Вимоги до звіту про аналіз безпеки провадження діяльності з перевезення радіоактивних матеріалів

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ЯДЕРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ УКРАЇНИ ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Державного комітету ядерного регулювання України 31.08.2004 N 141 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 9 вересня 2004 р. за N 1127/9726 ВИМОГИ до звіту про аналіз безпеки провадження діяльності з перевезення радіоактивних матеріалів Вимоги до звіту про аналіз безпеки провадження діяльності з перевезення радіоактивних матеріалів далі - Вимоги розроблено відповідно до Порядку ліцензування окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 06.12.2000 N 1782. Вимоги визначають структуру та зміст звіту про аналіз безпеки провадження діяльності з перевезення радіоактивних матеріалів далі - Звіт який додається до заяви на отримання ліцензії у складі документів що підтверджують спроможність заявника дотримуватися вимог та умов безпеки при провадженні діяльності з перевезення радіоактивних матеріалів далі - РМ . Ці Вимоги поширюються на суб'єктів діяльності у сфері використання ядерної енергії які здійснюють діяльність з перевезення радіоактивних матеріалів. 1. Загальні положення 1.1. У межах діяльності з перевезення радіоактивних матеріалів виконуються такі роботи: підготовка завантаження відправлення транспортування транзитне зберігання розвантаження приймання упаковок у пункті призначення. 1.2. У Вимогах основні терміни вживаються у значеннях наведених у Законах України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку" "Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії" та в Правилах ядерної та радіаційної безпеки при перевезенні радіоактивних матеріалів затверджених наказом Держатомрегулювання України від 23.05.2001 N 18 зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 13.07.2001 за N 591/5782. 2. Вимоги до структури Звіту 2.1. Звіт складається з титульного аркуша розділів та додатків. 2.2. Звіт має містити такі розділи: "Загальна інформація"; "Заходи щодо безпечного провадження діяльності з перевезення радіоактивних матеріалів"; "Програма радіаційного захисту". 2.3. Звіт може містити додатки у вигляді програм регламентів методик розрахунків технічних описів приладів і установок а також інших документів і матеріалів що доповнюють основні розділи Звіту ілюструють пояснюють і конкретизують інформацію з безпеки. 2.4. Якщо заявник має відокремлені структурні підрозділи які здійснюють діяльність з перевезення РМ мають бути підготовлені звіти кожним відокремленим підрозділом згідно з цими Вимогами. 3. Вимоги до змісту розділу "Загальна інформація" Розділ складається з таких підрозділів: 3.1. "Опис діяльності". У цьому підрозділі надається інформація: перелік робіт які виконуються в межах діяльності з перевезення та їх обсяги; кількість персоналу зайнятого на роботах з перевезення РМ; при наявності - перелік структурних підрозділів заявника із зазначенням місцезнаходження які здійснюють діяльність з перевезення РМ; вид та характеристики РМ які перевозяться назва або символ кожного радіонукліда опис фізичної і хімічної форми матеріалу активність ; типи пакувальних комплектів які застосовуються для перевезення кожного з радіоактивних матеріалів; інформація щодо інцидентів та аварійних ситуацій якщо такі мали місце або про їх відсутність. Опис діяльності доповнюється фотографіями схемами діаграмами що пояснюють матеріал. 3.2. "Інформація про дозволи". У підрозділі надається інформація про дозволи які видані заявнику і пов'язані з його діяльністю з перевезення РМ. При цьому вказуються: тип та номер дозволу ким виданий на яку діяльність термін дії. 3.3. "Інформація про виконання особливих умов ліцензії та інспекційні перевірки". Підрозділ включає стислу інформацію про виконання особливих умов попередньої ліцензії якщо така надавалася . Наводиться інформація стосовно інспекційних перевірок ліцензіата органами державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки за час дії попередньої ліцензії та інформація щодо виконання приписів. У додатках до Звіту надаються копії актів проведених інспекційних перевірок. 3.4. "Інформація про постачальників". Надається інформація про постачальників послуг заявникові які за договорами контрактами надають заявнику послуги пов'язані з його діяльністю зберігання РМ радіаційний контроль аварійне реагування тощо та додаються копії ліцензій дозволів постачальників на відповідний вид діяльності та копії договорів про надання послуг між заявником та постачальником послуг. 4. Вимоги до змісту розділу "Заходи щодо безпечного провадження діяльності з перевезення радіоактивних матеріалів" Розділ містить детальну інформацію стосовно всіх аспектів діяльності з перевезення РМ та складається з таких підрозділів: 4.1. "Нормативне забезпечення безпеки діяльності". Надається перелік нормативно-правових актів дотримання яких обов'язкове при провадженні діяльності з перевезення радіоактивних матеріалів а саме: законів України; указів Президента України постанов Кабінету Міністрів України нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів державної виконавчої влади України; норм правил та стандартів з ядерної та радіаційної безпеки. Мають бути надані копії інструкцій регламентів технологічних карт тощо які розроблені та затверджені заявником і стосуються його діяльності з перевезення РМ. 4.2. "Матеріально-технічне забезпечення безпеки діяльності". Підрозділ має включати інформацію: про пакувальні комплекти які застосовуються для перевезення - кількість тип заводські номери кожного комплекту сертифікати про затвердження конструкції упаковки; додаються фотографії кожного пакувального комплекту; про технічний стан транспортних засобів які використовуються для перевезення та про документи які підтверджують готовність транспортних засобів до перевезень; про інші технічні засоби які використовуються при провадженні діяльності з перевезення РМ вантажопідйомні механізми пристрої для проведення вантажно-розвантажувальних робіт тощо . 