ДК 018-2000

ДК 018-2000 Державний класифікатор будівель та споруд

ДЕРЖАВНИЙ КЛАСИФІКАТОР УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ КЛАСИФІКАТОР БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД ДК 018-2000 Видання офіційне Київ Держстандарт України 2000 ДК 018-2000 ДЕРЖАВНИЙ КЛАСИФІКАТОР УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ КЛАСИФІКАТОР БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД ДК БС Видання офіційне Київ Держстандарт України 2000 ПЕРЕДМОВА 1. РОЗРОБЛЕНО Державним науково-дослідним інститутом автоматизованих систем у будівництві ДНДІАСБ Держбуду України спільно з управлінням статистики інвестицій та будівництва Головного управління статистики виробництва Держкомстату України ВНЕСЕНО Державним комітетом статистики України 2. ЗАТВЕРДЖЕНО І ВВЕДЕНО В ДІЮ Наказом Держстандарту України від 17 серпня 2000 р. № 507 3. ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ 4. РОЗРОБНИКИ: Чуб В.Ф. канд. техн. наук керівник розробки Богатікова Л.В. Васєчко О.О. канд. економ. наук Луценко Н.Г. Свєшнікова Т.Й. © Держстандарт України 2000 Цей класифікатор не може бути повністю чи частково відтворений тиражований та розповсюджений як офіційне видання без дозволу Держстандарту України ЗМІСТ 1. ВСТУП 1 2. КЛАСИФІКАЦІЯ БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД 4 Розділ 1. Будівлі 4 Підрозділ 1.1. Будівлі житлові 4 Підрозділ 1.2. Будівлі нежитлові 5 Розділ 2. Інженерні споруди 11 Підрозділ 2.1. Транспортні споруди 11 Підрозділ 2.2. Трубопроводи комунікації та лінії електропередачі 15 Підрозділ 2.3. Комплексні промислові споруди 17 Підрозділ 2.4. Інші інженерні споруди 19 Додаток А Таблиця відповідності кодів ДК БС кодам ОКСП 21 довідковий Додаток Б Таблиця відповідності кодів ОКСП кодам ДК БС 33 довідковий ДЕРЖАВНИЙ КЛАСИФІКАТОР УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ КЛАСИФІКАТОР ДК 018-2000 БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КЛАССИФИКАТОР ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ CLASSIFICATION OF CONSTRUCTIONS Чинний від 2001-01-01 1. ВСТУП Державний класифікатор будівель та споруд ДК БС є складовою частиною Державної системи класифікації та кодування техніко-економічної та соціальної інформації. Класифікатор розроблено відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 27.06.1998 р. №971 “Про програму реформування державної статистики на період до 2002 року”. ДК БС призначено для використання органами центральної та місцевої виконавчої та законодавчої влади фінансовими службами органами статистики та всіма суб’єктами господарювання юридичними та фізичними особами в Україні. Використання ДК БС забезпечує умови для вирішення таких завдань: * виконання комплексу облікових функцій щодо будівельної діяльності в рамках робіт з державної статистики включаючи статистику цін на будівельну продукцію; * проведення робіт з перепису оцінки та переоцінки вартості і стану будівель та споруд; * проведення зіставлення національних статистичних даних щодо продукції будівництва з даними Статистичної комісії Європейського Союзу Євростату та ООН; * проведення соціологічних досліджень з питань будівництва забезпечення житлом і різними послугами населення України; * розроблення аналітичних показників та прогнозування інвестицій в економіку України. Об’єктами класифікації в ДК БС є будівлі виробничого та невиробничого призначення та інженерні споруди різного функціонального призначенння. Споруди - це будівельні системи пов'язані з землею які створені з будівельних матеріалів напівфабрикатів устаткування та обладнання в результаті виконання різних будівельно-монтажних робіт. Будівлі - це споруди що складаються з несучих та огороджувальних або сполучених несучо-огороджувальних конструкцій які утворюють наземні або підземні приміщення призначені для проживання або перебування людей розміщення устаткування тварин рослин а також предметів. До будівель відносяться: житлові будинки гуртожитки готелі ресторани торговельні будівлі промислові будівлі вокзали будівлі для публічних виступів для медичних закладів та закладів освіти тощо. Інженерні споруди - це об’ємні площинні або лінійні наземні надземні або підземні будівельні системи що складаються з несучих та в окремих випадках огороджувальних конструкцій і призначені для виконання виробничих процесів різних видів розміщення устаткування матеріалів та виробів для тимчасового перебування і пересування людей транспортних засобів вантажів переміщення рідких та газоподібних продуктів тощо. Інженерні споруди класифікуються в основному за інженерним задумом що визначається цільовим призначенням об'єкта. До інженерних споруд відносяться: транспортні споруди залізниці шосейні дороги злітно-посадкові смуги мости естакади тощо трубопроводи та комунікації дамби комплексні промислові споруди спортивні та розважальні споруди тощо. Одиницею класифікації в класифікаторі є в основному окрема будівля чи інженерна споруда будинок дорога трубопровід тощо . Для комплексних будівель що складаються з декількох будівель кожна будівля може класифікуватися окремо. Якщо наприклад комплекс професійно-технічного навчального закладу складається з будинку для навчання та гуртожитку то будинок для навчання в цьому випадку буде позначений кодом 1263 тоді як гуртожиток слід позначити кодом 1130. Проте якщо дані не деталізовані чи відсутні то комплекс відносять до класифікаційного угруповання за кодом 1263. Як констатовано вище будівлі класифікуються за їх функціональним призначенням. Будівлі що використовуються або запроектовані для декількох призначень комбіноване житло готель і контора повинні бути ідентифіковані за однією класифікаційною ознакою відповідно до головного призначення. Головне призначення повинно бути визначене таким чином: * обчислюється відсоткове співвідношення площ різних за призначенням приміщень будівлі в складі повної загальної площі з віднесенням цих приміщень згідно з їх призначенням чи використанням до відповідного класифікаційного угруповання; * потім будівля класифікується за методом “зверху - вниз”. Будівлю спочатку відносять до розділу один розряд коду що охоплює всю чи більшу частку всієї її загальної площі. Далі їх відносять до підрозділу два розряди коду - житлові будівлі нежитлові будівлі за найбільшою питомою вагою площі в цій будівлі. Наступним кроком визначається група три розряди коду за найбільшою часткою всієї загальної площі в межах підрозділу. Нарешті вибирається належність будівлі до класу чотири розряди коду за найбільшою часткою всієї загальної площі у межах групи. Ця методика може бути проілюстрована за допомогою наступного теоретичного прикладу. Розглянемо будівлю загальна площа якої складається з таких приміщень: Тип використання % від загальної площі Клас ДК БС 4 квартири 30% 1122 Офіси кредитної установи 10% 1220 Магазин 20% 1230 Бібліотека 30% 1262 Кабінет лікаря 10% 1264 У цьому випадку будівля класифікується таким чином: * на рівні двох розрядів коду будівля відноситься до підрозділу 12 “Будівля нежитлова” оскількі офіси магазин бібліотека та кабінет лікаря що відносяться до цього підрозділу займають найбільший відсоток 70% загальної площі; * на рівні трьох розрядів - до групи 126 “Будівлі для публічних виступів закладів освітнього медичного та оздоровчого призначення” тому що бібліотека та кабінет лікаря що відносяться до цієї групи займають найбільший відсоток 40% загальної площі в межах розділу; * нарешті на рівні чотирьох розрядів - до класу 1262 - “Музеї та бібліотеки” тому що бібліотека займає найбільший відсоток 30% загальної площі в межах групи. Таким чином означену будівлю належить віднести до нежитлових приміщень до класу 1262 – “Музеї та бібліотеки”. ДК БС побудовано за ієрархічним методом класифікації з використанням послідовної системи кодування. Кожна позиція у ДК БС містить п’ятизначний цифровий код і назву відповідних класифікаційних угруповань. Загальна структура цифрового коду ДК БС відповідає такій схемі: Х - розділ; ХХ - підрозділ; ХХХ - група; ХХХХ - клас; ХХХХ.Х - підклас. Цифрові коди ДК БС що охоплюють класифікаційні угруповання “розділ – клас” повністю відповідають Класифікації типів споруд Євростату СС . Гармонізація ДК БС з СС на рівні чотирьох знаків дасть змогу використовувати національні статистичні дані для зіставлення із статистичними даними Євростату без перехідних таблиць а також забезпечить можливість входження через систему перехідних ключів до центральної класифікації товарів ООН СРС . На рівні класифікаційного угруповання “підклас” забезпечується деталізація класифікаційних угруповань з урахуванням вимог національної економіки та статистики. Рівень підкласу має значення від “1” до “9” причому значення “9” завжди визначає іншу продукцію в межах конкретного класу. В цілях забезпечення однозначного віднесення об’єктів класифікації до певних класифікаційних угруповань полегшення та зручності використання ДК БС в практичній діяльності на рівні класів в ДК БС до класифікаційних угруповань даються пояснення що за будівлі чи споруди включає чи не включає конкретний клас. Введення в дію ДК БС в Україні припиняє чинність “Общесоюзного классификатора строительной продукции” ОКСП – 1-88-17 а також групи 45.6 – “Будинки будівлі промислові та інженерні споруди” Державний класифікатор продукції та послуг - ДК 016-97 . Таблиці відповідності кодів ДК БС кодам ОКСП та кодів ОКСП кодам ДК БС подані відповідно в довідкових додатках А та Б. Ведення Державного класифікатора будівель та споруд здійснює Державний науково-дослідний інститут автоматизованих систем у будівництві Держбуду України. Підставою для змін ДК БС можуть бути зміни в Європейській класифікації СС та пропозиції міністерств і відомств внесені та погоджені за установленим порядком. 