ДСТУ Б А.1.1-6-94

ДСТУ Б А.1.1-6-94 ССНБ. Теплофізичні випробування матеріалів. Терміни і визначення

ДСТУ Б А.1.1-6-94 ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ ===================================== ТЕПЛОФІЗИЧНІ ВИПРОБУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ Терміни на визначення ДЕРЖКОММІСТОБУДУВАННЯ УКРАЇНИ КИЇВ ДСТУ Б А.1.1-6-94 Передмова 1 РОЗРОБЛЕНО Українським науково-дослідним та проектно- конструкторським інститутом будівельних матеріалів та виробів НДІБМВ 2 ВНЕСЕНО Управлінням державних нормативів та стандартів Мінбудархітектури України 3 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ Наказом Міністерства України у справах будівництва і архітектури від 12.04.94 N 83 4 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ ДСТУ Б А.1.1-6-94 ЗМІСТ С 1 Галузь використання ................................ 1 2 Нормативні посилання ............................... 2 3 Основні положення .................................. 2 4 Загальні поняття ................................... 3 4.1 Основні випробування засоби та параметри .......... 3 4.2 Методи випробувань ................................. 9 4.3 Аппаратура конструктивні елементи та характеристики .................................. 12 Абетковий покажчик українських термінів ................ 22 Абетковий покажчик німецьких термінів .................. 24 Абетковий покажчик англійських термінів ................ 26 Абетковий покажчик французьких термінів ................ 28 Абетковий покажчик російських термінів ................. 30 ДСТУ Б А.1.1-6-94 ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ --------------------------------------------------- ТЕПЛОФІЗИЧНІ ВИПРОБУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ Терміни та визначення ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ МАТЕРИАЛОВ Термины и определения THERMAL AND PHYSICAL TESTS OF MATERIALS Terms and definitions ------------------------------------------------------------------ Чинний від 1994-10-01 1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ 1.1 Цей стандарт установлює терміни та визначення понять що стосуються теплофізичних випробувань матеріалів. 1.2 Терміни регламентовані в цьому стандарті придатні для використання в усіх видах нормативної документації у довідковій та навчально-методичній літературі а також для робіт з стандарти- зації або при використанні результатів цих робіт включаючи прог- рамні засоби для комп'ютерних систем. 1.3 Вимоги стандарту чинні для використання в роботі під- приємств установ організацій що діють на території України технічних комітетів з стандартизації науково-технічних та інже- нерних товариств міністерств відомств . ------------------------------------------------- - 2 - ДСТУ Б А.1.1-6-94 2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ У даному стандарті є посилання на такі документи: ДСТУ 1.2-93 | Державна система стандартизації | України. Порядок розроблення | державних стандартів. ---------------------------------------------------------- ДСТУ 1.5-93 | Державна система стандартизації | України. Загальні вимоги до побудови | викладу оформлення та змісту стандартів. ----------------------------------------------------------- КНД 50-011-93 | Основні положення та порядок розробки | стандартів на терміни та визначення. | 3 ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ 3.1 Для кожного поняття встановлено один стандартизований термін. 3.2 Подані визначення можна в разі необхідності розвивати шляхом введення до них похідних ознак які доповнюють значення термінів що використовуються. Доповнення не можуть порушувати обсяг і зміст понять визначених у стандарті. 3.3 У стандарті як довідкові подані німецькі de англій- ські en французькі fr та російські ru відповідники стандартизованих термінів а також визначення російською мовою. 3.4 У стандарті наведений абетковий покажчик термінів українською мовою та абеткові покажчики іншомовних відповідни- ків стандартизованих термінів кожною мовою окремо. - 3 - ДСТУ Б А.1.1-6-94 4 ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ 4.1 ОСНОВНІ ВИПРОБУВАННЯ ЗАСОБИ ТА ПАРАМЕТРИ 4.1.1 теплофізичні випробу- de W[a1]rmephysikalischen Pr[u1]fung * вання en thermal and physical tests fr essais physico-thermiques ru теплофизические испыта- ния Експериментальне виз- Экспериментальное опреде- начення кількісних та ление количественных и якісних теплофізичних качественных теплофизи- властивостей продук- ческих свойств продукции ції як результату за- как результата заданного даного теплового впли- теплового воздействия на ву на неї при функціо- нее при функционировании нуванні виробу і при изделий и при моделирова- моделюванні випробову- нии испытуемого образца и ваного зразка та теп- тепловых воздействий лових впливах 4.1.2 вимірювання de Messung en measurement fr mesurage ru измерение Знаходження фізичної Нахождение значения фи- величини дослідним зической величины опыт- шляхом за допомогою ным путем с помощью спе- спеціальних технічних циальных технических сред- засобів ств 4.1.3 зразок de Muster en sample fr [e2]chantillon * ru образец Виріб речовина за Изделие вещество по ко- яким оцінюють інші торому судят о других по- подібні вироби речо- добных изделиях вещест- вини вах 4.1.4 зразок для випробу- de Probe вань en sample for testing fr [e2]chantillon pour essais * ru образец для испытаний Виріб який є одини- Изделие представляющее цею продукції що собой единицу продукции безпосередньо підля- непосредственно подвергае- гає експерименту мую эксперименту при ис- під час випробувань пытаниях - 4 - ДСТУ Б А.1.1-6-94 4.1.5 засіб вимірювань de Messmittel en measuring means fr moyens de mesurage ru средство измерений Технічний засіб Техническое средство ме- міра вимірювальний ра измерительный прибор прилад або вимірю- или измерительный преоб- вальний перетворювач разователь измеритель- вимірювальна система ная система используемое який використовуєть- при измерениях и имеющее ся для вимірювання і нормированные метрологиче- має нормовані метро- ские характеристики логічні характеристи- ки 4.1.6 робочий засіб вимірю- de Betriebsmessmittel вань en shop instrument fr moyen de mesurage de service ru рабочее средство измере- ний Засіб який застосо- Средство применяемое для вується для вимірю- измерений не связанных с вань не зв'язаних з передачей размера единиц передачею розміру одиниць 4.1.7 автоматичний засіб de Automatisches Pr[u1]fmittel * випробувань en automatic measurement means fr moyen de mesurage automatique ru автоматическое средство испытаний Технічний засіб який Техническое средство фун- функціонує без безпо- кционирующее без непосред- середньої участі ственного участия человека