ВДОП 5.2.00-4.05-97

ВДОП 5.2.00-4.05-97 Положення про порядок навчання, інструктажу і перевірки знань працівників зв'язку з питань охорони праці

НОРМАТИВНИЙ АКТ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ УЗГОДЖЕНО Державним комітетом України по нагляду за охороною праці лист від 28.10.1997р вих. № 10-12/21-Сл ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Державного комітету зв'язку України від 11.12.1997 р. №44 ВДОП 5.2.00-4 Положення про порядок навчання інструктажу і перевірки знань працівників зв'язку з питань охорони праці УЗГОДЖЕНО УОЕ "Укртелеком" лист від 19.09.1997р. вих. № 27-6-102 УЗГОДЖЕНО УОПЗ "Укрпошта" лист від 23.10.1997р.вих. № 23-05-2835   ПЕРЕДМОВА РОЗРОБЛЕНО Українським науково-дослідним Інститутом зв'язку ВНЕСЕНО Державним комітетом зв'язку України ВВЕДЕНО замість "Положення про порядок навчання інструктажу і перевірки знань працівників зв'язку з питань охорони праці" якому було надано чинності наказом Міністерства зв'язку України від 7.07.95 р. № 98 ЗМІСТ 1. Галузь застосування 2. Нормативні посилання 3. Терміни та визначення 4. Загальні положення 5. Навчання з питань охорони праці робітників при прийнятті на роботу і в процесі трудової діяльності 6. Навчання з питань охорони праці при підготовці та перепідготовці робітників 7. Навчання та перевірка знань посадових осіб і спеціалістів з питань охорони праці техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій на виробництві 8. Вивчення основ охорони праці в навчально-виховних закладах Додаток 1. Перелік професій галузі зв'язку працівники яких навчаються І в яких перевіряють знання з питань охорони праці за інструкціями на професію і програмами інструктажів Додаток 2. Перелік професій галузі зв'язку працівники яких повинні попередньо проходити спеціальне навчання і перевірку знань з питань охорони праці і періодично один раз на рік в процесі їх трудової діяльності Додаток 3. Форма протоколу засідання комісії по перевірці знань працівників з питань охорони праці Додаток 4. Форма посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці і допуск до самостійної роботи Додаток 5. Перелік посадових осіб І спеціалістів які до початку виконання своїх обов'язків і періодично один раз на три роки зобов'язані проходити попередню і періодичну перевірку знань з питань охорони праці техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій на виробництві Додаток 6. Перелік категорій посадових осіб навчання яких проводиться в спеціалізованих навчальних закладах Додаток 7. Тематичний план і навчальна програма підготовки посадових осіб і спеціалістів з питань охорони праці Додаток 8. Програма вступного інструктажу з питань охорони праці Додаток 9 Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці Додаток 10. Програма первинного інструктажу на робочому місці Додаток 11. Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці Додаток 12. Перелік робіт з підвищеною небезпекою Додаток 13. Форма наряду-допуску на виконання робіт з підвищеною небезпекою Додаток 14. Форма контрольного листа проходження навчання безпечним методам праці Чинний від 1.01.1998р. 1. Галузь застосування Положення про порядок навчання інструктажу та перевірки знань працівників зв'язку з питань охорони праці далі - Положення розроблене відповідно до Закону України "Про охорону праці" Типового положення про навчання інструктаж і перевірку знань працівників з питань охорони праці затвердженого наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці Держнаглядохоронпраці від 4.04.94 р. N ЗО зі змінами і доповненнями від 23.04.97р. Переліку посадових осіб які зобов'язані проходити попередню і періодичну перевірку знань з питань охорони праці затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 4.10.93 р. N 94 і поширюється на процеси навчання інструктажу та перевірки знань з питань охорони праці працівників учнів і вихованців навчально-виховних закладів зв'язку. Положення встановлює порядок зміст і обсяги навчання з питань охорони праці робітників посадових осіб спеціалістів учнів вихованців студентів галузі зв'язку. Вимоги цього Положення є обов'язковими для виконання всіма підприємствами організаціями об'єднаннями установами навчально-виховними закладами далі - підприємства зв'язку незалежно від форми власності та видів діяльності усіма їх працівниками. На підприємствах на основі ДНАОП 0.00-4 12-94 "Типове положення про навчання інструктаж і перевірку знань працівників з питань охорони праці" та цього Положення з урахуванням специфіки виробництва можуть розроблятися і затверджуватися їх власниками керівниками відповідні положення про навчання інструктаж і перевірку знань працівників з питань охорони праці формуватися плани-графіки проведення цієї роботи в залежності від місцевих умов господарсько-виробничої діяльності. 2. Нормативні посилання № п/п. Позначення нормативного акту Назва   Ким коли затверджено реєстрація в Мінюсті   1       Закон України "Про охорону праці" Постанова Верховної Ради України від 14.10.92 р. №2695-Х11   2   ДНАОП 0.00-4.12-94   Типове положення про навчання інструктаж і перевірку знань працівників з питань охорони праці зі змінами та доповненнями від 23. 04.97р. Держнаглядохоронпраці України накази № 30 від 4.04.94 р. № 109 від 23.04.97 р.; Мінюст України № 95/304 від 12.05.94 р. 3   ДНАОП 0.00-8.01-93   Перелік посадових осіб які зобов'язані проходити попередню і періодичну перевірку знань з питань охорони праці Держнаглядохоронпраці України наказ № 94 від 11.10.93 р.; Мінюст України № 154 від 20.10.94 р.   4       Кодекс законів про працю України   Верховної Ради України 15.12.93 р.   5   ДНАОП 0.03-8.07-94   Перелік важких робіт і робіт з шкідливими і небезпечними умовами праці на яких забороняється застосування праці неповнолітніх МОЗ України наказ № 46 від 31.03.94 р.; Мінюст України № 176/385 від 28.07.94 р.   6   ДНАОП 0.00-8.02-93   Перелік робіт з підвищеною небезпекою   Держнаглядохоронпраці України наказ від 30.11.93 р. № 94; Мінюст України № 196 від 23. 12. 93 р.   3. Терміни та визначення Навчання з питань охорони праці - процес отримання працівником знань та набуття практичних навичок з питань охорони праці за вимогами встановленими законодавчими актами з цього питання нормативно-технічними документами правилами інструкціями дотримання яких забезпечує безпеку працівника під час виконання трудових обов'язків. Теоретичне навчання - процес отримання теоретичних знань стосовно законодавчо-норматибної бази з питань охорони праці. Практичне засвоєння безпечних навиків і прийомів праці стажування - процес набуття практичних навиків щодо виконання трудових обов'язків без порушення вимог охорони праці. Перевірка знань - процес оцінки отриманих знань та придбаних навиків за підсумками теоретичного навчання та практичного засвоєння безпечних навиків і прийомів праці. Допуск до самостійної роботи - письмовий дозвіл керівника підприємства філії структурного підрозділу щодо можливості самостійного виконання працівником трудових обов'язків який надається за умов позитивного результату перевірки знань. Попереднє спеціальне навчання - навчання працівників робочих професій у професійно-технічних навчальних закладах навчально-курсових комбінатах і т. ін. з видачею відповідного документу що надає право працювати за фахом. Інструктаж з питань охорони праці - частина процесу навчання що включає викладення призначеною посадовою особою працівникові вимог безпеки праці передбачених інструкціями за його фахом видами робіт у тому числі разових особисте ознайомлення працівника з інструкціями по охороні праці за його фахом практичний показ працівникові безпечних прийомів праці. Небезпечний виробничий фактор-виробничий фактор вплив якого в певних умовах може призвести до травми або іншого раптового погіршення здоров'я працівника. Шкідливий виробничий фактор - виробничий фактор вплив якого може призвести до погіршення стану здоров'я зниження працездатності працівника. Шкідливі і небезпечні умови і характер праці - умови і характер праці за яких внаслідок порушення санітарних норм і правил можливий вплив небезпечних і шкідливих факторів виробничого середовища у значеннях що перевищують гігієнічні нормативи та психофізіологічні фактори трудової діяльності що викликають функціональні зміни в організмі і можуть призвести до стійкого зниження працездатності або порушення здоров'я працівників. 4. Загальні положення 4.1. Положення спрямоване на реалізацію в галузі зв'язку безперервного навчання з питань охорони праці на принципах послідовності спадкоємності і взаємозв'язку всіх складових навчання у відповідності до чинного законодавства. 4.2. Навчання з питань охорони праці повинно забезпечити формування у працівника: - свідомого відповідального ставлення до питань охорони праці особистої безпеки і безпеки оточуючих; - усвідомлення пріоритету життя і здоров'я працівників по відношенню до результатів виробничої діяльності підприємства як того вимагає Закон України "Про охорону праці"; - рівня освіти з питань охорони праці особистої безпеки та безпеки оточуючих що відповідає вимогам часу. 4.3. Навчання з питань охорони праці є складовою частиною системи управління охороною праці і проводиться з: - працівниками підприємств у процесі трудової діяльності; - учнями вихованцями та студентами навчально-виховних закладів. 4.4. Зміст навчання повинен передбачати вивчення: - питань законодавства про охорону праці; - вимог державних міжгалузевих і галузевих що є чинними у галузі зв'язку та відомчих нормативних документів з охорони праці; - правил пожежної безпеки; - норм виробничої санітарії та гігієни; - правил поведінки при виникненні аварій; - способів надання першої допомоги потерпілим від нещасних випадків. 4.5. Кожний працівник повинен вивчити і знати правила охорони праці в обсязі необхідному і достатньому для виконання трудових обов'язків без порушення вимог і положень. 4.6. Навчання працівників з питань охорони праці повинно проводитися у робочий час з відривом або без відриву від виробництва і передбачає у загальному випадку такі складові у послідовності проведення: - вступний інструктаж; - теоретичне вивчення правил норм і вимог безпеки гігієни праці; - первинний інструктаж на робочому місці; - практичне засвоєння безпечних навиків і прийомів праці стажування ; - перевірку знань з питань охорони праці первинну та періодичну ; - допуск до самостійної роботи; - повторний інструктаж. Додатково за необхідністю з працівниками у процесі трудової діяльності проводяться: - позачергове навчання з питань охорони праці; - позачергова перевірка знань з питань охорони праці; - позаплановий інструктаж; - цільовий інструктаж. 4.7. Особи що працюють за сумісництвом повинні навчатися з питань охорони праці як за основною професією так і за професією що суміщається. 4.8. Перелік професій галузі зв'язку працівники яких навчаються і в яких перевіряються знання з питань охорони праці за інструкціями на професію і програмами інструктажів розробляється службою охорони праці підприємства на підставі Переліку наведеного у Додатку 1 і затверджується власником керівником підприємства за погодженням з державним інспектором по транспорту і зв'язку Держнаглядохоронпраці. До цього Переліку можуть бути додатково віднесені працівники професії яких не пов'язані з обслуговуванням обладнання використанням інструменту зберіганням речовин і матеріалів. 4.9. Для перевірки знань працівників з питань охорони праці повинні утворюватися постійно діючі комісії: - у структурному підрозділі цех дільниця група відділення зв'язку тощо - для перевірки знань робітників структурного підрозділу; - у філії - для перевірки знань посадових осіб і спеціалістів філії а також робітників деяких професій перевірка знань яких вимагає наявності у складі комісії фахівців відсутніх у структурному підрозділі; - на підприємстві у Держкомзв'язку України - для перевірки знань посадових осіб і спеціалістів підприємства Держкомзв'язку. 4.10. У структурних підрозділах філіях і підприємствах з великою чисельністю працівників а також у випадку адміністративно-територіального рознесення виробничого середовища дозволяється утворення кількох постійно діючих комісій по перевірці знань з питань охорони праці. 4.11. Склад постійно діючих комісій по перевірці знань з питань охорони праці встановлюється письмовим розпорядженням керівника структурного підрозділу або наказом по філії підприємству і Держкомзв'язку. 4.12. У складі комісії повинно бути не менше 3-х осіб що у встановленому порядку пройшли навчання та перевірку знань з питань охорони праці у тому числі спеціалісти служби охорони праці та інших служб енерго-механічної технічної юридичної тощо . Головами комісій призначаються заступники керівників власників філій підприємств Держкомзв'язку а також керівники структурних підрозділів та їх заступники. 4.13. У випадку коли працівникам знання яких перевіряються надається кваліфікаційна група з електробезпеки у складі комісій повинна бути хоча б одна особа з необхідною кваліфікаційною групою з електробезпеки. Для цього за необхідністю залучаються спеціалісти інших підприємств галузей які додатково включаються до складу комісії наказом по філії підприємству. 4.14. До складу комісій підприємств Держкомзв'язку залучаються представники органів державного нагляду за охороною праці та відповідних профспілкових органів організацій . При відсутності представників органів державного нагляду за охороною праці та відповідних профспілкових органів після повідомлення їм про термін роботи комісії комісія вважається повноважною. 