ДСТУ Б А.1.1-5-94

ДСТУ Б А.1.1-5-94 ССНБ. Загальні фізико-технічні характеристики та експлуатаційні властивості будівельних матеріалів. Терміни і визначення

ДСТУ Б А.1.1-5-94 ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ Система стандартизації і нормування в будівництві ЗАГАЛЬНІ ФІЗИКО-ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ Терміни та визначення ДЕРЖКОММІСТОБУДУВАННЯ УКРАЇНИ КИЇВ ДСТУ Б А. 1.1-5-94 Передмова 1 РОЗРОБЛЕНО Українським ніауково-дослідним та проектно-конструкторським інститутом будівельних матеріалів та виробів НДІБМВ Грицай Л.І. к.т.н.; Червяков Ю.М. к.т.н. ; Науково-дослідним інститутом в'яжучих речовин і матеріалів ім. В.Д. Глуховського при Київському Державному технічному університеті будівництва і архітектури НДІВМ при КДТ УБА Рунова Р.Ф. д.т.н.; Майстренко А.А. к.т.н. 2 ВНЕСЕНО Управлінням державних нормативів та стандартів Мінбудархітектури України 3 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ Наказом Міністерства України у справах будівництва і архітектури № 83 від 12.04.94 4 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ ДСТУ Б А. 1.1-5-94 С.1 ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ =================================================================================== Система стандартизації і нормування в будівництві ЗАГАЛЬНІ ФІЗИКО-ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ Терміни та визначення Система стандартизации и нормирования в строительстве ОБЩИЕ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ Термины и определения Standardization and normalization systems in construction GENERAL PHYSICAL AND TECHNICAL CHARACTERISTICS AND EXPLOITATION PROPERTIES OF BUILDING MATERIALS Terms and definitions ================================================================================= Чинний від 1994-10-01 1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ 1.1 Цей стандарт установлює терміни та визначення понять у галузі будівельних матеріалів що стосуються їх загальних фізико-технічних характеристик та експлуатаційних властивостей. 1.2 Терміни регламентовані в цьому стандарті обов'язкові для використання в усіх видах нормативної документації у довідковій та навчально-методичній літературі що належить до галузі будівельних матеріалів а також для робіт з стандартизації або при використанні результатів цих робіт включаючи програмні засоби для комп'ютерних систем. ДСТУ Б А. 1.1-5-94 С.2 1.3 Вимоги стандарту чинні для використання в роботі підприємств установ організацій що діють на території України технічних комітетів з стандартизації науково-технічних та інженерних товариств міністерств відомств . 2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ У даному стандарті використані положення таких документів: ДСТУ 1.2-93 Державна система стандартизації України. Порядок розроблення державних стандартів. ДСТУ 1.5-93 Державна система стандартизації України. Загальні вимоги до побудови викладу оформлення та змісту стандартів. КНД 50-011-93 Основні положення та порядок розробки стандартів на терміни та визначення З ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ 3.1 Для кожного поняття встановлено один стандартизований термін. 3.2 Подані визначення можна в разі необхідності розвивати шляхом введення до них похідних ознак які доповнюють значення термінів що використовуються. Доповнення не можуть порушувати обсяг і зміст понять визначених у стандарті. 3.3 У стандарті як довідкові подані німецькі de англійські en французькі fr та російські ru відповідники стандартизованих термінів а також визначення російською мовою. 3.4 У стандарті наведені абетковий покажчик термінів українською мовою та абеткові покажчики іншомовних відповідників стандартизованих термінів кожною мовою окремо. 4 ФІЗИКО-ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТРУКТУРА ТА РОЗМІРИ 4.1.1 структура матеріалу de Strukturmaterials en structure of material fr structure d'un mat riau ru структура материала Організація взаємного Организация взаимного рас- розташування компо- положения компонентов нентів матеріалу материала 4.1.2 лінійні розміри de Langenmasse en linear dimensions fr dimensions lin?aires ru линейные размеры Розміри довжини шири- Размеры длины ширины и ни та товщини виробів толщины изделий которые які виміряні стандарти- замерены стандартизиро- зованими контактними ванными контактными ин- інструментами струментами 4.1.3 граничні відхилення від de Grenzabmass номінальних розмірів en ultimate deviations from nominal dimensions fr d viations limites de dimen- sions nominale ru предельные отклонения от номинальных размеров ДСТУ Б А.1.11-5-94 С. 3 Допустима різниця між Допустимая разница между виміряними розмірами измеренными размерами виробів та номінальними изделий и номинальными 4.1.4 різниця довжин de Diagonall?ngendifferenz діагоналей еn difference in logth of diagonal fr dilff rence en longueur de diagonales ru разница длин и диагоналей Допустима різниця до- Допустимая разница длин вжин діагоналей для диагоналей для изделий виробів які мають фор- имеющих форму паралле- му паралелограма лограма 4.1.5 різнотовщинність de Dickenunterschied en variationsin thickness fr cart d' epaisseur ru разнотолщинность Різниця між найбільшим Разность между наиболь- і найменшим значення- шим и наименьшим значе- ми одержаними при ниями полученными при вимірюванні товщини измерении толщины изде- виробу лия 4.1.6 допуск розміру de MaЯtoleranz en dimensional tolerance fr tol rance dimensionnelle ru допуск размера Різниця між найбіль- Разность между наиболь- шими і найменшими шими и наименьшими про- проектними розмірами ектными размерами изделия виробу 4.1.7 набрякання de Quellen en swelling fr gonflement ru набухание Властивість матеріалу Свойство материала увели - збільшувати об'єм внас- чивать объем вследствие лідок вбирання води що впитывания воды выражен- виражається у частках ное в долях единицы или одиниці або відсотках від процентах от начального початкового об'єму объема 4.1.8 усадка de Schwindung en shrinkage fr retrait ru усадка Зменшення лінійних Уменьшение линейных раз- розмірів і об'єму виробу меров и объема изделия при при формуванні струк- формировании структуры тури матеріалу материала 4.1.9 питома поверхня de Spezifische Oberflache en specific surface fr surface sp cifique ru удельная поверхность Відношення площі по- Отношение площади по- поверхні частки до її маси верхности частицы к ее массе ДСТУ Б А.1.11-5-94 С.4 4.1.10 зерновий склад de Kornzusainmensetzung en granular composition fr composition granulaire ru зерновой состав Вміст у матеріалі зерен Содержание в материале певних розмірів у межах зерен определенных разме- встановлених стандар- ров в пределах установлен- том ных стандартом 4.1.11 тонкість помелу de Feinheit en milling fineness fr finesse de broyage ru тонина помола Характеристика дис- Характеристика диспер- персності матеріалу cности материала после по- після помелу що вира- мола выражаемая массовой жена масовою часткою у долей в процентах остатка відсотках залишку по- порошка на одном или не- рошку на одному або де- скольких контрольных си- кількох контрольних си- тах или величиной удельной тах або величиною пито- поверхности порошка мої поверхні порошку 4.2 ХАРАКТЕРИСТИКИ ПО МІЦНОСТІ 4.2.1 міцність de Festigkeit en strength fr r sistance ru прочность Здатність матеріалу чи- Способность материала со- нити опір руйнуванню від противляться разрушению дії напруг які виникають от действия напряжений у ньому під впливом возникающих в нем под вли- прикладеного наванта- янием приложенной нагру- ження зки 4.2.2 марка матеріалу по de Stoffestigkeitaklasse міцності en resistance of material mark fr r sistance de matgue de mati re ru марка материала по прочности Граничне значення міц- Предельное значение про- ності матеріалу в ін- чности материала в интер- тервалі встановленому вале установленном стан- стандартом дартом 4.2.3 границя міцності при de Biegefestigkeit згині en ultimate bending strength fr limite de flexion ru предел прочности при изгибе Умовна напруга яка Условное напряжение со- відповідає найбільшому ответствующее наибольшей навантаженню що вит- нагрузке выдерживаемой римує зразок матеріалу образцом материала при при випробуванні на згин испытании на изгиб до мо - до моменту руйнування мента разрушения 4.2.4 границя міцності при de Druckfestigkeit стиску en compression strength fr r sistance ? la compression ДСТУ Б А.1.11-5-94 С.5 ru предел прочности при сжатии Умовна напруга яка Условное напряжение со- відповідає найбільшому ответствующее наибольшей навантаженню що вит- нагрузке выдерживаемой римує зразок при ви- образцом при испытании на пробуванні на стиск до сжатие до момента разру- моменту руйнування шения 4.2.5 границя міцності при de Zugfestigkeit розтягуванні en tensile strength fr r sistance ? la traction ru предел прочности при растяжении Умовна напруга яка Условное напряжение со- відповідає найбільшому ответствующее наибольшей навантаженню що вит- нагрузке выдерживаемой римує зразок при випро- образцом при испытании на буванні на розтягування растяжение до момента раз- до моменту руйнування рушения 4 2.6 міцність на злом de Bruchfestigkeit en breaking strength fr r sistance ? la rupture ru прочность на излом Значення руйнівного на- Значение разрушающей навантаження яке прикла- грузки приложенной к се- дене на середину зразка редине лежащего на двух що лежить на двох опорах образца 4.2.7 міцність при стисканні de Zylinderruckfestigkeit в циліндрі en compression strength in cylinder fr r sistance ? la соmpression dans un cylindre ru прочность при сдавлива- нии в цилиндре Здатність сипкого мате- Способность сыпучего ма- ріалу протидіяти зусил- териала противостоять уси- лям які виникають при лиям возникающим при стисканні матеріалу в сжатии материала в цилиндре циліндрі при стандарт- при стандартных испытани- них випробуваннях ях 4.2.8 міцність на стиск при de Druckfestigkeit bei Deforma- 10% -ній деформації tion 10% en compression strength at 10% dcfomation fr r sistance ? la compression ? 10% de d formation ru прочность на сжатие при 10% -ной деформации Здатність матеріалу стис- Способность материала катися до значень які сжиматься до значений со- складають 10% від почат- ставляющих 10% первона- кових розмірів зразка при чального размера образца стандартних випробуван- при стандартных испытаниях нях ДСТУ Б А.1.11-5-94 С.6 4.2.9 пружність de Elastizitat en elasticity fr lasticit? ru упругость Властивість матеріалів Свойство материалов изме- змінювати під дією на- нять под действием нагруз- вантаження свою форму ки свою форму и объем без та об’єм без ознаки руй- признаков разрушения и нування та відновлювати восстанавливать их после їх після припинення дії прекращения действия де- деформуючих сил формирующих сил 4.2.10 жароміцність de Hitzefestigkeit en high-temperature strength fr r sistance m ganique ? chaud ru жаропрочность Властивість матеріалів Свойство материалов сопро- чинити опір деформуван- тивляться деформированию ню та руйнуванню під и разрушению под воздей- дією механічних наван- ствием механических нагру- тажень при температурах зок при температуре 200- 200-2000 оС оцінюється 2000о С оценивается сопро- опором повзучості ко- тивлением крат- роткочасною та довго- ковременной и длительной часною міцністю довго- прочностью длительной частною пластичністю. пластичностью 4.2.11 пластичність de Plastizitat en plasticity fr рlastisit? ru пластичность Властивість мaтеріалів Свойство материалов изме- змінювати безруйнуван- нять без разрушения форму ня форму та розміри під и размеры под влиянием впливом навантаження нагрузки или внутренних або внутрішніх напруг напряжений устойчиво со- стійко зберігаючи утво- храняя образовавшиеся рену форму і розміри фoрму и размеры после пре- після припинення цього кращения этого влияния впливу 4.2.12 короткочасна міцність de Kurzzeitfestiakeit en short-term strength fr r sistance de courte dur e ru кратковременная прочность Властивість матеріалу Свойство материала харак- що характеризується теризуемое максимальным максимальною напру- напряжением при котором гою при якій він руй- он разрушается под действи- нується під дією зроста- ем нарастающей в течение ючого протягом декіль- нескольких минут растяги- кох хвилин розтягуючо- вающей нагрузки го навантаження 4.2.13 довгочасна міцність de Dauerstandfestigkeit en long-term strength fr r sistance de longue dur e ru длительная прочность Властивість матеріалу Свойство материала сопро- протидіяти руйнуванню тивляться разрушению при при довгочасній дії ста- длительном воздействии ста- тичного навантаження тической нагрузки и высо- та високої температури кой температуры ДСТУ Б А.1.11-5-94 С.7 4.2.14 динамічна міцність de dynamische Festigkeit en dynamic strength fr r sistance dynamique ru динамическая прочность Властивість матеріалу Свойство материала сопро- протидіяти деформуван- тивляться деформированию ню або руйнуванню при или разрушению при дина- динамічному наванта- мической нагрузке женні 4.2.15 електрична міцність de elektrische Festigkeit en dielectric strength fr rigidit di lectrique ru электрическая прочность Властивість електроізо- Свойство электроизоляци- ляційного матеріалу - онного материала-диэлек- діелектрика - зберігати трика - сохранять электри- електричний опір в елeк- ческое сопротивление в ричних полях великої электрических полях боль- напруги у нормованих той напряженности в нор- межах мируемых пределах 4.2.16 ударна міцність de Scheagtestigkeit en impact strength fr r sistance au choc ru ударная прочность Властивість матеріалу Свойство материала сопро- протидіяти руйнуванню тивляться разрушению при при короткочасному кратковременной нагрузке навантаженні ударного ударного характера характеру 4.3 ПОРИСТІСТЬ ТА ПУСТОТНІСТЬ 4.3.1 пористість de Роrositдt en porosity fr porosit? ru пористость Ступінь насиченості ма- Степенъ насыщенности ма- теріалу повітряними териала воздушными вклю - включеннями у вигляді чениями в виде пор пор 4.3.2 уявна пористість de Scheinporositat en apparent porosity fr porosit? apparente ru кажущаяся пористость Відношення об'єму пор Отношение объема пор за- які займає вода що пог- нимаемых водой поглощен- линуга матеріалом до ной материалом к его объ- його об'єму ему 4.3.3 істинна пористість de Echtporosit?t en true porosity fr vraie porosit? ru истинная пористость Сумарний об'єм всіх пор Cуммарный объем всех пор відкритих і закритих до открытых и закрытых к общему загального об’ єму мате- объему материала ріалу 4.3.4 відкрита пористість de Geцffnete Porosit?t en opened porosity fr porosit? ouverte ru открытая пористость Відносний об’єм пор які Относительный объем пор сполучаютъся із зовніш- сообщающихся с внешней нім середовищем средой ДСТУ Б А.1.11-5-94 С.8 4.3.5 эакрита пористість de Deschlossene Porositдt en closed porosity fr porosit? ferm?e ru закрытая пористость Відносний об'єм пор які Относительный объем пор не сполучаються із зов- не сообщающихся с внеш- нішнім середовищем ней средой 4.3.6 адсорбційна здатність de Adsoiptionsf?chigkeit еn adsorption power fr pouvoir d’adsorption ru адсорбционная способность Здатність матеріалу вби - Cпособность материала пог- рати своєю поверхнею лощатьсвоей поверхностью речовини з газоподібного вещества из газообразной чи рідкого середовища или жидкой среды 4.3.7 міжзернова пустотність de K?nigl??re en intergrain hollowness fr vacuitй