ДСТУ 3038-95

ДСТУ 3038-95 Гігієна. Терміни та визначення основних понять

  ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ ГІГІЄНА Терміни та визначення основних понять ГИГИЕНА Термины и определения основных понятий HYGIENA Terms and definitions of fundamental conceptions   ДСТУ 3038-95           Чинний від 1996 01 01 1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ 1.1 Цей стандарт установлює терміни та визначення основних понять стосовно гігієни. 1.2 Терміни регламентовані цим стандартом обов'язкові для використання в усій нормативній документації підручниках навчальних посібниках науковій технічній та довідковій* літературі в комп'ютерних інформаційних системах. 1.3 Вимога стандарту чинні для використання в роботі підприємств устано» організацій що діють на території України технічних комітеті» » стандартизації науково-технічних та інженерних товариств міні-стерсгв відомств . 2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ У цьому стандарті е посилання на такий стандарт: ДСТУ 2293-93 ССБП. Охорона праці. Терміни та визначення. 3 ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ 3.1 Для кожного поняття встановлено один стандартизовашш термін. Стандартизовані терміни набрано напівжирний: шрифтом їхні короткі форми представлені абревіатурою світлим а синоніми курсивом. Позначка що вказує на галузь застосування багатозначного терміна подана в круглих дужках. Позначка не е частиною терміна. 3.2 Подані визначення можна в разі необхідності замінювати вводячи до них похідні ознаки розкриваючи значення використовуваних термінів зазначаючи об'єкти що вводять в обсяг визначуваного поняття. 3.3 У стандарті як довідкові подано німецькі de англійські en та російські ru відповідники стандартизованих термінів узяті з відповідних міжнародних і державних стандартів а також визначення російською мовою. 3.4 Якщо визначення терміна російською мовою відсутнє в чинних державних російськомовних стандартах то подається переклад терміна та иизначення російською мовою в круглих дужках. 3.5 У стандарті наведено абетковий покажчик термінів українською мовою та абеткові покажчики іншомовних відповідників стандартизованих термінів кожною мовою окремо. 4 ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ 4.1 гігієна Розділ медиоини який вивчає »плив чинників навколишнього середовища на здоров'я людини її працездатність та тривалість життя розробляє нормативи вимоги та санітарні заходи спрямовані на оздоровлення населених місць умов життя та діяльності людини   de Hygiene en hygiene ru гигиена Раздел медицины изучающий влияние факторов окружающей среды на здоровье человека его работоспособность и продолжительность жизни разрабатывающий нормативы требования и санитарные мероприятия направленные на оздоровление населенных мест условий жизни и деятельности людей   4.2 гігієна дітей та підлітків Галузь гігієни яка вивчає вплив чинників навколишнього середовища умов навчання та виховання на організм дітей і підлітків розробляє нормативи та заходи спрямовані на зміцнення їхнього здоров'я і забезпечення нормального розвитку   ru гигиена детей и подростков Отрасль гигиены изучающая влияние факторов окружающей среды условий обучения и воспитания на организм детей и подростков и разрабатывающая нормативы и мероприятия направленные на укрепление их здоровья и обеспечение нормального развития   4.3 радіаційна гігієна Галузь гігієни яка вивчає закономірності формування радіаційної обстановки та доз іонізувального випромінення а також їх вплив на здоров'я людей і розробляє санітарні правила та норми радіаційної безпеки персоналу і населення   ru радиационная гигиена Отрасль гигиены изучающая закономерности формирования радиационной обстановки и доз ионизирующего излучения а также их влияние на здоровье людей и разрабатывающая санитарные правила и нормы радиационной безопасности персонала к населенні   4.4 транспортна гігієна Галузь гігієни яка вивчає умови праці працівників залізничного водного автомобільного та авіаційного транспорту умови проїзду пасажирів в цих видах транспорту розробляє гігієнічні нормативи та вимога щодо транспортних засобів та споруд а також санітарні заходи на цих об'єктах   ru транспортная гигиена Отрасль гигиены изучающая условия труда работников железнодорожного водного автомобильного и авиационного транспорта условия проезда пассажиров в этих видах транспорта разрабатывающая гигиенические нормативы и требования к транспортным средствам и сооружениям а также санитарные мероприятия на этих объектах   4.5 гігієна села Галузь гігієни яка вивчає умови праці в сільському господарстві й побуту сільського населення розробляє гігієнічні нормативи та вимога з питань сільськогосподарського виробництва з також благоустрою і санітарного стану сільських населених місць ru гигиена села Отрасль гигиены изучающая условия труда в сельском хозяйстве и быта сельского населения разрабатывающая гигиенические нормативы и требования по вопросам сельскохозяйственного производства а также благоустройства и санитарного состояния сельских населенных мест 4.6 лікарняна гігієна Галузь гігієни яка розробляє нормативи та вимоги спрямовані на забезпечення найсприятливіших умов для лікування хворих у лікувально-профілактичних закладах та оптимальних умов праці медичного персоналу   ru больничная гигиена Отрасль гигиены разрабатывающая нормативы и требования направленные на обеспечение наиболее благоприятных условий для лечения больных в лечебно-профилактических учреждениях и оптимальных условий труда медицинского персонала   4.7 курортна гігієна Галузь гігієни яка розробляє норми і заходи спрямовані на забезпечення належних умов навколишнього середовища курортів та охорону природних лікувальних чинників   ru курортная гигиена Отрасль гигиены разрабатывающая нормы и мероприятия направленные на обеспечение надлежащих условий окружающей среды курортов и охрану природных лечебных факторов   4.8 особиста гігієна Галузь гігієни яка вивчає питання збереження та зміцнення здоров'я людини шляхом дотримання гігієнічного режиму її життя й діяльності   ru личная гигиена Отрасль гигиены изучающая вопросы сохранения и укрепления здоровья человека путем соблюдения гигиенического режима его жизни и деятельности   4.9 гігієна харчування Розділ гігієни який займається вивченням якості харчових продуктів їх впливом на організм та розробленням нормативів вимог і рекомендацій щодо їх виготовлення зберігання і застосування щоспрямовані на збереження та поліпшення здоров'я населення   ru гигиена питания Раздел гигиены занимающийся изучением качества пищевых продуктов и их влияния на организм и разрабатывающий нормативы требования и рекомендации по их изготовлению хранению и применению направленные на сохранение и улучшение здоровья населения   4.10 гігієна застосування пестицидів Розділ гігієни який вивчає способа і засоби охорони здоров'я населення у зв'язку з широким використанням пестицидів їх циркуляцією у навколишньому середовищі та накопиченням в різних його об'єктах включаючи живі організми і людину   ru гигиена применения пестицидов Раздел гигиены изучающий способы и средства сохранения здоровья населения в связи с широким использованием пестицидов их циркуляцией в окружающей среде и накоплением в различных его объектах включая живые организмы и человека   4.11 загальна гігієна Розділ гігієни який вивчає загальні закономірності впливу чинників навколишнього середовища на здоров'я людини та розробляє методичні підходи до їх дослідження   de Hygiene allgemeine en general hygiene ru общая гигиена Раздел гигиены изучающим общие закономерности влияния факторов окружающей среды на здоровье человека и разрабатывающий методические подходы к их исследованию   4.12 комунальна гігієна; гігієна населених місць Галузь гігієни яка вивчає діянні« чинників навколишнього середовища населених місць на людину та розробляє основні гігієнічні нормативи і санітарні заходи які забезпечують збереження здоров'я та сприятливі умови життя населення   de Hygiene kommunale; Hygiene besiedelter Gebiete en communal hygiene; hygiene of residential areas ru коммунальная гигиена; гигиена населенных мест Отрасль гигиены изучающая влияние на человека факторов окружающей среды населенных мест и разрабатывающая основные гигиенические нормативы и санитарные мероприятия обеспечивающие со хранение здоровья и благоприятные условия жизни населения   4.13 гігієна навколишнього се- редояища Інтегрувальний розділ гігієнічної науки який вив час вплив усісі різноманітності антропогенних та природних чинників навколишнього середовища на орі анізм людини та наукове обгрунтування рекомендацій щодо оздоровлення навколишнього се-редоишца в інтересах збережен-гята зміцнення здоров 'я людини   de Umwelthygiene en environmental health science ru гигиена окружающей среды Интегрирующий раздел гигиенической науки целью которого являются изучение влияния всего многообразия антропогенных и природных факторов окружающей среды на организм человека и научное обоснование рекомендаций на оздоровление окружающей среды в интересах сохранения и укрепления здоровья человека   4.14 епідеміологія навколишнього середовища; неінфекційна епідеміологія Вивчення стану здоров'я населенна у зв'язку із забрудненням навколишнього середовища   de Umweltepidemiologie; nichtin-fektiose Epidemiologie en environmental epidemiology; noninfectious epidemiology ru эпидемиология окружающей среды; неинфекционная эпидемиология