людини 4.1.8 нагрівання de Erw[a1]rmen * en heating fr chauffage ru нагревание Процес надання термо- Процесс сообщения термо- динамічній системі динамической системе енергії у вигляді энергии в виде теплоты теплоти 4.1.9 теплота de W[a1]rme * en heat fr chaleur ru теплота - 5 - ДСТУ Б А.1.1-6-94 Енергія невпорядкова- Энергия неупорядоченного ного руху молекул движения молекул взаимо- взаємочинних систем действующих систем пере- яка передається від даваемая более нагретым більш нагрітого тіла телом менее нагретому без до менш нагрітого переноса вещества и совер- без перенесення речо- шения работы вини і виконання ро- боти 4.1.10 поверхнева густина de W[a1]rmestromfl[a1]chendichte * теплового потоку en face specific heat flow fr densit[e2] superficielle du fiux de chaleur ru поверхностная плотность теплового потока Кількість теплоти Количество теплоты пе- яка передається редаваемое через некоторый через певний еле- элемент поверхности в мент поверхні за единицу времени одиницю часу 4.1.11 режим de Betrieb en operating conditions fr r[e2]gime * ru режим Сукупність парамет- Совокупность параметров рів які визначають характеризующих функцио- функціонування нирование обЪекта 4.1.12 сталий режим de Station[a1]rer Betrieb * en steble operating conditions fr r[e2]gime permanent stable * ru установившийся режим Стан системи який Состояние системы харак- характеризується теризуемое постоянством постійністю значень значений всех параметров усіх параметрів режима режиму 4.1.13 імпульсний режим de Impulsbetrieb en pulsed operation fr r[e2]gime impulsionnel * pulsatoire ru импульсный режим Стан системи який Состояние системы харак- визначається тим що теризуемое тем что дли- тривалість створюван- тельность создаваемых ня чинних на неї воздействующих на нее сигналів менша або сигналов меньше или сравнима узгоджена з трива- с продолжительностью лістю процесів процессов - 6 - ДСТУ Б А.1.1-6-94 4.1.14 конвективне пере- de Konvektions[u1]bertragung * несення en convection transfer fr transfert par convection ru конвективный перенос Рух теплоти в середо- Движение теплоты в среде с вищі з неоднорідним неоднородным распростране- розповсюдженням нием скорости температуры швидкості темпера- концентрации осуществляе- тури концентрації мый микроскопическими эле- який здійснюється ментами среды при их мікроскопічними перемещении елементами середо- вища при їх перемі- щенні 4.1.15 стаціонарний режим de Beharrungzustand en stationary operating conditions fr r[e2]gime stationaire * ru стационарный режим Стан системи який Состояние системы характе- визначається ста- ризуемое постоянством лістю температури в температуры во времени во часі у всіх точках всех точках нагрева тела нагрівання тіла 4.1.16 квазістиаціонарний de Quasistation[a1]rer Betrieb * режим en quasi-stationary operation fr r[e2]gime quasi-stationaire * ru квазистационарный режим Стан системи який Состояние системы харак- визначається повіль- теризуемое медленным из- ною зміною парамет- менением параметров и за рів і за певний определенный промежуток проміжок часу прак- времени практически тично вважається считается неизменным незмінним 4.1.17 конвективний тепло- de W[a1]rmeaustausch durch Konvek- * обмін tion en convective heat transfer * fr [e2]change convectif de chaleur ru конвективный теплообмен Обмін який обумов- Обмен обусловленный со- лений сумісною дією вместным действием кон- конвективного і мо- вективного и молекуляр- лекулярного перене- ного переноса теплоты сення теплоти 4.1.18 ізотермічний процес de Isotherme Zustands[a1]nderung * en isothermal constand temperature process fr processus isotherme ru изотермический процесс - 7 - ДСТУ Б А.1.1-6-94 Процес що прохо- Процесс протекающий при дить при постійній постоянной температуре температурі 4.1.19 перехідний процес de Ubergansvorgang en transient process fr ph[e2]nom[e2]ne transitoire * ru переходный процесс Процес зміни пара- Процесс заключающийся в метра або стану сис- изменении параметра или теми що виникає состояния системы возни- при стрибко- кает при скачкообразном подібному переході переходе от одного устано- від одного сталого вившегося режима в другой режиму до іншого чи или из одного разновесного з одного рівноважно- состояния в другое го стану до іншого 4.1.20 термодинамічна de Thermodynamisches Gleichge- рівновага wicht en thermodynamic equilibrum fr [e2]quilibre thermodynamique * ru термодинамическое равновесие Стан термодинаміч- Состояние термодинамической ної системи за не- системы при неизменных змінних зовнішніх внешних условиях умов 4.1.21 теплоємкість молярна de Molekularw[a1]rme * en molar molecular heat capacity fr capacit[e2] molaire * ru теплоемкость молярная Теплоємкість систе- Теплоемкость системы в ми в кількості количестве 1 моля моле- 1 моля молекул кул атомов и т.д. атомів і т.д. 4.1.22 теплоємкість питома de Spezifische W[a1]rmekapasit[a1]t * en specific heat capacity fr chaleur sp[e2]cifique * ru теплоемкость удельная Теплоємкість одиниці Теплоемкость единицы мас- маси системи сы системы 4.1.23 коефіцієнт тепло- de W[a1]rmeleitzahl * провідності en heat conductivity coefficient fr coefficient de conductibilit[e2] * thermique ru коэффициент теплопро- водности - 8 - ДСТУ Б А.1.1-6-94 Фізична величина Физическая величина ха- яка характеризує рактеризующая теплопровод- теплопровідність; ность; равна отношению дорівнює відношенню плотности теплового потока густини теплового к температурному градиенту потоку до темпера- турного градієнта 4.1.24 коефіцієнт темпера- de Temperaturleitzahl туропровідності en temperature conductivity coeffi- cient fr coefficient de conductibilit[e2] * temp[e2]rature * ru коэффициент температуро- проводности Фізична величина Физическая величина ха- яка характеризує рактеризующая температуро- температуропровід- проводность; численно ність; чисельно равна отношению тепло- дорівнює відношенню проводности к удельной теплопровідності обЪемной теплоемкости до питомої об'ємної вещества теплоємкості речо- вини 4.1.25 коефіцієнт тепло- de W[a1]rme[u1]bergangszahl * віддачі en convective heat exchange coefficient fr coefficient de chaleur ru коэффициент теплоотдачи Величина яка харак- Величина характеризующая теризує інтенсив- интенсивность теплоотдачи; ність тепловіддачі; равна количеству теплоты чисельно дорівнює переданному в единицу вре- кількості теплоти мени через единицу площади переданій в одиницю поверхности при разности часу через одиницю температур между поверх- площі поверхні при ностью и средой-тепло- різниці температур носителем 1 К між поверхнею і середовищем-тепло- носієм 1 К 4.2 МЕТОДИ ВИПРОБУВАНЬ 4.2.1 метод випробувань de Pr[u1]fverfahren * en testing method fr m[e2]thode