ДСТУ 2300-93

ДСТУ 2300-93 Вібрація. Терміни та визначення

УДК 001.4:534.1:006.354 Група Т00 ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ ВІБРАЦІЯ Терміни та визначення ВИБРАЦИЯ Темины и определения VIBRATION Тегms аnd definitions   ДСТУ 2300 93   Чинний від 0І.01.95 Цей стандарт установлює основні терміни та визначення у галузі вібрації Терміни обов'язкові для використання в усіх видах документації науково-технічній навчальній і довідковій літературі та в комп'ютерних інформаційних системах. Для кожного поняття встановлено один стандартизований термін. Стандартизовані терміни набрано напівжирним шрифтом їх короткі форми курсивом. Не дозволяється вживати терміни-синоніми наведені в круглих дужках після стандартизованого терміна з позначкою.«Нд». Такі терміни представлено курсивом. Наведені визначення можна при необхідності змінювати вводячи до них похідні ознаки розкриваючи значення використовуваних термінів зазначаючи об'єкти які входять у обсяг і зміст понять визначених у цьому стандарті. Терміни необхідні для розуміння стандарту визначення яких наведено в інших стандартах подано в додатку 1. Пояснення до деяких термінів - у додатку 2. У стандарті як довідкові подано німецькі [de] англійські [en] французькі [fг ] та російські [гu ] відповідники стандартизованих термінів а також визначення російською мовою взяті з відповідних міжнародних і державних стандартів. Якщо визначені і терміна російською мовою відсутне в чинних державних російськомовних стандартах то подасться переклад терміна та визначення російською мовою в круглих дужках. У стандарті наведено абеткові покажчики термінів та їх іншомовних відповідників.   ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ І ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ 1 коливання Зміна в часі будь-якої величини яка характеризується черговим зростанням та спадом її значень відносно деякого середнього значеная de Schwingung en oscillation fr oscillation гu колебания Изменение во времени какой-либо величны характеризующиеся поочередным возрастанием и убыванием ее значений относительно некоторого среднего значення     2 вібрація Нд вібрації Рух матеріальної точки або механічної системи при якому чергове зростають і спадають за часом значення величини що характеризує цей рух dе Vibration en vibration fг vibration гu     вибрация Движение материальной точки или механической системи при котором поочередно возрастают й убивают во времени значения величини характеризующие это движение 3 вібраційна техніка; сібротехніка Сукупність методів і засобів збудження корисного застосування і вимірювання вібрації вібраційної діагностики вібрацінного захисту та вібраційних випробувань dе Vibrationstechnik еn vibration еngineering fr technique vibratoire гu     вибрационная техника Совокупность методов й средств возбуждения полезного применния и измерения вибрации вибрационной диагностики вибрационной защиты й вибрационных испытаний 4 віброзбудник Нд вібратор Пристрій призначений для збудження вібрації який використовується самостійно або у складі її того пристрою   dе Schwingungserreger еn vibration generetor fг generateur de vibration гu   вибровозбудитель Устройство предназначенное для возбуждения вибрации и используемое самостоятельно или в составе другого устройства 5 вібраційна машина; вібромашина Машина виконавчому механізму якої надають вібрацію для здійснення чи інтенсифікації виконуваного процесу чи підвищення його якості   dе Vibrationsmashine еn Vibration mashine fг mashine a vibration гu   вибрационная машина Машина исполнительному органу которой сообщают вибра цию для осуществления или интенсификации виполняемого процесса или повышения его качества 6 віброметрія Сукупність засобів і методів вимірювання величин що характеризують вібрацію dе Schwingungsmesstechnik еn vibration fг mesure de vibration гu   вибромстрия Совокупность средств и методов измерения величин характеризующих вибрацию 7 вібраційна надійність; вібронадійність Властивість об'скта зберігати за часом в заданих межах значення всіх параметрів які характеризують здатність виконувати потрібні функції під час дії вібрації та після її припинення еn Vibration dependability гu       вибрационная надежность Свойство объекта сохранить во времени и установленых пределах значения всех параметров характеризующих способность выполнять требуемые функции при воздействии вибрация и после се прекращения     Примітка. Вібронадійність є складною властивістю яка залежно від призначення об'єкта характеризується вібростійкістю та віброміцкістю 8 вібраційна стійкість; вібростійкість Властивість об'єкта під час заданої вібрації виконувати потрібні функції та зберігати в межах норм значення параметрів   de Schwingungswicсerstandsfahigkeit en vibration proper functioning fr Stabilitc vibratoire ru   вибрационная устойчивость Свойство объекта при заданной вибрации выполнять требуемые функции и сохранять в пределах норм значения параметров 9 вібраційна міцність; віброміцність Властивість об'єкта зберігати міцність під час дії вібрації та після її припинення   de Schwingungfеstigkcit en vibration strenght fr resistance vibrаtoire ru   вибрационная прочность Свойство объекта сохранить прочность при действии вибрации и после ее прекращения 10 вібраційні випробування; вібровипробування Випробування об'єкта під час заданої вібрації de Vibrationspr?fung en vibration testing fr essai vibratoire ru   вибрационные испытания. Испытания объекта при заданной вибрации 11 вібраційна установка; вібро-установка Сукупність засобів що забезпечують проведення вібраційних випробувань ru   вибрационная установка Совокупность средств которые обеспечивают проведение вибрационных испытаний   12 вібраційна діагностика Технічна діагностика яка грунтується на аналізі вібрації об'єкта діагностування   de Schwingungsdiagnostik en vibration diagnostics fr diagnostic vibratoire ru   вибрационная диагностика Техническая диагностика основанная на анализе вибрации объекта диагностирования 13 змушувальна сила момент Змінна в часі зовнішня сила момент яка не залежить від стану системи і підтримує її вібрацію   de Erregerkraft -moment en exciting force torguе fr force moment eхcitante ru     вынуждающая сила момент Переменная во времени внешняя сила момент не зависящая от состояния системы и поддерживающая ее вибрацию 14 силове збудження вібрації Нд динамічне збудження Збудження вібрації системи змушувальними силами та або моментами   de Krafterregung en force excitation fr excitation forceе ru   силовое возбуждение вибрации Возбуждение вибрации системы вынуждающими силами и или моментами 15 кінематичне збудження вібрації Збудження вібрації системи шляхом надання яким-небудь її точкам заданих рухів які не залежать від стану системи de Wegеrregung