ДСТУ Б А.1.1-7-94

ДСТУ Б А.1.1-7-94 ССНБ. Метод термічного аналізу матеріалів. Терміни і визначення

ДСТУ Б А.1.1-7-94 ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ =================================================== Метод термічного аналізу матеріалів Терміни та визначення Держкоммістобудування України Київ ПЕРЕДМОВА 1 РОЗРОБЛЕНО Українським науково-дослідним та проектно-конструкторським інститутом будівельних матеріалів та виробів НДІБМВ 2 ВНЕСЕНО Управлінням державних нормативів і стандартів Мінбудархітектури України 3 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ наказом Міністерства України у справах будівництва та архітектури від 12.04.94 р. N 83 4 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ ЗМІСТ 1 Галузь використання ................................. 1 2 Нормативнi посилання ................................ 2 3 Основні положення ................................... 2 4 Загальні поняття .................................... 3 4.1 Апаратура ......................................... 3 4.2 Методи пов'язані зі зміною енергії ............... 7 4.3 Методи пов'язані зі зміною маси ................. 12 Абетковий покажчик українських термінів .............. 15 Абетковий покажчик німецьких термінів ................ 17 Абетковий покажчик англійських термінів .............. 19 Абетковий покажчик французьких термінів .............. 21 Абетковий покажчик російських термінів ............... 23 ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ ============================================= Метод термічного аналізу матеріалів Терміни та визначення Метод термического анализа материалов Термины и определения Thermoanalysis method of materials Tегms апd деfіпіtіопs ------------------------------------------------------------------ Чинний від 1994-10-01 1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ 1.1 Цей стандарт установлює терміни та визначення понять методу термічного аналізу матеріалів. 1.2 Терміни регламентовані в цьому стандарті придатні для використання в усіх видах нормативної документації у довідковій та навчально-методичній літературі а також для робіт з стандар- тизації або при використанні результатів цих робіт включаючи програмні засоби для комп'ютерних систем. 1.3 Вимоги стандарту чинні для використання в роботі під- приємств установ організацій що діють на території України технічних комітетів з стандартизації науково-технічних та інже- нерних товариств міністерств відомств . - 2 - ДСТУ Б А.1.1-7-94 2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ У цьому стандарті є посилання та такі документи: ДСТУ 1.2-93 | Державна система стандартизації України. Порядок | розроблення державних стандартів. ---------------------------------------------------------------- ДСТУ 1.5-93 | Державна система стандартизації України. Загальні | вимоги до побудови викладу оформлення та змісту | стандартів. ----------------------------------------------------------------- КНД 50-О11-93| Основні положення та порядок розробки стандартів на | терміни та визначення. 3 ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ 3.1 Для кожного поняття встановлено один стандартизований термін. 3.2 Подані визначення можна в разі необхідності розвивати шляхом введення до них похідних ознак які доповнюють значення термінів що використовуються. Доповнення не можуть порушу- вати обсяг і зміст понять визначених у стандарті. 3.3 У стандарті як довідкові подані німецькі dе англійські еп французькі fr та російські ru відповідники стандартизо- ваних термінів а також визначення російською мовою. 3.4 У стандарті наведено абеткові покажчики термінів укра- їнською мовою та абеткові покажчики іншомовних відповідників стандартизованих термінів кожною мовою окремо. - 3 - ДСТУ Б А.1.1-7-94 4 ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ 4.1 АПАРАТУРА 4.14.1 реєструвальний пірометр de Registrierpyrometer en recording pyrometer fr pyrometre-enregistreur ru регистрирующий пирометр Термічна установка для Термическая установка для peєстрації термічних регистрации термических ефектів при процесах эффектов при процессах на- нагpівання і охолодження гревания и охлаждения 4.1.2 термічна установка de Thermoanlage еn thermal plant fr installation thermique ru термическая установка Пристрій для проведення Устройство для проведения автоматичної реєстрації автоматической процесів нагрівання або регистрации процессов на- охолодження i пов'язаних з гревания или охлаждения и ними змін маси сопряженных с ним изме- нений массы 4.1.3 програмний регулятор de Programmtemperaturregler температур en program temperature regulator fr regulateur de temp[e2]ra- * ture [а4] programme * ru программный регулятор температур Установка для програмно- Установка предназначен- го нагрівання і охолоджен- ная для программного на- ня досліджуваного об'єкта грева и охлаждения исследу- емого объекта 4.1.4 дериватограф de Derivatograph еп derivatograph fr derivotograph ru дериватограф Термічна установка для Термическая установка синхронної peєстрації тем- предназначенная для ператури термічних синхронной регистрации ефектiв маси і швидкостей температуры термических зміни маси при нагріванні эффектов массы и скорос- охолодженні водночас на тей изменения массы при на- одному зразку греве охлаждении одновре- менно на одном образце 4.1.5 термопара de Thermoelement еп thermocouple fr thermocouple ru термопара - 4 - ДСТУ Б А.1.1-7-94 Термоелектричний перет- Термоэлектрический преоб- ворювач для вимірювання разователь для измерения температури який скла- температуры состоящий из дається з двох