ВДОП 5.2.00-4.01-95

ВДОП 5.2.00-4.01-95 Положення про організацію роботи по охороні праці на підприємствах і в організаціях мінзв'язку України

НОРМАТИВНИЙ АКТ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ МІНІСТЕРСТВА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ УЗГОДЖЕНО Заступник Голови Держнаглядохоронпраці А.П.Сазонов 1995р. ЗАТВЕРДЖЕНО Наказом Міністерства зв'язку України від 07.07.95 № 99 Положення Про організацію роботи по охороні праці на підприємствах і в організаціях мінзв'язку україни ВДОП 5.2.00.4.01-95 ПЕРЕДМОВА 1. РОЗРОБЛЕНО Українським науково-дослідним Інститутом зв'язку 2. ВНЕСЕНО Управлінням праці та ринкових відносин МІнзв'язку України 3. ВВЕДЕНО Вперше ЗМІСТ Галузь застосування 1. Загальні положення. 2. Обов'язки Міністерства зв'язку України управлінь відділів з питань охороні праці в галузі 3. Обов'язки керівника власника підприємства Міністерства зв'язку України по охороні праці. 4. Обов'язки заступника керівника підприємства об'єднання головного інженера директора за напрямком. 5. Обов'язки керівника служби охорони праці підприємства. 6. Обов'язки головного механіка механіка підприємства або особи на яку покладені ці функції. 7. Обов'язки головною енергетика енергетика підприємства або особи на яку покладені ці функції. 8. Обов'язки головного технолога технолога підприємства або особи на яку покладені ці функції. 9. Обов'язки начальника відділу організації праці та зарплати праці та розвитку ринкових відносин. 10. Обов'язки начальника транспортного відділу або особи на яку покладено відповідальність за експлуатацію транспорту. 11. Обов'язки начальника відділу кадрів та соціальних питань інспектора підприємства організації. 12. Обов'язки головного бухгалтера бухгалтера підприємства 13. Обов'язки начальника відділу матеріально-технічного постачання або особи на яку покладені ці функції. 14. Обов'язки завідуючого медико-санітарною службою підприємства. 15. Обов'язки керівника структурного підрозділу підприємства станції філії цеху дільниці лабораторії відділу служби тощо 16. Обов'язки робітника по виконанню вимог нормативних актів з охорони праці. ПОЛОЖЕННЯ про організацію роботи по охороні праці на підприємствах і в організаціях Міністерства зв'язку України Дата введення 01.09.95р. ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ Положення про організацію роботи по охороні праці на підприємствах і в організаціях Міністерства зв'язку України встановлює єдиний порядок організації і здійснення робіт щодо питань безпеки гігієни праці та виробничого середовища відносин між власником керівником підприємства і працівником з питань охорони праці і поширюється на всі підприємства організації об'єднання і установи надалі - підприємства галузі зв'язку незалежно від форм власності та видів діяльності. 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 1.1. Положення розроблено згідно з Законом України "Про охорону праці" Кодексом законів про працю України та іншими чинними нормативними актами і передбачає впровадження в практику основних принципів державної політики в сфері охорони праці на підприємствах в установах і організаціях зв'язку України. 1.2. Положення встановлює єдину систему організації роботи по охороні праці на підприємствах Міністерства зв'язку України визначає обов'язки посадових та інших осіб по забезпеченню умов праці що відповідають вимогам збереження життя і здоров'я працівників в процесі їх трудової діяльності та пов'язаних з нею. 1.3. Дія Положення поширюється на всі підвідомчі Міністерству зв'язку України підприємства незалежно від їх організаційно-правової структури форми власності та видів діяльності. 