intergranulaire ru мeжзерновая пустотность Відношення об'єму про- Отношение объема про- стору у матеріалі не за- странства в материале не йнятого зернами запов- занятого зернами заполни- нювачя до загального теля к общему объему ма- об'єму матеріалу в на- териала в насыпном состо- сипному стані янии 4.3.8 спученість de Bl?lienliiliipkeit en expansion power fr pouvoir d'expansion ru вспучиваемость Здатність мінерала або Способность минерала гірської породи різко или горной породы резко збільшуватися в об’ємі увеличиваться в обьеме при швидкому нагріванні при быстром нагреве или або за рахунок хімічних за счет химических реакций реакцій 4.4 ХАРАКТЕРИСТИКИ ВОЛОГОСТІ 4.4.1 вологість de Feucntigkeit en moisture content fr teneur en eau ru влажность Вміст у матеріалі вільної Содержание в материале води свободной воды 4.4.2 абсолютна вологість de Absolute Feuchtigkeit en absolute humidity fr humidit? absolue ru абсолютная влажность Відношення маси воло- Отношение массы влаги ги яка знаходиться у содержащейся в материале матеріалі до маси сухого к массе сухого материала матеріалу 4.4.3 відносна вологість de Relative Feuchtigkeit en relative humidity fr humiditй relative ru относительная влажность ДСТУ Б А.1.11-5-94 С.9 Відношення маси воло- Отношение массы влаги ги що знаходиться у содержащейся в материале матеріалі до маси його у к массе его во влажном со- вологому стані стоянии 4.4.4 сорбцій на вологість de Sorptionsfcuchtigkeit en sorption humidity fr humiditй de sorption ru сорбционная влажность Відношення максималь- Отношение предельного но можливої кількості количества влаги погло- вологи поглинутої з щенной из воздуха сухим повітря сухим матеріалом материалом к массе его в су- до маси його в сухому стані хом состоянии 4.4.5 сорбційне зволоження de Sorptionsanfeuchten en Sorption damping fr aptitude ? la sorption de l‘humidit? ru сорбционное увлажнение Вбирання матеріалом Поглощение материалом вологи у пароподібному влаги в парообразном со- стані з навколишнього стоянии из окружающего повітря в умовах випро- воздуха в условиях испыта- бувань визначених стан- ний определенных стандар- дартом том 4.4.6 вологовіддача de Feuchtigkeitsabgabe en water yielding capacity fr rendement d'eau ru влагоотдача Здатність матеріалу від- Способность материала давати воду при зміні тем- отдавать воду при смене тем- ператури і вологості на- пературы и влажности ок- вколишнього середови- ружающей среды щa 4.4.7 водопоглинання de Wasscraufnahme en water absorptіon fr absorption d'eau ru водопоглощение Властивість матеріалу Свойство материала впиты- вбирати та затримувати в вать и удерживать в себе собі воду що оцінюється воду оцениваемое отноше- відношенням кількості нием количества поглошен- увібраної води до маси ной воды к массе сухого ма- cvxoro матеріалу териала 4.4.8 водопроникність de Wasserdurchl?ssigkeit en water permeability fr perm?abilit? ? l'eau ru водопроницаемость Властивість матеріалу Свойство материала пропус- пропускати через себе во- кать через себя воду под дав- ду під тиском характе- лением характеризуется ризується кількістю води количеством воды прошедшим яка проходить через 1 см2 в течение часа через 1 см2 площі випробуваного ма- площади испытуемого теріалу при постійному материала при постоянном тиску і оцінюється най- давленни и оценивается на- більшим тиском води ибольшим давлением воды при якому ще не спосте- при котором еще не наблю- рігається її просочуван- дается ее просачивание че- ня через матеріал рез материал 4.4.9 водонепроникність de Wasserdichtigkeit en water impermeability fr imperm?abilit? ? l’eau ru водонепроницаемость ДСТУ Б А.1.11-5-94 С.10 Здатність матеріалу не Способность материала не пропускати воду при за- не пропускать воду при задан- даному тиску за встанов- ном давлении за установ- лений час ленное время 4.4.10 гігроскопічність de Hydroscopizitаt en hydroscopicity fr hydroscopicit? ru гидроскопичность Властивість матеріалу Свойство материала погло- вбирати воду з повітря щать воду из воздуха оцени- що оцінюється кількістю ваемое количеством погло- увібраної матеріалом щенной материалом воды води з повітря до загаль- из воздуха к общей массе ної маси матеріалу материала 4.4.11 гідрофільність de Hydrophilie en wetting abilily fr aptitude hydrophile ru гидрофильность Здатність матеріалу змо- Способность материала чуватися водою смачиваться водой 4.4.12 гідрофобність de Hydrophobie en water-repellent property fr hydrophobie ru гидрофобность Здатність матеріалу не Способность материала не змочуватися водою смачиваться водой 4.5 ТЕПЛОТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 4.5.1 теплопровідність de W?rmeleitf?higkeit en calorific conduction fr conductibilit? thermique ru теплопроводность Молекулярне перене- Молекулярный перенос сення тепла в суцільному теплоты в сплошной среде середовищі обумовлене обусловленной наличием наявністю градієнта тем- градиента температуры ператури 4.5.2 коефіцієнт темпе- de Temperaturleitzahl ратуропровідності en temperature conductivity fr coeficient de conductibilit thermique ru коэффициент температуропроводности Величина що характе- Величина характеризую- ризує швидкість розпов- щая скорость распростра- сюдження температури у нения теплоты в материале матеріалі 4.5.3 теплоємність de W?rmekapazitдt en heat capacity fr capacit calorifique thermique ru теплоемкость Фізична величина яка Физическая величина рав- дорівнює відношенню ная отношению количест- кількості теплоти що ва теплоты поглощенной поглинається системою системой при бесконечно при безмежно малій зміні малом изменении ее темпе- її температури до цієї ратуры к этому изменению зміни ДСТУ Б А.1.11-5-94 С.11 4.5.4 температуропровідність de Temperaturleitf?higkeit en temperature conductivity fr conductivit? de temperature ru температуропроводность Розповсюдження тепло- Распространение теплоты в ти у матеріалі під дією материале под воздействи- тсплового потоку за не- ем теплового потока в не- стаціонарних темпера- стационарных температур- турних умов ных условиях 4.5.5 коефіцієнт тепловіддачі de W?rme?bergangszahl en convective heat exchange coefficient fr coefficient de chaleur ru коэффициент теплоотдачи Кількість тепла що від- Количество тепла отдавае- дається 1 м2 поверхні мое 1м2 поверхности матеріалу за 1 годину при материала за 1 час при разности різниці температур по- температур поверхности и верхні та середовища в срeды в1°С 1oC 4.5.6 коефіцієнт сприймання de Wдrmeabbauskoeffizient тепла en heat absorption coefficient fr coefficient d'absorption de la chlaleur ru коэффициент восприятия тепла Кількість тепла що Количество тепла воспри- сприймається 1 м2 по- нимаемое 1 м2 поверхности верхні матеріалу за 1 го- материала за 1 час при раз- дину при різниці темпе- ности температур повер- ратур поверхні та сере- хности и среды в 1°С довища в 1°C 4.5.7 коефіцієнт de W?rmeleitzahl теплопровідності en heat conductivity coefficient fr coefficient de conductibilit calorifique ru коэффициент теплопро- водности Кількість тепла яка про- Кількість тепла прохо- ходить через зразок ма- дяшее через образец матер- теріалу завтовшки 1 м иала толщиной в 1 м пло- площею 1 м2 за 1 годину щадью 1 м2 за 1 час при при різниці температур на разности температур на про- протилежних плоско- тивоположных плоскопа- паралельних сторонах зразка раллельных сторонах об- в 1 оС разца 1о С de Speziffische Wдrmekapazitat 4.5.8 питома теплоємність en specific heat fr chaleur cp cifique ru удельная теплоемкость Кількість тепла яке Количество тепла необхо- необхідне дія нагрівання димое для нагревания 1 кг 1 кг матеріала на 1oС материала на 1єC de LineareTemperaturschwindung 4.5.9 температурна лінійна еn linear temperature ahrinkage усадка fr retrait lin aire de temp rature ru температурная линейная усадка ДСТУ Б А.1.11-5-94 С.12 Уменьшение линейных раз- Зменшення лінійних меров образца при темпера- розмірів зразка під впливом турном воздействии в стан- температури у стан- дартных условиях испыта- дapтниx умовах випробувань ний de W?rmedehnung 4.5.10 теплове розширення en thermal expansion fr dilatation thermique ru тепловое расширение Увеличение геометрических Збільшення гсометрич- размеров образца вызван- них розмірів зразка вик- ное изменением его темпе- ликана зміною його тем- ратуры при постоянном дав- ператури при постійному лении тиску de Grenzbetriebstemperatur 4.5.11 гранична температура en application limite tempеrature застосування fr temp rature limite d'aplication ru предельная температура применения Верхнє значення темпе- Верхнее значение темпера- ратури при якому мате- туры при котором матери- ріал зберігає свої фізико- ал сохраняет свои физико- технічні властивості технические свойства 4.6 МАСА І ГУСТИНА МАТЕРІАЛІВ 4.6.1 маса de Masse en mass fr masse ru масса Фізична характеристика Физическая характеристика матеріалу що визначає материала определяющая його інерційні та гра- его инерционные и гравита- вітаційні властивості ционые свойства 4.6.2 істинна густина de Wirkliche Dichte en real density fr densit ru истинная плотность Маса одиниці об'єму Масса единицы объема ма- матеріалу в абсолютно териала в абсолютно плот- щільному стані ном состоянии 4.6.3 середня густина de Scheindicnte en apparent density fr densit apparente ru средняя плотность Маса одиниці об'єму ма- Масса единицы объема теріала включаючи пори материала включая поры и і пустоти пустоты 4.6.4 марка за густиною de Dichtmarke en grade according to the density fr marque selon la densit ru марка по плотности Середня щільність ма- Срeдняя плотность матери - теріалу в інтервалі вста- ала в интервале установ- новленому стандартом ленном стандартом ДСТУ Б А.1.11-5-94 С.13 4.7 СТІЙКІСТЬ МАТЕРІЛАІВ ТА ВИРОБІВ 4.7.1 атмосферостійкість de Wetterbest?ndigkeit еn atmospheric durability fr r sisctanceaux intemperies ru атмосферостойкость Здатність матеріалу чи- Способность материала со- нити опір руйнуванню противляться разрушению під дією атмосферних под действием атмосфер- факторів за конкретних ных факторов при конкрет- умов без появи дефектів ных условиях без появле- на поверхні і руйнуван- ния дефектов на поверхнос- ня матеріалу ти и разрушения материала 4.7.2 біологічна стійкість de Biologische Best?ndigkeit en biological resistance fr r sistance biologique ru биологическая стойкость Здатність матсріалу чи- Способность материала со- нити опір руйнівній дії противляться разрушающе- рослинних і тваринних му воздействию раститель- організмів ных и животных организмов 4.7.3 водостійкість de Wasserbest?ndigkeit en water resistance fr r sistance а l'eau ru водостойкость Здатність матеріалу збe- Способность материала со- рігати фізико-механічні хранять физико-механичес- властивості в насичено- кие свойства в насыщенном му водою стані; оціню- водой состоянии; оценива- ється відношенлям міц- ется отношением прочнос- ності насиченого водою ти насыщенного водой ма- матсріалу до його міц- териала к его прочности в ності в сухому стані і сухом состоянии и характе- характеризується зна- ризуется значениями пре- ченнями що перевищу- вышающими 0 8 ють 0 8 4.7.4 жаростійкість de Wдrmefestigkeit en heat resistance fr r sistance а chaleur ru жаростойкость Здатність матеріалу за Способность материала в умов тривалої дії темпе- условиях длительного воз- ратур від 200 до 2000°С действия температур в пред- зберігати або незначно елах от 200 до 2000°С сохра- змінювати свої фізичні нять или незначительно из- або механічні власти- менять свои физические или вості; визначається тем- механические свойства; оп- пературою при якій ма- ределяется температурой теріали в умовах довго- при которой материалы в часного нагріву та по- условиях длительного нагре - слідуючого охолодження ва и последующего охлаж- починають руйнуватися дения начинают разрушать- або переходити в плас- си или переходить в плас- тичний стан тичное состояние 4.7.5 кислотостійкість de S?urebst?ndigkeit en acid resistance fr inattaguabilit aux acides ru кислотостойкость Здатність виробу чинити Способность изделия про- опір дії розчинів кислот тивостоять воздействию рас- або їх сумішей у межах творов кислот или их сме- встановлених норматив- сей в пределах установлен- ними документами ных нормативными доку- ментами ДСТУ Б А.1.11-5-94 С.14 4.7.6 лугостійкість de Alkalibest?ndigkeit en alkali resistance fr r sistance aux alcalis ru щелочестойкость Здатність виробу чинити Способность изделия про- опір дії лугу у межах вста- тивостоять воздействию новлених нормативними щелочи в пределах установ- документами ленных нормативными до- кументами 4.7.7 корозійна стійкість de Korrosionsbest?ndigkeit en corrosion resistance fr r sistance ? la corrosion ru коррозионная стойкость Здатність матеріалів не Способность материалов не руйнуватися під впливом разрушаться под воздействи- речовин з якими вони ем веществ с которыми они стикаються у процесі соприкасаются в процессе експлуатації эксплуатации 4.7.8 морозостійкість de Frostbest?ndigkeit en frost resistance fr r sistance au gel ru морозостойкость Здатність матеріалу вит- Способность материала вы- римувати за конкретних держивать при конкретных умов певну кількість условиях определенное циклів поперемінного количество циклов попере- заморожування і розмер- менного замораживания и зання у межах встанов- оттаивания в пределах лених нормативними установленных нормативными документами документами 4.7.9 хімічна стійкість de chemische Best?ndigkeit еn chemical stability fr stabilit chimiaque ru химическая стойкость Властивість матеріалів Свойство материалов про- протистояти руйнівній тивостоять разрушающему дiї лугів кислот розчи- действию щелочей кислот нених у воді солей та растворенных в воде солей газів.органічних розчин- и газов органических рас- ннків; характеризується творителей; характеризует- втратою маси матеріалу ся потерей массы материа- під впливом на нього аг- ла при действии на него аг- ресивного середовища рессивной среды в течение протягом визначеного времени установленного часу встановлсного нор- нормативными документа- мативними документами ми 4.7.10 твердість de H?rte en hardness fr duret ru твердость Властивість матеріалів Свойство материалов сопро- чинити опір деформуван- тивляться деформированию ню або руйнуванню при или разрушению при мест- місцевому силовому ном силовом воздействии впливі характеризується характеризуется проникно- прониканням у нього вением в него другого более іншого більш твердого твердого материала матеріалу ДСТУ Б А.1.11-5-94 С.15 4.7.11 стійкість до спрацю- de Verschleissfestigkeit der вання Schmelzsichtflдche en wear resistance of a glazed fasing surface fr tenue d’une surface de pare- mentйmaillйe ru износостойкость Здатність матсріалу про- Способность материала тидіяти абразивній дії противостоять абразивному воздействию 4.7.12 стирання de Verschleiss en attrition fr attrition ru истираемость Властивість матеріалу Свойство материала сопро- чинити опір впливу сти- тивляться воздействию ис- ральних зусиль харак- тирающих усилий характе- теризується зменшенням ризуется уменьшением мас- маси та об’єму на одиницю сы и объема на единицу пло- площі поверхні зразка що щади истираемой поверхнос- стирається ти образца 4.7.13 вогнетривкість de Feuerfestigkeit en refractoriness fr refractairit ru огнеупорность Властивість матеріалу Свойство материала проти- протистояти не розплав- востоять не расплавляясь ляючись впливу високих воздействию высоких тем- температур що прийняті ператур принятых в испы- у випробуваннях залеж- таниях в зависимости от но від групи матеріалів; группы материалов харак- характсризується темпе- теризуется температурой ратурою під впливом под влиянием которой об- якої зразок випробувано- разец испытуемого материа- го матеріалу у вигляді три- ла в виде трехгранной усе- гранної піраміди роз- ченной пирамиды размягча- м'якшується та дефор- ется и деформируется так мується так що його вер- что его вершина касается шина дотикається осно- основания ви 4.7.14 вогнестійкість dе Feuerbestandigkeit en fire resistance fr r sistance au feu ru огнестойкость Здатність матеріалу збе- Способность материала со- рігати фізико-мсханічні хранятьфизико-механичес- властивості під дією во- кис свойства при воздейст- гню; характеризується вии огня; характеризуется довготривалістю опору продолжитгельностью сопро- дії вогню до втрати тивления воздействию огня міцності до потери прочности ДСТУ Б А.1.1-5-94 С.16 4.7.15 кавітаційна стійкість de Kavitationsbestдndigkeit en resistance to cavitation fr r sistance ? la cavitation ru кавитационная стойкость Властивість матеріалу Свойство материала кон- який контактує з пото- тактирующего с потоком ком рідини чинити опір жидкости сопротивляться руйнуванню під впливом разрушению при воздейст- гідравлічних ударів які вии гидравлических ударов виникають у результаті которые возникают в ре- порушення суцільності зультате нарушения сплош- протікаючої рідини.