ДСТУ Б В.2.1-9-2002 (ГОСТ 19912-2001)

ДСТУ Б В.2.1-9-2002 (ГОСТ 19912-2001) Основи та підвалини будинків і споруд. Грунти. Методи польових випробувань статичним і динамічним зондуванням

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ Основи та підвалини будинків і споруд ГРУНТИ Методи польових випробувань статичним і динамічним зондуванням ДСТУ Б В.2.1-9-2002 ГОСТ 19912-2001 ГРУНТЫ Методы полевых испытаний статическим и динамическим зондированием ГОСТ 19912-2001 Державний комітет України з будівництва та архітектури Межгосударственная научно-техническая комиссия по стандартизации техническому нормированию и сертификации в строительстве Київ 2002 ДСТУ Б В.2.1-9-2002 ГОСТ 19912-2001 Передмова 1 РОЗРОБЛЕНИЙ Державним федеральним унітарним підприємством - Науково-дослідний проектно-вишукувальний і конструкторсько-технологічний інститут основ і підземних споруд ім. Н.М. Герсеванова НИИОСП им. Герсеванова ВНЕСЕНИЙ Держбудом Росії 2 ПРИЙНЯТИЙ Міждержавною науково-технічною комісією із стандартизації технічного нормування і сертифікації у будівництві МНТКБ 30 травня 2001 р. За прийняття проголосували Найменування держави Найменування органу державного управління будівництвом Азербайджанська Республіка Держбуд Республіка Вірменія Міністерство містобудування Республіка Казахстан Казбудкомітет Республіка Молдова Міністерство екології і благоустрою територій Російська Федерація Держбуд Республіка Узбекистан Держархітектбуд Україна Держбуд Предисловие 1 РАЗРАБОТАН Государственным федеральным унитарным предприятием - Научно-исследовательский проектно-изыскательский и конструкторско-технологический институт оснований и подземных сооружений им. Н.М. Герсеванова НИИОСП им. Герсеванова ВНЕСЕН Госстроем России 2 ПРИНЯТ Межгосударственной научно-технической комиссией по стандартизации техническому нормированию и сертификации в строительстве МНТКС 30 мая 2001 г. За принятие проголосовали Наименование государства Наименование органа государственного управ-ления строительством Азербайджанская Республика Госстрой Республика Армения Министерство градостроительства Республика Казахстан Казстройкомитет Республика Молдова Министерство экологии и благоустройства территорий Российская Федерация Госстрой Республика Узбекистан Госархитектстрой Украина Госстрой 3 ВВЕДЕНИЙ Наказом Держбуду України № 87 від 7.05.2002 р. НА ЗАМІНУ ГОСТ 19912-81 ГОСТ 20069-81 3 ВЗАМЕН ГОСТ 19912-81 ГОСТ 20069-81 ДСТУ Б В.2.1-9-2002 ГОСТ 19912-2001 Зміст Содержание 1 Галузь використання 1 2 Нормативні посилання 1 3 Визначення 1 4 Загальні положення 1 5 Статичне зондування 3 6 Динамічне зондування 6 Додаток А Терміни та визначення 10 Додаток Б Форма першої та наступних сторінок журналів польових випробувань грунтів статичним і динамічним зондуванням 11 Додаток В Схеми конструкцій зондів 14 Додаток Г Зразок графічного оформлення результатів випробування грунту методом статичного зондування 16 Додаток Д Коефіцієнт К2 урахування втрат енергії на тертя штанг об грунт 18 Додаток Е Визначення умовного динамічного опору грунту зануренню зонда при ударно-вібраційному зондуванні 19 Додаток Ж Зразок графічного оформлення результатів випробування грунту методом динамічного зондування 20 1 Область применения 1 2 Нормативные ссылки 1 3 Определения 1 4 Общие положения 1 5 Статическое зондирование 3 6 Динамическое зондирование 6 Приложение А Термины и определения 10 Приложение Б Форма первой и последующих страниц журналов полевых испытаний грунтов статическим и динамическим зондированием 11 Приложение В Схемы конструкций зондов 14 Приложение Г Образец графического оформления результатов испытания грунта методом статического зондирования 16 Приложение Д Коэффициент К2 учета потерь энергии на трение штанг о грунт 18 Приложение Е Определение условного динамического сопротивления грунта погружению зонда при ударно-вибрационном зондировании 19 Приложение Ж Образец графического оформления результатов испытания грунта методом динамического зондирования 20 ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ Основи та підвалини будинків і споруд ГРУНТИ Методи польових випробувань статичним і динамічним зондуванням Основания и фундаменты зданий и сооружений ГРУНТЫ Методы полевых испытаний статическим и динамическим зондированием Bases and foundations of buildings and constructions SOILS Field test methods by static and dynamic sounding ДСТУ Б В.2.1-9-2002 ГОСТ 19912-2001 Чинний від 2002-10-01 1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ Даний стандарт поширюється на дисперсні природні техногенні і мерзлі грунти склад і стан яких дозволяють проводити безперервне занурення зонда і встановлює методи польових випробувань зондуванням при їх дослідженні для будівництва. Стандарт не поширюється на грунти які містять частки крупніше 10 мм більше 25 % за масою при статичному зондуванні і грунти які містять частки крупніше 10 мм більше 40 % за масою при динамічному зондуванні. 2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ У даному стандарті використане посилання на стандарт: ДСТУ Б В.2.1-6-2000 ГОСТ 30672-99 Грунти. Польові випробування. Загальні положення. 3 ВИЗНАЧЕННЯ Терміни які застосовують у даному стандарті наведені у додатку А. 4 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 4.1 Даний стандарт встановлює такі методи польових випробувань грунтів зондуванням: Дата введения 2002-01-01 1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ Настоящий стандарт распространяется на дисперсные природные техногенные и мерзлые грунты состав и состояние которых позволяют производить непрерывное внедрение зонда и устанавливает методы полевых испытаний зондированием при их исследовании для строительства. Стандарт не распространяется на грунты. содержащие частицы крупнее 10 мм более 25 % по массе при статическом зондировании и грунты содержащие частицы крупнее 10 мм более 40 % по массе при динамическом зондировании. 