2. КЛАСИФІКАЦІЯ БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД Код Назва Код СРС 1 БУДІВЛІ 11 Будівлі житлові 111 Будинки одноквартирні 1110 Будинки одноквартирні 52 111.p1 Цей клас включає: - відокремлені житлові будинки садибного типу міські позаміські сільські вілли дачі будинки для персоналу лісового господарства літні будинки для тимчасового проживання садові будинки тощо Цей клас включає також: - спарені або зблоковані будинки з окремими квартирами що мають свій власний вхід з вулиці Цей клас не включає: - нежитлові сільськогосподарські будинки 1271 1110.1 Будинки одноквартирні масової забудови 1110.2 Котеджі та будинки одноквартирні підвищеної комфортності 1110.3 Будинки садибного типу 1110.4 Будинки дачні та садові 112 Будинки з двома та більше квартирами 1121 Будинки з двома квартирами 52111.p2 Цей клас включає: - відокремлені спарені або зблоковані будинки з двома квартирами Цей клас не включає: - спарені або зблоковані будинки з окремими квартирами що мають свій власний вхід з вулиці 1110 1121.1 Будинки двоквартирні масової забудови 1121.2 Котеджі та будинки двоквартирні підвищеної комфортності 1122 Будинки з трьома та більше квартирами 52119.p1 Цей клас включає: - інші житлові будинки з трьома та більше квартирами Цей клас не включає: - гуртожитки 1130 - готелі 1211 - туристичні бази табори та будинки відпочинку 1212 1122.1 Будинки багатоквартирні масової забудови 1122.2 Будинки багатоквартирні підвищеної комфортності індивідуальні 1122.3 Будинки житлові готельного типу 113 Гуртожитки 1130 Гуртожитки 52119.p2 Цей клас включає: - житлові будинки для колективного проживання включаючи будинки для людей похилого віку та інвалідів студентів дітей та інших соціальних груп наприклад будинки для біженців гуртожитки для робітників та службовців гуртожитки для студентів та учнів навчальних закладів сирітські будинки притулки для бездомних тощо Цей клас не включає: - лікарні клініки 1264 - в'язниці казарми 1274 1130.1 Гуртожитки для робітників та службовців 1130.2 Гуртожитки для студентів вищих навчальних закладів 1130.3 Гуртожитки для учнів навчальних закладів 1130.4 Будинки-інтернати для людей похилого віку та інвалідів 1130.5 Будинки дитини та сирітські будинки 1130.6 Будинки для біженців притулки для бездомних 1130.9 Будинки для колективного проживання інші 12 Будівлі нежитлові 121 Готелі ресторани та подібні будівлі 1211 Будівлі готельні 52 124.p1 Цей клас включає: - готелі мотелі кемпінги пансіонати та подібні заклади з надання житла з рестораном або без нього Цей клас включає також: - окремі ресторани та бари Цей клас не включає: - ресторани в житлових будинках 1122 - туристичні бази гірські притулки табори для відпочинку будинки відпочинку 1212 - ресторани в торгових центрах 1230 1211.1 Готелі 1211.2 Мотелі 1211.3 Кемпінги 1211.4 Пансіонати 1211.5 Ресторани та бари 1212 Інші будівлі для тимчасового проживання 52 124.p2 Цей клас включає: - туристичні бази гірські притулки дитячі та сімейні табори відпочинку будинки відпочинку та інші будівлі для тимчасового проживання не класифіковані раніше Цей клас не включає: - готелі та подібні заклади з надання житла 1211 - парки для дозвілля та розваг 2412 1212.1 Туристичні бази та гірські притулки 1212.2 Дитячі та сімейні табори відпочинку 1212.3 Центри та будинки відпочинку 1212.9 Інші будівлі для тимчасового проживання не класифіковані раніше 122 Будівлі офісні 1220 Будівлі офісні 52 122.p1 Цей клас включає: - будівлі що використовуються як приміщення для конторських та адміністративних цілей в тому числі для промислових підприємств банків поштових відділень органів місцевого управління урядових та відомчих департаментів тощо Цей клас включає також: - центри для з'їздів та конференцій будівлі органів правосуддя парламентські будівлі Цей клас не включає: - офіси в будівлях що призначені використовуються головним чином для інших цілей 1220.1 Будівлі органів державного та місцевого управління 1220.2 Будівлі фінансового обслуговування 1220.3 Будівлі органів правосуддя 1220.4 Будівлі закордонних представництв 1220.5 Адміністративно-побутові будівлі промислових підприємств 1220.9 Будівлі для конторських та адміністративних цілей інші 123 Будівлі торговельні 1230 Будівлі торговельні 52 122.p2 Цей клас включає: - торгові центри пасажі універмаги спеціалізовані магазини та павільйони зали для ярмарків аукціонів виставок криті ринки станції технічного обслуговування автомобілів тощо Цей клас включає також: - підприємства та установи громадського харчування їдальні кафе закусочні тощо - приміщення складські та бази підприємств торгівлі й громадського харчування - підприємства побутового обслуговування Цей клас не включає: - невеликі магазини в будівлях що призначені використовуються головним чином для інших цілей - ресторани та бари розміщені в готелях або окремо 1211 - лазні та пральні 1274 1230.1 Торгові центри універмаги магазини 1230.2 Криті ринки павільйони та зали для ярмарків 1230.3 Станції технічного обслуговування автомобілів 1230.4 Їдальні кафе закусочні тощо 1230.5 Бази та склади підприємств торгівлі й громадського харчування 1230.6 Будівлі підприємств побутового обслуговування 1230.9 Будівлі торговельні інші 124 Будівлі транспорту та засобів зв’язку 1241 Вокзали аеровокзали будівлі засобів зв’язку та пов’язані з ними будівлі 52 122.p3 Цей клас включає: - будівлі цивільних та військових аеропортів міського електротранспорту залізничних станцій автобусних станцій морських та річкових вокзалів фунікулерних та підіймальних станцій канатних доріг - будівлі центрів радіо- та телевізійного мовлення телефонних станцій телекомунікаційних центрів тощо Цей клас включає також: - ангари для літаків будівлі залізничних блокпостів локомотивні та вагонні депо трамвайні та тролейбусні депо - телефонні кіоски - будівлі маяків - диспетчерські будівлі повітряного транспорту Цей клас не включає: - станції технічного обслуговування автомобілів 1230 - резервуари силоси та товарні склади 1252 - залізничні колії 2121 2122 - злітно-посадкові смуги аеродромів 2130 - телекомунікаційні лінії та щогли 2213 2224 - нафтотермінали 2303 1241.1 Автовокзали та інші будівлі автомобільного транспорту 1241.2 Вокзали та інші будівлі залізничного транспорту 1241.3 Будівлі міського електротранспорту 1241.4 Аеровокзали та інші будівлі повітряного транспорту 1241.5 Морські та річкові вокзали маяки та пов’язані з ними будівлі 1241.6 Будівлі станцій підвісних та канатних доріг 1241.7 Будівлі центрів радіо- та телевізійного мовлення телефонних станцій телекомунікаційних центрів тощо 1241.8 Ангари для літаків локомотивні вагонні трамвайні та тролейбусні депо 1241.9 Будівлі транспорту та засобів зв'язку інші 1242 Гаражі 52 122.p4 Цей клас включає: - гаражі наземні й підземні та криті автомобільні стоянки Цей клас включає також: - навіси для велосипедів Цей клас не включає: - автостоянки в будівлях що використовуються головним чином для інших цілей - станції технічного обслуговування автомобілів 1230 1242.1 Гаражі наземні 1242.2 Гаражі підземні 1242.3 Стоянки автомобільні криті 1242.4 Навіси для велосипедів 125 Будівлі промислові та склади 1251 Будівлі промислові 52 121.p1 Цей клас включає: - криті будівлі промислового призначення наприклад фабрики майстерні бойні пивоварні заводи складальні підприємства тощо за їх функціональним призначенням Цей клас не включає: - резервуари силоси та склади 1252 - будівлі сільськогосподарського призначення 1271 - комплексні промислові споруди електростанції нафтопереробні заводи тощо які не мають характеристик будівель 230 1251.1 Будівлі підприємств машинобудування та металообробної промисловості 1251.2 Будівлі підприємств чорної металургії 1251.3 Будівлі підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості 1251.4 Будівлі підприємств легкої промисловості 1251.5 Будівлі підприємств харчової промисловості 1251.6 Будівлі підприємств медичної та мікробіологічної промисловості 1251.7 Будівлі підприємств лісової деревообробної та целюлозно-паперової промисловості 1251.8 Будівлі підприємств будівельної індустрії будівельних матеріалів та виробів скляної та фарфоро-фаянсової промисловості 1251.9 Будівлі інших промислових виробництв включаючи поліграфічне 1252 Резервуари силоси та склади 52 121.p2 Цей клас включає: - резервуари та ємності - резервуари для нафти та газу - силоси для зерна цементу та інших сипких мас - холодильники та спеціальні склади. Цей клас включає також: - складські майданчики Цей клас не включає: - сільськогосподарські силоси та складські будівлі що використовуються для сільського господарства 1271 - водонапірні башти 2222 - нафтотермінали 2303 1252.1 Резервуари для нафти нафтопродуктів та газу 1252.2 Резервуари та ємності інші 1252.3 Силоси для зерна 1252.4 Силоси для цементу та інших сипучих матеріалів 1252.5 Склади спеціальні товарні 1252.6 Холодильники 1252.7 Складські майданчики 1252.8 Склади універсальні 1252.9 Склади та сховища інші 126 Будівлі для публічних виступів закладів освітнього медичного та оздоровчого призначення 1261 Будівлі для публічних виступів 52 123 Цей клас включає: - кінотеатри концертні будівлі театри тощо - зали засідань та багатоцільові зали що використовуються головним чином для публічних виступів - казино цирки музичні зали танцювальні зали та дискотеки естради тощо Цей клас не включає: - музеї художні галереї 1262 - спортивні зали 1265 - парки для відпочинку та розваг 2412 1261.1 Театри кінотеатри та концертні зали 1261.2 Зали засідань та багатоцільові зали для публічних виступів 1261.3 Цирки 1261.4 Казино ігорні будинки 1261.5 Музичні та танцювальні зали дискотеки 1261.9 Будівлі для публічних виступів інші 1262 Музеї та бібліотеки 52 125.p1 Цей клас включає: - музеї художні галереї бібліотеки та технічні центри Цей клас включає також: - будівлі архівів - будівлі зоологічних та ботанічних садів Цей клас не включає: - пам'ятки історії 1273 1262.1 Музеї та художні галереї 1262.2 Бібліотеки книгосховища 1262.3 Технічні центри 1262.4 Планетарії 1262.5 Будівлі архівів 1262.6 Будівлі зоологічних та ботанічних садів 1263 Будівлі навчальних та дослідних закладів 52 125.p2 Цей клас включає: - будівлі для дошкільного та початкового навчання отримання середньої освіти дитячі ясла та сади школи коледжі ліцеї гімназії тощо спеціалізовані фахові школи професійно-технічні навчальні заклади - будівлі для вищих навчальних закладів науково-дослідних закладів лабораторій Цей клас включає також: - спеціальні школи для дітей з фізичними або розумовими вадами - заклади для фахової перепідготовки - метеорологічні станції обсерваторії Цей клас не включає: - гуртожитки для студентів та учнів 1130 - бібліотеки 1262 - лікарні навчальних закладів 1264 1263.1 Будівлі науково-дослідних та проектно-вишукувальних установ 1263.2 Будівлі вищих навчальних закладів 1263.3 Будівлі шкіл та інших середніх навчальних закладів 1263.4 Будівлі професійно-технічних навчальних закладів 1263.5 Будівлі дошкільних та позашкільних навчальних закладів 1263.6 Будівлі спеціальних навчальних закладів для дітей з фізичними або розумовими вадами 1263.7 Будівлі закладів з фахової перепідготовки 1263.8 Будівлі метеорологічних станцій обсерваторій 1263.9 Будівлі освітніх та науково-дослідних закладів інші 1264 Будівлі лікарень та оздоровчих закладів 52 126 Цей клас включає: - заклади з надання медичної допомоги хворим та травмованим пацієнтам - санаторії профілакторії спеціалізовані лікарні психіатричні диспансери пологові будинки материнські та дитячі реабілітаційні центри Цей клас включає також: - лікарні навчальних закладів шпиталі виправних закладів в'язниць та збройних сил - будівлі що використовуються для термального та соляного лікування функціональної реабілітації пунктів переливання крові пунктів донорського грудного молока тощо Цей клас не включає: - будинки-інтернати для людей похилого віку та інвалідів 1130 1264.1 Лікарні багатопрофільні територіального обслуговування навчальних закладів 1264.2 Лікарні профільні диспансери 1264.3 Материнські та дитячі реабілітаційні центри пологові будинки 1264.4 Поліклініки пункти медичного обслуговування та консультації 1264.5 Шпиталі виправних закладів в'язниць та збройних сил 1264.6 Санаторії профілакторії та центри функціональної реабілітації 1264.9 Заклади лікувально-профілактичні та оздоровчі інші 1265 Зали спортивні 52 279.p1 Цей клас включає: - будівлі що використовуються в спортивних цілях баскетбол та теніс у приміщеннях плавальні басейни гімнастичні зали ковзанки або хокейні майданчики тощо що передбачають переобладнання з улаштуванням трибун для глядачів терас для видовищ та демонстраційних цілей