ДСТУ 4121-2002

ДСТУ 4121-2002 Метали чорні вторинні. Загальні технічні умови

77. МЕТАЛУРГІЯ 77.080.01 77.100 ДСТУ 4121-2002 НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ МЕТАЛИ ЧОРНІ ВТОРИННІ Загальні технічні умови МЕТАЛЛЫ ЧЕРНЫЕ ВТОРИЧНЫЕ Общие технические условия SECONDARY FERROUS METALS General technical specifications Чинний від 2003-04-01 Поправки ІПС №3 2003 с.67 Місце поправки Надруковано Повинно бути С.1 Чинний від 2003-04-01 Чинний від 2003-10-01 ІПС №12 2003 с.52 Місце поправки Надруковано Повинно бути С. 1 01.04.2003 01.04.2004 Підстава - наказад Держспоживстандарту України від 28 листопада 2003 р. № 214. ПЕРЕДМОВА 1 РОЗРОБЛЕНО І ВНЕСЕНО Донецьким державним науково-дослідним та проектним інститутом кольорових металів НТК 11 «Кольорові метали та сплави» 2 ЗАТВЕРДЖЕНО І НАДАНО ЧИННОСТІ наказом Держстандарту України від 30 вересня 2002 р. №516 з 2003-04-01 3 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ зі скасуванням на території України ГОСТ 2787-75 4 РОЗРОБНИКИ: від Донецького державного науково-дослідного та проектного інституту кольорових металів В. Золотухін д-р техн. наук; Л. Скрябіна канд. техн. наук; В. Попов канд. техн. наук; Л. Кукса О. Мушік О. Дуіб; від Української асоціації вторинних металів В. Куліченко І. Зайцев В. Готовцев Б. Шаршевський В. Камінський ЗМІСТ 1 Сфера застосування....................................................................................................... 2 Нормативні посилання................................................................................................... 3 Терміни та визначення понять...................................................................................... 4 Технічні вимоги................................................................................................................ 5 Вимоги безпеки............................................................................................................... 6 Вимоги охорони навколишнього середовища............................................................. 7 Правила приймання........................................................................................................ 8 Методи випробовування ................................................................................................ 9 Транспортування і зберігання....................................................................................... Додаток А Загальнотехнічні терміни необхідні для розуміння тексту стандарту.. Додаток Б Рекомендована призначеність шихтового вуглецевого металобрухту. Додаток В Порівняльна таблиця класифікацій металобрухту.................................. Додаток Г Форма посвідчення...................................................................................... Додаток Д Форма акту.................................................................................................... Додаток Е Бібліографія.................................................................................................. 1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ Цей стандарт поширюється на метали чорні вторинні далі металобрухт для переробляння а також на продукти їхнього переробляння шихтовий брухт які використовують як металургійну сировину у процесі виплавляння чавуну та сталі для виробництва сталевих і чавунних виливків та феросплавів або з іншою метою. Вимоги розділів 5 та 6 цього стандарту є обов'язкові. 2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ У цьому стандарті є посилання на такі стандарти: ДСТУ 3674-97 Метали чорні вторинні. Терміни та визначення ГОСТ 3.1120-83 ЕСТД. Общие правила отражения и оформления требований безопасности труда в технологической документации ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности ГОСТ 12.1.010-76 ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования ГОСТ 12.2.009-80 ССБТ. Станки металлообрабатывающие. Общие требования безопасности ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы призводственные. Общие требования безопасности ГОСТ 12.3.027-92 ССБТ. Работы литейные. Требования безопасности ГОСТ 12.4.013-85 ССБТ. Очки защитные. Общие технические условия ГОСТ 12.4.021-75 ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями ГОСТ 427-75 Линейки измерительные металлические. Технические условия ГОСТ 1414-75 Прокат из конструкционной стали высокой обрабатываемости резанием. Технические условия ГОСТ 2604.1-77 Чугун легированный. Методы определения углерода ГОСТ 2604.2-86 Чугун легированный. Методы определения серы ГОСТ 2604.3-83 Чугун легированный. Методы определения кремния ГОСТ 2604.4-87 Чугун легированный. Методы определения фосфора ГОСТ 2604.5-84 Чугун легированный. Методы определения марганца ГОСТ 2604.6-77 Чугун легированный. Методы определения содержания хрома ГОСТ 2604.7-84 Чугун легированный. Методы определения ванадия ГОСТ 2604.8-77 Чугун легированный. Методы определения никеля ГОСТ 2604.9-83 Чугун легированный. Методы определения меди ГОСТ 2604.10-77 Чугун легированный. Методы определения титана ГОСТ 2604.11-85 Чугун легированный. Методы определения мышьяка ГОСТ 2604.13-82 Чугун легированный. Методы определения алюминия ГОСТ 2604.14-82 Чугун легированный. Методы определения кобальта ГОСТ 5272-68 Коррозия металлов. Термины ГОСТ 7502-89 Рулетки измерительные металлические. Технические условия ГОСТ 10885-85 Сталь листовая горячекатаная двухслойная коррозионно-стойкая. Технические условия ГОСТ 12344-88 Стали легированные и высоколегированные. Методы определения углерода ГОСТ 12345-88 Стали легированные и высоколегированные. Методы определения серы ГОСТ 12346-78 ИСО 439-82 ИСО 4829-1-86 Стали легированные и высоколегированные. Методы определения кремния ГОСТ 12347-77 Стали легированные и высоколегированные. Методы определения фосфора ГОСТ 12348-78 ИСО 629-82 Стали легированные и высоколегированные. Методы определения марганца ГОСТ 12349-83 Стали легированные и высоколегированные. Методы определения вольфрама ГОСТ 12350-78 Стали легированные и высоколегированные. Методы определения хрома ГОСТ 12351-81 Стали легированные и высоколегированные. Методы определения ванадия ГОСТ 12352-81 Стали легированные и высоколегированные. Методы определения никеля ГОСТ 12353-78 Стали легированные и высоколегированные. Методы определения кобальта ГОСТ 12354-81 Стали легированные и высоколегированные. Методы определения молибдена ГОСТ 12355-78 Стали легированные и высоколегированные. Методы определения меди ГОСТ 12356-81 Стали легированные и высоколегированные. Методы определения титана ГОСТ 12357-84 Стали легированные и высоколегированные. Методы определения алюминия ГОСТ 12359-81 Стали углеродистые легированные и высоколегированные. Методы определения азота ГОСТ 12360-82 Стали легированные и высоколегированные. Методы определения бора ГОСТ 12361-82 Стали легированные и высоколегированные. Методы определения ниобия ГОСТ 12362-79 Стали легированные и высоколегированные. Методы определения микропримесей сурьмы свинца олова цинка и кадмия ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов ГОСТ 18895-97 Сталь. Метод фотоэлектрического спектрального анализа ГОСТ 19200-80 Отливка из чугуна и стали. Термины и определения дефектов ГОСТ 22235-76 Вагоны грузовые магистральных железных дорог колеи 1520 мм. Общие требования по обеспечению сохранности при производстве погрузочно-разгрузочных и маневровых работ ГОСТ 27611-88 Чугун. Метод фотоэлектрического спектрального анализа ГОСТ 28473-90 Чугун сталь ферросплавы хром марганец металлические. Общие требования к методам анализа. З ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ У цьому стандарті застосовують терміни та визначення згідно з ГОСТ 5272 ГОСТ 19200 ДСТУ 3674 та додатком А. 4 ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ 4.1 Класифікація 4.1.1 Металобрухт поділяють на шихтовий та для переробляння кожен з яких містить сталевий вуглецевий та легований враховуючи з двошарової сталі металобрухт а також металобрухт вуглецевих та легованих чавунів. 4.1.2 За характеристиками і показниками якості металобрухт поділяють на види і підвиди. Кожний окремий вид металобрухту характеризують за способом його утворювання фізичними властивостями розмірами та масою окремих кусків мірою засміченості хімічним складом низьковуглецева високовуглецева сталь тощо . 4.1.3 Шихтовий металобрухт повинен відповідати вимогам таблиці 1. 4.1.4 Металобрухт для переробляння повинен відповідати вимогам таблиці 2. 4.1.5 Легований металобрухт сталі чавуни та двошарові сталі повинен відповідати вимогам таблиць 3 5. 4.1.6 У нормативних документах можна застосовувати як повну познаку виду металобрухту так і умовну познаку. Повна познака шихтового металобрухту та металобрухту для переробляння вуглецевих сталей та чавунів складається з повної назви та номера виду що їх зазначено у таблиці 1 або 2; умовна познака складається зі скороченої назви та номера виду що їх зазначено у таблиці 1 або 2. Приклади повної познаки: шихтовий вуглецевий брухт листовий та відходи штампування вид № 10 ДСТУ 4121-2002; - вуглецевий брухт сталевий легковагий для переробляння вид № 501 ДСТУ 4121-2002. Приклади умовної познаки: - брухт листовий та відходи штампування вид № 10 ДСТУ 4121 -2002; - брухт сталевий легковагий вид № 501 ДСТУ 4121 -2002. Повна познака шихтового металобрухту та металобрухту для переробляння легованих сталей чавунів та двошарових сталей складається з повної назви та номера виду що їх зазначено у таблиці 1 або 2 та назви і номера підвиду що їх зазначено у таблицях 3 5 відповідно номер підвиду ставлять на другому місці після похилої риски . Аналогічно умовна познака складається зі скороченої назви та номерів виду та підвиду що їх зазначено у відповідних таблицях. Приклади повної познаки: шихтовий брухт листовий та відходи штампування з інструментально-штампувальної сталі вид № 10/317 ДСТУ 4121-2002; брухт сталевий легковагий з інструментально-штампувальної сталі для переробляння вид №501/317 ДСТУ 4121-2002 Приклади умовної познаки: брухт листовий та відходи штампування вид № 10/317 ДСТУ 4121 -2002; брухт сталевий легковагий вид № 501/317 ДСТУ 4121-2002. 4.2 Не допускають у металобрухті наявності брухту чи відходів кольорових металів та їх сплавів. 