ДСТУ 2156-93

ДСТУ 2156-93 Безпечність промислових підприємств. Терміни та визначення

УДК 006:568.345.001.6 Група Т00 ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ БЕЗПЕЧНІСТЬ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ Терміни та визначення ДСТУ 2156-93 БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОМЬІШЛЕННЬІХ ПРЕДПРИЯТИЙ ДСТУ 2156-93 Термины и определения INDUSTRIAL ENTERHRISE SAFETY Тerms and definition ОКСТУ 0027 Чинний від 01.01.95 Цей стандарт встановлює терміни та визначення основних понять у галузі безпечності промислових підприємств і чинний на промислових підприємствах далі-підприємствах всіх видів. Стандарт не поширюється на терміни і визначення в галузі безпеки праці. Терміни встановлені цим стандартом обов'язкові для використання в усіх видах документації науково-технічній навчальній і довідковій літературі та в комп'ютерних інформаційних системах. Для кожного поняття встановлено один стандартизований термін. Стандартизовані терміни набрано напівжирним шрифтом. Взята в круглі дужки частина терміна може бути вилучена в разі його використання в документах зі стандартизації. Наведені визначення можна в разі необхідності змінювати вводячи до них похідні ознаки розкриваючи значення використаних у них термінів вказуючи на об'єкти які входять до обсягу і змісту понять визначених у цьому стандарті. Зміни не повинні порушувати обсягу і змісту понять поданих у цьому стандарті.   Цей стандарт не може бути повністю чи частково відтворений тиражований і розповсюджений без дозволу Держстандарту У країни. Якщо термін містить всі необхідні та достатні ознаки поняття замість визначення сталиться риска. У стандарт: як довідкові подано німецькі [de] англійські [en ] французькі [fr] та російські [ru] еквіваленти стандартизованих термінів а також визначення російською мовою взяті з відповідних міжнародних та державних стандартів. Якщо в чинних державних російськомовних стандартах визначення терміна немає то подасться переклад терміна і визначення російською мовою круглих дужках. У стандарті наведено абеткові покажчики термінів та їх іншомовних еквівалентів. У додатку А наведено загально-технічні і екологічні терміни що вживаються для визначення безпечності промислових підприємств. У додатку Б подано пояснення до термінів позначених *. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ 1 ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ 1.1 1.1  небезпека 1.2 1.2  Сукупність факторів пов'язана з експлуатацією промислового підприємства що діє постійно або виникає внаслідок певної ініціюючої події чи певного збігу обставин що чинять здатні чинити негативний вплив на реципієнтів   dе Unsicherheit еn hazard fr danger ru опасность Сопряженная с оксплуатацией промышленного предприятия постоянно действующая или случайно возиикающая в результате некоторого инициирующего события либо при некотором стечении обстоятельств совокупность факторов оказывающих способных оказать негативнеє воздействие на реципиентов   1.2 ризик промислового підприємства Імовірність реалізації потенційної небезпеки що ініціюється промисловим підприємством та або негативних наслідків цієї реалізації   de Industriewerksrisiko en industrial enterprise risk ru риск промышленного предприятия Вероятность реализации потенциальной опасности которая инициируется промышленным предприятием и или негативных последствий этой реализации   1.3 безпека населення матеріальних об'єктів навколишнього середовища Відсутність неприпустимого ризику пов'язаного з можливістю завдавання будь-якої шкоди   de Sicherheit en security fr securite ru безопасность населения материальных объектов окружающей среды Отсутствие недопустимого риска связанного с возможностью нанесения ущерба   1.4 безпечність промислового підприємства Властивість підприємства об'єкта за нормальної експлуатації та в разі аварії обмежувати вплив джерел небезпеки на персонал населення та навколишнє середовище встановленими межами Примітки: 1 Рівень безпечності вважається прийнятним якщо забезпечено додержання вимог державних нормативних документів з безпеки. 2 У галузі стандартизації безпечність продукції процесів послуг звичайно роїглчліпогь з метою досягнення оптимального балансу ряду факторні що включає в себе такі нетехнічні фактори як поведінка людини і дозволяє звести до прийнятого рівня ризик пов'язанний з можливістю завдавання шкоди здоров'ю людей та зберіганню майна   de Industriewerkssichernet en industrial enterprise safety ru безопасность промышленного предприятия Свойство предприятия при нормальной эксплуатации и в случае аварии ограничивать воздействие источников опасности на персонал население и окружающую среду установленными пределами Примечания: 1 Уровень безопасности считается приемлемым если обеспечено соблюдение требовании государственных нормативных документов по безопасности. 2 В области стандартизации безопасность проекции процессов и услуг обычно рассматривается с целью достижения оптимального баланса ряда факторов включающего такие нетехнические факторы как поведение человека и позволяющего свести риск связанный с возможностью нанесения ущерба здоровью людей и сохранности имущества до приемлемого уровня.   1.5 потенційно небезпечний об'єкт Будь-яке джерело потенційної шкоди життєво важливим інтересам людини ru потенциально опасный объект Любой источник потенциального ущерба жизненно важным интересам человека 1.6 потенційно небезпечне підприємство Промислове підприємство що використовує в своїй діяльності або має на своїй території потенційно небезпечні об'єкти   ru потенциально опасное предприятие Промышленное предприятие использующее в своей деятельности или имеющее на своей территории потенциально опасные объекты   1.7 показник безпечності Кількісна характеристика однієї або декількох пласти постен шо визначають безпечність підприємства 1.5 залежно від потенційної небезпеки наявних у його регіоні об'єктів та специфіки реципієнтів Примітка. Залежно під репицієнта окремі показники безпечності промислових підприємств можуть характеризувати його безпечність щодо виробничого персоналу населення регіону та навколишнього середовища   ru показатель безопасности Количественная характеристика одного или нескольких свойств определяющих безопасность предприятия 1.5 в зависимости от потенциальной опасности имеющихся в его регионе объектов и специфики реципиентов Примечание. В зависимости от реципиента частные показатели безопасности промышленного предприятия могут характеризовать его безопасность но отношению к производственному персоналу населению региона и окружающей среде   1.8 нормальна експлуатація Робота підприємства в експлуатаційних режимах передбачених установленим регламентом   de Normalbetrieb en normal operation ru нормальная эксплуатация Работа предприятия в эксплуатационных режимах предусмотренных плановым регламентом   1.9 аварійна ситуація Стан потенційно небезпечного об'єкта що характеризується порушенням меж та або умов безпечної експлуатації але не перейшов в аварію при якому всі несприятливі впливи джерел небезпеки на персонал населення та навколишнє середовище утримуються у прийнятних межах за допомогою відповідних технічних засобів передбачених проектом   en emergency situation ru аварийная ситуация Состояние потенциально опасного объекта характеризующееся нарушением пределов и или условий безопасной эксплуатации но не перешедшее в аварию при котором все неблагоприятные воздействия источников опасности на персонал население и окружающую среду удерживаются в приемлемых пределах посредством соответствующих предусмотренных проектом технических средств   1. 