ДБН В.1.2-1-95

ДБН В.1.2-1-95 СНББ. Положення про розслідування причин аварій (обвалень) будівель, споруд, їх частин та конструктивних елементів

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ   Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів   ПОЛОЖЕННЯ ПРО РОЗСЛІДУВАННЯ ПРИЧИН АВАРІЙ ОБВАЛЕНЬ БУДІВЕЛЬ СПОРУД ЇХ ЧАСТИН ТА КОНСТРУКТИВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ   ДБН В.1.2-1-95   РОЗРОБЛЕНІ: Спілкою цивільних інженерів України інж. Проценко К. І. д-р техн. наук Перельму-тер А. В. канд. техн. наук Микитаренко М. О. інженери Гапоненко А. Д. Кириленко В. М. ВНЕСЕНІ ТА ПІДГОТОВЛЕНІ ДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ: Держархбудінспекціею України і Технічним управлінням Держнаглядохоронпраці України ЗАТВЕРДЖЕНІ: Спільним наказом Держкоммістобудування України та Держнаглядохоронпраці України від 25.04.1995 р. № 85/89 і введені в дію з 1 липня 1995 року З введенням в дію цих норм втрачає силу на території України «Положение о порядке расследования причин аварий зданий сооружений их частей и конструктивных элементов» затверджене Постановою Держбуду СРСР від 5 червня 1986 № 76.   ЗМІСТ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 2. ПЕРШОЧЕРГОВІ ДІЇ 3. ОРГАНІЗАЦІЯ РОЗСЛІДУВАННЯ ПРИЧИН АВАРІЙ 4. РОБОТА БУДІВЕЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ КОМІСЙ 5. РЕАЛІЗАЦІЯ ЗАХОДІВ ЗАПРОПОНОВАНИХ БУДІВЕЛЬНО-ТЕХНІЧНИМИ КОМІСІЯМИ 6. РОЗГЛЯД ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТА КОНТРОЛЬ МАТЕРІАЛІВЩОДО РОЗСЛІДУВАННЯ ПРИЧИН АВАРІЙ Додаток 1. Терміни та визначення Додаток 2. Приблизний перелік об'єктів аварії на яких належать до І та IIкатегорії . . . Додаток З . Схема повідомлення про аварії будівлі споруди їх частин та конструктивних елементів Додаток 4 .Протокол опитування з приводу аварії Додаток 5 . Пояснювальна записка Додаток 6. Акт розслідування причин аварії будівельно-технічною комісією Додаток7. Класифікація причин аварії   . Додаток 8 . Журнал обліку випадків аварій будівель споруд їх частин та конструктивних елементів   Ці норми встановлюють вимоги до організації і порядку проведення розслідування причин аварій будівель споруд їх частин та конструктивних елементів далі будівельних об'єктів що сталися в процесі будівництва технічного переозброєння реконструкції капітального ремонту експлуатації або консервації. Вимоги цих норм гармонізовані з «Положенням про розслідування та облік нещасних випадків професійних захворювань та аварій на підприємствах в установах і організаціях» затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 10.07.93 № 623 далі скорочено «Положення про розслідування та облік нещасних випадків» і розвивають це Положення в частині що стосується будівельно-технічної експертизи та оцінки причин аварії. Терміни та їх визначення які використовуються в нормах наведені у рекомендованому додатку 1. 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 1.1. Дія цих норм поширюється на всі підприємства установи і організації незалежно від форм власності. Вони є обов'язковими для всіх міністерств і відомств України Ради Міністрів Автономної Республіки Крим місцевих адміністрацій та органів місцевого самоврядування приватних осіб та громадських організацій що виступають в ролі власників і замовників або виконують будівельні роботи та експлуатують будівельні об'єкти. 1.2. Поряд з вимогами цих норм необхідно керуватися: *  вимогами нормативних і директивних документів органів державного нагляду Держатомнагляд Держнаглядохоронпраці та ін. якщо аварія сталася на об'єкті який перебуває під їх наглядом; *  вказівками відомчих або регіональних нормативних документів які повинні опрацьовуватися відповідно до цих норм і погоджуватися з Держкоммістобудування України; *  вимогами компетентних міжнародних організацій і страхових товариств в тій частині в якій вони не суперечать цим нормам при аваріях на спільних підприємствах та в інших випадках коли це передбачено статутними документами або договорами . 1.3. Залежно від тяжкості наслідків і масштабів аварії поділяються на аварії І категорії і IIкатегорії. 1.4. Категорійність аварій встановлюється таким чином: І категорія аварія наслідком якої стала хоча б одна із таких подій: а загибель п'яти чи більше чоловік; б загроза життю та здоров'ю робітників підприємства або будівництв а також населенню що мешкає поблизу підприємства будівництва ; в загроза забруднення навколишнього середовища навколо підприємства або будівництва; г обрушення основних конструкцій об'єкта в цілому або значної частини його; д зупинка роботи підприємства чи будівництва на добу і більше. IIкатегорія аварія наслідком якої стала хоча б одна із таких подій: а загибель до п'яти чоловік; б загроза життю та здоров'ю робітників цеху або виробничої ділянки ділянки будівниц тва ; в обвалення конструкцій на частині об'єкта; г   зупинка роботи цеху або будівельної ділянки на зміну і більше. Приблизне розподілення аварій за категоріями в залежності від типу будинку чи споруди наведено в довідковому додатку 2. 1.5.      Локальні пошкодження конструктивних елементів та деталей без їх обвалення випадки спрацьовування захисних протиперевантажувальних або інших протиаварійних засобів а та кож інші інциденти що не створюють небезпеки для здоров'я і життя людей або стану навко лишнього середовища аваріями не вважаються і заходи щодо них вживаються в установленому на підприємстві порядку. 1.6.      Аварії І категорії будівель споруд їх частин та конструктивних елементів які знахо дяться в ряду масових аварій і обвалень що викликані стихійним лихом або техногенними катастрофами повені землетруси вибухи просідання розроблюваних територій тощо чи одиничні аварії що уражають або створюють загрозу ураження систем життєзабезпечення великих регіонів а також аварії що супроводжуються викидом або реальною загрозою викиду радіоактивних сильнодіючих отруйних біологічно активних та інших небезпечних речовин підлягають спеціальному розгляду комісіями які призначаються Кабінетом Міністрів України. При їх розслідуванні доцільно використовувати положення цих норм. 2. ПЕРШОЧЕРГОВІ ДІЇ 2.1.  