ДСТУ Б В.2.1-6-2000 (ГОСТ 30672-99)

ДСТУ Б В.2.1-6-2000 (ГОСТ 30672-99) Основи та підвалини будинків і споруд. Грунти. Польові випробування. Загальні положення

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ Основи та підвалини будинків і споруд ГРУНТИ. ПОЛЬОВІ ВИПРОБУВАННЯ Загальні положення ДСТУ Б В.2.1-6-2000 ГОСТ 30672-99 ГРУНТЫ. ПОЛЕВЫЕ ИСПЫТАНИЯ Общие положения ГОСТ 30672-99 ДСТУ Б В.2.1-6-2000 ГОСТ 30672-99 Передмова 1 РОЗРОБЛЕНИЙ Державним підприємством - Науково-дослідним проектно-вишукувальним і конструкторсько-технологічним інститутом основ і підземних споруд НИИОСП ім. Герсєванова за участю Виробничого і науково-дослідного інституту з інженерних вишукувань у будівництві ПНИИИС і Державного науково-дослідного дорожнього інституту СоюздорНИИ Російської Федерації ВНЕСЕНИЙ Держбудом Росії 2 ПРИНЯТИЙ Міждержавною науково-технічною комісією із стандартизації і технічного нормування в будівництві МНТКБ 2 грудня 1999 р. За прийняття проголосували: Найменування держави Найменування органу державногоуправління будівництвом Республіка Вірменія Міністерство містобудування Республіка Казахстан Казбудкомітет Киргизька Республіка Державна інспекція з архітектури і будівництва при Уряді Республика Молдова Міністерство розвитку територій будівництва і комунального господарства Російська Федерація Держбуд Республіка Таджикистан Комархбуд Республіка Узбекистан Держкомархітектбуд Україна Держбуд 3 ВВЕДЕНИЙ ВПЕРШЕ Наказом Держбуду України від 9.10.2000 р. № 226 Предисловие 1 РАЗРАБОТАН Государственным предприятием-Научно-исследовательским проектно-изыскательским и конструкторско-технологическим институтом оснований и подземных сооружений НИИОСП им. Герсеванова с участием Производственного и научно-исследовательского института по инженерным изысканиям в строительстве ПНИИИС и Государственного научно- исследовательского дорожного института СоюздорНИИ Российской Федерации ВНЕСЕН Госстроем России 2 ПРИНЯТ Межгосударственной научно-технической комиссией по стандартизации и техническому нормированию в строительстве МНТКС 2 декабря 1999 г. За принятие проголосовали : Наименование государства Наименование органа государственного управления строительством Республика Армения Министерство градостроительства Республика Казахстан Казстройкомитет Киргизская Республика Государственная инспекция по архитектуре и строительству при Правительстве Республика Молдова Министерство развития территорий строительства и коммунального хозяйства Российская Федерация Госстрой Республика Таджикистан Комархстрой Республика Узбекистан Госкомархитектстрой Украина Госстрой 3 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ ДСТУ Б В.2.1-6-2000 ГОСТ 30672-99 Зміст Содержание 1 Галузь використання .......................... 1 2 Нормативні посилання ....................... 1 3 Визначення .......................................... 1 4 Загальні положення ............................ 2 5 Вимоги до установок для проведення випробувань приладів і устаткування ...................................... 4 Додаток А Методи польових випробувань грунтів ...................................................6 1 Область применения ..................... 1 2 Нормативные ссылки ..................... 1 3 Определения ................................... 1 4 Общие положения .......................... 2 5 Требования к установкам для проведения испытаний приборам и оборудованию ............................. 4 Приложение А Методы полевых испытаний грунтов ........................................... 6 ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ Основи та підвалини будинків і споруд Грунти. Польові випробування Загальні положення Основания и фундаменты зданий и сооружений Грунты. Полевые испытания Общие положения Bottoms and foundations of houses and buildings Soils. Field testing. General requirements ДСТУ Б В.2.1-6-2000 ГОСТ 30672-99 Чинний від 2001-01-01 Дата введения 2000-07-01 1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ Цей стандарт установлює загальні вимоги до методів польового визначення характеристик фізико-механічних властивостей грунтів при їх дослідженнях для будівництва. 