cn kinematic excitation fr excitation cincmatique ru     кинематическое возбуждение вибрации Возбуждение вибрации системы путей сообщения кaким-либо ее точкам заданных движений не зависящих от состояния системы 16 параметричне збудження вібрації Збудження вібрації системи шляхом незалежної від стану системи зміни в часі одного чи декількох її параметрів маси моменту інерції коефіцієнта жорсткості коефіцієнта опору   de Paramcterregurg en parametric excitation fr excitation parametrique ru     параметрическое возбуждение вибрации Возбуждение вибрации системы не зависящим от состояния системы изменением во времени одного или нескольких ее параметров массы момента инерции коэффициента жесткости коэффициента сопротивления 17 самозбудження вібрації Збудження вібрації системи за рахунок надходження до неї енергії від неколивного джерела яке регулюється рухом самої системи   de Selbsterregung en self-excitation fr auto-excitation d'oscillations ru   самовозбуждение вибрации Возбуждение вибрации системы за счет поступления к ней энергии от не колебательного источника которое регулируется Движением самой системы 18 м'яке самозбудження вібрації Самозбудження вібрації системи яке виникає після як завгодно малого збурення стану рівноваги системи   de Weiche Selbsterregung en solf self-excitation ru мягкое самовозбуждение вибрации Самовозбуждение вибрации системы которое возникает после сколь угодно малого возмущения состояния равновесия системы 19 жорстке самозбудження вібрації Самозбудження вібрації системи яке виникає лише після достатньо великого збурення стану рівноваги системи de Harte Selbsterregung en hard self-excitation ru   жесткое самовозбуждение вибрации Самовозбуждение вибрации системы которое возникает лишь после достаточно большого возмущения состояния равновесия системы 20 гармонічне збудження вібрації Силове чи кінематичне збудження вібрації за гармонічним Законом. Примітка. При гармонічному законі змушувальна сила чи задане переміщення точки механічної системи прямо пропорційні синусу з аргументом який лінійко залежить під часу de Harmonischeregung cn harmonic excitation fr excitation harmonique гu     гармоническое возбуждение вибрации Силовое или кинематическое возбуждение вибрации по гармоническому закону   21 демпфування вібрації Зменшення рівня вібрації внаслідок розсіювання механічної енергії   de D?mpfung en damping fr amortissemеnt гu     демпфирование вибрации Уменьшение уровня вибрации вследствие рассеивания механической энергии 22 лінійне демпфування Демпфування вібрації при якому дисипативна сила має лінійну залежність від узагальненої швидкості   de Lineare D?mpfung en linear damping fr amortissement line’aire ru   линейное демпфирование Демпфирование вибрации при котором диссипативная сила имеет линейную зависимость от обобщенной скорости 2. ВИДИ ВІБРАЦІЇ 23 прямолінійна вібрація точки Вібрацій точки по прямолінійній траєкторії   de Geradlinicge Vibration en rectilinear vibration fr vibration reclihgne ru   прямолинейная вибрация точки Вибрация точки по прямолинейной траектории 24 плоска вібрація точки Вібрація точки по плоскій траєкторії     de Ebene Vibration en plane vibration fr vibration plane ru   плоская вибрация точки Вибрация точки по плоской траектории 25 просторова вібрація точки Вібрація точки по просторовій траєкторїї     de R?umliche Vibration en spare vibration fr vibration spaciale гu   пространственная вибрация точки Вибрация точки по пространственной траектории 26 поступальна вібрація Нд лінійна вібрація Вібрація твердого тіла під час його поступального руху   dе Transationsvibration   en translational vibration   fr vibration en translation   ru   поступательная вибрация Вибрация твердого тела при его поступательном движении   27 кутова вібрація Нд обер- тальна вібрація Кутова вібрація твердого тіла навколо певної осі   de Drehvibration   en angular vibration   fr vibration angulaire ru   угловая вибрация Угловая вибрация твердого тела вокруг определенной оси   28 [майже] періодична вібрація Вібрація під час якої кожне значення величини що характеризує вібрацію [майже ] повторюється через рівні інтервали часу. de [FastlPeriodische Vibration en [quasi-] periodic vibration fr vibration [quasi-] periodique ru   почти периодическая вибрация. Вибрация при которой каждое значение величины характеризующeй вибрацию [почти] повторяется через равные интервалы времени   29 синхронні вібрації Дві чи більше періодичні вібра ції що відбуваються одночасно та мають рівні частоти   de Frequenzgleiche Vibrationen en synchronous vibrations fr vibrations synchrones ru   синхронные вибрации Две или более одновременно совершающиеся периодические вибрации имеющие равные частоты   30 биття Вібрація амплітуда якої періо дично змінюється і яка є наслїдком складання двох гармонічних вібрацій з близькими частотами   de Schwebung   en beats   fr battements гu     биения Вибрация амплитуда которой периодически изменяется и которaя является результатом сложения двух гармонических вибраций с близкими частотами 31 гармонічна вібрація Вібрація в якій значення величини що характеризує вібрацію змінюються в часі за законом: A sin ?t +? де t - час; А ? ? - постійні параметри; А - амплітуда; ?t + ? - фаза; ? - початкова фаза; ?- кутова частота de Harmonische Vibration en harmonic vibration fr vibration harmonique гu     гармоническая вибрация Вибрация при которой значения величины характеризующей вибрацию изменяются во времени по закону: Asin ?t + ? где t - время; А ? ? - постоянные параметры; A - амплитуда; ?t + ? - фаза; ? - начальная фаза; ?- угловая частота. 32 майже гармонічна вібрація Вібрація в якій значення величини що характеризує вібрацію змінюються в часі за законом: A sin ?t + ? де t - час; А ? ? - повільно мінливі функції часу зокрема деякі з них можуть бути постійними . Примітка. Зазначені повільно мінлниві функції задовільняють нерівності: ?dA / dt ??A ? ?d? / dt ?? A?2 ?d ? / dt ?? ? de Fasthartnonische Vibrationen en almost harmonic vibration fr vibration quasi-harmonique гu       почти гармоническая вибрация Вибрация при которой значения величины характеризующей вибрацию изменяются во времени по закону: A sin ?t + ? где t- время; A ? ? - медленно изменяющиеся функции времени в частности некоторые из них могут быть постоянными         33 синфазні гармонічні вібрації Синхронні гармонічні вібрації з рівними в будь-який момент часу фазами     de Gleichphasige Vibrationen en in-phase vibrations fr vibrations en phase vibrations cophas’ees ru     синфазные гармонические вибрации Синхронные гармонические вибрации с равными в любой момент времени фазами 34 антифазні гармонічні вібрації Дві синхронні гармонічні вібрації зсув фаз між якими в будь- який момент часу дорівнює ?     