4.3 Агрегати машини вузли та деталі що втратили експлуатаційну цінність повинні бути розібрані розсортовані за видами та звільнені від кольорових металів. За згодою сторін допускають відвантажувати зазначений металобрухт у нерозібраному вигляді з метою перероблення на спеціалізованих підприємствах. 4.4 Металобрухт не повинен бути проіржавілий горілий або роз'їдений кислотами наліт іржі допускають . Шихтовий металобрухт крім доменного присаду пакетів не повинен містити дроту та виробів з нього. 4.5 Не допускають змішувати сталевий і чавунний металобрухт а також вуглецевий та легований металобрухт. 4.6 У шихтовому металобрухті не допускають наявності бітумної гідроізоляції гуми та інших органічних матеріалів а також негабаритного брухту. 4.7 За домовленістю між споживачем і постачальником металобрухту допускають: відхили лінійних розмірів у шихтовому металобрухті; наявність чавуну у вуглецевому сталевому металобрухті. 4.8 Додаткові вимоги до металобрухту та показники якості які не нормує цей стандарт можна встановлювати за домовленістю між споживачем та постачальником металобрухту. 4.9 Рекомендовану призначеність шихтового вуглецевого металобрухту наведено у додатку Б. 4.10 Порівняльну класифікацію металобрухту цього стандарту з міжнародною класифікацією та з попередньою назвою наведено у таблиці В.1 додатку В. Таблиця 1 Характеристика та показники якості шихтового металобрухту за видами Вид Характеристика Показники Норма 1 БРУХТ СТАЛЕВИЙ № 1 Кусковий брухт і відходи Засміченість нешкідливими домішками за масою % не більше Розмір куска мм не більше Товщина металу мм не менше Маса куска металу кг 1 0 300x200x150 6 0 0 5 40 2 БРУХТ СТАЛЕВИЙ № 2 Сталевий великовагий брухт. Труби діаметром понад 150 мм повинні бути сплющені або розрізані уздовж подовжньої осі Засміченість нешкідливими домішками за масою % не більше Розмір куска мм не більше Товщина металу мм не менше Маса куска металу кг не менше Зовнішній діаметр труб мм не більше 1 5 600 х 450 х 450 6 0 2 150 3 БРУХТ СТАЛЕВИЙ № 3 Сталевий великовагий брухт. Труби діаметром понад 150 мм повинні бути сплющені або розрізані уздовж подовжньої осі Допускають швелери і двотаври якщо вони становлять не більше 20 % від маси партії Засміченість нешкідливими домішками за масою % не більше Розмір куска мм не більше Товщина металу мм не менше Зовнішній діаметр труб мм не більше Товщина стінки швелерів або двотаврів мм не менше 1 5 800 х 500 х 500 6 0 150 4 0 4 БРУХТ СТАЛЕВИЙ № 4 Великогабаритний великовагий сталевий брухт. Допускають очищені прибуткові частини залишки ливникової системи і випори металургійні відходи та скрап швелери і двотаври. Труби діаметром понад 150 мм повинні бути сплющені або розрізані уздовж подовжньої осі Засміченість нешкідливими домішками за масою % не більше Розмір куска мм не більше Товщина металу мм не менше Зовнішній діаметр труб мм не більше Товщина стінки швелерів або двотаврів мм не менше 2 0 1200x500x450 6 0 150 4 0 5 БРУХТ СТАЛЕВИЙ № 5 Сталевий дрібний кусковий брухт та відходи виробів метизного та інших виробництв костилі болти гайки тощо Засміченість нешкідливими домішками за масою % не більше Розмір куска мм не більше Товщина металу мм не менше Маса куска металу кг 0 5 200x150x100 6 0 0 025 20 6 БРУХТ СТАЛЕВИЙ ОЦИНКОВАНИЙ Сталевий великогабаритний брухт оцинкований. Допускають автомобільний металобрухт. Не допускають листове залізо або тонкий листовий матеріал Засміченість нешкідливими домішками за масою % не більше Розмір куска мм не більше 2 0 1000x500x500 7 ОБРІЗЬ СТАЛЕВА Обрізь зливків блюмів валів слябів масивних плит сортового прокату листового металобрухту поковки Засміченість нешкідливими домішками за масою % не більше Розмір куска мм не більше Товщина металу мм не менше 2 0 900 х 500 х 500 13 8 БРУХТ ТОВСТОЛИСТОВИЙ КОНСТРУКЦІЙНИЙ Листова та фасонна конструкційна сталь обрізь після ножиць та сталеві ободи. Допускають труби сплющені або розрізані уздовж подовжньої осі якщо діаметр понад 150 мм а також швелери і двотаври з товщиною стінки не менше 4 мм Засміченість нешкідливими домішками за масою % не більше Розмір куска мм не більше Товщина металу мм не менше Загальна кількість труб швелерів і двотаврів за масою % не більше 2 0 1000x600x450 6 0 20 9 БРУХТ КОНСТРУКЦІЙНИЙ ЛИСТОВИЙ НАРІЗАНИЙ Сталь обрізь прибуткової частини обрізь після ножиць і розбиті сталеві ободи Засміченість нешкідливими домішками за масою % не більше Розмір куска мм не більше Товщина металу мм не менше 1 0 450 х 300 х 300 6 0 10 БРУХТ ЛИСТОВИЙ ТА ВІДХОДИ ШТАМПУВАННЯ Відходи штампування поковок висічки листовий металобрухт і обрізь прокату Засміченість нешкідливими домішками за масою % не більше Розмір куска мм не більше Товщина металу мм не менше 2 0 300 3 0 11 ЗЛИВКИ ШИХТОВІ Допускають відхили розмірів шихтових зливків за згодою сторін Засміченість нешкідливими домішками за масою % не більше Розмір куска мм не більше 0 5 600 х 450 х 450 12 БРУХТ АВТОМОБІЛЬНИЙ Автомобільні пружини колінчасті і тягові вали передні осі коробки передач у розібраному стані. Не допускають різні дрібні відходи литва Засміченість нешкідливими домішками за масою % не більше 3 0 13 БРУХТ ПОДРІБНЕНИЙ Однорідний сталевий металобрухт що містить деталі автомобілів різноманітний листовий металобрухт Засміченість нешкідливими домішками за масою % не більше Щільність кг/м3 не менше 2 0 700 14 БРИКЕТИ ЗІ СТАЛЕВОЇ СТРУЖКИ № 1 Не допускають змішувати під час брикетування стружки з вуглецевої сталі і стружки з легованої сталі а також сталевої і чавунної стружки. Не допускають брикетувати стружку з легованої сталі різних видів марок . Не допускають брикетувати проіржавлену горілу і роз'їдену кислотами стружку Засміченість нешкідливими домішками за масою % не більше Щільність кг/м3 не менше Розмір брикетів Маса брикету кг не більше або більше за згодою сторін Кількість стружки що обсипається від брикетів від маси партії % не більше 1 0 5000 не регламентовано 50 3 0 15 БРИКЕТИ ЗІ СТАЛЕВОЇ СТРУЖКИ № 2 За характеристикою те саме що і для виду 14 Засміченість нешкідливими домішками за масою % не більше Щільність кг/м3 не менше Маса брикету кг не більше або більше за згодою сторін Кількість стружки що обсипається від брикетів від маси партії % не більше 3 0 4500 50 5 0 16 ПАКЕТИ № 1 Пакети з легковагових сталевих відходів листових смугових сортових та відходів трубного виробництва . Не допускають стружку з вуглецевої сталі. Пакети з брухту та відходів легованої сталі повинні бути тільки одного виду марки . Не допускають пресувати луджені емальовані покриті кольоровими металами враховуючи оцинковані відходи Засміченість нешкідливими домішками та мастилом за масою % не більше Щільність кг/м3 не менше Розмір пакетів мм не більше 1 0 2000 2000x1050x750 17 ПАКЕТИ №2 Пакети з легковагового сталевого металобрухту. Допускають вуглецеву стружку. Не допускають змішувати вуглецеву сталь яку пресують з легованою. Пакети з легованої сталі повинні бути тільки одного виду марки . Не допускають пресувати луджений емальований покритий кольоровими металами враховуючи оцинкований брухт та відходи Засміченість нешкідливими домішками та мастилом за масою % не більше Щільність кг/м3 не менше Розмір пакетів мм не більше Кількість стружки за масою % не більше 2 0 1800 2000x1050x750 20 1 8 ПАКЕТИ № 3 Спресований листовий прокат. Допускають вуглецеву стружку. Допускають металобрухт з покриттям. Допускають наявність оцинкованого металобрухту труби відра листові відходи тощо Засміченість нешкідливими домішками за масою % не більше Щільність кг/м3 не менше Розмір пакетів мм не більше Кількість стружки за масою % не більше 3 0 1500 2000x1050x750 20 19 ПАКЕТИ №4 Спресований листовий сталевий металобрухт що містить кремній обрізь каркасний металобрухт. Допускають вуглецеву стружку. Не допускають використовувати металобрухт що легований іншими елементами Засміченість нешкідливими домішками за масою % не більше Щільність кг/м3 не менше Розмір пакетів мм не більше Вміст кремнію % Кількість стружки за масою % не більше 2 5 1500 2000x1050x750 0 5 5 0 20 20 ПАКЕТИ № 5 Спресований металобрухт жерстяних банок Засміченість нешкідливими домішками за масою % не більше Щільність кг/м3 не менше Розмір пакетів мм не більше 3 0 1200 800x710x600 21 ПАКЕТИ №6 Сталевий металобрухт обрізки листової сталі штампования тощо . Допускають вуглецеву стружку сталеві канати та дріт. Не допускають пресувати луджений емальований покритий кольоровими металами брухт Засміченість нешкідливими домішками за масою % не більше Щільність кг/м3 не менше Розмір пакетів мм не більше Кількість стружки канатів дроту за масою % не більше 1 0 1500 800x500x500 20 22 СТРУЖКА СТАЛЕВА № 1 Сипуча стружка з вуглецевої сталі а також висічка. Не допускають кусковий металобрухт дріт Засміченість нешкідливими домішками за масою % не більше Довжина витка стружки і висічки мм не більше 3 0 50 чавунну стружку та стружки з кольорових металів. Не допускають змішувати вуглецеву стружку з чавунною стружкою і стружкою з кольорових та легованих металів. Легована стружка повинна бути тільки одного виду марки Кількість стружки з довжиною витка 100 мм за масою % не більше Маса висічки кг не більше 3 0 0 025 23 СТРУЖКА СТАЛЕВА № 2 Сипуча вуглецева стружка а також висічка. Не допускають кусковий металобрухт клубки в'юноподібної стружки чавунної стружки та стружки з кольорових металів. Не допускають змішувати вуглецеву стружку з легованою. Не допускають горілу та проіржавілу стружку наліт іржі допускають. Легована стружка повинна бути тільки одного виду марки Засміченість нешкідливими домішками за масою % не більше Довжина витка стружки і висічки мм не більше Кількість стружки з довжиною витка 200 мм за масою % не більше Маса висічки кг не більше 3 0 100 2 0 0 05 24 СТРУЖКА СТАЛЕВА 3 АБРАЗИВНИМ МАТЕРІАЛОМ Вуглецева стружка що одержана від шліфування заготівок і виробів Вміст абразиву за масою % не більше 10 25 СКРАП Зашлаковані відходи чорних металів що утворилися під час випускання із плавильних агрегатів транспортування та розливання чавуну і сталі Розміри мм не більше 800 х 500 х 500 26 БРУХТ ЧАВУННИЙ № 1 Куски машинних чавунних виливків а також чушки вторинного ливарного чавуну. Не допускають змішувати вуглецевий чавунний металобрухт з легованим чавунним металобрухтом. Не допускають домішки легованої сталі її потрібно вирізати Засміченість нешкідливими домішками за масою % не більше Розмір куска мм не більше Домішка вуглецевої