1.4. Положення пред'являє до всіх посадових осіб вимоги обов'язкового забезпечення безпеки людини пріоритету життя та здоров'я працівника по відношенню до результатів виробничої діяльності підприємства і затверджує перехід у вирішенні проблем охорони праці від принципу "реагувати на випадок і виправляти положення" до принципу "передбачити випадок і попередити його" 1.5. Організація роботи по охороні праці на підприємства Міністерства зв'язку України покладається на керівника власника який зобов'язаний створити умови праці згідно з законодавством про охорону праці та нести персональну відповідальність за забезпечення умов праці гігієни виробничого середовища та дотримання прав працівників що гарантовані законодавством про охорону праці. 1.6. В структурних підрозділах станціях філіях цехах дільницях відділах і службах підприємств зв'язку робота по забезпеченню безпечних умов праці та дотриманню законодавства про охорону праці покладається на керівника структурного підрозділу який несе персональну відповідальність за забезпечення безпеки праці та її порушення. 1.7. Для практичної роботи по контролю за дотриманням законодавства про охорону праці а також з метою профілактики порушень і виробничого травматизму на підприємствах створюються служби охорони праці в структурних підрозділах вибираються уповноважені трудових колективів з питань охорони праці які діють на основі відповідних нормативних актів. 2. ОБОВ'ЯЗКИ МІНІСТЕРСТВА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ УПРАВЛІНЬ І ВІДДІЛІВ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ В ГАЛУЗІ Загальне керівництво роботою в системі охорони праці в цілому по галузі зв'язку здійснює Адміністрація зв'язку. Постійне керівництво всією організаційною роботою по охороні праці в галузі покладається на службу охорони праці як самостійного відділу який підпорядковано безпосередньо Заступнику Міністра. 2.1. Міністерство зв'язку здійснюючи функцію державного управління охороною праці забезпечує: - впровадження єдиної науково-технічної політики в системі охорони праці; - методичне керівництво діяльністю підприємств галузі по охороні праці; - розробку і реалізацію комплексних заходів по поліпшенню безпеки гігієни праці та виробничого середовища в галузі; - укладання з галузевими профспілками угод з питань поліпшення умов і безпеки праці; - фінансування розробки та перегляду галузевих нормативних актів з охорони праці проведення науково-дослідних і дослідно- конструкторських робіт в системі охорони праці за рахунок галузевого фонду охорони праці інших заходів які передбачені програмами; - контроль надходження коштів на рахунок фонду охорони праці та їх витрачання; - узагальнення практики застосування законодавства в системі охорони праці виявлення передового досвіду і його розповсюдження в галузі. 2.2. Міністерство зв'язку: - здійснює відомчий контроль з питань охорони праці; - проводить вибірковий відомчий контроль стану охорони праці на підприємствах зв'язку. - організує у встановленому порядку навчання і перевірку знань працівниками правил і норм охорони праці що направлені на поліпшення умов праці та запобігання виробничого травматизму. 2.3. Служба охорони праці Міністерства зв'язку виконує функції передбачені галузевим Положенням про службу охорони праці яке розроблено на основі Типового Положення затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 3.08.1993 р. N 73 та цього Положення. 3. ОБОВ'ЯЗКИ КЕРІВНИКА ВЛАСНИКА ПІДПРИЄМСТВА МІНІСТЕРСТВА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ ПО ОХОРОНІ ПРАЦІ Керівник власник підприємства забезпечує функціонування охорони праці як системи правових соціально-економічних організаційно-технічних санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів і засобів які направлені на збереження здоров'я і працездатності людини в процесі праці. Керівник власник в роботі з охорони праці діє на основі законодавства України про охорону праці використовуючи принципи профілактики порушень і економічного стимулювання як пріоритетні важелі управління охороною праці. Керівник власник зобов'язаний: 3.1. Знати законодавство України про охорону праці та забезпечувати його додержання на підприємстві. 