КНД 45-093-97

КНД 45-093-97 Тимчасове керівництво з експлуатації волоконно-оптичних ліній зв'язку міських телефонних мереж

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ   НАУКОВО-ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР ЛІНІЙНО-КАБЕЛЬНИХ СПОРУД тимчасове керівництво з експлуатації волоконно-оптичних ліній зв'язку міських телефонних мереж Чинне з 01.03.98  Київ 1998 ПЕРЕДМОВА  Нормативний документ «Тимчасове керівництво з експлуатації волоконно-оптичних ліній зв'язку міських телефонних мереж» далі Тимчасове керівництво визначає правила й організацію технічної експлуатації волоконно-оптичних ліній зв'язку ВОЛЗ міських телефонних мереж міських ТМ характер та періодичність експлуатаційних вимірювань на ВОЛЗ а також порядок прийняття в експлуатацію нових побудованих і реконструйованих ВОЛЗ. Виконання положень Тимчасового керівництва є обов'язковим для організацій та підприємств в галузі зв'язку України які здійснюють експлуатацію ВОЛЗ міських телефонних мереж. Тимчасове керівництво призначається для використання керівними та інженерно-технічними працівниками експлуатаційних підприємств Державного комітету зв'язку України як керівний нормативний документ з питань експлуатації волоконно-оптичних ліній зв'язку міських телефонних мереж і є обов'язковим для всіх підприємств зв'язку незалежно від форми власності. Розроблено співробітниками НІЦ ЛКС: В. Б. Катком О. М. Виноградним С. В. Кабишем О. В. Гончаровим. Зауваження та пропозиції щодо Тимчасового керівництва слід надсилати до НІЦ ЛКС за адресою: 252110 Киів-110 вул. Солом'янська 7а а/с 814 НІЦ ЛКС. Це Тимчасове керівництво підлягає перегляду не пізніш як через роки з моменту його виходу у світ. КНД 45-093-97 1. СФЕРА ВИКОРИСТАННЯ Тимчасове керівництво є обов'язковим керівним нормативним документом для всіх незалежно від форми власності організацій та підприємств галузі зв'язку України які здійснюють експлуатацію ВОЛЗ міських ТМ і призначається для використання керівними й інженерно-технічними працівниками експлуатаційних підприємств Державного комітету зв'язку України. У Тимчасовому керівництві враховані вимоги діючих нормативно-технічних документів які регламентують технічне обслуговування міських ліній зв'язку пропозиції та досвід експлуатації ВОЛЗ підприємств зв'язку. Тимчасове керівництво розроблено з урахуванням зауважень та побажань УДПЕЗ «Укртелеком» УНДІЗ КМДПЕ «Київелектрозв'язок» «Харківтелеком». 2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ Закон України «Про зв'язок» уведений в дію 16.05.95 Постановою Верховної Ради України ДНБ А.31 3-94 «Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів. Основні положення» розробник УНДІЗ . Руководство по эксплуатации кабельних сооружений ГТС М.:Связь 1970 . Правила охорони ліній зв'язку затверджені Постановою Кабінету Міністрів України від 21 січня 1996 р. за № 135 . Керівний документ з прийняття в експлуатацію лінійних споруд зв'язку та проводового мовлення затверджений Міністерством зв'язку України 1996 р. . Державний нормативний акт про охорону праці «Правила безпеки при роботах на кабельних лініях зв'язку і проводового мовлення» затверджений Наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 12.06.96 за № 80 ДНАОП 5.2.30-1.07- 96 . Правила пожежної безпеки на об'єктах зв'язку України затверджені Міністерством зв'язку України 18.03.92 . Санитарные нормы и правила устройства и эксплуатации лазеров М. Министерство здравоохранения СССР 1982 . ТУ 16-705.452-86. Волокно оптическое. ТУ 16. К71-084-90. Кабели оптические для городских телефонных сетей ЕАСС на длине волны 1 3 мкм. ТУ 16-705.296-86. Кабели оптические для городских линий связи. Рекомендация . Характеристики градиентных оптических волокон 50/125 мкм. РекомендацияІТU-Т G.651. Характеристики одномодовых оптических волокон. 3. ПОЗНАЧЕННЯ ТА СКОРОЧЕННЯ АРР автоматичне регулювання рівня; АТС автоматична телефонна станція; БМ багатомодове волокно; БС багатомодове східчасте волокно; БГ багатомодове градієнтне волокно; БМУ будівельно-монтажне управління; ВОЛЗ волоконне-оптична лінія зв'язку; ВОСП волоконно-оптична система передавання; ВП ввідний пристрій; ДВ джерело випромінювання; ЗІП запасний інструмент та прилади; ЗСС загально-стоякова сигналізація; ІКМ імпульсно-кодова модуляція; КЛТ комплект лінійного тракту; КООС касета обслуговування обладнання стояка; КС контроль стояка; КТ контроль тракту; ЛАЗ лінійно-апаратна зала; ЛВМОК лабораторія вимірювання і монтажу оптичного кабеля; ЛД лазерний діод; МЧПІ модифікований з чергуванням полярності імпульсів; НРП регенераційний пункт який не обслуговується;        ОВ оптичне волокно; ОВГ обладнання вторинного групоутворення; ОК оптичний кабель; ОЛТ обладнання лінійного тракту; ОМ одномодове волокно ОС одномодове східчасте волокно; ОСП обладнання станційних перемикань; ОТГ обладнання третинного групоутворення; ОУА обладнання узгодження з АТС; ПВХ полівінілхлоридний; ПЗСЛК пристрій з'єднання станційного та лінійного кабеля; ПК перетворювач коду; ПО панель обслуговування; ПОМ передавальний оптичний модуль; ПРОМ приймальний оптичний модуль; ПСО пристрій сервісного обладнання; РЛ регенератор лінійний; САЦО стояк аналого-цифрового обладнання; СВД світловипромінювальний діод; СВЧГ стояк вторинного часового групоутворення; СЗ службовий зв'язок; КНД 45-093-97 СКУ стояковий каркас уніфікований; СОЛСТ стояк обладнання лінійного світловодного тракту; ТБ техніка безпеки; ТМ телефонні мережі; ТСО обладнання телеконтролю та службового зв'язку; ТУ технічні умови; ТЧ тональна частота; Ф фотоприймач;  ФД фотодіод; ЦСП цифрові системи передавання; ЦСЕ центральний силовий елемент; ЦТО центр технічного обслуговування; ШСЗ шнур світловодний з'єднувальний;  СТМ SТМ синхронний транспортний модуль. 4. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 4.1. Технічна експлуатація ВОЛЗ здійснюється відповідно до основних існуючих положень з організації технічної експлуатації лінійно-кабельних споруд міських телефонних мереж з урахуванням особливостей технічного обслуговування та ремонту ВОЛЗ. 4 2. Технічний стан ВОЛЗ має забезпечувати високоякісний та безперебійний зв'язок. Безперервна робота ВОЛЗ досягається постійним технічним наглядом за їх станом виконанням профілактичних вимірювань параметрів ВОЛЗ систематичним вжиттям профілактичних заходів з попередження пошкоджень і аварій своєчасним усуненням пошкоджень шо виникають та виконанням необхідних додаткових робіт. 4.3. Експлуатація міських телефонних мереж регулюється Законом України «Про зв'язок» введеним у дію 16 05.95 Постановою Верховної Ради України чинними на цей час розпорядженнями Державного комітету зв'язку України правилами інструкціями та іншими керівними нормативними документами щодо експлуатації лінійних споруд зв'язку включаючи цей нормативний документ. 4.4. Охорона кабельних ліній зв'язку міських телефонних мереж має виконуватися згідно з Правилами охорони ліній зв'язку які затверджені Постановою Кабінету Міністрів України від 21 січня 1996 р. за № 135. 4.5. Роботи з експлуатації кабельних ліній зв'язку міських телефонних мереж які не відображені в цьому Тимчасовому керівництві мають виконуватися згідно з Руководством по эксплуатации кабельных сооружений ГТС М. :Связь 1970 . 5. ТЕРМІНОЛОГІЯ У ВОЛОКОННІЙ ОПТИЦІ 5.1. Основною складовою частиною волоконне-оптичної лінії зв'язку є оптичний кабель. Оптичний кабель кабельний виріб шо містить одне або кілька оптичних волокон об'єднаних у конструкцію яка забезпечує їх роботоздатність у заданих умовах експлуатації. При потребі в ньому можуть бути мідні струмопровідні жили. Оптичне волокно волокно оптичний хвилевід ВОСП який виконано у вигляді нитки з діелектричного світлопроникного матеріалу полімер кварц яка має захисне покриття. Серцевина оптичного волокна серцевина центральна частина оптичного волокна через яку передається найбільша оптична потужність. Оболонка оптичного волокна оболонка зовнішня поверхня оптичного волокна яка має стале значення показника заломлення поперечного перерізу і разом із серцевиною визначає структуру поля оптичного випромінювання що поширюється. Захисне покриття оптичного волокна захисне покриття покриття яке наносять на оболонку оптичного волокна щоб захистити його від зовнішніх впливів . Оптичне волокно може бути: - одномодове одномодове волокно оптичне волокно в якому на певній довжині хвилі можливе поширення лише однієї моди типу хвилі ; - багатомодове багатомодове волокно оптичне волокно в якому можливе поширення більш як однієї моди типу хвилі ; - градієнтне градієнтне волокно оптичне волокно профіль показника заломлення якого в межах його серцевини є спадна функція відстані від осі; - східчасте східчасте волокно оптичне волокно значення показника заломлення якого стале в межах серцевини. Волоконний світловід світловід напрямний канал для передавання оптичного випромінювання який складається із серцевини що оточена відбиваючою оболонкою оболонками . 5.2. Оптичне волокно характеризується такими показниками: - мода оптичного хвилеводу мода тип хвилі оптичного випромінювання що пошиюється оптичним хвилеводом і має певний розподіл поля в поперечному перерізі та певну фазову швидкість; - внутрішньомодова хвилевідна дисперсія оптичного волокна внутрішньомодова дисперсія складова дисперсії яка зумовлена нелінійною залежністю сталої поширення моди від довжини хвилі оптичного випромінювання; - матеріальна дисперсія оптичного волокна матеріальна дисперсія -дисперсія оптичного волокна яка зумовлена залежністю показника заломлення матеріалу серцевини і оболонки від довжини хвилі оптичного випромінювання; - хроматична дисперсія оптичного волокна хроматична дисперсія дисперсія яка визначає спільну дію хвилевідної та матеріальної складових дисперсії; - міжмодова дисперсія оптичного волокна міжмодова дисперсія дисперсія оптичного волокна яка зумовлена різницею групових швидкостей його мод; - профіль показника заломлення оптичного волокна профіль розподіл показника заломлення оптичного волокна уздовж діаметра його поперечного перерізу; - коефіцієнт загасання оптичного волокна коефіцієнт загасання величина шо характеризує зменшення потужності оптичного випромінювання при його проходженні по оптичному волокну; виражається в децибелах дБ на одиницю довжини; - коефіцієнт широкосмуговості оптичного волокна широкосмуговість смуга перепускання оптичного волокна довжиною 1 км для багатомодових ОВ - апертурний кут волоконного світловоду апертурний кут найбільший кут між оптичною віссю волоконного світловоду і однією з твірних світлового конуса що падає на торець волоконного світловоду при якому виконується умова повного внутрішнього відбиття; - числова апертура волоконного світловоду числова апертура добуток показника заломлення середовища на виході волоконного світловоду і синуса його апертурного кута. 5.3. При будівництві ВОЛЗ здійснюється оптичне з'єднання - з'єднання оптичних полюсів компонентів ВОСП яке забезпечує передавання оптичного випромінювання між ними. Оптичний з'єднувач з'єднувач пристрій що призначений для механічного з'єднання оптичних волокон Рознімний оптичний з'єднувач оптичний з'єднувач який допускає багаторазове оптичне з'єднання армованих оптичних волокон. Оптичний розгалужувач розгалужувач пасивний оптичний багатополюсник в якому оптичне випромінювання що подається на частину вхідних полюсів розподіляється між іншими його полюсами. Оптичний відалужувач відгалужувач оптичний розгалужувач з одним вхідним та двома вихідними оптичними полюсами який призначений для відгалужування частини потужності оптичного випромінювання. 5.4. Для формування сигналів у волоконно-оптичній системі передавання використовуються: - передавальний оптоелектронний модуль ПОМ виріб оптоелектроніки призначений для перетворення електричних сигналів у оптичні; - приймальний оптоелектронний модуль ПРОМ виріб оптоелектроніки призначений для перетворення оптичних сигналів на електричні. 5.5. Волоконно-оптична система передавання в цілому та її компоненти характеризуються такими параметрами: - енергетичний потенціал волоконно-оптичної системи передавання ВОСП відношення ефективної потужності оптичного випромінювання ПОМ до порогу чутливості ПРОМ; - коефіцієнт помилок приймального оптоелектронного модуля-відношення числа помилок у цифровому сигналі електрозв'язку на виході цифрового ПРОМ за заданий інтервал часу до числа символів у цьому інтервалі; - середня потужність випромінювання передавального оптоелектронного модуля - середнє значення потужності оптичного випромінювання на вихідному оптичному полюсі ПОМ за заданий інтервал часу у заданому тілесному куті та за заданої вхідної напруги; - вхідна напруга передавального оптоелектронного модуля - значення напруги електричного сигналу на вході ПОМ що працює у заданому режимі експлуатації; - поріг чутливості ПРОМ мінімальна середня потужність оптичного сигналу на вхідному полюсі ПРОМ за заданих характеристик цього сигналу за якої забезпечується задане значення відношення сигнал/шум або заданий коефіцієнт помилок; - ефективна потужність оптичного випромінювання ПОМ різниця між середньою потужністю випромінювання ПОМ та потужністю зумовленою способом кодування сигналів і зменшенням пікової потужності випромінювання; - робоча довжина хвилі ПОМ довжина хвилі оптичного випромінювання на вихідному оптичному полюсі ПОМ на якій унормовано його параметри; - енергетичний запас різниця між повною потужністю системи та сумарним загасанням ВОСП в умовах зміни зовнішніх дієвих чинників деградації її компонентів та інших непередбачених явиш які знижують роботоздатність ВОСП. 5.6 Під час проведення вимірювань на ВОЛЗ особливу увагу необхідно приділяти одиницям фізичних величин і загальним домовленостям щодо цього. Далі наведено основні одиниці застосовувані при вимірюванні оптичних параметрів ВОСП. Оптична потужність Р. Оптична потужність може подаватися лінійною шкалою і бути вираженою у ватах Вт міліватах мВт = 10-3 Вт мікроватах мкВт =10-6 Вт і т.