Изучение состояния здоровья населения в связи с загрязнением окружающей среды   4.15 гігієна житла Розділ комунальної гігієни який вивчає вилив на людину внутрішнього середовища приміщень житлових будівель з метою розроблення гігієнічних стандартів та рекомендацій щодо його оздоровлення   ru гигиена жилища Раздел коммунальной гигиены изучающий влияние на человека внутренней среды помещений жилых зданий с целью разработки гигиенических стандартов и рекомендаций по ее оздоровлению   4.16 санітарна токсикологія Розділ токсикології який розробляє заходи з профілактики шкідливого впливу на організм людини хімічних речовин що зустрічаються у навколишньому середовищі а також у продуктах харчування   ru санитарная токсикология Раздел токсикологии разрабатывающий меры профилактики вредного воздействия на организм человека химических веществ встречающихся в окружающей среде а также в продуктах питания   4.17 гігієна праці Комплекс заходів і засобів щодо збереження здоров'я працівників профілактики несприятливого діяння виробничого середовища й трудового процесу ДСТУ 2293   ru гагиена труда Комплекс мер и средств по сохранению здоровья работников профилактике неблагоприятных воздействий производственной среды и трудового процесса   4.18 токсикометрія Сукупність методів які використовуються для кількісного оцінювання токсичності хімічних речовин і базуються головним чином на експериментах з лабораторними тваринами   ru токсикомстрия Совокупность методов используемых для количественной оценки токсичности химических веществ основанных главным образом на экспериментах с лабораторными животными   4.19 несприятливий чинник Причина захворювання зміни фізіологічних біохімічних імунологічних генетичних та інших показників стануорганізму   ru неблагоприятный фактор Причина заболевания изменения физиологических биохимических иммунологических генетических и других показателей состояния организма   4.20 модифікувальні чинники Неканцерогенні і канцерогенні агенти хімічного фізичного біологічного чи іншого походження які можуть якісно або кількісно впливати на реалізацію бластомогенного ефекту   de modifizierende Faktoren ru модифицирующие факторы Не канцерогенные и канцерогенные агенты химической физической биологической или иной природы которые могут оказывать качественные или количественные влияния на реализацию бластомогенного эффекта   4.21 біологічний моніторинг Контроль за станом організму який включає реєстрацію зміни біологічних показників та вмісту шкідливих хімічних речовин в різних органах біологічних рідинах та виділеннях організму     de biologisches Monitoring en biologic monitoring ru биологический мониторинг Контроль за состоянием организма включая регистрацию изменения биологических показателей и содержания вредных химических веществ различных органах биологических жидкостях и выделениях организма   4.22 біотрансформація Сукупність хімічних перетворень речовин в організмі   de Biotransformation en biotransformation ru биотрансформация Совокупность химических превращений веществ в организме   4.23 біоакумуляція Збільшення концентрації речовини в організмі чи його окремих органах порівняно з концентрацією цієї речовини в навколишньому середовищі   de Bioakkumulation en bioaccumulation ru биоаккумуляция Увеличение концентрации вещества в организме или его отдельных органах по сравнению с концентрацией этого вещества в окружающей среде   4.24 комбіноване діяння Одночасне або послідовнедіяння на організм двох чи декількох речовин за однакових умов надходження   de kombinierte Wirkung en combined effect ru комбинированное действие Одновременное или последовательное действие на организм двух или нескольких веществ при одном я том же пути поступления   4.25 комплексне діяння Діяння речовини під час її одночасного надходження в організм різними шляхами   de komplexe Wirkung en complex effect ru комплексное действие Действие вещества при его одновременном поступлении в организм различными путями   4.26 модифікувальне діяния Діяння чинників навколишнього середовища різного походження або діяння властивостей і особливостей стану організму що призводять до якісних або кількісних змін бластомогенноіо ефекту de modifizierende Wirkung en modifying effect ru модифицирующее действие Действие факторов окружающей среды различной природы или влияние свойств и особенностей состояния организма ведущие к качественным или количественным изменениям бластомогенного эффекта 4.27 поєднане діяння Одночасне або послідовне діяння на організм чинників різного походження   de gemeinsame Wirkung en joint effect ru сочетанное действие Одновременное или последовательнее дейстгліе на организм факторов различной природы   4.28 специфічне діяння; вибіркове діяння Здатність речовини здійснювати вибірковий чи переважний вплив на певні біосистеми органи чи систему органів живого організму   de spezifische Wirkung; selektive Wirkung en specific effect; selective effect ru специфическое действие; избирательное действие Способность вещества оказывать избирательное или преимущественное действие на определенные биосистемы органы или систему органов живого организма   4.29 шкідливе діяння Несприятлива для організму людини дія чинників навколишнього середовища   de sch?dliche Wirkung en adverse effect ru вредное действие Действие факторов окружающей среды неблагоприятное для организма человека   4.30 довірчі межі Межі зміни випадкових величин наприклад середніх вихід за які мас незначну ймовірність що визначається рівнем значущості   de Vertrauensgrenze ru доверительные границы Границы изменения случайных величин например средних выход зa которые имеет незначительную вероятность определенную уровнем значимости   4.31 доза Кількість речовини введеної в організм чи тої що потрапила в нього   de Dosis en dose ru доза Количество вещества введенного или попавшего в организм   4.32 експериментальне діяння Контрольований вплив чинників паї колишнього середовища на організм експериментальних тварин   de expenmentale Einwirkung en experimental exposure ru экспериментальное действие Контролируемое воздействие факторов окружающей среды на организм экспериментальных животных   4.33. безперервне діяння Диння речовини на організм без перерви в часі   de Dauerexposition en continuing effect ru непрерывное действие Воздействие вещества на организм без перерыва во времени   4.34 довічне діяння Діяння речовини на організм протягом усього життя   de lebensl?ngliche Wirkung en life long exposure ru пожизненное действие Воздействие вещества на организм в течение всей жизни   4.35 загальнотоксичне діяння Зміни в ряді органів та систем організму під дією отруйних речовин які виникають одночасно і однаково небезпечні для нього   de allgemeintoxische Wirkung en systemic effect ru общетоксичное действие Изменения в ряде органов и систем организма под действием токсических веществ возникающие одновременно и одинаково вредные для него   4.36 інтермітувальне діяння Чергування періодів діяння ре-чонини в одних концентраціях з періодами діяння й в інших концентраціях чи з періодами повної відсутності її діяння     de intermittierende Wirkung en intermittent effect ru интермиттирующее действие Чередование периодов действия вещества »одних концентрациях с периодом действия его в других концентрациях или с периодами полного отсутствия его воздействия   5. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ   5.1 харчовий алерген Компонент харчового продукту чи продукт який викликає алергію   ru пищевой аллерген Компонент пищевого продукта или продукт вызывающий аллергию   5.2 аліментарний чинник Чинник пов язаний з харчуванням їжею   ru алиментарный фактор Фактор связанный с питанием едой   5.3 анкетний метод вивчення харчування Дослідження стану харчування шляхом опитування обстежуваних за спеціально складеною анкетою   ru анкетный метод изучения питания Изучение состояния питания путем опроса обследуемых по специально составленной анкете   5.4 анкетно-ваговий метод вивчення стану харчування Дослідження стану харчування в якому поряд з анкетним опитуванням зважують продукти харчування які споживає сім'я чи окремі особи   ru опросно-весовой метод изучения состояния питания Исследование состояние питания в котором наряду с анкетным опросом производится < взвешивание потребляемых семьями или отдельными лицами продуктов питания   5.5 антиаліментарні чинники Сполуки які не маючи інших виражених фармакологічних ефектів суттєво знижують ступінь засвоєння окремих харчових речовин   ru антиалиментарные факторы Соединения которые не обладая другими выраженными фармакологическими эффектами существенно сі.