de Gegcnphasige Vibrationen en antiphase vibrations fr   vibrations en opposition de phase vibrations antiphasees ru     антифазные гармонические вибрации Две синхронные гармонические вибрации у которых сдвиг фаз в любой момент времени равен 35 вільна вібрація Вібрація системи яка обумовлена початковим запасом механічної енергії і яка відбувається без впливу змушувальної сили чи надходження зовнішньої енергії   de Freie Vibration еn free vibration fr vibration libre ru     свободная вибрация Вибрация системы обусловленная начальным запасом механической энергии u происходящая без воздействия вынуждающей силы или поступления энергии извне 36 змушена вібрація Вібрація системи викликана та підтримувана силовим та чи кінематичним збудженням   de Erzwungende Vibration en forced vibration fr vibration fors’ee ru   вынужденная вибрация Вибрация системы вызванная и поддерживаемая силовым и или кинематическим возбуждением   37 параметрична вібрація Вібрація системи викликана та підтримувана параметричним збудженням     de Paramctcrcrregtc Vibration en parametric vibration fr Vibration paramctrique ru     параметрическая вибрация Вибрация системы вызванная и поддерживаемая параметрическим возбуждением   38 автоколивання Коливання системи що виника- ють внаслідок самозбудження       de Selbstcrregte Vibration en self-excited vibration fr vibration aulo-cxcitee ru     автоколебания Колебания системы возникающие в результате самовозбуждения 39 усталена вібрація Вимушена періодична вібрація яка встановлюється в системі через певний час після початку її збудження або його зміни   de Station?re Vibration en Steady-state vibration fr vibration entretenue ru     установившаяся вибрация Вынужденная периодическая вибрация которая устанавливается в системе через определенное время после начала ее возбуждения или его изменения 40 перехідна вібрація Процеси встановлення зник- нення та зміни характеристик вібрації   de Ubergangsvibration en transient vibration fr transient vibration ru   переходная вибрация Процессы установления исчезновения и изменения характеристик вибрации 41 згасаюча вібрація Вібрація зі значеннями розма- ху що зменшуються в часі. Примітка. Для згасаючої вібрації то змінюється за законом Ae-ht sin ?t + ? частотою вважають частоту синусоїдного множника de Abklingende Vibration en decaying vibration fr vibration amortie ru   затухающая вибрация Вибрация с уменьшающимися во времени значениями размаха 42 наростаюча вібрація Вібрація зі значеннями розма- ху що збільшуються в часі Примітка. Для наростаючої вібрації що змінюється за законом Aeht ?t+ ? частотою вважають частоту синусодіно-го множника de Angefachte Vibration еn increasing vibration fr vibration agrandie гu   нарастающая вибрация Вибрация с увеличивающимися во времени значениями размаха 43 резонанс Різке зростання амплітуди вібрації механічної системи яке виникає в ній при збігові влас- них частот з частотою з«ушу-вальної сили Примітка. Резонанс можливий також при наявності цілочислових співвідношень між цими частотами   de Resonanz en resonance fr resonance гu     резонанс Резкое возрастание амплитуды вибрации механической системы которое возникает в ней при совпадении собственных частот с частотой возмущающей силы 44 резонансна вібрація Змішена вібрація системи яка відповідає одному з максимумів амплітудно-частотної характеристики   de Resonanzvibration en resonance vibration fr vibration resonance   гu     резонансная вибрация Вынужденная вибрация системы соответствующая одному из максимумов амплитудно-частотной характеристики 45 антирезонансна вібрація Змушена вібрація системи з двома чи більше ступенями вільності яка відповідає одному з мінімумів амплітудно-частотної характеристики   de Antiresonanz en antircsonance fr antiresonance   гu     антирезонансная вибрация Вынужденная вибрация системы с двумя или более степенями свободы соответствующая одному из минимумов амплитудно-частотной характеристики 46 дорезонансна [зарезонанс- на] вібрація Змушена вібрація системи частота якої менша [більша ] від резонансної     de Unter ?ber kritische Vibration en sub super resonance vibration fr vibration pre post- resonant es гu     дорезонансная зарезонансная вибрация Вынужденная вибрация системы частота которой меньше больше резонансной 47 полігармонічна вібрація Вібрація яка є наслідком складання двох чи більше гармонічних вібрацій з частотами періодами які перебувають між собою у раціональному співвідношенні ru   полигармоническая вибрация Вибрация которая является результатом сложения двух или более гармонических вибраций с частотами периодами находящимися между собой в рациональном соотношении 48 субгармонійна вібрація Змушена вібрація нелінійної си- стеми частота якої у ціле число разів менша від частоти гармо- нічного збудження   de Subharmomsche Vibration en subharmonik vibration fr vibration sous-harmoniques ru     субгармоническая вибрация Вынужденная вибрация нелинейной системы частота которой в целое число раз меньше частоты гармонического возбуждения 49 супергармонічна вібрація Нд ультрагармонічна вібрація Гармонічні складові змушеної вібрації нелінійної системи частоти яких кратні частоті гармонічного збудження     de Superharmonische Vibration en superharmonik vibration fr oscillations supra-harmoniques ru   супергармоническая вибрация Гармонические составляющие вынужденной вибрации нелинейной системы частоты которых кратны частоте гармонического возбуждения 50 детермінована вібрація Вібрація миттєві значення якої можна визначити в будь-який наступний момент часу знаючи їх в якийсь попередній момент часу та маючи її математичний опис   de Deterministische Vibration en deterministic vibration fr vibration de'termine'e ru       детерминированная вибрация Вибрация мгновенные значения которой можно определять в любой последующий момент времени зная их в какой-либо предыдущий момент времени и имея ее математическое описание 51 випадкова вібрація Вібрація значення величин якої в наступний момент часу можна визначити лише імовірними характеристиками   de Zufallsvibration en random vibration fr vibration aleatoirc ru   случайная вибрация Вибрация значения величин которой в последующий момент времени можно определить только вероятностными характеристиками 52 вузько [широко] смугова випадкова вібрація Випадкова вібрація зі спектром частот розташованим у вузькій [широкій ] смузі частот Примітка. Поняття вузької чи широкої смуги частот залежить від досліджуваної проблеми. Якщо можливі різні тлумачення необхідно дати додаткові вказівки   de Schmal [Breit] bandige Zufallsvibration en narrow [broad]-band random vibration fr     vibration aleatoire en b?nde e'troite [large] ru   Узко [широко] полосная случайная вибрация. Случайная вибрация со спектром частот