д. Широко використовується подання оптичної потужності в логарифмічному масштабі відносно одного мілівата 0 дБм = 1 мВт . Рівень оптичної потужності    дБм:                                                    р=lg   Р / 1 мВт                         5.1                                                                де Р виражено в міліватах. Оптичне загасання ОВ. Позначається Азаг. Оптичне загасання втрати виражається в децибелах. Якщо вимірювання виконувалися в лінійних одиницях наприклад у мікроватах то оптичне загасання дБ: Азаг= -10 lg     Pвих   / Рвх                  5.2 де Рвих і Рвх оптична потужність відповідно на виході та вході ОВ мкВт. Якщо результати вимірюваннь подавалися в децибелах формула спрощується: А заг =р вх - р вих                       5.3 де рвх і рвих оптична потужність відповідно на вході та виході ОВ дБм. Коефіцієнт загасання ?. Коефіцієнт ? дБ/км загасання ОВ виражається як оптичне загасання на одиницю довжини: ? =    Азаг/ L 5.4 де Азаг оптичне загасання дБ; L довжина лінії км. 6. СКЛАДОВІ ЧАСТИНИ ВОЛЗ 6.1 Загальні положення 6.1.1. Кабельні лінії міської ТМ залежно від їх призначення поділяються на з'єднувальні та абонентські. 6.1.2. З'єднувальні лінії з'єднують АТС одну з одною а також з вузлами вхідного та вихідного сповіщення і міжміською телефонною станцією. 6.1.3. Абонентські лінії з'єднують кінцеві абонентські пристрої з АТС і в разі шафноі системи побудови мережі поділяються на три ділянки: - магістральна - від АТС до розподільної шафи від однієї шафи до іншої а за прямого живлення від АТС до розподільної коробки в окремих випадках до кабельного ящика ; - розподільна від розподільної шафи до розподільної коробки; - абонентська проводка від розподільної коробки до кінцевого абонентського пристрою. 6.1.4. Нині в Україні оптичні кабелі використовуються здебільшого для побудови з'єднувальних ліній між АТС та іноді для побудови магістральних ділянок абонентських ліній. 6.1.5. Будівельні довжини оптичних кабелів з'єднуються в лінію їх монтажем який полягає в зрощуванні ОВ і відновленні захисного покриття ОК. 6.1.6. Зрощування серцевини оптичних кабелів полягає в з'єднанні оптичних волокон методом зварювання чи за допомогою оптичних з'єднувачів. 6.1.7. Оболонки та захисне покриття відновлюються за допомогою з'єднувальної муфти. 6.1.8. При багаторазовому підімкненні ОВ до джерел приймачів випромінювання постає потреба в рознімних з'єднаннях. Водночас мають бути забезпечені мінімальні втрати в місцях з'єднань. Розроблено багато типів оптичних роз'ємів. Найширшого застосування набули роз'єми штекерного типу рис. 6.1 . Рис. 6.1. Роз'єми ШСЗ 6.1.9. Принцип побудови ВОСП та характеристики деяких ВОСП призначених для роботи на міських телефонних мережах з використанням ОК наведено в дод. А. 6.2. Оптичні кабелі міських телефонних мереж 6.2.1. Оптичний кабель являє собою сукупність оптичних волокон що укладені в спільну вологозахисну оболонку на яку в тих чи інших умовах експлуатації можуть бути накладені різні захисні покриття. Залежно від компонування складу кабельної серцевини розрізняють ОК із жорстким та вільним укладанням волокон а залежно від конструкції зміцнювальних елементів та їх місця накладення із центральним і периферійним розміщенням зміцнювальних елементів. 6.2.2. Головним елементом ОК є оптичне волокно. Різноманітні типи  ОК застосовуваних на міських ТМ виготовляються на основі ОВ з параметрами що відповідають ТУ 16-705.452-86. Це ОВ таких марок: - БГ 01-1 БГ 02-1 багатомодове градієнтне волокно з кварцовою серцевиною кварцовою оболонкою і одно- БГ 01-1 чи двошаровим БГ 02-1 захисним покриттям із епоксіакрилату; - ЕС 01-1 ЕС 02-1 одномодове східчасте волокно з кварцовою серцевиною кварцовою оболонкою та одно- ЕС01-1 або двошаровим ЕС 02-1 захисним покриттям з епоксіакрилату. Геометричні розміри та оптичні характеристики ОВ наведено відповідно в табл. 6.1 і 6.2. 6.2.3. На міських ТМ використовуються здебільшого такі типи лінійних та станційних ОК: ОК і ОН виробляються згідно з ТУ 16-705.296-86 з урахуванням рекомендацій ITU-TG .651 та G.652 ОКК виробляються згідно з ТУ 16.К71-084-90 з урахуванням рекомендацій ІТU-Т G.651 та G.652 ОКС виробляють згідно з ТУ 16.К71-084-90 крім кабелів типу Таблиця 6.1 Геометричні розміри ОВ мкм Параметр Марка  ОВ БГ01-1 БГ02-1 ЕС 01-1  ЕС 02-1 Діаметр серцевини 50±3 Діаметр модової плями 10±3 Діаметр оболонки 125±3 125±3 Зовнішній   діаметр   захисного покриття 250±20 250±20 Неконцентричність захисного покриття відносно серцевини і оболонки не більше 20 20 Неконцентричність серцевини і оболонки не більше     3 1 Розрахункова маса 1 км кг 0 086 0 086 Таблиця 6.2 Оптичні характеристики ОВ Тип ОВ Довжина хвилі км Коефіцієнт загасання дБ/км не більше Коефіцієнт широкосму-говості МГц •км не більше Числова апертура Хроматична дисперсія ПС/ НМ . КМ не більше БГ 0 85 5 150; 250 - 3 150; 250; 500 0 2±0 02 1 3 0 7; 1.0 800 1 5 500 ЕС 1 31 0 7 - 0 11±0 02 6 1 0 - 8 ОКСЛ які виробляють згідно з ТУ 16.К29.001-93 з урахуванням рекомендацій ITU-TG.651 та G.652 а також ОК зарубіжних фірм які сертифіковані в Україні. Це оптичні кабелі фірми LG САВLЕ & МАСНNЕRYLtd Південна Корея типів ОJFPJFESP-LТ ОJFPJFHFOSHFO-LТ; оптичні кабелі фірми ЕRICSSONCABLES АВ Швеція типів GNHLD GNLWLV GNSLDV GNSLBDV; оптичні кабелі фірми SІЕМЕNS Німеччина типів А-DSF2Y А-DSF2Y SR 2Y; оптичні кабелі фірми LUCENT ТЕСНNOLOGIESINС США типів DNX DSX.. 6.2.4. Оптичні лінійні кабелі ОК-50-2 та ОК-50-3 призначені для прокладання в телефонній каналізації і колекторах ручним та механізованим способами рис. 6.2 . Конструкції цих кабелів різняться діаметром оптичного модуля: - ОК-50-2-5-4 кабель лінійний оптичний на основі багатомодового градієнтного ОВ з діаметром серцевини 50 мкм гідрофобним заповненням міжмодульного простору загасанням ОВ до 5 дБ/км на довжині хвилі 0 85 мкм з кількістю оптичних волокон - 4; Рис. 6.2. Конструкція кабеля ОК-50: 1 оптичне волокно; 2 оболонка оптичного модуля; 3 центральний силовий елемент; 4 оболонка ЦСЕ; 5 гідрофобне заповнення 6 скріплювальна обмотка; 7 поліетиленова оболонка - ОК-50-2-5-8 те саме з кількістю ОВ 8; - ОК-50-2-3-8 те саме із загасанням ОВ до 3 дБ/км; - ОК-50-2-3-4 те саме з кількістю ОВ 4 6.2 5. Оптичні кабелі типу ОКК рис 6.3 призначені для прокладання в кабельній каналізації та колекторах у грунтах всіх категорій крізь водні перешкоди ручним і механізованим способами. Це такі кабелі: - ОКК-50-01 кабель міський з градієнтними багатомодовими ОВ із загасанням до 1 5 дБ/км на довжині хвилі 1 3 мкм ЦСЕ із склопластикового стрижня зі скрученими навколо останнього оптичними модулями з гідрофобним заповнювачем на які накладено поліетиленову ПЕ захисну оболонку; - ОКК-50-02 те саме але з ЦСЕ зі сталевого троса; - ОКК-10-01 те саме але з одномодовим ОВ з діаметром медового поля від 9 до 10 мкм із загасанням до 0 7 дБ/км на довжині хвилі 1 31 мкм; - ОКК-10-02 те саме але із ЦСЕ зі сталевого троса; - ОККО-50-01 кабель міський з градієнтними багатомодовими ОВ із загасанням до 1 5 дБ/км на довжині хвилі 1 3 мкм ЦСЕ зі склопластикового стрижня зі скрученими навколо останнього оптичними модулями з гідрофобним заповнювачем на які накладено проміжну ПЕ оболонку металеве обплетення і ПЕ захисну оболонку: - ОККО-50-02 те саме але із ЦСЕ зі сталевого троса; - ОККО-10-01 те саме але з одномодовими ОВ в яких діаметр модо-вого поля від 9 до 10 мкм загасання до 0 7 дБ/км на довжині хвилі 1 31 мкм; - ОККО-10-02 те саме але ЦСЕ зі сталевого троса; Рис. 6.3 Конструкція кабелів ОКК: 1 оптичне волокно; 2 оболонка оптичного модуля; 3 ЦСЕ зі склопластикового стрижня в ПЕ оболонці; 4 ЦСЕ зі сталевого троса в ПЕ оболонці; 5 гідрофобне заповнення; 6 скріплювальна обмотка; 7 проміжна ПВХ оболонка 8 зварна алюмінієва оболонка; 9 проміжна ПЕ оболонка; 10 броня з обплетення стального дроту; 11 броня зі сталевого дроту; 12 броня зі склопластикових стрижнів; 13 зовнішня ПЕ захисна оболонка - ОККС-50-01 кабель міський з градієнтними багатомодовими ОВ загасанням яких до 1 5 дБ/км на довжині хвилі 1 3 мкм ЦСЕ зі склопластикового стрижня зі скрученими навколо стрижня оптичними модулями з гідрофобним заповнювачем на які накладено проміжну ПЕ оболонку броню зі склопластикових стрижнів ПЕ захисну оболонку; - ОККС-10-01 те саме але з одномодовими ОВ в яких діаметр модового поля від 9 до 10 мкм загасання до 0 7 дБ/км на довжині хвилі 1 31 мкм; - ОККАК-50-01 кабель міський з градієнтними багатомодовими ОВ загасання яких до 1 5 дБ/км на довжині хвилі 1 3 мкм ЦСЕ зі склопластикового стрижня на серцевину накладено ПЕ проміжну оболонку алюмінієву зварну оболонку ПЕ оболонку броню зі сталевих дротів та ПЕ захисну оболонку; призначений для прокладання через судноплавні річки та болота глибиною понад 2 м і в мерзлотних грунтах; - ОККАК-10-01 те саме але з одномодовими ОВ в яких діаметр модового поля від 9 до 10 мкм загасання до 0 7 дБ/км на довжині хвилі 1 31 мкм. 6.2.6. Далі наведено типи та марки станційних оптичних кабелів: - ОН-50-1 станційний оптичний кабель призначений для роботи в комплексі з лінійними кабелями ОК-50-2 ОК-50-3; - ОН-50-1-5-1 кабель станційний оптичний розробка 1 на основі градієнтного ОВ з діаметром серцевини 50 мкм загасанням ОВ до 5 дБ/км на довжині хвилі 0 85 мкм з одним оптичним волокном; - ОН-50-1-5-2 те саме з двома ОВ; - ОН-50-1-3-2 те саме коефіцієнт загасання ОВ до 3 дБ/км; - ОН-50-1-3-1 те саме з одним ОВ. ОКСЛ-01 ОКСУ-02 станційні оптичні кабелі використовувані в комплексі з лінійним кабелем будь-якої марки на основі багатомодового градієнтного ОВ: - ОКСЛ-01 кабель станційний розробка 1 на основі градієнтного ОВ із загасанням до 1 5 дБ/км на довжині хвилі 1 3 мкм; захист ОВ пластмасова трубка із зовнішньою ПХВ оболонкою; - ОКСУ-02 те саме із зовнішньою оболонкою з ПВХ пластикату яку підсилено армуючими нитками не менш ніж у чотирьох рівномірно розміщених по колу місцях розробка 2 ; ОКС станційні ОК призначені для роботи в комплексі з лінійними кабелями типу ОКК: - ОКС-50-01 кабель станційний оптичний розробка 1 на основі градієнтного ОВ із загасанням до 1 5 дБ/км на довжині хвилі 1 3 мкм в якому навколо ЦСЕ зі склопластикового стрижня скручено 6 елементів 4 ОМ та 2 корделі на серцевину накладено ПВХ захисну оболонку; - ОКС-10-01 те саме але з одномодовими ОВ в яких діаметр модового поля від 9 до 10 мкм загасання до 0 7 дБ/км на довжині хвилі 1 31 мкм; - ОКС-50-02 кабель станційний з градієнтним багатомодовим ОВ із загасанням до 1 5 дБ/км на довжині хвилі 1 3 мкм; силовий елемент зі склопластикового стрижня в захисній ПВХ оболонці; - ОКС-10-02 те саме але з одномодовими ОВ в яких діаметр модово-го поля від 9 до 10 мкм загасання до 0 7 дБ/км на довжині хвилі 1 31 мкм; - ОКС-10-03 те саме але ЦСЕ зі сталевого троса; - ОКС-50-03 те саме але з градієнтними багатомодовими ОВ; - ОКС-50-04 кабель станційний з градієнтним багатомодовим ОВ загасання якого до 1 5 дБ/км на довжині хвилі 1 3 мкм зміцнений скло-нитками із захисною ПВХ оболонкою; - ОКС-10-04 те саме але з одномодовими ОВ в яких діаметр модового поля від 9 до 10 мкм загасання до 0 7 дБ/км на довжині хвилі 1 31 мкм. Схематично конструкції зазначених кабелів зображено на рис. 6.4 і 6.5. ОН-50-1 ОКСУ-02                   ОКСЛ-01 Рис. 6.4. Конструкція кабелів ОН-50-1 ОКСЛ-01 ОКСУ-02: 1 ОВ; 2 ПЕ захисна трубка; 3 зовнішня ПВХ оболонка; 4 армуючі склонитки 6.2.7. Конструкції кабелів типу ОКЛ: - ОКЛ-1А кабель з одномодовим ОВ в якого діаметр модового поля від 9 до 10 мкм загасання до 0 4 дБ/км на довжині хвилі 1 31 мкм або до 0 3 дБ/км на довжині хвилі 1 55 мкм ЦСЕ зі склопластикового стрижня зі скрученими навколо останнього оптичними модулями з гідрофобним заповнювачем армований синтетичними нитками “кевлар” на які накладено ПЕ оболонку; -ОКЛ-1-те саме але без армуючих ниток -ОКЛ-3- те саме але без армуючих ниток та ЦСЕ з сталевого троса -ОКЛ-2А та ОКЛ-2-відрізняються конструктивно від ОКЛ-1А та ОКЛ-1 відповідно діаметром оптичного модуля та максимальним числом ОВ які можуть розміщуватися в оптичнму модулі; -ОКЛ-Н-1 ОКЛ-Н-1А ОКЛ-Н-3-те саме що й відповідно ОКЛ-1 ОКЛ-1А та ОКЛ-3 але із зонішньою оболонкою з ПВХ пластикату; -ОКЛБ-1-з одномодовим ОВ в якого діаметр модового поля від 9 до 10 мкм загасання-до 0 4 дБ/км на довжині хвилі 1 31 мкм або до 0 3 дБ/км на довжині хвилі 1 55 мкм навколо ЦСЕ зі склопластикового стрижня скручено оптичні модулі з гідрофобним заповнювачем на серцевину накладено проміжну поліетиленову оболонку броню із сталевих стрічок та поліетиленову захисну оболонку.