2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ В цьому стандарті використані посилання на такі стандарти: 1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ Настоящий стандарт устанавливает общие требования к методам полевого определения характеристик физико-механических свойств грунтов при их исследовании для строительства. 2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты: ДСТУ Б В.2.1-1-95 ГОСТ 5686-94 Грунти. Методи польових випробувань палями ГОСТ 5686-94 Грунты. Методы полевых испытаний сваями ДСТУ Б В.2.1-2-96 ГОСТ 25100-95 Грунти. Класифікація ГОСТ 25100-96 Грунты. Классификация ДСТУ Б В.2.1-3-96 ГОСТ 30416-96 Грунти. Лабораторні випробування. Загальні положення ГОСТ 30416-96 Грунты. Лабораторные испытания. Общие положения ДСТУ Б В.2.1-4-96 ГОСТ 12248-96 Грунти. Методи лабораторного визначення характеристик міцності і деформованості ГОСТ 12248-96 Грунты. Методы лабораторного определения характеристик прочности и деформируемости ДСТУ Б В.2.1-5-96 ГОСТ 20522-96 Грунти. Методи статистичної обробки результатів випробувань ГОСТ 20522-96 Грунты. Методы статистической обработки результатов испытаний ГОСТ 27217-87 Грунты. Метод полевого определения удельных касательных сил морозного пучения З ВИЗНАЧЕННЯ В цьому стандарті застосовують терміни. наведені в ГОСТ 5686 ГОСТ 12248 ГОСТ 25100 ГОСТ 27217 ГОСТ 30416. 3 ОПРЕДЕЛЕНИЯ В настоящем стандарте применяют термины приведенные в ГОСТ 5686 ГОСТ 12248 ГОСТ 25100 ГОСТ 27217 ГОСТ 30416. ДСТУ Б В.2.1-6-2000 ГОСТ 30672-99 С.2 4 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 4.1 Метод визначення характеристик фі-зико-механічних властивостей грунтів установлюють у програмі випробувань в залежності від стадії проектування ґрунтових умов виду і рівня відповідальності будинків і споруд що проектуються. 4.2 Галузь використання методів польових випробувань грунтів у залежності від виду грунту наведена в додатку А. 4.3 Польові випробування проводять безпосередньо на поверхні грунту в масиві грунту або в дослідних гірських виробках котлованах шурфах дудках або бурових свердловинах . 4.4 Майданчик який вибраний для проведення випробувань грунтів або закладання гірської виробки повинен бути спланований і обведений водовідвідною канавою. Розміри майданчика установлюють виходячи із умов розміщення виробки і установки для випробування грунту. 4.5 Точки проведення випробувань або дослідні гірські виробки закріплюють тимчасовими знаками з використанням геодезичних методів. Планово-висотна прив'язка цих точок повинна контролюватись після проведення випробування. 4.6 Випробування просідаючих грунтів які проводять із замочуванням слід виконувати на спеціально відведеному дослідному майданчику. 4.7 Способи проходки виробок для випробувань повинні забезпечувати збереження непорушеної будови грунту і його природної вологості. При бурінні свердловини для випробування грунту нижче рівня підземних вод не допускається його зниження у свердловині. При випробуванні мерзлого грунту вибій виробки зачищують до непорушеного мерзлого грунту. 4.8 У процесі проходки виробок слід вести документацію літологічної будови а в мерзлих грунтах - і кріогенної будови товщі грунтів. 4.9 Місця проведення випробувань повинні бути захищені від проникнення поверхневих г.од і атмосферних опадів а в зимовий час - від промерзання. 4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 4.1 Метод определения характеристик физико-механических свойств грунтов устанавливают в программе испытаний в зависимости от стадии проектирования грунтовых условий вида и уровня ответственности проектируемых зданий и сооружений. 4.2 Область применения методов полевых испытаний грунтов в зависимости от вида грунта приведена в приложении А. 4.3 Полевые испытания проводят непосредственно на поверхности грунта в массиве грунта или в опытных горных выработках котлованах шурфах дудках или буровых скважинах . 4.4 Площадка выбранная для проведения испытаний грунтов или заложения горной выработки должна быть спланирована и оконтурена водоотводной канавой. Размеры площадки устанавливают исходя из условий размещения выработки и установки для испытаний грунта. 