Порядок розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ П О С Т А Н О В А від 22 березня 2001 р. N 270 Київ Про затвердження Порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру З метою реалізації державної політики в сфері безпечної життєдіяльності населення та поліпшення організації роботи з профілактики травматизму невиробничого характеру Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є: 1. Затвердити Порядок розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру що додається. 2. Визнати такою що втратила чинність постанову Кабінету Міністрів України від 5 травня 1997 р. N 421 "Про затвердження Положення про розслідування та облік нещасних випадків невиробничого характеру" Офіційний вісник України 1997 р. число 19 с. 69 . Прем'єр-міністр України В.ЮЩЕНКО ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 22 березня 2001 р. N 270 ПОРЯДОК розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру Загальні питання 1. Цей Порядок визначає механізм розслідування та ведення обліку нещасних випадків невиробничого характеру які сталися з громадянами України іноземцями та особами без громадянства на території України. 2. Під нещасними випадками невиробничого характеру слід розуміти не пов'язані з виконанням трудових обов'язків травми у тому числі отримані внаслідок заподіяних тілесних ушкоджень іншою особою отруєння самогубства опіки обмороження утоплення ураження електричним струмом блискавкою травми отримані внаслідок стихійного лиха контакту з тваринами тощо далі - нещасні випадки які призвели до ушкодження здоров'я потерпілих. 3. Розслідуванню згідно з цим Порядком підлягають нещасні випадки що сталися під час: 1 прямування на роботу чи з роботи пішки на громадському власному або іншому транспортному засобі що не належить підприємству установі або організації далі - організації і не використовувався в інтересах цієї організації; 2 переміщення повітряним залізничним морським внутрішнім водним автомобільним транспортом в електротранспорті метрополітені на канатній дорозі фунікулері та на інших видах транспортних засобів; 3 виконання громадських обов'язків рятування людей захист власності правопорядку тощо якщо це не входить до службових обов'язків ; 4 виконання донорських функцій; 5 участі в громадських акціях мітингах демонстраціях агітаційно-пропагандистській діяльності тощо ; 6 участі у культурно-масових заходах спортивних змаганнях; 7 проведення культурних спортивних та оздоровчих заходів не пов'язаних з навчально-виховним процесом у навчальних закладах; 8 використання газу у побуті; 9 вчинення протиправних дій проти особи її майна; 10 користування або контакту із зброєю боєприпасами та вибуховими матеріалами; 11 виконання робіт у домашньому господарстві використання побутової техніки; 12 стихійного лиха; 13 перебування в громадських місцях на об'єктах торгівлі та побутового обслуговування у закладах лікувально-оздоровчого культурно-освітнього та спортивно-розважального призначення в інших організаціях. 4. Факт ушкодження здоров'я внаслідок нещасного випадку встановлює і засвідчує лікувально-профілактичний заклад. Документом який підтверджує ушкодження здоров'я особи є листок непрацездатності чи довідка лікувально-профілактичного закладу. 5. Нещасні випадки розслідуються незалежно від того чи був потерпілий у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння. Повідомлення про нещасні випадки 6. Лікувально-профілактичні заклади до яких звернулися або були доставлені потерпілі внаслідок нещасних випадків протягом доби надсилають письмове повідомлення за встановленою формою додаток 1 : про нещасний випадок із смертельним наслідком а також про груповий нещасний випадок який стався одночасно з двома і більше особами - до районної держадміністрації виконавчого органу міської районної у місті ради ; про нещасний випадок із смертельним наслідком пов'язаний із заподіянням тілесних ушкоджень іншою особою а також нещасний випадок що стався внаслідок контакту із зброєю боєприпасами та вибуховими матеріалами або під час дорожньо-транспортної пригоди - до органу внутрішніх справ. Повідомлення про нещасні випадки із смертельним наслідком надсилаються також до органів прокуратури. Лікувально-профілактичні заклади до яких звернулися або були доставлені потерпілі ведуть реєстрацію нещасних випадків в окремому журналі за встановленою формою додаток 2 . Розслідування нещасних випадків 7. Розслідування нещасних випадків проводиться з метою визначення їх обставин та причин. На підставі результатів розслідування розробляються заходи щодо запобігання подібним випадкам а також щодо вирішення питань соціального захисту потерпілих. У процесі розслідування беруться до уваги листок непрацездатності чи довідка лікувально-профілактичного закладу а також пояснення потерпілого та свідчення очевидців. 