Кабель може вміщувати 4 мідних жили Рисунок 6.5. Конструкція кабелів типу ОКС: 1 оптичне волокно; 2 оболонка оптичного модуля; 3 стрижень з склопластики; 4 скріплювальна обмотка; 5 зовнішня ПВХ оболонка; 6 зміцнювальні склонитки; 7 армуючий сталевий дріт для дистанційного живлення НРП а також кабель призначений для прокладання в кабельній каналізації трубах блоках колекторах по мостах у шахтах грунтах усіх категорій крім схильних до мерзлотних деформацій крізь невеликі водні перешкоди ручним і механізованим способами; - ОКЛБ-Н-1 те саме але із зовнішньою оболонкою з ПВХ пластикату; - ОКЛБ-1А те саме що й ОКЛБ-1 але армований синтетичними нитками «кевлар»; - ОКЛБ-1 та ОКЛБ-2 різняться конструктивно діаметром оптичного модуля та максимальним числом ОВ шо можуть розмішуватися в оптичному модулі; - ОКЛБ-3 - те саме шо й ОКЛБ-1 але ЦСЕ зі сталевого троса. 6.2.8. Кабель виробництва фірмиLGCABLE & МАСНINERYLtd Південна Корея типу ОJFJPJFESP-LТ призначений для прокладання в грунтах усіх категорій окрім тих що піддаються мерзлотним деформаціям та зміщенням у кабельній каналізації трубах блоках колекторах на мостах ручним та механізованим способами. Кабель типу ОJFPJFHFOSHFO-LТ призначений для прокладання в кабельній каналізації трубах блоках колекторах на мостах шахтах і приміщеннях станційних споруд ручним та механізованим способами. Кабелі мають ЦСЕ зі склопластику навколо якого скручено 6 елементів оптичні модулі та корделі . Оптичні модулі містять до шести одномодових ОВ. Внутрішньо- та міжмодульний простори заповнені гідрофобом відповідно тіксотропне та полібутанове желе . На кабельну серцевину накладено оболонки: ПЕ проміжну оболонку з гофрованої сталі та зовнішню ПЕ захисну. У кабелі типу ОJFPJFHFOSHFO-LТ зовнішня захисна пластикова оболонка виготовлена з матеріалу що не поширює горіння. 6.2 9. Кабелі виробництва фірми ЕRICSSON САВLES АВ Швеція типів GNHLDV GNSLDV призначені для прокладання в кабельній каналізації трубах блоках колекторах на мостах ручним та механізованим способами. Кабель типу GNLWLV призначений для прокладання в грунтах усіх категорій окрім тих що піддаються мерзлотним деформаціям та зміщенням у кабельній каналізації трубах блоках колекторах на мостах ручним та механізованим способами. Кабелі типуGNHLDV GNLWLV  мають ЦСЕ з склопластику навколо якого скручено 6 елементів оптичні модулі або оптичні модулі та корделі . Оптичні модулі містять 4 6 або 8 одномодових ОВ. Внутрішньо- та міжмодульний простори заповнені гідрофобом відповідно тіксотропний гель та полібутанове желе . На кабельну серцевину накладено зовнішню захисну поліетиленову оболонку. Для кабеля   GNLWLV  захисна поліетиленова оболонка є проміжною а на неї накладено оболонку з гофрованої сталі та зовнішню захисну ПЕ. Кабель типуGNHLDV  має поліетиленове профільоване осердя iз силовим елементом зі склопластику у пазах якого розміщено 6 елементів оптичні модулі або оптичні модулі та корделі . Оптичні модулі містять 4 6 або 8 одномодових ОВ. Внутрішньо- та міжмодульний простори заповнені гідрофобом відповідно тіксотропний гель та полібутанове желе . На кабельну серцевину накладено зовнішню захисну поліетиленову оболонку. Кабель типу GNSLBDV що призначений для прокладання всередині приміщень станційних споруд має ПЕ профільовану серцевину із силовим елементом зі склопластику у пазах якого розміщено 6 елементів оптичні модулі або оптичні модулі та корделі . Оптичні модулі містять 4 6 або 8 одномодових оптичних волокон. Внутрішньомодульний простір заповнено гідрофобом тіксотропним гелем . На кабельну серцевину накладено шар водоблокувальної стрічки та зовнішню захисну оболонку з матеріалу шо не поширює горіння. 6.2.10. Кабель виробництва фірми SIEMENS Німеччина типу А-DSF2Yпризначений для прокладання в кабельній каналізації трубах блоках колекторах на мостах ручним та механізованим способами. Кабель типу А-DSF2Y SR 2Y призначений для прокладання в грунтах усіх категорій окрім тих що піддаються мерзлотним деформаціям та зміщенням у кабельній каналізації трубах блоках колекторах на мостах ручним та механізованим способами. Кабель типу А-DSF2Y SR 2Y має сталевий ЦСЕ навколо якого скручено до восьми елементів оптичні модулі або оптичні модулі та корделі . Оптичні модулі містять від 1 до 12 одномодових оптичних волокон загальна кількість волокон у кабелі від 2 до 96 . Внутрішньо- та міжмодульний простори заповнені гідрофобом. На кабельну серцевину накладено такі оболонки: проміжну ПЕ з гофрованої сталі та зовнішню захисну ПЕ. У кабелі типу А-DSF2Y на кабельну серцевину накладено зовнішню захисну ПЕ оболонку. Інші оболонки відсутні. 6.2.11. Кабель виробництва фірми LUCENT ТЕСНNOLOGIESINC США типу DNX призначений для прокладання в кабельній каналізації трубах блоках колекторах на мостах для підвішування на опорах мереж зв'язку ручним та механізованим способами. Кабель типу DSХ призначений для прокладання в грунтах усіх категорій окрім тих що піддаються мерзлотним деформаціям та зміщенням в кабельній каналізації трубах блоках колекторах на мостах ручним та механізованим способами. Оптичний кабель DNX складається із серцевини типу Lightpack до 96 ОB заповненої гідрофобом пластикової захисної трубки водоблокувальної стрічки двох груп периферійних силових елементів по 3 склопластикові стрижні та зовнішньої ПЕ оболонки оболонка типу LХЕ-DЕ . Оптичний кабель DSХ складається із серцевини типу Lightpack до 96 ОВ заповненої гідрофобом пластикової захисної трубки водоблокувальної стрічки захисної оболонки з гофрованої сталі двох периферійних металевих силових елементів та зовнішньої ПЕ оболонки оболонка типу LХЕ-МЕ . 6.2.12.У дод. Б наведено характеристики ОК які використовуються на міській ТМ. 6.3. Механічні з'єднувачі для ОВ   6.3.1. Значного поширення завдяки економічності й надійності набули з'єднання ОВ за допомогою механічних з'єднувачів. Крім того виконати таке з'єднання можна протягом лише кількох хвилин що дуже важливо в аварійних ситуаціях. 6.3.2. Перш ніж застосовувати механічні з'єднувачі потрібно виконати якісний відкол ОВ. Юстирування та з'єднання світловодів виконують у спеціальній напрямній системі з подальшим їх фіксуванням за місцем. Як правило у механічних з'єднувачах для узгодження стику волокон використовується імерсійна рідина. 6.3.3. Механічні з'єднувачі можуть бути активними тобто такими що дають змогу вирівнювати й оптимізувати положення волокон за мінімальних втрат і пасивними. 6.3.4. Широкого застосування набули механічні з'єднувачі які розглядаються далі. Усі вони мають сертифікат відповідності і можуть використовуватися на мережі зв'язку України. Механічні з'єднувачі типу Fibrlock виробництва фірми 3М застосовуються для з'єднання багато- та одномодових волокон із зовнішнім діаметром захисного покриття 250 або 900 мкм. Загасання у з'єднанні не перевищує 0 2 дБ для більш ніж 90% з'єднань дозволене зусилля на розтяг 0 34 кг термін служби 30 років. Механічні з'єднувачі СSLLightSplісе фірми LUCENTTechnologies призначені для з'єднання волоконних світловодів із зовнішнім діаметром захисного покриття 250 або 900 мкм і застосовуються на зовнішніх та локальних мережах. Прозорий матеріал корпусу дає змогу візуально контролювати процес з'єднання світловодів. Ці з'єднувачі призначені для роботи в широкому діапазоні робочих температур. Фірма АМР пропонує механічні з'єднувачі типу Соrelink які призначені для з'єднання одно- та багатомодових ОВ із зовнішнім діаметром захисного покриття 250 або 900 мкм. З'єднувачі цього типу мають корпус виготовлений із прозорого матеріалу що дає змогу візуально контролювати процес з'єднання світловодів. Габаритні розміри з'єднувача 56 х 7 6 х 3 3 мм. Один з'єднувач може бути використаний до 10 разів. Основні характеристики зазначених механічних з'єднувачів для ОВ наведено в табл. 6.3. Таблиця 6.3 Характеристики механічних з'єднувачів для ОВ Тип з'єднувача Фірма виробник Загасання в з'єднанні дБ Втрати на відбиття дБ Діапазон робочих температур °С Firblok 3М 0 2 45 Від -40 до +80 CSL LightSplice Lucent Technologies 0 2 50 Від -40 до +80 Сorelink АМР 0 2 45 Від -40 до +80 6.3.5. Для механічних з'єднувачів середні втрати на з'єднаннях одномодових волоконних світловодів без активного регулювання становлять 0 2 дБ з настроюванням 0 05 дБ. Втрати на відбиття не менш як 45 дБ. Час на монтаж одного з'єднувача від 5 до 8 хв. 6.3.6. Механічні з'єднувачі використовуються здебільшого для монтажу локальних мереж в технологічних приміщеннях та для з'єднання ОВ під час виконання аварійно-відновлювальних робіт. Остаточний вибір того чи іншого методу з'єднання визначається конкретними умовами будівництва та експлуатації ВОЛЗ.   6.4. З'єднувальні муфти для монтажу ОК   6.4.1. Захист місць зрощування будівельних довжин ОК на трасі ВОЛЗ виконується за допомогою з'єднувальних муфт. З'єднувальні муфти можуть бути «прохідного» вхід та вихід з різних боків муфти і «тупикового» вхід та вихід з одного боку типів. Муфти на ОК розмішуються у грунті оглядових пристроях кабельної каналізації на опорах повітряних ліній зв'язку у технологічних приміщеннях зв'язку. При виборі типу з'єднувальної муфти для оптичного кабеля слід керуватись існуючими принципами для захисних з'єднувальних муфт електричних кабелів механічний захист зростка та герметичність ураховуючи специфічні особливості конструкції оптичного кабеля. 6.4.2. Конструкція з'єднувальної муфти для монтажу ОК має задовольняти такі вимоги: - захист місця з'єднання від механічних навантажень; - герметичність; - можливість викладення технологічного запасу ОВ від 800 до 1000 мм для виконання ремонтних робіт за допустимого радіуса але не менш як 40 мм з фіксуванням місць з'єднання волокон; - виключення можливості витягування кабеля з муфти під дією механічних навантажень; - забезпечення легкого доступу до місдь з'єднання ОВ під час виконання ремонтно-профілактичних робіт; - можливість багаторазового використання муфти. 6.4.3. Оптичні волокна як і місця їх з'єднання мають високу чутливість до всіх видів механічних навантажень розтягу вигину поперечного стиску і т. ін. Захист ОВ і місць його з'єднання від дії цих навантажень здійснюється вільним викладенням ОВ у муфті а механічні навантаження що діють на кабель мають замикатися на корпус муфти без передавання зусилля на волокно. 6.4.4. Характеристики з'єднувальних муфт із високоміцного пластику сертифікованих в Україні наведено в табл. 6.4. 6.4.5. Існує багато типів з'єднувальних муфт для монтажу ОК. Далі наведено інформацію про деякі типи найпоширеніших з'єднувальних муфт які сертифіковані для використання на мережі зв'язку України. Муфти типу FOSС фірми «Raychem» використовуються для монтажу волоконно-оптичних кабелів різних конструкцій з вільним розміщенням волокон у трубці з профільною чи центральною серцевиною. До комплекту муфти входить касета для укладання волокон. На касеті можна розмістити до 12 з'єднань ОВ. Муфти фірми «Raychem» мають овальний та круглі вводи кількість і розміри яких залежать від типу муфти. Вводи муфти герметизуються термоусаджувальними трубками під дією газового пальника або фена гарячого повітря. З'єднувальну муфту типу FOSC-100B2/Нз касетою для розміщення 12 з'єднань ОВ зображено на рис. 6.6. Муфти фірми «Reichle+DeMassari» використовуються для монтажу волоконно-оптичних кабелів різних конструкцій і можуть бути тупикового або прохідного типу. Муфти мають круглі вводи їх кількість та розміри Таблиця 6.4 Характеристики з'єднувальних муфт Марка Фірма виробник Тип муфти Максимальна кількість ОК що монтуються Максимальна кількість ОB що монтуються FOSC-100В/Н Raychem Тупикова 6 48 FOSС-100В2/Н Raychem Те саме 4 48 FOSС-400А4 Raychem 6 32 FOSС-400В2 Raychem 4 96 FOSС-400В4 6 96 R30208 Reichle & De-Massari 3 24 R30209 Reichle & De-Massari Прохідна 4 48 NCD-504 Ericsson Тупикова 4 72 UCSО-4-6 Siemens Прохідна 4 24 залежать від типу муфт. Кожний із вводів розрахований на підімкнення одного кабеля. Місце вводу кабеля в муфту герметизують за допомогою термоусаджувальних трубок. До комплекту муфти входить касета для розміщення волокон. На касеті можна розмістити від 6 до 12 з'єднань. Передбачена можливість розміщення на касеті різних типів з'єднань ОВ: зварних з використанням комплекту деталей для захисту місця зварювання ОВ або виконаних за допомогою механічних з'єднувачів. Максимальна кількість касет у муфтах різних типів може бути від 4 до 16. Муфти фірми «Ericsson» використовуються для монтажу волоконно-оптичних кабелів різних конструкцій і мають овальний та 2 круглих вводи. Одну з таких муфт зображено на рис. 6.7. Кожний з круглих вводів розрахований на підімкнення одного кабеля. Через овальний ввід можна підімкнути 2 кабелі. Корпус муфти виготовлений з високоміцного пластику. Касет у муфті типу NCD-504 може бути до 6. На касеті можна розмістити до 12 з'єднань. 7. ОРГАНІЗАЦІЯ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ВОЛЗ   7.1. Загальні положення   7.1.1. Основою технічної експлуатації ВОЛЗ є технічне обслуговування. Експлуатаційно-технічне обслуговування ВОЛЗ передбачає виконання експлуатаційним персоналом таких основних функцій: охоронна робота технічне обслуговування і профілактика контроль за технічним станом аварійно-відновлювальні роботи реконструкція зміна параметрів захист ОК з металевими покриттями від зовнішніх впливів. 