НПАОП 24.0-3.01-04

НПАОП 24.0-3.01-04 Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам хімічних виробництв (частина 1)

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці 07.09.2004 № 194 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26.10.2004 за № 1362/9961 НОРМИ БЕЗПЛАТНОЇ ВИДАЧI СПЕЦIАЛЬНОГО ОДЯГУ СПЕЦIАЛЬНОГО ВЗУТТЯ ТА IНШИХ ЗАСОБIВ IНДИВIДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ПРАЦIВНИКАМ ХIМIЧНИХ ВИРОБНИЦТВ ЧАСТИНА ? 1. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ 1.1 ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ 1.1.1 Норми безплатної видачi спецiального одягу спецiального взуття та iнших засобiв iндивiдуального захисту працiвникам хiмiчних виробництв далi – Норми поширюються на працiвникiв якi виконують роботи щодо розроблення технологiї виготовлення монтажу реконструкцiї налагодження ремонту дiагностування та експлуатацiї устатковання хiмiчної промисловостi. 1.1.2 Норми встановлюють номенклатуру i строки використання спецодягу спецвзуття та iнших засобiв iндивiдуального захисту потрiбних для трудового процесу працiвникiв хiмiчної промисловостi. 1.1.3 Вимоги Норм є обов`язковими для пiдприємств органiзацiй i установ галузi хiмiчної промисловостi причетних до проектування розробки технологiї будiвництва та виготовлення продукцiї незалежно вiд пiдпорядкування чи форм власностi. 1.2 ПОРЯДОК ЗАСТОСУВАННЯ НОРМ 1.2.1 Норми мiстять: перелiк професiй працiвникiв хiмiчних виробництв з позначенням коду ДК 003-95 “Класифiкатор професiй" затвердженого наказом Державного комітету України по стандартизації метрології та сертифікації вiд 27.07.95 № 257; перелiк робіт; перелiк спецодягу спецвзуття та інших засобiв iндивiдуального захисту iз строками їх носiння а також позначення захисних властивостей спецодягу спецвзуття та засобiв захисту рук. 1.2.2 Порядок забезпечення працiвникiв спецодягом спецвзуттям iншими засобами iндивiдуального захисту передбачений Положенням про порядок забезпечення працiвникiв спеціальним одягом спеціальним взуттям та iншими засобами iндивiдуального захисту затвердженим наказом Держнаглядохоронпрацi України вiд 29.10.96 №170 та зареєстрованим у Мiністерстві юстиції України 18.11.96 за № 667/1692. 1.2.3 Роботодавець зобов`язаний органiзувати комплектування утримання спеціального одягу спеціального взуття та інших засобiв iндивiдуального захисту та забезпечити ними працiвникiв вiдповiдно до нормативних актiв про охорону працi. 1.2.4 Роботодавець є вiдповiдальним за виконання цих Норм згідно з чинним законодавством. 1.2.5 Контроль за правильнiстю та своєчаснiстю забезпечення спеціальним одягом спеціальним взуттям та іншими засобами iндивiдуального захисту працівників хiмiчних виробництв здiйснюють служби спецiалiсти охорони працi профспiлковi комiтети органи державного нагляду за охороною працi. 2. НОРМИ БЕЗПЛАТНОЇ ВИДАЧI СПЕЦIАЛЬНОГО ОДЯГУ СПЕЦIАЛЬНОГО ВЗУТТЯ ТА IНШИХ ЗАСОБIВ IНДИВIДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ПРАЦIВНИКАМ ХIМIЧНИХ ВИРОБНИЦТВ № з/п Код згiдно з ДК 003-95 Найменування професiй i посад Найменування спецодягу спецвзуття та iнших засобiв iндивiдуального захисту Позна-чення захисних власти-востей марка ЗIЗ Строк носiння в мiсяцях 1 2 3 4 5 6 2.1 ВИРОБНИЦТВО АМIАКУ АГРЕГАТИ ВЕЛИКОЇ ОДИНИЧНОЇ ПОТУЖНОСТI 1 8159.2 8154.2 8159.1 8159.2 8163.2 8163.2 Апаратник Апаратник знесолювання води Апаратник газорозділення Апаратник пiдготовки сировини та вiдпускання напiвфабрикатiв i продукцiї Машинiст насосних установок Машинiст компресорних установок Костюм сукняний з напiвшерстяної тканини Берет шерстяний Черевики шкiрянi Чоботи гумовi Рукавицi комбiнованi Протишумовi навушники Окуляри захиснi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi Штани бавовнянi на утеплювальнiй прокладцi Валянки К50 К50 К20Щ20 К20Щ20 Ми ЗН Тн Тн Тн30 12 12 12 черговi 2 до зносу до зносу 24 24 36 2 7241.1 7241.2 Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустат-ковання Слюсар-електрик з ремонту електроустат-ковання Костюм сукняний з напiвшерстяної тканини Берет шерстяний Черевики шкiрянi Боти дiелектричнi Рукавицi комбiнованi Рукавички дiелектричнi Окуляри захиснi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi Штани бавовнянi на утеплювальнiй прокладцi Валянки К50 К50 К20Щ20 Эн Ми Эн ЗН Тн Тн Тн30 12 12 12 черговi 2 черговi до зносу 24 24 36 3 1222.2 1222.2 1222.2 1222.2 1222.2 Майстер Майстер з ремонту устатковання Старший майстер з ремонту устатковання Майстер змiни Старший майстер змiни Костюм сукняний з напiвшерстяної тканини Берет шерстяний Черевики шкiрянi Рукавички трикотажнi бавовнянi Рукавицi комбiнованi Протишумовi навушники На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi К50 К50 К20Щ20 Ми Ми Тн 12 12 12 2 1 до зносу 36 4 1222.2 1222.2 3113 3115 1221.2 2146.2 3119 Начальник цеху Заступник начальника цеху Енергетик Механiк Начальник вiддiлення Iнженер Технолог Костюм сукняний з напiвшерстяної тканини Берет шерстяний Черевики шкiрянi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi К50 К50 К20Щ20 Тн 24 24 12 чергова 5 8290.2 Оператор електронно-обчислюваль-них та обчи-слювальних машин Костюм сукняний з напiвшерстяної тканини Берет шерстяний Черевики шкіряні На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi К50 К50 К20Щ20 Тн 24 24 12 чергова 6 9132 Прибиральник виробничих примiщень Халат бавовняний Черевики шкiрянi Рукавицi комбiнованi Рукавички гумовi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi З Ми Ми Ми Вн Тн 12 12 2 черговi 36 7 7233.1 7241.1 Слюсар-ремонтник Слюсар з контрольно-вимiрювальних приладiв та автоматики Костюм сукняний з напiвшерстяної тканини Берет шерстяний Черевики шкiрянi Рукавицi комбiнованi Окуляри захиснi Протишумовi навушники На зовнiшніх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi К50 К50 К20Щ20 Ми ЗН Тн 12 12 12 1 до зносу до зносу 24 Штани бавовнянi на утеплювальнiй прокладцi Валянки Слюсарю з контрольно-вимiрювальних приладiв та автоматики додатково: Рукавички дiелектричнi Тн Тн30 Эн 24 36 черговi 2.2 ВИРОБНИЦТВО АМIАКУ 8 7241.1 7241.1 Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустат- ковання Слюсар з контрольно-вимiрювальних приладiв та автоматики Костюм бавовняний Черевики шкiрянi Рукавички бавовнянi Рукавички дiелектричнi Калошi дiелектричнi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi З Ми Ми Ми Эн Эн Тн 12 12 2 черговi черговi 36 9 9411 Комiрник Халат бавовняний Туфлi шкiрянi Рукавицi комбiнованi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi З Ми Ми Ми Тн 12 24 2 36 10 1222.2 1222.2 1222.2 8154.1 8154.1 Майстер Старший майстер Начальник змiни Оператор дистанцiйного пульта керування у хiмiчному виробництвi Старший оператор дистанцiйного пульта керування у хiмiчному виробництвi Костюм бавовняний Черевики шкiрянi Рукавицi комбiнованi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi Оператору "Карсол" додатково: Костюм сукняний З Ми Ми Ми Тн К80 12 12 2 36 24 11 1222.2 1222.2 1226.2 3113 2149.2 3115 1221.2 3115 Начальник цеху Заступник на-чальника цеху Начальник дiльницi Енергетик Iнженер-технолог Механiк Начальник вiддiлення Теплотехнiк Костюм бавовняний Черевики шкiрянi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi З Ми Ми Тн 12 12 чергова 12 9132 Прибиральник виробничих примiщень Костюм бавовняний Черевики шкiрянi Рукавицi комбiнованi Рукавички гумовi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi Ми Ми Ми Вн Тн 12 12 2 черговi 36 13 7233.1 Слюсар-ремонтник Костюм бавовняний Черевики шкiрянi Рукавицi брезентовi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi З Ми Ми Ми Мп Тн 9 12 1 36 ПЕРЕВАНТАЖУВАННЯ АМIАКУ 14 8159.2 Апаратник пiдготовки сировини та вiдпускання напiвфаб-рикатiв i продукцiї Костюм бавовняний Черевики шкiрянi Чоботи гумовi Рукавицi КР Окуляри захиснi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi Штани бавовнянi на утеплювальнiй прокладцi При зливаннi-наливаннi амiаку додатково: Костюм сукняний Бiлизна натiльна Чоботи пластмасові Рукавички гумовi При зливаннi-розливаннi нафтопродуктiв додатково: Костюм з термозахисної тканини "Homex" Бiлизна натiльна Плащ непромокальний Чоботи кирзовi Рукавицi брезентовi З Ми Ми К20Щ20 К50Щ20 ЗН Тн Тн К80 З КкЩ50 К50Щ50 Ти Нс З Вн Ми Ти Нс 12 12 черговi черговi до зносу 36 36 24 6 12 1 24 12 36 24 1 15 7212.1 Електрогазо-зварник Костюм брезентовий Черевики шкiрянi Рукавицi брезентовi Рукавички дiелектричнi Шолом захисний Щиток захисний для електрозварника Окуляри захиснi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Костюм зимовий для зварника Тр Ми Тр Эн Очи ОО Тр Тн 12 12 1 черговi черговий до зносу до зносу 36 16 8163.2 Машинiст компресорних установок Комбiнезон бавовняний Черевики шкiрянi Рукавицi комбiнованi Протишумовi навушники На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi З Ми Ми Ми Тн 12 12 1 до зносу 36 17 8154.1 Оператор дистанцiйного пульта керування у хiмiчному виробництвi Костюм бавовняний Черевики шкiрянi Рукавицi комбiнованi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi З Ми Ми Ми Тн 12 12 2 36 18 7233.1 7241.1 7241.1 Слюсар-ремонтник Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустат- ковання Слюсар з контрольно-вимiрювальних приладiв та автоматики Костюм бавовняний Фартух прогумований Черевики шкiрянi Рукавицi КР Окуляри захиснi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi Штани бавовнянi на утеплювальнiй прокладцi Електромонтеру додатково: Калошi дiелектричнi Рукавички дiелектричнi З Ми К20 Ми К50Щ20 ЗН Тн Тн Эн Эн 12 черговий 12 1 до зносу 36 36 черговi черговi 2.3 ВИРОБНИЦТВО МIЦНОЇ АЗОТНОЇ КИСЛОТИ МЕТОДОМ КОНЦЕНТРУВАННЯ 19 8159.1 8159.2 Апаратник концентруван-ня кислот Апаратник пiдготовки сировини та вiдпускання напiвфабри-катiв i продукцiї Костюм сукняний Костюм гумовий Бiлизна натiльна Чоботи пластмасовi Рукавицi КР Рукавички гумовi Шолом сукняний Окуляри захиснi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi Штани бавовнянi на утеплювальнiй прокладцi Кк З КкЩ50 К50Щ20 К50Щ50 Кк Г Тн Тн 6 черговий 6 6 1 черговi 6 до зносу 36 36 20 8154.1 8154.1 8152.1 8154.2 Апаратник окислення Апаратник синтезу Апаратник перегонки Апаратник абсорбцiї Костюм сукняний Костюм гумовий Бiлизна натiльна Фартух прогумований Чоботи пластмасовi Рукавицi КР Рукавички гумовi Шолом сукняний Окуляри захиснi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi Кк З Кк КкЩ50 К50Щ20 К50Щ50 Кк Г Тн 9 черговий 6 6 9 1 черговi 6 до зносу 36 21 7212.1 7212.2 7212.2 Електрогазо-зварник Газозварник Електрозварник ручного зварювання Костюм сукняний Бiлизна натiльна Фартух прогумований Чоботи гумовi Рукавицi сукнянi Рукавички гумовi Рукавички дiелектричнi Наколiнники Щиток захисний для електрозварника На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi Штани бавовнянi на утеплювальнiй прокладцi Валянки Тр З К50 К20Щ20 Тр К50Щ50 Эн Ми Тн Тн Тн30 9 6 6 12 1 черговi черговi 6 до зносу 36 36 48 22 7241.1 Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустат-ковання Костюм сукняний Костюм гумовий Бiлизна натiльна Чоботи гумовi Рукавички гумовi Рукавички дiелектричнi Калошi дiелектричнi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi Штани бавовнянi на утеплювальнiй прокладцi Валянки Кк З К20Щ20 К50Щ50 Эн Эн Тн Тн Тн30 12 черговий 6 12 черговi черговi черговi 36 36 48 23 7134.2 7122.2 Iзолювальник з термоiзоляцiї Футерувальник кислототрив- ник Костюм сукняний Костюм гумовий Бiлизна натiльна Шолом сукняний Черевики шкiрянi Чоботи гумовi Рукавицi сукнянi Рукавички гумовi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi Кк З Кк К20Щ20 К20Щ20 К80 К50Щ50 Тн 9 черговий 9 6 9 черговi 1 черговi 36 24 2149.2 Iнженер-технолог Костюм бавовняний з кислотозахисним просочуванням Фартух прогумований Чоботи гумовi Рукавички гумовi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi К20 К50 К20Щ20 К50Щ50 Тн 12 черговий 9 черговi 36 25 9411 Комiрник Костюм бавовняний з кислотозахисним просочуванням Туфлi цiльногумовi Рукавицi комбiнованi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi К20 К20Щ20 Ми Тн 12 12 12 36 26 1222.2 3115 1222.2 3113 1222.2 Майстер Механiк Начальник змiни Енергетик Начальник дiльницi Костюм сукняний Бiлизна натiльна Чоботи гумовi Рукавички гумовi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi Кк З К20Щ20 К50Щ50 Тн 12 6 12 черговi 36 27 8163.2 8163.2 Машинiст компресорних установок Машинiст холодильних установок Комбiнезон бавовняний Черевики шкiрянi Рукавицi комбiнованi Рукавички гумовi Протишумовi навушники На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi З Ми Ми Ми К20Щ20 Тн 12 12 1 черговi до зносу 36 28 1222.2 1222.2 Начальник цеху Заступник начальника цеху Костюм сукняний Черевики шкiрянi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi К80 К20Щ20 Тн 24 12 36 29 9132 Прибиральник виробничих примiщень Костюм сукняний Бiлизна натiльна Шолом сукняний Чоботи гумовi Рукавицi сукнянi Рукавички гумовi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi К80 З Кк К20Щ20 К80 К50Щ50 Тн 12 6 12 12 2 черговi 36 30 7241.1 Слюсар з контрольно-вимiрювальних приладiв та автоматики Костюм сукняний Бiлизна натiльна Черевики шкiрянi Рукавицi комбiнованi Рукавички гумовi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi Штани бавовнянi на утеплювальнiй прокладцi Валянки К80 З К20Щ20 Ми К50Щ50 Тн Тн Тн30 12 6 12 1 черговi 36 36 48 31 7233.1 Слюсар-ремонтник Костюм сукняний Костюм гумовий Бiлизна натiльна Шолом сукняний Чоботи пластмасовi Рукавицi сукнянi Рукавички гумовi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi Кк З Кк КкЩ50 К80 К50Щ50 Тн 9 черговий 6 6 9 1 черговi 36 2.4 ВИРОБНИЦТВО МIЦНОЇ АЗОТНОЇ КИСЛОТИ МЕТОДОМ ПРЯМОГО СИНТЕЗУ 32 8154.2 8152.1 8159.1 8151.2 Апаратник абсорбцiї Апаратник перегонки Апаратник концентрування кислот Апаратник приготування сирої сумiшi Костюм сукняний Бiлизна натiльна Фартух прогумований Чоботи пластмасовi Рукавицi КР Рукавички гумовi Шолом сукняний Окуляри захиснi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi Кк З Кк КкЩ50 К50Щ20 К50Щ50 Кк Г Тн 9 6 6 9 1 черговi 6 до зносу 36 33 8154.1 Апаратник окислення При роботi на контактних апаратах: Костюм бавовняний з кислотозахисним просочуванням Черевики шкiрянi Рукавицi КР Рукавички гумовi К20 К20Щ20 К50Щ20 К50Щ50 12 12 2 черговi 34 8162.2 Апаратник теплоутилiзацiї Костюм бавовняний з кислотозахисним просочуванням Чоботи гумовi Рукавицi комбiнованi Рукавички гумовi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi К20 К20Щ20 Ми К50Щ50 Тн 12 12 2 черговi 36 35 7212.1 Електрогазо-зварник Костюм сукняний Бiлизна натiльна Чоботи гумовi Фартух прогумований Рукавицi сукнянi Рукавички гумовi Наколiнники Щиток захисний для електрозварника На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi Тр З К20Щ20 К50 Тр К50Щ50 Ми Тн 9 6 9 6 1 черговi 6 до зносу 36 36 7241.1 Електромонтер з ремонту та обслугову- вання електро- устатковання Костюм сукняний Костюм гумовий Бiлизна натiльна Чоботи гумовi Рукавички гумовi Рукавички дiелектричнi Калошi дiелектричнi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi Кк З К20Щ20 К50Щ50 Эн Эн Тн 12 черговий 6 12 черговi черговi черговi 36 37 7134.2 Iзолювальник з термоiзоляцiї Костюм сукняний Костюм гумовий Бiлизна натiльна Шолом сукняний Чоботи гумовi Рукавицi сукнянi Рукавички гумовi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi Кк З Кк К20Щ20 К80 К50Щ50 Тн 9 черговий 9 6 9 1 черговi 36 38 1222.2 1222.2 3115 1222.2 Майстер Майстер змiни Механiк Начальник змiни Костюм сукняний Бiлизна натiльна Чоботи гумовi Рукавички гумовi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi Кк З К20Щ20 К50Щ50 Тн 12 6 9 черговi 36 39 8163.2 Машинiст холодильних установок Комбiнезон бавовняний Черевики шкiрянi Рукавички гумовi Протишумовi навушники На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi З Ми Ми К50Щ50 Тн 12 12 черговi до зносу 36 40 8163.2 Машинiст компресорних установок Комбiнезон бавовняний Черевики шкiрянi Рукавицi сукнянi Рукавички гумовi Протишумовi навушники На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi З Ми Ми К50 К50Щ50 Тн 12 12 2 черговi до зносу 36 41 1222.2 1222.2 1222.2 Начальник цеху Заступник начальника цеху Начальник дiльницi Костюм бавовняний з кислотозахисним просочуванням Чоботи гумовi Рукавички гумовi К20 К20Щ20 К50Щ50 12 12 черговi 42 9132 Прибиральник виробничих примiщень Костюм сукняний Чоботи гумовi Рукавицi сукнянi Рукавички гумовi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi К80 К20Щ20 К80 К50Щ50 Тн 12 12 2 черговi 36 43 7241.1 Слюсар з контрольно-вимiрювальних приладiв та автоматики Костюм сукняний Бiлизна натiльна Черевики шкiрянi Рукавицi комбiнованi Рукавички гумовi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi Штани бавовнянi на утеплювальнiй прокладцi Валянки К80 З К20Щ20 Ми К50Щ50 Тн Тн Тн30 12 6 9 1 черговi 36 36 48 44 7233.1 Слюсар-ремонтник Костюм сукняний Костюм гумовий Бiлизна натiльна Шолом сукняний Чоботи пластмасовi Рукавицi сукнянi Рукавички гумовi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi Кк З Кк КкЩ50 К80 К50Щ50 Тн 9 черговий 6 6 9 1 черговi 36 2.5 ВИРОБНИЦТВО СЛАБКОЇ ТА ОСОБЛИВО ЧИСТОЇ АЗОТНОЇ КИСЛОТИ 45 8154.2 Апаратник абсорбцiї Костюм сукняний Костюм гумовий Бiлизна натiльна Чоботи пластмасовi Рукавицi сукнянi Рукавички гумовi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi Кк З КкЩ50 К80 К50Щ50 Тн 9 черговий 9 9 1 6 36 46 8154.1 Апаратник окислення Костюм бавовняний з кислотозахисним просочуванням Черевики шкiрянi Рукавицi КР Рукавички гумовi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi К20 К20Щ20 К50Щ20 К50Щ50 Тн 12 12 2 черговi 36 47 8159.2 Апаратник пiдготовки сировини та вiдпускання напiвфабрикатiв i продукцiї Костюм сукняний Костюм гумовий Бiлизна натiльна Чоботи пластмасовi Рукавицi сукнянi Рукавички гумовi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi Кк З КкЩ50 К80 К50Щ50 Тн 12 черговий 12 12 1 черговi 36 48 8162.2 Апаратник теплоутилiзацiї Костюм бавовняний з кислотозахисним просочуванням Чоботи гумовi Рукавицi комбiнованi Рукавички гумовi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi К20 К20Щ20 Ми К20Щ20 Тн 12 12 2 черговi 36 49 8159.2 Апаратник Костюм сукняний Бiлизна натiльна Фартух прогумований Чоботи пластмасовi Рукавицi КР Рукавички гумовi Шолом сукняний Окуляри захиснi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi Кк З Кк КкЩ50 К50Щ20 К50Щ50 К80 ЗН Тн 9 6 6 9 1 чергові 6 до зносу 36 50 7212.1 Електрогазо-зварник Костюм сукняний Фартух прогумований Чоботи гумовi Рукавицi сукнянi Рукавички гумовi Щиток захисний для електрозварника Наколiнники На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi Тр К50 К20Щ20 Тр К50Щ50 Ми Тн 9 6 9 1 черговi до зносу 6 36 51 7241.1 Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустат- ковання Костюм сукняний Черевики шкiрянi Калошi дiелектричнi Рукавички дiелектричнi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi К80 К20Щ20 Эн Эн Тн 12 12 черговi черговi 36 52 9411 Комiрник Костюм сукняний Черевики шкiрянi Рукавицi КР На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi К80 К20Щ20 К50Щ20 Тн 12 12 черговi 36 53 1222.2 1222.2 Майстер Старший майстер Костюм сукняний Костюм гумовий Чоботи гумовi Шолом сукняний Рукавицi сукнянi Рукавички гумовi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi Штани бавовнянi на утеплювальнiй прокладцi К80 К20Щ20 К80 К80 К50Щ50 Тн Тн 9 черговий 9 черговий 1 черговi 36 36 54 8232.2 Машинiст видувних машин Комбiнезон бавовняний Черевики шкiрянi Рукавички трикотажнi бавовнянi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi З Ми Ми Ми Тн 12 12 1 36 55 8163.2 Машинiст компресорних установок Комбiнезон бавовняний Чоботи гумовi Рукавички гумовi Рукавицi сукнянi Протишумовi навушники На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi З Ми К20Щ20 К20Щ20 К50 Тн 12 12 черговi 2 до зносу 36 56 1221.2 3115 Начальник вiддiлення Механiк Костюм сукняний Чоботи гумовi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi К80 К20Щ20 Тн 9 12 36 57 1222.2 1222.2 2149.2 Начальник цеху Заступник начальника цеху Iнженер-технолог Костюм бавовняний Черевики шкiрянi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi З Ми К20Щ20 Тн 12 12 36 58 1222.2 1222.2 Начальник змiни Майстер Костюм сукняний Костюм гумовий Бiлизна натiльна Чоботи гумовi Рукавички гумовi Рукавицi сукнянi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi К80 З К20Щ20 К50Щ50 К80 Тн 9 черговий 9 9 черговi 1 36 59 9132 Прибиральник виробничих примiщень Костюм сукняний Чоботи гумовi Рукавицi комбiнованi Рукавички гумовi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi К80 К20Щ20 Ми К50Щ50 Тн 12 9 1 черговi 36 60 7233.1 Слюсар-ремонтник Костюм сукняний Костюм гумовий Бiлизна натiльна Черевики шкiрянi Чоботи пластмасовi Рукавички гумовi Рукавицi сукнянi Шолом сукняний На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi Штани бавовнянi на утеплювальнiй прокладцi К80 З К20Щ20 КкЩ50 К50Щ50 К80 К80 Тн Тн 9 черговий 9 18 18 черговi 1 черговий 36 36 61 8159.2 Установник каталiзаторних сiток Костюм бавовняний з кислотозахисним просочуванням Черевики шкiрянi Рукавицi КР На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi К20 К20Щ20 К50Щ20 Тн 12 12 2 36 2.6 ВИРОБНИЦТВО ВИСОКОКОНЦЕНТРОВАНОГО ОЛЕУМУ 62 8159.2 Апаратник Костюм сукняний Бiлизна натiльна Фартух прогумований Чоботи пластмасовi Рукавички гумовi Рукавицi КР Шолом сукняний Окуляри захиснi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi Кк З Кк КкЩ50 К50Щ50 К50Щ20 Кк Г Тн 6 6 6 6 3 1 6 до зносу 36 63 7241.1 Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустат-ковання Костюм сукняний Бiлизна натiльна Чоботи гумовi Рукавицi комбiнованi Рукавички дiелектричнi Калошi дiелектричнi Шолом сукняний На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi Кк З К20Щ20 Ми Эн Эн Кк Тн 9 9 12 1 черговi черговi 9 36 64 7212.1 Електрогазо-зварник Костюм брезентовий Бiлизна натiльна Чоботи гумовi Рукавички дiелектричнi Рукавицi сукнянi Шолом захисний Щиток захисний для електрозварника На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi Штани бавовнянi на утеплювальнiй прокладцi Валянки Тр З К20 Щ 20 Эн Тр Тр Тн Тн Тн30 9 6 9 черговi 1 черговий до зносу 36 36 48 65 1222.2 1222.2 3115 3113 Майстер Майстер виробничої дiльницi Механiк Електрик цеху Костюм сукняний Чоботи гумовi Рукавички гумовi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi Кк К20Щ20 К50Щ50 Тн 9 6 1 36 66 1222.2 1222.2 2149.2 Начальник цеху Заступник начальника цеху Iнженер-технолог Костюм сукняний Черевики шкiрянi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi Кк К20Щ20 Тн 12 12 36 67 8163.2 Оператор з обслуговування установок для пилогазоулов-лювання Костюм сукняний Бiлизна натiльна Чоботи гумовi Рукавицi КР Рукавички гумовi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi Кк З К20Щ20 К50Щ20 К50Щ50 Тн 9 6 9 1 черговi 36 68 7212.2 7233.1 7122.2 Паяльщик по свинцю свинцево-паяльщик Слюсар-ремонтник Вогнетривник Костюм сукняний Бiлизна натiльна Чоботи гумовi Рукавички гумовi Рукавицi КР Шолом сукняний На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi Валянки Кк З К20Щ20 К50Щ50 К50Щ20 Кк Тн Тн30 9 6 9 черговi 1 9 36 48 2.7 ВИРОБНИЦТВО ОЦТОВОЇ КИСЛОТИ 69 8154.1 8152.1 8159.1 8159.1 Апаратник синтезу Апаратник перегонки Апаратник конверсiї Апаратник газорозділення Костюм сукняний Бiлизна натiльна Черевики шкiрянi Фартух прогумований Рукавицi КР Рукавички гумовi Окуляри захиснi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi К80 З К20Щ20 К50 К50Щ20 К50Щ50 ЗН Тн 12 12 12 черговий 2 черговi до зносу 36 70 8159.2 Апаратник пiдготовки сировини та вiдпускання напiвфабрика-тiв i продукцiї Костюм сукняний Бiлизна натiльна Чоботи пластмасовi Рукавицi КР Окуляри захиснi К80 З КкЩ50 К50Щ20 ЗН 12 12 12 1 до зносу 71 8154.2 8151.2 Апаратник приготування каталiзатора Апаратник приготування хiмiчних розчинiв Костюм сукняний Бiлизна натiльна Черевики шкiрянi Чоботи пластмасовi Фартух прогумований Рукавицi КР Рукавички гумовi Окуляри захиснi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi К80 З К20Щ20 КкЩ50 Кк К50Щ20 К50Щ50 ЗН Тн 12 6 12 черговi черговий 1 черговi до зносу 36 72 7241.1 Електромонтер з ремонту та обслуговування електро- устатковання Костюм сукняний Бiлизна натiльна Черевики шкiрянi Калошi дiелектричнi Рукавицi комбiнованi Рукавички дiелектричнi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi К80 З К20Щ20 Эн Ми Эн Тн 12 12 12 чергові 2 черговi 36 73 1222.2 3115 1222.2 Майстер Механiк Начальник змiни Костюм сукняний Бiлизна натiльна Черевики шкiрянi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi К80 З К20Щ20 Тн 12 12 12 36 74 1222.2 1222.2 1221.2 3113 Начальник цеху Заступник начальника цеху Начальник вiддiлення Енергетик Костюм сукняний Бiлизна натiльна Черевики шкiрянi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi К80 З К20Щ20 Тн 12 12 12 36 75 7241.1 7233.1 Слюсар з контрольно-вимiрювальних приладiв та автоматики Слюсар-ремонтник Костюм сукняний Бiлизна натiльна Черевики шкiрянi Рукавицi комбiнованi Рукавички гумовi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi К80 З К20Щ20 Ми К50Щ50 Тн 12 12 12 2 черговi 36 2.8 ВИРОБНИЦТВО МУРАШИНОЇ КИСЛОТИ 76 8151.2 8152.1 8154.2 8152.2 Апаратник приготування хiмiчних розчинiв Апаратник перегонки Апаратник абсорбцiї Апаратник сушiння Костюм сукняний Бiлизна натiльна Чоботи гумовi Рукавички гумовi Рукавицi КР На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi Валянки К80 З К20Щ20 К50Щ50 К50Щ20 Тн Тн30 9 9 6 6 2 36 48 77 7241.1 Електромонтер з ремонту та обслуговування електро- устатковання Костюм сукняний Черевики шкiрянi Рукавицi комбiнованi Рукавички дiелектричнi Калошi дiелектричнi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi Валянки К80 К20Щ20 Ми Эн Эн Тн Тн30 12 12 1 черговi черговi 36 48 78 1222.2 1222.2 3115 Майстер виробничої дiльницi Майстер Механiк Костюм сукняний Черевики шкiрянi Рукавицi комбiнованi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi К80 К20Щ20 Ми Тн 12 12 1 36 79 7233.1 Слюсар- ремонтник Костюм сукняний Бiлизна натiльна Черевики шкiрянi Рукавички гумовi Рукавицi КР або Рукавицi сукнянi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi Кк З К20Щ20 К50Щ50 К50Щ20 К80 Тн 9 9 9 6 2 1 36 2.9 ВИРОБНИЦТВО СТЕАРАТУ КАЛЬЦIЮ 80 8154.1 8152.2 7233.1 1222.2 Апаратник омилення Апаратник сушiння Слюсар-ремонтник Майстер виробничої дiльницi Костюм бавовняний з капюшоном iз пилонепроникної тканини Бiлизна натiльна Фартух прогумований Черевики шкiрянi на латунних цвяхах Рукавицi комбiнованi Рукавички гумовi Окуляри захиснi Респiратор На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi З Ми Пн З Вн Ми Ми К50Щ50 ЗП Тн 12 6 6 12 2 1 до зносу до зносу 36 2.10 ВИРОБНИЦТВО КАРБАМIДОФОРМАЛЬДЕГIДНИХ СМОЛ 81 8152.1 7233.1 1222.2 Апаратник конденсацiї Слюсар-ремонтник Майстер виробничої дiльницi Костюм бавовняний Бiлизна натiльна Фартух прогумований Черевики шкiрянi Чоботи гумовi Рукавички гумовi Рукавицi комбiнованi Окуляри захиснi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi З Ми З К50 Ми К20Щ20 К50Щ50 Ми ЗН Тн 12 6 черговий 12 черговi 1 1 до зносу 36 2.11 ДЕНIТРАЦIЯ ТА КОНЦЕНТРАЦIЯ ВIДРОБЛЕНОЇ СIРЧАНОЇ КИСЛОТИ 82 8159.2 7233.1 1222.2 7212.2 Апаратник Слюсар-ремонтник Майстер виробничої дiльницi Паяльщик по свинцю свинцево-паяльщик Костюм сукняний Бiлизна натiльна Фартух прогумований Чоботи пластмасовi Рукавички гумовi Рукавицi КР або Рукавицi сукнянi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi Штани бавовнянi на утеплювальнiй прокладцi Валянки Кк З Кк КкЩ50 К50Щ50 К20Щ20 К80 Тн Тн Тн30 6 6 6 6 3 2 1 36 36 48 83 7241.1 Електромонтер з ремонту та обслуговуван- ня електро-устатковання Костюм сукняний Бiлизна натiльна Чоботи гумовi Калошi дiелектричнi Рукавицi комбiнованi Рукавички дiелектричнi Рукавички гумовi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi Кк З К20Щ20 Эн Ми Эн К50Щ50 Тн 9 6 9 черговi 1 черговi 1 36 84 2149.2 3119 1222.2 1222.2 3115 Iнженер-технолог Технiк Начальник цеху Заступник начальника цеху Механiк Костюм сукняний Черевики шкiрянi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi Кк К20Щ20 Тн 12 12 36 85 8159.1 2146.2 Лаборант хiмiчного аналiзу Iнженер-лаборант Костюм сукняний Калошi гумовi Рукавички гумовi Окуляри захиснi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi Кк К20Щ20 К50Щ50 ЗН Тн 12 12 1 до зносу 36 2.12 ВИРОБНИЦТВО ВУГЛЕКИСЛОТИ 86 8152.2 Апаратник випалювання Костюм бавовняний Черевики шкiрянi Рукавицi комбiнованi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi З Ми Ми Ми Тн 12 12 1 36 87 8154.2 Апаратник гашення вапна Костюм бавовняний Чоботи гумовi Рукавички гумовi Рукавицi КР Окуляри захиснi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi З Ми В Вн К50Щ20 ЗН Тн 12 9 черговi 1 до зносу 36 88 8154.2 Апаратник очищення газу Костюм бавовняний Черевики шкiрянi Фартух прогумований Рукавицi комбiнованi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi З Ми Ми Вн Ми Тн 12 12 6 1 36 89 8163.2 Випробувач балонiв Костюм бавовняний Чоботи гумовi Фартух прогумований Рукавицi брезентовi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi З Ми В Вн Ми Тн 12 12 черговий 1 36 90 8163.2 Машинiст компресорних установок Комбiнезон бавовняний Черевики шкiрянi Рукавицi брезентовi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi З Ми Ми Ми Тн 12 12 1 36 91 9322 Укладальник- пакувальник Костюм бавовняний Бiлизна натiльна Черевики шкiрянi Рукавицi брезентовi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi З Ми З Ми Ми Тн 12 6 12 1 36 2.13 ВИРОБНИЦТВО ОРГАНIЧНИХ КИСЛОТ АДИПIНОВОЇ ЯНТАРНОЇ ГЛУТАРОВОЇ ЩАВЛЕВОЇ 92 8159.2 8154.1 8154.1 8154.1 Апаратник вилучення побiчних продуктiв Апаратник кристалiзацiї Апаратник окислення Апаратник синтезу Костюм сукняний Бiлизна натiльна Ковпак бавовняний Черевики шкiрянi Рукавицi сукнянi Рукавички гумовi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi К80 З З К20Щ20 К80 К50Щ50 Тн 9 6 6 9 1 черговi 36 93 8154.2 Апаратник нейтралiзацiї Костюм бавовняний Черевики шкiрянi Рукавицi комбiнованi Окуляри захиснi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi З Ми Ми Ми ЗН Тн 9 9 1 до зносу 36 94 8152.2 Апаратник сушiння Костюм бавовняний Бiлизна натiльна Ковпак бавовняний Черевики шкiрянi Рукавицi комбiнованi Рукавички гумовi Окуляри захиснi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi З Ми З З К20Щ20 Ми К50Щ50 ЗН Тн 9 6 6 12 1 черговi до зносу 36 95 1222.2 1222.2 1222.2 Майстер Майстер змiни Майстер з ремонту Костюм бавовняний Черевики шкiрянi Рукавицi комбiнованi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi З Ми Ми Ми Тн 12 12 1 36 96 8163.2 Машинiст компресорних установок Костюм бавовняний Бiлизна натiльна Черевики шкiрянi Рукавицi комбiнованi Рукавички гумовi Протишумовi навушники На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi З Ми З Ми Ми Вн Тн 12 6 12 2 черговi до зносу 36 97 8290.2 Машинiст розфасувально-пакувальних машин Костюм бавовняний Черевики шкiрянi Рукавицi комбiнованi Респiратор На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi З Ми Пн Ми Тн 9 9 1 до зносу 36 98 3115 Механiк Костюм бавовняний Черевики шкiрянi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi З Ми Ми Тн 12 12 36 99 7241.1 Слюсар з контрольно-вимiрювальних приладiв i автоматики Костюм бавовняний Бiлизна натiльна Черевики шкiрянi Рукавицi комбiнованi Рукавички гумовi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi З Ми З Ми Ми К50Щ50 Тн 12 9 12 1 черговi 36 100 7233.1 Слюсар-ремонтник Костюм сукняний Черевики шкiрянi Рукавицi комбiнованi Рукавички гумовi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi К80 К20Щ20 Ми К50Щ50 Тн 9 9 1 черговi 36 2.14 ВИРОБНИЦТВО МIНЕРАЛЬНИХ СОЛЕЙ 101 8151.2 Апаратник дозування Костюм сукняний Чоботи гумові Рукавицi сукняні Рукавички гумовi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi При виконанні робіт на дiльниці твердого регенеруючого поглинача: Комбінезон бавовняний Черевики шкіряні Рукавиці КР На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi Штани бавовнянi на утеплювальнiй прокладцi К80 К20Щ20 К80 К50Щ50 Тн З Ми Ми К50Щ20 Тн Тн 12 12 2 1 36 12 12 1 36 36 102 8151.1 Апаратник змішування Костюм сукняний Чоботи гумові Рукавицi сукняні Рукавички гумовi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi К80 К20Щ20 К80 К50Щ50 Тн 12 12 2 чергові 36 103 8154.2 Апаратник нейтралізації Костюм сукняний Чоботи гумові Рукавицi КР Рукавички гумовi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi К80 К20Щ20 К50Щ20 К50Щ50 Тн 12 12 1 чергові 36 104 8159.2 Апаратник підготовки сировини та відпускання напівфабрика-тів і продукції Костюм бавовняний Чоботи гумові Рукавицi комбiнованi Рукавички гумовi Респіратор На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi З Ми К20Щ20 Ми К50Щ50 Тн 12 12 1 черговi до зносу 36 105 9333 8334.2 Вантажник Водій навантажувача Костюм бавовняний Черевики шкiряні Рукавицi комбiнованi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi Штани бавовнянi на утеплювальнiй прокладцi Валянки З Ми Ми Ми Тн Тн Тн30 12 12 1 36 36 48 106 7241.1 7241.1 Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустат-ковання Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики Комбiнезон бавовняний Черевики шкiрянi Калошi дiелектричнi Рукавички дiелектричнi Рукавицi брезентовi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi З Ми Ми Эн Эн Ми Тн 12 12 черговi черговi 2 36 107 7134.2 Iзолювальник з термоiзоляцiї Комбiнезон бавовняний Черевики шкiрянi Рукавицi брезентовi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi Штани бавовнянi на утеплювальнiй прокладцi З Ми Ми Ми Тн Тн 12 12 1 36 36 108 1222.2 3115 1222.2 Майстер Механік Начальник зміни Костюм лавсано-бавовняний з кислотозахисним просочуванням Черевики шкiрянi Рукавиці КР На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi К50 К20Щ20 К50Щ20 Тн 12 12 1 36 109 9132 Прибиральник виробничих приміщень Костюм бавовняний Чоботи гумовi Рукавицi брезентові Рукавички гумовi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi З Ми В Ми Вн Тн 12 12 2 черговi 36 110 7233.1 Слюсар- ремонтник Костюм сукняний Черевики шкiрянi Рукавички гумові Рукавицi брезентовi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi К80 К20Щ20 К50Щ50 Ми Тн 12 12 черговi 1 36 111 8162.2 Чистильник Куртка брезентова Штани бавовняні з брезентовими наколінниками Чоботи гумові Рукавицi брезентові Окуляри захисні На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi З Ми З Ми В Ми ОчиОО Тн 12 12 12 1 до зносу 36 2.15 ВИРОБНИЦТВО КАЛIЙНОЇ НАТРIЄВОЇ СЕЛIТРИ ВУГЛЕАМОНIЙНИХ СОЛЕЙ 112 8152.1 Апаратник випарювання Костюм бавовняний Черевики шкiрянi Рукавиці брезентовi Окуляри захиснi З Ми Ми Ми ЗН 12 12 2 до зносу 113 8159.2 Апаратник виробництва калiйної селiтри Костюм бавовняний Черевики шкiрянi Рукавицi брезентовi Окуляри захиснi Респiратор На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi З Ми Ми Ми ЗН Тн 12 12 2 до зносу до зносу 36 114 8154.1 8151.2 Апаратник карбонiзацiї Апаратник сатурацiї Костюм бавовняний Черевики шкiрянi Рукавицi брезентовi Окуляри захиснi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi З Ми Ми Ми ЗН Тн 12 12 2 до зносу 36 115 8154.1 8153.2 Апаратник кристалiзацiї Апаратник центрифугу-вання Костюм бавовняний Черевики шкiрянi Рукавицi брезентовi Окуляри захиснi З Ми Ми Ми ЗН 12 12 2 до зносу 116 8154.2 Апаратник нейтралiзацiї Костюм сукняний Бiлизна натiльна Чоботи гумовi Рукавички гумовi Рукавицi брезентовi К80 З К20Щ20 К50Щ50 Ми 12 6 12 черговi 2 117 8159.2 Апаратник пiдготовки сировини та вiдпускання напiвфабри-катiв i продукцiї Костюм бавовняний Чоботи гумовi Рукавицi комбiнованi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi З Ми К20Щ20 Ми Тн 12 12 1 36 118 8151.2 Апаратник приготування хiмiчних розчинiв Костюм бавовняний з кислотозахисним просочуванням Фартух прогумований Чоботи гумовi Рукавицi брезентові На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi Штани бавовнянi на утеплювальнiй прокладцi Валянки К20 К50 К20Щ20 Ми Тн Тн Тн30 12 черговий 12 2 36 36 48 119 8153.2 Апаратник фiльтрацiї Костюм бавовняний Фартух прогумований Черевики шкiрянi Рукавицi брезентові З Ми Вн Ми Ми 12 12 12 2 120 1222.2 1222.2 3115 Майстер Майстер змiни Механiк Костюм бавовняний Черевики шкiрянi Рукавички гумовi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi З Ми Ми К50Щ50 Тн 12 9 чергові 36 121 8290.2 Машинiст розфасувально-пакувальних машин Костюм бавовняний Головний убiр бавовняний Черевики шкiрянi Рукавицi комбiнованi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi З Ми З Ми Ми Тн 12 12 12 1 36 122 7233.1 Слюсар-ремонтник Костюм сукняний Чоботи гумовi Рукавички гумовi Рукавицi брезентовi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi К80 К20Щ20 К50Щ50 Ми Тн 12 12 черговi 2 36 123 9322 Укладальник-пакувальник Костюм бавовняний Черевики шкiрянi Рукавицi брезентовi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi З Ми Ми Ми Тн 12 12 1 36 2.16 ВИРОБНИЦТВО СЕЧОВИНИ 124 8154.2 8152.1 8159.1 8159.1 8152.2 8154.2 8152.1 8159.2 8154.1 8163.2 8155.2 Апаратник абсорбцiї Апаратник випарювання Апаратник виробництва сечовини Старший апаратник виробництва сечовини Апаратник гранулювання Апаратник очищення газу Апаратник перегонки Апаратник пiдготовки сировини та вiдпускання напiвфабрика-тiв i продукцiї Апаратник синтезу Машинiст газодувних машин Машинiст технологiчних насосiв Костюм бавовняний Бiлизна натiльна Фартух прогумований Черевики шкiрянi Рукавички гумовi Рукавицi комбiнованi Респiратор На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi З Ми З К50 Ми К50Щ50 Ми Тн 12 12 черговий 12 черговi 1 до зносу 36 125 8159.2 Апаратник Костюм бавовняний Фартух прогумований Черевики шкiрянi Чоботи гумовi Рукавицi комбiнованi Рукавички гумовi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi З Ми К20 Ми К20Щ20 Ми К20Щ20 Тн 12 6 12 черговi 1 черговi 36 126 8163.2 Випробувач балонiв Костюм бавовняний Фартух прогумований Чоботи гумовi Рукавицi брезентовi Окуляри захиснi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi З Ми Вн В Ми ОчиОО Тн 12 черговий 12 1 до зносу 36 127 8334.2 Водiй навантажувача Костюм бавовняний Черевики шкiрянi Рукавицi брезентовi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi Штани бавовнянi на утеплювальнiй прокладцi З Ми Ми Ми Тн Тн 12 12 1 36 36 128 7212.1 7212.2 Електрогазо- зварник Електрозвар-ник ручного зварювання Костюм брезентовий Бiлизна натiльна Черевики шкiрянi Рукавицi брезентовi Рукавички діелектричні Щиток захисний для електрозварника Шолом захисний На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi Штани бавовнянi на утеплювальнiй прокладцi Валянки Тр З Ми Тр Эн Тр Тн Тн Тн30 12 12 6 1 черговi до зносу черговий 36 36 48 129 7241.1 Електромонтер з ремонту та обслуговування електро-устатковання Костюм бавовняний Бiлизна натiльна Черевики шкiрянi Рукавицi комбiнованi Рукавички дiелектричнi Калошi дiелектричнi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi З Ми З Ми Ми Эн Эн Тн 12 12 12 1 черговi черговi 36 130 1222.2 1222.2 1222.2 1222.2 1222.2 Майстер Майстер змiни Майстер з ремонту Старший майстер з ремонту Начальник змiни Костюм бавовняний Черевики шкiрянi Рукавицi комбiнованi Рукавички гумовi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi З Ми Ми Ми К50Щ50 Тн 12 12 4 чергові 36 131 8163.2 Машинiст компресорних установок Комбiнезон бавовняний Черевики шкiрянi Рукавицi комбiнованi Рукавички гумовi Протишумовi навушники На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi З Ми Ми Ми Вн Тн 12 12 2 черговi до зносу 36 132 8163.2 Машинiст насосних установок Комбiнезон бавовняний Фартух прогумований Чоботи гумовi Рукавицi брезентовi Рукавички гумовi Протишумовi навушники На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi З Ми Вн Щ20 В Ми Вн Тн 12 6 12 2 черговi до зносу 36 133 1222.2 1222.2 1222.2 1222.2 3113 9332 3115 3115 Начальник вiддiлення Начальник дiльницi Начальник цеху Заступник начальника цеху Енергетик Прийомозда- вальник вантажу та багажу Механiк Старший механiк Костюм бавовняний Черевики шкiрянi Рукавицi комбiнованi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi З Ми Ми Ми Тн 12 12 3 36 134 9322 Пiдсобний робiтник Костюм бавовняний Бiлизна натiльна Черевики шкiрянi Рукавицi комбiнованi Рукавички