КНД 45-078-97

КНД 45-078-97 Системи передавання аналогові та цифрові. Норми на електричні параметри каналів тональної частоти магістральної та внутрішньозонових первинних мереж зв’язку України

КЕРIВНИЙ НОРМАТИВНИЙ ДОКУМЕНТ ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ Системи передавання аналогові та цифрові Норми на електричнi параметри каналів тональної частоти магістральної та внутрішньозонових первинних мереж зв’язку України КНД 45-078-97 ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ Київ 1998 Передмова 1 РОЗРОБЛЕНО ТА ВНЕСЕНО Українським науково-дослiдним iнститутом зв'язку /УНДІЗ/ 2 ЗАТВЕРДЖЕНО І ВВЕДЕНО В ДІЮ наказом Державного комітету зв'язку України вiд 06.05.98 76 3 ВВЕДЕНО НА ЗАМІНУ "Нормы на электрические параметры каналов тональной частоты магистральной и внутризоновых первичных сетей" затверджено наказом МЗ СРСР № 50 від 27.01.88 р. 4 РОЗРОБНИКИ: В.І.Борисович М.Л.Бірюков В.А. Конофольський Л.А. Крапив янська Е.В. Пикуля Зміст 1. Галузь використання 2. Нормативнi посилання 3. Позначення скорочення 4. Загальнi положення 5. Номінальний ланцюг каналу ТЧ 6. Норми на електричні параметри каналів тональної частоти 7. Методики вимірювання електричних характеристик каналів ТЧ Додаток А. Довідкові дані Додаток Б. Методика обробки статистичних даних Додаток В. Перелiк вимiрювальної апаратури Додаток Г. Форма електричного паспорта на канал ТЧ КЕРIВНИЙ НОРМАТИВНИЙ ДОКУМЕНТ ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ СИСТЕМИ ПЕРЕДАВАННЯ АНАЛОГОВІ ТА ЦИФРОВІ Норми на електричнi параметри каналів тональної частоти магістральної та внутрішньозонових первинних мереж зв’язку України СИСТЕМЫ ПЕРЕДАЧИ АНАЛОГОВЫЕ И ЦИФРОВЫЕ Нормы на электрические параметры каналов тональной частоты магистральной и внутризоновых первичных сетей связи Украины Чинний вiд 1998-10-01 1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ Цей керiвний нормативний документ КНД розповсюджується на системи передавання аналогові та цифрові і визначає норми на основні параметри простих та складених каналів тональної частоти ТЧ магістральної та внутрішньозонових первинних мереж зв’язку України які утворені як в аналогових так і в цифрових кабельних радіорелейних супутникових повітряних системах передавання а також змішаних каналів ТЧ які складаються з каналів ТЧ в аналогових системах передавання АСП та каналів ТЧ в цифрових системах передавання ЦСП різних середовищ розповсюдження інформації. Норми призначені для використання на первинній мережі зв’язку при передаванні по каналах ТЧ інформації різного виду: телефонної тонального та факсимільного телеграфування сигналів даних та іншої інформації. КНД придатний для сертифікації. 2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ У цьому кер вному нормативному документ є посилання на так нормативні документи: - ГОСТ 21 655-87 "Каналы и тракты магистральной первичной сети единой автоматизированной системы связи"; - "Нормы на электрические параметры каналов тональной частоты магистральной и внутризоновых первичных сетей" затверджено наказом МЗ СРСР № 50 від 27.01.88 р. ; - Рекомендац ї МСЕ-Е: G.101 G.113 G.114 G.135 G.151 G.222 G.223 G.232 G.712 H.23 М.580 M.810 M.1060 О.61 О.62 О.71 О.81 О.91 О.95 О.111 О.131 О.132 V.2. 3 ПОЗНАЧЕННЯ СКОРОЧЕННЯ АВФМ - амплiтудна вiдносна фазова модуляцiя АМ - амплiтудна модуляцiя АРР - автоматичне регулювання рiвня АСП - аналогова система передавання АЧМ - амплiтудно-частотна модуляцiя АЧХ - амплiтудно-частотна характеристика ВГ - вторинна група ВФМ - вiдносна фазова модуляцiя ВЧ - високочастотний ГМЗ - година мiнiмального завантаження ГНЗ - година найбiльшого завантаження ГЧП - груповий час проходження ІКМ - імпульсно-кодова модуляція IП - iмпульсна перешкода КП - короткочаснi перерви ЛТ - лiнiйний тракт МСЕ - міжнародний союз електрозв’язку ПГ - первинна група ПМ - паразитна модуляцiя РСП - радiорелейна система передавання СП - система передавання СпСП - супутникова система передавання ТГ - третинна група ТНВР - точка нульового вiдносного рiвня ТРК - тимчасовий розподіл каналів ТТ - тональне телеграфування ТФ - телефонiя ТЧ - тональна частота ЦСП - цифрова система передавання ЧМ - частотна модуляцiя 4 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 4.1 Ці норми містять вимоги до електричних параметрів каналів ТЧ які утворені на номінальних ланцюгах первинної мережі України в аналогових і цифрових системах передавання та методики вимірювання цих параметрів. 4.2 У разі обладнання первинної мережі України новою апаратурою ЦСП вітчизняних або закордонних фірм канали ТЧ які утворені за допомогою цієї апаратури повинні забезпечувати виконання норм на канали які утворені за допомогою апаратури каналоутворення САЦК-1 та САЦК-2. 4.3 Наведені норми повинні забезпечуватись як при організації та налагодженні каналів ТЧ так і в процесі їх експлуатації. Канали що передаються до експлуатації повинні здаватись експлуатаційними підприємствами які виконують налагодження по нормах для налагодження. Під час експлуатації канали повинні відповідати експлуатаційним нормам. Характеристики каналів ТЧ які утворені в кабельних цифрових системах передавання не потребують налагодження протягом експлуатації а підлягають тільки експлуатаційному контролю. 4.4 В запропонованих нормах на канали ТЧ додатково введена графа "параметри згідно з Рекомендаціями МСЕ-Е". Це дозволить обслуговуючому персоналу ефективно співпрацювати у галузі технічної експлуатації з Адміністраціями інших країн. Якщо у цій графі немає посилання на рекомендацію це свідчить що відповідний параметр у матеріалах МСЕ не згадується або підлягає уточненню. 4.5 У запропонованих нормах наведені вимоги до: - загальних характеристик каналів ТЧ які не підлягають налагодженню; - основних характеристик що підлягають налагодженню та експлуатаційному контролю; - додаткових характеристик каналів ТЧ які надаються до вторинних мереж для передавання даних сигналів тонального телеграфування ТТ факсимільного передавання та іншої нетелефонної інформації. Такі характеристики підлягають налагодженню та експлуатаційному контролю при цьому в АСП припускається підбір каналів. 4.6 Деякі параметри каналів ТЧ в АСП середньоквадратичне відхилення залишкового затухання середнє значення псофометричних або незважених шумів захищеність від продуктів паразитної модуляції сигналами від джерел живлення імпульсні перешкоди та короткочасні перерви і в ЦСП імпульсні перешкоди та короткочасні перерви стрибки амплітуди та фази визначаються найчастіше параметрами лінійних та мережних трактів. Тому у разі відхилення від норм наведених параметрів у каналі ТЧ слід відшукувати причини таких відхилень у мережних або лінійних трактах. 4.7 У разі використання каналів ТЧ для передавання даних тонального телеграфування та інших видів вторинного перетворення і в зв’язку з наявністю на діючій мережі апаратури аналогових систем передавання застарілих типів не рекомендується : - передавати дискретну інформацію по каналах супутникових систем передавання СпСП з використанням апаратури КОДЕК-Д; - передавати дискретну інформацію зі швидкістю передавання більше 2 4 кбіт/с на значну відстань до 5000 км по каналах ТЧ первинної мережі в кабельних радіорелейних системах передавання СП та по каналах з ділянкою СпСП в залежності від типів СП які використовуються та необхідної якості передачі . 4.8 На складені канали ТЧ і на канали які передаються до вторинних мереж для передавання даних ТТ факсимільного передавання та іншої нетелефонної інформації після їх налагодження оформлюються електричні паспорти де відмічається відповідність нормам електричних параметрів каналів ТЧ фіксуються відхилення від норм параметрів які вимірюються ділянка та причина відхилення. Паспортизація проводиться під керівництвом головної керуючої станції з документуванням. 4.9 Перевірка параметрів каналів на відповідність нормам здійснюється згідно з методиками вимірювання. Вимірювання кожного з напрямків каналу виконується окремо у деяких випадках у разі відсутності вимірювального приладу на однієї зі станцій припускається як виняток вимірювання електричних характеристик каналу ТЧ крім захищеності від розбірливих перехідних впливів коефіцієнта нелінійності захищеності від продуктів паразитної модуляції рівня кожного виду селективних перешкод зміни частоти сигналу дрижання фази проводити з організацією шлейфа. При цьому під час розрахунку норм необхідно використовувати подвійну кількість ділянок транзиту цього каналу. 4.10 У разі утворення каналів ТЧ у складеному первинному мережному тракті аналогових систем передавання перший шостий сьомий та дванадцятий канали через значні спотворення фази не рекомендується використовувати для передавання сигналів тонального телеграфування та даних. 4.11 Для проведення випробувань передбачається використання діючої вимірювальної апаратури. 5 НОМІНАЛЬНИЙ ЛАНЦЮГ КАНАЛУ ТЧ Підставою для нормування електричних характеристик каналів і трактів та визначення вимог до апаратури зв’язку яка проектується є структура номінальних ланцюгів мережі. При побудові номінальних ланцюгів первинної мережі зв’язку України врахована можливість участі національної мережі в міжнародних з’єднаннях протяжністю до 27500 км з забезпеченням якості передачі відповідном до вимог наведених в Рекомендаціях МСЕ-Е серії G. Одночасно порядок побудови номінальних ланцюгів пов’язаний зі структурою первинної мережі яка нині діє на території України згідно з ГОСТ 21655. Первинна мережа України має ієрархічну трьохрівневу структуру яка об’єднує магістральну внутрішньозонові та місцеві первинні мережі. До повної цифровізації первинної мережі України пропонується зберегти такий же розподіл мережі передбачаючи поступову заміну аналогової апаратури на апаратуру цифрового каналоутворення. Враховуючи розміри країни та довжини діючих ліній передавання визначені такі протяжності номінальних ланцюгів первинної мережі України: - максимальна протяжність номінального ланцюга каналу ТЧ який проходить по магістральній внутрішньозонових та місцевих мережах - 2500 км; - максимальна протяжність магістральної та внутрішньозонових мереж - 2300 км; - максимальна протяжність магістральної мережі - 1800 км; Максимальна кількість ділянок транзиту по ТЧ повинна бути не більше шт: - у номінальному ланцюзі каналу ТЧ максимальної протяжності - 5; - на ділянці каналу ТЧ який проходить по магістральній та внутрішньо-зонових мережах - 3; - на ділянці каналу ТЧ по магістральній мережі - 1. При організації міжнародного каналу протяжністю до 25000 км максимальна кількість транзитів по ТЧ не повинна бути більше 11. Примітка. З розвитком цифрових мереж України і появою захисних ланцюгів значної довжини максимальна протяжність номінального ланцюга каналу ТЧ за часом може уточнюватись. 6 НОРМИ НА ЕЛЕКТРИЧНI ПАРАМЕТРИ КАНАЛIВ ТОНАЛЬНОЇ ЧАСТОТИ 6.1 Загальнi параметри каналiв ТЧ утворених в АСП i ЦСП та змiшаних каналiв ТЧ наведені в таблиці 6.1 . Таблиця 6.1 Назва електричних Норма Параметр параметрів для налагод- ження експлуатацiйна згiдно з Рекомендацiями МСЕ-Е Примiтка 1 2 3 4 5 6.1.1 Смуга частот ефективної передачi Гц 300-3400 6.1.2 Номiнальнi вiдноснi рiвнi передачi у точках перемикання чотирипроводових каналiв ТЧ на частотi 1020 Гц повиннi бути дБв: - на входi тракту передачі; - на виходi тракту прийому -13 0 + 4 0 Див. таблицю А.1 Додатка А G.232 В точках перемикання здiйснюється передача каналу ТЧ до вторинної мережі або замiна пошкодженого каналу ТЧ справним 6.1.3 Номiнальне значення залишкового затухання чотирипроводого каналу ТЧ у точках перемикання каналiв на частотi 1020 Гц повинне бути не бiльше дБ -17 0 6.1.4 Номiнальне значення вхiдного опору чотирипроводого каналу Ом 600 Закінчення таблиці 6.1 1 2 3 4 5 6.1.5 Коефіцієнт відбиття затухання неузгодженостi у смузi частот ефективної передачi не більше % дБ : У Рекомендації МСЕ-Е G.712 наведені вимоги до каналів ТЧ - на входi тракту передачі 15 17 10 20 G.712 утворених в ЦСП - на виходi тракту прийому 10 20 10 20 G.712 6.1.6 Потужнiсть сигналiв якi надходять до каналу ТЧ не повинна перевищувати Див.таблицю А.2 Додатка А Орiєнтовна кiлькiсть каналiв яка вiдводиться для передавання нетелефонних видів iнформацiї в трактах аналогових систем передавання наведена в таблиці А.3 Додатка А 6.2 Основні параметри каналів ТЧ що пiдлягають налагодженню та експлуатацiйному контролю наведені в таблиці 6.2 . Таблиця 6.2 Назва електричних Норма Параметр згiдно з Реко- Примiтка параметрів для налагодження експлуатацiйна мендацiями МСЕ-Е 1 2 3 4 5 6.2.1 Точнiсть установки номiнального значення залишкового затухання на частотi 1020 Гц дБ але не бiльше дБ ?0 3 ?0 5 ? 0 3 М.580 ?0 5 М.580 6.2.2 Вiдхилення середнього значення залишкового затухання вiд номiнальної величини на частотi 1020 Гц повинне бути не бiльше дБ ?0 5 ?0 5 G.151 6.2.3 Припустиме значення середньоквадратичного вiдхилення залишкового затухання у часi вiд його середнього значення на частотi 1020 Гц дБ: а для каналiв ТЧ утворених в АСП: 1 для каналiв якi знаходяться в первинних мережних трактах з АРР: - простi канали 1 1 G.151 - складенi канали n - кiлькiсть дiлянок 2 для каналiв якi знаходяться в первинних мережних трактах без АРР: - простi канали 1 5 1 5 G.151 транзиту по ТЧ для каналiв ТЧ утворених в АСП - складенi канали 1 2 3 4 5 б для каналів ТЧ утворених в СпСП за допомогою апаратури Група МВДР Ю-325 Ю-335 з пристроєм КОДЕК-Д 1 0 2 0 в для каналiв ТЧ утворених в ЦСП Параметр не норму-ється через незначну величину яку вносить обладнання ЦСП г для змiшаних каналiв ТЧ Див. 6.2.3 а 6.2.4 Максимальне значення вiдхилення залишкового затухання за будь-який час у каналi не повинне перевищувати з iмовiрнiстю 0 95 дБ: а для каналiв ТЧ утворених в трактах АСП з АРР: 1 для простих каналiв ?2 5 ?2 2 * - n - кiлькiсть дiлянок транзиту по ТЧ 2 для складених каналiв - в АСП. б для каналiв ТЧ утворених в ЦСП Параметр не норму-ється через незначну величину яку вносить обладнання ЦСП в для змiшаних каналiв ТЧ Див. 6.2.4 а 6.2.5 Припустимi вiдхилення залишкового затухання при "разових" вимiрюваннях дБ: а для каналiв ТЧ утворених в АСП: 1 для простих каналiв 2 для складених каналiв - - ?2 5 ?3 5 - - * - для апаратури ОКОП + К-3600; Продовження таблиці 6.2 1 2 3 4 5 б для каналiв ТЧ утворених в ЦСП Параметр не норму-ється через незначну величину яку вносить обладнання ЦСП в для змiшаних каналiв ТЧ Див. 6.2.5 а 6.2.6 Вiдхилення значення залишкового затухання у робочiй смузi частот вiд значення яке вимiряне на частотi 1020 Гц повинне бути не бiльше дБ: а для простих та складених каналiв ТЧ утворених в АСП або ЦСП за допомогою однотипного каналоутворюючого обладнання Див.таблиці А.4 - А.7 Додатка А Див.таблиці А.8 - А.9 Додатка А М.580 G.712 б для каналів СпСП утворених за допомогою апаратури Група МВДР Ю-325 Ю-335 з пристроєм КОДЕК-Д Див. графу 1 таблиці А.4 Додатка А в для складених каналiв ТЧ включаючи змiшанi канали утворених в АСП та ЦСП за допомогою рiзнотипного каналоутворюючого обладнання Додаток N29 Том III.1 МСЕ-Е nі - кiлькiсть дiлянок транзиту по ТЧ у скла-деному каналi з каналоутворюючим обладнанням i-того типу; aмiн : - при використанні СІП-60 див.таблицю А.4 Додатка А нижній рядок - при використанні іншого обладнання каналоутворення - див. таблицю А.5 Додатка А нижній рядок - середнє значення та середньоквадратичне вiдхилення залишкового затухання на частотi вимірювання для каналоутворюючого обладнання i-того типу Продовження таблиці 6.2 1 2 3 4 5 Див. таблиці А.10-А.11 Додатка А ; к - кiлькiсть типiв каналоутворюючого обладнання у складеному каналi. При використанні різнотипного канало-утворюючого обладнання у простому каналі ТЧ розрахунок виконується для обладнання яке має найгірші параметри 6.2.7 Середнє значення псофометричної потужностi шуму в точцi нульового вiдносного рiвня за хвилину повинне бути не бiльше пВтОпсоф: а для простого каналу ТЧ утвореного у кабельнiй АСП Рстj див. в таб- лиці А.16 Додатка А G.222 1 Рлтi - середнє значення псофометричної потужностi шуму i-того ЛТ б для простого каналу ТЧ утвореного у повiтрянiй АСП за винятком перiодiв ожеледi та паморозi : яке наведене в таблицях А.12 - А.13 Додатка А; 1 при вiдсутностi перехiдних впливiв паралельних систем Рстj - середнє значення псофометричної потужностi шуму 2 L ? 