3.2. Забезпечувати організацію виробничих процесів експлуатацію обладнання та транспортних засобів виробничих та допоміжних споруд згідно з вимогами безпеки праці а у частині санітарно-гігієнічних умов праці - у межах допустимих рівнів І концентрацій шкідливих факторів. 3.3. Забезпечувати додержання прав працівників які гарантовано законодавством про охорону праці під час укладання трудового договору громадянином і під час його роботи на підприємстві. 3.4. Визначити і внести в посадові інструкції обов'язки з питань охорони праці для головного інженера заступників а також начальників відділів і служб які підпорядковані керівнику власнику безпосередньо. 3.5. Розробляти за участю профспілок і реалізовувати комплексні заходи по досягненню встановлених нормативів з охорони праці використовуючи позитивний досвід. 3.6. Забезпечувати вчасне і якісне виконання вимог Положення про розслідування та облік нещасних випадків професійних захворювань і аварій на виробництві відшкодувати працівнику шкоду від нещасного випадку на виробництві згідно Закону України "Про охорону праці" і колективному договору. 3.7. Організувати роботу комісії по атестації робочих місць в порядку і в терміни що встановлені законодавством. Організувати проведення лабораторних досліджень умов праці. Приймати за підсумками роботи комісії заходи по ліквідації небезпечних і шкідливих виробничих факторів і при необхідності надавати працівникам відповідні пільги і компенсації. 3.8. Організувати розробку нормативних актів про охорону праці підприємства положень правил інструкцій тощо і впроваджувати їх на підприємстві. 3.9. Забезпечити навчання працівників безпечним методам праці та перевірку їх знань згідно з діючим Положенням про навчання інструктажі та перевірку знань працівників з питань охорони праці. 3.10. Організувати забезпечення працівників належними згідно нормам засобами індивідуального і колективного захисту а також милом миючими і знешкоджуючими засобами тощо. Забезпечити належне їх зберігання видачу та догляд за ними. 3.11. Організовувати на кошти підприємства проведення попереднього при вступі на роботу і періодичних медичних оглядів працівників згідно з діючим законодавством. 3.12. Створити на підприємстві фонд охорони праці при використанні якого керуватися Положенням про державний галузеві регіональні фонди охорони праці і фонди охорони праці підприємств а також Інструкцією про порядок перерахування обліку та витрачання цих коштів. 3.13. Забезпечити умови для нормальної роботи служби охорони праці підприємства не допускаючи залучення її працівників до виконання робіт що не входять в їх функціональні обов'язки. 3.14. Забезпечити впровадження та чітке функціонування системи управління охороною праці на підприємстві згідно з Законом України "Про охорону праці". Розглядати щомісячно стан охорони праці в структурних підрозділах підприємства за результатами особистого контролю і за поданням служби охорони праці підприємства заслуховувати окремих керівників підрозділів про проведення ними роботи по покращенню умов праці та зниженню виробничого травматизму про хід виконання програм і планів по охороні праці умов колективного договору. Оцінювати діяльність посадових осіб структурних підрозділів з питань забезпечення ними безпечних і здорових умов праці вживати заходи щодо ліквідації недоліків і економічного стимулювання керівників. 3.15. Забезпечити виконання приписів органів державного нагляду з охорони праці і приписів галузевої служби охорони праці щодо усунення наявних недоліків. 3.16. Забезпечити розроблення цільових перспективних та комплексних заходів з охорони праці. 3.17. Організувати пропаганду безпечних методів праці. 