гумовi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi З Ми З Ми Ми Вн Тн 9 6 9 1 1 36 135 7233.1 Слюсар-ремонтник Костюм бавовняний Бiлизна натiльна Шарф фланелевий Фартух прогумований Черевики шкiрянi Рукавицi сукнянi Рукавички гумовi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi Штани бавовнянi на утеплювальнiй прокладцi З Ми Пн З З К50 Ми К50 К50Щ50 Тн Тн 6 12 3 черговий 9 1 черговi 36 36 136 7241.1 Слюсар з контрольно-вимiрювальних приладiв та автоматики Костюм бавовняний Бiлизна натiльна Черевики шкiрянi Рукавицi комбiнованi Рукавички гумовi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi Штани бавовнянi на утеплювальнiй прокладцi З Ми З Ми Ми К50Щ50 Тн Тн 12 12 12 1 черговi 36 36 ПЕРЕВАНТАЖУВАННЯ СЕЧОВИНИ 137 8159.2 8159.2 8159.2 8232.3 8112.2 Апаратник Апаратник пiдготовки сировини та вiдпускання напiвфабрикатiв i продукцiї Апаратник розсiву Комплекту-вальник Машинiст кратцера Костюм бавовняний Бiлизна натiльна Черевики шкiрянi Рукавицi брезентовi Респiратор На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi З Ми Пн З Ми Ми Тн 9 12 9 1 до зносу 36 138 1222.2 1222.2 3115 2149.2 2149.2 3119 Майстер Майстер змiни Механiк Iнженер-технолог Iнженер з охорони працi Технолог Костюм бавовняний Черевики шкiрянi Рукавицi комбiнованi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi З Ми Ми Ми Тн 12 12 3 36 139 8154.1 Оператор дистанцiйного пульта керування у хiмiчному виробництвi Костюм бавовняний Черевики шкiрянi Рукавицi брезентовi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi З Ми Ми Ми Тн 9 9 3 36 140 8155.1 Оператор технологiчних установок Костюм бавовняний Бiлизна натiльна Черевики шкiрянi Рукавицi брезентовi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi Штани бавовнянi на утеплювальнiй прокладцi З Ми Пн З Ми Ми Тн Тн 9 12 9 1 36 36 141 9132 Прибиральник виробничих примiщень Костюм бавовняний Туфлi шкiрянi на неслизькiй пiдошвi При миттi пiдлоги та мiсць загального користування додатково: Чоботи гумовi Рукавички гумовi З Ми Ми См В Вн 12 12 черговi 2 142 7233.1 Слюсар-ремонтник Костюм бавовняний Бiлизна натiльна Фартух прогумований Черевики шкiрянi Рукавицi брезентовi Рукавички гумовi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi Штани бавовнянi на утеплювальнiй прокладцi З Ми З К20 Ми Ми К50Щ50 Тн Тн 9 12 черговий 9 1 черговi 36 36 2.17 ВИРОБНИЦТВО РIДКИХ МIНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ 143 8154.2 Апаратник очищення газу Костюм бавовняний Черевики шкiрянi Чоботи гумовi Рукавицi КР Рукавички гумовi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi З Ми Ми К20Щ20 К50Щ20 К50Щ50 Тн 12 12 черговi 12 черговi 36 144 8159.2 Апаратник пiдготовки сировини та вiдпускання напiвфабрика- тiв i продукцiї Костюм бавовняний Фартух прогумований Черевики шкiрянi Чоботи гумовi Рукавицi брезентовi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi Штани бавовнянi на утеплювальнiй прокладцi Валянки З Ми К50 Ми К20Щ20 Ми Тн Тн Тн30 12 черговий 12 черговi 1 36 36 48 145 1221.2 1221.2 1222.2 1222.2 1222.2 1222.2 3115 Начальник вiддiлення Заступник начальника вiддiлення Майстер Старший майстер Майстер змiни Майстер з ремонту Механiк Костюм бавовняний Черевики шкiрянi Рукавицi комбiнованi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi З Ми Ми Ми Тн 12 12 2 36 146 7233.1 Слюсар-ремонтник Костюм бавовняний Костюм гумовий Черевики шкiрянi Рукавицi КР На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi Штани бавовнянi на утеплювальнiй прокладцi Валянки З Ми Ми К50Щ20 Тн Тн Тн30 12 черговий 12 1 36 36 48 2.18 ВИРОБНИЦТВО АМIАЧНОЇ СЕЛIТРИ 147 8154.2 Апаратник абсорбцiї Костюм бавовняний Черевики шкiрянi Рукавицi брезентовi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi Валянки З Ми Ми Ми Тн Тн30 12 12 2 6 48 148 8159.1 8152.1 8152.2 Апаратник виробництва амiачної селiтри Апаратник випарювання Апаратник гранулювання Костюм бавовняний Черевики шкiрянi Рукавицi брезентовi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi Валянки З Ми Ми Ми Тн Тн30 12 12 2 36 48 149 8159.2 Апаратник пiдготовки сировини та вiдпускання напiвфабрика- тiв i продукцiї Костюм бавовняний Черевики шкiрянi Рукавицi комбiнованi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi Валянки З Ми Ми Ми Тн Тн30 12 12 2 36 48 150 8154.1 Апаратник розкладання Костюм сукняний Черевики шкiрянi Рукавицi брезентовi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi Валянки К80 К20Щ20 Ми Тн Тн30 12 12 2 36 48 151 9411 9333 Вагар Вантажник Костюм бавовняний Черевики шкiрянi Рукавицi брезентовi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi З Ми Ми Ми Тн 12 12 1 36 152 8290.2 8333.2 Машинiст розфасувально-пакувальних машин Машинiст штабеле-формувальної машини Костюм бавовняний Черевики шкiрянi Рукавицi комбiнованi Респiратор На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi З Ми Ми Ми Тн 12 12 1 до зносу 36 153 1222.2 1222.2 1221.2 1222.2 1222.2 1222.2 1222.2 3115 Начальник цеху Заступник начальника цеху Начальник вiддiлення Майстер змiни Майстер Старший майстер Майстер з ремонту технологiчного устатковання Механiк Костюм сукняний Черевики шкiрянi Рукавицi комбiнованi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi К80 К20Щ20 Ми Тн 12 12 2 36 154 7233.1 Слюсар-ремонтник Костюм сукняний Черевики шкiрянi Чоботи гумовi Рукавицi брезентовi Рукавички гумовi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi К80 К20Щ20 К20Щ20 Ми К50Щ50 Тн 12 12 черговi 1 черговi 36 155 8162.2 Чистильник Костюм бавовняний Черевики шкiрянi Рукавицi брезентовi Респiратор На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi Штани бавовнянi на утеплювальнiй прокладцi Валянки З Ми Ми Ми Тн Тн Тн30 12 12 1 до зносу 36 36 48 2.19 ВИРОБНИЦТВО БРОМУ ТА БРОМПОХIДНИХ ОДЕРЖАННЯ БРОМИСТОГО НАТРIЮ ТА БРОМИСТОГО ЛIТIЮ 156 8154.2 Апаратник бромування Костюм сукняний Костюм лавсановий Бiлизна натiльна Фартух прогумований Чоботи гумовi Рукавички гумовi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi К80 К80 З Кк К20Щ20 К50Щ50 Тн 6 6 6 черговий 6 1 36 157 8154.1 9322 Апаратник кристалiзацiї Укладальник-пакувальник Костюм бавовняний з кислотозахисним просочуванням Головний убiр бавовняний Фартух прогумований Чоботи гумовi Рукавички гумовi Окуляри захиснi Респiратор На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi К20 З К50 К20Щ20 К50Щ50 ЗН Тн 6 12 черговий 6 2 до зносу до зносу 36 158 9333 3422 Вантажник Експедитор Комбiнезон бавовняний Фартух прогумований з нагрудником Черевики шкiрянi Рукавицi брезентовi Респiратор На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi З Ми К20 Ми Ми Тн 12 черговий 12 1 до зносу 36 ОДЕРЖАННЯ РIДКОГО БРОМУ БРОМИСТОГО ЗАЛIЗА ТА ХЛОРНОГО ЗАЛIЗА 159 8154.2 8154.1 8151.2 8154.1 8290.2 9322 Апаратник одержання хлорного залiза Апаратник окислення Апаратник приготування хiмiчних розчинiв Апаратник хлорування Зливальник-розливальник Укладальник-пакувальник Костюм сукняний Костюм лавсано-бавовняний Бiлизна натiльна Фартух прогумований Чоботи гумовi або Черевики шкiрянi Рукавички гумовi Рукавицi сукнянi Окуляри захиснi Респiратор Онучi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi Апаратнику одержання хлорного залiза додатково: Плащ брезентовий К80 К50 З К50 К20Щ20 К20Щ20 К50Щ50 К50 ЗН Тн Тн Ву 6 12 6 6 6 6 1 2 до зносу до зносу 6 36 черговий 160 7241.1 Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустат- ковання Костюм сукняний Чоботи гумовi Рукавицi брезентовi Рукавички гумовi Калошi дiелектричнi Рукавички дiелектричнi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi При обслуговуваннi електроустатковання на дiльницi забезпечення ропою бромного виробництва: Комбiнезон бавовняний замiсть Костюма сукняного Плащ брезентовий К80 К20Щ20 Ми К50Щ50 Эн Эн Тн З Ми Ву 12 12 2 черговi черговi черговi 36 12 черговий 161 8159.1 2113.2 2113.2 Лаборант хiмiчного аналiзу Хiмiк Старший хiмiк Халат бавовняний з кислотозахисним просочуванням Чоботи гумовi Рукавицi сукнянi Рукавички гумовi Окуляри захиснi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi К20 К20Щ20 К50 К50Щ50 ЗН Тн 12 9 3 черговi до зносу 36 162 1222.2 1222.2 1222.2 3115 3113 2149.2 1222.2 1222.2 1222.2 Начальник цеху Заступник начальника цеху Майстер Механiк Енергетик Iнженер-технолог Майстер змiни Майстер з ремонту технологiчного устатковання Старший майстер з ремонту технологiчного устатковання Костюм сукняний Костюм лавсано-бавовняний Плащ брезентовий Черевики шкiрянi або Чоботи гумовi Рукавицi брезентовi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi К80 К50 Ву К20Щ20 К20Щ20 Ми Тн 12 24 24 12 12 1 36 163 9322 7233.1 Пiдсобний робiтник Слюсар-ремонтник Костюм сукняний Костюм лавсано-бавовняний Бiлизна натiльна Черевики шкiрянi або Чоботи гумовi Рукавички гумовi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi К50 К50 З К20Щ20 К20Щ20 К50Щ50 Тн 6 12 6 6 6 1 24 164 9132 Прибиральник виробничих примiщень Костюм сукняний Чоботи гумовi Рукавички гумовi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi К50 К20Щ20 К50Щ50 Тн 12 12 черговi 24 2.20 ВИРОБНИЦТВО ДИБРОМПРОПАНУ БРОМИСТИХ СПОЛУК НА ОСНОВI ОРГАНIЧНОЇ ЖИРНО-АРОМАТИЧНОЇ СИРОВИНИ ВIДДIЛЕННЯ РIДКОГО БРОМУ ТА ДИБРОМПРОПАНУ 165 8154.2 8154.2 Апаратник бромування Апаратник десорбцiї Костюм лавсано-бавовняний Бiлизна натiльна Фартух прогумований Чоботи гумовi Рукавички гумовi Рукавицi сукнянi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi К50 З К50 К20Щ20 К50Щ50 К80 Тн 12 6 черговий 6 черговi 2 36 166 7241.1 Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустат- ковання Костюм сукняний Чоботи гумовi Калошi дiелектричнi Рукавицi брезентовi Рукавички дiелектричнi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi К80 К20Щ20 Эн Ми Эн Тн 12 12 черговi 2 черговi 24 167 1222.2 1222.2 3115 1222.2 1222.2 1222.2 1222.2 Начальник цеху Заступник начальника цеху Механiк Майстер змiни Майстер з ремонту технологiчного устатковання Майстер Старший майстер Костюм сукняний Костюм лавсано-бавовняний Плащ брезентовий Черевики шкiрянi або Чоботи гумовi Рукавицi брезентовi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi К80 К50 Ву К20Щ20 К20Щ20 Ми Тн 24 24 24 12 12 1 чергова 168 9132 Прибиральник виробничих примiщень Костюм сукняний Чоботи гумовi Рукавички гумовi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi К80 К20Щ20 К50Щ50 Тн 12 12 черговi 36 169 7233.1 Слюсар-ремонтник Костюм сукняний Костюм лавсано-бавовняний Бiлизна натiльна Черевики шкiрянi або Чоботи гумовi Рукавицi КР На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi К80 К50 З К20Щ20 К20Щ20 К50Щ20 Тн 6 12 6 6 6 1 24 170 2113.2 2113.2 8159.1 Хiмiк Старший хiмiк Лаборант хiмiчного аналiзу Халат бавовняний з кислотозахисним просочуванням Туфлi цiльногумовi Рукавички гумовi Рукавицi сукнянi Окуляри захиснi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi К20 К20Щ20 К50Щ50 К80 ЗН Тн 12 9 черговi 3 до зносу 36 СКЛАД КИСЛОТ ТА ЛУГIВ 171 8159.2 Апаратник пiдготовки сировини та вiдпускання напiвфабри- катiв i продукцiї Костюм сукняний Чоботи пластмасовi Рукавички гумовi Рукавицi сукнянi Рукавицi КР На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi Кк КкЩ50 К50Щ50 К80 К50Щ20 Тн 12 12 черговi 3 1 36 СКЛАД ПРОПIЛЕНУ 172 8159.2 Апаратник пiдготовки сировини та вiдпускання напiвфабри- катiв i продукцiї Костюм бавовняний Фартух прогумований Чоботи гумовi Рукавицi брезентовi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi З Ми К50 К20Щ20 Ми Тн 12 черговий 12 3 36 ВIДДIЛЕННЯ "БЕЛИЗНА" 173 9322 Укладальник-пакувальник Костюм лавсано-бавовняний Бiлизна натiльна Фартух прогумований Черевики шкiрянi Рукавички гумовi Рукавицi сукнянi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi К50 З К50 К20Щ20 К50Щ50 К80 Тн 12 6 черговий 9 черговi 2 36 ЗЛИВ ТА ЗБЕРIГАННЯ РIДКОГО ХЛОРУ 174 8159.2 Апаратник пiдготовки сировини та вiдпускання напiвфабри- катiв i продукцiї Костюм сукняний Костюм прогумований Бiлизна натiльна Шарф фланелевий Фартух прогумований Чоботи пластмасовi Рукавицi КР Окуляри захиснi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi Кк З З Кк КкЩ50 К50Щ20 ЗН Тн 6 черговий 4 3 6 6 1 до зносу 36 2.21 ВИРОБНИЦТВО МАГНIЮ ОКИСУ 175 8151.2 Апаратник приготування хiмiчних розчинiв Костюм бавовняний з кислотозахисним просочуванням Чоботи гумовi Рукавицi брезентовi Окуляри захиснi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi К20 К20Щ20 Ми ЗН Тн 12 9 1 до зносу 36 176 8152.2 Апаратник сушiння Костюм бавовняний Бiлизна натiльна Черевики шкiрянi Рукавицi брезентовi Фартух з азбестової тканини З Ми З Ми Тп Тп Тр 9 6 9 1 12 177 8153.2 Апаратник центрифугу-вання Костюм бавовняний Бiлизна натiльна Чоботи гумовi Рукавицi комбiнованi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi З Ми З В Ми Тн 9 6 6 1 36 178 9322 Укладальник-пакувальник Костюм бавовняний Бiлизна натiльна Чоботи гумовi Рукавицi комбiнованi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi З Ми З К20Щ20 Ми Тн 12 6 6 1 36 2.22 ВИРОБНИЦТВО НIТРОПРОДУКТIВ НIТРОТОЛУОЛIВ 3 5-ДИНIТРОБЕНЗОЙНОЇ КИСЛОТИ 179 8154.1 8151.2 8159.2 8290.2 7233.1 Апаратник нiтрування Апаратник приготування хiмiчних розчинiв Апаратник пiдготовки сировини та вiдпускання напiвфабри -катiв i продукцiї Зливальник-розливальник Слюсар-ремонтник Костюм сукняний Бiлизна натiльна Фартух прогумований Чоботи пластмасовi Рукавицi сукнянi або Рукавицi КР Рукавички гумовi Шолом сукняний Окуляри захиснi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi Кк З К50 КкЩ50 К80 К50Щ20 К50Щ50 Кк Г Тн 6 6 6 6 1 2 3 6 до зносу 36 180 8153.1 8152.2 8152.2 8154.2 8152.1 8152.2 Апаратник очищення рiдини Апаратник гранулювання Апаратник сушiння Апаратник вакуумування Апаратник перегонки Апаратник плавлення Костюм бавовняний Бiлизна натiльна Фартух прогумований Чоботи гумовi Рукавицi брезентовi Рукавички гумовi Шолом бавовняний На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi З Ми З ВнЩ20 К20Щ20 Ми К50Щ50 З Тн 9 6 6 6 1 1 9 36 181 8153.2 8154.1 8154.2 8154.1 8153.2 8154.2 Апаратник промивання Апаратник кристалiзацiї Апаратник нейтралiзацiї Апаратник синтезу Апаратник фiльтрацiї Апаратник абсорбцiї Костюм сукняний Бiлизна натiльна Чоботи пластмасовi Рукавицi сукнянi або Рукавицi КР Рукавички гумовi Шолом сукняний Окуляри захиснi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi Кк З КкЩ50 К80 К50Щ20 К50Щ50 К80 Г Тн 6 6 6 1 2 1 6 до зносу 36 182 7241.1 Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустат- ковання Костюм бавовняний Бiлизна натiльна Головний убiр бавовняний Черевики шкiрянi Рукавицi комбiнованi Калошi дiелектричнi Рукавички дiелектричнi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi Штани бавовнянi на утеплювальнiй прокладцi Валянки При обслуговуваннi кислотних дільниць: Костюм сукняний замiсть Костюма бавовняного Рукавички гумовi З Ми З З Ми Ми Эн Эн Тн Тн Тн30 Кк К50Щ50 12 12 9 12 1 черговi черговi 36 36 48 12 1 183 9411 9322 Комiрник Укладальник-пакувальник Костюм бавовняний Бiлизна натiльна Чоботи гумовi Рукавицi комбiнованi Рукавички гумовi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi З Ми Пн З К20Щ20 Ми К50Щ50 Тн 9 6 6 1 3 36 184 1222.2 1222.2 3115 1222.2 1222.2 Майстер Майстер виробничої дiльницi Механiк Начальник дiльницi Начальник змiни Костюм бавовняний Бiлизна натiльна Черевики шкiрянi Рукавицi брезентовi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi При обслуговуваннi кислотних дільниць: Костюм сукняний замiсть Костюма бавовняного Рукавички гумовi З Ми З Ми Ми Тн К80 К50Щ50 9 9 9 1 36 9 1 185 1222.2 1222.2 2149.2 Начальник цеху Заступник начальника цеху Iнженер-технолог Костюм бавовняний Черевики шкiрянi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi З Ми Ми Тн 12 12 36 2.23 ВИРОБНИЦТВО ПЕНТАЕРИТРИТУ 186 8152.1 8152.1 8154.1 8152.2 8153.2 1222.2 Апаратник випарювання Апаратник перегонки Апаратник кристалiзацiї Апаратник сушiння Апаратник центри-фугування Майстер виробничої дільниці Костюм бавовняний Бiлизна натiльна Фартух прогумований Черевики шкiрянi Рукавицi брезентовi Рукавички гумовi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi З Ми З К20 Ми Ми К50Щ50 Тн 12 6 черговий 12 2 1 36 187 8152.1 8159.2 Апаратник конденсацiї Апаратник пiдготовки сировини та вiдпускання напiвфабри- катiв i продукцiї Костюм сукняний Бiлизна натiльна Фартух прогумований Черевики шкiрянi Рукавицi брезентовi Рукавички гумовi Окуляри захиснi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi К80 З К50 К20Щ20 Ми К50Щ50 Г Тн 12 12 черговий 12 2 2 до зносу 36 188 8153.2 7233.1 Апаратник промивання Слюсар-ремонтник Костюм бавовняний Бiлизна натiльна Черевики шкiрянi Рукавицi брезентовi Рукавички гумовi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi При обслуговуваннi кислотних дільниць: Костюм сукняний замiсть Костюма бавовняного З Ми З Ми Ми К50Щ50 Тн К80 12 6 12 2 1 36 12 2.24 ВИРОБНИЦТВО АМIНIВ 189 8152.2 Апаратник випалювання Костюм бавовняний Черевики шкiрянi Чоботи гумовi Рукавицi комбiнованi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi Штани бавовнянi на утеплювальнiй прокладцi Валянки З Ми Ми Нм Нс Ми Тн Тн Тн30 6 9 черговi 1 36 36 36 190 8154.1 Апаратник синтезу Костюм бавовняний Бiлизна натiльна Черевики шкiрянi Рукавицi комбiнованi Рукавички гумовi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi З Ми З Ми Ми К50Щ50 Тн 9 6 9 2 черговi 36 191 1222.2 1222.2 1222.2 1222.2 1222.2 3115 Майстер змiни Майстер Майстер з ремонту Начальник цеху Заступник начальника цеху Механiк Костюм бавовняний Черевики шкiрянi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi З Ми Ми Тн 12 12 36 192 8162.2 Чистильник Костюм бавовняний Чоботи гумовi Рукавицi КР Окуляри захиснi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi З Ми Нм К50Щ20 ЗН Тн 9 9 1 до зносу 36 2.25 ВИРОБНИЦТВО СПИРТIВ ТА КЕТОНIВ ОКИСЛЕННЯ 193 8154.1 Апаратник окислення Костюм бавовняний Черевики шкiрянi Рукавицi комбiнованi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi З Ми Ми Ми Тн 9 9 1 36 194 8152.1 8159.2 Апаратник перегонки Апаратник пiдготовки сировини та вiдпускання напiвфабри-катiв i продукцiї Костюм бавовняний Черевики шкiрянi Рукавицi КР Рукавички гумовi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi З Ми Ми К50Щ20 К50Щ50 Тн 9 12 2 черговi 36 195 8154.1 8153.1 8154.2 Апаратник розкладання Апаратник очищення рiдини Апаратник абсорбцiї Костюм бавовняний Черевики шкiрянi на латунних цвяхах Рукавицi КР Рукавички гумовi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi З Ми Ми К50Щ20 К50Щ50 Тн 12 12 2 черговi 36 196 1222.2 1222.2 Начальник цеху Заступник начальника цеху Костюм бавовняний Черевики шкiрянi Рукавицi комбiнованi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi З Ми Ми Ми Тн 12 12 2 36 ГIДРУВАННЯ 197 8154.1 8159.2 Апаратник гiдрування Апаратник пiдготовки сировини та вiдпускання напiвфабри- катiв i продукцiї Костюм бавовняний Черевики шкiрянi на латунних цвяхах Рукавички гумовi Рукавицi комбiнованi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi З Ми Ми К50Щ50 Ми Тн 12 12 черговi 1 36 198 8152.1 Апаратник перегонки Костюм сукняний Бiлизна натiльна Черевики шкiрянi Рукавицi КР Рукавички гумовi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi К80 З К20Щ20 К50Щ20 К50Щ50 Тн 9 6 9 1 черговi 36 199 8151.2 Апаратник приготування хiмiчних розчинiв Костюм бавовняний з кислотозахисним просочуванням Черевики шкiрянi Рукавички гумовi Рукавицi комбiнованi Окуляри захиснi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi К20 К20Щ20 К50Щ50 Ми ЗН Тн 12 12 черговi 1 до зносу 36 200 1222.2 1222.2 1222.2 1222.2 1222.2 3115 Майстер змiни Майстер з ремонту Майстер Старший майстер Начальник змiни Механiк Костюм бавовняний Черевики шкiрянi Рукавицi комбiнованi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi З Ми Ми Ми Тн 12 12 2 36 2.26 ВИРОБНИЦТВО АЦЕТИЛЕНУ ТЕРМООКИСЛЮВАЛЬНИМ ПIРОЛIЗОМ МЕТАНУ 201 8154.2 8152.1 Апаратник абсорбцiї Апаратник пiролiзу Костюм бавовняний Бiлизна натiльна Черевики шкiрянi на латунних цвяхах Рукавицi комбiнованi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi Штани бавовнянi на утеплювальнiй прокладцi З Ми З Ми Ми Тн Тн 12 6 12 2 36 36 202 8159.2 Апаратник пiдготовки сировини та вiдпускання