8. Розслідування нещасних випадків із смертельним наслідком групових нещасних випадків у разі смерті хоча б одного з потерпілих нещасних випадків пов'язаних із заподіянням тілесних ушкоджень іншою особою а також нещасних випадків які сталися внаслідок контакту із зброєю боєприпасами та вибуховими матеріалами проводиться органами внутрішніх справ або прокуратури. 9. Районна держадміністрація виконавчий орган міської районної у місті ради протягом доби з часу надходження від лікувально-профілактичного закладу повідомлення про нещасний випадок за винятком нещасних випадків із смертельним наслідком приймає рішення щодо утворення комісії з розслідування нещасного випадку. До роботи комісії з розслідування нещасного випадку можуть залучатися представники організації де працюють або навчаються потерпілі організації на території чи об'єкті якої стався нещасний випадок а також представники органів охорони здоров'я освіти захисту прав споживачів експерти страхової компанії якщо потерпілий був застрахований . До розслідування нещасних випадків які сталися під час прямування на роботу чи з роботи залучаються представники відповідного профспілкового органу або уповноважені трудового колективу якщо потерпілий не є членом профспілки. 10. У разі звернення потерпілого або особи яка представляє його інтереси якщо не надходило повідомлення від лікувально-профілактичного закладу про нещасний випадок районна держадміністрація виконавчий орган міської районної у місті ради приймає рішення щодо необхідності проведення розслідування і визначення організації яка повинна проводити розслідування та направляє її керівнику копію рішення. Керівник організації протягом доби з часу надходження рішення про уповноваження її на проведення розслідування призначає комісію у складі не менше трьох осіб. 11. Нещасні випадки за винятком групових які сталися з працюючими особами розслідуються комісією утвореною організацією де працює потерпілий у складі голови комісії - посадова особа яку визначає керівник організації і членів комісії - керівника відповідного структурного підрозділу представника профспілкової організації членом якої є потерпілий або уповноваженого трудового колективу якщо потерпілий не є членом профспілки. Рішення щодо розслідування нещасного випадку приймається керівником організації на підставі звернення потерпілого листка непрацездатності або довідки лікувально-профілактичного закладу. У разі відмови організації провести розслідування нещасного випадку потерпілий або особа яка представляє його інтереси може звернутися до районної держадміністрації виконавчого органу міської районної у місті ради яка вирішує питання щодо проведення цього розслідування. 12. Розслідування нещасного випадку проводиться протягом 10 календарних днів після утворення комісії. У разі потреби цей термін може бути продовжений керівником органу організації який призначив розслідування. За результатами розслідування нещасного випадку складається акт за формою НТ невиробничий травматизм згідно з додатком 3 який затверджується керівником органу організації що проводив розслідування. Необхідна кількість примірників акта визначається в кожному окремому випадку. Акт за формою НТ надсилається: потерпілому або особі яка представляє його інтереси; районній держадміністрації виконавчому органу міської районної у місті ради ; організації де працює або навчається потерпілий; організації яка відповідальна за безпечний стан території чи об'єкта де стався нещасний випадок. Копія акта надсилається органам внутрішніх справ прокуратури та іншим організаціям на їх запит. Під час розслідування групових нещасних випадків акт за формою НТ складається на кожного потерпілого окремо. Для складання акта за формою НТ використовуються класифікатори подій що призвели до нещасного випадку додаток 4 причин нещасного випадку додаток 5 місця подій додаток 6 . Акти за формою НТ які складаються за результатами розслідування нещасних випадків з працюючими особами зберігаються в організації разом з матеріалами розслідування протягом 45 років. Акти за формою НТ та матеріали розслідування нещасних випадків з непрацюючими особами зберігаються протягом трьох років у архіві районної держадміністрації виконавчих органів міських районних у містах рад . 13. Реєстрація нещасних випадків за результатами розслідування яких складаються акти за формою НТ проводиться районними держадміністраціями виконавчими органами міських районних у містах рад та організаціями які проводили розслідування у журналі за встановленою формою додаток 7 . 