------------------: :1. :Витрати пра-: : : : : : : : : :ці робiтни- : : : : : : : : : :ків усього : : :люд-г:176.54 : 679.0 : 407.4 :16.3 : :1.1:Такелажник : : : : : : : : : :на монтажі :190835: :люд-г: 43 : 86.6 : 86.6 : : : :5 розряд : : : : : : : : :1.2:Монтажник : : : : : : : : : :устаткування: : : : : : : : : :металургiй- : : : : : : : : : :них заводiв : : : : : : : : : :6 розряд :145876: :люд-г: : : 36 : 5 : :1.3:Монтажник : : : : : : : : : :устаткування: : : : : : : : : :металургiй- : : : : : : : : : :них заводiв : : : : : : : : : :5 розряд :145875: :люд-г: 52.5 : : 131.6 :11.3 : :1.4:Монтажник : : : : : : : : : :устаткування: : : : : : : : : :металургiй- : : : : : : : : : :них заводiв : : : : : : : : : :4 розряд :145874: :люд-г: 70.34 : : 87.7 : : :1.5:Газорiзаль- : : : : : : : : : :ник : : : : : : : : : :5 розряд :116185: :люд-г: 10.7 : 41.2: 41.2 : : :1.6:Злектрозвар-: : : : : : : : : :ник ручного : : : : : : : : : :зварювання : : : : : : : : : :5 розряд :199065: :люд-г: : 24.3: 24.3 : : :1.7:Слюсар : : : : : : : : : :ремонтник : : : : : : : : : :6 розряд :185596: :люд-г: : 75 : : : :1.8:Слюсар : : : : : : : : : :ремонтник : : : : : : : : : :5 розряд :185595: :люд-г: : 225.8: : : :1.9:Слюсар : : : : : : : : : :ремонтник : : : : : : : : : :4 розряд :185594: :люд-г: : 226.1: : : :2. :Середнiй : : : : : : : : : :розряд робiт: : : : 4.6 : 4.8: 4.9 : 5.3 : :3. :Витрати пра-: : : : : : : : : :цi машинiс- : : : : : : : : : :тів усього : : :люд-г: 10.66: 93.12: 56.34: : :3.1:Машинiст : : : : : : : : : :крана кра- : : : : : : : : : :нiвник : : : : : : : : : :5 розряд :137905: :люд-г: 10.2 : 93.12: 55.88: : - 22 - ДБН IV-11-1Р Додаток 7 продовження -------------------------------------------------------------------- : :Найменування:Код :Обг- :Оди- :Демон- :Ремонт :Монтаж :Налад-: :п/п:елементiв :ресур-:рун- :ниця :таж : : :ка : : :витрат :су :тува-:вимі-: : : : : : : : :ння :ру :РО1- :РО1- :РО1- :РО1- : : : : :цiни : :-0116-1:-0116-3:-0116-4:116-6 : : : : :ресу-: : : : : : : : : :рсу : : : : : : -------------------------------------------------------------------: :1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : :------------------------------------------------------------------: :3.2:Водiй : 11451: :люд-г: 0.46: : 0.46: : :4. :Експлуатацiя: : : : : : : : : :машин i ме- : : : : : : : : : :ханiзмiв : : : : : : : : :4.1:Крани мосто-: : : : : : : : : :вi загально-: : : : : : : : : :го призначе-: : : : : : : : : :ння В/П 32 Т: 731:С202-:маш-т: 4.9 : 72.8 : 43.68: : : : : :-0814: : : : : : :4.2:Крани на гу-: : : : : : : : : :сеничному : : : : : : : : : :ходу : : : : : : : : : :В/П 25 Т : 778:С202-:маш-т: 5.3 : 20.32: 12.2 : : : : : :-1217: : : : : : :4.3:Лебiдки еле-: : : : : : : : : :ктричнi тяг-: : : : : : : : : :ловим зусил-: : : : : : : : : :лям до 49 05: : : : : : : : : : 5 КН Т : 979:С203-:маш-т: 23.08: 88.8 : 53.28: : : : : :-0405: : : : : : :4.4:Трансформа- : : : : : : : : : :тори зварю- : : : : : : : : : :вальнi з но-: : : : : : : : : :мiнальним : : : : : : : : : :зварювальним: : : : : : : : : :струмом : 1871:С204-:маш-т: : 24.3 : 24.3 : : : : : :-0900: : : : : : :4.5:Устаткування: : : : : : : : : :для газового: : : : : : : : : :зварювання i: : : : : : : : : :рiзки : 4020:С270-:маш-т: 2.1: 8.1 : 8.1 : : : : : :-2002: : : : : : :4.6:Автомобiль : : : : : : : : : :бортовий : : : : : : : : : :В/П 3Т : 2508:С200-:маш-т: 0.46: : 0.46: : : : : :-0001: : : : : : :5. :Матерiали : : : : : : : : : :вироби та : : : : : : : : : :конструкцiї : : : : : : : : :5.1:Запаснi час-: : : : : : : : : :тини РЕВ : 35: : т : :Вiдомі-:Вiдомі-: : : : : : : : :сть де-:сть : : : : : : : : :фектів :дефектi: : :5.2:Злектроди : : : : : : : : : :АНВ-20 : 35342:С111-: т : :0.0194 : 0.0194: : : : : :-9519: : : : : : -------------------------------------------------------------------- : :Найменування:Код :Обг- :Оди- :Демон- :Ремонт :Монтаж :Налад-: :п/п:елементiв :ресур-:рун- :ниця :таж : : :ка : : :витрат :су :тува-:вимі-: : : : : : : : :ння :ру :РО1- :РО1- :РО1- :РО1- : : : : :цiни : :-0116-1:-0116-3:-0116-4:116-6 : : : : :ресу-: : : : : : : : : :рсу : : : : : : -------------------------------------------------------------------: :1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : :------------------------------------------------------------------: :5.3:Кисень : : : : : : : : : :технiчний : 34241:С111-: : : : : : : : : :-0324: мЗ : 6.4: 24.7 : 24.7 : : :5.4:Пропан-бутан: : : : : : : : : :технiчний : 34326:С1493: мЗ : 1.17: 4.49 : 4.49: : : : : :-0276: : : : : : :5.5:Лiсоматерiа-: : : : : : : : : :ли круглi з : : : : : : : : : :хвойних по- : : : : : : : : : :рiд для бу- : : : : : : : : : :дiвництва : : : : : : : : : :довжиною 3- : : : : : : : : : :6 5 м диа- : : : : : : : : : :метром 14-24: : : : : : : : : :см : 36008:С112-: : : : : : : : : :-0088: мЗ : 0.873: : 0.873: : :5.6:Дошки необр-: : : : : : : : : :iзнi з хвой-: : : : : : : : : :них порiд : : : : : : : : : :довжиною 4- : : : : : : : : : :6 5 м будь-: : : : : : : : : :якої ширини : : : : : : : : : :товщиною 44 : : : : : : : : : :мм i бiльше : : : : : : : : : :сорта: ІІІ : 36081:С112-: : : : : : : : : :-0081: мЗ : 1.164: : 1.164: : :5.7:Фарба олiйна: : : : : : : : : :та алкiдна : : : : : : : : : :готова до : : : : : : : : : :вживання для: : : : : : : : : :надвiрних : : : : : : : : : :робiт : : : : : : : : : :марки МА-15 : : : : : : : : : :темно-сiра : 31037:С111-: : : : : : : : : :-0469: т : :0.00073: : : :5.8:Шмаття : 44059:С1610: кг : : 0.815: : : : : : :-1057: : : : : : :5.9:Картон будi-: : : : : : : : : :вельний про-: : : : : : : : : :кладний : : : : : : : : : :марка А : 30234:С111-: т : :0.00081: : : : : : :-0318: : : : : : 5.10:Матерiали : : : : : : : : : :промивальнi : 34280: : т : : 0.0099: : : -------------------------------------------------------------------- ЗМІСТ 1. Загальнi положення ........................................ 1 2. Види ремонтiв i склад ремонтних операцiй .................. 1 3. Змiст i кодування норм на ремонт устаткування ............. 3 4. Правила розробки збiрникiв НРУ ............................ 5 4.1. Порядок розробки збiрникiв НРУ ....................... 5 4.2. Початковi умови та розробка макету таблиць НРУ ....... 6 4.3. Розробка технологiчних карт .......................... 7 4.4. Розрахунок витрат працi та часу використання машин i механiзмiв 4.5. Розрахунок матерiальних витрат ........................ 9 4.6. Формування таблиць i збiрникiв НРУ .................... 10 4.7. Складання технiчної частини ........................... 11 4.8. Узгодження та впровадження в дiю збiрникiв НРУ ........ 11 Додаток 1. Макет ресурсної таблицi Додаток 2. Технологiчна карта на ремонт устаткування Додаток 3. Калькуляцiя витрат працi з перелiком операцiй i обсягiв робiт Додаток 4. Зведення витрат з експлуатацiї машин i механiзмiв до НРУ Додаток 5. Вiдомiсть дефектiв Додаток 6. Зведення витрат матерiалiв виробiв i конструкцiй до НРУ Додаток 7. Приклад заповнення таблицi НРУ