4.15. Формами перевірки знань повинні бути: - на рівні структурного підрозділу - співбесіда по вимогах законодавства про охорону праці та інструкцій по охороні праці за фахом та видами робіт; для робітників професії яких пов'язані з виконанням робіт з підвищеною небезпекою - іспит за білетами або відповідними програмами із застосуванням обчислювальної техніки; - на рівні філії підприємства Держкомзв'язку - іспит за білетами що містять вимоги законодавства про охорону праці правил безпеки праці протипожежної безпеки електробезпеки виробничої санітарії та гігієни праці відповідно до категорії працівників або відповідними програмами із застосуванням обчислювальної техніки. 4.16. Питання для перевірки знань посадових осіб та спеціалістів філій підприємств Держкомзв'язку розробляються на підставі Програми підготовки посадових осіб і спеціалістів з питань охорони праці Додаток 7 . 4.17. Перелік питань для перевірки знань працівників з охорони праці складають: - у структурному підрозділі - керівник підрозділу за узгодженням із спеціалістом службою охорони праці філії підприємства ; - у філії підприємстві - постійно діючі комісії по перевірці знань з питань охорони праці; перелік узгоджується службою охорони праці філії підприємства і затверджується керівником власником філії підприємства ; - у Держкомзв'язку - постійно діюча комісія по перевірці знань з питань охорони праці; перелік погоджується Держнаглядохоронпраці і затверджується Головою заступником Голови Держкомзв'язку. 4.18. Результати перевірки знань працівників з питань охорони праці з оцінкою "знає" "не знає" фіксуються у "Протоколі засідання комісії по перевірці знань з питань охорони праці" Додаток 3 або у "Журналі реєстрації перевірки знань з питань охорони праці" за формою Протоколу і крім того у Контрольних листах працівників Додаток 14 . 4.19. Працівникам які при перевірці знань з питань охорони праці показали позитивні результати видається під розпис Посвідчення відповідного зразку Додаток 4 про перевірку знань з питань охорони праці і про допуск до самостійної роботи. До Посвідчення можуть додаватися укладки щодо обов'язкових медичних оглядів права виконання спеціальних робіт попереджувальні талони тощо. 4.20. Особи молодші 18 років до самостійної роботи за професіями пов'язаними з виконанням робіт з підвищеною небезпекою передбачених ДНАОП 0.00-8.02-93 "Перелік робіт з підвищеною небезпекою" та Додатком 12 цього Положення або робіт передбачених ДНАОП 0.03-8.07-94 "Перелік важких робіт і робіт з шкідливими і небезпечними умовами праці на яких забороняється застосування праці неповнолітніх" не допускаються. 4.21. При незадовільному результаті повторна перевірка знань працівників призначається протягом одного місяця. При незадовільному результаті повторної перевірки знань забезпечується працевлаштування працівників згідно з ст. 40 49-2 Кодексу законів про працю України. 4.22. Працівники що мають перерву в роботі за професією більше одного року проходять навчання і перевірку знань з питань охорони праці до початку самостійної роботи після перерви на загальних підставах. 4.23. Допуск до роботи працівників які не пройшли навчання і перевірку знань з питань охорони праці забороняється. 4.24. Позачергова перевірка знань працівників з питань охорони праці проводиться: а при впровадженні введених вперше або суттєво переглянутих нормативних актів що містять питання охорони праці; б при введенні в експлуатацію нового обладнання чи впровадженні нових технологічних процесів; в при переведенні працівників на іншу роботу виконання якої вимагає додаткових знань з питань охорони праці; г за вимогою керівників посадових осіб спеціалістів з охорони праці якщо виявлено незнання або порушення працівниками вимог охорони праці; д після вилучення у працівників попереджувального талону № 3 з Посвідчення. Перед позачерговою перевіркою знань відповідно до підпунктів "а" "б" "в" може бути проведено позачергове навчання працівників. 4.25. Проходження працівниками навчання з питань охорони праці при прийомі на роботу реєструється у Контрольних листах працівників. Контроль за своєчасним і правильним оформленням Контрольних листів покладається на відділ кадрів спеціаліста по кадрах . Видання і повернення Контрольних листів фіксується у спеціальному журналі довільної форми. Контрольні листи зберігаються у відділі кадрів у спеціаліста по кадрах у тому числі Контрольні листи посадових осіб і спеціалістів - у їх особистих справах. 4.26. Проведення інструктажів реєструється у Журналах реєстрації інструктажів з питань охорони праці. Журнали реєстрації інструктажів повинні бути пронумеровані прошнуровані та скріплені печаткою. 4.27. Відповідальність за організацію навчання з питань охорони праці покладається на керівника власника структурного підрозділу філії підприємства. 5. Навчання з питань охорони праці робітників при прийнятті на роботу і в процесі трудової діяльності 5.1. Навчання робітників з питань охорони праці на підприємствах організовують керівники структурних підрозділів. 5.2. Навчання з питань охорони праці робітників після прийняття на роботу складається з: - вступного інструктажу; - теоретичного вивчення правил норм і вимог безпеки гігієни праці за необхідністю попередньої підготовки або перепідготовки ; - первинного інструктажу на робочому місці; - практичного засвоєння безпечних навиків І прийомів праці стажування ; - перевірки знань з питань охорони праці первинної ; - допуску до самостійної роботи. 5.3. У процесі трудової діяльності до навчання додатково включається: - періодична перевірка знань; - позачергове навчання; - позачергова перевірка знань; - повторний інструктаж; - позаплановий інструктаж; - цільовий інструктаж. 5.4. Вступний інструктаж 5.4.1. Вступний інструктаж з питань охорони праці проводиться з усіма особами визначеними у п. 4.3. 5.4.2. Вступний інструктаж з робітниками підприємства а також з учнями навчально-виховних закладів що прибули на підприємство для проходження виробничої практики проводить спеціаліст з охорони праці підприємства а з учнями у навчально-виховних закладах - викладач або особа на яку ці обов'язки покладені наказом по закладу. 5.4.3. Вступний інструктаж проводиться за програмою що розробляється службою спеціалістом охорони праці з урахуванням особливостей виробництва. Програма та протяжність проведення інструктажу затверджується керівником власником підприємства навчально-виховного закладу . Орієнтовний перелік питань програми вступного інструктажу наведений у Додатку 8. 5.4.4. Проведення вступного інструктажу з робітниками підприємства реєструється у Журналі реєстраціЇ вступного інструктажу Додаток 9 і у Контрольних листах працівників. Проведення вступного інструктажу з учнями вихованцями реєструється у Журналі обліку навчальної роботи. 5.5. Теоретичне вивчення правил нормі вимог безпеки гігієни праці проводиться у відповідності до розділу 6 цього Положення. 5.6. Первинний інструктаж на робочому місці 5.6.1. Первинний інструктаж на робочому місці проводиться до початку роботи з: - робітниками щойно прийнятими постійно чи тимчасово на підприємство; - робітниками підприємства переведеними з одного цеху виробництва в інший; - робітниками які будуть виконувати нову для них роботу; - робітниками інших підприємств що знаходяться у відрядженні і беруть безпосередню участь у виробничому процесі на підприємстві до якого вони відряджені; - студентами учнями та вихованцями у навчальному закладі перед вивченням кожної нової теми під час проведення трудового і професійного навчання в учбових лабораторіях класах майстернях на дільницях. - студентами учнями та вихованцями які прибули на підприємство на виробничу практику перед виконанням ними нових видів робіт. 5.6.2. Первинний інструктаж проводиться індивідуально або з групою осіб спільного фаху за програмою складеною з урахуванням вимог відповідних інструкцій з охорони праці для професій та видів робіт Інших нормативних актів про охорону праці технічної документації. Програма первинного інструктажу орієнтовний перелік питань наведено у Додатку 10 розробляється керівником структурного підрозділу цеху дільниці лабораторії майстерні тощо узгоджується службою спеціалістом охорони праці і затверджується керівником заступником керівника підприємства навчального закладу . Протяжність проведення первинного інструктажу за часом не регламентується. 5.6.3. Проведення первинного інструктажу реєструється у Журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці Додаток 11 та у Контрольних листах робітників. 5.7. Практичне засвоєння безпечних навиків і прийомів праці стажування 5.7.1. Усі робітники утому числі випускники професійно-навчальних закладів навчально-курсових комбінатів та інших учбових закладів після первинного інструктажу на робочому місці у залежності від характеру і специфіки роботи кваліфікації повинні пройти курс практичного засвоєння безпечних навиків і прийомів праці на робочому місці стажування : - для робіт з підвищеною небезпекою - протягом 5-15 змін; - для Інших робіт - протягом 2 - 10 змін. 5.7.2. Практичне засвоєння безпечних навиків і прийомів праці стажування проводиться одночасно з виконанням трудових обов'язків але під безпосереднім керівництвом і наглядом досвідчених кеаліфікованих робітників або спеціалістів що призначаються розпорядженням керівника структурного підрозділу. Посади і прізвища цих осіб записуються у Контрольних листах робітників. 5.7.3. Проходження курсу практичного засвоєння безпечних навиків і прийомів праці на робочому місці стажування реєструється у Контрольних листах робітників. 5.7.4. Від проходження курсу практичного засвоєння безпечних навиків і прийомів праці на робочому місці стажування можуть звільнятися робітники зазначені у п. 4.8 а також робітники що переміщуються з одного цеху в інший або на інше робоче місце де характер їх роботи та тип обладнання на якому вони будуть працювати не змінюються. У такому випадку у відповідних графах Журналу реєстрації інструктажів і Контрольних листів робітників робиться запис "Не потрібно". 5.8. Перевірка знань з питань охорони праці робітників 5.8.1. Перевірка знань з питань охорони праці робітників первинна за підсумками вивчення вимог інструкцій за фахом та видами робіт а також практичного засвоєння безпечних навиків і прийомів праці на робочому місці проводиться комісією структурного підрозділу філії відповідно до пп. 4.12 4.13 4.15 4.18. 5.8.2. При незадовільному результаті перевірки знань з питань охорони праці повторна перевірка призначається протягом 5-10 робочих змін. 5.8.3. При незадовільному результаті повторної перевірки знань з питань охорони праці забезпечується працевлаштування робітників згідно з ст. 40 49-2 Кодексу законів про працю України. 5.9. Допуск до самостійної роботи 5.9.1. Допуск робітників до самостійної роботи при задовільному результаті перевірки знань з питань охорони праці здійснює особисто керівник підприємства філії структурного підрозділу . Допуск оформляється його підписом у Контрольних листах працівників і Журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці наказом по підприємству філії . 5.9.2. Робітникам крім зазначених у п. 4.8 під розпис видається Посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці та про допуск до самостійної роботи за професією або видами робіт що виконуються. 5.9.3. Керівник підприємства зобов'язаний видати робітникам примірники інструкцій з охорони праці за їх професіями видами робіт що виконуються вивісити ці інструкції на робочих місцях робітників. 5.10. Періодична перевірка знань з питань охорони праці Робітники що виконують роботи з підвищеною небезпекою див. п 4.20 або ж такі де необхідний професійний відбір незалежно від рівня їх підготовки та кваліфікації в процесі трудової діяльності періодично один раз на рік проходять перевірку знань з питань охорони праці відповідно до пп. 4.15 4.18. 5.11. Позачергове навчання та позачергова перевірка знань 5.11.1. Позачергове навчання робітників може проводитися згідно з рішенням власника керівника підприємства при; - впровадженні введених вперше або суттєво переглянутих нормативних актів що містять питання охорони праці; - введенні в експлуатацію нового обладнання чи впровадженні нових технологічних процесів; - переведенні на іншу роботу виконання якої вимагає додаткових знань з питань охорони праці. 5.11.2. Обсяг і зміст позачергового навчання визначається керівником структурного підрозділу за погодженням із спеціалістом з охорони праці 5.11.3. Позачергова перевірка знань з питань охорони праці проводиться з причин визначених у п. 4.24; порядок проведення - відповідно до пп. 4.15 4.17 4.18. 5.12. Повторний інструктаж з питань охорони праці 5.12.1. Повторний інструктаж з питань охорони праці проводиться з метою нагадування робітникам обов'язків з охорони праці та поглиблення їхніх знань щодо вимог інструкцій по охороні праці за професіями та видами робіт. 5.12.2. Повторний інструктаж з питань охорони праці проводиться за програмою первинного інструктажу на робочому місці з усіма робітниками крім визначених у п. 4.8: - з робітниками визначеними у п. 5.10 - 1 раз на 3 місяці; - з іншими робітниками - 1 раз на півріччя. 