ижают степень усвоения отдельных пищевых веществ   5.6 балансовий метод вивчення харчування населення Вивчення споживання харчових продуктів в середньому на душу населення в динаміці за роками в цілому по країні окремих областях районах містах населених пунктах   ru балансовый метод изучения питания населения Изучение потребления пищевых продуктов в среднем надушу населения в динамике по годам в целом по стране отдельным областям районам городам населенным пунктам   5.7 безпека харчових продуктів Відсутність токсичного канцерогенного мутагенного та іншого несприятливого діяння продуктів харчування на організм людини під час використання їх у фізіологічно прийнятих кількостях   ru безопасность пищевых продуктов Отсутствие токсического канцерогенного мутагенного и иного неблагоприятного действия продуктов питания на организм человека при использовании их в физиологически принятых количествах   5.8 білкова недостатність; білкове голодування Патологічний стан організму який розвивається внаслідок дефіциту білка в харчуванні   ru белковая недостаточность; белковое голодание Патологическое состояние организма развивающееся вследствие дефицита белка в питании   5.9 білково-енергетична недостатність Загальна назва патологічного стану організму що розвивається внаслідок дефіциту білка та низької калорійності раціону   ru белково-энергетическая недостаточность Общее название патологических состояний организма развивающихся вследствие дефицита белка и низкой калорийности рациона   5.10 біологічна цінність їжі Міра відповідності складу їжі до потреб організму в чинниках харчування   ru биологическая ценность пищи Степень соответствия состава пищи потребностям организма в факторах питания   5.11 біологічна цінність жирів Показник якості жирових компонентів харчових продуктів який відображає вміст у них по-ліненаснчених жирних кислот   ru биологическая ценность жиров Показатель качества жировых компонентов пищевых продуктов отражающих содержа» ниє в них полиненасыщенных жирных кислот   5.12 біологічно активні речовини ; БАР Загальна назва органічних сполук які беруть або здатні брати участь у виконанні певних функцій організму та мають високу специфічність діяння   ru биологически активные вещества; БАВ Общее название органических соединений участвующих или способных участвовать в осуществлении каких-либо функций организма и обладающих высокой специфичностью действия   5.13 вітамінологія Розділ гігієни харчування біохімії фармакології та деяких інших медико-біологічних наук який вивчає структуру та механізми діяння вітамінів і розробляє методи їх визначення та застосування з лікувальною та профілактичною метою   ru витаминология Раздел гигиены пиіания биохимии фармакологии и некоторых других медико-биологических наук изучающий структуру и механизмы действия витаминов разрабатывающий методи ях определения и применения в лечебных и профилактических целях   5.14 вітамінна недостатність Назва різних за клінічними проявами патологічних станів організму зумовлених недостатнім надходженням чи засвоюванням вітамінів в організмі   ru витаминная недостаточность Название различных по клиническому проявлению патологических состояний организма обусловленных недостаточным поступлением или усвоением витаминов в организме   5.15 легкозасвоювані вуглеводи Вуглеводи у складі продуктів харчування які ефективно перетравлюються та використовуються організмом   ru легкоусвояемые углеводы Углеводы в составе продуктов питания эффективно перевариваемые и используемые организмом   5.16 незасвоювані вуглеводи Внсокомолекулярні вуглеводи у складі продуктів рослинного походження які слабо піддаються розщепленню під час дії травних соків і тому неефективно використовуються організмом   ru неусвояемые углеводы Высокомолекулярные углеводы в составе продуктов растительного происхождения которые слабо поддаются расщеплению под действием пищеварительных соков и поэтому неэффективно используются организмом   5.17 Гігіеєнічна експертиза харчових продуктів Комплекс практичних заходів спрямованих на з'ясування якісного стану харчових продуктів з мсі ою встановлення можливості та порядку їх реалізації для харчування   ru гигиеническая экспертиза пищевых продуктов Комплекс практических мероприятий направленных на выяснение качественного состояния пищевых продуктов с целью установления возможности и порядка их реализации для целей питания   5.18 дегустація Рипробування які проводяться групою фахівців для органолептичного оцінювання зовнішнього вигляду кольору текстури смаку запаху продукту з метою подання висновку про його якість   ru дегустация Испытания которые проводятся группой специалистов для органолептической оценки внешнего вида цвета текстуры вкуса запаха продукта с целью выдачи заключения о его качестве   5.19 допустима залишкова кількість ДЗК Верхній безпечний рівень допустимого вмісту шкідливих речовин у продуктах харчування   ru допустимое остаточное количество; ДОК Верхний безопасный уровень допустимого содержания вредных веществ в продуктах питания   5.20 допустиме добове надходження; ДДН Допустиме добове надходження хімічних речовий в організм у складі харчового раціону   en permissable residual quant ru допустимое суточное поступление; ДСП Допустимое суточное поступление в организм химических веществ в составе пищевого рациона   5.21 енергетична цінність Показник який характеризує частку енерпі яка може вивіль-нитися з харчових речовин у процесі біологічного окислення і використавуватися для забезпечення фізіологічних функцій організму   ru энергетическая ценность Показатель характеризующий доію энергии которая может высвободиться из пищевых веществ в процессе биологического окисления и использоваться для обеспечения физиологкчііских функций організму   5.22 інтегральний скор Відсоток відповідності вмісту кожної харчової речовини в досліджуваному харчовому продукті формулі збалансованого харчування   ru интегральный скор Процент соответствия содержания каждого пищевого вещества в исследуемом пищевом продукте формуле сбалансированного питания   5.23 коефіцієнт ефективності білка; КЕБ Приріст маси тіла в грамах віднесений до 1 г споживаного білка   ru коэффициент эффектна носі и белка; КЭБ Прибавка массы тела в граммах отнесенная к 1 г употребляемого белка   5.24 харчові макроелементи Хімічні елементи які містяться в харчових продуктах і добова потреба в шейх вимірюється не менше ніж десятими частками грама   ru пищевые макроэлемента Содержащиеся а пищевых продуктах химические элементы суточная потребность в которых измеряется не менее чем десятыми долами грамма   5.25 медико-біологічні вимоги щодо якості харчових продуктів Комплекс критеріїв щодо безпеки та повноцінності продовольчої сировини та харчових продуктів   ru медико-биологические требования к качеству пищевых продуктов Комплекс критериев определяющих безопасность и полноценность продовольственного сырья и пищевых продуктов   5.26 харчовий мікотоксикоз Отруєння що виникає внаслідок вживання продукіів харчування які містять токсичні метаболіти мікроскопічних грибів   ru пищевой микотоксикоз Отравление возникающее в результате употребления продуктов питания содержащих токсичные метаболиты микроскопических грибов   5.27 недостатність харчування Патологічний стан викликаний нестачею або надлишком в раціоні харчування одного чи кількох основних поживних елементів   ru недостаточность питания Патологическое состояние вызванное недостатком или избытком в рационе питання одного или нескольких основных питательных элементов   5.28 нутріціологія Наука про харчування хворої та здорової людини   ru нутрициология Наука о питании здорового и больного человека   5.29 показник чистої утилізації білка; ЧУБ Частка ретенціі азоту чи білка організмом від її спожитої кількості   ru показатель чистой утилизации белка; ЧУБ Доля ретенции азота или белка организмом от его потребленного количества   5.30 раціон харчування Продукти харчування які споживає окрема особа чи група населення протягом певного часу   ru рацион питания Продукты питания потребляемые отдельными лицами или группой населения в течение определенного периода времени   5 31 раціональне харчування Харчування яке забезпечує постійність внутрішнього середовища організму і підтримує його житгсаі виявлення на високому рівні в різноманітних умовах пращ та побуту   ru рациональное питание Питание обеспечивающее постоянство внутренней среды организма и поддерживающее жизненные проявления его на высоком уровне при разнообразных условиях труда и быта   5.32 розрахунковий коефіцієнт ефективності білка; Р-КЕБ Коефіцієнт ефективності білка визначений шляхом розрахунків і зіставлення амінокислотного складу і перетравності in vitro досліджуваного білка та стандартного казеїну   ru расчетный коэффициент эффективности белка; Р-КЭБ Коэффициент эффективности белка который определяют путем изучения я сопоставления аминокислотного состава и перевариваем ости in vitro исследуемого белка и стандартного казеина   5.33 стан харчування Збірне поняття яке об'єднує в собі показники дієтологічного та харчового статусу   ru состояние питания Собирательное понятие объединяющее в себе показатели диетологического и пищевого статуса .   