ДБН А.1.1-3-93

ДБН А.1.1-3-93 ССНБ. Порядок проведення експертизи, узгодження, затвердження, реєстрації, видання та скасування нормативних документів

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ     СИСТЕМА СТАНДАРТИЗАЦІЇ ТА НОРМУВАННЯ В БУДІВНИЦТВІ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ   ДБНА.1.1-3-93   З введенням в дію ДБН А. 1.1-1-93 ДБН А. 1.1-2-93 та ДБН А. 1.1-3-93 втрачають силу на території України СНиП 1.01.01-82* СНиП 1.01.02-83 та СНиП 1.01.03-83*.   РОЗРОБЛЕНІ: Науково-дослідним інститутом будівельного виробництва Мінбудархітектури України канд. техн. наук Шаврін В. 1. Полонська С. О. інж. Клименко В. Г. Травінська Т. Л. за участю Управління державних нормативів і стандартів Мінбудархітектури України ВНЕСЕНІ ТА ПІДГОТОВЛЕНІ ДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ: Управлінням державних нормативів і стандартів Мінбудархітектури України ЗАТВЕРДЖЕНІ: Наказом Мінбудархітектури України від 27.04.93 № 46 та введені в дію з 01 .07.93 Наказам Держбуду України від 23 серпня 2005 року № 142 затверджена з наданням чинності з 1 жовтня 2005 року ЗМІНА № 1 ДБН А. 1.1-3-93 "ССНБ. Порядок проведення експертизи узгодження затвердження реєстрації видання та скасування нормативних документів". ТЕКСТ ЗМІНИ Пункт 1.1. Першу частину абзацу викласти в новій редакції: "Погоджену редакцію проекту НД зміни згідно з технічним завданням та відповідним комплектом супроводжувальних документів структурний підрозділ з питань нормування та стандартизації центрального органу виконавчої влади у сферах будівництва промисловості будівельних матеріалів містобудування та архітектури направляє на експертизу" далі за текстом. Пункт 2.1 викласти в новій редакції: "2.1 Другу редакцію проекту НД зміни разом зі зводом відгуків та пояснювальною запискою до зазначеної редакції проекту організація-розробник направляє на погодження в організації за переліком згідно з технічним завданням на розроблення НД". Пункты 2.7 3.1 4.3 5.2 5.3 6.1 6.5. Назву "Мінбудархітектури України" замінити словами: "центральний орган виконавчої влади у сферах будівництва промисловості будівельних матеріалів містобудування та архітектури" у відповідних відмінках. Пункт 2.7. Слова: "Управлінням державних нормативів і стандартів" замінити словами: "структурним підрозділом з питань нормування та стандартизації". У другому абзаці замінити слова: "заступники Міністра" на "заступники керівника центрального органу виконавчої влади у сферах будівництва промисловості будівельних матеріалів містобудування та архітектури". Пункт 4.3 викласти у новій редакції: "4.3 Центральний орган виконавчої влади у сферах будівництва промисловості будівельних матеріалів містобудування та архітектури є власником справ затверджених нормативних документів у будівництві створює фонд нормативних документів у будівництві а також веде облік погоджених ним ВБН і ТУ". Пункти 4.1 4.4. Назву "Держстандарт України" замінити словами: "центральний орган виконавчої влади у сфері стандартизації" у відповідних відмінках. ТЕКСТ ИЗМЕНЕНИЯ Пункт 1.1. Первую часть абзаца изложить в новой редакции: "Согласованную редакцию проекта НД изменения согласно с техническим заданием и соответствующим комплектом сопроводительных документов структурное подразделение по вопросам нормирования и стандартизации центрального органа исполнительной власти в сферах строительства промышленности строительных материалов градостроительства и архитектуры направляет на экспертизу" далее по тексту. Пункт 2.1 изложить в новой редакции: "2.1 Вторую редакцию проекта НД изменения вместе со сводкой отзывов и пояснительной запиской к указанной редакции проекта организация-разработчик направляет на согласование в организации по перечню согласно техническому заданию на разработку НД". Пункты 2.7 3.1 4.3 5.2 5.3 6.1 6.5. Название "Минстройархитектуры Украины" заменить словами: "центральный орган исполнительной власти в сферах строительства промышленности строительных материалов градостроительства и архитектуры " в соответствующих падежах. Пункт 2.7. Слова: "Управлением государственных нормативов и стандартов" заменить словами: "структурным подразделением по вопросам нормирования и стандартизации". Во втором абзаце заменить слова: "заместители Министра" на "заместители руководителя центрального органа исполнительной власти в сферах строительства промышленности строительных материалов градостроительства и архитектуры ". Пункт 4.3 изложить в новой редакции: "4.3 Центральний орган исполнительной власти в сферах строительства промышленности строительных материалов градостроительства и архитектуры является собственником дел утверждённых нормативных документов в строительстве создаёт фонд нормативных документов в строительстве а также ведёт учёт согласованных им ВБН и ТУ". Пункты 4.1 4.4. Название "Госстандарт Украины" заменить словами: "центральный орган исполнительной власти в сфере стандартизации" в соответствующих падежах. ЗМІСТ 1.