10 аварія на промисловому підприємстві Порушення експлуатації підприємства під час якого виникає перевищення нормованих мох впливу на персонал підприємства населення та на-нколшіжс середовище. Аварія характеризується вихідною подією шляхами протікання та наслідками   ru авария на промышленном предприятии Нарушение эксплуатации предприятия при котором происходит превышение нормируемых пределов воздействия на персонал предприятия население и окружающую среду. Аварии характеризуется исходным событием путями протекания и последствиями   1.11 проектна аварія Аварія для якої проектом визначено вихідні події та кінцеві стани а також передбачені системи безпеки що забезпечують обмеження її наслідків установленими для таких аварій межами   en desing-basis accident ru проектная авария Авария для которой проектом определены исходные события и конечные состояния а также предусмотрены системы безопасности обеспечивающие ограничение ее последствий установленными для таких аварии пределами   1.12 позапросктна аварія Аварія викликана неврахованими для проектних аварій вихідними подіями або супроводжувана додатковими порівняно з проектними аваріями підмовами систем безпеки технологічного устаткування або помилками персоналу які можуть призвести до тяжких пошкоджень об'єкта. Зменшення наслідків такої аварії досягається керуванням аварією та або здійсненням планів заходів щодо захисту всіх реципієнтів   en beyond the design-basisen accident ru запроектная авария Авария вызываемая неучитываемыми для проектных аварий исходными событиями или сопровождающаяся дополнительными по сравнению с проектными авариями отказами систем безопасности технологического оборудования или ошибками персонала которые могут привести к тяжелым повреждениям объекта. Уменьшение последствий такой аварии достигается управлением аварией и или реализацией планов мероприятий по защите всех реципиентов   1.13 керування позапроектною аварією Дії cпрямовані на запобігання розвитку проектної аварії в позапроектну та на послаблення наслідків позапроектної аварії виконувані всіма наявними в працездатному стані технічними засобами як спеціально призначеними для зменшення наслідків проектних аварій так і призначених для нормальної експлуатації та забезпечення безпеки під час проектних аварій. Примітка. Дії які спрямовані на попередження проектних аварій і зменшення розміру їх розвитку і виходять за межі даного визначення належать до керування проектними аваріями   en beyond the design-basisen accident management ru управление запроектной аварией Действия направленные на предотвращение развития проектной аварии в запроектную и на ослабление последствий запроектной аварии выполняемые всеми имеющимися в работоспособном состоянии техническими средствами как специально предназначенными для уменьшения последствий проектных аварий так и предназначенных для нормальной эксплуатации и обеспечения безопасности при проектных авариях Примечание. Действия направленные на предотвращение проектных аварий и уменьшение масштабов их развития не входящие в рамки настоящего определения относятся к управлению проектными авариями   1.14 аварійний режим Режим функціонування підприємства об'єкта в разі виникнення аварії   de Unfallzustand en off-normal mode ru аварийный режим Режим функционирования предприятия объекта в случае возникновения аварии   1.15 ліквідація наслідків аварії Режим функціонування під час якого підприємство об'єкт після аварії переводиться в режим нормальної експлуатації або перетворюється в екологічно безпечну природно-технологічну систему   ru ликвидация последствий аварии Режим функционировании при котором предприятие объект после аварии переводится в режим нормальной эксплуатации или преобразуется в экологически безопасную природно-тех-нологическую систему   1.16 аварійний захист Передбачена в технічному проекті підприємства система пристрій елемент призначена для забезпечення безпеки в аварійному режимі   en emergency protection ru аварийная защита Предусмотренная в техническом проекте прсдприятия система устройство элемент предназначенная для обеспечения безопасности в аварийном режиме   1.17 технологічний захист Передбачена в технічному проекті підприємства система пристрій елемент призначена для забезпечення безпеки в аварійній ситуації   ru технологическая защита Предусмотренная в техническом проекте предприятия система устройство элемент предназначенная для обеспечении безопасности в аварийной ситуации   1.18 культура безпеки Кваліфікаційна і технологічна підготовка осіб для яких гарантування безпеки потенційно небезпечного об'єкта с пріоритетною метою і внутрішньою потребою що зумовлює самоконтроль і самоусвідомлення відповідальності під час виконання робіт які виливають на рівень безпеки   en safety culture ru культура безопасности Квалификационная и технологическая подготовка всех лиц для которых обеспечение безопасности потенциально опасного объекта является приоритетной целью и внутренней потребностью приводящей к самоконтролю и самосознанию ответственности при выполнении робот влияющих на уровень безопасности   2 ДЖЕРЕЛА НЕБЕЗПЕКИ І ВИДИ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ 2.1 джерело небезпеки Технологічний об'єкт у складі промислового підприємства який при певних обставинах тривалий вплив аварія може стати небезпечним як для працівників підприємства так і для населення регіону та навколишнього середовища Примітка. Джерела небезпеки поділяються на біологічні радіаційні електромагнитні шумові вибухонебезпечні легкозаймисті пожежонебезнечні та інші   de Ursprung der Sicherhtit en source of hazard fr source de danger ru источник опасности Технологический объект в составе промышленного