Положення про головних бухгалтерів підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Держбуду України

Додаток до наказу Держбуду України від 21 жовтня 2004 року № 199 Схвалено рішенням спільного засідання Методологічної ради з бухгалтерського обліку Держбуду України та Координаційної ради директорів Держбуду України протокол засідання від 16.07.2004 р. № 9 П О Л О Ж Е Н Н Я про головних бухгалтерів підприємств установ організацій що належать до сфери управління Держбуду України 1. Загальні положення 1.1. Це Положення розроблено відповідно до вимог Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" Кримінального кодексу України Господарського кодексу України Кодексу законів про працю України національних Положень стандартів бухгалтерського обліку "Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку" затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 р. № 88 та поширюється на головних бухгалтерів підприємств установ організацій що належать до сфери управління Держбуду України далі - підприємства які здійснюють ведення бухгалтерського та податкового обліку далі - обліку і складають фінансову бухгалтерську податкову та статистичну звітність далі - звітність а також на головних бухгалтерів централізованих бухгалтерій цих підприємств. 1.2. Головний бухгалтер підприємства підпорядковується безпосередньо керівнику підприємства а з питань ведення обліку і складання звітності порядку і методики здійснення контролю - начальнику Фінансово-економічного управління Комітету. 1.3. Очолювані головними бухгалтерами бухгалтерії підприємства є їх самостійними структурними підрозділами службами і не повинні входити до складу іншого підрозділу служби за винятком тих випадків коли бухгалтерія належить до складу фінансово-економічної служби підприємства а головний бухгалтер підприємства є керівником цієї служби. 1.4. Головні бухгалтери підприємства забезпечують ведення обліку на підприємстві відповідно до вимог чинного законодавства України і здійснюють контроль за раціональним ощадливим використанням матеріальних трудових і фінансових ресурсів збереженням державної власності. 1.5. Відповідно до наказу Держбуду України від 04.06.2004 р. № 122 "Щодо проведення підвищення кваліфікації працівників фінансово-економічних служб підприємств установ і організацій що належать до сфери управління Держбуду України" прийняття на роботу та звільнення із займаної посади головного бухгалтера підприємства здійснювати після попереднього погодження проходження співбесіди із заступником Голови Комітету на якого покладені функціональні повноваження щодо управління об'єктами державної власності та начальником Фінансово-економічного управління Комітету. Співбесіда з кандидатом на заміщення посади головного бухгалтера підприємства проводиться з метою з'ясування досвіду рівня фахової підготовки організаторських здібностей відповідності посаді а у разі звільнення - з'ясування причин та обставин прийнятого працівником рішення. На посаду головного бухгалтера підприємства призначаються особи які відповідають вимогам "Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників" затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 16.02.1998 р. № 24 а саме: * мають повну вищу освіту відповідного напряму підготовки магістр спеціаліст ; * мають післядипломну освіту в галузі управління; * стаж бухгалтерської роботи за професіями керівників нижчого рівня: для магістра - не менше 2 років спеціаліста - не менше 3 років. 1.6. Приймання і передача справ при призначенні і звільненні головного бухгалтера підприємства оформляються Актом приймання і передачі справ довільної форми після проведення аудиторської перевірки стану обліку і звітності. Копія Акта приймання і передачі справ та акта аудиторської перевірки направляється до Фінансово-економічного управління Комітету. У необхідних випадках приймання і передача справ головним бухгалтером підприємства проводиться за участю представника Комітету. 1.7. На головного бухгалтера підприємства не можуть бути покладені обов'язки пов'язані з безпосередньою матеріальною відповідальністю за грошові кошти бланки суворої звітності і матеріальні цінності підприємства. Йому забороняється безпосередньо одержувати за будь-якими документами грошові кошти бланки суворої звітності і матеріальні цінності для потреб підприємства. 1.8. На час відсутності головного бухгалтера підприємства відрядження відпустка хвороба і т.п. права й обов'язки головного бухгалтера переходять до його заступника а за відсутності останнього - до іншої особи за відповідним наказом керівника підприємства та згоди особи на яку покладається виконання обов'язків головного бухгалтера підприємства. 