2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ В настоящем стандарте использована ссылка на стандарт: ГОСТ 30672-99 Грунты. Полевые испытания. Общие положения. 3 ОПРЕДЕЛЕНИЯ Термины применяемые в настоящем стандарте приведены в приложении А. 4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 4.1 Настоящий стандарт устанавливает следующие методы полевых испытаний грунтов зондированием: ДСТУ Б В.2.1-9-2002 ГОСТ 19912-2001 с.2 - статичне зондування; - динамічне зондування. 4.2 Загальні вимоги до польових випробувань грунтів обладнання і приладів підготовки майданчиків для випробувань наведені у ДСТУ Б В.2.1-6. 4.3 Методи польових випробувань грунтів зондуванням застосовують у комплексі з іншими видами інженерно-геологічних робіт або окремо для: - виділення інженерно-геологічних елементів товщини шарів і лінз меж поширення грунтів різних видів і різновидностей ; - - оцінки просторової мінливості складу і властивостей грунтів; - визначення глибини залягання покрівлі скельних і крупноуламкових грунтів; - кількісної оцінки характеристик фізико-ме-ханічних властивостей грунтів густини модуля деформації кута внутрішнього тертя і зчеплення грунтів та ін. ; - визначення ступеня ущільнення і зміцнення грунтів у часі і просторі; - оцінки можливості забивання паль і визначення глибини їх занурення; - визначення даних для розрахунку пальових фундаментів; - вибору місць розташування дослідних майданчиків і глибини проведення польових випробувань а також місць відбирання зразків грунтів для лабораторних випробувань; - контролю якості геотехнічних робіт. 4.4 Зондування грунтів проводять вдавлюванням у грунт зонда при статичному зондуванні забиванням або віброзануренням у грунт зонда при динамічному зондуванні з одночасним вимірюванням безперервно або через задані інтервали за глибиною показників які характеризують опір грунту зануренню зонда. 4.5 Кількісну оцінку характеристик фізи-ко-механічних властивостей грунтів проводять на основі статистичне обгрунтованих залежностей між показниками опору грунту зануренню зонда і результатами визначення характеристик іншими стандартними методами. 4.6 Метод зондування глибина зондування і розташування точок зондування визначають програмою інженерно-геологічних вишукувань. - статическое зондирование; - динамическое зондирование. 4.2 Общие требования к полевым испытаниям грунтов оборудованию и приборам подготовке площадок для испытаний приведены в ГОСТ 30672. 4.3 Методы полевых испытаний грунтов зондированием применяют в комплексе с другими видами инженерно-геологических работ или отдельно для: - выделения инженерно-геологических элементов толщины слоев и линз границ распространения грунтов различных видов и разновидностей ; - оценки пространственной изменчивости состава и свойств грунтов; - определения глубины залегания кровли скальных и крупнообломочных грунтов; - количественной оценки характеристик физико-механических свойств грунтов плотности модуля деформации угла внутреннего трения и сцепления грунтов и др. ; - определения степени уплотнения и упрочнения грунтов во времени и пространстве; - оценки возможности забивки свай и определения глубины их погружения; - определения данных для расчета свайных фундаментов; - выбора мест расположения опытных площадок и глубины проведения полевых испытаний а также мест отбора образцов грунтов для лабораторных испытаний: - контроля качества геотехнических работ. 4.4 Зондирование грунтов производят вдавливанием в грунт зонда при статическом зондировании забивкой или вибропогружением в грунт зонда при динамическом зондировании с одновременным измерением непрерывно или через заданные интервалы по глубине показателей характеризующих сопротивление грунта внедрению зонда. 4.5 Количественную оценку характеристик физико-механических свойств грунтов проводят на основе статистически обоснованных зависимостей между показателями сопротивления грунта внедрению зонда и результатами определения характеристик другими стандартными методами. 4.6 Метод зондирования глубина зондирования и расположение точек зондирования определяют программой инженерно-геологических изысканий. ДСТУ Б В.2.1-9-2002 ГОСТ 19912-2001 с.3 Частина точок зондування повинна бути розташована у безпосередній близькості від гірничих виробок 2 - 5 м з метою одержання даних необхідних для інтерпретації результатів зондування. 4.7 У процесі проведення випробувань зондуванням слід вести журнали випробувань за формами наведеними у додатку Б з доданням автоматичних записів за їх наявності а результати випробувань - оформляти у вигляді графіків зміни параметрів опору грунту зануренню зонда у залежності від глибини зондування. Масштаби графіків допускається змінювати у порівнянні з встановленими даним стандартом при обов'язковому збереженні співвідношення між масштабами вертикальних і горизонтальних координат. Графіки випробувань повинні супроводжуватись інженерно-геологічним розрізом за найближчою до точки зондування гірничою виробкою. 5 СТАТИЧНЕ ЗОНДУВАННЯ 5.1 Суть методу 5.1.1 Випробування грунту методом статичного зондування проводять з допомогою спеціальної установки що забезпечує вдавлювання зонда у грунт. 