7.1.2. Технічне обслуговування і профілактика ВОЛЗ необхідні для своєчасного визначення та усунення пошкоджень оптичної лінії зв'язку з метою недопущення порушень дії або погіршення якості зв'язку. Причинами пошкодження ОК у процесі експлуатації крім зовнішніх механічних впливів є ще поверхневі та внутрішні мікротріщини у ОВ. Місця цих дефектів можна визначити методом оптичної рефлектометри підвищивши достовірність прогнозування надійної роботи ОК. 7.1.3. Основним завданням технічної експлуатації ВОЛЗ є забезпечення якісної та безперервної роботи. Безперервна робота ВОЛЗ досягається постійним технічним наглядом за їх станом систематичним виконанням профілактичних заходів з попередження пошкоджень і аварій своєчасним усуненням несправностей та виконанням необхідних додаткових робіт. 7.1.4. Технічна експлуатація ВОЛЗ як складова технічної експлуатації кабельно-каналізаційних споруд міської ТМ є комплексом виробничих завдань постійних періодичних надзвичайного характеру виконання яких забезпечує надійне функціонування обслуговуваних волоконно-оптичних ліній з додержанням необхідного рівня якості. 7.1.5. Постійні завдання: - догляд за технічним станом ВОЛЗ та підтримання його на нормативному рівні за рахунок технічного обслуговування виконання поточних ремонтних робіт і профілактики виникнення можливих пошкоджень; - технічний нагляд за роботами сторонніх організацій підприємств у зоні проходження траси ВОЛЗ; - фіксація технічного стану обслуговуваних ВОЛЗ; - поточне та перспективне планування технічного обслуговування ремонтних і відновлювальних робіт а також реконструкція ВОЛЗ. 7.1.6. Періодичні завдання: - нагляд за організаціями підприємствами які виконують на мережі підрядні роботи з будівництва реконструкції та капітального ремонту кабельних ліній або виконання деяких із цих робіт власними силами; - приймання в експлуатацію збудованих реконструйованих або капітально відремонтованих ВОЛЗ. 7.1.7 Завдання надзвичайного характеру: - усунення пошкоджень та аварійних ситуацій на ВОЛЗ; - забезпечення тимчасових обхідних каналів зв'язку в аварійних ситуаціях на мережі. 7.1.8. Залежно від порядку закріплення обладнання ВОЛЗ за експлуатаційним персоналом розрізняють такі методи технічного обслуговування; - відновлювальний який передбачає виконання робіт після виникнення і виявлення пошкодження ВОЛЗ з метою відновлення її працездатності. Цей метод застосовується при поточному та капітальному ремонтах а також при усуненні пошкоджень кабеля; - профілактичний що передбачає проведення систематичних робіт спрямованих на попередження пошкоджень та їх виявлення раніш ніж вони призведуть до погіршення зв'язку або його відказу. Цей метод застосовується при профілактичних оглядах та ремонтах лінійних споруд зв'язку а також при проведенні планових вимірювань і випробувань. Він надто трудомісткий і потребує великих експлуатаційних витрат; - контрольно-коригуючий що передбачає систематичний автоматичний контроль за станом лінійно-кабельного обладнання та проведення відновлювальних робіт на підставі результатів контролю коригуючі роботи . За цим методом роботи виконуються тільки на обладнанні що потребує ремонту. Перевага методу низькі експлуатаційні витрати. 7.1.9. Застосування того чи ншого методу технічного обслуговування визначається специфікою використовуваного обладнання та ступенем автоматизації його експлуатації. 7.1.10. Для забезпечення автоматизованого контролю за станом ВОЛЗ і апаратури у процесі експлуатації в усіх ВОСП передбачається система технічного обслуговування до складу якої входять: - система телемеханіки ТМ що забезпечує телеметричний контроль якості передавання сигналів і технічного стану проміжного обладнання та ОК з кінцевої станції відображення результатів контролю а також дистанційне керування різними пристроями перемикання й комутації; - система службового зв'язку СЗ шо забезпечує ведення службових телефонних переговорів між кінцевими і проміжними пунктами всіх видів у процесі будівництва ремонту та експлуатації ВОЛЗ; - система сигналізації. 7.1.11. Деякі з перелічених робіт що виконуються під час технічної експлуатації ВОЛЗ не відрізняються від робіт на лініях споруджених із застосуванням кабелів з металевими провідниками і регламентуються відповідними діючими нормативно-технічними документами. З огляду на це у пропонованому документі такі роботи чи їх складові не розглядаються. 7.2. Організаційна структура служби експлуатації ВОЛЗ 7.2.1. Технічна експлуатація ВОЛЗ МТМ здійснюється централізовано спеціально організованою групою інженерно-технічних фахівців її кількісний і кваліфікаційний склад залежить від кількості та ємності ОК шо експлуатуються та специфічних особливостей побудови конкретної міської телефонної мережі. 7.2.2. Усі фахівці мають набути спеціальної підготовки з монтажу вимірювань і технічної експлуатації оптичних кабелів зв'язку та отримати відповідне посвідчення. 7.2.3. Група з технічної експлуатації ВОЛЗ входить до складу виробничої лабораторії експлуатаційного підприємства електрозв'язку міської мережі. 7.2.4. Орієнтовний розрахунок кількісного та кваліфікаційного складу групи технічної експлуатації ВОЛЗ міських ТМ наведено в табл. 7.1. Таблиця 7.1 Розрахунок штату групи обслуговування ВОЛЗ Посада Стан мережі ВОЛЗ Lзаг<350 NРД<50 350Р Збільшення загального загасання ділянки   на якій виконуються вимірювання Вимірювання оптичними тестерами Ремонт ОК Збільшення ? окремих будівельних довжин Вимірювання рефлектометром Заміна будівельних довжин з підвищеним ? Збільшення загасання у місцях з'єднання ОВ Те саме Перемонтаж муфт з підвищеним загасанням у з'єднаннях О В Збільшення втрат у ШСЗ Вимірювання рефлектометром Заміна ШСЗ із підвищеним  ? А А-Б>70дБ Б- А Обрив ОВ Вимірювання оптичними тестерами Ремонт ОК Обрив ОВ у муфті Вимірювання рефлектометром Перемонтаж муфти Обрив ОВ в ОК Те саме Монтаж вставки ОК А А-Б>>А Б-А     Б-А А-Б Пошкоджений роз'єм ШСЗ на станції А Б Вимірювання оптичними тестерами візуальний огляд роз'єму Заміна ШСЗ на станції А Б Примітка: А А-Б загальне загасання ОВ у напрямі А?Б дБ; А Б-А загальне загасання ОВ у напрямі Б?А дБ; Р енергетичний потенціал системи дБ. 9.2. Вимірювання при прийманні до експлуатації  збудованих реконструйованих ВОЛЗ 9.2.1. Загасання кожного ОВ під час приймання до експлуатації збудованих реконструйованих ВОЛЗ вимірюють в обох напрямах оптичними тестерами або комплектами пристроїв джерело випромінювання та вимірювач оптичної потужності які вчасно пройшли метрологічну перевірку. Загасання ОВ вимірюють методом втрат що вносяться оскільки він найбільше задовольняє потреби практики для ОВ армованих роз'ємами. 9.2.2. Максимально допустиме загасання збудованої реконструйованої ділянки ВОЛЗ визначається так дБ: Аmax = ?L + nАзв + 2Ар          9.3 де ? кілометричне затухання ОК дБ/км;  L довжина лінії за даними рефлектометри км;  n кількість зварних з'єднань ОВ; Азв втрати на зварному з'єднанні дБ; Ар втрати па рознімному з'єднанні дБ. 9.2.3. Нормовані значення втрат на з'єднаннях та кілометичного загасання ОК наведено в табл. 9.2. Таблиця 9.2 Дані для розрахунку максимально допустимого загасання дБ  регенераційної дільниці ВОЛЗ Тип ОВ ? дБ/км Азв А р         max БС 5 0 5 0 8 БГ 5: 3; 1 5; 1 0; 0 7 0 5 0 8 ОС 1 0; 0 7; 0 5; 0 4 од 0 4 Примітка: На ВОЛЗ міських телефонних мереж завдовжки до 20 км значення Азв допускається до 0 2 дБ. 9.3. Вимірювання при вхідному контролі 9.3.1 Контрольні вимірювання оптичних параметрів ОВ кабеля при вхідному контролі виконуються рефлектометром зворотного розсіювання. За відсутності таких приладів вітчизняного виробництва рекомендується використовувати рефлектометри зарубіжних фірм які пройшли сертифікацію в Україні. 9.3.2. Оптичні параметри будівельних довжин кабеля вимірюються на кабельному майданчику перед початком будівельно-монтажних робіт при температурі повітря зовнішнього середовища від +10 до +35 °С. 9.3.3. Оптичні волокна підмикаються до рефлектометра за допомогою адаптора або юстируванням на юстирувальному столику волокна кабеля з оптичним шпуром типу «роз'єм мишачий хвіст» підімкненого роз'ємом безпосередньо до приладу із застосуванням компенсатора мертвої зони рефлектометра   Юстирувальний пристрій можна замінити механічними з'єднувачами для ОВ багаторазового використання   Торці волокон що підмикаються мають бути чистими рівними і перпендикулярними до осі волокна 9.3.4 За здобутою рефлектограмою ОВ перевіряється на наявність неоднорідностеи мікротріщин. Вимірюються кілометричне загасання й довжина волокна та порівнюються з паспортними даними У разі потреби для підвищення якості результатів а також для того щоб крутизну характеристики здобутої рефлектограми звільнити від впливу наявних неоднорідностеи в ОВ можна виконувати двосторонні вимірювання ОК 9 3 5 У разі обриву ОВ або завищення його кілометричного загасання більш ніж на 0 05 дБ/км для одномодових і 0 2 дБ/км для багатомодових ОВ порівняно зі значенням наведеним у паспорті складається акт за участю представника замовника і приймається рішення шодо можливості подальшого використання цієї будівельної довжини або повернення й заводу виробнику 9.3.6 Хроматична дисперсія одномодових ОВ не вимірюється при вхідному контролі але за паспортними даними на кабель й значення має задовольняти такі вимоги - на довжині хвилі 1310 нм -максимальний коефіцієнт хроматичної дисперсії 6 пс/ нм • км - на довжині хвилі 1550 нм-максимальний коефіцієнт хроматичної дисперсії 20 пс/ нм • км Згідно з рекомендаціями ІТUІ-Т G 652 одномодове волокно характеристики якого оптимізовані для використання на довжині хвилі 1310 нм може бути придатним на довжині хвилі 1550 нм довжина хвилі для якої характеристики волокна не оптимізовані 9.3.7 Під час проведення вхідного контролю ширина смуги пропускання багатомодових ОВ не вимірюється але за паспортними даними має задовольняти ТУ на даний ОК Згідно з рекомендаціями IТU Т G 651 багатомодове волокно з коефіцієнтом загасання до 2 дБ/км яке використовується на довжині хвилі 1300 нм придатне й на довжині хвилі 850 нм якщо має на ти коефіцієнт загасання до 4 дБ/км 9.3.8 Результати вимірювань заносять до протоколу вхідного контролю 9.4. Комплекс вимірювань при ремонті ВОЛЗ міських телефонних мереж 9. 4. 1 Параметри ОК які підлягають вимірюванню в процесі ремонту ВОЛЗ наведено в табл 9 .З 9.4.2 Під час підготовчих вимірювань для визначення загасання ОВ усіх будівельних довжин допускається проведення рефлектометри як з кінцевих пунктів так і безпосередньо зі з'єднувальних муфт 9.4.3 Параметри ОК перевіряються перед початком монтажних робіт на всіх будівельних довжинах які прокладені на дільниці що ремонтується Якщо кілометричне загасання оптичного волокна на прокладеній будівельній довжині більше ніж на 0 05 дБ/км для одномодових ОВ і на 0 5 дБ/км для багатомодових ОВ перевищує виміряне значення при вхідному контролі на кабельному майданчику або в разі виникнення різного роду Таблиця 9.3 Комплекс вимірювань у процесі ремонту ВОЛЗ міских телефонних мереж Етапи робіт Параметри які вимірюються Вимірювальні прилади Підготовчі вимірювання Загасання всіх ОВ регенераційної ділянки у двох напрямах Вимірювання коефіцієнта загасання ОВ окремих будівельних довжин Оптичні тестери Рефлектометр Вхідний контроль Коефіцієнт загасання ОВ Довжина ОВ Те саме Вимірювання після прокладання Коефіцієнт загасання ОВ Довжина ОВ Вимірювання під час монтажу ОВ Втрати умісці з'єднань ОВ Відстань між з'єднувальними муфтами Приймально-здавальні вимірювання Загальне загасання ОВ на регенераційній ділянці в обох напрямах Оптичні тестери неоднорідностей у волокні за відсутності фактів порушення технології прокладання кабеля замовник разом з підрядчиком і представником заводу-виробника приймає рішення щодо подальшого використання цієї будівельної довжини 9.4.4 Якщо сталися механічні пошкодження оптичного волокна в кабелі на прокладеній будівельній довжині через що з'явилася мікротріщина або виник обрив волокна за узгодженням із замовником робиться вставка 9.4.5 Вимірювання на трасі виконуються в монтажно-вимірювальній машині. Контрольні вимірювання оптичних втрат у міст з'єднання оптичних волокон під час монтажу муфт на ОК виконуються рефлектометром з двох боків і справжнє значення загасання в місці з'єднання ОВ визначається як середньоарифметичне значення вимірювань з двох боків. Це пояснюється тим що іноді на рефлектограмі можливі плюсові «стрибки» в місці з'єднання оптичних волокон з неоднаковими оптичними та геометричними параметрами Вимірювання провадяться з кінцевого пункту та з іншої монтажно-вимірювальної машини На кінцевому пункті виконується монтаж кінцевих пристроїв до ОВ лінійного ОК приварюються станційні оптичні шнури з роз'ємами якими ОВ при вимірюваннях пшмикаються безпосередньо до рефлектометра У монтажно-вимірювальній машині оптичні волокна будівельної довжини ОК шо монтується підмикаються до рефлектометра за допомогою юстирування або адаптера який дає змогу підмикати неар-моване ОВ безпосередньо до рефлектометра. Пропонується й такий варіант з'єднати роз'єми станційних оптичних шнурів оптичними з'єднувачами розетками а вимірювання провадити з іншої монтажно-вимірювальної машини розміщеної на другому кінці будівельної довжини що зрощується 9.4.6 Втрати в місці з'єднання оптичних волокон мають відповідати допустимим нормам обумовленим у проекті. Для місцевих телефонних мереж і одномодових ОВ ці норми такі - 0 1 дБ номінально; - 0 15 дБ максимально на ВОЛЗ міських ТМ завдовжки до 20 км допускається до 0 2 дБ . У разі завищення встановленої норми затухання в місці з'єднання оптичних волокон після третьої спроби до протоколу заноситься справжнє значення загасання про що інформується замовник для прийняття відповідного рішення 9.4.7. Для багатомодових ОВ загасання в місці зварювання волокна має становити не більш ніж 0 5 дБ. Допускається максимальне загасання в місці зварювання ОВ 0 8 дБ за умови компенсації на інших зварних з'єднаннях нього ОВ Якшо загасання в місці зварювання перевищує 0 8 дБ до паспорта заноситься справжнє значення та надається відповідна інформація замовникові для прийняття належного рішення 9.4.8. Виміряні значення втрат в місці з'єднання коефіцієнт загасання ОВ будівельнних довжин відстань між точками монтажу заносяться до паспорта відремонтованої дільниці. Паспорт на змонтовану муфту заповнюється за встановленою формою див. дод. Ж і вкладається в муфту. 