напiвфабрика- тiв i продукцiї Костюм бавовняний Бiлизна натiльна Черевики шкiрянi Рукавицi комбiнованi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi Штани бавовнянi на утеплювальнiй прокладцi Валянки З Ми З Ми Ми Тн Тн Тн30 12 6 12 2 36 36 48 203 8163.2 Машинiст компресорних установок Комбiнезон бавовняний Черевики шкiрянi на латунних цвяхах Рукавицi комбiнованi Протишумовi навушники На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi З Ми Ми Ми Тн 12 12 2 до зносу 36 204 1222.2 1222.2 1222.2 1222.2 1222.2 1221.2 1222.2 3115 Начальник цеху Заступник начальника цеху Майстер з ремонту Майстер Старший майстер Начальник вiддiлення Начальник змiни Механiк Костюм бавовняний Черевики шкiрянi на латунних цвяхах Рукавицi комбiнованi Рукавички гумовi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi З Ми Ми Ми К50Щ50 Тн 12 12 2 черговi 36 205 7241.1 Слюсар з контрольно-вимiрювальних приладiв та автоматики Костюм бавовняний Черевики шкiрянi на латунних цвяхах Рукавицi комбiнованi Рукавички гумовi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi З Ми Ми Ми К50Щ50 Тн 12 12 2 черговi 36 206 7233.1 Слюсар- ремонтник Костюм бавовняний Черевики шкiрянi Рукавицi комбiнованi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi Валянки З Ми Ми Ми Тн Тн30 12 12 2 36 48 2.27 ВИРОБНИЦТВО МЕТАНОЛУ 207 8159.1 Апаратник конверсiї Костюм бавовняний Черевики шкiрянi Рукавицi брезентовi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi З Ми Ми Ми Тн 12 12 2 36 208 8151.2 8162.2 8154.2 Апаратник сатурацiї Апаратник теплоутилiзацiї Апаратник очищення газу Костюм бавовняний Черевики шкiрянi Рукавицi КР Рукавички гумовi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi З Ми Ми К50Щ20 К50Щ50 Тн 12 12 1 черговi 36 209 8154.1 Апаратник синтезу Костюм бавовняний Черевики шкiрянi Рукавицi комбiнованi Рукавички гумовi Окуляри захиснi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi З Ми Ми Ми К50Щ50 ЗН Тн 12 9 1 черговi до зносу 36 210 8163.2 8163.2 Машинiст газодувних машин Машинiст компресорних установок Комбiнезон бавовняний Черевики шкiрянi Рукавицi комбiнованi Протишумовi вкладишi "Берушi" На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi З Ми Ми Ми Тн 12 12 1 до зносу 36 211 1222.2 1222.2 1222.2 1222.2 1222.2 1222.2 1222.2 3115 3113 2149.2 Начальник цеху Заступник начальника цеху Майстер з ремонту Старший майстер з ремонту Начальник вiддiлення Майстер змiни Начальник змiни Механiк Енергетик Iнженер-технолог Костюм бавовняний Черевики шкiрянi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi З Ми Ми Тн 12 12 36 212 9132 Прибиральник виробничих примiщень Костюм бавовняний Черевики шкiрянi Рукавицi брезентовi Рукавички гумовi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi Штани бавовнянi на утеплювальнiй прокладцi З Ми Ми Ми Вн Тн Тн 12 12 1 6 36 36 213 7233.1 Слюсар-ремонтник Костюм бавовняний Черевики шкiрянi Рукавицi брезентовi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi Штани бавовнянi на утеплювальнiй прокладцi З Ми Ми Ми Тн Тн 12 12 1 36 36 2.28 ВИРОБНИЦТВО МЕТАНОЛУ-РЕКТИФIКАТУ ТА ФОРМАЛIНУ ОДЕРЖАННЯ ФОРМАЛIНУ ТА УРОТРОПIНУ 214 8159.2 Апаратник пiдготовки сировини та вiдпускання напiвфабри- катiв i продукцiї Костюм бавовняний Бiлизна натiльна Черевики шкiрянi Рукавицi КР Рукавички гумовi Окуляри захиснi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi Штани бавовнянi на утеплювальнiй прокладцi Валянки З Ми З Ми К50Щ20 К50Щ50 ЗН Тн Тн Тн30 12 6 12 1 1 до зносу 36 36 48 215 8154.1 Апаратник синтезу Костюм бавовняний Бiлизна натiльна Черевики шкiрянi Рукавицi комбiнованi Рукавички гумовi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi З Ми З Ми Ми К50Щ50 Тн 12 6 12 2 черговi 36 216 8163.2 Машинiст газодувних машин Комбiнезон бавовняний Черевики шкiрянi Рукавицi комбiнованi Протишумовi навушники На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi Штани бавовнянi на утеплювальнiй прокладцi Валянки З Ми Ми Ми Тн Тн Тн30 12 12 1 до зносу 36 36 48 217 8163.2 Машинiст насосних установок Комбiнезон бавовняний Черевики шкiрянi Рукавицi комбiнованi Протишумовi вкладишi "Берушi" На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi З Ми Ми Ми Тн 12 12 1 до зносу 36 РЕКТИФIКАЦIЯ МЕТАНОЛУ 218 8152.1 8159.2 Апаратник перегонки Апаратник пiдготовки сировини та вiдпускання напiвфабри- катiв i продукцiї Костюм бавовняний Черевики шкiрянi Рукавицi комбiнованi Рукавички гумовi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi З Ми Ми Ми Вн Тн 12 12 1 черговi 36 219 1222.2 1222.2 1222.2 3115 1221.2 1222.2 Майстер Майстер з ремонту Старший майстер з ремонту Механiк Начальник вiддiлення Начальник змiни Костюм бавовняний Черевики шкiрянi Рукавицi комбiнованi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi З Ми Ми Ми Тн 12 12 1 36 220 7233.1 Слюсар-ремонтник Костюм бавовняний Черевики шкiрянi Рукавицi комбiнованi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi З Ми Ми Ми Тн 12 12 2 36 2.29 ВИРОБНИЦТВО ВIНIЛАЦЕТАТУ 221 8152.1 Апаратник перегонки Костюм бавовняний Черевики шкiрянi Рукавицi комбiнованi Рукавички гумовi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi З Ми Ми Ми К50Щ50 Тн 12 12 2 черговi 36 222 8159.2 9132 Апаратник пiдготовки сировини та вiдпускання напiвфабри-катiв i продукцiї Прибиральник виробничих примiщень Костюм бавовняний Фартух прогумований Чоботи гумовi Рукавицi комбiнованi Рукавички гумовi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi Штани бавовнянi на утеплювальнiй прокладцi З Ми З Вн К20Щ20 Ми К20Щ20 Тн Тн 12 черговий 9 1 черговi 36 36 223 8154.1 Апаратник синтезу Костюм бавовняний Черевики шкiрянi Рукавицi комбiнованi Рукавички дiелектричнi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi З Ми Ми Ми Эн Тн 12 12 1 черговi 36 224 1222.2 3115 1222.2 1222.2 Майстер Механiк Начальник вiддiлення Начальник змiни Костюм бавовняний Черевики шкiрянi Рукавицi комбiнованi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi З Ми Ми Ми Тн 12 12 1 36 225 8163.2 Машинiст компресорних установок Комбiнезон бавовняний Черевики шкiрянi Рукавицi комбiнованi Рукавички гумовi Рукавички дiелектричнi Протишумовi вкладишi "Берушi" На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi З Ми Ми Ми Вн Эн Тн 12 12 2 черговi черговi до зносу 36 226 7233.1 Слюсар-ремонтник Костюм бавовняний Черевики шкiрянi Рукавицi комбiнованi Рукавички гумовi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi Штани бавовнянi на утеплювальнiй прокладцi З Ми Ми Ми К50Щ50 Тн Тн 12 12 1 черговi 36 36 2.30 ВИРОБНИЦТВО ПОХIДНИХ ВIНIЛАЦЕТАТУ ТА ФОРМАЛIНУ 227 8152.1 8154.1 8153.2 Апаратник перегонки Апаратник полiмеризацiї Апаратник фiльтрацiї Костюм бавовняний Фартух прогумований Черевики шкiрянi Рукавицi комбiнованi Рукавички гумовi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi З Ми К50 Ми Ми К50Щ50 Тн 12 черговий 12 1 черговi 36 228 8159.2 9132 Апаратник пiдготовки сировини та вiдпускання напiвфабрикатiв i продукцiї Прибиральник виробничих примiщень Костюм бавовняний Фартух прогумований Чоботи гумовi Рукавицi комбiнованi Рукавички гумовi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi Штани бавовнянi на утеплювальнiй прокладцi З Ми К50 К20Щ20 Ми К50Щ50 Тн Тн 12 черговий 9 1 черговi 36 36 229 7233.1 Слюсар-ремонтник Костюм бавовняний Черевики шкiрянi Рукавицi комбiнованi Рукавички гумовi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi Штани бавовнянi на утеплювальнiй прокладцi З Ми Ми Ми К50Щ50 Тн Тн 12 12 1 черговi 36 36 2.31 ВИРОБНИЦТВО КАТАЛIЗАТОРIВ 230 8152.2 8152.2 Апаратник випалювання Апаратник прожарювання Костюм бавовняний з кислотозахисним просочуванням Бiлизна натiльна Черевики шкiрянi Рукавицi брезентовi Окуляри захиснi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi Штани бавовнянi на утеплювальнiй прокладцi Валянки К20 З К20Щ20 Ми ЗН Тн Тн Тн30 12 6 12 1 до зносу 36 36 48 231 8152.1 Апаратник випарювання Костюм бавовняний Черевики шкiрянi Рукавицi брезентовi Рукавички гумовi Окуляри захиснi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi З Ми Ми Ми К20Щ20 ЗН Тн 12 12 1 черговi до зносу 36 232 8151.1 8154.2 Апаратник змiшування Апаратник осадження Костюм бавовняний Бiлизна натiльна Черевики шкiрянi Фартух прогумований Рукавицi брезентовi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi З Ми З Ми Вн Щ20 Ми Тн 12 6 12 6 2 36 233 8159.2 Апаратник пiдготовки сировини та вiдпускання напiвфабри- катiв i продукцiї Костюм бавовняний Черевики шкiрянi Чоботи гумовi Рукавицi комбiнованi Рукавички гумовi Окуляри захиснi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi З Ми Ми К20Щ20 Ми К20Щ20 ЗН Тн 12 12 черговi 1 черговi до зносу 36 234 8151.2 8154.2 Апаратник приготування хiмiчних розчинiв Апаратник приготування каталiзатора Костюм бавовняний з кислотозахисним просочуванням Бiлизна натiльна Чоботи гумовi Фартух прогумований Рукавицi комбiнованi Рукавички гумовi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi Штани бавовнянi на утеплювальнiй прокладцi Валянки К20 З К20Щ20 К50 Ми К50Щ50 Тн Тн Тн30 12 6 9 6 2 черговi 36 36 48 235 8154.1 8159.1 8153.2 Апаратник синтезу Апаратник конверсiї Апаратник фiльтрацiї Костюм бавовняний Черевики шкiрянi Рукавицi брезентовi Рукавички гумовi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi З Ми Ми Ми К20Щ20 Тн 12 12 2 черговi 36 236 1222.2 1222.2 1222.2 3115 1222.2 Майстер Майстер змiни Майстер з ремонту Механiк Начальник вiддiлення Костюм бавовняний Черевики шкiрянi Рукавицi комбiнованi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi З Ми Ми Ми Тн 12 12 2 36 237 7233.1 Слюсар-ремонтник Костюм бавовняний Бiлизна натiльна Черевики шкiрянi Рукавицi комбiнованi Рукавички гумовi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi Штани бавовнянi на утеплювальнiй прокладцi З Ми З Ми Ми К50Щ50 Тн Тн 12 6 12 1 1 36 36 2.32 ВИРОБНИЦТВО СОДИ КАЛЬЦИНОВАНОЇ ОТРИМАННЯ ВАПНА ТА ОКИСУ ВУГЛЕЦЮ 238 8152.2 Апаратник випалювання Костюм бавовняний Бiлизна натiльна Шолом бавовняний Черевики шкiрянi Рукавицi брезентовi Рукавицi сукнянi Окуляри захиснi Респiратор На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi З Ми З З Ми Ми К50 ЗН Тн 12 9 12 12 1 2 до зносу до зносу 36 239 8154.2 Апаратник гашення вапна Костюм бавовняний Бiлизна натiльна Чоботи гумовi Рукавицi КР Рукавички гумовi Окуляри захиснi Респiратор На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi З Ми З К20Щ20 К50Щ20 К50Щ50 ЗН Тн 12 12 9 1 черговi до зносу до зносу 36 240 8154.2 Апаратник очищення газу Костюм бавовняний з капюшоном Бiлизна натiльна Черевики шкiрянi Рукавицi брезентовi Шолом бавовняний На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi З Ми З Ми Ми З Тн 12 6 12 1 12 36 241 8159.2 8151.2 8229.3 Апаратник пiдготовки сировини та вiдпускання напiвфабрика- тiв i продукцiї Шихтувальник Приймальник сировини напiвфабрика- тiв та готової продукцiї Костюм бавовняний Бiлизна натiльна Черевики шкiрянi Рукавицi брезентовi або Рукавицi комбiнованi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi З Ми З Ми Ми Ми Тн 12 12 12 1 1 36 242 7241.1 Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустат-ковання Костюм бавовняний Черевики шкiрянi Рукавицi комбiнованi Калошi дiелектричнi Рукавички дiелектричнi Шолом бавовняний З Ми Ми Ми Эн Эн З 12 12 2 черговi черговi 12 243 1222.2 1222.2 1222.2 Майстер Начальник вiддiлення Начальник змiни Костюм бавовняний Бiлизна натiльна Черевики шкiрянi Рукавицi комбiнованi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi З Ми З Ми Ми Тн 12 12 12 3 36 244 8159.2 Машинiст мостового перевантажу- вача Костюм бавовняний Бiлизна натiльна Черевики шкiрянi Рукавицi комбiнованi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi Штани бавовнянi на утеплювальнiй прокладцi Валянки З Ми З Ми Ми Тн Тн Тн30 12 12 12 1 36 36 48 245 8163.2 Оператор з обслуговуван- ня установок для пилогазо- уловлювання Костюм бавовняний з капюшоном Бiлизна натiльна Черевики шкiрянi Рукавицi брезентовi Окуляри захиснi Шолом бавовняний Респiратор На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi З Ми З Ми Ми ЗН З Тн 12 6 12 1 до зносу 12 до зносу 36 246 7233.1 Слюсар-ремонтник Костюм бавовняний Бiлизна натiльна Черевики шкiрянi або Чоботи гумовi Рукавицi сукнянi Рукавички гумовi Шолом бавовняний На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi З Ми З Ми В К50 К50Щ50 З Тн 12 12 12 12 1 черговi 12 36 247 7215.2 Транспорту- вальник Костюм бавовняний Бiлизна натiльна Чоботи гумовi або Черевики шкiрянi Рукавицi комбiнованi Рукавицi сукнянi Рукавички гумовi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi З Ми З В Ми Ми К50 К50Щ50 Тн 12 6 12 12 1 2 черговi 36 248 9322 Укладальник- пакувальник Костюм бавовняний Бiлизна натiльна Черевики шкiрянi Рукавицi комбiнованi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi З Ми З Ми Ми Тн 12 6 12 2 36 249 8162.2 Чистильник Костюм бавовняний з капюшоном iз пилонепроникної тканини Костюм прогумований Бiлизна натiльна Черевики шкiрянi Чоботи гумовi Рукавицi комбiнованi Рукавички гумовi Шолом бавовняний Окуляри захиснi Респiратор На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi З Ми Пн З Ми В Ми К50Щ50 З ЗН Тн 12 черговий 6 12 черговi 1 черговi 12 до зносу до зносу 36 КАРБОНIЗАЦIЯ – ДИСТИЛЯЦIЯ 250 8152.1 8154.2 8154.1 8153.2 8153.2 Апаратник перегонки Апаратник абсорбцiї Апаратник карбонiзацiї Апаратник вiдстоювання Апаратник фiльтрацiї Костюм бавовняний Черевики шкiрянi Чоботи гумовi Рукавицi комбiнованi Рукавички гумовi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi З Ми Ми В Ми В Тн 12 12 черговi 1 черговi 36 251 8290.2 Зливальник-розливальник Костюм бавовняний Чоботи гумовi Рукавицi комбiнованi Рукавицi брезентовi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi З Ми В Ми Ми Тн 12 9 3 2 36 252 8229.2 Контролер Костюм бавовняний Фартух прогумований Чоботи гумовi Рукавички гумовi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi З Ми Вн Щ20 К20Щ20 К50Щ50 Тн 12 черговий 12 черговi 36 253 1222.2 2146.2 Начальник лабораторiї з контролю виробництва Iнженер-технолог Халат бавовняний Чоботи гумовi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi З Ми К20Щ20 Тн 12 12 36 254 1222.2 1222.2 1222.2 1222.2 Майстер змiни Майстер з ремонту Старший майстер з ремонту Начальник вiддiлення Костюм бавовняний Черевики шкiрянi Рукавицi комбiнованi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi З Ми Ми Ми Тн 12 12 3 36 255 9132 Прибиральник виробничих примiщень Костюм бавовняний або Халат бавовняний Рукавицi комбiнованi Чоботи гумовi Рукавички гумовi З Ми З Ми Ми В Вн 12 12 2 12 черговi 256 7233.1 Слюсар-ремонтник Комбiнезон бавовняний Черевики шкiрянi Чоботи гумовi Рукавицi комбiнованi Шолом брезентовий На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi З Ми Ми К20Щ20 Ми З Тн 9 12 черговi 1 12 36 257 7215.2 Транспорту-вальник Костюм бавовняний Черевики шкiрянi Рукавицi комбiнованi Рукавицi сукнянi Рукавички гумовi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi З Ми Ми Ми К50 К50Щ50 Тн 12 12 1 2 черговi 36 258 8162.2 Чистильник Костюм бавовняний Костюм прогумований Бiлизна натiльна Черевики шкiрянi Чоботи гумовi Рукавицi комбiнованi Рукавички гумовi Шолом брезентовий Респiратор На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi З Ми З Ми В Ми К50Щ50 З Тн 12 черговий 12 9 черговi 1 черговi 12 до зносу 24 ОТРИМАННЯ СОДИ КАЛЬЦИНОВАНОЇ ТА СИНТЕТИЧНИХ МИЮЧИХ ЗАСОБIВ 259 8154.1 8151.2 8154.1 8159.2 8152.2 Апаратник гiдратацiї Апаратник приготування хiмiчних розчинiв Апаратник розкладання Апаратник розсiву Апаратник сушiння Костюм бавовняний Бiлизна натiльна Черевики шкiрянi Чоботи гумовi Рукавицi комбiнованi Рукавички гумовi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi З Ми З Ми К20Щ20 Ми К50Щ50 Тн 12 12 12 черговi 1 черговi 36 260 8159.2 Апаратник пiдготовки сировини та вiдпускання напiвфабри- катiв i продукцiї Костюм бавовняний Бiлизна натiльна Черевики шкiрянi Рукавицi комбiнованi Рукавички гумовi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi Штани бавовнянi на утеплювальнiй прокладцi Валянки З Ми З К20Щ20 Ми К50Щ50 Тн Тн Тн30 12 12 12 1 черговi 36 36 48 261 9411 Вагар Костюм бавовняний Черевики шкiрянi Рукавицi комбiнованi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi З Ми Ми Ми Тн 12 12 2 36 262 9333 8333.2 Вантажник Машинiст штабелефор-мувальної машини Костюм бавовняний Бiлизна натiльна Черевики шкiрянi Рукавицi комбiнованi Респiратор На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi Штани бавовнянi на утеплювальнiй прокладцi Валянки З Ми З Ми Ми Тн Тн Тн30 12 6 12 2 до зносу 36 36 48 263 8229.2 Контролер Халат бавовняний Фартух прогумований Чоботи гумовi Рукавички гумовi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi З Ми Вн Щ20 К20Щ20 К50Щ50 Тн 12 черговий 12 черговi 36 264 8333.2 Машинiст перевантажу- вачiв Костюм бавовняний Черевики шкiрянi Рукавицi брезентовi Рукавички гумовi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi З Ми Ми Ми К50Щ50 Тн 12 12 1 черговi 36 265 1222.2 1222.2 1222.2 1222.2 Майстер Старший майстер Майстер змiни Начальник дiльницi Костюм бавовняний Черевики шкiрянi Рукавицi комбiнованi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi З Ми Ми Ми Тн 12 12 3 36 266 8163.2 Оператор з обслуговування установок для пилогазо- уловлювання Костюм бавовняний з капюшоном Бiлизна натiльна Черевики шкiрянi Рукавицi брезентовi Шолом бавовняний На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi З Ми З Ми Ми З Тн 12 6 12 1 12 36 267 7233.1 Слюсар-ремонтник Комбiнезон бавовняний Бiлизна натiльна Черевики шкiрянi Чоботи гумовi Рукавицi сукнянi Рукавицi комбiнованi Шолом брезентовий На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi З Ми З Ми К20Щ20 К50 Ми З Тн 9 12 12 черговi 1 1 12 36 268 8162.2 Чистильник Костюм бавовняний з капюшоном Костюм прогумований Бiлизна натiльна Черевики шкiрянi Чоботи гумовi Рукавицi комбiнованi Рукавички гумовi Шолом бавовняний На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi З Ми З К20Щ20 К20Щ20 Ми К50Щ50 З Тн 12 черговий 6 12 черговi 1 черговi 12 24 2.33 ВИРОБНИЦТВО СОЛЯНОГО РОЗСОЛУ ТА РОПИ 269 8159.1 Лаборант хiмiчного аналiзу Халат бавовняний з кислото- захисним просочуванням Фартух прогумований Чоботи гумовi Рукавички гумовi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi К20 К50 К20Щ20 К50Щ50 Тн 12 до зносу 9 черговi 36 270 8111.1 Машинiст екскаватора Костюм бавовняний Черевики шкiрянi Чоботи гумовi Рукавицi комбiнованi Рукавички гумовi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi З Ми Ми В Ми Вн Тн 12 12 черговi 1 1 36 271 8163.2 Машинiст насосних установок Комбiнезон бавовняний Плащ брезентовий Чоботи гумовi Боти високовольтнi Рукавицi комбiнованi Рукавички гумовi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi З Ми Ву В Эв Ми Вн Тн 12 черговий 12 черговi 1 черговi 36 272 9321 Монтажник Костюм бавовняний Черевики шкiрянi Рукавицi брезентовi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi З Ми Ми Ми Тн 12 12 1 36 273 1222.2 1222.2 1222.2 1222.2 Майстер Майстер з ремонту устатковання Начальник цеху Заступник начальника цеху Костюм бавовняний Плащ брезентовий Черевики шкiрянi Рукавицi комбiнованi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi З Ми Ву Ми Ми Тн 12 черговий 12 3 36 274 8162.2 7241.1 Оператор котельної Слюсар з контрольно-вимiрювальних приладiв та автоматики Костюм бавовняний Черевики шкiрянi Рукавицi комбiнованi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi З Ми Ми Ми Тн 12 12 2 36 275 7111.2 Готувач басейнiв Костюм бавовняний Плащ брезентовий Чоботи гумовi з пiдсиленим носком Черевики шкiрянi Рукавицi брезентовi Рукавички гумовi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi Штани бавовнянi на утеплювальнiй прокладцi З Ми Ву В Мун15 Ми Ми Ву Вн Тн Тн 12 24 черговi 12 3 1 36 36 276 9322 Пiдсобний робiтник Костюм бавовняний Фартух прогумований Плащ непромокальний Черевики шкiрянi Рукавицi комбiнованi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi З Ми Вн Вн Ми Ми Тн 12 12 24 12 1 36 277 7233.1 Слюсар-ремонтник Костюм брезентовий Плащ непромокальний Черевики шкiрянi Чоботи гумовi Рукавицi сукнянi Рукавицi