200 км при наявностi перехiдних впливiв паралельних систем 10000 j-тої кiнцевої або узлової станції яке на- 3 L > 200 км при наявностi перехiдних впливiв паралельних систем ведене в таблицях А.14- А.15 Додатка А; Рпв- псофометрична Продовження таблиці 6.2 1 2 3 4 5 в протягом 80 % часу будь-якого місяця для простого каналу ТЧ утвореного в радiорелейнiй АСП та в комбінованому тракті 10000 G.222 потужнiсть шуму за рахунок перехiдних впливiв паралельних систем повiтряної г протягом 80 % часу будь-якого місяця для простого каналу ТЧ утвореного у супутниковiй АСП та у комбiнованому трактi з двома з'єднувальними лiнiями до 300 км кожна а також для каналу утвореного за допомогою апаратури Група МВДР Ю-325 Ю-335 з пристроєм КОДЕК-Д 20000 20000 Рек.352 МККР лiнiї; Рпв= 9000 пВтОпсоф; К i R - вiдповiдна кiлькiсть дiлянок ЛТ та станцiй у простому каналi; n i m - кiлькiсть дiлянок транзиту по ТЧ у складеному канал д для складеного каналу ТЧ утвореного у кабельних та повiтряних АСП вiдповiдно в АСП та ЦСП е протягом 80 % часу будь-якого місяця для складеного каналу ТЧ який має дiлянки радiорелейних або супутникових АСП 2 В каналах РСП та СпСП припукається перевищення се- є для незайнятих простих каналiв ТЧ утворених в ЦСП 320 320 G.712 редньої псофометричної потужностi ж для незайнятих складених каналiв ТЧ утворених в ЦСП 320 + 160 ? m-1 шуму за хвилину на протязi 20 % часу Продовження таблиці 6.2 1 2 3 4 5 з для змiшаних незайнятих каналiв ТЧ будь-якого мiсяця. 3 При наявностi в каналi ТЧ дiлянок ЛТ якi мають протяжнiсть менше за 100 км роз-рахунок шумiв проводити як на 100 км. 4 Транзит по ЛТ під час разрахунку норм ураховується як транзит по ТГ. 5 Незайнятий канал ТЧ в ЦСП - канал по якому не передаються ні інформаційні ні випробувальні сигнали 6.2.8 Рiвень максимальної середньохвилинної псофометричної потужностi шуму при "разових" вимiрюваннях у точцi з нульовим вiдносним рiвнем не повинен перевищувати дБпОпсоф: 1 При «разових» вимірюваннях протягом 15-хвилинного сеансу рівень максимальної середньохвилинної псофо- а для простого та складеного каналів ТЧ утворених у кабельнiй АСП - Див.таблицю А.17 Додатка А М.580 метричної потужності шуму для каналів утворених у б для каналу ТЧ утвореного у повiтряних АСП за винятком перiодiв ожеледi та паморозi : кабельних та повіт-ряних за винятком періодів ожеледі та Продовження таблиці 6.2 1 2 3 4 5 1 при вiдсутностi перехiдних впливiв паралельних систем - Див.таблицю А.17 Додатка А М.580 паморозі системах передавання не повинен перевищу- 2 при наявностi перехiдних впливiв паралельних систем - Див.таблицю А.17 Додатка А в пВтОпсоф+ 9000 пВтОпсоф ватись ні разу для каналів утворених в РСП СпСП та в складених каналах с в протягом 80 % часу будь-якого місяця для каналу ТЧ утвореному ділянками цих СП - максимально 3 рази - у РСП - у СпСП - - - - 46 Див.таблицю А.17 Додатка А 2 Для змішаного каналу ТЧ при визначенні шумів підсумовуються г для незайнятого каналу ТЧ утвореного в ЦСП - - 60 - 65 G.712 довжини ділянок каналу утворених тільки в д для змiшаного каналу ТЧ - Див. таблицю А.17 Додатка А в пВтОпсоф + [320+160 m - 1 ] пВтОпсоф АСП 1 Для каналiв систем 6.2.9 Захищенiсть вiд розбiрливих перехідних впливiв мiж прямим та зворотним напрямками передавання того ж самого каналу ТЧ повинна бути не менше дБ: передавання К-24Р К-24К VLT-24R захищенiсть визнчається за формулою - а для простого каналу ТЧ утвореного в АСП за допомогою каналоутворюючого обладнання: 1 СIП-300 VКМ-300 СМК-300 2 СIП-60 55 50 55 G.151 де L - протяжнiсть каналу. 3 для каналу ТЧ в СпСП 55 2 Для каналiв з кон- б для складеного каналу ТЧ утвореного в АСП за допомогою каналоутворюючого обладнання: центраторами мови захищенiсть - не менше 58 дБ G.151 . Продовження таблиці 6.2 1 2 3 4 5 1 СIП-300 VКМ-300 СМК-300 - 3 Для каналiв з луноза 2 СIП-60 - городжувачами захищеність - не 3 для рiзнотипного каналоутворюючого обладнання СІП-60 СІП-300 та інші менше 55 дБ G.151 . 4 n - кiлькiсть дiлянок транзиту по ТЧ в в для простого каналу ТЧ утвореного в ЦСП за допомогою каналоутворюючого обладнання САЦО САЦК-1 САЦК-2 60 60 G.712 АСП; m - кiлькiсть дiлянок транзиту по ТЧ в ЦСП г для складеного каналу ТЧ утвореного в ЦСП за допомогою каналоутворюючого обладнання САЦО САЦК-1 САЦК-2 - д для змiшаного каналу ТЧ але не менше 44 - 6.2.10 Захищенiсть вiд розбiрливих перехiдних впливiв мiж рiзними каналами повинна бути не менше дБ а для каналiв ТЧ утворених в АСП - 65 G.151 Норми на цей пара- В окремих випадках припускається: метр визначаються 1 для каналiв кабельних систем передавання при зниженiй захищеності мiж лiнiйними трактами 52 58 G.151 у вiдповiдному роздiлi норм на груповi тракти 2 для каналiв повiтряних систем передавання при наявностi паралельних ланцюгiв якi використовують таку ж апаратуру 50 - б для каналів ТЧ в СпСП утворених за допомогою апаратури Група МДВР Ю-325 Ю-335 з пристроєм КОДЕК-Д Продовження таблиці 6.2 1 2 3 4 5 1 для 90 % комбінацій 70 63 2 для 100 % комбінацій 65 58 в для простих каналiв утворених в ЦСП та обладнаних САЦО САЦК-1 САЦК-2 1 для 100 % комбiнацiй 65 65 G.151 2 для 75 % комбiнацiй 68 г для складених каналiв утворених в ЦСП та обладнаних САЦО САЦК-1 САЦК-2 - д для змiшаних каналiв ТЧ Див. 6.2.10 а 6.2.11 Захищенiсть сигналу вiд псофометричної потужностi сумарних перешкод разом з шумами квантування для синусоїдального випробувального сигналу не повинна перебiльшувати дБ: 1 Для переліку в значення S/Q знаходи-ться по таблиці А.29 Додатка А. 2 Расп - загальна потуж- а для простих каналiв ТЧ утворених в ЦСП Див.таблицю А.29 Додатка А нiсть шумiв у трактах АСП у смузi частот каналу ТЧ пВтОпсоф ; б для простих каналів ТЧ в СпСП утворених за допомогою апаратури Группа МВДР Ю-325 Ю-335 з пристроєм КОДЕК-Д при рівні сигналу на вході: Рлт Рст – псофометричнi потужностi шумiв лiнiйних трактiв та стан-цiй якi визначаються - 0 дБпО 22 5 по таблицям А.12 - А.15 -12 дБпО 20 5 Додатка А; в для складених каналiв ТЧ утворених в ЦСП S - рівень потужності синусоїдального сиг- Закінчення таблиці 6.2 1 2 3 4 5 г для змiшаних каналiв ТЧ налу який дорівнює мінус 10 дБпО; S/Q - відношення сиг-нал/шум обладнання ЦСП S/Q = 33 дБ; R-кількість станцій АСП у змішаному каналі; К - кількість ділянок транзиту по ТЧ і ВЧ АСП у змішаному каналі; m - кількість ділянок транзиту по ТЧ ЦСП у змішаному каналі 6.3 Додатковi параметри каналiв ТЧ якi надаються до вторинних мереж для передавання даних ТТ факсимiльної передачi наведені в таблиці 6.3. Таблиця 6.3 Назва електричних Норма Параметр згiд- параметрів для налагодження експлуатаційна но з Рекомендацiями МСЕ-Е Примiтка 1 2 3 4 5 6.3.1 Рiвень середньої незваженої потужностi шуму за хвилину у точцi нульового вiдносного рiвня повинен бути не бiльше 1 Рскл для каналів у повiт-ряних лiнiях розрахо-вується вiдповiдно з а для простих та складених каналів ТЧ утворених у кабельних АСП Див.таблицю А.18 Додатка А 6.2.7 б д ; 2 При наявностi у каналi дБпО Див.таблицю А.18 Додатка А М.580 ТЧ дiлянок ЛТ якi мають протяжнiсть меншу пВтО за 100 км розрахунок шумiв проводити як на б для простих та складених каналiв систем передавання по повiтряних лiнiях за винятком перiодiв ожеледi та паморозi пВтО 100 км. 3 Для змішаних каналів Расп розраховується 1 при відсутності перехідних впливів паралельних систем 1 79 ? Рскл Див.таблицю А.18 Додатка А для суми довжин дiлянок каналу ТЧ утворених тiльки в АСП. 2 при наявності перехідних впливів паралельних систем 1 79 ? Рскл Див.таблицю А.18 Додатка А в пВтОпсоф + +16000 4 Для АСП кабельних та радiорелейних лiнiй в ЛТ яких шум перевищує 5 пВтОпсоф/км припустиме перевищення в протягом 80 % часу будь-якого місяця для простих каналів ТЧ утворених: експлуатаційної норми до 20 % при протяжностях - у РСП Див.таблицю А.18 Додатка А менше 800 км Продовження таблиці 6.3 1 2 3 4 5 - у СпСП утворених за допомогою апаратури Група МВДР Ю-325 Ю-335 з пристроєм КОДЕК-Д - - 43 5 г для складених каналів з ділянками в СпСП - Див. таблицю А.18 Додатка А д для незайнятих каналiв ТЧ утворених в ЦСП дБмО -62 5 G.712 пВтО е для незайнятих змiшаних каналiв ТЧ пВтО [РАсп + 320 + 160 ? m-1 ] ? 1 79 6.3.2 Рiвень середньої незваженої потужностi шуму за хвилину при "разових" вимiрюваннях у точцi нульового вiдносного рiвня який визна-чається у 6.3.1 для експлуатаційної норми графа 3 не повинен перевищуватись за 15-хвилинний сеанс вимірювання більше ніж раз - для каналів ТЧ утворених у кабельних та повiтряних за винятком перiодiв ожеледi та паморозi системах передавання - ні разу - для каналів ТЧ утворених у РСП СпСП та у складених каналах з ділянками визначених СП - 3 рази 6.3.3 Амплiтудна характеристика каналу при увiмкнутому обмежувачi амплiтуд повинна бути прямолiнiйною з точнiстю дБ 1 Вимiрюється тiльки в каналах якi використовуються для ТТ-ЧМ. а для каналiв ТЧ утворених в АСП: 2 n - кiлькiсть дiлянок 1 при змiнi рiвня сигналу на входi простого каналу вiд 0 до плюс 3 5 дБпО 0 3 0 3 G.232 транзиту по ТЧ в АСП. Продовження таблиці 6.3 1 2 3 4 5 2 при змiнi рiвня сигналу на входi складеного каналу вiд 0 до плюс 3 5 дБпО - з урахуванням коливань залишкового затухання у часi б в каналах ТЧ утворених в ЦСП контролюється: 1 межа перевантаження яка для простого каналу ТЧ повинна бути дБпО 3 14 ? 0 3 3 14 ? 0 3 G.712 2 амплiтудна характеристика каналу при змiнi рiвня сигналу на входi каналу вiд мiнус 55 дБпО до плюс 3 дБпО - Див.таблицю А.19 Додатка А G.712 в для змiшаного каналу ТЧ при змiнi рiвня сигналу на входi каналу вiд 0 до плюс 3 дБпО 6.3.4 Коефiцiєнт нелiнiйних спотворень затухання нелiнiйностi при номiнальному рiвнi передачi при увiмкнутому обмежувачi амплiтуд простих та складених каналiв не повинен перевищувати % дБ : 1 Вимiрювання проводяться тiльки в каналах якi використовуються для ТТ-ЧМ. 2 Норма в змiшаних каналах перевiряється а для каналiв ТЧ утворених в АСП окремо для дiлянок 1 сумарний 2 по третiй гармоніцi 1 5 36 1 40 каналу в АСП та для дiлянок в ЦСП б для простих каналів ТЧ утворених у СпСП за допомогою апаратури Група МВДР Ю-325 Ю-335 з пристроєм КОДЕК-Д % 1 сумарний 3 5 2 по третій гармоніці 2 Продовження таблиці 6.3 1 2 3 4 5 в для каналiв ТЧ утворених в ЦСП по продукту третього порядку виду 2f1 - f2 1 5 36 - г для змiшаних каналiв ТЧ Див 6.3.4 а б - 6.3.5 Захищенiсть вiд продуктiв паразитної модуляцiї сигналу перешкодами джерел живлення на частотах якi вiдрiзняються вiд сигналу на ?50?К Гц де К = 1?8 повинна бути не менше дБ: 1 В окремих випадках коли зменшена захищеність від ПМ визначається ЛТ припуска-ється зниження норми а для каналiв ТЧ утворених в АСП до 40 дБ. 1 у каналах ТЧ довжиною до 1500 км 2 m - кiлькiсть дiлянок - при К = 2 51 45 45 G.151 транзиту по ТЧ в ЦСП. - при К ?2 45 40 3 Норма для змiшаних 2 у каналах ТЧ довжиною бiльше 1500 км каналiв перевiряється - при К = 2 45 окремо для дiлянок - при К ?2 50 каналу в АСП та для 3 у каналах ТЧ утворених апаратурою ОКОП системою передавання К-3600 51 дiлянок в ЦСП 4 для каналів ТЧ утворених в СпСП за допомогою апаратури Група МВДР Ю-325 Ю-335 з пристроєм КОДЕК-Д 57 52 б для каналiв ТЧ утворених в ЦСП за допомогою апаратури САЦО та САЦК-2 - в для каналiв ТЧ утворених в ЦСП за допомогою апаратури САЦК-2 г для змiшаних каналiв ТЧ Див.6.3.5 а б в 6.3.6 Змiна частоти сигналу в каналi повинна бути не бiльше Гц 1 n - загальна кількість ділянок транзиту по ТЧ і а для каналiв ТЧ утворених в АСП але не бiльше 5 2 але не бiль-ше 4 G.135 по ВЧ в АСП. 2 В ЦСП параметр не Продовження таблиці 6.3 1 2 3 4 5 б для простих каналів ТЧ утворених в СпСП за допомогою апаратури Група МВДР Ю-325 Ю-335 з пристроєм КОДЕК-Д 0 5 нормується через вiд-сутнiсть змiни частоти сигналу у каналах ТЧ. в для каналiв ТЧ утворених в ЦСП - 3 Для змішаних каналів г для змiшаних каналiв ТЧ Див. 6.3.6 а параметр визначається 6.3.7 Максимальне значення абсолютного групового часу проходження сигналу в одному напрямку передавання не повинне перевищувати мс: для АСП а для каналiв ТЧ утворених в АСП: 1 для кабельних СП 2 для СпСП 25* 390 G.114 L - протяжнiсть каналу ТЧ км б для каналiв ТЧ утворених в ЦСП: 1 для коаксиальних лiнiй - G.114 2 для волоконно-оптичних лiнiй - G.114 в для змiшаних каналiв Див. 6.3.7 а 6.3.8 Вiдхилення величини групового часу проходження сигналу вiд значення яке вимi-ряне на частотi 1900 Гц не повинне переви-щувати значень мс 1 Норма дійсна для кана-лів які використовуються для передавання сигналів даних та факсимільних сигналів. а для простих та складених каналiв ТЧ утворених в АСП або ЦСП за допомогою однотипного каналоутворюючого обладнання Див. таблиці А.20-А.23 Додатка А Див.таблиці А.24 - А.25 Додатка А G.232 G.712 2 nі - кiлькiсть дiлянок транзиту по ТЧ у скла- деному каналi з кана- лоутворюючим облад- нанням i-того типу; * - норма припустима при відсутності лунозагороджувачів G.161 Продовження таблиці 6.3 1 2 3 4 5 б для простих каналів ТЧ утворених в СпСП за допомогою апаратури Група МВДР Ю-325 Ю-335 з пристроєм КОДЕК-Д Див. таблицю А.20 графу 1 Додатка А -середнє значення та середньоквадратичне вiдхилення відносного ГЧП на в для складених каналiв ТЧ включаючи змiшанi канали утворених в АСП та ЦСП за допомогою рiзноманiтного каналоутворюючого обладнання данiй частотi для однiєї дiлянки транзиту по ТЧ з каналоутворюючим обладнанням i-того типу див. таблиці А.26 - А.27 Додатка А ; k - кiлькiсть типiв каналоутворюючого обладнання у складеному каналi 6.3.9 Рiвень кожного виду селективних перешкод повинен бути не бiльше дБпО: а у простих та складених каналах ТЧ утворених в АСП: 1 вiд джерел живлення на будь-якiй частотi: - 50 100 150 200 250 Гц - 50 - сумарне значення - 43 - 45 G.151 2 вiд залишкiв несучих частот: 4 кГц для СIП-300 VКМ-300 СМК-300 - 67 СIП-60 - 50 8 кГц для СIП-300 VКМ-300 СМК-300 - 52 12 та 16 кГц для будь-якого СIП - 43 3 вiд частот виклику у смузi каналу ТЧ для кожної з частот 700 900 1100 1300 1500 1600 1700 2600 Гц - 50 Продовження таблиці 6.3 1 2 3 4 5 4 поза смугою частот каналу ТЧ для кожної частоти 3850 3825 Гц б у каналах ТЧ утворених в ЦСП вiд частоти дискретизацiї та її гармонiк в у змiшаних каналах ТЧ: 1 вiд частоти дискретизацiї - 38 - 50 + 10 lgm - 50 + 10 lgm 1 Норми на захищенiсть поза смугою частот каналу стосуються кана-лiв ТЧ внурiшньо-зонової мережi утворених апаратурою з 2 вiд будь-якої частоти крiм частоти видiленим сигнальним дискретизацiї Див. 6.3.9 а каналом. 2 m - кiлькiсть дiлянок транзиту по ТЧ утворе- них в ЦСП 6.3.10 Псофометричний рiвень кожної одночастотної перешкоди вiд радiостанцiй у будь-якому каналi ТЧ повинен бути не бiльше дБпОпсоф: 1 Псофометричне зважування кожної перешкоди слід а для каналiв ТЧ утворених в АСП: використовувати тільки 1 для каналiв систем передавання по коаксиальних кабельних лiнiях - 73 - 73 G.151 коли частота перешкоди точно визначена. 