Особи відповідальні за роботу організацій і установ що здійснюють будівництво технічне переозброєння реконструкцію капітальний ремонт або експлуатацію об'єктів на яких сталася аварія зобов'язані в першу чергу: *    вжити усіх необхідних заходів щодо врятування потерпілих і надання їм допомоги; *    ввести в дію план ліквідації аварій аварійних ситуацій якщо такий є на підпри ємстві; *    вжити заходів щодо запобігання подальшому поширенню руйнувань пожежі ви киду шкідливих речовин тощо; *    встановити границю небезпечної зони та обмежити доступ до неї людей; *    передати повідомлення про аварію відповідно до вказівок пп. 2.2-2.4.   2.2.        Про будь-яку аварію на будівельному об'єкті повинно бути сповіщено в орган держав ного нагляду за охороною праці за місцем розташування підприємства де сталася аварія в орган до сфери управління якого належить підприємство засноване на загальнодержавній власності в місцевий орган державної виконавчої влади в обласну інспекцію архітектурно-бу дівельного контролю і в органи прокуратури за місцем розташування підприємства будівницт- ва . 2.3.        Про аварії 1 категорії вказані в п.1.6 сповіщають також Штаб цивільної оборони Державний комітет України по нагляду за охороною праці і Державний комітет України у справах містобудування і архітектури. 2.4.  Повідомлення про аварію передається по телефону телефаксу телеграфу або телетайпу зразу після виявлення аварії. Форма повідомлення повинна відповідати схемі яка наведена в обов'язковому додатку 3. 2.5.  Обов'язок своєчасно передати повідомлення про аварію покладено на керівників ген- підрядної будівельної організації якщо аварія сталася на об'єкті який будується чи реконстру юється або на керівників організації яка експлуатує якщо аварія сталася під час експлуатації. При ухилянні зазначених осіб від передачі повідомлення останні несуть відповідальність згідно з чинним законодавством. 3. ОРГАНІЗАЦІЯ РОЗСЛІДУВАННЯ ПРИЧИН АВАРІЙ 3.1.  Основною метою розслідування причин аварій будівель споруд їх частин та конструк тивних елементів є: *    встановлення фактів що їх викликали включаючи як об'єктивні обставини так і дії відсутність дій посадових осіб і оцінка цих фактів з точки зору відповідності вимогам діючої нормативно-технічної і організаційно-розпоряджувальної доку ментації; *    розробка заходів щодо ліквідації наслідків аварії; * розробка рекомендацій щодо попередження виникнення подібних аварій в тому числі вдосконалення нормативних документів стандартів та організаційно-розпо-ряджувальних актів. 3.2.        Всі аварії будівельних об'єктів за винятком зазначениху п. 1.5 підлягають розслідуван ню будівельно-технічними комісіями які призначаються відповідно до вказівок цих норм. 3.3.        В разі коли необхідно терміново розпочати роботи по врятуванню потерпілих відбу дові обвалених частин будівлі чи споруди поновленню систем життєзабезпечення або понов ленню безпечної роботи підприємства і розібрати для цього обвалені конструкції власник підприємства зобов'язаний організуючи ці роботи до прибуття будівельно-технічної комісії забезпечити фіксацію їх положень на схемах ескізах фотографіях та їх зберігання. Для вико нання зазначених робіт створюються місцеві комісії попереднього розслідування причин аварії та ліквідації її наслідків. 3.4.        Місцеві комісії призначаються негайно після аварії керівниками організації; що будує чи експлуатує об'єкт. До складу місцевої комісії включають представників генпідрядної та субпідрядної будівельно-монтажних організацій проектних організацій які розроблювали проект підрозділів підприємства відповідальних за охорону праці. 3.5.  Місцева комісія повинна: * провести огляд місця аварії і зафіксувати положення конструкцій відповідно до вимог п.3.3; *  вжити заходів щодо запобігання подальшим зруйнуванням і забезпечити безпечне провадження робіт при першочерговій розробці чи тимчасовому розкріпленні конструкцій обмеження доступу людей у небезпечну зону; * організувати евакуацію потерпілих; *    виявити очевидців аварії і організувати їх опитування; *    підібрати проектну документацію що стосується об'єкта аварії і організувати збір іншої що має відношення до справи інформації актів на приховані роботи серти фікатів на будівельні матеріали вироби та конструкції даних про організації які здійснювали пошуки проектування будівництво капітальні ремонти та експлуата цію тощо ; *    розпочати роботу по розслідуванню причин аварії. 3.6.  Зразу після початку роботи будівельно-технічної комісії місцева комісія передає до неї зібрані матеріали і в подальшому зосереджує свої зусилля на роботах по ліквідації наслідків аварії. За рішенням будівельно-технічної комісії місцева комісія у повному чи неповному складі може залучатися до роботи по розслідуванню причин аварії або виконувати інші її доручення. 3.7.  Будівельно-технічні комісії з розслідування причин аварії призначаються в строки не пізніше ніж протягом двох діб з моменту аварії. Рішення про призначення комісії приймають: *    при позакатегорійних аваріях Кабінет Міністрів України за поданням Держком- містобудування України і Держнаглядохоронпраці України; *    при аваріях І категорії Держкоммістобудування України і Держнаглядохорон праці України за поданням Державної архітектурно-будівельної інспекції і відповід ного органу Держнаглядохоронпраці; *    при аваріях IIкатегорії Державна архітектурно-будівельна інспекція або за її дорученням обласні інспекції архітектурно-будівельного контролю і відповідні те риторіальні органи Держнаглядохоронпраці. В разі коли причини аварії обвалення очевидні і не потребують проведення розслідування а потерпілі відсутні і немає загрози здоров'ю та життю згадані вище органи можуть утриматися від створення комісії. 3.8.  Взаємодія будівельно-технічної комісії з комісією спеціального розслідування створе ною органами Державного нагляду за охороною праці відповідно до п.86 Положення про розслідування та облік нещасних випадків реалізується наданням будівельно-технічній комісії' статусу підкомісії в комісії спеціального розслідування. Як правило обидві комісії створюются спільним наказом органів зазначених у п.86 Положення про розслідування та облік нещасних випадків. 