5.1.2 При статичному зондуванні за даними вимірювання опору грунту під наконечником зонда і на бічній поверхні зонда визначають: - питомий опір грунту під наконечником конусом зонда qc; - загальний опір грунту на бічній поверхні Qs для зонда типу І ; - питомий опір грунту на ділянці бічної поверхні муфті тертя зонда fs для зонда типу II . Примітки: 1 За спеціальним завданням можливе вимірювання перового тиску що виникає у поровій воді при зондуванні з використанням датчиків перового тиску. Датчики встановлюють на конусі зонда п'єзо-конуси або відразу після конуса п'єзо-зонди . 2 При використанні спеціально обладнаних зондів у процесі зондування можуть вимірюватись густина об'ємна вологість і природний гамма-фон грунту з допомогою радіоактивного каротажу температура грунту і електричний опір грунту. Часть точек зондирования должна быть расположена в непосредственной близости от горных выработок 2 - 5 м с целью получения данных необходимых для интерпретации результатов зондирования. 4.7 В процессе проведения испытаний зондированием следует вести журналы испытаний по формам приведенным в приложении Б с приложением автоматических записей при их наличии а результаты испытаний - оформлять в виде графиков изменения параметров сопротивления грунта внедрению зонда в зависимости от глубины зондирования. Масштабы графиков допускается изменять по сравнению с установленными настоящим стандартом при обязательном сохранении соотношения между масштабами вертикальных и горизонтальных координат. Графики испытаний должны сопровождаться инженерно-геологическим разрезом по ближайшей к точке зондирования горной выработке. 5 СТАТИЧЕСКОЕ ЗОНДИРОВАНИЕ 5.1 Сущность метода 5.1.1 Испытание грунта методом статического зондирования проводят с помощью специальной установки обеспечивающей вдавливание зонда в грунт. 5.1.2 При статическом зондировании по данным измерения сопротивления грунта под наконечником зонда и на боковой поверхности зонда определяют: - удельное сопротивление грунта под наконечником конусом зонда qc; - общее сопротивление грунта на боковой поверхности Qs для зонда типа I ; - удельное сопротивление грунта на участке боковой поверхности муфте трения зонда fs для зонда типа II . Примечания: 1 По специальному заданию возможно измерение перового давления возникающего в поровой воде при зондировании с применением датчиков перового давления. Датчики устанавливают на конусе зонда пьезо-конусы или сразу после конуса пьезо-зонды . 2 При использовании специально оборудованных зондов в процессе зондирования могут измеряться плотность объемная влажность и естественный гамма-фон грунта с помощью радиоактивного каротажа температура грунта и электрическое сопротивление грунта. ДСТУ Б В.2.1-9-2002 ГОСТ 19912-2001 с.4 5.2 Обладнання і прилади 5.2.1 До складу установки для випробування грунту статичним зондуванням повинні входити: - зонд набір штанг і конічний наконечник ; - пристрій для вдавлювання та видалення зонда; - опорно-анкерний пристрій; - пристрій для вимірювання навантаження і показників опору грунту. 5.2.2 В залежності від зусиль необхідних для вдавлювання зонда у різних ґрунтових умовах і діапазонів значень вимірюваних показників опору грунту установки підрозділяють відповідно до таблиці 1. 5.2 Оборудование и приборы 5.2.1 В состав установки для испытания грунта статическим зондированием должны входить: - зонд набор штанг и конический наконечник ; - устройство для вдавливания и извлечения зонда; - опорно-анкерное устройство; - устройства для измерения нагрузки и показателей сопротивления грунта. 5.2.2 В зависимости от усилий необходимых для вдавливания зонда в различных грунтовых условиях и диапазонов значений измеряемых показателей сопротивления грунта установки подразделяют в соответствии с таблицей 1 Таблиця 1 Таблица 1 Тип установки Граничне зусилля вдавлювання та видалення зонда кН Предельное усилие вдавливания и извлечения зонда кН Діапазони показників опору грунту Диапазоны показателей сопротивления грунта qc МПа fs кПа Qs кН Легка Легкая До 50 включ. 0 5-10 2-100 0 5-10 Середня Средняя Понад Св. 50 до 100 включ. 1-30 5-200 1-30 Важка Тяжелая Понад Св. 100 1-50 10-500 2-60 5.2.3 У залежності від конструкції наконечника зонди можуть бути таких типів: І - зонд з наконечником з конуса і кожуха; II - зонд з наконечником з конуса і муфти тертя. Схеми конструкцій зондів та їх основні параметри наведені у додатку В. Примітка. Для зонда типу II допускається застосування розширювача розташованого на ближче 1000 мм від конуса. 5.2.4 Періодично але не рідше ніж через 15 точок зондування необхідно перевіряти прямолінійність штанг зонда і ступінь зношення наконечника. Прямолінійність штанг перевіряють шляхом складання ланок у відрізки завдовжки 3 м на рівній поверхні. Відхилення відрізків штанг від прямої лінії не повинно перевищувати 3 мм у будь-якій площині за всією довжиною відрізка що перевіряється. Зменшення висоти конуса наконечника не повинно перевищувати 5 мм а зменшення його діаметра - 0 3 мм. 5.2.3 В зависимости от конструкции наконечника зонды могут быть следующих типов: І - зонд с наконечником из конуса и кожуха; II - зонд с наконечником из конуса и муфты трения. Схемы конструкций зондов и их основные параметры приведены в приложении В. Примечание. Для зонда типа II допускается применение уширителя расположенного не ближе 1000 мм от конуса. 5.2.4 Периодически но не реже чем через 15 точек зондирования необходимо проверять прямолинейность штанг зонда и степень износа наконечника. Прямолинейность штанг проверяют путем сборки звеньев в отрезки длиной 3 м на ровной поверхности. Отклонение отрезков штанг от прямой линии не должно превышать 3 мм в любой плоскости по всей длине проверяемого отрезка. Уменьшение высоты конуса наконечника не должно превышать 5 мм а уменьшение его диаметра - 0 3 мм. ДСТУ Б В.2.1-9-2002 ГОСТ 19912-2001 с.5 5.2.5 Опорно-анкерний пристрій повинен сприймати реактивні зусилля які виникають при вдавлюванні і видаленні зонда. 