2. Обов'язки головного бухгалтера підприємства 2.1. Головний бухгалтер підприємства здійснює ведення обліку на основі встановлених чинним законодавством України правил його ведення і зобов'язаний: * забезпечити дотримання на підприємстві встановлених єдиних методологічних засад обліку складання і подання у встановлені строки звітності; * організувати контроль за відображенням на рахунках обліку всіх господарських операцій; * брати участь у роботі юридичних служб щодо оформлення матеріалів пов'язаних із розкраданням або нестачею грошових коштів матеріальних цінностей та відшкодуванням втрат від розкрадання нестачі псування активів підприємства а в разі необхідності забезпечити контроль за передачею в належних випадках цих матеріалів у судові і слідчі органи а за відсутності юридичних служб - безпосереднє здійснення цих функцій; * використання сучасних засобів механізації й автоматизації обліково-обчислювальних робіт прогресивних форм і методів обліку; * облік грошових засобів товарно-матеріальних цінностей і основних засобів що надходять а також своєчасне відображення в обліку операцій пов'язаних з їхнім рухом; * своєчасний та достовірний облік витрат виробництва виконання кошторисів реалізації продукції виконання будівельно-монтажних та інших робіт складання економічно-обґрунтованих звітних калькуляцій собівартості продукції робіт і послуг; * достовірний облік результатів фінансово-господарської діяльності підприємства; * правильне нарахування і своєчасне перерахування платежів до Державного бюджету України внесків та зборів на державне соціальне страхування; погашення кредиторської заборгованості у встановлені терміни; створення резервів відповідно до національних положень стандартів бухгалтерського обліку; * перевірку організації ведення обліку складання звітності у виробничих структурних одиницях підприємства а також у виробництвах і господарствах філіях виділених на окремий баланс своєчасний інструктаж працівників з питань ведення обліку здійснення контролю та економічного аналізу складання звітності; * своєчасне та достовірне складання звітності на основі первинних документів і бухгалтерських записів представлення її у встановлений термін відповідним органам; * здійснення разом з іншими підрозділами і службами економічного аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства за даними обліку і звітності з метою виявлення внутрішньогосподарських резервів попередження втрат і непродуктивних витрат; * активну участь працівників бухгалтерії в розробці і здійсненні заходів спрямованих на дотримання державної дисципліни і зміцнення господарського розрахунку; * своєчасне проведення разом з іншими підрозділами і службами у виробничих структурних одиницях підприємства а також у виробництвах і господарствах філіях виділених на окремий баланс контрольних заходів перевірок ревізій і підготовку пропозицій із поліпшення їхньої роботи; * збереження бухгалтерських документів оформлення і передачу їх у встановленому порядку в архів. 2.2. Головний бухгалтер підприємства разом з керівниками відповідних підрозділів і служб зобов'язаний ретельно контролювати: * дотримання встановлених правил оформлення приймання і відпуску товарно-матеріальних цінностей; * правильність витрат фонду заробітної плати установлення посадових окладів суворе дотримання штатної фінансової і касової дисципліни; * дотримання встановлених правил проведення інвентаризацій основних засобів нематеріальних активів товарно-матеріальних цінностей грошових коштів i документів та розрахунків та інших статтей балансу підприємства; * стягнення у встановлений термін дебіторської і погашення кредиторської заборгованості дотримання платіжної дисципліни; * законність списання з бухгалтерських балансів нестач дебіторської заборгованості й інших втрат підприємства. 2.3. За наявності в складі підприємства фінансово-економічної служби на головного бухгалтера підприємства покладаються обов'язки з обліку фінансових розрахункових та кредитних операцій і здійснення контролю за законністю своєчасністю і правильністю оформлення цих операцій. 2.4. Головний бухгалтер підприємства зобов'язаний брати активну участь у підготовці заходів що попереджують утворення нестач і незаконних витрат коштів та товарно-матеріальних цінностей порушення чинного фінансового і господарського законодавства України. У випадку виявлення незаконних дій посадових осіб приписки використання засобів не за призначенням а також інші порушення або зловживання головний бухгалтер підприємства доповідає про це керівнику підприємства для вжиття заходів. У разі неприйняття керівником підприємства протягом 2двохх днів заходів щодо усунення цих порушень головний бухгалтер підприємства зобов'язаний відразу ж повідомити в письмовій формі про факти таких порушень начальника Фінансово-економічного управління та керівника контрольно-ревізійного підрозділу Комітету. 2.5. Документи що є підставою для приймання та видачі коштів і товарно-матеріальних цінностей а також кредитні і розрахункові зобов'язання підписуються керівником і головним бухгалтером підприємства або особами на це уповноваженими. Надання права підписання документів цим особам повинно бути оформлено наказом керівника підприємства відповідно до вимог Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та "Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку" затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 р. № 88. Документи без підпису керівника та головного бухгалтера підприємства чи особи на це уповноваженої вважаються недійсними і не повинні прийматися до виконання матеріально-відповідальними особами та працівниками бухгалтерії даного підприємства. 