ДСТУ 2325-93

ДСТУ 2325-93 Шум. Терміни та визначення

УДК 613.644 + 628.517.2 Група Т00 ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ Шум Терміни та визначення ШУМ Термины и определения ДСТУ 2325-93 NOISE Terms and definitions Чинний від 01.01.95   Цей стандарт встановлює терміни та визначення основних понять у галузі шуму як шкідливого для людини фактора. У стандарт не включені терміни та визначення які відносяться до загальних понять шкідливих для людини факторів та акустики в цілому. Стандарт не поширюється на терміни та визначення звукової вібрації музичної та фізіологічної акустики. Терміни встановлені цим стандартом обов'язкові для використання у документації всіх видів науково-технічної навчальній і довідковій літературі та комп'ютерних інформаційних системах. Для кожного поняття встановлено один стандартизований термін В алфавітному покажчику терміни подані окремо з показом номера однієї статті. Наведені визначення можна при необхідності змінювати вводячи до них похідні ознаки розкриваючи значення використовуваних у них термінів вказуючи об'єкти які входять в обсяг і зміст понять що визначені в даному стандарті. У стандарті як довідкові подані німецькі de англійські en французькі fr та російські ru еквіваленти стандартизованих термінів взяті з відповідних міжнародних та державних стандартів. Якщо визначення російською мовою відсутнє у чинних державних російських стандартах то подається переклад терміна та визначення російською мовою в круглих дужках. У стандарті наведені абеткові покажчики термінів та їх іншомовних еквівалентів. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ 1 шум Коливання частинок навколишнього середовища що сприймається органами слуху людини як небажані сигнали   de L?rm en noise fr bruit ru шум Колебания частиц окружающей материальной среды которые воспринимаются органами слуха человека как нежелательные сигналы   2 емісія шуму Випромінювання шуму в навколишнє середовище   de L?rmemission en noise emission fr bruit emission ru эмиссия шума Излучение шума в окружающее пространство   3 шумове забруднення Зростання інтенсивності шуму над природним рівнем   de L?rmverunreinigung en noise pollution fr bruit encrossement ru шумовое загрязнение Увеличение интенсивности шума над природным уровнем   4 фоновий шум Шум незалежний від досліджуваного   de Grundl?rm en hum noise fr fond bruit ru фоновый шум Шум независимый от исследуемого   5 шум аеродинамічного походження Шум що виникає у газах   en aerodynamic noise ru шум аэродинамического происхождения Шум возникающий вследствие стационарных или нестационарных процессов в газах   6 шум гідродинамічного походження Шум що виникає у рідинах   en flow noise ru шум гидродинамического происхождения Шум возникающий вследствие стационарных или нестационарных процессов в жидкостях   7 шум електромагнітного походження Шум що виникає внаслідок коливань елементів електромеханічних пристроїв під впливом магнітних змінних сил   en magnetic noise ru шум электромагнитного происхождения Шум возникающий вследствие колебаний элементов электромагнитных устройств под влиянием переменных магнитных сил   8 шум механічного походження Шум що виникає внаслідок вібрацій поверхонь машин та обладнання а також ударів у з'єднаннях деталей збірних одиниць або конструкцій у цілому   en machinery noise ru шум механического происхождения Шум возникающий вследствие вибраций поверхностей машин и оборудования а также одиночных или периодических ударов в сочленениях деталей сборочных единиц или конструкций в целом   9 Інвентаризація джерел шуму Збір даних для карти розподілу шуму за місцем походження та потужністю   de L?nnqueUesinventarisation en noise sources inventory fr inventaire de bruit sources ru инвентаризация источников шума Сбор данных для карты распределения шума по месту происхождения и мощности   10 повітряний шум Шум що розповсюджується повітряним шляхом   en airborne noise ru воздушный шум Шум который распространяется воздушным путем   11 структурний шум Шум що розповсюджується поверхнями конструкцій   de Strukturl?rm en structure generated noise fr d'impact bruit ru структурный шум Шум который распространяется поверхностями конструкций   12 звуковий тиск Тиск у точці виміру за винятком статичного тиску   de Schalldruck en sound pressure fr pression acoustique ru звуковое давление Давление в точке измерении за исключением статистического давления   13 спектр шуму Розподіл шуму на частотні складові   de L?rmspectrum en noise spectrum fr spectre de bruit ru спектр шума Распределение шума яа частотные составляющие   14 рівень шуму Рівень звукового тиску виміряний за часовою характеристикою «повільно» та шкалою «А» шумоміра Примітка. Характеристика «повільно» виповідає вимірюванню