5.2.6 Основна похибка вимірювальних пристроїв приладів повинна бути не більше: - 5 % - при вимірюванні навантаження яке прикладають; - 10 % - при вимірюванні показників опору грунту але не більше 5 % максимально виміряного значення ; - 1 0 см - при вимірюванні глибини занурення зонда. 5.2.7 Пристрої для вимірювання показників опору грунту зануренню зонда можуть бути механічними або автоматичними. Можливо застосування комбінації цих пристроїв. При цьому передбачають реєстрацію інформації у ході випробування на діаграмній стрічці у блоці пам'яті системи реєстрації та ін. 5.2.8 Вимірювальні пристрої прилади необхідно тарувати згідно з паспортними даними але не рідше ніж через 3 міс. . 5.3 Підготовка до випробування 5.3.1 Підготовку до роботи установки для випробування грунту статичним зондуванням виконують відповідно до вимог інструкції з її експлуатації. 5.3.2 За необхідності перевіряють прямолінійність штанг і ступінь зносу наконечника згідно з 5.2.4. 5.3.3 Відхилення щогли установки від вертикалі не повинно перевищувати 2°. 5.4 Проведення випробування 5.4.1 Статичне зондування слід виконувати шляхом безперевного вдавлювання зонда у грунт дотримуючись порядку операцій передбаченого інструкцією з експлуатації установки. 5.4.2 Перерви у зануренні зонда допускаються тільки для нарощування штанг зонда. 5.4.3 У процесі зондування необхідно здійснювати постійний контроль за вертикальністю занурення зонда. 5.4.4 Показники опору грунту слід реєструвати безперервно або з інтервалами за глибиною занурення зонда не більше 0 2 м. 5.2.5 Опорно-анкерное устройство должно воспринимать реактивные усилия возникающие при вдавливании и извлечении зонда. 5.2.6 Основная погрешность измерительных устройств приборов должна быть не более: - 5 % - при измерении прикладываемой нагрузки; - 10 % -при измерении показателей сопротивления грунта но не более 5 % максимально измеренного значения ; - 1 0 см - при измерении глубины погружения зонда. 5.2.7 Устройства для измерения показателей сопротивления грунта внедрению зонда могут быть механическими или автоматическими. Возможно применение комбинации этих устройств. При этом предусматривают регистрацию информации в ходе испытания на диаграммной ленте в блоке памяти системы регистрации и др. 5.2.8 Измерительные устройства приборы необходимо тарировать в соответствии с паспортными данными но не реже чем через 3 мес. . 5.3 Подготовка к испытанию 5.3.1 Подготовку к работе установки для испытания грунта статическим зондированием выполняют в соответствии с требованиями инструкции по ее эксплуатации. 5.3.2 При необходимости проверяют прямолинейность штанг и степень износа наконечника в соответствии с 5.2.4. 5.3.3 Отклонение мачты установки от вертикали не должно превышать 2°. 5.4 Проведение испытания 5.4.1 Статическое зондирование следует выполнять путем непрерывного вдавливания зонда в грунт соблюдая порядок операций предусмотренный инструкцией по эксплуатации установки. 5.4.2 Перерывы в погружении зонда допускаются только для наращивания штанг зонда. 5.4.3 В процессе зондирования необходимо осуществлять постоянный контроль за вертикальностью погружения зонда. 5.4.4 Показатели сопротивления грунта следует регистрировать непрерывно или с интервалами по глубине погружения зонда не более 0.2 м. ДСТУ Б В.2.1-9-2002 ГОСТ 19912-2001 с.6 5.4.5 Швидкість занурення зонда у грунт повинна бути 1 2 ± 0 3 м/хв. 5.4.6 Випробування закінчують після досягнення заданої глибини занурення зонда або граничних зусиль наведених у таблиці 1. Після закінчення випробування зонд видаляють з грунту а свердловину тампонують. 5.4.7 Реєстрацію показників опору грунту зануренню зонда проводять у журналі випробування додаток Б на діаграмній стрічці або у блоці пам'яті системи реєстрації. 5.5 Обробка результатів За даними вимірювань одержаних у процесі випробування обчислюють значення Qs для зонда типу І qc fs для зонда типу II і будують графіки зміни цих величин за глибиною зондування додаток Г . 6 ДИНАМІЧНЕ ЗОНДУВАННЯ 6.1 Суть методу 6.1.1 Випробування грунту методом динамічного зондування проводять з допомогою спеціальної установки яка забезпечує занурення зонда ударним або ударно-вібраційним способом. 6.1.2 При динамічному зондуванні вимірюють: - глибину занурення зонда h від певного числа ударів молота залоги при ударному зондуванні; - швидкість занурення зонда v при ударно-вібраційному зондуванні. За даними вимірювань обчислюють умовний динамічний опір грунту зануренню зонда pd . 6.2 Обладнання і прилади 6.2.1 До складу установки для випробування грунту динамічним зондуванням повинні входити: - зонд набір штанг і конічний наконечник ; - ударний пристрій для занурення зонда молот або вібромолот ; - опорно-анкерний пристрій рама з напрямними стояками ; - пристрої для вимірювання глибини занурення зонда або швидкості занурення зонда. 5.4.5 Скорость погружения зонда в грунт должна быть 1 2 ± 0 3 м/мин. 5.4.6 Испытание заканчивают после достижения заданной глубины погружения зонда или предельных усилий приведенных в таблице 1. По окончании испытания зонд извлекают из грунта а скважину тампонируют. 5.4.7 Регистрацию показателей сопротивления грунта внедрению зонда производят в журнале испытания приложение Б на диаграммной ленте или в блоке памяти системы регистрации. 