2.6. Головному бухгалтеру підприємства забороняється приймати до виконання й оформлення документи по операціях що суперечать чинному законодавству України та встановленому порядку приймання збереження і витрати грошових коштів товарно-матеріальних та інших цінностей. У випадку одержання від керівника підприємства розпорядження зробити такі дії головний бухгалтер підприємства не приводячи його у виконання у письмовій формі звертає увагу керівника на незаконність даного ним розпорядження. При одержанні від керівника підприємства повторного письмового розпорядження головний бухгалтер підприємства виконує його. Усю повноту відповідальності за незаконність зробленої операції несе керівник підприємства. Однак головний бухгалтер підприємства зобов'язаний відразу ж повідомити в письмовій формі про цей факт начальника Фінансово-економічного управління та керівника контрольно-ревізійного підрозділу Комітету. При одержанні такого повідомлення Держбуд України терміново розглядає його і приймає відповідне рішення про що в триденний термін сповіщає керівника підприємства. Розбіжності у вирішенні фінансових питань між головним бухгалтером і керівником підприємства вирішуються відповідно до чинного законодавства України. 3. Права головного бухгалтера підприємства 3.1. Головний бухгалтер підприємства встановлює службові обов'язки для підлеглих йому працівників для того щоб кожен працівник знав коло своїх обов'язків і ніс відповідальність за їх виконання. Працівники інших підрозділів і служб зайняті бухгалтерським обліком з питань ведення обліку і складання звітності підпорядковуються головному бухгалтеру підприємства. 3.2. Вимоги головного бухгалтера підприємства в частині порядку оформлення операцій і представлення в бухгалтерію або на обчислювальні установки необхідних документів і зведень є обов'язковими для всіх підрозділів і служб підприємства. За невиконання чи порушення вказівок головного бухгалтера підприємства що випливають зі здійснення покладених на нього обов'язків винні можуть позбавлятися за розпорядженням керівника підприємства премій цілком чи частково а в необхідних випадках притягатися до відповідальності у встановленому чинним законодавством України порядку. Підрозділи і служби підприємства: * несуть повну відповідальність за законність вчинених операцій і правильність їх оформлення; * зобов'язані вчасно передавати в бухгалтерію чи на обчислювальні установки необхідні для обліку і контролю документи накази постанови розпорядження а також договори угоди кошториси нормативи й інші матеріали. За несвоєчасне недоброякісне оформлення і складання цих документів затримку передачі їх для відображення в обліку і звітності за недостовірність у документах даних а також за складання документів що відображають незаконні операції відповідальність несуть посадові особи що склали і підписали ці документи. Списки посадових осіб на яких покладаються обов'язки щодо складання первинних документів і яким надається право їхнього підпису узгоджуються з головним бухгалтером підприємства. 3.3. Призначення звільнення та переміщення матеріально-відповідальних осіб касирів завідувачів складами й інших проводиться наказом керівника підприємства за узгодженням з головним бухгалтером підприємства. 3.4. Договори й угоди що укладаються підприємством на одержання чи відпуск товарно-матеріальних цінностей та на виконання робіт і послуг а також накази і розпорядження про встановлення працівникам посадових окладів надбавок до заробітної плати і про преміювання попередньо розглядаються і візуються головним бухгалтером підприємства. 3.5. Головний бухгалтер підприємства має право: * вимагати від керівників відділів та інших підрозділів і служб а в необхідних випадках і від керівника підприємства вжиття заходів щодо підвищення ефективності використання державних засобів до посилення збереження державної власності забезпечення правильного ведення обліку і здійснення контролю зокрема: * переглядати норми витрат сировини матеріалів витрат на оплату праці й інших норм; * поліпшувати складське і вагомірне господарство створити належну організацію приймання і збереження сировини матеріалів та інших цінностей підвищувати обґрунтованість відпуску цих цінностей для потреб виробництва обслуговування і керування; * вживати заходів щодо поліпшення контролю за правильністю застосування норм і нормативів організації правильного первинного обліку вироблення продукції та руху деталей і напівфабрикатів організації кількісного натурального обліку використання сировини і матеріалів у цехах на виробничих ділянках тощо; * перевіряти в структурних підрозділах і службах підприємства дотримання встановленого порядку приймання оприбуткування збереження та витрат грошових коштів товарно-матеріальних та інших цінностей; * готувати пропозиції про зниження розмірів премій чи позбавлення премій керівників відділів та інших підрозділів і служб а також інших працівників що не забезпечують виконання встановлених правил оформлення первинної документації ведення первинного обліку й інших вимог з організації та ведення обліку і здійснення контролю; 3.6. Держбуд України зобов'язаний сприяти головним бухгалтерам підприємств виконувати ними свої службові обов'язки і надавати допомогу у використанні прав передбачених цим Положенням. Особи які переслідують головного бухгалтера підприємства за виконання обов'язків і використання прав наданих цим Положенням несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України. 