предприятия могущий при известных обстоятельствах продолжительное воздействие авария бить опасным как для производственного персонала так и для населения региона и окружающей среды Примечание. Источники опасности делятся на биологические химические радиационные электромагнитные шумовые взрывоопасные легковоспламеняющиеся пожароопасные и другие   2.2 джерело біологічної або хімічної небезпеки Технологічний об'єкт у складі промислового підприємства що використовує в процесі нормального функціонування речопини здатні в разі аварії чи тривалого впливу на людський організм призвести до загибелі чи каліцтва ураженого або нандати істотної шкоди навколишньому середовищу   en source of biological chemical hazard fr source de danger biologique chcmique ru источник биологической или химической опасности Технологический объект в составе промышленного предприятия использующий в процессе нормального функционирования вещества которые в случае аварии или продолжительного воздействия на человеческий организм способны привести к гибели или увечью пораженного либо нанести существенный ущерб окружающей среде   2.3 джерело радіаційної небезпеки Технологічний об'єкг у складі промислового підприємства що використовує в процесі нормального функціонування радіоактивні речовини виробляє або споживає енергію іонізуючого випромінювання що у випадку аварії чи тривалого впливу на людський організм може спричинитися до загибелі чи каліцтва ураженого чи завдати істотної шкоди навколишньому середовищу   en source of radiation hazard ru источник радиационной опасности Технологический объект в составе промышленного предприятия использующий в процессе нормального функционирования радиоактивные вещества вырабатывающий или потребляющий энергию ионизирующего излучения что в случае аварии или продолжительного воздействия на человеческий организм способны привести к гибели или увечью пораженного либо нанести существенный ущерб окружающей среде   2.4 вибухонебезпечне джерело ? ru взрывоопасный источник ? 2.5 джерело шуму ? en source of noise ru источник шума ? 2.6 джерело пожежної небезпеки Технологічний об'єкт у складі промислового підприємства пожежа на якому може призвести до ураження людей які перебувають на цьому об'єкті чи навколишній території загрозливими та шкідливими виробничими факторами а також загрозливими факторами пожежі та їх вторинними проявами   ru источник пожарной опасности Технологический объект в составе промышленного предприятия пожар на котором может привести к поражению людей находящихся на отих объектах и окружающей территории опасными и вредными производственными факторами а также опасными факторами пожара и их вторичными проявлениями   2.7 хімічно біологічно радіаційне небезпечне промислове підприємство Підприємство на території якого перебуває джерело хімічної біологічної або радіаційної небезпеки   ru химически биологически радиационно опасное промышленное предприятие Предприятие на территории которого находится источник химической биологической или радиационной опасности   2.8 вибухонебезпечне промислове підприємство * ? ru взрывоопасное промышленное предприятие ? 2.9 шумонебезпечне промислове підприсмстио * ? ru шумоопасное промышленное предприятие ? 2.10 пожежопсбезпсчне про-мислоие підприємство * ? ru пожароопасное промышленное предприятие ? 3. ПОКАЗНИКИ БЕЗПЕКИ ВИРОБНИЧОГО ПЕРСОНАЛУ ТА НАСЕЛЕННЯ РЕГІОНУ 3.1 показних безпеки працівмиків населення регіону Частковий показник безпечності промислового підприємства 1.7 який кількісно характеризує його безпечність щодо працівників та чи населення регіону Примітки: 1 В проектні докучентації промислового підприємства вказують нормативне необхідне значення показника безпечності яке встановлюється як правило на підставі розрахунку прогнозу і в середньому характеризує підприємство на всьому протязі його існування 2. В процесі спорудження та експлуатації промислове підприємство характеризують оперативним поточним значенням показника безпечності який фактично реалізований в інтервалі часу що розглядається   ru показатель безопасности производственного персонала населения региона Частный показатель безопасности промышленного предприятия 1.7 количественно характеризующий его безопасность по отношению к производственному персоналу и или населению региона Примечания: 1. В проектной документации промышленного предприятия указывают нормативное требуемое значение показателя безопасности устанавливаемое как правило на основании расчета прогноза и усреднение характеризующее предприятие на всем интервале его существования 2. В процессе сооружения и эксплуатации промышленное предприятие харак-теризуют оперативным текущим значением показателя безопасности фактически реализуемым в рассматриваемом интервале времени   3.2 ризик добровільний Ризик для працівників промислового підпрємства   en voluntary risk ru риск добровольный Риск для персонала промышленного предприятия   3.3 ризик вимушений Ризик для населення та навколишнього середовища   ru риск принудительный Риск для населення и окружающей среды   3.4 ризик індивідуальний Значення ризику для конкретного Індивідуума   en individual risk ru риск индивидуальным Значение риска для конкретного индивидуума   3.5 ризик колективний Значення ризику для двох і більше індивідуумів   en collective risk ru риск коллективный Значение риска для двух и более индивидуумов   3.6 ризик віддалених наслідків Імовірність передчасної загибелі або генетичних пошкоджень організму під дією шкідливих або небезпечних факторів що виникли в результаті функціонування небезпечного підприємства   ru риск отдаленных последствии Вероятность преждевременной гибели или генетических повреждений организма под действием вредных или опасных факторов появившихся и результате функционирования опасного предприятия   3.7 середнє напрацювання до аварії і-го виду Математичне очікування напрацювання об'єкта до першої аварії і-го виду   ru средняя наработка до аварии і-го вида Математическое ожидание наработки объекта до первой аварии і-го вида   3.8 середнє напрацювання на аварію і-го виду Відношення сумарного напрацювання відновлюваного після аварії і-го виду об'єкта до математичного очікування кількості аварій і-го виду протягом цього напрацювання   ru средняя наработка на аварию і-го вида Отношение суммарной наработки восстанавливаемого после аварии і-го вида объекта к математическому ожиданию числа его аварий i-го вида в течение этой наработки   3.9 інтенсівность аварій і-го виду Умовна щільність імовірності виникнення аварії і-го виду яка визначається за умови щодо моменту часу який розглядається аврії і-го виду не було   ru интенсивность аварий і-го вида Условная