3.9.  До складу будівельно-технічної комісії входять представники: * органу що призначив будівельно-технічну комісію голова ; *  власника підприємства де сталася аварія або центрального органу до сфери управ ління якого належить підприємство що засноване на загальнодержавній власності; * генеральної підрядної будівельної будівельно-монтажної ремонтно-будівельної організації та субпідрядних будівельно-монтажних організацій; *    генеральної проектної організації та субпроектних організацій які розроблювали проект; *    підприємств-постачальників будівельних виробів конструкцій та інженерного ус таткування. Якщо аварія будівельного об'єкта сталася внаслідок іншої технічної аварії пожежі вибуху аварії транспортного засобу тощо до складу будівельно-технічної комісії включають представників відповідних органів контролю та нагляду Головного управління пожежної охорони МВС Державтоінспекції та ін. за погодженням з ними. 3.10.           При розгляді складних питань що потребують спеціальних знань чи поглибленої проробки будівельно-технічна комісія залучає спеціалістів-експертів із науково-дослідних ор ганізацій вузів проектних організацій інженерних товариств та інших організацій як правило із числа тих осіб які не мали раніше відношення до проектування будівництва та експлуатації' об'єкта де сталася аварія. 3.11.           Інформаційні матеріали які вимагаються будівельно-технічними комісіями від про ектних і будівельних організацій підприємств-постачальників будівельних виробів конструк цій та устаткування органів ліцензування і сертифікації та інших організацій та підприємств що мали відношення до об'єкта аварії включаючи копії архівних документів надаються в обов'зковому порядку і без попередньої оплати. Компенсація витрат на надання інформації проводиться відповідно до вказівок п.3.12 цих норм. 3.12. Всі витрати які пов'язані з роботою будівельно-технічної комісії і залучених до неї спеціалістів-експертів а також витрати на фотозйомку об'єкта аварії надання технічної та іншої необхідної документації проведення лабораторних досліджень та випробовувань виконання додаткових інженерно-геологічних вишукувань проведення технічних розрахунків організацію друку та розмноження в необхідній кількості матеріалів розслідування та технічне оформлення цих матеріалів несе підприємство де сталася аварія і оформлюються за статтею «збитки підприємства де сталася аварія» звітного документа за формою додатка 13 до Положення про розслідування та облік нещасних випадків. 4. РОБОТА БУДІВЕЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ КОМІСІЇ 4.1.Будівельно-технічна комісія в процесі розслідування причин аварії: *  виконує огляд будівлі споруди на яких сталася аварія; *аналізує проектну та іншу технічну документацію; *    знайомиться з ліцензіями на право провадження робіт з сертифікатами якості на застосовані конструкції і матеріали з документацією про кваліфікацію робітників та інженерно-технічних працівників і про їх професійну підготовку; *    проводить опитування очевидців та посадових осіб будівельної будівельно-мон тажної ремонтно-будівельної організації або діючого підприємства організації установи при цьому дані опитування очевидців аварії та посадових осіб оформлю ються у вигляді протоколів опитування або пояснювальних записок відповідно до форм рекомендованих додатків 4 та 5 цих норм; *    встановлює кількість необхідних фотознімків ескізів загального виду обваленої будівлі чи споруди окремих її частин пошкоджених елементів конструкцій та їх з'єднань а також основи. 4.2.Будівельно-технічна комісія повинна встановити: * стан будівництва або умови експлуатації будівлі споруди; *  метеоумови перед аварією; * види характер та тривалість робіт що проводилися в будівлі споруді і поблизу них безпосередньо перед аварією; *    ознаки передаварійного стану будівлі споруди й засоби щодо запобігання аварії; *    інші обставини пов'язані на думку комісії з можливою причиною аварії; визначити: *    якість технічних рішень прийнятих у проекті і робочій документації в робочому проекті дотримання вимог нормативних документів і державних стандартів; *    якість виконання будівельно-монтажних робіт або окремих вузлів спряження конст рукцій відповідність їх проекту і вимогам нормативних документів для чого про водять детальне обстеження обвалених конструкцій; * якість застосованих матеріалів виробів та конструкцій і відповідність їх проекту і вимогам державних стандартів та технічних умов міцність розміри об'ємна маса марка тощо ; *  порядок і місце відбору проб кількість зразків матеріалів або елементів конструкцій для необхідних випробувань а також характер і обсяг останніх; * обсяг додаткових досліджень необхідність проведення експертизи з питань пов'язаних з виявленням обставин та причин аварії; *  величини фактичних навантажень які діяли на будівельні конструкції до і в момент аварії температурних та інших дій а також стан конструкцій або основи до моменту аварії; * обсяг необхідних перевірочних розрахунків конструкцій будівель та споруд за прийнятими проектними рішеннями фактичними навантаженнями перерізами матеріалами та їх характеристиками з урахуванням допущених відхилень від проектів зменшення розмірів зварних з'єднань тощо з вказівкою організацій чи осіб яким доручається виконання цих розрахунків; *  допущені при експлуатації відхилення від вимог правил з технічної експлуатації будівель споруд підйомно-транспортного та технологічного устаткування; * наявність технічного паспорту і ведення журналу з експлуатації технологічного устаткування будівлі споруди; в разі відсутності зазначених документів визначити допущені при експлуатації порушення які впливають на стан будівлі споруди або на їх несучі конструктивні елементи а також дефекти конструкцій які виявлені в процесі експлуатації будівлі споруди; *    фактичні обсяги обвалень руйнувань будівлі споруди їх частин та конструктив них елементів на підставі чого встановити розмір матеріального збитку від аварії