5.34 стандартизація харчових продуктів Встановлення і застосування обов'язкових норм правил і вимог і додо якості сировини та харчових продуктів   ru стандартизация пищевых продуктов Установление и применение обязательных норм правил и требований обеспечивающих качество сырья и пищевых продуктов   5.35 чинник харчування; аліментарний чинник харчування Загальна назва речовин що входять до складу їжі та беруть участь у процесах обміну в організмі   ru фактор питания; алиментарний фактор питания Общее название веществ входящих в состав пищи и участвующих в процессах обмена в организме   5.36 замінний чинник харчування Чинник харчування який синтезується в організмі людини в достатній кількості   ru заменимый фактор питания Фактор питания синтезируемый в организме человека в достаточном количестве   5.37 незамінний чинник харчування; есенціальний чинник харчування Чинник харчування який не синтезується в організмі або синтезується ним в недостатній кількості   ru незаменимый фактор питания; эссенциальный фактор питания Фактор питания не синтезируемый в организме или синтезируемый ни в недостаточном количестве   5.38 харчові продукти Об'єкти тваринного чи рослинного походження які використовують в їжі в натуральному чи переробленому вигляді як джерело енергії харчових та смако-ароматичних речовин   ru пищевые продукты Объекты животного или растительного происхождения используемые в питании в натуральном или переработанном виде в качестве источника энергии пищевых и вкусоароматических веществ   5.39 харчові речовини; нутрієнти Органічні чи неорганічні речовини які входять до складу харчових продуктів і використовуються організмом для забезпечення своєї життєдіяльності     ru пищевые вещества; нутриенты Органические и неорганические вещества которые входят в состав пищевых продуктов и используются организмом для обеспечения своей жизнедеятельности   5.40 умовно придатні харчові продукти Харчовії продукти які не є цілком доброякісними проте можуть бути використані в їжу за умови їх відповідного попереднього оброблення   ru условно пригодные пищевые продукты Пищевые продукты которые не удовлетворяют требованиям предъявляемым к доброкачественным продуктам однако могут быть использованы в пищу при условии их соответствующей предварительной обработки   5.41 збалансоване харчування Харчування яке повністю забезпечує фізіологічні потреби організму як кількісно так і за співвідношенням усіх компонентівл їжі   ru сбалансированное питание Питание полностью обеспечивающее физиологические потребности организма и характеризующееся оптимальным количеством и соотношением всех компонентов пищи   5.42 повноцінне харчування Харчування яке характеризується наявністю в їжі в достатній кількості всіх необхідних для нормальної життєдіяльності нутрієнтів   ru полноценное питание Питание характеризующееся наличием в пище в достаточном количестве всех необходимых для нормальной жизнедеятельности нутриентов   5.43 харчові добавки Речовини які спеціально вводять n харчові продукти з метою надання їм заданих властивостей   ru пищевые добавки Вещества специально вводимые в пищевые продукты в целях придания им заданных свойств   5.44 харчова тохсихоінфехція Загальна назва гострих інфекційних захворювань які виникають через попадання в організм з їжею риних мікроорганізмів та їхніх токсинів   ru пищевая токсикоинфекция Общее название острых инфекционных болезней возникающих при попадании в организм с пищей различных микроорганизмов и их токсинов   5.45 якість харчових продуктів Сукупність властивостей повноцінності та санітарно-епідеміологічної безпеки продуктів яка характеризує міру придатності їх для харчування   ru качество пищевых продуктов Совокупность свойств полноценности и санитарно-эпидемиологической безопасности продуктов определяющих степень пригодности их для питания   5.46 фізіологічні норми харчування Норми які визначають потребу організму в енергії та харчових речовинах залежно від статі віку характеру праці фізіологічного стану організму а також кліматичних умов     ru физиологические нормы питання Нормы определяющие потребность в энергии и пищевых веществах в зависимости от пола возраста характера труда физиологического состояния организма а также климатических условий   5.47 харчова цінність Збірне поняття для характеристики повноцінності харчового продукту яке об'єднує »собі його біологічні та споживчі показники ru пищевая ценность Понятие интегрально отражающее полноценность пищевого продукта включающее сумму биологических и потребительских характеристик   5.48 харчове отруєння Гострі захворювання які виникають внаслідок вживання їжі масиві.о контамінованої певними видами мікробів .бо такої що містить токсичні речовини   ru пищевое отравление Острые заболевания возникающие в результате употребления пищи массивно обсемененной определенными видами микробов или содержащей токсические вещества   5.49 харчова адекватність Відсутність ознак недостатнього чи надмірного харчування   ru пищевая адекватносі ь Отсутствие признаков недостаточного или избыточного питания   5.50 бактеріальний харчовий токсикоз Захворювання яке виникає внаслідок споживання їжі що містить бактеріальні токсини   ru бактериальный пищевой токсикоз Заболевание возникающее в результате поіребпи»ия пищи содержащей бактериальные токсины   5.51 харчове законодавство Сукупність виданих державними органами законів постано стандартів та інструкцій які pегламентують виробництво харчових продуктів їхню якість асортимент правила реалізації. заходи щодо попереджених фальсифікації та профілактики харчових отруєнь   ru пищевое законодательство Совокупность изданных государственными органами законов постановлений стандартов и инструкций регламентирующих производство пищевых продуктов их качество ассортимент правила реализации меры по предупреждению фальсификации и профилактике пищевых отравлений   5.52 харчовий статус Стан здоров'я населення що визначається харчуванням у певних конкретних умовах праці та побуту   ru пищевой статус Состояние здоровья населения определяемое питанием в данных конкретных условиях труда и быта   5.53 харчування Процес надходження перетравлення всмоктування та засвоєння організмом харчових речовин необхідних для покриття його енергетичних затрат побудови та відновлення клітин і тканин та регуляції функцій організму   ru питание Процесс поступления переваривания организмом пищевых веществ необходимых для покрытия его энергетических затрат построения и возобновления клеток и тканей и регуляции функций организма   5.54 харчові звички Індивідуальні сімейні національні традиції в галузі харчування та відповідна їм пристосованість організму до окремих харчових продуктів способів приготування та приймання їжі   ru пищевые привычки Индивидуальные семейные национальные традиции в области питания и соответствующая им приспособляемость организма к отдельным пищевым продуктам к способам приготовления и приема пищи   5.55 біоконцентрація пестицидів Накопичення пестицидів у харчових ланцюгах кінцевими ланками яких є тварина та людина   ru биоконцентрация пестицидов Накопление пестицидов в пищевых цепях конечными звеньями которых являются животные и человек   5.56 гігієнічна регламентація застосування пестицидів Розроблення науково обгрунтованих нормативів наявності на допустимий вміст пестицидів у . різних середовищах   ru гигиеническая регламентация применения пестицидов Разработка научно обоснованных нормативов наличия на допустимое содержание пестицидов в разных средах   5.57 допустима добова доза пестициду для людини; ДДД Доза пестициду щоденне надходження якої протягом усього життя не впливає шкідливо на організм сучасного та наступного поколінь   ru допустимая суточная доза пестицида для человека; ДСД Доза пестицида ежедневное поступление которой на протяжений всей жизни не оказывает вредного воздействия на организм современного и будущего поколений   5.58 комплексне гігієнічне нормування пестицидів Одночасне встановлення гігієнічних нормативів вмісту пестицидів у продуктах харчування питній воді атмосферному повітрі   ru комплексное гигиеническое нормирование пестицидов Одновременное установление гигиенических нормативов содержания пестицидов в продуктах питания питьевой воде и атмосферном воздухе   5.59 орієнтовна допустима концентрація пестицидів; ОДК Розрахунковий гігієнічний норматив що регламентує вміст пестицидів у грунті   ru ориентировочная допустимая концентрация пестицидов; ОДК Расчетный гигиенический норматив регламентирующий содержание пестицидов в почве   5.60 орієнтовний безпечний рівень впливу пестицидів; ОБРВ Тимчасовий орієнтовний гігієнічний норматив вмісту пестицидів у повітрі робочої зони чи в атмосферному повітрі   ru ориентировочный безопасный уровень воздействия пестицидов; ОБУВ Временный ориентировочный гигиенический норматив содержания пестицидов в воздухе рабочей зоны или в атмосферном воздухе   5.61 орієнтовно допустимий рівень пестицидів; ОДР Розрахунковий гігієнічний норматив що регламентує вміст пестицидів у воді   ru ориентирровочно допустимий уроовень пестицидов; ОДУ Расчетный гигиенический нopматив регламентирующий содержание пестицидов в воде   5.62 допустимі фонові залишкові кількості пестицидів Залишки стійких пестицидів які неминуче присутні у продуктах харчування та навколишньому середовищі внаслідок їх застосування у минулому і які обумовлені процесами накопичення міграції та циркуляції в природних умовах   ru допустимые фоновые остаточные количества пестицидов Остатки стойких пестицидов неизбежно присутствующие а продуктах питания и окружающей среде в результате их применения в прошлом и обусловленные процессами накопления миграции и циркуляции з природных условиях   5.63 допустимий рівень міграції речовин із полімерних матеріалів; ДР; ДКМ Науково обгрунтована кількість міграції хімічної речовини із полімерних матеріалів яка виключає її шкідливий вплив на організм людини   ru допустимый уровень миграции веществ из полимерных материалов; ДР; ДКМ Научно обоснованное количество миграции химического вещества из полимерных материалов исключающее вредное воздействие на организм человека   5.64 залишкові кількості пестицидів; ЗКП Діючі речовини їхні метаболіти та інші похідні а також небезпечні хімічні домішки у пести-цидному препараті присутність яких у рослинах харчових продуктах рослинного та тваринного походження воді грунті повітрі обумовлено безпосереднім застосуванням пестицидів або є наслідком міграції та циркуляції у навколишньому середовищі   ru