Проведення експертизи НД 2.Узгодження НД 3.Затвердження НД 4.Реєстрація і облік НД 5.Скасування НД 6.Видання НД 7 .Додаток 1.Форма листа про неузгодження проекту НД 8.Додаток 2.Форма протоколу про розбіжності 9.Додаток 3.Форма інвентарної книги затверджених НД Дані норми встановлюють порядок проведення експертизи узгодження затвердження державної реєстрації видання та скасування нормативних документів далі -НД в галузі будівництва. 1. ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ НД   1.1.Остаточну редакцію проекту НД або зміни з пояснювальною запискою та відгуками до нього ведуча організація - розробник направляє на експертизу яку проводить головна чи базова організація /ГО БО/ або технічний комітет ТК по нормуванню і стандартизації в будівництві по закріплених за ними напрямках діяльності не пізніше 15 днів з дня надходження матеріалів. 1.2.       В процесі розгляду документа проводять: оцінку науково-технічного рівня; технічну експертизу; експертизу метрології та стандартів; термінологічну експертизу; правову експертизу. 1.3.    Проект НД зміни що пройшов експертизу але не поданий на затвердження протягом 3місяців з моменту проведення правової експертизи   подають у тому ж порядку на повторнуекспертизу. 1.4.    Результати експертизи відображують в акті експертизи. 2.УЗГОДЖЕННЯ НД 2.1.             Остаточну редакцію проекту НД зміни з пояснювальною запискою зведенням відгуків а також актом експертизи ведуча організація-розробник одночасно направляє на узгодження в організації за переліком згідно з технічним завданням на розробку НД. 2.2.              Залежно   від   призначення   об"єкта   стандартизації   та   нормування   НД   узгоджують організації компетенції яких він торкається: органи Держнагляду; державні та громадські структури які представляють інтереси споживачів продукції будівельного призначення; виробники продукції будівельного призначення /концерни корпорації фірми асоціації та ін./. 2.3.Узгоджують проект НД зміни організації в строк що не перевищує 15 днів з дня надходження проекту документа. Необхідність зміни вказаного терміну узгодження повинна бути обгрунтована у кожному конкретному випадку. Від кожної узгоджуючої організації лист про узгодження або узгоджений проект НД повинен бути підписаний керівником організації або його заступником. Підписи на проекті НД засвідчують печатками. 2.4.    У випадку неузгодження проекту НД на адресу ведучої організації-розробника подається лист за формою згідно з додатком 1. 2.5.    Якщо по проекту НД мають місце розбіжності між організацією-розробником і узгоджую чою   організацією    сторони   складають   протокол  розбіжностей   додаток   2    та  подають   його організації-замовнику НД для прийняття остаточного рішення. 2.6.    Зміни до НД слід узгоджувати з організаціями які раніше узгоджували НД і компетенції яких вони торкаються. 2.7.    Узгоджені проекти державних НД змін організація-розробник подає у відповідні галузеві підрозділи Мінбудархітектури України які вносять НД для затвердження після узгодження з Управлінням державних нормативів і стандартів . Проекти відомчих та регіональних будівельних норм далі - ВБН РБН і технічних умов далі - ТУ або змін до них до затвердження погоджують заступники Міністра за належністю питань після узгодження їх відповідними галузевими підрозділами та Управлінням державних нормативів і стандартів.   3.     ЗАТВЕРДЖЕННЯ НД 3.1.    ДСТ ДБН та зміни до них затверджує Мінбудархітектури України. ВБН РБН ТУ та зміни до них затверджує організація-замовник документа. 3.2.    Для затвердження НД змін ведуча організація-розробник подає замовнику :   1        проект НД або зміни 5 примірників з супровідним листом; 2        пояснювальну записку до остаточної редакції проекту НД змін ; 3        копію технічного завдання на розробку НД змін ; 4        акт науково-технічної і правової експертизи проекту НД змін ; 5           протоколи  науково технічних вчених   технічних рад ведучої організацїї-розробника та організації що вносить проект НД змін для затвердження; 6        оригінали документів що підтверджують узгодження проекту НД змін ; 7        зведення відгуків на проект НД зміни з копіями відгуків.   3.3.    Організація-замовник забезпечує розгляд проекта НД змін з відповідними матеріалами в строк що не перевищує двох місяців і приймає рішення про затвердження НД або повернення його на доопрацювання. 3.4.    У документі про затвердження вказують строк введення в дію НД а також замість якого документа вводиться НД кому доручено його видання і розповсюдження. НД затверджуються без обмеження терміну дії якщо інше не встановлюється замовником. 