3.7. Головний бухгалтер підприємства несе відповідальність у випадках: * неправильного ведення обліку що призвело до занедбаності у обліку і перекручення звітності; * прийняття до виконання й оформлення документів з операцій що суперечать установленому чинним законодавством України порядку приймання оприбуткування збереження і витрати грошових коштів товарно-матеріальних та інших цінностей; * несвоєчасної і неправильної звірки операцій з розрахункового й іншого рахунку у банках розрахунків з дебіторами і кредиторами; * порушення порядку списання з бухгалтерських балансів нестач дебіторської заборгованості й інших витрат; * несвоєчасного проведення у виробничих структурних одиницях підприємствах а також у виробництвах і господарствах філіях виділених на окремий баланс документальних контрольних заходів; * складання недостовірної бухгалтерської звітності з вини бухгалтерії; * інших порушень чинних нормативно-правових актів України щодо ведення обліку та складання звітності на підприємстві. 3.8. Головний бухгалтер підприємства несе нарівні з керівником підприємства відповідальність: * за порушення правил і положень що регламентують фінансово-господарську діяльність; * за несвоєчасне усунення порушень та недоліків які виявлені в ході проведення контрольних заходів контролюючими органами та органами державної влади; * за порушення термінів складання та подання звітності до відповідних органів. 3.9. Дисциплінарна матеріальна і кримінальна відповідальність головних бухгалтерів підприємства визначається відповідно до чинного законодавства України. При цьому дисциплінарне стягнення на головного бухгалтера підприємства накладається як керівником підприємства так і рішенням Держбуду України. 3.10. Відповідно до чинного законодавства України головний бухгалтер несе адміністративну та кримінальну відповідальність. 3.10.1. Адміністративна відповідальність: * адміністративна у вигляді штрафів за порушення термінів надання звітності і неправильне нарахування податків відрахувань зборів і дивідендів відповідно до законодавчих актів України за їх видами; * матеріальна в межах середньомісячного заробітку за заподіяний матеріальний збиток своїми діями або бездіяльністю відповідно до ст. 132 Кодексу законів України про працю; * адміністративна у вигляді штрафів за недостовірне складання звітності відповідно до законодавчих актів України за видами звітів і податків; 3.10.2. Кримінальна відповідальність за статтями Кримінального кодексу України: * ст. 190 "Шахрайство" яка передбачає: 1. Заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою шахрайство - карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років або обмеженням волі на строк до трьох років. 2. Шахрайство вчинене повторно або за попередньою змовою групою осіб або таке що завдало значної шкоди потерпілому - карається штрафом від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходів громадян або виправними роботами на строк від одного до двох років або обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на строк до трьох років. 3. Шахрайство вчинене у великих розмірах або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років. 4. Шахрайство вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою карається позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна. * ст. 191 "Привласнення розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем" яка передбачає: 1. Привласнення чи розтрата чужого майна яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років або обмеженням волі на строк до чотирьох років або позбавленням волі на строк до чотирьох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого. 2. Привласнення розтрата або заволодiння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох років. 3. Дiї передбаченi частинами першою або другою цiєї статтi вчиненi повторно або за попередньою змовою групою осіб караються обмеженням волі на строк вiд трьох до п'яти років або позбавленням волі на строк вiд трьох до восьми років з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох років. 4. Дiї передбаченi частинами першою другою або третьою цiєї статтi якщо вони вчиненi у великих розмірах караються позбавленням волi на строк вiд п'яти до восьми рокiв з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв. 5. Дiї передбаченi частинами першою другою третьою або четвертою цiєї статтi якщо вони вчиненi в особливо великих розмiрах або органiзованою групою караються позбавленням волi на строк вiд семи до дванадцяти рокiв з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв та з конфiскацiєю майна. * ст. 192 "Заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою" яка передбачає: 1. Заподiяння значної майнової шкоди шляхом обману або зловживання довiрою за вiдсутностi ознак шахрайства караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або виправними роботами на строк до двох рокiв або арештом на строк до шести мiсяцiв. 2. Тi самi дiяння вчиненi за попередньою змовою групою осiб або такi що заподiяли майнову шкоду у великих розмiрах караються штрафом вiд п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або обмеженням волi на строк до трьох рокiв. П р и м i т к а. Вiдповiдно до цiєї статтi майнова шкода визнається значною якщо вона у п'ятдесят i бiльше разiв перевищує неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян а у великих розмiрах - така що у сто i бiльше разiв перевищує неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян. * ст. 200 "Незаконні дії з документами на переказ платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків обладнанням для їх виготовлення" яка передбачає: 1. Пiдробка документiв на переказ платiжних карток чи iнших засобiв доступу до банкiвських рахункiв а так само придбання зберiгання перевезення пересилання з метою збуту пiдроблених документiв на переказ чи платiжних карток або їх використання чи збут карається штрафом вiд п'ятисот до тисячi неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або позбавленням волi на строк до трьох рокiв. 