з ут- ности текущей жидкости с воренням порожнин за- образованием полостей за- повнених її парами та полненных ее парами и воз- повітрям з наступним їх духом с последующим их зачиненням внаслідок захлопыванием вследствие зміни гідродинамічних изменения гидродинамичес- умов; оцінюється втра- ких условий; оценивается тою маси чи об'єму потерей массы или объема матеріалу протягом виз- материала в течение опре- наченого часу випробу- деленного времени испыта- вань або експлуатації ния или эксплуатации 4.7.16 радіаційна стійкість de Radiationsfestigkeit en resistance to radiation fr r sistance ? la radiation ru радиационная стойкость Властивість матеріалу Свойство материала проти - протистояти дії потоків востоять воздействию пото- радіоактивного випро- ков радиоактивного излуче- мінювання що змінює ния изменяющего его його структуру та влас- структуру и свойства тивості 4.7.17 ерозійна стійкість de Erosionsbеstandigkeit en resistance to erosion fr r sistance а e' rosion ru эрозионная стойкость Властивість матеріалу Свойство материала сопро- чинити опір ерозії-руй- тивляться эрозии - разру- нуванню поверхні в шению поверхности в пото- потоці газу або рідини а ке газа или жидкости а так- також під дією меха- же под влиянием механи- нічного впливу або елек- ческих воздействий или элек- тричних розрядів трических разрядов 4.7.18 термостійкість de Temperaturwechselbest?ndig- keit en thermal stability fr thennostabilit ru термостойкость Здатність матеріалів вит- Способность материала вы- римувати різкі коливан- держивать резкие колебания ня температур не руй- температур не разрушаясь; нуючись; визначається определяется числом попе- числом поперемінних ременных нагреваний до нагрівань до 1300°С і охо- 1300°С и охлаждений в про - лоджень у проточній воді точной воде с температурой з температурою 5-25°С 5-25°С которые выдержива- які витримує матеріал до ет материал до потери им втрати ним 20% своєї по- 20% своей первоначальной чаткової маси массы 4.7.19 повітростійкість de Luftbest?ndigkeit en resistance to air fr resistance ? l’air ru воздухостойкость ДСТУ Б А.1.11-5-94 С.17 Здатність матеріалу вит- Способность материала вы- римувати багаторазове держивать многоразовое гиг- гігроскопичне зволожен- роскопическое увлажнение ня і висушування при и высушивание при кото- яких не спостерігається рых не наблюдается дефор- деформацій втрати міц- мации потери прочности ності не знижується не- снижения несущей способ- суча здатність матеріалу ности 4.7.20 вологостійкість de Fenchtigkeitsbest?ndigkeit en moistureresistance fr r?sistance l’humidite ru влагостойкость Властивість матеріалу Свойство материала сопро- чинити опір руйнівній тивляться разрушающему силі вологи при почерго- действию влаги при попере- вому зволоженні та ви- менном увлажнении и вы- сиханні яка оцінюється сыхании которое оценива- відношенням границі ется отношением предела міцності зразка мате- прочности образца матери- ріалу що піддається зво- ала подвергнутого увлаж- ложенню та висиханню нению и высыханию к пер- до початкової його міц- воначальной его прочнос- ності характеризується ти характеризуется значе- показниками 0 8-1 0 для ниями 0 8-1 0 для влагос- вологостійких матеріалів тойких материалов 4.8 АКУСТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 4.8.1 звукопоглинання de Schallabsorption en sound absorption fr аbsorption phonique ru звукопоглощение Здатність матеріалу вби- Способность материала пог- рати звукові хвилі що лощать звуковые волны падають на нього которые падают на него 4.8.2 коефіцієнт звукопогли- de Shallabsorptionskoeffizient нання en sound absorption coefficient fr coefficient d’absorption acoustigque ru коэффициент звукопогло- щения Відношення звукової Отношение поглощенной енергії що вбирається материалом звуковой энер- матеріалом до загальної гии к общему количеству кількості звукової енер- звуковой энергии падающей гії що падає на нього за на него за единицу времени одиницю часу 4.8.3 звукопроникність de Schalldurchl?ssigkeit en acoustic permeability fr perm abilit acoustique ru звукопроницаемость Властивість матеріалів Свойство материала пропус- пропускати звукову енер- кать звуковую энергию; оце - гію; оцінюється відно- нивается отношением ин- шенням інтенсивності тенсивности звука прошед- звуку який пройшов че- шего через материал к ин- рез матеріал до інтен- тенсивности звука до про- сивності звуку до про- хождения материала ходження матеріалу 4.8.4 коефіцієнт de Schall?bertragunskoeffizient звукопроникності en soud transmission coeffisient fr coefficient de transmission duson ru коэффициент звукопрони- цаемости ДСТУ Б А.1.11-5-94 С.18 Відношення інтенсив- Отношение интенсивности ності звуку який про- звука прошедшего через йшов через матеріал до материал к интенсивности інтенсивності звуку до звука до прохождения через проходження через мате- материал ріал 4.8.5 звукоізоляція de Schalld?mmung en acoustical insulation fr isolation acoustique ru звукоизоляция Здатність матеріалу чи- Способность материала со- нити опір проходженню противляться прохождению звукової хвилі; характе- звуковой волны; характери- ризується ступенем зни- зуется степенью снижения ження рівня звукового уровня звукового давления тиску внаслідок проход- вследствие прохождения зву- ження звуку крізь ма- ка сквозь материал теріал 5 ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ 5.1 довговічність de Dauerhaftigkeit en durability fr durabilit ru долговечность Комплексне поняття про Комплексное понятие о здатність матеріалів збе- способности материалов рігати потрібні якості до сохранять требуемые качес- граничного стану який тва до предельного состоя- задається умовами екс- ния заданного условиями плуатації або випробу- эксплуатации или испыта- вань; оцінюється часом ний; оценивается временем або числом циклів від или числом циклов от нача- початку експлуатації ла эксплуатации или испыта- випробування до момен- ния до момента достиже- ту досягнення граничного ния предельного состояния стану 5.2 граничний стан de Grenzzustand en limitstate fr tatlimite ru предельное состояние Стан при якому подаль- Состояние при котором ша експлуатація повин- дальнейшая эксплуатация на бути припинена через должна быть прекращена порушення фізико-тех- из-за неустранимого нару- нічних властивостей які шения физико-технических неможлво усунути виз- свойств определенных нор- начених нормативними мативными документами документами 5.3 надійність de Zuverlassingkeit en reliability fr fiabilit ru надежность Властивість матеріалів Свойство материалов выпол- виконувати свої функції нять свои функции сохранять зберігаючи встановлені установленные характеристики характеристики у визна- в определенных пределах в чених межах протягом течение заданного времени заданого часу за даних при данных условиях умов експлуатації эксплуатации 5.4 термін служби de Lebensdauer en service life fr dur ? de service ru срок службы Період часу від початку Период времени от начала експлуатації виробу до эксплуатации изделия до моменту виникнення момента возникновения граничного стану зазна- предельного состояния ого- ченого в технічній доку- воренного в технической ментації документации ДСТУ Б А.1.1-5-94 С.19 5.5 старіння de Alterung en ageing fr vieillissement ru старение Зміна фізико-хімічних і Изменение физико-хими- механічних властивостей ческих механических та структури матеріалів свойств и структуры мате- при експлуатації або три- риалов при эксплуатации или валому зберіганні яке длительном хранении про - відбувається у матеріалах исходящее в материалах с з підвищеним рівнем повышенным уровнем внут- внутрішньої енергії ренней энергии 5.6 технологічність de Fertigungsgerechtheit en adaptability to manufacture fr- adaptation a la technologie ru технологичность Властивість матеріалу. Свойство материала позво- що дозволяє використо- ляющее использовать для вувати для виробництва производства эксплуатации експлуатації та ремонту и ремонта наиболее эконо- найбільш економічні мичные технологические технологічні процеси процессы 5.7 демпфірувальна de D?mpfungsf?higkeit здатність en damping capacity fr pouvoir amortisseur ru демпфирующая способ- ность Властивість матеріалу га- Свойство материала гасить сити механічні коливан- механические колебания ня деформованого тіла деформируемого тела не- необоротно розсіюючи обратимо рассеивая часть частину енергії деформу- энергии деформирования вання 5.8 деформівність de Deformierbarkeit en deformability fr deformabilit ru деформируемость Властивість твердих ма - Свойство твердых материа - тсріалів змінювати фор- лов изменять форму или му або об'єм під впливом объем под действием меха- механічного наванта- нической нагрузки со- ження власної маси бственной массы темпера- намагнічування елек- туры намагничивания тричного заряду; виз- электрического заряда; оп- начається рівнем пруж- ределяется уровнем упругих ких та залишкових де- и остаточных деформаций формацій при заданих при заданных внешних воз- зовнішніх діях действиях 5.9 крихкість de Spr?digkeit en friability fr fragilit ru хрупкость Властивість твердих ма- Свойство твердых материа- теріалів руйнуватися під лов разрушаться под дей- впливом механічних на- ствием возникающих в них пруг які в них виника- механических напряжений ють без помітної плас- без заметной пластической тичної деформації. деформации 5.10 надпластичність de Superplastizit?t en superplasticity fr superplasticit? ru сверхпластичность Властивість твердих ма- Свойство твердых материа- теріалів сильно та piв- лов сильно и равномерно номірно пластично де- пластически деформиро- формуватися без руйну- ваться без разрушения вання ДСТУ Б А.1.1-5-94 С.20 5.11 післядія de Nachwirkung en aftereffect fr posteffect ru последействие Властивість матеріалі Свойство материалoв уве- збільшуватися в об'ємі личиваться в объеме под дей- під дією внутрішніх на- стствием внутренних напря- пруг після знятгя оброб- жений после снятия обраба- ного тиску; визначається тывающего давления; опре- відношенням абсолют- деляется отношением абсо- ної зміни об'єму матеріалу лютного изменения объема до об'єму матеріалу що материала к объему матери- знаходиться під дією об- ала находящегося под дей- робного тиску ствием нагрузки 5.12 плавкість de Schmelzbarkeit en fusibility fr fusibilit ru плавкость Властивість матеріалу Свойство материалов пере- переходитги з твердого у ходить из твердого в том тому числі дисперсного числе дисперсного состоя- стану. у рідкий; харак- ния в жидкое: характери- теризується температу- зуется температурой плавле- рою плавления при якій ния при которой происхо- відбувається такий пере- дит такой переход хід 5.13 повзучість de Kriechen en creeping fr fluage ru ползучесть Властивість матеріалів Свойство материалов мед- повільно та безперервно ленно и .непрерывно плас- пластично деформувати- тически деформироваться ся під впливом пос- под действием постоянной тійного навантаження нагрузки 5.14 прозорість de Durchsichtigkeit en transparence fr transparence ru прозрачность Властивість матеріалів Свойство материалов про- пропускати вбирати пускать поглощать рассе- розсіювати відбивати ивать отражать свет не из- світло не змінюючи на- меняя направление его рас- пряму його поширення; пространения; оценивается оцінюється відношен- отношением интенсивнос- ням інтенсивності світ- ти света прошедшего вы- ла що пройшло вихідну ходную поверхность к ин- поверхню до интенсив- тенсивности света падаю- ності світла що падає на щего на входную повер- вхідну поверхню шару хность слоя 5.15 проникність de Durchl?ssigkeit en penetrability fr penetrabilit ru проницаемость Властивість матеріалів Свойство материала пропус- пропускати крізь себе кать сквозь себя газы или гази або рідини; вира- жидкости; выражается ко- жається кількістю флю- личеством флюида - газа іда - газу рідини який жидкости проходящего в проходить в одиницю единицу времени сквозь еди- часу крізь одиницю по- ницу поверхности образца верхні зразка визначеної определенной толщины при товщини за заданим заданном равномерном пе- рівномірним перепадом репаде давления ДСТУ Б А.1.1-5-94 С.21 тиску 5.16 світлопроникність de Lichtdurchl?ssigkeit en translucence fr translucidit ru светопроницаемость Властивість матеріалів Свойство материала пропус- пропускати як пряме так кать как прямой так и рас- і розсіяне світло; оціню- сеянный свет; оценивается ється відношенням світ- отшением полного свето- лового потоку прямого і вoго потока прямого и рас - розсіянного який вихо- сеянного выходящего из дить із шару матеріалу в слоя материала во всех на- усіх напрямках до світ- правлениях к световому лового потоку що падає потоку падающему на ма- на матеріал териал 5.17 електричний опір de elektrischer Widerstand en electric resistance fr r sistance lectrique ru электрическое сопротивление Властивість матеріалу Свойство материала препят- перешкоджати проход- ствовать прохождению элек- женню електричного трического тока струму 5.18 електропровідність de elektrische Leitf?higkeit en electric conduction fr conductibilit lectrique ru электропроводность Властивість матеріалу Свойство материала прово- проводити електричний дить электрический ток под струм під впливом не- действием неизменяющего- змінного в часі електрич- ся во времени электричес- ного поля кого поля ДСТУ Б А. 1.1-5-94 С.22 АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК УКРАЇНСЬКИХ ТЕРМІНІВ атмосферостійкість ..............................................................................................................4.7.1 відхилення від номінальних розмірів граничні................................................................... 4.1.3 вогнестійкість....................................................................................................................... 4.7.14 вогнетривкість...................................................................................................................... 