остаточные количества пестицидов; ОКП Действующие вещества продукты их метаболизма и трансформации опасные химические примеси в пестицидном препарате наличие которых в растениях пищевых продуктах растительного и животного происхождения воде почве воздухе обусловлено непосредственным применением пестицидов или их миграцией и циркуляцией в окружающей природной среде   5.65 максимально допустимий рівень пестициду; МДР Максимально допустимий безпечний для здоров'я людини вміст залишкових кількостей пестициду в сільськогосподарській сировині харчових продуктах   ru максимально допустимый уровень пестицида; МДУ Максимально допустимый безопасный для здоровьятгелове-ка уровень содержания остаточных количеств пестицида в сельскохозяйственном сырье и пищевых продуктах   5.66 фактичне пестицидне навантаження Сумарна кількість залишків пестицидів які реально впливають на організм через харчовий раціон воду повітря   ru фактическая пестицидная нагрузка Суммарное количество остатков пестицидов реально воздействующих на организм при поступлении с пищевым рационом водой воздухом   5.67 фактична забрудненість пестицидами Вміст залишкових кількостей пестицидів у харчових продуктах рослинного та тваринного походження у харчовому раціоні рослинах кормах грунті воді повітрі   ru фактическая загрязненность пестицидами Содержание остаточных количеств пестицидов в пищевых продуктах растительного и животного происхождения в пищевом рационе растениях кормах почве воде воздухе   5.68 тимчасова допустима добова доза пестициду; ДДДТ Гігієнічний норматив який встановлюють на суворо обмежений термін грунтуючись на результатах повного токсиколого-гігієнічного оцінюванні пестициду під час державних випробувань   ru временная допустимая суточная доза пестицида; ДСДВ Гигиенический норматив устанавливаемый на строго ограниченный срок на основе результатов полной токсиколого-гигиенической оценки пестицида на период государственных испытаний   5.69 гігієнічне нормування чинників навколишнього середовиша Встановлення меж безпечних для організму людини інтенсивності та тривалості впливу на організм чинників навколишнього середовища   de hygienische Normierung der Umweltfaktoren en setting of environmental standards ru гигиеническое нормирование факторов окружающей среды Установление предела интенсивности и продолжительности воздействия на организм человека факторов окружающей среды     5.70 гігієнічне нормування хімічних речовин у навколишньому середовищі Обгрунтування безпечних чи оптимальних для людини рівнів вмісту хімічних речовин в різних об'єктах навколишнього середовища   de hygienische Normierung der Chemiestoff ein der Umwelt en setting of chemical environmental standards ru гигиеническое нормирование химических веществ в окружающей среде Обоснование безопасных яли оптимальных для человека уровней содержания химических веществ в различных объектах окружающей среды   5.71 обгрунтування гігієнічних нормативів Визначення величини гігієнічного нормативу на основі експериментальних та епідеміологічних досліджень біологічного впливу певною агента на організм та його вплив на стан навколишнього середовища   de Normativenbergrundung en substantiation of standarts ru обоснование гигиенических нормативов Определение величины гигиенического норматива на основе экспериментальных и эпидемиологических исследований биологического воздействия данного агента на организм и его влияние на состояние окружающей среды   5.72 експозиція шумового впливу Звукове подразнення яке впливає на людину в цілому чи на її вухо протягом певного часу   ru экспозиция шумового воздействия Звуковое раздражение воздействующее на человека или человеческое ухо в течение определенного периода времени   5.73 повітряне середовище Компонент середовища життєдіяльності людини що являє собою об'єм навколишнього повітря склад і властивості якого безпосередньо впливають на фізіологічні процеси і підлягають гігієнічному нормуванню de Luftumgebung ru воздушная среда Компонент среды жизнедеятельности человека представляющий собой объем окружающего воздуха состав и свойства которого непосредственно влияют на физиологические процессы и подлежат гигиеническому нормированию 5.74 санітарний стан грунтів Сукупність фізико-хімічних та біологічних властивостей грунту які визначають ступінь його безпеки для здоров'я людини   ru санитарное состояние почв Совокупность физико-химических и биологических свойств почвы определяющие степень се безопасности для здоровья человек   5.75 санітарна охорона грунтів Система законодавчих організаційних та санітарно-технічних заходів спрямованих на попередження забруднення грунтів побутовими та промисловими відходами а також речовинами які цілеспрямовано застосовуються в сільському та лісовому господарстві за нешкідливих для здоров'я населення рівнів   de hygienischer Bodenschutz ru санитарная охранл почв Система законодательных организационных и санитарно-технических мероприятий направленных на предупреждение загрязнения почв бытовыми и промышленными отходами а также веществами целенаправленно используемыми в сельском и лесном хозяйстве при безопасных для здоровье населения уровнях     5.76 оцінювання санітарного стану грунту Визначення фізико-хімічних та біологічних властивостей грунту та речовин і організмів що містяться у ньому які можуть заподіяти шкоду здоров'ю та самопочуттю людини внаслідок контакту її з грунтом або через суміжні з ним середовища   de Bewertung des h у gienischen Bodenschutzstandes ru оценка санитарного состояния почвы Определение физико-химических и биологических свойств почвы и находящихся в ней веществ и организмов которые могут причинить вред здоровью или самочувствию человека при контакте его с почвой или через смежные среды 5.77 показники санітарного стану грунтів Комплекс критеріїв за якими оцінюють санітарний стан грунтів   ru показатели санитарного состояния почв Комплекс критериев позволяющих оценить санитарное состояние почв   5.78 санітарне очищения населених місць Система заходів щодо збирання зберігання видалення знешкодження та утилізації твердих та рідких комунальних відходів в населених місцях   de kommunale Abfallbeseitigung ru санитарная очистка населенных мест Система мероприятий по сбору хранению удалению обезвреживанию и утилизации твердых и жидких коммунальных отходов накапливающихся в населенных местах   5 79 санітарно-захисна зона; СЗЗ Функціювальна територія між межами промислових підприємств та інших виробничих об'єктів і територією поселень яка призначена для зменшення несприятливого впливу виробничих чинників на здоров'я населення   de hygienische Schutzzone en sanitary hygienic zone ru санитарно-зашитная зона; СЗЗ Функциональная территория между границами промышленных предприятий и других производственных объектов я селитебной территорией предназначенная для ослабления неблагоприятного влияния производственных факторов на здоровье населения   5.80 санітарно-кліматичне районування Поділ території країни на зони за кліматичними умовами з метою розробки гігієничних вимог до планування та забудови населених місць видів інженерного та технічного обладнання будівель одагу взуття населення тощо   de hygienisch-klimatische Gebi-elsbildung ru санитарно-климатическое районирование Деление территории страны на зоны в соответствии с климатическими условиями в целях создания соответствующих гигиенических требований по различным вопросам в том числе по городской планировке и застройке видам инженерного и технического оборудования зданий одежде и обуви населения   5.81 мікроклімат Комплекс фізичних чинників навколишнього середовища в обмеженому просторі який впливає на тепловий обмін організму de Mikroklimat en microclimate ru микроклимат Комплекс физических факторов окружающей среды в ограниченном пространстве влияющий на тепловой обмен организма 5.82 санітарні норми охорони вод Значення показників дотримання яких забезпечує санітарне благополуччя водних об'єктів та необхідні умови для охорони здоров'я населення та культурно-побутового водокористування   de Wasserschutznormen en water protection standards ru санитарные нормы охраны вод Значения показателей соблюдение которых обеспечивает санитарное благополучие водных объектов и -необходимые условия для охраны здоровья населения и культурно-бытового водопользования   5.83 порогом концентрація речовини за загальносанітарною ознакою шкідливості Максимальна концентрація яка не призводить до порушення процесі» природного самоочищення води у водних об'єктах   de Schwellenkozentration nach des Stoffes dem gesamthygienischen Schadmerkmal ru пороговая концентрация вещества по общесанитарному признаку вредности Максимальная концентрация не приводящая к нарушению процессов естественного самоочищения воды водных объектов   5.84 санітарний режим водних об'єктів Сукупність процесів природного самоочищення водних об'єктів від забруднення які призводять до зниження вмісту шкідливих речовин у водних об'єктах та сприяють відмиранню патогенної для людини мікрофлори   de hygienisches Regime der Wasserobjekte en sanitary conditions of water facilities ru санитарный режим водных объектов Совокупность процессов естественного самоочищения водных объектов от загрязнения приводящих к снижению содержания загрязняющих веществ в водных объектах и способствующих отмиранию патогенной для человека микрофлоры   5.85 загальна захворюваність Сукупність всіх захворювань що є серед населення вперше виявлених