сталі яку важко відокремити за масою % не більше 2 0 300x300x300 5 0 27 БРУХТ ЧАВУННИЙ № 2 Куски чавунних виливниць та піддонів. Не допускають змішувати вуглецевий чавунний металобрухт з легованим чавунним металобрухтом Засміченість нешкідливими домішками за масою % не більше Розмір куска мм не більше Домішка вуглецевої сталі яку важко відокремити за масою % не більше 2 0 300x300x300 5 0 28 БРУХТ ЧАВУННИЙ № 3 Куски чавунних виливків з підвищеним вмістом фосфору ковкого чавуну чавунні труби. Не допускають змішувати вуглецевий чавунний металобрухт з легованим чавунним металобрухтом. Не допускають домішки легованої сталі її потрібно вирізати Засміченість нешкідливими домішками за масою % не більше Розмір куска мм не більше Домішка вуглецевої сталі яку важко відокремити за масою % не більше 2 0 300x300x300 5 0 29 БРУХТ ЧАВУННИЙ № 4 Литво чавунне. Засміченість нешкідливими домішками за масою % не більше 2 0 Допускають циліндри і центрувальні пристрої тягових коліс. Допускають вуглецеву сталь. Не допускають домішки легованої сталі її потрібно вирізати Розмір куска мм не більше Домішка вуглецевої сталі за масою % не більше 600x600x600 10 30 БРУХТ ЧАВУННИЙ № 5 Литво чавунне. Металобрухт ливарного чавуну колони труби відливки різного характеру автомобільні блоки і чавунні деталі для сільськогосподарського та іншого машинобудування. Не допускають пічних плит горілого чавунного металобрухту гальмівних колодок тощо Засміченість нешкідливими домішками а також бітумом мастилами та іншими органічними речовинами за масою % не більше Розмір куска мм не більше 3 0 800x600x500 31 БРИКЕТИ 3 ЧАВУННОЇ СТРУЖКИ ГАРЯЧОГО ПРЕСУВАННЯ Засміченість нешкідливими домішками за масою % не більше враховуючи мастила % не більше Щільність брикету кг/м3 не менше Вміст вологи % не більше 3 0 1 0 6000 1 0 32 СТРУЖКА ЧАВУННА № 1 Стружка з сірого або ковкого чавуну. Не допускають змішувати стружку легованого чавуну зі стружкою вуглецевого чавуну. Не допускають вуглецеву стружку або обрізки куски металобрухту огар проіржавілий метал Засміченість нешкідливими домішками за масою % не більше враховуючи мастила % не більше 2 0 1 0 33 СТРУЖКА ЧАВУННА № 2 Стружка з ковкого чавуну. Не допускають вуглецеву стружку або обрізки куски металобрухту огар проіржавілий метал Засміченість нешкідливими домішками за масою % не більше враховуючи мастила % не більше 3 0 1 5 34 ПРИСАД ДОМЕННИЙ Проіржавілий що зазнав тривалого температурного або кислотного впливу емальований та оцинкований кусковий металобрухт чавунна дрібка дріб або гранули іржава або спечена сталева та чавунна стружка зашла-кований скрап а також дріт і вироби з дроту Засміченість нешкідливими домішками за масою % не більше Засміченість нешкідливими домішками у металобрухті що видобувається зі шлакових відвалів за масою понад 5 % Розміри куска мм не більше Довжина витка сталевої стружки мм не більше Кількість стружки з довжиною витка до 200 мм за масою у партії % не більше 5 0 за згодою сторін 250x250x250 100 3 0 35 ОГАР Оксиди заліза що утворюються під час нагрівання та обробляння сталевих виробів Засміченість нешкідливими домішками за масою % не більше 5 0 36 ШЛАК ЗВАРЮВАЛЬНИЙ Шлак що утворюється у нагрівальних печах та під час зварювання металів Засміченість нешкідливими домішками за масою % не більше 5 0 Примітка 1. У графі «Характеристика» великими літерами наведено назву виду металобрухту. Примітка 2. За згодою сторін сталевий металобрухт може містити сірку та фосфор вміст кожного не більше 0 05 %. Примітка 3. Вміст кремнію у сталевому металобрухті можливий за згодою сторін. Таблиця 2 Характеристика та показники якості металобрухту для переробляння за видами Вид рекомендований вид переробляння Характеристика Показники Норма 500 Вогневе та механічне різання БРУХТ СТАЛЕВИЙ НЕГАБАРИТНИЙ ВЕЛИКОВАГИЙ Великої ваги брухт і відходи що придатні для вогневого різання або різання на ножицях Засміченість нешкідливими домішками за масою % не більше Товщина металу мм не менше Кількість металу товщиною менше 6 0 мм за масою % не більше 5 0 6 0 10 501 Пакетування БРУХТ СТАЛЕВИЙ ЛЕГКОВАГИЙ Легкої ваги листові та сортові брухт і відходи металоконструкції дріт та вироби з нього. Не допускають сталеві канати Сумарна засміченість нешкідливими домішками а також емальованого покритого іншими кольоровим металами брухту за масою % не більше враховуючи кольорові метали % не більше Товщина металу мм не більше 2 0 0 1 6 0 502 Сортування пакетування вогневе різання КАНАТИ ТА ДРІТ СТАЛЕВІ Сталеві канати і дріт згорнені у мотки та перев'язані сталевим дротом не менше ніж у п'яти місцях по колу мотка а також куски сталевих канатів і дроту Засміченість нешкідливими домішками за масою % не більше Розміри мотка: діаметр мм не більше довжина мм не більше Маса мотка кг не менше Розміри куска канату: діаметр мм не менше довжина мм не менше 5 0 850 500 20 20 800 503 Сортування дрібнення пакування СТРУЖКА СТАЛЕВА В'юноподібна сталева стружка. Не допускають кусковий брухт та відходи а також дріт Засміченість нешкідливими домішками за масою % не більше 3 0 504 Підготовлюван-ня до плавлення плавлення СТРУЖКА СТАЛЕВА 3 ПІДВИЩЕНИМ ВМІСТОМ АБРАЗИВНОГО МАТЕРІАЛУ Сталева стружка одержана від шліфування заготовок та виробів Вміст абразива за масою % 10 50 505 Подрібнювання БРУХТ ТА ВІДХОДИ ЧАВУННОГО ЛИТВА Чавунні виливки чавунні труби та інші виливки. Допускають домішки важковіддільної сталі не більше 5 % від маси Засміченість нешкідливими домішками мастилами та іншими органічними речовинами за масою % не більше Маса куска кг не більше Домішки сталі які важко відділити за масою % не більше 3 0 1500 5 0 "боб Подрібнювання БРУХТ ТА ВІДХОДИ ЧАВУННИХ ВИРОБІВ Допускають домішку важковід-дільної сталі Засміченість нешкідливими домішками за масою % не більше Маса куска кг не більше Домішки сталі які важко відділити за масою % не більше 3 0 15000 5 0 507 Сортування під-готовлювання до плавлення СТРУЖКА ЧАВУННА Не допускають кусковий брухт та відходи а також дріт Засміченість нешкідливими домішками та мастилами за масою % не більше 3 0 508 Сортування та інші види переробляння БРУХТ ТА ВІДХОДИ ЗМІШАНІ № 1 Брухт машин агрегатів механізмів та конструкцій що вироблені зі сталі та чавуну який може містити кольорові метали та сплави Засміченість нешкідливими домішками за масою % не більше 5 0 509 Сортування та інші види переробляння БРУХТ ТА ВІДХОДИ ЗМІШАНІ № 2 Брухт та відходи іржаві роз'їдені агресивними середовищами луджені емальовані оцинковані. Зашлакований скрап побутовий брухт доменний присад 510 Сортування та інші види переробляння БРУХТ ВЕЛИКОГАБАРИТНИЙ Металевий брухт суден та великогабаритних вмістищ. Розміри визначають за згодою сторін 511 Сортування та інші види переробляння СКРАП ДЛЯ ПЕРЕРОБЛЕННЯ Зашлакован! відходи чорних металів що утворилися під час випускання із плавильних агрегатів транспортування та розливання чавуну та сталі Примітка. У графі «Характеристика» великими літерами наведено назву виду металобрухту. Таблиця 3 Характеристика та показники якості металобрухту з легованих сталей та сплавів за підвидами Підвид Леговані сталі та сплави брухт і відходи яких відносять до цього підвиду Основні елементи та домішки Характерний брухт і відходи цього підвиду Назва Перелік марок які широко застосовують Елемент або домішка Масова частка % 300 Вальничні під- шипникові та інструментальні хромисті ШХ4 ХА від 15ХА до 20ХА 60С2ХА 70С2ХА Хром Марганець Кремній Мідь 0 4 1 0 0 15 0 9 0 15 2 7 не більше 0 25 Кільця залізничних вальниць під- шипників ; пружини ресори авто- мобілів годинникових механізмів і різних приладів; поршневі пальці і кільця розподільчі і черв'ячні вали виштовхувачі клапанів копіри ролики виштовхувачів автотракторних двигунів деталі моторів 301 Низьколеговані конструкційні та інструментальні леговані хромом та його сполучен- ням з іншими еле- ментами Х 9Х1 4ХС 6ХС ХГС 12X1 відЗЗХСдо 40ХС від 12ХГдо 50ХГ від18ХГТдо 40ХГТ від 16ХГТА до 30ХГТА 35Х2АФ 35ХГФ 38ХГС ЗОХГСА 35ХГСА 26ХГЛ 38ХГСА ШХ15СГ Хром Нікель Марганець Кремній Мідь Ванадій 1 0 2 6 не більше 0 3 0 2 1 6 не більше 1 6 не більше 0 25 не більше 0 3 Вали шатуни шестерні шайби диски тертя всмоктувальні кла- пани тракторних двигунів важелі осі валики голки розпилювачів форсунок зворотні клапани по- душки вприскувальних систем гальмові стрічки моторів лопатки компресорних машин; зварні конструкції що працюють за знакозмін-них навантажень 302 Конструкційні та інструментальні хромисті 45X3 46X3 60X3 7X3 8X3 ЕХЗ Хром Нікель 2 65 3 8 не більше 0 3 Інструмент гарячого висаджування кріплення і заготовок пуансони матриці деталі штампів матриці пуансони виштовхувачі ; згинальні обрізні та просічні штампи; вироби магнітотверді 303 Вальничні підшипникові хромисті ШХ15 ШХ10 Хром Нікель Мідь Фосфор Марганець 0 9 1 7 не більше 0 3 не більше 0 25 не більше 0 27 не більше 0 4 Деталі вальниць підшипників : кульки ролики кільця тощо 304 Конструкційні нікелеві 25НЗ 13Н5А 21Н5А Нікель Хром 2 8 5 0 не більше 0 3 У моторобудуванні кулачкові шайби валики приводи. У турбіно- і компресоробудуванні менше навантажені лопатки і заклепки компресорних машин деталі турбін і компресорів для яких потрібна підвищена стійкість щодо іржавіння; деталі турбодетандерів які працюють за низьких температур 305 Конструкційні хромонікелеві 25ХНЗ від 12ХНЗА до 37ХНЗА 12Х2Н4А 20Х2Н4А 25ХН4А ОХН2ФА 35ХН2Ф ЗОХ2Н2ФА Хром Нікель Ванадій 0 6 2 0 2 7-4 2 не більше 0 3 Шестерні вінці коробки швидкостей конічних шестерень поршневі пальці кулачкових валів осі ролики вали черв'яки циліндри болти шпильки втулки коромисел штоки кривошипи з діаметром від 100 до 120 мм сателіт бортового редуктора шпонки деталі кріплення 306 Конструкційні леговані хромом нікелем вольфрамом 40ХН2СВА ЗОХНЗВА ЗОХН2ВФА 38ХНЗВА Хром Нікель Вольфрам Фосфор 0 8 1 2 2 5 3 3 0 5 1 2 не більше 0 025 Колінчасті вали шестерні шатуни муфти тощо 307 Конструкційні леговані хромом та нікелем з підвищеним вмістом вольфраму і молібдену одна час тина молібдену замінює три частини вольфраму 18Х2Н4ВА 25Х2Н4ВА Хром Нікель {Вольфрам + Молібден} 1 4-1 7 4 0 4 4 0 8 1 2 Колінчасті вали шестерні шатуни муфти втулки; ресори які працюють за температури 150 °С; шпильки силові та стягальні тарілки нижньої пружини гайки паливної апаратури; силові деталі які працюють до температури 50 °С 308 Конструкційні леговані нікелем та