3.18. Організувати своєчасне подання в установленому порядку статистичної звітності з охорони праці. Керівник власник підприємства несе відповідальність за рівень виробничого травматизму і порушення нормативних актів про охорону праці на підприємстві. 4. ОБОВ'ЯЗКИ ЗАСТУПНИКА КЕРІВНИКА ПІДПРИЄМСТВА ОБ'ЄДНАННЯ ГОЛОВНОГО ІНЖЕНЕРА ДИРЕКТОРА ЗА НАПРЯМКОМ Заступник керівника підприємства об'єднання головний інженер директор за напрямком забезпечує проведення робіт з охорони праці передбачених його посадовою інструкцією: 4.1. Керівництво роботою по охороні праці у безпосередньо йому підпорядкованих підрозділах підприємствах . 4.2. Наявність у безпосередньо йому підпорядкованих підрозділах підприємствах необхідної кількості нормативних документів про охорону праці правил інструкцій положень тощо . 4.3. Безпечний стан виробничого обладнання та його експлуатацію з додержанням правил безпеки приймання необхідних заходів з усунення невідповідності обладнання правилам безпеки І ліквідації причин. 4.4. Розглядання проектів будівництва і реконструкції об'єктів зв'язку надання висновків по ним з питань охорони праці. 4.5. Участь в роботі комісій по прийманню до експлуатації нових і реконструйованих виробничих об'єктів експериментальних і дослідних установок вантажопідйомних механізмів компресорів посудин Ідо діють під тиском енергетичних і електричних установок та іншого обладнання підвищеної небезпеки. 4.6. Керівництво розробленням і впровадженням технологічних процесів матеріалів обладнання оснастки інструментів технічної документації що необхідні для безпечного виконання робіт. 4.7. Надання висновків щодо раціоналізаторських пропозицій та винаходів з питань охорони праці. 4.8. Організацію навчання і інструктажів працівників з питань охорони праці у безпосередньо йому підпорядкованих підрозділах підприємствах . 4.9. Контроль виконання наказів і розпоряджень керівника підприємства з питань охорони праці видання необхідних особистих розпоряджень з охорони праці. 4.10. Участь у розробленні Переліку робіт з підвищеною небезпекою на підприємстві і доведення його до керівників безпосередньо йому підпорядкованих підрозділів підприємств . 4.11. Особисту участь у підборі працівників служби охорони праці. Заступник керівника головний інженер директор за напрямком несе відповідальність за рівень виробничого травматизму у безпосередньо підпорядкованих йому підрозділах підприємствах . 5. ОБОВ'ЯЗКИ КЕРІВНИКА СЛУЖБИ ОХОРОНИ ПРАЦІ ПІДПРИЄМСТВА 5 1 Забезпечує вирішення завдань що покладені на службу законодавством про охорону праці міжгалузевими І галузевими нормативними актами з охорони праці та Положенням про службу охорони праці підприємства яке розроблено на основі Типового положення про службу охорони праці затвердженого наказом Держнаглядохо-ронпраці України від 3.08.1993 р. N 73 та цього Положення. 6. ОБОВ'ЯЗКИ ГОЛОВНОГО МЕХАНІКА МЕХАНІКА ПІДПРИЄМСТВА АБО ОСОБИ НА ЯКУ ПОКЛАДЕНІ ЦІ ФУНКЦІЇ 6.1. Забезпечує безпечний стан виробничого обладнання Інструменту та можливість їх експлуатації з додержанням вимог охорони праці. 6.2. Організує своєчасне проведення передбаченого правила-ми технічного огляду вантажопідйомних машин і механізмів посудин що діють під тиском компресорних установок. 6.3. Забезпечує ефективну роботу вентиляційних систем підприємства. 6.4. Забороняє експлуатацію обладнання у випадку невідповідності його вимогам безпеки праці та приймає заходи по ліквідації причин. 6.5. Забезпечує навчання та перевірку знань з питань охорони праці працівників служби головного механіка а також перевірку знань працівників які обслуговують: вантажопідйомні механізми компресори і посудини що діють під тиском. 6.6. Контролює стан охорони праці на підпорядкованих йому виробництвах приймає заходи по ліквідації виявлених недоліків і подає пропозиції про економічне стимулювання діяльності підлеглих посадових осіб. 6.7. Приймає участь у виконанні приписів органів державного нагляду і служби охорони праці підприємства у межах своїх посадових обов'язків. 