5.12.3. Проведення повторного інструктажу з питань охорони пра-ці реєструється у Журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці 5.13. Позаплановий інструктаж з питань охорони праці 5.13.1. Позаплановий інструктаж з питань охорони праці проводиться: - при впровадженні введених вперше або суттєво переглянути нормативних актів з питань охорони праці; - при введенні в експлуатацію нового обладнання чи впроваджен ні нових технологічних процесів; - при порушенні робітниками вимог інструкцій по охороні праці може призвести до нещасного випадку; - за вимогою керівників посадових осіб спеціалістів з охороні праці якщо виявлено незнання або порушення працівниками вимог охорони праці; - при вилученні у робітників попереджувального талона № 3 із Посвідчення; - у разі перерви у роботі більше ЗО днів - для робітників зазначе-них у п. 5.10 і більше 60 днів - для решти робітників; - при нещасному випадку на підприємстві; - за вказівкою вищої галузевої організації Держнаглядохоронлра ці органів державної влади; - при зміні умов праці виникненні додаткових небезпечних факторів 5.13.2. Обсяг і зміст інструктажу визначаються керівником посадовою особою що його проводить у кожному окремому випадку залежно від причин та обставин що викликали необхідність його проведення. Протяжність інструктажу за часом не регламентується 5.13.3. Проведення позапланового інструктажу з питань охорони; праці реєструється у Журналі реєстрації інструктажів з питань охорони; праці. 5.14. Цільовий інструктаж з питань охорони праці 5.14.1. Цільовий інструктаж з питань охорони праці проводиться: а з робітниками при: - виконанні разових робіт що не пов'язані з безпосередніми обов'язками за фахом навантаження розвантаження разові роботи за межами підприємства цеху станції вузла тощо ; - ліквідації аварії стихійного лиха; - проведенні робіт що оформляються нарядом-допуском Додаток 13 або розпорядженням; - екскурсіях на підприємство; б з учнями та вихованцями при організації масових заходів екскурсії походи спортивні заходи тощо ; в з водіями що вперше в'їжджають на територію підприємства. 5.14.2. Протяжність проведення цільового інструктажу не обмежується в часі. Цільовий інструктаж є чинним лише на один вид робіт заходів процес операцію протягом однієї робочої зміни. 5.14.3. Проведення цільового Інструктажу з питань охорони праці реєструється у Журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці або у наряді-допуску. 5.14.4. Цільовий інструктаж з водіями що вперше в'їжджають на територію підприємства проводить посадова особа інженерно-технічного складу на яку ці обов'язки покладені наказом по підприємству. інструктаж проводиться за програмою розробленою цією особою узгодженою спеціалістом службою охорони праці і затвердженою керівником підприємства. Інструктаж проводиться у приміщенні обладнаному схемою руху транспортних засобів по території підприємства і розміщеному поблизу від прохідної підприємства. Проведення інструктажу реєструється у Журналі довільної форми що зберігається на прохідній підприємства. 6. Навчання з питань охорони праці при підготовці та перепідготовці робітників 6.1.Підготовка та перепідготовк аробітників для виконанн робіт з підвищеною небезпекою проводиться тільки у спеціалізованих навчальних закладах які мають ліцензію Держнаглядохоронпраці на цей вид діяльності. Навчання закінчується перевіркою знань з питань охоронипраці та отриманням працівниками відповідного документу на право роботи за професією. 6.2. Підготовка перепідготовка підвищення кваліфікації робітників для виконання робіт що не відносяться до робіт з підвищеною небезпе-кою проводяться безпосередньо на підприємстві або у навчальних закладах за рішенням керівника підприємства . 6.3. Підготовку перепідготовку підвищення кваліфікації робітників безпосередньо на підприємстві організовують працівники або спеціаліст ти яким ця робота доручена. 6.4. Навчальні програми для навчання робітників з питань охорони праці передбачають теоретичне та практичне виробниче навчання. 6.5. Теоретичне навчання передбачає вивчення спеціальної навчальної дисципліни "Охорона праці" в обсязі не менше 20 годин а також відповідних розділів з технології виробництва конструювання обладнання та ін. 6.6.Навчання робітників на підприємстві проводиться безпосередньо в навчально-курсових комбінатах на створених за наказом власника керівника курсах семінарах тощо. 6.7.До проведення навчання робітників на підприємстві залучаються відповідні спеціалісти підприємства або сторонніх організацій що у встановленому порядку пройшли навчання з питань охорони праці у навчальних закладах. 6.8. Перевірка знань з питань охорони праці при підготовці пере-підготовці підвищенні кваліфікації робітників безпосередньо на підприемстві проводиться комісією підприємства відповідно до п.п. 4.15 4.18 4.19. 7. Навчання та перевірка знань посадових осіб і спеціалістів з питань охорони праці техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій на виробництві 7.1. Посадові особи та спеціалісти зв'язку додаток 5 розроблений відповідно до ДНАОП 0.00-8.01-93} до початку виконання своїх обов'язків і в процесі трудової діяльності періодично один раз на три роки згідно з наказом керівника відповідного підприємства проходять навчання і перевірку знань з питань охорони праці техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій на виробництві. 7.2. У посадових осіб і спеціалістів перевіряються знання тих нормативних актів про охорону праці виконання яких входить до їх службових посадових обов'язків. 7.3. Порядок навчання терміни протяжність перевірка знань відповідальність посадових осіб і спеціалістів за організацію та проведення навчання визначаються наказом власника керівника підприємства зв'язку. 7.4. Навчання з питань охорони праці техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій на виробництві посадових осіб та спеціалістів Додаток 5 проводиться у навчальних закладах котрі після перевірки їх мате-ріальної бази програмно-методичного забезпечення та знань викладачів з питань охорони праці техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій на виробництві наглядовими органами за охороною праці одержали від Держнаглядохоронпраці дозвіл на проведення цієї роботи Додаток 6 . Інші посадові особи і спеціалісти можуть проходити навчання безпосередньо на підприємстві 7.5. Тематичний план і програма підготовки посадових осіб і спеціалістів з питань охорони праці техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій на виробництві наведені у Додатку 7. 7.6. Посадові особи спеціалісти малих підприємств де немає можливості провести навчання та утворити комісію по перевірці знань з питань охорони праці а також спеціалісти зайняті індивідуальною трудовою діяльністю проходять навчання у відповідних місцевих навчальних закладах або на близьких за профілем виробництва підприємствах а перевірку знань з питань охорони праці техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій на виробництві - в комісіях при місцевих органах державної виконавчої влади або при місцевих органах Держнаглядохоронпраці. 7.7. Працівники які показали незадовільні знання зобов'язані на протязі одного місяця пройти повторну перевірку знань з питань охорони праці. Особам які і при повторній перевірці знань показали незадовільні результати забезпечується працевлаштування згідно зет. 40 49-2 Кодексу законів про працю України. 7.8. Посадові особи і спеціалісти повинні до початку самостійного виконання посадових обов'язків пройти безпосередньо на підприємств навчання з питань охорони праці техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій на виробництві що складається з: - вступного інструктажу; - ознайомлення з виробничим середовищем виробничими процесами - вивчення додатково до п. 7.4 законодавства і нормативних документів з питань охорони праці техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій на виробництві у межах своїх посадових обов'язків; - первинної перевірки знань з питань охорони праці техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій на виробництві; - допуску до самостійної роботи 7.9. Вступний інструктаж 7.9.1. Вступний інструктаж проводять: - з керівниками заступниками керівників спеціалістами підприємств - керівники служб охорони праці; - з керівниками заступниками керівників спеціалістами структурних підрозділів філій - спеціалісти з охорони праці або особи на які ці функції покладено за наказом. 7.9.2. Вступний інструктаж проводиться за окремою програмою орієнтовний перелік питань наведено у Додатку 8 доповненою залежно від рівня вимог до посадових осіб і спеціалістів що інструктуються. 7.9.3. Проведення вступного інструктажу реєструється у Журналі реєстрації вступного інструктажу та у Контрольних листах посадових осіб і спеціалістів. 7.10. Ознайомлення з виробничим середовищем виробничими процесами 7.10.1. Посадові особи та спеціалісти повинні бути ознайомлені безпосереднім керівником з: - станом умов праці на підприємстві; - станом і порядком забезпечення засобами індивідуального захисту працівників від впливу шкідливих та небезпечних факторів; - рівнем виробничого травматизму та профзахворювання; - посадовими власними обов'язками з питань охорони праці техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій на виробництві; - плановими заходами щодо поліпшення умов праці; - необхідними нормативними документами з питань охорони праці техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій на виробництві. 7.10.2. До посадових осіб і спеціалістів повинен бути також доведений перелік питань відповідно до п. 4.17. 7.11. Вивчення законодавства і нормативних документів з питань охорони праці техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій на виробництві згідно з тематичним планом і програмою підготовки у межах своїх посадових обов'язків посадові особи і спеціалісти здійснюють самостійно або власник керівник підприємства організовує навчання посадових осіб і спеціалістів з цих питань. 7.12. Перевірка знань з питань охорони праці техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій на виробництві 7.12.1. Протягом одного місяця з дня проведення вступного інструктажу посадові особи і спеціалісти повинні пройти перевірку знань з питань охорони праці техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій на виробництві комісією відповідно до п. 4.9. 7.12.2. Перевірка знань проводиться відповідно до п.п. 4.12-4.15 4.18. 7.13. Допуск до самостійної роботи 7.13.1. При задовільному результаті перевірки знань з питань охорони праці техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій на виробництві посадова особа чи спеціаліст допускається до самостійної роботи з видачею Посвідчення встановленої форми про перевірку знань з питань охорони праці і про допуск до самостійної роботи. 7.13.2. Допуск здійснює безпосередній керівник посадової особи чи спеціаліста. Допуск оформляється його підписом у Контрольному листі посадової особи чи спеціаліста наказом по підприємству філії . 7.14. Періодична перевірка знань з питань охорони праці техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій на виробництві проводиться відповідно до п п 4 12-4 14 4 18 7.15. Позачергова перевірка знань посадових осіб і спеціалістів з питань охорони праці техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій на виробництві проводиться з таких причин: - при впровадженні розроблених вперше або суттєво переглянутих нормативних актів з питань охорони праці - при введенні в експлуатацію нового обладнання чи впровадженні нових технологічних процесів - при переведенні на іншу роботу чи призначенні на іншу поса що потребує додаткових знань з питань охорони праці техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій на виробництві - за вимогою працівника органу державного нагляду за охороною праці вищої господарської організації а також місцевого органу державної виконавчої влади якщо виявлено незнання або порушення посадовою особою чи спеціалістом нормативних актів про охорону праці - згідно з рішенням безпосереднього керівника посадової особи спеціаліста за поданням служби охорони праці підприємства 7 16 Посадові особи і спеціалісти Додаток 5 підприємств де сталася техногенна аварія катастрофа груповий нещасний випадок або нещасний випадок зі смертельним наслідком за вимогою комісії по розслідуванню чи органу державного нагляду за охороною праці проходять позачергове навчання та перевірку знань з питань охорони праці техно-генної безпеки та надзвичайних ситуацій на виробництві відповідно до п 7 4 8. Вивчення основ охорони праці в навчально-виховних закладах 8.1. Вивчення основ охорони праці проводиться в навчально-виховних закладах системи галузевої осв'ти за програмами що розробляються і затверджуються Міністерством освіти за погодженням з Держнаглядохоронпраці 8.2.Професійні навчально-виховні заклади формують у майбуті їх працівників знання навички по безпеці праці відповідне уявлення про збереження життя і здоров'я людей на виробництві При цьому особливе місце відводиться навчанню професіям що пов'язані з роботою в небезпечних та шкідливих умовах 8.3. Студенти технічних вищих і середніх навчальних закладів вивчають дисципліни "Безпека життєдіяльності" і "Охорона праці" а також відповідні розділи з охорони праці в спеціальних дисциплінах 8.4. Дипломні проекти та курсові роботи студентів технічних вищих І середніх навчальних закладів факультетів повинні вміщувати питання охорони праці Відповідальність за це покладається на викладачів та керівників дипломних проектів Формою контролю знань студентів після закінчення вивчення курсу з охорони праці є іспити 8.5. Поза навчальною програмою до початку колективної трудової діяльності студентські загони табори праці та відпочинку виробничі учнівські бригади тощо студенти учні та вихованці вивчають основи законодавства про працю та необхідні нормативні акти з охорони праці в своїх навчально-виховних закладах 8.6. Навчання студентів І учнів з питань охорони праці стосовно конкретних робіт проводиться на підприємствах де ці роботи виконуються за програмами розробленими цими підприємствами 8.7.