послідовно двух последовательно сполучених між собою соединенных разнородных різнорідних провідників проводников тока струму 4.1.6 диференційна термопара de Differenzthermoelement en differential thermocouple fr thermocouple differential ru дифференциальная термопара Система двох термое- Система двух термоє- лектричних перетво- лектрических преобразова- рювачів увімкнених телей включенных навстре- назустрiч один одному чу друг другу 4.1.7 піч термічної установки de W[a1]rmebehandlugsofen * en furnase of а thermal plant fr four d'une installation thermique ru печь термической установки Пристрій для забезпечення Устройство для обеспечения певного режиму определенного режима на- нагрівання зразка гревания образца 4.1.8 гальванометр термо- de Thermome galyanometer вимірювальний еп galvanometer for thermal measuring fr galvanom[e2]tre pour * mesurage thermique ru гальванометр термоизмерительный Високочутливий елект- Высокочувствительный ровимірювальний прилад электроизмерительный для вимірювання надто прибор для измерения весь- малих струмів або напруг ма малых токов или напря- жений 4.1.9 терморегулятор de Automatischer Temperaturreg- автоматичний ler en automatik temperature controller fr thermor[e2]gulateur * automatique ru терморегулятор авто- матический Пристрій для регулювання Устройство для температури за заданим регулирования температуры режимом по заданному режиму 4.1.10 потенціометр de Automatischer електронний авто- Elektronenpotentiometer - 5 - ДСТУ Б А.1.1-7-94 матичний en self-balancing elektronik potentiometer fr potentiom[e2]tre [e4]lect- * ronique automatique ru потенциометр электронный автоматический Прилад для вимірювання і Прибор для измерения и реєстрації електричних регистрации электрических величин-аналогів величин-аналогов техно- технологічних пірометрів логических пирометров 4.1.11 регулятор чутливостi de Pyrometerempfindlichkeits- пірометрів regler еп sensitivity control of the pyrometers fr r[e2]gulateur dе sensibi- * lit[e2] des pirometres * гu регулятор чувствительности пирометра Магазин onopiв для шунту- Магазин сопротивления для вання термоелектричних шунтирования термоэ- перетворювачів термопар лектрических преобразова- телей термопар 4.1.12 термоелектрорушійна de Thermoelektrische Kraft сила еn thermoelectromotive force fr force thermo-electromotrice ru термоэлектродвижущая сила Електрорушійна сила що Электродвижущая сила виникає при термое- возникающая при термоэ- лектричному ефекті лектрическом эффекте 4.1.13 тримач еталона de Probenmuster еп standard holder fr porte-etalon ru держатель эталона Пристрій який вміщує або Устройство вмещающее підтримує еталон у или поддерживающее эта- pівномірному температур- лон в равномерном темпера- ному полі в печі термiчної турном поле в печи установки термической установки 4.1.14 тримач зразка de Probentr[a1]ger * en sample holder fr porte-[e2]chantillon * ru держатель образца Пристрій який вміщує або Устройство вмещающее підтримує зразок у или поддерживающее обра- pівномірному температур- зец в равномерном темпера- ному полі в печі термічної турном поле в печи установки термической установки - 6 - ДСТУ Б А.1.1-7-94 4.1.15 вузол тримача зразка de РгоЬеntr[a1]gerbaugruppe * en unit of а sample holder fr blok du porte-[e4]chantillon * ru узел держателя образца Пристрій який забезпечує Устройство обеспечиваю- підведення однакової щее подвод одинакового кількостi теплової енергії количества тепловой до зразкiв досліджуваної энергии к образцам исследу- та еталонної речовини при емого и эталонного вещест- нерівномірному темпера- ва при неравномерном тем- турному noлi в neчi пературном поле в печи термічної установки термической установки 4.1.16 тигель de Tiegel en crucible fr creuset ru тигель Посудина певної форми Сосуд определенной формы для розміщення в ній зраз- для помещения в него образ- ка або еталона при прове- ца или эталона при прове- деннi термiчного аналізу дении термического анализа 4.1.17 барабан de Trommel en drum fr tambour ru барабан Частина фотореєструваль- Часть фоторегистрирующе- ного пристрою яка забез- го устройства обеспечиваю- печує рівномірне просуван- щая равномерное продвижение ня фоточутливого шару по фоточувствительного слоя по відношенню до реєстру- отношению к регистрирующему вального свiтлового проме- световому лучу дериватографа ня дериватографа 4.1.18 шаблон de Schablone en gauge fr patron ru шаблон Спеціальне пристосування Специальное приспособ- яке забезпечує фіксацію ление обеспечивающее на фоточутливому mapi фиксацию на фото- шкал реєстрованих величин чувствительном слое шкал регистрируемых величин 4.1.19 термоваги дериватографа de Abjustiermaage Derivatograph еп thermal balanse of derivatograph fr balance thermique de derivatographe ru термовесы дериватографа Прилад який забезпечує Прибор обеспечивающий безперервне зважування беспрерывное взвешивание досліджуваного зразка при исследуемого образца при - 7 - ДСТУ Б А.1.1-7-94 його нагрiваннi его нагревании 4.1.20 нагрівник de Erw[a1]rmer * en heater fr r[e2]chauffeuer гu нагреватель Засіб для нагрівання зраз- Средство для нагревания ка у певному температур- образцов в определенном ному режимі температурном режиме 4.1.21 термостат de Thermostat еп thermostat fr thermostat ru термостат Пристрій для cтабілізації Устройство для стаби- температури холодних лизации темпрературы хо- контактів термопар лодных контактов термопар 4.2 МЕТОДИ ПОВ'ЯЗАНІ ЗІ ЗМІНОЮ ЕНЕРГІЇ 4.2.1 термічний аналіз de Thermische Analyse еп thermoanalysis Fr analyse thermique ru термический анализ Метод дослідження фізико- Метод исследования