у цьому році та зареєстрованих у минулі роки з приводу яких хворі звернулись знову в цьому році перерахована на 1000 чоловік населення   de Erkrankungsh?ufigkeit en total morbidity ru общая заболеваемость Совокупность всех имеющихся среди населения болезней впервые выявленных в данном году и зарегистрированных в прошлые годы по поводу которых больные обратились снова в данном году на 1000 человек населения   5.86 загальна накопичека захворюваність Кількість захворювань зареєстрованих протягом останнього року доповнена випадками хронічних захворювань зареєстрованих за попередні два роки та з приводу яких не було звертань в цьому році перерахована на 1000 чоловік населення   ru общая накопленная заболеваемость Число заболеваний зарегистрированных в течение последнего года дополненное случаями хронических заболеваний зарегистрированных в предыдущие два года и по поводу которых не было обращений в данном году на 1000 человек населения   5.87 захворюваність населення за данимі : звернень за медичною допомогою Кількість зареєстрованих звернень населення за лікарською та спеціалізованою медичною допомогою для всіх груп та категорій населення   ru заболеваемость населения по данным обращаемости за медицинской помощью Регистрация обращения населения за врачебной и специализированной медицинской помощью для всех групп и категорий населения   5.88 здорові умови життя Умови навколишнього середовища праці та побуту які забезпечують збереження та поліпшення здоров'я населення   ru здоровые условия жизни Условия окружающей среды труда и быта обеспечивающие сохранение и улучшение здоровья населения   5.89 принцип спрямованого відбирання Відбирання таких груп серед населення у яких урівноважено вплив усіх інших несприятливих для здоров'я людей чинників   ru принцип направленного отбора Отбор групп населения в которых уравновешивается действие всех прочих неблагоприятных для здоровья людей факторов   5.90 профілактика захворювань Система гігієнічних виховних соціальних та медичних заходів спрямованих на попередження захворювань шляхом усунення причин та умов що їх викликають а також підвищення опору організму до отісідлиилго впливу чинників навколишнього середовища   ru профилактика заболеваний Система гигиенических воспитательных социальных и медицинских мероприятий направленных на предупреждение заболеваний путем устранения вызывающих их причин и условий а также повышение сопротивляемости организма вредному воздействию факторов окружающей среды   5.91 стан здоров'я населення Комплексна соціально-гігієнічна характеристика населення що об'єднує в собі демографічні показники рівень захворюваності та фізичного розвитку   ru состояние здоровья населения Комплексная социально-гигиеническая характеристика населения содержащая демографические показатели уровень заболеваемости и физического развития   5.92 радіаційно-гігієнічний регламент Затверджені правила умови та критерії за якими приймають організаційні та інші рішення а також методи і засоби вимірювань що забезпечують однозначність і єдність вимог радіаційної безпеки і засобів радіаційного контролю   ru радиационно-гигиенический регламент Утвержденные правила условия и критерии для принятия организационных и других решений а также методы и средства измерений обеспечивающих однозначность и единство требований радиационной безопасности и средств радиационного контроля   5.93 протирадіаційні гігієнічні захисні заходи Сукупність радіаційно-гігієнічних заходів та проектно-конструкторських і технологічних рішень які забезпечують радіаційну безпеку на радіаційно-ядерних об'єктах та в навколишньому середовищі   ru противорадиацношше гигиенические защитные мероприятия Совокупность радиационно-гигиенических мер проектна-конструкторских н технологических решений обеспечивающих радиационную безопасность на радиационно-ядерных объектах в окружающей среде   5.94 стохастичні pадіаційні ефекти Віддалені наслідки опромінювання людини ймовірність появи яких залишається за будь-яких малих доз іонізувального випромінення і зростає із збільшенням дози ru стохастические радиационные эффекты Отдаленные последствия облучения человека вероятность появления которых существует при сколь угодно малых дозах ионизирующего излучения к возрастает с увеличением дозы   5.95 гігієнічні дослідження Дослідження які виконують для встановлення впливу на здоров'я людини чинників навколишнього середовища ваховання навчання фізичної активності трудової діяльності харчування медичного обслуговування а також для наукового обгрунтування та розроблення відповідних гігієнічних норм і заходів   de hygienische Untersuchungen ru гигиенические исследования Исследования с целью установления влияния я» здоровье факторов окружающей среды воспитания обучения физической активности трудовой деятельности питания медицинского обслуживания а также научного обоснования в разработки соответствующих гигиенических норм мероприятий   5.96 гігієнічне обстеження Вивчення об'єктів навколишнього середовища для виявлення чинників які негативно впливають на здоров'я людини   ru гигиеническое обследование Изучение объектов окружающей среды для выявления факторов отрицательно влияющих на здоровье человека   5.97 гігієнічне оцінювання Вивчення токсичності та небезпечності певного чинника навколишнього середовища з метою обгрунтування гігієнічного нормативу та чи системи профілактичних та оздоровчих заходів   de hygienishe Bewertung ru гигиеничекая оценка Изучение токскчности и опасности факторов окружающей среды с целью обоснования гигиенического норматива и или системы профилактических оздоровительных мероприятий   5.98 гігівиїчні вимоги Комплекс умов до об'єкта дослідження які виключають виявлення його шкідливого впливу на здоров'я людини та навколишне середовище   ru гигиенические требования Комплекс условий предъявляемых к объекту исследования которые исключают проявление его вредного воздействия на здоровье человека и окружающую среду   5.99 гігієнічні регламенти Науково обгрунтовані параметри чинників навколишнього середовища які виключають їх шкідливий вплив на організм   ru гигиенические регламенты Научно обоснованные параметры факторов окружающей среды исключающих их вредное воздействие на организм;   5.100 гігієнічний норматив Кількісний показник який характеризує оптимальний чи допустимий рівень фізичних хімічмих біологічних чинників навколишнього і виробничого середовиша   en hygienisches normative ru гигиенический норматив Количественный показатель характеризующий оптимальный или допустимый уровень физических химических биологических факторов окружающей и производственной сред   5.101 пeрегляд нормативу Змінюванні існуючої величини нормативу на основі нових наукових даних   de Nonnativuberprufung ru пересмотр норматива Изменение существующей величины норматива на основании новых научных данных   5.102 гігієнічні рекомендації Комплекс науково обгрунтов них заходів виконання яких виключає шкідливий вплив на здоров'я людини та навколшнє середовище об'єктів та чинників що вивчаються   ru гигиенические рекомендации Комплекс научно обоснованных мероприятий выполнение которых исключает вредное воздействие на здоровье человека и окружающую среду изучаемых объектов или факторов   5.103 смертельна середня доза; LD-50 Доза речовини яка викликає за фіксований час загабель 50 % піддослідних тварин   ru смертельная средняя доза; LD-50 Доза вещества вызывающая за фиксированный период времени гибель 50 % подопытных животных   5.104 допустимий рівень концентрації речовини Кількісний гігієнічний норматив безпечного рівня впливу речовини виражений її концентрацією за певний середній період   ru допустимый уровень концентрации вещества Количественный гигиенический норматив безопасного уровня воздействия вещества выражаемый в виде его концентрации за определенный средний период   5.105 чинники навколишнього середовища. Будь-який хімічний фізичний чи біологічний компонент середовища природного або антропогенного походження здатний впливати на організм   de Umweltfaktor ru факторы окружающей среды Любой химический физический или биологический компонент среды природного или антропогенного происхождения способный влиять на организм   5.106 чинник малої інтенсивності Чинник навколишнього середовища який за даної інтенсивності не викликає у населення токсичних ефектів але не знижує чи підвищує чутливість організму до інших шкідливих впливів та не погіршує санітарні умови життя населення   de Faktor der niedrigen Intensit?t ru фактор малой интенсивности Фактор окружающей среды который при данной интенсивности не вызывает у населения токсических эффектов но не снижает или повышает чувствительность организма к другим вредным воздействиям и не ухудшает санитарные условия жизни населении   5.107 шкідлива речовина Речовина що контактуючи з організмом людини може викликати захворювання чи відхилення у стані здоров'я як під час впливу речовини так і в подальший період життя теперішнього та наступного поколінь   de Schadstoff ru вредное вещество Вещество которое при контакте с организмом человека может вызывать заболевания или отклонения в состоянии здоровья обнаруживаемые современными методами как в процессе воздействия вещества так и в отдаленные сроки жизни настоящего и последующих поколений   5.108 циркуляція речовин у на-вколншньому середовищі Переміщення речовая у навколишньому середовищі з повітрянними потоками водами річок грунтовими водами по харчових ти інших