З студентами та учнями які прибули на виробничу практику на підприємстві проводиться навчання у обсязі вступного інструктажу пепвинного інструктажу на робочому місці та практичного засвоєння безпечних навиків та прийомів праці на робочому місці стажування 8.8. Відповідальність за виконання програм використання у повному обсязі відведеного для цього навчального часу якість навчання студентів учнів та вихованців з питань охорони праці несуть керівники навчально-виховних закладів Додаток 1 ПЕРЕЛІК професій галузі зв'язку працівники яких навчаються і в яких перевіряють знання з питань охорони праці за інструкціями на професію і програмами інструктажів 1. Телефоністи телеграфісти оператори зв'язку що не суміщають свою роботу з обслуговуванням іншого обладнання. 2. Оператори обчислювальних центрів оператори персональних ЕОМ. 3. Друкарки. 4. Працівники постачання. 5. Вантажники що супроводжують вантажі. 6. Робітники що зайняті розбиранням та ремонтом мішкотари. 7. Продавці непродовольчих товарів. 8. Прибиральники виробничих приміщень територій вулиць . 9. Касири. 10. Бухгалтери. 11. Економісти. 12. Посадові особи і спеціалісти виконання посадових обов'язків якими не пов'язане з прийняттям рішень стосовно охорони праці. Примітка. Навчання і перевірка знань з питань охорони праці працівників вищеназваних професій проводяться за інструкціями по охороні праці на професію або вид роботи і програмами інструктажів з охорони праці; - вступного і первинного - до початку трудової діяльності; - повторного - періодично один раз на півроку; - позапланового і цільового - за обставинами. Додаток 2 ПЕРЕЛІК професій галузі зв'язку працівники яких повинні попередньо проходити спеціальне навчання і перевірку знань з питань охорони праці і періодично один раз на рік в процесі їх трудової діяльності 1. Працівники що безпосередньо обслуговують пристрої електроживлення лінійне і станційне обладнання зв'язку або виконують будівельно-монтажні ремонтні налагоджувальні і профілактичні роботи на цьому обладнанні і пристроях а також працівники що оформляють розпорядження на ці роботи і які керують проведенням їх виконроби майстри електромеханіки дільничні механіки електромонтери монтажники зв'язку машиністи мотористи електростанцій з двигунами внутрішнього згорання тощо . 2. Начальники поштових вагонів та їх заступники. 3. Провідники-електромонтери поштових вагонів. 4. Працівники що виконують обмін і перевезення пошти всіма видами транспорту а також працівники що суміщають цю роботу з керуванням і обслуговуванням транспорту. 5. Листоноші праця яких пов'язана з керуванням транспортом та листоноші що здійснюють доставку пенсій та грошових переказів. 6. Експедитори друку і спецзв'язку. 7. Механіки з ремонту і технічного обслуговування механізмів та устаткування поштового зв'язку 8. Телефоністи телеграфісти оператори зв'язку що суміщають ці роботи з обслуговуванням технічних засобів зв'язку пристроїв електроживлення і засобів механізації з електроприводами. 9. Радіооператори фотооператори. 10. Антенщики-щогловики. 11. Водії всіх видів транспортних засобів а також працівники що обслуговують і ремонтують транспортні засоби. 12. Водії електротягачів електрокар автонавантажувачів гужового транспорту. 13. Водії-машиністи бурильно-кранових машин машиністи компресорних установок трактористи бульдозеристи. 14. Працівники по обслуговуванню і ремонту вентиляційних каналізаційних водопровідних і опалювальних систем. 15. Працівники виробничих і навчальних лабораторій виробничих майстерень. 16. Працівники професії яких є загальними для всіх галузей у тому числі підсобні транспортні робітники малярі столяри і теслярі що працюють на верстатах. 17. Працівники друкарень. 18. Оператори копіювальних і множильних машин. 19. Елєктро- і газозварники. 20. Працівники що обслуговують котельні ліфти вантажно-підйомні крани і механізми посудини що працюють під тиском а також інше обладнання і механізми під час роботи яких діють фактори підвищеної небезпеки. 21. Диспетчери. 22. Фельд'єгері. 23. Складачі поїздів. 24. Стрільці підрозділів охорони. Додаток 3 ФОРМА протоколу засідання комісії по перевірці знань працівників з питань охорони праці підприємство організація ПРОТОКОЛ N засідання комісії по перевірці знань працівників з питань охорони праці " " 19 р. Комісія у складі: Голови прізвище ініціали посада і членів комісії прізвище ініціали посада} на підставі наказу від " " 19 р. N перевірила знання найменування нормативних актів з охорони праці за якими проводилась перевірка Дата   Прізвище ім'я та по батькові працівника   Професія посада   Група електробезпеки   Цех дільниця   Оцінка   1   2   3   4   5   6   Голова комісії підпис Члени комісії підписи Додаток 4 Обкладинка посвідчення ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ Підприємство ПОСВІДЧЕННЯ В ида но прізвище ім'я та по батькові Посада фах Місце роботи в тому що він вона показав ла необхідні знання нормативні акти за якими проводилася перевірка Підстава: протокол від № Голова комісії підпис і допущений а до роботи на тип обладнання напруга і т.ін. ЯК М.П. " " 19 р Керівник підприємства підпис Друга і наступні сторінки Посвідчення Результати перевірки знань з питань охорони праці Дата перевірки   Причина перевірки   Позначення нормативних актів за якими проведена перевірка   Номер протоколу запису у журналі   Кваліфікаційна група з електробезпеки   Термін чергової перевірки   Підпис голови комісії 1   2   3   4   5   6   7   Додаток 5 ПЕРЕЛІК посадових осіб і спеціалістів які до початку виконання своїх обов'язків і періодично один раз на три роки зобов'язані проходити перевірку знань з питань охорони праці техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій на виробництві Перелік поширюється на всі підприємства установи і організації зв'язку незалежно від форми власності та видів їх діяльності. 1. Держкомзв'язку об'єднання Укрпошта" "Укртелеком" та інші об'єднання підприємств створені за галузевим принципом 1.1 Перший заступник та заступники Голови Держкомзв'язку; генеральні директори президенти об'єднань "Укрпошта" "Укртелеком" та інших об'єднань підприємств створених за галузевим принципом. 1.2 Заступники генеральних директорів директори за напрямками керівники заступники керівників спеціалісти структурних підрозділів які організовують виробничий процес. 2. Підприємства установи і організації виробничі та науково-виробничі об'єднання Керівники підприємств установ і організацій виробничих та науково-виробничих об'єднань їх заступники виконання службових обов'язків яких пов'язане з організацією безпечного ведення робіт керівники основних виробничо-технічних служб у тому числі; 2.1. Керівники заступники керівників спеціалісти підприємств науково-виробничих об'єднань керівники заступники керівників та спеціалісти їх структурних підрозділів які безпосередньо пов'язані з проведенням робіт на виробничих дільницях а також здійснюють контроль за технічним станом машин механізмів будинків і споруд проведенням технологічних процесів. 2.2. Керівники та спеціалісти відділів експлуатації і капітального будівництва виробничо-технічних виробничих технічних відділів і служб інші посадові особи які проводять інструктажі з охорони праці Для підлеглих працівників безпосередньо відповідають за пожежну безпеку безаварійну експлуатацію об'єктів. 2.3. Керівники та спеціалісти будівельних ремонтно-будівельних монтажних пусконалагоджувальних підприємств і їх структурних підрозділів. 3. Науково-дослідні дослідно-конструкторські і проектно-конструкторські установи Керівники науково-дослідних дослідно-конструкторських проектно-конструкторських установ їх заступники виконання службових обов'язків яких пов'язане з організацією безпечного виконання робіт керівники основних технічних структурних підрозділів та проектів у тому числі; 3.1. Керівники заступники керівників науково-дослідних дослідно-конструкторських проектно-конструкторських установ на яких покладена відповідальність за організацію охорони праці. 3.2. Керівники та спеціалісти науково-дослідних конструкторських проектних і технологічних відділів які займаються розробкою нормативної проектно-конструкторської і технологічної документації на яку поширюються вимоги нормативних документів з охорони праці а також ті що проводять експертизу такої документації. 3.3. Керівники заступники керівників та спеціалісти структурний підрозділів які безпосередньо займаються розробкою технологічний процесів що містять питання охорони праці. 3.4. Керівники та спеціалісти які здійснюють сертифікацію продук ції та технологічних процесів з питань охорони праці. 4. Навчально-виховні заклади 4.1. Керівники навчально-виховних закладів заступники керівників яким підпорядкована служба охорони праці викладачі охорони праці. 4.2. Майстри виробничого навчання керівники виробничої практики вихователі та інші посадові особи які викладають організацію виробництва технологію робіт експлуатацію обладнання проводять інструктажі з питань охорони праці з учнівською молоддю і вихованцями. 5. Керівники і спеціалісти служб охорони праці члени постійно діючих комісій по перевірці знань з питань охорони праці на підприємствах в установах і організаціях зазначених у п.п. 1-4 цього Переліку. Додаток 6 ПЕРЕЛІК категорій посадових осіб і спеціалістів навчання яких проводиться в спеціалізованих навчальних закладах 1 В науково-інформаційному і навчальному центрі Комітету по нагляду за охороною праці проходять навчання: а перший заступник заступники Голови Держкомзв'язку начальники управлінь виконання службових обов'язків яких пов'язано з питаннями охорони праці члени постійно діючої комісії Держкомзв'язку по перевірці знань посадових осіб з питань охорони праці працівники служби охорони праці Держкомзв'язку; б керівники об'єднань "Укрпошта" "Укртелеком" і інших об'єднань галузі заступники керівників директори за напрямком та головні спеціалісти об'єднань "Укрпошта" "Укртелеком" і інших об'єднань галузі керівники структурних підрозділів які організовують виробничий процес керівники і спеціалісти служб охорони праці члени постійно діючих комісій по перевірці знань посадових осіб з питань охорони праці цих об'єднань; в викладачі охорони праці вищих навчальних закладів галузі; г керівники підприємств виробничих і науково-виробничих об'єднань чисельністю понад 500 працюючих. 2. В Базовому кабінеті охорони праці при Інституті підвищення кваліфікації працівників галузі зв'язку проходять навчання: а керівники підприємств зв'язку що входять до складу об'єднань "Укрпошта" "Укртелеком" і інших об'єднань галузі крім зазначених у п. 1г ; б заступники керівників головні спеціалісти спеціалісти служб охорони праці члени постійно діючих комісій по перевірці знань посадових осіб з питань охорони праці підприємств зв'язку що входять до складу об'єднань "Укрпошта" "Укртелеком" і інших об'єднань галузі; в керівники спеціалісти служб охорони праці філій підприємств зв'язку що входять до складу об'єднань "Укрпошта" "Укртелеком" і інших об'єднань галузі; г керівники спеціалісти служб охорони праці члени постійно діючих комісій по перевірці знань посадових осіб з питань охорони праці інших підприємств установ організацій у тому числі науково-дослідних проектно-конструкторських організацій навчально-виховних закладів. 3. В обласних філіях Базового кабінету охорони праці при Інституті підвищення кваліфікації працівників галузі зв'язку проходять навчання: а посадови особи крім визначених у п. 2в члени постійно діючих комісій по перевірці знань посадових осіб з питань охорони праці філій підприємств зв'язку що входять до складу об'єднань "Укрпошта" "Укртелеком" і інших об'єднань галузі; б заступники керівників головні спеціалісти інших підприємстві установ у тому числі науково-дослідних проектно-конструкторських організацій навчально-виховних закладів. 4. Перевірку знань посадових осіб і спеціалістів визначених у п. 1 здійснює комісія по перевірці знань з питань охорони праці Державного комітету по нагляду за охороною праці. Перевірку знань посадових осіб і спеціалістів визначених у пп. 2а г здійснює комісія по перевірці знань посадових осіб з питань охорони праці Держкомзв'язку України. Перевірку знань посадових осіб і спеціалістів визначених у пп. 2б в здійснюють комісії по перевірці знань посадових осіб з питань охорони праці об'єднань "Укрпошта" "Укртелеком" і інших об'єднань галузі. Перевірку знань посадових осіб і спеціалістів визначених у пп. 3а здійснюють комісії по перевірці знань посадових осіб з питань охорони праці підприємств що входять до складу об'єднань "Укрпошта" "Укртелеком" і інших об'єднань галузі. Перевірку знань посадових осіб і спеціалістів визначених у п. 36 здійснюють комісії по перевірці знань посадових осіб з питань охорони праці відповідних підприємств установ навчально-виховних закладів. Додаток 7 Тематичний план і навчальна програма підготовки посадових осіб і спеціалістів з питань охорони праці Тема 1. Законодавство про охорону праці. Основні положення Закону України "Про охорону праці". Тема 2. Законодавство про працю. Тема 3. Психологія безпеки праці. Тема 4. Організація роботи з охорони праці. Тема 5. Гігієна праці і виробнича санітарія. Медичні огляди. Тема 6. Вибухонебезпечне виробництво і вибухозахист. Пожежна безпека. Тема 7. Електробезпека. Тема 8. Засоби колективного та індивідуального захисту. Спецодяг і спецвзуття. Тема 9. Загальні вимоги безпеки при виконанні окремих робіт. Тема 10. Правила безпеки при виконанні робіт на підприємствах поштового зв'язку. Тема 11. Правила безпеки при роботах на телефонних і телеграфних станціях. Тема 12. Правила безпеки при роботах на кабельних лініях зв'язку і проводового мовлення. Тема 13. Правила безпеки при роботах на повітряних лініях зв'язку і проводового мовлення. Тема 14. Правила безпеки при роботах на станціях проводового мовлення. Тема 15. Організаційно-технічні заходи щодо профілактики попередження локалізації та ліквідації наслідків техногенних аварій і катастроф. Тема 16. Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках. Примітка. Зміст тематичного плану і програми уточнюються відповідно до вимог охорони праці конкретного підприємства чи групи об'єднання підприємств зв'язку. Навчальна програма підготовки посадових осіб і спеціалістів з питань охорони праці Тема 1. Законодавство про охорону праці. Основні положені ня Закону України "Про охорону праці" Поняття охорони праці. Соціально-економічнє значення охорони праці. Основні законодавчі акти з охорони праці: Закон "Про охороні праці" Закон "Про охорону здоров'я" Закон "Про пожежну безпеку" Закон "Про використання ядерної енергії та радіаційний захист" Кодекс законів про працю. Основні положення Закону "Про охорону праці". Загальні принципи державної політики в системі охорони праці. Право громадян на охорону праці при укладенні трудового договору. Право працівників на охорону праці під час роботи на підприємстві Соціальне страхування від нещасних випадків і професійних захворювань. Видача працівникам спецодягу спєцвзуття інших засобів індивідуального захисту. Норми видачі. Права працівників на пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці. Відшкодування власником шкоди працівникові у разі ушкодження його здоров'я. Відшкодування моральної шкоди. Охорона праці жінок. Охорона праці неповнолітніх. Обов'язки власника щодо створення безпечних і нешкідливих умов праці. Обов'язок працівника виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці. Регулювання охорони праці у колективному договорі. Фінансування охорони праці. Служба охорони праці. Положення про службу основні завдання функціональні обов'язки та права. Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства порядок її створення обов'язки та права. Додержання вимог щодо охорони праці при проектуванні будівництві та реконструкції підприємств об'єктів зв'язку виготовленні засобів ви­робництва. Попередня експертиза перевірка проектної документації. Авторський нагляд за дотриманням проектних рішень з боку проектних організацій. Порядок прийняття в експлуатацію нових і реконструйованих об'єктів зв'язку і промислового виробництва. Дозвіл на початок роботи підприємств. Сертифікація машин механізмів устаткування транспортних засо­бів станцій ліній технологічних процесів інформація та звітність про стан охорони праці. Відшкодування підприємствам громадянам і державі збитків зав­даних порушенням вимог охорони праці. Тарифи внесків на соціальне страхування від нещасних випадків та професійних захворювань залежно від рівня виробничого травматизму і ступеня шкідливості умов праці. Обов'язкове соціальне страхування від нещасних випадків. Штрафні санкції до підприємств установ і організацій зв'язку за порушення нормативних актів про охорону праці невиконання розпо-ряджень посадових осіб органів державного нагляду за охороною праці. Державні міжгалузеві і галузеві нормативні акти з охорони праці. опрацювання прийняття та скасування нормативних актів. Порядок їх дії забезпечення ними підприємств. Інструкції та інші нормативні акти про охорону праці що діють у межах підприємства основні вимоги до них порядок розроблення дії і відміни їх. Державне управління охороною праці. Органи державного управління охороною праці. Компетенція Кабінету Міністрів України з питань охорони праці. Повноваження Держнаглядохоронпраці. Повноваження Держкомзв'язку об'єднань підприємств зв'язку підприємств. Повноваження місцевих адміністрацій з питань охорони праці. Повноваження професійних організацій. Система державного нагляду за охороною праці. Громадський контроль за додержанням законодавства про охорону праці. Уповноважені трудових колективів з питань охорони праці. Відповідальність працівників і посадових осіб за порушення зако­нодавства про охорону праці інших нормативних актів з охорони праці дисциплінарна адміністративна матеріальна та кримінальна. Тема 2. Законодавство про працю Кодекс законів про працю України як основний Закон національ­ного трудового законодавства. Врахування пріоритетності міждержавних трудових угод і правил конвенцій про працю. Глава XI Кодексу охорона праці статті 153 - 173-1. Окремі положення з охорони праці в главі XII праця жінок главі ХІІІ праця молоді главі XVIII нагляд і контроль за дотриманням законодавства про працю та ін. Колективний договір. Розробка та виконання колективного догово-ру угоди відповідно до "Спільних рекомендацій державних органів і профспілок щодо змісту розділу "Охорона праці" у колективному догово­рі угоді трудовому договорі ". Директива Мінзв'язку України № 2-д від 03.01.94р. про угоду по охороні праці. Тривалість робочого часу працівників. Скорочена тривалість робо­чого часу. Заборона роботи в нічний час. Обмеження надурочних робіт. Праця жінок. Роботи на яких забороняється застосування праці жінок. Обмеження праці жінок на роботах у нічний час. Гарантії при прийнятті на роботу і заборона звільнення вагітних жінок та жінок які мають дітей. Праця інвалідів. Порядок працевлаштування інвалідів у тому число по зору і слуху надання пільг та компенсацій обмеження використанні їх праці у нічний час та на надурочних роботах. Праця молоді. Права неповнолітніх у трудових правовідносинах Вік з якого допускається прийняття на роботу. Роботи на яких забороняється застосування праці осіб молодше вісімнадцяти років. Закон про відпустки. Індивідуальні трудові спори. Органи що розглядають трудові спори. Строки звернення до комісії по трудових спорах та порядок прийняття заяв. Порядок і строки розгляду трудових спорів. Порядок прийняття на роботу і звільнення працівників робота яких пов'язана з шкідливими та небезпечними факторами в галузі зв'язку. Відповідальність за порушення законодавства про працю. Тема 3. Психологія безпеки праці Фізіологічна та психологічна основа трудового процесу безумовні та умовні рефлекси їх вплив на безпеку праці . Психічні процеси що управляють трудовою діяльністю почуття сприймання увага пам'ять уява емоції та їх вплив на безпеку праці. Зв'язок "машина-людина" ергономічні вимоги відповідність ус­таткування та упорядкування робочого місця анатомо-фізіологічним можливостям людини на прикладі основних робочих місць в елект­розв'язку і поштовому зв'язку. Психофізіологічні фактори умов праці промислова естетика ритм і темп роботи виробнича гімнастика кімнати психологічного розванта­ження та їх вплив на безпеку праці на прикладі робочих місць телефо­ніста телеграфіста оператора-сортувальника поштового зв'язку. Роль трудового колективу в забезпеченні безпеки праці взає­мозв'язок вимог інструкцій з охорони праці з інтересами виробництва та особистими інтересами працюючих . Необережність недисциплінованість послаблення самоконтролю монотонізм - їх причини і боротьба з ними. Алкоголізм і безпека праці вплив алкоголю на основні психічні процеси підвищена схильність до допущення навіть скоєння нещасно­го випадку . Тема 4. Організація роботи з охорони праці Охорона праці як об'єкт управління. Система управління охороною праці. Ціль і завдання управління. Структурно-функціональна схема уп­равління охороною праці в галузі зв'язку місце і роль служб охорони праці. Планування роботи з охорони праці: перспективне поточне та оперативне. Організація роботи з охорони праці. Посадові інструкції встанов­лення обов'язків прав і відповідальності виробничо-технічних служб по­садових осіб і спеціалістів за виконання функцій і завдань в системі уп­равління охороною праці а також вимог з охорони праці. Оперативне керівництво і координація роботи з охорони праці. Матеріальне і моральне стимулювання роботи з охорони праці. Економічні роль та значення профілактичних заходів з охорони праці. Контроль за ефективністю функціонування системи управління охороною праці виконанням працівниками своїх обов'язків правил норм та інструкцій з охорони праці станом охорони праці на робочих місцях. Організація планово-попереджувальних ремонтних робіт робіт по перевірці засобів індивідуального і колективного захисту а також метро­логічного забезпечення. Аналіз і прогнозування стану охорони праці і виробничого травма­тизму професійних і загальних захворювань на підприємствах зв'язку. Відносні показники стану виробничого травматизму коефіцієнти частоти вагомості та їх перемноження Кч х Кв . Основні вимоги Положення про розслідування і облік нещасних ви­падків професійних захворювань і аварій на підприємстві. Обов'язки власника підприємства по організації розслідування нещасного випадку на підприємстві. Склад комісії по розслідуванню термін розслідування зміст роботи комісії. Складання Акту розслідування Н-1 обов'язки власника щодо затвердження акту розслідування розсилання його ад­ресатам та прийняття заходів компенсації шкоди. Облік нещасних випадків. Особливості спеціального розслідування нещасних випадків із смертельним наслідком. Схема повідомлення про нещасний випадок із смертельним наслідком. Склад комісії спеціально­го розслідування нещасного випадку. Матеріали спеціального розсліду­вання. Дії керівника власника підприємства. Схема розсилання матері­алів спеціального розслідування. Розслідування та облік хронічних професійних захворювань і отру­єнь. Порядок розслідування склад комісії по розслідуванню. Розслідування та облік аварій. План ліквідації аварій на підприєм­стві. Категорії аварій. Обов'язки посадових осіб по ліквідації аварій. Положення про навчання інструктаж та перевірку знань працівни­ків з питань охорони праці. Загальні положення. Вивчення основ охорони праці в учбово-виховних закладах. Навчання і перевірка знань з питань охорони праці працівників при прийомі на роботу підготовці перепідготовці та одержанні нової профе­сії кваліфікації . Навчання і перевірка знань з питань охорони праці посадових осіб і спеціалістів. Інструктажі з питань охорони праці: вступний первинний повтор­ний позаплановий цільовий. Перевірка знань з питань охорони праці: первинна і періодична. Тема 5. Гігієна праці І виробнича санітарія. Медичні огляди Поняття гігієни праці і виробничої санітарії. Нормативні акти з пи­тань гігієни праці санітарних норм і правил стандарти. Принципи закладені в показники оцінки умов праці на виробниц­тві Гігієнічна класифікація праці. Класи умов і характеру праці: опти­мальні допустимі шкідливі та небезпечні. Небезпечні і шкідливі виробничі фактори їх групи. Характер праці важка та напружена праця. Важка фізична праця допустимі норми важкої фізичної праці для працюючих чоловіків жінок молоді. Гранично-допустима концентрація шкідливих речовин і гранично­допустимий рівень шкідливого фактору. Небезпечні і шкідливі фактори на підприємствах зв'язку та їх до­пустимі санітарно-гігієнічні норми шум вібрація запиленість іонізуючі та неіонізуючі випромінювання електромагнітні поля тощо . Особливос­ті і наявність шкідливих і небезпечних факторів на прикладі окремих під­приємств зв'язку радіо і телебачення можливий вплив на працюючих. Пільги та компенсації за шкідливі та небезпечні умови праці на під­приємствах зв'язку. Особливості гігієни праці при використанні праці жінок. Додержан­ня норм піднімання та переміщення важких вантажів. Перелік важких ро­біт і робіт із шкідливими та небезпечними умовами праці де забороня­ється використання праці жінок і неповнолітніх. Атестація робочих місць за умовами праці. Постанова Кабінету Мі­ністрів України від 01.03.92 р. № 442. Карта умов праці. Санітарно-технічний паспорт підприємства. Опалення вентиляція кондиціонування освітлення тощо іх види і рекомендації по застосуванню. Проектування монтаж прийняття в екс­плуатацію систем обладнання. Вимоги до мікроклімату приміщень зв'язку. Санітарно-побутове обслуговування працюючих. Побутові будівлі приміщення нормативні вимоги по забезпеченню працюючих. Перелік небезпечних місць на підприємствах зв'язку Постанова Колегії Мінзв'язку № 9 від 3.04.96 р. . Забезпечення нагляду за виробничим середовищем лаборатор­ний контроль виробничого середовища шкідливих і небезпечних факто­рів в робочій зоні просторі життєдіяльності працюючих. Ст. 19 Закон України "Про охорону праці". Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 31.03.94 р. № 45. Медичні огляди їх цільове призначення. Попередні і періодичні медогляди. Організація проведення медоглядів на підприємствах електрозв'язку радіо телебачення пош­тового зв'язку тощо. Тема 6. Вибухонебезпека виробництв і вибухозахист. Пожежна безпека Теоретичні основи механізмів горіння та вибуху. Ламінарне деф-лаграційне горіння детонація; горіння і вибух речовин в різному агре­сивному стані: парогазові дисперсні середовища сконденсовані вибу­хові речовини. Особливості горіння і вибуху в апаратах і пристроях об'ємах виробничого приміщення неорганізованих газових викидів в незамкнутому просторі. Механізм горіння аерозолей. Оцінка експлуатаційної надійності і безпеки обладнання трубопроводів і обгрунтування їх вибору. Поняття про терміни використання ресурс і безвідмовної роботи обладнання. Вибухонебезпечні фактори вибухонебезпечні місця на підприємствах зв'язку. Способи і порядок вимірювання вибухонебезпечних факторів сигналізація про їх наявність. Заходи з попередження вибухів. Основні нормативні документи що регламентують роботу по за­безпеченню пожежної безпеки об'єктів зв'язку. Закон "Про пожежну безпеку" стандарти будівельні норми і правила правила пожежної без­пеки на об'єктах зв'язку України та інші. Обов'язки керівників підприємств та інших посадових осіб по за­безпеченню пожежної безпеки окремих об'єктів і дільниць виробництва. Порядок організації роботи добровільної пожежної дружини. Поло­ження про добровільну пожежну дружину. Пільги і заохочення членів добровільної пожежної дружини. Порядок створення і роботи пожежно-технічної комісії. Типове По­ложення про пожежно-технічну комісію. Кримінальна адміністративна матеріальна і дисциплінарна відпо­відальність громадян посадових і юридичних осіб за порушення вимог пожежної безпеки і виникнення пожежі. Основні причини пожежі: порушення технологічних регламентів і несправність виробничого обладнання іскри від газозварювальних і електрозварювальних робіт необережне поводження з відкритим вог­нем іскри котельних та інших теплових установок порушення правил користування інструментом електронагрівальними в тому числі і побу­товими приладами кустарного виготовлення тощо. Заходи пожежної безпеки яких необхідно дотримуватися перед початком роботи під час роботи та після її завершення з метою попе­редження пожежі. Основні вимоги пожежної безпеки в спорудах і приміщеннях при експлуатації електрообладнання опалювальних приладів систем венти­ляції при проведенні електрозварювальних паяльних ковальських та ін­ших вогневих робіт при митті обезжирюванні та фарбуванні виробів і обладнання. Вимоги пожежної безпеки в апаратних електрозв'язку лаборато­ріях цехах електроживлення акумуляторних деревообробних цехах і майстернях базах зберігання хімічних речовин та паливно-мастильних матеріалів складських приміщеннях гаражах архівах в приміщеннях масового перебування людей клуби поліклініки їдальні кінозали . Призначення і місцезнаходження на підприємстві засобів пожежо­гасіння протипожежного обладнання та реманенту вогнегасники внут­рішні пожежні крани діжки з водою ящики з піском стаціонарні прист­рої пожежогасіння лопати багри сокири відра тощо . Порядок оповіщення про пожежу в пожежну охорону. Гасіння по­жежі наявними на об'єкті зв'язку засобами пожежогасіння. Розслідування і облік пожеж розробка заходів по попередженню пожеж і загибелі людей на них. Тема 7. Електробезпека Поняття про електричний струм напругу потужність частоту. Пос­тійний і змінний струм їх вплив на організм людини. Небезпечні величи­ни електроструму і напруги. Залежність дії електроструму на організм людини від тривалості дії умов середовища метеорологічних факторів фізичного стану людини. Поняття напруги кроку та дотику. Статична і наведена напруга. Вплив електромагнітних полів засоби захисту від них. Промислові електроустановки повітряні і кабельні лінії електропередачі. Охоронні зони електропередачі до і вище 1000 В. Допустимі безпечні відстані до струмопровідних частин діючого обладнання що знаходяться під напругою. Класифікація виробничих приміщень за ступенем небезпеки ура­ження електрострумом. Захисні заземлення і занулення. Заземлюючий пристрій паспорт на нього зберігання використання. Зовнішній огляд і вимірювання опору заземлення. Заземлення обладнання електроустановок в приміщеннях а та­кож на автомобілях автопричепах . Вимикачі та запобіжники їх призначення та вимоги до них. Діелектричні засоби захисту основні та додаткові . періодичність їх оглядів та випробувань. Заходи безпеки при роботі з електроінструментом зварювальни­ми та понижуючими трансформаторами переносними світильниками тощо. Вимоги безпечного застосування машин і механізмів в діючих електроустановках. Особливості проведення вогневих робіт в акумуля­торних. Порядок виконання робіт на діючих електроустановках: організа­ційні і технічні заходи наряд-допуск на роботи інструктаж. Групи елек­тробезпеки. Вимоги безпеки при роботах в електроустановках напругою до 1000 В. Організаційні заходи забезпечення безпеки робіт. Особи відпові­дальні за безпеку робіт їх права і відповідальність. Виконання робіт по наряду. Виконання робіт за розпорядженням. Оперативне обслуговування і порядок огляду електроустановок. Технічні заходи що забезпечують безпеку робіт з частковим чи повним зняттям напруги. Технічні заходи що забезпечують безпеку робіт без зняття напруги. Вимоги безпеки при виконанні робіт в електроустановках персона­лом у відрядженні. Вимоги безпеки при обладнанні і обслуговуванні джерел електро­живлення випрямувальні генераторні акумуляторні установки . Електростанції з двигунами внутрішнього згорання. Пересувні електростанції. Трансформаторні підстанції. Блискавкозахист. Блискавковідводи. Іскрові розрядники. Газорозрядники. Вимоги до персоналу який виконує роботи в діючих електроуста­новках в тому числі під землею і на висоті. Особа відповідальна за стан електрогосподарства її посадовий статус кваліфікація група електробезпеки обов'язки права і відпові­дальність. Перехрещення та зближення повітряних ліній зв'язку та проводо-вого мовлення з ЛЕП. Особливості виробничих відносин з електробез­пеки об'єднань підприємств служб і спеціалістів зв'язку та Міненерго України. Тема 8. Засоби колективного та індивідуального захисту. Спецодяг і спецвзуття Загальні положення про засоби захисту працівників. Обов'язки посадових осіб по забезпеченню засобами захисту працюючих. Обов'язки працівників що одержали для індивідуального використання засоби за­хисту. Порядок утримання засобів захисту. Контроль за станом викорис­товуваних засобів захисту. Призначення і застосування колективних і ін­дивідуальних засобів захисту ГОСТ 12.4.011-75 . Вимоги до окремих видів засобів захисту захисні окуляри рука­виці протигази респіратори каски запобіжні монтерські пояси тощо і правила користування ними. Особливості засобів колективного і індивідуального захисту на виробництві в галузі зв'язку. Застосування їх при роботах в електромагніті них полях на апаратурі ВЧ при монтажі і ремонті кабельних ліній зв'яз-ку контейнерних перевезеннях поштових відправлень тощо. Монтерські кігті лази по дереву та бетону. Організація і проведення періодичних випробувань засобів захисту облік. Забезпечення працюючих спеціальним одягом і спеціальним взутям. Порядок видачі ремонту і зберігання засобів індивідуального захисту спецодяг спецвзуття . Типові галузеві норми забезпечення спецодягом спецвзуттям і іншими засобами індивідуального захисту. Тема 9. Загальні вимоги безпеки при виконанні окремих робіт Правила виконання робіт з підвищеною небезпекою. Наряд-допуску на виконання робіт з підвищеною небезпекою. Вантажопідйомні механізми. Реєстрація і дозвіл на експлуатацій вантажопідйомних механізмів. Технічний огляд вантажопідйомних меха­нізмів. Обслуговування і ремонт вантажопідйомних механізмів. Норми і терміни випробувань вантажопідйомних механізмів і пристосувань нор­ми їх браковки. Заявка на вантажопідйомний кран. Правила безпеки при роботі вантажопідйомного крана поблизу ЛЕП. Правила безпеки при виконані вантажно-розвантажувальних робіт. Розвантаження вантажу з залізничних платформ. Навантаження на авто-мобіль та розвантаження з автомобіля. Граничне допустимі норми підняття і перенесення вантажів чолові­ками жінками неповнолітніми. Посудини що діють під тиском. Реєстрація і дозвіл на експлуата­цію посудин що діють під тиском. Технічний огляд посудин що діють під тиском. Обслуговування і ремонт посудин що діють під тиском. Норми і терміни випробувань посудин що діють під тиском норми їх браковки. Вимоги безпеки при експлуатації компресорних установок. Основні правила безпеки при експлуатації ліфтів і підйомників. Основні правила безпеки при експлуатації котлів і котельних. Правила безпеки при роботі на висоті. Драбини і стрем'янки основні вимоги до них. Правила безпеки при виконанні робіт з застосуванням драбин і стрем'янок. Правила безпеки при виконанні робіт з використанням електроін­струменту і переносних електричних світильників. Правила безпеки при роботі з понижуючими трансформаторами. Правила безпеки при виконанні робіт з використанням пневмоінструменту. Правила безпеки при виконанні робіт з використанням ручного ін­струменту. Основні правила безпеки при роботах на верстатному обладнанні. Правила безпеки при виконанні електро- і газозварювальних робіт. Правила безпеки при виконанні паяльних робіт. Правила безпеки при роботі з паяльною лампою та газовим пальником. Основні правила безпеки при використанні автотранспорту. Правила перевезення вантажів і людей службовим автотранспортом. Основні правила безпеки при роботах з ЕОМ дисплеями обчис­лювальною технікою. Правила безпеки при складуванні та зберіганні матеріалів речо­вин обладнання. Правила безпеки при експлуатації житлових та підсобних фургонів. Вимоги безпеки при експлуатації антенно-щоглових споруд башт антенно-хвилепровідних трактів. Небезпечна зона навколо щогл і башт. Світлоогородження щогл і башт. Основні правила безпеки у побуті. Правила безпеки при русі під час ожеледиці. Тема 10. Правила безпеки при виконанні робіт на підприємс­твах поштового зв'язку Загальні вимоги безпеки. Вимоги до виробничого персоналу. Вимоги безпеки до виробничих приміщень. Вимоги безпеки до виробничого обладнання та його розміщення. Вимоги безпеки при експлуатації обладнання. Вимоги безпеки при обробленні поштових відправлень. Вимоги безпеки при вийманні кореспонденції з поштових скриньок. Вимоги безпеки при прийманні та обробленні посилок бандеролей цінних листів страхових мішків пачок з пресою. Загальні вимоги безпеки при доставці пошти. Вимоги безпеки на дільниці доставки. Загальні вимоги безпеки при перевезенні та обміні пошти з вико-ристанням залізничного транспорту. Вимоги безпеки при експлуатації поштового вагону. Вимоги пожежної безпеки у поштовому вагоні. Вимоги безпеки при обробленні пошти у поштовому вагоні. Вимоги безпеки при експлуатації безрейкового транспорту Вимоги безпеки при транспортуванні пошти до поштового вагона та при обміні пошги. Вимоги безпеки при перевезенні та обміні пошти з використання автотранспорту. Вимоги безпеки при перевезенні та обміні пошти з використання контейнерів. Перелік робіт з підвищеною небезпекою що виконуються праців никами поштового зв'язку. Вимоги інструкції по сигналізації на залізницях. Тема 11. Правила безпеки при роботах на телефонних і те леграфних станціях Загальні вимоги безпеки. Вимоги до виробничого персоналу. Вимоги до виробничих приміщень. Вимоги безпеки при роботах у приміщенні вводу кабелів. Правила безпеки при роботах на контрольно-сигнальних прилада КСП . Правила безпеки при роботах на увідно-комутаційному обладнан­ні УКО . Правила безпеки при роботах у майстернях по ремонту регулю­ванню та настройці обладнання. Правила безпеки при роботах в обчислювальних центрах. Загальні правила безпеки при роботах на міжміських телефонних станціях. Правила безпеки при роботах в лінійно-апаратних цехах ЛАЦ та підсилювальних пунктах ПП . Правила безпеки при роботах на мережах дистанційного живлен­ня ДЖ . Правила безпеки при роботах в комутаторних цехах. Правила безпеки при роботах в цехах автоматичного і напівавто­матичного зв'язку. Загальні правила безпеки при роботах на міських і сільських теле­фонних станціях. Правила безпеки при роботах в автоматному залі. Правила безпеки при роботах в цеху систем передач. Загальні правила безпеки при роботах на телеграфних станціях. Правила безпеки при роботі на телеграфних апаратах. Правила безпеки при роботі з лінійно-батарейними комутаторами. Правила безпеки при роботі з патронною пневматичною поштою та стрічковими транспортерами. Правила безпеки при роботі на апаратурі з кодовою комутацією. Правила безпеки при роботах в цеху на дільниці комутації теле­фонних каналів. Правила безпеки при роботах в цеху на дільниці телеграфних каналів. Правила безпеки при роботах в цеху факсимільних зв'язків. Правила безпеки при роботах в цеху приймання передавання га­зет по телеграфу. Правила безпеки при роботах в центрах комутації повідомлень ЦКП-Т . Інструкція по нагляду за мікротелефонними пристроями гарніту­рами для телефоністів. Вимоги безпеки при роботах на допоміжних машинах обчислю­вальних центрів. Перелік робіт з підвищеною небезпекою що виконуються на теле­фонних і телеграфних станціях. Тема 12. Правила безпеки при роботах на кабельних лініях зв'язку і проводового мовлення Загальні вимоги безпеки. Вимоги до технічного персоналу. Вимоги до розміщення кабельних майданчиків на трасі будівництва. Організація вантажно-розвантажувальних робіт. Навантаження перевезення та розвантаження барабанів з кабелем масою до 5 т. Особливості навантаження перевезення та розвантаження бара банів з кабелем масою більше 5 т. Загальні вимоги безпеки при експлуатації будівельних машин та механізмів. Вимоги безпеки при експлуатації кабельних машин. Вимоги безпеки при експлуатації кабелепрокладачів. Вимоги безпеки при експлуатації землерийних машин. Робота машин та механізмів в охоронній зоні повітряних ліній електропередачі ПЛЕ . Загальні вимоги безпеки при виконанні земляних робіт при будів­ництві і експлуатації лінійно-кабельних споруд зв'язку. Земляні роботи в зонах