брезентовi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi З Ми Вн Ми В К50 Ми Тн 12 24 12 12 2 1 36 2.34 ВИРОБНИЦТВО ПОЛIЕТИЛЕНУ ВИСОКОГО ТИСКУ КОНФЕКЦIОНУВАННЯ 278 8151.1 8333.2 Апаратник змiшування Машинiст штабеле-формувальної машини Костюм бавовняний Черевики шкiрянi Рукавицi комбiнованi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi З Ми Ми Ми Тн 12 12 2 36 279 8159.2 Апаратник пiдготовки сировини та вiдпускання напiвфабри- катiв i продукцiї Костюм бавовняний Черевики шкiрянi Рукавицi комбiнованi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi Валянки З Ми Ми Ми Тн Тн30 12 12 1 36 48 280 8154.1 8153.2 8232.1 Апаратник полiмеризацiї Апаратник центрифугу- вання Машинiст екструдера Костюм бавовняний Черевики шкiрянi Рукавицi комбiнованi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi З Ми Ми Ми Тн 12 12 1 36 281 8334.2 Водiй навантажувача Костюм бавовняний Черевики шкiрянi Рукавицi комбiнованi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi Штани бавовнянi на утеплювальнiй прокладцi Валянки З Ми Ми Ми Тн Тн Тн30 12 12 6 36 36 48 282 8251.2 Друкар глибокого друку Комбiнезон бавовняний Черевики шкiрянi Рукавички трикотажнi бавовнянi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi З Ми Ми Ми Тн 12 12 3 36 283 3113 1222.2 1222.2 1222.2 3115 1222.2 1222.2 Енергетик цеху Майстер змiни Майстер з ремонту Майстер дiльницi Механiк Начальник вiддiлення Начальник змiни Костюм бавовняний Черевики шкiрянi Рукавицi комбiнованi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi З Ми Ми Ми Тн 12 12 1 36 СИНТЕЗ ПОЛIЕТИЛЕНУ 284 8154.2 Апаратник очищення газу Костюм бавовняний Фартух прогумований Черевики шкiрянi Рукавицi комбiнованi Окуляри захиснi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi Штани бавовнянi на утеплювальнiй прокладцi Валянки З Ми Вн Ми Ми ЗН Тн Тн Тн30 12 черговий 12 1 до зносу 36 36 48 285 8159.2 8154.1 Апаратник пiдготовки сировини та вiдпускання напiвфабри- катiв i продукцiї Апаратник полiмеризацiї Костюм бавовняний Черевики шкiрянi Рукавицi комбiнованi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi З Ми Ми Ми Тн 12 12 1 36 286 1222.2 8159.2 Майстер Обхiдник лiнiйний Костюм бавовняний Плащ брезентовий Черевики шкiрянi Чоботи гумовi Рукавицi комбiнованi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi Штани бавовнянi на утеплювальнiй прокладцi Валянки З Ми Ву Ми В Ми Тн Тн Тн30 12 24 12 черговi 1 36 36 48 287 8232.2 Машинiст гранулювання пластичних мас Костюм бавовняний Черевики шкiрянi Рукавицi комбiнованi Щиток наголовний На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi З Ми Ми Ми Тп Тн 12 12 1 до зносу 36 ОДЕРЖАННЯ НЕНАСИЧЕНИХ ВУГЛЕВОДНIВ 288 8152.1 8154.2 Апаратник конденсацiї Апаратник очищення газу Костюм бавовняний Черевики шкiрянi Рукавицi комбiнованi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi З Ми Ми Ми Тн 12 12 1 36 2.35 ВИРОБНИЦТВО ПОЛIЕТИЛЕНОВИХ ВИРОБIВ 289 8159.2 Апаратник пiдготовки сировини та вiдпускання напiвфабри-катiв i продукцiї Костюм бавовняний Черевики шкiрянi Рукавицi комбiнованi Рукавички гумовi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi З Ми Ми Ми К50Щ50 Тн 12 12 2 до зносу 36 290 8334.2 Водiй навантажувача Костюм бавовняний Черевики шкiрянi Рукавицi комбiнованi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi Штани бавовнянi на утеплювальнiй прокладцi З Ми Ми Ми Тн Тн 12 12 3 36 36 291 8232.2 Зварник пластмас Костюм бавовняний Туфлi шкiрянi З Ми Ми 12 12 292 7331.2 Клiшист Костюм бавовняний Туфлi шкiрянi Рукавицi КР З Ми Ми К50Щ20 12 12 1 293 9411 Комiрник Халат бавовняний Туфлi шкiрянi Рукавицi комбiнованi З Ми Ми Ми 12 12 2 294 8232.2 8232.2 8232.1 8232.2 Машинiст автоматичної лiнiї для виготовлення контейнерiв з полiмерiв Машинiст видувних машин Машинiст екструдера Рiзальник заготовок та виробiв з пластичних мас Костюм бавовняний Черевики шкiрянi Рукавицi комбiнованi З Ми Ми Ми 9 12 2 295 8232.1 7233.1 Налагоджу-вальник машин i автоматичних лiнiй для виробництва виробiв iз пластмас Слюсар-ремонтник Костюм бавовняний Черевики шкiрянi Рукавицi комбiнованi Протишумовi навушники На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi Штани бавовнянi на утеплювальнiй прокладцi З Ми Ми Ми Тн Тн 12 12 1 до зносу 36 36 2.36 ВИРОБНИЦТВО ГУМО-ТЕХНIЧНИХ ВИРОБIВ ВИГОТОВЛЕННЯ ГУМОВИХ СУМIШЕЙ 296 8231.2 8231.2 Вальцювальник гумових сумiшей Машинiст гумо-змiшувача Комбiнезон бавовняний Бiлизна натiльна Ковпак бавовняний Черевики шкiрянi Рукавицi комбiнованi Вальцювальнику гумових сумiшей додатково: Респiратор З Ми З З Ми Ми 9 6 6 12 1 до зносу 297 9333 Вантажник Комбiнезон бавовняний Бiлизна натiльна Черевики шкiрянi Рукавицi комбiнованi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi З Ми З Ми Ми Тн 12 6 12 1 36 298 1222.2 1222.2 1222.2 Майстер дiльницi Начальник цеху Заступник начальника цеху Костюм бавовняний Черевики шкiрянi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi З Ми Ми Тн 12 12 36 299 8231.2 Складач наважок iнгредiєнтiв Комбiнезон бавовняний Бiлизна натiльна Ковпак бавовняний Черевики шкiрянi Рукавички гумовi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi З Ми З З Ми К20Щ20 Тн 9 6 6 12 1 36 ФОРМОВI I НЕФОРМОВI ВИРОБИ 300 8231.2 Вальцювальник гумових сумiшей Комбiнезон бавовняний Черевики шкiрянi Рукавицi брезентовi З Ми Ми Ми Тп 12 12 1 301 8231.2 8229.2 8231.2 9322 Вулканiза-торник Пресувальник Машинiст каландра Укладальник-пакувальник Комбiнезон бавовняний Черевики шкiрянi Рукавицi комбiнованi З Ми Ми Ми 12 12 1 302 8229.2 Машинiст шприц-машини Комбiнезон бавовняний Тапочки шкiрянi Рукавички трикотажнi бавовнянi З Ми Ми Ми 12 6 1 2.37 ВИРОБНИЦТВО СИНТЕТИЧНИХ ВОЛОКОН ТА НИТОК 1. ВИРОБНИЦТВО ВОЛОКНА "АНIД" ХIМIКО-ПРЯДИЛЬНИЙ ЦЕХ 303 8159.2 Апаратник лиття й рубання Костюм бавовняний Черевики шкiрянi з металевим носком Рукавицi азбестовi Щиток захисний З Ми Мун50 Тр Тп 12 9 1 до зносу 304 8152.2 Апаратник нагрiвання теплоносiїв Костюм лавсано-бавовняний Фартух прогумований з нагрудником Черевики шкiрянi Рукавицi брезентовi К50 К50 Ми Ми Тп 12 6 12 4 305 8154.2 Апаратник нейтралiзацiї Костюм сукняний Фартух прогумований з нагрудником Черевики шкiрянi Чоботи гумовi Рукавицi сукнянi Рукавички гумовi Щиток захисний На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi К80 К50 К20Щ20 К20Щ20 К80 К50Щ50 Тн 12 черговий 12 черговi 1 черговi до зносу 36 306 8154.2 8154.1 8151.2 Апаратник полiконденсацiї Оператор дистанцiйного пульта керування у хiмiчному виробництвi Апаратник розчинення Костюм бавовняний з вогнезахисним просочуванням Черевики шкiрянi Рукавицi комбiнованi Рукавицi азбестовi Окуляри захиснi З МиТп Ми Ми Тп ЗН 12 12 1 черговi до зносу 307 8151.2 Апаратник приготування хiмiчних розчинiв Костюм бавовняний з кислотозахисним просочуванням Черевики шкiрянi Рукавицi сукнянi Рукавички гумовi При приготуваннi прядильних розчинiв: Костюм лавсано-бавовняний Фартух прогумований з нагрудником Черевики шкiрянi Рукавицi сукнянi Рукавички гумовi К20 К20Щ20 К50 К50Щ50 К50 К50 К20Щ20 К50 К50Щ50 12 12 2 черговi 12 12 12 2 1 308 8152.2 8159.2 8159.1 Апаратник сушiння Апаратник формування хiмiчного волокна Помiчник майстра Костюм бавовняний Черевики шкiрянi Рукавицi комбiнованi З Ми Ми Ми 12 12 2 309 8163.2 Апаратник хiмводо-очищення Костюм бавовняний Фартух прогумований з нагрудником Чоботи гумовi Рукавички гумовi З Ми К50 К20Щ20 К50Щ50 12 черговий 12 черговi 310 8159.3 7215.2 Завантажувач- вивантажувач Транспорту-вальник При виконаннi робiт на хiмiчнiй стадiї: Костюм бавовняний з кислотозахисним просочуванням Черевики шкiрянi Рукавицi комбiнованi На стадiї завантаження-вивантаження солi АГ i твердих злиткiв додатково: Бiлизна натiльна При виконаннi робiт на прядильнiй стадiї: Костюм лавсано-бавовняний Черевики шкiрянi Рукавицi комбiнованi При виконаннi робiт з транспортування: Халат бавовняний Черевики шкiрянi Рукавицi брезентовi К20 К20Щ20 Ми З К50 К20Щ20 Ми З Ми Ми Ми 12 12 1 6 12 12 2 12 12 1 311 1222.2 7233.1 Майстер Слюсар-ремонтник Костюм бавовняний Черевики шкiрянi Рукавицi брезентовi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi Штани бавовнянi на утеплювальнiй прокладцi Валянки При обслуговуваннi динiльних установок: Костюм сукняний Фартух прогумований Чоботи гумовi Рукавицi сукнянi Рукавички гумовi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi З Ми Ми Ми Тн Тн Тн30 К80 К50 К20Щ20 К50 К50Щ50 Тн 12 12 1 36 36 48 9 черговий 12 1 черговi 36 312 8159.2 Оператор крутiння та намотування хiмiчних волокон Костюм лавсано-бавовняний Тапочки шкiрянi Рукавицi комбiнованi К50 Ми Ми 12 6 2 313 7136.2 Слюсар-сантехнiк Костюм бавовняний Черевики шкiрянi Чоботи гумовi Рукавицi комбiнованi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi З Ми Ми В Ми Тн 12 12 черговi 2 36 ТЕКСТИЛЬНИЙ ЦЕХ 314 8152.2 Машинiст мийних машин Халат бавовняний Фартух прогумований з нагрудником Черевики шкiрянi Рукавички гумовi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi З Ми Вн Ми Вн Тн 12 6 12 3 36 315 8159.2 8261.2 8159.2 8269.1 8159.2 8262.2 Оператор крутiння та витягання Оператор крутильного устатковання Перемоту-вальник нитки Помiчник майстра Ставильник Ткач Халат бавовняний або Костюм бавовняний Тапочки шкiрянi З Ми З Ми Ми Сж 9 9 6 316 7431.2 Перевiряльник веретен Костюм бавовняний Черевики шкiрянi Рукавички гумовi З Ми Ми Сж Вн 12 12 6 317 9332 8229.3 Прийомозда- вальник вантажу та багажу Приймальник сировини напiвфабри- катiв та готової продукцiї Халат бавовняний Тапочки шкiрянi Чоботи гумовi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi З Ми Ми В Тн 12 12 черговi 36 318 8261.2 Сортувальник сировини та волокна Халат бавовняний Тапочки шкiрянi Чоботи гумовi Рукавицi комбiнованi З Ми Ми Сж В Ми 12 6 24 12 319 7215.2 8334.2 Транспорту- вальник Водiй електро -та автовiзка Костюм бавовняний Черевики шкiрянi Рукавицi комбiнованi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi З Ми Ми Ми Тн 12 12 1 36 320 9322 Укладальник-пакувальник Халат бавовняний Тапочки шкiрянi Рукавицi комбiнованi З Ми Ми Сж Ми 12 6 2 321 8162.2 Чистильник Халат бавовняний Фартух прогумований з нагрудником Тапочки шкiрянi Чоботи гумовi Рукавички гумовi Окуляри захиснi З Ми Вн Ми Сж В Вн ЗН 9 6 6 черговi 3 до зносу ПЕРЕРОБКА ВIДХОДIВ У ШТАПЕЛЬ 322 8159.2 Апаратник витягання Костюм бавовняний Головний убiр бавовняний Черевики шкiрянi З Ми З Ми 12 12 12 323 8151.2 Дробильник Костюм бавовняний Головний убiр бавовняний Черевики шкiрянi Окуляри захиснi Протишумовi навушники Респiратор На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi З Ми Пн З Ми ЗН Тн 12 12 9 до зносу до зносу до зносу 36 324 8261.2 Контролер технологiчного процесу Халат бавовняний Тапочки шкiрянi З Ми Ми 12 12 325 1222.2 1222.2 8159.1 7233.1 Майстер Старший майстер Помiчник майстра Слюсар-ремонтник Костюм лавсано-бавовняний Черевики шкiрянi Рукавицi комбiнованi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi К50 К20Щ20 Ми Тн 12 12 1 36 326 8261.2 8159.3 Оператор чесального устатковання Рiзальник хiмiчного волокна Халат бавовняний Головний убiр бавовняний Фартух бавовняний Тапочки шкiрянi З Ми З З Ми 12 12 9 12 327 8159.2 9322 Пресувальник хiмiчного волокна Укладальник-пакувальник Костюм бавовняний Головний убiр бавовняний Черевики шкiрянi Рукавицi комбiнованi З Ми Пн З Ми Ми 12 12 12 1 328 9332 8229.3 Прийомозда- вальник вантажу та багажу Приймальник сировини напiвфабри- катiв та готової продукцiї Костюм бавовняний Головний убiр бавовняний Фартух прогумований Тапочки шкiрянi Чоботи гумовi Рукавички гумовi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi З Ми З Вн Ми В Вн Тн 12 12 12 12 черговi 1 36 329 8159.2 8261.2 Ставильник Сортувальник сировини та волокна Халат бавовняний Головний убiр бавовняний Фартух бавовняний Тапочки шкiрянi З Ми З З Ми 12 12 12 12 330 7215.2 Транспорту- вальник Костюм бавовняний Черевики шкiрянi Рукавицi брезентовi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi Штани бавовнянi на утеплювальнiй прокладцi З Ми Ми Ми Тн Тн 12 12 2 36 36 331 8162.2 Чистильник Костюм бавовняний Головний убiр бавовняний Фартух бавовняний Тапочки шкiрянi З Ми З З Ми 12 12 12 12 ПРЯДИЛЬНА ДIЛЬНИЦЯ ВОЛОСIНI 332 8151.2 Апаратник приготування хiмiчних розчинiв Костюм бавовняний з кислотозахисним просочуванням Головний убiр бавовняний Фартух прогумований Черевики шкiрянi Рукавицi сукнянi Рукавички гумовi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi К20 З К50 К20Щ20 К50 К50Щ50 Тн 12 12 12 12 2 1 36 333 8159.2 Апаратник формування хiмiчного волокна Костюм лавсано-бавовняний Головний убiр Черевики шкiрянi Рукавицi комбiнованi Окуляри захиснi Протишумовi навушники К50 З К20Щ20 Ми ЗН 12 12 12 1 до зносу до зносу 334 8159.3 Завантажувач- вивантажувач Костюм лавсано-бавовняний Головний убiр Черевики шкiрянi Рукавицi комбiнованi Рукавички трикотажнi бавовнянi Протишумовi навушники На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi К50 З К20Щ20 Ми Ми Тн 12 12 12 1 1 до зносу 36 335 8261.2 Контролер технологiчного процесу Халат бавовняний Тапочки шкiрянi Рукавички гумовi З Ми Ми К20Щ20 12 6 1 336 8261.1 Помiчник майстра Костюм лавсано-бавовняний Головний убiр Черевики шкiрянi Рукавицi комбiнованi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi К50 З К20Щ20 Ми Тн 12 12 12 1 36 337 8261.2 8229.3 9322 Сортувальник сировини та волокна Приймальник сировини напiвфабри- катiв та готової продукцiї Укладальник-пакувальник Халат бавовняний Головний убiр бавовняний Фартух бавовняний Тапочки шкiрянi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi З Ми З З Ми Тн 12 12 6 6 36 338 7215.2 Транспорту- вальник Костюм бавовняний Головний убiр бавовняний Черевики шкiрянi Рукавички гумовi Рукавицi брезентовi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi З Ми З Ми К50Щ50 Ми Тн 12 12 12 1 2 36 339 8162.2 Чистильник Халат лавсано-бавовняний Головний убiр бавовняний Фартух прогумований Тапочки шкiрянi Чоботи гумовi Рукавички гумовi Окуляри захиснi К50 З К50 Ми К20Щ20 К50Щ50 ЗН 12 12 6 6 черговi 1 до зносу 2. ВИРОБНИЦТВО КАПРОНОВОГО ВОЛОКНА ТА НИТОК ОДЕРЖАННЯ ТА ПIДГОТОВКА ПОЛIМЕРУ ДО ПРЯДIННЯ 340 8154.1 Апаратник екстрагування Костюм лавсано-бавовняний Чоботи гумовi Рукавицi комбiнованi К50 К20Щ20 Ми 12 12 2 341 8159.2 Апаратник лиття й рубання Костюм лавсано-бавовняний Фартух прогумований з нагрудником Черевики шкiрянi з металевим носком Рукавицi азбестовi Окуляри захиснi К50 К50 Мун50 Тп ЗН 12 6 12 черговi до зносу 342 8159.3 Апаратник матування смоли Костюм лавсано-бавовняний Тапочки шкiрянi Рукавицi комбiнованi К50 Ми Ми 12 6 2 343 8152.2 Апаратник нагрiвання теплоносiїв Костюм лавсано-бавовняний Фартух прогумований з нагрудником Черевики шкiрянi Рукавицi брезентовi К50 К50 Ми Тп 12 6 12 4 344 8152.2 8154.1 Апаратник плавлення Апаратник полiмеризацiї Костюм бавовняний з вогнезахисним просочуванням Черевики шкiрянi Рукавицi комбiнованi Рукавицi азбестовi Окуляри захиснi Тр Ми Ми Тп ЗН 12 12 2 черговi до зносу 345 8152.2 Апаратник сушiння Костюм бавовняний Черевики шкiрянi З Ми Ми 12 12 346 8159.3 Завантажувач-вивантажувач Костюм бавовняний Черевики шкiрянi Рукавицi комбiнованi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi На стадiї завантаження-вивантаження солi АГ капролактаму твердих злиткiв додатково: Бiлизна натiльна З Ми Ми Ми Тн З 12 12 1 36 6 347 1222.2 7233.1 Майстер Слюсар-ремонтник При обслуговуваннi динiльних установок: Костюм сукняний Чоботи гумовi Фартух прогумований Рукавицi сукнянi Рукавички гумовi При виконаннi слюсарних робiт на зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi К80 К20Щ20 К50 К80 К50Щ50 Тн 9 12 черговий 1 черговi 36 348 8229.3 Приймальник сировини напiвфабри-катiв та готової продукцiї Костюм бавовняний Чоботи гумовi Рукавицi комбiнованi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi З Ми В Ми Тн 12 12 1 36 349 7215.2 Транспор-тувальник Костюм бавовняний Черевики шкiрянi Рукавицi брезентовi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi З Ми Ми Ми Тн 12 12 2 36 РЕГЕНЕРАЦIЯ КАПРОЛАКТАМУ 350 8152.1 8152.1 8154.1 Апаратник випарювання Апаратник перегонки Оператор дистанцiйного пульта керування у хiмiчному виробництвi Костюм бавовняний Головний убiр бавовняний Черевики шкiрянi Чоботи гумовi Рукавички гумовi Рукавицi азбестовi З Ми З Ми К20Щ20 К50Щ50 Тп 12 12 12 черговi 1 2 351 8151.2 Апаратник приготування хiмiчних розчинiв Костюм бавовняний з кислотозахисним просочуванням Фартух прогумований Чоботи гумовi Рукавички гумовi Рукавицi комбiнованi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi К20 К50 К20Щ20 К50Щ50 Ми Тн 12 12 9 1 2 36 352 8261.2 Контролер технологiчного процесу Халат бавовняний з кислотозахисним просочуванням Тапочки шкiрянi Рукавички гумовi К20 Ми К50Щ50 12 6 1 353 1222.2 1222.2 1222.2 Майстер Майстер з ремонту Майстер змiни Костюм бавовняний Черевики шкiрянi Чоботи гумовi З Ми Ми К20Щ20 12 12 черговi 354 7215.2 Транспорту-вальник Костюм бавовняний Чоботи гумовi Черевики шкiрянi Рукавицi брезентовi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi З Ми К20Щ20 Ми Ми Тн 9 черговi 12 1 36 ПРЯДИЛЬНИЙ ЦЕХ 355 8152.2 Апаратник нагрiвання теплоносiїв Костюм лавсано-бавовняний Фартух прогумований з нагрудником Черевики шкiрянi Рукавицi брезентовi К50 К50 Ми Тп 12 6 12 4 356 8151.2 Апаратник приготування хiмiчних розчинiв Костюм лавсано-бавовняний Черевики шкiрянi Рукавички гумовi Рукавицi сукнянi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi К50 К20Щ20 К50Щ50 К50 Тн 12 12 черговi 2 36 357 8159.2 Апаратник формування хiмiчного волокна Костюм лавсано-бавовняний Черевики шкiрянi Рукавицi комбiнованi Окуляри захиснi К50 К20Щ20 Ми ЗН 12 12 2 до зносу 358 8159.3 8261.1 Завантажувач-вивантажувач Помiчник майстра Костюм лавсано-бавовняний Черевики шкiрянi Рукавицi комбiнованi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi К50 К20Щ20 Ми Тн 12 12 2 36 359 8159.2 Оператор крутiння i намотування хiмiчних волокон Костюм лавсано-бавовняний Тапочки шкiрянi К50 Ми 12 6 360 8162.2 Чистильник Халат лавсано-бавовняний Фартух прогумований з нагрудником Чоботи гумовi Рукавички гумовi Окуляри захиснi При виконаннi робiт з перегрiтою парою додатково: Халат бавовняний замiсть Халата лавсано-бавовняного Костюм брезентовий К50 К50 К20Щ20 К50Щ50 ЗН З Ми Тт 12 6 12 3 до зносу 24 24 КРУТIННЯ ТА ВИТЯГАННЯ ВОЛОКОН ТА НИТОК 361 8152.2 Машинiст мийних машин Халат бавовняний Фартух прогумований Чоботи гумовi Рукавички гумовi З Ми Вн В Вн 12 6 9 1 362 8159.2 8261.2 Оператор крутiння та витягання Оператор крутильного устатковання Напiвкомбiнезон бавовняний Тапочки шкiрянi З Ми Ми Сж 6 6 363 8261.2 Полiрувальник Костюм бавовняний Тапочки шкiрянi Окуляри захиснi Респiратор З Ми Ми ЗН 12 12 до зносу до зносу 364 8261.1 Помiчник майстра Костюм лавсано-бавовняний Тапочки шкiрянi К50 Ми Сж 12 12 365 7233.1 3115 1222.2 Слюсар-ремонтник Механiк Майстер Костюм лавсано-бавовняний Черевики шкiрянi Рукавицi комбiнованi К50 Ми Ми 12 12 1 366 7311.2 Сортувальник виробiв сировини та матерiалiв Халат бавовняний Тапочки шкiрянi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi З Ми Ми Тн 12 12 36 367 9322 Тасьмовик Халат бавовняний Взуття профiлактичне З Ми У 12 12 368 8162.2 Чистильник Костюм бавовняний Фартух прогумований з нагрудником Тапочки шкiрянi З Ми Нм Ми Сж 6 6 6 ЦЕХ ОБ'ЄМНИХ ВОЛОКОН ТА ПЕРЕМОТУВАННЯ 369 1222.2 3115 Майстер з ремонту Механiк Костюм лавсано-бавовняний Черевики шкiрянi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi К50 Ми Тн 12 12 36 370 9322 Мастильник Халат бавовняний Фартух прогумований Тапочки шкiрянi Калошi гумовi Рукавички гумовi З Ми Нм Ми Сж Сж Нм Нм 12 6 6 черговi 3 371 8152.2 Машинiст мийних машин Халат бавовняний Фартух прогумований Рукавички гумовi Калошi гумовi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi З Ми Вн Вн В Тн 12 6 3 9 36 372 8159.2 Оператор крутiння та витягання Напiвкомбiнезон бавовняний Тапочки шкiрянi З Ми Ми Сж 12 6 373 8261.2 Оператор крутильного устатковання Напiвкомбiнезон бавовняний Фартух бавовняний Тапочки шкiрянi З Ми З Ми Сж 12 6 6 374 8159.2 Перемоту-вальник нитки Напiвкомбiнезон бавовняний Фартух бавовняний Тапочки шкiрянi З Ми З Ми Сж 12 6 6 375 8261.1 Помiчник майстра Костюм лавсано-вiскозний