за сталою часу 1000 мс вимірювання за шкалою «А» за бсзпечуе корекцію типу «А» зпдно стан дартач ISO виміри за шкалою «А» по звачають у децибелах А дБА   de A-abwiegen schalldruckpegel en A-weighted sound pressure level fr A-peser pression acoustique ru уровень звука Уровень звукового давления измеренный по временной характеристике «медленно» и по шкале «А» шумомера   15 рівень звукового тиску Двадцятикратний логарифм відношення середньоквадратичної величини звукового тиск . шум . до трогової величини 2x10-5 Па   de Schalldruckpegel en sound pressure level fr niveau de pression acoustique ru уровень звукового давления Двадцатикратный логарифм отношения среднеквадратичной величины звукового давления к пороговой величине 2х 10-5 Па   16 еквівалентний рівень шуму Рівень постійного широкосмугового шуму який має той самий середній квадратичний звуковий тиск що й досліджуваний шум за певниіг інтервал часу     de Aquivalentschalldruckpegel en noise exposure level normalized to a nominal tune fr equivalent niveau de pression acoustique ru эквивалентный по энергии уровень звука Уровень постоянного широкополосного шума который имеет то же самое среднеквадратичное звуковое давление что и исследуемый шум за определенный интервал времени   17 шумова потужність Шумова енергія що проходить через поверхню за одиницю часу   de Shalleistung en sound power fr bruit capacite ru звуковая мощность Звуковая энергия которая проходит через поверхность за единицу времени   18 коригований рівень шумової потужності Рівень потужності шуму коригованого за частотною характеристикою «А» шумоміра   ru корректированный уровень звуковой мощности Уровень звуковой мощности корректированный по частотной характеристике «А» шумомера   19 рівень шумової потужності Десятковий логарифм відношення потужності джерела шуму до порогової величини потужності шуму 10-12Вт   de Schalleistungniveau en sound power level fr niveau de bruit capacite ru уровень звуковой мощности Десятичный логарифм отношения звуковой мощности источника шума к пороговой величине звуковой мощности 10-12Вт   20 показник спрямованості шуму Відношення рівня шуму який поширюється лід джерела у досліджуваному напрямку до середньої величини в кутовому розподілі   ru показатель направленности шума Отношение уровня звука который распространяется от источника в исследуемом направлении к средней величине в угловом распределении   21 доза шуму Інтегрована величина що враховує акустичну енергію яка впливає на людину за певний інтервал часу   de A-abwiegen lormexposition en A-weighted sound exposure ft- A-peser bruit exposition ru доза шума Интегральная величина которая учитывает акустическую энергию влияющую на человека за определенный интервал времени   22 широкосмуговий шум Шум з безперервним спектром шириною більше однієї октави   en broad band noise ru широкополосный шум Шум с непрерывным спектром шириной более одной октавы   23 вузькосмуговий шум Шум з спектром шириною не більше однієї октави   en narrow band noise ru узкополосный шум Шум со спектром частот не более одной октавы   24 постійний шум Шум рівень якого за 8-годинний робочий день робочу зміну змінюється в часі не більше ніж на 5 дБА при вимірюванні за часовою характеристикою «повільно» шумоміра   de Dauerl?rm en steady state noise fr stationaire bruit ru постоянный шум Шум уровень звука которого за 8-часовой рабочий день рабочую смену изменяется во времени не более чем на 5 дБА при измерении по временной характеристике «медленно» шумомера   25 непостійний шум Шум рівень якого за 8-годинний робочий день робочу зміну змінюється в часі більше ніж на 5 дБА прн вимірюванні за часовою характеристикою «повільно» шумоміра   de Umbers?ndigl?rm en inconstant noise fr inconstant bruit ru непостоянный шум Шум уровень звука которого за 8-часовой рабочий день рабочую смену изменяется во времени более чем на 5 дБА при измерении по временной характеристике «медленно» шумомера   26 дискретний шум Шум однієї частоти     de Diskontinuierlichl?rm en discreate sound fr discret bruit ru дискретный шум Шум одной частоты   27 тональний шум Шум у спектрі якого є виражені дискретні шуми   de Tonl?rm en tone sound fr ton bruit ru тональный шум Шум в спектре которого имеются выраженные дискретные шумы   28 Імпульсний шум Шум що складається з одного чи кількох звукових сигналів тривалістю менше 1 с кожний причому рівні шуму виміряні за часовими характеристиками «імпульс» та «повільно» шумоміра відрізняються не менше ніж на 7 дБА. Примітка. Характеристика «імпульс» відповідає вимірюванню за сталою часу 25 мс   de Impulslarm en sound impulse fr impulsionnel bruit ru импульсный шум Шум который состоит из одного или нескольких звуковых сигналов длительностью меньше 1 с каждый причем уровни