хімічних процесів які физико-химических процес- відбуваються в умовах сов происходящих в усло- програмованої зміни тем- виях программированного ператури изменения температуpы 4.2.2 метод температурних de Temperaturkurvenverfahren кривих en method of temperature curves fr m[e2]thode des courbes de * temp[e2]rature * ru метод температурных кривых Безперервна peєcтрація Непрерывная регистрация температури зразка в часі температуры образца во вре- при підведенні до нього мени при подводе к нему теплової eнepгії за тепловой энергии по лине- лiнейним законом йному закону 4.2.3 крива нагрівання de Erhitzungskurve еп heating curves fr courbe d'[e2]chauffement * гu кривая нагревяния Гpaфік який вiдображає График отображающий температуру зразка в температуру образца в лине- лінейному масштабі часу йном масштабе времени 4.2.4 крива швидкостi de Erhitzungsgeschwindig- нагрівання охолодження keitskurve en heating rate curves fr coubre de taux d'[e2]chauf- * - 8 - ДСТУ Б А.1.1-7-94 fement ru кривая скорости нагревания охлаждения Графік який відображає График отображающий величину nepшої похідної величину первой производ- кривої нагрівання охолод- ной кривой нагревания ження в лінійному масш- охлаждения в линейном табі часу масштабе времени 4.2.5 швидкість нагрівання de Erhitzungsgeschwindigkeit охолодження еп heating cooling rate fr taux d'echauffement dе refroidissement ru скорость нагревания охлаждения Фізичний параметр який Физический параметр выра- показує величину зміни жающий величину изме- температури в заданий нения температуры в задан- интервал часу ный интервал времени 4.2.6 стаціонарний режим de Beharrungszustand нагрівання en stationary operating conditions fr r[e2]gime stationnaire * ru стационарный режим нагревания Режим нагрівання який ха- Режим нагревания харак- рактеризується сталістю теризующийся постоянст- температури в часі у вcix вом температуры во всех точках нагрівання зразка точках нагрева образца 4.2.7 квазістаціонарний режим de Quasistion[a1]res * нагрівання Erhitzungsverfahren en quasi-stationary heating regime fr r[e2]gime de chauffe quasi- * stationnaire ru квазистационарный режим нагрева Режим нагрівання зразка Нагрев образца при кото- при якому неоднорідністю ром неоднородностью тем- температурного поля в пературного поля в объеме об'ємі зразка можна знех- образца можно пренебречь тувати 4.2.8 зразок de Muster еп sample fr echantillon ru образец Частина матеріалу який Часть материала который використовується для используется для исследо- досліджень вания - 9 - ДСТУ Б А.1.1-7-94 4.2.9 еталон de Vergleichsmuster еп standart fr etalor ru эталон Матеріал порівняння Материал сравнения термічно неактивний в термически неактивный в межах температур даного пределах температур данно- термічного анализу го термического анализа 4.2.10 peпepнi речовини de H[o1]henmarkensstoffe * en mark materials fr mati[e2]res de rep[e2]re * ru вещества реперные Речовини які мають Вещества обладающие повний набір определенным набором вос- відтворюваних производимых равновесных рівноважних станів состояний 4.2.11 метод діагностування в de L[o1]sungsverfahren durch * термічному аналізі thermische Analyse en method ofdiagnostics in the thermal analysis fr m[e2]thode de solution dans * l'analyse thermique ru метод диагностирования в термическом анализе Поділ термічних ефектів Разделение накладыва- що накладаються один на ющихся друг на друга одного шляхом термических эффектов розчинення одного з путем растворения одного компонентів який из компонентов содер- міститься у зразку і на- жащихся в образце и после- ступного повторного дующего повторного термічного анализу термического анализа 4.2.12 градуювальна харак- de Messmitteleichcharakteristik теристика засобів en graduation caracteristic of вимірювання the measuring means fr caract[e2]ristique gradu[e2]e* des moyens de mesure ru градуировочная характеристика средств измерений Залежність між значен- Зависимость между зна- нями величин на виході чениями величин на выходе і вхоgі засобу вимiрювання и входе средства измерения складена у виглядi таблицi составленная в виде або графіка таблицы или графика 4.2.13 диференційний метод de Differentialverfahren еп differential method fr m[e2]thode differentielle ru дифференциальный метод - 10 - ДСТУ Б А.1.1-7-94 Вимiрювання рiзницевого Измерение разностного параметра для стану параметра для состояния досліджуваного зразка i исследуемого образца и эта- еталона лона 4.2.14 диференційний термічний de Differentialthermoanalyse метод en differential thermal analysis fr m[e2]thode differentiell * thermique ru дифференциальный термический анализ Метод який дозволяє Метод позволяющий выяв- виявляти при нагріванні лять при нагревании охлаж- охолодженнi фазовi дении фазовые превра- перетворення та фізико- щения и физико-химические хімічні процеси за процессы по термическим термічними ефектами що эффектам сопровожда- супроводжують ці зміни ющим эти изменения 4.2.15 крива диференційного de Differentialthermoanalysekurve термічного анализу en differential thermal analysis curve fr coubre d'une analyse thermique differentielle ги кривая дифференциального термического анализа Графік різниці температур График разности темпера- диференційного тур дифференциального термічного анализу в термического анализа в системі координат: рiзниця системе координат: раз- температур - температура ность температур - темпе- або різниця температур - ратура или разность темпе- час ратур - время 4.2.16 нульова лінія de Neutrallinie еп zero line fr de zero ru нулевая линия Крива диференцiйного Кривая