плотность вероятности возникновения аварии і-го вида определяемая при условии что до рассматриваемого момента времени аварии i-го вида не было   3.10 імовірність відсутності невиникнення аварії і-го виду за нормальних умов функціонування об'єкта. Імовірність того що в межах заданого інтервалу аварія і-го виду за нормальних умов функціонування об'єкта не виникне ru вероятность отсутствия невозникновения аварии і-го вида при нормальных условиях функционирования объекта Вероятность того что в пределах заданного времени авария і-того вида при нормальных условиях функционирования объекта не возникнет   3.11 Імовірність відсутності невиникнення аварії і-го виду під час впливу на об'єкт j-го екстремального фактора Імовірність того що в межах заданного інтервалу часу аварія і-го виду під час впливу на об'єкт j-го екстремального фактора не виникне   ru вероятность отсутствия невоз-никновения аварии i-го вида при воздействии на объект j-гo экстремального фактора Вероятность того что в не пределах заданного времени авария і-го вида при воздействии на объект j-го экстремального фактора не возникнет   4 НОРМУВАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА КОНТРОЛЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ 4.1 нормування безпечності промислового підприємства Встановлення в нормативно-технічній та або конструкторський проектній докуменації кількісних та якісних вимог до безпечності. Примітка. Нормування безпечності включає: вибір номенклатури нормованих показників; техніко-економічне обгрунтування значень показників безпечності промислового підприємства та або його складових частин; установлення вимог до якості точності вірогідності та ін. вихідних даних; ідентифікацію потенційних небезпсчностей що Ініціюються промисловим підприємством установлення вимог до методів експертизи та контролю показників безпечності ризику протягом всього циклу існування підприємства об'єкта   ru нормирование безопасности промышленных предприятии Установление в нормативно-технической и или конструкторской проектной документации количественных и качественных требовании к безопасности Примечание. Нормирование безопасности включает выбор номенклатуры нормируемых показателей технико-экономическое обоснование значении показателей безопасности промышленного предприятия и или его составных частей задание требований к качеству точности достоверности и др исходных данных идентификацию потенциальных опасностей инициируемых промышленным предприятием задание требований к методам экспертизы и контроля показателей безопасности риска на всем протяжении цикла существования предприятия объекта   4.2 нормований показник безпечності промислового підприємства Показник безпечності значення якого регламентовано нормативно-технічною та або конструкторською проектною документацією промислового підприємства. Примітка. Як нормовані показники безпечності можуть бути використані один чи декілька показників включених до цього стандарту залежно від виду промислового підприємства ступеня його важливості умов виробництва наслідків реалізації потенційної небезпеки величини частки витрат на забезпечення безпечності промислового підприсмтва В обгрунтованних випадках допускається нормувати показники безпечності не зазначені в розділі 3 якщо вони не суперечать визначенням показників цього стандарту. Значення нормованих показників безпечності враховують під час визначення величини витрат на проектування спорудження та експлуатацію промислового підприємства термінів його промислового використанні та окупності   ru нормируемый показатель безопасности промышленного предприятия Показатель безопасности значение которого регламентировано нормативно-технической и или конструкторской проектной документацией промышленного предприятия. Примечание. В качестве нормируемых показателей безопасности могут быть использованы один или несколько показателей включенных в настоящий стандарт в зависимости от вида промышленного предприятия степени его важности условий производства последствий реализации потенциальных опасностей величины доли затрат на обеспечение безопасности промышленного предприятия В обоснованных случаях допускается нормировать показатели безопасности не указанные в разделе 3 если они не противоречат определениям показателей настоящего стандарта. Значения нормируемых показателей безопасности учитывают при определении величины затрат на проектирование сооружение и эксплуатацию промышленного предприятия сроков его промышленного использования и окупаемости   4.3 забезпечення безпечності Управління ризиком протягом усього циклу існування підприємства об'єкта відповідно до обраного установленного критерію сукупного ризику всіх потенційних небезпек що ініціюються промисловим підприємством   en safely ensuring ru обеспечение безопасности Управление риском на протяжения всего цикла существования предприятия объекта в соответствии с избранным заданным критерием совокупного риска множества потенциальных опасностей инициируемых промышленным предприятием   4.4 експертиза ризиків Процедура аналізу та оцінювання ризиків   ru экспертиза рисков Процедура анализа и оценивания рисков   4.5 аналіз ризиків Використання доступної інформації для ідентифікації потенційних небезпек що ініціюються промисловим підприємством та визначення відповідних їм ризиків показників безпеки працівників населення регіону та екологічних показників . Примітка. В загальному вигляді аналіз ризиків включає етапи визначення області аналізу ідентифікацію небезпек та визначення ризиків en risk evaluation ru анализ рисков Использование доступной информации для идентификации потенциальных опасностей инициируемых промышленным предприятием и определения соответствующих им рисков показателей безопасности производственного персонала населения региона и экологических показателей . Примечание. В общем случае анализ рисков включает этапы определения области анализа идентификации опасностей и определения рисков   4.6 ідентифікація небезпек Встановлення лля кожної з потенційних небезпек що ініціюються підпрнсмстпом: 1 подій що ініціюють небезпеку та умов їх реалізації; 2 імовірності виникнення; 3 джерела; 4 реципієнтів та природи впливу на них; 5 характеру та засобу виміру кількісного вираження ступеня впливу критичності небезпеки ; 6 сукупності факторів що збільшують або зменшують імовірність реалізації потенційної небезпеки а також факторів що посилюють або послаблюють її негативні наслідки   ru идентификация опасностей Установление для каждой из инициируемых предприятием потенциальных опасностей: 1 инициирующих событий и условий их реализации; 2 вероятности возникновения; 3 источника; 4 реципиентов и