расположенным в узкой широкой полосе частот 53 параметричний резонанс . Різке зростання амплітуди вібрації механічної системи під час її параметричного збудження яке виникає при досягненні певними параметрами критичних значень ru   параметрический резонанс Резкое возрастание амплитуды вибрации механической системы при ее параметрическом возбуждении которое возникает при достижении некоторыми параметрами критических значений   3. ПАРАМЕТРИ ТА ХАРАКТЕРИСТИКИ ВІБРАЦІЇ   54 вібропереміїдення Нд віб- розміщення Миттєве значення кожної з координат які описують положення тіла чи матеріальної точки під час вібрації   de Schwingweg en vibration displasmеnt fr displacement vibratoirе ru     виброперемещение Мгновенное значение каждой из координат описывающей положение тела или материальной точки при вибрации 55 віброшвидкість Похідна вібропереміщення за часом     de Schwinggeschwind igkeit en Vibration velosity fr vitessc vibratoirе ru   Виброскорость. Производная виброперемещения по времени 56 віброприскорення Похідна віброшвидкості за часом       de Schwingbeschleunigung en vibration acceleration fr acceleration vibratoire ru     виброускорение Производная виброскорости по времени 57 розмах коливань Нд подвійна амплітуда Алгебраїчна різниця між найбільшим та найменшим значеннями коливної величини в певному інтервалі часу   de Hub en pеak-to-peak value fr valeur de cretе ? crеte ru     размах колебаний Алгебраическая разность между наибольшим и наименьшим значениями колеблющейся величины в определенном интервале времени 58 пікове значення коливної величини Найбільше абсолютне значення коливної величини в певному інтервалі часу   de Maximalwert en peak value fr valeur de cre’te ru     пиковое значение колеблющейся величины Наибольшее абсолютное значение колеблющейся величины в определяемом интервале времени 59 середнє значення модуля коливної величини Нд середньовипрямлене значення Середнє арифметичне або середнє інтегральне абсолютних значень коливної величини в певному інтервалі часу Примітка. Якщо відомі n дискретних значень xi коливної величини то середнє значення модуля n ?x= 1/n ? ?xi ? i =1 а якщо задана кусково-безперервна функція х t яка визначає коливну величину в деякому інтервалі часу t1 ?t ? t2 . то середнє значения модуля t2 x?= t / [t2 - t1] ??x t ?dt t1 de Betragimittelwert en mean value of modulus fr valeur moyenne d'un module ru       среднее значение модуля колеблющейся величины Среднее арифметическое или среднее интегральное абсолютных значений колеблющейся величины в определенном интервале времени   60 середнє квадратичне значення коливної величини Нд ефективне значення Квадратний корінь із середнього арифметичного або середнього інтегрального значення квадрата коливної величини в певному інтервалі часу. Примітка. Якщо відомі n дискретних значень xi коливної величини то середнє квадратичне значення n ?X= 1/n ?xi2 i =1 Якщо задана кусково безперервна функція x t яка визначає коливну ве-личику в деякому інтервалі часу t1 ?t ? t2 то середнє квадратичне значення t2 X?= 1 / [t2 - t1] ?x2 t dt t1 de Mittelguadratwert en room-in can-square value fr valcur moуеnnе quadratique ru       среднее квадратическое значение колеблющейся ведичины Квадратный корень из средней арифметического или средней интегрального значения квадрата колеблющейся величины в определенном интервале времени   61 коефіцієнт вібраційного перевантаження Відношення вібраційного прискорення до прискорення земного тяжіння к= а / q гu     коэффициент вибрационной перегрузки Отношение вибрационного ускорения к ускорению земного притяжения k= a / q 62 період вібрації Найменший інтервал часу че рез який під час періодичної вібрації повторюється кожне значення величини яка характеризує вібрацію     de Periodendauer en period fr pe’riode гu     период вибрации Наименьший интервал времени через который при периодической вибрации повторяется каждое значение величины характеризующей вибрацию 63 частота періодичної вібрації Величина обернена до періоду вібрації       de   Frequenz der periodischen Vibration en frequency of periodic vibration fr fre’quence d'vibration pe’rioque гu     частота периодической вибрации Величина обратная периоду вибрации 64 амплітуда гармонічної вібрації Абсолютна величина найбільшого переміщення від середнього положення під час гармонічної вібрації див. термін 31   de Amplitude en amplitude fr amplitude гu     амплитуда гармонической вибрации Абсолютная величина наибольшего перемещения от среднего положения при гармонической вибрации 65 фаза гармонічної вібрації Аргумент синусної функції яка є математичним описом гармонічної вібрації див. термін 31     de Phase en phase fr phase гu     фаза гармонической вибрации Аргумент синусной функции которая является математическим описанием гармонической вибрации 66 початкова фаза гармонічної вібрації Фаза гармонічної вібрації у початковий момент часу див. термін 31   de Nullphase en initial phase fr phase initihle ru   начальная фаза гармонической вибрации Фаза гармонической вибрации в начальный момент времени 67 зсув фаз синхронних гармонічних вібрацій Різниця фаз двох синхронних гармонічних вібрацій у будь - який момент часу   de Phasendifferenz   en phase difference fr dephasage difference de phase ru     сдвиг фаз синхронных гармонических вибраций Разность фаз двух синхронных гармонических вибраций в любой момент времени 68 кутова частота гармонічної вібрації Нд циклічна частота кругова частота Похідна за часом від фази гармонічної вібрації що дорівнює числу циклів коливань за 2 ?: с див. термін 31 de Kreisfrequenz en angular frequency fr pulsation frequence angulaire ru     угловая частота гармонической вибрации Производная по времени от фазы гармонической вибрации равная числу циклов колебаний за 1л с 69 комплексна амплітуда гармонічної вібрації Комплексна величина Ае J? модуль якої дорівнює амплітуді а аргумент - початковій фазі гармонічної вібрації див. термін 31 de Phasor en phasor fr phasor vecteur tounrant ru       комплексная амплитуда гармонической вибрации Комплексная величина Ае J ? модуль которой равен амплитуде а аргумент - начальной фазе гармонической вибрации 70 частота биття Частота коливань значень ам- плітуд під час биття яка дорів- нює різниці частот вібрацій які складаються   de Schwebungsfrequenz en beat frequency fr fre’quence de battement ru   частота биений Частота колебаний значений амплитуд при биениях равная разности частот суммируемых вибраций 71 гармонічний аналіз вібрації Подання аналізованої вібрації у вигляді суми гармонічних коливань Примітка. Періодичну вібрацію подають у вигляді суми гармонічних складових що утворюють рад Фур'є майже періодичну-у вигляді суми гармонічних колисань з частотами. що не перебувають у відношенні цілих