дифференциального термічного аналізу при термического анализа при нульовій різницевій темпе- нулевой разностной темпе- ратурі в усьому діапазоні ратуре во всем диапазоне запису записи 4.2.17 базисна лінія de Basislinie en base line fr ligne de r[e2]ference * ru базисная линия Лінія ходу кривої Линия хода кривой диффе- диференційного запису з ренциальной записи не- незначним відхиленням від значительно отклоняющая- нульового положення у ся от нулевого положения в зв'язку з різними связи с разными - 11 - ДСТУ Б А.1.1-7-94 теплофізичними властивос- теплофизическими свойст- тями досліджуваного зраз- вами исследуемого образца ка та еталона и эталона 4.2.18 niк de Spitze еп peak fr pointe ru пик Частина кривої Часть кривой диффе- диференційного ренциального термического термічного анализу яка анализа соответствующая відповідає максимальному максимальному откло- відхиленню температури нению температуры исследу- дослiджуваного зразка при емого образца при реєстрації ендо- та регистрации эндо- и экзо- екзотермічного ефекту термического эффекта 4.2.19 площа піку de Spitzenflache еn peak агеа fr surfase de pointe ru площадь пика Полоща обмежена піком i Площадь заключенная нульовою лінією между пиком и нулевой линией 4.2.20 висота піку de Spitzenh[o1]he * еn peak height fr hateur de pointe rи высота пика Відстань перпендикулярна Расстояние перпендикуляр- до oci часу або темпера- ное к оси времени или темпе- тури між нульовою лінією ратуры между интер- і вершиною пiку полированной нулевой линией и вершиной пика 4.2.21 ширина піку de Spitzenbreite en peak width fr largeur de pointe ги ширина пика Інтервал часу або темпера- Интервал времени или тем- тури між точками відхи- пературы между точками лення кривої від нульової отклонения кривой от нуле- лінії і повернення до неї вой линии и возвращения к ней 4.2.22 екстрапольована точка de Extrapolationspunkt des початку процесу Prozess beginnes еп extrapolated onset fr point extrapol[e2] * d'origine de processus ru экстраполированная точка начала процесса Точка перетину дотичних Точка пересечения касатель- - 12 - ДСТУ Б А.1.1-7-94 які проведенi до точки ных к точке максимального максимального нахилу наклона начальной ветки початкової гілки піку і до пика и к нулевой линии нульової лінії 4.2.23 ендотермічний пік de Endothermische Spitze en endothermic peak fr pointe endothermique ru эндотермический пик Температурний интервал Температурный интервал на кривій диференційного кривой дифференциального термічного аналізу в термического анализа в ко- якому зафіксовано тором регистрируется від'ємне відхилення темпе- отрицательное отклонение ратури зразка в порівнянні температуры образца в срав- з температурою еталона нении с температурой этало- характерне для процесів iз на характерное для процес- вбиранням тепла сов с поглощением теплоты 4.2.24 екзотермічний пік de Exothermische Spitze en exothermic peak fr pointe exothermique ru экзотермический пик Температурний интервал Температурный интервал на на кривій диференційного кривой дифференциального термічного аналізу в термического анализа в ко- якому зафіксовано додатне тором регистрируется вiдхилення температури положительное отклонение зразка в порівнянні з тем- температуры образца в срав- пературою еталона харак- нении с температурой этало- терне для процесів з на характерное для процес- виділенням теплоти сов с выделением теплоты 4.3 МЕТОДИ ПОВ'ЯЗАНІ 3І ЗМІНОЮ МАСИ 4.3.1 термогравіметричний de Thermogravimetrische метод Verfahren en thermogravimetric method fr m[e2]thode thermogravim[e2]- * trique ru термогравиметрический метод Термічний аналіз який до- Термический анализ позво- зволяє реєструвати масу ляющий регистрировать зразка як функцію темпера- массу образца как функцию тури або при лінійному температуры или при лине- режимі нагрівання як йном режиме нагрева как функцію часу функцию времени 4.3.2 термогравіметрична de Thermogravimetrische Kurve крива en thermogravimetric curve fr courbe thermogravimetrique ru термогравиметрическая кривая Графік який відображає График отображающий - 13 - ДСТУ Б А.1.1-7-94 масу зразка як функцію массу образца как функцию часу або температури времени или температуры 4.3.3 вимірювання de Messung en measurement fr mesurage ru измерение Сукупність дій які викону- Совокупность действий вы- ються за допомогою полняемых при помощи засобів вимiрювання з средств измерений с целью метою встановлення число- определения числового зна- вого визначення чения измеряемой величины вимiрюваної величини в в принятых единицах прийнятих одиницях 4.3.4 однозначність de Messeinheitlichkeit вимірювань en uniqueness ofmeasuring fr univalence de mesurage ru однозначность измерений Стан вимірювань при Состояние измерений при якому їх результати котором их результаты вы- виражені в узаконених ражены в узаконенных одиницях і похибки единицах и погрешности вимірювання відомі з зада- измерений известны с задан- ною імовірнiстю ной вероятностью 4.3.5 площинка плато de Platz Plateau en plateau fr plateau ru площадка плато Частина Часть термогравиметричес- термогравiметричної кой кривой в интервале пос- кривої в интервалі тоянной массы постійної маси 4.3.6 початкова температура de Anfangsreaktionstemperatur реакції en initial reaction temperature fr temp[e2]rature initiale de * r[e2]action * ru начальная температура реакции Температура зафіксована Температура на термогравіметричній регистрируемая на термог- кривій при якій сумарна равиметрической кривой зміна маси досягає межі при которой суммарное чутливості термовагів изменение массы достигает дериватографа