НПАОП 0.00-6.15-99

НПАОП 0.00-6.15-99 Порядок проведення опосвідчення електроустановок споживачів

МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ КОМІТЕТ ПО НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ НОРМАТИВНИЙ АКТ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ОПОСВІДЧЕННЯ ЕЛЕКТРОУСТАНОВОК СПОЖИВАЧІВ Київ1999. Державний нормативний акт про охорону праці Затверджено Наказ Держнаглядохоронпраці від Зареєстровано в Міністерстві юстиції України За № Дата введення ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ОПОСВІДЧЕННЯ ЕЛЕКТРОУСТАНОВОК СПОЖИВАЧІВ Київ 1999 П Е Р Е Д М О В А 1. Розроблено: Відкритим акціонерним товариством “Київпромелектропроект” 2. Внесено: Управлінням по нагляду в металургійній промисловості енергетиці будівництві та котлонагляду Держнаглядохоронпраці України 2. Введено вперше. Редакційна комісія: Іванченко В.І голова комісії Андрєєв С.А . Мельничук Л.О. Гажаман В.І. Фещенко П.П. Громадський Ю.С. Відповідальні виконавці: Громадський Ю.С. Бойчук А.В. Покотило В.В. . Передрукування заборонено © Держнаглядохоронпраці З М І С Т Стор. 1. Галузь застосування ……………………………………………… 2. Терміни та визначення ……………………………………………. 3. Загальні положення………………………………………………… 4. Порядок проведення робіт по опосвідченню електроустановок... Додаток 1 Протокол перевірки стану безпеки електроустановок………………………………… Додаток 2. Критерії перевірки безпеки електроустановок..…. Додаток 3. Форма переліку електроустановок що вичерпали свій ресурс……………………….. ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Держнаглядохоронпраці ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ОПОСВІДЧЕННЯ ЕЛЕКТРОУСТАНОВОК СПОЖИВАЧІВ 1.ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ 1.1. Порядок проведення опосвідчення електроустановок споживачів далі Порядок регламентує процедуру проведення опосвідчення стану безпеки далі Опосвідчення діючих електроустановок напругою до 220кВ включно визначену Правилами безпечної експлуатації електроустановок споживачів далі-ПБЕЕС затвердженними наказом Держнагляохоронпраці №4 від 09.01.98р. і зареєстрованих в Мінюсті України 10.02.98р. за №93/2533. 1.2. Вимоги даного Порядку поширюються на всі підприємства і організації не залежно від форм власності на засоби виробництва на які поширюється дія ПБЕЕС 1.3. Вимоги даного Порядку не поширюються на електроустановки вантажних кранів ліфтів; електроустановки які розташовані під землею в шахтах; електроустановки суто технологічного призначення станки електропечі електролізні установки та ін. ; електроустановки рухомого складу залізничного транспорту та міського електротранспорту; електроустановки електричних станцій електричних і теплових мереж Міненерго. 2. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ 2.1 Опосвідчення електроустановок-офіційне визначення стану безпеки і умов подальшої безпечної експлуатації електроустановок. 3. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 3.1. Опосвідчення електроустановок споживачів проводиться з метою перевірки відповідності фактичного стану безпеки електроустановок вимогам нормативних документів; відповідності експлуатації вимогам безпеки; наявності та стану документації і визначення електроустановок що вичерпали свій ресурс. 3.2. Періодичність Опосвідчення електроустановок та звітність про їх проведення визначені ПБЕЕС. 