d'essayage * ru метод испытаний Сукупність правил Совокупность правил при- використання певних менения определенных принципів для здій- принципов для осуществле- снення випробувань ния испытаний - 9 - ДСТУ Б А.1.1-6-94 4.2.2 метод стаціонарного de Methode des station[a1]ren * теплового режиму W[a1]rmezustand * en method of heat operating condi- tions fr methode du r[e2]gime thermique * ru метод стационарного теп- лового режима Сукупність заходів Совокупность приемов и та операцій з вико- операций с использованием ристанням стаціонар- стационарного теплового ного теплового режима режиму 4.2.3 абсолютний метод de Absolute Methode des sta- стаціонарного те- tion[a1]ren W[a1]rmestromes * плового потоку en absolute method of stationary heat flow fr m[e2]thode absolue du flux de * chafeur stationnaire ru абсолютный метод стацио- нарного теплового потока Метод який характе- Метод характеризующийся ризується постійною постоянной величиной теп- величиною теплового лового потока и непосред- потоку і безпосеред- ственным измерением кало- нім вимірюванням риметрическим или электри- калориметричним або ческим путем електричним шляхом 4.2.4 порівняльний метод de Vergleichsmethode des sta- стаціонарного тепло- tion[a1]ren W[a1]rmestromes * вого потоку en comparative method of station- nary heat flow fr m[e2]thode comparative du flux * de chaleur stationnaire ru сравнительный метод ста- ционарного теплового по- тока Метод для вимірюван- Метод для измерения пере- ня перепаду темпера- пада температур и величин тур величин тепло- теплового потока на эталон- вого потоку на ета- ном образце для сравнения лонному зразку для с показателями измеренными порівняння з показ- на испытуемом образце никами які вимірю- ють на зразку взя- тому для випробу- вань 4.2.5 імпульсний метод de Impulsverfahren en impulse method fr m[e2]thode par impulsion * ru импульсный метод - 10 - ДСТУ Б А.1.1-6-94 Метод побудований Метод основанный на ре- на розв'язанні зада- шении задачи нестационар- чі нестаціонарного ного температурного поля температурного поля в исследуемом образце с в досліджуваному неограниченными размерами зразку з необмежени- в условиях отсутствия тепло- ми розмірами в умо- обмена с наружной средой вах відсутності теп- лообміну з зовніш- нім середовищем 4.2.6 стаціонарний метод de Station[a1]res W[a1]rmfaden- * нагрітої нитки verfahren en stationary method of heated filament fr m[e2]thode sationnaire de fil * chauff[e2] * ru стационарный метод нагре- той нити Метод в основі Метод в основе которого якого лежить вико- лежит использование тепла ристання тепла на- нагретой нити как источника грітої нитки як тепла джерела тепла 4.2.7 стаціонарний метод de Station[a1]res Plattenverfahren * пластин en method of stationary plates fr m[e2]thode du plaques station- * naires ru стационарный метод плас- тин Метод в основі Метод в основе которого якого лежить вико- лежит использование тепла ристання тепла пластины как источника пластини як дже- тепла рела тепла 4.2.8 стаціонарний метод de Zylindersonddeverfahren циліндра en cylinder probe method fr m[e2]thode de sonde cylindrique * ru стационарный метод ци- линдра Метод в основі яко- Метод в основе которого го лежить викорис- лежит использование тепла тання тепла циліндра цилиндра как источника як джерела тепла тепла 4.2.9 стаціонарний метод de Station[a1]res Kugelverfahren * кулі en stationaru method of sphere fr m[e2]thode stationnaire de * sph[e2]re * ru стационарный метод шара - 11 - ДСТУ Б А.1.1-6-94 Метод в основі яко- Метод в основе которого го лежить викорис- лежит использование тепла тання тепла кулі як шара как источника тепла джерела тепла 4.2.10 метод квазістаціо- de Quasistation[a1]res W[a1]rmezu- * нарного теплового standsverfahren режиму en method of quasi-stationary operating conditions fr m[e2]thode du r[e2]gime * thermique quasi-stationnaire ru метод квазистационарного теплового режима Процес вимірювання в Процесс измерения в ква- квазістаціонарному зистационарном или регу- або регулярному ре- лярном режиме характери- жимі якому властива зующимся медленным изме- повільна зміна пара- рением параметров и за метрів і за невели- небольшой интервал времени кий проміжок часу состояние системы заметно стан системи помітно не изменяется не змінюється 4.3 АПАРАТУРА КОНСТРУКТИВНІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ХАРАКТЕРИСТИКИ 4.3.1 прилад de Ger[a1]t * en apparatus fr appareil ru прибор Пристрій який Устройство предназначен- призначений для ное для измерения конт- вимірювання роля защиты оборудования контролю захисту управления регулирования обладнання уп- вычислений учета счета равління регулю- вання обчислення обліку лічення 4.3.2 вимірювюальний de Messger[a1]t * прилад en measuring apparatus fr appareil de mesure ru измерительный прибор Засіб вимірювань Средство измерений пред- який призначений назначенное для получения для одержання зна- измеряемой величины в чень вимірюваної удобной форме в установлен- величини в зручній ном диапазоне и с установ- формі у встановле- ленной погрешностью ному діапазоні та зі встановленою похибкою - 12 - ДСТУ Б А.1.1-6-94 4.3.3 установка de Anlage en installation fr installation ru установка Функціонально Функционально обЪединен- об'єднана сукуп- ная совокупность техниче- ність технічних ских средств засобів 4.3.4 вимірювальна de Messanlage установка en measuring installation fr dispositif de mesure ru измерительная установка Установка яка Установка состоящая из складається із средств измерений мер засобів вимірю- измерительных приборов вань мір вимірю- измерительных преобразо- вальних приладів вателей и вспомогательных вимірювальних устройств предназначена перетворювачів і для выработки сигналов из- допоміжних при- мерительной информации в строїв призначена форме удобной для непо- для вироблення средственного восприятия сигналів вимірюваль- наблюдателем ної інформації в формі зручній для безпосереднього сприйняття спосте- рігачем 4.3.5 вимірювальний при- de Direktumwandelndes Messger[a1]t * лад прямого пере- en measuring instrument of direct творення transformation fr dispositif de mesure de transfor- mation directe ru измерительный прибор прямого преобразования Вимірювальний при- Измерительный прибор в лад у якому перед- котором предусмотрены бачені перетворення преобразования сигнала сигналу вимірюваль- измерительной информа- ної інформації в ции в одном направлении одному напрямку 4.3.6 термочутливий вимі- de W[a1]rmeemfinlicher Messwandler * рювальний перетво- en thermo-sensing transducer рювач fr convertisseur de mesure thermo- sensibl ru термочувствительный из- мерительный преобразова- тель Вимірювюальний пе- Измерительный преобразо- ретворювач