натуральних чисел неперіодичну вібрацію інтегралом Фур'є який визначає її спектральну густину de Harmonische Analyse en harmonic analysis fr analyse harmonique ru     гармонический анализ вибрации Представление анализируемой вибрации в виде суммы гармонических колебаний   72 гармоніка Гармонічна складова періодичної вібрації Примітка. Частоти гармонік кратні до першої основної частоти аналізованої періодичної вібрації de Harmonik en harmonic fr harmonique ru     гармоника Гармоническая оставляющая периодической вибрации 73 номер гармоніки Ціле число що дорівнює відношенню частоти гармоніки до частоти першої гармоніки   de Ordnung der Harmonischen en harmonic number fr nume’ro de l'harmonique ru   номер гармоники Целое число равное отношению частоты гармонии к частоте первой гармоники 74 перша [основна] гармоніка Гармоніка частота якої дорівнює найменшій [основній ] частоті аналізованої періодичної вібрації   de Erste Harmonischen en first harmonic fr harmonique premier ru   первая [основная ] гармоника. Гармоника частота которой равна наименьшей [основной] частоте анализируемой периодической вибрации 75 вища гармоніка Гармоніка номер якої більше одиниці     de H?here Harmonische en higher harmonic fr harmonique superieur ru   высшая гармоника Гармоника номер которой больше единицы 76 коефіцієнт нелінійних спотворень Відношення ссредньоквадра-тичного значення амплітуд вищих гармонік до значення амплітуди першої гармоніки   ru     коэффициент нелинейных искажений Отношение среднеквадратичного значения амплитуд высших гармоник к значению амплитуды первой гармоники 77 спектральний аналіз вібрації Визначення спектра вібрації або спектра частот     de Spektralanalyse еn spectral analysis fr analyse spectrale ru   спектральный анализ вибрации Определение спектра вибрации или спектра частот 78 спектр вібрації Сукупність значень параметрів гармонічних складових вібрації розташована в порядку зростання відповідних їм частот. Примітки 1. Періодичній 1 майже періодичній вібрації відповідає дискретний спектр а неперіодичній - безперервний спектр 2 Приклади спектрів коливань див. терміни 81-83 de Spektrum en spectrum fr spectre ru     спектр вибрации Совокупность значений параметров соответствующих гармоническим составляющим вибрации и расположенных в порядке возрастания их частот   79 спектр частот Сукупність частот гармонічних складових вібрації розташова- них у порядку зростання .   de Frequenzspektrum en frequency spectrum fr spectre de frequence ru     спектр частот Совокупность частот гармоничeских составляющих вибрации расположенных в порядке возрастания 80 дискретний [безперервний] спектр Спектр вібрації або частот у якому частоти гармонічних складових вібрації утворюють дискретну [безперервну] множину     de   Diskretes [Kontmueicrliches] Spektrum en discrete [continuous ] spectrum fr spectre en raies [continu] ru     дискретный [непрерывный] спектр Спектр вибрации или частот в котором частоты гармонических составляющих вибрации образуют дискретное [непрерывное] множество 81 амплітудний спектр Спектр вібрації у якому вели- чинами які характеризують гармонічні складові вібрації сїх амплітуди   de Amplitudenspеktrum en amplitude spectrum fr spectre d'amplitude ru   амплитудный спектр. Спектр вибрации в котором величинами характеризующими гармонические составляющее вибрации являются их амплитуды 82 фазовий спектр Спектр вібрації у якому величинами які характеризують гармонічні складові вібрації сїх початкові фази   de Phasenspektrum en phase spectrum fr spectre de phase ru   фазовый спектр. Спектр вибрации n котором величинами характеризующими гармонические составляющие вибрации являются их начальные фазы 83 енергетичний спектр Спектр вібрації у якому вели- чинами які характеризують гармонічні складові вібрації є квадрати амплітуд швидкості які характеризують питому енергію зазначених складових   de Densityspcktrum en power spectrum fr spectre de puissance ru   энергетический спектр. Спектр вибрации в котором величинами характеризующими гармонимческие составляющие вибрации являются квадраты амплитуд скорости характеризующие удельную энергию указанных составляющих 84 спектральна густина потужності вібрації Характеристика випадкової вібрації яка визначає питому енергію процесу що приходиться на одиницю смуги частот   en power spectral density fr densitc spcctrale de puissance ru     спектральная плотность мощности вибрации Характеристика случайной вибрации которая определяет удельную энергию процесса приходящуюся на единицу полосы частот 85 переважаюча частота Частота якій відповідає глобальний максимум енергетичного або амплітудного спектра вібрації   de Dominante Frequenz en dominant frequency fr frequence dominante ru   преобладающая частота. Частота которой соответствует глобальный максимум энергетического или амплитудного спектра вибрации 86 логарифмічний рівень вібрації Характеристика вібрацп за допомогою якої порівнюють два однойменних параметра вібрації і яка пропорційна десятковому логарифму відношення оцінюваної величини до початкової. Примітки. 1 Логарифмічний рівень коливань вимі рюється в Белах [децибелах] 2. Прийшле початкове значення повинно бути зазначене у кожному конкретному випадку de Pegel en level fr niveau ru       логарифмический уровень вибрации Характеристика вибрации сравнивающая две одноименные физические величины пропорциональная десятичному логарифму отношения оцениваемого и исходного значений величины 87 смуга частот Сукупність частот у розглядуваних межах Примітка Найменше значення заданого інтервалy с нижньою граничною частотою а найбільше- верхньою граничною частотою de Frequenzband en frequency band fr b?nde de fre’quence ru   полоса частот Совокупность частот в рассматриваемых пределах 88 декадна смуга частот; декада Смуга частот у якій відношення верхньої граничної частоти до нижньої дорівнює 10   de Dekadenfrequenzband en decade fr de’cade ru   декадная полоса частот Полоса частот у которой отношение верхней граничной частоты к нижней равно 10 89 октавна [напівоктавна третинооктавна]смуга частот; октава [напівоктава третина октави]. Смуга частот у якій відношення верхньої граничної частоти до нижньої дорівнює 2 [?2 3? 