4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ РОБІТ ПО ОПОСВІДЧЕННЮ ЕЛЕКТРОУСТАНОВОК 4.1. Для можливості визначення фактичного стану безпеки електроустановок даним Порядком регламентується проведення наступних робіт: -перевірка наявності та стану документації; -обстеження електроустановок та проведення необхідних про- філактичних випробувань електрообладнання електроустановок; -аналіз за результатами обстеження відповідності експлуатації електроустановок вимогам безпеки; -виявлення електроустановок що вичерпали свій ресурс. 4.2. Роботи по Опосвідченню проводяться одночасно для підприємства вцілому або окремо по електрогосподарствах підприємства. 4.3. Проведення тих чи інших профілактичних випробувань при Опосвідченні електроустановок є обов’язковим якщо термін їх проведення на час проведення Опосвідчення закінчився або співпадає з терміном проведення Опосвідчення. Об’єми профілактичних випробувань по видах електроустановок та терміни іх проведення визначені “Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей /Москва Энергоатомиздат 1989” далі-ПТЕ . 4.4. За результатами проведених робіт визначених п.4.1.складається протокол перевірки стану безпеки електроустановок який завіряється підписом особи відповідальної за електрогосподарство за формою наведеною в додатку 1 та оформляється акт опосвідчення стану безпеки електроустановок споживачів за формою яка визначена ПБЕЕС. Критерії перевірки безпеки електроустановок наведені в додатку 2. 4.5. До акту додається перелік електроустановок що вичерпали свій ресурс якщо такі виявлені за формою наведеною в додатку 3. Електроустановки що вичерпали свій ресурс визначаються за даними підприємства-виробника що наведені в паспорті на електроустановку або відповідно до норм амортизаційних відрахувань. Додаток 1 до пункту 4.4 Порядку проведення опосвідчення електроустановок споживачів П Р О ТО К О Л перевірки стану безпеки електроустановок 1. Стан безпеки по кожному виду електроустановок згідно пунктів 2-9 “Критеріїв перевірки безпеки електроустановок” № п/п Найменування електроустановки Результати Опосвідчення Задовільний Незадовільний яким пунктам правил не відповідає 1 2 3 4 2. Відповідність експлуатації електроустановок вимогам безпеки згідно пункту10“Критеріїв перевірки безпеки електроустановок” задовільний або вказати яким пунктам правил не відповідає 3.Наявність та стан документації згідно пункту 1“Критеріїв перевірки безпеки електроустановок” задовільний або вказати яким пунктам правил не відповідає Особа відповідальна за електрогосподарство підпис ініціали призвище Додаток 2 До пункту 4.4. Порядку проведення опосвідчення електроустановок споживачів КРИТЕРІІ ПЕРЕВІРКИ БЕЗПЕКИ ЕЛЕКТРОУСТАНОВОК № п.п. Критерії перевірки стану безпеки електроустановок Пункти Правил та інших нормативних документів 1. Перевірка наявності та стану організаційної оперативної та технічної документації 1.1 Положення про енергослужбу посадові інструкції експлуатаціїні інструкції положен-ня про навчання та інструкції з охорони праці п.Е1.6.4.-Е1.6.8. ПТЕ 1.2 Журнал перевірки знань ПТЕ і ПБЕЕС п.2.1.4.ПБЕЕС 1.3 Медичний висновок про дозвіл на виконання робіт в електроустановках п.2.1.2.ПБЕЕС 1.4 Перелік осіб що можуть призначатися відпо-відальними особами при виконанні робіт в електроустановках п.3.2.1.