Тапочки шкiрянi З Ми Нм Ми Сж 12 6 376 7233.1 Слюсар-ремонтник Костюм лавсано-вiскозний Черевики шкiрянi Рукавицi комбiнованi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi При виконаннi робiт на опоряджувальнiй дiльницi: Костюм брезентовий Черевики шкiрянi Рукавицi брезентовi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi Штани бавовнянi на утеплювальнiй прокладцi Валянки З Ми Нм Ми Сж Ми Тн З Ми Ву Ми Ми Тн Тн Тн30 12 12 3 36 12 12 1 36 36 48 377 8162.2 Чистильник Костюм бавовняний Фартух прогумований з нагрудником Тапочки шкiрянi З Ми Нм Нм Ми 9 черговий 9 ВИТЯГАННЯ КОРДУ 378 8159.2 Оператор крутiння та витягання Костюм бавовняний Тапочки шкiрянi З Ми Ми Сж 12 6 379 8159.2 8261.1 Перемоту-вальник нитки Помiчник майстра Костюм бавовняний Тапочки шкiрянi З Ми Ми Сж 12 6 380 7431.2 Перевiряльник веретен Костюм бавовняний Фартух прогумований Черевики шкiрянi Рукавички гумовi З Ми Нм Ми Сж Нм 12 6 12 черговi 381 8162.2 Чистильник Халат бавовняний Тапочки шкiрянi З Ми Нм Ми Сж 9 6 КРУТИЛЬНО-ТКАЦЬКИЙ ЦЕХ 382 8290.2 Маркувальник Халат бавовняний Тапочки шкiрянi Рукавицi комбiнованi З Ми Ми Ми 12 12 1 383 9322 Мастильник Халат бавовняний Тапочки шкiрянi Калошi гумовi Рукавички гумовi З Ми Ми Сж Нм 12 6 черговi 3 384 8152.2 Машинiст мийних машин Халат бавовняний Черевики шкiрянi Фартух прогумований Рукавички гумовi З Ми Ми Вн Вн 12 12 6 черговi 385 8261.2 Оператор крутильного устатковання Костюм бавовняний Головний убiр бавовняний Фартух бавовняний Тапочки шкiрянi З Ми З З Ми 6 12 12 6 386 9322 Укладальник-пакувальник Костюм бавовняний Черевики шкiрянi Рукавицi комбiнованi З Ми Ми Ми 12 12 2 387 8261.1 Помiчник майстра Костюм бавовняний Тапочки шкiрянi З Ми Ми 12 12 388 7233.1 3115 1222.2 Слюсар-ремонтник Механiк Майстер Костюм лавсано-бавовняний Черевики шкiрянi Рукавицi комбiнованi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi К50 Ми Ми Тн 12 12 1 36 389 9322 Тасьмовик Халат бавовняний Взуття профiлактичне З Ми У 12 12 390 8262.2 Ткач Напiвкомбiнезон бавовняний Блузка бавовняна Тапочки шкiрянi З Ми З Ми 12 12 12 391 8162.2 Чистильник Халат бавовняний Фартух прогумований Черевики шкiрянi Рукавички гумовi Окуляри захиснi З Ми Нм Ми Нм ЗН 6 6 6 1 до зносу СОРТУВАННЯ ПАКУВАННЯ ВОЛОКОН ТА НИТОК 392 9333 Вантажник Костюм бавовняний Черевики шкiрянi Рукавички трикотажнi бавовнянi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi З Ми Ми Ми Тн 12 12 1 36 393 1222.2 Майстер змiни Халат бавовняний Тапочки шкiрянi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi З Ми Ми Тн 12 12 36 394 1222.2 Майстер Костюм лавсано-вiскозний Черевики шкiрянi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi З Ми Нм Ми Тн 12 12 36 395 9332 Прийомо-здавальник вантажу та багажу Халат бавовняний Тапочки шкiрянi З Ми Ми 12 12 396 7233.1 Слюсар-ремонтник Костюм лавсано-вiскозний Черевики шкiрянi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi З Ми Нм Ми Тн 12 12 36 397 8261.2 Сортувальник сировини та волокна Халат бавовняний Тапочки шкiрянi З Ми Ми 6 12 398 7215.2 Транспорту-вальник Костюм бавовняний Черевики шкiрянi Рукавицi брезентовi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi З Ми Ми Ми Тн 12 12 1 36 399 9322 Укладальник-пакувальник Костюм бавовняний Фартух бавовняний Тапочки шкiрянi Рукавички трикотажнi бавовнянi З Ми З Ми Ми 6 6 12 1 ОБРОБКА ФIЛЬЄРІВ ТА НАСОСIВ 400 8159.3 Випалювач прядильних деталей Костюм лавсано-бавовняний Черевики шкiрянi Рукавицi комбiнованi К50 Ми Ми 12 12 1 401 8159.2 8159.2 Установник прядильних блокiв та гарнiтури Складальник прядильних блокiв та насосiв Костюм лавсано-бавовняний Фартух прогумований Черевики шкiрянi Рукавицi комбiнованi Окуляри захиснi К50 К50 К20Щ20 Ми ЗН 12 черговий 12 3 до зносу 402 8159.2 Фiльєрник Халат лавсано-бавовняний Фартух прогумований Черевики шкiрянi Рукавицi комбiнованi При виконаннi робiт щодо зарядки фiльєрних комплектiв: Халат бавовняний Фартух прогумований Напiвчоботи гумовi Рукавички гумовi При виконаннi робiт щодо обробки пiску в азотнiй кислотi: Костюм лавсано-бавовняний Фартух прогумований Напiвчоботи гумовi Рукавички гумовi Окуляри захиснi К50 К50 К20Щ20 Ми З Ми Вн В Вн К50 К50 К20Щ20 К50Щ50 ЗН 12 черговий 12 3 12 черговий 12 2 12 черговий 12 2 до зносу 2.38 ВИРОБНИЦТВО ТОВАРIВ НАРОДНОГО ВЖИТКУ З ХIМIЧНИХ ВОЛОКОН 403 8262.2 7432.2 8262.2 8159.2 9322 8261.2 8269.3 8262.2 В`язальниця трикотажних виробiв та полотна В`язальниця текстильно-галантерейних виробiв Сiткоплетiльник Перемотуваль-ник нитки Мотальник Оператор крутильного устатковання Крутильник шнурiв Ткач Халат бавовняний Головний убiр бавовняний Фартух бавовняний з нагрудником Тапочки шкiрянi Рукавички трикотажнi бавовнянi Протишумовi навушники З Ми З З Ми Ми 12 9 6 6 1 до зносу 404 8261.2 Оператор снувального устатковання Халат бавовняний Головний убiр бавовняний Тапочки шкiрянi Протишумовi навушники З Ми З Ми 12 9 12 до зносу 405 7435.2 8263.2 7433.2 Розкрiйник Швачка Кравець Халат бавовняний Головний убiр бавовняний Тапочки шкiрянi З Ми З Ми 12 9 12 406 9322 Укладальник-пакувальник Халат бавовняний Тапочки шкiрянi Рукавички трикотажнi бавовнянi З Ми Ми Ми 12 12 2 407 8264.2 Фарбувальник Костюм бавовняний з кислотозахисним просочуванням Фартух прогумований Тапочки шкiрянi Рукавички гумовi К20 К50 Ми К50Щ50 12 12 12 3 408 8162.2 Чистильник Халат лавсано-бавовняний Фартух брезентовий Тапочки шкiрянi Чоботи гумовi Рукавички гумовi К50 Ву Ми Нм Нм 12 6 6 черговi 3 2.39 ЗАГАЛЬНI ПРОФЕСIЇ ВИРОБНИЦТВА ХIМIЧНИХ ВОЛОКОН ТА НИТОК 409 9333 Вантажник Костюм бавовняний Плащ прогумований Черевики шкiрянi Рукавички трикотажнi бавовнянi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi Штани бавовнянi на утеплювальнiй прокладцi Валянки З Ми Вн Ми Ми Тн Тн Тн30 9 черговий 12 1 36 36 48 410 7222.2 Заточувальник Костюм бавовняний Головний убiр бавовняний Фартух бавовняний Черевики шкiрянi Рукавицi комбiнованi Окуляри захиснi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi З Ми З З Ми Ми ЗН Тн 12 12 12 12 1 до зносу 36 411 3340 Iнструктор виробничого навчання робiтникiв масових професiй Халат бавовняний Тапочки шкiрянi З Ми Ми 12 12 412 8261.2 8229.3 8261.2 9322 Контролер технологiчного процесу Приймальник сировини напiвфабри- катiв та готової продукцiї Сортувальник сировини та волокна Тасьмовик Халат бавовняний Тапочки шкiрянi З Ми Ми 12 6 413 8163.2 Машинiст компресорних установок Костюм бавовняний Фартух прогумований з нагрудником Черевики шкiрянi Рукавички гумовi Рукавицi комбiнованi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi З Ми Вн Ми Вн Ми Тн 12 6 12 черговi 2 36 414 1222.2 1222.2 3115 1222.2 1222.2 1222.2 1222.2 1222.2 Майстер Помiчник майстра Механiк Начальник змiни Майстер з ремонту устатковання Начальник цеху Заступник начальника цеху Начальник дiльницi Костюм бавовняний Черевики шкiрянi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi З Ми Ми Тн 12 12 36 415 1222.2 1222.2 3119 Начальник виробництва Заступник начальника виробництва Технолог Халат бавовняний На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi З Ми Тн 24 36 416 8269.3 5141.2 7432.2 Облiковець мiри та виробiв Манiкюрниця Контролер вимiрювань продукцiї Халат бавовняний Тапочки шкiрянi З Ми Ми 18 12 417 9332 Прийомо-здавальник вантажу та багажу Халат бавовняний Тапочки шкiрянi Рукавички трикотажнi бавовнянi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi З Ми Ми Ми Тн 12 12 1 чергова 418 9132 9132 Прибиральник виробничих примiщень Прибиральник службових примiщень Халат бавовняний Фартух прогумований з нагрудником Тапочки шкiрянi Калошi гумовi Рукавички гумовi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi З Ми Вн Ми В Вн Тн 12 6 6 черговi черговi чергова 419 7215.2 Транспорту-вальник Костюм бавовняний Черевики шкiрянi Рукавицi брезентовi З Ми Ми Ми 12 12 1 2.40 ВИРОБНИЦТВО ТОВАРIВ НАРОДНОГО ВЖИТКУ IЗ ПОЛIМЕРНИХ МАТЕРIАЛIВ 420 8151.2 8151.2 8151.1 8151.2 8232.2 Апаратник диспергування пигментiв i барвникiв Апаратник дозування Апаратник змiшування Апаратник приготування замiсiв Апаратник термооброб- лення пластмасових виробiв Костюм бавовняний Головний убiр бавовняний Фартух прогумований Напiвчеревики шкiрянi Рукавицi комбiнованi Рукавички гумовi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi З Ми З Вн Щ20 Ми Ми К20Щ20 Тн 12 12 6 12 1 черговi 36 421 8159.2 8229.3 Апаратник пiдготовки сировини та вiдпускання напiвфабри-катiв i продукцiї Приймальник сировини напiвфабри-катiв та готової продукцiї Костюм бавовняний Фартух прогумований Напiвчеревики шкiрянi Рукавицi КР Рукавички гумовi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi З Ми Вн Щ20 Ми К50Щ20 К20Щ20 Тн 12 6 12 1 черговi 36 422 8231.2 Вулканi-заторник Костюм бавовняний Напiвчеревики шкiрянi Рукавицi комбiнованi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi З Ми Ми Ми Тн 12 12 1 36 423 8223.2 8223.2 Гальванiк Коректувальник ванн Костюм бавовняний з кислотозахисним просочуванням Головний убiр бавовняний Фартух прогумований Напiвчеревики шкiрянi Чоботи гумовi Рукавички гумовi Окуляри захиснi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi К20 З К50 К20Щ20 К20Щ20 К50Щ50 ЗН Тн 9 12 6 12 черговi 1 до зносу 36 424 8251.2 Друкар глибокого друку Костюм бавовняний Напiвчеревики шкiрянi Рукавички гумовi З Ми Ми К20Щ20 12 12 1 425 5169 Контролер на контрольно-пропускному пунктi Костюм бавовняний Напiвчеревики шкiрянi Рукавички трикотажнi бавовнянi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi З Ми Ми Ми Тн 12 12 1 36 426 8143.2 8143.2 7422.1 8151.2 Картонажник Рiзальник паперу картону та целюлози Модельник дерев`яних моделей Дробильник Костюм бавовняний Напiвчеревики шкiрянi Рукавички трикотажнi бавовнянi З Ми Ми Ми 12 12 0 5 427 8159.1 7431.2 Лаборант хiмiчного аналiзу Контролер напiвфабри- катiв i готової продукцiї Халат бавовняний з кислотозахисним просочуванням Напiвчеревики шкiрянi Рукавички гумовi Окуляри захиснi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi К20 К20Щ20 К50Щ50 ЗН Тн 12 12 черговi до зносу 36 428 8251.2 8263.2 8253.2 Машинiст друкарсько- висiкального агрегату Швачка Розкрiйник матерiалiв Костюм бавовняний Напiвчеревики шкiрянi Рукавички трикотажнi бавовнянi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi З Ми Ми Ми Тн 12 12 0 5 36 429 8232.1 8232.2 8232.2 8232.2 8232.2 8232.2 8232.2 7221.2 8122.2 Машинiст екструдера Машинiст гранулювання пластичних мас Машинiст автоматичної лiнiї для виготовлення контейнерiв з полiмерiв Машинiст видувних машин Ливарник пластмас Пресувальник виробiв з пластмас Рiзальник заготовок та виробiв з пластичних мас Машинiст на молотах пресах та манiпуляторах Ливарник на машинах для лиття пiд тиском Костюм бавовняний Черевики шкiрянi Рукавички трикотажнi бавовнянi Окуляри захиснi З Ми Ми Ми ОчиОО 12 12 0 5 до зносу 430 8290.2 9322 Машинiст розфасу-вально-пакувальних машин Укладальник-пакувальник Костюм бавовняний Головний убiр бавовняний Фартух прогумований Напiвчеревики шкiрянi Рукавички трикотажнi бавовнянi З Ми З Вн Ми Ми 12 12 6 12 0 5 431 8232.1 Налагоджу-вальник машин i автоматичних лiнiй для виробництва виробiв iз пластмас Костюм бавовняний Черевики шкiрянi Рукавицi брезентовi Рукавички трикотажнi бавовнянi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi З Ми Ми Ми Ми Тн 12 12 1 0 5 36 432 7233.2 7222.1 8284.2 Слюсар з механо-складальних робiт Слюсар-iнструмен- тальник Складальник виробiв з пластмас Костюм бавовняний Напiвчеревики шкiрянi Рукавички трикотажнi бавовнянi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi З Ми Ми Ми Тн 12 12 0 5 36 433 7233.1 Слюсар- ремонтник Костюм бавовняний Черевики шкiрянi Рукавицi брезентовi Рукавички трикотажнi бавовнянi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi З Ми Ми Ми Ми Тн 12 12 1 0 5 36 434 8229.3 8151.2 Таблетувальник Дробильник Костюм бавовняний Головний убiр бавовняний Черевики шкiрянi Рукавички трикотажнi бавовнянi Окуляри захиснi Респiратор З Ми З Ми Ми ЗН 12 6 12 0 5 до зносу до зносу 435 8123.2 Термiст Костюм бавовняний з вогнезахисним просочуванням Головний убiр бавовняний Черевики шкiрянi Рукавицi брезентовi Окуляри захиснi Тр З Ми Тр ЗП 12 12 12 1 до зносу 436 8123.2 Термiст на установках СВЧ Костюм бавовняний Головний убiр бавовняний Напiвчеревики шкiрянi Рукавицi брезентовi Калошi дiелектричнi Окуляри захиснi З Ми З Ми Ми Эн ОчиОО 12 12 12 1 черговi до зносу 437 7343.2 7343.2 Трафаретник Копiювальник друкованих форм Халат бавовняний Напiвчеревики шкiрянi Рукавички гумовi З Ми Ми К20Щ20 12 12 1 2.41 ВИРОБНИЦТВО ПОЛIУРЕТАНУ 438 1222.2 8232.2 Майстер Оператор виробництва формованого полiуретану та пiнополiуретану Костюм бавовняний Фартух прогумований Черевики шкiрянi Рукавицi комбiнованi Рукавички гумовi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi З Ми Вн Ми Ми К50Щ50 Тн 9 черговий 12 2 черговi 36 2.42 ДОБУВАННЯ ТА ОБРОБКА РТУТI З ЛЮМIНЕСЦЕНТНИХ ЛАМП 439 8154.2 Апаратник регенерацiї Костюм бавовняний Бiлизна натiльна Фартух прогумований Чоботи шкiрянi Чоботи гумовi Рукавицi брезентовi Рукавички гумовi Захисний екран С-40 Респiратор На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi З Ми З Вн Щ20 Ми В Ми К50Щ50 Тн 9 6 черговий 9 черговi 1 черговi до зносу до зносу 36 440 1222.2 Майстер Костюм бавовняний Бiлизна натiльна Плащ прогумований Чоботи шкiрянi Чоботи гумовi Рукавицi брезентовi Рукавички гумовi Респiратор На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi З Ми З Вн Ми В Ми К50Щ50 Тн 9 6 36 9 черговi 1 черговi до зносу 36 441 9132 Прибиральник виробничих примiщень Халат бавовняний Чоботи гумовi Рукавицi комбiнованi Рукавички гумовi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi З Ми В Ми Вн Тн 12 12 2 6 36 2.43 ДООЧИЩЕННЯ ГАЗIВ 442 8159.1 8154.2 1222.2 1222.2 1222.2 8163.2 Апаратник газорозділення Апаратник очищення газу Майстер Майстер дiльницi Майстер змiни Машинiст насосних установок Костюм бавовняний Черевики шкiрянi Рукавицi КР На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi Штани бавовнянi на утеплювальнiй прокладцi Валянки З Ми Ми К50Щ20 Тн Тн Тн30 12 12 1 36 36 48 443 8153.2 Апаратник центри-фугування Костюм бавовняний Черевики шкiрянi Рукавицi КР Рукавички гумовi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi З Ми Ми К50Щ20 К50Щ50 Тн 12 12 2 черговi 36 444 7241.1 7241.1 Слюсар з контрольно-вимiрювальних приладiв та автоматики Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустат- ковання Костюм бавовняний Костюм гумовий Черевики шкiрянi Чоботи гумовi Калошi дiелектричнi Рукавички дiелектричнi Рукавицi КР Окуляри захиснi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi Штани бавовнянi на утеплювальнiй прокладцi Валянки З Ми Ми К20Щ20 Эн Эн К50Щ20 ЗН Тн Тн Тн30 12 черговий 12 черговi черговi черговi 2 до зносу 36 36 48 445 7233.1 Слюсар-ремонтник Костюм бавовняний Плащ брезентовий Черевики шкiрянi Чоботи гумовi Рукавицi КР Респiратор На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi Штани бавовнянi на утеплювальнiй прокладцi Валянки З Ми Ву Ми К20Щ20 К50Щ20 Тн Тн Тн30 12 36 12 черговi 1 до зносу 36 36 48 2.44 АМIАЧНО-ХОЛОДИЛЬНI УСТАНОВКИ 446 8163.2 8163.2 Машинiст компресорних установок Машинiст холодильних установок Костюм бавовняний Фартух прогумований Черевики шкiрянi Рукавицi комбiнованi Рукавички гумовi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi При виконаннi зовнiшнiх робiт в ємкостях у пiддонах конденсаторiв у збiрних баках для води додатково: Костюм брезентовий Плащ брезентовий Чоботи гумовi Узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi Валянки З Ми Вн Ми Ми Вн Тн Ву Ву В Тн Тн30 12 черговий 12 2 черговi 36 черговий черговий черговi чергова черговi 447 1222.2 1222.2 3115 Начальник установки Заступник начальника установки Механiк Костюм бавовняний Черевики шкiрянi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi З Ми Ми Тн 12 12 36 448 7233.1 7233.2 Слюсар-ремонтник Слюсар з ремонту технологiчних установок Костюм бавовняний Черевики шкiрянi Рукавицi брезентовi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi Штани бавовняні на утеплювальнiй прокладцi З Ми Ми Ми Тн Тн 12 12 1 36 36 2.45 ВИРОБНИЦТВО КИСНЮ ТА АЗОТУ 449 8154.2 8159.2 Апаратник очищення газу Апаратник повiтроподiлу Костюм бавовняний Фартух прогумований Черевики шкiрянi Чоботи гумовi Рукавицi комбiнованi Рукавички гумовi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi З Ми Вн Ми В Ми Вн Тн 9 6 12 черговi 2 черговi 36 450 8163.2 Машинiст компресорних установок Костюм бавовняний Черевики шкiрянi Рукавицi комбiнованi Рукавички гумовi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi З Ми Ми Ми Вн Тн 12 12 1 черговi 36 451 8163.2 8163.2 Наповнювач балонiв Випробувач балонiв Костюм бавовняний Черевики шкiрянi Рукавицi брезентовi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi Штани бавовнянi на утеплювальнiй прокладцi З Ми Ми Ми Тн Тн 9 12 1 36 36 452 8163.3 Приймальник балонiв Костюм бавовняний Черевики шкiрянi Рукавицi комбiнованi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi З Ми Ми Ми Тн 12 12 1 36 453 7233.1 Слюсар-ремонтник Костюм бавовняний Черевики шкiрянi Чоботи гумовi Рукавички гумовi Рукавицi брезентовi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi Штани бавовнянi на утеплювальнiй прокладцi Валянки З Ми Ми К20Щ20 К50Щ50 Ми Тн Тн Тн30 9 12 черговi черговi 1 36 36 48 2.46 ДIЛЬНИЦЯ РЕЗЕРВНОГО УСТАТКОВАННЯ ТА УСТАНОВОК 454 8154.1 Апаратник синтезу Костюм бавовняний Черевики шкiрянi Рукавицi комбiнованi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi З Ми Ми Ми Тн 12 12 1 36 455 3113 1222.2 1222.2 1222.2 1222.2 1222.2 Електрик дiльницi Майстер змiни Майстер з ремонту технологiчного устатковання Старший майстер з ремонту технологiчного устатковання Начальник вiддiлення Начальник дiльницi Костюм бавовняний Черевики шкiрянi Рукавицi брезентовi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi З Ми Ми Ми Тн 12 12 1 36 2.47 РЕГЕНЕРАЦIЯ МАСЕЛ 456 1222.2 Майстер Костюм бавовняний Черевики шкiрянi Рукавицi комбiнованi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi З Ми Ми Ми Тн 12 12 2 36 457 8153.3 Регенераторник вiдпрацьова-ного масла Костюм бавовняний Фартух прогумований з нагрудником Черевики шкiрянi Рукавицi комбiнованi Рукавички гумовi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi З Ми Нм Ми Ми Нм Тн 12 черговий 12 2 1 36 2.48 ВИРОБНИЦТВО ТАРИ 458 8152.2 Машинiст мийних машин Костюм бавовняний Фартух прогумований з нагрудником Туфлi шкiрянi Рукавички гумовi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi З Ми Вн Ми Вн Тн 12 3 12 черговi 36 459 8139.3 8252.2 8142.3 Машинiст зшивальної машини Машинiст рі-зальних машин Пресувальник вiдходiв Костюм бавовняний Черевики шкiрянi Рукавицi комбiнованi З Ми Ми Ми 12 12 2 460 1222.2 3115 8229.2 Майстер Механiк Контролер технологiчного процесу Костюм бавовняний Черевики шкiрянi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi З Ми Ми Тн 12 12 36 461 8143.1 Пресувальник картону Костюм бавовняний Черевики шкiрянi Рукавицi комбiнованi Окуляри захиснi З Ми Ми Ми ОчиОО 12 12 1 до зносу 462 8142.2 8143.2 8229.3 9322 Сортувальник паперового виробництва Картонажник Приймальник сировини напiвфабри- катiв та готової продукцiї Укладальник-пакувальник Халат бавовняний Черевики шкiрянi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi Укладальнику-пакувальнику додатково: Фартух бавовняний з нагрудником Рукавицi комбiнованi З Ми Ми Тн З Ми 12 12 36 12 3 2.49 ЗАГАЛЬНІ ПРОФЕСІЇ ХІМІЧНИХ ВИРОБНИЦТВ 463 3471 3131 4190 2452.2 Виконавець художньо-оформлю-вальних робіт Фотограф Фотолаборант Художник Халат бавовняний Фартух бавовняний з нагрудником Черевики шкіряні Рукавички гумові На зовнішніх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці З Ми З Ми Вн Тн 12 12 12 черговi 36 464 7212.2 Газозварник Костюм бавовняний з вогнезахисним просочуванням Черевики шкіряні Рукавиці брезентові Щиток захисний для електрозварника Окуляри захисні На зовнішніх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці Штани бавовняні на утеплювальній прокладці Валянки Тр Ми Тр ОчиОО Тн Тн Тн30 12 12 2 до зносу до зносу 24 36 48 465 3422 Експедитор Плащ непромокальний На