2. Тi самi дiї вчиненi повторно або за попередньою змовою групою осiб караються позбавленням волi на строк вiд двох до п'яти рокiв. П р и м i т к а. Пiд документами на переказ слiд розумiти документ в паперовому або електронному видi що використовується банками чи їх клiєнтами для передачi доручень або iнформацiї на переказ грошових коштiв мiж суб'єктами переказу грошових коштiв розрахунковi документи документи на переказ готiвкових коштiв а також тi що використовуються при проведеннi мiжбанкiвського переказу та платiжного повiдомлення iншi . * ст. 207 "Ухилення від повернення виручки в іноземній валюті" яка передбачає: 1. Умисне ухилення службових осiб пiдприємств установ та органiзацiй незалежно вiд форми власностi або осiб якi здiйснюють господарську дiяльнiсть без створення юридичної особи вiд повернення в Україну у передбаченi законом строки виручки в iноземнiй валютi вiд реалiзацiї на експорт товарiв робiт послуг або iнших матерiальних цiнностей отриманих вiд цiєї виручки а також умисне приховування будь-яким способом такої виручки товарiв або iнших матерiальних цiнностей карається штрафом вiд шестисот до тисячi неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або виправними роботами до двох рокiв або обмеженням волi на строк до трьох рокiв. 2. Тi самi дiї вчиненi повторно або за попередньою змовою групою осiб а також умисне ухилення вiд повернення виручки в iноземнiй валютi товарiв або iнших матерiальних цiнностей отриманих вiд цiєї виручки або умисне приховування будь-яким способом такої виручки товарiв або iнших матерiальних цiнностей у великих розмiрах караються обмеженням волi на строк вiд трьох до п'яти рокiв або позбавленням волi на строк до трьох рокiв. 3. Дiї передбаченi частинами першою або другою цiєї статтi якщо вони вчиненi в особливо великих розмiрах караються позбавленням волi на строк вiд трьох до семи рокiв. П р и м i т к а. 1. Ухилення вiд повернення виручки в iноземнiй валютi товарiв або iнших матерiальних цiнностей отриманих вiд цiєї виручки чи приховування будь-яким способом такої виручки товарiв або iнших матерiальних цiнностей визнаються вчиненими у великому розмiрi якщо ця виручка товари або iншi матерiальнi цiнностi в тисячу i бiльше разiв перевищують неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян у перерахунку у валюту України за офiцiйним курсом нацiональної валюти визначеним Нацiональним банком України на останнiй день строку передбаченого законодавством для перерахування виручки в iноземнiй валютi з-за кордону . 2. Ухилення вiд повернення виручки в iноземнiй валютi товарiв або iнших матерiальних цiнностей отриманих вiд цiєї виручки чи приховування будь-яким способом такої виручки товарiв або iнших матерiальних цiнностей визнаються вчиненими в особливо великому розмiрi якщо ця виручка товари або iншi матерiальнi цiнностi у три тисячi i бiльше разiв перевищують неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян у перерахунку у валюту України за офiцiйним курсом нацiональної валюти визначеним Нацiональним банком України на останнiй день строку передбаченого законодавством для перерахування виручки в iноземнiй валютi з-за кордону . * ст. 208 "Незаконне відкриття або використання за межами України валютних рахунків" яка передбачає: 1. Незаконне з порушенням встановленого законом порядку вiдкриття або використання за межами України валютних рахункiв фiзичних осiб вчинене громадянином України що постiйно проживає на її територiї а так само валютних рахункiв юридичних осiб що дiють на територiї України вчинене службовою особою пiдприємства установи чи органiзацiї або за її дорученням iншою особою а також вчинення зазначених дiй особою яка здiйснює пiдприємницьку дiяльнiсть без створення юридичної особи караються штрафом вiд п'ятисот до тисячi неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або виправними роботами на строк до двох рокiв або обмеженням волi на строк вiд двох до чотирьох рокiв з конфiскацiєю валютних цiнностей що знаходяться на зазначених вище рахунках. 2. Тi самi дiї вчиненi повторно або за попередньою змовою групою осiб караються позбавленням волi на строк вiд трьох до п'яти рокiв з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв та з конфiскацiєю валютних цiнностей що знаходяться на зазначених вище рахунках. * ст. 209 "Легалізація відмивання доходів одержаних злочинним шляхом" яка передбачає: 1. Вчинення фiнансової операцiї чи укладення угоди з коштами або iншим майном одержаними внаслiдок вчинення суспiльно небезпечного протиправного дiяння що передувало легалiзацiї вiдмиванню доходiв а також вчинення дiй спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких коштiв або iншого майна чи володiння ними прав на такi кошти або майно джерела їх походження мiсцезнаходження перемiщення а так само набуття володiння або використання коштiв чи iншого майна одержаних внаслiдок вчинення суспiльно небезпечного протиправного дiяння що передувало легалiзацiї вiдмиванню доходiв караються позбавленням волi на строк вiд трьох до шести рокiв з позбавленням права обiймати певнi посади або займатися певною дiяльнiстю на строк до двох рокiв з конфiскацiєю коштiв або iншого майна одержаних злочинним шляхом та з конфiскацiєю майна. 