ПБЕЕС 1.5 Перелік осіб що можуть вести оперативні переговори з електропостачальною організа-цією а також наявність номерів телефонів диспетчерів енергопостачальної організації п.3.2.9.ПБЕЕС 1.6 Перелік робіт що виконуються за нарядом та по роспорядженню п.3.1.2.ПБЕЕС 1.7 Журнал обліку робіт що проводяться за нарядом та по роспорядженню п.3.3.12.ПБЕЕС 1.8 Журнал обліку електроінструменту п.6.7.36ПБЕЕС 1.9 Журнал обліку засобів захисту п.1.2.14.ПЗВЗЗ 1.10 Журнал реєстрації протоколів випробувань засобів захисту переносних світильників понижуючих трансформаторів п.6.7.36.ПБЕЕС 1.11 Оперативна документація п.Е1.6.8.ПТЕ 1.12. Технічна документація п.Е1.6.1.ПТЕ 1.13 Наявність протоколів випробувань електрообладнання електроустановок Додаток Е1.ПТЕ п.1.1. 1.11 Продовження додатку2 до пункту 4.4. Порядку проведення опосвідчення електроустановок споживачів Критерії перевірки стану безпеки по видах електроустановок 2. Повітряні лінії електропередавання 2.1 Стан проводів опор ізоляторів заземлень виводів кабельних воронок спусків зазем-лень п.Е2.2.8.ПТЕ 2.2 Профілактичні випробування п.Е2.2.8.ПТЕ 2.3 Наявність оперативних написів п.2.5.51-2.5.55. 2.5.66. 2.5.67.ПУЕ 3. Силові кабельні лінії 3.1 Стан кабельних каналів п.2.10.31.ПТЕ 3.2 Стан кабельних оболонок п.2.3.15.ПУЕ 3.3 Стан вводів кабелів в приміщення п.2.3.82. 7.3.124.ПУЕ 3.4 Стан переходів п.2.3.108. 2.3.109.ПУЕ 3.5 Стан перетинів з комунікаціями п.2.3.94-2.3.99. 2.3.133. 7.3.122. 7.3.123.ПУЕ 3.6 Захист від механічних пошкоджень та корозій п.2.3.15. 2.3.16.ПУЕ 3.7 Заземлення оболонок броні п.1.7.46.ПУЕ 3.8 Стан кінцевих розгалужень і з’єднувальних муфт п.2.3.65. 2.3.70.ПУЕ 3.9 Профілактичі випробування Додаток Е1 ПТЕ 3.10 Наявність маркувань п.2.3.23.ПУЕ 3.11 Наявність на кабельних муфтах бірок з позначками п.Е2.3.2.ПТЕ 3.12 Наявність попереджувальних знаків п.2.3.24.ПУЕ 4. Силові трансформатори 4.1 Стан пристроїв контролю рівня та температу-ри трансформаторного масла п.4.2.28.ПУЕ п.2.4.8.ПТЕ 4.2 Стан заземлення ізоляторів з’єднувальних шин п.Е2.4.37.ПТЕ 4.3 Стан системи охолодження Е2.4.14-Е2.4.16.ПТЕ 4.4 Профілактичні випробування п.Е2.4.38. Е2.4.39. Е2.4.42.ПТЕ 4.5 Наявність оперативних написів п.Е2.4.4.ПТЕ Продовження додатку2 до пункту 4.4. Порядку проведення опосвідчення електроустановок споживачів 5. Підстанції та розподільчі пристрої 5.1 Стан масляних повітряних та вакуумних вимикачів роз’єднувачів п.Е2.9.10.ПТЕ 5.2 Стан пристроїв блокувань п.4.2.24.ПУЕ 5.3 Стан заземлень п.1.7.84.-1.7.89.ПУЕ 5.4 Стан збірних шин та ізоляторів п.4.1.14-4.1.16. 4.2.22. 4.2.23. 4.2.45. 4.2.46. 4.2.51.ПУЕ 5.5 Стан електровимірювальних приладів п.Е2.12.6. Е2.12.9. Е2.12.16. ПТЕ п.1.5.24. 1.5.26.ПУЕ 5.6 Наявність оперативних написів п.Е2.9.7. 6. Релейний захист 6.1 Види захисту відповідність проекту п.3.2.91.-3.2.97. 3.2.106. 5.3.43. 5.3.46. 5.3.48. ПУЕ 6.2 Стан пристроїв захисту ліній трансформа-торів потужних електродвигунів п.3.1.3.-3.1.7. 3.1.14.- 3.1.17.ПУЕ п.6.5.1. 6.5.4.ПБЕЕС 6.3 Наявність АПВ АВР АЧР періодичність перевірки і контроль роботи п.Е2.11.8.-Е2.11.17. Е2.11.28.ПТЕ 7. Електродвигуни 7.1 Стан вводів п.5.3.23. 5.3.29. 7.3.104. ПУЕ 7.2 Стан заземлення п.1.7.46. 7.3.134. 7.3.138.ПУЕ 7.3 Огородження частин що обертаються п.5.3.6.ПУЕ 7.4 Наявність оперативних написів п.Е2.5.3. Е2.5.4. Е2.5.10. 7.5 Наявність паспортів на вибухозахищені електродвигуни п.7.3.15.