предела чувствительности термовесов дериватографа 4.3.7 чутливість de Empfindlichkeit en sensitivitu fr sensibilit[e2] * ru чувствительность - 14 - ДСТУ Б А.1.1-7-94 Властивість що харак- Свойство характеризующее теризує зв'язок мiж зміною связь между изменениями початкових умов і начальных условий и конеч- кінцевим процесом ным процессом 4.3.8 кінцева температура de Endreaktionstemperatur реакції en final reaction temperature fr temp[e2]rature finale де * r[e2]action * ru конечная температура реакции Температура зафіксована Температура на термогравіметричній регистрируемая на термог- кривій при якій зміна маси равиметрической кривой зразка досягає максимуму при которой изменение массы образца достигает максимума 4.3.9 температурний интервал de Reaktionstemperaturintervall реакції en temperature reaction range fr intervalle de temperature de reaction ru температурный интервал реакции Різниця початкової і Разность начальной и конеч- кінцевої температур ной температур реакции реакції 4.3.10 термогравіметрія за de Thermogravinaetrie nach der походною Ableitung en thermogravimetry according to а derivative fr thermogravimetrie selon d[e2]riv[e2]e * ru термогравиметрия по производной Метод побудований на Метод основанный на використаннi першої использовании производ- похідної від ной от термогравиметричес- термогравіметричної кой кривой либо по вре- кривої за часом або за мени либо по температуре температурою 4.3.11 диференційна de Thermogravimetrische термогравіметрична Differentialcurve крива en differential thermogravi- metric curve fr courbe thermogrіvim[e2]t- * rique diff[e2]rentielle * ru дифференциальная термогравиметрическая кривая - 15 - ДСТУ Б А.1.1-7-94 АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК УКРАЇНСЬКИХ ТЕРМІНІВ аналіз термічний ......................................... 4.2.1 барабан .................................................. 4.1.17 визначення маси ізобарне ................................. 4.3.12 визначення маси ізотермічне .............................. 4.3.14 вимірювання .............................................. 4.3.3 висота піку .............................................. 4.2.20 вузол тримача зразка ..................................... 4.1.15 гальванометр термовимірювальний .......................... 4.1.8 дериватограф ............................................. 4.1.4 зразок ................................................... 4.2.8 еталон ....................................................4.2.9 інтервал реакції температурний ........................... 4.3.9 крива диференційна термогравіметрична .................... 4.3.11 крива диференційного термічного аналізу .................. 4.2.15 крива ізобарна ........................................... 4.3.13 крива маси ізотермічна ................................... 4.3.15 крива нагрівання ......................................... 4.2.3 крива термогравіметрична ................................. 4.3.2 крива швидкості нагрівання охолодження ................. 4.2.4 лінія базисна ............................................ 4.2.17 лінія нульова ............................................ 4.2.16 метод діагностування в термічному аналізі ................ 4.2.11 метод диференційний ...................................... 4.2.18 метод диференційний термічний ............................ 4.2.14 метод температурних кривих ............................... 4.2.2 метод термогравіметричний ................................ 4.3.1 нагрівник ................................................ 4.1.20 однозначність вимірювань ................................. 4.3.4 пік ...................................................... 4.2.18 пік екзотермічний ........................................ 4.2.24 пік ендотермічний ........................................ 4.2.23 пірометр реєструвальний .................................. 4.1.1 піч термічної установки .................................. 4.1.7 площа піку ............................................... 4.2.19 площадка плато ......................................... 4.3.5 потенціометр електронний автоматичний .................... 4.1.10 регулятор температур програмний .......................... 4.1.3 регулятор чутливості пірометрів .......................... 4.1.11 режим нагрівання квазістаціонарний ....................... 4.2.7 режим нагрівання стаціонарний ............................ 4.2.6 речовини реперні ......................................... 4.2.10 сила термоелектрорушійна ................................. 4.1.12 температура реакції кінцева .............................. 4.3.8 температура реакції початкова ............................ 4.3.6 термоваги дериватографа .................................. 4.1.19 термогравіметрія за похідною ............................. 4.3.10 термопара ................................................ 4.1.5 термопара диференційна ................................... 4.1.6 терморегулятор автоматичний .............................. 4.1.9 термостат ................................................ 4.1.21 тигель ................................................... 4.2.16 - 16 - ДСТУ Б А.1.1-7-94 точка початку процесу екстрапольвана ..................... 4.2.12 тримач зразка ............................................ 4.1.14 тримач еталона ........................................... 4.1.13 установка термічна ....................................... 4.1.2 характеристика засобів вимірювань градуювальна ........... 4.2.12 чутливість ............................................... 4.3.7 шаблон ................................................... 