6 8. Відповідає за рівень виробничого травматизму у межах своїх посадових обов'язків. 7. ОБОВ'ЯЗКИ ГОЛОВНОГО ЕНЕРГЕТИКА ЕНЕРГЕТИКА ПІДПРИЄМСТВ АБО ОСОБИ НА ЯКУ ПОКЛАДЕНІ ЦІ ФУНКЦІЇ 7.1. Забезпечує безпечний стан електричних і теплоенергетичних установок і можливість їх експлуатації згідно з вимогами охорони праці. 7 2. Організує своєчасний технічний огляд парових водогрійних котлів та інших енергоносіїв. 7.3. Забезпечує своєчасну перевірку стану захисного заземлення а також вимірювання опору Ізоляції електроустановок згідно з вимогами правил і інструкцій. Забезпечує виконання заходів по зняттю статичної електрики. 7.4. Організує своєчасне випробовування засобів Індивідуального захисту які використовуються при обслуговуванні електроустановок. 7.5. Приймає участь в розробці інструкцій з охорони праці для працівників які обслуговують електричні та теплоенергетичні установки пристрої . 7.6. Приймає участь в навчанні безпечним методам праці працівників які обслуговують електроустановки парові та водогрійні котли. Приймає участь у роботі комісії по перевірці їх знань з питань охорони праці. 7.7. Приймає участь у виконанні приписів органів державного нагляду і служби охорони праці підприємства у частині своїх посадових обов'язків. 7.8. Забороняє експлуатацію обладнання у випадку невідповідності його вимогам безпеки праці та приймає заходи по ліквідації причин. 7.9. Несе відповідальність за рівень виробничого травматизму у межах своїх посадових обов'язків. 8. ОБОВ'ЯЗКИ ГОЛОВНОГО ТЕХНОЛОГА ТЕХНОЛОГА ПІДПРИЄМСТВА АБО ОСОБИ НА ЯКУ ПОКЛАДЕНІ ЦІ ФУНКЦІЇ 8.1. Забезпечує відповідність технологічних процесів вимогам безпеки праці; розробляє технологічні карти на безпечне виконання робіт. 8.2. Приймає заходи які сприяють поліпшенню і оздоровленню умов праці зниженню рівнів шуму і вібрації запиленості та загазованості повітря робочої зони до рівнів що не перевищують гранич-но допустимі. 8.3 Приймає участь в роботі комісії по проведенню атестації робочих місць за умовами праці. 8.4. Забороняє зупиняє роботу технологічного обладнання процесів у випадках виявлення порушень які являють безпеку для життя і здоров'я працівників Негайно приймає заходи по ліквідації цих порушень і доповідає керівництву підприємства. 8.5. Періодично перевіряє стан умов праці в структурних підрозділах підприємства слідкує за додержанням встановлених технічною документацією технологічних процесів. 8.6. Приймає участь у виконанні приписів органів державного нагляду і служби охорони праці у межах своїх посадових обов'язків. 9. ОБОВ'ЯЗКИ НАЧАЛЬНИКА ВІДДІЛУ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАЦІ ТА ЗАРПЛАТИ ПРАЦІ ТА РОЗВИТКУ РИНКОВИХ ВІДНОСИН 9.1. Організує спільно з керівниками структурних підрозділів і службою охорони праці підприємства атестацію робочих місць на відповідність їх нормативним актам з охорони праці в порядку і терміни установлені законодавством. За результатами атестації подає керівнику власнику підприємства пропозиції про ліквідацію небезпечних і шкідливих виробничих факторів а також встановленню або зняттю відповідних пільг і компенсацій працівникам. 9.2. Розробляє і впроваджує на підприємстві режими праці та відпочинку працівників що відповідають вимогам законодавства. Здійснює контроль за додержанням графіків роботи в підрозділах. 9.3. Організує заходи по підготовці проекту колективного договору і передбачає в ньому забезпечення працівникам соціальних гарантій з охорони праці на рівні не нижче передбаченого законодавством. Контролює виконання умов договору. 9.4. Приймає участь в розробці програм і планів по підвищенню безпеки та поліпшенню умов праці по удосконаленню системи економічного стимулювання з охорони праці. 9.5. Несе відповідальність за невиконання комплексних заходів по охороні праці що передбачені колективним договором. 