2]   de Oktav [Halboktav Tеrz] band en   octave [one-half octave one-third octavj fr   octave demi-octave tiers d'oc-tave] ru   октавная [полуоктавная треть-октавная ] полоса частот Полоса частот у которой отношение верхней граничной частоты к нижней равной 2 ?2 3?2 90 середньогеометрнчна часто- та смуги; середньогеометрична частота Квадратний корінь із добутку граничних частот смуги de Mittenfrequеnz en centre frequency fr fre’quence cеntrale ru   среднегеометрическая частота полоси Квадратный корень из произведения граничных частот полосы   91 резонансна частота коливань системи Частота під час якої витікає резонанс Примітка. У системі з демпфуванням резонансні частоти переміщення швидкості та прискорення відрізняються між собою de Resonanzfrequenz en resonance frequency fr fre’quence de re’sonance ru     резонансная частота колебаний системы Частота при которой осуществляется резонанс 92 власна частота вібрації лінійної системи Будь-яка із частот вільної віб- рації лінійної системи Примітка. Якщо можливі різні тлумачення необхідно додати відповідне уточ-нення власна частота консервативної системи» або «власна частота системи з лінійним демпфуванням» de Eigenfrequеnz en natural frequency fr frequence propre ru     собственная частота вибрации линейной системы Любая из частот свободной вибрации линейной системы 93 спектр власних частот систе- ми Сукупність власних частот лі- нійної системи розташованих у порядку зростання Примітка. Власні частоти нумерують у порядку зростання de Spektrum der Eigenfrequenzen en natural frequency spectrum fr spectre de fre’quences propres ru     спектр собственных частот системы Совокупность собственных частот линейной системы расположенных в порядке возрастания 94 власна форма вібрації сис- теми Форма вібрації лінійної систе- ми що коливається з однією із власних частот   de Eigenschwingform en natural mode fr mode propre ru   собственная форма вибрации системи Форма вибрации линейной системы колеблющейся с одной из собственных частот 95 ізохронізм вібрації Властивість незалежності час- тоти вільної вібрації системи від її розмаху     de Isochronismus der Vibration en vibration isochronism fr isochronisme de vibration ru     изохронизм вибрации Свойство независимости частоты свободной вибрации системы от ее размаха 96 механічний імпеданс Відношення амплітуди гармо- нічної змушувальної сили до комплексної амплітуди швид- кості під час гармонічної змушеної вібрації лінійної системи   de Mechanische Impedanz en mechanical impedance fr impe’dance mеcaniquе ru     механический импеданс Отношение амплитуды гармонической вынуждающей силы к комплексной амплитуде скорости при гармонической вынужденной вибрации линейной системы 97 амплітудно-частотна харак- теристика Залежність амплітуди змушеної вібрації або вібрації системи від частоти гармонічного збудження з постійною амплітудою   de Amplitudenfrеquеnzgang en amplitude-frequency-characte-ristic fr reponseamplitude-fre’quence ru   амплитудно-частотная характеристика Зависимость амплитуды вынужденной вибрации или вибрации системы от частоты гармонического возбуждения с постоянной амплитудой 98 фазо-частотна характери- стика Залежність зсуву фаз між зму- шеною вібрацією системи та гармонічним збудженням що має постійну амплітуду від частоти останнього   de Phasenfrequenzgang en phase-frequency-characteristic fr re’ponse phase-fre’quence ru   фазочастотная характеристика Зависимость сдвига фаз между вынужденной вибрацией системы І гармоническим возбуждением имеющим постоянную амплитуду от частоты последнего 99 амплітудно-фазова частотна характеристика Залежність комплексної амплітуди змушеної вібрації сис- теми від частоти гармонічного збудження що мас постійну амплітуду   de Amplituden- Phabenfrequenr-gang en amplitude- phase-frequency -characteristic fr re’ponse amaplitude-phase-fre’quens гu   амплитудно-фазовая частотная характеристика Зависимость комплексной амплитуды вынужденной вибрации системы от частоты гармонического возбуждения имеющего постоянную амплитуду 100 коефіцієнт динамічного підсилення; коефіцієнт динамічності Відношення амплітуди вібропереміщeння гармонічної змушеної вібрації до статичного переміщення під дією сили що дорівнює амплітуді силового гармонічного збудження або до амплітуди кінематичного гармонічного збудження   de Vergr?sserungsfunction f?r Weg en dynamic magnification factor fr facteur d'amplification dynamique гu   коэффициент динамического усиления Отношение амплитуды виброперемещeния гармонической вынужденной вибрации к статическому перемещению под действием силы равной амплитуде силового гармонического возбуждения или к амплитуде кинематичсского гармонического возбуждения 101 логарифмічний декремент коливань Нд Логарифмічний декремент затухання Натуральний логарифм відношення двох послідовних макси- мальних або мінімальних зна-чень величини під час згасних вільних коливань   de Logarithmishes Dekrement en logaritmic decrement fr decrement logarithmique ru   логарифмический декремент колебаний Натуральный логарифм отношения двух последовательных максимальных или минимальных значений величины при затухающих свободных колебаниях 102 хвиля Зміна рівноважного стану середовища яка поширюється в цьому середовищі завдяки його фізичним властивостям   de Welle en wave fr onde гu   волна Изменение равновесного состояния среды которое распространяется в этой среде посредством его физических свойств 103 гармонічна хвиля Хвиля в якій усі точки середовища здійснюють гармонічні коливання   de Harmonische Welle en harmonic wave fr onde harmonique гu   гармоническая волна. Волна при которой все точки среды совершают гармонические колебания 104 довжина гармонічної хвилі Відстань між двома сусідніми максимумами чи мінімумами переміщення точок середовища   de Wellenl?nge en wavelength fr longueur d'onde гu   длина гармонической волны Расстояние между двумя соседними максимумами или минимумами перемещения точек среды 105 хвильове число Величина яка дорівнює частці від ділення 2? на довжину хвилі     de Wellcnzahl en wave number fr nombre d'ondes ru   волновое число Величина равная частному от деления 2т на длину волны 106 фронт гармонічної хвилі Однозв'язнa поверхня в коливному середовищі що с геометричним місцем його точок де біжуча хвиля має однакову фазу   de Wellenfront en wavefront fr front d'onde ru   фронт гармонической волны Односвязная поверхность в колебательной среде представляющая собой геометрическое место его точек где бегущая волна имеет одинаковую фазу 107 швидкість гармонічної хвилі Швидкість поширення фронту гармонічної хвилі     de Wellengeschwindigkeit en wave velocity fr vitеsse d'onde ru     скорость гармонической волны Скорость распространения фронта гармонической волны 108 плоска хвиля Хвиля фронт якої є площиною перпендикулярною до напрям- ку поширення хвилі     de Ebene Welle   en plane wave   fr onde plane ru     плоская волна Волна фронт которой представляет собой плоскость перпендикулярную к направлению распространения волны 109 циліндрична [сферична] хвиля Хвиля фронт якої є циліндрич- ною [сферичною] поверхнею радіуси якої збігаються з напрямами поширення хвилі   de Zylinder [Kugel] welle   en cylindric [spherical] wave fr onde cylindrique [sphe’rique]   ru     цилиндрическая [сферическая] волна Волна фронт которой представляет собой