2. Дiї передбаченi частиною першою цiєї статтi вчиненi повторно або за попередньою змовою групою осiб або у великому розмiрi караються позбавленням волi на строк вiд семи до дванадцяти рокiв з позбавленням права обiймати певнi посади або займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв з конфiскацiєю коштiв або iншого майна одержаних злочинним шляхом та з конфiскацiєю майна. 3. Дiї передбаченi частинами першою або другою цiєї статтi вчиненi органiзованою групою або в особливо великому розмiрi караються позбавленням волi на строк вiд восьми до п'ятнадцяти рокiв з позбавленням права обiймати певнi посади або займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв з конфiскацiєю коштiв або iншого майна одержаних злочинним шляхом та з конфiскацiєю майна. Примiтка. 1. Суспiльно небезпечним протиправним дiянням що передувало легалiзацiї вiдмиванню доходiв вiдповiдно до цiєї статтi є дiяння за яке Кримiнальним кодексом України передбачено покарання у видi позбавлення волi на строк вiд трьох i бiльше рокiв за винятком дiянь передбачених статтями 207 i 212 Кримiнального кодексу України або яке визнається злочином за кримiнальним законом iншої держави i за таке ж саме дiяння передбачена вiдповiдальнiсть Кримiнальним кодексом України та внаслiдок вчинення якого незаконно одержанi доходи. 2. Легалiзацiя вiдмивання доходiв одержаних злочинним шляхом визнається вчиненою у великому розмiрi якщо предметом злочину були кошти або iнше майно на суму що перевищує шiсть тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян. 3. Легалiзацiя вiдмивання доходiв одержаних злочинним шляхом визнається вчиненою в особливо великому розмiрi якщо предметом злочину були кошти або iнше майно на суму що перевищує вiсiмнадцять тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян. * ст. 209-1 "Умисне порушення вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації відмиванню доходів одержаних злочинним шляхом" яка передбачає: 1. Повторне умисне неподання iнформацiї про фiнансовi операцiї або повторне умисне подання завiдомо недостовiрної iнформацiї про фiнансовi операцiї якi пiдлягають внутрiшньому або обов'язковому фiнансовому монiторингу спецiально уповноваженому органу виконавчої влади з питань фiнансового монiторингу карається штрафом вiд однiєї до двох тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або обмеженням волi на строк до двох рокiв або позбавленням волi на той самий строк з позбавленням права обiймати певнi посади або займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв. 2. Незаконне розголошення у будь-якому виглядi iнформацiї яка надається спецiально уповноваженому органу виконавчої влади з питань фiнансового монiторингу особою якiй ця iнформацiя стала вiдома у зв'язку з професiйною або службовою дiяльнiстю карається штрафом вiд двох до трьох тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або обмеженням волi на строк до трьох рокiв або позбавленням волi на той самий строк з позбавленням права обiймати певнi посади або займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв. * ст. 210 "Порушення законодавства про бюджетну систему в Україні" яка передбачає: 1. Використання службовою особою бюджетних коштiв усупереч їх цiльовому призначенню або в обсягах що перевищують затвердженi межi видаткiв а так само недотримання вимог щодо пропорцiйного скорочення видаткiв бюджету чи пропорцiйного фiнансування видаткiв бюджетiв усiх рiвнiв як це встановлено чинним бюджетним законодавством якщо предметом цих дiянь були бюджетнi кошти у великих розмiрах караються штрафом вiд ста до трьохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або виправними роботами на строк до двох рокiв або обмеженням волi на строк до трьох рокiв з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв або без такого. 2. Тi самi дiяння предметом яких були бюджетнi кошти в особливо великих розмiрах або вчиненi повторно або за попередньою змовою групою осiб караються обмеженням волi на строк вiд двох до п'яти рокiв або позбавленням волi на строк вiд двох до восьми рокiв з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв. П р и м i т к а. 1. До бюджетних коштiв належать кошти що включаються у бюджети всiх рiвнiв незалежно вiд джерела їх формування. 2. Великим розмiром бюджетних коштiв вiдповiдно до статей 210 211 Кримінального кодексу України вважається сума що в тисячу i бiльше разiв перевищує неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян. 3. Особливо великим розмiром бюджетних коштiв вiдповiдно до статей 210 211 Кримінального кодексу України вважається сума що в три тисячi i бiльше разiв перевищує неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян. * ст. 212 "Ухилення від сплати податків зборів інших обов'язкових платежів" яка передбачає: 1. Умисне ухилення вiд сплати податкiв зборiв iнших обов'язкових платежiв що входять в систему оподаткування введених у встановленому законом порядку вчинене службовою особою пiдприємства установи органiзацiї незалежно вiд форми власностi або особою що займається пiдприємницькою дiяльнiстю без створення юридичної особи чи будь-якою iншою особою яка зобов'язана їх сплачувати якщо цi дiяння призвели до фактичного ненадходження до бюджетiв чи державних