14. Організація яка відповідальна за безпечну життєдіяльність населення на території чи об'єкті де стався нещасний випадок здійснює запропоновані комісією що проводила розслідування заходи щодо усунення причин подібних випадків. Про здійснення зазначених заходів керівник організації у письмовій формі повідомляє районну держадміністрацію виконавчий орган міської районної у місті ради у термін зазначений в акті за формою НТ. Облік і аналіз нещасних випадків 15. Облік нещасних випадків та аналіз причин їх виникнення проводять районні держадміністрації виконавчі органи міських районних у містах рад на підставі звітів про нещасні випадки за встановленою формою додаток 8 які щомісяця надсилаються лікувально-профілактичними закладами. Узагальнений звіт про нещасні випадки районні держадміністрації виконавчі органи міських районних у містах рад надсилають до Ради міністрів Автономної Республіки Крим обласних Київської та Севастопольської міських держадміністрацій щокварталу до 15 числа місяця що настає за звітним періодом а також за рік - до 31 січня наступного за звітним року. 16. Рада міністрів Автономної Республіки Крим обласні Київська та Севастопольська міські держадміністрації проводять аналіз одержаних звітів узагальнюють їх та подають Держнаглядохоронпраці відповідно до 25 числа наступного за звітним кварталом місяця та до 10 лютого наступного за звітним року. Додаток 1 до Порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру Зразок ПОВІДОМЛЕННЯ про нещасний випадок невиробничого характеру " " 200 р. Лікувально-профілактичний заклад куди звернувся або доставлений потерпілий Повідомлення надіслано найменування районної держадміністрації або виконавчого органу міської районної у місті ради органу внутрішніх справ органу прокуратури Прізвище ім'я та по батькові потерпілого Дата народження Рід занять Адреса потерпілого Автономна Республіка Крим область район населений пункт вулиця будинок квартира Місце де стався нещасний випадок Дата і час травмування число місяць рік година Дата і час звернення до лікувально-профілактичного закладу число місяць рік година Діагноз Вид травми згідно з кодами міжнародної класифікації хвороб МКХ-10 Подія що призвела до нещасного випадку Висновок про наявність алкогольного чи наркотичного сп'яніння посада медичного працівника підпис ініціали та прізвище Додаток 2 до Порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру Зразок ЖУРНАЛ реєстрації нещасних випадків невиробничого характеру найменування лікувально-профілактичного закладу N з/п Пріз- вище ім'я та по бать- кові потер- пілого рік народ- ження Профе- сія посада або рід занять Адре- са по- тер- піло- го Місце де стався нещас- ний випа- док Дата і час трав- му- вання Дата і час звер- нення до ліку- вально- профі- лактич- ного закладу Подія що приз- вела до нещас- ного випадку Ді- аг- ноз Вид трав- ми згідно з кодами міжна- родної класи- фікації хвороб | МКХ-10 Висновок про наявність алко- гольного чи нарко- тичного сп'яніння Додаток 3 до Порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру Зразок Форма НТ ЗАТВЕРДЖУЮ ----------------------------- посада ініціали та прізвище ----------------------------- підпис " " 200 р. МП АКТ № про нещасний випадок невиробничого характеру 1. ---------------------------------------------------------------- прізвище ім'я та по батькові потерпілого 2. Дата народження ------------------------------------------ число місяць рік 3. Стать --------------------------------------------------------- 4. Рід занять: працюючий непрацюючий дитина дошкіьного віку учень студент ------------------------ 5. Дата і час нещасного випадку ---------------------------------- число місяць рік годин хвилин ------------------------------------------------------------------ 6. Адреса потерпілого: Автономна Республіка Крим область ------------------------------- район ------------------------------------------------------------ населений пункт -------------------------------------------------- вулиця будинок квартира ---------------------------------------- 7. Місце де стався нещасний випадок ----------------------------- 8. Стислий виклад обставин нещасного випадку --------------------- ------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------ 9. Подія що призвела до нещасного випадку ----------------------- 10. Причини нещасного випадку ------------------------------------ 11. Наслідки нещасного випадку ----------------------------------- смертельний не смертельний 12. Перебування потерпілого в стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння тверезий --------------------------------- 13. Заходи які необхідно здійснити для усунення причин травмування: N з/п Зміст заходу Виконавець - посада місце роботи ініціали та прізвище Термін виконання 14. Висновок комісії ------------------------------------------------------------------ зміст порушення нормативно-правових актів із зазначенням винних осіб ------------------------------------------------------------------ 15. Назва організації яка проводила розслідування ---------------------------------------------- Голова комісії ----------- ----------- ----------------------- посада підпис ініціали та прізвище Члени комісії ----------- ----------- ----------------------- посада підпис ініціали та прізвище ----------- ----------- ----------------------- посада підпис ініціали та прізвище "---"------------200 р. ПОЯСНЕННЯ до заповнення акта за формою НТ про нещасний випадок невиробничого характеру Акт складається з текстової і кодової частин які заповнюються відповідно до загальноприйнятих установлених термінів міжгалузевих і спеціально розроблених класифікаторів. Коди слід вносити до прямокутників які розташовані з правого боку аркуша. Кодифікуванню підлягають акти за формою НТ які складені у разі нещасного випадку із смертельним наслідком. Пункт 2. Зазначається число місяць і рік народження а у прямокутнику - вік потерпілого кількість повних років на час настання нещасного випадку. Наприклад: 45 років і 5 місяців - |45 | Пункт 3. Стать: 310 - чоловіча 320 - жіноча. Пункт 4. Рід занять: 410 - працюючий 420 - непрацюючий 430 - дитина дошкільного віку 440 - учень 450 - студент. Наприклад: ----- Працюючий - |410| Пункт 5. У першому рядку число та місяць зазначаються за їх порядковими номерами а рік - двома останніми цифрами. Наприклад: 1 грудня 2000 р. - |0 |1 |1 |2 |0 |0 | У другому рядку зазначається час коли стався нещасний випадок. Наприклад: 12 год. 20 хв. - |1 |2 |2 |0 | Пункт 6. Заповнюється відповідно до Класифікатора об'єктів адміністративно-територіального устрою України КОАТУУ . Пункт 7. Заповнюється відповідно до Класифікатора місця подій зазначеного у додатку 6. Пункт 9. Заповнюється відповідно до Класифікатора подій що призвели до нещасного випадку зазначеного у додатку 4. Пункт 10. Заповнюється відповідно до Класифікатора причин нещасного випадку зазначеного у додатку 5. У прямокутнику зазначається основна причина нещасного випадку. Пункт 11. У разі смерті потерпілого зазначається - |0 | Пункт 12. Перебування потерпілого в стані алкогольного сп'яніння - 121 наркотичного - 122 тверезий - 123. Запис робиться на підставі висновку що складається лікарем який проводив огляд потерпілого. Пункт 15. Заповнюється відповідно до загального міжгалузевого класифікатора "Система позначення органів державного управління" СПОДУ або загального міжгалузевого класифікатора "Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України" ЄДРПОУ . Додаток 4 до Порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру КЛАСИФІКАТОР подій що призвели до нещасного випадку невиробничого характеру Код 1000 Події пов'язані з транспортом у тому числі: 1001 вхід вихід з транспортного засобу автомобіля автобуса поїзда метрополітену тролейбуса канатної дороги тощо 1002 дорожньо-транспортні пригоди з них 1003 наїзд або зіткнення транспортних засобів автомобіля мото- і велотехніки засобів міського електротранспорту поїздів 1004 інші пригоди пов'язані з дорожньо-будівельною сільськогосподарською технікою тощо 1100 Події пов'язані з використанням газу в побуті 1200 Випадкові падіння потерпілого у тому числі: 1201 під час пересування 1202 з висоти 1203 в колодязі ями ємності тощо 1300 Випадкова дія механічних сил у тому числі: 1301 падіння обрушення предметів матеріалів породи тощо 1302 обрушення будівель споруд та їх елементів 1400 Дія предметів та деталей що рухаються обертаються розлітаються 1500 Ураження електричним струмом у тому числі: 1501 у разі доторкання до лінії електропередачі та обірваних проводів 1502 у разі перебування на електропостачальних спорудах 1503 у разі користування побутовими електроприладами 1600 Вибухи у тому числі: 1601 боєприпасів вибухових матеріалів 1700 Вплив екстремальних температур крім пожеж що призвів до опіків теплових ударів чи обморожень 1800 Пожежа 1900 Випадкові отруєння у тому числі: 1901 продуктами харчування та безалкогольними напоями 1902 алкогольними напоями 1903 наркотичними засобами психотропними речовинами та прекурсорами 1904 грибами 1905 ліками та медикаментозними препаратами 1906 іншими хімічними та отруйними речовинами 2000 Дія іонізуючого радіоактивного електромагнітного випромінювання 2100 Самогубство самопошкодження 2200 Голодування виснаження 2300 Утоплення 2400 Вбивство чи нанесення ушкоджень іншою особою 2500 Використання або контакт з вогнепальною зброєю 2600 Контакти з тваринами комахами отруйними рослинами та іншими представниками фауни і флори 2700 Техногенне та стихійне лихо дія сил природи 2800 