зовнішніх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці Вн Тн 36 36 466 7212.2 7212.1 Електрозварник ручного зварювання Електрогазо-зварник Костюм брезентовий Бiлизна натiльна Черевики шкіряні Рукавиці брезентові Рукавички діелектричні Шолом захисний Щиток захисний для електрозварника На зовнішніх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці Штани бавовняні на утеплювальній прокладці Валянки Тр З Ми Тр Эн Тр Тн Тн Тн30 12 6 12 1 чергові черговий до зносу 36 36 48 467 7241.1 7241.2 Електромонтер з ремонту та обслуговування електро-устатковання Слюсар-електрик з ремонту електро-устатковання Костюм бавовняний Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані Калоші діелектричні Рукавички діелектричні На зовнішніх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці Штани бавовняні на утеплювальній прокладці Валянки З Ми Ми Ми Эн Эн Тн Тн Тн30 12 12 1 чергові чергові 36 36 48 468 1239 9411 9411 8229.3 8159.2 Завідувач господарства Комірник Старший комірник Приймальник сировини напiвфабри- катiв та готової продукцiї Апаратник пiдготовки сировини та вiдпускання напiвфабри- катiв i продукцiї Костюм бавовняний Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані На зовнішніх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці При постiйнiй роботi з кислотами та хiмiчними реактивами: Костюм сукняний Чоботи гумовi Рукавички гумовi Рукавицi КР Окуляри захиснi На зовнішніх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці З Ми Ми Ми Тн К80 К20Щ20 К50Щ50 К50Щ20 ЗП Тн 12 12 1 36 12 12 черговi 1 до зносу 36 469 7134.2 7134.2 7134.2 Ізолювальник на гідроізоляції Ізолювальник -плівочник Ізолювальник з термоізоляції Комбінезон бавовняний Черевики шкіряні Рукавиці брезентові або Рукавиці КР Окуляри захисні При ізоляції гарячих поверхонь та при роботі у мокрому ґрунті: Костюм брезентовий замість Комбінезона бавовняного У виробництвах зв'язаних з кислотами: Костюм сукняний замість Комбінезона бавовняного У виробництвах зв'язаних з лугами: Костюм брезентовий замість Комбінезона бавовняного На зовнішніх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці Штани бавовняні на утеплювальній прокладці Валянки З Ми Ми Ми К50Щ20 ЗН Тп Ву К80 Ву Щ20 Тн Тн Тн30 12 12 1 1 до зносу 12 9 12 36 36 48 470 2149.2 8229.2 1222.2 1222.2 1222.2 1222.2 1222.2 3115 1222.2 1222.2 1222.2 1222.2 1222.2 1222.2 1222.2 1222.2 1222.2 3119 Інженер Контролер Майстер Старший майстер Майстер дiльницi Старший майстер дільниці Майстер зміни Механік Начальник відділення Начальник виробництва Заступник начальника виробництва Начальник дільниці Начальник зміни Начальник завідувач виробничої лабораторiї Заступник начальника завідувача виробничої лабораторії Начальник цеху Заступник начальника цеху Технолог Костюм бавовняний Черевики шкіряні У виробництвах зв'язаних з кислотами: Костюм сукняний замість Костюма бавовняного На зовнішніх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці З Ми Ми К80 Тн 12 12 9 36 471 2149.2 2149.2 Інженер з охорони праці Інженер з охорони навколишнього середовища Костюм бавовняний Черевики шкіряні При обслуговуванні кислотних виробництв: Костюм сукняний Чоботи гумовi На зовнішніх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці З Ми Ми К50 К20Щ20 Тн 12 12 12 12 36 472 7134.2 7434.2 Кислото-тривник-гумувальник Кислото-тривник- вініпластник Костюм бавовняний Черевики шкiрянi Рукавиці брезентові Окуляри захисні У виробництвах зв'язаних з кислотами: Костюм сукняний замість Костюма бавовняного Чоботи гумовi замість Черевиків шкіряних На зовнішніх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці З Ми Ми Тр Тп ЗН К80 К20Щ20 Тн 12 12 1 до зносу 12 12 36 473 8159.1 3119 2113.2 8290.3 2149.2 Лаборант хіміч-ного аналізу Технік Хімік Пробовiдбiрник Iнженер Халат бавовняний з кислотозахисним просочуванням Фартух прогумований Туфлі шкіряні Рукавички гумові Окуляри захисні При вiдборi проб додатково: Костюм сукняний Чоботи гумовi На зовнішніх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці К20 К50 К20Щ20 К50Щ50 ЗН К80 К20Щ20 Тн 12 черговий 12 чергові до зносу 36 черговi 36 474 8163.3 Машиніст вентиляційної та аспіраційної установок Комбiнезон бавовняний Черевики шкіряні Калоші діелектричні Рукавички діелектричні Рукавиці комбіновані На мокрих дільницях додатково: Чоботи гумові З Ми Ми Эн Эн Ми В 12 12 чергові чергові 2 чергові 475 8264.2 8264.2 Машиніст iз прання та ремонту спецодягу Оператор пральних машин Костюм бавовняний Фартух прогумований з нагрудником Черевики шкiрянi Чоботи гумові Рукавички гумові Рукавиці комбіновані З Ми Вн Ми В Вн Ми 12 12 12 черговi чергові 3 476 8163.2 8163.2 8163.2 8163.2 Машиніст компресорних установок Машинiст на-сосних установок Машинiст холодильних установок Машинiст газодувних машин Комбінезон бавовняний Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані Протишумові навушники На зовнішніх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці Штани бавовняні на утеплювальній прокладці З Ми Ми Ми Тн Тн 12 12 1 до зносу 36 36 477 1232 1232 1237.2 1237.2 Начальник вiддiлу охорони працi Заступник начальника відділу охорони праці Начальник вiддiлу охорони навколишнього середовища Заступник начальника вiддiлу охорони навколишнього середовища Костюм бавовняний Черевики шкіряні На зовнішніх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці З Ми Ми Тн 18 18 36 478 8154.1 Оператор дистанційного пульта керування у хімічному виробництві Халат бавовняний Тапочки шкіряні З Ми Ми 12 12 479 9322 Підсобний робітник Костюм бавовняний Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані На зовнішніх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці Штани бавовняні на утеплювальній прокладці З Ми Ми Ми Тн Тн 12 12 1 36 36 480 9132 9132 Прибиральник виробничих приміщень Прибиральник службових приміщень Халат бавовняний Рукавиці комбіновані При митті підлоги та місць загального користування додатково: Чоботи гумові Рукавички гумові На зовнішніх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці З Ми Ми В Вн Тн 12 2 12 2 36 481 7241.1 Слюсар з контрольно- вимірювальних приладів та автоматики Костюм бавовняний Черевики шкіряні Рукавички гумові Рукавиці комбіновані На зовнішніх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці Штани бавовняні на утеплювальній прокладці Валянки З Ми Ми К50Щ50 Ми Тн Тн Тн30 12 12 чергові 1 36 36 48 482 7233.1 Слюсар-ремонтник Костюм бавовняний Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані На зовнішніх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці Штани бавовняні на утеплювальній прокладці Валянки З Ми Ми Ми Тн Тн Тн30 12 12 1 36 36 48 483 7136.2 Слюсар-сантехнік Костюм брезентовий або Костюм бавовняний з водовiдштовхувальним просочуванням Черевики шкіряні Чоботи гумові Рукавиці брезентовi Рукавички гумові На зовнішніх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці Штани бавовняні на утеплювальній прокладці Ву З Ми Ву З Ми Ми В Вн Вн Тн Тн 12 12 12 чергові 1 чергові 36 36 484 7122.2 Футеруваль- ник кислото- тривник Костюм сукняний Бiлизна натiльна Чоботи гумові або Черевики шкiрянi Рукавицi сукнянi Рукавички гумовi Шолом сукняний Окуляри захисні На зовнішніх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці К80 З К20Щ20 К20Щ20 К50 К50Щ50 К50 ЗН Тн 9 6 9 12 2 черговi 9 до зносу 36 2.50 СТАНЦІЯ НЕЙТРАЛІЗАЦІЇ ТА БІОХІМІЧНОГО ОЧИЩЕННЯ ПРОМИСЛОВИХ СТІЧНИХ ВОД 485 8154.2 8154.2 8153.2 8163.2 8163.2 8152.2 Апаратник знесолювання води Апаратник нейтралізації Апаратник фільтрації Апаратник очищення стічних вод Апаратник хімводоочи-щення Апаратник спалювання Костюм бавовняний з водовідштовхувальним просочуванням Головний убір бавовняний Фартух прогумований Черевики шкіряні Чоботи гумові Рукавиці комбіновані Рукавички гумові Апаратнику очищення промислових стічних вод на стадії складування осадів додатково: Плащ непромокальний На зовнішніх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці Штани бавовняні на утеплювальній прокладці Валянки З Ми Ву З Вн Ми В Ми Вн Вн Тн Тн Тн30 12 6 черговий 12 чергові 1 чергові черговий 24 24 24 486 8163.2 8163.2 8155.2 Машиніст насосних установок Машиніст компресорних установок Машиніст технологічних насосів Костюм бавовняний Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані Рукавички гумові Протишумові навушники На зовнішніх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці З Ми Ми Ми Вн Тн 12 12 1 1 до зносу 36 487 1222.2 3115 1222.2 1222.2 Майстер Механік Начальник зміни Начальник дільниці Костюм бавовняний Чоботи гумовi Рукавицi комбiнованi На зовнішніх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці З Ми В Ми Тн 12 12 3 36 488 8163.2 8163.2 Оператор на аеротенках Оператор на вiдстiйниках Костюм бавовняний Чоботи гумові Рукавиці комбіновані Онучi бавовнянi На зовнішніх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці З Ми В Ми Тн Тн 12 9 1 6 36 489 8163.2 Оператор з обслуговування установок для пилогазо-уловлювання Костюм бавовняний Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані Рукавички гумові Респіратор На зовнішніх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці Штани бавовняні на утеплювальній прокладці ЗМи Ми Ми К20Щ20 Тн Тн 12 12 1 чергові до зносу 36 36 490 8163.3 Оператор очисних споруд Костюм брезентовий Чоботи гумові Рукавиці комбіновані Онучi бавовнянi На зовнішніх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці З Ву Ми В Ми Тн Тн 12 9 1 6 36 491 8163.3 8163.2 Оператор на решітці Оператор на фільтрах Костюм бавовняний Плащ непромокальний Чоботи гумові Рукавиці комбіновані Рукавички гумові Онучi бавовнянi На зовнішніх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці Штани бавовняні на утеплювальній прокладці ЗМи Вн В Ми Вн Тн Тн Тн 12 черговий 9 1 чергові 6 36 36 492 8163.2 Оператор хлораторної установки Костюм сукняний Білизна натільна Фартух прогумований Чоботи гумові Рукавиці сукняні Рукавички гумові Онучi бавовнянi На зовнішніх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці К80 3 К50 К20Щ20 К80 К50Щ50 Тн Тн 12 6 черговий 12 2 1 6 36 2.51 ЦЕХ ПОВIТРОПОДIЛУ 493 8159.2 8159.3 8154.1 Апаратник повiтроподiлу Завантажувач- вивантажувач Оператор дистанцiйного пульта керування у хiмiчному виробництвi Костюм бавовняний Черевики шкiрянi Рукавицi комбiнованi Протишумовi навушники На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi При виконаннi робiт на стадiї газоподiлу додатково: Валянки З Ми Ми Ми Тн Тн30 12 12 1 до зносу 36 черговi 494 8163.3 Машинiст вентиляцiйної та аспiрацiйної установок Костюм бавовняний Туфлi шкiрянi Калошi дiелектричнi Рукавички дiелектричнi Рукавицi комбiнованi З Ми Ми Эн Эн Ми 12 12 черговi черговi 1 495 8163.2 Машинiст компресорних установок Комбiнезон бавовняний Черевики шкiрянi Рукавицi комбiнованi Протишумовi навушники На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi З Ми Ми Ми Тн 12 12 1 до зносу 36 496 8163.2 9322 8163.3 Наповнювач балонiв Укладальник-пакувальник Приймальник балонiв Костюм бавовняний Фартух прогумований Черевики шкiрянi Рукавицi брезентовi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi Штани бавовнянi на утеплювальнiй прокладцi Валянки З Ми Вн Ми Ми Тн Тн Тн30 12 черговий 12 1 36 36 48 497 1222.2 1222.2 1222.2 1222.2 1222.2 3115 Начальник цеху Заступник начальника цеху Начальник вiддiлення Майстер Старший майстер Механiк Костюм бавовняний Черевики шкiрянi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi З Ми Ми Тн 12 12 36 2.52 ВІДДІЛ ТЕХНІЧНОГО КОНТРОЛЮ 498 8290.2 Зливальник-розливальник Костюм бавовняний з кислотозахисним просочуванням Фартух прогумований Чоботи гумові Рукавиці сукнянi Рукавички гумові На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi К20 К50 К20Щ20 К50 К50Щ50 Тн 12 6 9 1 чергові 36 499 8229.2 Контролер Костюм бавовняний Черевики шкіряні Рукавички гумові При обслуговуванні кислотних цехів: Костюм сукняний Чоботи гумові Рукавички гумові Окуляри захисні На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi З Ми Ми К50Щ50 К80 К20Щ20 К50Щ50 ЗН Тн 12 12 чергові 12 12 чергові до зносу 36 500 7441.1 8159.2 Контролер сировини та напівфабри-катів Контролер якостi продукцiї та технологiчного процесу Халат бавовняний Черевики шкіряні Рукавички гумові Рукавиці комбіновані На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi З Ми Ми К50Щ50 Ми Тн 12 12 чергові 3 36 501 8159.1 8290.3 1222.2 Лаборант хімічного аналізу Пробовідбірник Майстер контрольний Костюм бавовняний з кислотозахисним просочуванням Костюм сукняний Черевики шкіряні Чоботи гумові Рукавиці комбіновані Рукавички гумові Окуляри захисні На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi К20 К80 Ми К20Щ20 Ми К50Щ50 ЗП Тн 12 36 12 черговi 3 чергові до зносу 36 2.53 ЦЕНТРАЛЬНІ ЗАВОДСЬКІ ЦЕХОВІ ТА ПРОМИСЛОВО-САНІТАРНІ ЛАБОРАТОРІЇ 502 8154.1 Апаратник установки дослідного виробництва Костюм бавовняний Черевики шкіряні Рукавички гумові При роботі з кислотами: Костюм сукняний Чоботи гумові На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi З Ми Ми К50Щ50 К80 К20Щ20 Тн 12 12 чергові 24 24 36 503 8159.1 8159.1 8229.2 2146.2 Лаборант хімічного аналізу Старший лаборант хімічного аналізу Лаборант з аналізу газів та пилу Інженер-лаборант Костюм бавовняний Фартух прогумований Черевики шкіряні Рукавички гумові Окуляри захисні При обслуговуванні кислотних цехів: Костюм сукняний замість Костюма бавовняного Чоботи гумові замість Черевиків шкіряних На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi З Ми К50 Ми К50Щ50 ЗН К80 К20Щ20 Тн 12 черговий 12 чергові до зносу 12 чергові 36 504 1222.2 1222.2 Начальник хімічної лабораторії Заступник начальника хімічної лабораторії Халат бавовняний Напівчеревики шкіряні Рукавички гумові З Ми Ми К50Щ50 12 12 черговi 505 7322.2 Склодув Костюм бавовняний з вогнезахисним просочуванням Головний убір бавовняний Нарукавники брезентові Черевики шкіряні Рукавиці брезентові Окуляри захисні То З То Ми То Тп ЗН 12 12 12 12 1 до зносу 506 2113.2 2113.2 2113.2 3119 3119 Хімік Старший хімік Хімік-аналітик Технік Старший технік Халат бавовняний з кислотозахисним просочуванням Фартух прогумований Туфлі шкіряні Чоботи гумовi Рукавички гумові К20 К50 Ми К20Щ20 К50Щ50 12 черговий 12 черговi чергові 2.54 ВОЄНIЗОВАНА ГАЗОРЯТIВНА СЛУЖБА 507 8290.2 1222.2 1222.2 1222.2 1222.2 1222.2 Боєць газорятiвник Командир загону Заступник командира загону Командир вiддiлення Командир взводу Заступник командира взводу Костюм бавовняний Костюм брезентовий Костюм прогумований Черевики шкiрянi Чоботи гумовi Рукавички гумовi Рукавицi сукнянi Шолом бавовняний На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi Штани бавовнянi на утеплювальнiй прокладцi З Ми Ву Ми К20Щ20 К50Щ50 К80 З Тн Тн 12 черговий черговий 12 черговi черговi черговi черговий 36 36 508 8323.2 Водiй автомобіля 2 1 класу автобуси Костюм бавовняний Черевики шкiрянi Рукавички гумовi Рукавицi сукнянi Шолом бавовняний На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi Штани бавовнянi на утеплювальнiй прокладцi З Ми Ми Вн К50 З Тн Тн 12 12 черговi черговi 12 36 36 509 8163.3 Зарядник вогнегасникiв Костюм бавовняний з кислотозахисним просочуванням Фартух прогумований Черевики шкiрянi Чоботи гумовi Рукавички гумовi Рукавицi комбiнованi Окуляри захиснi К20 К50 Ми К20Щ20 К50Щ50 Ми ЗН 12 черговий 12 черговi черговi 1 до зносу 510 1222.2 3340 Командир пункту газоря-тувального Iнструктор газоря-тувальної станцiї Костюм бавовняний Плащ брезентовий Черевики шкiрянi Рукавицi комбiнованi Окуляри захиснi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi Штани бавовнянi на утеплювальнiй прокладцi З Ми Ву Ми Ми ЗН Тн Тн 12 черговий 12 3 до зносу 36 36 511 5161 Пожежник респiраторник Костюм бавовняний Черевики шкiрянi Рукавицi брезентовi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi Штани бавовнянi на утеплювальнiй прокладцi З Ми Ми Ми Тн Тн 12 12 2 36 36 512 9322 Ремонтуваль-ник респiра-торiв та протигазiв Костюм бавовняний Черевики шкiрянi Рукавицi комбiнованi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi З Ми Ми Ми Тн 12 12 3 36 2.55 ВИРОБНИЦТВО ШИН 1. ВИГОТОВЛЕННЯ ГУМИ ПІДГОТОВЧА ДІЛЬНИЦЯ 513 8231.2 Апаратник приготування гумових клеїв та покриттів Костюм бавовняний Фартух прогумований з нагрудником Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані Рукавички гумові З Ми ВнЩ20 Ми Ми К20Ш20 12 12 12 1 черговi 514 8231.2 Вальцювальник гумових сумішей Комбінезон бавовняний Білизна натільна Головний убір бавовняний Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані З Ми Пн З З Ми Ми 9 6 6 12 1 515 8231.2 Грануляторник Костюм бавовняний Білизна натільна Чоботи кирзові Рукавиці комбіновані Рукавиці ватні Окуляри захисні Респіратор З Ми Пн З Ми Ми Тп ОчиОО 9 6 12 2 1 до зносу до зносу 516 7212.1 Електрогазо-зварник Костюм брезентовий Білизна натільна Головний убір бавовняний Черевики шкіряні Рукавиці брезентові Щиток захисний для електрозварника На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi Штани бавовняні на утеплювальнiй прокладцi Тр З З Ми Тр Тн Тн 12 6 6 12 1 до зносу 12 12 517 7241.1 Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустат-ковання Костюм бавовняний Білизна натільна Чоботи кирзові Калоші діелектричні Рукавиці комбіновані Рукавички діелектричні Пояс запобіжний На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi З Ми З Ми Эн Ми Эн Тн 12 6 12 чергові 3 чергові черговий 36 518 9411 Комірник Костюм бавовняний Білизна натільна Черевики шкіряні Рукавицi комбiнованi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi З Ми З Ми Ми Тн 12 9 12 2 24 519 1222.2 1222.2 1222.2 1222.2 1222.2 Майстер Старший майстер Майстер з ремонту устатковання Майстер дільниці Старший майстер дільниці Костюм бавовняний Бiлизна натiльна Чоботи кирзові Рукавицi комбіновані На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi З Ми З Ми Ми Тн 9 9 12 3 24 520 9322 Мастильник Костюм бавовняний Білизна натільна Головний убір бавовняний Черевики шкiрянi Рукавицi брезентові На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi З Ми З З Ми Ми Тн 6 6 6 12 1 12 521 8231.2 Машиніст гумозмішувача Костюм бавовняний Бiлизна натiльна Головний убiр бавовняний Черевики шкiрянi Рукавицi комбiнованi Респіратор З Ми З З Ми Ми 9 6 6 12 1 до зносу 522 7223.1 Налагоджу-вальник автоматичних ліній і агрегатних верстатів Костюм бавовняний Білизна натільна Черевики шкіряні Рукавицi комбiнованi Рукавички діелектричні На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi На дільниці змішування: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi З Ми З Ми Ми Эн Тн Тн 12 6 12 2 чергові 24 36 523 8231.2 Оператор з виготовлення гумових сумішей Халат бавовняний Туфлi шкiрянi З Ми Ми 12 12 524 8231.2 Оператор подавання наповнювачів Костюм бавовняний Білизна натільна Головний убiр бавовняний Чоботи кирзові Рукавицi брезентові На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi З Ми З З Ми Ми Тн 9 6 12 12 2 24 525 9132 Прибиральник виробничих примiщень Костюм бавовняний Білизна натільна Головний убiр бавовняний Черевики шкіряні Рукавицi брезентові На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi З Ми З З Ми Ми Тн 9 6 6 9 1 36 526 8231.2 Складач наважок інгредієнтів Костюм бавовняний Бiлизна натiльна Ковпак бавовняний Черевики шкiрянi Рукавицi комбіновані Рукавички гумові Респіратор З Ми З З Ми Ми К50Щ50 9 6 6 12 1 черговi до зносу 527 7233.1 Слюсар-ремонтник Костюм бавовняний Бiлизна натiльна Головний убір бавовняний Черевики шкіряні Рукавиці брезентові На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi При виконанні робіт на висоті додатково: Пояс запобіжний З Ми З З Ми Ми Тн 6 6 6 12 1 12 черговий 528 7311.2 Сортувальник виробiв сировини та матерiалiв Костюм бавовняний Бiлизна натiльна Головний убiр бавовняний Черевики шкіряні Рукавицi комбiнованi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi Штани бавовняні на утеплювальнiй прокладцi З Ми З З Ми Ми Тн Тн 9 6 12 12 1 36 36 529 3119 1222.1 3115 1222.2 3113 Технолог Технiчний керiвник Механік Начальник зміни Енергетик Костюм бавовняний Бiлизна натiльна Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi З Ми З Ми Ми Тн 9 9 12 3 36 530 7215.2 Транспорту-вальник Костюм бавовняний Бiлизна натiльна Головний убір бавовняний