обсяг витрат на розбирання і відновлення а також втрати від зупинки виробництва на діючих підприємствах; *    строки і встановити порядок розбирання завалів склад обмірів та інших робіт в процесі розбирання для одержання необхідних даних про причини аварії; *    будівельні конструкції або основи будівель споруд які не задовольняли за несучою здатністю задані вимоги при зведенні експлуатації на підставі проведених обсте жень та перевірочних розрахунків на фактичні навантаження і умови роботи; встановити: * обсяг і характер виконаних до моменту аварії будівельно-монтажних робіт за даними загального журналу та спеціальних журналів робіт актами на приховані роботи і актами проміжної прийомки відповідальних конструкцій та іншої виробничної документації а по будівлі споруді які експлуатуються наявність акту про приймання в експлуатацію; *    причину яка викликала стан конструкцій чи основ будівель споруд що призвели до аварії а також порушень проекту і робочої документації робочого проекту вимог нормативних документів та державних стандартів у зв'язку з якими виникла причина яка викликала аварію; *    посадових осіб безпосередньо відповідальних за недоліки в проектуванні будів ництві виготовленні матеріалів виробів конструкцій чи експлуатації будівлі спо руди на якій сталася аварія залежно від виявлення причин аварії ; підготувати: *  рекомендації і заходи щодо ліквідації наслідків аварії; * пропозиції про необхідність проведення додаткових обстежень будівель споруд з метою визначення можливості та умов їх повного відновлення а також продовження будівництва чи експлуатації частини будівлі споруди що збереглася. Будівельно-технічна комісія виконує інші роботи необхідність в проведенні яких виявляється в ході розслідування аварії. 4.3.   Про результати розслідування будівельно-технічна комісія складає акт за формою згідно з обов'язковим додатком 6. Голова і члени будівельно-технічної комісії несуть відповідальність за повноту ретельність та об'єктивність розслідування причин аварії. При наявності у члена комісії особистої думки він викладає її письмово і додає до акту. 4.4.   Висновки акту розслідування повинні бути повідомлені організаціям і особам які на думку будівельно-технічної комісії несуть відповідальність за виникнення та розвиток аварії. При незгоді з висновками будівельно-технічної комісії  згадані організації і особи можуть їх обскаржити подавши в організації які призначили комісію свої письмові заперечення. 4.5.  Будівельно-технічна комісія передає в органи які її призначили такі документи: * акт розслідування причин аварії підписаний усіма членами комісії з доданням особливих думок якщо такі є; *  протоколи засідань включаючи ті де були прийняті рішення про експертизу залу чення спеціалістів проведення додаткових досліджень розгляду пояснень посадо вих осіб тощо; * схеми креслень зарисовки і фотознімки об'єкта з необхідними поясненнями; *    результати лабораторних випробувань матеріалів виробів елементів конструкцій; *    перевірочні розрахунки конструкцій і основ; *    додаткові інженерно-геологічні дослідження; * копії довідок місцевих метеостанцій та інші матеріали одержані у відповідь на запити комісії; *    заключения експертів; *    список осіб з назвою організацій де вони працюють і посад що займають які брали участь у розслідуванні причин аварії але не увійшли до складу будівельно- технічної комісії; *    письмові свідоцтва очевидців протоколи їх опитувань пояснення посадових осіб інші матеріали організацій та осіб що звернулися до комісії. Якщо внаслідок аварії є потерпілі комісія передає в органи що її призначили також відповідні матеріали що передбачені Положенням про розслідування та облік нещасних випадків. Всі ці документи повинні мати суцільну нумерацію сторінок бути зброшуровані включаючи опис документів підписаний головою будівельно-технічної комісії. Копії акту розслідування передаються також власнику підприємства де сталася аварія або представнику організації що експлуатує будує . 4.6.  Будівельно-технічні комісії працюють відкрито і їх матеріали не підлягають засекречу ванню за винятком випадків оговорених діючим законодавством України. В цих випадках режим секретності повинен бути зразу оговорений у розпорядженні про утворення будівельно- технічної комісії з обов'язковим посиланням на відповідний законодавчий акт. Будівельно-технічна комісія по можливості знайомить з ходом розслідування і результатами своєї роботи телебачення та пресу а в необхідних випадках вживає заходів щодо інформування населення про можливі небезпеки що виникли у з'вязку з аварією. До комплекту матеріалів за п.4.5 повинен бути забезпечений доступ для проведення аналізу узагальнення накопиченого досвіду та виробки необхідних заходів щодо підвищення надійності та небезпеки будівельних об'єктів. 5. РЕАЛІЗАЦІЯ ЗАХОДІВ ЗАПРОПОНОВАНИХ БУДІВЕЛЬНО-ТЕХНІЧНИМИ КОМІСІЯМИ 5.1.        Розроблені будівельно-технічними комісіями рекомендації та заходи щодо ліквідації наслідків аварії приймаються до реалізації і стають керівництвом до дій місцевої комісії відпо відно до п.3.6 цих норм. 5.2.        Відповідно до встановленого характеру пошкодження будівлі споруди та будівельної конструкції при ліквідації наслідків аварії необхідно приймати технічні рішення і реалізувати їх при наступних етапах робіт:   *    вимкнення систем газо- водо- та електропостачання ліквідація пожеж огороджен ня небезпечної зони тощо; *    видалення тимчасових у тому числі кранових і по можливості корисних наванта жень з покриттів та перекриттів на небезпечних ділянках спорожнення ємкостей тощо; *    локалізація зони обвалення шляхом аварійного розкріплений конструкцій забезпе чення просторової стійкості каркасу та його елементів шляхом постановки зв'язків діафрагм розпорок та ін.; *    встановлення складу та технологічної послідовності виконання аварійно-відновлю- вальних робіт включаючи оцінку необхідності детальних обстежень конструкцій визначення потреби в ресурсах вироблення заходів з безпеки проведення робіт; * розбирання завалів зруйнованих конструкцій та демонтаж пошкоджених конструкцій стан яких визнано аварійним і підсилення яких неможливе або недоцільне; *    відновлення та підсилення будівельних конструкцій відновлення елементів техно логічного устаткування та інженерних мереж з метою поновлення виробництва можливо за тимчасовою технологічною схемою ; *    ремонт конструкцій який може виконуватися в процесі експлуатації будівлі в умо вах діючого виробництва. Черговість виконання робіт принципи їх сумісництва і методи виконання визначаються залежно від конкретних умов виробництва та характеру аварійних пошкоджень. 