природы воздействия на них; 5 характера и способа измерения количественного выражения степени воздействия критичности опасности ; 6 совокупности факторов повышающих или понижающих вероятность реализации потенциальной опасности а также факторов усиливающих или ослабляющих ее негативные последствия   4.7 оцінювання ризиків Завершальний етап експертизи ризиків на якому їх значення в явному чи неявному вигляді включають до процесу прийняття рішень з метою виявити можливі варіанти забезпечення безпечності промислового підприємства   en risk estimation ru оценивание рисков Завершающий этап экспертизы рисков на котором их значения в явном или неявном виде включают в процесс принятия решений с целью выявления возможных вариантов обеспечения безопасности промышленного предприятия   4.8 контроль ризиків Процедура вироблення та ухвали рішень щодо керування ризиками їх реалізації та періодичної оцінки ефективності з використанням результатів експертизи ризиків як одного із джерел вихідних даних   ru контроль рисков Процедура выработки и принятия решений по управлению рисками их реализации и периодической оценки эффективности с использованием результатов экспертизы рисков в качестве одного из источников исходных данных   4.9 критерій безпеки Встановлені державними нормативними документами з безпеки значення параметрів та або характеристик наслідків аварії відповідно до яких обґрунтовується безпечність потенційно небезпечного об'єкта   en safety criterion ru критерий безопасности Установленные государственными нормативними документами по безопасности значения параметров и или характеристик последствий аварии в соответствии с которыми обосновывается безопасность потенциально опасного объекта   4.10 межі безпечної експлуатації Встановлені проектом значення параметрів технологічного процесу відхилення від яких може призвести до аварії   en safe operation limits ru пределы безопасной эксплуатации Установленные проектом значения параметров технологического процесса отклонения от которых могут привести к аварии   4.11 умови безпечної експлуатації Встановлені проектом мінімальні умови щодо кількості характеристик стану працездатності та умов технічного обслуговування систем пристроїв елементів важливих для безпеки за яких забезпечується дотримання меж безпечної експлуатації   en safe operation conditions ru условия безопасной эксплуатации Установленные проектом минимальные условия по количеству характеристикам состоянию работоспособности и условиям технического обслуживания систем устройств элементов важных для безопасности при которых обеспечивается соблюдение пределов безопасной эксплуатации   4.12 система пристрій елемент безпеки Система пристрій елемент призначені для виконання функцій безпеки які за характером виконуваних ними функцій поділяються на захисні локалізуючі забезпечуючі та керуючі   de Sicherheitssysteme Sicherheitsstellung Sicher-heitsclement ru система устройство элемент безопасности Система устройство элемент предназначенные для выполнения функций безопасности которые по характеру выполняемых ими функций разделяются на защитные локализующие обеспечивающие и управляющие   4.13 система пристрій елемент важлива для безпеки Система пристрій елемент безпеки а також система пристрій елемент нормальної експлуатації відмови яких порушують нормальну експлуатацію потенційно небезпечного об'єкта і можуть призвести до проектних та запроектних аварій   ru система устройство элемент важная для безопасности Система устройство элемент безопасности а также система устройство элемент нормальной эксплуатации отказы которых нарушают нормальную эксплуатацию потенциально опасного объекта и могут привести к проектным и запроектным авариям   4.14 внутрішній самозахист об'єктів Властивість об'єктів забезпечувати безпеку на основі природних зворотних зв'язків та процесів   ru внутренняя самозащищенность объектов Свойство объектов обеспечивать безопасность на основе естественных обратных связей и процессов     АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК УКРАЇНСЬКИХ ТЕРМІНІВ   анарія на промисловому підприємстві аварія позапросктна аварія проектна аналіз ризиків безпека населення матеріальних об'єктів навколишнього середовища безпечність промислового підприємства джерело біологічної або хімічної небезпеки джерело вибухонебезпечне джерело небезпеки джерело пожежної небезпеки джерело радіаційної небезпеки джерело шуму експертиза ризиків експлуатація нормальна забезпечення безпечності захист аварійний захист технологічний ідентифікація небезпеки імовірність відсутності невиникнення аварії і-го виду за нормальних умов експлуатації об'єкта імовірність відсутності невиникнення аварії і-го виду під час впливу на об'єкт j-гo екстремального фактору інтенсивність аварій і-го виду керування позапроектною аварією контроль ризиків критерій безпеки культура безпеки ліквідація наслідків аварії межі безпечної експлуатації напрацювання до аварії і-го виду середнє напрацюпання на аварію і-го виду середнє небезпека нормування безпечності промислового підприємства об'скт потенційно небезпечний оцінювання ризиків підприємство потенційно небезпечне підприємство промислове вибухонебезпечне підприємство промислове пожежонебезпечне підприємство промислове хімічно біологічно радіаційно небезпечне   1.10 1.12 1.11 4.5 1.3 1.4 2.2 2.4 2.1 2.6 2.3 2.5 4.4 1.8 4.3 1.16 1.17 4.6 3.10    3.11 3.9 1.13 4.8 4.9 1.18 1.15 4.10 3.7 3.8 1.1  4.1 1.5 4.7 1.6 2.8 2.10 2.7   підприємство промислове шумонебезпечне показник безпеки працівників населення регіону показник безпечності показник безпечності промислового підприємства нормований режим аварійний ризик вимушений ризик віддалених наслідків ризик добровільний ризик індивідуальний ризик колективний ризик промислового підприємства самозахист об'єктів внутрішній система пристрій елемент безпеки система пристрій елемент важлива для безпеки ситуація аварійна умови безпечної експлуатації   2.9 3.1 1.7 4.2 1.14 3.3 3.6 3.2 3.4 3.5 1.2 4.14 4.12 4.13 1.9 4.11   АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК НІМЕЦЬКИХ ТЕРМІНІВ Industriewerksrisiko Induslriewerkssicherheit Normalbelrieb Sicherheit Sicherheitssysteme Sicherheitsstellung Sicherheilselement Unfallzustand Unsicherheit Ursprung der Sicherheit   1.2 l.4 1.8 1.3 4.12 1.14 1.1 2.1   АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК АНГЛІЙСЬКИХ ТЕРМІНІВ   beyond the design-basisen accident beyond the design-basisen accident management collective risk design-basis assident emergency protection emergency situation hazard individual risk individual enterprise risk individual enterprise safety normal operation off-normal mode risk