Черевики шкіряні Рукавиці брезентові На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi При виконанні робіт з транспортування інгредієнтів сажі пом'якшувачів фактису лаку смол масел та ебонітового пилу: Костюм бавовняний Ковпак бавовняний Бiлизна натiльна Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані Респіратор На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi З Ми З З Ми Ми Тн З Ми З З Ми Ми Тн 6 4 6 12 1 24 9 12 6 12 1 до зносу 36 ПІДГОТОВКА СИРОВИНИ 531 8231.2 Апаратник приготування гумових клеїв та покриттів Костюм бавовняний Фартух прогумований з нагрудником Черевики шкіряні Рукавички маслобензостійкі Рукавиці комбіновані З Ми ВнЩ20 Ми Нм Ми 12 6 12 1 1 532 8159.2 Апаратник підготовки сировини та відпускання напівфабрика-тів і продукції Халат бавовняний Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані З Ми Ми Ми 12 12 1 533 8231.2 Вальцювальник гумових сумішей Костюм бавовняний Головний убір бавовняний Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані Респіратор На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi З Ми З Ми Ми Тн 12 6 12 1 до зносу 36 534 8151.2 Дробильник Комбінезон бавовняний Білизна натільна Головний убір бавовняний Фартух прогумований з нагрудником Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані Респіратор З Ми З З ВнЩ20 Ми Ми 12 6 6 6 12 1 до зносу 535 8290.2 Зливальник-розливальник Костюм бавовняний з кислотозахисним просочуванням Фартух прогумований з нагрудником Чоботи кирзові на латунних цвяхах або Чоботи гумові Рукавиці комбіновані Респіратор На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi Штани бавовняні на утеплювальнiй прокладцi К20 К50 К20Щ20 К20Щ20 Ми Тн Тн 12 9 12 12 3 до зносу 36 36 536 1222.2 3115 3113 2146.2 Майстер Механік Енергетик Інженер-технолог Костюм бавовняний Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані З Ми Ми Ми 12 12 1 537 9132 Прибиральник виробничих приміщень Халат бавовняний Рукавицi комбіновані При митті підлоги та місць загального користування додатково: Чоботи гумові Рукавички гумові На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi З Ми Ми В Вн Тн 12 2 12 6 36 538 8159.3 Просівальник Комбінезон бавовняний Бiлизна натiльна Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані Респіратор З Ми З Ми Ми 9 6 12 1 до зносу 539 8231.3 Різальник еластомерів гумових та азбестових виробiв Костюм бавовняний Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані Респіратор З Ми Ми Ми 9 12 1 до зносу 2. СКЛАДАННЯ ШИН КАЛАНДРУВАННЯ 540 8231.2 Апаратник приготування латексної суміші Халат бавовняний Головний убiр бавовняний Фартух прогумований Туфлі шкіряні Рукавиці комбіновані Протигаз З Ми З ВнЩ20 Ми Ми 12 12 черговий 12 2 черговий 541 8231.2 Вальцювальник гумових сумішей Комбінезон бавовняний Головний убiр бавовняний Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані З Ми З Ми Ми 12 6 12 1 542 7212.1 Електрогазо-зварник Костюм брезентовий Черевики шкіряні Рукавиці брезентові Рукавички діелектричні Шолом захисний Окуляри захисні Тр Ми Тр Эн Тр ОчиОО 12 12 1 чергові черговий до зносу 543 8231.2 8231.2 Закрійник гумових виробів та деталей Каландруваль-ник гумових сумішей Напівкомбінезон бавовняний Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані З Ми Ми Ми 12 12 3 544 8231.2 Машиніст каландра Комбінезон бавовняний Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані З Ми Ми Ми 12 12 3 545 8231.2 8231.2 Машиніст просочуваль-ного агрегату Оператор з термооброб-лення корду Костюм бавовняний Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані З Ми Ми Ми 12 12 2 546 8231.2 Оператор з перезаряджен-ня транспорт-них систем Комбінезон бавовняний Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані З Ми Ми Ми 12 12 2 547 8231.3 Перекочувач тканини та прокладки Комбінезон бавовняний Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані З Ми Ми Ми 12 12 1 548 8284.2 Стикувальник гумових виробів Напівкомбінезон бавовняний Черевики шкіряні З Ми Ми 12 12 СКЛАДАННЯ ПОКРИШОК 549 8231.2 Вальцювальник гумових сумішей Комбінезон бавовняний Головний убiр бавовняний Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані З Ми З Ми Ми 9 6 12 1 550 8231.2 8231.3 8231.2 8231.2 8231.2 Виготовлювач кілець Перекочувач тканини та прокладки Машиніст каландра Оператор з перезаряд-ження транспортних систем Машинiст протекторного агрегату Напівкомбінезон бавовняний Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані З Ми Ми Ми 12 12 2 551 8231.2 8231.3 8231.2 8231.2 Закрійник гумових виробів та деталей Ізолювальник кілець Каландрува-льник на обгумуванні металокорд-ного полотна Каландрува-льник гумових сумішей Напівкомбінезон бавовняний Туфлі шкіряні Рукавиці комбіновані З Ми Ми Ми 12 12 2 552 8229.2 Машиніст шприц-машини Комбінезон бавовняний Фартух бавовняний Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані Нарукавники бавовняні З Ми З Ми Ми Ми 12 12 12 3 6 553 8231.3 Правильник дроту та плетінки Костюм бавовняний Черевики шкіряні Рукавиці брезентові З Ми Ми Ми 12 12 1 554 8231.2 8284.2 Перезарядник складальних верстатів Складальник покришок Напівкомбінезон бавовняний Головний убiр бавовняний Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані З Ми З Ми Ми 12 12 12 1 555 7441.2 Приймальник сировини Халат бавовняний Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані З Ми Ми Ми 12 12 2 556 8231.2 8231.3 Пресувальник-вулканізатор-ник Різальник еластомерів гумових та азбестових виробiв Костюм бавовняний Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані З Ми Ми Ми 12 12 1 557 8284.2 Складальник браслетів та брекерів Костюм бавовняний Туфлі шкіряні Рукавиці комбіновані З Ми Ми Ми 12 12 2 558 8284.2 8231.3 Стикувальник гумових виробів Фліперувач бортових кілець Напівкомбінезон бавовняний Черевики шкіряні З Ми Ми 12 12 559 8231.2 Фарбувальник гумових виробів Напівкомбінезон бавовняний Фартух прогумований з нагрудником Черевики шкіряні З Ми ВнЩ20 Ми 12 12 12 АВТОКАМЕРНА ДІЛЬНИЦЯ 560 8231.2 Вальцювальник гумових сумішей Комбінезон бавовняний Головний убiр бавовняний Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані З Ми З Ми Ми 9 6 12 1 561 8231.2 Вулканізатор-ник Напівкомбінезон бавовняний Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані З Ми Ми Ми 12 12 1 562 7212.1 Електрогазо-зварник Костюм брезентовий Черевики шкіряні Рукавиці брезентові Рукавички діелектричні Шолом захисний Окуляри захисні Тр Ми Тр Эн Тр ОчиОО 12 12 1 чергові черговий до зносу 563 8231.3 Заготівник шприцьованих деталей для шин Халат бавовняний Черевики шкіряні Рукавички трикотажні бавовняні З Ми Ми Ми 12 12 1 564 1222.2 1222.2 2146.2 3115 Майстер Старший майстер Інженер-технолог Механік Костюм бавовняний Черевики шкіряні З Ми Ми 12 12 565 8231.2 8231.2 8229.2 8231.2 Машиніст автокамерного агрегату Машиніст стрейнера Машиніст шприц-машини Машинiст каландра Костюм бавовняний Черевики шкіряні Рукавиці комбiнованi З Ми Ми Ми 12 12 3 566 9321 8231.3 Монтувальник вентилів Оброблювач вентилів Костюм бавовняний Фартух прогумований Туфлі шкіряні Рукавицi комбiнованi З Ми Нм Ми Ми 12 12 12 1 567 7223.1 Налагоджу-вальник верстатів i манiпуляторiв з програмним керуванням Костюм бавовняний Черевики шкіряні З Ми Ми 12 12 568 8231.2 Ремонтува-льник гумових виробів Халат бавовняний Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані З Ми Ми Ми 12 12 2 569 7233.1 Слюсар-ремонтник Костюм бавовняний Черевики шкіряні Рукавиці брезентові Окуляри захисні Протигаз З Ми Ми Ми ОчиОО 12 12 2 до зносу черговий 570 8284.2 Стикувальник гумових виробів Халат бавовняний Туфлі шкiрянi Рукавички трикотажні бавовняні З Ми Ми Ми 12 12 1 571 7215.2 Транспорту-вальник Костюм бавовняний Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані З Ми Ми Ми 12 12 2 3. ВУЛКАНІЗАЦІЯ ШИН 572 8231.3 Балансуваль-ник шин Халат бавовняний Фартух бавовняний Черевики шкiрянi Рукавиці комбіновані З Ми З Ми Ми 12 12 12 1 573 8231.2 Вулканіза-торник Напівкомбінезон бавовняний Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані Протишумові навушники З Ми Ми Ми 6 12 1 до зносу 574 8232.3 Комплекту-вальник Костюм бавовняний Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані З Ми Ми Ми 12 12 2 575 8231.3 Обрізувач гумових виробів Напівкомбінезон бавовняний Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані При виконанні робіт з обрізування випресовок додатково: Фартух бавовняний Нарукавники бавовняні Рукавички трикотажні бавовняні Окуляри захисні З Ми Ми Ми З З Ми ЗН 12 12 2 6 6 1 до зносу 576 8231.2 Пресувальник- вулканізатор-ник Костюм бавовняний Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані З Ми Ми Ми 12 12 1 577 8231.3 1222.2 1222.2 3115 2146.2 Різальник еластомерів гумових та азбестових виробiв Майстер Старший майстер Механік Інженер-технолог Костюм бавовняний Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані З Ми Ми Ми 12 12 2 578 8231.2 Ремонтуваль-ник гумових виробів Халат бавовняний Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi З Ми Ми Ми Тн 12 12 1 36 4. ДОПОМІЖНІ ВИРОБНИЦТВА І ПРОФЕСІЇ КОНСТРУЮВАННЯ ШИН 579 8231.2 7241.1 Випробувач гумових виробів Лаборант з фізико-механічних випробувань Халат бавовняний Туфлi шкіряні Рукавиці комбіновані З Ми Ми Ми 12 12 3 580 3115 Механік Костюм бавовняний Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані З Ми Ми Ми 12 12 2 581 7233.1 Слюсар-ремонтник Костюм бавовняний Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані З Ми Ми Ми 12 12 1 ЛАБОРАТОРIЯ З КОНТРОЛЮ ВИРОБНИЦТВА 582 8231.2 Контролер шинного виробництва Халат бавовняний Черевики шкіряні Рукавицi комбiнованi З Ми Ми Ми 12 12 3 583 1222.2 1222.2 1222.2 1222.2 Майстер зміни Майстер Старший майстер Майстер контрольний Костюм бавовняний Черевики шкіряні На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi З Ми Ми Тн 12 12 36 584 1223.2 Начальник лабораторії з контролю виробництва Халат бавовняний Туфлі шкіряні З Ми Ми 12 12 585 7233.1 Слюсар-ремонтник Костюм бавовняний Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані Рукавиці ватні На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi З Ми Ми Ми Тп Тн 12 12 1 3 36 5. ЦЕХ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ 586 9333 Вантажник Костюм бавовняний Черевики шкіряні Рукавиці брезентові На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi Штани бавовняні на утеплювальнiй прокладцi З Ми Ми Ми Тн Тн 12 12 2 36 36 587 8334.2 Водій навантажувача Костюм бавовняний Чоботи кирзові Рукавиці комбіновані На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi З Ми Ми Ми Тн 12 12 3 36 588 9332 Прийомо- здавальник вантажу та багажу Халат бавовняний Туфлі шкіряні Рукавиці комбіновані На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi З Ми Ми Ми Тн 12 12 4 36 6. ЛАБОРАТОРІЇ 589 8231.2 8231.2 8231.2 8231.2 7241.1 8231.2 8231.2 Вальцювальник гумових сумішей Вулкані-заторник Заготівник зразків для випробування шин Контролер шинного виробництва Лаборант з фізико-механічних випробувань Машиніст гумозмішувача Складач наважок інгредієнтів Халат бавовняний Туфлі шкіряні Рукавиці комбіновані З Ми Ми Ми 12 12 3 590 2146.2 2149.2 2149.2 Інженер-технолог Інженер Провідний інженер Халат бавовняний Туфлі шкіряні Рукавички гумові При роботі з аміаком бензолом етильованим пальним наірітом додатково: Чоботи гумові При виконанні робіт в основних цехах додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi З Ми Ми К50Щ50 К20Щ20 Тн 12 12 чергові 12 чергова 591 8159.1 Лаборант хімічного аналізу Халат бавовняний з кислото-захисним просочуванням Туфлі шкіряні Рукавички гумові Окуляри захисні При роботі з отруйними речовинами додатково: Фартух прогумований Калоші гумові К20 Ми К50Щ50 ЗН К50 К20Щ20 12 12 чергові до зносу черговий чергові 592 7233.1 Слюсар -ремонтник Костюм бавовняний Чоботи гумові Рукавиці комбіновані З Ми К20Щ20 Ми 12 12 1 7. ЗАГАЛЬНІ ПРОФЕСІЇ ВИРОБНИЦТВА ШИН 593 7215.2 7241.1 Бригадир з переміщення сировини напівфабрикатів та готової про-дукції у процесі виробництва Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики Костюм бавовняний Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi З Ми Ми Ми Тн 12 12 2 36 594 8334.2 Водiй електро- та автовiзка Костюм бавовняний з кислотозахисним просочуванням Черевики шкіряні Рукавицi комбiнованi Калошi дiелектричнi Рукавички дiелектричнi Пояс запобiжний Протигаз На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi К20 Ми Ми Эн Эн Тн 12 12 3 черговi черговi черговий черговий 36 595 8334.2 Водiй навантажувача Костюм бавовняний Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi ЗМи Ми Ми Тн 12 12 1 36 596 9333 Вантажник Костюм бавовняний Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi Штани бавовняні на утеплювальнiй прокладцi З Ми Ми Ми Тн Тн 12 12 2 36 36 597 3471 Виконавець художньо-оформлюваль-них робіт Халат бавовняний Черевики шкіряні Рукавички гумові З Ми Ми Вн 12 12 6 598 7212.1 Електрогазо-зварник Костюм брезентовий Черевики шкіряні Рукавицi брезентовi Рукавички діелектричні Шолом захисний Щиток захисний для електрозварника На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi Штани бавовнянi на утеплювальнiй прокладцi Валянки Тр Ми Тр Эн Тр Тн Тн Тн30 12 12 1 черговi черговий черговий 36 36 48 599 7241.1 Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустат-ковання Костюм бавовняний Чоботи кирзовi Калоші діелектричні Рукавички діелектричні Рукавицi комбiнованi Пояс запобiжний На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi ЗМи Ми Эн Эн Ми Тн 12 12 чергові чергові 3 черговий 36 600 2149.2 1222.2 1222.2 1222.2 1222.2 3115 1222.1 1222.1 1222.2 1222.2 Інженер з охорони праці Майстер Старший майстер Майстер дільниці Майстер з ремонту технологiчного устатковання Механік Головний механік Заступник головного механіка Начальник цеху Заступник начальника цеху Костюм бавовняний Черевики шкіряні На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi З Ми Ми Тн 12 12 36 601 2146.2 8159.1 Інженер-лаборант Лаборант хімічного аналізу Халат бавовняний з кислотозахисним просочуванням Фартух прогумований Туфлі шкіряні Рукавиці комбіновані Рукавички гумові Окуляри захисні К20 К50 Ми Ми К50Щ50 ЗН 12 черговий 12 3 чергові до зносу 602 3340 8231.2 Інструктор виробничого навчання Контролер шинного виробництва Халат бавовняний Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані Контролеру в цехах вулканізації: Рукавички трикотажні бавовняні замість Рукавиць комбінованих Контролеру з вхідного контролю сировини додатково: Рукавички гумові Окуляри захисні Респіратор На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi З Ми Ми Ми Ми К50Щ50 ЗН Тн 12 12 3 1 2 до зносу до зносу 36 603 9411 9411 1226.2 Комірник Старший комірник Завідувач складу Халат бавовняний Черевики шкіряні Рукавички трикотажнi бавовнянi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi З Ми Ми Ми Тн 12 12 1 36 604 9322 Мастильник Комбінезон бавовняний Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані Рукавички маслобензостійкі З Ми Ми Ми Нм 12 12 3 1 605 8211.3 Наждачник Костюм бавовняний Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані Окуляри захисні Респіратор З Ми Ми Ми Мп ЗН 12 12 1 до зносу до зносу 606 7223.1 Налагоджу-вальник автоматичних лiнiй та агрегатних верстатiв Костюм бавовняний Чоботи кирзовi Рукавиці комбіновані Рукавички гумовi Окуляри захисні Протигаз На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi Штани бавовнянi на утеплювальнiй прокладцi ЗМи Ми Ми К20Щ20 ОчиОО Тн Тн 12 12 3 черговi до зносу черговий 36 36 607 9132 9152 Прибиральник виробничих приміщень Гардеробник Халат бавовняний Туфлі шкіряні Рукавиці комбіновані Прибиральнику виробничих примiщень при митті підлоги та місць загального користування додатково: Чоботи гумові Рукавички гумові З Ми Ми Ми В Вн 12 12 2 12 6 608 8229.3 Приймальник сировини напiвфабри-катiв та готової продукцiї Халат бавовняний Черевики шкiрянi Рукавиці комбіновані Респiратор На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi ЗМи Ми Ми Тн 12 12 2 до зносу 36 609 7311.2 Сортувальник виробів сировини та матеріалів Костюм бавовняний Черевики шкiрянi Рукавички трикотажнi бавовнянi На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi Штани бавовняні на утеплювальнiй прокладцi З Ми Ми Ми Тн Тн 12 12 1 36 36 610 7136.2 Слюсар-сантехнік Костюм брезентовий Чоботи гумові Рукавички гумові Рукавиці комбіновані На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi Штани бавовняні на утеплювальнiй прокладцi З Ву В Вн Ми Тн Тн 12 12 чергові 2 36 36 611 7233.1 Слюсар- ремонтник Костюм бавовняний Чоботи кирзовi Рукавицi брезентовi Окуляри захиснi Пояс запобiжний Протигаз На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi Штани бавовнянi на утеплювальнiй прокладцi ЗМи Ми Ми ОчиОО Тн Тн 12 12 2 до зносу черговий черговий 36 36 612 7215.2 Транспорту-вальник Костюм бавовняний Черевики шкiрянi Рукавиці комбіновані На зовнiшнiх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi Штани бавовнянi на утеплювальнiй прокладцi ЗМи Ми Ми Тн Тн 12 12 2 36 36 Примiтка. При виконаннi робiт на вiдкритих дiльницях та в неопалюваних примiщеннях робiтникам узимку додатково видаються: куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi штани бавовнянi на утеплювальнiй прокладцi на термiн 36 мiсяцiв валянки на термiн 48 мiсяцiв якщо згiдно з дiючими нормами цi види засобiв iндивiдуального захисту не передбаченi. 3. ПЕРЕЛIК ПРОФЕСIЙ I ПОСАД ПРАЦIВНИКIВ ХIМIЧНИХ ВИРОБНИЦТВ ЯКИМ ПОТРIБНО ОБОВ`ЯЗКОВЕ ВИКОРИСТАННЯ ЗАХИСНИХ КАСОК 3.1 Працiвники зайнятi на монтажi демонтажi та ремонтi устатковання будинкiв споруд i повiтряних лiнiй передач у тому числi: стропальники такелажники слюсарi з ремонту прокладання i чищення колодязiв комунiкацiйних колекторiв футерувальники вогнетривники монтажники зв`язку електромонтери-лiнiйники з монтажу повiтряних лiнiй високої напруги i контактної мережі. 3.2 Працiвники зайнятi на обслуговуваннi виробничих процесiв у робiтничих примiщеннях або на вiдкритих площадках вiдкритих гiрничих виробiтках котельних установках у дробильних i розмольних цехах на навантажувально-розвантажувальних роботах обслуговуваннi кранiвних установок на внутрiшньозаводському i внутрiшньоцеховому транспортi в тому числi: апаратники оператори слюсарi - ремонтники слюсарi з контрольно-вимiрювальних приладiв та автоматики електрогазозварники машинiсти компресорних та насосних установок дробильники машинiсти котлiв машинiсти мийних машин майстри механiки iзолювальники маляри штукатури бетоняри водiї транспортних засобiв з незахищеним мiсцем управлiння пiдсобнi робiтники. 3.3 Iнженерно-технiчнi працiвники цехiв i дiльниць на яких зайнятi згаданi вище працiвники особи які здійснюють контроль за веденням цих робіт. 3.4 Головнi спецiалiсти спецiалiсти виробництва куратори заводоуправлiння представники контролюючих органів студенти екскурсанти практиканти – при перiодичних контрольних оглядах стану технологiчного устатковання та ознайомлювальних вiдвiдувань пiдприємств. Примiтки: 1. Видача захисних касок здiйснюється згідно з Положенням про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом спеціальним взуттям та iншими засобами iндивiдуального захисту затвердженим наказом Держнаглядохоронпраці України від 29.10.96 № 170 зареєстрованим Міністерством юстиції України 18.11.96 за № 667/1692. 2. Каски повиннi мати таку кольорову гаму: 2.1 Бiлий колір – для робiтникiв управлiння пiдприємством котролюючих органiв практикантiв студентiв екскурсантiв перiодично вiдвiдуючих пiдприємства. 2.2 Оранжевий колір – для керуючого персоналу цехiв виробництв. 2.3 Зелений колір – для робiтникiв i iнженерно-технiчних робiтникiв якi безпосередньо беруть участь у веденнi технологiчного процесу. 2.4 Коричневий колір – для робiтникiв i iнженерно-технiчних робiтникiв зайнятих на ремонтно-будiвельних ремонтно-монтажних пуско-налагоджувальних на навантажувально-розвантажувальних зварювальних антикорозiйних роботах роботах на висотi i внутрiшньоцеховому транспортi. 3. У зимовий перiод слiд передбачати видачу захисних касок "Труд" з утепленим пiдшоломником. Начальник управління організації державного нагляду у нафтогазовому та хімічному комплексах Ю.М. Герасименко 2