ланцюжках   de Zirkulation von Umweltstoffen Migration Ausbreitung ru циркуляция веществ в окружающей среде Перемещение веществ в окружающей среде с воздушными потоками водами рек почвенными водами по пищевым и другим цепочкам   5.109 шлях надходження речовин Шлях по якому здійснюється вплив на людину чи експериментальних тварин різних шкідливих речовин   de Eindringungsweg ru путь поступления веществ Путь по которому осуществляется воздействие на человека или экспериментальных животных различных вредных веществ   5.110 екстремальний вплив Шкідливе діяння техногенних чинників яке виникло раптово і загрожує життю та здоров'ю процівників та населення   ru экстремальное воздействие Внезапно возникшее вредное воздействие техногенних факторов угрожающее жизни и здоровью работающих или населения   5.111 медико-санітарна морська декларація Повідомлення що подають капітани суден які прибувають з різних портів з-поза даної території і яке містить санітарно-епідеміологічні дані щодо екіпажу пасажирів та санітарно-гігієнічного стану транспортного засобу   ru медико-санитарная декларация Уведомление представляемое капитанами судов прибывающих из различных портов находящихся вне данной территории которая содержит санитарно-эпидемиологические сведения об экипаже пассажирах и санитарно-гигиеническом состоянии транспотного средства   5.112 медицина праці Розділ медицини який вивчає здоров'я професійних груп населення та чинники які його формують розробляє гігієнічні та лікувально-профілактичні заходи спрямовані на оздоровлення умов праці підвищення працездатності людини в процесі трудової діяльності попередження загальної та професійної захворюваності   ru медицина труда Раздел медицины изучающий здоровье профессиональных групп населения и факторы его формирующие разрабатывающий гигиенические и лечебно-профилактические мероприятия направленные на оздоровление условий труда повышение работоспособности человека в процессе труда предупреждение общей и профессиональной заболеваемости   5. 113 стомленість Суб'єктивне відчуття втоми   ru усталость Субъективное ощущение утомления   5.114 стомлення Сукупність тимчасових змін у фізіологічному і психічному стані людини які з'являються внаслідок напруженої чи тривалої діяльності і призводять до погіршення її кількісних та якісних показників   ru утомление Совокупность временных изменений в физиологическом и психическом состоянии человека развивающихся в результате напряженной или продолжительной деятельности и ведущих к ухудшению ее количественных и качественных показателей   5.115 перевтома Сукупність стійких несприятливих для здоров'я працівників функціювальних порушень в організмі які виникають внаслідок накопичення стомлення   ru переутомление Совокупность стойких неблагоприятных для здоровья работающих функциональных изменений в организме возникающих вследствие накопления утомления   5.116 професійна захворюваність Явище яке характеризується сукупністю професійних захворювань ДСТУ 2293   ru профессиональная заболеваемость Явление характеризующееся совокупностью профессиональных заболеваний   5.117 виробниче зумовлені захворювання Захворювання перебіг яких ускладнюється умовами праці а частота їх перевищує частоту у працівників що перебувають поза діянням певних професійних шкідливих чинників   ru производственно обусловленные заболевания Заболевания течение которых усугубляется условиями труда а частота их превышает таковую у работающих вне воздействия определенных профессиональных вредных факторов   5.118 професійне захворювання Патологічний стан людини обумовлений роботою і пов'язаний з надмірним напруженням організму або несприятливою дією шкідливих виробничих чинників ДСТУ 2293   ru профессиональное заболевание Патологическое состояние человека обусловленное работой и связанное с чрезмерным напряжением организма или неблагоприятным воздействием вредных производственных «факторов   5.119 профілактичні заходи Система організаційно-технічних гігієнічних та лікувально-профілактнчнвх заходів спрямованих на створення сприятливих умов праці для здоров'я працівників   ru профилактические мероприятия Система организационно-технических гигиенических и лечебно-профилактических мер направленных на создание благоприятных условий труда для здоровья работающих   5.120 гігієнічна стандартизація хімічної продукції Регламентація .за показниками безпеки вмісту домішок токсичніших чи небезпечніших ніж основна речовина результати якої фіксують у нормативній документації на хімічну продукцію   ru гигиеническая стандартизация химической продукции Регламентация в нормативно-технической документации на химическую продукцию допустимого по показателям безопасности содержания более токсичных или более опасных чем основное вещество примесей   5.121 виробничий мікроклімат Комплекс чинників виробничого середовища які впливають на тепловий обмін працівника   ru производственный микроклимат Комплекс факторов производственной среды влияющих на тепловой обмен работающего человека   5.122 допустимі мікрокліматичні умови Комплекс мікрокліматичних чинників які в умовах тривалого і систематичного діяння на людину хоча й можуть викликати дискомфортні відчуття та зміни теплового стану організму але швидко минають і нормалізуються за рахунок напруження механізмів терморегуляції в межах фізіологічних пристосувальних можливостей   ru допустимые микроклиматические условия Сочетание количественных показателей микроклиматических факторов которые при длительном и систематическом воздействии на человека могут вызывать дискомфортные теплоощущения и изменения теплового состояния организма преходящие и быстро нормализующиеся при напряжении механизмов терморегуляции в пределах физиологических приспособительных возможностей   5.123 оптимальні мікрокліматичні умови Комплекс мікрокліматичних чинників які в умовах тривалого та систематичного діяння на людину створюють комфортні теплові відчуття та збереження нормального теплового стану організму без напруження механізмів терморегуляції   ru оптимальные микроклиматические условия Сочетание количественных v показателей микроклиматических факторов которые при длительном и систематическом воздействии на человека обеспечивают комфортные теплоощущения и сохранения нормального теплового состояния организма без напряжения механизма терморегуляции   5.124 перегрівання Станорганізму що виникає внаслідок нагромадження в ньому тепла від оточуючого середовища   ru перегревание Состояние организма возникающее в результате накопления тепла под влиянием нагревающего воздействия микроклимата   5.125 переохолодження Стан організму що виникає внаслідок надмірного віддавання тепла в оточуюче середовище   ru переохлаждение Состояние организма возникающее в результате избыточной отдачи тепла в окружающую среду   5.126 періодичний медичний огляд Медичний огляд працівників який проводять з установленою періодичністю з метою виявлення ознак виробниче зумовлених захворювань а також патологічних станів що розвинулися протягом трудової діяльності і не пешкоджають продовженню роботи за певивм фахом   ru периодический медицинский осмотр Проводимый с установленной частотой медицинский осмотр работающих с целью выявления ранних признаков производственно обусловленных заболеваний а также развившихся в течение трудовой деятельности патологических состояний которые препятствуют продолжению работы в данной профессии   5.127 попередній медичний огляд Медичний огляд який проводиться під час влаштування на роботу для визначення початкового стану здоров'я претендента та ного відповідність конкретно обраній професії   ru предварительный медицинский осмотр Медицинский осмотр проводимый при поступлении на работу для определения исходного состояния здоровья претендента я его соответствия конкретно выбранной профессии   5.128 медичне протипоказання Наявність в організмі анатомофізіологічних відхилень або патологічних процесів які перешкоджають виконанню певної роботи ДСТУ 2293   ru медицинское противопоказание Наличие в организме анатомо-физиологических отклонений или патологических процессов которые препятствуют выполнению данной работы   5.129 розумова праця Вид трудової діяльності який потребує переважного напруження сенсорного апарату емоційної та психічної сфери людини і не потребує значних фізичних зусиль   ru умственный труд Вид трудовой деятельности требующий преимущественного напряжения сенсорного аппарата эмоциональной и психической сферы человека в не требующий значительных физических усилий   5.130 фізична праця Вид трудової діяльності для якого характерні вимога переважно до опорно-м'язової системи організму людини і який вимагає енергозатрат   ru физический труд Вид трудовой деятельности предъявляющий преимущественные требования к опорно-мышечной системе и характеризующийся энергозатратами   5.131 тяжкість праці Характеристика трудової діяльності людини яка визначає ступінь залучення до роботи м'язів і відображає фізіологічні витрати внаслідок фізичного навантаження   ru тяжесть труда Характеристика трудовой деятельности человека определяющая степень вовлечения в работу мышц и отражающая физиологические затреш преимущественно физической нагрузки   5.132 напруженість праці Характеристика трудового процесу що відображає переважне навантаження на центральну нервову систему ДСТУ 2293   ru напряженность труда Характеристика трудового процесса отражающая преимущественную нагрузку на центральную нервную систему   