4.5 Точки проведения испытаний или опытные горные выработки закрепляют временными знаками с использованием геодезических методов. Планово-высотная привязка этих точек должна контролироваться после проведения испытания. 4.6 Испытание просадочных грунтов проводимые с замачиванием следует выполнять на специально отводимой опытной площадке. 4.7 Способы проходки выработок для испытаний должны обеспечивать сохранение ненарушенного сложения грунта и его природной влажности. При бурении скважины для испытания грунта ниже уровня подземных вод не допускается его понижение в скважине. При испытании мерзлого грунта забой выработки зачищают до ненарушенного мерзлого грунта. 4.8 В процессе проходки выработок следует вести документацию литологического строения а в мерзлых грунтах - и криогенного строения толщи грунтов. 4.9 Места проведения испытаний должны быть защищены от проникновения поверхностных вод и атмосферных осадков а в зимнее время - от промерзания. ДСТУ Б В.2.1-6-2000 ГОСТ 30672-99 С.3 Прилади і обладнання повинні бути захищені від безпосереднього впливу сонячних променів сильного вітру і атмосферних опадів. 4.10 При режимних спостереженнях на дослідних майданчиках необхідно не порушувати рослинний і сніговий покрови біля гірської виробки і на майданчику в цілому. 4.11 Після проведення випробувань гірську виробку яку пройшли в процесі випробування і не передали замовнику для продовження стаціонарних спостережень слід затампонувати грунтом і за необхідності закріпити із відповідним маркуванням номер виробки організація і т.п. . Майданчик випробування слід очистити від сміття і відновити грунтово-рослинний шар у місцях де він був порушений в результаті випробувань грунту. 4.12 За результат випробувань приймають середньоарифметичне значення паралельних визначень передбачених для відповідного методу. 4.13 Похибка вимірювань при випробуваннях не повинна перевищувати: - 0 1 мм - при вимірюванні деформацій грунту і відмов паль; - 5 % - при вимірюванні навантаження що прикладається від ступеня навантаження ; - 0 1 °С - при вимірюванні температури грунту. 4.14 При обробці результатів випробувань модуль деформації грунту обчислюють з точністю 1 МПа при Е більше 10 МПа; 0 5 МПа при Е від 2 до 10 МПа; 0 1 МПа при Е менше 2 МПа; початковий просадочний тиск - 0 1 МПа; відносну просадочність -0 001; опір грунту зрізу - 0 01 МПа; кут внутрішнього тертя - 1°; питоме зчеплення -0 01 МПа. 4.15 Статистичну обробку результатів визначень характеристик фізико-механічних властивостей грунтів які використовують при проектуванні основ і фундаментів будинків і споруд виконують за ДСТУ Б В.2.1-5. 4.16 Результати польових випробувань грунту заносять в журнали випробувань які містять дані про місце проведення випробувань і схему розташування точок випробувань або дослідних гірських виробок опис грунту та інші необхідні характеристики грунту. Приборы и оборудование должны быть защищены от непосредственного воздействия солнечных лучей сильного ветра и атмосферных осадков. 4.10 При режимных наблюдениях на опытных площадках необходимо не нарушать растительный и снежный покровы около горной выработки и на площадке в целом. 4.11 После проведения испытаний горную выработку пройденную в процессе испытания и не переданную заказчику для продолжения стационарных наблюдений надлежит затам-понировать грунтом и при необходимости закрепить с соответствующей маркировкой номер выработки организация и т.п. . Площадку испытания следует очистить от мусора и восстановить почвенно-растительный слой в местах где он был нарушен в результате испытаний грунта. 4.12 За результат испытаний принимают среднеарифметическое значение параллельных определений предусмотренных для соответствующего метода. 4.13 Погрешность измерений при испытаниях не должна превышать: - 0 1 мм - при измерении деформаций грунта и отказов свай; - 5 % - при измерении прикладываемой нагрузки от ступени нагрузки ; - 0 1 °С - при измерении температуры грунта. 4.14 При обработке результатов испытаний модуль деформации грунта вычисляют с точностью 1 МПа при Е более 10 МПа; 0 5 МПа при Е от 2 до 10 МПа; 0 1 МПа при Е менее 2 МПа; начальное просадочное давление - 0 1 МПа; относительную просадочность - 0 001; сопротивление грунта срезу -0 01 МПа; угол внутреннего трения - 1°;удельное сцепление - 0 01 МПа. 4.15 Статистическую обработку результатов определений характеристик физико-механических свойств грунтов используемых при проектировании оснований и фундаментов зданий и сооружений производят по ГОСТ 20522. 