9.6. Сумісно з відділом кадрів розробляє пропозиції щодо штатної структури служби охорони праці і подає на затвердження керівнику підприємства. 10. ОБОВ'ЯЗКИ НАЧАЛЬНИКА ТРАНСПОРТНОГО ВІДДІЛУ АБО ОСОБИ НА ЯКУ ПОКЛАДЕНО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЕКСПЛУАТАЦІЮ ТРАНСПОРТУ 10.1. Повинен знати кількість І технічний стан усіх транспортних засобів що знаходяться в експлуатації. 10.2. Забезпечує додержання у справному технічному стані пла-ново-попереджувальний ремонт технічне обслуговування і безпечну експлуатацію транспортних засобів 10.3. Здійснює контроль дотримання правил безпеки водіями транспортних засобів наявності посвідчень у водіїв. 10.4. Організує сумісно з медичною службою проведення медичних оглядів водіїв. 10.5. Організує проведення вантажно-розвантажувальних робіт і транспортних операцій із забезпеченням необхідних правил безпеки. 10.6. Розробляє і впроваджує заходи щодо дотримання правил безпеки при експлуатації транспортних засобів у тому числі • розробляє схеми руху транспорту; • улаштовує огорожі шляхів; • забезпечує встановлення дорожних знаків. 10.7. Проводить аналіз виробничого травматизму і нещасних випадків при експлуатації транспортних засоб І розроблення і впровадження заходів з їх запобігання. 10.8. Бере участь у розслідуванні аварій І дорожно-транспортних подій. 10.9. Несе відповідальність за рівень аварій дорожно-транс портних подій і виробничого травматизму у водіїв. 11. ОБОВ'ЯЗКИ НАЧАЛЬНИКА ВІДДІЛУ КАДРІВ ТА СОЦІАЛЬНИХ ПИТАНЬ ІНСПЕКТОРА ПІДПРИЄМСТВА ОРГАНІЗАЦІЇ 11.1. Забезпечує прийом звільнення та переведення на іншу роботу працівників згідно з законодавством України про охорону праці КЗПП. 11.2. Одержує від служби охорони праці підприємства погоджений з органами санепідемнагляду перелік працівників які підлягають періодичному медичному огляду і складає списки такт осіб в виробничих підрозділах. Спільно з медслужбою підприємства чи за договором в медичній установі організує проведення медоглядів. 11.3. Розробляє заходи по підготовці кадрів і підвищенню кваліфікації працівників передбачаючи в них питання з охороні праці. Організує їх виконання. 11.4. Розробляє пропозиції щодо штатної структури служби охорони праці підприємства і подає їх керівнику підприємства. 11.5. Одержує від керівників підрозділів підприємства оформлені контрольні листи і несе відповідальність за їх зберігання. 12. ОБОВ'ЯЗКИ ГОЛОВНОГО БУХГАЛТЕРА БУХГАЛТЕРА ПІДПРИЄМСТВА 12.1. Забезпечує створення фонду охорони праці підприємства відрахунки до державного галузевого регіонального фондів облік і цільове витрачення коштів фонду охорони праці на виконання заходів які забезпечують доведення умов і безпеки праці до нормативних вимог або підвищення існуючого рівня охорони праці на підприємстві згідно з Інструкцією про порядок перерахування обліку та витрачання коштів державного галузевих регіональних фондів охорони праці та фондів охорони праці підприємств затвердженою наказом Держнаглядохоронпраці та Мінфіном України від 25.01.94 р. N4. 12.2. Складає звіт про витрати коштів із фонду охорони праці підприємства в установленому порядку і в установлені терміни. 12.3. Складає і в установлені терміни подає керівнику власнику підприємства звіт про число днів неявок на роботу в зв'язку з тимчасовою непрацездатністю. 12.4. Виплачує штрафи накладені на підприємство згідно Положенню про порядок накладання штрафів на підприємства установи організації за порушення нормативних актів з охорони праці затвердженому Постановою Кабінету Міністрів України від 17.09 1993 р. N 754. Забезпечує відшкодування особам що постраждали від нещасних випадків на виробництві. 12.5. Подає службі охорони праці за її запитом зведення про трудовитрати і фінансування заходів з охорони праці. 12.6. Несе відповідальність за невчасне виконання фінансових операцій пов"язаних з охороною праці а також за невиконання комплексних планів з охорони праці у межах своїх посадових обов'язків. 