молібденом та їх сполученнями ВідОХН2Мдо23ХН2М від 18ХН2МАдо 40ХН2МА 38Х2Н2МА 40Х2Н2МА від Хром Нікель Молібден Ванадій 0 4 2 0 1 2-2 4 0 15 0 6 не більше 0 3 Шестерні заднього моста кулачки шарніри шестерні машин малого і середнього модуля колінчасті вали шатуни відповідальні болти і хромом та іншими елементами 18ХН2МФАДО 55ХН2МФА від 15Х2Н2ФАДО 36Х2Н2МФА 5ХНМ 14ХГСН2МА 18ХГСН2МА ЗОХГСН2М СВ-10ХГСН2МТ 60Х2Н2М 20ХН2МФ шпильки деталі парових турбін диски цільноковані ротори зірочки редукторні шестерні кріпильні деталі торсіонні вали коробки передач ресори тарілки нижньої пружини гайки паливної апаратури високонавантажені деталі відповідальної призначеності 309 Жаростійкі леговані хромом та кремнієм 15X5 Х8 40Х5Т 15Х6СЮ 40Х9С2 Хром Нікель Титан Кремній 4 5 10 0 не більше 0 6 не більше 1 0 не більше 3 0 Труби для нафтової промисловості і машинобудування. Клапани впускання і випускання автомобільних тракторних і дизельних двигунів; трубки рекуператорів теплообмінники колосники кріпильні деталі 310 Корозійне жаростійкі хромисті 12X17 95X18 08Х17Т СВ-10Х17Т 06X1 8Т 08X1 7Т1 08X1 8Т1 Хром Нікель Титан 16 19 не більше 0 6 не більше 1 0 Валики втулки та інші деталі апаратів і посудин які працюють у розбавлених розчинах азотної оцтової лимонної кислот у розчинах солей. Абсорбційні башти баки для кислот трубопроводи 311 Конструкційні леговані молібденом в сполученні з хромом Від ОХМ до 38ХМ 15ХМА ЗОХМА 40ХМА 95ХМ від 15ХГМдо40ХГМ 12ХСМ 35Х2ГСМ 28Х2М 60Х2М 38Х2МЮА Хром Молібден Нікель 0 4-2 6 0 15 0 7 не більше 0 3 Деталі турбін ротори диски вали осі штоки шатуни кріпильні деталі шестерні шпинделі шпильки фланці покришки диски які працюють до температур 500 °С та під тиском. Зубчасті колеса вмикання заднього моста автомобіля УА34ЛД; зубчасті колеса коробки передач вантажних автомобілів ЗІЛ 312 Конструкційні леговані хромом нікелем і молібденом 18Х2Н4МА 25Х2Н4МА відОХНЗМдо48ХНЗМ ОХНЗМА 38ХНЗМФА СВ-20ХНЗМФА Хром Нікель Молібден Ванадій 0 4 2 0 2 6 4 4 0 2 0 6 не більше 0 3 Вали ресори втулки шестерні що працюють за температури 150 °С; силові деталі які працюють до температур 500 °С силові і стягу-вальні шпильки тарілки нижньої пружини гайки паливної апаратури; цільноковані ротори вали шестерні турбін високонавантажувані деталі відповідальної призначеності 313 Конструкційні леговані нікелем хромом та їх сполуками 3 ІНШИМИ елементами Від 12ХНдо50ХН 12ХН2 60Х2Н 13Х2НА від 12ХГН до 38ХГН 16ХСН 18ХН2Т 20ХГНТР Хром Нікель Бор Марганець Кремній 0 5 1 8 0 4 2 0 не більше 0 005 не більше 1 8 не більше 1 6 Колінчасті шліцеві та інші вали; шатуни важелі; гальмові стрічки моторів; лопатки компресорних машин хрестовини кардана ЗІЛ КАМАЗ зубчасті колеса порш- 15Х2ГН2Т 25Х2ГНТА 15ХГН2ТА від 14ХГСНАдо 36ХГСНА ЗОХГСН2А 15Х2ГН2ТРА 60С2Н2А 25Х2ГНТРА 5ХНТР 22ХГСНТР 50ХНТ 20ХНТ неві пальці роторні частини циліндрів низького тиску 314 Хромонікельмо-лібденові з низьким вмістом нікелю 40ХГНМ від 25ХГНМА до 38ХГНМА 20ХГСНМ 42Х2ГСНМА ОХНМФ 5ХНМФ 25Х2НМФ Хром Нікель Молібден Ванадій Фосфор 0 4 2 4 0 4 1 2 0 15 0 6 не більше 0 3 не більше 0 025 Шестерні вали кріпильні деталі деталі парових турбін тощо 315 Хромомолібденові з пониженим вмістом міді і фосфору 9ХМФ.10ХМФ від 12ХМФАдо42ХМФА 12Х1МФ 25X1 МФ ЗОХ2СМФ ЗОХ2ГСМФ 35Х2ГСМ Хром Молібден Мідь Фосфор Нікель 0 8 2 6 0 2 0 4 не більше 0 25 не більше 0 02 не більше 0 3 Шліцеві вали штоки шатуни кріпильні деталі трубопроводів тощо 316 Жаростійкі леговані хромом нікелем молібденом вольфрамом та ванадієм 15Х12ВНМФ 20Х12ВНМФ 13Х11Н2В2МФ 11Х11Н2ВМФ 16Х11Н2В2МФ Хром Нікель Вольфрам Молібден Ванадій 10 5 13 0 4 1 8 0 7 2 0 0 35 0 7 не більше 0 3 Ротори диски лопатки болти бандажі гайки шпильки діафрагми та інші відповідальні навантажені деталі що працюють за температур від 600 до 780 °С 317 Інструментально-штампувальні 5ХЗВЗМФС 11Х4ФЗС2В2М 8Х4В2С2МФ 11Х4ФЗС2В2М Хром Вольфрам Молібден Ванадій Нікель 2 5 4 2 2 0 3 6 0 3-1 1 1 5 2 8 не більше 0 4 Вирубні штампи пуансони матри ці холодновисаджувальних автоматів пуансони і виштовхувачі для холодного видавлення в умовах підвищеного зносу і нагріву робо чих поверхонь до температур 400 °С; шліце- і різьбонакатувальний інструмент різьбонакатні ролики 318 Корозійне- та жаростійкі хромисті 08X13 від 10X13 до 40X13 Св-2Х13 НП-ЗОХ13 НП-40Х13 СВ-20Х13 Х12 Х12Ф Хром Нікель Марганець 12 14 не більше 0 6 не більше 0 6 Клапани гідравлічних пресів лопат ки парових турбін клапани болти труби. Різальний вимірювальний інструмент пружини карбюраторні голки штоки поршневих компресорів деталі внутрішніх пристроїв апаратів що працюють за температури до 450 °С; холодні штампи волочильні диски вічка для калібрування пруткового металу під накатування різьби згинальні і форму- вальні штампи складні секції кузов них штампів матриць і пуансонів вирубних і просічних штампів штамповання активної частини електричних машин 319 Жаростійкі хромонікелеві 18Х20Н13 06Х20Н14С2 08Х20Н14С2 12Х20Н14С2 20Х20Н14С2 20Х23Н13 Св-07Х25Н12Г2Т СВ-07Х25Н13 06Х25Н12Т Хром Нікель Кремній Вольфрам Молібден Ванадій 19 25 12 15 не більше 3 0 не більше 0 2 не більше 0 3 не більше 0 2 Пічні конвейєри ящики для цементації та інші деталі термічних печей. Деталі що працюють за високих температур у слабконавантажено му стані 320 Жаростійкі хро-момолібденові 15Х5М 25Х5М СВ-10Х5М Хром Молібден Нікель Кремній Марганець 4 5 6 0 0 4 0 7 не більше 0 6 не більше 0 5 не більше 0 7 Труби засувки кріпильні деталі для трубопроводів та інші деталі конструкційних теплостійких сталей 321 Інструментальні та конструкційні леговані вольфрамом в сполученні з хромом кремнієм марганцем ХВГ 5ХВГ 6ХВГ 9ХВГ ОХВ ХВСГ В1.ХВ1Г 65С2В 65С2ВА Хром Вольфрам Нікель Кремній Марганець 0 3 1 2 0 5 1 6 не більше 0 4 не більше 2 0 не більше 1 2 Вимірювальний і різальний інструмент різьбові калібри протяжки довгі метчики довгі розгортки та інші види спеціального інструмента холодновисаджувальні матриц і пуансони штампи для гарячого штампування 322 Зносостійкі марганцевисті з високим вмістом марганцю 85Г13 120Г13 110Г13Л Марганець Хром Нікель 11 15 не більше 0 5 не більше 0 6 Корпуси вихрових і кульових млинів щоки та конуси дробарок зубці і передні стінки ковшів екскаваторів залізничні хрестовини та інші сильнонавантажені деталі 323 Конструкційні та інструментальні леговані хромом молібденом ванадієм та їх сполученнями з іншими елементами 15Х1М1Ф 25Х1М1Ф 25Х2М1Ф 12Х2МФСР Хром Молібден Ванадій Мідь Нікель 1 1 2 6 0 5 1 1 0 15 0 4 не більше 0 3 не більше 0 3 Кріпильні деталі плоскі пружини болти шпильки що працюють до температури 535 °С 324 Жаростійкі та жароміцні леговані хромом і молібденом 10Х13М 13Х13С2М2А 1Х13М1.Х12М Х12МФ Х12М1 Хром Молібден Нікель Вольфрам 10 14 0 4 2 0 не більше 0 5 не більше 0 5 Полірувальні ролики складних форм секції кузовних штампів складних форм складні діркопрошивні матриці еталонні шестерні накатні плашки волоки матриці і пуансони вирубних просічних штампів зі складною конфігурацією робочих частин штампования активної частини електричних машин. Кріпильні деталі що працюють до температури 535 °С; плоскі пружини болти шпильки 325 Корозійностійкі леговані хромом нікелем і марганцем 10Х14Г14НЗ СВ-10Х14Г14Н4Т 20Х13Н4Г9 Хром Нікель Марганець Титан 12 15 2 8 4 7 8 0 15 0 не більше 0 6 Деталі міцних і легких конструкцій вироби домашнього побуту і деталі пральних машин 326 Корозійностійкі леговані хромом нікелем та їх сполученнями Від 09X1 8Н9 до 17Х18Н9 25Х18Н9С2 04Х18Н10 08Х18Н10 12Х18Н9 12Х18Н10Т ОЗХ18Н11.06Х18Н11 ОЗХ18Н12 ОЗХ18Н12Т 08Х18Н12Т 12Х18Н12Т Хром Нікель Мідь Кремній Титан Фосфор Вольфрам Молібден Марганець 17 19 8 13 не більше 0 3 не більше 0 8 не більше 0 8 не більше 0 035 не більше 0 2 не більше 0 3 не більше 2 Труби деталі пічної арматури теплообмінники муфелі реторти патрубки колектори вихлопних систем електроди іскряних запалювальних свічок зварні апарати і посудини хімічного машинобудування. Зварні апарати і посудини що працюють у розбавлених розчинах кислот лугів і солей. Різні деталі що працюють за температур від 196 до 600 °С в агресивних середовищах 327 Корозійностійкі і жаростійкі леговані хромом нікелем та їх сполученнями з марганцем алюмінієм іншими елементами Х17Н7Ю 09Х17Н7Ю 09Х17Н7Ю1 09Х15Н8Ю Х17Н8Ю Хром Нікель Алюміній Марганець 14 18 6 5 9 4 0 5 1 1 не більше 2 Крилові пристрої керма і кронштейни суднові вали що працюють у морській воді. Вироби що працюють в атмосферних умовах оцтовокислих та інших сольових середовищах 328 Жаростійкі і жароміцні хромонікелеві з високим вмістом хрому та нікелю 20Х23Н18 10Х23Н18 Х25Н20 СВ-13Х25Н18 СВ-08Х25Н20СЗР1 Хром Нікель Марганець 22 27 17 20 не більше 2 Поковки бандажі для роботи за температур від 680 до 700 °С деталі камер згоряння хомути підвіски та інші деталі кріплення котлів муфелів для роботи за температур 1100 °С безшовні труби арматура листові деталі до температур 1000 °С 329 Корозійностійкі леговані хромом нікелем молібденом та їх сполученнями з титаном алюмінієм та іншими елементами 08X21 Н6М2Т 45Х22Н4МЗ 10Х17Н5М2 08Х17Н5МЗ 09Х16Н7М2Ю Хром Нікель Молібден Алюміній Титан 15 5 23 4 5 7 5 1 8 3 5 не більше 1 8 не більше 0 4 Клапани автомобільних моторів; деталі і зварні конструкції що працюють у середовищах підвищеної агресивності 330 Інструментальні леговані вольфрамом хромом та їх сполученнями з кремнієм ванадієм іншими елементами від 4ХВ2С до 6ХВ2С 5ХВ2СФ 8ХВ2Ф Хром Вольфрам Кремній Ванадій Нікель Молібден 0 9 1 4 1 8 2 7 0 5 1 1 не більше 0 3 не більше 0 35 не більше 0 3 Пневмоінструмент: зубила обтискачі вирубні і обрізні штампи складної форми ножі для холодного різання металу різьбонакатувальні плашки пуансони і обтискальні матриці 331 Корозійностійкі та жароміцні хромонікелеві з молібденом 08Х17Н13М2Т 10Х17Н13М2Т 10Х17Н13МЗТ 06Х17Н13МЗ Хром Нікель Титан Молібден 15 18 10 5 14 0 5 0 7 1 8-4 0 Зварні конструкції кріпильні деталі що працюють у середовищах підвищеної агресивності до температури 600 °С. Лопатки газодувок заклепки поковки дисків покришки вали і інші деталі компресорних машин; деталі турбін 332 Корозійностійкі хромонікелеві з низьким вмістом нікелю ОХ17Н 09Х17Н 2Х17Н1 14Х17Н2 20X1 7Н2 25X1 7Н2 11X1 7Н 03X1 2НГФ 08X1 ЗНЗ Хром Нікель 11 18 1 0 3 0 Робочі лопатки диски вали втулки моторні деталі пресформи для литва алюмінієвих сплавів; важко-навантажені деталі що працюють на стирання і удар у