тощо Цей клас не включає: - багатоцільові зали що використовуються головним чином для публічних виступів 1261 - спортивні майданчики для занять спортом на відкритому повітрі наприклад тенісні корти відкриті плавальні басейни тощо 2411 1265.1 Зали гімнастичні баскетбольні волейбольні тенісні тощо 1265.2 Басейни криті для плавання 1265.3 Хокейні та льодові стадіони криті 1265.4 Манежі легкоатлетичні 1265.5 Тири 1265.9 Зали спортивні інші 127 Будівлі нежитлові інші 1271 Будівлі сільськогосподарського призначення лісівництва та рибного господарства 52 129.p1 Цей клас включає: - будівлі для використання в сільськогосподарській діяльності наприклад корівники стайні свинарники кошари кінні заводи собачі розплідники птахофабрики зерносховища склади та надвірні будівлі підвали винокурні винні ємності теплиці сільськогосподарські силоси тощо Цей клас не включає: - споруди зоологічних та ботанічних садів 2412 1271.1 Будівлі для тваринництва 1271.2 Будівлі для птахівництва 1271.3 Будівлі для зберігання зерна 1271.4 Будівлі силосні та сінажні 1271.5 Будівлі для садівництва виноградарства та виноробства 1271.6 Будівлі тепличного господарства 1271.7 Будівлі рибного господарства 1271.8 Будівлі підприємств лісівництва та звірівництва 1271.9 Будівлі сільськогосподарського призначення інші 1272 Будівлі для культової та релігійної діяльності 52 129.p2 Цей клас включає: - церкви каплиці мечеті синагоги тощо Цей клас включає також: - цвинтарі та похоронні споруди ритуальні зали крематорії Цей клас не включає: - світські релігійні будівлі що використовуються як музеї 1262 - культові та релігійні будівлі що не використовуються за призначенням а є пам’ятками історії та архітектури 1273 1272.1 Церкви собори костьоли мечеті синагоги тощо 1272.2 Похоронні бюро та ритуальні зали 1272.3 Цвинтарі та крематорії 1273 Пам'ятки історичні та такі що охороняються державою 52 129.p3 Цей клас включає: - будівлі історичні та такі що охороняються державою і не використовуються для інших цілей Цей клас включає також: - старовинні руїни що охороняються державою археологічні розкопки - будівлі меморіального художнього і декоративного призначення статуї Цей клас не включає: - музеї 1262 1273.1 Пам'ятки історії та архітектури 1273.2 Археологічні розкопки руїни та історичні місця що охороняються державою 1273.3 Меморіали художньо-декоративні будівлі статуї 1274 Будівлі інші не класифіковані раніше 52 129.p4 Цей клас включає: - виправні заклади в'язниці слідчі ізолятори армійські казарми будівлі міліцейських та пожежних служб Цей клас включає також: - будівлі такі як автобусні зупинки громадські туалети пральні лазні тощо Цей клас не включає: - телефонні кіоски 1241 - госпіталі виправних закладів в'язниць збройних сил 1264 - військові інженерні споруди 2420 1274.1 Казарми збройних сил 1274.2 Будівлі міліцейських та пожежних служб 1274.3 Будівлі виправних закладів в'язниць та слідчих ізоляторів 1274.4 Будівлі лазень та пралень 1274.5 Будівлі з облаштування населених пунктів 2 ІНЖЕНЕРНІ СПОРУДИ 21 Транспортні споруди 211 Автостради вулиці та дороги 2111 Автостради 52 211.p1 Цей клас включає: - автомобільні шляхи та дороги для магістральних трас включаючи перехрестя та транспортні розв'язки в різних рівнях Цей клас включає також: - пристрої для освітлення сигналізації забезпечення безпеки та стоянок Цей клас не включає: - станції технічного обслуговування автомобілів 1230 - мости та естакади 2141 - тунелі та метро 2142 2111.1 Дороги автомобільні магістральні 2111.2 Пристрої для освітлення сигналізації забезпечення безпеки та стоянок на автострадах 2112 Вулиці та дороги 52 211.p2 Цей клас включає: - міські та сільські вулиці позаміські дороги та будь-які шляхи включаючи відкриті транспортні розв'язки стоянки перехрестя об'їзні та окружні дороги наприклад проспекти алеї провулки обхідні дороги під'їзні дороги польові дороги доріжки для верхової та велосипедної їзди майдани тротуари та пішохідні зони Цей клас включає також: - пристрої для освітлення сигналізації забезпечення безпеки та стоянок 2112.1 Вулиці та дороги міст і населених пунктів 2112.2 Позаміські об’їзні та окружні дороги 2112.3 Дороги для технологічного автотранспорту промислових підприємств 2112.4 Доріжки для велосипедної та верхової їзди 2112.5 Майдани тротуари та пішохідні зони 2112.6 Польові дороги 2112.7 Автомобільні дороги сільськогосподарських підприємств 2112.8 Пристрої для освітлення сигналізації забезпечення безпеки та стоянок на вулицях та дорогах 2112.9 Шляхи вулиці дороги та дорожні споруди інші 212 Залізниці 2121 Залізниці магістральні 52 212.p1 Цей клас включає: - залізничні колії магістральні під’їзні путі стрілки залізничні переїзди станційні та сортувальні колії Цей клас включає також: - пристрої для освітлення сигналізації забезпечення безпеки та електрифікації Цей клас не включає: - залізничні вокзали 1241 - залізничні мости 2141 - залізничні тунелі 2142 2121.1 Залізничні колії магістральні 2121.2 Під’їзні станційні та сортувальні колії 2121.3 Пристрої для освітлення сигналізації забезпечення безпеки та електрифікації 2121.9 Споруди для обслуговування магістральних залізниць інші 2122 Залізниці місцеві 52 212.p2 Цей клас включає: - залізничні колії метрополітенів підземні наземні надземні ; залізниці підвісні та на естакадах міські системи доріг для громадського рейкового транспорту наприклад трамвайні колії Цей клас включає також: - пристрої для освітлення сигналізації забезпечення безпеки та електрифікації 2122.1 Залізничні колії метрополітенів 2122.2 Трамвайні колії 2122.3 Залізниці підвісні та на естакадах 2122.4 Залізничні колії промислових підприємств 2122.5 Пристрої для освітлення сигналізації забезпечення безпеки та електрифікації 2122.9 Споруди місцевого рейкового транспорту інші 213 Злітно-посадкові смуги 2130 Злітно-посадкові смуги 52 213 Цей клас включає: - злітно-посадкові смуги для злету посадки або маневрування та стоянки літальних апаратів Цей клас включає також: - пристрої для освітлення сигналізації забезпечення безпеки та електрифікації Цей клас не включає: - будівлі аеродромів 1241 2130.1 Злітно-посадкові смуги для злету та посадки 2130.2 Злітно-посадкові смуги для маневрування та стоянки літаків та інших літальних апаратів 2130.3 Пристрої для освітлення сигналізації забезпечення безпеки та електрифікації злітно-посадкових та стоянкових смуг 2130.9 Споруди для обслуговування злітно-посадкових та стоянкових смуг інші 214 Мости естакади тунелі та метро 2141 Мости та естакади 52 221 + 52 222 Цей клас включає: - автодорожні та залізничні мости з металу залізобетону або інших матеріалів включаючи конструкції естакад Цей клас включає також: - пересувні мости віадуки мости польових доріг пішохідні мости - пристрої для освітлення сигналізації забезпечення безпеки та електрифікації 2141.1 Автомобільні мости шляхопроводи та естакади надземні 2141.2 Залізничні мости та естакади надземні 2141.3 Мости комбіновані 2141.4 Мости польових доріг 2141.5 Мости пересувні наплавні та пороми 2141.6 Мости пішохідні 2141.7 Пристрої для освітлення сигналізації забезпечення безпеки та електрифікації мостів та естакад 2141.9 Мости та естакади інші 2142 Тунелі та метро 52 223 + 52 224 Цей клас включає: - тунелі автомобільних доріг залізниць та метрополітенів Цей клас включає також: - пристрої для освітлення сигналізації забезпечення безпеки та електрифікації 2142.1 Тунелі автодорожні 2142.2 Тунелі залізничні 2142.3 Тунелі комбіновані 2142.4 Тунелі метрополітенів 2142.5 Тунелі пішохідні 2142.6 Переходи підземні 2142.7 Пристрої для освітлення сигналізації забезпечення безпеки та електрифікації тунелів та метро 2142.9 Тунелі та подібні споруди інші 215 Порти канали греблі та інші водні споруди 2151 Порти та судноплавні канали 52 232 Цей клас включає: - морські та річкові портові споруди причали доки пристані моли тощо - судноплавні канали - споруди на ріках та каналах шлюзи мости-канали тунелі-канали обладнання берегів Цей клас включає також: - військові порти - водні споруди суднобудівної промисловості стапелі камери басейни тощо Цей клас не включає: - будівлі маяків 1241 - дамби та подібні споруди для утримання води 2152 - берегові та прибережні нафтові термінали 2303 2151.1 Портові споруди морські 2151.2 Портові споруди річкові 2151.3 Канали судноплавні 2151.4 Шлюзи та інші судноплавні споруди на річках і каналах 2151.5 Споруди суднобудівної промисловості 2151.6 Порти військові 2151.9 Портові та судноплавні споруди інші 2152 Дамби 52 233 Цей клас включає: - дамби та подібні водозахисні споруди таких галузей як гідроенергетика зрошення регулювання водних потоків захист від паводків Цей клас включає також: - захисні дамби загати захисні насипні споруди Цей клас не включає: - шлюзи 2151 - гідроелектростанції 2302 2152.1 Дамби гідроенергетичні 2152.2 Дамби для зрошення і регулювання водних потоків 2152.3 Водозахисні споруди теплових електростанцій 2152.4 Водозахисні споруди атомних електростанцій 2152.5 Дамби загати та інші водозахисні насипні споруди 2153 Акведуки зрошувальні та осушувальні споруди 52 231 + 52 234 Цей клас включає: - зрошувальні канали та інші споруди що постачають воду у землеробстві - акведуки Цей клас включає також: - дренажні та зливові споруди Цей клас не включає: - акведуки що є історичними пам'ятками 1273 - дамби 2152 - водопроводи 2212 2222 2153.1 Акведуки дюкери 2153.2 Канали магістральні зрошувальних систем 2153.3 Споруди систем водозабезпечення землеробства 2153.4 Споруди осушувальних систем 2153.5 Споруди зливових мереж 2153.9 Споруди зрошувального та осушувального господарства інші 22 Трубопроводи комунікації та лінії електропередачі 221 Магістральні трубопроводи комунікації та лінії електропередачі 2211 Магістральні нафтопроводи та газопроводи 52 241.p2 Цей клас включає: - магістральні надземні підземні або підводні трубопроводи для транспортування нафтопродуктів та газу Цей клас включає також: - насосні станції Цей клас не включає: - водопроводи 2212 2222 - міські газові мережі 2221 - споруди для завантаження та зберігання нафтопродуктів 2303 2211.1 Нафтопроводи магістральні 2211.2 Газопроводи магістральні 2211.3 Конденсатопроводи та продуктопроводи магістральні 2211.4 Насосні станції на магістральних нафто- та газопроводах 2211.5 Споруди зв'язку на магістральних нафто- та газопроводах 2211.9 Споруди для магістрального трубопровідного транспорту інші 2212 Магістральні водопроводи 52 241.p1 Цей клас включає: - магістральні надземні підземні або підводні трубопроводи для транспортування води Цей клас включає також: - насосні фільтраційні станції та станції по відведенню води Цей клас не включає: - зрошувальні канали та акведуки 2153 - місцеві трубопроводи для води 2222 2212.1 Водоводи магістральні та відводи від них 2212.2 Станції насосні та фільтраційні на магістральних водопроводах 2212.3 Споруди зв'язку та обслуговування на магістральних водопроводах 2213 Магістральні телекомунікаційні лінії 52 242 Цей клас включає: - магістральні надземні підземні або підводні телекомунікаційні лінії релейні системи радіо і телебачення та кабельні мережі релейні вишки та споруди для радіокомунікацій Цей клас не включає: - магістральні лінії електропередачі 2214 - міські телекомунікаційні мережі 2224 2213.1 Лінії та вузли магістрального телефонного зв'язку 2213.2 Релейні системи телебачення та магістральні кабельні мережі 2213.3 Споруди та системи радіозв'язку 2213.9 Споруди телекомунікацій інші 2214 Магістральні лінії електропередачі 52 243 Цей клас включає: - магістральні електричні лінії повітряні та підземні високої напруги або електричні розподільні лінії середньої напруги Цей клас включає також: - трансформаторні станції та підстанції опори Цей клас не включає: - системи освітлення доріг 2111 2112 - місцеві електричні розподільні лінії та допоміжні пристрої 2224 2214.1 Магістральні лінії електропередачі кабельні - КЛЕП високої напруги 2214.2 Магістральні лінії електропередачі повітряні - ЛЕП високої напруги 2214.3 Лінії електричні розподільні середньої напруги 2214.4 Трансформаторні станції та підстанції магістральних ліній електропередачі 2214.9 Споруди магістральних систем електрозабезпечення інші 222 Місцеві трубопроводи та комунікації 2221 Місцеві газорозподільні системи 52 250.p1 Цей клас включає: - місцеві надземні та підземні трубопроводи для транспортування газу 2221.1 Місцеві трубопроводи для транспортування газу 2221.2 Споруди допоміжні місцевих газорозподільних систем 2222 Місцеві трубопровідні системи для води та інших продуктів 52 250. p2 Цей клас включає: - місцеві трубопроводи для транспортування води пари або стисненого повітря Цей клас включає також: - водонапірні башти колодязі фонтани Цей клас не включає: - зрошувальні установки 2153 - водоочисні установки 2223 2222.1 Місцеві водопровідні мережі 2222.2 Місцеві теплові мережі 2222.3 Місцеві мережі для транспортування пари та стисненого повітря 2222.4 Водяні свердловини колодязі бювети 2222.5 Водонапірні башти фонтани 2222.9 Споруди місцевих трубопровідних систем інші 2223 Місцеві каналізаційні системи 52 250.p3 Цей клас включає: - водостічні мережі та каналізаційні колектори Цей клас включає також: - установки для перероблення стічних вод 2223.1 Місцеві каналізаційні та водостічні мережі 2223.2 Колектори каналізаційні 2223.3 Установки для перероблення стічних вод 2224 Місцеві електро- та телекомунікаційні системи 52 250.p4 Цей клас включає: - місцеві електромережі і телекомунікаційні лінії повітряні або підземні та допоміжні споруди трансформаторні станції і підстанції телеграфні стовпи тощо Цей клас включає також: - місцеві телевізійні кабельні мережі та колективні антени 2224.1 Місцеві електросилові мережі 2224.2 Тролейбусні лінії 2224.3 Трансформаторні станції та підстанції місцевих електромереж 2224.4 Місцеві телекомунікаційні лінії 2224.5 Місцеві телевізійні кабельні мережі 2224.9 Споруди місцевих електричних та телекомунікаційних мереж інші 23 Комплексні промислові споруди 230 Комплексні промислові споруди Ця група включає: - комплексні промислові споруди електростанції збагачувальні фабрики тощо що не мають характерних ознак будинків 2301 Споруди гірничопромислових та добувних підприємств 52 261 Цей клас включає: - установки та споруди для шахт видобування вуглеводневих покладів розробки гірських порід добування перероблення та збагачення рудної сировини гравійних кар'єрів тощо наприклад завантажувальні та розвантажувальні станції копри шахт тощо - гіпсові цементні цегельні черепичні заводи тощо Цей клас включає також: - споруди підприємств лісозаготівельної промисловості Цей клас не включає: - офісні будівлі 1220 - виробничі будівлі заводів майстерень з дахом 1251 2301.1 Споруди підприємств нафтодобувної та газової промисловості 2301.2 Шахти та споруди підприємств з добування вугілля та сланцю 2301.3 Споруди підприємств торф’яної промисловості 2301.4 Споруди підприємств з добування та збагачення рудної сировини для виробництва чорних металів 2301.5 Споруди підприємств з добування та збагачення рудної сировини для виробництва кольорових металів 2301.6 Споруди підприємств з добування рідкісних і дорогоцінних металів та алмазів 2301.7 Споруди підприємств виробництва будівельних матеріалів гіпсові цементні цегельні черепичні заводи тощо 2301.8 Споруди підприємств лісозаготівельної промисловості 2301.9 Споруди гірничопромислових та добувних підприємств інші 2302 Споруди підприємств електроенергетики 52 262 Цей клас включає: - гідравлічні або теплові електростанції та установки для виробництва електроенергії наприклад електростанції що працюють на вугіллі атомні та вітрові електростанції Цей клас включає також: - підприємства зі збагачення та перероблення ядерних матеріалів - печі для спалювання відходів Цей клас не включає: - дамби 2152 - електролінії включаючи трансформаторні станції та підстанції 2214 2302.1 Електростанції гідравлічні та гідроакумуляційні 2302.2 Електростанції теплові 2302.3 Електростанції атомні 2302.4 Електростанції на нетрадиційних джерелах енергії 2302.5 Споруди підприємств зі збагачення та перероблення ядерних матеріалів 2302.6 Споруди підприємств зі спалювання відходів 2302.9 Споруди підприємств електро- та теплоенергетики інші 2303 Споруди підприємств хімічної промисловості 52 263 Цей клас включає: - установки що утворюють хімічні нафтохімічні або нафтопереробні підприємства Цей клас включає також: - портові термінали для нафтопродуктів - коксохімічні заводи 2303.1 Споруди підприємств содової хлорної промисловості та з виробництва пластичних мас 2303.2 Споруди підприємств лакофарбової промисловості та побутової хімії 2303.3 Споруди нафтохімічних та нафтопереробних підприємств 2303.4 Споруди коксохімічних заводів 2303.5 Споруди підприємств з виробництва продуктів основного органічного синтезу та синтетичного каучуку 2303.6 Термінали для нафтопродуктів портові та прибережні 2303.9 Споруди підприємств хімічної промисловості інші 2304 Споруди підприємств металургійної промисловості не класифіковані раніше 52 269 Цей клас включає: - установки що утворюють підприємства металургійної промисловості такі як доменні печі прокатні стани ливарні цехи тощо 2304.1 Споруди агломераційного та доменного виробництва 2304.2 Споруди сталеплавильного виробництва 2304.3 Споруди прокатного виробництва 2304.4 Споруди трубного та метизного виробництва 2304.5 Споруди феросплавного виробництва 2304.6 Споруди вогнетривкого виробництва 2304.7 Споруди підприємств кольорової металургії 2304.9 Споруди підприємств металургійної промисловості інші 24 Інші інженерні споруди 241 Споруди спортивного та розважального призначення 2411 Стадіони спортивні поля та майданчики 52 271 Цей клас включає: - спортивні майданчики обладнані для занять спортом на відкритому повітрі такими як футбол бейсбол регбі водний спорт тощо; треки та поля для автомобільного велосипедного та кінного спорту Цей клас не включає: - зали спортивні 1265 - ігрові майданчики парки відпочинку та розваг майданчики для гри в гольф причальні пристрої для яхтсменів 2412 2411.1 Стадіони та майданчики для занять спортом на відкритому повітрі 2411.2 Треки та поля для автомобільного велосипедного та кінного спорту 2411.3 Споруди для занять водним спортом 2412 Інші споруди спортивного та розважального призначення 52 279.p2 Цей клас включає: - парки відпочинку і розваг та інші споруди під відкритим небом включаючи установки для сходження лижні тропи тощо майданчики для гри в гольф льотні поля кінні центри причальні пристрої для яхтсменів споруди що використовуються головним чином для мореплавного спорту та пляжів Цей клас включає також: - громадські сади і парки зоологічні та ботанічні сади Цей клас не включає: - гірські притулки 1212 - станції підвісних та канатних доріг 1241 - будівлі що використовуються для публічних виступів 1261 - будівлі зоологічних та ботанічних садів 1262 - зали спортивні 1265 2412.1 Споруди для морехідних видів спорту та відпочинку 2412.2 Споруди для зимових та гірських видів спорту та відпочинку 2412.3 Льотні поля та поля для парашутного спорту 2412.4 Споруди кінних центрів 2412.5 Громадські сади та парки для розваг і відпочинку 2412.6 Споруди зоологічних та ботанічних садів 2412.7 Майданчики для гри в гольф 242 Інші інженерні споруди не класифіковані раніше 2420 Інші інженерні споруди не класифіковані раніше 52 290 Цей клас включає: - військові інженерні споруди наприклад форти блокгаузи бункери стрільбища військові випробувальні центри тощо - інженерні споруди не класифіковані раніше включаючи дільниці для запуску супутників Цей клас включає також: - відвали гірничих розробок - полігони складування побутових відходів Цей клас не включає: - будівлі аеропортів 1241 - казарми 1274 - військові порти 2151 2420.1 Військові випробувальні центри 2420.2 Військові полігони та стрільбища 2420.3 Військові інженерні фортифікаційні споруди 2420.4 Космодроми та дільниці для запуску супутників 2420.5 Полігони складування побутових відходів 2420.6 Споруди по знешкодженню та захороненню шкідливих промислових відходів 2420.7 Відвали гірничих розробок Додаток А. довідковий Таблиця відповідності кодів ДК БС кодам ОКСП Код ДК БС Назва класифікаційного угруповання ДК БС Код ОКСП 1 БУДІВЛІ 11 Будівлі житлові 111 Будинки одноквартирні 8401 1110 Будинки одноквартирні 1110.1 Будинки одноквартирні масової забудови 1110.2 Котеджі та будинки одноквартирні підвищеної комфортності 1110.3 Будинки садибного типу 1110.4 Будинки дачні та садові 112 Будинки з двома та більше квартирами 8401 1121 Будинки з двома квартирами 1121.1 Будинки двоквартирні масової забудови 1121.2 Котеджі та будинки двоквартирні підвищеної комфортності 1122 Будинки з трьома та більше квартирами 1122.1 Будинки багатоквартирні масової забудови 1122.2 Будинки багатоквартирні підвищеної комфортності індивідуальні 1122.3 Будинки житлові готельного типу 113 Гуртожитки 1130 Гуртожитки 8460 1130.1 Гуртожитки для робітників та службовців 1130.2 Гуртожитки для студентів вищих навчальних закладів 9115 1130.3 Гуртожитки для учнів навчальних закладів 1130.4 Будинки-інтернати для людей похилого віку та інвалідів 9096 1130.5 Будинки дитини та сирітські будинки 9163 9166 1130.6 Будинки для біженців притулки для бездомних 1130.9 Будинки для колективного проживання інші 12 Будівлі нежитлові 121 Готелі ресторани та подібні будівлі 1211 Будівлі готельні 1211.1 Готелі 8480 1211.2 Мотелі 8480 1211.3 Кемпінги 8480 1211.4 Пансіонати 9001 9002 9004 1211.5 Ресторани та бари 7947 1212 Інші будівлі для тимчасового проживання 1212.1 Туристичні бази та гірські притулки 9003 9006 9007 9009 1212.2 Дитячі та сімейні табори відпочинку 9005 9011 1212.3 Центри та будинки відпочинку 1212.9 Інші будівлі для тимчасового проживання не класифіковані раніше 122 Будівлі офісні 1220 Будівлі офісні 1220.1 Будівлі органів державного та місцевого управління 9401 1220.2 Будівлі фінансового обслуговування 9403 9404 1220.3 Будівлі органів правосуддя 9405 9407 1220.4 Будівлі закордонних представництв 9406 1220.5 Адміністративно-побутові будівлі промислових підприємств 6659 6660 1220.9 Будівлі для конторських та адміністративних цілей інші 7783 8201 8202 8204 8206 8208 8470 123 Будівлі торговельні 1230 Будівлі торговельні 1230.1 Торгові центри універмаги магазини 7901 7903 7906 7909 7910 7912 7914 7919 7922 7924 7925 7926 7927 7928 7929 7930 7931 7932 7933 7934 7943 8952 8953 8954 8955 1230.2 Криті ринки павільйони та зали