2 для каналiв систем передавання по симетричних кабельних лiнiях - 50 2 Норма для каналів ЦСП вводиться б для каналiв ТЧ утворених в ЦСП - 73 для накопичення в для змішаних каналів ТЧ з ділянками АСП: статистичних даних 1 по коаксиальних кабельних лініях -73 2 по симетричних кабельних лініях -50 6.3.11 Захищенiсть сигналу S/Q вiд незваженої потужностi супроводжуючих перешкод разом з шумами квантування для шумового 1 Значення S/Q знаходиться по таблиці А.28 Додатка А. випробувального сигналу повинна бути не менше дБ: 2 m - кiлькiсть дiлянок транзиту по ТЧ в ЦСП Продовження таблиці 6.3 1 2 3 4 5 а для каналiв ТЧ утворених в ЦСП: 1 для простих каналiв Див. таблицю А.28 Додатка А 2 для складених каналiв Див. таблицю А.28 Додатка А G.712 б для змiшаних каналiв ТЧ максимальної протяжностi у дiапазонi рiвнiв сигналу вiд мiнус 27 до мiнус 3 дБпО 6.3.12 Затухання продуктів нелінійності у каналах ТЧ утворених в ЦСП. У деяких випадках припускається потужнiсть додаткового шуму 6.3.12.1 Рiвень сигналу будь-якої комбiнацiйної частоти на виходi каналу ТЧ у смузi робочого дiапазона частот вiд синусоїдального сигналу на входi каналу з частотою у дiапазонi від 4 6 до 72 кГц повинен бути нижче рiвня вимiрювального сигналу не менше нiж на дБ - 25 G.712 який вноситься в канал ТЧ через наявнiсть позасмугових сигналiв не бiльше нiж 100 пВтОпсоф 6.3.12.2 Рiвень сигналу будь-якої комбiнацiйної частоти на виходi каналу ТЧ у позасмуговому дiапазонi частот вiд синусоїдального сигналу на входi каналу будь-якої частоти в дiапазонi від 0 3 до 3 4 кГц повинен бути нижче рiвня вимiрювального - 25 G.712 сигналу не менше нiж на дБ 6.3.12.3 Рiвень небажаного сигналу будь-якої частоти крiм частоти вимiрювального сигналу на виходi каналу ТЧ у смузi каналу вiд синусоїдального сигналу на - 40 G.712 Продовження таблиці 6.3 1 2 3 4 5 входi каналу з частотою в дiапазонi від 0 7 до 1 1 кГц повинен бути нижче рiвня вимiрювального сигналу не менше нiж на дБ 6.3.13 Дрижання фази для каналiв ТЧ утворених в АСП ЦСП та для змiшаних каналiв ТЧ повинне бути не бiльше град ? з частотою: - від 20 до 300 Гц але не більше 15 10 G.113 n - кількість ділянок транзиту по ТЧ; - від 4 до 300 Гц - 15 G.113 N - кількість ділянок транзиту по ВЧ 6.3.14 Кiлькiсть стрибкiв фази в каналах ТЧ утворених в АСП ЦСП та в змiшаних каналах ТЧ якi перевищують 15? за 15-хвилиннi сеанси вимiрювань повинна бути не бiльше шт 10 1 Вимiрювання виконуються приладом з "мертвим" часом 125 мс. 2 Перевірка параметра проводиться якщо Перевищення норми кiлькостi стрибкiв фази за 15-хвилиннi сеанси припускається для частки сеансiв не бiльше % оцінка виконується за 6.3.16.1. Якщо оцінка проведена за 6.3.16.2 перевірка за 6.3.14 не потрібна 6.3.15 Кiлькiсть стрибкiв амплiтуди в каналах ТЧ утворених в АСП ЦСП та в змiшаних каналах ТЧ якi перевищують ? 2 дБ за15-хвилиннi сеанси вимiрювань повинна бути не бiльше шт 10 1 Вимiрювання виконуються приладом з "мертвим часом" 125 мс. 2 Перевірка параметра проводиться якщо оцінка виконується за 6.3.16.1. Перевищення кiлькостi стрибкiв амплiтуди за 15-хвилиннi сеанси припускається для частки сеансiв не бiльше % Якщо оцінка проведена за 6.3.16.2 перевірка за 6.3.15 не потрібна Продовження таблиці 6.3 1 2 3 4 5 6.3.16 Імпульсні перешкоди та короткочасні перерви рівня 6.3.16.1 Сумарний вiдносний час дiї iмпульсних перешкод та короткочасних перерв 1 Iмпульснi перешкоди вимiрюються на порозi рiвня сигналу за годинний вiдрiзок часу повинен бути не бiльше: мiнус 18 дБпО при фiксацiї мiнiмальної тривалостi150 мкс. а для каналiв ТЧ утворених в АСП по кабельних та радiорелейних лiнiях 2 Короткочаснi перерви вимiрюються при зни- б для каналiв ТЧ утворених в АСП по повiтряних лiнiях незалежно вiд протяжностi лiнiї за винятком періодів ожеледi та паморозi 5 3?10-5 женнi рiвня на 18 дБ при фiксацiї мiнiмальної тривалостi 500 мкс. 3 При наявності в каналі ТЧ ділянки ЛТ в для каналiв ТЧ утворених в ЦСП по кабельних лiнiях протяжністю менше 100 км її довжина під час розрахунку при- г для каналiв ТЧ утворених в АСП та ЦСП супутникових лiнiй незалежно вiд еквiвалентної протяжностi по землi разом з двома з'єднувальними лiнiями до 300 км кожна рiвнюється до 100 км. 4 Lназ - протяжність ділянки каналу ТЧ у наземних СП. 5 При відсутності при- д для складених каналiв ТЧ утворених у кабельних та супутникових АСП ладів для нормування за 6.3.16.1 припускається проводити оцінку е для змiшаних каналiв ТЧ утворених у кабельних СП норм за 6.3.16.2.В таких випадках оцінка Продовження таблиці 6.3 1 2 3 4 5 Перевищення прийнятих норм за годиннi сеанси часу припускається для частки сеансiв не бiльше % виконання норм за 6.3.14 та 6.3.15 не потрібна 6.3.16.2 а Сумарна кількість імпульсних перешкод які перевищують мінус 18 дБпО короткочасних перерв рівня при зниженні рівня на 18 дБ та більше стрибків амплітуди які 36 1 Вимірювання виконуються приладом з "мертвим часом" 125 мс. 2 Мінімальний час перевищують ? 2 дБ стрибків фази які перевищують 15? для каналів ТЧ в АСП ЦСП фіксації повинен бути під час вимірювань: та змішаних каналів за 15-хвилинні сеанси - імпульсних перешкод часу повинна бути не більше - 50 мкс; - короткочасних перерв б При цьому: - 0 3 мс. 1 кількість стрибків амплітуди не більше 10 3 Необхідність у нормуванні перерв тривалістю 2 кількість стрибків фази не більше 10 0 03 - 0 3 мс підлягає 3 кількість імпульсних перешкод не більше 18 вивченню. 4 Норма за 6.3.16.2 б 4 кількість короткочасних перерв не більше 19 перевіряється при невиконанні норми за в Перевищення норми за 15-хвилинні сеанси припускається для частки сеансів не більше % 6.3.16.2 а 6.3.16.3 Вiдносний час дiї iмпульсних перешкод за годинний вiдрiзок часу повинен бути не бiльше: 1 Перевiряється при не-виконаннi норм за 6.3.16.1. а для каналiв ТЧ утворених в АСП по кабельних та радiорелейних лiнiях 2 Припускається перевищення норми за умови виконання норм за Продовження таблиці 6.3 1 2 3 4 5 б для каналiв ТЧ утворених в АСП по повiтряних лiнiях незалежно вiд протяжностi лiнiї за винятком періодів ожеледi та паморозi 6.3.16.1. 3 Iмпульснi перешкоди вимiрюються на порозi мiнус 18 дБпО прифiк- в для каналiв ТЧ утворених в ЦСП по кабельних лiнiях сацiї мiнiмальної трива- лостi 150 мкс. г для каналiв ТЧ утворених в АСП та ЦСП супутникових лiнiй незалежно вiд 4 При протяжностi каналу менше100 км еквiвалентної протяжностi по землi разом з двома з'єднувальними лiнiями до 300 км кожна або при кількох ділянках ЛТ сумарної протяжністю менше100 км під час розрахунку д для складених каналiв ТЧ утворених у кабельних та супутникових СП їх сумарна довжина прирiвнюється до 100 км. е для змiшаних каналiв ТЧ утворених у кабельних СП 5 Lназ - протяжність ділянки каналу ТЧ у наземних СП Перевищення прийнятих норм за годиннi сеанси часу припускається для частки сеансiв не бiльше % 6.3.16.4 Вiдносний час дiї короткочасних перерв рiвня сигналу за годинний вiдрiзок часу повинен бути не бiльше: 1 Перевiряється при невиконаннi норми за 6.3.16.1. а для каналiв ТЧ утворених в АСП по кабельних та радiорелейних лiнiях 2 Припустиме переви- щення норми за умов виконання норм за 6.3.16.1. Продовження таблиці 6.3 1 2 3 4 5 б для каналiв ТЧ утворених в АСП по повiтряних лiнiях незалежно вiд протяжностi лiнiї за винятком періодів ожеледi та паморозi 3 Короткочаснi перерви вимiрюються при заниженнi рiвня на18 дБ при фiксацiї мiнiмальної тривалостi 500 мкс. в для каналiв ТЧ утворених в ЦСП по кабельних лiнiях 4 При протяжностi каналу менше 100 км його г для каналiв ТЧ утворених в АСП та ЦСП супутникових лiнiй незалежно вiд еквiва лентної протяжностi по землi разом з двома з'єднувальними лiнiями до 300 км кожна довжина прирiвнюється під час розрахунку до 100 км 5 Короткочаснi перерви рiвня тривалiстю 300 мс вважаються пошкодженнями. д для складених каналiв ТЧ утворених у кабельних та супутникових СП 6 Lназ - протяжність ділянки каналу ТЧ е для змiшаних каналiв ТЧ утворених у кабельних СП у наземних СП Перевищення прийнятих норм за годиннi сеанси часу припускається для частки сеансiв не бiльше % 6.3.17 Імпульсні перешкоди та короткочасні перерви при "разових" вимірюваннях 6.3.17.1 При "разових" вимiрюваннях сумарний вiдносний час дiї iмпульсних перешкод та короткочасних перерв рiвня сигналу 1 При невиконанні норм за 6.3.17.1 або 6.3.17.2 виконується перевірка за 15-хвилинний відрiзок часу повинен бути не бiльше: виконання норм відповідно за 6.3.16.1 або 6.3.16.2. Продовження таблиці 6.3 1 2 3 4 5 а для каналiв ТЧ утворених в АСП по кабельних та радіорелейних лініях - 2 При відсутності приладів для оцінки виконання норм за б для каналів ТЧ утворених в АСП по повітряних лініях незалежно від протяжності лінії за винятком періодів ожеледі та паморозі 6.3.17.1 припускається проводити оцінку виконання норм за 6.3.17.2 в для каналiв ТЧ утворених в ЦСП по кабельних лініях - г для каналів ТЧ утворених в АСП та ЦСП супутникових ліній незалежно від екві-валентної протяжності по землі разом з двома з’єднувальними лініями до 300 км кожна д для складених каналів ТЧ утворених у кабельних та супутникових СП е для змiшаних каналiв ТЧ утворених у кабельних СП - 6.3.17.2 а При "разових" вимірюваннях сумарна кількість імпульсних перешкод короткочасних перерв рівня стрибків фази та амплітуди за 15-хвилинний сеанс вимірювання не повинна бути більше 36 Норма вводиться для накопичення статистичних даних і підлягає подальшому уточненню б При цьому: 1 кількість стрибків амплітуди не більше 10 Закінчення таблиці 6.3 1 2 3 4 5 2 кількість стрибків фази не більше 10 3 кількість імпульсних перешкод не більше 18 4 кількість короткочасних перерв не більше 19 6.3.18 Максимальний рiвень будь-якої перешкоди яка викликана одночасним активним станом усiх каналiв сигналiзацiї не повинен перевищувати дБпОпсоф - - 60 G.712 7 МЕТОДИКИ ВИМIРЮВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК КАНАЛIВ ТЧ 7.1 Загальнi положення 7.1.1 Припустимі похибки вимiрювальної апаратури забезпечують найчастіше перевiрку на відповідність нормам з iмовiрнiстю 0 997. Винятком є похибки які припустимі при вимiрюваннi абсолютних рiвнiв передачi зокрема пiд час установки залишкового затухання. При такому вимiрюваннi похибки якi технiчно реалiзуються повинні забезпечувати відповідність вимірювального значення дійсному з iмовiрнiстю не менше нiж 0 682. При цьому припускається що всi похибки а також i вимiрювальнi величини - це випадковi величини якi пiдкоряються нормальному закону розподiлення. 7.1.2 Вимiрювальнi сигнали якi поступають до входу чотирипроводових каналiв ТЧ рекомендується установлювати як правило з рiвнем мiнус 10 дБпО. Таке значення потрiбне для запобiгання перевантаження аналогових каналiв ТЧ. 7.1.3 Вимiрювання усiх характеристик каналiв ТЧ необхідно починати з вимiрювання залишкового затухання. Перелік апаратури для вимірювання електричних параметрів каналів ТЧ наведений у Додатку В. 7.1.4 Вимiрювання телефонних каналiв зв’язку та їх дiлянок виконується в багатьох випадках "в розрiз" при цьому забезпечується зовнiшнє навантаження каналiв на номiнальний опiр який дорiвнює 600 Ом. Припустиме відносне вiдхилення опору навантаження або вхiдного вихiдного опору вимiрювального приладу пiд час вимiрювання характеристик якi залежать вiд абсолютних рiвнiв сигналiв повинне бути не бiльше нiж ?1 % на частотi 1020 Гц що вiдповiдає коефіцієнту відбиття 0 5 % або загасанню неузгодженостi 46 дБ. При вимiрюваннi iнших характеристик як вiдносних так i зв'язаних з вимiрюванням частоти або фази сигналу а також шумiв відносне вiдхилення вхiдного вихiдного опору вимiрювальної апаратури у смузi частот ефективної передачi повинне бути не бiльше нiж 3 5 % затухання неузгодженостi не менше 30 дБ . 7.1.5 Пiд час вимiрювання характеристик якi потребують використання вибiркових вимiрювачiв рiвня чи при вимiрюваннi низьких рiвнiв можна спостерiгати ритмiчнi коливання показань приладу. В цьому разi вимiрювальною величиною є та яка обчислюється як 1 або 2 де Рмакс Uмакс Рмін Uмін - значення рiвнiв потужностi напруги сигналу якi вiдповiдають максимальному та мiнiмальному показанням приладу. 7.1.6 Частота вимiрювального сигналу особливо для каналiв ТЧ утворених в цифрових системах передавання ЦСП та для змiшаних каналiв ТЧ не повинна бути субгармонiкою частоти дискретизацiї ЦСП 8 кГц для того щоб уникнути додаткової похибки або биття які можуть досягати для простого каналу ? 0 15 дБ. У перспективнiй вимiрювальнiй апаратурi ця частота дорiвнює 1020 Гц у вiдповiдності з Рекомендацiями МСЕ-Е . Але тимчасово до оснащення мережi вiдповiдною вимiрювальною апаратурою при вимiрюваннi залишкового затухання та iнших характеристик каналів в аналогових системах передавання АСП припустиме використання вимiрювального сигналу з частотою порядку 800 1000 Гц. При використаннi кварцованих генераторiв потрiбно встановлювати значення частоти з деяким зсувом а саме в дiапазонi від 800 до 860 або від 1000 до 1020 Гц. При використаннi пiд час вимiрювань некварцованих генераторiв можна проводити вимiрювання на частотi сигналу 800 1000 Гц не встановлюючи зсув частоти тому що цей зсув завжди присутнiй в генераторах такого типу за рахунок похибки установлення частоти генератора у межах припустимих для нього значень. Ці рекомендації мають силу також при виборi будь-якої частоти вимiрювального сигналу що подається до входу каналу ТЧ утвореного в ЦСП тобто при виборi частот для вимiрювання частотних характеристик зсув частот вiдносно номiнальних значень при використаннi кварцованих частот повинен бути не більше 60 Гц. 7.2 По 6.2.1 6.2.2 6.2.3 6.2.4 6.2.5. Для вимiрювання залишкового затухання до входу передаючої частини каналу в точку з номiнальним вiдносним рiвнем мiнус 13 дБв вiд вимiрювального генератора подається сигнал з частотою 1020 Гц з рiвнем мiнус 23 дБп тобто на 10 дБ нижче номiнального. На виходi приймальної частини каналу в точцi з номiнальним вiдносним рiвнем 4 дБв установлюється рiвень мiнус 6 дБп. Похибка рiвня вимiрювального сигналу який подається до входу каналу повинна бути не бiльше нiж ? 0 1 дБ; похибка вимiрювання рiвня на виходi каналу - не бiльше нiж ? 0 1 дБ при номiнальних умовах експлуатацiї. Залишкове затухання каналу аз визначається: 3 де Рпер - рiвень вимiрювального сигналу на входi каналу Рпр - рiвень вимiрювального сигналу на виходi каналу. По 6.2.2 i 6.2.3. Вимiрювання виконуються протягом трьох дiб. Пiд час вимiрювань забороняється проводити змiнювання пiдсилення як у вимiрювальному каналi так i в трактах в яких вiн утворений. Пiд час вимiрювань відлік показань повинен проводитись 1 раз у годину. За результатами вимiрювань обчислюється середнє значення залишкового затухання рiвня прийому i середньоквадратичне вiдхилення затухання вiд середнього значення згідно з Додатком Б. Вимiрювання у каналах ТЧ будуть проводитись автоматично при появі на мережi вiдповiдних приладів. До розробки автоматичних приладів вимiрювання виконуються відліком показань вимiрювача рiвня або за допомогою запису їх на стрiчку самописця який пiдключається до виходу вимiрювача рiвня по постiйному струму. По 6.2.4. Для визначення максимального вiдхилення затухання пiдсилення вiд номiнального значення відлік показань проводиться протягом будь-якої години через кожну хвилину. З одержаних даних визначається кiлькiсть замiрiв в яких перевищувалось припустиме максимальне значення вiдхилення. При цьому припускається що 5 % показань вiд загальної кiлькостi замiрiв можуть перевищувати норму. По 6.2.5. При "разових" вимiрюваннях визначаються вiдхилення рiвня на момент вимiрювання. 7.3 По 6.2.6. Вимiрювання виконуються автоматизованими приладами або безпосереднiм замiром показань вимiрювача рiвня. При вимiрюваннях за допомогою вимiрювача рiвня до входу передаючої частини каналу у точку з номiнальним вiдносним рiвнем мiнус 13 дБв вiд вимiрювального генератора Z = 600 Ом по черзi подаються сигнали з частотами 300 400 600 1 020 1 600 2 000 2 400 3 000 3 400 Гц з вимiрювальним рiвнем мiнус 23 дБп. Вимiрювання виконуються на виходi приймальної частини каналу у точцi з номiнальним вiдносним рiвнем 4 дБв. Вимiрювання починаються i закiнчуються контрольними вимiрюваннями на частотi 1020 Гц. Розбiжності мiж показаннями вимiрювача рiвня в каналi на початку та в кiнцi вимiрювань повинні бути не бiльше 0 5 дБ. Точність установлення частоти повинна бути в межах ? 5 Гц. Щоб уникнути помилок при установленні частот 300 i 3400 Гц рекомендується їх контролювати частотомiром. Для каналiв ТЧ утворених в ЦСП а також для змiшаних каналiв усi значення вимiрювальних частот крiм 1020 Гц при використаннi кварцованих генераторiв повиннi мати зсув частот до 60 Гц тобто не бути кратними частотi дискретизацiї ЦСП. Значення залишкового затухання обчислюється за формулою 3 . 