цилиндрическую [сферическую] поверхность радиусы которой совпадают с направлениями распространения волны 110 поздовжня [поперечна] хвиля Хвиля напрям поширення якої колінеарний [ортогональний] траєкторіям коливних точок се- редовища   de Longitudinal [Tranversal] welle en longitudinal [transverse] wave fr onde longitudinale [transversale] ru   продольная [поперечная]волна Волна направление распространения которой коллинеарно [ортогонально] траекториям колеблющихся точек среды 111 біжуча хвиля Хвиля яка переносить енергію вздовж напрямку поширення Примітка. Величину яка с мірою стану середовища переміщення напружен-ня деформації і т. ін. у випадку постійної швидкості поширення хвилі можна подати функцією F=F1 q *F2 q-ct де q криволінійна просторова координата вздовж якої поширюється хвиля t- час; с- постійна швидкість поширення хвилі de Progressive Welle en progressive wave fr onde progressive гu   бегущая волна Волна которая переносит энергию вдоль направления распространения   112. стояча хвиля Хвиля в якій розташування максимумів і мінімумів переміщень коливних точок середовища зберігається незмінним в часі Примітка. Стоячу хвилю можна розглядати як результат накладення двох однакових біжучнх хвиль які поширюються назустріч одна одній de Stehende Welle en Standing wave fr onde stationnairе гu     стоячая волка Волна в которой расположение максимумов и минимумов перемещений колеблющихся точек среды не меняется во времени   113 вузол коливань Нерухома точка стоячої хвилі Примітка. Сукупність таких точок може утворювати вузлову лінію та вузлову поверхню   de Schwingungsknoten en node fr noeud ги   узел колебаний Неподвижная точка среды при стоячей волне 114 видуга коливань; видуга Точка середовища при стоячій хвилі в якій розмах переміщень має максимум Примітка. Сукупність таких точок може утворювати лінію видуги та поверхню видуги   de Schwingungsbauch en antinodе fr antinoeud ru     пучность колебаний Точка среды при стоячей волне в которой размах перемещений имеет максимум 115 форма вібрації Конфігурація сукупності вузлів та видуг коливань системи яка перебуває у стані періодичної вібрації Примітка. Для суцільних обмежених тіл форма вібрації відповідає конфігурації стоячої хвилі dе Schwingungsform en mode of Vibration fr mode de vibration гu   форма вибрации Конфигурация совокупности узлов и пучностей колебаний системы совершающей периодическую вибрацию 4 ВІБРОЗАХИСТ. ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ 116 вібраційний захист; віброзахист. Сукупність засобів і методів зменшення параметрів вібрації   de Schwingungsschutz en Vibration protection fr protection contre vibration гu   вибрационная защита Совокупность средств и методов уменьшения параметров вибрации 117 активний [пасивний] віброзахист Вібраційний захист у якому використовують не використовують ] енергію стороннього джерела     de Aktiver [Passiver] Schwingungsschutz en active [passive] vibration protection fr   protection active [passive ] contre vibration ru   активная [пассивная] виброзащита Вибрационная защита использующая [не использующая ] энергию дополнительного источника 118 віброізоляція Hд аморти- зація Метод захисту об'єкта від віб- рації який здійснюється за до- помогою пристроїв що розташовуються між джерелом збудження та об'єктом   de Schwingungsisolierung en Vibration isolation fr isolation de vibration гu     виброизоляция Метод вибрационной защиты посредством устройств помещаемых между источником возбуждения и защищаемым объектом 119 динамічне гасіння вібрацїї; динамічне віброгасіння Метод захисту об'єкта від вібрацїї під час якого до об'єкта приєднують механічну систему реакції якої зменшують розмах вібрації об'єкта у точках приєднання системи de Schwingungstilgung en dynamic absorbing of vibration fr absorption dynamique de vibration ru   динамическое гашение вибpации Метод вибрационной защиты посредством присоединения к защищаемому объекту системы реакции которой уменьшают размах вибрация объекта в точках присоединения системы 120 віброізолятор Нд демп- фер амортизатор Пристрій що здійснює вібро- ізоляцію   de Schwingungsisolator en vibration isolator fr isolateur de vibration ru   виброизолятор Устройство осуществляющее виброизоляцию 121 рівночастотний віброізолятор Віброізолятор який забезпечує постійність власної частоти сис- теми при зміні в заданих межах маси об'єкта що ізолюється     de Gleichfrequenz-Schwingungs-isolator en natural frequence vibration isolator fr isolateur dе vibrations ? fre’quence propre ru   равночастотный виброизолятор. Виброизолятор обеспечивающий постоянство собственной частоты системы при изменении в заданных пределах массы изолируемого объекта 122 багатохаскадна віброізо- ляція Віброізоляція під час якої між об'єктом який підлягає захисту та джерелом вібрації по- слідовно встановлюють вібро-ізолятори розділені інерційними елементами   de Mehrstufige Schwingungsisolierung en multicascade vibration isolation fr isolation de vibration multicas-cade’e ru   многокаскадная виброизоляция Виброизоляция при которой между защищаемым объектом и источником вибрации последовательно установлены виброизоляторы разделенные инерционными элементами 123 демпфер Нд амортизатор заспокоювач коливань Віброзaхисний пристрій або його частина яка створює демпфування вібрації de en fr ru   D?mpfer damper amortisseur демпфер Виброзащитное устройство или его часть создающая демпфирование вибрации 124 лінійний демпфер Демпфер який мас лінійну залежність дисипативної сили від швидкості   de en fr ru   Linearer D?mpfer linear damper amortisseur line’aire линейный демпфер Демпфер который имеет линейную зависимость диссипативной силы от скорости 125 динамічний демпфер Пристрій що здійснює дина-мічне гасіння вібрації.   de en fr ru   Dynamisher Dampfer dynamic damper amortisseur dynamique динамический демпфер Устройство осуществляющее динамическое гашение вибрации 126 Коєфіціент ефективності вібраційного захисту Нд ефективність віброізоляції ступінь ізоляції Відношення пікового або середнього квадратичного значення вібропереміщення віброшвид-кості чи віброприскорення об'єкта захисту або спрямованої на нього сили перед введенням віброзахисту до значіння відповідної величини після введенні віброзахисту   de   en   fr   ru   Effektivitatskqeffirient des Schwingungsschutzes effectiveness faktor of vibration protection coefficient d'efficacite’ de la protection contre vibation коэффициент эффективности вибрационной защиты Отношение пикового или среднего квадратического значения вибропeрeмeщения виброскорости или виброускорення защищаемого объекта или воздействующей на него силы до введения виброзащиты к значению соответствующей величины после введения виброзащиты 127 коефіцієнт передавання під час віброізоляції; коефіцієнт віброізоляції; Нд коефіцієнт амортизації Відношення амплітуди вібропереміщення віброшвидкості чи віброприскорення об'єкта захисту або спрямованої на нього сили до амплітуди відповідної величини джерела збудження під час гармонічної вібрації   de   en fr ru   ?bertragungskocffizient der Schwin-gungsisolierung Transmissibility Transmissibilite’ коэффициент передачи при виброизоляции Отношение амплитуды виброперемещения виброскорости или виброускорения защищаемого объекта или воздействующей на него силы к амплитуде соответствующей величины источника возбуждения при гармонической вибрации   ДОДАТОК 1 довідковий Терміни необхідні для розуміння стандарту визначення яких приведено в стандарті «Механічні коливальні системи. Терміни та визначення».   