цiльових фондiв коштiв у значних розмiрах карається штрафом вiд трьохсот до п'ятисот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв. 2. Тi самi дiяння вчиненi за попередньою змовою групою осiб або якщо вони призвели до фактичного ненадходження до бюджетiв чи державних цiльових фондiв коштiв у великих розмiрах караються штрафом вiд п'ятисот до двох тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або виправними роботами на строк до двох рокiв або обмеженням волi на строк до п'яти рокiв з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв. 3. Дiяння передбаченi частинами першою або другою цiєї статтi вчиненi особою ранiше судимою за ухилення вiд сплати податкiв зборiв iнших обов'язкових платежiв або якщо вони призвели до фактичного ненадходження до бюджетiв чи державних цiльових фондiв коштiв в особливо великих розмiрах караються позбавленням волi на строк вiд п'яти до десяти рокiв з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв з конфiскацiєю майна. 4. Особа яка вперше вчинила дiяння передбаченi частиною першою та другою цiєї статтi звiльняється вiд кримiнальної вiдповiдальностi якщо вона до притягнення до кримiнальної вiдповiдальностi сплатила податки збори обов'язковi платежi а також вiдшкодувала шкоду завдану державi їх несвоєчасною сплатою фiнансовi санкцiї пеня . П р и м i т к а. Пiд значним розмiром коштiв слiд розумiти суми податкiв зборiв i iнших обов'язкових платежiв якi в тисячу i бiльше разiв перевищують установлений законодавством неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян; пiд великим розмiром коштiв слiд розумiти суми податкiв зборiв i iнших обов'язкових платежiв якi в три тисячi i бiльше разiв перевищують установлений законодавством неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян; пiд особливо великим розмiром коштiв слiд розумiти суми податкiв зборiв iнших обов'язкових платежiв якi в п'ять тисяч i бiльше разiв перевищують установлений законодавством неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян. * ст. 218 "Фіктивне банкрутство" яка передбачає: Завiдомо неправдива офiцiйна заява громадянина - засновника або власника суб'єкта господарської дiяльностi а також службової особи суб'єкта господарської дiяльностi а так само громадянина - суб'єкта пiдприємницької дiяльностi про фiнансову неспроможнiсть виконання вимог з боку кредиторiв i зобов'язань перед бюджетом якщо такi дiї завдали великої матерiальної шкоди кредиторам або державi караються штрафом вiд семисот п'ятдесяти до двох тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або обмеженням волi на строк до трьох рокiв. П р и м i т к а. У статтях 218-223 Кримінального кодексу України матерiальна шкода вважається великою якщо вона у п'ятсот i бiльше разiв перевищує неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян. * ст. 220 "Приховування стійкої фінансової неспороможності" яка передбачає: Умисне приховування громадянином - засновником або власником суб'єкта господарської дiяльностi а також службовою особою суб'єкта господарської дiяльностi своєї стiйкої фiнансової неспроможностi шляхом подання недостовiрних вiдомостей якщо це завдало великої матерiальної шкоди кредиторовi карається штрафом вiд двох до трьох тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або обмеженням волi на строк до двох рокiв iз позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв. * ст. 222 "Шахрайство з фінансовими ресурсами" яка передбачає: 1. Надання громадянином-пiдприємцем або засновником чи власником суб'єкта господарської дiяльностi а також службовою особою суб'єкта господарської дiяльностi завiдомо неправдивої iнформацiї органам державної влади органам влади Автономної Республiки Крим чи органам мiсцевого самоврядування банкам або iншим кредиторам з метою одержання субсидiй субвенцiй дотацiй кредитiв чи пiльг щодо податкiв у разi вiдсутностi ознак злочину проти власностi карається штрафом вiд п'ятисот до тисячi неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або обмеженням волi на строк до трьох рокiв з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв. 2. Тi самi дiї якщо вони вчиненi повторно або завдали великої матерiальної шкоди караються позбавленням волi на строк вiд двох до п'яти рокiв iз позбавленням права обiймати певнi посади або займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв. * ст. 358 "Підроблення документів печаток штампів та бланків їх збут використання підроблених документів" яка передбачає: 1. Пiдроблення посвiдчення або iншого документа який видається чи посвiдчується пiдприємством установою органiзацiєю громадянином-пiдприємцем приватним нотарiусом аудитором чи iншою особою яка має право видавати чи посвiдчувати такi документи i який надає права або звiльняє вiд обов'язкiв з метою використання його як пiдроблювачем так i iншою особою або збут такого документа а також виготовлення пiдроблених печаток штампiв чи бланкiв пiдприємств установ чи органiзацiй незалежно вiд форми власностi а так само iнших офiцiйних печаток штампiв чи бланкiв з тiєю самою метою або їх збут караються штрафом до сiмдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або арештом на строк до шести мiсяцiв або обмеженням волi на строк до трьох рокiв. 2. Дiї передбаченi частиною першою цiєї статтi якщо вони вчиненi повторно або за попередньою змовою групою осiб караються обмеженням волi на строк до п'яти рокiв або позбавленням волi на той самий строк. 