7.4 По 6.2.7. Псофометрична потужнiсть шумiв вимiрюється в годину найбiльшого завантаження ГНЗ . Для радiорелейних систем передавання РСП вимiрювання повиннi проводитись в години найменшої iмовiрностi завмирань орієнтовно від 10 до 14 годин місцевого часу . Перiоди глибоких завмирань з вимiрювань виключаються. Вимiрювання виконуються вимiрювачем шуму в чотирипроводовiй частинi каналу в обох напрямках передавання у точцi з номiнальним вiдносним рiвнем 4 дБв. Спочатку по каналу установлюється номiнальне значення рiвня прийому на частотi 1020 Гц вхiд передаючої частини каналу навантажується на опiр 600 Ом. Для оцiнки дотримання норм в експлуатацiйних умовах проводяться експрес-вимiрювання за допомогою автоматичного приладу ИШС-НЧ з ЦОСМ з реєстрацiєю результатiв на телеграфному апаратi. Сеанс вимiрювання повинен бути не менше нiж одна година 60 значень середньохвилинних потужностей шуму . Для каналiв ТЧ у кабельних АСП або ЦСП у повiтряних АСП та для змiшаних каналiв у кабельних СП жодне значення середньохвилинної потужностi шуму не повинне перевищувати нормоване значення. Тривалiсть вимiрювання може бути зменшена якщо перевищення норми вiдбулось до закiнчення сеансу. Для каналiв ТЧ утворених у радiорелейних супутникових АСП та у комбiнованих трактах не менше нiж в 80 % часу 48 хвилин за годину не припускається перевищення нормованого значення середньохвилинної потужностi шуму. Для точнiшої оцiнки шумiв при перевищеннi норм можна проводити бiльш тривалi вимiрювання - протягом не менше 3-х дiб. Для радiорелейних систем передавання канал не відповідає нормi якщо вiдбулось 3 або бiльше перевищень однохвилинних значень потужностi. При відсутності приладу ИШС-НЧ вимірювання у кабельних та повітряних АСП та у кабельних ЦСП припускається проводити вручну за допомогою звичайних псофометрів. Вимiрювання виконуються протягом будь-якої години у ГНЗ з iнтервалом мiж замiрами в 1 хвилину. Кожне показання вiдраховується за 3-10 с в залежностi вiд типу приладу та вiд характеру шуму при рiзких коливаннях рiвня час вимiрювання збiльшується. При вимiрюваннях фiксуються середнi значення рiвнiв шумiв i не враховуються рiзкi викиди не бiльше 2-3 викидiв за один замiр . Вимiряне значення переводиться в пВтОпсоф таблиця А.31 Додатка А . Якщо результати вимiрювання за кожну хвилину протягом перших 10-15 хвилин вiдрiзняються одне вiд одного не бiльше ніж на 10 % вимiрювання закiнчуються. Вимiрювання можна також виконувати за допомогою псофометра до якого пiдключається самописець зi швидкiстю запису не бiльше 2 мм/с. При обробцi запису данi усереднюються за перiод вiдповiдний однiй хвилинi. Усередненi показання рiвнiв переводяться в пВтОпсоф. За результатами середньохвилинних замiрiв обчислюється середнє значення потужностi за формулами Додатка Б. 7.5 По 6.2.8. Методика вимiрювання сумарних шумiв з урахуванням радiоперешкод при "разових" вимiрюваннях така ж як i при вимiрюваннях середнiх значень шумiв за 6.2.7 при цьому вимiрювання приладом ИШС-НЧ виконуються протягом 15 хвилин. Для кабельних систем передавання не припускається жодної хвилини перевищення для каналiв ТЧ утворених у радiорелейних та супутникових АСП припускається до 3-х перевищень. Для кабельних систем передавання припускається проведення вимiрювань вручну згiдно з методикою вимiрювання за 6.2.7 при 15 вимiрюваннях за 15 хвилин. Для каналiв ТЧ утворених у радiорелейних АСП вимiрювання вручну проводити не рекомендується. 7.6 По 6.2.9 та 6.2.10. Вимiрювання захищеностi вiд розбiрливих перехідних впливiв проводяться таким чином: до входу передаючої частини впливаючого каналу у точку з номiнальним вiдносним рiвнем мiнус 13 дБв вiд вимiрювального генератора з Z = 600 Ом подається сигнал з частотою 1020 Гц з рiвнем мiнус 23 дБп. Перед вимiрюванням перехiдного впливу у каналi що зазнає впливу установлюється номiнальне значення рiвня прийому на частотi 1020 Гц. Вхiд передаючої частини каналу що зазнає впливу i вихiд приймальної частини впливаючого каналу навантажуються на опiр 600 Ом. При вимiрюваннi перехiдних впливiв на ближньому кiнцi з тракту передачi на тракт прийому вхiд передаючої i вихiд приймальної частини каналу на протилежнiй станцiї навантажуються на опiр 600 Ом. Вимiрювання виконуються на виходi каналу що зазнає впливу на дальньому або ближньому кiнці або на виходi приймальної частини зворотнього напрямку того ж самого каналу на ближньому кiнцi у точцi з номiнальним вiдносним рiвнем 4 дБв. Вимiрювання можна виконувати низькочастотним аналiзатором спектра або селективним вимiрювачем рiвня зі смугою пропускання не бiльше нiж 10 Гц на частотi вимiрювального сигналу який подається до впливаючого каналу. Значення захищеностi вiд розбiрливих перехiдних впливiв Апв визначається за результатами вимiрювань за формулою 4 : 4 де Рвл - рiвень вимiрювального сигналу на виходi впливаючого каналу який дорiвнює мiнус 6 дБп; Рпв - рiвень вимiрювання перехiдного сигналу на виходi каналу що зазнає впливу. Вимiрювання повиннi проводитись в годину мінімального завантаження ГМЗ . У каналах утворених в ЦСП на значення перехiдної перешкоди мiж каналами впливають характеристики кодера IКМ. Щоб уникнути цього недолiку до входу каналу що зазнає впливу при використаннi синусоїдальних впливаючих сигналiв подається додатковий сигнал. Цим сигналом може бути або шумовий сигнал з обмеженою смугою частот з рiвнем в дiапазонi вiд мiнус 50 до мiнус 60 дБпО вiдповiдно з Рекомендацiєю О.131 МСЕ-Е або синусоїдальний сигнал з рiвнем передачi у дiапазонi вiд мiнус 33 до мiнус 40 дБпО з частотою вiд 350 до 550 Гц. Вимiрювання перехiдних впливiв у каналах що зазнають впливу можна проводити за допомогою спецiального приладу в якому виконується обробка сумiшi додаткового сигналу та перехiдної завади. При вiдсутностi такого приладу вимiрювання виконуються аналiзатором спектра або селективним вимiрювачем рiвня зi смугою пропускання не більше 10 Гц на частотi сигналу який подається до впливаючого каналу. Вимiрювання рiвня перехiдної перешкоди у каналi що зазнає впливу можна проводити також за допомогою псофометра. Для цього до входів чотирьох впливаючих каналiв одночасно подаються сигнали "бiлого" шуму з рiвнем 0 дБпО вiд чотирьох рiзних генераторiв шуму. Рiвень перехiдного сигналу який вимiрюється в будь-якому iншому каналi не повинен перевищувати мiнус 60 дБпОпсоф. 7.7 По 6.2.11. Захищенiсть сигналу вiд псофометричної потужностi супроводжуючих перешкод включаючи похибки квантування вимiрюється за допомогою приладу технiчнi характеристики якого вiдповiдають Рекомендацiї МСЕ-Е О.132 для синусоїдального вимiрювального сигналу. До входу передаючої частини каналу у точку з номiнальним вiдносним рiвнем мiнус 13 дБв з виходу приладу подається синусоїдальний вимiрювальний сигнал з частотою 1020 Гц припускається частота вимiрювання в дiапазоні від 1000 до 1020 Гц з рiвнями: мiнус 45 мiнус 36 мiнус 24 мiнус 18 мiнус 12 мiнус 6 мiнус 3 0 дБпО для простого каналу ТЧ утвореного в ЦСП та мiнус 36 мiнус 24 мiнус 18 мiнус 12 мiнус 6 мiнус 3 0 дБпО для змiшаного каналу . Для змiшаних каналiв якi мають значення рiвнiв незваженого шуму вище означених рівнів випробувальних сигналів вимiрювання починається з бiльш високих рiвнів. Приймальна частина приладу пiдключається до виходу чотирипроводого каналу в точцi з номiнальним відносним рiвнем 4 дБв. В приладi виконується вимiрювання супроводжуючих перешкод за допомогою псофометричного та загороджувального фiльтрiв проводиться корекцiя результату вимiрювання щоб уникнути впливу загороджувального фiльтру та визначається значення захищеностi псофометричного сумарного шуму вiдносно рiвня вимiрювального сигналу. 7.8 По 6.3.1. Середнiй рiвень незваженого шуму вимiрюється в ГНЗ. Вимiрювання проводяться в чотирипроводовiй частинi каналу для обох напрямкiв передавання у точцi з номiнальним вiдносним рiвнем 4 дБв вимiрювачем шуму або псофометром з фiльтром від 300 до 3400 Гц який пiдключається до входу приладу при виключеному псофометричному контурi. Якщо немає вимiрювального фiльтра від 300 до 3400 Гц тоді вимiрювання проводяться з псофометричним фiльтром. У цьому випадку середнiй рiвень незваженого шуму визначається з урахуванням псофометричного коефiцiєнта 2 5 дБ вимiряне значення збiль-шується на 2 5 дБ . Перед вимірюванням по каналу встановлюється номiнальне значення рiвня прийому на частотi 1020 Гц. Вхiд передаючої частини каналу повинен бути навантаженим на опiр 600 Ом. Подальша методика вимiрювання аналогiчна методиці яка наведена у 7.4. 7.9 По 6.3.2. Методика вимiрювань сумарних шумiв з урахуванням радiоперешкод при "разових" вимiрюваннях аналогiчна методиці вимірювань за 7.5 але при цьому до входу приладу підключається смуговий вимірювальний фильтр від 0 3 до 3 4 кГц при виключеному псофометричному контурі. 7.10 По 6.3.3. Амплiтудна характеристика каналу АСП i змiшаного каналу вимiрюється при включених обмежувачах амплiтуд у чотирипроводовому каналі в обох напрямках передавання на частотi 1020 Гц за допомогою двох магазинiв затухання якi пiдключаються до входу i виходу каналу у точках з номiнальними вiдносними рiвнями мiнус 13 дБв i 4 дБв . Для каналiв утворених в ЦСП вимiрювання проводяться тiльки на комплектах апаратури перетворення. Спочатку по каналу установлюється номiнальне значення рiвня прийому на частотi 1020 Гц для складених каналiв i в пунктах транзиту по ТЧ . Далi через магазин затухання до входу вимiрювального каналу подається струм з частотою 1020 Гц з рiвнями: - мiнус 13; мiнус 9 дБп для каналiв ТЧ утворених в АСП ; - мiнус 68 мiнус 63 мiнус 53 мiнус 49 мiнус 43 мiнус 37 мiнус 31 мiнус 23 мiнус 10 дБп для каналiв ТЧ утворених в ЦСП i для змiшаних каналiв ТЧ при вимiрюваннi за допомогою синусоїдального випробувального сигналу . До виходу каналу ТЧ через магазин затухання пiдключається вимiрювач рiвня з Z=600 Ом бажано з розтягнутою шкалою . На магазинi вводиться затухання такого порядку щоб замiр показань приладу був якомога точнiшим права частина шкали приладу або середина розтягнутої шкали . Якщо захищенiсть вiд власного шуму при вимiрюваннях на низьких рiвнях менше 10 дБ слід використовувати вибiрковий вимiрювач рiвня або аналiзатор спектра. Для змiшаних каналiв вимiрювання починаються з рiвнiв якi дорiвнюють або перевищують значення рiвнiв шуму у каналi. Наведенi вище вимiрювальнi рiвнi установлюються за допомогою магазину затухання який пiдключається до входу передаючої частини каналу з точнiстю 0 1 дБ. Магазин затухання на виходi приймальної частини каналу використовується для пiдтримки постiйних показань вимiрювача рiвня. Тривалiсть подачi сигналiв з вимiрювальними рiвнями повинна бути не бiльше 6 с. При вимірюваннях каналів які утворені в АСП спочатку до входу каналу подається сигнал з вимiрювальним рiвнем мiнус 13 дБп. Далi рiвень сигналу на входi каналу збiльшується ступенями по 0 1 дБ до значення мiнус 9 0 дБп. Вiдхилення амплiтудної характеристики каналу вiд прямої визначається рiзницею мiж значеннями виведеного та введеного загасань магазинiв. Вимiрювання повиннi виконуватись в години мiнiмального завантаження в трактах. Для каналів утворених в ЦСП та змiшаних каналів вимiрювання амплiтудної характеристики можна проводити або за допомогою синусоїдального сигналу або за допомогою шумового сигналу. У першому випадку до входу каналу подається синусоїдальний сигнал з частотою 1020 Гц з рiзними рiвнями. Вимiрювання проводяться аналогiчно вимiрюванням амплітудної характеристики в каналах утворених в АСП. У другому випадку до входу каналу подається шумовий сигнал з обмеженою смугою частот в дiапазонi від 350 до 550 Гц з рiвнем в межах вiд мiнус 55 до мiнус 10 дБпО i синусоїдальний сигнал з частотою 1020 Гц з рiвнем вiд мiнус 10 дБпО до плюс 3 дБпО. Характеристики приладу за допомогою якого виконуються цi вимiрювання повиннi вiдповiдати Рекомендацiї МСЕ-Е О.131. Для кожного рiвня вимiрювального сигналу розраховується залишкове затухання яке порiвнюється зі залишковим затуханням при рiвнi сигналу мiнус 10 дБпО. Вимiрювання проводяться вибiрковим вимірювачем рівня. Межа перевантаження у каналi утвореному в ЦСП вимiрюється тiльки на комплектах передаючої частини апаратури перетворення. Для цього до входу каналу подається синусоїдальний вимiрювальний сигнал з частотою 1020 Гц з рiвнем який поступово збiльшується вiд 0 дБпО i вище: 0 дБпО; +1; +2; +2 1 дБпО i далi ступенями через 0 1 дБ. На входi передаючої частини обладнання проводиться контроль цифрового сигналу. При появi першої кодової комбiнацiї яка вiдповiдає найбiльшому рiвню сигналу фiксується значення рiвня синусоїдального сигналу на входi каналу за допомогою вимiрювача рiвня основна похибка якого повинна бути не бiльше ? 0 1 дБ. Теоретичний рiвень перевантаження повинен бути на 0 3 дБ вище вимiрювального значення. Визначення кодової комбiнацiї яка вiдповiдає межі перевантаження проводиться за допомогою аналiзатора кодових комбiнацiй. Якщо такий прилад вiдсутнiй контроль виконується за допомогою осцилографа який пiдключається до виходу приймальної частини каналу при шлейфі з боку цифрового тракту. На осцилографi фiксується мить обмеження амплітуди синусоїди яка є обвiдною дискретної послiдовностi. 7.11 По 6.3.4. Затухання нелiнiйностi коефiцiєнт нелiнiйних спотворень для каналів ТЧ утворених в АСП вимiрюється у чотирипроводовому трактi каналiв ТЧ при включених обмежувачах амплiтуд в обох напрямках передавання. Спочатку по каналу встановлюється номiнальне значення рiвня прийому на частотi 1020 Гц для складених каналiв i в пунктах транзиту по ТЧ . Далi до входу вимiрювального каналу подається сигнал з частотою 1020 Гц з вимiрювальним рiвнем мiнус 23 дБп вiд вимiрювального генератора з коефiцiєнтом нелiнiйностi не бiльше 0 2 - 0 5 % або рiзницею рiвнiв основного коливання та продуктiв нелiнiйностi вищого порядку не менше 46 дБ або вiд будь-якого генератора при наявностi фiльтрів які подавляють другу i третю гармонiки вимiрювального генератора до наведених величин. На виходi каналу за допомогою аналiзатора спектра або вибiркового вимiрювача рiвня зi смугою пропускання не бiльше 10 Гц та вибiрковiстю не менше 55 дБ при розлагодженнi на 100 Гц вимiрюються рівні другої та третьої гармонiк частоти 1020 Гц. Сумарний коефiцiєнт нелiнiйних спотворень в % у точцi з нульовим вiдносним рiвнем та коефiцiєнт нелiнiйних спотворень по 3-й гармоніцi визначаються за формулами: 5 6 де p1 p2 p3 - значення рiвнiв вiдповiдно 1-ої 2-ої та 3-ої гармонiк сигналу які вимірюються на виходi каналу дБн. Затухання нелiнiйностi в дБ сумарне та по 3-й гармонiцi розраховуються вiдповiдно за формулами 7 . 8 Вимiрювання можна проводити за допомогою комплекту приладiв типу ИП-ТЧ. Вимiрювання повиннi проводитись в години мiнiмального завантаження. Рiвень комбiнацiйного продукту третього порядку виду 2f1 - f2 для каналiв ТЧ утворених в ЦСП вимiрюється тiльки на комплектах апаратури каналоутворення при шлейфi з боку цифрового тракту. Для цього до входу каналу подається одночасно два синусоїдальних вимiрювальних сигнала з частотами 850 та 680 Гц i з рiвнями мiнус 4 дБпО кожний. Вимiрювання виконуються на частотi 1020 Гц за допомогою вибiркового вимiрювача рiвня або аналiзатора спектра якi мають смугу пропускання не бiльше 10 Гц вибiрковiсть не менше 55 дБ при розлагодженнi на 100 Гц. Дозволяється використання iнших частот вимiрювального сигналу. Вимоги до генератора i проведення вимiрювань такi ж самi як i при вимiрюваннях по гармонiках. Рівень продукту нелінійності який вимірюється повинен бути нижче рівня кожного вимірювального сигналу на величину затухання нелінійності комбі-наційного продукту виду 2f1 - f2 яка наведена у нормах. Примiтка 1. Пiд час вимiрювань рiвнiв P1 i P2 можливi ритмiчнi коливання стрiлки приладу. В цьому випадку вимiряною величиною буде Рmах + Рmin / 2. Примітка 2. Точнiсть налагодження на гармонiчну складову при вимiрюваннi непанорамними приладами перевiряється при змiнi рiвня вимiрювального сигналу наприклад на 10 дБ i порiвнянням з вiдповiдними змiнами рiвнiв вимiрювальних гармонiчних складових для другої гармонiки - на 20 дБ для третьої - на 30 дБ . 