9.4.9 Після закінчення ремонту відремонтовані дільниці ВОЛЗ приймаються в експлуатацію згідно з підрозд. 7.5 цього Тимчасового керівництва. 9 4.10 Приклади рефлектограм наведено на рис 9.2 Рис. 9.2. Приклади рефлектограм: А-Б С-Д загасання в ОВ відповідно на першій і другій будівельній довжині; Б-С оптичні втрати в місці з'єднання ОВ а ; А фактичне загасання в місці з 'єднання ОВ А = а/ 2 +a2 де а1 а2 а3 а/1 а/2 а3 - загасання в місці з'єднання ОВ досліджувальної ділянки ВОЛЗ при вимірюваннях відповідно з одного та з іншого боку цієї ділянки б . 10. ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ 10.1. Під час виконання робіт з будівництва та експлуатації ВОЛЗ міських ТМ необхідно керуватися такими документами: - Державним нормативним актом про охорону праці «Правила безпеки при роботах на кабельних лініях зв'язку і проводового мовлення» який затверджено наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 12.06.96 за № 80 ДНАОП 5.2.30-1.07- 96. Розробник УНДІЗ; - «Правилами пожежної безпеки на об'єктах зв'язку України» затверджені Мінзв'язку України 18.03.92 ; - «Санитарными нормами и правилами устройства иэксплуатации лазеров» М.: Минздрав СССР 1982 . 10.2. Відходи ОВ що виникають при підготовці до монтажу відколюванні слід збирати в окремий ящик а після закінчення монтажу звільнити ящик в окремо відведеному місці або закопати відходи у грунт. 10.3. Потрібно уникати попадання залишків оптичного волокна на одяг. Роботу з ОВ належить проводити у цератовому фартусі. 10.4. Монтажний стіл та підлогу в монтажно-вимірювальному автомобілі після роботи слід прибирати пилососом і потім протирати мокрою ганчіркою. Віддавлювати ганчірку необхідно у щільних гумових рукавицях. 10.5. Усі електроприлади мають бути заземлені. Під час роботи з джерелами оптичного випромінювання не допускається попадання випромінювання на сітківку ока 10.6. До роботи з оптичними приладами та електроустановками допускаються особи які пройшли ввідний інструктаж інструктаж з техніки безпеки на робочому місці з подальшою перевіркою знань і які мають групу з електробезпеки не нижчу за третю. 10.7. Забороняється візуально спостерігати випромінювання що генерується. ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 1. Волоконно-оптические системы передачи и кабели: Справоч-ник/И. И. Гроднев А. Г Мурадян Р. М. Шарафутдинов и др. М.: Радио и связь 1993. 2. Каток В. Б. Волоконно-оптичні системи зв'язку: Навчальний посібник для вузів. ПВКП «Укртиппроект» 1996. 3. Каток В. Б.. Руденко И. 3. Тарасенко А. П. Волоконно-оптические линии связи: Учеб. пособие. ООО «Интеллектуальные программные системы» 1995. 4. Каток В. Б. Виноградний О. М. Кабиш С. В. Тимчасове керівництво з прокладання монтажу вимірювання і здачі в експлуатацію оптичних кабелів з одномодовим волокном. ПВКП «Укртиппроект» 1996 5. Звіт про науково-дослідницьку роботу «Розробка пакета керівних документів з використання методики організації двостороннього зв'язку по одному волоконному світловоду в оптичних системах передачі і проведення дослідного впровадження на мережах зв'язку України». НІЦ ЛКС Мінзв'язку України 1995. Додаток А Характеристики волоконно-оптичних систем передавання міських телефонних мереж 1. Волоконно-оптична система передавання система передавання інформації яка працює в оптичному діапазоні використовуючи як фізичне середовище передавання інформації волоконний світловод. Компоненти волоконно-оптичної системи передавання наведено на рис. Д.А.1. Рис. Д.А.1. Компоненти ВОСП 2. На міській телефонній мережі застосовуються здебільшого такі волоконно-оптичні системи передавання: «Соната-2» 2-й рівень ієрархії ІКМ-120-4/5 2-й рівень ієрархії та ІКМ-480-5 3-й рівень ієрархії . Міжнародні рівні ієрархії плезіо- і синхронних цифрових систем зв'язку унаочнюють табл. Д.А.1 і Д.А.2. Таблиця Д.А.1 Міжнародні рівні ієрархії плезіосинхроних цифрових систем зв'язку  з часовим поділом каналів Рівень ієрархії Швидкість передавання даних за країнами Мбіт/с за країнами Кількість телефонних каналів європейські США Японія 1-й 2 048 30 1 554 1 554 24 2-й 8 488 120 6 312 6 312  96 3-й 34 368 32 064 480 44 736 672 4-й 139 264 97 728 1920 274 176 4032 5-й 564 992 397 200 7680 Таблиця Д.А.2 Міжнародні рівні ієрархії синхронних цифрових систем зв'язку Рівень ієрархії Швидкість передавання даних Мбіт/с 1-й 155 52 8ТМ-1 2-й 622 08 8ТМ-4 Проміжний 1244 16 5ТМ-8 Те саме 1866 24 5ТМ-12 3-й 2488 32 5ТМ- 16 4-й 9953 28 5ТМ-64 3. ВОСП «Соната-2» являє собою комплект обладнання кінцевих та проміжних станцій призначених для роботи на міських телефонних мережах по ОК з багатомодовим ОВ. 4. ВОСП ІКМ-120-4/5 являє собою комплекс кінцевих та проміжних станцій які призначені для роботи на міських телефонних мережах по ОК з багато- та одномодовим ОВ. 5. ВОСП ІКМ-480-5 являє собою комплекс кінцевих і проміжних станцій для організації багатоканальних з'єднувальних ліній міських ТМ по ОК. 6. Подаємо основні технічні характеристики ВОСП «Соната-2» ІКМ-120-4/5 та ІКМ-480-5. ВОСП «Соната-2»    Кількість каналів ТЧ що організовуються по одній парі  оптичних волокон...............................................................................................120 Довжина хвилі оптичної несучої........................................................................0 85 мкм Максимальне число проміжних регенераційних пунктів................................9 Швидкість передавання на стику з обладнанням СВЧГ..................................8 448 Мбіт/с Стиковий код з обладнанням СВЧГ..................................................................КВП-3 Лінійний код........................................................................................................СМІ Середня потужність оптичного сигналу яка вводиться до ОВ.....................10-3 Вт                                                                                                                  0 дБм Середня потужність оптичного сигналу на вході ПРОМ.......................Від 10-5 до 10-8 Вт                                                                                                                       Від -20 до -50 дБм      Енергетичний    потенціал не менше...............................................................50 дБ  Експлуатаційний запас не менше.....................................................................6 дБ  Рівень  регулювання АРР..................................................................................30дБ Коефіцієнт помилок па один регенератор не більше.....................................10-9 Напруга електроживлення від джерела постійного струму............................-60±6 В ВОСП ІКМ-120-4/5 КЛТ-24 -25 -26 -27 Кількість каналів ТЧ які організуються по одній парі ОВ..................120 Швидкість передавання...........................................................................8 448 Мбіт/с Стиковий код з обладнанням ВЧГ..........................................................КВП-3 Лінійний код ........................................................................... ................СМІ Максимальний коефіцієнт помилок....................... ...............................10-9 Тип джерела випромінювання: КЛТ-24. -25................................................................................................ЛД КЛТ-26 -27...............................................................................................СІД Довжина хвилі джерела випромінювання: КЛТ-24 -26................................................................................................1 3 мкм КЛТ-25 -27...............................................................................................0 85 мкм Потужність оптичного випромінювання на виході джерела: КЛТ-24......................................................................................................-3 дБм КЛТ-25.......................................................................................................0 дБм КЛТ-26 -27..............................................................................................-16 дБм Потужність оптичного сигналу на вході фотоприймача: КЛТ-24 -26..............................................................................................-40...-10 дБм КЛТ-25 -27..............................................................................................-50...-20 дБм Рівень регулювання АРР..........................................................................30 дБ Енергетичний потенціал системи: КЛТ-24......................................................................................................37 дБ КЛТ-25......................................................................................................50 дБ КЛТ-26. ......... ..........................................................................................24 дБ КЛТ-27.......................... ...........................................................................34 дБ Експлуатаційний запас............................................................................6 дБ ВОСП ІКМ-480-5 Кількість каналів ТЧ які організуються по двох ОВ............................480 Довжина хвилі оптичної несучої.............................................................1 3 мкм Число регенераційних ділянок не більше................................................9 Коефіцієнт помилок у лінійному тракті максимальної  довжини не більше........................................................................................................10-9 Швидкість  передачі.................................................................................34 368 Мбіт/с Лінійний код............ ............................................................................ ....1В2В Лінійна швидкість....................................................................................68 736 Мбіт/с  Енергетичний потенціал.........................................................................38 дБ Рівень регулювання АРР не менше........................................................30 дБ 7. Структурні схеми ВОСП наведено на рис. Д.А.2 Д.А.4.  Функціональні блоки зображені на рис. Д.А.2 мають таке призначення: САЦО перетворення в кожному з чотирьох АЦО ЗО каналів ТЧ на цифровий потік зі швидкістю 2 048 Мбіт/с; СВЧГ об'єднання чотирьох цифрових потоків 2 048 Мбіт/с в один зі швидкістю 8 448 Мбіт/с; Рис. Д.А.2. Структурна схема ВОСП «Соната-2» при організації 120 каналів ТЧ СОЛСТ-0-2 перетворення сигналів на стику між апаратурою ВЧГ і лінійним світловодним трактом а також контроль обладнання стояка та службового зв'язку; ПЗСЛК з'єднання восьми станційних ОК з лінійним ОК; СОЛСТ-П-2 ретрансляція оптичного сигналу контроль обладнання стояка та службовий зв'язок. 8. Інформація про стан обладнання кожної станції і лінійного тракту в цілому передається по робочій парі ОВ з перервою зв'язку таким чином: - автоматично при аварійній ситуації; - вручну оператором при настроювальних роботах з будь-якою з кінцевих станцій. Загальна кількість контрольованих станцій у кожному лінійному тракті 11 9 проміжних та 2 кінцевих . Загальна кількість трактів контрольованих однією касетою обслуговування обладнання стояка КООС 4. Комплект забезпечує організацію трьох каналів службового зв'язку: 1 між кінцевими станціями у вторинному цифровому потоці 8 448 Мбіт/с між стояками ВЧГ ; 2 по двопровідній фізичній лінії; 3 по парі ОВ у режимі телеконтролю. Два останні канали службового зв'язку організовуються з блока СЗ. 9. Функціональні блоки зображені на рис. Д.А.З мають таке призначення: СКУ - розміщення 11 СКУ-01 або 9 СКУ-03 блоків; ОСП-22 забезпечення стику лінійних ОК та ШСЗ; ОЛТ-24 установлення двох комплектів КЛТ-2С для організації двох трактів на кінцевих станціях або ретрансляції одного тракту на проміжній станції; КЛТ перетворення електричного сигналу в оптичний при передаванні та обернене перетворення при прийманні; Рис.Д.А.