для ярмарків 7935 7938 7939 7941 7944 9206 1230.3 Станції технічного обслуговування автомобілів 8726 1230.4 Їдальні кафе закусочні тощо 7945 7949 7954 7956 7958 7960 1230.5 Бази та склади підприємств торгівлі й громадського харчування 7965 7968 7972 7974 7975 8131 1230.6 Будівлі підприємств побутового обслуговування 8708 8718 8720 8722 8732 8734 8738 8742 1230.9 Будівлі торговельні інші 124 Будівлі транспорту та засобів зв’язку 1241 Вокзали аеровокзали будівлі засобів зв’язку та пов’язані з ними будівлі 1241.1 Автовокзали та інші будівлі автомобільного транспорту 7201 7210 7220 7232 7245 7249 7252 7257 7258 7259 7260 7810 7820 1241.2 Вокзали та інші будівлі залізничного транспорту 6930 6932 6934 6935 6937 6939 6941 6944 6947 6950 6967 6991 6992 6994 7785 7787 1241.3 Будівлі міського електротранспорту 7420 1241.4 Аеропорти та інші будівлі повітряного транспорту 7501 7546 7567 7571 7787 1241.5 Морські та річкові вокзали маяки та пов’язані з ними будівлі 7025 7045 7162 7163 7164 7184 1241.6 Будівлі станцій підвісних та канатних доріг 7479 1241.7 Будівлі центрів радіо- та телевізійного мовлення телефонних станцій телекомунікаційних центрів тощо 7713 7719 7723 7725 7727 7728 7731 7733 7734 7741 7742 7744 7747 7755 7758 7761 7763 7775 7789 1241.8 Ангари для літаків локомотивні вагонні трамвайні та тролейбусні депо 6930 6932 6934 6935 6937 6939 7409 7411 7569 1241.9 Будівлі транспорту та засобів зв'язку інші 7423 1242 Гаражі 1242.1 Гаражі наземні 6832 1242.2 Гаражі підземні 1242.3 Стоянки автомобільні криті 7237 1242.4 Навіси для велосипедів 125 Будівлі промислові та склади 1251 Будівлі промислові 1251.1 Будівлі підприємств машинобудування та металообробної промисловості 2601 2603 2604 2606 2608 2610 2612 2614 2616 2619 2623 2628 2629 2631 2633 2636 2639 2645 2647 2650 2651 2654 2655 2658 2661 2664 2666 2668 2670 2672 2674 2676 2801 2803 2807 2811 2814 2816 2819 2821 2824 2826 2827 2830 2833 2835 2839 2840 2842 2844 2848 2855 2860 2863 2866 2870 2872 2875 2878 2880 2885 2888 2890 2901 2903 2905 2910 2915 2920 2925 2930 2935 2940 2945 2950 2952 2954 2960 2961 2962 2963 2964 3001 3004 3008 3012 3016 3020 3024 3030 3036 3038 3040 3042 3044 3046 3048 3050 3052 3054 3101 3103 3106 3109 3111 3113 3116 3119 3125 3129 3132 3135 3138 3141 3150 3152 3154 3156 3158 3160 3162 3164 3166 3168 3170 3201 3208 3214 3222 3230 3236 3243 3249 3252 3255 3260 3263 3270 3273 3274 3275 3276 3277 3278 3279 3280 3281 3282 3283 3284 3285 3286 3287 3288 3289 3290 3301 3305 3308 3310 3312 3314 3320 3335 3337 3339 3341 3342 3343 3344 3345 3346 3347 3350 3353 3356 3359 3362 3367 3371 3373 3375 3377 3501 3502 3503 3504 3506 3508 3510 3512 3514 3516 3518 3520 3522 3534 3536 3538 3540 3542 3544 3546 3548 3550 3553 3556 3559 3563 3566 3569 3572 3575 3577 3581 3582 3585 3587 3589 3591 3593 3701 3704 3708 3712 3716 3720 3724 3728 3732 3736 3740 3744 3748 3752 3753 3754 3755 3756 3757 3758 3801 3805 3807 3810 3813 3818 3822 3828 3830 3832 3834 3836 3838 3840 3842 3844 3846 3848 3850 3852 3856 3858 3861 3863 3865 3867 3869 4001 4003 4004 4005 4006 4007 4008 4009 4011 4012 4013 4014 4020 4021 4022 4023 4024 4025 4026 4027 4028 4029 4030 4031 4032 4101 4102 4104 4106 4108 4110 4301 4302 4304 4306 4308 4310 4312 4314 4316 4350 4353 4356 4359 4360 4362 4365 6601 6603 6607 6610 6611 6614 6616 6620 6622 6628 6629 6633 6634 6636 6638 6642 6644 6646 6648 6650 6652 6656 6661 6662 6664 6665 6666 6668 6669 6670 6672 6676 6681 6683 6685 6781 6820 6836 7159 7161 7413 7416 7418 7801 8104 9560 9561 9562 1251.2 Будівлі підприємств чорної металургії 1251.3 Будівлі підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості 1251.4 Будівлі підприємств легкої промисловості 5101 5102 5104 5106 5110 5112 5115 5117 5119 5121 5123 5125 5130 5132 5134 5136 5138 5155 5157 5159 5161 5163 5165 5170 5172 5174 5178 5181 5183 5185 5187 5190 5192 5194 5196 5197 5198 5201 5210 5212 5214 5216 5222 5224 5228 5230 5232 5234 6824 9566 9567 1251.5 Будівлі підприємств харчової промисловості 5501 5505 5510 5512 5514 5516 5519 5520 5521 5523 5526 5528 5530 5531 5538 5540 5542 5547 5551 5553 5701 5704 5705 5708 5709 5712 5715 5718 5721 5723 5725 5727 5729 5731 5733 5735 5801 5803 5821 5825 5827 5829 5831 5833 5835 5837 5839 5841 5894 5896 6001 6003 6007 6010 6015 6020 6028 6060 6063 6066 7951 7953 7980 8117 8119 8129 9565 1251.6 Будівлі підприємств медичної та мікробіологічної промисловості 5901 5903 5905 5915 5918 5922 5924 5928 5930 5932 5934 5936 6101 6106 6108 6115 6117 6118 6120 6122 6124 6126 8133 9569 1251.7 Будівлі підприємств лісової деревообробної та целюлозно-паперової промисловості 4413 4414 4415 4420 4421 4423 4429 4431 4433 4437 4439 4441 4443 4445 4447 4449 4451 4453 4459 4461 4463 4465 4466 4467 4469 4471 4473 4474 4475 4479 4487 4489 4491 4501 4502 4505 4507 4509 4511 4513 4515 4517 4519 4521 4523 4525 4527 6812 6816 7861 7863 8109 9563 1251.8 Будівлі підприємств будівельної індустрії будівельних матеріалів та виробів скляної та фарфоро-фаянсової промисловості 4622 4623 4626 4629 4631 4634 4636 4639 4641 4643 4645 4648 4651 4653 4654 4655 4656 4657 4658 4659 4660 4667 4670 4672 4801 4805 4810 4812 4814 4816 4818 4819 4820 4821 4822 4823 4824 7813 7816 7818 7824 7827 7839 7842 7844 7846 7848 9564 1251.9 Будівлі інших промислових виробництв включаючи поліграфічне 6201 6202 6204 6206 6210 6213 6215 6217 6219 6220 6221 6228 6230 6301 6302 6304 6308 6311 6313 6315 6317 6319 6321 6323 6325 6327 6329 6331 6333 6335 6339 8101 8106 8111 8113 8115 8127 8135 8137 8151 8152 8158 8160 8162 8177 8535 8548 8608 8638 9570 1252 Резервуари силоси та склади 1252.1 Резервуари для нафти нафтопродуктів та газу 1394 7669 8125 1252.2 Резервуари та ємності інші 1252.3 Силоси для зерна 6039 1252.4 Силоси для цементу та інших сипучих матеріалів 7833 7837 1252.5 Склади спеціальні товарні 6232 6234 6687 7155 7157 8121 1252.6 Холодильники 5850 5854 5863 5865 5868 1252.7 Складські майданчики 8123 1252.8 Склади універсальні 6989 7011 1252.9 Склади та сховища інші 5873 5876 5883 5886 5890 6068 6709 6731 6732 6733 6734 6735 6736 6737 6738 6739 7835 126 Будівлі для публічних виступів закладів освітнього медичного та оздоровчого призначення 1261 Будівлі для публічних виступів 1261.1 Театри кінотеатри та концертні зали 9209 9210 9211 9212 9213 9216 9217 9250 9256 9257 9262 9266 9267 9270 9271 9283 1261.2 Зали засідань та багатоцільові зали для публічних виступів 9272 9280 1261.3 Цирки 9273 9276 1261.4 Казино ігорні будинки 1261.5 Музичні та танцювальні зали дискотеки 9208 1261.9 Будівлі для публічних виступів інші 9281 9282 1262 Музеї та бібліотеки 1262.1 Музеї та художні галереї 9204 1262.2 Бібліотеки книгосховища 9201 9203 9277 1262.3 Технічні центри 1262.4 Планетарії 9218 1262.5 Будівлі архівів 9202 9350 1262.6 Будівлі зоологічних та ботанічних садів 1263 Будівлі навчальних та дослідних закладів 1263.1 Будівлі науково-дослідних та проектно-вишукувальних установ 9301 9303 9306 9308 9310 9312 9314 9316 9318 9322 9324 9326 9328 9351 9352 9353 1263.2 Будівлі вищих навчальних закладів 9101 9102 9104 9107 9110 1263.3 Будівлі шкіл та інших середніх навчальних закладів 9120 9121 9129 9132 9134 9138 9140 9142 1263.4 Будівлі професійно-технічних навчальних закладів 9125 9146 1263.5 Будівлі дошкільних та позашкільних навчальних закладів 9064 9151 9155 9157 9159 9168 9171 9172 9173 9174 9175 9219 1263.6 Будівлі спеціальних навчальних закладів для дітей з фізичними або розумовими вадами 9144 9160 9161 9162 1263.7 Будівлі закладів з фахової перепідготовки 9113 9122 9123 1263.8 Будівлі метеорологічних станцій обсерваторій 9355 9357 9359 9360 9362 1263.9 Будівлі освітніх та науково-дослідних закладів інші 9370 9372 9374 9376 1264 Будівлі лікарень та оздоровчих закладів 1264.1 Лікарні багатопрофільні територіального обслуговування навчальних закладів 8901 8902 8903 8904 8905 8906 8907 8915 8916 8917 8923 8925 1264.2 Лікарні профільні диспансери 8910 8911 8912 8913 8914 8918 8919 8921 8922 8926 8927 8930 8931 8932 1264.3 Материнські та дитячі реабілітаційні центри пологові будинки 8928 8946 1264.4 Поліклініки пункти медичного обслуговування та консультації 8933 8934 8936 8937 8939 8940 8941 8942 8943 8957 1264.5 Шпиталі виправних закладів в'язниць та збройних сил 1264.6 Санаторії профілакторії та центри функціональної реабілітації 8908 8909 8971 8972 8973 8974 8976 8979 8980 8981 8983 9573 1264.9 Заклади лікувально-профілактичні та оздоровчі інші 8736 8944 8945 8948 8949 8950 8951 1265 Зали спортивні 1265.1 Зали гімнастичні баскетбольні волейбольні тенісні тощо 9031 9063 9065 9068 9073 1265.2 Басейни криті для плавання 9036 1265.3 Хокейні та льодові стадіони криті 9052 1265.4 Манежі легкоатлетичні 9066 1265.5 Тири 9061 9062 9067 1265.9 Зали спортивні інші 127 Будівлі нежитлові інші 1271 Будівлі сільськогосподарського призначення лісівництва та рибного господарства 1271.1 Будівлі для тваринництва 6401 6402 6405 6407 6409 6411 6413 6415 6417 6419 6421 6424 6426 6428 6429 6430 6431 6433 6435 6437 6438 6439 6442 6444 6446 6448 6450 6451 6454 6455 6456 6457 6459 6477 6741 6742 6746 1271.2 Будівлі для птахівництва 6460 6462 6463 6464 6465 6466 6467 6469 6470 6471 6472 9568 1271.3 Будівлі для зберігання зерна 6701 6704 6709 1271.4 Будівлі силосні та сінажні 6747 6748 6750 1271.5 Будівлі для садівництва виноградарства та виноробства 6594 6595 6596 6597 1271.6 Будівлі тепличного господарства 6583 6585 6587 6591 6592 6593 8534 1271.7 Будівлі рибного господарства 6765 6767 6769 6771 6775 6777 6784 6785 1271.8 Будівлі підприємств лісівництва та звірівництва 6801 6803 6804 6805 6806 6810 6840 8156 8171 1271.9 Будівлі сільськогосподарського призначення інші 6476 6702 6703 6706 6707 6708 6743 6744 6745 6749 8164 8166 8168 8169 8170 8173 8175 1272 Будівлі для культової та релігійної діяльності 1272.1 Церкви собори костьоли мечеті синагоги тощо 1272.2 Похоронні бюро та ритуальні зали 1272.3 Цвинтарі та крематорії 8724 1273 Пам'ятки історичні та такі що охороняються державою 1273.1 Пам'ятки історії та архітектури 1273.2 Археологічні розкопки руїни та історичні місця що охороняються державою 1273.3 Меморіали художньо-декоративні будівлі статуї 1274 Будівлі інші не класифіковані раніше 1274.1 Казарми збройних сил 1274.2 Будівлі міліцейських та пожежних служб 1274.3 Будівлі виправних закладів в'язниць та слідчих ізоляторів 1274.4 Будівлі лазень та пралень 8701 8702 8704 8740 1274.5 Будівлі з облаштування населених пунктів 2 ІНЖЕНЕРНІ СПОРУДИ 21 Транспортні споруди 211 Автостради вулиці та дороги 2111 Автостради 2111.1 Дороги автомобільні магістральні 7312 8501 2111.2 Пристрої для освітлення сигналізації забезпечення безпеки та стоянок на автострадах 2112 Вулиці та дороги 2112.1 Вулиці та дороги міст і населених пунктів 7301 7306 8503 8506 8512 8518 2112.2 Позаміські об’їзні та окружні дороги 7301 7306 8522 2112.3 Дороги для технологічного автотранспорту промислових підприємств 2112.4 Доріжки для велосипедної та верхової їзди 2112.5 Майдани тротуари та пішохідні зони 2112.6 Польові дороги 2112.7 Автомобільні дороги сільськогосподарських підприємств 2112.8 Пристрої для освітлення сигналізації забезпечення безпеки та стоянок на вулицях та