5.3.  При проведенні обстежень необхідно крім задач розв'язуваних при періодичних тех нічних обстеженнях будівельних конструкцій які експлуатуються повинні бути розв'язані також такі задачі: *  виявлення усіх частин будівлі споруди що знаходяться в аварійному стані і загро жують обваленням; * встановлення меж розбирання і демонтажу зруйнованих та пошкоджених конструкцій встановлення границь небезпечної зони куди обмежується доступ людей; *  виявлення конструкцій підсилення яких необхідно виконати до початку роботи виробництва і конструкцій підсилення яких можна сумістити з технологічним процесом. 5.4.  Розробка технічної документації з ліквідації наслідків аварії може виконуватися за одну або дві стадії. За одну стадію документація розроблюється самою місцевою комісією з залученням екс-пертів-спеціалістів для нескладних об'єктів і при відносно невеликому обсязі проектних робіт а також при можливості надання результатів у вигляді ескізів. При цьому документація як правило містить: » відомості потрібних матеріалів устаткування оснастки нестандартного устаткування і механізмів; *    календарний графік робіт з урахуванням максимально можливого суміщення опе рацій який визначає тривалість зупинки виробничого процесу; *    ескізну схему підсилення з вказівкою конструкцій які посилюються замінюються і зберігаються та їх основних вузлів та елементів; *    ескізи підсилення елементів конструкцій та вузлів; *    короткі вказівки щодо безпечного проведення робіт. За дві стадії ведеться розробка документації великих об'єктів а також об'єктів які характеризуються складністю конструктивних рішень способів поновлення та методів проведення робіт. При цьому основні технічні рішення розроблюються і оформлюються у вигляді технічних завдань для спеціалізованих організацій. 5.5.   При розробці проекту відновлення будівлі споруди та проекту проведення робіт необхідно враховувати вимоги безпечного проведення робіт і імовірність виникнення аварійної ситуації на кожному етапі проведення аварійно-відновлювальних робіт. В проекті насамперед для випадків підсилення конструкцій під навантаженням і для розбирання завалів повинні передбачатися: *  заходи щодо забезпечення міцності і стійкості конструкцій при проведенні робіт включаючи вказівки щодо влаштування тимчасових опор та кріплень; *    способи контролю за граничними значеннями навантажень які залишаються на конструкціях і монтажних навантажень; *    перелік конкретних вузлів та конструктивних елементів де повинна додержуватися певна послідовність операцій що потребують проміжного контролю; *    кваліфікація робочих які залучаються до виконання найбільш відповідальних видів робіт. 6. РОЗГЛЯД ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТА КОНТРОЛЬ МАТЕРІАЛІВ ЩОДО РОЗСЛІДУВАННЯ ПРИЧИН АВАРІЙ 6.1. Матеріали розслідування причин аварій розглядаються разом з письмовими запереченнями за п.4.4 органом який призначив комісію не пізніше як у двотижневий строк. При згоді зазначеного органу з висновками комісії затверджені акти розслідування причин аварій повинні бути надіслані в п'ятиденний строк в Держкоммістобудування України і Держ-наглядохоронпраці України а коротка довідка про висновки до яких прийшла будівельно-тех-нічна комісія в усі організації куди відповідно до вказівок пп.2.2 и 2.3 було надіслано повідомлення про аварію. У тих випадках коли при розгляді матеріалів розслідування в органі який створив буді-вельно-технічну комісію є суперечений проти висновків комісії що були визнані переконливими приймається рішення про повторне розслідування. . 6.2. При виявленні комісією фактів недоброякісної роботи проектних будівельних будівельно-монтажних ремонтно-будівельних організацій які мають ліцензії на виконання таких робіт а також фактів поставки недоброякісних будівельних матеріалів виробів та конструкцій на які видано сертифікати у відповідні органи ліцензування і сертифікації надсилається подання про позбавлення організації ліцензії або відміну виданого сертифікату і про перевірку акредитованої лабораторії яка видала позитивний висновок про якість продукції. 6.3.        В тих випадках коли комісією встановлено що причиною аварії є недосконалість нормативно-технічної документації пропозиції щодо внесення до неї змін та доповнень надси лаються в головну організацію по стандартизації та нормуванню Держкоммістобудування України відповідальну за розробку відповідних нормативно-технічних документів. 6.4.        Держкоммістобудування України і Держнаглядохоронпраці України:   *    здійснюють нагляд за додержанням встановленого цими нормами порядку розслі дування причин аварій будівель споруд їх частин та конструктивних елементів; *    виконують аналіз причин аварій і розроблюють заходи щодо їх попередження обов'язкові для всіх суб'єктів господарювання і власників основних фондів; *    силами Державної інспекції архітектурно-будівельного нагляду ведуть облік буді вельних аварій обвалень за формою згідно з рекомендованим додатком 8; *    не рідше як один раз в п'ять років готують і передають до Кабінету Міністрів України огляд аварійності будівельних об'єктів з пропозиціями щодо її зниження.  Додаток 1   Довідковий ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ 1.   Аварія - надзвичайна подія яка відбувається з техногенних конструктивних виробни чих технологічних та експлуатаційних причин або в результаті випадкових зовнішніх впливів і полягає в пошкодженні виході з ладу руйнуванні технічних пристроїв будівель та споруд. 2.   