4.7.13 водонепроникність ...............................................................................................................4.4.9 водопоглинання ....................................................................................................................4.4.7 водопроникність ...................................................................................................................4.4.8 водостійкість ........................................................................................................................4.7.3 вологість ................................................................................................................................4.4.1 вологість абсолютна............................................................................................................ 4.4.2 вологість відносна................................................................................................................ 4.4.3 вологість сорбційна.............................................................................................................. 4.4.4 вологовіддача........................................................................................................................4.4.6 вологостійкість..................................................................................................................... 4.7.20 гігроскопічність..................................................................................................................... 4.4.10 гідрофільність....................................................................................................................... 4.4.11 гідрофобність........................................................................................................................ 4.4.12 граничний стан ..................................................................................................................... 5.2 границя міцності при згині.................................................................................................... 4.2.3 границя міцності при розтягуванні....................................................................................... 4.2.5 границя міцності при стиску................................................................................................. 4.2.4 густина істинна....................................................................................................................... 4.6.2 густина середня...................................................................................................................... 4.6.3 демпфірувальна здатність..................................................................................................... 5.7 деформівність..........................................................................................................................5.8 довговічність ...........................................................................................................................5.1 допуск розміру ........................................................................................................................4.1.6 електричний опір..................................................................................................................... 5.17 електропровідність................................................................................................................. 5.18 жароміцність ........................................................................................................................... 4.2.10 жаростійкість.......................................................................................................................... 4.7.4 зволоження сорбційне.......................................................................................................... 4.4.5 звукоізоляція .......................................................................................................................... 4.8.5 звукопоглинання...................................................................................................................... 4.8.1 звукопроникність..................................................................................................................... 4.8.3 здатність адсорбційна ........................................................................................................... 4.3.6 кислотостійкість....................................................................................................................... 4.7.5 коефіцієнт звукопоглинання.................................................................................................... 4.8.2 коефіцієнт звукопроникності................................................................................................... 4.8.4 коефіцієнт сприймання тепла..................................................................................................4.5.6 коефіцієнт тсмпературопровідності........................................................................................4.5.2 коефіцієнт тепловіддачі...........................................................................................................4.5.5 коефіцієнт теплопровідності....................................................................................................4.5.7 крихкість.....................................................................................................................................5.9 лугостійкість...............................................................................................................................1.7.6 марка за густиною.....................................................................................................................4.6.4 марка матеріалу по міцності.....................................................................................................1.2.2 маса............................................................................................................................................4.6.1 міцність.......................................................................................................................................4.2.1 міцність динамічна.....................................................................................................................4.2.14 міцність довгочасна...................................................................................................................4.2.13 міцність електрична.................................................................................................................. 4.2.15 міцність короткочасна.............................................................................................................. 4.2.12 міцність на злом..........................................................................................................................4.2.6 міцність на стиск при 10%-ій деформації..................................................................................4.2.8 міцність при стисканні в циліндрі...............................................................................................4.2.7 міцність ударна............................................................................................................................4.2.16 морозостійкість............................................................................................................................4.7.8 набрякання...................................................................................................................................4.1.7 ДСТУ Б А.1.11-5-94 С.23 надійність.................................................................................................................................5.З надпластичність......................................................................................................................5.10 післядія....................................................................................................................................5.11 плавкість..................................................................................................................................5.12 пластичність............................................................................................................................4.2.11 поверхня питома.....................................................................................................................4.1.9 повзучість................................................................................................................................ 5.1 повітростійкість....................................................................................................................... 4.7.19 пористість................................................................................................................................ 4.3.1 пористість відкрита................................................................................................................ 4.3.4 пористість закрита................................................................................................................. 4.3.5 пористість істинна.................................................................................................................. 4.3.3 пористість уявлена................................................................................................................. 4.3.2 прозорість................................................................................................................................ 5.14 проникність.............................................................................................................................. 5.15 піружність................................................................................................................................. 4.2.9 пустотність міжзернова.......................................................................................................... 4.3.7 різниця довжин діагоналей.................................................................................................... 4.1.4 різнотовщинність.................................................................................................................... 4.1.5 розміри лінійні......................................................................................................................... 4.1.2 розширення теплове.............................................................................................................. 4.5.10 світлопроникність................................................................................................................... 5.16 склад зерновий....................................................................................................................... 4.1.10 спученість .............................................................................................................................. 4.3.8 старіння .................................................................................................................................. 5.5 стирання ....................................................................................................................................4.7.12 стійкість біологічна ............................................................................................................... ....4.7.2 стійкість до спрацювання .................................................. .......................................................4.7.11 стійкість ерозійна........................................................................................................................4.7.17 стійкість кавітаційна ...................................................................................................................4.7.15 стійкість корозійна ................................................................................................................ .....4.7.7 стійкість радіаційна............................................................. .......................................................4.7.16 стійкість хімічна .................................................................................................................... .....4.7.9 структура матеріалу ...................................................................................................................4.1.1 твердість .....................................................................................................................................4.7.10 температура застосування гранична.........................................................................................4.5.11 температуропровідність .............................................................................................................4.5.4 теплоємність................................................................................................................................4.5.3 теплоємність питома...................................................................................................................4.5.8 теплопровідність.........................................................................................................................4.5.1 термін служби ................................................................... .........................................................5.4 термостійкість.............................................................................................................................4.7.18 технологічність...................................................................................................................... .....5.6 тонкість помелу млива......................................................................................................... .....4.1.1 1 усадка.................................................................................. .......................................................4.1.8 усадка температурна лінійна.....................................................................................................4.5.9 ДСТУ Б A. 1.1-5-94 С. 24 AБETKOBИЙ ПOKAЖЧИК HIMEЦbKИX TEPMIHIB Absolute Feuchtigkeit .............................................................................................................. 4.4.2 Adsorptionsfаchigkeit .............................................................................................................. 4.3.6 Alkalibestandigkeit ................................................................................................................... 4.7.6 Alterung ...................................................................................... ..............................................5.5 Biegefestigkeit ..................................................................................................................... .... 4.2.3 Biologische Bestдndigkeit..................................................................................................... ... 4.7.2 Blahenfahigkeit ........................................................................................................................ 