ПБЕЕС 8. Внутрішньоцехові електроустановки 8.1 Стан електропроводки п.2.1.13.-2.1.32. 2.1.47.-2.1.54.ПУЕ 8.2 Стан заземлення занулення електрообладнання Розділ1.7. 7.3.ПУЕ ГОСТ 464-79…. 8.3 Наявність огороджень та замикаючих пристроїв п.4.1.24.ПУЕ п.2.2.18.ПБЕЕС Продовження додатку2 до пункту 4.4. Порядку проведення опосвідчення електроустановок споживачів 8.4 Відповідність переносного електро-інструменту і понижуючих трансформаторів вимогам ПУЕ п.6.1.9. 6.1.24. 1.7.44. 6. 1.7.95.-1.7.98.ПУЕ 8.5 Відповідність зварювальних трансформаторів вимогам ПУЕ п.7.6.6. 7.6.17. 7.6.21. 7.6.45. 7.6.47. 7.6.49. ПУЕ 6.7.47. 6.7.73.- 6.7.77.ПБЕЕС 8.6 Наявність плакатів безпеки ГОСТ12.4.026-76 8.7 Наявність оперативних написів п.Е2.9.7.-Е2.9.9.ПТЕ 8.8 Профілактичні випробування ПТЕ додатокЕ1 9. Акумулятори 9.1 Наявність замикаючих пристроїв та відповід-них написів на дверях акумуляторної п.6.6.1.-6.6.3.ПБЕЕС 9.2 Функціонування приливно-витяжної вентиляції п.4.4.40.ПУЕ 9.3 Відповідність витяжного вентилятора вимогам ПУЕ п.4.4.42.ПУЕ 9.4 Відповідність полів у приміщенні акумуляторної вимогам ПУЕ п.4.4.35.ПУЕ 9.5 Наявність та функціонування аварійного освітлення п.4.4.13.ПУЕ 9.6 Відповідність опалення приміщення акумуля-торної вимогам ПУЕ п.4.4.45.ПУЕ 9.7 Укомплектованість приміщення аккумуля-торної засобами індивідуального захисту та необхідним посудом п.6.6.5.-6.6.10.ПБЕЕС 10. Відповідність експлуатації електроустановок вимогам безпеки 10.1 Стан оперативної роботи п.2.2. 7.3.16.ПБЕЕС п.Е1.4.2. Е2.1.12. Е2.2.7. Е2.3.15. Е2.3.16. Е2.4.37. Е2.7.21. Е2.8.22. Е2.9.9. Е2.10.19.ПТЕ 10.2 Організація проведення робіт в електро-установках допуск до роботи п.3.1-3.5.ПБЕЕС Продовження додатку2 до пункту 4.4. Порядку проведення опосвідчення електроустановок споживачів 10.3 Укомплектованість засобами захисту. Пери-одичність випробувань засобів захисту ПЗВЗЗ 10.4 Порядок зберігання видачі та обліку електроінструменту п.6.7.6.-6.7.8. 6.7.30.- -6.7.37.ПБЕЕС 10. Укомплектованість засобами надання першої долікарської допомоги п.Е2.10.23.ПТЕ 10.6 Наявність приміщень для чергового електротехнічного персоналу п.4.2.31. 4.2.32. 4.2.38. ПУЕ 10.7 Своєчасність проведення інструктажів п.Е1.3.15. Е1.3.18.ПТЕ 10.8 Відображення в оперативному журналі проведення оглядів електрообладнання у вибухонебезпечних зонах п.7.3.16.ПБЕЕС 10.9 Присвоєння груп з електробезпеки відповід-ність комісії оформлення результатів перевірки знань Відповідає не відповідає чинним вимогам 10.10 Наявність плану робіт щодо профілактики електротравматизму Є немає 10.11 Наявність нормативної бази ПТЕ ПБЕЕС ПУЕ Скорочення: ПБЕЕС- “Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів” ПТЕ - “Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей/ Москва Энергоатомиздат 1989.” ПУЕ - “Правила устройства электроустановок. Шестое издание переработанное и дополненое/Москва Энергоатомиздат 1987 ” ПЗВЗЗ-“Правила применения и испытания средств защиты используемые в электроустановках /Москва Энергоатомиздат 1987” Додаток 3 до пункту 4.5. Порядку опосвідчення електроустановок споживачів П Е Р Е Л І К електроустановок що вичерпали свій ресурс № п/п Найменування електроустановки Дата вводу в експлуатацію Норма амортизаційних відрахувань Головний бухгалтер підпис ініціали призвище Особа відповідальна За електрогосподарство підпис ініціали призвище