Аварійна ситуація - стан будівлі споруди чи їх частин що характеризується порушенням меж та умов безпечної експлуатації але ще не перейшов у аварію. 3.   Безпека - властивість будівельного об'єкта при нормальній експлуатації і аваріях обме жувати несприятливі для здоров'я та життя людини або для цілісності навколишнього середо вища наслідки встановленими границями. 4.   Власник фізична чи юридична особа якій належить підприємство або призначений ним орган що представляє інтереси власника. 5.   Дефект - відхилення якості форми або фактичних розмірів елементів та конструкцій від вимог нормативно-технічної чи проектно-конструкторської документації що виникає при про ектуванні виготовленні транспортуванні та монтажі. 6.   Катастрофа - великомасштабна аварія що спричинила численні людські жертви значну матеріальну шкоду або інші тяжкі наслідки. 7.   Нормальна експлуатація - експлуатація у визначених проектом і нормативно-технічною документацією межах та умовах. 8.   Обстеження комплекс робіт по збиранню обробці систематизації і аналізу даних про технічний стан конструкції наявні дефекти та пошкодження оцінці міри зносу. 9.   Небезпечна зона - зона об'єкта який зазнав аварії або знаходиться в аварійному стані де існує пряме загроза здоров'ю та життю людей які там знаходяться.   10.   Помилка персоналу - неумисна неправильна дія чи пропущення правильної дії при створенні або технічному обслуговуванні будівельного об'єкта. 11.   Пошкодження - відхилення від первісного рівня якості елементів та конструкцій які виникають під час експлуатації і аварії. 12.   Стихійне лико - катастрофічне природне явище чи процес який може викликати людські жертви значну матеріальну шкоду та інші тяжкі наслідки. 13.   Технічна експлуатація - комплекс заходів щодо технічного нагляду догляду утримання і усіх видів ремонтів будівель та споруд. 14.   Організація що експлуатує - організація яка утворена або призначена власником для здійснення діяльності підприємства на всіх етапах його життєвого циклу і яка має на це необ хідний дозвіл і ліцензії.   Додаток 2 Довідковий ПРИБЛИЗНИЙ ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ АВАРІЇ НА ЯКИХ НАЛЕЖАТЬ ДО І ТА II КАТЕГОРІЇ У цьому додатку наведений приблизний перелік будівельних об'єктів авари на яких належать до І та IIкатегорії незалежно від кількості потерпших тривалості перерви в експлуатації' та інших параметрів класифікації вказаних у п.1.4. Якщо вказівки п. 1.4 вступають у протиріччя з даними цього додатку наприклад число потерпілих велике а об'єкт вказано у переліку таких що віднесені до IIкатегорії то слід керуватися тими даними які збільшують категорію аварії. 1. До І категорії як правило належать аварії що супроводжуються руйнуванням основних конструктивних елементів таких об'єктів: *  об'єкти нафто- та газовидобувної газопереробної металургійної хімічної та інших галузей промисловості обладнані пожежо- і вибухонебезпечними ємкостями та сховищами рідкого палива газу та газопродуктів особливо при їх утриманні під тиском технологічні трубопроводи апарати котли газгольдери ізотермічні резер вуари місткістю понад 10 тис. кубометрів посудини високого тиску тощо ; * об'єкти хімічної нафтохімічної біотехнологічної оборонної та інших галузей пов'язаних з використанням переробкою виготовленням та зберіганням хімічно токсичних вибухо- та пожежонебезпечних речовин і промислових вибухових матеріалів біологічно небезпечних речовин тощо; *    об'єкти вугільної і гірничорудної промисловості що небезпечні відносно пожежі вибуху і газу; *    об'єкти атомної енергетики АЕС AETC ACT включаючи сховища і заводи по переробці ядерного палива і радіоактивних відходів а також інші радіаційно небез печні об'єкти; *    об'єкти гідро- та теплоенергетики ГЕС ГРЕС ТЕС ТЕЦ потужністю понад 1 5 млн кВт; *    мости тунелі шляхопроводи на дорогах вищої категорії що мають протяжність понад 1000 м; *    стаціонарні споруди знаків навігащйної обстановки; *    шлюзи та основні портові споруди на водних шляхах 1-го та 2-го класів за ГОСТ 26775-85; *    великі вокзали аеровокзали та вертольотні станції; * магістральні трубопроводи діаметром понад 1000 мм чи з робочим тиском понад 2 5 МПа а також ділянки магістральних трубопроводів меншого діаметру і з меншим робочим тиском при їх переході через водні перешкоди залізниці та автомобільні дороги; * гідротехнічні споруди меліораційних систем з площею зрошення понад 300 тис га і водосховищ об'ємом понад 1 кубокілометр; *  великі елеватори і зерносховища млинові комбінати; *потужні цукрові і цукрово-рафінадні заводи; *    будівлі основних музеїв державних архівів сховищ національних історичних та культурних цінностей; *    видовищні об'єкти з масовим знаходженням людей стадіони театри кінозали цирки виставочні приміщення тощо ; *    будівлі університетів інститутів шкіл дошкільних установ тощо; *    великі лікарні та інші установи охорони здоров'я; *    універсами та інші великі торгові підприємства; *    об'єкти життєзабезпечення великих районів міської забудови та промтериторій; * великі об'єкти захисно-охоронного характеру протисельові протизсувні протилавинні споруди захисні дамби тощо ; * основні об'єкти металургійної промисловості важкого машинобудування нафтохімії суднобудування оборонної промисловості доменні й мартенівські печі збиральні корпуси високі димові труби тощо ; *    копри машинні відділення видобувних машин будівлі головних вентиляційних систем на шахтах і копальнях; *    розподільчі системи основних електомереж високої напруги включаючи опори ЛЕП та ВРП ; *    ємкості для нафти та нафтопродуктів; *    великі готелі гуртожитки; *    будівлі та споруди центральних складів для забезпечення життєвих потреб населен ня складів особливо цінного устаткування та матеріалів військові склади. 