4.3.8 Bruchfestigkeit ......................................................................................................................... 4.2.6 Chemische Bestдndigkeit ..................................................................................................... .. 4.7.9 Dаmpfungsfадhigkeit .................................................................... .......................................... ..5.7 Dauerstandfestigkeit ............................................................................................................... 4.2.13 Dauerhaftigkeit ......................................................................................................................... 5.l Deformierbarkeit ...................................................................................................................... 5.8 Deschlossene Porositаt ........................................................................................................ 4.3.5 Diagonallаngendifferenz ......................................................................................................... 4.1.4 Dickenunterschied .................................................................................................................. 4.1.5 Dichtmarke ..............................................................................................................................4.6.4 Druckfestigkeit ........................................................................................................................ 4.2.4 Druckfestigkeit bei Deformation 10% ......................................................................................4.2.8 Durchlдssigkeit ........................................................................................................................5.15 Durchsichtigkeit ...................................................................................................................... 5.14 Dynamische Festigkeit ............................................................................................................4.2.14 Echtporositat ...........................................................................................................................4.3.3 Elastizitдt................................................................................................................................. 4.2.9 elektrische Festigkeit .............................................................................................................. 4.2.15 elektrische Leitfдhigkeit ...........................................................................................................5.18 elektrischer Widerstand .............................................................. ............................................5.17 Erosionsbestдndigkeit .............................................................................................................4.7.17 Feinheit ....................................................................................................................................4.1.11 Fenchtigkeitsbestдndigkeit ..................................................................................................... 4.7.20 Fertigungsgerechtheit ..............................................................................................................5.6 Festigkeit ................................................................................................................................ 4.2. l Feuchtigkeit .............................................................................................................................4.4. l Feuctigkeitsabdabe ................................................................................................................ 4.4.6 Feuerbestдndigkeit .................................................................................................................4.7 14 Feuerfestigkeit ........................................................................................................................4.7.13 Frostbestдndigkeit ...................................................................... ...........................................4.7.8 Geцffnete Porositдt ................................................................................................................4.3.4 Grenzabmass .........................................................................................................................4.1.3 Grenzzustand ............................................................................. ...........................................5.2 Grensbetriebstemperatur .......................................................................................................4.5.11 Hдrte ......................................................................................................................................4.7.10 Hitzefestigkeit ........................................................................................................................4.2.10 Hydrophilie ............................................................................................................................ 4.4.11 Hydrophobie .......................................................................................................................... 4.4. l Hydroskopizitдt ......................................................................................................................4.4.10 Kavitationsbestдndigkeit ........................................................................................................4.7.15 Kornigleere .............................................................................................................................4.3.7 Kornzusammensetzung ......................................................................................................... 4.1.10 Korrosionsbestдndigkeit .........................................................................................................4.7.7 Kriechen ..................................................................................................................................5.13 Kurzzeittestigkeit .................................................................................................................... 4.2.12 Langenmasse ........................................................................................................................ 4. l.2 Lebensdauer .......................................................................................................................... 5.4 Lichtdurchlдssigkeit ................................................................................................................ 5.16 Lineare Temperaturschwindung ............................................................................................. 4.5.9 Luftbestдndigkeit.................................................................................................................... 4.7.19 Masse ................................................................................................................................... 4.6. l MaЯtoleranz .......................................................................................................................... 4.1.6 ДСТУ Б А.1.1-5-94 С.25 Nachwirkung ............................................................................................................................ 5.11 Plastizitдt ................................................................................................................................. 4.2.11 Porositдt .................................................................................................................................. 4.3.1 Quellen..................................................................................................................................... 4.l.7 Radiationsfestigkeit ................................................................................................................. 4.7.16 Relative Feuchtigkeit................................................................................................................ 4.4.3 Sдuberstдndigkeit ................................................................................................................... 4.7.5 Schiilldabsorption .................................................................................................................... 4.8. l Schallahsorptionskoeffizient ................................................................................................... 4.8.2 Schalldainmung ...................................................................................................................... 4.8.5 Schalldьrchlдssigkeit..... ........................................................................................................ 4.8.3 Schallubertragunskoeffizient ..................................................... .............................................4.8.4 Scheagfestigkeit ..................................................................................................................... 4.2.16 Scheindichte ........................................................................................................................... 4.6.3 Scheinporositдt ....................................................................................................................... 4.3.2 Schmelzbarkeit ....................................................................................................................... 5.13 Schwilldung ............................................................................................................................ 4.1.8 Sorptionsanteuchten .............................................................................................................. 4.4.5 Sorptionsfeuchligkeit .............................................................................................................. 4.4.4 Spezifische Oberflдche ......................................................................................................... 4.1.9 Spezifische Wдrmekapazitдt ...................................................... .......................................... 4.5.8 Sprцdigkeit ............................................................................................................................. 5.9 Stoffestigkeitsklasse .................................................................. ........................................... 4.2.2 Strukturmaterials..................................................................................................................... 4 1.1 Superplastizitдt ................................................................................ .......................................5.10 Temperaturleitfдhigkeit.............................................................................................................4.5.4 Temperaturleitzahl .................................................................................................................. 4.5.2 Temperaturwechselbestдndigkeit .......................................................................................... 4.7.18 Verschleiss.............................................................................................................................. 4.7.12 Verschleissfestigkeit der Schmelzsichtflдche ........................................................................ 4.7.11 Wдrmeabbauskoeffizient........................................................................................................ 4.5 6 Wдrmedehnung ...................................................................................................................... 4.5.10 Wдrmefestigkeit....................................................................................................................... 4.7.4 Wдrmekapazitдt ............................................................................. .........................................4.5.3 Wдrmeleitfдhigkeit ................................................................................................................... 4.5. l Wдrmeleitzahl........................................................................................................................... 4.5.7 Wдrmeubergangszahl .............................................................................................................. 4.5.5 Wasscraufnahme ......................................................................................................................4.4.7 Wasserbestдndigkeit ................................................................................................................ 4.7.3 Wasserdichtkeit......................................................................................................................... 4.4.9 Wasserdurchlдssigkeit.............................................................................................................. 4.4.8 Wetterbeslдndigkeit ..................................................................................................................4 7. l Wirkliche Dichte........................................................................................................................ 4.6.2 Zugfestigkeit ..............................................................................................................................4.2.5 Zylinderdruckfestigkeit .............................................................................................................. 4.2.7 Zuverlassigkeit ...........................................................................................................................5 3 ДСТУ Б А.1.1-5-94 С. 26 AБETKOВИЙ ПOKAЖЧИK AHГЛІЙCbKИX TEPMІHIB absolute humidity .......................................................................................................................... 4.4.2 acid resistance .............................................................................................................................. 4.7.5 acoustical insulation ...................................................................................................................... 4.8.5 acoustic permeability ..................................................................................................................... 4.8.3 adaptability to manufacture ............................................................................................................ 5.6 adsorption power .............................................................................................................................4.3.6 aftereffect .........................................................................................................................................5.11 ageing ..............................................................................................................................................5.5 alkali resistance ...............................................................................................................................4.7.6 apparent density ............................................................................................................................. 