дорогах 2112.9 Шляхи вулиці дороги та дорожні споруди інші 212 Залізниці 2121 Залізниці магістральні 2121.1 Залізничні колії магістральні 6912 6916 2121.2 Під’їзні станційні та сортувальні колії 6901 6908 6920 6924 6927 2121.3 Пристрої для освітлення сигналізації забезпечення безпеки та електрифікації 6955 6968 6971 6975 6978 6981 2121.9 Споруди для обслуговування магістральних залізниць інші 6954 6956 6957 6959 6961 6963 6965 6966 6985 6986 6988 6993 2122 Залізниці місцеві 2122.1 Залізничні колії метрополітенів 7450 7457 7464 7472 7474 2122.2 Трамвайні колії 7401 7402 2122.3 Залізниці підвісні та на естакадах 7479 2122.4 Залізничні колії промислових підприємств 2122.5 Пристрої для освітлення сигналізації забезпечення безпеки та електрифікації 2122.9 Споруди місцевого рейкового транспорту інші 213 Злітно-посадкові смуги 2130 Злітно-посадкові смуги 2130.1 Злітно-посадкові смуги для злету та посадки 7512 7527 7536 2130.2 Злітно-посадкові смуги для маневрування та стоянки літаків та інших літальних апаратів 2130.3 Пристрої для освітлення сигналізації забезпечення безпеки та електрифікації злітно-посадкових та стоянкових смуг 7549 7551 7553 7555 7557 7559 7562 7564 7573 2130.9 Споруди для обслуговування злітно-посадкових та стоянкових смуг інші 214 Мости естакади тунелі та метро 2141 Мости та естакади 2141.1 Автомобільні мости шляхопроводи та естакади надземні 7353 2141.2 Залізничні мости та естакади надземні 7351 2141.3 Мости комбіновані 7370 2141.4 Мости польових доріг 2141.5 Мости пересувні наплавні та пороми 2141.6 Мости пішохідні 7368 2141.7 Пристрої для освітлення сигналізації забезпечення безпеки та електрифікації мостів та естакад 2141.9 Мости та естакади інші 2142 Тунелі та метро 2142.1 Тунелі автодорожні 7378 2142.2 Тунелі залізничні 7375 2142.3 Тунелі комбіновані 7380 2142.4 Тунелі метрополітенів 2142.5 Тунелі пішохідні 7382 2142.6 Переходи підземні 2142.7 Пристрої для освітлення сигналізації забезпечення безпеки та електрифікації тунелів та метро 2142.9 Тунелі та подібні споруди інші 215 Порти канали греблі та інші водні споруди 2151 Порти та судноплавні канали 2151.1 Портові споруди морські 7101 7104 7108 7112 7116 7120 7124 7128 7132 7136 7140 7146 7165 7168 7177 7182 9509 2151.2 Портові споруди річкові 4035 4036 4037 4038 4039 7001 7005 7008 7020 7035 7038 7040 2151.3 Канали судноплавні 4048 2151.4 Шлюзи та інші судноплавні споруди на річках і каналах 6561 7015 7030 8527 8528 2151.5 Споруди суднобудівної промисловості 4015 4017 4018 4033 4034 4040 4041 4042 4043 4044 4045 4046 4047 4049 4050 4051 4052 4080 2151.6 Порти військові 2151.9 Портові та судноплавні споруди інші 2152 Дамби 2152.1 Дамби гідроенергетичні 2152.2 Дамби для зрошення і регулювання водних потоків 6558 2152.3 Водозахисні споруди теплових електростанцій 2152.4 Водозахисні споруди атомних електростанцій 2152.5 Дамби загати та інші водозахисні насипні споруди 8533 9504 9505 2153 Акведуки зрошувальні та осушувальні споруди 2153.1 Акведуки дюкери 2153.2 Канали магістральні зрошувальних систем 6563 2153.3 Споруди систем водозабезпечення землеробства 6501 6509 6517 6520 6522 6534 6537 6538 6540 6546 6548 6553 6565 6567 6570 6572 2153.4 Споруди осушувальних систем 6525 6528 6531 6549 2153.5 Споруди зливових мереж 2153.9 Споруди зрошувального та осушувального господарства інші 6550 8532 22 Трубопроводи комунікації та лінії електропередачі 221 Магістральні трубопроводи комунікації та лінії електропередачі 2211 Магістральні нафтопроводи та газопроводи 2211.1 Нафтопроводи магістральні 7601 2211.2 Газопроводи магістральні 7601 2211.3 Конденсатопроводи та продуктопроводи магістральні 7601 2211.4 Насосні станції на магістральних нафто- та газопроводах 7635 7638 7640 7654 7657 7660 7663 7666 2211.5 Споруди зв'язку на магістральних нафто- та газопроводах 7621 7628 2211.9 Споруди для магістрального трубопровідного транспорту інші 7672 7675 7678 7681 7684 2212 Магістральні водопроводи 2212.1 Водоводи магістральні та відводи від них 7685 2212.2 Станції насосні та фільтраційні на магістральних водопроводах 2212.3 Споруди зв'язку та обслуговування на магістральних водопроводах 2213 Магістральні телекомунікаційні лінії 7701 2213.1 Лінії та вузли магістрального телефонного зв'язку 2213.2 Релейні системи телебачення та магістральні кабельні мережі 7752 2213.3 Споруди та системи радіозв'язку 7708 7748 7750 2213.9 Споруди телекомунікаційні інші 2214 Магістральні лінії електропередачі 2214.1 Магістральні лінії електропередачі кабельні - КЛЕП високої напруги 2214.2 Магістральні лінії електропередачі повітряні - ЛЕП високої напруги 1132 2214.3 Лінії електричні розподільні середньої напруги 1132 2214.4 Трансформаторні станції та підстанції магістральних ліній електропередачі 1101 1106 1109 2214.9 Споруди магістральних систем електрозабезпечення інші 222 Місцеві трубопроводи та комунікації 2221 Місцеві газорозподільні системи 2221.1 Місцеві трубопроводи для транспортування газу 8604 2221.2 Споруди допоміжні місцевих газорозподільних систем 8601 8602 2222 Місцеві трубопровідні системи для води та інших продуктів 2222.1 Місцеві водопровідні мережі 8560 8561 8574 8575 9571 2222.2 Місцеві теплові мережі 1137 8621 8632 8636 9572 2222.3 Місцеві мережі для транспортування пари та стисненого повітря 2222.4 Водяні свердловини колодязі бювети 2222.5 Водонапірні башти фонтани 2222.9 Споруди місцевих трубопровідних систем інші 1104 1194 8576 9508 2223 Місцеві каналізаційні системи 2223.1 Місцеві каналізаційні та водостічні мережі 8580 9501 9502 2223.2 Колектори каналізаційні 8541 8582 8594 2223.3 Установки для перероблення стічних вод 8583 8586 8589 8596 9503 9507 2224 Місцеві електро- та телекомунікаційні системи 2224.1 Місцеві електросилові мережі 1132 8550 8552 2224.2 Тролейбусні лінії 7404 2224.3 Трансформаторні станції та підстанції місцевих електромереж 1101 1106 1109 8554 2224.4 Місцеві телекомунікаційні лінії 7705 7737 7766 7777 7778 2224.5 Місцеві телевізійні кабельні мережі 2224.9 Споруди місцевих електричних та телекомунікаційних мереж інші 7406 7711 7712 7735 8555 8556 23 Комплексні промислові споруди 230 Комплексні промислові споруди 2301 Споруди гірничопромислових та добувних підприємств 2301.1 Споруди підприємств нафтодобувної та газової промисловості 1201 1204 1205 1206 1207 1209 1211 1212 1214 1216 1218 1220 1224 1228 1233 1234 1236 1241 1243 1247 1248 1249 1251 1253 1256 1259 1262 1265 1268 1271 1274 1277 1280 1283 1286 1289 1292 1401 1402 1405 1421 1425 1429 1440 1441 1446 1453 1458 1462 1467 1472 1474 1478 1482 1484 1486 1487 9550 9552 2301.2 Шахти та споруди підприємств з добування вугілля та сланцю 1501 1521 1541 1547 1554 1570 1576 1579 1582 2301.3 Споруди підприємств торф’яної промисловості 1701 1708 1715 1725 1735 1745 2301.4 Споруди підприємств з добування та збагачення рудної сировини для виробництва чорних металів 1801 1822 1823 1826 1828 1831 1834 1839 1842 2301.5 Споруди підприємств з добування та збагачення рудної сировини для виробництва кольорових металів 2001 2024 2301.6 Споруди підприємств з добування рідкісних і дорогоцінних металів та алмазів 2101 2106 2111 2116 2121 2301.7 Споруди підприємств виробництва будівельних матеріалів гіпсові цементні цегельні черепичні заводи тощо 4601 4603 4607 4610 4613 4615 4617 4619 4661 4663 4665 4666 4825 7803 7806 7808 7831 9557 9564 2301.8 Споруди підприємств лісозаготівельної промисловості 4401 4407 4409 4416 4417 6828 2301.9 Споруди гірничопромислових та добувних підприємств інші 2302 Споруди підприємств електроенергетики 2302.1 Електростанції гідравлічні та гідроакумуляційні 1050 1057 2302.2 Електростанції теплові 1001 1018 1028 1031 1071 2302.3 Електростанції атомні 1034 1041 1047 1064 1067 2302.4 Електростанції на нетрадиційних джерелах енергії 2302.5 Споруди підприємств зі збагачення та перероблення ядерних матеріалів 2302.6 Споруди підприємств зі спалювання відходів 8538 8540 8543 9510 9512 2302.9 Споруди підприємств електро- та теплоенергетики інші 2303 Споруди підприємств хімічної промисловості 2303.1 Споруди підприємств содової хлорної промисловості та з виробництва пластичних мас 2201 2203 2205 2206 2208 2210 2211 2216 2217 2218 2219 2220 2222 2224 2227 2229 2232 2233 2235 2236 2237 2238 2240 2241 2246 2247 2249 2251 2253 2259 2261 2262 2263 2264 2265 2267 2268 2270 2271 2272 2273 2274 2275 2276 2277 2282 2283 2284 2285 2286 2287 2288 2289 2291 9564 2303.2 Споруди підприємств лакофарбової промисловості та побутової хімії 2301 2303 2305 2307 2309 2311 2313 2315 2316 2317 2318 2320 2325 2326 2328 2330 2332 2336 2338 2347 2349 2351 2366 2368 2370 2372 2374 2376 2378 2380 2382 2384 2386 2387 2389 2390 2391 2392 2393 2394 2395 2396 2397 2398 2399 2303.3 Споруди нафтохімічних та нафтопереробних підприємств 1301 1302 1304 1306 1308 1310 1312 1315 1317 1319 1322 1324 1326 1328 1330 1332 1334 1336 1338 1340 1342 1344 1346 1348 1351 1353 1355 1357 1359 1361 1363 1365 1367 1369 1371 1373 1375 1377 1380 1384 1386 1388 1390 1398 2303.4 Споруди коксохімічних заводів 1866 9556 2303.5 Споруди підприємств з виробництва продуктів основного органічного синтезу та синтетичного каучуку 2401 2403 2405 2407 2409 2411 2412 2413 2414 2415 2416 2418 2419 2420 2423 2425 2427 2441 2446 2447 2451 2452 2453 2454 2455 2456 2457 2458 2459 2303.6 Термінали для нафтопродуктів портові та прибережні 2303.9 Споруди підприємств хімічної промисловості інші 2501 2509 2511 2513 2515 2516 2519 2521 2523 2525 2550 2551 2552 2553 2554 9553 9559 2304 Споруди підприємств металургійної промисловості не класифіковані раніше 2304.1 Споруди агломераційного та доменного виробництва 1876 9554 2304.2 Споруди сталеплавильного виробництва 1861 1863 1864 1875 1878 1880 1901 1902 9555 2304.3 Споруди прокатного виробництва 1904 1906 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1918 2304.4 Споруди трубного та метизного виробництва 1914 1916 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1933 1935 1965 9506 9551 2304.5 Споруди феросплавного виробництва 1963 1968 1980 1981 1985 1986 1987 2304.6 Споруди вогнетривкого виробництва 1969 1970 1971 1975 1976 1977 1978 1979 1989 1991 2304.7 Споруди підприємств кольорової металургії 2034 2036 2038 2040 2042 2044 2046 2048 2050 2052 2054 2056 2058 2060 2062 2064 2066 2068 2070 2072 2074 2076 2078 2080 2082 2084 2304.9 Споруди підприємств металургійної промисловості інші 1868 1872 1873 1874 1936 1966 9558 24 Інші інженерні споруди 241 Будівлі спортивного та розважального призначення 2411 Стадіони спортивні поля та майданчики 2411.1 Стадіони та майданчики для занять спортом на відкритому повітрі 9053 9054 9055 9056 9057 9058 9059 9060 2411.2 Треки та поля для автомобільного велосипедного та кінного спорту 9045 9048 9050 9051 2411.3 Споруди для занять водним спортом 9037 9043 9044 2412 Інші споруди спортивного та розважального призначення 2412.1 Споруди для морехідних видів спорту та відпочинку 9046 2412.2 Споруди для зимових та гірських видів спорту та відпочинку 9038 9039 9040 9041 9042 9047 9049 2412.3 Льотні поля та поля для парашутного спорту 2412.4 Споруди кінних центрів 2412.5 Громадські сади та парки для розваг і відпочинку 9279 2412.6 Споруди зоологічних та ботанічних садів 9221 2412.7 