звука измеренные по часовым характеристикам «импульс» и «медленно» шумомера отличаются не менее чем на 7 дБА.   29 коливний в часі шум Непостійний шум рівень якого безперервно змінюється в часі   de Umberst?ndigl?rm en hum noise fr inconstant bruit ru колеблющийся во времени шум Непостоянный шум уровень звука которого непрерывно меняется во времени   30 переривчастий шум Непостійний шум рівень якого за 8-годинний робочий день робочу зміну ступінчасте змінюється не менше ніж на 5 дВА причому тривалість інтервалів за час яких рівень залишається постійним складає не менше і с   de Ruckartigl?rm en repeated sound fr irregulier bruit ru прерывистый шум Непостоянный шум уровень звука которого за 8-часовой рабочий день рабочую смену изменяется ступенчасто не менее чем на 5 дБА причем длительность интервалов за время которых уровень звука остается постоянным составляет не менее 1с   31 шумомір Прилад для вимірювання рівня шуму   de Schallpegelmesser en sound level meter fr sonometre ru шумомер Прибор для измерения уровня звука   32 аналізатор спектру шуму Прилад для частотного аналізу звуковоги тиску   de Frequenzspectrometer en sound spectrum analyzer fr analyzeur de spectre ru анализатор спектра звука Прибор для частотного анализа звукового давления   33 шумовимірювальний тракт Комплект приладів що забезпечують перетворення шуму в електричний сигнал з подальшим його динамічним часовим та частотним аналізом   ru шумоизмерительный тракт Комплект приборов обеспечивающий преобразование шума в электрический сигнал с дальнейшим его динамическим временным и частотным анализом   34 шумова характеристика джерела шуму Для джерел постійного шуму: коригований рівень шумової потужності рівень шумової потужності: рівень шуму в контрольних точках; рівень звукового тиску в смугах частот у контрольних точках; максимальний но-казник спрямованості шуму. Для джерел непостійного шуму-еквівалентний рівень шуму. Для джерел імпульсного шуму-рівень шуму виміряний за шкалою «імпульс» шумоміра   ru шумовая характеристика источника шума Для источников постоянного шума: корректированный уровень звуковой мощности уровень мощности звука: уровень звука в контрольных точках; уровень звукового давления в полосах частот в контрольных точках; максимальный показатель направленности шума. Для источников непостоянного шума: эквивалентный по энергии уровень звука. Для источников импульсного шума: уровень звука измеренный по шкале «импульс» шумомера   35 шумова характеристика робочого місця Для постійного шуму -рівні звукового тиску в октавних смугах спектру з середньогеометри«нн-ми частотами 31 5; 63; 125; 250; 500; 1 000; 2000; 4000 та 8000 Гц. Для непостійного шуму - еквівалентний рівень шуму та або доза шуму. Для коливного в часі шуму та переривчастого шуму -додатково-максимальні рівні шуму виміряні за часовою характеристикою «повільно» шумоміра. Для імпульсного шуму -максимальний рівень шуму виміряний за часовою характеристикою «імпульс» шумоміра. Примітка. Величини середньогеометричних частот подані за рекомендаціями Міжнародної організації із стандартизації ISO ru шумовая характеристика рабочего места Для постоянного шума - уровни звукового давления в октавных полосах спектра со среднегеометрическими частотами 31 5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000 и 8000 Гц. Для непостоянного шума эквивалентный по энергии уровень звука и или доза шума. Для колеблющегося во времени и прерывистого шума - дополнительно-максимальные уровни звука измеренные по временной характеристике «медленно» шумомера. Для импульсного шума - максимальный уровень звука измеренный по временной характеристике «импульс» шумомера. 36 шумове навантаження Доза шуму за 8-годинний робочий день робочу зміну   ru шумовая нагрузка Доза шума за 8 -часовой рабочий день рабочую смену   37 допустимий рівень шуму Рівень шуму вплив якого на людину за 8-годинний робочий день робочу зміну за час усього виробничого стажу не призводить до захворювання хоча може викликати перебіжні суб'єктивні дискомфортні відчуття зміну функційного стану організму що не виходить за межі фізіологічної пристосувальної можливості   en acceptable noise level ru допустимый уровень звука Уровень звука влияние которого на человека за 8 -часовой рабочий день рабочую смену за время всего производственного стажа не приводит к заболеванию хотя может вызвать переходящие субъективные дискомфортные ощущения изменение функционального состояния организма которое не выходит за пределы физиологической приспособительной возможности   38 допустимий рівень звукового тиску Рівень звукового тиску на кривій граничного спектру що відповідає допустимому рівню шуму   ru Допустимый уровень звукового давления Уровень звукового давления на кривой предельного