4.6.3 apparent porosity .............................................................................................................................4.3.2 application limite temperature ......................................................................................................... 4.5.1 atmospheric durabilily ..................................................................................................................... 4.7.1 attrition ............................................................................................................................................ 4.7.12 biological resistance ........................................................................................................................ 4.7.2 breaking strength ............................................................................................................................. 4.2.6 calorific conduction ...........................................................................................................................4.5.1 chemical stability ..............................................................................................................................4.7.9 closed porosity ................................................................................................................................ 4.3.5 compression strength ......................................................................................................................4.2.4 compression strength at 10% dcfbmation .......................................................................................4.2.8 compression strength in cylinder .....................................................................................................4.2.7 convective heat exchange coefficient ............................................................................................. 4.5.5 corrosion resistance ........................................................................................................................4.7.7 creeping .......................................................................................................................................... 5.13 damping capacity .............................................................................................................................5.7 deformability .................................................................................................................................... 5.8 dielectric strenght ............................................................................................................................ 4.2.15 difference in length of diagonal ........................................................................................................4.1.4 dimensiand tolerance .......................................................................................................................4.1.6 durabilily ...........................................................................................................................................5.1 dynamic strength ............................................................................................................................4.2.14 elasticity ............................................................................................................................................4.2.9 electric conduction ........................................................................................................................... 5.18 electric resistance .............................................................................................................................5.17 expansion power ..............................................................................................................................4.3.8 fire resistance .................................................................................................................................. 4.7.14 friability ............................................................................................................................................. 5.9 frost resistance ................................................................................................................................ 4.7.8 fusibility ............................................................................................................................................5.12 grade according to the density ....................................................................................................... 4.6.4 granular composition ..................................................................................................................... 4.1.10 hardness .......................................................................................................................................4.7.10 heat absorption coefficient ............................................................................................................. 4.5.6 heat capacity .................................................................................................................................. 4.5.3 heat conductivity coefficient ............................................................................................................4.5.7 heat resistance ............................................................................................................................... 4.7.4 high-temperature strength ............................................................................................................ 4.2.10 hydroscopicity ............................................................................................................................... 4.4.10 impact strength .................................................................... .........................................................4.2.16 intergrain hollowness ...................................................................................................................... 4.3.7 ДСТУ Б А.1.1-5-94 С.27 limit state ......................................................................................................................................... 5.2 linear dimensions ............................................................................................................................ 4.1.2 linear temperature shrinkage .......................................................................................................... 4.5.9 long-term strength ......................................................................................................................... 4.2.13 mass .............................................................................................................................................. 4.6.1 milling fineness .............................................................................................................................. 4.1.11 moisture content .............................................................................................................................4.4.1 moisture resistance ....................................................................................................................... 4.7.20 opened porosity ............................................................................................................................. 4.3.4 penetrability .................................................................................................................................... 5.15 plasticity ..........................................................................................................................................4.2.11 porosity ...........................................................................................................................................4.3.1 real density .....................................................................................................................................4.6.2 refractoriness ..................................................................................................................................4.7.13 relative humidity ............................................................................................................................. 4.4.3 reliability ..........................................................................................................................................5.3 resistance of material mark ............................................................................................................4.2.2 resistance to air ..............................................................................................................................4.7.19 resistance to cavitation ...................................................................................................................4.7.15 resistance to erosion ......................................................................................................................4.7.17 resistance to radiation ....................................................................................................................4.7.16 service life ......................................................................................................................................5.4 shrinkage .......................................................................................................................................4.1.8 sorption damping ...........................................................................................................................4.4.5 sorption humidity ...........................................................................................................................4.4.4 short-term strength ........................................................................................................................4.2.12 sound absorption .......................................................................................................................... 4.8.1 sound absorption coefficient ..........................................................................................................4.8.2 sound transmission coefficient .......................................................................................................4.8.4 specific heat ...................................................................................................................................4.5.8 specific surface ............................................................................................................................. 4.1.9 strength ..........................................................................................................................................4.2.1 structure of a material ....................................................................................................................4.1.1 superplasticity ................................................................................................................................5.10 swelling ..........................................................................................................................................4.1.7 temperature conductivity ................................................................................................................4.5.4 temperature conductivity coefficient ...............................................................................................4.5.2 tensile strength ...............................................................................................................................4.2.5 thermal expansion ..........................................................................................................................4.5.10 thermal stability ..............................................................................................................................4.7.18 translucence ...................................................................................................................................5.16 transparence ..................................................................................................................................5.14 true porosity ...................................................................................................................................4.3.3 ultimate bending strength ..............................................................................................................4.2.3 ultimate deviations from nominal dimensions ................................................................................4.1.3 variation in trickness ......................................................................................................................4.1.5 water absorption ............................................................................................................................4.4 7 water impermeability .....................................................................................................................4.4.9 water permeability .........................................................................................................................4.4 8 water-repellent property ................................................................................................................4.4.12 water resistance ............................................................................................................................4.7.3 water yielding capacity ..................................................................................................................4.4 6 wcar resistance of a glazed facing surface ...................................................................................4.7.11 wetting ability ................................................................................................................................4.4.11 ДСТУ Б А. 1.1-5-94 С.28 ABETKOBИЙ ПOKAЖЧИK ФРАНЦУЗЬКИХ TEPMIHIB absorption d'eau ...................................................................................................................... .4.4.7 absorption phonique ................................................................................................................ .4.8.1 adaptation ? la technologie .................................................... ...................................................5.6 aptitude ? la sorption de l'humiditе ....................................... ....................................................4.4.5 aptitude hydrophile ................................................................................................................... 4.4.11 attrition ...................................................................................................................................... 4.7.12 capacit? calorifigue thermique ................................................................................................ 4.5.3 chaleur sp?cifique ..................................................................................................................... 4.5.8 coefficient d'absorption acoustique ........................................................................................... 