Майданчики для гри в гольф 242 Інші інженерні споруди не класифіковані раніше 2420 Інші інженерні споруди не класифіковані раніше 2420.1 Військові випробувальні центри 2420.2 Військові полігони та стрільбища 2420.3 Військові інженерні фортифікаційні споруди 2420.4 Космодроми та дільниці для запуску супутників 2420.5 Полігони складування побутових відходів 8542 9511 2420.6 Споруди по знешкодженню та захороненню шкідливих промислових відходів 2420.7 Відвали гірничих розробок Додаток Б. довідковий Таблиця відповідності кодів ОКСП кодам ДК БС Код ОКСП Код ДК БС 1001 2302.2 1018 2302.2 1028 2302.2 1031 2302.2 1034 2302.3 1041 2302.3 1047 2302.3 1050 2302.1 1057 2302.1 1064 2302.3 1067 2302.3 1071 2302.2 1101 2214.4 2224.3 1104 2222.9 1106 2214.4 2224.3 1109 2214.4 2224.3 1132 2224.1 2214.2 2214.3 1137 2222.2 1194 2222.9 1201 2301.1 1204 2301.1 1205 2301.1 1206 2301.1 1207 2301.1 1209 2301.1 1211 2301.1 1212 2301.1 1214 2301.1 1216 2301.1 1218 2301.1 1220 2301.1 1224 2301.1 1228 2301.1 1233 2301.1 1234 2301.1 1236 2301.1 1241 2301.1 1243 2301.1 1247 2301.1 Код ОКСП Код ДК БС 1248 2301.1 1249 2301.1 1251 2301.1 1253 2301.1 1256 2301.1 1259 2301.1 1262 2301.1 1265 2301.1 1268 2301.1 1271 2301.1 1274 2301.1 1277 2301.1 1280 2301.1 1283 2301.1 1286 2301.1 1289 2301.1 1292 2301.1 1301 2303.3 1302 2303.3 1304 2303.3 1306 2303.3 1308 2303.3 1310 2303.3 1312 2303.3 1315 2303.3 1317 2303.3 1319 2303.3 1322 2303.3 1324 2303.3 1326 2303.3 1328 2303.3 1330 2303.3 1332 2303.3 1334 2303.3 1336 2303.3 1338 2303.3 1340 2303.3 1342 2303.3 1344 2303.3 1346 2303.3 1348 2303.3 1351 2303.3 1353 2303.3 1355 2303.3 1357 2303.3 1359 2303.3 1361 2303.3 1363 2303.3 1365 2303.3 1367 2303.3 1369 2303.3 1371 2303.3 1373 2303.3 1375 2303.3 1377 2303.3 1380 2303.3 1384 2303.3 1386 2303.3 1388 2303.3 1390 2303.3 1394 1252.1 1398 2303.3 1401 2301.1 1402 2301.1 1405 2301.1 1421 2301.1 1425 2301.1 1429 2301.1 1440 2301.1 1441 2301.1 1446 2301.1 1453 2301.1 1458 2301.1 1462 2301.1 1467 2301.1 1472 2301.1 1474 2301.1 1478 2301.1 1482 2301.1 1484 2301.1 1486 2301.1 1487 2301.1 1501 2301.2 1521 2301.2 1541 2301.2 1547 2301.2 1554 2301.2 1570 2301.2 1576 2301.2 1579 2301.2 1582 2301.2 1701 2301.3 1708 2301.3 1715 2301.3 1725 2301.3 1735 2301.3 1745 2301.3 1801 2301.4 1822 2301.4 1823 2301.4 1826 2301.4 1828 2301.4 1831 2301.4 1834 2301.4 1839 2301.4 1842 2301.4 1861 2304.2 1863 2304.2 1864 2304.2 1866 2303.4 1868 2304.9 1872 2304.9 1873 2304.9 1874 2304.9 1875 2304.2 1876 2304.1 1878 2304.2 1880 2304.2 1901 2304.2 1902 2304.2 1904 2304.3 1906 2304.3 1908 2304.3 1909 2304.3 1910 2304.3 1911 2304.3 1912 2304.3 1913 2304.3 1914 2304.4 1916 2304.4 1918 2304.3 1920 2304.4 1921 2304.4 1922 2304.4 1923 2304.4 1924 2304.4 1925 2304.4 1926 2304.4 1927 2304.4 1928 2304.4 1929 2304.4 1930 2304.4 1933 2304.4 1935 2304.4 1936 2304.9 1963 2304.5 1965 2304.4 1966 2304.9 1968 2304.5 1969 2304.6 1970 2304.6 1971 2304.6 1975 2304.6 1976 2304.6 1977 2304.6 1978 2304.6 1979 2304.6 1980 2304.5 1981 2304.5 1983 2304.2 1985 2304.5 1986 2304.5 1987 2304.5 1989 2304.6 1991 2304.6 2001 2301.5 2024 2301.5 2034 2304.7 2036 2304.7 2038 2304.7 2040 2304.7 2042 2304.7 2044 2304.7 2046 2304.7 2048 2304.7 2050 2304.7 2052 2304.7 2054 2304.7 2056 2304.7 2058 2304.7 2060 2304.7 2062 2304.7 2064 2304.7 2066 2304.7 2068 2304.7 2070 2304.7 2072 2304.7 2074 2304.7 2076 2304.7 2078 2304.7 2080 2304.7 2082 2304.7 2084 2304.7 2101 2301.6 2106 2301.6 2111 2301.6 2116 2301.6 2121 2301.6 2201 2303.1 2203 2303.1 2205 2303.1 2206 2303.1 2208 2303.1 2210 2303.1 2211 2303.1 2216 2303.1 2217 2303.1 2218 2303.1 2219 2303.1 2220 2303.1 2222 2303.1 2224 2303.1 2227 2303.1 2229 2303.1 2232 2303.1 2233 2303.1 2235 2303.1 2236 2303.1 2237 2303.1 2238 2303.1 2240 2303.1 2241 2303.1 2246 2303.1 2247 2303.1 2249 2303.1 2251 2303.1 2253 2303.1 2259 2303.1 2261 2303.1 2262 2303.1 2263 2303.1 2264 2303.1 2265 2303.1 2267 2303.1 2268 2303.1 2270 2303.1 2271 2303.1 2272 2303.1 2273 2303.1 2274 2303.1 2275 2303.1 2276 2303.1 2277 2303.1 2282 2303.1 2283 2303.1 2284 2303.1 2285 2303.1 2286 2303.1 2287 2303.1 2288 2303.1 2289 2303.1 2291 2303.1 2301 2303.2 2303 2303.2 2305 2303.2 2307 2303.2 2309 2303.2 2311 2303.2 2313 2303.2 2315 2303.2 2316 2303.2 2317 2303.2 2318 2303.2 2320 2303.2 2325 2303.2 2326 2303.2 2328 2303.2 2330 2303.2 2332 2303.2 2336 2303.2 2338 2303.2 2347 2303.2 2349 2303.2 2351 2303.2 2366 2303.2 2368 2303.2 2370 2303.2 2372 2303.2 2374 2303.2 2376 2303.2 2378 2303.2 2380 2303.2 2382 2303.2 2384 2303.2 2386 2303.2 2387 2303.2 2389 2303.2 2390 2303.2 2391 2303.2 2392 2303.2 2393 2303.2 2394 2303.2 2395 2303.2 2396 2303.2 2397 2303.2 2398 2303.2 2399 2303.2 2401 2303.5 2403 2303.5 2405 2303.5 2407 2303.5 2409 2303.5 2411 2303.5 2412 2303.5 2413 2303.5 2414 2303.5 2415 2303.5 2416 2303.5 2418 2303.5 2419 2303.5 2420 2303.5 2423 2303.5 2425 2303.5 2427 2303.5 2441 2303.5 2446 2303.5 2447 2303.5 2451 2303.5 2452 2303.5 2453 2303.5 2454 2303.5 2455 2303.5 2456 2303.5 2457 2303.5 2458 2303.5 2459 2303.5 2501 2303.9 2509 2303.9 2511 2303.9 2513 2303.9 2515 2303.9 2516 2303.9 2519 2303.9 2521 2303.9 2523 2303.9 2525 2303.9 2550 2303.9 2551 2303.9 2552 2303.9 2553 2303.9 2554 2303.9 2601 1251.1 2603 1251.1 2604 1251.1 2606 1251.1 2608 1251.1 2610 1251.1 2612 1251.1 2614 1251.1 2616 1251.1 2619 1251.1 2623 1251.1 2628 1251.1 2629 1251.1 2631 1251.1 2633 1251.1 2636 1251.1 2639 1251.1 2645 1251.1 2647 1251.1 2650 1251.1 2651 1251.1 2654 1251.1 2655 1251.1 2658 1251.1 2661 1251.1 2664 1251.1 2666 1251.1 2668 1251.1 2670 1251.1 2672 1251.1 2674 1251.1 2676 1251.1 2801 1251.1 2803 1251.1 2807 1251.1 2811 1251.1 2814 1251.1 2816 1251.1 2819 1251.1 2821 1251.1 2824 1251.1 2826 1251.1 2827 1251.1 2830 1251.1 2833 1251.1 2835 1251.1 2839 1251.1 2840 1251.1 2842 1251.1 2844 1251.1 2848 1251.1 2855 1251.1 2860 1251.1 2863 1251.1 2866 1251.1 2870 1251.1 2872 1251.1 2875 1251.1 2878 1251.1 2880 1251.1 2885 1251.1 2888 1251.1 2890 1251.1 2901 1251.1 2903 1251.1 2905 1251.1 2910 1251.1 2915 1251.1 2920 1251.1 2925 1251.1 2930 1251.1 2935 1251.1 2940 1251.1 2945 1251.1 2950 1251.1 2952 1251.1 2954 1251.1 2960 1251.1 2961 1251.1 2962 1251.1 2963 1251.1 2964 1251.1 3001 1251.1 3004 1251.1 3008 1251.1 3012 1251.1 3016 1251.1 3020 1251.1 3024 1251.1 3030 1251.1 3036 1251.1 3038 1251.1 3040 1251.1 3042 1251.1 3044 1251.1 3046 1251.1 3048 1251.1 3050 1251.1 3052 1251.1 3054 1251.1 3101 1251.1 3103 1251.1 3106 1251.1 3109 1251.1 3111 1251.1 3113 1251.1 3116 1251.1 3119 1251.1 3125 1251.1 3129 1251.1 3132 1251.1 3135 1251.1 3138 1251.1 3141 1251.1 3150 1251.1 3152 1251.1 3154 1251.1 3156 1251.1 3158 1251.1 3160 1251.1 3162 1251.1 3164 1251.1 3166 1251.1 3168 1251.1 3170 1251.1 3201 1251.1 3208 1251.1 3214 1251.1 3222 1251.1 3230 1251.1 3236 1251.1 3243 1251.1 3249 1251.1 3252 1251.1 3255 1251.1 3260 1251.1 3263 1251.1 3270 1251.1 3273 1251.1 3274 1251.1 3275 1251.1 3276 1251.1 3277 1251.1 3278 1251.1 3279 1251.1 3280 1251.1 3281 1251.1 3282 1251.1 3283 1251.1 3284 1251.1 3285 1251.1 3286 1251.1 3287 1251.1 3288 1251.1 3289 1251.1 3290 1251.1 3301 1251.1 3305 1251.1 3308 1251.1 3310 1251.1 3312 1251.1 3314 1251.1 3320 1251.1 3335 1251.1 3337 1251.1 3339 1251.1 3341 1251.1 3342 1251.1 3343 1251.1 3344 1251.1 3345 1251.1 3346 1251.1 3347 1251.1 3350 1251.1 3353 1251.1 3356 1251.1 3359 1251.1 3362 1251.1 3367 1251.1 3371 1251.1 3373 1251.1 3375 1251.1 3377 1251.1 3501 1251.1 3502 1251.1 3503 1251.1 3504 1251.1 3506 1251.1 3508 1251.1 3510 1251.1 3512 1251.1 3514 1251.1 3516 1251.1 3518 1251.1 3520 1251.1 3522 1251.1 3534 1251.1 3536 1251.1 3538 1251.1 3540 1251.1 3542 1251.1 3544 1251.1 3546 1251.1 3548 1251.1 3550 1251.1 3553 1251.1 3556 1251.1 3559 1251.1 3563 1251.1 3566 1251.1 3569 1251.1 3572 1251.1 3575 1251.1 3577 1251.1 3581 1251.1 3582 1251.1 3585 1251.1 3587 1251.1 3589 1251.1 3591 1251.1 3593 1251.1 3701 1251.1 3704 1251.1 3708 1251.1 3712 1251.1 3716 1251.1 3720 1251.1 3724 1251.1 3728 1251.1 3732 1251.1 3736 1251.1 3740 1251.1 3744 1251.1 3748 1251.1 3752 1251.1 3753 1251.1 3754 1251.1 3755 1251.1 3756 1251.1 3757 1251.1 3758 1251.1 3801 1251.1 3805 1251.1 3807 1251.1 3810 1251.1 3813 1251.1 3818 1251.1 3822 1251.1 3828 1251.1 3830 1251.1 3832 1251.1 3834 1251.1 3836 1251.1 3838 1251.1 3840 1251.1 3842 1251.1 3844 1251.1 3846 1251.1 3848 1251.1 3850 1251.1 3852 1251.1 3856 1251.1 3858 1251.1 3861 1251.1 3863 1251.1 3865 1251.1 3867 1251.1 3869 1251.1 4001 1251.1 4003 1251.1 4004 1251.1 4005 1251.1 4006 1251.1 4007 1251.1 4008 1251.1 4009 1251.1 4011 1251.1 4012 1251.1 4013 1251.1 4014 1251.1 4015 2151.5 4017 2151.5 4018 2151.5 4020 1251.1 4021 1251.1 4022 1251.1 4023 1251.1 4024 1251.1 4025 1251.1 4026 1251.1 4027 1251.1 4028 1251.1 4029 1251.1 4030 1251.1 4031 1251.1 4032 1251.1 4033 2151.5 4034 2151.5 4035 2151.2 4036 2151.2 4037 2151.2 4038 2151.2 4039 2151.2 4040 2151.5 4041 2151.5 4042 2151.5 4043 2151.5 4044 2151.5 4045 2151.5 4046 2151.5 4047 2151.5 4048 2151.3 4049 2151.5 4050 2151.5 4051 2151.5 4052 2151.5 4080 2151.5 4101 1251.1 4102 1251.1 4104 1251.1 4106 1251.1 4108 1251.1 4110 1251.1 4301 1251.1 4302 1251.1 4304 1251.1 4306 1251.1 4308 1251.1 4310 1251.1 4312 1251.1 4314 1251.1 4316 1251.1 4350 1251.1 4353 1251.1 4356 1251.1 4359 1251.1 4360 1251.1 4362 1251.1 4365 1251.1 4401 2301.8 4407 2301.8 4409 2301.8 4413 1251.7 4414 1251.7 4415 1251.7 4416 2301.8 4417 2301.8 4420 1251.7 4421 1251.7 4423 1251.7 4429 1251.7 4431 1251.7 4433 1251.7 4437 1251.7 4439 1251.7 4441 1251.7 4443 1251.7 4445 1251.7 4447 1251.7 4449 1251.7 4451 1251.7 4453 1251.7 4459 1251.7 4461 1251.7 4463 1251.7 4465 1251.7 4466 1251.7 4467 1251.7 4469 1251.7 4471 1251.7 4473 1251.7 4474 1251.7 4475 1251.7 4479 1251.7 4487 1251.7 4489 1251.7 4491 1251.7 4501 1251.7 4502 1251.7 4505 1251.7 4507 1251.7 4509 1251.7 4511 1251.7 4513 1251.7 4515 1251.7 4517 1251.7 4519 1251.7 4521 1251.7 4523 1251.7 4525 1251.7 4527 1251.7 4601 2301.7 4603 2301.7 4607 2301.7 4610 2301.7 4613 2301.7 4615 2301.7 4617 2301.7 4619 2301.7 4622 1251.8 4623 1251.8 4626 1251.8 4629 1251.8 4631 1251.8 4634 1251.8 4636 1251.8 4639 1251.8 4641 1251.8 4643 1251.8 4645 1251.8 4648 1251.8 4651 1251.8 4653 1251.8 4654 1251.8 4655 1251.8 4656 1251.8 4657 1251.8 4658 1251.8 4659 1251.8 4660 1251.8 4661 2301.7 4663 2301.7 4665 2301.7 4666 2301.7 4667 1251.8 4670 1251.8 4672 1251.8 4801 1251.8 4805 1251.8 4810 1251.8 4812 1251.8 4814 1251.8 4816 1251.8 4818 1251.8 4819 1251.8 4820 1251.8 4821 1251.8 4822 1251.8 4823 1251.8 4824 1251.8 4825 2301.7 5101 1251.4 5102 1251.4 5104 1251.4 5106 1251.4 5110 1251.4 5112 1251.4 5115 1251.4 5117 1251.4 5119 1251.4 5121 1251.4 5123 1251.4 5125 1251.4 5130 1251.4 5132 1251.4 5134 1251.4 5136 1251.4 5138 1251.4 5155 1251.4 5157 1251.4 5159 1251.4 5161 1251.4 5163 1251.4 5165 1251.4 5170 1251.4 5172 1251.4 5174 1251.4 5178 1251.4 5181 1251.4 5183 1251.4 5185 1251.4 5187 1251.4 5190 1251.4 5192 1251.4 5194 1251.4 5196 1251.4 5197 1251.4 5198 1251.4 5201 1251.4 5210 1251.4 5212 1251.4 5214 1251.4 5216 1251.4 5222 1251.4 5224 1251.4 5228 1251.4 5230 1251.4 5232 1251.4 5234 1251.4 5501 1251.5 5505 1251.5 5510 1251.5 5512 1251.5 5514 1251.5 5516 