З Структурна схема ВОСП ІКМ-120-4/5 при організації 120 каналів ТЧ ОВГ-21 обладнання вторинного групоутворення об'єднання чотирьох цифрових потоків 2 048 Мбіт/с при передаванні та обернене перетворення при прийманні; АЦО-11 аналого-цифрове обладнання перетворення каналів ТЧ на цифровий потік при передаванні та обернене перетворення при прийманні; ОСА-13 узгодження обладнання апаратури ІКМ з обладнанням АТС різноманітного типу; ПСО-01 сервісне обслуговування телеконтроль та службовий зв'язок. 10. Функціональні можливості блока ПСО наведено далі. Блоки ПСО-01 призначені для організації сервісного обслуговування телеконтролю та службового зв'язку ВОСП-ІКМ-120-4/5. ПСО забезпечує: - сервісне обслуговування до 100 блоків апаратури; - індикацію аварії резервного ПСО; - підімкнення до резервованої по сигналізації групи блоків апаратури в разі аварії резервного ПСО; - цифрову індикацію сигнальної інформації; - управління сигнальними лампами ввімкнення або вимкнення дзвінка; - уведення управляючих команд із вбудованої тастатури або із ЦТО та їх індикацію; - індикацію про ввімкнення до апаратури реле; - організацію СЗ трьох типів: по внутрішньостанційній магістралі; по лінійному тракту; по цифровому потоку з використанням дельта-модуляції на швидкості 32 кбіт/с; - організацію телеконтролю і низькочастотного СЗ по двох напрямах. Система індикації  та  сигналізації відображає таку інформацію про аварійні та сервісні ситуації: а адреса блока номер плати код несправності; б адреса блока номер плати код команди;    в адреса блока номер плати код стану; г увімкнення реле в будь-якому місці апаратури; д аварія резервного ПСО. ПСО контролює значення Кпом у сигналі на виході РС регенератор станційний та відображає його за такими градаціями: 10-5; 10-6; 10-7; 10-8; збій; відсутність сигналу а також вимірює число помилок за довільний проміжок часу. Індикація несправностей на ПСО виконується для даної адреси протягом 2 с або за відповідною командою постійно. На загальностоякових пристроях у період коли є несправності індикація постійна. Передбачається відімкнення дзвінка. 11. Функціональні блоки зображені на рис. Д.А.4. мають таке призначення: Рис. Д.А.4. Структурна схема ВОСП ІКМ-480-5   ОСП-02 забезпечення стику станційних ОК та до 16 ШСЗ розроблено модифікації блока ОСП-02 для зварних та для рознімних з'єднань ; ОЛТ установлення одного або двох КЛТ на проміжних станціях два КЛТ забезпечують підімкнення одного ЛСТ ; КЛТ-31 КЛТ-32 комплект лінійного тракту третинних ЦСП перетворення цифрового сигналу із коду НDВ-3 в лінійний код 1В2В МСМІ з подальшим перетворенням на оптичний сигнал та передавання по багато- КЛТ-31 або одномодовому КЛТ-32 ОВ а також обернене перетворення оптичного сигналу на електричний; ОТГ-31 обладнання третинного групоутворення об'єднання чотирьох вторинних цифрових потоків у третинний зі швидкістю 34 368 Мбіт/с при передаванні та обернений розподіл при прийманні; ОВГ-21 обладнання вторинного групоутворення об'єднання чотирьох первинних цифрових потоків у вторинний зі швидкістю 8 448 Мбіт/с при передаванні та обернений розподіл при прийманні якщо до системи підмикається електронна АТС на неї подається первинний цифровий потік 2 048 Мбіт/с безпосередньо з блоків ОВГ-21 ; ПСО-01 пристрій сервісного обладнання контроль за станом 99 блоків із локалізацією місця несправності з точністю до плати; ТСО-01 02 обладнання телеконтролю та службового зв'язку забезпечення п'яти напрямів телеконтролю з головної станції ТСО-01 та запит блоків збір аварійної інформації з передаванням по каналу телеконтролю разом з інформаційним сигналом на контрольованій станції ТСО-02 ; АЦО-11 аналого-цифрове обладнання формування первинного цифрового 30-канального потоку зі швидкістю 2 048 Мбіт/с при передаванні та обернене перетворення при прийманні; ОСА-13 узгодження обладнання ІКМ із обладнанням АТС різноманітного типу. 12 Перелік аварійних сигналів використовуваних під час експлуатації ВОСП «Соната-2» наведено в табл. Д.А.З.   Таблиця Д.А.З Аварійні сигнали ВОСП "Соната-2" Пріоритет Вид аварії Позначення світловодів Блок Відсутність напруга первинного джерела живлення 60 В 60 В ОС 1 Несправність правого блока СН-1 5 В КС КТЗ ВП 2 Несправність лівого блока СН-1 12 В КС КТЗ ВП 3 Відсутність сигналу МЧПІ на вході блока ПК і струм накачування лазера блока РЛ перевищує допустимий ПК Прм Прд КС КТЗ 4 Відсутність сигналу СМІ на виході блока ПК МЧПІ КС КТЗ 5 Відсутність сигналу СМІ на виході блока ПК і струм накачування лазера блока РЛ перевищує допустимий ПК Прд Прд КС КТЗ 6 Відсутність сигналу СМІ на виході блока ПК ПК Прд КС КТЗ 7 Відсутність сигналу на оптичному вході блока РЛ ФД КС КТЗ 8 Відсутність сигналу СМІ на виході блока РЛ РГ КС КТЗ 9 Коефіцієнт помилок більший за Ю~! ОШ КС КТЗ 10 Відсутність сигналу МЧПІ на виході блока ПК ПК Прм КС КТЗ Передаварії 11 Коефіцієнт помилок більший за 10~6 ОШ КС КТЗ 12 Струм накачування лазера блока РЛ більший від допустимого Прд КС КТЗ   13. Наведемо коди команд та відповідей блока ПСО ВОСП ІКМ-120-4/5. Коди команд блока ПСО ВОСП ІКМ-120-5 Відімкнення дзвінка.................................................................................00 Запит про аварію блока.............................................................................01 Запит про стан каналів.............................................................................02 Блокування/розблокування каналів.........................................................03 Надсилання тонального виклику по СЗ...................................................04 Підімкнення до станційної С3...................................................................05 Підімкнення низькочастотної С3.............................................................06 Підімкнення цифрової СЗ.........................................................................07 Передача цифрової інформації................................................................08 Підімкнення вимірювача Кпом.................................................................09 Підімкнення системи ТК..........................................................................10 Початкове встановлення системи ТК.......................................................11 Покроковий зсув системи ТК...................................................................12 Резервна команда...................................................................................... 13 Підімкнення на ряд що резервується......................................................14 Загальне скидання всіх команд................................................................15   Коди відповідей блока ПСО ВОСП ІКМ-120-4/5   1. Стан каналів ВихК вихідний комплект вільний.............................01 ВихК зайнятий........................................................................ .................02 Немає вихідного........................................................................................03 ВихК заблокований....................................................................................04 ВихК зайнятий з наступним блокуванням..............................................05 ВихК заблокований з двох боків.........................................................06; 07 Установлено плату СК сигнальних каналів ... ......................................08 Немає плат ВихК/ВхК вхідний комплект .......................................09; 10 ВхК вільний............................................................................................... 11 ВхК зайнятий...................................................................................... 12; 13 Місцеве блокування ВхК............................................................................ 14 ВхК зайнятий з подальшим блокуванням...............................................15   2. Порушення   Виклик за низькочастотною СЗ..............................................................21 Виклик за цифровою СЗ..........................................................................22 Підвищений Кпом:.....................................................................................23 Обрив ДЖ дистанційне живлення ........................................................24 Земля на проводі ДЖ................................................................................25 Помилки на передавальному боці........................................................26; 27 Відкриття НРП.....................................................................................28-30 Пропадання вхідного сигналу...................................................................31 Рівень КЧ не відповідає нормі.................................................................32 Втрата синхронізації.................................................................................33 Завищення порогу блокування.................................................................34 Приймання СІАС сигнал індикації аварійного стану ..........................35 Пошкоджено первинне джерело живлення.............................................36 Пошкоджено вторинне джерело живлення..............................................37 Перегоряння запобіжника........................................................................38 Пропадання вихідного сигналу................................................................39 Блокування живлення..............................................................................40 Приймання сигналу"повідомлення"........................................................41 Втрата зовнішньої синхронізадії...............................................................42 Приймання службового сигналу «згори».................................................43 Приймання службового сигналу «знизу»...........................................44; 45   3. Несправності   Зовнішній стик із трактом передавальний..............................................61 Зовнішній стик із трактом приймальний...............................................62 ДЖ..............................................................................................................63-66 ДВЕ джерело вторинного електроживлення ..........................................67 ГЗ генератор задавальний ........................................................................68 ЦО цифрове обладнання ..........................................................................69 ЕП еластична пам'ять ...............................................................................70 Аналого-цифровий перетворювач.............................................................71 Цифроаналоговий перетворювач..............................................................72 Мультиплексор............................................................................................73 Демультиплексор........................................................................................74 Індивідуальний перетворювач передавальний.......................................75 Індивідуальний перетворювач приймальний..........................................76 Зовнішній стик «вгору» за ієрархією передавальний.............................77 Зовнішній стик «вгору» за ієрархією приймальний...............................78 Зовнішній стик «вниз» за ієрархією передавальний..............................79 Зовнішній стик «вниз» за ієрархією приймальний..............................80; 83-98 Плата відсутня...........................................................................................99  Додаток Б  Характеристики ОК міських телефонних мереж                                                  Оптичні характеристики ОК                       Таблиця Д.Б.1  Марка кабеля Тип ОВ Число ОВ Оптичні характеристики Смуга пропускання МГц . км не менше Дисперсія пс/ нм • км не більше Коефіцієнт загасання дБ/км не більше Числова апертура Довжина хвилі відсічки мкм 1 2 3 4 5 6 7 8 Лінійні кабелі ОК-50-2 ГВ 4; 8 250; 500 - 3; 5 на ?=0 85 мкм 0 2±0 02 - ОК-50-3 ГВ 4; 8 250; 500 - 3; 5 на ? =0 85 мкм 0 2±0 02 - ОКК.-50-01 ГВ 4; 8; 16  800 - 0 7; 1 0 на ? = 1 3 мкм 0 2+0 02 - ОКК-50-02 ГВ 4; 8; 16 800 - 0 7; 1 0 на ? =1 3 мкм 0 2±0 02 - ОККО-50-01 ГВ 4; 8; 16 800 - 0 7; 1 0 на ? =І 3 мкм 0 2±0 02 - ОККО-50-02 ГВ 4 8; 16 800 - 0 7; 1 0 на ? =1 3 мкм 0 2±0 02 - ОК.КС-50-01 ГВ 4; 8; 16 800 - 0 7; 1 0 на ? =1 3 мкм 0 2±0 02 - ОККАК-50-01 ГВ 4; 8; 16 800 - 0 7; 1 0 на ? -1 3 мкм 0 2±0 02 - ОКК- 10-01 ОМ 4 8; 16 - 6 0 7 на ? =1 31 мкм 0 1 ±0 02 Від 1 1 до 1 28 ОКК- 10-02 ОМ 4; 8; 16 - 6 0 7   на ? =І ЗІ мкм 0 1 ±0 02 Від 1 1 до 1 28 ОККО-10-01 ОМ 4 8; 16 6 0 7 на ?=1 31 мкм 0 1+0 02 Від 1 1 до 1 28 ОККО- 10-02 ОМ 4 8; 16 6 0 7 на ? =І 31 мкм 0 1 ±0 02 Від 1 1 до 1 28 ОККС-10-01 ОМ 4 8; 16 6 0 7 на ?=1 31 мкм 0 1 ±0 02 Від 1 1 до 1 28 ОККАК-10-01 ОМ 4 8; 16 6 0 7 на ? =1 31 мкм 0 1 ±0 02 Від 1 1 до 1 28 Станційні кабелі ОН-50-1 ГВ 1; 2 250; 500 3; 5 на ? =0 85 мкм 0 2±0 02 ОКС-50-01 ГВ 4 6 800 1 0   на ? = 1 3 мкм 0 2+0 02 ОКС-50-02 ГВ 1 800 1 0  на ? =1 3 мкм 0 2±0 02 ОКС-50-03 ГВ І 800 1 0    на ? = 1 3 мкм 0 2+0 02 ОКС-50-04 ГВ 1 4; 6 800 1 0  на ? =1 3 мкм 0 2+0 02 - ОКС-10-01 ОМ 4;6 - 3 5 1 0  на ? = 31 мкм 0 1+0 02 ОКС- 10-02 ОМ 1 3 5 1 0  на ? = 31 мкм 0 1+0 02 ОКС- 10-03 ОМ 4; 6 3 5 1 0  на ? = 31 мкм 0 1 ±0 02 - ОКС- 10-04 ОМ 1 3 5 1 0 на ? = 31 мкм 0 1+0 02 ОКСЛ-01 ГВ 1 2 250; 500; 800 - 3; 5 на ? =0 85 мкм 0 7; 1 0 1 5 на ? -1 3 мкм 0 2±0 02 - ОКСУ-02 ГВ І; 2 250; 500; 800 - 3; 5    на ? =0 85 мкм 0 7; 1 0; 1 5   на ? =1 3 мкм 0 2+0 02 - Кабелі зарубіжних фірм які сертифіковані в Україні Фірма LG CABLE & MACHINERY Ltd Південна Корея : OJFPJFESP-LT ОМ 1-6 - 3 2 0 38 на ? =І 31 мкм - - OJFPJFHFOSHFO-LT ОМ 1-6 - 3 2 0 38 на ? =1 31 мкм - - Фірма ЕRICSSON CABLES AB      Швеція : GNHLDV ОМ 4; 6 8 - 3 5 0 4 на ? =1 31 мкм - - GNLWLV ОМ 4; 6; 8 - 3 5 0 4 на ? =1 31 мкм - - GNSLDV ОМ 4; 6 8 - 3 5 0 4 на ? -1 31 мкм - - GNSLBDV ОМ 4; 6; 8 - 3 5 0 4 на ?.