5.5 Обработка результатов По данным измерений полученных в процессе испытания вычисляют значения Qs для зонда типа I qc fs для зонда типа II и строят графики изменения этих величин по глубине зондирования приложение Г . 6 ДИНАМИЧЕСКОЕ ЗОНДИРОВАНИЕ 6.1 Сущность метода 6.1.1 Испытание грунта методом динамического зондирования проводят с помощью специальной установки обеспечивающей внедрение зонда ударным или ударно-вибрационным способом. 6.1.2 При динамическом зондировании измеряют: - глубину погружения зонда h от определенного числа ударов молота залога при ударном зондировании; - скорость погружения зонда v при ударно-вибрационном зондировании. По данным измерений вычисляют условное динамическое сопротивление грунта погружению зонда pd . 6.2 Оборудование и приборы 6.2.1 В состав установки для испытания грунта динамическим зондированием должны входить: - зонд набор штанг и конический наконечник ; - ударное устройство для погружения зонда молот или вибромолот ; - опорно-анкерное устройство рама с направляющими стойками ; - устройства для измерения глубины погружения зонда или скорости погружения зонда. ДСТУ Б В.2.1-9-2002 ГОСТ 19912-2001 с.7 6.2.2 У залежності від значень необхідної питомої енергії зондування у різних грунтових умовах і діапазону вимірюваного умовного динамічного опору грунту установки підрозділяють відповідно до таблиці 2. 6.2.2 В зависимости от значений необходимой удельной энергии зондирования в различных грунтовых условиях и диапазона измеряемого условного динамического сопротивления грунта установки подразделяют в соответствии с таблицей 2. Таблиця 2 Таблица 2 Тип установки Питома енергія зондування Удельная энергия зондирования А Н/см Умовний динамічний опір грунту Условное динамическое сопротивление грунта Pd МПа Легка Легкая 280 До 0 7 включ. Середня Средняя 1120 Понад Св. 0 7 до 17 5 включ. Важка Тяжелая 2800 Понад Св. 17 5 Примітка 1. Попереднє визначення умовного динамічного опору грунту для вибору типу установки проводять за фондовими матеріалами даними випробувань у перших точках зондування або за даними буріння. Примечание 1. Предварительное определение условного динамического сопротивления грунта для выбора типа установки производят по фондовым материалам данным испытаний в первых точках зондирования или по данным бурения. Примітка 2. При випробуванні грунтів у стиснених умовах можливе застосування малогабаритних установок за наявності даних порівнювальних випробувань на стандартних установках. Примечание 2. При испытании грунтов в стесненных условиях возможно применение малогабаритных установок при наличии данных сопоставительных испытаний на стандартных установках. 6.2.3 Ударний пристрій повинен відповідати вимогам наведеним у таблиці 3. 6.2.3 Ударное устройство должно отвечать требованиям приведенным в таблице 3. Таблиця 3 Таблица 3 Характеристика обладнання Характеристика оборудования Ударне зондування установкою Ударное зондирование установкой Ударно-вібраційне зондування Ударно-вибрационное зондирование легкою легкой середньою средней важкою тяжелой Маса молота вібромолота кг Масса молота вибромолота кг 30 60 120 350 Висота падіння молота см Высота падения молота см 40 80 100 - Максимальний хід ударної частини см Максимальный ход ударной части см - - - 13 5 Момент маси дебалансів кг см Момент массы дебалансов кг см - - - 200 Частота ударів уд/хв Частота ударов уд/мин 20-50 15-30 15-30 300-1200 6.2.4 Схеми конструкцій зондів та їх основні параметри наведені у додатку В. 6.3 Підготовка до випробування 6.3.1 Підготовку до роботи установки для випробування грунту динамічним зондуванням виконують відповідно до вимог інструкції з її експлуатації. 6.3.2 За необхідності перевіряють прямолінійність штанг і ступінь зношення наконечника згідно з 5.2.4. 6.2.4 Схемы конструкций зондов и их основные параметры приведены в приложении В. 6.3 Подготовка к испытанию 6.3.1 Подготовку к работе установки для испытания грунта динамическим зондированием выполняют в соответствии с требованиями инструкции по ее эксплуатации. 6.3.2 При необходимости проверяют прямолинейность штанг и степень износа наконечника в соответствии с 5.2.4. ДСТУ Б В.2.1-9-2002 ГОСТ 19912-2001 с.8 6.3.3 Відхилення щогли установки від вертикалі не повинно перевищувати 2°. 6.4 Проведення випробування 6.4.1 Динамічне зондування слід виконувати безперервним забиванням зонда у грунт вільно падаючим молотом або вібромолотом дотримуючись порядку операцій передбаченого інструкцією з експлуатації установки. 6.4.2 Перерви у забиванні зонда допускаються тільки для наращування штанг зонда. 6.4.3 При ударному зондуванні слід фіксувати глибину занурення зонда h від певного числа ударів молота залоги а при ударно-вібраційному зондуванні слід проводити автоматичний запис швидкості занурення зонда v. 6.4.4 Число ударів у залозі при ударному зондуванні слід приймати у залежності від складу і стану грунтів у межах 1 - 20 ударів виходячи з глибини занурення зонда за залогу 10-15 см яку визначають з точністю ± 0 5 см. Примітка. За спеціальним завданням допускається фіксувати число ударів при зануренні зонда на певний інтервал глибини наприклад на 10 см . 6.4.5 У процесі зондування необхідно здійснювати постійний контроль за вертикальністю занурення зонда. При нарощуванні ланок колону штанг повертають навколо осі за годинниковою стрілкою з допомогою штангового ключа. Опір повороту штанг що виникає у результаті тертя штанг об грунт при крутильному моменті до 15 кН ? см слід враховувати при обробці результатів випробування за 6.5.2. У випадку значного опору повороту колони штанг при крутильному моменті більше 15 кН ? см викликаного викривленням свердловини зонд виймають із грунту і повторюють випробування у новій точці зондування на відстані 2 - 3 м від старої. 