4.3. "Готовність на випадок аварій при перевезенні радіоактивних матеріалів". Надається інформація про готовність заявника до дій в надзвичайних та аварійних ситуаціях при перевезенні РМ а саме: про можливі аварійні ситуації при перевезенні РМ та їх потенційні наслідки пов'язані з типами упаковок які використовуються заявником; про заходи щодо запобігання виникненню радіаційних аварій при перевезенні РМ; про систему оповіщення й інформування про аварії; про наявність аварійної бригади її оснащення у тому числі засобами індивідуального захисту радіометричними і дозиметричними приладами індивідуальними "аварійними" дозиметрами засобами дезактивації тощо ; про підготовку персоналу аварійної бригади; про плани проведення навчань та тренувальних занять з питань можливих варіантів ліквідації аварійних ситуацій при перевезенні РМ копії планів можуть додаватися ; про проведені навчання та тренування; про перегляд аварійних планів. Аварійні плани мають бути складені з урахуванням вимог пункту 7.21 та додатка 5 до Державних гігієнічних нормативів "Норми радіаційної безпеки України НРБУ-97 " затверджених наказом МОЗ України від 14.07.97 N 208 і введених у дію з 01.01.98 постановою Головного державного санітарного лікаря України - першого заступника міністра охорони здоров'я України від 01.12.97 N 62 а також Положення щодо аварійних заходів при перевезенні радіоактивних матеріалів затвердженого наказом Держатомрегулювання України від 23.05.2001 N 18 зареєстрованого Мін'юстом України 13.07.2001 за N 592/5783. 4.4. "Забезпечення збереження та фізичного захисту радіоактивних матеріалів при перевезенні". Визначається рівень фізичного захисту радіоактивних матеріалів при транспортуванні відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 N 625 "Про затвердження Порядку визначення рівня фізичного захисту ядерних установок ядерних матеріалів радіоактивних відходів інших джерел іонізуючого випромінювання відповідно до їх категорії" та заходи які застосовує ліцензіат для забезпечення збереження РМ при перевезенні. 5. Вимоги до змісту розділу "Програма радіаційного захисту" Розділ має містити інформацію про заходи програми радіаційного захисту в заявника розробленої з урахуванням вимог пункту 3.1 Правил ядерної та радіаційної безпеки при перевезенні радіоактивних матеріалів і складатися з таких підрозділів: 5.1. "Організаційні заходи щодо забезпечення безпеки діяльності". Підрозділ включає інформацію: про систему підготовки персоналу з питань ядерної та радіаційної безпеки який задіяний на операціях з перевезення РМ. До звіту додаються: копії документів про проходження персоналом підготовки з питань ядерної та радіаційної безпеки; копії протоколів перевірки знань з питань ядерної та радіаційної безпеки якщо перевірку знань персоналу здійснює комісія яка створена на підприємстві; копію наказу про призначення комісії з перевірки знань з ядерної та радіаційної безпеки у персоналу та службових осіб які задіяні на операціях з перевезення РМ. 5.2. "Служба радіаційної безпеки". Підрозділ включає інформацію про: права і обов'язки служби радіаційної безпеки далі - служба РБ ; структуру служби РБ; відповідального за організацію та ведення радіаційного контролю з посиланням на номер та дату наказу про його призначення; персонал служби РБ кваліфікацію і досвід роботи персоналу служби РБ; матеріально-технічне забезпечення служби РБ перелік приладів радіаційного контролю метрологічну атестацію і повірку приладів радіаційного контролю якщо радіаційний контроль здійснюється власними силами копії документів про акредитацію свідоцтв про повірку приладів додаються ; у разі відсутності в заявника власної технічної бази для проведення радіаційного контролю у тому числі індивідуального дозиметричного контролю надається інформація щодо постачальника послуг з радіаційного контролю. 5.3. "Протирадіаційний захист персоналу". Підрозділ містить інформацію: стосовно оцінки доз опромінення персоналу та про періодичність проведення дозиметричного контролю у тому числі індивідуального дозиметричного контролю встановленого на основі доз опромінення персоналу; До Звіту мають бути додані копії: інструкції з радіаційної безпеки при перевезенні РМ; положення про службу радіаційної безпеки або положення про відповідального за радіаційний контроль. 6. Вимоги до оформлення Звіту 6.1. Титульний аркуш Звіту має гриф затвердження та назву Звіту. Гриф затвердження розміщується у правому верхньому кутку титульного аркуша і складається з таких елементів: слово "ЗАТВЕРДЖУЮ" найменування посади підпис ініціали і прізвище керівника який затвердив документ дата затвердження. Підпис має бути скріплений гербовою печаткою. 6.2. При оформленні Звіту максимально використовуються такі засоби відображення інформації як креслення таблиці схеми тощо. 6.3. Текст Звіту має бути точним логічно послідовним і достатнім для обґрунтування висновку про забезпечення безпеки провадження діяльності з перевезення РМ у заявника. До Звіту включається тільки така інформація достовірність якої підтверджується наявними в заявника документами виконаними розрахунками і вимірами експертними висновками або іншими матеріалами. 6.4. До кожного додатка дається заголовок і порядковий номер на кожний додаток має бути посилання у тексті Звіту і при потребі пояснювальний текст. Начальник відділу безпеки перевезень Управління регулювання безпеки радіаційних технологій В.В.Сакало