4.1.18 швидкість нагрівання охолодження ....................... 4.2.5 ширина піку .............................................. 4.2.21 - 17 - ДСТУ Б А.1.1-7-94 AБETKOBИЙ ПОКАЖЧИК HIMEЦbKИX TEPMIHIB Abjustiermaage Derivatograph ............................. 4.1.19 Anfagsreaktionstemperatur ................................ 4.3.6 Automatischer Temperaturregler ........................... 4.1.9 Automatischez Elektronenpotentiometer .................... 4.1.10 Basislinie ............................................... 4.2.17 Beharrungszustand ........................................ 4.2.6 Derivatograph ............................................ 4.1.4 Differenzthermoelement ................................... 4.1.6 Differentialthermoanalyse ................................ 4.2.14 Differentialthermoanalysekurve ........................... 4.2.15 Differentialverfahren .................................... 4.2.13 Empfindlichkeit .......................................... 4.3.7 Endothermische spitze .................................... 4.2.23 Endreaktionstemperatur ................................... 4.3.8 Erhitzungsgeschwindigkeit ................................ 4.2.5 Erhitzungsgeschwindigkeitkurve ........................... 4.2.4 Erhitzungskurve .......................................... 4.2.3 Erw[a1]rmer .............................................. 4.1.20 * Exothermische Spitze ..................................... 4.2.24 Extrapolationspunkt des Prozessbeginnes .................. 4.2.22 H[o1]henmarkenstoffe ..................................... 4.2.10 * Isobare Kurve ............................................ 4.3.13 Isobare Massenbestimmung ................................. 4.3.12 Isotherme Massenbestimmung ............................... 4.3.14 Isotherme Massenkurve .................................... 4.3.15 L[o1]sungsverfahren durch thermisch Analyse .............. 4.2.11 * Messeinheitlichkeit ...................................... 4.3.4 Messmitteleichcharakteristik ............................. 4.2.12 Messung .................................................. 4.3.3 Muster ................................................... 4.2.8 Neutrallinie ............................................. 4.2.16 Platz Plateau .......................................... 4.3.5 Probenmuster ............................................. 4.1.13 Probentr[a1]ger .......................................... 4.1.14 * Probentr[f1]gerbaugruppe ................................. 4.1.15 * Programmtemperaturregler ................................. 4.1.3 Pyrometerempfindlichkeitsregler .......................... 4.1.11 Quasistion[a1]res Erhitzungsverfahren .................... 4.2.7 Reaktionstemperaturintervall ............................. 4.3.9 Registrierpyrometer ...................................... 4.1.1 Schablone ................................................ 4.1.17 Spitze ................................................... 4.2.18 Spitzenbreite ............................................ 4.2.21 Spitzenfl[a1]che ......................................... 4.2.19 Spitzenh[o1]he ........................................... 4.2.20 Thermisch analyse ........................................ 4.2.1 Thermoanlage ............................................. 4.1.2 Thermoelektrische Kraft .................................. 4.1.12 Thermoelement ............................................ 4.1.5 Thennodravimetrie hach der Ableitung ..................... 4.3.10 Thermogravimerrische Differentialkurve .................. 4.3.11 Thermogravimerrische Kurve ............................... 4.3.2 - 18 - ДСТУ Б А.1.1-7-94 Thermogravimerrische Verfahren ........................... 4.3.1 Thermome galyanometer .................................... 4.1.8 Thermostat ............................................... 4.1.21 Temperaturkurveverfahren ................................. 4.2.2 Tiegel ................................................... 4.1.16 Trommel .................................................. 4.1.17 Vergleichsmuster ......................................... 4.2.9 W[a1]rmebehandlungsofen .................................. 4.1.7 - 19 - ДСТУ Б А.1.1-7-94 АБETKOBИЙ ПОКАЖЧИК AHГЛІЙСЬКИХ TEPMIHIB automatic temperature controller ......................... 4.1.9 base line ................................................ 4.2.17 crucible ................................................. 4.1.16 derivatograph ............................................ 4.1.4 differential thermal analysis ............................ 4.2.14 differential thermal analysis curve ...................... 4.2.15 differential thermocouple ................................ 4.1.6 differential thermogravimrtric curve ..................... 4.3.11 drum ..................................................... 4.1.17 endothermic peak ......................................... 4.2.23 exothermic peak .......................................... 4.2.24 extrapolated onset ....................................... 4.2.22 final reaction temperature ............................... 4.3.8 furnase of a thermal plant ............................... 4.1.7 galvanometer for thermal measuring ....................... 4.1.8 gauge .................................................... 4.1.18 graduation caracteristic of the measuring means .......... 4.2.12 heater ................................................... 4.1.20 heating curves ........................................... 4.2.3 heating coolding rate .................................. 