6.4.6 Випробування закінчують після досягнення заданої глибини занурення зонда або у випадку різкого зниження швидкості занурення зонда менше 2 - 3 см за 10 ударів або менше 1 см/с . Після закінчення випробування зонд виймають з грунту а свердловину тампонують. 6.4.7 Реєстрацію результатів випробування проводять у журналі випробування додаток Б або на діаграмній стрічці. 6.3.3 Отклонение мачты установки от вертикали не должно превышать 2°. 6.4 Проведение испытания 6.4.1 Динамическое зондирование следует выполнять непрерывной забивкой зонда в грунт свободно падающим молотом или вибромолотом соблюдая порядок операций предусмотренный инструкцией по эксплуатации установки. 6.4.2 Перерывы в забивке зонда допускаются только для наращивания штанг зонда. 6.4.3 При ударном зондировании следует фиксировать глубину погружения зонда h от определенного числа ударов молота залога а при ударно-вибрационном зондировании следует производить автоматическую запись скорости погружения зонда v. 6.4.4 Число ударов в залоге при ударном зондировании следует принимать в зависимости от состава и состояния грунтов в пределах 1 - 20 ударов исходя из глубины погружения зонда за залог 10 - 15 см определяемой с точностью ±0 5 см. Примечание. По специальному заданию допускается фиксировать число ударов при погружении зонда на определенный интервал глубины например на 10 см . 6.4.5 В процессе зондирования необходимо осуществлять постоянный контроль за вертикальностью погружения зонда. При наращивании звеньев колонну штанг поворачивают вокруг оси по часовой стрелке с помощью штангового ключа. Сопротивление повороту штанг возникающее в результате трения штанг о грунт при крутящем моменте до 15 кН ? см следует учитывать при обработке результатов испытания по 6.5.2. В случае значительного сопротивления повороту колонны штанг при крутящем моменте более 15 кН ? см вызванного искривлением скважины зонд извлекают из грунта и повторяют испытание в новой точке зондирования на расстоянии 2 - 3 м от прежней. 6.4.6 Испытание заканчивают после достижения заданной глубины погружения зонда или в случае резкого уменьшения скорости погружения зонда менее 2 - 3 см за 10 ударов или менее 1 см/с . По окончании испытания зонд извлекают из грунта а скважину тампонируют. 6.4.7 Регистрацию результатов испытания производят в журнале испытания приложение Б или на диаграммной ленте. ДСТУ Б В.2.1-9-2002 ГОСТ 19912-2001 с.9 6.5 Обробка результатів 6.5.1 За даними вимірювань одержаних у процесі випробування обчислюють умовний динамічний опір грунту pd. 6.5.2 При випробуванні ударним способом значення pd МПа визначають за формулою 6.5 Обработка результатов 6.5.1 По данным измерений полученных в процессе испытания вычисляют условное динамическое сопротивление грунта pd. 6.5.2 При испытании ударным способом значение pd МПа определяют по формуле 1 де А - питома енергія зондування Н/см яку визначають за таблицею 2 у залежності від типу установки; К1 - коефіцієнт урахування втрат енергії при ударі молота об ковадло і на пружні деформації штанг який визначають за таблицею 4 у залежності від типу установки і глибини занурення зонда; К2 - коефіцієнт урахування втрат енергії на тертя штанг об грунт який визначають в залежності від зусилля при повороті штанг. При крутильному моменті менше 5 кН ? см К2 = 1; від 5 до 15 кН ? см К2 визначають дослідним шляхом за результатами двох паралельних випробувань ударним зондуванням одне з яких проводять звичайним способом а друге у свердловині що розбурюється інтервалами. За відсутності таких даних допускається для орієнтовних розрахунків приймати значення К2 за додатком Д; п - кількість ударів молота у залозі; h - глибина занурення зонда за залогу см. где А - удельная энергия зондирования Н/см определяемая по таблице 2 в зависимости от типа установки; К1 - коэффициент учета потерь энергии при ударе молота о наковальню и на упругие деформации штанг определяемый по таблице 4 в зависимости от типа установки и глубины погружения зонда; К2 - коэффициент учета потерь энергии на трение штанг о грунт определяемый в зависимости от усилия при повороте штанг. При крутящем моменте менее 5 кН ? см К2 = 1; от 5 до 15 кН ? см К2 определяют опытным путем по результатам двух параллельных испытаний ударным зондированием одно из которых производят обычным способом а другое в разбуриваемой интервалами скважине. При отсутствии таких данных допускается для ориентировочных расчетов принимать значения К2 по приложению Д; п - число ударов молота в залоге; h - глубина погружения зонда за залог см. Таблиця 4 Таблица 4 Глибина занурення зонда Глубина погружения зонда м Коефіцієнт К1 при установці Коэффициент К1 при установке легкій легкой середній средней важкій тяжелой Понад Св. 0 5 до 1 5 включ. 