2. До IIкатегорії як правило належать аварії що супроводжуються руйнуванням основних конструктивних елементів таких об'єктів: * всі об'єкти промисловості енергетики транспорту та зв'язку сільського господарства й переробки сільгосппродукції не зазначені в п.1; *    житлові будинки; *    об'єкти водопроводу і каналізації включаючи водонапірні вежі очисні споруди водозабори промислових підприємств та населених пунктів; * громадські споруди які не внесено до І категорії а також всі тимчасові і мобільні об'єкти для фізкультури та спорту або для масових видовищ; *    об'єкти місцевих внутрішньовиробничих доріг комунікацій та трубопроводів; *склади та сховища що не віднесеш до І категорії; *    парники теплиці; *    опори розподільчої мережі низької напруги освітлювальні опори.   Додаток 3 Обов'язковий СХЕМА повідомлення про аварію будівлі споруди їх частин та конструктивних елементів ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО АВАРІЮ 1.  Дата і час коли сталася аварія 2.  Найменування підприємства чи іншого об'єкта його власник для об'єктів загально державної власності вказується орган до сфери управління якого належить об'єкт 3.  Коротка характеристика обставин та причин аварії що передбачаються 4.  Коротка характеристика масштабу аварії аварія І чи IIкатегорії аварія із загрозою широкої поразки населення або навколишнього середовища масові аварії при природних ка тастрофах та ін. 5.  Кого ще сповістили про аварію 6.  Дата час передачі інформації прізвище ініціали та посада особи що передала інфор мацію                                                                                                                                                   Додаток 4 Рекомендований Протокол опитування з приводу аварії ПРОТОКОЛ опитування з приводу аварії яка сталася дата і час на найменування підприємства будівлі споруди Прізвище ім'я по батькові Рік народження Освіта Професія посада Стаж роботи на підприємстві за професією Домашня адреса Про відомі йому обставини аварії повідомив у вільній формі викладається розповідь про аварію та факти які мають до неї відношення Для уточнення відомих опитуваному фактів йому ставляться такі запитання. Запитання: Відповідь: і т. д. «Протокол мною прочитано з моїх слів записано правильно»                                                                                                підпис                               прізвище та ініціали Опитування провів і протокол опитування склав                                                                                                підпис                               прізвище та ініціали   Додаток 5 Рекомендований ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА Будівельно-технічній комісії яка проводить розслідування аварії що сталася дата час на найменування підприємства будівлі споруди від прізвище імя по батькові посада і місце роботи особи що дає пояснення Освіта                                                                                                  Стаж роботи:                                                                                       на цьому підприємстві на цій посаді                                                                            Домашня адреса                                                                                   Пояснення У вільній формі дається пояснення з відомих фактів що пов'язані з аварією висловлюється думка про її обставини і причини вказується на дії або бездіяльність посадових осіб висловлюються пропозиції щодо запобігання аналогічним аваріям у подальшому . Підпис і дата подання пояснення   Додаток 6 Обов'язковий АКТ розслідування причин аварії   категорії що сталася « » 199 року огодині                     хвилин   на повне найменування підприємства будівлі споруди власник підприємства найменування органу до сфери управління якого належить підприємство « » 19р.                                                                                              дата складення акту                                                         місце складення акту Будівельно-технічна комісія призначена наказом від № найменування органу що призначив комісію у складі голови прізвище імя по батькові посада яку займає місце роботи і членів комісії: прізвище імя по батькові посада яку займає місце роботи за участю запрошених спеціалістів найменування основних організацій із зазначенням прізвищ ініціалів і посад які займають представники цих організацій провела з « » 19 р. по « » 19 р. розслідування причин аварії і в результаті його було встановлено таке. 1. Масштаб авари Докладний опис аварії із зазначенням обсягу обвалених та пошкоджених конструкцій ус таткування інженерних мереж та систем життєзабезпечення наслідків повне або часткове припинення будівництва чи експлуатації об'єкта; кількість потерпілих; наявність загрози для персоналу населення навколишнього середовища тощо та інших відомостей які характери зують в цілому масштаб аварії 2.Характеристика об'єкта де сталася аварія 2.1.Основні технічні характеристики будівлі споруди їх розміри застосовані несучі та огороджувальні конструкції . розпари будівлі у плані кількість прогонів та поверхів крок колон опис конструкцій тощо 2.2.Відомості про організації найменування номер і дата видачі ліцензії ким видана ліцензія І особи прізвище та ініціали посада відомості про спеціальну освіту які виконували: а інженерні вишукування та інші допроектні роботи; б            проектування прив'язку типового проекту повторне застосування індивідуального проекту ; в експертизу проектної документації; г погодження і затвердження проекту видачу дозволу на будівництво; д            постачання будівельних матеріалів виробів та конструкцій включаючи відомості про сертифікацію цієї продукції; е будівельно-монтажні роботи; ж пусконалагоджувальні роботи; з приймальні випробування; і авторський нагляд за будівництвом; к технічну експлуатацію. 2.3.  Дати початку будівництва і основних етапів зведення будівлі чи споруди дата вводу в експлуатацію; дати капітальних ремонтів 2.4.  Основні дефекти та пошкодження які виявлені при прийманні в експлуатацію і в процесі її проведення відомості про обстеження які проводилися якою організацією номер і дата видачі їй ліцензії та їх результати 3.