13. ОБОВ'ЯЗКИ НАЧАЛЬНИКА ВІДДІЛУ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ПОСТАЧАННЯ АБО ОСОБИ НА ЯКУ ПОКЛАДЕНІ ЦІ ФУНКЦІЇ ЗАВІДУЮЧОГО ГОСПОДАРСТВОМ 13.1. Здійснює забезпечення підрозділів підприємства якісними засобами індивідуального і колективного захисту а також милом миючими і знешкоджуючими засобами за встановленими нормами згідно заявкам підрозділів і умовам колективного договору. 13.2. Організує приймання зберігання і облік засобів індивідуального захисту згідно з Інструкцією про порядок забезпечення працівників і службовців спецодягом спецазуттям і іншими засобами індивідуального захисту. 13.3. Забезпечує роботу комісії по перевірці нових спецодягу та спецвзуття та їх списування після закінчення строку використання. Вчасно подає рекламації на неякісні спецодяг та спецвзуття. 13.4. Організує своєчасне прання хімчистку і ремонт спецодягу. 13.5. Забезпечує навчання працівників відділу безпечним методам праці при вантажно-розвантажувальних роботах складуванні зберіганні та транспортуванні вантажів і матеріалів. 13.6. Несе відповідальність за невчасне забезпечення підприємства матеріалами та засобами необхідними для дотримання безпечних умов праці. 14. ОБОВ'ЯЗКИ ЗАВІДУЮЧОГО МЕДИКО-САНІТАРНОЮ СЛУЖБОЮ ПІДПРИЄМСТВА 14.1 Щомісячно особистим обходом перевіряє санітарний стан приміщень І території підприємства. Інформує про результати керівника 14 2 Щоквартально Інформує керівника власника підприємства про стан захворюванності працівників І надає пропозиції по ліквідації факторів які викликають зростання захворюванності. 14.3 Одержує від відділу кадрів екземпляр списку осіб які підлягають періодичному медогляду організує медогляд згідно з графіком який розроблено на підприємстві. 144 Контролює проведення медогляду якщо він проводиться в Інших медустановах за договором. 14.5. Подає в органи МІнздраву України заключний акт про результати періодичного медогляду працівників в поточному році. 15. ОБОВ'ЯЗКИ КЕРІВНИКА СТРУКТУРНОГО ПІДРОЗДІЛУ ПІДПРИЄМСТВА СТАНЦІЇ ФІЛІЇ ЦЕХУ ДІЛЬНИЦІ ЛАБОРАТОРІЇ ВІДДІЛУ СЛУЖБИ ТОЩО Керівник зобов'язаний: 15.1. Знати основи законодавства України про охорону праці. 15.2 Знати перелік робіт з підвищеною небезпекою та робочих місць зі шкідливими умовами праці у підпорядкованому підрозділі. 15.3. Забезпечити права працівників на пільги та компенсації гарантовані законодавством України і умовами колективного договору 15.4. Забезпечити відповідно з діючими нормативами безпечну організацію робочих місць за санітарно-гігієнічними вимогами в межах допустимих рівнів І концентрацій шкідливих факторів. 15.5. Визначити обов'язки з питань охорони праці для підлеглих керівників заступники начальники дільниць в цеху відділень зв"яз-ку змін майстри тощо Внести ці обов'язки в посадові Інструкції. 15.6 Забезпечити своєчасне навчання працівників безпечним методам І прийомам праці та перевірку їх знань Контролювати додержання працівниками правил охорони праці в обсязі виконуваної роботи з метою зменшення профілактики порушень І травмонебезпечних ситуацій шляхом систематичного обходу Огляду робочих місць 15.7. Проводити з підлеглими працівниками заняття з питань охорони праці проводити планові та позачергові Інструктажі з правил безпеки. 15.8. Забезпечити належне утримання виробничих і допоміжних приміщень не допускати захаращенності робочих місць ненормо-ваних проходів і проїздів нерівностей І слизькості підлог виробничих приміщень і закріпленої теріторіі порушень норм освітленості. 15.9. Зупиняти роботу машин і механізмів дія яких небезпечна для життя і здоров'я працюючих І доповідати про ие керівнику власнику підприємства. 15.10. Розробляти інструкції з охорони праці своєчасно переглядати їх забезпечувати інструкціями робочі місця. 