хімічній авіаційній та інших галузях промисловості 333 3 особливими фізичними властивостями леговані марганцем і алюмінієм 15Г20ЮЗ 15Г19ЮЗ 45Г17ЮЗ 80Г20Ю4 ЕП42 СВ-35Г17Ю5 Марганець Алюміній Хром Нікель 16 21 2 4 5 8 не більше 0 6 не більше 0 6 Конструкційна сталь із спеціальними фізичними властивостями 334 Хромонікелеві що містять свинець АС12ХН АС14ХГН АС19ХГН Хром Нікель Свинець Кремній Молібден 0 4-1 1 0 5 1 1 0 15 0 3 не більше 0 4 не більше 0 1 Важелі перемикання передач осі накривок повітряного фільтра важелів приводу акселератора храповики колінчастого вала фланці масляного насоса ключі запалювання тяги гайки муфти осі сателітів ковзні муфти синхронізатора маточини деталі типу проміжного зубчастого колеса заднього ходу втулки зубчастого колеса повторного вала коробки передач 335 Автоматні леговані хромом молібденом і свинцем АСЗОХМ АС38ХГМ Хром Молібден Свинець Нікель 0 8-1 1 0 15 0 25 0 15 0 3 не більше 0 3 Черв'яки кермового керування кільця запірної го вальниці підшипника півосі 336 Корозійностійкі і жароміцні хромо-нікелеванадіє-марганцеві з азотом та ніобієм 08Х18Н4Г11АФ 08Х18Н5Г11БАФ Св-06Х18Н5Г11БАФ 08Х20Н5АГ12НФ Хром Нікель Марганець Ніобій Ванадій Азот Кремній 18 20 4 5 10 0 12 5 0 3 0 6 0 5 0 8 0 4 0 5 не більше 0 8 Деталі вироби та конструкції що мають корозійностійкі і жаростійкі властивості 337 Нікелеві з високим вмістом нікелю 39Н 40Н 42Н 25Н10 36Н 43Н Нікель Мідь Фосфор 38 44 не більше 0 2 не більше 0 02 Осердя міжлампових і малогабаритних силових трансформаторів дроселі реле і деталі магнітних ланцюгів. Осердя проводів запалювання автомобілів що пригнічують перешкоди пружини герметизованих маг-нітокерівних контактів. Конструкції і трубопроводи що працюють за низьких температур 338 Нікелеві леговані нікелем і хромом та їх сполученнями з марганцем і ванадієм 12ДН2ФЛ 08ГДНФЛ Нікель Мідь 1 2-2 2 0 8 1 5 Деталі суднобудування що працюють за температури до -60 °С 339 Конструкційні та інструментальні хромонікеле-вольфрамові 45ХНВФ ЗОХНВФА 45ХНВФА ЗОХН2ВФА від 12Х2НВФАдо ЗОХ2НВФА 5ХНВ 5ХНВС 35ХН2ВФА. ЗОХН2ВА. 40ХН2ВА 40Х2Н2ВА ЗОХ2Н2ВА ЗОХ2НГВФМА Хром Нікель Вольфрам Ванадій 0 5 2 4 0 4-2 4 0 4 1 6 не більше 0 3 Деталі і вироби відповідальної призначеності у машинобудуванні 340 Низькофосфорис-ті конструкційні та хромонікеле-вольфрамові Від 25ХСНВФ до ЗОХСНВФ СВ-20ХСНВФА Хром Нікель Вольфрам Мідь Фосфор 0 8 1 2 0 8 1 2 0 5 1 0 не більше 0 15 не більше 0 015 Деталі І вироби відповідальної призначеності у машинобудуванні 341 Інструментальні леговані вольфрамом хромом та їх сполученнями з іншими елементами 9Х5ВФ Х6ВФ 15Х5ВФ 12Х8ВФ 4Х5НФ1С 4Х5В2ФС 55Х7ВСФМ Хром Вольфрам Ванадій Нікель Молібден 4 5 8 5 0 4 2 2 0 1-0 8 не більше 0 6 не більше 0 3 Різьбонакатувальний інструмент ролики і плашки ручні ножовкові полотна бритви матриці пуансони зубонакатники та інші інструменти призначені для холодного деформування для дереворізального фрезерного інструменту 342 Інструментальні і магнітотверді хромовольфрамові ХВ4 ЕВ6 Хром Вольфрам Нікель 0 5 0 7 3 5-6 2 не більше 0 3 Різці і фрези гравірувальні різці для напруженої роботи 343 Безнікелеві інструментальні леговані хромом вольфрамом молібденом і ванадієм 18ХЗМВ 20ХЗМВФ 4ХЗВМФ Хром Вольфрам Молібден Ванадій Нікель 2 5 3 3 0 3 0 8 0 3 1 0 0 05 0 9 не більше 0 3 Кріпильні та інші деталі що працюють за температур від 540 до 560 °С 344 Що містять кремній 1311 2311 1411 1511 1521 1561 1671 2411 2421 3411 3404 3421 3472 Кремній Мідь Фосфор 2 0 4 8 не більше 0 15 не більше 0 015 Магнітні ланцюги електричних машин трансформаторів і приладів. Ротори і статори асинхронних двигунів промислової частоти потужністю 100 400 кВт і ротори синхронних двигунів більш високої потужності. Радіотрансформатори міжлампо-ві трансформатори осердя дроселів магнітних підсилювачів 345 Конструкційні леговані хромом нікелем молібденом вольфрамом та їх сполученнями з іншими елементами ЗОХ2Н2ВФМА 12Х2НВФМА 5Х2МНФ ЗОХ2Н2ВА 40Х2Н2ВА 38ХНЗМВФ Хром Нікель Молібден Вольфрам Ванадій Мідь 1 6 2 4 1 0 3 0 0 2 0 5 0 2 1 4 не більше 0 3 не більше 0 03 Колінчасті вали шатуни накривки шатунів шестерні клапани муфти та інші деталі в автомобіле- та приладобудуванні 346 Корозійностійкі та жароміцні хромо-нікелемолібде-нові 08Х16Н13М2Б ОЗХ16Н15МЗБ 04Х16Н15МЗБ 06Х16Н15МЗБ 09Х16Н15МЗБ 08Х16Н13М2Б Хром Нікель Молібден Ніобій 15 19 12 5 16 2 3 0 2 1 3 Поковки для дисків і роторів лопатки газодувок болти паронагрівальні труби і трубопроводи високого тиску зварні конструкції що працюють в умовах дії фосфорної сірчаної оцтової кислот що киплять у сірчанокислих середовищах 347 Корозійностійкі леговані хромом нікелем титаном 08Х22Н6Т 12X21 Н5Т Хром Нікель Титан Алюміній 20 23 4 8 6 3 0 2 0 7 не більше 0 08 Деталі зварних апаратів і посудини камери горіння та інші елементи газових турбін корпуси апаратів днища фланці трубні диски і пучки що працюють за температур від -10 °С до +300 °С під тиском 348 Корозійностійкі і жароміцні хромо-нікеленіобієві 08Х18Н12Б 09Х14Н16Б 1Х14Н16БР Хром Нікель Ніобій Бор Цезій 13 19 11 20 0 8 1 3 не більше 0 03 не більше 0 02 Паронагрівачі і трубопроводи силових установок цільнотягнуті труби силових установок; деталі і вироби що їх зварюють точковим зварюванням і піддають термооб-роблянню 349 Жароміцні леговані хромом нікелем вольфрамом 09Х14Н19В2БР 09Х14Н19В2БР1 Хром Нікель Вольфрам Ніобій 13 15 18 20 2 0 2 8 0 9 1 3 Паронагрівачі і трубопроводи силових установок цільнотягнуті труби силових установок; деталі і вироби що їх зварюють точковим зварюванням і піддають термооб-роблянню 350 Корозійностійкі хромонікелеві з бором 015Х18Н15Р09-ВД 015Х18Н15Р13-ВД Хром Нікель Бор 16 19 14 16 0 08 0 50 Деталі і вироби що працюють за високих температур і в умовах дії агресивних середовищ 015Х18Н15Р17-ВД 015Х18Н15Р22-ВД 015Х18Н15Р26-ВД 015Х18Н15РЗО-ВД Фосфор не більше 0 02 351 Корозійностійкі з азотом леговані хромом нікелем і марганцем 55Х20Г9АН4 ОХ20Н4АГ10 12Х17Г9АН4 СВ-2Х17Г9АН4 Х18Г14АН4 07X21 Г7АН5 06Х18Г9Н5АБ Хром Нікель Марганець Азот 16 22 3 5 5 5 7 14 0 15 0 6 Клапани автомобільних моторів. Вироби що працюють за температур від 350 до 600 °С. Зварні вироби що працюють за температур до 253 °С та у середовищах середньої агресивності 352 Корозійностійкі з азотом леговані хромом нікелем марганцем і ніобієм ОХ18Н5Г12АБ СВ-06Х18Н5Г12АБ Хром Нікель Марганець Ніобій Азот Кремній 18 20 4 5 5 5 11 5 13 5 0 8 1 0 0 4 0 5 не більше 0 8 Зварні вироби; деталі що працюють в агресивних середовищах за високих температур 353 Хромонікеле-вольфрамова-надієві з високим вмістом вольфраму Св-ОЗГХН2МД Св-ОЗГХНЗМД СВ-07ХНЗМД СВ-09ХН4МДТА Св-04ХНЗМД-ВИ Св-04ХН4МД-ВИ Хром Нікель Молібден Мідь Марганець 0 5 1 0 2 2 4 0 0 4 0 85 0 8 1 3 не більше 1 1 Зварні конструкції деталі і вироби машинобудування 354 Хромовольфра-мованадієві з високим вмістом вольфраму для швидкісного різання Р18 Р18Ф Хром Кобальт Молібден Ванадій Вольфрам Нікель Марганець 3 8 4 4 не більше 0 5 не більше 1 0 1 0 2 5 17 18 5 не більше 0 6 не більше 0 5 Зубонарізальний інструмент фрези фасонні різці зенкери метчики та інший інструмент для обробляння матеріалів високої твердості неіржавіючих і жароміцних сплавів 355 Хромовольфра-мованадієві з підвищеним вмістом вольфраму для швидкісного різання Р9 Р12 Р18ФЗ Хром Кобальт Молібден Ванадій Вольфрам Нікель Марганець 3 8 4 4 не більше 0 5 не більше 1 0 2 3 3 0 8 5 13 не більше 0 6 не більше 0 5 Зубонарізальний інструмент фрези фасонні різці зенкери метчики та інший інструмент для обробляння матеріалів високої твердості неіржавіючих і жароміцних сплавів 356 Хромисті з низьким вмістом кобальту та вмістом вольфраму 5 5 6 7 % для швидкісного різання Р6М5 Р6М5ФЗ Хром Кобальт Молібден Ванадій Вольфрам Нікель Марганець 3 8 4 4 не більше 0 5 4 8 5 5 1 7 2 1 5 5 6 7 не більше 0 6 не більше 0 5 Зубонарізальний інструмент фрези фасонні різці зенкери метчики та інший інструмент для обробляння матеріалів високої твердості неіржавіючих і жароміцних сплавів 357 Хромисті з низьким вмістом кобальту та вмістом вольфраму 2 5 3 5 % для швидкісного різання 11РЗАМЗФ2 РЗФ5 Р2АМ5 Хром Кобальт Молібден Ванадій Вольфрам Нікель Марганець 3 8 4 4 не більше 0 5 не більше 0 3 2 2-4 5 2 5 3 5 не більше 0 6 не більше 0 5 Зубонарізальний інструмент фрези фасонні різці зенкери метчики та інший інструмент для обробляння матеріалів високої твердості неіржавіючих і жароміцних сплавів 358 Хромовольфра-мокобальтові для швидкісного різання Р6М5К5 Р6Ф2К8М5 Р6М5К5Ф1 Хром Кобальт Молібден Ванадій Вольфрам Нікель Марганець 3 8 4 4 4 7 8 5 4 8 5 5 1 7 2 5 5 5-6 7 не більше 0 6 не більше 0 5 Зубонарізальний інструмент фрези фасонні різці зенкери метчики та інший інструмент для обробляння матеріалів високої твердості неіржавіючих і жароміцних сплавів 359 Хромовольфра-момолібденові для швидкісного різання Р9М4К8 Р10М4К10ФЗ Р12МЗК8Ф2 Хром Кобальт Молібден Ванадій Вольфрам Нікель Марганець 3 8 4 4 7 5 11 3 0 4 3 1 8 3 8 8 5 12 не більше 0 6 не більше 0 5 Зубонарізальний інструмент фрези фасонні різці зенкери метчики та інший інструмент для обробляння матеріалів високої твердості неіржавіючих і жароміцних сплавів 360 Сплави високого омічного опору леговані хромом та алюмінієм Хром Алюміній Нікель Марганець Фосфор 21 28 4 5 5 8 не більше 0 6 не більше 0 3 не більше 0 02 Нагрівальні елементи приладів реостатів і печей з граничною робочою температурою 1350 °С 361 Пружинні що містять кремній 55С2 55С2А 60С2 60С2А 70СЗА 60С2Г 55С2ГФ 60С Кремній Марганець Хром 1 5 2 2 0 6 1 0 не більше 0 3 Ресори і пружини автомобілів тракторів і залізничного транспорту що працюють у навантаженому стані високої міцності і відповідальної призна-ченості Примітка 1. Підвиди в яких не нормують вміст міді і фосфору вміст цих елементів не повинен перевищувати відповідно 0 30 % і 0 035 %. За згодою сторін допускають більш високий вміст фосфору Примітка 2. Металобрухт з автоматних сталей що їх випускають згідно з ГОСТ 1414 потрібно збирати окремо і постачати тільки для виплавляння цієї сталі. Примітка 3. Металобрухт нікелевих сплавів з вмістом нікелю більше 45 % потрібно збирати і постачати за марками. Примітка 4. Металобрухт легованих сталей і сплавів які за хімічним складом не можуть бути віднесені до підвидів таблиці 3 потрібно збирати та постачати за марками згідно з чинною нормативною документацією. Таблиця 4 Характеристика та показники