7.12 По 6.3.5. Захищенiсть сигналу вiд продуктiв паразитної модуляцiї у каналах ТЧ яка з'являється за рахунок модуляцiї несучих частот i сигналу перешкодами що виникають в ланцюгах живлення в генераторному обладнаннi в апаратурi перетворення та в лiнiйному трактi вимiрюється у чотирипроводовiй частинi каналу в обох напрямках передавання в ГМЗ. До входу передаючої частини каналу вiд вимiрювального генератора Z = 600 Ом подається сигнал з частотою 1020 Гц з вимiрювальним рiвнем мiнус 23 дБп. На виходi чотирипроводого тракту каналу у точцi з номiнальним відносним рiвнем 4 дБв за допомогою аналiзатора спектра або вибiркового вимiрювача рiвня вимiрюються напруги рiвнi продуктiв модуляцiї на частотах якi лежать вiд вимiрювального сигналу з частотою 1020 Гц на вiддаленнi ?50 ?100...?400 Гц. Перед вимiрюванням установлюється значення рiвня прийому на частотi 1020 Гц яке дорiвнює мiнус 6 дБп. При використаннi панорамних аналiзаторiв спектра типу СК4-56 потрiбно провести кiлька бажано не менше 8 записiв спектрiв протягом 10 хвилин через приблизно однаковi iнтервали часу. При використаннi приладiв зi стрiлковими iндикаторами потрiбно провести не менше трьох вимiрювань кожного продукту паразитної модуляцiї протягом 10 хвилин. При налагодженні приладу по частотi знаходяться чiтко вираженi максимуми наведених вище спектральних складових. З результатiв вимiрювання використовуються максимальнi значення рівнів продуктiв паразитної модуляцiї. Захищеннiсть каналу ТЧ вiд продуктiв паразитної модуляцiї дБ визначається за формулою або 9 де Рс Uс - рiвень напруга сигналу у точцi номiнального вiдносного рiвня на виходi каналу дБ мВ ; Рпм Uпм - рiвень напруга продукту паразитної модуляцiї у цiй же точцi дБ мВ . Примiтка 1. Захищенiсть вимiрювального генератора вiд продуктiв паразитної модуляцiї частотами живлення повинна бути не менше 75 дБ. Примітка 2. При вiдсутностi коливань рiвнiв продуктiв паразитної модуляцiї досить провести 2-3 записи спектрiв з екрану панорамного аналiзатора спектра або одне послiдовне вимiрювання продуктiв паразитної модуляцiї приладом зi стрiлковим iндикатором. 7.13 По 6.3.6. Результуюче змiнювання частоти сигналу який передається по каналу вимiрюється у чотирипроводовiй частинi каналу ТЧ за допомогою спецiальних приладiв або електронних вимірювачів частоти в обох напрямках передавання. Спецiальними приладами для вимiрювання зсуву частоти можуть бути прилади принцип роботи i характеристики яких вiдповiдають Рекомендацiї МСЕ-Е О.111. В деяких приладах такого типу використовується метод вимiрювання при якому до входу каналу подається два вимiрювальних сигнали частоти яких знаходяться в точному спiввiдношеннi як 1:2 наприклад 1020 i 2040 Гц. На приймальному кiнцi каналу при аналізі модульованого сигналу прилад визначає значення зсуву частоти i фiксує його на iндикаторі. В iнших приладах при подачі до входу чотирипроводового каналу у точку з номiнальним вiдносним рiвнем мiнус 13 дБв вимiрювального сигналу однiєї частоти наприклад 1020 Гц з рiвнем мiнус 23 дБп від кварцованого генератора частот проводиться безпосереднє вимiрювання на виході каналу частоти вимiрювального сигналу в одному напрямку передавання та визначається автоматично значення зсуву частоти сигналу на iндикаторi приладу. При вiдсутностi спецiалiзованих приладiв припускається проведення вимiрювань вручну за допомогою електронних вимірювачів частоти з роздiльною здатнiстю не бiльше 0 1 Гц якi пiдключаються одночасно до входу та виходу вимiрювального каналу. Для проведення вимірювань до входу каналу подається випробувальний сигнал частотою 1020 Гц з рiвнем мiнус 23 дБп у точку з номiнальним вiдносним рiвнем мiнус 13 дБв. Змiна частоти сигналу який передається по каналу в одному напрямку визначається через рiзницю одночасно зафiксованих показань вимірювачів частоти на передаючій та приймальній станціях. Для виключення похибки вимiрювань результуюче значення зсуву частоти в каналi ТЧ розраховується як середнє з результатів двох вимiрювань. 7.14 По 6.3.7. Абсолютне значення группового часу проходження сигналу вимiрюється вручну на одному кінці каналу з органiзацiєю шлейфу мiж трактами передачі та прийому на другому кiнцi. До входу чотирипроводової передаючої частини каналу подається вимiрювальний сигнал частотою 1020 Гц з рiвнем мiнус 23 дБп. На цьому ж кiнцi тракту сигнали якi подаються до входу каналу i тi що поступають з виходу каналу подаються до двох пар пластин осцилографа на екранi якого спостерiгаються фiгури Лiсажу. Фiксуються частоти f1 та f2 двох суміжних нульових фазових зсувiв мiж сигналами. Нульовий фазовий зсув мiж сигналами можна визначити по екрану осцилографа в ту мить коли при поступовому змiнюваннi частоти вимiрювального сигналу елiпс перетворюється у пряму лiнiю. Абсолютне значення групового часу проходження сигналу ? для одного напрямку передавання розраховується за формуло cек 10 Абсолютний час проходження сигналу в каналi можна також вимiрювати за допомогою генератора iмпульсiв та електронного вимірювача частоти. До входу каналу вiд генератора iмпульсiв подається одиничний iмпульс тривалiстю 1 мс з амплiтудою 200 мВ. Одночасно цей iмпульс подається до одного зі входiв вимірювача частоти який фіксує iнтервал часу мiж iмпульсами. До другого входу вимірювача частоти подається сигнал з виходу каналу на протилежному кiнцi якого тракти передачі та приймання з'єднуються по шлейфу. Інтервал часу мiж iмпульсами дорiвнює абсолютному часу проходження сигналу по шлейфу. 7.15 По 6.3.8. Вимiрювання частотної характеристики вiдносного групового часу проходження сигналу рекомендується виконувати за допомогою спецiалiзованих вимiрювальних приладiв якi дозволяють проводити автоматизовані вимiрювання та забезпечувати реєстрацію результатiв вимiрювання. Можна використовувати i напівавтоматизовані вимiрювальнi прилади в яких вiдлiк результатiв вимiрювання проводиться вручну. Принцип роботи i характеристики таких приладiв повиннi вiдповiдати Рекомендацiї МСЕ-Е О.81. Як при автоматизованих так i при напiвавтоматизованих вимiрюваннях до входу чотирипроводового каналу ТЧ у точку з номiнальним вiдносним рiвнем мiнус 13 дБв вiд передаючої частини приладу подається вимiрювальний сигнал частота якого змiнюється автоматично з номiнальним рiвнем мiнус 23 дБп. Вимiрювання проводяться на частотах 300 400 500 600 1020 1400 1600 1900 2200 2400 2800 3000 3200 3300 3400 Гц. По черзі з сигналом вимiрювальної частоти подається сигнал опорної частоти 1900 Гц з рiвнем мiнус 10 дБп. Обидва сигнали модулюються по амплiтудi з частотою модуляцiї 41 66 Гц. Припускається використання меншої по значенню частоти модуляції за умов що похибка вимірювання відповідає наведеним нижче вимогам. У приймальнiй частинi приладу який пiдключається до виходу вимiрювального каналу у точку з номінальним вiдносним рiвнем 4 дБв сигнал з частотою модуляцiї вiдокремлюється вiд усiх iнших складових сигналу. Вимiрюється рiзниця фаз обвiдної модульованого сигналу мiж посилками опорного та вимiрювального сигналiв яка пропорцiйна рiзницi значень групового часу проходження цих двох сигналiв. Похибка вимiрювання нерівномірності частотної характеристики групового часу проходження в дiапазонi частот вiд 600 до 3400 Гц повинна бути не бiльше ? 0 02? + 0 03 мс де ? - вимiряне значення в мс. 7.16 По 6.3.9. Вимiрювання селективних перешкод проводяться в обох напрямках передавання чотирипроводового каналу в ГНЗ за допомогою селективного вимiрювача рiвня або аналiзатора спектра якi дозволяють проводити поступове змiнювання частоти. Перед проведенням вимiрювань по каналу встановлюється номiнальне значення рiвня прийому. Вимiрювання проводяться на виході каналу плавним переглядом усього дiапазону частот. Вхiд каналу навантажується на опір 600 Ом. Вибiрковiсть приладу повинна бути не менше 40 дБ при розбiжностi частоти на ? 30 Гц i бiльше. Сумарний рiвень перешкод вiд джерел живлення вимірюється за допомогою вимірювача шуму псофометра в режимі роботи зі зовнішнім фільтром нижніх частот який має смугу пропускання до 300 Гц. 7.17 По 6.3.10. Рівень кожної одночастотної радіоперешкоди вимірюється при відсутності передавання інформації по каналу. Передчасно установлюється номінальне значення залишкового затухання в каналі на частоті 1020 Гц. Вхід каналу навантажується на опір 600 Ом. Виконуються вимірювання рівня та частоти одночастотної перешкоди за допомогою аналізатора спектра з 600-омним входом зі смугою пропускання не більше 10 Гц при смузі огляду 5 кГц при наявності декількох близьких за спектром перешкод смугу огляду можна зменшити для одержання необхідної роздільної здатності . Вимірювання можна проводити також аналізатором гармонік або вибірковим вимірювачем рівня при плавному перегляді діапазону від 0 3 до 3 4 кГц. Вимірювання виконуються в обох напрямках передавання чотирипроводового каналу ТЧ у точці з номінальним відносним рівнем 4 дБв. Для одержання рівня перешкоди у дБпОпсоф необхідно результат вимірювання в дБп скоригувати з урахуванням псофометричного коефіцієнта та рівня передачі у точці вимірювання. Значення псофометричних коефіцієнтів каналів ТЧ для різних частот перешкоди наведені у таблиці А.30 Додатка А. 7.18 По 6.3.11. Захищенiсть сигналу вiд незваженої потужностi супроводжуючих перешкод включаючи похибки квантування вимiрюється за допомогою приладу технiчнi характеристики якого вiдповiдають Рекомендацiї МСЕ-Е О.131 для псевдошумового сигналу. Псевдошумовий вимiрювальний сигнал повинен вiдповiдати таким вимогам: практично нормальне розподiлення значень амплiтуд у дiапазоні частот вiд 350 до 550 Гц на рiвнi 3 дБ пiкфактор вiдношення амплiтудного значення сигналу до середньоквадратичного 10 5 ? 0 5 дБ кiлькiсть спектральних лiнiй не менше 25 з iнтервалом мiж ними не бiльше 8 Гц. До входу передаючої частини каналу в точку з номінальним вiдносним рiвнем мiнус 13 дБв з виходу приладу подається шумовий сигнал у смузi частот від 350 до 550 Гц з рiвнями: - мiнус 55 мiнус 48 мiнус 42 мiнус 36 мiнус 24 мiнус 18 мiнус 12 мiнус 6 мiнус 3 дБпО для простого каналу ТЧ утвореного в ЦСП ; - мiнус 27 мiнус 24 мiнус 18 мiнус 12 мiнус 6 мiнус 3 дБпО для змiшаного каналу . Приймальна частина приладу пiдключається до виходу чотирипроводового тракту каналу у точку з номiнальним рiвнем 4 дБв. В приладi виконується вимiрювання потужностi супроводжуючих перешкод у смузi частот від 800 до 3400 Гц проводиться перерахунок вимiряного результату до смуги каналу 3100 Гц та видається значення захищеностi потужностi незваженого сумарного шуму вiдносно рівня вимiрювального шумового сигналу. Похибка вимірювання відношення потужності сигналу до потужності супроводжуючих перешкод включаючи спотворення квантування повинна бути не більше ? 1 дБ у межах від 10 до 40 дБ. 7.19. По 6.3.12. Вимірювання рівнів продуктів нелінійності у каналах ТЧ утворених в ЦСП від вхідних сигналів частоти яких знаходяться в межах робочої смуги частот або поза неї проводиться на виході каналу у точці з номінальним відносним рівнем 4 дБв вибірковим вимірювачем рівня або аналізатором спектра. По 6.3.12.1 до входу каналу у точку з номiнальним вiдносним рiвнем мiнус 13 дБв подаються два синусоїдальних сигнали з частотами 6980 та 14980 Гц з вимiрювальним рiвнем мiнус 13 дБп. Вимiрювання рівня комбінаційного продукту цих сигналів типу 2f1 - f2 проводяться на виході каналу на частотi 1020 Гц. По 6.3.12.2 для вимiрювання рівнів позасмугових комбінаційних продуктів нелінійності до входу чотирипроводового каналу ТЧ подається синусоїдальний сигнал частотою 1020 Гц з номiнальним рiвнем мiнус 13 дБп. Рiвень паразитних комбiнацiйних продуктiв частоти яких лежать за межами ефективної смуги частот вимiрюється на виходi каналу в дiапазонi частот вiд 4 до 20 кГц послiдовним переглядом усього дiапазону. Особливо слiд звернути увагу на частоти 4000 6980 8000 9020 14980 16000 17020 Гц. По 6.3.12.3 для вимірювання рівнів комбінаційних продуктів нелінійності частоти яких знаходяться у смузі частот каналу ТЧ до входу каналу у точку з номiнальним вiдносним рiвнем мiнус 13 дБв подається вимiрювальний сигнал частотою 1020 Гц з номiнальним рiвнем. При поступовому переглядi робочого дiапазону частот крiм частоти вимiрювального сигналу визначається рiвень небажаних сигналiв у смузi від 300 до 3400 Гц. Вибiрковiсть вимiрювального приладу повинна бути не менше 65 дБ при розбіжності частоти на ? 50 Гц i бiльше смуга пропускання приладу - не більше 10 Гц. 7.20 По 6.3.13. Дрижання фази вимiрюється за допомогою спецiалiзованого приладу принцип роботи якого та основнi характеристики вiдповiдають Рекомендацiї МСЕ-Е О.91. При цьому використовується такий метод вимiрювання. З виходу передаючої частини приладу для вимiрювання дрижання фази до входу каналу подається вимiрювальний сигнал з рiвнем мiнус 23 дБп i частотою 1020 Гц. Власне дрижання вимірювального сигнала повинне бути не бiльше 0 1?. Приймальна частина приладу пiдключається до виходу чотирипроводого тракту каналу в точцi з номiнальним відносним рiвнем 4 дБв. Приймаючи вимiрювальний сигнал прилад виконує фільтрацію смуги частот в межах ? 300 Гц вiд вимiрювальної частоти проводить подальше пiдсилення та обмеження сигналу для усунення амплiтудної модуляцiї далі детектування фазової модуляцiї та iндикацiю значень дрижання фази. Прилад фiксує складовi в дiапазонi вiд 20 до 300 Гц складовi з частотою нижче 20 та вище 300 Гц пригнiчуються за допомогою спецiального фiльтру зважування. Додатково потрiбно мати режим вимiрювання дрижання фази у дiапазонi частот вiд 3-4 до 300 Гц. Протягом 5 хвилин виконується 3-5 одноразових замiрiв через рiвнi вiдрiзки часу. Результатом вимiрювання буде максимальний показник приладу. Випадковий шум у каналi може викликати становище яке подiбне значному фазовому дрижанню. Тому перед вимiрюванням цього параметру потрiбно провести вимiрювання рiвня незваженого шуму за допомогою вимiрювача шуму або псофометра. Крiм того на результат вимiрювання в значнiй мiрi впливає шум квантування. Щоб уникнути такого впливу потрiбно старанно пiдбирати частоту вимiрювального сигналу та фiльтруючий контур. Похибка вимiрювання спецiалiзованим приладом не повинна перевищувати ? 5 % вiд вимiряного значення плюс 0 2?. Припускається використання приладiв з частотою вимiрювального сигналу яка вiдрiзняється вiд 1020 Гц. В цьому випадку характеристика зважування приладу при подачi до входу одночасно з сигналом номiнальної частоти другого сигналу з рiвнем на 20 дБ нижче номiнального повинна вiдповiдати таблицi 7.1. Таблиця 7.1 Вiдхилення частоти другого сигналу вiд номiнального Гц ?2 ?12 ? 20-240 ?300 ?500 ?700 Показання вимiрювача в градусах для смуги 20-300 Гц 3 10 11 5?0 7 11 1?1 1 менше 3 менше 1 7.21 По 6.3.14 6.3.15. Стрибки фази або амплiтуди у каналi ТЧ вимiрюються за допомогою приладу принцип роботи якого та основнi характеристики вiдповiдають Рекомендацiї МСЕ-Е О.95. Пiд "стрибком фази або амплiтуди" МСЕ визначає будь-яке змiнювання позитивне або негативне фази або амплiтуди вимiрювального сигналу яке перевищує визначений порiг протягом деякого вiдрiзку часу. Вимiрювання проводиться у такiй послiдовностi. З виходу передаючої частини приладу до входу каналу у точку з номiнальним вiдносним рiвнем мiнус 13 дБв подається вимiрювальний сигнал частотою 1020 Гц та з рiвнем мiнус 23 дБп розмах фазового дрижання якого не перевищує 0 1?. У приймальнiй частинi приладу яка пiдключається до виходу чотирипроводового каналу у точцi з номiнальним відносним рiвнем 4 дБв виконується пiдрахунок кiлькостi стрибкiв фази або амплітуди якi перевищують визначений порiг протягом циклу вимiрювання в 15 хвилин експрес-вимiрювання або однієї години. Фiксуються стрибки фази тривалiстю 5 мс i бiльше. Точнiсть установлення порогу повинна бути в межах ? 10 ? 0 5 % вiд номiнального значення в градусах. Максимальна швидкiсть пiдрахунку стрибкiв фази вiдповiдно з Рекомендацiями МСЕ повинна не перевищувати 8 раз за секунду. Це зроблено для того щоб прилад мав "мертвий час" тобто час пiсля якого прилад зможе фiксувати наступний стрибок фази. Для бiльш ретельної оцiнки каналу вимiрювання можна проводити протягом тривалого часу не менше 72 годин при цьому результат повинен пiдраховуватись кожну годину для напiвавтоматизованого приладу . 