Обставини за яких сталася аварія Атмосферні умови температура повітря швидкість вітру висота снігового покриву та  ін. Навантаження та дії корисні кранові та ін. включаючи і ті що не передбачені проектом Режим робота технологічного устаткування помічені відхилення від нормального режиму роботи; операції які виконувалися безпосередньо перед аварією в тому числі вибухи забивання паль підвішування вантажів до існуючих конструкцій зварювання конструкцій розпушування грунту та ін. Зафіксовані ознаки передаварійного стану і вжиті організацією яка будує чи експлуатує заходи щодо запобігання аварії Інші обставини які могли б сприяти початку аварії чи її розвитку включаючи дії або бездіяльність персоналу 4.Зібрані свідчення та пояснення Короткий зміст пояснень очевидців аварії Короткий виклад пояснень посадових осіб відповідальних за проектування будівництво та експлуатації об'єкта де сталася аварія 5.Оцінка якості робіт і дії посадових осіб Оцінка якості проектних рішень виконаних будівельно-монтажних робіт застосованих будівельних матеріалів виробів та конструкцій використаного інженерного устаткування Опис і оцінка ролі виявлених відхилень від проекту і порушення обов'язкових вимог нор мативно-технічних документів правил технічної експлуатації будівель та споруд підйомно- транспортного устаткування систем сповіщення та сигналізації тощо Оцінка якості повноти і своєчасності ведення виконавчої документації під час будівницт ва та експлуатації об'єкта Оцінка результатів контрольних випробувань матеріалів та конструкцій а також інших додаткових досліджень виконаних за дорученням комісії Оцінка дій робітників технічного і авторського нагляду із зазначенням прізвищ та по сад служб сертифікації і ліцензування організацій які здійснювали контроль за якістю буді вельно-монтажних робіт і застосованих конструкцій виробів та матеріалів організацій що здійснювали контроль і нагляд під час експлуатації Оцінка термінових заходів вжитих для локалізації аварії врятування людей якнайшвид шого відновлення роботи включаючи їх своєчасність а також вплив на можливість прове дення розслідування На підставі аналізу існуючих даних із урахуванням думок експертів і пояснень посадових осіб комісія прийшла до такого висновку: 1.  Вказується встановлена причина яка викликала аварію будівлі споруди їх частин чи конструктивних елементів бажано відповідно до класифікації за рекомендованим додатком 7 а також причини що сприяли виникненню і розвитку аварії. 2.  Вказується в зв'язку з якими саме порушеннями проектно-конструкторської докумен тації вимог норм та стандартів вказівками посадових інструкцій та інших документів виник ла основна причина і ті що сприяли аварії. 3.  Вказуються посадові особи причетні до безпосередніх причин аварії. 4.  Даються рекомендації щодо ліквідації наслідків аварії включаючи необхідні заходи щодо підсилення конструкцій тієї частини будівлі чи споруди яка збереглася заходи щодо найшвидшого поновлення будівництва або експлуатації необхідні заходи щодо організації спостереження за конструкціями проведення їх ремонтів або зміни режиму експлуатації а та кож при можливості по попередженню подібних аварій. 5.  В разі необхідності даються рекомендації щодо організації обстежень аналогічних об' єктів тих які будуються чи знаходяться в експлуатації з метою попередження аварій та обва лень. Голова комісії підпис Члени комісії підписи   Додаток 7 Рекомендований КЛАСИФІКАЦІЯ ПРИЧИН АВАРІЇ 1.  Технічні помилки і брак у роботі допущені при вишукуваннях проектуванні виготов ленні будівельних матеріалів та конструкцій виконанні будівельно-монтажних і пусконалаго джувальних робіт експлуатації та ремонтах неправильна оцінка умов роботи конструкцій та основ; недостатня міцність жорсткість або стійкість конструкцій та основ; неправильне ураху вання діючих навантажень; неправильний вибір матеріалів; недостатні заходи щодо захисту конструкцій від дії агресивного середовища; неправильний вибір заходів щодо захисту від осідання основ здимання грунтів замочування лесовидних просадних грунтів тощо; відхилення від проекту під час будівельно-монтажних робіт; зміна розрахункової схеми конструкції під час монтажу; не передбачене проектом провадження робіт; використання недоброякісних будівель них матеріалів виробів та конструкцій; грубе порушення технології провадження робіт; відсут ність необхідного нагляду та догляду за конструкціями; перевантаження конструкцій установ лення та підвішування різного додаткового устаткування . 2.  Організаційні помилки які сприяли виникненню причин що викликали аварію відсут ність відповідальних осіб на кожному етапі проектування будівництва експлуатації; нечіткість та суперечності в посадових інструкціях; порушення під час передачі та зберігання інформації включаючи її неповноту відсутність зберігання і недоступність для заінтересованих посадових осіб; завантаження персоналу непрофільними дорученнями керівництва . 3.  Недостатня кваліфікація виконавців відсутність у них необхідної спеціальної освіти погана організація їх навчання і перепідготовки. 4.  Наслідки техногенних та природних катастроф які не підлягають обов'язковому обліку відповідно до діючих норм землетрусів з інтенсивністю вищою ніж передбачено нормами повеней пожеж вибухів наїздів транспортних засобів тощо . 5.  Недостатні знання про природу і нові технічні та технологічні процеси виявлення явищ які раніше не спостерігалися. 6.  Інші причини вказується які саме або поєднання причин крім вказівки на них наво дяться і міркування про їх взаємний вплив або його відсутність .   Додаток 8 Обов'язковий ЖУРНАЛ   обліку випадків аварій будівель споруд їх частин та конструктивних елементів   Об'єкт де сталася аварія Відомості про аварію Вжиті заходи Де Найменування об'єкта місце його розташування призначення промислове цивільне енергетичне транспортне тощо Повне найменування проектної будівельної будівельно-монтажної ремонтно-будівельної та організації що експлуатує. Дані про їх ліцензії Дата і час аварії   Категорія аварії Короткий опис аварії тип обваленої будівлі споруди обвалені конструктивні елементи їх обсяг особливості протікання аварії тощо Основна причина аварії причини її розвитку Заходи запропоновані будівельно-технічною комісією Відмітка про виконання зберігаються матеріали розслідування 1 2 3 4 5 6 7 8 9