1251.5 5519 1251.5 5520 1251.5 5521 1251.5 5523 1251.5 5526 1251.5 5528 1251.5 5530 1251.5 5531 1251.5 5538 1251.5 5540 1251.5 5542 1251.5 5547 1251.5 5551 1251.5 5553 1251.5 5701 1251.5 5704 1251.5 5705 1251.5 5708 1251.5 5709 1251.5 5712 1251.5 5715 1251.5 5718 1251.5 5721 1251.5 5723 1251.5 5725 1251.5 5727 1251.5 5729 1251.5 5731 1251.5 5733 1251.5 5735 1251.5 5801 1251.5 5803 1251.5 5821 1251.5 5825 1251.5 5827 1251.5 5829 1251.5 5831 1251.5 5833 1251.5 5835 1251.5 5837 1251.5 5839 1251.5 5841 1251.5 5850 1252.6 5854 1252.6 5863 1252.6 5865 1252.6 5868 1252.6 5873 1252.9 5876 1252.9 5883 1252.9 5886 1252.9 5890 1252.9 5894 1251.5 5896 1251.5 5901 1251.6 5903 1251.6 5905 1251.6 5915 1251.6 5918 1251.6 5922 1251.6 5924 1251.6 5928 1251.6 5930 1251.6 5932 1251.6 5934 1251.6 5936 1251.6 6001 1251.5 6003 1251.5 6007 1251.5 6010 1251.5 6015 1251.5 6020 1251.5 6028 1251.5 6039 1252.3 6060 1251.5 6063 1251.5 6066 1251.5 6068 1252.9 6101 1251.6 6106 1251.6 6108 1251.6 6115 1251.6 6117 1251.6 6118 1251.6 6120 1251.6 6122 1251.6 6124 1251.6 6126 1251.6 6201 1251.9 6202 1251.9 6204 1251.9 6206 1251.9 6210 1251.9 6213 1251.9 6215 1251.9 6217 1251.9 6219 1251.9 6220 1251.9 6221 1251.9 6228 1251.9 6230 1251.9 6232 1252.5 6234 1252.5 6301 1251.9 6302 1251.9 6304 1251.9 6308 1251.9 6311 1251.9 6313 1251.9 6315 1251.9 6317 1251.9 6319 1251.9 6321 1251.9 6323 1251.9 6325 1251.9 6327 1251.9 6329 1251.9 6331 1251.9 6333 1251.9 6335 1251.9 6339 1251.9 6401 1271.1 6402 1271.1 6405 1271.1 6407 1271.1 6409 1271.1 6411 1271.1 6413 1271.1 6415 1271.1 6417 1271.1 6419 1271.1 6421 1271.1 6424 1271.1 6426 1271.1 6428 1271.1 6429 1271.1 6430 1271.1 6431 1271.1 6433 1271.1 6435 1271.1 6437 1271.1 6438 1271.1 6439 1271.1 6442 1271.1 6444 1271.1 6446 1271.1 6448 1271.1 6450 1271.1 6451 1271.1 6454 1271.1 6455 1271.1 6456 1271.1 6457 1271.1 6459 1271.1 6460 1271.2 6462 1271.2 6463 1271.2 6464 1271.2 6465 1271.2 6466 1271.2 6467 1271.2 6469 1271.2 6470 1271.2 6471 1271.2 6472 1271.2 6476 1271.9 6477 1271.1 6501 2153.3 6509 2153.3 6517 2153.3 6520 2153.3 6522 2153.3 6525 2153.4 6528 2153.4 6531 2153.4 6534 2153.3 6537 2153.3 6538 2153.3 6540 2153.3 6546 2153.3 6548 2153.3 6549 2153.4 6550 2153.9 6553 2153.3 6558 2152.2 6561 2151.4 6563 2153.2 6565 2153.3 6567 2153.3 6570 2153.3 6572 2153.3 6583 1271.6 6585 1271.6 6587 1271.6 6591 1271.6 6592 1271.6 6593 1271.6 6594 1271.5 6595 1271.5 6596 1271.5 6597 1271.5 6601 1251.1 6603 1251.1 6607 1251.1 6610 1251.1 6611 1251.1 6614 1251.1 6616 1251.1 6620 1251.1 6622 1251.1 6628 1251.1 6629 1251.1 6633 1251.1 6634 1251.1 6636 1251.1 6638 1251.1 6642 1251.1 6644 1251.1 6646 1251.1 6648 1251.1 6650 1251.1 6652 1251.1 6656 1251.1 6659 1220.5 6660 1220.5 6661 1251.1 6662 1251.1 6664 1251.1 6665 1251.1 6666 1251.1 6668 1251.1 6669 1251.1 6670 1251.1 6672 1251.1 6676 1251.1 6681 1251.1 6683 1251.1 6685 1251.1 6687 1252.5 6701 1271.3 6702 1271.9 6703 1271.9 6704 1271.3 6706 1271.9 6707 1271.9 6708 1271.9 6709 1252.3 6731 1252.9 6732 1252.9 6733 1252.9 6734 1252.9 6735 1252.9 6736 1252.9 6737 1252.9 6738 1252.9 6739 1252.9 6741 1271.1 6742 1271.1 6743 1271.9 6744 1271.9 6745 1271.9 6746 1271.1 6747 1271.4 6748 1271.4 6749 1271.9 6750 1271.4 6765 1271.7 6767 1271.7 6769 1271.7 6771 1271.7 6775 1271.7 6777 1271.7 6781 1251.1 6784 1271.7 6785 1271.7 6801 1271.8 6803 1271.8 6804 1271.8 6805 1271.8 6806 1271.8 6810 1271.8 6812 1251.7 6816 1251.7 6820 1251.1 6824 1251.4 6828 2301.8 6832 1242.1 6836 1251.1 6840 1271.8 6901 2121.2 6908 2121.2 6912 2121.1 6916 2121.1 6920 2121.2 6924 2121.2 6927 2121.2 6930 1241.8 6932 1241.8 6934 1241.8 6935 1241.8 6937 1241.8 6939 1241.8 6941 1241.2 6944 1241.2 6947 1241.2 6950 1241.2 6954 2121.9 6955 2121.3 6956 2121.9 6957 2121.9 6959 2121.9 6961 2121.9 6963 2121.9 6965 2121.9 6966 2121.9 6967 1241.2 6968 2121.3 6971 2121.3 6975 2121.3 6978 2121.3 6981 2121.3 6985 2121.9 6986 2121.9 6988 2121.9 6989 1252.8 6991 1241.2 6992 1241.2 6993 2121.9 6994 1241.2 7001 2151.2 7005 2151.2 7008 2151.2 7011 1252.8 7015 2151.4 7020 2151.2 7025 1241.5 7030 2151.4 7035 2151.2 7038 2151.2 7040 2151.2 7045 1241.5 7101 2151.1 7104 2151.1 7108 2151.1 7112 2151.1 7116 2151.1 7120 2151.1 7124 2151.1 7128 2151.1 7132 2151.1 7136 2151.1 7140 2151.1 7146 2151.1 7155 1252.5 7157 1252.5 7159 1251.1 7161 1251.1 7162 1241.5 7163 1241.5 7164 1241.5 7165 2151.1 7168 2151.1 7177 2151.1 7182 2151.1 7184 1241.5 7201 1241.1 7210 1241.1 7220 1241.1 7232 1241.1 7237 1242.3 7245 1241.1 7249 1241.1 7252 1241.1 7257 1241.1 7258 1241.1 7259 1241.1 7260 1241.1 7301 2112.1 7301 2112.2 7306 2112.1 7306 2112.2 7312 2111.1 7351 2141.2 7353 2141.1 7368 2141.6 7370 2141.3 7375 2142.2 7378 2142.1 7380 2142.3 7382 2142.5 7401 2122.2 7402 2122.2 7404 2224.2 7406 2224.9 7409 1241.8 7411 1241.8 7413 1251.1 7416 1251.1 7418 1251.1 7420 1241.3 7423 1241.9 7450 2122.1 7457 2122.1 7464 2122.1 7472 2122.1 7474 2122.1 7479 2122.3 7479 1241.6 7501 1241.4 7512 2130.1 7527 2130.1 7536 2130.1 7546 1241.4 7549 2130.3 7551 2130.3 7553 2130.3 7555 2130.3 7557 2130.3 7559 2130.3 7562 2130.3 7564 2130.3 7567 1241.4 7569 1241.8 7571 1241.4 7573 2130.3 7601 2211.1 7601 2211.2 7601 2211.3 7621 2211.5 7628 2211.5 7635 2211.4 7638 2211.4 7640 2211.4 7654 2211.4 7657 2211.4 7660 2211.4 7663 2211.4 7666 2211.4 7669 1252.1 7672 2211.9 7675 2211.9 7678 2211.9 7681 2211.9 7684 2211.9 7685 2212.1 7701 2213 7705 2224.4 7708 2213.3 7711 2224.9 7712 2224.9 7713 1241.7 7719 1241.7 7723 1241.7 7725 1241.7 7727 1241.7 7728 1241.7 7731 1241.7 7733 1241.7 7734 1241.7 7735 2224.9 7737 2224.4 7741 1241.7 7742 1241.7 7744 1241.7 7747 1241.7 7748 2213.3 7750 2213.3 7752 2213.2 7755 1241.7 7758 1241.7 7761 1241.7 7763 1241.7 7766 2224.4 7777 2224.4 7775 1241.7 7778 2224.4 7783 1220.9 7785 1241.2 7787 1241.2 7787 1241.4 7789 1241.7 7801 1251.1 7803 2301.7 7806 2301.7 7808 2301.7 7810 1241.1 7813 1251.8 7816 1251.8 7818 1251.8 7820 1241.1 7824 1251.8 7827 1251.8 7831 2301.7 7833 1252.4 7835 1252.9 7837 1252.4 7839 1251.8 7842 1251.8 7844 1251.8 7846 1251.8 7848 1251.8 7861 1251.7 7863 1251.7 7901 1230.1 7903 1230.1 7906 1230.1 7909 1230.1 7910 1230.1 7912 1230.1 7914 1230.1 7919 1230.1 7922 1230.1 7924 1230.1 7925 1230.1 7926 1230.1 7927 1230.1 7928 1230.1 7929 1230.1 7930 1230.1 7931 1230.1 7932 1230.1 7933 1230.1 7934 1230.1 7935 1230.2 7938 1230.2 7939 1230.2 7941 1230.2 7943 1230.1 7944 1230.2 7945 1230.4 7947 1211.4 7949 1230.4 7951 1251.5 7953 1251.5 7954 1230.4 7956 1230.4 7958 1230.4 7960 1230.4 7965 1230.5 7968 1230.5 7972 1230.5 7974 1230.5 7975 1230.5 7980 1251.5 8101 1251.9 8104 1251.1 8106 1251.9 8109 1251.7 8111 1251.9 8113 1251.9 8115 1251.9 8117 1251.5 8119 1251.5 8121 1252.5 8123 1252.7 8125 1252.1 8127 1251.9 8129 1251.5 8131 1230.5 8133 1251.6 8135 1251.9 8137 1251.9 8151 1251.9 8152 1251.9 8156 1271.9 8158 1251.9 8160 1251.9 8162 1251.9 8164 1271.9 8166 1271.9 8168 1271.9 8169 1271.9 8170 1271.9 8171 1271.8 8173 1271.9 8175 1271.9 8177 1251.9 8201 1220.9 8202 1220.9 8204 1220.9 8206 1220.9 8208 1220.9 8401 111 112 8460 1130.1 1130.2 1130.3 1130.6 8470 1220.9 8480 1211.1 1211.2 1211.3 8501 2111.1 8503 2112.1 8506 2112.1 8512 2112.1 8518 2112.1 8522 2112.2 8527 2151.4 8528 2151.4 8532 2153.9 8533 2152.5 8534 1271.6 8535 1251.9 8538 2302.6 8540 2302.6 8541 2223.2 8542 2420.5 8543 2302.6 8548 1251.9 8550 2224.1 8552 2224.1 8554 2224.3 8555 2224.9 8556 2224.9 8560 2222.1 8561 2222.1 8574 2222.1 8575 2222.1 8576 2222.9 8580 2223.1 8582 2223.2 8583 2223.3 8586 2223.3 8589 2223.3 8594 2223.2 8596 2223.3 8601 2221.2 8602 2221.2 8604 2221.1 8608 1251.9 8621 2222.2 8632 2222.2 8636 2222.2 8638 1251.9 8701 1274.4 8702 1274.4 8704 1274.4 8708 1230.6 8718 1230.6 8720 1230.6 8722 1230.6 8724 1272.3 8726 1230.3 8732 1230.6 8734 1230.6 8736 1264.9 8738 1230.6 8740 1274.4 8742 1230.6 8901 1264.1 8902 1264.1 8903 1264.1 8904 1264.1 8905 1264.1 8906 1264.1 8907 1264.1 8908 1264.6 8909 1264.6 8910 1264.2 8911 1264.2 8912 1264.2 8913 1264.2 8914 1264.2 8915 1264.1 8916 1264.1 8917 1264.1 8918 1264.2 8919 1264.2 8921 1264.2 8922 1264.2 8923 1264.1 8925 1264.1 8926 1264.2 8927 1264.2 8928 1264.3 8930 1264.2 8931 1264.2 8932 1264.2 8933 1264.4 8934 1264.4 8936 1264.4 8937 1264.4 8939 1264.4 8940 1264.4 8941 1264.4 8942 1264.4 8943 1264.4 8944 1264.9 8945 1264.9 8946 1264.3 8948 1264.9 8949 1264.9 8950 1264.9 8951 1264.9 8952 1230.1 8953 1230.1 8954 1230.1 8955 1230.1 8957 1264.4 8971 1264.6 8972 1264.6 8973 1264.6 8974 1264.6 8976 1264.6 8979 1264.6 8980 1264.6 8981 1264.6 8983 1264.6 9001 1211.4 9002 1211.4 9003 1212.1 9004 1211.4 9005 1212.2 9006 1212.1 9007 1212.1 9009 1212.1 9011 1212.2 9031 1265.1 9036 1265.2 9037 2411.3 9038 2412.2 9039 2412.2 9040 2412.2 9041 2412.2 9042 2412.2 9043 2411.3 9044 2411.3 9045 2411.2 9046 2412.1 9047 2412.2 9048 2411.2 9049 2412.2 9050 2411.2 9051 2411.2 9052 1265.3 9053 2411.1 9054 2411.1 9055 2411.1 9056 2411.1 9057 2411.1 9058 2411.1 9059 2411.1 9060 2411.1 9061 1265.5 9062 1265.5 9063 1265.1 9064 1263.5 9065 1265.1 9066 1265.4 9067 1265.5 9068 1265.1 9073 1265.1 9096 1130.2 9101 1263.2 9102 1263.2 9104 1263.2 9107 1263.2 9110 1263.2 9113 1263.7 9115 1130.1 9120 1263.3 9121 1263.3 9122 1263.7 9123 1263.7 9125 1263.4 9129 1263.3 9132 1263.3 9134 1263.3 9138 1263.3 9140 1263.3 9142 1263.3 9144 1263.6 9146 1263.4 9151 1263.5 9155 1263.5 9157 1263.5 9159 1263.5 9160 1263.6 9161 1263.6 9162 1263.6 9163 1130.3 9166 1130.3 9168 1263.5 9171 1263.5 9172 1263.5 9173 1263.5 9174 1263.5 9175 1263.5 9201 1262.2 9202 1262.5 9203 1262.2 9204 1262.1 9206 1230.2 9208 1261.5 9209 1261.1 9210 1261.1 9211 1261.1 9212 1261.1 9213 1261.1 9216 1261.1 9217 1261.1 9218 1262.4 9219 1263.5 9221 2412.6 9250 1261.1 9256 1261.1 9257 1261.1 9262 1261.1 9266 1261.1 9267 1261.1 9270 1261.1 9271 1261.1 9272 1261.2 9273 1261.3 9276 1261.3 9277 1262.2 9279 2412.5 9280 1261.2 9281 1261.9 9282 1261.9 9283 1261.1 9301 1263.1 9303 1263.1 9306 1263.1 9308 1263.1 9310 1263.1 9312 1263.1 9314 1263.1 9316 1263.1 9318 1263.1 9322 1263.1 9324 1263.1 9326 1263.1 9328 1263.1 9350 1262.5 9351 1263.1 9352 1263.1 9353 1263.1 9355 1263.8 9357 1263.8 9359 1263.8 9360 1263.8 9362 1263.8 9370 1263.9 9372 1263.9 9374 1263.9 9376 1263.9 9401 1220.1 9403 1220.2 9404 1220.2 9405 1220.3 9406 1220.4 9407 1220.3 9501 2223.1 9502 2223.1 9503 2223.3 9504 2152.5 9505 2152.5 9506 2304.4 9507 2223.3 9508 2222.9 9509 2151.1 9510 2302.6 9511 2420.5 9512 2302.6 9550 2301.1 9551 2304.4 9552 2301.1 9553 2303.9 9554 2304.1 9555 2304.2 9556 2303.4 9557 2301.7 9558 2304.9 9559 2303.9 9560 1251.1 9561 1251.1 9562 1251.1 9563 1251.7 9564 1251.8 9564 2301.7 9564 2303.1 9565 1251.5 9566 1251.4 9567 1251.4 9568 1271.2 9569 1251.6 9570 1251.9 9571 2222.1 9572 2222.2 9573 1264.6 УДК 0:26.46 01.140.20 Ключові слова: класифікація класифікатор коди споруда будівля інженерна споруда II III ДКБС ДКБС ДКБС 5 ДКБС Видання офіційне 1 ДКБС Код Назва Код СРС ДКБС Код Назва Код СРС ДКБС 4 ДКБС Код ДК БС Назва класифікаційного угруповання ДК БС Код ОКСП ДКБС Код ДК БС Назва класифікаційного угруповання ДК БС Код ОКСП 32 47 21 ДКБС Код ОКСП Код ДК БС Код ОКСП Код ДК БС ДКБС Код ОКСП Код ДК БС Код ОКСП Код ДК БС 34 33 ДКБС