якості металобрухту з легованих чавунів та сплавів за підвидами Підвид Леговані чавуни та сплави брухт і відходи яких відносять до цього підвиду Основні елементи та домішки Характерний брухт і відходи цього підвиду Назва Перелік марок які широко застосовують Елемент або домішка Масова частка % 370 3 підвищеним вмістом хрому ЧХ22С ЧХ28 ЧХ32 Хром Кремній Марганець Фосфор Сірка 19 34 0 5 4 0 не більше 1 0 не більше 0 1 не більше 0 08 Деталі апаратури для концентро- ваної азотної і фосфорної кислот пічна арматура. Деталі що працю- ють під час невеликих механічних навантажень у середовищі SO2 і SO3 у лугах високої концентрації азотній кислоті розчинах і розплавах солей до температур 1000 °С; деталі відцентрових насосів реторти для цементації сопла пальників циліндри корпуси золотників гребки печей випалювання колчедану; деталі схильні до абразивного стирання; деталі харчової апаратури проводкова арматура дріб-носортних станів 371 3 високим вмістом нікелю ЧН15ДЗШ ЧН15Д7 ЧН19ХЗШ ЧН11Г7Ш ЧН20Д2ХШ Нікель Хром Кремній Марганець Мідь 14 21 0 5 3 0 1 4 3 5 0 5 2 0 1 5 8 0 Насоси вентилі інші деталі нафтодобувної хімічної і нафтопереробної промисловості й арматуро-будування; вставки гільз циліндрів головки поршнів сідла і спря-мовувальні втулки клапанів вихлопні колектори двигунів внутрішнього згоряння. Випускні колектори корпуси турбонагрівачів газових турбін; головки поршнів корпуси насосів 372 3 високим вмістом кремнію ЧС13 4С15.4С17 Кремній Марганець Фосфор Сірка 12 18 0 8 1 0 не більше 0 1 не більше 0 07 Прості за конфігурацією деталі відцентрових насосів компресорів трубопроводів арматури та інші деталі хімічної апаратури 373 3 високим вмістом кремнію та підвищеним вмістом молібдену ЧС15М4 ЧС17МЗ Кремній Марганець Молібден Фосфор Сірка 14 18 0 8-1 0 2 4 не більше 0 3 не більше 0 1 Прості за конфігурацією деталі відцентрових і поршневих насосів компресорів і трубопровідної арматури труби і фасонні деталі для трубопровідної арматури теплообмінників та інші деталі хімічної апаратури 374 3 низьким вмістом хрому 4X1 4X2 4X3 Хром Кремній Марганець Фосфор Сірка 0 4 3 0 1 5 3 8 не більше 1 0 не більше 0 3 не більше 0 12 Холодильні плити доменних печей колосники агломераційних машин деталі коксохімічного обладнання пальники кокилі деталі газотрубних двигунів колосники і балки горна агломераційних машин фати трубчастих печей нафтоперероб- них заводів деталі термічних печей колосники облицювальні плити тушильних вагонів 375 Хромонікелеві СЧЩ-1 СЧЩ-2 Хром Нікель Кремній Марганець Фосфор Сірка 0 4 0 8 0 5 0 8 1 2 2 0 0 4 0 8 не більше 0 3 не більше 0 1 Котли для плавлення каустику ребристі труби-нагрівачі опорні плити 376 Алюмінієві ЧЮХШ ЧЮ6С5 ЧЮ22Ш ЧЮЗО Алюміній Кремній Марганець Фосфор Сірка Хром в ЧЮХШ 0 6 31 0 5 6 не більше 1 0 не більше 0 3 не більше 0 1 2 0 4 1 0 Матеріал пресформ для виготовляння скляних виробів для деталей пічного обладнання колосників агломераційних машин і топок котлів для деталей коксохімічного обладнання для роликів чистових клітей листопрокатних станів деталі газових двигунів і компресорів пальників кокилів топок. Деталі цементних печей печей для випалювання колчедану Примітка. Металобрухт легованих чавунів які за хімічним складом не можуть бути віднесені до підвидів таблиці 4 потрібно збирати і постачати за марками згідно з чинною нормативною документацією. Таблиця 5 Характеристика та показники якості металобрухту двошарових сталей за підвидами Підвид Марки сталі основного шару Марки сталі шару плакування Основні елементи для легування сталі Назва елемента Масова частка % 400 СтЗсп 20К 09Г2 16ГС 09Г2С 08X13 0X13 08Х17Т ОХ17Т 15Х25Т Х25Т Хром 1 0-2 7 401 12МХ 12ХМ 08X13 0X13 Хром Молібден 1 6 2 7 0 1 0 3 402 СтЗсп 20К 16ГС 09Г2 08Х18Н10Т ОХ18Н10Т 12Х18Н10Т Х18Н10Т Хром Нікель Марганець 1 3 3 9 0 8 2 0 не більше 2 0 403 10ХСНД 10ХСН1Д 12X1 8Н ЮТ Х18Н10Т Хром Нікель Марганець Мідь 1 8 3 5 1 3 2 4 не більше 2 0 0 3 0 6 404 12МХ 12ХМ 1Х2М1 08Х18Н10Т ОХ18Н10Т 18Х18Н10Т Х18Н10Т Хром Нікель Марганець Молібден 1 9 4 1 0 8 2 5 не більше 2 0 0 34 0 60 405 СтЗсп 20К 16ГС 09Г2С 10Х17Н13М2Т Х17Н13М2Т 10Х17Н13МЗТ Х17Н13МЗТ 08Х17Н16МЗТ ОХ17Н16МЗТ Хром Нікель Марганець Молібден 1 3 2 8 1 0 2 5 не більше 2 0 0 17 0 55 406 СтЗсп 20К 16ГС 06ХН28МДТ ОХ23Н28МЗДЗТ Хром Нікель Молібден Мідь 1 7 3 9 2 0 4 4 0 18 0 44 0 20 0 94 407 16ГС ХН65МВ ОХ15Н65М16В Хром Нікель Марганець Вольфрам Молібден 1 2 3 0 4 4 6 0 не більше 1 0 0 3 0 7 1 0 1 3 408 16ГС Н70МФ Хром Нікель Марганець Молібден Ванадій не більше 0 3 3 8 5 5 не більше 1 2 1 8 2 1 1 0 1 5 409 16ГС ХН78Т Хром Нікель 1 5-3 0 5 2 6 5 410 СтЗсп 20К Монель: НМЖМц-28-2 5-1 5 Нікель + кобальт Мідь 4 7 6 5 2 08 8 9 411 СтЗсп 10 Нікель НП-2 Нікель + кобальт Свинець 6 8 8 5 не більше 0 002 Примітка. За згодою сторін остаточний вміст міді не повинен перевищувати 0 30 % для видів в яких не нормовано вміст міді. 5 ВИМОГИ БЕЗПЕКИ 5.1 Металобрухт що надходить або відвантажують з підприємств повинен проходити обов'язковий радіаційний контроль контроль щодо вибухобезпечності та хімічної забрудненості. Кожен транспортний засіб з металобрухтом потрібно супроводжувати документом щодо радіаційної безпеки вибухо- та хімічної безпечності. Форму посвідчення про вибухобезпечність хімічну та радіаційну безпечність металобрухту наведено у додатку Г. 5.2 Вимоги радіаційної безпеки 5.2.1 Збирання заготівля та переробляння металобрухту рівень радіоактивного забруднення якого вищий за допустимий рівень згідно з чинними нормативними документами допускають тільки після його дезактивації що повинно бути засвідчено відповідним документом про дезактивацію цього металобрухту. 5.2.2 Металобрухт що утворюється на підприємствах які використовують у виробничому процесі радіоактивні речовини а також кожен транспортний засіб в якому перевозять такий металобрухт повинні проходити дезактивацію та супроводжуватися документом про дезактивацію. За відсутності документа про дезактивацію підприємства-заготівельники не повинні приймати цей металобрухт. 5.2.3 Металобрухт що надходить на підприємства для переробляння або використовування як металевої шихти та кожен транспортний засіб повинні пройти радіаційний контроль згідно з чинними нормативними документами та інструкцією з радіаційного контролю яка повинна бути на кожному підприємстві. Потужність дози іонізівного випромінювання та щільність потоку р-частинок на поверхні металобрухту повинні відповідати чинним нормативним документам. 5.2.4 Радіаційний контроль металобрухту повинна проводити особа яка пройшла спеціальне підготовлювання і має відповідне посвідчення. Результати контролю повинні бути занесені у журнал радіаційного контролю металобрухту який надходить на підприємство із зазначенням: назви підприємства організації -відправника; номеру накладної; - документа про радіаційний контроль відповідно до вимог 5.2.3; прізвища особи що проводила радіаційний контроль та його підпис. 5.3 Вимоги вибухобезпечності 5.3.1 Не допускають наявність вибухонебезпечних речовин у металобрухті. Підприємства і організації що заготовлюють здають переробляють та переплавляють металобрухт а також відвантажують або здійснюють його перевантаження у портах та інших пунктах повинні перевіряти металобрухт щодо вибухобезпечності згідно з ГОСТ 12.1.010. Перевіряння металобрухту щодо вибухобезпечності який здають школи лікарні та інші установи невиробничої сфери повинні проводити заготівельники. 5.3.2 Вибіркове перевіряння металобрухту щодо вибухобезпечності не допускають. 5.3.3 Перевіряння металобрухту щодо вибухобезпечності окрім незнешкоджених боєприпасів потрібно проводити під керівництвом особи що пройшла спеціальне підготовлювання та має відповідне посвідчення. 5.3.4 У разі знаходження незнешкоджених боєприпасів посудин з невідомим вмістом тощо подальшу роботу з металобрухтом потрібно призупинити. Знешкоджувати видаляти транспортувати знищувати вибухонебезпечний металобрухт повинні спеціалісти компетентних регіональних органів представники військових частин та міністерства з надзвичайних ситуацій тощо . 5.4 Металобрухт а також вибухонебезпечні предмети що підлягають перероблянню різними способами вогневому або механічному різанню пакетуванню подрібнюванню тощо потрібно перевірити на вибухову безпечність згідно з такими вимогами: 5.4.1 Боєприпаси снаряди міни боєголовки авіабомби тощо не повинні мати вибухових пристроїв повинні бути з відкритим вічком вигвинченим дном і з пустою камерою; їхня внутрішня поверхня повинна бути очищена від вибухових речовин і спеціальних сумішей; у шрапнельних стаканах і реактивних мінах внутрішня перегородка діафрагма повинна бути видалена. 5.4.2 Стволи артилерійського і стрілецького озброєння повинні бути з відкритими наскрізними каналами або здеформованими біля кінця ствола і казенної частини ствольної коробки до складного згину. 5.4.3 Магазинні коробки артилерійського і стрілецького озброєння повинні бути відкриті і порожні або зім'яті до тріщин . 5.4.4 Артилерійські гільзи та гільзи стрілецької зброї не повинні мати засобів запалювання капсульних втулок гальванічних і гальваноударних трубок тощо і залишків порохових зарядів. 5.4.5 Усі види військової техніки повинні бути розбраковані розібрані та звільнені від горючих і змащувальних речовин а боєприпаси тверде паливо ініційовані та інші вибухові речовини що у них містяться повинні бути видалені; рідина з циліндрів гідравлічних гальмівних проти-відкатних та інших пристроїв повинна бути злита. 5.4.6 Посудини усіх типів і розмірів балони бочки тощо а також усі порожнисті предмети циліндри двигунів тощо повинні бути спорожнені від того що у них містилось від крижаних про- бок та вологи і мати доступ для огляду внутрішньої поверхні; горловини балонів повинні бути відкриті а на їхньому корпусі повинен бути прорізаний другий отвір; днища бочок та інших посудин повинні бути розкриті. 5.4.7 Вмістища вузлів машин двигуни коробки передач тощо повинні бути звільнені від залишків горючих і змащувальних речовин. 5.4.8 Станини піддони металоконструкції та інші масивні предмети які зазнали вибухового подрібнення не повинні мати зарядів що не вибухнули або їхніх залишків. 5.5 Розробляння і відвантажування металобрухту відповідно до вимог 5.4 потрібно проводити окремо від іншого металобрухту. 