зближення та перехрещення ліній зв'язку що будуються з підземними комунікаціями. Відкопування траншей та котлованів. Горизонтальне буріння та продавлювання грунту. Загальні вимоги безпеки при будівництві телефонної каналізації. Прокладання трубопроводів. Будівництво кабельних колодязів. Встановлення розподільних шаф. Загальні вимоги безпеки при прокладанні кабелю. Прокладання кабелю у заздалегідь відкопану траншею. Прокладання кабелю в грунт кабелепрокладачем. Прокладання кабелю кабелепрокладачем через водні перепони. Прокладання кабелю з плавучих засобів. Прокладання кабелю з криги. Прокладання кабелю у кабельну каналізацію. Прокладання кабелю по стінах будинків. Прокладання кабелю у болотистій місцевості. Прокладання кабелю у гірській місцевості. Будівництво необслуговуваних підсилювальних пунктів НПП та необслуговуваних регенераційних пунктів НРП . Монтаж обладнання НПП та НРП. Загальні вимоги безпеки при роботах в підземних спорудах та на горищах. Характеристики небезпечних газів що зустрічаються у підземних спорудах. Визначення наявності небезпечних газів у підземних спорудах. Вентилювання кабельних колодязів. Освітлення підземних оглядових пристроїв. Робота у кабельному колодязі. Робота у кабельному колодязі при наявності у ньому кабелів з нап­ругою ДЖ або кабелів проводового мовлення. Робота у розподільних шафах та біля них. Робота у колекторах Робота у колекторах малого типу зчепах та технічних підвалах. Робота у тунелях метрополітену. Робота у вентиляційних шахтах метрополітену. Робота на горищах. Загальні вимоги безпеки при монтажних роботах Спаювання кабелів у свинцевій оболонці. Зварювання кабелів у пластмасовій оболонці. Робота з пістолетом для зварювання кабелів у пластмасовій обопонці. Монтаж та вимірювання оптичного кабелю. Зрощування кабелю у пластмасовій оболонці із застосуванням клеючих сполук. Застосування бітумних компаундів при монтажі кабелів. Вимоги безпеки при ремонті кабелів проводового мовлення. Вимоги безпеки при роботах з кабелями по яких подається напруга ДЖ. Порядок вмикання і вимикання напруги ДЖ. Загальні вимоги безпеки при роботах на кабельних лініях які зазнають впливу електрифікованих залізниць змінного струму. Розмотування та укладання кабелю у траншеї. Перевірка кабелю перед монтажем. Підготовка та монтаж муфт. Вимоги безпеки при вимірюванні кабелю переносними приладами. Випробування ізоляції жил кабелю напругою. Випробування та вимірювання що проводяться у НПП та НРП. Вимоги безпеки до розташування контрольно-вимірювальних пунктів КВП . Вимоги безпеки при експлуатації КВП. Захист кабелів від корозії. Визначення негерметичності оболонок кабелю. Вимоги безпеки до обладнання абонентських пунктів. Вимоги безпеки до обладнання кабельних опор. Вимоги безпеки при підвішуванні проводів і кабелів на стоякових опорах. Загальні вимоги безпеки до будівництва і експлуатації кабельних ліній зв'язку і проводового мовлення при їх перехрещенні та зближенні з ЛЕП. Влаштування перехрещення кабельних ліній зв'язку і проводового мовлення з контактними мережами наземного електротранспорту. Влаштування перехрещення кабельних ліній зв'язку і проводового мовлення з ЛЕП. Вимоги безпеки при роботах на кабельних лініях зв'язку проводового мовлення при їх перехрещенні та зближенні з ЛЕП. Вимоги безпеки при будівництві кабельних ліній зв'язку і проводового мовлення в умовах радіоактивного забруднення місцевості. Правила безпеки при будівництві та ремонті кабельних ліній жилах яких наводиться напруга до 1000 В частотою 50 ґц. Схема і порядок включення телефонного апарата МБ ТАИ-43 при роботах на кабельній лінії що знаходиться під наведеною напругою. Інструмент аппаратура захисні засоби і пристосування що використовуються під час монтажу та ремонту кабелю який знаходиться під наведеною напругою Визначення ступеню загнивання дерев'яних опор приставок та підпорів. Мінімальні відстані між газопроводом прокладеним по стіні будин­ку та спорудами зв'язку або проводового мовлення. Перелік робіт з підвищеною небезпекою що проводяться на ка­бельних лініях зв'язку і проводового мовлення. Тема 13. Правила безпеки при роботах на повітряних лініях зв'язку і проводового мовлення Загальні вимоги безпеки. Вимоги до технічного персоналу. Вимоги безпеки при будівництві та ремонті стовпових повітряних ліній зв'язку і проводового мовлення. Лісосічні роботи і заготівля стов­пів. Перевезення стовпів гужовим транспортом. Перенесення стовпів вручну. Земляні роботи. Установка та заміна опор. Роботи на опорах. Підвішування проводів. Зварювання проводів. Демонтаж проводів І ліній. Особливості робіт в гірській місцевості. Вимоги безпеки при роботах на стоякових лініях. Правила безпеки при будівництві та експлуатації повітряних лініях зв'язку і проводового мовлення при їх перехрещенні та зближенні з ЛЕП. Улаштування перехрещень повітряних ліній зв'язку і проводового мов­лення з ЛЕП. Улаштування перехрещень повітряних ліній зв'язку і прово­дового мовлення з контактними мережами наземного електротранспорту. Роботи на повітряних лініях зв'язку і проводового мовлення при їх пе­рехрещенні та зближенні з ЛЕП. Вимоги безпеки при роботах на будинкових розподільних мережах. Вимоги безпеки при роботах на повітряних лініях зв'язку які ма­ють ланцюги ДЖ. Вимоги безпеки при роботах на повітряних лініях зв'язку з ланцю­гами які обладнані апаратурою дільничного службового зв'язку з вибір­ковим викликом. Правила безпеки при роботах на фідерних лініях проводового мов­лення. Роботи на фідерних лініях напругою до 240 В. Роботи на фідерних лініях напругою вище 240 В. Робота на лініях сумісної підвіски про­водів проводового мовлення та електромереж. Правила безпеки при роботах на лініях зв'язку і проводового мов­лення які зазнають впливу електрифікованих залізниць змінного струму напругою 25 кВ. Роботи на міжміських високовольтних лініях Роботи на лініях сільського телефонного зв'язку міського телефонного зв'язку і проводового мовлення. Вимоги безпеки при обходах і оглядах повітряних ліній зв'язку і проводового мовлення. Вимоги безпеки при вимірюваннях переносними приладами. Правила безпеки при просочуванні стовпів антисептиками. Роботи з водорозчинними і масляними антисептиками. Транспортування і збе­рігання антисептиків. Протипожежні заходи. Вимоги безпеки при будівництві повітряних ліній зв'язку і проводо­вого мовлення в умовах радіоактивного забруднення місцевості. Габарити повітряних ліній зв'язку і проводового мовлення. Перелік робіт з підвищеною небезпекою що виконуються на повіт­ряних лініях зв'язку і проводового мовлення. Тема 14. Правила безпеки при роботах на станціях проводового мовлення Загальні вимоги безпеки. Вимоги до виробничих приміщень. Вимоги до устаткування. Розміщення. Заземлення. Розміри міні­мальних допустимих відстаней в апаратних станціях проводового мов­лення. Вимоги до виробничого персоналу. Загальні вимоги безпеки при експлуатації СПМ. Організаційні заходи що забезпечують безпеку робіт. Особи відповідальні за безпеку робіт їх права обов'язки і відповідальність. Технічні заходи що забезпечують безпеку робіт. Перевірка та випробування блокування. Вимоги безпеки щодо пересувних підсилювальних станцій. Вимоги безпеки при експлуатації радіорелейних станцій розміщених в високогірних і важкодоступних місцевостях та таких що не обслуговуються автоматизованих . Перелік робіт з підвищеною небезпекою що виконуються на стан­ціях проводового мовлення. Перелік мінімуму захисних засобів необхідних при виконанні робіт. Тема 15. Організаційно-технічні заходи щодо профілактики попередження локалізації та ліквідації наслідків техногенних аварій і катастроф Великі техногенні аварії їх типи причини та наслідки. Вплив техногенних факторів на екологічну безпеку та безпеку життя і здоров'я людей. Приклади великих техногенних аварій і катастроф та їх наслідки. Класифікація виробничих небезпечних факторів вибухи пожежі викиди токсичних речовин порушення цілісності інженерних споруд бу­дівель тощо . Законодавчі та інші нормативні акти світової спільності та України щодо забезпечення контролю та захисту від основних видів ви­робничих небезпечних факторів. Ідентифікація небезпечних промислових установок. Промислові установки - джерело великих аварій відповідно до Директиви Європей­ського Союзу "Севізо". Мета та методика виявлення небезпечних факто­рів виробничих аварій. Виявлення пріоритетів. Прогнозування аварій на виробництві. Методика оцінки імовірності виникнення аварій при вико­нанні окремих технологічних процесів. Роль адміністрації та керівників структурних підрозділів підприємства у виявленні небезпечного вироб­ничого устаткування проведенні оцінки небезпечних виробничих факто­рів розробці планів попередження і ліквідації аварій та аварійно-ряту­вальних заходів розробці заходів підвищення рівня безпеки виробницт­ва організації навчання та тренування персоналу. Звіти про стан безпеки праці протиаварійну роботу та про аварії що сталися. Взаємодія керівників аварійно-нєбезпечних виробництв та органів місцевої влади щодо попередження аварій та ліквідації їх наслідків. Уз­годження місць розташування виробництв. Проведення інспекцій. Інженерно-технічні заходи спрямовані на забезпечення безпеки Функціонування потенційно небезпечних об'єктів ПНО . Захист вироб­ничого персоналу та населення зменшення збитків втрат і руйнувань у разі аварій. Розміщення нових виробництв на відстанях які виключають Ініціювання аварій на сусідніх ПНО. Проектування оптимальних розмірів і потужностей підприємств технологічних ліній і окремих установок. Порядок проведення інспекцій. Планування заходів на випадок виникнення надзвичайних ситуацій на виробництві. Оцінка небезпечних факторів та їх розподіл на категорії. Організація аварійних служб і формування планів їх роботи. Управління здійсненням заходів у разі виникнення надзвичайних ситуацій. Пункти управління. Порядок дії систем аварійної сигналізації та зв'язку призна­чення персоналу та визначення його обов'язків. Планування послідов­ності аварійного відключення обладнання. Проведення "штабних" вчень по реалізації планів ліквідації аварій. Оцінка планів та їх коригування. Система попередження великих аварій та техногенних катастроф. Запобігання надзвичайних ситуацій. Основні напрямки профілактичної діяльності по попередженню надзвичайних ситуацій та зниженню збитків від них. Особливості системи попередження надзвичайних ситуацій ре­жими її функціонування оперативний прогнозування попередження . Комплекс заходів організаційно-виробничого інженерно-технічного ін­формаційного та територіального спрямувань. Правова і законодавча база яка гарантує право об'єктів на безпечне існування. Особливості планування попереджувальних заходів. Організація контролю роботи небезпечних виробництв та використання небезпечних речовин і матеріалів. Вибір засобів контролю управління і. протиаварійного захисту ПАЗ . Обгрунтування вибору енергозабезпечення системи контролю управління і ПАЗ з урахуванням характеру технологічного процесу та енергетичного потенціалу об'єкта. Створення та організація роботи групи експертів на підприємстві. Складання та затвердження контрольних списків небезпечних виробничих факторів. Надання інформації громадськості. Тема 16. Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках Основи анатоми та фізіології людини. Поняття першої допомоги. Основні принципи надання першої опомоги:її правильність доцільність дії швидкість рішучість спокій. Перша допомога при кровотечі. Класифікація кровотечі. Основні види кровотечі "їх ознака. Перша допомога при капілярній кровотечі. Перша допомога при артеріальній та венозній кровотечі. Засоби зупинки кровотечі. Зупинка кровотечі притискуванням пошкодженої судини до підлеглої кості максимальним згинанням кінцівки. Зупинення кровотечі за допомогою джгута чи джгута-закрутки. Прийоми реанімації. Підготовка потерпілого до реанімації. Штучне дихання способом "із рота в рот" чи "із рота в ніс". Непря­мий закритий масаж серця. Перша допомога при утопленні. Види електротравм. Безпечні методи звільнення потерпілого від дії електричного стру­му. Термічна електрична та біологічна дія електричного струму на орга­нізм людини. Правила надання першої допомоги потерпілим від уражен­ня електричним струмом. Перша допомога при ударах. Струс головного мозку. Ушиби в об­ласті хребта. Синдром здавлювання. Перша допомога при вивихах і роз­тягненні зв'язок. Перша допомога при пораненнях. Визначення та класифікація ран. Види перев'язувального матеріалу. Типи пов'язок. Правила накла­дання пов'язок. Перша допомога при переломах. Класифікація переломів. Прави­ла накладення шин. Перша допомога при ушкодженні хребта та кісток тазу. Опіки їх класифікація. Перша допомога при хімічних та термічних опіках при опіку очей. Перша допомога при тепловому та сонячному ударі. Дія на організм людини низьких температур. Перша допомога при обмороженні та замерзанні. Перша допомога при укусах змій та отруйних комах. Непритомність травматичний шок. Класифікація перша допомога. Отруєння. Шляхи надходження отрут до організму класифікація отруєнь. Перша допомога. Засоби надання першої допомоги при раптових захворюваннях. Черговість надання першої допомоги. Правила транспортування потерпілих. Вибір засобів та способів транспортування. Медична аптечка її склад правила використання медикаментів. Додаток 8 ЗАТВЕРДЖУЮ Керівник підприємства " " 19 р. Програма вступного інструктажу з питань охорони праці 1. Загальні відомості про підприємство характерні особливості виробництва. 