4.2.5 heating rate curves ...................................... 4.2.4 isobar curve ............................................. 4.3.13 isobar mass test ......................................... 4.3.12 isothermic mass curve .................................... 4.3.15 isothermic mass test ..................................... 4.3.14 initial reaction temperature ............................. 4.3.6 mark materials ........................................... 4.2.10 measurement .............................................. 4.3.3 method of diagnostics in the thermal analysis ............ 4.2.11 method of temperature curves ............................. 4.2.2 peak ..................................................... 4.2.18 peak area ................................................ 4.2.19 peak height .............................................. 4.2.20 peak width ............................................... 4.2.21 plateau .................................................. 4.3.5 program temperature regulater ............................ 4.1.3 quasi-stationary heating regime .......................... 4.2.7 recording pyrometer ...................................... 4.1.4 sample ................................................... 4.2.8 sample holder ............................................ 4.1.14 self-balancing electronic potentiometer .................. 4.1.10 sensitivity .............................................. 4.3.7 sensitivity control of the pyrometers .................... 4.1.11 standard ................................................. 4.2.9 standart holder .......................................... 4.1.13 stationary operating conditions .......................... 4.2.6 thermal balance of derivatograph ......................... 4.1.19 thermal plant ............................................ 4.1.2 thermoanalysis ........................................... 4.2.1 thermocouple ............................................. 4.1.6 thermoelectromotive force ................................ 4.1.12 - 20 - ДСТУ Б А.1.1-7-94 thermogravimetric curve .................................. 4.3.2 thermogravimetric method ................................. 4.3.1 thermogravimetry according to a derivative ............... 4.3.10 thermostat ............................................... 4.1.21 temperature reaction range ............................... 4.3.9 uniqueness of measuring .................................. 4.3.4 unit of a sample holder .................................. 4.1.15 zero line ................................................ 4.2.16 - 21 - ДСТУ Б А.1.1-7-94 AБETKOBИЙ ПОКАЖЧИК ФРАНЦУЗЬКИХ TEPMIHIB analyse thermique......................................... 4.2.1 balance thermique de derivotographe ...................... 4.1.19 bloc du porte [e4]chantillon ............................. 4.1.15 * caract[e2]ristique gradu[e2]e des moyens de mesure ....... 4.2.12 * courbe d'[e2]chauffement ................................. 4.2.3 * courbe de taux d'[e2]chauffement ......................... 4.2.4 * courbe d'une analyse thermique differentielle............. 4.2.15 courbe isobar ............................................ 4.3.13 courbe thermogravim[e2]trique ............................ 4.3.2 * courbe thermogravim[e2]trique differentielle ............. 4.3.11 * courbure isom[e2]trique de masse ......................... 4.3.15 * creuset................................................... 4.1.16 d[e2]rivotograph ......................................... 4.1.4 * de zero .................................................. 4.2.16 [e2]chantillon ........................................... 4.2.8 * essai isobar de masse .................................... 4.3.12 essais isothermique de masse.............................. 4.3.14 [e2]talon ................................................ 4.2.9 * force thermo-[e2]lectromotrice ........................... 4.1.12 * four d'une installation thermique......................... 4.1.7 galvanom[e2]tre pour mesurage thermique .................. 4.1.8 * hateur de pointe ......................................... 4.2.20 installation thermique ................................... 4.1.2 intervalle de temp[e2]rature de r[e2]action .............. 4.3.9 * largeur de pointe ........................................ 4.2.21 ligne de r[e2]ference .................................... 4.2.17 * mati[e2]res de rep[e2]re ................................. 4.2.10 * mesurage ................................................. 4.3.3 m[e2]thode de solution dans l'analyse thermique .......... 4.2.11 * m[e2]thode des courbes de temp[e2]rature ................. 4.2.2 m[e2]thode diff[e2]rentielle ............................. 4.2.13 * m[e2]thode diff[e2]rentielle thermique ................... 4.2.14 * m[e2]thode thermogravim[e2]trique ........................ 4.3.1 patron ................................................... 4.1.18 plateau .................................................. 4.3.5 point extrapol[e2] d'origine de processus ................ 4.2.22 pointe ................................................... 4.2.18 pointe endothermique ..................................... 4.2.23 pointe exothermique ...................................... 4.2.24 porte [e2]chantillon ..................................... 4.1.14 * porte etalon ............................................. 4.1.13 potentiom[e2]tre [e2]lectronique automatique ............. 4.1.10 * pyrom[e2]tre enregistreur ................................ 