= І 31 мкм - - Фірма SІЕМЕNS Німеччина : А-DSF2Y ОМ 2-96 - 3 5 Від 0 36 до 0 5 на ? =1 31 мкм - - А-DSF2Y SR 2Y ОМ 2-96 - 3 5 Від 0 36 до 0 5 на ? =І 31 мкм - - Фірма LUCENT TECHNOLOGIES INC. США :DNX ОМ 26-96 - 3 5 0 49 на ? 1 31 мкм - - DSХ ОМ 2-96 - 3 5 0 49 на ? =1 31 мкм - - Таблиця Д.Б.2 Механічні характеристики ОК  Марка кабеля Зовнішній діаметр оболонки мм Будівельна довжина м не менше Механічні характеристики Маса 1 км ОК кг Діапазон робочих температур °С Допустиме розтягуюче зусилля Н до Допустиме роздавлююче зусилля на довжині 100 мм Н до Мінімальний радіус вигину мм 1 2 3 4 5 6 7 8 Лінійні кабелі ОК-50-2 13 0+1 0 2000 1200 1000 260 155 0 Від -40 до +50 ОК-50-3 11 0±1 0 2000 1200 1000 220 155 0 Від -40 до +50 ОКК-50-01 10 8+1 0 2000 2500 1000 216 87 3 Від -40 до +50 ОКК-50-02 12 1±1 0 2000 3000 1000 242 109 3 Від -40 до +50 ОККО-50-01 15 3±1 0 2000 1000 2500 306 233 0 Від -40 до +50 ОККО-50-02 15 3+1 0 2000 1000 3000 306 246 0 Від -40 до +50 ОККС-50-01 І8 2±2 0 2000 1000 3500 364 320 7 Від -40 до +50 ОККАК-50-01 15 3±2 0 2000 1000 25000 306 1190 0 Від -40 до +50 ОКК-10-01 10 8+1 0 2000 2500 1000 216 87 3 Від -40 до +50 О КК- 10-02 12 1±1 0 2000 3000 1000 242 109 3 Від -40 до +50 ОККО-10-01 І5 3±1 0 2000 1000 2500 306 233 0 Від -40 до +50 ОККО-10-02 І5 3±1 0 2000 1000 3000 306 246 0 Від -40 до +50 ОККАК- 10-01 15 3±2 0 2000 1000 25000 306 1190 0 Від -40 до +50 ОН -50- 1 4 5 +.0.2 50 50 90 23 Від -40 ™ +50 ОКС-50-01 9 8±0 8 50 300 196 92 6 Від -10 до +50 ОКС-50-02 5 0+0 8 50 300 100 28 0 ВІД -10 до +50 ОКС-50-03 5 0+0 8 300 50 300 100 30 0 Від -10 до +50 ОКС-50-04 3 5±0 8 300 50 50 70 7 6 Від -10 до +50 ОКС- 10-01 9 8+0 8 50  300 100 92 6 Від -10 до +50 ОКС- 10-02 5 0±0 8 50 300 100 28 0 Від -10 до +50 ОКС- 10-03 5 0+0 8 50 300 100 30 0 Від -10 до +50 ОКС- 10-04 3 5±0 8 - 50 50 70 7 6 Від -10 до +50 ОКСЛ-01 4 6+0 2 50 50 90 25 0 Від -40 до +50 ОКСУ-02 4 6±0 2 50 50 90 25 0 Від -40 до +50 Кабелі зарубіжних фірм які сертифіковані в Укоаїні Фірма 16 5 1500 3000 330 255 0 Від -40 до +50 LG САВLЕ&             Від -40 до +50 МАСНINЕRУ             Від -40 до +50 ltd Південна             Від -40 до +50 Корея :             Від -30 до +40 ОJFPJFESP-LT             Від -30 до +40 OJFPJFHFOSHFO-LT 16 5 1500 3000 330 300 0   Фірма ЕRICSSONСАВLES АВ Швеція :                             GNHLDV 11 0 1000 700 180 100 0 Від -30 до +70 GNLWLV 16 0 1000 3000 240 250 0 Від -30 до +70 GNSLDV 14 5 1500 5000 255 170 0 Від -30 до +70 GNSLBDV 15 0 1500 5000 255 180 0 Від -30 до +70 Фірма SІЕМЕNS Німеччина :               А-DSF2Y Від 10 4 ло 15 1 2700 1500 Від 160 до 220 Від 105 0 до 184 0 Від -30 до +70 А-DSF2Y SR 2Y Від 14 3 до 19 0 2700 3000 Віл 300 до 450 Від 216.0 до 332 0 Від -30 до +70 Фірма LUCENT TECHNOLOGIES INC. США :               DNX Від 13 0 до 15 5 2700 400 Від 260 до 310 Від141 0до 171 0 Від -40 до +70 DSХ Від 11 4 до 15 5 2700 400 Від 230 до 310 Від 129 0 до 216 0 Від -40 до +70 Додаток В Перелік пристроїв інструментів і приладів необхідних для прокладання і монтажу ОК Зварювальний апарат для зварювання ОВ.........................................1 шт. Оптичний рефлектометр......................................................................1 шт. Комплект приладів для вимірювання загасання ОВ: оптичні тестери*....................................................................................2 шт. оптичний випромінювач......................................................................1 шт. оптичний приймач...............................................................................1 шт. Комплект інструментів для розробки ОК...........................................2 шт. Комплект інструментів для розробки ОВ............................................2 шт. Комплект інструментів для монтажу муфт на ОК..............................2 шт. Комплект переносних радіостанцій.....................................................2 шт. Оптичний телефон................................................................................2 шт.   * Використовуються або оптичні тестери або оптичний випромінювач з оптичним приймачем.   Додаток Г   ПРОТОКОЛ профілактичних вимірювань ОК   № ОК Напрям Марка ОК Довжина Уведено в експлуатацію Робоча довжина хвилі ?.роб 850; 1300; 1310; 1550 нм Тип роз'єму   Номер ОВ Дата А дБ А дБ А дБ А дБ А дБ А дБ А дБ А-Б Б-А А-Б Б-А А-Б Б-А А-Б Б-А А-Б Б-А А-Б Б-А А-Б Б-А 1 2 3 4 5 6 7 8 16   Додаток Д ВІДОМІСТЬ укладання будівельних довжин Оптична лінія зв'язку    Регенераційна ділянка  Марка ОК                        Порядковий номер прокладання Номер барабана Довжина кабеля   Відомість склав   Підпис  Дата     Додаток Е ПРОТОКОЛ вхідного контролю ОК                      Номер барабана Довжина ОК м  Марка ОК Вимірювальні прилади Параметри вимірювання; довжина хвилі                                             тривалість імпульсу                                               коефіцієнт заломлення серцевини   Номер ОВ Колір ОВ Коефіцієнт загасання дБ/км Примітка за паспортом виміряний 1310 нм 1550 нм 1310 нм 1550 нм 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Вимірював    Дата   Додаток Є Зведена відомість про стан мережі ВОЛЗ   Номер кабеля Марка кабеля Напрям Кількість волокон Тип роз'єму ШСЗ Робоча довжина хвилі ? мкм прийнятих до експлуатації під завантаженням вільних запас у нормі пошкоджених 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Додаток Ж ПАСПОРТ на змонтовану муфту ОК                                                       Муфта № Оптична лінія зв'язку Регенераційна дільниця Марка ОК Монтаж виконували Вимірювальні прилади Параметри вимірювань: довжина хвилі                                          тривалість імпульсу   Номер ОБ Загасання дБ А-Б Б-А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Дата монтажу    Підпис    Додаток 3            ПАСПОРТ РЕГЕНЕРАЦІЙНОЇ ДІЛЯНКИ                                                                                                                                                                                                    Оптична лінія зв'язку      Регенераційна ділянка Вимірювальні прилади        Довжина регенераційноїділянки Марка ОК Параметри вимірювання: довжина хвилі        Тривалість імпульсу    коефіцієнт заломлення серцевини Номер ОВ ?1 дБ/км А1 ДБ ?2 дБ/км А2 ДБ ?3 дБ/км А3 ДБ ?4 дБ/км А4 ДБ ?5 дБ/км А5 ДБ ?6 дБ/км А6 ДБ ?7 дБ/км А7 ДБ ?8 дБ/км АА-Б ДБ ?Б-А дБ/км 1 2 3 4 5 6 7 8 16   Вимірювання здав         Підпис Прийняв         Підпис      Дата Додаток И  Характеристики пристроїв і приладів необхідних для вимірювань і монтажу ОК 1. Оптичний тестер фірми "FОD": вимірювач оптичної потужності FOD 1204 Технічні характеристики:  - використовується для вимірювань на ВОЛЗ і локальних мережах; для калібрування джерел оптичного випромінювання; для контролю волокна і пасивних оптичних компонентів; при вимірюванні зворотного відбиття роз'ємів; - модель FOD 1204Н може використовуватись при обслуговуванні і експлуатації систем передавання з високим рівнем оптичної потужності; - вимірює відношення значення потужності виміряної раніше до значення потужності шо вимірюється дБ; - індикація у децибелах за потужністю та в міліватах. Технічні характеристики вимірювача оптичної потужності FOD 1204: Довжина хвилі калібрування............................0 85; 0 98; 1 3; 1 48; 1 55 мкм Діапазон оптичної потужності що вимірюється...........Від +7 до -73 дБм                                                                               тип 1204Н від +23 до -53 Похибка на довжині хвилі калібрування -20 дБм 1300 нм ..........0 13 дБ ±3% Загальна похибка.................. ........................ .... ............. ... . .............±5% Розділювальна здатність....................................................0 001/0 001 дБ/нВт Лінійність...........................................................................................0 02 дБ Живлення........................................... ..... ................ ....2 батарейки по З В Час безперервної роботи.................................................................. 100 год Робоча температура.........................................................Від -10 до +55 °С Габаритні розміри...................................................................20x75x150 мм Маса............................................................................................ ........0 25 кг 2. Оптичний тестер фірми "FOD ": джерело оптичних сигналів ГОВ 2114 Технічні характеристики: - використовується для вимірювань на ВОЛЗ і локальних мережах; для калібрування джерел оптичного випромінювання; для контролю волокна і пасивних оптичних компонентів; - три джерела випромінювання в одному корпусі; - можливість послаблення оптичної потужності на 20 дБ.   Технічні характеристики джерела оптичних сигналів FOD 2114: Довжина хвилі............................................650+20*; 1300+20; 1550+20 нм Волокно...........................................................................................ОМ; БМ Вихідна оптична потужність............................................................0 3 мВт Випромінювання.................безперервне; модульоване 1Гц; 1 кГц; 2 кГц Нестабільність....................................................................±0 1 дБ за 20 хв. Ширина спектра.....................................................................................5 нм Живлення........................................................................аккумулятори 3 В Час безперервної роботи....................................................................40 год Робоча температура............................................................від 0 до +50 °С Габаритні розміри....................................................................... 147x74x24 мм Маса.....................................................................................................0 36 кг * Оптичний локатор у тому самому корпусі. 3. Тестер оптичний ОТ-2-1 фірми "IIТ" Технічні характеристики: - призначений для вимірювання рівня оптичної потужності загасання ВОЛЗ та інших компонентів волоконно-оптичної техніки;       - мікропроцесорна обробка сигналу; - корекція нерівномірності спектральної чутливості фотоприймача; - малогабаритний; - зручний у користуванні; -двоблокове виконання. Технічні характеристики тестера оптичного ОТ-2-1: Джерело оптичного випромінювання Модель ОТ-2-1/1 ОТ-2-1/2 ОТ-2-1/3 ОТ-2-1 /4 Тип волокна БМ БМ ОМ ОМ Довжина хвилі від 820 до 880 нм від 1280 до 1340 нм від 1280 до 1340 нм від 1520 до 1580 нм Рівень потужності >-2 дБм >-2 дБм >-3 дБм >-3 дБм Стабільність <0 2 дБ <0 2 дБ <0 2 дБ <0 2 дБ Напруга живлення.............................................................................4 В  Робоча температура...................................................... від 0 до +40 °С Габаритні розміри............................................................ 157x84x30 мм Маса................................................................................................. 0 3 кг Вимірювач рівня потужності Довжина хвилі калібрування...............................від 750 до 950 нм; від 1210 до 1410 нм; від 1500 до 1600 нм Динамічний діапазон................................................................................від +3 до -70 дБм Похибка......................................................................................................................±0 2 дБ Напруга живлення............................................................................................................6 В Робоча температура.......................................................................................від 0 до +40 °С Габаритні розміри.......................................................................................... 157x84x30 мм Маса................................................................................................................................0 3 кг 4. Тестер оптичний ОТ-2-2 фірми "ПТ" Технічні характеристики: - призначений для вимірювання рівня оптичної потужності загасання ВОЛЗ та інших компонентів волоконно-оптичної техніки; - мікропроцесорна обробка сигналу; - корекція нерівномірності спектральної чутливості фотоприймача; - малогабаритний; - зручний у користуванні; - можливість організації службового зв'язку по ОВ; - одноблокове виконання. Технічні характеристики тестера оптичного ОТ-2-2: Джерело оптичного випромінювання Модель ОТ-2-2А ОТ-2-2Б ОТ-2-2В ОТ-2-2Г Кількість 1 2 3 4 Тип волокна БМ БМ ОМ ОМ Довжина хвилі від 830 до 870 нм від 1290 до 1330 нм від 1290 до 1330 нм від 1520 до 1580 нм Рівень потужності >-2 дБм >-2 дБм >-3 дБм >-3 дБм Стабільність <0 2дБ <0 2 дБ <0 2дБ <0 2дБ Вимірювач рівня потужності Довжина хвилі калібрування..............................