5.6 Розвантажування і перевіряння металобрухту що надходить на підприємства щодо вибу-хобезпечності згідно з вимогами які викладено у 5.4 потрібно проводити під керівництвом особи що пройшла спеціальне підготовлювання та має відповідне посвідчення. Результати перевіряння потрібно заносити у книгу обліку металобрухту що надходить на підприємство із зазначенням: назви підприємства організації -відправника; номера накладної; посвідчення про вибухобезпечність; прізвища особи що проводила приймання металобрухту та його підпис. Вибухобезпечність пакетів забезпечує відправник. 5.7 Безпосередньо перед завантаженням у мульди совки і бадді металобрухт потрібно перевіряти щодо вибухобезпечності відповідно до вимог викладених у 5.3. Результати перевіряння повинні бути занесені у книгу обліку металевої шихти за підписом особи що проводила контролювання металобрухту. 5.8 Усі роботи пов'язані з перевірянням металобрухту щодо вибухобезпечності та з його знешкодженням потрібно проводити за освітлення не менше 30 лк. 5.9 У випадку знаходження вибухонебезпечних предметів потрібно скласти акт форму якого наведено у додатку Д. 5.10 Вибухонебезпечні предмети окрім незнешкоджених боєприпасів зберігають у спеціальних сховищах. У сховищах та на відстані менше 30 м від них заборонено використовувати відкритий вогонь і проводити газоелектрозварювальні роботи. Сховища потрібно забезпечувати блискавкозахисним і протипожежним інвентарем згідно з чинними нормами та правилами. 5.11 Вибухонебезпечні предмети що надійшли у сховища потрібно укладати у стійкому положенні щоб унеможливити їх падання. 5.12 Металобрухт що надходить з хімічних виробництв повинен бути очищений від хімічних речовин згідно з чинними нормами зокрема від речовин які є джерелом шкідливих домішок у процесі виробництва сталі та чавуну. 5.13 Вимоги безпеки під час переробляння металобрухту повинні відповідати ГОСТ 12.3.002 ГОСТ 3.1120 ГОСТ 12.3.027 та технологічній документації що затверджена у встановленому порядку. 5.14 Під час відбирання підготовлювання проб проведення випробовування потрібно виконувати вимоги безпеки згідно з ГОСТ 12.1.005 ГОСТ 12.1.007 ГОСТ 12.2.009 ГОСТ 12.4.013 ГОСТ 12.4.021 і згідно з правилами затвердженими у встановленому порядку. 6 ВИМОГИ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 6.1 Охорону атмосфери від викидів шкідливих речовин під час проведення робіт з металобрухтом потрібно виконувати згідно з ГОСТ 17.2.3.02 і ДСП 201 [1]. 6.2 Стічні води від переробляння та проведення робіт з металобрухтом потрібно очищати та скидати згідно з вимогами СанПиН 4630 [2]. 6.3 Промислові відходи від переробляння та проведення робіт з металобрухтом потрібно тимчасово зберігати транспортувати знешкоджувати та захороняти згідно з вимогами ДСанПіН 2.2.7.029 [3]. 7 ПРАВИЛА ПРИЙМАННЯ 7.1 Металобрухт приймають партіями. Партія повинна складатися з металобрухту одного виду яку відвантажують в одиниці транспортних засобів або одиниці паковання та супроводжують одним документом про якість який містить: назву підприємства-виробника; вид і підвид; походження металобрухту; масу партії металобрухту; дату відправлення; номер транспортного засобу вагона автомобіля тощо ; хімічний склад для вуглецевих чорних металів не регламентовано; для легованих чорних металів за згодою сторін . Допускають у разі заготівлі металобрухту за марками сталей або чавунів зазначати тільки їхню марку та познаку стандарту хімічний склад вказувати тільки для чорних металів що їх виготовляють за технічними умовами. 8 одиниці транспортних засобів повинен бути металобрухт тільки одного виду підвиду . За згодою сторін в одиниці транспортного засобу може бути кілька видів підвидів металобрухту які супроводжує єдиний документ про якість коли постачальник забезпечує вимоги які унеможливлюють змішування цих видів підвидів . За наявності у партії кількох видів підвидів металобрухту не розділених відповідним способом усю партію приймають за більш низьким видом підвидом що в ній є якщо інше непогод-жено сторонами. 7.2 Кожну партію металобрухту потрібно супроводжувати посвідченням про вибухову хімічну та радіаційну безпечність згідно з додатком Г. 7.3 Кожну партію металобрухту кожен транспортний засіб підприємств що використовують у виробничому процесі радіоактивні речовини потрібно супроводжувати документом про дезактивацію та радіаційний контроль. 7.4 Кожну партію металобрухту кожен транспортний засіб з хімічних виробництв супроводжують документом про знешкодження від шкідливих хімічних речовин. 7.5 Металобрухт приймають за масою нетто на терезах споживача яка визначається як різниця між масою брутто та масою транспортного засобу або тари з урахуванням фактичного перевищення допустимих цим стандартом значень засміченості нешкідливими домішками яке визначають під час приймання. 8 МЕТОДИ ВИПРОБОВУВАННЯ 8.1 Відповідність партії виду металобрухту вимогам цього стандарту визначають візуально. Якщо результати візуального оцінювання спричинюють сумнів то партію металобрухту перевіряють за допомогою технічних засобів та засобів вимірювальної техніки. 8.2 Щоб перевірити відповідність металобрухту вимогам цього стандарту щодо засміченості розмірів маси щільності складу легованих компонентів від партії відбирають не менше як п'ять проб. 8.3 Масу та розміри кускового металобрухту контролюють зважуванням та вимірюванням. 8.4 Від партії кускового металобрухту відбирають за допомогою крану не менше п'яти проб рівномірно за висотою партії або у процесі його вивантажування з транспортного засобу. 8.5 Щоб перевірити показники якості стружки від партії довільно відбирають не менше п'яти проб з різних місць рівномірно за висотою партії або у процесі її вивантажування з транспортного засобу. Маса кожної проби повинна бути не менше 1 кг. 8.6 Щоб перевірити показники якості пакету пробу відбирають довільно з його зовнішньої частини для брикету пробу відбирають ззовні та усередині брикету. Щоб перевірити масову частку легувальних елементів у сталевої або чавунної стружки від загальної проби масою не меншою 3 кг відбирають скорочуючи наважку масою 0 5 кг з якої потім довільно відбирають проби у кількості що регламентована методиками хімічного аналізування. Допускають визначати масову частку легувальних елементів за результатами аналізування контрольної проби металу одержаної методом переплавляння у лабораторній або промисловій печі. У цьому разі результат аналізування контрольної проби є остаточний. 8.7 Щоб визначити наявність металобрухту легованих і кольорових металів у кускових сталевому та чавунному брухті та відходах відібрані куски перевіряють ручним магнітом на стилоскопі або за допомогою інших приладів і способів контролювання. 8.8 Щоб визначити фактичну засміченість кускового металобрухту нешкідливими домішками пробу зважують відчищають від неметалевих домішок за допомогою галтувального барабана або трьохкратним скиданням з висоти двох метрів на бетонну площадку та зважують повторно. Значення засміченості нешкідливими домішками X у відсотках обчислюють за формулою: X = 100 ? m-m1 / m 1 де т m1 маса проби відповідно до та після очищення кг. 8.9 Розміри металобрухту визначають вимірюванням за допомогою рулетки металевої за ГОСТ 7502 або лінійки металевої за ГОСТ 427. 8.10 Довжину витка сталевої стружки та ступінь чистоти сталевої або чавунної стружки визначають із загальної проби відібраної відповідно до 8.5 масою не менше 3 кг яку ретельно перемішують на чистій площадці з покриттям що унеможливлює всмоктування вологи та мастил. Від загальної проби за допомогою металевого совка відбирають дві наважки масою 1 або 0 5 кг. 8.10.1 Довжину витка сталевої стружки визначають з наважки масою 1 кг від неї відбирають та зважують витки довжиною більше установленої стандартом. Довжину витка вимірюють лінійкою за ГОСТ 427. Масову частку стружки з довжиною витків більше установленої Х1 у відсотках обчислюють за формулою: X1 = 100 ? m1 / m 2 де т маса вихідної наважки г; т1 маса стружки з довжиною витка більше установленої стандартом r. 8.10.2 Засміченість сталевої або чавунної стружки нешкідливими домішками мастилом та іншими шкідливими домішками визначають з наважки 0 5 кг. Після промивання технічними мийними засобами і просушування стружку за допомогою постійного магніту відділяють від немагнітних домішок та зважують. Значення засміченості Х2 у відсотках обчислюють за формулою: Х2 = 100 ? m-m1 / m 3 де т маса вихідної наважки r ; т1 маса наважки після промивання та відділення немагнітних домішок r. 8.11 Засміченість пакетів та брикетів холодного пресування нешкідливими та шкідливими домішками приймають рівним вмісту цих домішок у вхідній сировині для пакетів та брикетів. Вміст сталевої стружки у пакетах контролюють під час їх виготовляння зважуванням а також розриванням п'яти контрольних пакетів або брикетів. 8.12 Щільність пакетів та брикетів визначають відношенням їх маси до об'єму. 8.13 Щоб визначити осипання брикетів проводять трьохкратне скидання їх вільним паданням з висоти 1 5 м на металеву або бетонну плиту. У разі цього ступінь осипання не повинен перевищувати 10 % за масою. Із п'яти брикетів або пакетів що скидають випробовування повинно витримати не менше чотирьох брикетів. Брикети що розкололися під час третього скидання на куски масою не менше 1/5 маси брикета визнають такими що витримали випробовування. Брикети з чавунної стружки виготовлені для власного споживання скидають з висоти 1 0 м. Такими що витримали випробовування визнають брикети які розкололися під час третього скидання на куски масою не менше 0 5 кг. 8.14 Хімічний склад легованого металобрухту визначають за ГОСТ 2604.1 ГОСТ 2604.11 ГОСТ 2604.13 ГОСТ 2604.14 ГОСТ 12344 ГОСТ 12357 ГОСТ 12359 ГОСТ 12362 ГОСТ 18895 ГОСТ 27611 ГОСТ 28473 або іншими методами які не поступаються за точністю стандартизованим. Експресне аналізування хімічного складу проводять за допомогою рентгенівських спектрометрів та аналізаторів фотоелектричних установок тощо які забезпечують похибку вимірювання вказану в стандартах або інших нормативних документах на методи аналізування для відповідних діапазонів масової частки елементів. 8.15 У разі одержання незадовільних результатів випробування хоча б за одним з показників за ним проводять повторне випробовування на подвоєній кількості проб відібраних з тієї самої партії. Результати повторного випробування поширюють на всю партію. 