estimation risk evaluation safe operation conditions safe operation limits safety criterion safety culture safety ensuring security source of biological chemical hazard source of hazard source of noise source of radiation voluntary risk   1.12 1.13 3.5 1.11 1.16 1.9 1.1 3.4 1.2 1.4 1.8 1.14 4.7 4.5 4.11 4.10 4.9 1.18 4.3 1.3 2.2 2.1 2.5 2.3 3.2   АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК ФРАНЦУЗЬКИХ ТЕРМІНІВ   danger securite source do danger source de danger biologique chemique   1.1 1.3 2.1 2.2   АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК РОСІЙСЬКИХ ТЕРМІНІВ   авария запроектная авария на промышленном предприятии авария проектная анализ рисков безопасность безопасность промышленного предприятия вероятность отсутствия невозникновения аварии і-го вида при воздействия на объект j-гo экстремального фактора вероятность отсутствия невозникновения аварии i-го вида при нормальных условиях функционирования зашита аварийная защита технологическая идентификация опасностей интенсивность аварий і-го вида источник биологической или химической опасности источник взрывоопасный источник опасности источник пожарной опасности источник радиационной опасности источник шума контроль рисков критерий безопасности культура безопасности ликвидация последствий аварии наработка до аварии і -го вида средняя наработка на аварию і-го вида средняя нормирование безопасности промышленного предприятия обеспечение безопасности опасность оценивание рисков показатель безопасности показатель безопасности производственного персонала населения региона показатель безопасности промышленного предприятия нормируемый пределы безопасной эксплуатации предприятие потенциально опасное предприятие промышленное взрывоопасное предприятие промышленное пожароопасное предприятие промышленное химически биологически радиационно опасное предприятие промышленное шумоопасное режим аварийный риск добровольный риск индивидуальный риск коллективный риск отдаленных последствий риск принудительный риск промышленного предприятия самозащищенность объекта внутренняя система устройство элемент безопасности система устройство элемент важные для безопасности ситуация аварийная управление запроектной аварией условия безопасной эксплуатации экспертиза рисков эксплуатация нормальная   1.12 1.10 1.11 4.5 1.3 1.4   3.11 3.10 1.16 1.17 4.6 3.9 2.2 2.4 2.1 2.6 2.3 2.5 4.8 4.9 1.18 1.15 3.7 3.8 4.1 4.3 1.1 4.7 1.7 3.1 4.2 4.10 1.6 2.8 2.10 2.7 2.9 1.14 3.2 3.4 3.5 3.6 3.3 1.2 4.14 4.12 4.13 1.9 1.13 4.11 4.4 1.8   ДОДАТОК А довідковий А1 Загальнотехнічні та екологічні терміни А.1.1 промислове підприємство Державна змішана спільна іноземна кооперативна виробнича одиниця декілька одиниць що діє на території держави і створена з мстою одержання товарної продукції   de Industriewerk en industrial enterprise ru промышленное предприятие Государственная смешанная совместная иностранная кооперативная или другая производственная единица объединение единиц созданная с целью получения товарной продукции и действующая на территории страны   А.1 .2 реципієнт Об' єкт негативного впливу небезпеки ініційованої промисловим підприємством Примітка. Реципієнтами можуть бути люди флора та фауна урбанизовані та сільськогосподарські території об'єкти рекриації території що особливо охороняються національні парки заповідники заказники та ін. інші матеріальні об'єкти будь якої форми власності   ru реципиент Объект негативного воздействия опасности инициируемой промышленным предприятием Примечание. В качестве реципиентов могут выступать: люди флора и фауна урбанизированные и сельскохозяйственные территории объекты рекреации особо охраняемые территории национальные парки заповедники заказники и т.д. а также Другие материальные объекты любой формы собственности А.1.3 цикл існування промислового підприємства Календарний строк підведений для виконання таких робіт: 1 вибір технології виробництва; 2 розробка та виготовлення устаткування та обладнання; 3 вибір проммайданчика; 4 проектування; 5 будівництпо; 6 уведення в дію; 7 експлуатація; 8 зняття з експлуатації; 9 ліквідація підприємства   ru цикл существования промышленного предприятия Календарный срок отведенный на выполнение следующих работ: 1 выбор технологии производства; 2 разработка и изготовление оборудования; 3 выбор промплощадки; 4 проектирование; 5 строительство; 6 ввод в эксплуатацию; 7 эксплуатация; 8 снятие с эксплуатации; 9 ликвидация предприятия   А. 1.4 експлуатувальна організація Юридична особа уповноважена власником потенційно небезпечного підприємства що взяло на себе зобов'язання і відповідальність згідно з законодавством за діяльність власними силами чи з залученням інших підприємств організацій на всіх етапах циклу існування підприємства об'єкту і має дозвіл ліцензію відповідного державного органу регулювання безпеки на таку діяльність   en operating organization ru эксплуатирующая организация Юридическое лицо уполномоченное владельцем потенциально опасного предприятия объекта которое взяло на себя обязательство ц ответственность в соответствии с законодательством осуществлять собственными силами или с привлечением других предприятии организаций деятельность потенциально опасного объекта на всех этапах цикла существования н имеет разрешение лицензию соответствующего государственного органа регулирования безопасности на осуществление этой деятельности   А. 1.5 ліцензія на право діяльності Офіційний документ державного органу регулювання безпеки що видасться юридичній особі па право діяльності пов'язанної із створенням та використанням потенційно небезпечного об'єкта або продукції і встановлює спеціальні умови для реалізації цієї діяльності   ru лицензия на право осуществления деятельности Официальный документ государственного органа регулирования безопасности выдаваемый юридическому лицу на право осуществления деятельности связанной с созданием н использованием потенциально опасного объекта или продукции и устанавливающий специальные условия при осуществлении данной деятельности   А. 1.6 критична відмова Відмова в технологічному устаткуванні об'єкта або помилка персоналу які не можуть бути усунені засобами технологічного захисту або персоналом об'єкта в умовах її виникнення а тому призводять до появи вихідної події аварії en critical failure ru критический отказ Отказ в технологическом оборудовании объекта или ошибка персонала которые не могут быть устранены средствами технологической зашиты или персоналом объекта в условиях его возникновения а потому приводят к появлению исходного события аварии А.1.7 випробування на безпечність продукції промислового підприємства   ru испытания на безопасность продукции промышленного предприятия   А.2 Екологічні терміни   А. 2.1 екологічний паспорт промислового підприємства Норма гивно-тсхнічммй документ яким містить дані про використання підприємством pecурсів природних вторинних та ін. і визначсння вплину його виробництва на напколишнє середовище   ru экологический паспорт промышленного предприятия Нормативно-технический документ включающий данные по использованию предприятием ресурсов природных вторичных и др. и определению влияния его производства на окружающую среду   А. 2. 