7.22 По 6.3.16 и 6.3.17. Вимiрювання вiдносного часу дiї короткочасних перерв КП i iмпульсних перешкод IП проводяться спецiалiзованими приладами автоматизованим або напiвавтоматизованим способом протягом циклу вимiрювання. Тривалiсть циклу вимiрювання - 72 години або три цикли в ГНЗ по 10 годин. При необхiдностi термiнової оцiнки каналу можна проводити експрес-вимiрювання тривалiсть яких повинна бути не менше однiєї години. При напiвавтоматизованому способі вимiрювання за цикл не бiльше однiєї години відлік показань приладу виконується вручну. Автоматизований прилад виконує вимiрювання протягом циклу будь-якої тривалостi та друкує результати вимiрювання на стрiчцi. Основнi характеристики приладiв для вимiрювання короткочасних перерв повиннi вiдповiдати Рекомендацiям МСЕ-Е О.61 i О.62 для вимiрювання iмпульсних перешкод - Рекомендацiї МСЕ-Е О.71. При вимiрюваннi спецiалiзованим приладом до входу чотирипроводової частини каналу подається сигнал з частотою i рiвнем якi наведенi в iнструкцiї до цього приладу. Попередньо вимiрюється рiвень незваженого шуму в каналi за методикою 7.8. На каналах де цей параметр не в нормi вимiрювання IП i КП проводяться після доведення до норми рівня незваженого шуму. Прилад для вимiрювання КП дозволяє реєструвати вiдносний час дiї короткочасних перерв якi оцiнюються як зниження сигналу бiльше нiж на 20 дБ з тривалiстю бiльше 500 мкс. Перерви рiвня тривалiстю яка дорівнює або бiльше 300 мс вважаються пошкодженнями i не повиннi реєструватися як короткочаснi. Тривалiсть "мертвого часу" тобто вiдрiзок часу з моменту закiнчення вимірювання i до моменту коли прилад буде готовий фiксувати iншу перерву повинна бути не бiльше 125?25 мс. Прилад для вимiрювання iмпульсних перешкод дозволяє реєструвати вiдносний час дiї iмпульсної перешкоди яка оцiнюється як перевищення рiвня сигналу наперед заданого порогу з тривалiстю 500 мкс i бiльше. Калiбрування порогу рiвня проводиться по середньоквадратичному значенню синусоїдального сигналу. Вимiрювання цих параметрiв приладом ИАПП-2 проводяться у такій послiдовностi: а перевiряється номiнальне значення рiвня прийому для чого вiд генератора сигнал частотою 2100 Гц з рiвнем мiнус 38 дБп подається до точки з номiнальним вiдносним рiвнем мiнус 13 дБв. Рiвень сигналу на виходi каналу у точцi з номiнальним вiдносним рiвнем 4 дБв установлюється мiнус 21 дБп. б при використаннi приладу ИАПП-2 вимiрювання IП i КП проводяться одночасно згiдно з iнструкцiєю до приладу. Установлюються такi позицiї кнопок на панелi керування: - на панелi "перерви": а точка вiдносного рiвня +4; б рiвень аналiзу - 18; в тривалiсть 0 5; - на панелi "перешкоди/шум": а рiвень аналiзу - 10; б курбель - 4 всього 14 ; - на загальнiй панелi: а 600; б 0 3 - 3 4 кГц; в "Час" "спiльно" тривалiсть сеансу 1 година або 15 хвилин. Показання реєструються через кожний сеанс. За результатами вимiрювань обчислюється сумарний вiдносний час дiї IП i КП за кожну годину: 11 де 2 12?10-6 - Твiд.о для 0-го балу приладу; Мi - результати вимiрювань IП в i-му сеансi в балах 0 ? Мі ? 9; Кi - результати вимiрювань КП в i-му сеансi в балах 0 ? Кі ? 9. При обробцi 15-хвилиннi сеанси в яких спостерiгалися перерви тривалiстю яка дорівнює або бiльше 300 мс вiдкидаються а решта групується по чотири вимiрювання для отримання даних по годинам. Обчисленi значення для годинних вiдрiзкiв часу порiвнюються з нормами. В паспорт записується найбiльше значення з годинних сеансiв якi вiдповiдають нормi та відсоток годинних сеансів які не відповідають нормі. в якщо норма Т вiд.н ? 4 25?10-6 тоді мiнiмальний час в годинах за який реєструються показання приладу ИАПП-2 сеанс вимiрювань визначається за формулою: 12 де Твiд.н - розраховане значення Твiд для вимiрювального каналу за 6.3.16.1 норм. Вимiрювання при цьому виконуються при позицiї перемикача: "Тривалiсть сеансу" - ? сеанс закiнчується пiсля натиснення кнопки "Стоп". Мiнiмальний час сеансу визначається при М = К = 0. Якщо за цей сеанс на лiчильниках з'являються значення балiв якi вiдрiзняються вiд 0 час сеансу визначається знову з урахуванням цих значень. Розрахований максимальний час одного сеансу дорiвнює 10 годинам. Якщо кiлькiсть балiв якi зареєстрованi приладом за 10 годин потребують бiльшого часу вимiрювання тоді такий канал по IП та КП не вiдповiдає нормi. г при "разових" вимiрюваннях перевiряють сумарний час дії IП та КП протягом 15 хвилин. Якщо норма не виконується проводиться повний цикл вимiрювань годинними сеансами. Вимірювання за 6.3.16.2 та 6.3.17.2 виконуються спеціалізованими автоматизованими приладами які мають увесь комплекс наведених параметрів у відповідності з інструкціями по експлуатації приладів. Вимірювання за 6.3.16.2 проводяться в ГНЗ протягом 15 сеансів по 15 хвилин кожний. Норма повинна виконуватися не менше ніж у наведених в нормах відсотках сеансів з округлюванням у більший бік. Вимірювання за 6.3.17.2 проводяться протягом одного 15-хвилинного сеансу. 7.23 По 6.3.18. Рiвень будь-якої перешкоди у каналi ТЧ утвореному в ЦСП вiд перешкод сигналізацiї вимiрюється за допомогою вибiркового вимiрювача рiвня або аналізатора спектра у дiапазонi частот вiд 300 до 3400 Гц за умов що канали сигналiзацiї ЦСП знаходяться в активному станi. Додаток А довідковий Довідкові дані Таблиця А.1 - Вiдноснi рiвнi передачi чотирипроводового каналу ТЧ Рекомендація МСЕ-Е G.232 Максимальний рiвень на прийомi Мiнiмальний рiвень на передачi Варiант 1 + 4 дБо - 14 дБо Варiант 2 + 7 дБо -16 дБо Таблиця А.2 - Статистичнi параметри iндивiдуальних сигналiв у каналах ТЧ у точцi нульового вiдносного рiвня систем передачi Рекомендації МСЕ-Е G.223 M.1060 M.810 H.23 V.2 Вид Вид Потужнiсть сигналу мкВтО дБо iнформацiї модуляції середня довго-часна максима-льна се-редньо-годинна максима-льна се-редньо-хвилинна максимальна еквiва-лентна Примітка 1 2 3 4 5 6 7 Телефонна - 32 мiнус 15 64 мiнус 11 9 500 мiнус 3 1250 плюс 0 9 Тональне телеграфування: ЧМ 135 мiнус 8 7 135 мiнус 8 7 135 мiнус 8 7 - По повітряним лініям ЧМ 90 мiнус10 5 90 мiнус 10 5 90 мiнус 10 5 478 мiнус 3 2 Для апаратури ТТ-48 ТТ-12 ТТ-17П ЧМ 50 мiнус 13 50 мiнус 13 50 мiнус 13 300 мiнус 5 Для апаратури ТТ-144 ТРК 50 мiнус 13 50 мiнус 13 50 мiнус 13 300 мiнус 5 Закінчення таблиці А.2 1 2 3 4 5 6 7 Факсимiль-не телеграфування при передаванні: фотографiй АМ 125 мiнус 9 0 125 мiнус 9 0 475 мiнус 3 2 - Для апаратури "Нева" ЧМ 50 мiнус 13 50 мiнус 13 50 мiнус 13 75 мiнус 11 документiв АМ 32 мiнус 15 32 мiнус 15 120 мiнус 9 2 187 мiнус 7 3 ЧМ 32 мiнус 15 32 мiнус 15 32 мiнус 15 48 мiнус 13 2 метеокарт АЧМ 32 мiнус 15 32 мiнус 15 475 мiнус 3 2 750 мiнус 1 2 Передавання даних зi швидкiстю бiт/с: V ? 2400 ЧМ ВФМ 32 мiнус 15 32 мiнус 15 32 мiнус 15 65 мiнус 11 9 V ? 4800 ВФМ АВФМ 32 мiнус 15 50 мiнус 13 75 мiнус 10 8 - ВФМ АВФМ 32 мiнус 15 32 мiнус 15 50 мiнус 13 - Для апаратури яка буде розроблюватися Спецiаль-ного призна-чення: аналогова ТФ 32 мiнус 15 64 мiнус 11 9 500 мiнус 3 1250 плюс 0 9 цифрова 32 мiнус 15 32 мiнус 15 32 мiнус 15 65 мiнус 11 9 аналогова ТФ + ТТ 32 мiнус 15 64 мiнус 11 9 500 мiнус 3 - Таблиця А.3 - Припустима кiлькiсть каналiв з нетелефонною iнформацiєю у трактах систем передавання Загальна кiлькiсть каналiв у трактi 12 24 60 120 300 600 900 1920 3600 Максимальна кiлькiсть каналiв ТЧ з нетелефонними видами інформації 7 12 23 42 88 165 240 490 830 Таблиця А.4 - Частотна характеристика вiдносного залишкового затухання каналiв ТЧ утворених за допомогою апаратури СIП-60 Смуга частот Гц Вiдхилення залишкового затухання вiд його значення на частотi 1020 Гц при кiлькостi дiлянок транзиту по ТЧ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Перевищення 300 - 400 2 6 4 5 7 7 8 7 9 2 10 3 11 7 13 14 3 15 6 16 7 400 - 600 1 8 2 6 3 5 4 4 3 5 7 6 5 7 2 7 3 8 5 9 9 5 600 - 2400 0 9 1 3 1 5 1 9 2 1 2 2 2 3 2 4 2 6 2 8 2 9 3 1 2400 - 3000 1 8 2 6 3 5 4 4 3 5 7 6 5 7 2 7 8 8 5 9 9 5 3000 - 3400 2 6 4 5 7 7 8 7 9 2 10 3 11 7 13 14 3 15 6 16 7 Зниження 300 - 3400 0 9 1 3 1 5 1 9 2 1 2 2 2 3 2 4 2 6 2 8 2 9 3 1 Таблиця А.5 - Частотна характеристика вiдносного залишкового затухання каналiв ТЧ утворених за допомогою кiнцевого обладнання "Окоп" та апаратури СIП-300 УКМ-300/600 СМК-300 Смуга частот Гц Вiдхилення залишкового затухання вiд його значення на частотi 1020 Гц при кiлькостi дiлянок транзиту по ТЧ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Перевищення 300 - 400 1 4 2 3 3 0 3 7 4 3 5 0 5 6 6 2 6 8 7 4 8 8 7 400 - 600 0 8 1 2 1 6 1 9 2 3 2 6 2 8 3 2 3 5 3 7 4 1 4 3 600 - 2400 0 6 0 9 1 0 1 2 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 2 2 2400 - 3000 0 8 1 2 1 6 1 9 2 3 2 6 2 8 3 2 3 5 3 7 4 1 4 3 3000 - 3400 1 4 2 3 3 0 3 7 4 3 5 0 5 6 6 2 6 8 7 4 8 8 7 Зниження 300 - 3400 0 6 0 9 1 0 1 2 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 2 2 Примiтка. Данi наведенi в таблицi вiдносяться до 97 % каналiв магiстральної мережi Таблиця А.6 - Частотна характеристика вiдносного залишкового затухання каналiв ТЧ утворених за допомогою апаратури САЦО Смуга частот Гц Кiлькiсть дiлянок транзиту по ТЧ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Перевищення залишкового затухання вiдносно його значення на частотi 1020 Гц дБ 300-400 0 5 0 5 0 5 0 5 0 6 0 6 0 7 0 7 0 8 0 8 0 9 1 0 400-600 0 5 0 5 0 5 0 5 0 6 0 6 0 7 0 7 0 8 0 8 0 9 1 0 600-2400 0 5 0 9 1 26 1 62 1 97 2 31 2 66 3 0 3 33 3 66 4 0 4 33 2400-3000 0 8 0 9 1 24 1 6 1 95 2 3 2 65 3 0 3 33 3 67 4 0 4 34 3000-3400 1 3 2 33 3 36 4 38 5 40 6 38 7 38 8 37 9 36 10 34 11 32 12 3 Зниження залишкового затухання вiдносно його значення на частотi 1020 Гц дБ 300 - 3400 0 5 0 9 1 0 1 2 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 2 Таблиця А.7 - Частотна характеристика вiдносного залишкового затухання каналiв ТЧ утворених за допомогою апаратури САЦК-1 САЦК-2 Смуга частот Гц Кiлькiсть дiлянок транзиту по ТЧ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Перевищення залишкового затухання вiдносно його значення на частотi 1020 Гц дБ 300 - 400 0 5 0 62 0 85 1 08 1 30 1 52 1 74 1 95 2 16 2 37 2 58 2 7 400 - 600 0 5 0 5 0 61 0 76 0 90 1 04 1 18 1 31 1 44 1 6 1 7 1 8 600 - 2400 0 35 0 35 0 35 0 4 0 40 0 43 0 5 0 5 0 55 0 6 0 65 0 7 2400 - 2000 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 6 0 6 0 7 0 7 0 8 1 0 3000 - 3400 1 4 1 4 1 7 2 06 2 41 2 74 3 07 3 38 3 69 4 0 4 3 4 6 Зниження залишкового затухання вiдносно його значення на частотi 1020 Гц дБ 300 - 3400 0 6 0 9 1 0 1 2 1 4 1 5 1 7 1 9 2 1 2 3 2 5 2 7 Примiтка. Норми наведенi без урахування затухання на частотi 3 3 кГц. Апаратура САЦК-1 з мiкросхемою "Фурiя-ф" має пiдвищене затухання на цiй частотi але пiсля доробки апаратури цей дефект буде лiквiдовано. Одночасно необхідно зменшити відхилення у бік зниження і останній рядок повинен бути таким як у таблиці А.5 Таблиця А.8 - Граничнi значення частотної характеристики залишкового затухання для простого та складеного каналiв ТЧ утворених в АСП Частота Гц Вiдхилення залишкового затухання вiдносно його значення на частотi 1020 Гц дБ мiж точками доступу простого каналу мiж точками доступу складеного каналу 300 - 400 вiд + 3 5 до - 1 0 вiд + 9 0 до - 3 0 400 - 600 вiд + 2 0 до - 1 0 вiд + 6 0 до - 3 0 600 - 2400 вiд + 1 0 до - 1 0 вiд + 6 0 до - 3 0 2400 - 3000 вiд + 2 0 до - 1 0 вiд + 6 0 до - 3 0 3000 - 3400 вiд + 3 5 до - 1 0 вiд + 9 0 до - 3 0 Таблиця А.9 - Частотна характеристика залишкового затухання простого каналу ТЧ утвореного у ЦСП Рекомендація МСЕ-Е G.712 Смуга частот Гц Відхилення залишкового затухання Перевищення залишкового затухання вiдносно його значення на частотi 1020 Гц дБ 300 - 2400 0 5 2400 - 3000 0 9 3000 - 3400 1 8 Зниження залишкового затухання вiдносно його значення на частотi 1020 Гц дБ 300 - 3400 0 5 Таблиця А.10 - Статистичнi числовi характеристики АЧХ каналiв ТЧ утворених в АСП за допомогою апаратури СIП-60 СIП-300 АКП VКМ-300/600 СМК-300 Смуга частот Гц СIП-60 СIП-300 АКП VКМ-300/600 СМК-300 дБ ? а дБ дБ ? а дБ 300 - 400 0 9 0 56 0 45 0 31 400 - 600 0 38 0 47 0 18 0 21 600 - 2400 0 01 0 29 0 01 0 20 2400 - 3000 0 33 0 47 0 18 0 21 3000 - 3400 0 9 0 56 0 45 0 31 Таблиця А.11 - Статистичнi числовi характеристики АЧХ каналiв ТЧ утворених в ЦСП за допомогою апаратури САЦО САЦК-1 та САЦК-2 Смуга частот Гц САЦО САЦК-1 САЦК-2 дБ ? а дБ дБ ? а дБ 300 - 400 - 0 03 0 08 0 18 0 06 400 - 600 - 0 08 0 06 0 18 0 06 600 - 2400 0 3 0 04 0 03 0 03 2400 - 3000 0 3 0 07 - 0 08 0 08 3000 - 3400 0 93 0 11 0 22 0 221 Таблиця А.12 - Середньохвилинне значення псофометричної потужності шумiв лiнiйних трактiв для рiзних кабельних та повітряних систем передавання у смузi каналу ТЧ Тип системи передавання Максимальна середньогодинна потужнiсть завантаження систем передавання дБпО Сумарнi шуми Рсум.лт пВтОп Примiтка К-3600 22 1 L L - довжина лiнiйного К-1920 П 19 8 1 5 L тракту км VLT-1920 19 8 2 2 L К-1920 У 18 7 3 L К-1920 18 7 ТГ-1 2 3 - 3 L ТГ-4 - 4 L ТГ-5 - 5 L ТГ-6 - 6 L К-1020 С К-1020 М 17 3 L ВК-960 16 3 L К-420 13 2 L К-300 К-300Р 12 3 L К-120 10 3 L П-480 П 6 1 L К-60 К-60П V-60Е 9 3 L ВК-60-2 К-60П-4 V-60S 9 3 L К-24-2 К-24Р V-24R 7 3 L KB-12 ТДСП 4 7 9 L МКСБ 4 7 3 L В-12-2 В-12-3 В-12-4 ВО-12-3 2 3 4 L Без урахування впливу паралельних ланцюгiв В-3-3 ВО-3-2 ВО-4-2 для ланцюгів з кольорового металу 4 4 L Без урахування впливу паралельних ланцюгiв Таблиця А.13а - Середньохвилинне значення псофометричної потужності сумарних та власних шумiв у смузi каналу ТЧ для рiзних радiорелейних систем передавання Тип системи передавання Максима-льна средньогодинна потужнiсть Сумарнi шуми Рсум.лт пВтОпсоф Власнi шуми Рвл.лт пВтОпсоф заванта-ження дБпО для налагодження експлуа-таційні для налагодження експлуа-таційні 1 2 3 4 5 6 1 Р-600 а апаратура зверху 1 при роботi 240 каналів 9 3 L 3 7 L 0 7 L 1 L 2 при роботi 600 каналів 13 4 L 5 L 1 L 1 4 L б апаратура знизу при роботi 600 каналів 13 6 L 7 5 L 1 5 L 2 1 L 2 Р-600М а апаратура зверху 1 при роботi 300 каналів 11 5 3 L 3 7 L 0 7 L 1 L 2 при роботi 600 каналів 14 3 5 L 4 4 L 1 L 1 4 L б апаратура знизу при роботi 600 каналів 14 5 L 6 3 L 1 5 L 2 1 L . 3 Р-6002М Р-6002МВ "Рассвет-2М" 600 каналів а апаратура зверху 14 5 3 L 3 7 L 0 7 L 1 L б апаратура знизу 14 5 4 L 5 L 1 1 L 1 5 L 4 "Восход" 1020 каналів 16 3 L 3 7 L 1 L 1 4 L "Дружба" 1320 каналів 17 3 L 3 7 L 1 L 1 4 L 5 "Курс-2М" "Курс-8" 300 каналiв 11 2 4 L 3 L 0 6 L 0 85 L 6 "Курс-4" 720 каналів 14 5 2 4 L 3 L 0 6 L 0 85 L "Курс-4М" 1020 каналів 16 0 2 4 L 3 L 0 6 L 0 85 L "Курс-6" 1320 каналiв 17 2 2 4 L 3 L 0 6 L 0 85 L Закінчення таблиці А.13а 1 2 3 4 5 6 7 "Электроника- связь- 6-1" При роботі 1020 каналів 16 2 4 L 3 L - - 8 "Радуга-2" 1020 каналів 16 2 4 L 3 L - - "Радуга-4" 1920 каналів 19 8 2 4 L 3 L - - "Радуга-6" 1920 каналів 19 8 2 4 L 3 L - - 9 "Ракита-8" 720 каналів 14 5 2 4 L 3 L - - 10 GTT 70-4000/1920 GTT 70-K-4000/1920 GTT 70-6000/1920 1920 каналів 19 8 - 3 L - - GTT 08/960 960 каналів 16 8 - 3 L - - GTT 4000/600 360 каналів 12 0 - 3 L - - GTT 8000/600 300 каналів 11 5 - 3 L - - 11 NT-4 Teletra - при роботі 1020 каналів 15 1 - 3 L - - - при роботі 1800 каналів 17 6 - 3 L - - HC4 Teletra 300 каналів 9 8 - 3 L - - 12 NEC6-1800 1920 каналів 17 8 - 3 L - - 13 FN-11000 960 960 каналів 14 8 - 3 L - - Таблиця А.13б - Середньохвилинне значення псофометричної потужності сумарних та власних шумів у смузі каналу ТЧ двох з’єднувальних ліній від станцій радіорелейних ліній до вузлів зв’язку первинних мереж Кількість каналів у РСП Сумарні шуми Рсум.каб. пВтОпсоф Власні шуми Рвл.каб пВтОпсоф для налагодження експлуатаційні для налагодження експлуатаційні N ? 300 300 380 60 90 300? N ? 1020 300 380 120 170 1020 ? N ? 1920 400 500 200 280 Примітка 1. У таблиці 13а наведені значення шумів які вимірюються на кінцевих станціях радіорелейних ліній Примітка 2. У таблиці 13а наведені значення шумів у трактах без виділення груп. У трактах з виділенням груп сумарні шуми визначаються за формулою: Рсум.