0 49 0 62 0 72 " 1 5 " 4 0 " 0 43 0 56 0 64 " 4 0 " 8 0 " 0 37 0 48 0 57 " 8 0 " 12 0 " 0 32 0 42 0 51 " 12 0 " 16 0 " 0 28 0 37 0 46 " 16 0 " 20 0 " 0 25 0 34 0 42 6.5.3 При випробуванні ударно-вібраційним способом значення pd визначають у відповідності з додатком Е. 6.5.4 За обчисленими значеннями pd будують ступеневий графік зміни умовного динамічного опору грунту за глибиною занурення зонда додаток Ж . На графіку виділяють інтервали на яких осереднюють значення pd. 6.5.3 При испытании ударно-вибрационным способом значение pd определяют в соответствии с приложением Е. 6.5.4 По вычисленным значениям pd строят ступенчатый график изменения условного динамического сопротивления грунта по глубине погружения зонда приложение Ж . На графике выделяют интервалы на которых ос-редняют значения pd. ДСТУ Б В.2.1-9-2002 ГОСТ 19912-2001 с.10 Додаток А обов'язковий Терміни і визначення Статичне зондування - процес занурення зонда в грунт під дією статичного вдавлюючого навантаження із вимірюванням показників опору грунту зануренню зонда. Динамічне зондування - процес занурення зонда у грунт під дією ударного навантаження ударне зондування або ударно-вібраційного навантаження ударно-вібраційне зондування із вимірюванням показників опору грунту зануренню зонда. Кожух - частина наконечника зонда типу І для статичного зондування розташована над конусом. Муфта тертя - частина наконечника зонда типу II для статичного зондування яка розташована над конусом і сприймає опір грунту на бічній поверхні. Питомий опір грунту під наконечником конусом зонда - опір грунту наконечнику конусу зонда при статичному зондуванні віднесений до площі основи наконечника конуса зонда. Питомий опір грунту на ділянці бічної поверхні муфті тертя зонда - опір грунту на ділянці бічної поверхні муфті тертя зонда типу II віднесений до площі бічної поверхні муфти тертя. Опір грунту на бічній поверхні зонда - опір грунту на бічній поверхні штанг зонда типу І. Умовний динамічний опір грунту - опір грунту зануренню зонда при забиванні його падаючим молотом вібромолотом . Залога - число ударів молота після яких проводять вимірювання глибини занурення зонда. Приложение А обязательное Термины и определения Статическое зондирование - процесс погружения зонда в грунт под действием статической вдавливающей нагрузки с измерением показателей сопротивления грунта внедрению зонда. Динамическое зондирование - процесс погружения зонда в грунт под действием ударной нагрузки ударное зондирование или ударно-вибрационной нагрузки ударно-вибрационное зондирование с измерением показателей сопротивления грунта внедрению зонда. Кожух - часть наконечника зонда типа I для статического зондирования расположенная над конусом. Муфта трения - часть наконечника зонда типа II для статического зондирования расположенная над конусом и воспринимающая сопротивление грунта на боковой поверхности. Удельное сопротивление грунта под наконечником конусом зонда - сопротивление грунта наконечнику конусу зонда при статическом зондировании отнесенное к площади основания наконечника конуса зонда. Удельное сопротивление грунта на участке боковой поверхности муфте трения зонда - сопротивление грунта на участке боковой поверхности муфте трения зонда типа II отнесенное к площади боковой поверхности муфты трения. Сопротивление грунта на боковой поверхности зонда - сопротивление грунта на боковой поверхности штанг зонда типа I. Условное динамическое сопротивление грунта - сопротивление грунта погружению зонда при забивке его падающим молотом вибромолотом . Залог - число ударов молота после которых производят измерение глубины погружения зонда. ДСТУ Б В.2.1-9-2002 ГОСТ 19912-2001 с.11 Додаток Б рекомендований ФОРМА ПЕРШОЇ І НАСТУПНОЇ СТОРІНОК ЖУРНАЛІВ ПОЛЬОВИХ ВИПРОБУВАНЬ ГРУНТІВ СТАТИЧНИМ І ДИНАМІЧНИМ ЗОНДУВАННЯМ Приложение Б рекомендуемое ФОРМА ПЕРВОЙ И ПОСЛЕДУЮЩИХ СТРАНИЦ ЖУРНАЛОВ ПОЛЕВЫХ ИСПЫТАНИЙ ГРУНТОВ СТАТИЧЕСКИМ И ДИНАМИЧЕСКИМ ЗОНДИРОВАНИЕМ Форма першої сторінки журналу Форма первой страницы журнала Організація Организация Журнал випробування грунту Журнал испытания грунта методом Об'єкт пункт Объект пункт Споруда Сооружение Дата проведення випробування: початок Дата проведения испытания: начало закінчення окончание Точки зондування № Точки зондирования № Тип установки Тип зонда Вимірювальні пристрої і прилади тип і номер Измерительные устройства и приборы тип и номер ДСТУ Б В.2.1-9-2002 ГОСТ 19912-2001 с.12 Форми наступних сторінок журналу Формы последующих страниц журнала Журнал випробування грунту методом статичного зондування Журнал испытания грунта методом статического зондирования Схема розташування точки Схема расположения точки Точка зондування № Точка зондирования № Дата проведення випробування: початок Дата проведения испытания: начало закінчення окончание Координати точки: Х = Координаты Y = Абсолютна відмітка точки Абсолютная отметка точки м Глибина зондування Глубина зондирования м Відстань до найближчої виробки Расстояние до ближайшей выработки м Глибина занурення зонда Глубина погружения зонда см Опір грунту за показаннями вимірювального приладу Сопротивление грунта по показанием измерительного прибора Питомий опір грунту під наконечником зонда Удельное сопротивле ние грунта под наконеч- ником зонда qc МПа Питомий опір на муфті тертя зонда Удельное сопротивление на муфте трения зонда fs кПа Загальний опір грунту Общее сопротивле- ние грунта Q кН Загальний опір грунту на бічній поверхні зонда Общее сопротивление грунта на боковой поверхности зонда Qs кП Приміт-ка Приме- чание під наконечником под наконеч- ником по бічній поверхні по боковой поверх- ности ДСТУ Б В.2.1-9-2002 ГОСТ 19912-2001 с.13 Журнал випробування грунту методом динамічного зондування Журнал испытания грунта методом динамического зондирования Схема розташування точки Схема расположения точки Точка зондування № Точка зондирования № Дата проведення випробування: початок Дата проведения испытания: начало закінчення окончание Координати точки: Х= Координаты Y= Абсолютна відмітка точки Абсолютная отметка точки м Глибина зондування Глубина зондирования м Відстань до найближчої виробки Расстояние до ближайшей выработки м Глибина занурення зонда Глубина погружения зонда см Число ударів у залозі Число ударов в залоге Глибина занурення зонду за залогу Глубина погружения зонда за залог см Поправочні коефціенти Поправочные коэффициенты Виправлене число ударів