3.5.    Після затвердження НД організація-розробник в тижневий строк подає замовнику доку менти згідно з п.3.2 а також копію документа про затвердження НД для формування "Справи НД". 3.6.    Затвердженим у встановленому порядку НД організація-замовник у 10-денний строк надає шифр у відповідності до "Класифікації нормативних документів України в галузі будівництва". 4.     РЕЄСТРАЦІЯ І ОБЛІК НД 4.1.   ДСТ та ТУ підлягають обов'язковій державній реєстрації Держстандартом України в установленому порядку. 4.2.    Організація-замовник веде облік затверджених нею НД за формою згідно з додатком 3. 4.3.    Управління державних нормативів і стандартів Мінбудархітектури України є власником справ державних НД створює архів затверджених ДСТ та ДБН а також веде облік ВБН РБН і ТУ погоджених з Міністерством. 4.4.    Справа НД містить:   1        затверджений примірник НД з підписами розробників та узгоджуючих організацій копію НД для ДСТ ТУ - із штампом реєстрації Держстандартом України; 2        технічне завдання на розробку НД; 3    оригінали документів про узгодження остаточної редакції проекту НД; 4    зведення відгуків на проект НД з оригіналами або копіями відгуків протокол розбіжностей якщо він є ; 5        пояснювальну записку до проекту НД і копію супровідного листа про подання проекту НД на затвердження з переліком документів що додаються; 6    копію документа про затвердження НД; 7        копію листа про подання ДСТ ТУ на державну реєстрацію в Держстандарт України. 5.СКАСУВАННЯ НД 5.1.             Скасування НД здійснює організація-замовник на основі пропозиції ГО БО /ТК/ за наслідками перевірки НД. Якщо НД скасовують у зв"язку із затвердженням нового з тією ж назвою зберігається його шифр з відповідною зміною цифр року затвердження. 5.2.             Рішення про  скасування  НД замовник приймає за 6  місяців до  його скасування з відповідною інформацією Мінбудархітектури України. 5.3.       Мінбудархітектури України інформує про скасування НД. 6. ВИДАННЯ НД 6.1.     Порядок видання перевидання та розповсюдження НД в галузі будівництва встановлює Мінбудархітектури України. 6.2.     НД  видають  на українській і  російській  мовах в  аутентичному  перекладі   в одній обкладинці форматами 210x297 або 148x210 мм. 6.3.            Затверджені НД при необхідності допускається видавати у вигляді збірників декількох НД але при цьому належить: робити спільну обкладинку збірника а НД включати в збірник без обкладинки замінюючи її титульними аркушами; вміщувати на обкладинці збірника позначення усіх НД що до нього увійшли; вміщувати в кінці збірника його зміст. 6.4.    При перевиданні НД належить враховувати всі зміни затверджені до нього. До позначення шифру перевиданого із змінами документа додається зірочка наприклад : ДБН В.2.1-3-93*. Зірочкою також належить позначати змінені пункти. 6.5.    Інформацію про затверджені НД і про внесені в них зміни забезпечує Мінбудархітектури України  шляхом  періодичної публікації змін будівельних норм   а також щорічного видання "Переліку нормативних документів в галузі будівництва що діють на території України". ДОДАТОК 1 Обов'язковий ФОРМА ЛИСТА ПРО НЕУЗГОДЖЕННЯ ПРОЕКТУ НД Керівнику організації-розробника /Про неузгодження проекту НД/ Проект найменування НД не може бути узгоджений внаслідок викладених нижче зауважень.   №№ зп Номер розділу пункту підпункту НД Текст пункту підпункту НД Пропозиція узгоджуючої організації Керівник узгоджуючої організації Особистий підпис Розшифровка підпису Відповідальний виконавець узгоджуючої Особистий підпис Розшифровка організації підпису Підписи засвідчують печаткою організації.   ДОДАТОК 2 Обов'язковий м.Київ Дата ФОРМА ПРОТОКОЛУ ПРО РОЗБІЖНОСТІ до проекту нормативного документа найменування документа що подається найменування ведучої організаціі-розробника найменування організації що вносить проект на затвердження та найменування узгоджуючої організації на рішення найменування організації-замовника   №№ з/п Номер розділу пункту підпункту проекта НД Пропозиція організації-розробника з обгрунтуванням Пропозиція узгоджуючої організації з обгрунтуванням Протокол розбіжностей підписують керівник заступник ведучої організації-розробника організації що вносить проект НД на затвердження та узгоджуючої організації з розкриттям підписів. Підписи засвідчують печатками організацій.   ДОДАТОК З Рекомендований ФОРМА ІНВЕНТАРНОЇ КНИГИ ЗАТВЕРДЖЕНИХ НД   Номер справи Дата присвоєння шифру Дата та номер держреєстр ації для ДСТ ТУ Шифр Наймеиуван ня Вводиться вперше або замість якого НД Дата і номер документа про затверджен ня Строк введення в дію Ведуча організація-розробник Відмітка про перегляд внесення змін та скасування