2 еколопчна безпека Відсутність дій станів та процесів які прямо чи непрямо призводить до суттєвих збитків для навколишнього природного середовища населення та матеріальних об'єктів   ru экологическая безопасность Отсутствие действий состоянии и процессов прямо или косвенно приводящих к существенному ущербу для окружающей природной среды населения и материальных объектов   А.2. 3 екологічний показник безпеки Кількісна характеристика одного чи декількох аспектів безпеки що відображає вплив промислового шдприсмства на на-вколишнє середовище   ru екологический показатель безопасности Количественная характеристика одного или нескольких аспектов безопасности отражающая влияние промышленного предприятия на окружающую среду   А 2 4 екологічний критерій безпеки Сукупність ознак на основі яких здійснюється класифікація та типологія екологічної безпеки підприємств   ru экологический критерий безопасности Совокупность признаков на основе которых производится классификация и типология экологической безопасное предприятия   А. 2.5 види шкідливих впливів Негативні зміни стану навколишнього середовища що відрізняються за характером перетворюючої сили   ru виды вредных воздействій Негативные изменения состояния окружающей среды отличающиеся по характеру преобразовательной силы   А.2.6 синергетичний вплив Комплексний позитивний негативний вплив кількох чинників при якому загальний ефект виявляється іншим ніж при впливі кожного чинника окремо   ru синергетическое воздействие Комплексное позитивное негативное воздействие нескольких факторов при котором общий эффект оказывается иным чем при воздействии каждого фактора в отдельности   А 2. 7 екологічний ризик Імовірність негативних наслідків від сукупності шкідливих впливів на навколишнє середовище які спричиняють незво-ротну деградацію екосистем   ru экологический риск Вероятность неблагоприятных последствий от совокупности вредных воздействий на окружающую среду вызывающей необратимую деградацию экосистем   А. 2. 8 екологічні реципієнти Самовідновлювані біотичні спільноти екологічних ніш різних територіальних рівнів які с прямою чи непрямою народногосподарською цінністю   ru экологические реципиенты Самовозобновляющиеся биотические общности экологических ниш различных территориальных уровнен представляющих прямую или косвенную народнохозяйственную ценность   А. 2. 9 відходи виробництва Частина основних чи допоміжних ресурсів що не використовується або утворюється в технологічному процесі яка виводиться з процесу з метою розсіяння захоронения в природному середовищі рекуперації або утилізації   ru отходы производства Остатки сырья материалов полуфабрикатов образовавшиеся при производстве продукции или выполнении работ и утратившие полностью или частично свои потребительские свойства   А.2..10 промислові відходи Відходи виробництва а також залишки сировини матеріалів напівфабрикатів що утворилися під час виробництва продукції або виконання робіт із спорудження чи обслуговування підприємства і втратили повністю або частково первинні споживчі властивості   ги промышленные отходы Отходы производства а также остатки сырья материалов полуфабрикатов образовавшихся при производстве продукции или выполнении работ по сооружению или обслуживанию предприятия или утратившие полностью или частично исходные потребительские свойства   А.2.11 забруднення атмосферного повітря Привнесення у повітря або утворення в ньому фізичних агентів хімічних речовин чи організмів що негативно впливають на життєдіяльність людини або завдають шкоди матеріальним цінностям   en contamination of atmosphere ru загрязнение атмосферного воздуха Привнесение в воздух или образование в нем физических агентов химических веществ или организмов неблагоприятно воздействующих на среду жизнедеятельности человека или наносящих урон материальным ценностям   А.2.12 забруднення поверхневих та підземних вод Привнесення у воду або утворення в ній фізичних хімічних чи біологічних агентів що негативно впливають на середовище проживання або завдають шкоди матеріальним цінностям   ги загрязнение поверхностных и подземных вод Привнесение в воду или образование в ней физических химических или биологических агентов неблагоприятно воздействующих на среду жизни или наносящих урон материальным ценностям   А.2. 13 забруднення ґрунтового покрову Привнесення або виникнення в грунті нових звичайно не характерних для нього фізичних хімічних чи біологічних агентів або перевищення в часі що розглядається середньобагаторічного рівня концентрації перелічених агентів   en soil contamination ru загрязнение почвенного покрова Привнесение и возникновение в почве новых обычно не характерных для нее физических химических или биологических агентов или превышение в рассматриваемое время естественного среднемноголетнего уровня концентрации перечисленных агентов   А.2.14 порушення поверхні землі Сукупність різноманітних видів змін природного стаї. у земної поверхні внаслідок техногенної діяльності та несприятливих природних процесів і явищ   ru нарушенность поверхности земли Совокупность различных видов изменения естественного состояния земной поверхности в результате техногенной деятельности и неблагоприятных природных процессов и явлений   А. 2. 15 зона спостереження Територія навколо потенційно небезпечного промислового підприємства ще встановлюється проектною документацією відповідно до державних нормативних документів в межах якої протягом усього циклу існування цього підприємства експлуатуюча його організація і державні органи зобов'язані вести контроль за екологічною ситуацією   de Aufsihisbereich ru зона наблюдения Территория вокруг потенциально опасного промышленного предприятия устанавливаемая проектной документацией в соответствии с государственными нормативными документами в пределах которой на протяжении всего цикла существования этого предприятия эксплуатирующая его организация и государственные органы обязаны вести контроль за экологической обстановкой   А. 2. 