у залозі Исправленное число ударов в залоге nК1 К2 Питома енергія зондування Удельная энергия зондирования А Н/см Умовний динамічний опір грунту Условное Динамичес-кое cопротив-ление грунта Pd МПа Примітка Примечание К1 К2 ДСТУ Б В.2.1-9-2002 ГОСТ 19912-2001 с.14 Додаток В обов’язковий Приложение В обязательное а - для статичного зондування для статического зондирования б - для динамічного зондування ударного для динамического зондирования ударного 1 - конус 2 - кожух 3 - штанга 4 - муфта тертя муфта трения Рисунок В.1 - Схема конструкцій зондів Схема конструкций зондов ДСТУ Б В.2.1-9-2002 ГОСТ 19912-2001 с.15 Таблиця B.1 - Основні параметри зондів для статичного зондування Таблица В.1 - Основные параметры зондов для статического зондирования Частини зондів Части зондов Основні параметри зондів Основные параметры зондов Тип І Тип ІІ Конус: кут при вершині конуса град угол при вершине конуса град діаметр основи конуса мм диаметр основания конуса мм 60 35 7 60 35 7 Муфта тертя: Муфта трения: зовнішній діаметр муфти мм наружный диаметр муфты мм довжина муфти мм длина муфты мм - - 35 7 90 0-310 0 Кожух: зовнішній діаметр кожуха знизу мм наружный диаметр кожуха по низу мм довжина кожуха длина кожуха 35 7 74 0 - - Штанги зондів: Штанги зондов: зовнішній діаметр мм наружный диаметр мм довжина ланок м не менше длина звеньев м не менее 36 0 1 0 36 0 1 0 Таблиця В.2 - Основні параметри зондів для динамічного зондування Таблица В.2 - Основные параметры зондов для динамического зондирования Частини зондів Части зондов Основні параметри зондів Основные параметры зондов ударного ударно-вібраційного ударно-вибрационного Конус: кут при вершині конуса град угол при вершине конуса град діаметр основи конуса мм диаметр основания конуса мм 60 74 0 60 100 0 Штанги зондів: Штанги зондов: зовнішній діаметр мм наружный диаметр мм довжина ланок м не менше длина звеньев м не менее 42 0 1 0 62 5 1 5 ДСТУ Б В.2.1-9-2002 ГОСТ 19912-2001 с.16 Додаток Г рекомендований Зразок графічного оформлення результатів випробувань грунту методом статичного зондування Приложение Г рекомендуемое Образец графического оформлення результатов испытания грунта методом статического зондирования а Тип зонда І Масштаб графіків: по вертикалі: для Н 1см – 1м по горизонталі: Масштаб графиков: по вертикали: для Н 1 см - 1 м по горизонтали: для qс 1 см - 2 МПа qс ? 1 МПа ; 1 см - 0 2 МПа qс < 1 МПа для Qs 1 см - 5 кН Рисунок Г.1 - Графік зміни qс і Qs за глибиною занурення зонда Н График изменения qс и Qs по глубине погружения зонда Н ДСТУ Б В.2.1-9-2002 ГОСТ 19912-2001 с.17 б Тип зонда II Масштаб графіків: по вертикалі: для Н 1 см - 1 м по горизонталі: Масштаб графиков: по вертикали: для Н 1 см – 1м по горизонтали: для qс 1 см - 2 МПа qс ? 1 МПа ; 1 см - 0 2 МПа qс < 1 МПа для fs 1 см - 20 кПа Рисунок Г.2 - Графік зміни qс і fs за глибиною занурення зонда Н График изменения qс и fs по глубине погружения зонда Н ДСТУ Б В.2.1-9-2002 ГОСТ 19912-2001 с.18 Додаток Д рекомендований Коефіцієнт К2 урахування втрат енергії на тертя штанг об грунт Приложение Д рекомендуемое Коэффициент К2 учета потерь энергии на трение штанг о грунт Глибина занурення зонда Глубина погружения зонда м Коефіцієнт К2 для грунтів Коэффициент К2 для фунтов піщаних песчаных глинистих глинистых Понад Св. 0 5 до 1 5 включ. 1 00 1 00 " 1 5 " 4 0 " 0 92 0 83 " 4 0 " 8 0 " 0 84 0 75 " 8 0 " 12 0 " 0 76 0 67 " 12 0 " 16 0 " 0 68 0 59 " 16 0 " 20 0 " 0 60 0 50 ДСТУ Б В.2.1-9-2002 ГОСТ 19912-2001 с.19 Додаток Е рекомендований Визначення умовного динамічного опору грунту зануренню зонда при ударно-вібраційному зондуванні Значення pd обчислюють за формулою Приложение Е рекомендуемое Определение условного динамического сопротивления грунта погружению зонда при ударно-вибрационном зондировании Значение pd вычисляют по формуле Е.1 де КЗ - коефіцієнт який враховує втрати енергії при ударно-вібраційному зондуванні; К4 - коефіцієнт який враховує параметри застосованого обладнання; v - швидкість занурення зонда при ударно-вібраційному зондуванні м/с. где КЗ - коэффициент учитывающий потери энергии при ударно-вибрационном зондировании; К4 - коэффициент учитывающий параметры применяемого оборудования; v - скорость погружения зонда при ударно-вибрационном зондировании м/с Глибина занурення зонда Глубина погружения зонда м Коефіцієнт Коэффициент КЗ Понад Св. 0 5 до 1 5 включ. 0 74 " 1 5 " 4 0 " 0 72 " 4 0 " 8 0 " 0 70 " 8 0 " 12 0 " 0 68 " 12 0 " 16 0 " 0 65 " 16 0 " 20 0 " 0 62 Для параметрів обладнання прийнятих у таблиці 3 даного стандарту К4 = 224 ? 103 Н/см. Для параметров оборудования принятых в таблице 3 настоящего стандарта К4 = 224 ? 103 Н/см. ДСТУ Б В.2.1-9-2002 ГОСТ 19912-2001 с.20 Додаток Ж рекомендований Зразок графічного оформлення результатів випробування грунту методом динамічного зондування Графіки змінення п і pd за глибиною занурення зонда Н Масштаб графіків: по вертикалі: для Н 1 см - 1 м по горизонталі: для п 1 см - 100 ударів для pd 1 см - 2 0 МПа Приложение Ж рекомендуемое Образец графического оформления результатов испытания грунта методом динамического зондирования Графики изменения п и pd по глубине погружения зонда Н Масштаб графиков: по вертикали: для Н 1 см - 1 м по горизонтали: для п 1 см - 100 ударов для pd см - 2 0 МПа Рисунок Ж.1 ДСТУ Б В.2.1-9-2002 ГОСТ 19912-2001 с.21 УДК 624.131.385:006.354 МКС 13.080.20 Ж39 Ключові слова: грунти польові випробування статичне зондування динамічне зондування Ключевые слова: грунты полевые испытания статическое зондирование динамическое зондирование Введено: «ИМЦ» г. Киев ул. М. Кривоноса 2а; т/ф. 249-34-04