у якому ватель в котором выходной - 13 - ДСТУ Б А.1.1-6-94 вихідний сигнал форму- сигнал формируется под ється під впливом воздействием изменения зміни електричного электрического сопротивле- опору провідника ния проводника или полу- або напівпровідника проводника в зависимости в залежності від от температуры температури 4.3.7 калориметричний de Kalorimetrischer Messwandler вимірювальний пере- en colorimeter instrument trans- творювач ducer fr convertiaseur de mesure cal- orime[e2]trique * ru калориметрический изме- рительный преобразователь Тепловий вимірюваль- Тепловой измерительный ний перетворювач преобразователь в котором у якому формування формирование выходного вихідного сигналу сигнала осуществляется под здійснюється під возвдействием разности тем- впливом різниці тем- ператур в зоне воздействия ператур у зоні дії 4.3.8 тепловий вимірюваль- de W[a1]rmemesswandler * ний перетворювач en thermal transducer fr convertisseur de mesure ther- mique ru тепловой измерительный преобразователь Вимірювальний претво- Измерительный преобразова- рювач у якому сиг- тель в котором сигнал нал вимірювальної измерительной информации інформації формуєть- формируется при тепловом ся при тепловій дії воздействии 4.3.9 термометр термо- de Thermoelektrisches Thermome- електричний ter en thermoelectrical thermometer fr thermometre thermo[e2]lectrique * ru термометр термоэлектриче- ский Вимірювальний пере- Измерительный преобразо- творювач температу- ватель температуры в ко- ри у якому вихідна тором выходная величина величина формується формируется под воздейст- під впливом термо- вием термоэлектрического електричного ефекту эффекта 4.3.10 термопара de Thermoelementpaar en thermocouple fr thermocouple ru термопара - 14 - ДСТУ Б А.1.1-6-94 Елемент що склада- Элемент выполненный в ється з двох різно- виде двух разнородных рідних електричних электрических проводников провідників або на- или полупроводников соеди- півпровідників ненных друг с другом пайкой з'єднаних один з сваркой или механическим одним паянням зварю- способом ванням механічним способом 4.3.11 вимірювальна термо- de Messthermoelementpaar пара en measuring thermocouple fr thermocouple de mesure ru измерительная термопара Термопара яка є Термопара являющаяся чутливим елементом чувствительным элементом термоелектричного термоэлектрического перетворювача преобразователя 4.3.12 терморегулятор de Temperaturregler en temperature control ler fr thermor[e2]gulateur * ru терморегулятор Регулятор температу- Регулятор температуры ры 4.3.13 кріостат de Kryostat en cryostat fr cryostat ru криостат Термостат для роботи Термостат для работы при при температурах температуре рабочего про- робочого простору странства ниже О град. С нижче 0 град. С 4.3.14 термостат de Thermostat en thermostat fr thermostat ru термостат Пристрій для під- Устройство для поддержа- тримування постійної ния постоянной температуры температури та забез- и обеспечения равномерного печення рівномірного температурного поля в рабо- температурного поля чем пространстве в робочому просторі 4.3.15 термометр de Thermometer en thermometer fr thermometer ru термометр Прилад для вимірю- Прибор для измерения тем- вання температури пературы - 15 - ДСТУ Б А.1.1-6-94 4.3.16 рідинний термометр de Fl[u1]ssigkeitsthermometer * en liquid thermometer fr thermom[e2]tre [a4] liquid * ru жидкостный термометр Термометр розширення Термометр расширения дія якого побудована действие которого основано на використанні теп- на использовании теплового лового розширення расширения жидкостей рідин 4.3.17 реєструвальний de Registrieger[a1]t * прилад en recording apparatus fr appareil enregisteur ru регистрирующий прибор Вимірювальний Измерительный прибор для прилад для регистрации показаний реєстрації показань 4.3.18 самописний вимірю- de Selbstschreibendes Messger[a1]t * вальний прилад en measuring recorder fr autoscripteur de mesure ru самопишущий измерительный прибор Реєструвальний ви- Регистрирующий измеритель- мірювальний прилад ный прибор з записью з записом показань показаний в форме диаграммы у формі діаграми 4.3.19 первинний вимірюва- de Prim[a1]rmessumformer * льний перетворювач en primary instrument transducer fr convertisseur de mesure primaire ru первичный измерительный преобразователь Вимірювальний пере- Измерительный преобразователь творювач вихідний выходной сигнал которого сигнал якого форму- формируется в результате ється в результаті взаимодействия преобразователя взаємодії перетворю- непосредственно с испытуемым вача безпосередньо обЪектом з досліджувальним об'єктом 4.3.20 поділка шкали de Skalenteilung en scale division fr division d'[e2]chelle * ru деление шкалы Проміжок між двома Промежуток между двумя суміжними позначка- соседними отметками шкалы ми шкали 4.3.21 межа вимірювань de Messgrenze en limite of effective range - 16 - ДСТУ Б А.1.1-6-94 fr etendue gamme de mesure ru предел измерений Верхня та нижня Верхняя и нижняя граница границя вимірювань измерений 4.3.22 похибка вимірюваль- de Messger[a1]tefehler * ного приладу en instrumental error fr erreur due [a4] un appareil * de mesure ru погрешность измеритель- ного прибора Величина яка ви- Величина выражаемая раз- ражена різницею ностью между показателями між показанням ви- измерительного прибора и мірювального при- истинным значением изме- ладу і дійсним ряемой или физической значенням вимірю- величины ваної або фізич- ної величини 4.3.23 закладена система- de Nichtterfasster systematischer тична похибка Fehler en nonexpected systematic error fr erreur syst[e2]matique non * exclue ru неисключенная систематиче- ская погрешность Похибка результату Погрешность результата вимірювання яка измерения обусловленная обумовлена похибкою погрешностью вычисления обчислення вимірю- измерения поправка на вання на яку не которую не введена вследствие введена поправка малости значения погрешности внаслідок малості значення похибки 4.3.24 випадкова похибка de Messmittelzufallsfehler засобу вимірювання en random error of measuring means fr erreur accidentelle d'un moyen de mesurage ru случайная погрешность средства измерения Складова похибка Составляющая погрешность засобу вимірювань средства измерений изме- яка змінюється няющаяся случайным образом випадковим чином 4.3.25 довірчі межі похибки de Fehlervertrauensgrenzen der результату вимірю- Messergebnisse вань en error confidence limits of measuring fr limite de confiance d'erreur de mesurage - 17 - ДСТУ Б А.1.1-6-94 ru доверительные границы по- грешности результата из- мерения Верхня та нижня Верхняя и нижняя границы межі у яких знахо- в которых находится с диться з заданою заданной доверительной довірчою ймовірністю вероятностью значение