4.16 Результаты полевых испытаний грунта заносят в журналы испытаний содержащие данные о месте проведения испытаний и схему расположения точек испытаний или опытных горных выработок описание грунта и другие необходимые характеристики грунта. ДСТУ Б В.2.1-6-2000 ГОСТ 30672-99 С.4 Зразки грунту для визначення цих характеристик відбирають безпосередньо в дослідних гірських виробках на позначці випробування грунту або на відстані не більше 3 м від осі виробки. Сторінки журналу повинні бути пронумеровані а журнал підписаний керівником польового підрозділу і виконавцями. 5 ВИМОГИ ДО УСТАНОВОК ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ВИПРОБУВАНЬ ПРИЛАДІВ І УСТАТКУВАННЯ 5.1 Всі конструкції установок для проведення випробувань повинні бути розраховані на навантаження яке перевищує на 20 % найбільше навантаження що передбачене програмою випробувань. 5.2 Домкрати повинні бути попередньо відтаровані а насосні станції гідравлічних домкратів зі шлангами перевірені на герметичність. 5.3 Після закінчення монтажу установки для проведення випробувань слід перевірити правильність і надійність складання всієї установки і її окремих вузлів а також безпеку роботи під час випробувань. 5.4 За необхідності нагнітання води в дослідні свердловини трубопроводи та інші конструкції повинні бути розраховані на напори які перевищують на 50 % напори що передбачені програмою випробувань. 5.5 Все обладнання яке використовується при випробуваннях грунтів повинне піддаватись періодичним перевіркам у відповідності з паспортними даними. 5.6 Механізми і пристрої для створення тиску на грунт преси пресіометри крильчатки зонди та ін. повинні забезпечувати: - центровану співвісну передачу нормального навантаження на грунт і її вертикальність; - прикладання дотичного навантаження в суворо фіксованій площині зрізу яка перпендикулярна до площини прикладання нормального навантаження; - можливість навантажування грунту ступенями або безперервно при заданій постійній швидкості деформування грунту; - сталість тиску на кожному ступені навантажування. Образцы грунта для определения этих характеристик отбирают непосредственно в опытных горных выработках на отметке испытания грунта или на расстоянии не более 3 м от оси выработки. Страницы журнала должны быть пронумерованы а журнал подписан руководителем полевого подразделения и исполнителями. 5 ТРЕБОВАНИЯ К УСТАНОВКАМ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ ПРИБОРАМ И ОБОРУДОВАНИЮ 5.1 Все конструкции установок для проведения испытаний должны быть рассчитаны на нагрузку превышающую на 20 % наибольшую нагрузку предусмотренную программой испытаний. 5.2 Домкраты должны быть предварительно оттарированы а насосные станции гидравлических домкратов со шлангами проверены на герметичность. 5.3 После окончания монтажа установки для проведения испытаний следует проверить правильность и надежность сборки всей установки и ее отдельных узлов а также безопасность работы во время испытаний. 5.4 При необходимости нагнетания воды в опытные скважины трубопроводы и другие конструкции должны быть рассчитаны на напоры превышающие на 50 % напоры предусмотренные программой испытаний. 5.5 Все оборудование используемое при испытаниях грунтов должно подвергаться периодическим проверкам в соответствии с паспортными данными. 5.6 Механизмы и устройства для создания давления на грунт прессы прессиометры крыльчатки зонды и пр. должны обеспечивать: - центрированную соосную передачу нормальной нагрузки на грунт и ее вертикальность; - приложение касательной нагрузки в строго фиксированной плоскости среза перпендикулярной к плоскости приложения нормальной нагрузки; - возможность нагружения грунта ступенями или непрерывно при заданной постоянной скорости деформирования грунта; - постоянство давления на каждой ступени нагружения. ДСТУ Б В.2.1-6-2000 ГОСТ 30672-99 С.5 5.7 Пристрої і прилади які використовують для вимірювання деформацій і навантажень повинні забезпечувати похибки вимірювань не більше вказаних в 4.13. 