1. Механічна система. 2. Коливальна система. 3. Механічна коливальна система. 4. Лінійна механічна коливальна система. 5. Нелінійна механічна коливальла система. 6. Консервативна механічна коливальна система. 7. Узагальнені координати. 8. Відновлювальна сила. 9. Характеристика відновлювальної сили. 10. Дисипативна сила. 11. Ступінь вільності. 12. Стан рівноваги. 13. Коефіцієнт опору. 14. Коефіцієнт жорсткості. 15. Коефіцієнт демпфування. 16. Зв'язані коливання координат системи 17. Незв'язані коливання координат системи.   ДОДАТОК 2 довідковий Пояснення до термінів До термінів 1 2. Термін «коливання» відбиває поняття що виходять за межі цього стандарту. Він є родовим терміном відносно до терміну «вібрація». Перший з них охоплює коливання величин і коливання об'єктів у точу числі геометричних фігур і фізичних тіл . Якщо мова йде про коливання неска-лярних величин то розуміють що коливаються їх скалярні компоненти наприклад дійсна та уявна частини комплексної «сличини декартові координати вектора і т. ін. . Термін «вібрація» видтворює тільки визначений клас руху об'єктів геометричних фігур і фізичних тіл . У зазначених межах терміни «коливання» і «вібрація» можуть бути взаємозамінними. До термінів 58-60 64-69 78 91-94 86 91 97-99 101 126-127. Деякі величини і залежності що характеризують вібрацію можуть відноситися до переміщення швидкості прискорення сили та інших коливних величин. Якщо можливе різне тлумачення треба дати відповідне уточнення наприклад «розмах вібропереміщення» «амплітуда скли» «амплітудно-частотна характеристика віброприскорсння". До термінів 13 15 18 19. Стан системи визначається сукупністю узагальненних координат системи.   АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК УКРАЇНСЬКИХ ТЕРМІНІВ автоколивання амплітуда амплітуда гармонічної вібрації амплітуда гармонічної вібрації комплексна амплітуда комплексна аналіз вібрації гармонічний аналіз вібрації спектральний биття видуга коливань випробування вібраційні вібрації антифазні вібрації антифазні гармонічні вібрації синфазні вібрації синфазні гармонічні вібрації синхронні вібрація вібрація антирезонансна вібрація випадкова вібрація випадкова вузькосмугова вібрація випадкова широкосмугова вібрація вільна вібрація гармонічна вібрація детермінована вібрація дорезонансна вібрація зарезонансна вібрація згасаюча вібрація змішена вібрація кутова вібрація майже гармонічна вібрація майже періодична 38 64 64 69 69 71 77 30 114 10 34 34 33 33 29 2 45 51 52 52 35 31 50 46 46 41 36 27 32 28 вібрація наростаюча вібрація параметрична вібрація перехідна вібрація періодична вібрація полігармонічна вібрація поступальна вібрація резонансна вібрація субгармонійна вібрація супергармонічна вібрація точки плоска вібрація точки просторова вібрація точки прямолінійна вібрація усталена віброзахист активний віброзахист пасивний віброзбудник віброізолятор віброізолятор рівночастотний віброізоляція віброізоляція багатокаскадна віброметрія вібропереміщення віброприскорення віброшвидкість вузол коливань гармоніка гармоніка вища гармоніка основна гармоніка перша гасіння вібрації динамічне густина потужності вібрації спектральна декремент коливань логарифмічний 42 37 40 28 47 26 44 48 49 24 25 23 39 117 117 4 120 121 118 122 6 54 56 55 113 72 75 74 74 119 84 101 демпфер демпфер динамічний демпфер лінійний демпфування демпфування вібрації демпфування лінійне діагностика вібраційна довжина гармонічної хвилі довжина хвилі захист вібраційний збудження вібрації гармонічне збудження вібрації кінематичне збудження вібрації параметричне збудження вібрації силове збудження гармонічне збудження кінематичне збудження параметричне збудження силове значення коливної величини пікове значення коливної величини середнє квадратичне значення модуля коливної величини середнє значення модуля середнє значення пікове значення середнє квадратичне зсув фаз зсув фаз синхронних гармонічних вібрацій ізохронізм вібрації імпеданс механічний коливання коефіцієнт вібраційного перевантаження коефіцієнт динамічного підсилення коефіцієнт ефективності вібраційного захисту 123 125 124 21 21 22 12 104 104 116 20 15 16 14 20 15 16 14 58 60 59 59 58 60 67 67 95 96 1 61 100 126 коефіцієнт нелінійних спотворень коефіцієнт передавання під час віброізоляції логарифмічний рівень вібрації машина вібраційна міцність вібраційна момент змушувальний надійність вібраційна номер гармоніки період період вібрації резонанс резонанс параметричний рівень вібрації логарифмічний розмах розмах коливань самозбудження самозбудження вібрації самозбудження вібрації жорстке самозбудження вібрації м'яке самозбудження жорстке самозбудження м'яке сила змушувальна смуга частот смуга частот декадна смуга частот напівоктавна Cмугa частот октавна смуга частот третинооктавна спектр спектр амплітудний спектр безперервний спектр вібрації спектр власних частот системи спектр дискретний спектр енергетичний спектр фазовий спектр частот стійкість вібраційна техніка вібраційна установка вібраційна фаза фаза гармонічної вібрації фаза гармонічної вібрації початкова фаза початкова форма вібрації форма вібрації системи власна форма власна фронт гармонічної хвилі фронт хвилі характеристика амплітудно-фазова характеристика амплітудно-фазова частотна характеристика амплітудно-частотна характеристика фазо-частотна хвиля хвиля біжуча хвиля гармонічна хвиля плоска хвиля поздовжня хвиля поперечна хвиля стояча хвиля сферична хвиля циліндрична частота частота биття частота вібрації лінійної системи власна частота власна частота гармонічної вібрації кутова частота коливань системи резонансна частота кутова частота переважаюча частота періодичної вібрації частота системирезонансна частота смуги середньогеометричиа число хвильове швидкість гармонічної хвилі швидкість хвилі 76 127 86 5 9 13 7 73 62 62 43 53 86 57 57 17 17 19 18 19 18 13 87 88 89 89 89 78 81 80 78 93 80 83 82 79 8 3 11 65 65 66 66 115 94 94 106 106 99 99 97 98 102 111 103 108 110 110 112 109 109 63 70 92 92 68 91 68 85 63 91 90 105 107 107