слу- значення випадкової чайной величины величини 4.3.26 чутливість засобу de Messger[a1]temptindlichkeit * вимірювань en instrument sensitivity fr sensibilit[e2] de l'appareil * de mesure ru чувствительность средства измерений Відношення зміни Отношение изменения сиг- сигналу на виході нала на выходе измеритель- вимірювюального ного прибора угла поворо- приладу кута пово- та показывающей стрелки роту показуючої цифрового отсчета к изме- стрілки цифрового ряемой величине вызываю- відліку до вимірю- щей его изменение ваної величини що спричинює його зміну 4.3.27 стабільність засобу de Messmittelstabilit[a1]t * вимірювань en stability of measuring means fr sttabilit[e2] des moyens de * mesurage ru стабильность средства из- мерений Якість засобу вимі- Качество средства измере- рювань яка відобра- ний отражающее неизмен- жає незмінність у ность во времени его мет- часі його метроло- рологических свойств гічних властивостей 4.3.28 відлік de Ablesung en reading fr lecture ru отсчет Значення відлічене Значение отсчитанное по на лічильному прила- отсчетному устройству ді засобу вимірювань средства измерений либо або одержане шляхом полученное счетом розрахунку 4.3.29 шкала засобу вимірю- de Messmittelskale вань en scale of a measuring instrument - 18 - ДСТУ Б А.1.1-6-94 fr [e2]chelle d'un appareil * de mesure ru шкала средства измерения Частина лічильного Часть отсчетного устрой- пристрою яка є су- ства представляющая со- купністю позначок бой совокупность отметок проставлених біля проставленных у некоторых деяких з чисел из чисел отсчета відліку 4.3.30 ціна поділки шкали de Skalenwert en value of division fr valeur d'une division d'[e2]chelle * ru цена деления шкалы Різниця значень ве- Разность значений величин личини яка відпо- соответствующих двум со- відає двом суміжним седним отметкам шкалы позначкам шкали 4.3.31 позначка шкали de Teilungsmarke en scale mark fr repere d'[e2]chelle * ru отметка шкалы Знак на шкалі Знак на шкале соотвтетствую- який відповідає щий некоторому значению изме- певному значенню ряемой величины вимірюваної вели- чини 4.3.32 показання засобу de Messmittelelanseige вимірювань en indication of the instrument fr indication du moyen de mesure ru показание средства измере- ний Значення величини Значение величины опре- яка визначається деляемое по счетному на лічильному при- устройству и выражаемое в строї і виражена в принятых единицах этой одиницях цієї вели- величины чини 4.3.33 градуювальна харкте- de Messmitteleichcharakteristik ристика засобу вимі- en gradual caracteristic of measuring рювань means fr caract[e2]ristigue gradue[e2] * du moyen de mesure ru градуировочная характеристика средства измерений Залежність між значе- Зависимость между значениями ннями величин на ви- величин на выходе и входе ході та вході засобу средства измерений состав- - 19 - ДСТУ Б А.1.1-6-94 вимірювань яка скла- ленная в виде таблицы гра- дена у вигляді таб- фика или формулы лиці графіка або формули 4.3.34 коефіцієнт тепломіру de W[a1]rmez[a1]hllerkoeffizient * en heat flow meter coefficient fr coefficient de mesurage du flux de chaleur ru коэффициент тепломера Величина чисельно Величина численно равная рівна кількості количеству тепла создав- тепла яке створює шему термоэлектродвижущую термоелектрорушійну силу силу - 20 - ДСТУ Б А.1.1-6-94 АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК УКРАЇНСЬКИХ ТЕРМІНІВ відлік .................................................. 4.3.28 вимірювання ............................................. 4.1.2 випробування теплофізичні ............................... 4.1.1 виріб ................................................... 4.1.3 густина теплового потоку поверхнева ..................... 4.1.10 засіб вимірювань ........................................ 4.1.5 засіб вимірювань робочий ................................ 4.1.6 засіб випробувань автоматичний .......................... 4.1.7 зразок для випробувань .................................. 4.1.4 коефіцієнт температуропровідності ....................... 4.1.24 коефіцієнт тепловіддачі ................................. 4.1.25 коефіцієнт тепломіру .................................... 4.3.34 коефіцієнт теплопровідності ............................. 4.1.23 кріостат ................................................ 4.3.13 межа вимірювань ......................................... 4.3.21 межі похибки результату вимірювань довірчі .............. 4.3.25 метод випробувань ....................................... 4.2.1 метод імпульсний ........................................ 4.2.5 метод квазістаціонарного теплового режиму ............... 4.2.10 метод кулі стаціонарний ................................. 4.2.9 метод нагрітої нитки стаціонарний ....................... 4.2.6 метод пластин стаціонарний .............................. 4.2.7 метод стаціонарного теплового потоку абсолютний ......... 4.2.3 метод стаціонарного теплового потоку порівнювальний ..... 4.2.4 метод стаціонарного теплового режиму .................... 4.2.2 метод циліндра стаціонарний ............................. 4.2.8 нагрівання .............................................. 4.1.8 перенесення конвективне ................................. 4.1.14 перетворювач вимірювальний калориметричний .............. 4.3.7 перетворювач вимірювальний первинний .................... 4.3.19 перетворювач вимірювальний тепловий ..................... 4.3.8 перетворювач вимірювальний термочутливий ................ 4.3.6 поділка шкали ........................................... 4.3.20 позначка шкали .......................................... 4.3.31 показання засобу вимірювань ............................. 4.3.32 похибка вимірювального приладу .......................... 4.3.22 похибка засобу вимірювання випадкова . .................. 4.3.24 похибка систематична закладена .......................... 4.3.23 прилад .................................................. 4.3.1 прилад вимірювальний .................................... 4.3.2 прилад вимірювальний самописний ......................... 4.3.18 прилад прямого перетворення вимірювальний ............... 4.3.5 прилад реєструвальний ................................... 4.3.17 процес ізотермічний ..................................... 4.1.18 процес перехідний ....................................... 4.1.19 режим ................................................... 4.1.11 режим імпульсний ........................................ 4.1.13 режим квазістаціонарний ................................. 4.1.16 режим сталий ............................................ 4.1.12 режим стаціонарний ...................................... 4.1.15 рівновага термодинамічна ................................ 