4.8.2 coefficient d'absorption de la chaleur ........................................................................................ 4.5.6 coefficient de chaleur ................................................................................................................ 4.5.5 coefficient de conductibilit? calorifique ......................................................................................4.5.7 coefficient de conductibilit? thermigue ...................................................................................... 4.5.2 coefficient de transmission du son .............................................................................................4.8.4 composition granulaire .............................................................................................................. 4.1.10 conductibilit lectrique ............................................................................................................. 5.18 conductivit? de temperature ...................................................................................................... 4.5.4 conductibilit? thermique ..............................................................................................................4.5.1 deformabilit? ...............................................................................................................................5.8 densit? apparente ...................................................................................................................... 4.6.3 densit? ........................................................................................................................................4.6.2 d vitations limites de dimensions nominales ..............................................................................4.1.3 diff rence en longueur de diagonales ........................................................................................ 4.1.4 dilatation thermique .................................................................................................................. 4.5.10 dimensions lin?aires ................................................................................................................... 4.1.2 durabilit ..................................................................................................................................... 5.1 duree de servise ......................................................................................................................... 5.4 duret .......................................................................................................................................... 4.7.10 cart d' paisseur ........................................................................................................................ .4.1.5 lasticit ...................................................................................................................................... 4.2.9 tat limite ......................................................................................................................................5.2 fiabilit ..........................................................................................................................................5.3 finesse de broyage .......................................................................................................................4.1.11 fluage ............................................................................................................................................5.13 fragilit .......................................................................................................................................... 5.9 fusibilit .........................................................................................................................................5.12 gonflement .................................................................................................................................... 4.1.7 humidit absolue ...........................................................................................................................4.4.2 humidit du sorption ......................................................................................................................4.4.4 humidit relative ............................................................................................................................ 4.4.3 hydrophobie ...................................................................................................................................4.4.12 hydroscopicit .................................................................................................................................4.4.10 imperm abilit а l'eau.................................................................................................................... 4.4.9 inattaguabilit aux acides .............................................................................................................. 4.7.5 isolation acoustique ....................................................................................................................... 4.8.5 limite de flexion ...............................................................................................................................4.2.3 margue selon la densit .................................................................................................................4.6.4 masse............................................................................................................................................. 4.6.1 plasticit ...........................................................................................................................................4.2.11 p n trabilit ............................................................................... .....................................................5.15 perm abilit а l'eau......................................................................................................................... 4.4.5 perm abilit acoustique ................................................................................................................. 4.8.3 porosit ............................................................................................................................................4.3. 1 porosit apparente ......................................................................................................................... 4.3.2 porosit ferm e............................................................................................................................... 4.3.5 porosit ouverte ..............................................................................................................................4.3.4 posteаect ........................................................................................................................................ 5.1 1 pouvoir amortisseur..........................................................................................................................5.7 ДСТУ Б А.1.1-5-94 С.29 pouvoir d'adsorption ................................................................................................................. 4.3.6 pouvoir d'expomsion ..................................................................................................................4.3.8 refractairit ................................................................................................................................. 4.7.13 rendement d'eau ........................................................................................................................4.4.6 r sistance......... ....................................................................................................................... .4.2.1 r sistance ? chaleur .................................................................................................................4.7.4 r sistance ? e'?rosion ...............................................................................................................4.7.17 r sistance ? la cavitation..........................................................................................................4.7.15 r sistance ? l'humidit ............................................................................................................ 4.7.20 r sistance ? la compression ................................................................................................... 4.2.4 r sistance ? la compression ? 10% de d formation ................... ...........................................4.2.8 r sistance ? la compression dans un cylindre..........................................................................4.2.7 r sistance ? la corrosion ......................................................................................................... 4.7.7 r sistance ? la radiation .........................................................................................................4.7.16 r sistance ? la rupture ............................................................................................................ 4.2.6 r sistance ? la traction .............................................................................................................4.2.5 r sistance ? l'air ...................................................................................................................... 4.7.19 r sistance ? l'eau .................................................................................................................... 4.7.3 r sistance au choc ................................................................................................................... 4.2.16 r sistance au feu ......................................................................................................................4.7.14 r sistance au gel ......................................................................................................................4.7.8 r sistance aux alcalis ...............................................................................................................4.7.6 r sistance aux intemperies...................................................................................................... 4.7 1 r sistance biologigue ...............................................................................................................4.7.2 r sistance de longue dur e..................................................................................................... 4.2.13 r sistance de courte dur e ..................................................................................................... 4.2.12 r sistance de margue de mati re ........................................................................................... 4.2.2 r sistance dunamigue .............................................................................................................4.2.14 r sistance lectrigue................................................................................................................5.17 r sistance m canique ? chaud ..............................................................................................4.2.10 retrait .......................................................................................................................................4.1.8 retrait lin aire de temp rature..................................................................................................4.5.9 rigidit di lectrigue...................................................................................................................4.2.15 stabilite chimiaque...................................................................................................................4.7.9 structure d'un mat?riau ...........................................................................................................4.1.1 super-plasticit .......................................................................................................................5.10 surface sp cifique...................................................................................................................4.1.9 temp rature limite d'application .............................................................................................4.5.11 teneur en eau ........................................................................................................................ 4.4.1 tenue d'une surface de parement emaill e ............................................................................4.7.11 translucidit ............................................................................................................................5.16 thermostabilit ........................................................................................................................4.7.18 tol rance dimensionelle...........................................................................................................4.1.6 transparence ...........................................................................................................................5.14 vacurit intergranulaire............................................................................................................4.3.7 vieillissement...........................................................................................................................5.5 vraie porosit ..........................................................................................................................4.3.3 ДСТУ Б А. 1.1-5-94 С.30 АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК РОСІЙСЬКИХ ТЕРМІНІВ атмосферостойкость ............................................................................................................. 4.7.1 влагоотдача ........................................................................................................................... 4.4.6 влагостойкость .......................................................................................................................4.7.20 влажность .............................................................................................................................. 4.4.1 влажность абсолютная ..........................................................................................................4.4.2 влажность относительная .................................................................................................... 4.4.3 влажность сорбционная ........................................................................................................4.4.4 водонепроницаемость ...........................................................................................................4.4.9 водопоглощение ....................................................................................................................4.4.7 водопроницаемость .............................................................................................................. 4.4.8 водостойкость ........................................................................................................................4.7.3 воздухостойкость .................................................................................................................. 