2. Загальні правила поведінки працюючих на території підприємства у виробничих та допоміжних приміщеннях. Розташування основних цехів служб допоміжних приміщень. 3. Основні положення Закону "Про охорону праці" Кодексу законів про працю та інших нормативних актів про охорону праці. 3.1. Трудовий договір робочий час та час відпочинку. Охорона праці жінок та осіб молодше 18 років. Колективний договір угода пільги та компенсації за важкі та шкідливі умови праці. 3.2. Правила внутрішнього трудового розпорядку підприємства відповідальність за порушення цих правил. 3.3. Система управління охороною праці державний нагляд та громадський контроль за охороною праці на підприємстві: - обов'язки власника по створенню безпечних умов праці; - обов'язки працівника щодо виконання вимог нормативних актів про охорону праці; - права працівника на охорону праці при укладенні трудової угоди та під час роботи на підприємстві; - відповідальність працівника за порушення вимог з охорони праці - попередні та періодичні медичні огляди; - соціальне страхування від нещасних випадків та профзахворювань; - навчання з питань охорони праці. 4. Основні небезпечні та шкідливі виробничі фактори які характер­ні для цього виробництва особливості їх дії на працюючих. Пільги та компенсації за шкідливі умови праці. 5. Методи та засоби профілактики нещасних випадків та професій­них захворювань. 6. Засоби індивідуального та колективного захисту знаки безпеки та сигналізації. Порядок і норми видачі засобів індивідуального захисту. 7. Основні вимоги виробничої санітарії та особистої гігієни. 8. Обставини та причини окремих характерних нещасних випадків та аварій які сталися на підприємстві та інших аналогічних виробницт­вах через порушення вимог безпеки. 9. Порядок розслідування та оформлення нещасних випадків та професійних захворювань. 10. Пожежна безпека. Способи та засоби запобігання пожеж ви­бухів аварій. Дії персоналу при їх виникненні. Діючі документи з питань пожежної безпеки. Виробничі дільниці які найбільш небезпечні в пожеж­ному відношенні. Протипожежний режим. Загальнооб'єктні та цехові ін­струкції про заходи пожежної безпеки. Способи застосування первинних засобів пожежогасіння. Особливості гасіння одягу на людині. 11. Первинні відомості про електробезпеку. Класифікація примі­щень за ступенем небезпеки ураження електричним струмом. Способи звільнення потерпілого від електроструму. Вимоги безпеки при експлу­атації побутових електричних приладів. 12. Перша допомога потерпілим. Дії працюючих при виникненні нещасного випадку на дільниці у цеху. Керівник служби охорони праці Примітка. Програма доповнюється стосовно виробничих умов підприємства. Додаток 9 форма /підприємство організація учбовий заклад/ ЖУРНАЛ реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці Розпочато " " 19 р Закінчено " " 19 р № п/п. Дата прове­ дення інструк­ тажу Прізвище ініціали особи яку інст­ руктують Професія посада особи яку інс­ трукту­ ють Назва виробничого підрозділу де працю­ ватиме особа яку інструктують Посада прізвище ініціали особи яка інструктує Підписи Особи яку інструктують Особи яка інстру- ктує 1 2 3 4 5 6 7 8 Додаток 10 ЗАТВЕРДЖУЮ Керівник підприємства " " 19 р. Програма первинного інструктажу на робочому місці Цех дільниця № 1. Ознайомлення працівника з: - загальними відомостями про технологічний процес та обладнан­ня на робочому місці виробничій дільниці в цеху ; - основними небезпечними і шкідливими виробничими факторами що виникають при технологічному процесі особливостями їх впливу на працюючих; - безпечною організацією робіт та утриманням робочого місця; - небезпечними зонами машин механізмів приладів; засобами безпеки обладнання запобіжні гальмові пристрої та огорожа системи блокування та сигналізації знаки безпеки ; вимогами запобігання елек-тротравматизму; - порядком підготовки до праці перевірка справності обладнання пускових приладів інструменту та пристосувань блокування заземлення та інших засобів захисту ; - засобами індивідуального захисту на робочому місці та правилами їх використання; - діями при виникненні небезпечної ситуації; - схемою безпечного руху працівників по території цеху дільниці; - внутрішньоцеховими транспортними та вантажопідйомними засобами і механізмами; вимогами безпеки при вантажно-розвантажувальних роботах та транспортуванні вантажу; - діючими інструкціями пам'ятками з охорони праці на робочому місці дільниці в цеху за фахом працівників і видами робіт; - вимогами безпеки при закінченні роботи; - характерними причинами аварій вибухів пожеж тощо випадків виробничого травматизму; - планом ліквідації аварій запасними виходами. - засобами запобігання можливих аварій і пожеж; обов'язками і діями працівників при аваріях і пожежах; способами застосування існуючих на дільниці засобів пожежогасіння протиаварійного захисту та сигналізації місцями їх розташування. 2. Видача працівникові чинних інструкцій пам'яток з охорони праці на робочому місці дільниці в цеху за фахом працівника і видами робіт. Особисте ознайомлення працівника з цими документами обговорення питань що виникли у процесі ознайомлення. 3. Практичний показ працівникові: - безпечних прийомів та методів роботи на робочому місці; - використання засобів індивідуального захисту; - дії при виникненні небезпечної ситуації; - прийомів застосування протипожежних засобів; - прийомів звільнення потерпілого від електричного струму; - прийомів надання допомоги потерпілим; - схеми безпечного руху по території цеху дільниці; - запасних виходів. Керівник підрозділу ПОГОДЖЕНО Керівник служби охорони праці " " 19 р. Примітка. Програма доповнюється стосовно виробничих умов підприємства. Додаток 11 форма /підприємство організація учбовий заклад/ ЖУРНАЛ реєстрації інструктажів з питань охорони праці /цех дільниця бригада служба лабораторія/ Розпочато " " 19 р. Закінчено " " 19 р. Подальші сторінки № п/п Дата Професія посада прізвище та ініціали працівника якого інструктують Вид інструктажу первинний повторний позаплановий цільовий Причина проведення позапланового цільового інструктажу Позначення нормативних актів за якими проведено інструктаж Посада прізвище ініціали особи яка інструктує Підпис працівника Засвоєння безпечних прийомів праці Знання перевірив допуск до роботи зробив підпис дата Працівника якого інструк- тують Особи яка інструктує Кількість змін Підпис 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Додаток 12 ПЕРЕЛІК робіт з підвищеною небезпекою 1. Улаштування переобладнання і ремонт перехрещень ліній зв'язку і проводового мовлення з лініями електропередачі будь-якої нап­руги контактними проводами трамваїв і тролейбусів електрифіковани­ми залізницями а також з фідерними лініями проводового мовлення першого класу. 2. Улаштування переобладнання і ремонт перехрещень ліній зв'язку і проводового мовлення з полотном залізниць і автомагістралей. 3. Підвішування і регулювання проводів ліній проводового мовлен­ня на опорах електромережі. 4. Робота у місцях зближення повітряних ліній зв'язку і проводово­го мовлення з повітряними лініями електропередачі будь-якої напруги. 5. Робота у зоні впливу і на лініях які зазнають впливу ліній елек­тропередачі. 6. Підвішування і демонтаж кабелів і проводів на повітряних лініях зв'язку і проводового мовлення що зазнають впливу електрифікованих залізниць. 7. Встановлення і зміна опор підвішування і демонтаж ліній зв'яз­ку і проводового мовлення у населених пунктах. 8. Робота у стояків встановлених на крутих і неогороджених дахах при відсутності люка трапа і тросового підходу поблизу стояка на да­хах будівель заввишки 10 метрів а також на дахах покритих льодом або тонким шаром снігу. 9. Робота будівельних і вантажопідйомних машин поблизу ліній електропередачі. 10. Улаштування щоглових переходів зміна кінцевих кутових ка­бельних і інших складних опор. 11. Вирубування просік заготівля вирубка і перенесення лісу на­вантаження І розвантаження стовпів із залізничних платформ і автомобілів. 12. Навантаження і розвантаження опор і приставок. 13. Копання ям для встановлення опор поблизу місця проходжен­ня силових кабелів трубопроводів та інших підземних комунікацій. 14. Прокладання кабелю кабелеукладачем. 15. Роботи у кабельному колодязі і приміщенні вводу кабелів за винятком оперативно-оглядових робіт . 16. Робота на антенно-щоглових спорудах. 17. Демонтаж великогабаритного обладнання зв'язку змонтова-ного рядами в апаратному залі. 18. Робота в електроустановках зі зняттям напруги без зняття напруги на струмопровідних частинах і поблизу них. 19. Електрозварювальні і газозварювальні роботи. 20. Роботи із застосуванням ручних електро- і пневмомашин та ін струментів. 21. Робота на мєтолооброблювальному деревооброблювальному та слюсарному обладнанні. 22. Транспортування зберігання експлуатація ремонт заповнен-ня посудин що діють під тиском. 23. Злив очистка нейтралізація резервуарів та інших ємностей під нафтопродуктів. 24. Нанесення лакофарб ґрунтовок та шпатльовок на основі нітрофарб полімерних композицій поліхлорвінілових епоксидних тощо . 25. Монтаж демонтаж накачування шин автотранспортних засобів. 26. Ремонт паливної апаратури двигунів внутрішнього згоряння. 27. Управління транспортними засобами і самохідним технології ним устаткуванням. 28. Обслуговування та ремонт акумуляторних батарей. 29. Роботи на копіювальних і розмножувальних машинах. 30. Ремонт ліфтів і підйомників. 31. Ремонт вентиляційних каналізаційних водопровідних і опалювальних систем. 32. Роботи на висоті 5 м і більше від рівня підлоги. 33. Технічне обслуговування поштових вагонів у парках відстою. 34. Технічне обслуговування засобів поштової механізації та автоматизації. 35. Обмін пошти з поштовими вагонами і стаціонарними підприєм­ствами поштового зв'язку. 36. Доставка пенсій та грошових переказів. Примітка. Роботи зазначені у пп. 1-18 23 30-32 Переліку виконуються за Нарядом-допуском Додаток 13 . Додаток 13 форма Державний комітет зв'язку України НАРЯД-ДОПУСК на виконання робіт з підвищеною небезпекою найменування підприємства 1. НАРЯД 1.1. Відповідальному виконавцю робіт бригадою в кількості чоловік провести такі роботи: найменування робіт місце проведення 1.2. Потрібні для виконання робіт матеріали інструмент захисні засоби 1.3. При підготовці і виконанні робіт забезпечити заходи безпеки 1.4. Початок роботи з годин хвилин 199 р. Закінчення роботи у годин хвилин 199 р. Режим роботи одно- двох- багатозмінний 1.5. Відповідальним керівником робіт призначити /посада прізвище ім'я по батькові/ 1.6. Наряд-допуск видав /посада прізвище підпис/ 1.7. Наряд-допуск прийняв відповідальний керівник робіт /посада прізвище ім'я по батькові підпис/ *1.8. Заходи по забезпеченню безпеки праці і порядок виконання робіт узгоджені: відповідальна особа діючого підприємства /цех дільниця/ /посада прізвище ім'я по батькові підпис/ 2. ДОПУСК 2 1. Інструктаж про заходи безпеки на робочому місці згідно з інструкціями найменування інструкцій або короткий виклад інструктажу Провели: Відповідальний керівник робіт дата підпис * Відповідальна особа діючого підприємства /цеха дільниці/ дата підпис 2.2. Інструктаж пройшли члени бригади; Прізвище ім'я по батькові Фах розряд Дата Підпис особи що пройшла інструктаж 1 2 3 4 2.3. Робоче місце і умови праці перевірені. Заходи безпеки що вказані з наряді-допуску забезпечені. *Допускаючий до роботи - відповідальний представник діючого підприємства дата підпис відповідальний керівник робіт дата підпис Відповідальний виконавець робіт дата підпис 2.4. Роботи почались у годин хвилин 199 р. Відповідальний керівник робіт дата підпис 2 5. Роботи закінчені робоче місце перевірене люди виведені. Наряд закритий у годин хвилин 199 р. Відповідальний виконавець робіт дата підпис *Відповідальний представник діючого підприємства дата підпис Примітка. Наряд-допуск заповнюється оформляється удвох примірниках перший знаходиться у того що видає наряд другий - у відповідального керівника робіт . Якщо роботи проводяться на території діючого підприємства наряд-допуск оформляється у трьох примірниках третій примірник видається відповідальному представнику діючого під. приємства . Пункти наряд-допуска що відмічені * заповнюються і оформляються підписом якщо виконуються будівельно-монтажні роботи на території /у цеху дільниці/ діючого підприємства. Наряд-допуск заповнюється під копіювальний папір чітко ясно у всіх примірниках. Не можна допускати виправлень і пєрекреслень вже написаного тексту. Додаток 14 КОНТРОЛЬНИЙ ЛИСТ проходження навчання безпечним методам праці Прізвище ім'я по батькові Вік Загальний стаж роботи Стаж роботи за професією на яку приймається Цех дільниця виробництво Посада на яку приймається 1. Вступний інструктаж Дата проведення Кількість годин Посада прізвище ініціали особи яка провела інструктаж Підпис особи яка провела інструктаж Підпис особи яка одержала інструктаж 2. Первинний інструктаж Дата проведення Місце проведення Кількість годин Посада прізвище ініціали особи яка провела інструктаж Підпис особи яка провела інструктаж Підпис особи яка одержала інструктаж 3. Освоєння безпечних навиків і прийомів праці стажування Місце проведення КІЛЬКІСТЬ ГОДИН Дата закінчення Посада прізвище ініціали особи яка керувала навчанням Підпис особи яка керувала навчанням Підпис особи яка пройшла навчання 4.Перевірка знань правил безпеки Нормативні акти знання яких перевірялося Дата перевірки Оцінка знань Підпис голови комісії 5. Допуск до роботи прізвище ім'я по батькові допустити до роботи як посада фах посада прізвище ініціали підпис керівника