4.1.20 стабільність засобу вимірювань .......................... 4.3.27 теплоємкість молярна .................................... 4.1.21 - 21 - ДСТУ Б А.1.1-6-94 теплоємкість питома ..................................... 4.1.22 теплообмін конвективний ................................. 4.1.17 теплота ................................................. 4.1.9 термометр ............................................... 4.3.15 термометр рідинний ...................................... 4.3.16 термометр термоелектричний .............................. 4.3.9 термопара ............................................... 4.3.10 термопара вимірювальна .................................. 4.3.11 терморегулятор .......................................... 4.3.12 термостат ............................................... 4.3.14 установка ............................................... 4.3.3 установка вимірювальна .................................. 4.3.4 характеристика засобу вимірювань градуювальна............ 4.3.33 ціна поділки шкали ...................................... 4.3.30 чутливість засобу вимірювань ............................ 4.3.26 шкала засобу вимірювань ................................. 4.3.29 - 22 - ДСТУ Б А.1.1-6-94 АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК НІМЕЦЬКИХ ТЕРМІНІВ Ablesung ................................................ 4.3.28 Absolue Methode des stationaren W[a1]rmestromes.......... 4.2.3 * Anlage .................................................. 4.3.3 Automatisches Pr[u1]fmittel ............................. 4.1.7 * Behaaungszustand ........................................ 4.1.15 Betrieb ................................................. 4.1.11 Betriebsmessmittel....................................... 4.1.6 Direktumwandelndes Messger[a1]t ......................... 4.3.5 * Erw[a1]rmen ............................................. 4.1.8 * Fehlervertrauensgrenzen der Messergebnisse .............. 4.3.25 Flussigkeitsthermometer ................................. 4.3.16 Ger[a1]t ................................................ 4.3.1 * Impulsbetrieb ........................................... 4.1.13 Impulsverfahren ......................................... 4.2.5 Isotherme Zustandsanderung .............................. 4.1.18 Kalorimetrischer Messwandler ............................ 4.3.7 Konvektios[u1]bertragung ................................ 4.1.14 Kryostat ................................................ 4.3.13 Messanlage .............................................. 4.3.4 Messger[a1]t ............................................ 4.3.2 * Messger[a1]tefehler ..................................... 4.3.22 * Messger[a1]temptindlichkeit ............................. 4.3.26 * Messgrenze .............................................. 4.3.21 Messmittel .............................................. 4.1.5 Messmittelelanzeige ..................................... 4.3.32 Messmitteleichcharakteristik ............................ 4.3.33 Messmittelskale ......................................... 4.3.29 Messmittelstabilit[a1]t ................................. 4.3.27 * Messmittelzufallsfehler ................................. 4.3.24 Messthermoelementpaar ................................... 4.3.11 Messung ................................................. 4.1.2 Methode des station[a1]ren W[a1]rmezustandes ............ 4.2.2 * Molekularw[a1]rme ....................................... 4.1.21 * Muster. ................................................. 4.1.3 Nichterfasster systematischer Fehler .................... 4.3.23 Prim[a1]rmessumformer ................................... 4.3.19 * Probe ................................................... 4.1.4 Pr[u1]fverfahren ........................................ 4.2.1 * Quasistation[a1]rer Betrieb ............................. 4.1.16 * Quasistation[a1]res W[a1]rmezustandsverfahren ........... 4.2.10 * Registrieger[a1]t ....................................... 4.3.17 * Selbstschreibendes Messger[a1]t ......................... 4.3.18 * Skalenteilung ........................................... 4.3.20 Skalenwert .............................................. 4.3.30 Spezifische W[a1]rmekapazit[a1]t ........................ 4.1.22 * Station[a1]rer Betrieb .................................. 4.1.12 * Station[a1]res Kugelverfahren ........................... 4.2.9 * Station[a1]res Plattenverfahren ......................... 4.2.7 * Station[a1]res W[a1]rmfadenverfahren .................... 4.2.6 * Teilungmarke ............................................ 4.3.31 Thermodynamisches Gleichgewicht ......................... 4.1.20 Thermoelekrisches Thermometer ........................... 4.3.9 Thermoelementpaar ....................................... 4.3.10 Thermometer ............................................. 4.3.15 Thermostat .............................................. 4.3.14 - 23 - ДСТУ Б А.1.1-6-94 Temperaturleitzahl ...................................... 4.1.24 Temperaturregler ........................................ 4.3.12 Ubergansvorgang ......................................... 4.1.19 Vergleichsmethode des station[a1]ren W[a1]rmestromes .... 4.2.4 * W[a1]rme ................................................ 4.1.9 * W[a1]rmeaqustausch durch Konvektion ..................... 4.1.17 * W[a1]rmeempfindlicher Messwandler ....................... 4.3.6 * W[a1]rmeleitzahl ........................................ 4.1.23 * W[a1]rmemesswandler ..................................... 4.3.8 * W[a1]rmephysikalischen Pr[u1]fung ....................... 4.1.1 * W[a1]rmestromfl[a1]chendichte ........................... 4.1.10 * W[a1]rme[u1]bergangszahl ................................ 4.1.25 * Warmez[a1]hlerkoeffizient ............................... 4.3.34 * - 24 - ДСТУ Б А.1.1-6-94 АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК АНГЛІЙСЬКИХ ТЕРМІНІВ absolute method of stationary heat flow ................. 4.2.3 apparatus ............................................... 4.3.1 automatic measurement means ............................. 4.1.7 colorimeter instrument transducer ..................... 4.3.7 comparative method of stationary heat flow .............. 4.2.4 convection transfer ..................................... 4.1.14 convective heat exchange coefficient .................... 4.1.25 convective heat transfer ................................ 4.1.17 eryostat ................................................ 4.3.13 cylinder probe method ................................... 4.2.8 error confidence limits of measuring .................... 4.3.25 face specific heat flow ................................. 