вид. = Рсум.лт. + 50?В пВтОпсоф А.13.1 де Рсум.лт. – знаходиться по таблиці А 13а В - кількість виділень груп у тракті Примітка 3. Шуми у комбінованому тракті разом зі з’єднувальними лініями до вузлів зв’язку визначаються за формулами Рсум.каб. = Рсум.лт. + Рсум.каб. А.13.2 Рвл.комб. = Рвл.лт. + Рвл.каб. А.13.3 де Рсум.лт. та Рвл.лт. - знаходяться по таблиці А13а Рсум.каб. та Рвл.каб. - знаходяться по таблиці А13б Таблиця А.14 - Середньохвилинні потужності псофометричних сумарних та власних шумів які вносяться апаратурою кінцевих станцій Апаратура Заванта-ження середньохвилинна потужність мВтО Сумарні шуми в каналі ТЧ пВтОпсоф Власні шуми в каналі ТЧ пВтОпсоф 1 2 3 4 1 Дві кінцеві станції або вузлові станції з транзитом по ТЧ які обладнані уніфікованою апаратурою перетворення: - без ТГ - 500 200 - з ТГ - 600 250 У тому числі: 1.1 Аппаратура індивідуального перетворення СІП-60 4 ПГ 300 100 1.2 Апаратура первинного групового перетворення 8 ВГ 100 50 1.3 Апаратура вторинного групового перетворення 15 ТГ 100 50 1.4 Апаратура третинного групового перетворення - ЛТ 100 50 2 Дві кінцеві станції малоканальних АСП n менше або дорівнює 60 каналів : - К-60 V-60 П-480 9 600 250 - К-60П V-60Е ВК-60-2 11 550 200 - К-24-2 8 600 250 - К-24-Р 8 400 230 - КВ-12 4 600 250 - В-12-2 ВО-12-3 2 1 700 250 - В-12-3 2 1 800 250 - В-3-3 3 5 700 550 - ВО-3-2 - 700 400 У тому числі: 2.1 Апаратура індивідуального перетворення СП: - К-60 V-60 П-480 4 ПГ 300 100 - К-60П V-60Е 4 ПГ 300 100 - К-24-2 К-24-Р - КВ-12 4 ПГ 4 ПГ 300 300 100 100 - В-12-2 ВО-12-3 2 1 ПГ 400 100 - В-12-3 2 1 ПГ 500 100 2.2 Апаратура первинного групового перетворення СП: - К-60 V-60 П-480 9 ВГ 150 100 - К-60П V-60Е ВК-60-2 11 ВГ 100 50 - К-24-2 К-24-Р 8 ЛТ 300 100 - КВ-12 4 ЛТ 300 100 - В-12-2 В-12-3 ВО-12-3 2 1 ЛТ 300 100 Закінчення таблиці А.14 1 2 3 4 2.3 Апаратура вторинного групового перетворення СП: - К-60 V-60 П-480 9 ЛТ 150 100 - К-60П V-60Е ВК-60-2 11 ЛТ 100 50 3 Апаратура транзиту по лінійному спектру РСП - 250 - 4 Дві кінцеві станції ЦСП з апаратурою: - САЦО САЦК-1 САЦК-2 - 320 - - АЦО-21 - 1200 - Транзит по ТЧ з каналоутворюючою апаратурою ЦСП: - САЦО САЦК-1 САЦК-2 - 160 - Примітка 1. До уніфікованого обладнання перетворення входить така апаратура: СІП-60 УСПП УСВП СТП-2 СТП-3 Примітка 2. До складу обладнання малоканальних систем передавання n менше або дорівнює 60 входить крім апаратури перетворення апаратура індивідуального перетворення типу СІО-12 СІО-24 Примітка 3. Апаратура третинного групового перетворення п. 1.4 призначена для об’єднання 5 ВГ у спектрі ТГ та переносу кожної ТГ до спектра ЛТ відповідної СП К-3600 К-1920 Р-600 та т.і. Примітка 4. Апаратура первинного групового перетворення СП типу К-24-2 К-24Р КВ-12 В-12-2 В-12-3 ВО-12-3 п. 2.2 переносить спектр ПГ до спектра ЛТ відповідної СП Примітка 5. Апаратура вторинного групового перетворення СП типу К-60 К-60П V-60 V-60Е ВК-60-2 П-480 п. 2.3 переносить спектр ВГ до спектра ЛТ відповідної СП Таблиця А.15 - Псофометричнi потужностi сумарних та власних шумiв у точцi нульового вiдносного рiвня якi вносяться апаратурою кiнцевих станцiй ОКОП i кожним ступенем перетворення окремо Тип апаратури Середньохвилинна потужнiсть завантаження мВтО Сумарнi шуми у каналi ТЧ пВтОпсоф Власнi шуми у каналi ТЧ пВтОпсоф 1 Двi кiнцевi станцiї або транзит по ТЧ У тому числi: - 365 315 * 150 1.1 Апаратура iндивiдуального перетворення двох кiнцевих станцiй 3 0 200 150 * 60 1.2 Апаратура утворення мережних трактiв двох кiнцевих станцiй: - ПГ - ВГ - ТГ 4 0 11 0 19 0 10 10 10 5 5 5 1.3 Апаратура первинного перетворення двох кiнцевих або вузлових станцiй 4 0 30 15 1.4 Апаратура вторинного перетворення двох кiнцевих або вузлових станцiй 11 0 30 15 1.5 Апаратура третинного перетворення двох кiнцевих або вузлових станцiй 19 0 45 30 1.6 Комплект СС для К-3600 з апаратурою третинного перетворення 156 0 75 45 2 Апаратура транзиту: - ПГ - ВГ - ТЧ 4 0 11 0 19 0 15 15 15 8 8 8 * в середньому у складеному каналi при кількості транзитів по ТЧ n більше 2 Таблиця А.16 - Розрахунковi значення псофометричної потужності шуму яка вноситься апаратурою перетворення та додатковою апаратурою Рекомендація МСЕ-Е G.222 Вид обладнання Максимальне значення псофометричної потужності сумарного шуму пВтОпсоф 1 Апаратура iндивiдуального перетворення двох кiнцевих станцiй 200 0 2 Апаратура утворення мережних трактiв ПГ ВГ та ТГ двох кiнцевих станцiй кожний ступiнь 10 0 3 Апаратура первинного перетворення двох кiнцевих станцiй 80 0 4 Апаратура вторинного перетворення двох кiнцевих станцiй 60 0 5 Апаратура третинного перетворення двох кiнцевих станцiй 60 0 6 Апаратура четверинного перетворення двох кiнцевих станцiй 60 0 7 Апаратура утворення основного блоку з 15 вторинних груп двох кiнцевих станцiй 60 0 8 Апаратура транзиту ТГ ВГ та ПГ 15 0 9 Додаткова апаратура: регулятори коректори пристрої перемикання на резерв i таке iнше 15 0 Таблиця А.17 - Значення середньохвилинної псофометричної потужностi шумів для каналу ТЧ Протяжнiсть км менше 320 321-640 641-1600 1601-2500 2501-5000 5001-10000 10001-20000 дБпОпсоф - 55 0 - 53 0 - 51 0 - 49 0 - 46 0 - 43 - 40 Шум: мВ 2 18 2 75 3 46 4 36 6 15 8 69 12 3 пВтОпсоф 3200 5000 8000 13000 25000 50000 100000 Примiтка 1. Якщо вимiряний рiвень шуму бiльше нiж на 5 дБ перевищує вiдповiдне значення надане у таблицi необхiдно негайно вживати заходи по визначенню мiсця пошкодження та його усунення Примітка 2. Простий канал СпСП дорiвнюється до каналу протяжнiстю 5000 км Таблиця А.18 - Значення середньохвилинної незваженої потужності шумiв для каналу ТЧ Протяжнiсть км менше 320 321-640 641-1600 1601- 2500 2501-5000 5001-10000 10001-20000 дБпОм - 52 5 - 50 5 - 48 5 - 46 5 - 43 5 - 40 5 - 37 5 Шум: мВ 2 9 3 67 4 63 5 82 8 22 11 6 16 4 пВтОпсоф 5700 8950 14300 23300 45000 90000 179000 Примiтка 1. Якщо вимiряний рiвень шуму виявиться на 5 дБ бiльше нiж вiдповiдне значення у таблицi необхiдно негайно вживати заходи по визначенню мiсця пошкодження та його усунення Примітка 2. Простий канал СпСП дорiвнюється до каналу протяжнiстю 5000 км Таблиця А.19 - Вiдхилення залишкового затухання будь-якого каналу утвореного в ЦСП при змiнi рiвня сигналу який подається до входу каналу Дiапазон рiвнiв сигналу на входi каналу дБпО Вiдхилення залишкового затухання каналу при вимiрювальному сигналi у виглядi дБ "бiлого" шуму синусоїдального сигналу вiд - 55 до - 50 ? 1 4 ? 3 вiд - 50 до - 40 ? 0 8 ? 1 вiд - 40 до - 10 ? 0 5 ? 0 5 вiд - 10 до + 3 - ? 0 5 Таблиця А.20 - Частотна характеристика відносного групового часу проходження каналiв ТЧ якi утворенi за допомогою апаратури СIП-60 Частота Гц Кiлькiсть дiлянок транзиту по ТЧ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Перевищення ГЧП вiдносно його значення на частотi 1900 Гц мс 300 4 0 7 0 9 5 11 5 14 0 16 5 18 5 21 0 23 0 25 0 27 5 29 5 400 2 0 3 5 4 5 6 0 7 0 8 0 9 0 10 5 11 5 12 5 13 5 14 5 500 1 6 2 7 3 7 4 6 5 5 6 4 7 3 8 2 9 0 9 9 10 7 11 7 600 1 4 2 2 3 0 3 7 4 4 5 1 5 8 6 4 7 1 7 7 8 3 8 9 800 1 1 1 8 2 4 2 9 3 4 3 9 4 3 4 7 5 5 6 0 6 5 7 0 1000 1 0 1 5 2 1 2 4 2 8 3 2 3 6 3 9 4 3 4 6 4 9 5 3 1400 0 9 1 4 1 8 2 1 2 4 2 7 3 0 3 3 3 6 3 8 4 1 4 4 1600 0 9 1 3 1 6 1 9 2 2 2 5 2 7 3 0 3 2 3 4 3 6 3 8 2200 0 9 1 3 1 6 1 9 2 2 2 5 2 7 3 0 3 2 3 4 3 6 3 8 2400 1 0 1 5 1 8 2 2 2 4 2 7 2 9 3 2 3 4 3 6 3 8 4 0 2800 1 1 1 8 2 2 2 6 3 0 3 4 3 8 4 2 4 5 4 9 5 2 5 6 3000 1 3 2 0 2 7 3 3 3 9 4 4 5 0 5 5 6 0 6 5 7 0 7 5 3200 2 0 3 2 4 3 5 5 6 5 7 5 8 5 9 5 10 5 11 5 12 5 13 5 3300 2 3 3 7 5 0 6 5 7 5 8 5 10 0 11 0 12 0 13 0 14 5 15 5 3400 3 1 5 5 7 5 9 5 11 5 13 5 15 0 17 0 19 0 21 0 22 5 24 5 Зниження ГЧП вiдносно його значення на частотi 1900 Гц мс 300 - 3400 0 9 1 2 1 4 1 6 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 Таблиця А.21 - Частотна характеристика відносного групового часу проходження каналiв ТЧ якi утворенi за допомогою апаратури СIП-300 VКМ-300/600 СМК-300 Частота Гц Кiлькiсть дiлянок транзиту по ТЧ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Перевищення ГЧП вiдносно його значення на частотi 1900 Гц мс 300 2 8 5 5 8 0 10 0 12 5 15 0 17 0 19 5 22 0 24 0 26 5 29 0 400 1 8 3 4 5 0 6 5 8 0 9 5 11 5 13 0 14 5 15 5 17 5 19 0 500 1 3 2 5 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 0 10 0 11 5 12 5 13 5 600 1 1 1 9 2 8 3 6 4 4 5 5 6 0 7 0 8 0 8 5 9 5 10 0 800 0 7 1 3 1 8 2 3 2 9 3 4 4 0 4 5 5 0 5 5 6 0 6 5 1000 0 35 0 6 0 9 1 2 1 4 1 7 1 9 2 2 2 5 2 7 3 0 3 2 1400 0 15 0 25 0 35 0 45 0 5 0 6 0 7 0 75 0 85 0 9 1 0 1 1 1600 0 1 0 13 0 17 0 21 0 24 0 27 0 31 0 34 0 37 0 4 0 42 0 45 2200 0 1 0 15 0 21 0 26 0 31 0 36 0 42 0 47 0 52 0 57 0 62 0 67 2400 0 15 0 26 0 37 0 47 0 57 0 68 0 78 0 88 1 0 1 1 1 2 1 3 2800 0 45 0 85 1 2 1 6 2 0 2 4 2 7 3 1 3 5 3 8 4 2 4 5 3000 0 75 1 4 2 1 2 7 3 4 4 0 4 6 5 5 6 0 6 5 7 5 8 0 3200 1 4 2 7 4 0 5 5 6 5 8 0 9 0 10 5 11 5 12 5 14 0 15 0 3300 2 0 4 0 6 0 7 5 9 5 11 5 13 0 15 0 16 5 18 5 20 0 22 0 3400 4 0 7 0 10 0 13 5 16 5 19 5 22 5 25 5 28 5 32 0 35 0 38 0 Зниження ГЧП вiдносно його значення на частотi 1900 Гц мс 300 - 3400 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 Таблиця А.22 - Частотна характеристика відносного групового часу проходження каналiв ТЧ якi утворенi за допомогою апаратури САЦО Частота Гц Кiлькiсть дiлянок транзиту по ТЧ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Перевищення ГЧП вiдносно його значення на частотi 1900 Гц мс 300 0 3 0 4 0 6 0 75 0 95 1 1 1 3 1 5 1 7 1 8 2 0 2 2 400 0 15 0 25 0 31 0 40 0 50 0 56 0 65 0 75 0 8 0 9 1 0 1 1 500 0 10 0 13 0 18 0 22 0 26 0 30 0 34 0 38 0 41 0 45 1 49 0 52 600 0 10 0 10 0 12 0 14 0 16 0 17 0 19 0 2 0 22 0 23 0 24 0 26 800 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1000 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1400 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1600 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 2200 0 10 0 15 0 21 0 27 0 32 0 37 0 42 0 47 0 52 0 57 0 62 0 67 2400 0 15 0 21 0 30 0 40 0 47 0 55 0 63 0 71 0 8 0 9 0 97 1 1 2800 0 30 0 40 0 55 0 75 0 87 1 1 1 2 1 4 1 5 1 7 1 8 2 0 3000 0 30 0 55 0 75 1 0 1 2 1 4 1 7 1 9 2 1 2 3 2 5 2 7 3200 0 40 0 7 1 1 1 4 1 7 2 0 2 3 2 6 2.9 3 2 3 5 4 0 3300 0 50 0 9 1 3 1 7 2 1 2 5 2 8 3 2 3 6 4 0 4 4 4 8 3400 0 60 1 1 1 6 2 1 2 6 3 1 3 6 4 1 4 6 5 6 0 6 5 Зниження ГЧП вiдносно його значення на частотi 1900 Гц мс 300 - 3400 0 1 0 2 0 3 0 3 0 35 0 4 0 45 0 45 0 5 0 55 0 6 0 65 Таблиця А.23 - Частотна характеристика групового часу проходження каналiв ТЧ якi утворенi за допомогою апаратури САЦК-1 САЦК-2 Частота Гц Кiлькiсть дiлянок транзиту по ТЧ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Перевищення ГЧП вiдносно його значення на частотi 1900 Гц мс 300 1 0 2 0 2 7 3 6 4 5 5 5 6 5 7 5 8 0 9 0 10 0 11 0 400 0 5 1 0 1 5 1 8 2 2 2 6 3 1 3 5 3 9 4 3 4 8 5 5 500 0 3 0 5 0 8 1 0 1 3 1 5 1 7 2 0 2 2 2 5 2 7 2 9 600 0 2 0 35 0 5 0 65 0 75 0 9 1 1 1 2 1 4 1 5 1 6 1 8 800 0 1 0 15 0 2 0 2 0 25 0 3 0 35 0 38 0 42 0 46 0 5 0 55 1000 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1400 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1600 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 2200 0 1 0 15 0 15 0 19 0 23 0 27 0 31 0 35 0 39 0 43 0 47 0 5 2400 0 1 0 2 0 25 0 3 0 4 0 45 0 5 0 6 0 65 0 7 0 8 0 85 2800 0 2 0 35 0 5 0 65 0 8 0 95 1 1 1 2 1 4 1 5 1 7 1 8 3000 0 3 0 5 0 75 1 0 1 2 1 5 1 7 2 0 2 2 2 4 2 7 2 9 3200 0 5 1 0 1 4 1 8 2 2 2 9 3 0 3 5 3 9 4 3 4 8 5 5 3300 0 7 1 3 1 8 2 4 3 0 3 6 4 2 4 7 5 5 6 0 6 5 7 3400 1 0 1 7 2 4 3 2 4 0 4 7 5 5 6 5 7 0 8 0 8 5 9 5 Зниження ГЧП вiдносно його значення на частотi 1900 Гц мс 300 - 3400 0 1 0 1 0 1 0 15 0 2 0 25 0 25 0 3 0 35 0 35 0 4 0 4 Примiтка. Норми для апаратури САЦК-2 пiдлягають уточненню пiсля оснащення мережi такою апаратурою в достатнiй кiлькостi Таблиця А.24 - Частотна характеристика вiдхилення ГЧП простих каналiв ТЧ утворених у АСП вiдносно його мiнiмального значення у робочiй смузi частот Рекомендація МСЕ-Е G.232 Смуга частот Гц Вiдхилення групового часу проходження мс 400 - 500 5 0 500 - 600 3 0 600 - 1000 1 5 1000 - 2600 0 5 2600 - 3000 2 5 Таблиця А.25 - Частотна характеристика вiдхилення групового часу проходження сигналу простого каналу утвореного в ЦСП Рекомендація МСЕ-Е G.712 Смуга частот Гц Вiдхилення групового часу проходження мс 500 - 600 1 5 600 - 1000 0 75 1000 - 2600 0 25 2600 - 2800 1 5 Таблиця А.26 - Статистичнi параметри ГЧП каналiв ТЧ якi утворенi за допомогою апаратури СIП-60 СIП-300 VКМ-300/600 СМК-300 Частота Гц СIП-300 VКМ-300/600 СМК-300 СIП-60 мс ? ? мс мс ? ? мс 300 2 25 0 16 1 87 0 67 400 1 47 0 09 0 94 0 3 500 1 04 0 06 0 7 0 3 600 0 78 0 04 0 5 0 28 800 0 45 0 03 0 32 0 26 1000 0 25 0 02 0 22 0 25 1400 0 06 0 03 0 14 0 25 1600 0 02 0 02 0 1 0 25 2200 0 04 0 02 0 1 0 25 2400 0 09 0 02 0 06 0 31 3000 0 62 0 03 0 20 0 30 2800 0 35 0 03 0 38 0 29 3200 1 18 0 07 0 76 0 38 3300 1 74 0 08 0 86 0 46 3400 2 94 0 23 1 61. 0 47 Таблиця А.27 - Статистичнi параметри ГЧП каналiв ТЧ якi утворенi за допомогою апаратури САЦК-1 САЦК-2 і САЦО Частота Гц САЦК-1 САЦК-2 САЦО мс ? ? мс мс ? ? мс 300 0 86 0 02 0 16 0 02 400 0 42 0 014 0 07 0 02 500 0 23 0 01 0 03 0 02 600 0 13 0 01 0 004 0 02 800 0 04 0 01 - 0 02 0 02 1000 - 0 01 0 01 - 0 03 0 02 1400 - 0 03 0 01 - 0 03 0 02 1600 - 0 02 0 01 - 0 03 0 02 2200 0 03 0 01 0 04 0 02 2400 0 06 0 01 0 07 0 02 3000 0 14 0 01 0 14 0 02 2800 0 22 0 01 0 2 0 03 3200 0 41 0 02 0 3 0 02 3300 0 56 0 02 0 37 0 02 3400 0 74 0 03 0 48 0 03 Примiтка. Значення параметрiв для апаратури САЦК-2 пiдлягають уточненню пiсля оснащення мережi такою апаратурою в достатнiй кiлькостi Таблиця А.28 - Захищенiсть сигналу вiд незважено потужностi супроводжуючих перешкод Рiвень на входi каналу дБпО - 3 - 6 - 27 - 34 - 40 - 55 Захищенiсть S/Q дБ 25 34 34 32 27* 13* * наведенi значення захищеностi для апаратури випуску до 1995 року включно Примiтка. Промiжнi значення захищеностi у дiапазонi рiвнiв сигналу на входi каналу вiд мiнус 55 до мiнус 3 дБпО визначаються лiнiйною iнтерполяцiєю Таблиця А.29 - Захищенiсть сигналу вiд псофометричної потужностi супроводжуючих перешкод Рiвень на входi каналу дБпО 0 - 30 - 40 - 45 Захищенiсть S/Q дБ 33 33 27 22 Примiтка. Промiжнi значення захищеностi у дiапазонi рiвнiв сигналу на входi каналу вiд мiнус 45 до 0 дБпО визначаються лiнiйною iнтерполяцiєю Таблиця А.30 - Псофометричнi коефiцiєнти каналу ТЧ Частота Гц Значення коефiцiєнта дБ Частота Гц Значення коефiцiєнта дБ Частота Гц Значення коефiцiєнта дБ 16 66 -85 1200 0 2400 -3 96 50 -63 1250 -0 2 2450 -4 08 100 -41 1300 -0 4 2500 -4 2 150 -29 1350 -0 65 2550 -4 33 200 -21 1400 -0 87 2600 -4 46 250 -15 1450 -1 1 2650 -4 59 300 -10 6 1500 -1 3 2700 -4 73 350 -8 5 1550 -1 49 2750 -4 87 400 -6 3 1600 -1 68 2800 -5 01 450 -4 7 1650 -1 86 2850 -5 15 500 -3 6 1700 -2 04 2900 -5 3 550 -2 7 1750 -2 22 2950 -5 45 600 -2 1800 -2 39 3000 -5 6 650 -1 4 1850 -2 56 3100 -6 700 -0 9 1900 -2 71 3200 -6 5 750 -0 4 1950 -2 86 3300 -7 05 800 0 2000 -3 0 3400 -7 7 850 +0 3 2050 -3 12 3500 -8 5 900 +0 6 2100 -3 24 3600 -9 5 950 +0 9 2150 -3 36 3700 -10 7 1000 +1 2200 -3 48 3800 -12 1050 +0 9 2250 -3 6 3900 -13 4 1100 +0 6 2300 -3 72 4000 -15 1150 +0 3 2350 -3 84 Таблиця А.31 - Спiввiдношення мiж потужнiстю в ТНВР i напругою у точцi з номінальним вiдносним рiвнем 4 дБпо пВто мВ пВто мВ пВто мВ пВто мВ пВто мВ пВто мВ 10 0 13 520 0 9 1460 1 48 2525 1 95 4750 2 68 20000 5 2 20 0 18 540 0 92 1480 1 49 2560 1 96 4800 2 69 21000 5 4 30 0 21 560 0 94 1500 1 51 2575 1 97 4850 2 71 22000 5 5 40 0 25 600 0 95 1520 1 52 2600 1 98 4900 2 72 23000 5 6 50 0 28 620 0 97 1540 1 53 2625 1 99 4950 2 73 24000 6 60 0 3 640 0 98 1560 1 534 2650 2 5000 2 74 25000 6 1 70 0 33 660 1 1580 1 54 2675 2 01 5050 2 76 30000 6 7 80 0 35 680 1 02 1600 1 55 2700 2 02 5100 2 77 35000 7 3 90 0 37 700 1 03 1620 1 56 2750 2 04 5150 2 79 40000 7 8 100 0 39 720 1 04 1640 1 57 2800 2 05 5200 2 8 45000 8 2 110 0 41 740 1 05 1660 