5.8 Вимірювальні прилади повинні періодично згідно з паспортом піддаватися метрологічним перевіркам і мати відомість поправок у межах робочого діапазону кожного приладу. Перед їх відправкою на місце випробувань проводять позачерговий вивір. 5.9 При застосуванні приладів з іонізуючими випромінюваннями треба додержуватись правил техніки безпеки що викладені в інструкціях до цих приладів. 5.10 Частини установок і прилади які стикаються з водою повинні бути виготовлені з корозійно-стійких матеріалів. 5.7 Устройства и приборы используемые для измерения деформаций и нагрузок должны обеспечивать погрешности измерений не более указанных в 4.13. 5.8 Измерительные приборы должны периодически согласно паспорту подвергаться метрологическим проверкам и иметь ведомость поправок в пределах рабочего диапазона каждого прибора. Перед их отправкой на место испытаний проводят внеочередную поверку. 5.9 При применении приборов с ионизирующими излучениями должны соблюдаться правила техники безопасности изложенные в инструкциях к этим приборам. 5.10 Части установок и приборы соприкасающиеся с водой должны быть изготовлены из коррозионно-стойких материалов. ДСТУ Б В.2.1-6-2000 ГОСТ 30672-99 С.6 ДОДАТОК А рекомендований Методи польових випробувань грунтів ПРИЛОЖЕНИЕ А рекомендуемое Методы полевых испытаний грунтов Таблиця А.1 Таблица Характеристика грунту Характеристика грунта Метод визначення Метод определения Галузь використання методу Область применения метода Вологість Влажность Нейтронний Нейтронный Всі грунти Все грунты Щільність Плотность Радіоізотопний Радиоизотопный Піски глинисті і крупноуламкові грунти із змістом включень розміром 70 мм не більше 20% за масою Пески глинистые и крупнообломочные грунты с содержанием включений размером 70 мм не более 20% по массе Коефїцїєнт фільтрації Киэффициент фильтрации Наливання води у шурфи свердловини Нагнітання води повітря у свердловини Налив воды в шурфы скважины Нагнетание воды воздуха в скважины Для грунтів які розташовані вище рівня підземніх вод Для грунтов расположенных выше уровня подземных вод Відкачування води із шурфів свердловин Откачка воды из шурфов скважин Для грунтів які розташовані нижче рівня підземних вод Для грунтов расположенных ниже уровня подземных вод Температура Термовимірювальними пристроями Термоизмерительными устройствами Всі грунти Все грунты Глибина сезонного промерзання Глубина сезонного промерзания Мерзлотомірами Мерзлотомерами Всі дисперсні грунти Все дисперсные грунты Глибина сезонного відтавання Глубина сезонного оттаивания Мерзлотомірами Кріотектстурний Безпосередніми вимірюваннями Мерзлотомерами Криотекстурный Непосредственными измерениями Всі дисперсні грунти Все дисперсные грунты Деформованість немерзлих грунтів: Деформируемость немерзлых грунтов модуль деформації модуль деформации Статичне навантаження штампів у гірських виробках і в масиві Статическое нагружение штампов в горных выработках и в массиве Всі дисперсні грунти Все дисперсные грунты ДСТУ В.В.2.1-6-2000 ГОСТ 30672-99 С.7 Продовження таблиці А.1 Продолжение таблицы Характеристика грунту Характеристика грунта Метод визначення Метод определения Галузь використання методу Область применения метода Ступінчасте навантажування. або навантажування із постійною швидкістю пресіометрів і ділатометрів Ступенчатое нагружение или нагружение с постоянной скоростью прессиометров и дилатометров відносне просідання при заданому тиску относительная просадочность при заданном давлении Навантажування штампів за схемою “однієї кривої” Нагружение штампов по схеме “одной кривой” відносне просідання при різних тисках і початковий тиск просідання относительная просадочность при различных давлениях и начальное просадочное давление Те саме за схемою “двох кривих” То же по схеме “двух кривых” Глинисті грунти і піски пилуваті частинки осідання Глинистые грунты и пески пыле-ватые просадочные разности відносне набухання при різних тисках і тиск набухання относительное набухание при различных давлениях и давление набухания Експериментальні польові роботи за спеціальною програмою Экспериментальные полевые работы по специальной программе Глинисті гтрунти що набухають Глинистые набухающие грунты Міцність немерзлих грунтів: Прочность немерзлых грунтов: кут внутрішнього тертя; питоме зчеплення; опір зрізуванню угол внутреннего трения; удельное сцепление; сопротивление срезу Консолідований і неконсолідований зріз ціликів грунті Консолидированный и неконсолидированный срез целиков грунта Крупноуламкові грунти піски і глинисті грунти з ІL ? 