4.1.10 gradual caracteristic of measuring means ................ 4.3.33 heat .................................................... 4.1.9 heat conductivity coefficient ........................... 4.1.23 heat flow meter coefficient ............................. 4.3.34 heating ................................................. 4.1.8 impulse method .......................................... 4.2.5 indication of the instrument ............................ 4.3.32 installation ............................................ 4.3.3 instrumental error ...................................... 4.3.22 instrument sensitivity .................................. 4.3.26 isothermal constand temperature process ............... 4.1.18 limite of effective range ............................... 4.3.21 liquid thermometer ...................................... 4.3.16 measurement ............................................. 4.1.2 measuring apparatus ..................................... 4.3.2 measuring installation .................................. 4.3.4 measuring instrument of direct transformation ........... 4.3.5 measuring means ......................................... 4.1.5 measuring recorder ...................................... 4.3.18 measuring thermocouple .................................. 4.3.11 method of heat operating conditions ..................... 4.2.2 method of quasi-stationary operating conditions ......... 4.2.10 method of stationary plates ............................. 4.2.7 molar molecular heat capacity ......................... 4.1.21 non expected systematic error ........................... 4.3.23 operating conditions .................................... 4.1.11 primary instrument transducer ......................... 4.3.19 pulsed operation ........................................ 4.1.13 quasi-stationary operation .............................. 4.1.16 random error of measuring means ......................... 4.3.24 reading ................................................. 4.3.28 recording apparatus ..................................... 4.3.17 sample .................................................. 4.1.3 sample for testing ...................................... 4.1.4 scale division .......................................... 4.3.20 scale mark .............................................. 4.3.31 scale of a measuring instrument ......................... 4.3.29 shop instrument ......................................... 4.1.6 specific heat capacity .................................. 4.1.22 stability of measuring means ............................ 4.3.27 stable operating conditions ............................. 4.1.12 stationary method of heated filament .................... 4.2.6 stationary method of sphere ............................. 4.2.9 - 25 - ДСТУ Б А.1.1-6-94 stationary operating conditions ......................... 4.1.15 temperature conductivity coefficient .................... 4.1.24 temperature control ler ............................... 4.3.12 testing method .......................................... 4.2.1 thermal and physical tests .............................. 4.1.1 thermal transducer ...................................... 4.3.8 thermocouple ............................................ 4.3.10 thermodynamic equilibrum ................................ 4.1.20 thermoelectrical thermometer ............................ 4.3.9 thermometer ............................................. 4.3.15 thermo-sensing transducer ............................... 4.3.6 thermostat .............................................. 4.3.14 transient process ..................................... 4.1.19 value of division ....................................... 4.3.30 - 26 - ДСТУ Б А.1.1-6-94 АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК ФРАНЦУЗЬКИХ ТЕРМІНІВ appareil ................................................ 4.3.1 appareil de mesure ...................................... 4.3.2 appareil enregisteur .................................... 4.3.17 autoscripteur de mesure ................................. 4.3.18 capacit[e2] molaire ..................................... 4.1.21 * caract[e2]ristigue gradue[e2] du moyen de mesure ........ 4.3.33 * chaleur ................................................. 4.1.9 chaleur sp[e2]cifique ................................... 4.1.22 * chauffage ............................................... 4.1.8 coefficient de chaleur .................................. 4.1.25 coefficient de conductibilit[e2] temp[e2]rature ......... 4.1.24 * coefficient de conductibilit[e2] thermique .............. 4.1.23 * coefficient de mesurage du flux de chaleur .............. 4.3.34 convertisseur de mesure calorime[e2]trique .............. 4.3.7 * convertisseur de mesure primaire ........................ 4.3.19 convertisseur de mesure thermique ....................... 4.3.8 convertisseur de mesure thermosensible .................. 4.3.6 cryostat ................................................ 4.3.13 densit[e2] superficielle du flux de chaleur ............. 4.1.10 * dispositif de mesure .................................... 4.3.4 dispositif de mesure de transformation directe .......... 4.3.5 division d'[e2]chelle ................................... 4.3.20 * [e2]change convectif de chaleur ......................... 4.1.17 * [e2]chantillon .......................................... 4.1.3 * [e2]chantillon pour essais .............................. 4.1.4 * [e2]chelle d'un appareil de mesure ...................... 4.3.29 * [e2]quible thermodynamique .............................. 4.1.20 * erreur accidentelle d'un moyen de mesurage .............. 4.1.24 erreur due [a4] un appareil de mesure ................... 4.3.22 * erreur syst[e2]matique non exclue ....................... 4.3.23 * essais physico-thermiques ............................... 4.1.1 [e2]tendue gamme de mesure ............................ 4.3.21 indication du moyen de mesure ........................... 4.3.32 installation ............................................ 4.3.3 lecture ................................................. 4.3.28 limite de contiance d'erreur de mesurage ................ 4.3.25 mesurage ................................................ 4.1.2 m[e2]thode absolue du flux de chaleur stationnaire ...... 4.2.3 * m[e2]thode comparation du flux de chaleur stationnaire .. 4.2.4 * m[e2]thode de sonde cylindrique ......................... 4.2.8 * m[e2]thode d'essayage ................................... 4.2.1 * m[e2]thode du plaques stationnaires ..................... 4.2.7 * m[e2]thode du r[e2]gime thermique ....................... 4.2.2 * m[e2]thode du r[e2]gime thermique quasi-stationnaire .... 