16 регіон розміщення промислового підприємства Територія органів адміністративного поділу районного міського рівня яка хоч би частково опинилася в зоні спостереження   ru регион размещения промышленного предприятия Территория органов административного деления районного городского уровня которая хотя бы частично оказалась в зоне наблюдения   А. 2. 17 зона впливу промислового підприємства Зона у межах якої виявляються екологічні збурення в навколишньому середовищі   ru зона воздействия промышленного предприятия Зона в пределах которой проявляются экологические возмущения в окружающей среде   А. 2. 18 зона забруднення иро-миимовсно підприємства Територія н'івколо джерела забруднення в межах якої приземний шар атмосферного попітря забруднений шкідливими ре-човимами що міститься в промислових викидах у концентраціях які перепитують допустимі норми   ги зона загрязнения промышленного предприятия Территория вокруг источника загрязнения в пределах которой приземний слои атмосферного воздуха загрязнен вредными веществами содержащимися в производственных выбросах а концентрациях превышающих допустимые нормы   А.2.19 санітарно-захісна зона Територія навколо потенційно небезпечного підприємства в межах якої заборонено прожинання населення та ведення господарської діяльності і розміри встановлююються проектною документацією за погодженням з органами державного регулювання безпеки відповідно до де-ржавних нормативих документів.   ru санитарно-защитная зона Территория вокруг потенциально опасного предприятия в пределах которой запрещено проживание населения и ведение хозяйственной деятельности и размеры которой уста-навливаются проектной документацией по согласованию с органами государственного регулирования безопасности в соответствии с государственными нормативными документами.   А.2.20 pecypcoємність промислового підприємства Кількість ресурсів що використовуються для виробництва одиниці продукції   ru ресурсоемкость промышленного предприятия Количество ресурсов используемых для производства единицы продукции   А.2.21 гранично допустима концентрація ГДК Вміст шкідливих речовин в природних середовищах в обсягах що становлять критичну небезпеку для людини та інших репиціентів   de Maximal zulassige Konzentrationen ru предельно допустимая концентрация ПДК Содержание вредных веществ в природных средах в объемах представляющих собой критическую опасность для людей и других реципиентов   А. 2. 22 гранично допустимі викиди в атмосферу промисловими підприємствами Маса викидів шкідливих речовин за одиницю часу від одного чи декількох джерел забруднення атмосферного повітря з урахуванням перспективи розвитку підприємств та розсіювання шкідливих речовин в атмосфері що утворюють навколоземну концентрацію яка не перевищує ГДК   ru предельно допустимые выбросы в атмосферу промышленными предприятиями Масса выбросов вредных веществ за единицу времени от одного или нескольких источников загрязнения атмосферного воздуха с учетом перспективы развития предприятия и рассеивания вредных веществ в атмосфере образующих околоземную концепт рацию не превышающую ПДК   А. 2. 23 еколого-економічні збитки від забруднення навколишнього середовища Збитки народного господарства зумовлені забрудненням навколишнього середовища та зменшенням природних і промислових ресурсів зони впливу промислового підприсмства в тому числі зниження екологічної місткості порушення екологічної рівноваги та погіршення життєдіяльності населення   ru эколого-экономический ущерб от загрязнения окружающей среды Убытки народного хозяйства обусловленные загрязнением окружающей среды и снижением природных и промышленных ресурсов зоны воздействии промышленного предприятия включая снижение экологической емкости нарушение экологического равновесия и ухудшение жизнедеятельности населення   А. 2. 24 екологічна місткість Здатність екосистеми зони впливу промислового підприємства сприймати різні види шкідливих впливів зберігаючи при цьому свою сталість   ru экологическая емкость Способность экосистемы зоны воздействия промышленного предприятия воспринимать различные виды вредных воздействий сохраняя свою устойчивость   А. 2. 25 екологічна рівновага Баланс природних компонентів що утворюють середовище та природних процесів який забезпечує підтримку екосистеми в якісно визначеному стані характерному для даної географічної місцевості та геологічного періоду   ru экологическое- равновесие Баланс естественных средообразующих компонентов и природных процессов обеспечивающий поддержание экосистемы в качественно определенном состоянии характерном для данного географического места и геологического периода   ДОДАТОК Б довідковий Пояснення до термінів наведеннях у стандарті Наведені нижче пояснення не є вичерпними характеристиками тсрмінін стандарту - вони лише додатково пояснюють та ілюструють найбільш важливі положення. До терміну «Показник безпечності» п.1.7 Показник безпеки кількісно характеризує ступінь у якому конкретному промисловому підприємству притаманні певні властивості що обумовлюють його безпечність. Так показниками безпечності підприємства щодо виробничого персоналу можуть бути віропдність роботи технологічного устакування час спрацьовування захисту пристроїв електрична міцність ізоляції і струмопровідних частин з якими можливий мимовільний контакт робітників. До екологічних показників безпечності промислового підприємства можуть бути віднесені такі як вміст шкідливих домішок що викидаються в навколишнє середовище шкідливих часток газів випромінювань під час зберігання транспортування експлуатації або споживання продукції промислового підприємства. Показчик безпечності може мати вимірність наприклад вміст шкідливих домішок що викидаються в навколишнє середовище або не мати її наприклад вірогідність безвідмовної роботи технологічного устаткування . До термінів «Хімічно біологічно радіаційне небезпечне промислове підприємство» «Вибухонебезпечне промислове підприємство» «Шумонебезпечне промислове підприємство» «Пожежонебсзпечне промислове підприємство» п.п.2.7; 2.8; 2.9 2.10 Види промислових підприємств визначаються згідно з ГОСТ 14.004 термін 19 залежно під основною потенційно небезпечного об'єкта виробництва. ІНФОРМАЦІЙНІ ДАНІ 1. РОЗРОБЛЕНО І ВНЕСЕНО НВО «Київський інститут автоматики»; НТЦ з ядерної та радіаційної безпеки при Держкомітеті України з ядерної та радіаційної безпеки; ДНВП "Топаз-Інформ"; РВПС України АН України РОЗРОБНИКИ: В. Ф. Борстінськиїі І. К. Бистрякон к.т.н; О.О. Бнчков к.т.н; В.М. Глигало Г О. Копчинськиіі О.Г. Кордюк Ю.М. Крохмаль В.Л. Макаров д.ф.-м.н.; С. С. Огородиік д.т.н.; В.Г. Сахаєв д.е.н ; Є.В. Хлобистов О.А. Хлобистова к.т.н. керівник розробки 2. ЗАТВЕРДЖЕНО ї ВВЕДЕНО В ДІЮ наказом Держстандарту України № 208 від 27 грудня 1993 р. 3. ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