4.1.1 * r[e2]chauffeuer .......................................... 4.1.20 * r[e2]gime de chauffe quasi-stationnaire .................. 4.2.7 * r[e2]gime stationnaire ................................... 4.2.6 * r[e2]gulateur de sensibilit[e2] des pyrom[e2]tres ........ 4.1.11 * r[e2]gulateur de temp[e2]rature [a4] programme ........... 4.1.3 * sensibilit[e2] ........................................... 4.3.7 * surface de pointe ........................................ 4.2.19 tambour .................................................. 4.1.17 - 22 - ДСТУ Б А.1.1-7-94 taux d'[e2]chauffement de refroidissement .............. 4.2.5 * temp[e2]rature finale de r[e2]action ..................... 4.3.8 * temp[e2]rature initiale de r[e2]action ................... 4.3.6 * thermocouple ............................................. 4.1.5 thermocouple diff[e2]rential ............................. 4.1.6 * thermogravimetrie selon d[e2]riv[e2]e .................... 4.3.10 * thermor[e2]gulateur automatique .......................... 4.1.9 * thermostat ............................................... 4.1.21 univalence de mesurage ................................... 4.3.4 - 23 - ДСТУ Б А.1.1-7-94 АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК РОСІЙСЬКИХ ТЕРМІНІВ анализ термический ........................................4.2.1 барабан .................................................. 4.1.17 вещества реперные ........................................ 4.2.10 высота пика .............................................. 4.2.20 гальванометр термоизмерительный .......................... 4.1.8 держатель образца ........................................ 4.1.14 держатель эталона ........................................ 4.1.13 дериватограф ............................................. 4.1.4 измерение ................................................ 4.3.3 интервал реакции температурный ........................... 4.3.9 кривая дифференциального термического анализа ............ 4.2.15 кривая дифференциальная термогравиметрическая ............ 4.3.11 кривая изобарная ......................................... 4.3.13 кривая массы изотермическая .............................. 4.3.15 кривая нагревания......................................... 4.2.3 кривая скорости нагревания охлаждения .................. 4.2.4 кривая термогравиметрическая ............................. 4.3.2 линия базисная ........................................... 4.2.17 линия нулевая ............................................ 4.2.16 метод диагностирования в термическом анализе ............. 4.2.11 метод дифференциальный ................................... 4.2.13 метод дифференциальный термический ....................... 4.2.14 метод температурных кривых ............................... 4.2.2 метод термогравиметрический .............................. 4.3.1 нагреватель .............................................. 4.1.20 образец .................................................. 4.2.8 однозначность измерений .................................. 4.3.4 определение массы изобарное .............................. 4.3.12 определение массы изотермическое ......................... 4.3.14 печь термической установки ............................... 4.1.6 пик ...................................................... 4.2.18 пик экзотермический ...................................... 4.2.24 пик эндотермический ...................................... 4.2.23 пирометр регистрирующий .................................. 4.1.1 площадка плато ......................................... 4.3.5 площадь пика ............................................. 4.2.19 потенциометр электронный электрический ................... 4.2.10 регулятор температур программный ......................... 4.3.1 регулятор чувствительности пирометров .................... 4.1.11 режим нагревания квазистационарный ....................... 4.2.7 режим нагревания стационарный ............................ 4.2.6 сила термоэлектродвижущая ................................ 4.1.12 скорость нагревания охлаждения ......................... 4.2.5 температура реакции конечная ............................. 4.3.8 температура реакции начальная ............................ 4.3.6 термовесы дериватографа .................................. 4.1.19 термогравиметрия по производной .......................... 4.3 10 термопара ................................................ 4.1.6 термопара дифференциальная ............................... 4.1.6 терморегулятор автоматический ............................ 4.1.9 термостат ................................................ 4.1.21 тигель ................................................... 4.1.16 точка начала процесса экстраполирования .................. 4.2.22 - 24 - ДСТУ Б А.1.1-7-94 узел держателя образца ................................... 4.1.15 установка термическая .................................... 4.1.2 характеристика средств измерений градуировочная .......... 4.2.12 чувствительность ......................................... 4.3.7 шаблон ................................................... 4.1.18 ширина пика .............................................. 4.2.21 эталон ................................................... 4.2.9 УДК 006.354:543.226 Т00 Ключові слова: абетковий покажчик базова лінія виз- начення екзотермічний пік ендотермічний пік інтер- вал реакції крива диференційного термічного аналізу метод однозначність вимірювань режим нагрівання термогравіметрична крива Примітка. */ цифри за літерами в квадратних дужках відповідають значенням в таблиці відповідності символів