4.7.19 вспучиваемость .................................................................................................................... 4.3.8 гигроскопичность .................................................................................................................. 4.4.10 гидрофильность ....................................................................................................................4.4.11 гидрофобность ..................................................................................................................... 4.4.12 деформируемость .................................................................................................................5.8 долговечность ....................................................................................................................... 5.1 допуск размера ..................................................................................................................... 4.1.6 жаропрочность ...................................................................................................................... 4.2.10 жаростойкость ........................................................................................................................4.7.4 звукоизоляция ....................................................................................................................... 4.8.5 звукопоглощение ...................................................................................................................4.8.1 звукопроницаемость ............................................................................................................. 4.8.3 износостойкость .....................................................................................................................4.7.11 истираемость ..........................................................................................................................4.7.12 кислотостойкость ....................................................................................................................4.7.5 коэффициент восприятия тепла ............................................................................................4.5.6 коэффициент звукопоглощения ............................................................................................ 4.8.2 коэффициент звукопроницаемости .......................................................................................4.8.4 коэффициент температуропроводности ...............................................................................4.5.2 коэффициент теплоотдачи .................................................................................................... 4.5.5 коэффициент теплопроводности ...........................................................................................4.5.7 марка материала по прочности ..............................................................................................4.2.2 марка по плотности ................................................................................................................ 4.6.4 масса ........................................................................................................................................4.6.1 морозостойкость ..................................................................................................................... 4.7.8 набухание .................................................................................................................................4.1.7 надежность ...............................................................................................................................5.3 огнестойкость ...........................................................................................................................4.7.14 огнеупорность ......................................................................................................................... 4.7.13 отклонения от номинальных размеров предельные ............................................................ 4.1.3 плавкость ..................................................................................................................................5.12 пластичность ........................................................................................................................... 4.2.11 плотность истинная ................................................................................................................ 4.6.2 плотность средняя .................................................................................................................. 4.6.3 поверхность удельная .............................................................................................................4.1.9 ползучесть ................................................................................................................................5.13 пористость ................................................................................................................................4.3.1 пористость закрытая ................................................................................................................4.3.5 пористость истинная ............................................................................................................... 4.3.3 пористость кажущаяся ............................................................................................................ 4.3.2 пористость открытая ............................................................................................................... 4.3.4 последействие ..........................................................................................................................5.11 предел прочности при изгибе ..................................................................................................4.2.3 предел прочности при растяжении ........................................................................................ 4.2.5 предел прочности при сжатии .................................................................................................4.2.4 прозрачность ............................................................................................................................ 5.14 проницаемость ......................................................................................................................... 5.15 ДСТУ Б А.1.1-5-94 С.31 прочность ............................................................................................................................... 4.2.1 прочность динамическая ...................................................................................................... 4.2.14 прочность длительная .......................................................................................................... 4.2.13 прочность кратковременная ................................................................................................. 4.2.12 прочность на излом ............................................................................................................... 4.2.6 прочность на сжатие при 10%-ной деформации ................................................................. 4.2.8 прочность при сдавливании в цилиндре ........................... ...................................................4.2.7 прочность ударная ................................................................................................................. 4.2.16 прочность электрическая ....................................................................................................... 4.2.15 пустотность межзерновая .......................................................................................................4.3.7 размеры линейные ................................................................................................................. 4.1.2 разница длин диагоналей ...................................................................................................... 4.1.4 разнотолщинность .................................................................................................................. 4.1.5 расширение тепловое ............................................................................................................ 4.5.10 свсрхпластичность .................................................................................................................. 5.10 светопроницаемость ............................................................................................................... 5.16 сопротивление электрическое ............................................................................................... 5.17 состав зерновой ...................................................................................................................... 4.1.10 состояние предельное ............................................................................................................ 4.9.2 способность адсорбционная .................................................................................................. 4.3.6 способность демпфирующая ................................................................................................. 5.7 срок службы ..............................................................................................................................5.4 старение ....................................................................................................................................5.5 стойкость биологическая ..........................................................................................................4.7.2 стойкость кавитационная ......................................................................................................... 4.7.15 стойкость коррозионная ........................................................................................................... 4.7.7 стойкость радиационная .......................................................................................................... 4.7.16 стойкость химическая ............................................................................................................... 4.7.9 стойкость эрозионная ............................................................................................................... 4.7.17 структура материала .................................................................................................................4.1.1 твердость ....................................................................................................................................4.7.10 температура применения предельная .....................................................................................4.5.11 температуропроводность ......................................................................................................... 4.5.4 теплоемкость ..............................................................................................................................4.5.3 теплоемкость удельная ............................................................................................................ 4.5.8 теплопроводность ..................................................................................................................... 4.5.1 термостойкость .......................................................................................................................... 4.7.18 технологичность ........................................................................................................................ 5.6 тонкость помола ........................................................................................................................ 4.1.11 увлажнение сорбционное ..........................................................................................................4.4.5 упругость .................................................................................................................................... 4.2.9 усадка ......................................................................................................................................... 4.1.8 усадка температурная линейная .............................................................................................. 4.5.9 хрупкость ......................................................................................................................................5.9 щелочестойкость ....................................................................................................................... 4.7.6 элетропроводность .................................................................................................................... 5..18 ДСТУ Б А. 1.1-5-94 С.32 УДК 001.4+ 003.62 ЖОО Ключові слова: водопоглинання вологість гігроскопічність гідрофобність границя міцності густина коефіцієнт маса міцність модуль пружності пористість стійкість структура матеріалу твердість температура теплоємність теплопровідність термін служби усадка ДСТУ Б А. 1.1-5-94 С. Зміст С. 1 Галузь використання ..................................................... .........................................1 2 Нормативні посилання .......................................................................................... .2 3 Основні положення ..................................................................................................2 4 Загальні поняття .................................................................................................... .2 4.1 Структура та розміри ............................................................................................. 2 4.2 Характеристики по міцності........................................ ...........................................4 4.3 Пористітсть та пустотність ......................................... ...........................................7 4.4 Характеристики вологості ................................................................................... ..8 4.5 Теплотехнічні характеристики ................................... ..........................................10 4.6 Маса і густина матеріалів .................................................................................... 12 4.7 Стійкість матеріалів та виробів .................................. .........................................13 4.8 Акустичні характеристики .................................................................................... 17 5 Експлуатаційні властивості .......................................... .......................................18 Абетковий покажчик українських термінів..................... ............................................22 Абетковий покажчик німецьких термінів ....................... ............................................24 Абетковий покажчик англійських термінів ..................... ...........................................26 Абетковий покажчик французьких термінів ................... ...........................................28 Абетковий покажчик російських термінів .................................................................. 30