1 58 2850 2 07 5250 2 82 50000 8 7 120 0 43 760 1 06 1680 1 59 2900 2 09 5300 2 83 60000 9 5 130 0 44 780 1 07 1700 1 6 2950 2 11 5350 2 84 70000 10 3 140 0 46 800 1 1 1720 1 61 3000 2 13 5400 2 86 80000 11 150 0 48 820 1 11 1740 1 62 3050 2 15 5450 2 87 90000 11 7 160 0 49 840 1 13 1760 1 63 3100 2 16 5500 2 88 100000 12 3 170 0 51 860 1 14 1780 1 64 3150 2 18 5550 2 89 110000 12 9 180 0 52 880 1 15 1800 1 65 3200 2 2 5600 2 91 120000 13 5 190 0 54 900 1 16 1825 1 66 3250 2 22 5650 2 92 130000 14 200 0 55 920 1 18 1850 1 67 3300 2 23 5700 2 93 140000 14 5 210 0 56 940 1 19 1875 1 68 3350 2 25 5750 2 95 150000 15 220 0 58 960 1 2 1900 1 69 3400 2 27 5800 2 96 160000 15 5 230 0 59 980 1 22 1925 1 7 3450 2 28 5850 2 97 170000 16 240 0 6 1000 1 23 1950 1 71 3500 2 3 5900 2 98 180000 16 5 250 0 61 1020 1 24 1975 1 73 3550 2 32 6000 3 01 190000 17 260 0 63 1040 1 25 2000 1 74 3600 2 33 6400 3 11 200000 17 4 270 0 64 1060 1 27 2025 1 75 3650 2 35 6800 3 2 210000 17 8 280 0 65 1080 1 28 2050 1 76 3700 2 36 7200 3 3 220000 18 2 290 0 66 1100 1 29 2075 1 77 3750 2 38 7600 3 39 230000 18 5 300 0 67 1120 1 3 2100 1 78 3800 2 4 8000 3 48 240000 19 310 0 68 1140 1 31 2125 1 79 3850 2 41 8500 3 6 250000 19 4 320 0 7 1160 1 32 2150 1 8 3900 2 43 9000 3 69 265000 20 330 0 71 1180 1 33 2175 1 81 3950 2 44 9500 3 79 280000 20 5 340 0 72 1200 1 35 2200 1 82 4000 2 46 10000 3 89 295000 21 1 350 0 73 1220 1 36 2225 1 83 4100 2 49 10500 3 98 300000 21 6 360 0 74 1240 1 37 2250 1 84 4150 2 5 11000 4 08 325000 22 2 370 0 75 1260 1 38 2275 1 85 4200 2 52 11500 4 17 340000 22 7 380 0 76 1280 1 39 2300 1 86 4250 2 53 12000 4 26 355000 23 2 390 0 77 1300 1 4 2325 1 87 4300 2 55 13500 4 34 370000 23 6 400 0 78 1320 1 41 2350 1 88 4350 2 56 14000 4 43 385000 24 1 410 0 8 1340 1 42 2375 1 89 4400 2 58 14500 4 51 400000 24 6 420 0 82 1360 1 43 2400 1 9 450 2 59 15000 4 6 425000 25 3 440 0 83 1380 1 44 2425 1 91 4500 2 61 16000 4 7 450000 26 1 460 0 85 1400 1 45 2450 1 92 4600 2 63 17000 4 8 475000 26 8 480 0 87 1420 1 46 2475 1 93 4650 2 65 18000 4 9 500000 27 4 500 0 89 1440 1 47 2500 1 94 4700 2 66 19000 5 1 Додаток Б довідковий Методика обробки статистичних даних Для перевірки виконання статистичних норм проводиться кілька вимірювань параметра який випробується. Одержані результати оброблюються статистичними методами. При цьому визначаються середньоарифметичне значення математичне очікування асер та середньоквадратичне відхилення ?: ; Б.1 . Б.2 Протягом вимірювань може бути знайдене максимальне значення випробувального параметра а також значення а0 яке в деякому відсотку випадків F а більше а0 може бути перевищеним. При цьому Б.3 де N0 - кількість вимірювань при яких значення випробувального параметра перевищує величину а0. Необхідний обсяг вимірювань залежить від розбігу значень випробувального параметра. Кількість вимірювань вважається достатньою якщо середнє значення яке одержане із серії вимірювань має невеликий розбіг наприклад до 10% . Примітка. Слід мати на увазі що обробка результатів вимірювань повинна проводитись з використанням даних аі у таких же одиницях у яких було проведене порівняння з нормою. Додаток В довідковий Перелiк вимiрювальної апаратури Таблиця В.1 - Перелiк апаратури для вимірювання електричних параметрів каналів ТЧ Назва вимiрювальних характеристик якi пiдлягають Номер пункту норм Номер пункту мето- дики Типи засобiв вимiрювання Примiтка нормуванню вимi-рювань рекомендованi з розроблених припустимi до використання рекомен-дованi на перспек-тиву 1 2 3 4 5 6 7 1 Залишкове затухання вимiрювання пiд час установки 6.2.1 7.2 DLA-9 W&G ; К3301 Siemens МР61; МР62; ЕТ-40Т; ЕТ-90Т; ЕТ-100; ИП-ТЧ; DLM-4 W&G ; К1190 Siemens УИПП-ТЧ* 2 Середнє значення та середньоквадратичне вiдхилення залишкового затухання 6.2.2 6.2.3 6.2.4 6.2.5 7.2 DLA-9 W&G ; К3301 Siemens МР61; МР62; ЕТ-40Т; ЕТ-90Т; ЕТ-100; ИП-ТЧ; DLM-4 W&G ; К1190 Siemens УИПП-ТЧ* 3 Частотна характеристика залишкового затухання 6.2.6 7.3 DLA-9 W&G ; К1190 Siemens МР61; МР62; ЕТ-40Т; ЕТ-100; П-321; П-321М; ИП-ТЧ; DLM-4 W&G ; К1190 Siemens УИПП-ТЧ; ОКР "Прогноз-ИШК" * прилади знаходяться у стадiї розробки. Продовження таблиці B.1 1 2 3 4 5 6 7 4 Середнє значення псофометричної потужностi шумiв за хвилину 6.2.7 7.4 ИШ-НЧ ИШС- -НЧ+ЦОСМ П-323 ИШ; EРS-73; EPS-86; УИПП-ТЧ 12ХN047; 12ХN085 5 Рiвень псофометричної потужностi шумiв при "разових" вимiрюваннях 6.2.8 7.5 ИШС-НЧ; РСМ-23 W&G П-323 ИШ; EРS-73; EPS-86; 12ХN047; 12ХN085; ОКР "Прогноз-ИШК"; УИПП-ТЧ 6 Захищенiсть вiд розбiрливих перехiдних впливiв мiж прямим та зворотним напрямками того ж самого каналу 6.2.9 7.6 DLA-9 W&G ; ВГ+СК4-83; РСМ-23 W&G ВГ+СК4-56; С4-44 С4-48; ИП-ТЧ УИПП-ТЧ; ОКР "Прогноз-ИШК" ВГ- будь-який генератор згідно з методикою 7 Захищенiсть вiд розбiрливих перехiдних впливiв мiж рiзними каналами 6.2.10 7.6 DLA-9 W&G ; ВГ+СК4-23; РСМ-23 W&G ВГ+СК4-83; С4-44; С4-48 УИПП-ТЧ; ОКР "Прогноз-ИШК"; ВГ- будь- який ге- нератор згідно з методикою 8 Рiвень потужностi незваженого шуму за хвилину 6.3.1 7.8 ИШС-НЧ П-323 ИШ; EРS-73; EPS-86 з фiльтром ESF-73 УИПП-ТЧ 9 Рiвень потужностi незваженого шуму при "разових" вимiрюваннях 6.3.2 7.9 ИШС-НЧ П-323 ИШ; EРS-73; EPS-86 з фiльтром ESF-73 УИПП-ТЧ Продовження таблиці B.1 1 2 3 4 5 6 7 10 Амплiтудна характеристика 6.3.3 7.10 DLA-9 W&G МР61; МР62; ЕТ-40Т; ЕТ-90Т; ЕТ-100; ИП-ТЧ УИПП-ТЧ 11 Затухання нелiнiйностi коефi-цiент нелiнiйних вiдхилень 6.3.4 7.11 К3301 Siemens ; ВГ+СК4-83 ВГ+СК4-56; С4-44; С4-48; ИП-ТЧ; DLА-4 УИПП-ТЧ; СК4-97 ВГ- будь- який генератор згідно з W&G ; К1190 Siemens методикою 12 Захищенiсть вiд продуктiв паразитної модуляцiї перешкодами джерел живлення 6.3.5 7.12 ВГ+СК4-83 ВГ+СК4-56 С4-44 С4-48; ИП-ТЧ УИПП-ТЧ; СК4-97 ВГ- будь- який ге- нератор згідно з методикою 13 Змiнювання частоти сигналу в каналi 6.3.6 7.13 DLA-9 W&G ; К3301 Siemens ВГ+Ч3- -63/1 ПИИЧ; ВГ+часто-томiр; DLM-4 W&G К1190 Siemens УИПП-ТЧ Стабiль- нiсть ВГ менше 0 1 Гц за 15 хвилин. 14 Частотна характеристика групового часу проходження 6.3.7 6.3.8 7.14 7.15 DLA-9 W&G ; К3301 Siemens Ф4-16; DLА-4 W&G К1190 Siemens УИПП-ТЧ 15 Рiвень селективних перешкод 6.3.10 7.16 СК4-83; СК4-56 С4-44; С4-48; ИП-ТЧ СК4-97 16 Псофометричний рiвень одночастотної перешкоди вiд радiостанцiй 6.3.10 7.17 СК4-83 СК4-56; С4-44; С4-48; ИП-ТЧ СК4-97 Продовження таблиці B.1 1 2 3 4 5 6 7 17 Захищенiсть сигналу вiд незваженої потужностi супроводжуючих перешкод pазом з шумами квантування для шумового сигналу 6.3.11 7.18 РСМ-23 W&G ; Р2010 Siemens ИШК; 12ХZ 086 УИПП-ТЧ; ОКР "Прогноз-ИШК" 18 Захищенiсть сигналу вiд псофомет-ричної потужностi сумарних перешкод разом з шумами квантування для синусоїдального сигналу 6.2.11 7.7 DLA-9 W&G ; РСМ-23 W&G ; Р2010 Siemens ПЭИ-ИКМ; ИПКА; 12ХZ 086 УИПП-ТЧ; ОКР "Прогноз-ИШК" 19 Затухання позасмугових та внутрiшньосмугових сигналiв у каналi ТЧ утвореному в ЦСП 6.3.12 7.19 DLA-9 W&G ; СК4-83 СК4-56; С4-44; С4-48; ИП-ТЧ СКЧ-97 20 Дрижання фази 6.3.13 7.20 DLA-9 W&G ; К3301 Siemens К1190 Siemens УИПП-ТЧ 21 Кiлькiсть стрибкiв фази 6.3.14 7.21 DLA-9 W&G ; К3301 Siemens DLM-20 W&G К1190 Siemens УИПП-ТЧ 22 Кiлькiсть стрибкiв амплiтуди 6.3.15 7.21 DLA-9 W&G ; К3301 Siemens DLM-20 W&G К1190 Siemens УИПП-ТЧ 23 Сумарний вiднос-ний час дiї iмпульсних перешкод та короткочасних перерв рiвня 6.3.16 7.22 DLA-9 W&G ; К3301 Siemens DLM-20 W&G ИАПП-2; DLМ-4 W&G ; К1190 Siemens УИПП-ТЧ Закінчення таблиці В.1 1 2 3 4 5 6 7 24 Вiдносний час дiї iмпульсних перешкод 6.3.16 7.22 DLA-9 W&G ; К3301 Siemens DLM-20 W&G ИАПП-2; DLМ-4 W&G ; К1190 Siemens УИПП-ТЧ 25 Вiдносний час дiї короткочасних перерв рiвня 6.3.16 7.22 DLA-9 W&G ; К3301 Siemens DLM-20 W&G ИАПП-2; DLМ-4 W&G ; К1190 Siemens УИПП-ТЧ 26 Сумарний вiднос-ний час дiї iмпульсних перешкод та короткочасних перерв рiвня при разових вимiрюваннях 6.3.17 7.22 DLA-9 W&G ; К3301 Siemens DLM-20 W&G ИАПП-2; DLМ-4 W&G ; К1190 Siemens УИПП-ТЧ Примiтка 1. У колонцi розроблених рекомендованих типiв приладiв наведенi тi що iснують на ринку приладiв на 1.12.95 р. у колонцi припустимих до використання - тi якi є на пiдприємствах зв'язку але не випускаються серiйно у колонцi рекомендованих на перспективу - тi виробництво яких ще не освоєне або вони не внесенi до Держреєстру. Примітка 2. У таблицi наведенi сучаснi прилади для каналiв ТЧ якi використовуються головним чином закордонними фiрмами. При їх придбаннi слiд мати на увазi що потрiбно провести випробування цих приладiв для включення до Держреєстру. Додаток Г довідковий Форма електричного паспорта на канал ТЧ Г.1 Вказівки щодо заповнення електричних паспортів на канали ТЧ Г.1.1 На канали ТЧ які утворені в аналогових та цифрових системах передавання складаються електричні паспорти. У паспортах на складені канали ТЧ які надаються до телефонної мережі та до інших вторинних мереж для передавання телефонної інформації заповнюються таблиці Г1-Г3 та Г5. У паспортах на усі канали ТЧ які надаються до вторинних мереж для передавання нетелефонної інформації передавання даних факсимільного тонального телеграфування та ін. заповнюються усі таблиці Г1-Г5 . Для каналів першого виду до назви паспорта додається позначення ТФ для каналів другого виду - ВУ вторинне ущільнення . Крім цього для кожної первинної групи складаються карти обліку каналів - таблиці Г.6 та Г.7. Г.1.2 Паспорт являє собою картку з твердого паперу розміром 148 мм ? 203 мм яка заповнюється з лицьового та зворотнього боків та зберігається у картотеці. Можливе зберігання паспортних даних у спеціальній базі даних персональних електронно-обчислювальних машин. Г.1.3 У таблиці Г.1 приводяться технічний та експлуатаційний номери каналу ТЧ номери головних керуючих станцій одна з них Головна Керуюча Станція ГРС з документацією . У графі "Використання каналу" наводиться назва вторинної мережі до якої передається канал - ТФЗК телефонна мережа загального користування АТ мережа абонентського телеграфу ТГЗК телеграфна мережа загального користування мережа електронної пошти та інші. Назва мережі для арендованих каналів значиться у договорі щодо аренди. У графі "Вид інформації" приводиться основний вид інформації яка передається та визначає вид каналу наведений у назві паспорта див. п.Г.1.1 . Для арендованих каналів вид інформації наводиться у відповідності до договору на аренду. У графі "Потужність завантаження" приводиться максимально-припустиме значення середньогодинної потужності сигналів яке визначене у договорі на аренду каналу або у відповідності з таблицею А.2 цього документа. Г.1.4 У таблиці Г.2 визначається схема організації каналу. Канал ТЧ розбивається на ділянки між сусідніми кінцевими та транзитними станціями при цьому ураховуються як транзити по ТЧ так і транзити по ВЧ будь-якого порядку по ПГ ВГ ТГ та по ЛТ . Для характеристики кожної ділянки відводиться один рядок таблиці. У відповідних графах наводяться такі дані: - у графі 2 наводиться експлуатаційний номер каналу на цій ділянці; - у графах 3 4 5 наводиться тип апаратури каналоутворення або групоутворення на передаючому кінці на приймальному кінці та тип транзитного обладнання СІП-300 СІП-60 САЦК-1 САЦО СВВГ СТВГ СТПК-АК та ін. ; - у графі 6 - тип апаратури лінійного тракту К-60 К-3600 ІКМ-480 та ін. на цій ділянці каналу; - у графі 7 - довжина кожної ділянки каналу та у кінці графи - загальна довжина каналу. Примітка: При утворенні каналу на ділянці первинного мережного тракту паспорт якого є на даній станції дозволяється не приводити повну схему організації каналу ТЧ на цій ділянці а послатись на паспорт тракту ПГ. У графі "Підстава для знімання паспорта" робиться записи "введення до експлуатації" або "змінювання схеми організації". Г.1.5 У таблицях Г.4-Г.5 наводяться характеристики каналу основні та додаткові норми до яких підлягають розрахунку у відповідності зі схемою організації каналу таблиця Г.2 . У графі 6 цих таблиць позначається літерою "Н" відповідність нормам значень характеристик які були виміряні та літерами "НН" – їх невідповідність нормам. Причина та ділянка відхилення від норми записуються під таблицею. Якщо будь-яка характеристика не вимірювалась про це під таблицею у графі "особливі відмітки" робиться запис та приводиться причина. Г.1.6 У таблиці Г.5 наводяться дані низькочастотної з’єднувальної лінії ЗЛ яка використовується для передавання каналу споживачу. Г.1.7 У таблиці Г.6 наводиться порядок заповнення форми "Картка обліку каналів у ПГ" КО ПГ : - до графи 2 записується тип каналу: складений - СК простий - ПК вільний - віл. звукового мовлення - ЗМ; - до графи 3 записується номер допоміжної станції для транзитного каналу - номери двох станцій між якими він утворений ; - до графи 5 записується нормоване значення потужності заван-таження у каналах для передавання дискретної інформації; - до графи 7 записується дата затвердження паспорта постійного або тимчасового. У таблиці Г.7 узагальнюються дані про кількість каналів які мають і не мають паспорти або мають тимчасові паспорти. Г.2 Форма паспорта на канал ТЧ ТФ ВУ Таблиця Г.1 - Загальні дані Технічний номер каналу Експлуатаційний номер каналу Використання каналу ГКС-Д - Вид інформації: ГКС - Потужність завантаження Таблиця Г.2 - Схема організації каналу № № Тип обладнання Тип Довжина тракту каналу канало- та групоутворення транзиту апаратури ЛТ км 1 2 3 4 5 6 7 Номер розпорядження та дата здавання каналу до експлуатації Підстава для знімання паспорта Вимірювач: посада прізвище підпис постійно Затверджую тимчасово до посада прізвище Таблица Г.3 - Основні характеристики каналу Пункт норм Характеристика Напря-мок Виміряне значення Норма Відповід-ність нормі 1 2 3 4 5 6 6.2.6 Частотна характеристика залишкового затухання А -Б Б - А Дані наведені у таблицях Додатка А 6.2.7 Середньохвилинне значення псофометричної потужності шуму пВтОпсоф А -Б Б - А 6.2.8 Рівень псофометричної по-тужності шуму при "разових" вимірюваннях дБпОпсоф А -Б Б - А 6.2.9 Захищеність від розбірливих перехідних впливів між пря-мим та зворотним напрямка-ми передавання дБ А -Б Б - А 6.2.11 Захищеність сигналу від псо-фометричної потужності су-проводжуючих перешкод дБ А -Б Б - А Таблиця Г.4 - Додаткові характеристики каналу Пункт норм Характеристика На-прямок Виміряне значення Норма Відповід-ність нормі 1 2 3 4 5 6 6.3.1 Рівень середньохвилинної потужності шуму дБпО А-Б Б-А 6.3.2 Те саме при "разових" вимірюваннях дБпО А-Б Б-А 6.3.3 Амплітудна характеристика тільки для каналів ТТ А-Б Б-А 6.3.4 Коефіцієнт нелінійних спотворень тільки для каналів ТТ : - сумарний - по 3-ій гармоніці - по продукту 2f1 - f2 А-Б Б-А А-Б Б-А А-Б Б-А 6.3.5 Захищеність від продуктів паразитної модуляції дБ А-Б Б-А 6.3.6 Зміна частоти Гц А-Б Б-А 6.3.8 ГЧП мс А-Б Б-А Дані наведені у таблицях Додатка А 6.3.13 Дрижання фази А-Б Б-А 6.3.14 6.3.15 Стрибки фази і амплітуди А-Б Б-А 6.3.16 ІП КП для сеансів з перевищенням % А-Б Б-А Причина та ділянка відхилення характеристик від норм: Особливі відмітки: Таблиця Г.5 - Дані з’єднувальних низькочастотних ліній ЗЛ № ЗЛ Напрямок передавання Затухання ЗЛ дБ Тип ВК Затухання подовжувача дБ АЧХ 1 2 3 4 5 6 А–Б Б–А Дані знаходяться в таблицях Додатка А Таблиця Г.6 - Карта обліку каналів у ПГ КО ПГ Номер тракту: ГКС Номер каналу Тип каналу Номери кінце-вих станцій Експлуатаційний номер використання каналу: транзит ЗЛ службовий зв’язок та ін. Заванта-ження мкВт Підстава для введення каналу до експлуатації Дата затвердження паспорта 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Таблиця Г.7 - Дані паспортизації Тип каналу Кількість каналів які підлягають паспортизації Кількість каналів які мають електричні паспорти Кількість каналів які не мають електричних паспортів З них тимчасово з відхиленням 1 2 3 4 5 Прості Складені УДК 621.394.4 Ключові слова: амплітудно-частотна характеристика аналогові системи передавання вторинна група дрижання фази імпульсно-кодова модуляція імпульсні перешкоди канал тональної частоти короткочасні перерви лінійний тракт паразитна модуляція первинна група цифрові системи передавання.