15.11. Здійснювати виконання в установлені терміни приписів органів державного нагляду І служби охорони праці підприємства заходів передбачених актами перевірок планами а також наказами та вказівками керівника власника підприємства. 15.12. Своєчасно доводити до працівників підрозділу накази розпорядження рішення вказівки керівника власника підприємства з питань охорони праці. 15.13. Відстороняти від роботи оаб що порушують вимоги Інструкцій з охорони праці а також осіб які не пройшли медогляд в установлений термін. Приймати заходи економічного впливу на порушника і допускати їх до роботи тільки після позачергової перевірки знань. 15.14. Забезпечити своєчасну видачу працівникам установлених нормами спецодягу спецвзуття та Інших засобів Індивідуального захисту а також вилучення їх при звільненні працівника при переведенні на іншу роботу і при закінченні термінів використання . У випадках дострокового зносу не з вини працівника заміняти їх на придатні до використання. 15.15. Негайно повідомляти керівника власника підприємства та керівника служби охорони пращ про кожен нещасний випадок який стався в підрозділі. Приймати участь в роботі комісії по розслідуванню нещасного випадку та в визначенні заходів по ліквідації причин що визвали нещасний випадок. 15.16. Приймати участь в проведенні атестації робочих місць за умовами праці. 15.17. Приймати участь у роботі комісії структурного підрозділу по перевірці знань працівників з питань охорони праці. 15.18. Забезпечити належне утримання і функціонування в підрозділі санітарно-побутових приміщень приміщень громадського харчування та приміщень охорони здоров'я. 15.19. Забезпечити заходи безпеки при проведенні вантажно-розвантажувальних робіт при цьому обов'язково проводити з робітниками цільовий інструктаж. 15.20. Готувати пропозиції до колективного договору з питань охорони праці. Ознайомлювати працівників підрозділу з проектом колективного договору. 15.21. Забезпечити робочі місця плакатами попереджувальними написами знаками безпеки Слідкувати за Тх збереженням і своєчасним поповненням. 15.22. Забезпечити наявність у виробничих і допоміжних приміщеннях засобів пожежогасіння їх справність і вміння робітників користуватися ними. 15.23. Приймати заходи щодо поповнення аптечок першої допомоги медикаментами і приладдям для подачі першої допомоги потерпілому та доставки його в лікувальний заклад. 16. ОБОВ'ЯЗКИ РОБІТНИКА ПО ВИКОНАННЮ ВИМОГ НОРМАТИВНИХ АКТІВ З ОХОРОНИ ПРАЦІ Робітник службовець працівник студент-практикант тощо зобов'язаний: 16.1. Знати і виконувати вимоги інструкцій з охорони праці по професії та окремим видам робіт в обсязі роботи що виконується. Знати свої права і обов'язки в основах законодавства про охорону праці. 16.2. Вміти користуватися засобами індивідуального і колективного захисту. Застосовувати їх обов'язково в процесі роботи. Не виводити засоби захисту з ладу за власним бажанням. 16.3. Знати прийоми надання першої медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків уміти користуватися засобами пожежогасіння. Знати вимоги власної поведінки при аваріях пожежах і евакуаціях. 16.4 Додержуватися обов'язків з охорони праці передбачених колективним договором і правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства. 16.5. Проходити в установленому порядку попередній та періодичні медичні огляди. 16.6. Співробітничати з керівником підрозділу представником власника у справах організації безпечних і здорових умов праці особисто приймати заходи по ліквідації виробничої ситуації яка створює загрозу життю і здоров'ю власному або оточуючих людей навколишньому природному середовищу. 16 7. Негайно повідомляти про небезпеку своєму безпосередньому керівникові або іншій посадовій особі за положенням призначенням . 16.8. Попереджувати та застерігати товаришів по роботі про не-дозволеність порушення правил безпеки при виконанні робіт 16.9. Нести персональну відповідальність за порушення правил безпеки згідно з чинним законодавством.