спектра соответствующей допустимому уровню звука   39 допустима доза шуму Доза шуму при середньому квадратичному значенні звукового тиску виміряному за частотною шкалою «А» шумоміра що від-повідас допустимому рівню шуму за 8-годинний робочий день робочу зміну   ru допустимая доза шума Доза шума при среднем квадратическом значении звукового давления измеренном по частотной шкале «А» шумомера соответствующем допустимому уровню звука за 8-часовой рабочий день рабочую смену   40 карта шуму Графічне зображення зон з однаковими рівнями шуму   ru карта шума Графическое изображение зон с одинаковыми уровнями звука   41 критерій шумового навантаження Середньозважене серед працюючих перевищення шумового навантаження над нормативом   ru критерий шумовой нагрузки Средневзвешенное среди работающих превышение шумовой нагрузки над нормативом   42 боротьба з шумом Комплекс заходів щодо зменшення чи запобігання шумового забруднення   de L?rmbek?mpfung en control noise ru борьба с шумом Комплекс мероприятий по уменьшению или предупреждению шумового загрязнения   43 звукоізоляція Здатність перепони послабити шум що проходить через неї   de L?rmschutz en sound deafening fr bruit isolation ru звукоизоляция Свойство преграды ослабить шум проходящий через нее   44 шумовідбиття Здатність перепони до відбиття шуму   de Schallreflexion en acoustical reflection fr bruit reflection ru шумоотражение Свойство преграды отражать шум   45 шумопоглинання Перетворення звукової енергії у теплову під час проходження шуму у просторі чи через перепону   de Schallabsorption en sound absorption fr bruit absorption ru шумопоглощение Преобразование звуковой энергии в тепловую во время прохождения шума в пространстве или через преграду   46 звукоізолювальний кожух Звукоізолювальне укриття джерела шуму   ru звукоизолирующий кожух Звукоизолирующее укрытие источника шума   47 звукоізолювальна кабіна Звукоізолювальне укриття робочого місця   ru звукоизолирующая кабина Звукоизолирующее укрытие рабочего места     48 перегородка Засіб шумовідбиття en noise reflex baffle fr acoustique ecran ru перегородка Средство шумоотражения   49 шумопоглинальна обробка приміщення Розміщення у приміщенні шумопоглинальних матеріалів та конструкцій   ru шумопоглощающая обработка помещения Размещение в помещении звукопоглощающих материалов и конструкций   50 глушник Канальний пристрій для зменшення повітряного шуму   de Schalldampfer en antihum device fr silencieux ru глушитель Канальное устройство для уменьшения воздушного шума   51 акустичний екран Шумопоглинальна перепона на шляху поширення шуму   de Schalfwand en noise shield fr amortiiseur ecran ru акустический экран поглощающая преграда на пути распространения шума   52 окремий шумопоглинач Окрема конструкція з підвищеною здатністю до шумопоглинання   de L?rmaufsauger en functional sound absorber fr separe absorber de bruit ru штучный шумопоглотитель Отдельная конструкция с повышенной способностью к шу-мопоглощению   53 абсорбційний глушник Глушник у якому зниження шуму має місце за рахунок перетворення звукової енергії у теплову в шумопоглинальному матеріалі   ru абсорбционный глушитель Глушитель в котором снижение шума достигается за счет преобразования звуковой энергии в тепловую в шумопоглощающем материале   54 реактивний глушник Глушник у якому зниження шуму має місце за рахунок втрат звукової енергії на перепадах перетинів каналу та у камерах-резонаторах   ru реактивный глушитель Глушитель в котором снижение шума имеет место за счет потерь звуковой энергии на перепадах сечения канала и в резонирующих камерах   АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК УКРАЇНСЬКИХ ТЕРМІНІВ аналізатор спектру шуму боротьба з шумом глушник глушник абсорбційний глушник реактивний доза шуму доза шуму допустима екран акустичний емісія шуму забруднення шумове звукоізоляція інвентаризація джерел шуму кабіна звукоізолювальна карта шуму кожух звукоізолювальннй критерій шумового навантаженая навантаження шумове обробка приміщення шумопоглинальна перегородка показник спрямованості шуму потужність шуму рівень звукового тиску рівень звукового тиску допустимий рівень потужності шуму рівень шумової потужності коригований рівень шуму рівень шуму допустимий рівень шуму еквівалентний спектр шуму тиск звуковий тракт шумовимірний характеристика шумова джерела шуму характеристика шумова робочого місця шум шум аеродинамічного походження шум вузькосмуговий шум гідродинамічного походження шум дискретний шум електромагнітного походження шум імпульсний шум коливний у часі шум механічного походження шум непостійний шумовідбитгя шумомір шумопоглннач окремий шум переривчастий шум повітряний шумопоглинання шум постійний шум структурний шум тональний шум фоновий шум широкосмуговий