Інші Додаток 5 до Порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру КЛАСИФІКАТОР причин нещасного випадку Код 100 Конструктивні недоліки недосконалість недостатня надійність у тому числі: 101 побутової техніки та приладів 102 транспортних засобів 110 Незадовільний технічний стан у тому числі: 111 транспортних засобів 112 побутової техніки та побутових приладів 113 споруд будинків конструкцій 114 доріг проїздів проходів тощо 120 Відсутність або недоліки документації з експлуатації чи користування побутовими приладами устаткуванням предметами речовинами тощо 130 Порушення або недотримання норм і правил безпеки у тому числі: 131 правил дорожнього руху 132 правил пожежної безпеки 133 вимог безпеки під час експлуатації технічних засобів устаткування побутових приладів 140 Порушення або недотримання санітарно-гігієничних норм і вимог особистої гігієни у тому числі: 141 реалізація неякісних небезпечних та фальсифікованих товарів 142 споживання неякісних харчових продуктів напоїв грибів 150 Відсутність систем сигналізації оповіщення вентиляції захисних пристроїв огороджень 160 Недостатня інформованість населення 170 Особиста необережність 180 Незадовільний психофізіологічний стан перебування в стані алкогольного наркотичного сп'яніння токсикологічного отруєння 190 Протиправні дії інших осіб 200 Інші Додаток 6 до Порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру КЛАСИФІКАТОР місця подій Код 10 Навчально-виховний заклад дитячий садок школа інтернат коледж інститут тощо 11 Адміністративний будинок тощо 12 Лікувально-профілактичний заклад або донорський пункт 13 Видовищний або спортивний заклад кінотеатр театр стадіон плавальний басейн зоопарк тощо 14 Місце організованого відпочинку санаторій профілакторій будинок та база відпочинку атракціон парк організований пляж спортивний та оздоровчий табір туристична база та база відпочинку тощо 15 Місце для занять спортом стадіон спортивний зал футбольне поле ковзанка кінно-спортивна база спортивний майданчик тощо 16 Торговельний об'єкт ринок магазин або об'єкт громадського харчування ресторан кафе їдальня тощо 17 Місце неорганізованого відпочинку та туризму ліс річка неорганізований пляж гори печери тощо 18 Місце проживання квартира житловий будинок дача домашні та господарські приміщення тощо 19 Спеціальне місце перебування гуртожиток лікарня госпіталь дитячий будинок будинок для престарілих притулок тощо 20 Дача садова та присадибна ділянки город гараж 21 Дорога вулиця тротуар стежка сходи 22 Транспортні засоби автобус трамвай метрополітен тощо 23 Ліфт будинку 24 Інші місця Додаток 7 до Порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру Зразок ЖУРНАЛ реєстрації нещасних випадків невиробничого характеру ---------------------------- найменування організації N з/п Прізвище ім'я та по батькові потерпіло- го рік народ-ження Професія посада або рід занять Адреса потер- пілого Місце де стався нещас- ний випадок Дата і час трав- муван- ня Дата і час звернення до лікувально- профілак- тичного закладу Дата складен- ня акта за формою НТ Подія що призвела до нещасно- го випадку Причини травму- вання Діагноз Дата видачі акта за формою НТ та підпис особи яка його отримала Додаток 8 до Порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру Зразок ЗВІТ про нещасні випадки невиробничого характеру за 200 р. найменування лікувально-профілактичного закладу місцевого органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування Код Усього нещасних випадків Усього потерпі- лих У тому числі зі смертельним наслідком Групових нещасних випадків З дітьми віком до 14 років усього усього потерпілих у тому числі із смертельним наслідком усього випад- ків усього потер- пілих у тому числі із смертель- ним наслідком 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Усі події у тому числі: 1000 Пов'язані з транспортом 1001 у тому числі ДТП 1100 Пов'язані з використанням газу в побуті 1200 Випадкові падіння потерпілого 1300 Випадкова дія механічних сил 1400 Дія предметів та деталей що рухаються обертаються розлітаються 1500 Ураження електричним струмом 1600 Вибухи 1700 Вплив екстремальних температур крім пожеж 1800 Пожежа 1900 Випадкові отруєння у тому числі: 1901 продуктами харчування та безалкогольними напоями 1902 алкогольними напоями 1903 наркотичними засобами психотропними речовинами та прекурсорами 2000 Дія випромінювань 2100 Самогубство самопошкодження 2200 Голодування виснаження 2300 Утоплення 2400 Вбивство чи нанесення ушкоджень іншою особою 2500 Використання або контакт з вогнепальною зброєю 2600 Контакти з представниками флори і фауни 2700 Техногенне та стихійне лихо дія сил природи 2800 Інші Примітка. Графи 3 6 лікувально-профілактичними закладами не заповнюються.