5.133 робоче напруження Рівень активності фізіологічних функцій який забезпечує перебіг фізичних та психічних процесів згідно з вимогами виконуваної роботи   ru рабочее напряжение Уровень активности физиологических функций обеспечивающий протекание физических и психических процессов в соответствии с требованиями выполняемой работы   5.134 оптимальне робоче напруження Рівень робочого напруження який забезпечує високу працездатність людини в процесі трудової діяльності і запобігає передчасному виникненню стомлення   ru оптимальное рабочее напряжение Уровень рабочего напряжения обеспечивающий высокую работоспособность человека в процессе трудовой деятельности и предотвращает преждевременное возникновение утомления   5.135 непрацездатність Втрата загальної або професійної працездатності внаслідок захворювання нещасного випадку або природженої фізичної вади ДСТУ2293   ru нетрудоспособность Потеря общей или профессиональной трудоспособности вследствие заболевания несчастного случая или врожденного физического дефекта   5.136 працездатність Потенційна здатність людини протягом заданого часу та з певною ефективністю виконувати максимально можливий обсяг роботи   ru работоспособность Потенциальная способность человека на протяжении заданного времени и с определенной эффективностью выполнять максимально возможное количество работы   5.137 професійна працездатність Потенційна здатність людини виконувати конкретну роботу протягом її працездатного віку із забезпеченням оптимального робочого напруження   ru профессиональная работоспособность Потенциальная способность человека выполнять конкретную работу в течение трудоспособного возраста при обеспечении оптимального рабочего напряжения   5.138 виробнича санітарія Система організаційних гігієнічних і санітарно-технічних заходів та засобів що запобігають чи зменшують вплив на працівників шкідливих виробничих чинників ДСТУ 2293   en occupational sanitation ru производственная санитария Система организационных гигиенических и санитарно-технических мероприятий и средств предотвращающих или уменьшающих воздействие на работающих вредных производственных факторов   5.139 санітарна характеристика умов праці Відповідність чинників виробничого серидовища гігієнічним вимогам та нормативам   ru санитарная характеристика условна труда Соответствие факторов производственной среды гигиеническим требованиям и нормативам   5.140 промислово-санітарна хімія Розділ гігієни праці та аналітичної хімії який розробляє творетичні основи й методи визначення хімічних речовин та їхніх метаболітів в об'єктах виробничого середовища а також в індикаторних біологічних середовищах організму   ru промышленно-санитарная химия Раздел гигиены труда и аналитической химии разрабатывающий теоретические основы и методы определения химических веществ и их метаболитов в объектах производственной среды и индикаторных биологических средах организма   5.141 чинники професійної шкідливості Чинники трудового процесу та виробничого середовища вплив яких на організм людини за умови недотримання гігієнічних нормативів може стати причиною зниження працездатності та погіршення здоров'я аж до появи професійного захворювання   ru факторы профессиональной вредности Факторы трудового процесса к производственной среды воздействие которых на организм человека при несоблюдении гигиенических нормативов может быть причиной снижения работоспособности и ухудшения здоровья вплоть до развития профессионального заболевания   5.142 гігієнічна регламентація Затвердження науково обгрунтованих апробованих державних санітарних норм правил гігієнічних регламентів і нормативів   ru гигиеническая регламентация Утверждение научно обоснованных апробированных государственных санитарных норм правил гигиенических регламентов и нормативов   5.143 санітарно-гігіенічна експертиза Експертиза що з'ясовує відповідність об'єкта експертизи державним санітарним нормам і правилам гігієнічним регламентам і нормативам   ru санитарно-гигиеническая экспертиза Экспертиза устанавливающая соответствие экспертируемого объекта государственным санитарным нормам и правилам гигиеническим регламентам и нормативам   5.144 гігієнічний режим Точно визначений режим харчування праці та відпочинку з урахуванням гігієнічних вимог   ru гигиенический режим Точно установленный режим питания труда и отдыха учитывающий гигиенические требования     АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК УКРАЇНСЬКИХ ТЕРМІНІВ адекватність харчова алерген харчовий БАР безпека харчових продуктів біоакумуляція біоконцентрація пестицидів біотрансформація вимоги гігієнічні вимоги медико-біологічні щодо якості харчових продуктів вітамінологія вплив екстремальний вуглеводи легкозасвоювані вуглеводи незасвоювані гігієна гігієна дітей та підлітків гігієна житла гігієна загальна гігієна застосування пестицидів гігієна комунальна гігієна курортна гігієна лікарняна гігієна навколишнього середовища гігієна населених місць гігієна особиста гігієна праці гігієна радіаційна гігієна села гігієна транспортна гігієна харчування голодування білкове ДДД ДДДТ ДДН дегустація декларація медико-санітарна морська ДЗК діяння безперервне діяння вибіркове діяння довічне діяння експериментальне діяння загальнотоксичне діяння інтермітувальне діяння комбіноване діяння комплексне діяння модифікувальне діяння поєднане діяння специфічне діяння шкідливе ДКМ добавки харчові доза доза пестициду для людини допустима добова доза пестициду допустима добова тимчасова доза смертельна середня дослідження гігієнічні ДР експертиза санітарно-гігієнічна експертиза харчових продуктів гігієнічна експозиція шумового впливу епідеміологія навколишнього середовища епідеміологія неінфекційна ефекти стохастичні радіаційні забрудненість пестицидами фактична законодавство харчове захворюваність загальна захворюваність загальна накопичена захворюваність населення за даними звернень за медичною допомогою захворюваність професійна захворювання виробниче зумовлені захворювання професійне заходи протирадіаційні гігієнічні захисні заходи профілактичні звички харчові ЗКП зона санітарно-захисна КЕБ кількість допустима залишкова кількості пестицидів допустимі залишкові фонові кількості пестицидів залишкові коефіцієнт ефективності білка коефіцієнт ефективності білка розрахунковий концентрація пестицидів орієнтовно допустима концентрація речовини порогова за загальноознаковою ознакою шкідливості LD-50 макроелементи харчові МДР медицина праці межі довірчі метод вивчення стану харчування анкетно-ваговий метод вивчення харчування анкетний метод вивчення харчування населення балансовий мікотоксикоз харчовий мікроклімат мікроклімат виробничий моніторинг біологічний навантаження пестицидне фактичне надходження допустиме добове напруженість праці напруження робоче напруження робоче оптимальне недостатність білкова недостатність білково-енергетична недостатність вітамінна недостатність харчування непрацездатність норматив гігієнічний норми санітарні охорони вод норми харчування фізіологічні нормування пестицидів гігієнічне комплексне нормування чинників навколишнього середовища гігієнічне нормування хімічних речовин у навколишньому середовищі гігієнічне нутрієнти нутріціологія обгрунтування гігієнічних нормативів ОБРВ обстеження гігієнічне огляд медичний періодичний огляд медичний попередній ОДК ОДР отруєння харчове охорона грунтів санітарна оцінювання гігієнічне оцінювання санітарного стану грунту очищення населених місць санітарне перевтома перегляд нормативу перегрівання переохолодження показник чистої утилізації білка показники санітарного стану грунтів праця розумова праця фізична працездатність працездатність професійна принцип спрямованого відбирання продукти харчові продукти харчові умовно придатні протипоказання медичне профілактика захворювань районування санітарно-кліматичне раціон харчування регламент радіаційно-гігієнічний регламентація гігієнічна регламентація застосування пестицидів гігієнічна регламенти гігієнічні режим водних об'єктів санітарний режим гігієнічний рекомендації гігієнічні речовина шкідлива речовини біологічна активні речовини харчові рівень впливу пестицидів орієнтовний безпечний рівень концентрації речовини допустимий рівень міграції речовин із полімерних матеріалів допустимий рівень пестицидів орієнтовно допустимий рівень пестицидів максимально допустимий Р-КЕБ санітарія виробнича середовище повітряне СЗЗ скор інтегральний стан грунтів санітарний стан здоров'я населення стан харчування стандартизація харчових продуктів стандартизація хімічної продукції гігієнічна статус харчовий стомленість стомлення токсикоз харчовий бактеріальний токсикоінфекція харчова токсикологія санітарна токсикометрія тяжкість праці умови життя здорові умови мікрокліматичні допустимі умови мікрокліматичні оптимальні чинник аліментарний чинник малої інтенсивності чинник несприятливий чинник харчування чинник харчування аліментарний чинник харчування есенціальний чинник харчування замінний чинник харчування незамінний чинники антиаліментарні чинники модифікувальні чинники навколишнього середовища чинники професійної шкідливості характеристика умов праці санітарна харчування харчування збалансоване харчування повноцінне харчування раціональне хімія промислово-санітарна циркуляція речовин у навколишньому середовищі цінність енергетична цінність жирів біологічна цінність їжі біологічна цінність харчова ЧУБ шлях надходження речовин якість харчових продуктів