0 75 без включень розміром понад 80мм крім тих що набухають про- сідають і засолюються Крупнообломочные грунты пески и глинистые грунты с ІL ? 0 75 без включений размером более 80 мм кроме набухающих просадочных и засоленных Консолідований і неконсолідо-ваний поступальний зріз Консолідований і неконсолудо- ваний кільцевий зріз Консолидированный и неконсо- лидированный поступальный срез Консолидированный и неконсо- лидированный кольцевой срез Піски глинисті і органо- мінеральні грунти Пески глинистые и органо- минеральные грунты Обертальний зріз крильчаткою Вращательный срез крыльчаткой Глинисті грунти з ІL ? 0 75 і органо-мінеральні грунти Глинистые грунты с ІL ? 0 75 и органо-минеральные грунты ДСТУ Б.В.2.1-6-2000 ГОСТ 30672-99 С.8 Закінчення таблиці А.1 Окончание таблицы Характеристика грунту Характеристика грунта Метод визначення Метод определения Галузь використання методу Область применения метода Умовний динамічний опір Условное динамическое сопротивление Динамічне зондування Динамическое зондирование Піски і глинисті грунти крім грунтів що містять крупноулам-кові включення більше 40% за масою Пески и глинистыве грунты кроме грунтов содержащих крупнообломочные вкоючения более 40% по массе Питомий опір грунту конуса зонда Удельное сопротивление грунта конусу зонда Опір тертю грунтів по боковій поверхні зонда Сопротивление трению грунтов по боковой поверхности зонда Статичне зондування Статическое зондирование Піски і глинисті грунти крім грунтів що містять частки розміром більше 10 мм більше 28% за масою Пески и глинистые грунты кроме грунтов содержащих частицы размером более 10 мм более 28% по массе Несуча спроможність палі Несущая способность сваи Випробування паль динамічними навантаженнями статичними вдавлювальними висми-кувальними і горизонтальними навантаженнями Испытания свай динамическими нагрузками статическими вдавливающими выдергивающими и горизонтальными нагрузками Всі дисперсні грунти крім тих що набухають і засолюються Все дисперсные грунты кроме набухающих и засоленных Випробування еталонних паль статичними навантаженнями Испытания эталонных свай статическими нагрузками Всі дисперсні грунти крім пісків і глинистих грунтів що містять крупноуламкові включення більше 40 % за масою Все дисперсные грунты кроме песков и глинистых грунтов содержащих крупнообломочные включения более 40 % по массе Питома дотична сила морозного здимання Удельная касательная сила морозного пучения Випробування зразка фундамента Испытание образца фундамента Всі грунти які мають властивості здимання Все грунты обладающие пучинистыми свойствами Деформованість мерзлих грунтів: Деформируемость мерзлых грунтов: коефіцієнт стисливості; коефіцієнт відтавання коэффициент сжимаемости; коэффициент оттаивания Випробування гарячим штампом Испытание горячим штампом Мерзлі грунти крім крупно-уламкових і сильновивітрілих скельних грунтів з уламками розміром більше 15 см Мерзлые грунты кроме крупнообломочных и сильновыветре-лых скальных грунтов с облом- ками размером более 15 см Міцність мерзлих грунтів: Прочность мерзлых грунтов: несуча спроможність палі; гранично-тривалий опір основи статичному навантаженню несущая способность сваи; предельно-длительное сопро-тивление статической нагрузке Випробування паль статичними вдавлювальними і висмикувальними навантаженнями Испытания свай статическими вдавливающими и выдергивающими нагрузками Мерзлі грунти які використо-вують за принципом І Мерзлые грунты используемые по принципу І ДСТУ Б В.2.1-6-2000 ГОСТ 30672-99 С.9 УДК 691.001.4:006.354 МКС 13.080 Ж 39 Ключові слова: грунти польові випробування загальні положення фізико-механічні властивості грунту Ключевые слова: грунты полевые испытания общие положения физико-механические свойства грунта