4.2.10 * m[e2]thode par impulsion ................................ 4.2.5 * m[e2]thode stationnaire de fil chauff[e2] ............... 4.2.6 * m[e2]thode stationnaire de sph[e2]re .................... 4.2.9 * moyen de mesurage automatique ........................... 4.1.7 moyen de mesurage de service ............................ 4.1.6 moyen de mesurage ....................................... 4.1.5 ph[e2]nom[e2]ne transitoire ............................. 4.1.19 * processus isotherme ..................................... 4.1.18 r[e2]gime ............................................... 4.1.11 * r[e2]gime impulsionnel pulsatoire ..................... 4.1.13 * - 27 - ДСТУ Б А.1.1-6-94 r[e2]gime permanent stable ............................ 4.1.12 * r[e2]gime quasi-stationnaire ............................ 4.1.16 * r[e2]gime stationnaire .................................. 4.1.15 * r[e2]p[e2]re d'[e2]chelle ............................... 4.3.31 * sensibilit[e2] de l'appareil de mesure .................. 4.3.26 * stabilit[e2] de moyens de mesurage ...................... 4.3.27 * thermocouple ............................................ 4.3.10 thermocouple de mesure .................................. 4.3.11 thermom[e2]tre .......................................... 4.3.15 * thermom[e2]tre [a2] liquide ............................. 4.3.16 * thermom[e2]tre thermo[e2]lectrique ...................... 4.3.9 * thermor[e2]gulateur ..................................... 4.3.12 * thermostat .............................................. 4.3.14 transfert par convection ................................ 4.1.14 valeur d'une division d'[e2]chelle ...................... 4.3.30 * - 28 - ДСТУ Б А.1.1-6-94 АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК РОСІЙСЬКИХ ТЕРМІНІВ границы погрешности результата измерения доверительные ........................................... 4.3.25 деление шкалы ........................................... 4.3.20 измерение ............................................... 4.1.2 испытания теплофизические ............................... 4.1.1 коэффициент температуропроводности ...................... 4.1.24 коэффициент тепломера ................................... 4.3.34 коэффициент теплоотдачи ................................. 4.1.25 коэффициент теплопроводности ............................ 4.1.23 криостат ................................................ 4.3.13 метод импульсный ........................................ 4.2.5 метод испытаний ......................................... 4.2.1 метод квазистационарного теплового режима ............... 4.2.10 метод нагретой нити стационарный ........................ 4.2.6 метод пластин стационарный .............................. 4.2.7 метод стационарного теплового потока абсолютный ......... 4.2.3 метод стационарного теплового потока сравнительный ...... 4.2.4 метод стационарного теплового режима .................... 4.2.2 метод цилиндра стационарный ............................. 4.2.8 метод шара стационарный ................................. 4.2.9 нагревание .............................................. 4.1.8 образец ................................................. 4.1.3 образц для испытаний .................................... 4.1.4 отметка шкалы ........................................... 4.3.31 отсчет .................................................. 4.3.28 перенос конвективный .................................... 4.1.14 плотность теплового потока поверхностная ................ 4.1.10 погрешность измерительного прибора ...................... 4.3.22 погрешность систематическая неисключенная ............... 4.3.23 погрешность средства измерения случайная ................ 4.3.24 показание средства измерений ............................ 4.3.32 предел измерений ........................................ 4.3.21 преобразователь измерительный калориметрический ......... 4.3.7 преобразователь измерительный первичный ................. 4.3.19 преобразователь измерительный тепловой .................. 4.3.8 преобразователь измерительный термочувствительный ....... 4.3.6 прибор .................................................. 4.3.1 прибор измерительный .................................... 4.3.2 прибор измерительный самопишущий ........................ 4.3.18 прибор прямого преобразования измерительный ............. 4.3.5 прибор регистрирующий ................................... 4.3.17 процесс изотермический .................................. 4.1.18 процесс переходной ...................................... 4.1.19 равновесие термодинамическое ............................ 4.1.20 режим ................................................... 4.1.11 режим импульсный ........................................ 4.1.13 режим квазистационарный ................................. 4.1.16 режим стационарный ...................................... 4.1.15 режим установившийся .................................... 4.1.12 средство измерений ...................................... 4.1.5 средство измерений рабочее .............................. 4.1.6 средство испытаний автоматическое ....................... 4.1.7 стабильность средства измерений ......................... 4.3.27 - 29 - ДСТУ Б А.1.1-6-94 теплоемкость молярная ................................... 4.1.21 теплоемкость удельная ................................... 4.1.22 теплообмен конвективный ................................. 4.1.17 теплота ................................................. 4.1.9 термометр ............................................... 4.3.15 термометр жидкостный .................................... 4.3.16 термометр термоэлектрический ............................ 4.3.9 термопара ............................................... 4.3.10 термопара измерительная ................................. 4.3.11 терморегулятор .......................................... 4.3.12 термостат ............................................... 4.3.14 установка ............................................... 4.3.3 установка измерительная ................................. 4.3.4 характеристика средства измерений градуировочная ........ 4.3.33 цена деления шкалы ...................................... 4.3.30 чувствительность средства измерений ..................... 4.3.26 шкала средства измерений ................................ 4.3.29 УДК 006.354:536.1/2 Ключові слова: вимірювання засіб вимірювань засіб випробувань зразок коефіцієнт кріостат межа вимірювань метод нагрівання похибка прилад процес режим тплообмін термометр термопара шкала. Примітка. */ цифри за літерами в квадратних дужках відповідають значенням в таблиці відповідності символів