9 ТРАНСПОРТУВАННЯ І ЗБЕРІГАННЯ 9.1 Металобрухт транспортують усіма видами транспорту згідно з правилами перевезення вантажів що чинні на кожному виді транспорту. 9.2 Металобрухт одного виду транспортують навалом. 9.3 За згодою сторін металобрухт високолегованої сталі та спеціальних сплавів потрібно транспортувати в упакованому вигляді або у спеціальних контейнерах за нормативними документами. У цьому випадку до партії металобрухту додають ярлик де зазначають масу вид відходів або марку металу. Ярлик вкладають у захисний пристрій виконаний за нормативними документами. Транспортне маркування згідно з ГОСТ 14192. 9.4 Навантажування у вагони і розміщування у них металобрухту в межах габариту та нормах завантажування здійснюють згідно з технічними умовами навантажування і кріплення вантажів які чинні на залізничному транспорті. Забезпечення зберігання вагонів під час навантажування та вивантажування металобрухту згідно з ГОСТ 22235. 9.5 Металобрухт потрібно зберігати окремо за видами та підвидами. Під час зберігання металобрухт не повинен змішуватися з неметалевими матеріалами. ДОДАТОК А довідковий ЗАГАЛЬНОТЕХНІЧНІ ТЕРМІНИ НЕОБХІДНІ ДЛЯ РОЗУМІННЯ ТЕКСТУ СТАНДАРТУ Таблиця А.1 Термін Визначення Нешкідливі домішки Домішки наявність яких в обмеженій кількості не чинить негативного впливу на якість металу До нешкідливих домішок відносять: дерево папір шмаття вологу землю а також алюміній якщо його масова частка не перевищує 0 1 % Проіржавілий метал Шар іржі на поверхні металу який відшаровується під час ударної дії на нього Автомобільний брухт Металевий брухт автотранспортних засобів та комплектувальні вироби до них Двошарова сталь Основний шар складається із низьковуглецевої або вуглецевої сталі а шар плакування може складатися із корозійностійкої сталі корозійностійких сплавів на нікелевій основі жаростійкого та жароміцного сплаву нікелю або монелю ДОДАТОК Б довідковий РЕКОМЕНДОВАНА ПРИЗНАЧЕНІСТЬ ШИХТОВОГО ВУГЛЕЦЕВОГО МЕТАЛОБРУХТУ Таблиця Б.1 Рекомендована призначеність Номер виду Види шихтового металобрухту І. Конвертери 3 4 6 7 8 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Брухт сталевий № 3 Брухт сталевий № 4 Брухт сталевий оцинкований Обрізь сталева Брухт товстолистовий конструкційний Брухт автомобільний Брухт подрібнений Брикети зі сталевої стружки № 1 Брикети зі сталевої стружки № 2 Пакети № 1 Пакети № 2 Пакети № 3 Пакети № 4 Пакети № 5 Пакети № 6 Стружка сталева № 1 Стружка сталева № 2 II. Мартенівські печі 1 2 3 7 9 10 11 12 13 14 15 16 21 22 23 27 29 30 Брухт сталевий № 1 Брухт сталевий № 2 Брухт сталевий № 3 Обрізь сталева Брухт конструкційний листовий нарізаний Брухт листовий та відходи штампування Зливки шихтові Брухт автомобільний Брухт подрібнений Брикети зі сталевої стружки № 1 Брикети зі сталевої стружки № 2 Пакети № 1 Пакети № 6 Стружка сталева № 1 Стружка сталева № 2 Брухт чавунний № 2 Брухт чавунний № 4 Брухт чавунний № 5 III. Дугові електропечі 1 2 5 9 10 11 14 21 Брухт сталевий № 1 Брухт сталевий № 2 Брухт сталевий № 5 Брухт конструкційний листовий нарізаний Брухт листовий та відходи штампування Зливки шихтові Брикети зі сталевої стружки № 1 Пакети № 6 IV. Індукційні печі 1 5 10 14 15 22 26 27 28 32 33 Bpyxj сталевий № 1 Брухт сталевий № 5 Брухт листовий та відходи штампування Брикети зі сталевої стружки № 1 Брикети зі сталевої стружки № 2 Стружка сталева № 1 Брухт чавунний № 1 Брухт чавунний № 2 Брухт чавунний № 3 Стружка чавунна № 1 Стружка чавунна № 2 V. Вагранкові печі 1 14 15 26 27 28 31 Брухт сталевий № 1 Брикети зі сталевої стружки № 1 Брикети зі сталевої стружки № 2 Брухт чавунний № 1 Брухт чавунний № 2 Брухт чавунний № 3 Брикети з чавунної стружки гарячого пресування VI. Доменні печі 24 25 34 35 36 Стружка сталева з абразивним матеріалом Скрап Присад доменний Огар Шлак зварювальний VII. Феросплавні печі 22 Стружка сталева № 1 ДОДАТОК В довідковий ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ КЛАСИФІКАЦІЙ МЕТАЛОБРУХТУ Таблиця В.1 ДСТУ4121 Номер коду міжнародної класифікації згідно з Circular [4] Чинні раніше Вид Назва виду Вид категорія Назва виду 1 Брухт сталевий № 1 1А Сталевий брухт та відходи № 1 2 Брухт сталевий № 2 202 HMS 1 2А.2Б Сталевий брухт та відходи № 2 3 Брухт сталевий № 3 201 HMS 1 ЗА ЗБ Сталевий брухт та відходи № 3 4 Брухт сталевий № 4 200 HMS 1 233 CS 5А 5Б Негабаритний сталевий брухт та відходи для перероблення 5 Брухт сталевий № 5 4А 4Б Сталевий брухт та відходи № 4 6 Брухт сталевий оцинкований 203 HMS 2 205 HMS 2 Негабаритний сталевий брухт та відходи для перероблення 7 Обрізь сталева 207A HBSC 229 BBFC 230 BCPS ЗА ЗБ Сталевий брухт та відходи № 3 8 Брухт товстолистовий конструкційний 231 PSS 1 232 PSS 2 236 CSPS 3 237 CSPS 2 ЗА.ЗБ Сталевий брухт та відходи № 3 9 Брухт конструкційний листовий нарізаний 238 CSPS 1 2А 2Б Сталевий брухт та відходи № 2 10 Брухт листовий та відходи штампування 234 PPS 2А 2Б Сталевий брухт та відходи № 2 11 Зливки шихтові 241 CUB 2А 2Б Сталевий брухт та відходи № 2 12 Брухт автомобільний 244 SC 248 HSCIU 2А 2Б Сталевий брухт та відходи № 2 13 Брухт подрібнений 210 SS 2А 2Б Сталевий брухт та відходи № 2 14 Брикети зі сталевої стружки № 1 227 BST 6А.6Б Брикети № 1 зі сталевої стружки 15 Брикети зі сталевої стружки № 2 227 BST 7А.7Б Брикети № 2 зі сталевої стружки 16 Пакети № 1 208 Bund 1 8А 8Б Пакети № 1 17 Пакети № 2 9А Пакети № 2 18 Пакети № 3 214 Bund 3 5А Негабаритний сталевий брухт та відходи для переробляння 19 Пакети № 4 239 SBush 250 SBund 11А 11Б Брухт для пакетування № 1 20 Пакети № 5 215 IBund 12А Брухт для пакетування № 2 21 Пакети № 6 207 Bush 1 10А 13А 13В Пакети № 3 сталеві канати та дріт 22 Стружка сталева № 1 221 SS 14А Сталева стружка № 1 23 Стружка сталева № 2 15А 15Б Сталева стружка № 2 24 Стружка сталева з абразивним матеріалом 26А 26Б Негабаритний доменний присад для перероблення 25 Скрап 220 MSTIB 222 STIB 25А 25Б Доменний присад 26 Брухт чавунний № 1 17А 17Б Чавунний брухт та відходи № 1 27 Брухт чавунний № 2 265 BIMS 18А Чавунний брухт та відходи № 2 28 Брухт чавунний № 3 264 М 19А Чавунний брухт та відходи № 3 29 Брухт чавунний № 4 254 НВС 17А 17Б Чавунний брухт та відходи № 1 ЗО Брухт чавунний № 5 252 СС 259 САС 17А 17Б Чавуний брухт та відходи № 1 31 Брикети з чавунної стружки гарячого пре- 268 ВСІВНР 23А Брикети з чавунної стружки сування 32 Стружка чавунна № 1 223 ЇВ 267 СВ 1 24А 24Б Чавунна стружка 33 Стружка чавунна № 2 271 СВ 2 24А 24Б Чавунна стружка 34 Присад доменний 25А 25Б Доменний присад 35 Огар 228 MS 27А Огар прокатного та ковальського виробництва 36 Шлак зварювальний 28А Зварювальний шлак 500 Брухт сталевий негабаритний великовагий 5А 5Б Негабаритний сталевий брухт та відходи для перероблення 501 Брухт сталевий легковагий 11А 11Б 12А Брухт для пакетування № 1 Брухт для пакетування № 2 502 Канати та дріт сталеві 13А 13Б Сталеві канати та дріт 503 Стружка сталева 16А 16Б В'юноподібна сталева стружка для пакетування 504 Стружка сталева з підвищеним вмістом абразивного матеріалу 26А 26Б Негабаритний доменний присад для перероблення 505 Брухт та відходи чавунного литва № 1 20А 20Б Негабаритні чавунний брухт та відходи для перероблення 506 Брухт та відходи чавунних виробів 21А 22А Негабаритні чавунний брухт та відходи № 2 для перероблення Негабаритні чавунний брухт та відходи № 3 для перероблення 507 Стружка чавунна 25А 25Б Доменний присад 508 Брухт та відходи змішані № 1 26А 26Б Негабаритний доменний присад для перероблення 509 Брухт та відходи змішані № 2 26А 26Б Негабаритний доменний присад для перероблення 510 Брухт великогабаритний 5А 5Б Негабаритний сталевий брухт та відходи для перероблення 511 Скрап для перероблення 26А 26Б Негабаритний доменний присад для перероблення Примітка. У дужках у графі «Номер коду міжнародної класифікації» наведено скорочену познаку виду англійською мовою. ДОДАТОК Г обов'язковий ФОРМА ПОСВІДЧЕННЯ назва підприємства-постачальника Складають у двох примірниках. Один примірник з накладною направляють як обов'язковий супроводжувальний документ одержувачеві другий залишають у відправника. ПОСВІДЧЕННЯ № Про вибухобезлечність хімічну та радіаційну безпечність металобрухту чорних металів « » 200 р. Одержувач металобрухту та відходів Назва та вид металобрухту та відходів Маса тон Вагон автомашина № Накладна № “ ” Результати радіаційного контролю: - ПЕД мкР/год; - ЩП р-част/хв • см2. Зазначені металобрухт та відходи відповідають вимогам ДСТУ є вибухобезпечні хімічно-безпечні та радіаційнобезпечні та можуть бути допущені до переробляння та використовування як металева шихта. Відповідальні представники підприємства-постачальника: за вибухобезпечність особистий підпис} розшифровання підпису за хімічну безпечність особистий підпис розшифровання підпису за радіаційну безпечність особистий підпис розшифровання підпису печатка ДОДАТОК Д обов'язковий ФОРМА АКТУ назва підприємства Складають у трьох примірниках. Один примірник направляють відправнику з копіями його накладної та посвідчення про вибухобезпечність хімічну та радіаційну безпечність другий технічному інспекторові праці постачальника а третій залишають на підприємстві. ЗАТВЕРДЖУЮ Керівник підприємства організації « » 200 р. АКТ № Про виявлення вибухонебезпечних хімічних та радіаційнозабруднених предметів під час перевіряння металобрухту та відходів чорних металів « » 200 р. Одержувач металобрухту та відходів Назва металобрухту та відходів Маса тон Вагон автомашина № Накладна № дата прибуття « » 200 р. Посвідчення про вибухобезпечність хімічну та радіаційну безпечність металобрухту та відходів чорних металів від « » 200 р. № Під час перевіряння встановлено: детальний опис кожного вибухонебезпечного хімічнонебезпечного та радіаційнозабрудненого предмету Відповідальні представники споживача: за вибухобезпечність особистий підпис розшифровання підпису за хімічну безпечність особистий підпис розшифровання підпису за радіаційну безпечність особистий підпис розшифровання підпису ДОДАТОК Е довідковий БІБЛІОГРАФІЯ 1 ДСП 201-97 Охорона атмосферного повітря населених місць від забруднення хімічними і біологічними речовинами 2 СанПиН 4630-88 Охрана поверхности вод от загрязнений. 3 ДСанПіН 2.2.7.029-99 Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров'я населення. 4 Scrap specification. ISRI. Circular 2001. Ferrous scrap. Класифікація брухту ISRI Циркуляр 2001. Брухт чорних металів .