3. Використання завiдомо пiдробленого документа карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або арештом на строк до шести мiсяцiв або обмеженням волi на строк до двох рокiв. * ст. 361 "Незаконне втручання в роботу електронно-обчислювальних машин комп'ютерів систем та комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку" яка передбачає: 1. Незаконне втручання в роботу автоматизованих електронно-обчислювальних машин їх систем чи комп'ютерних мереж що призвело до перекручення чи знищення комп'ютерної iнформацiї або носiїв такої iнформацiї а також розповсюдження комп'ютерного вiрусу шляхом застосування програмних i технiчних засобiв призначених для незаконного проникнення в цi машини системи чи комп'ютернi мережi i здатних спричинити перекручення або знищення комп'ютерної iнформацiї чи носiїв такої iнформацiї а так само незаконне втручання в роботу мереж електрозв'язку що призвело до знищення перекручення блокування iнформацiї або до порушення встановленого порядку її маршрутизацiї караються штрафом до сiмдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або виправними роботами на строк до двох рокiв або обмеженням волi на той самий строк. 2. Тi самi дiї якщо вони заподiяли iстотну шкоду або вчиненi повторно чи за попередньою змовою групою осiб караються штрафом вiд ста до чотирьохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або обмеженням волi на строк до п'яти рокiв або позбавленням волi на строк вiд трьох до п'яти рокiв. П р и м i т к а. Пiд iстотною шкодою якщо вона полягає в завданнi матерiальних збиткiв слiд розумiти таку шкоду яка в триста i бiльше разiв перевищує неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян. * ст. 362 "Викрадення привласнення вимагання комп'ютерної інформації або заволодіння нею шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем" яка передбачає: 1. Викрадення привласнення вимагання комп'ютерної iнформацiї або заволодiння нею шляхом шахрайства чи зловживання службовою особою своїм службовим становищем караються штрафом вiд п'ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або виправними роботами на строк до двох рокiв. 2. Тi самi дiї вчиненi повторно або за попередньою змовою групою осiб караються штрафом вiд ста до чотирьохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або обмеженням волi на строк до трьох рокiв або позбавленням волi на той самий строк. 3. Дiї передбаченi частинами першою або другою цiєї статтi якщо вони заподiяли iстотну шкоду караються позбавленням волi на строк вiд двох до п'яти рокiв. * ст. 363 "Порушення правил експлуатації автоматизованих електронно-обчислювальних систем" яка передбачає: 1. Порушення правил експлуатацiї автоматизованих електронно-обчислювальних машин їх систем чи комп'ютерних мереж особою яка вiдповiдає за їх експлуатацiю якщо це спричинило викрадення перекручення чи знищення комп'ютерної iнформацiї засобiв її захисту або незаконне копiювання комп'ютерної iнформацiї або iстотне порушення роботи таких машин їх систем чи комп'ютерних мереж карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до п'яти рокiв або виправними роботами на строк до двох рокiв. 2. Те саме дiяння якщо воно заподiяло iстотну шкоду карається штрафом до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або виправними роботами на строк до двох рокiв або обмеженням волi на строк до п'яти рокiв з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв або без такого. * ст. 366 "Службове підроблення" яка передбачає: 1. Службове пiдроблення тобто внесення службовою особою до офiцiйних документiв завiдомо неправдивих вiдомостей iнше пiдроблення документiв а також складання i видача завiдомо неправдивих документiв карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або обмеженням волi на строк до трьох рокiв з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв. 2. Те саме дiяння якщо воно спричинило тяжкi наслiдки карається позбавленням волi на строк вiд двох до п'яти рокiв з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв. * ст. 367 "Службова недбалість" яка передбачає: 1. Службова недбалiсть тобто невиконання або неналежне виконання службовою особою своїх службових обов'язкiв через несумлiнне ставлення до них що заподiяло iстотну шкоду охоронюваним законом правам свободам та iнтересам окремих громадян або державним чи громадським iнтересам або iнтересам окремих юридичних осiб карається штрафом вiд п'ятдесяти до ста п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або виправними роботами на строк до двох рокiв або обмеженням волi на строк до трьох рокiв з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв. 2. Те саме дiяння якщо воно спричинило тяжкi наслiдки карається позбавленням волi на строк вiд двох до п'яти рокiв з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв та зi штрафом вiд ста до двохсот п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або без такого. 3.11. Крім того головний бухгалтер несе й іншу відповідальність відповідно до чинного законодавства України. 3.12. На підприємствах в установах і організаціях що належать до сфери управління Держбуду України де посада головного бухгалтера не передбачена бухгалтери користуються правами і несуть обов'язки відповідно до цього Положення. НАЧАЛЬНИК ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО УПРАВЛІННЯ КОМІТЕТУ Т. ЩАВІНСЬКА