від 750 до 950 нм; від 1210 до 1410 нм; від 1500 до 1600 нм Динамічний діапазон...............................................................................від +3 до -70 дБм Похибка......................................................................................................................±0 2 дБ Живлення........................................................................акумулятори: блок живлення 5 В Робоча температура.....................................................................................від 0 до + 40 °С Відносна вологість..........................................................................................від 40 до 80 % Габаритні розміри........................................................................................ 196х 100x40 мм Маса.................................................................................................................................. 1 кг 5. Тестер оптичний універсальний ОТУ-96 НВФ «Оптел» Технічні характеристики: - призначений для вимірювання рівня середньої потужності і загасання у волоконних світловодах та ОК на робочих довжинах хвиль оптичних систем передавання 0 85 мкм 1 3 мкм 1 55 мкм що використовують одно-та багатомодові ОК; - об'єднує в одному корпусі джерело і приймач; - можливість встановлення двох джерел з різними довжинами хвиль випромінювання на один оптичний вихід; - телефонний зв'язок по ОК; - можливість зручної роботи в польових умовах завдяки малим габаритним розмірам і автономному живленню; - багатоваріантність виготовлення тестера дозволяє використовувати його практично з усіма типами волоконних світловодів джерелами і приймачами випромінювання існуючими типами оптичних роз'ємів; - комплектується малогабаритним виносним джерелом живлення від мережі. Технічні характеристики оптичного тестера ОТУ-96: Довжина хвилі калібрування..................................................0 85; 1 3; 1 55 мкм Динамічний діапазон вимірювання рівня потужності..............від -60 до +3 дБ Динамічний діапазон дуплексного зв'язку...................................................30 дБ Потужність випромінювання на виході лазера не менш як..................0 5 мВт Частота модуляції випромінювання..................................................270 +0 5 Гц Припустима похибка вимірювання рівня потужності....................................1 % Живлення...................................................................акумулятори =12 В; - 220 В Робоча температура.........................................................................від 0 до +50 °С Габаритні розміри.................................................................... ......180x110x50 мм Маса.................................................................................................................0 5 кг 6. Оптичний тестер ОТS 7940Х фірми "Wavetek" Технічні характеристики: - автоматичне розпізнавання довжини хвилі; - автоматичне перемикання діапазонів; - вихідна потужність що регулюється; - корекція нерівномірності спектральної чутливості фотоприймача; - зберігання 500 результатів вимірювань у внутрішній пам'яті; - автоматичний друк результатів; - вмонтований телефонний комплект; - вмонтований атенюатор; - модульований вихід; - режим сканування у джерела 1 310/1 550 нм; - одноблокове виповнення; - можливість виконання вимірювача оптичної потужності моделі 7944 7945 7946 та джерела випромінювання модель 7940 в окремих корпусах. Технічні характеристики оптичного тестера ОТ5 7940Х: Джерело випромінювання ОТS 79404 ОТS 79405 ОТS 79406 Довжина хвилі 1310±30нм 1550+30 нм 1310/1550±30нм Тип волокна............ ........................................... ..........................................ОМ Вихідна потужність....................................................................................1 мВт Ширина спектра.......................... ..............................................................<5 нм Стабільність.................................................±0 05 дБ 1 год ; ±0 15 дБ 24 год Модульований вихід.............................................................0 27; 0 33; 1; 2 кГц Атенюатор..................................................................................від 0 до -10 дБм Вимірювач оптичної потужності Довжина хвилі.......................................................................від 800 до 1600 нм Діапазон вимірювання.............................................від +5 до -65 850 нм дБм; від +5 до -70 1310 1550 нм дБм Тип волокна.............................................................................................ОМ БМ Розділювальна здатність...................................................0 01 0 001 дБм нВт Похибка при 23 °С рівень потужності -30 дБм ........................................±0 2 Робоча температура..................................................................Від -10 до ±45 °С Живлення...................акумулятори та батарейки від 9 до 12 В; мережа -220 В Габаритні розміри.........................................................................210х 100x44 мм Маса.   .............................................................................................................0 6 кг 7. Вимірювач загасання оптичний ОД 1-20 фірми "Кварц" ННІ П І” Технічні характеристики: - вологозахисний корпус; - автоматичне встановлення поддiапазонів вимірювання; - телефонний зв'язок по ОВ; - двоблокове виконання; - автономне живлення Технічні характеристики вимірювача загасання оптичного ОД1-20: Модель ОД1-20/1 ОД 1-20/2 ОД 1-20/3 ОД1-20/4 ОД 1-20/5 ОД 1-20/6 Довжина хвилі випромінювання 850±20 нм 1300±30 нм 1300±30 нм 1300±30 нм 1300±30 нм 1550±30 нм Волокно БМ ОМ БМ ОМ/БМ ОМ Вихідна оптична потужність: СД................. Лазер............. ................................................................................................1 2 мкВт ...............................................................................................120 мкВт Довжинихвилі калібрування вимірювача потужності 850нм 1300нм 1550нм Діапазон вимірювання потужності на довжині хвилі калібрування..........................................................від +10 до -60 дБм Похибка вимірювання потужності..............................................................................8 % Діапазон вимірювання загасання:    0 85±0 02 мкм...........................................................................................від 0 до 60 дБ    1 3±0 03 мкм.............................................................................................від 0 до 50 дБ Похибка вимірювання загасання: до 10 дБ..........................................................................................................................2 % від 10 до 20 дБ...............................................................................................................3 % від 20 до 50 дБ...............................................................................................................4 % від 50 до 60 дБ...............................................................................................................8 % Живлення.............................................................................акумулятор; =від 10 до 15 В Струм шо споживається.........................................................................................1 25 А Робоча температура...............................................................................від -10 до +50 °С Габаритні розміри.................................................................................. 100x240x287 мм Маса............................................................................................................................4 5 кг Примітка. За замовленням постачається змінний блок на довжину хвилі 1 55 мкм. 8. Оптичний тестер фірми «Wandel &Goltermann»: джерело оптичних сигналів ОLS-15 та вимірювач оптичної потужності ОLР-15 Технічні характеристики: - використовується при будівельних ремонтних та профілактичних роботах на оптоволоконних лініях для вимірювання загасання енергетичного потенціалу лінії iдентифікації ОВ з допомогою модульованих сигналів; - при вимірюваннях рівня оптичної потужності до +26 дБм у САТV системах; - оптимізований для польових вимірювань в ОМ системах; - подвійне тестування; - одночасне вимірювання загасання на 1300 і 1550 нм; - живлення від батареї або мережі;      - автоматичне встановлення довжини хвилі у ОLР-15; - пошук ОВ з визначення модульованої частоти; - універсальний адаптер; - удароміцний бризкозахисний корпус. Технічні характеристики джерела оптичних сигналів ОLS-15 та вимірювача оптичної потужності ОLР-15: Джерело оптичних сигналів.............................................................ОLS-15 Довжина хвилі....................................................................1 3 мкм; 1 5 мкм; Тип волокна..............................................................................................ОМ Вихідна оптична потужність..............................................................-7 дБм Частота модуляції............................................................270; 1000; 2000 Гц Ширина спектра.......................................................................................5 нм Час безперервної роботи.......................................................................28 год Габаритні розміри....................................................................95х49х195 мм Маса..........................................................................................................0 5 кг Вимірювач оптичної потужності.......................................................ОLP-15 Довжина хвилі калібрування...........................0 85 мкм; 1 3 мкм; 1 55 мкм Тип волокна........................................................................................ОМ БМ Діапазон оптичної потужності.........................................від -70 до +11 дБм Відносна похибка............................................................±0 3; ±0 25; ±0 7 дБ Живлення...........................................................................2 батарейки по З В Час безперервної роботи........................................................................36 год Габаритні розміри....................................................................95х49х 185 мм Маса.........................................................................................................0 5 кг 9. Оптичні рефлектометри ОР5-18К ОР5-19К ОР5-20К ОР5-21К Технічні характеристики оптичних рефлектометрів ОР5-18К ОР5-19К ОР5-20К ОР5-21К: Модель ОР5-18К ОР5-19К ОР5-20К ОР5-21К Блок ОРБ-850М ОРБ-1300М ОРБ- 13005 ОРБ-15505 Тип світловоду БМ БМ ОМ ОМ Довжина хвилі 0 85 мкм 1 3 мкм 1 3 мкм 1 55 мкм Динамічний діапазон ефективний метод : стандартний 23 дБ 20 дБ 18 дБ 15 дБ підвищений за замовленням 26 дБ 23 дБ 22 дБ 20 дБ Тривалість імпульсу 1000 нс 2000 нс 4000 нс 4000 нс 250нс 500нс 1000 не 1000нс 60 нс 125нс 250нс 250нс Діапазон відстані............................................................................................................ 100 км Розділювальна здатність за загасанням........................................................................0 01 дБ Похибка вимірювання загасання......................................................±0 1+ 0 1х загасання дБ Джерела живлення............................................мeрежа -220; 50 Гц; перетворювач 12/220 В Габаритні розміри. ..........................................................................................360х175х456мм Маса................................................................................................................................... 14 кг 10. Оптичний рефлектометрSI 7920 "НЕLIОS" фірми "Wavetek" Технічні характеристики: - точне автоматичне виявлення неоднорідностей; - потужне програмне забезпечення на дискеті; - велика швидкість обробки результатів; - можливість одночасного порівняння двох рефлектограм; - вмонтований принтер;       - інтерфейс: RS 232 ІЕЕЕ-488; - програмне забезпечення Wintraсе для обробки рефлектограми на ПЕОМ. Характеристики оптичного рефлектометра SІ 7920: Модель SI 7926 DR SІ 7926 НD 51 7924 DR 51 7925 DR 51 7924 НD 51 7925 НD Довжина хвилі 1310±20 нм 1550±20 нм 1310±20 нм 1550±20 нм Тривалість імпульсу Від 5до 10000 нc; Від 20 до20000 нc Динамічний діапазон ІЕС-метод Від 10 до 31 дБ Від 8 до 29 дБ До 34 дБ До 36 дБ Просторовий дозвіл............................................................................ .....1 м Розподілювальна здатність..............................................................0 001 дБ Діапазони відстані................................................................від 5 до 200 км Похибка вимірювання довжини.................±0 5±2х10-5хдовжина лінії м Кількість точок запам'ятовування............................................... ..до 64000 Живлення........... .... ...............................//..мережа від -90 до 270 В; =12 В Габаритні розміри...............................................................380x180x425 мм Маса............ ..........................................................................................11 кг 11. Оптичний рефлектометр ОР-2-1 фірми «IIТ» Технічні характеристики:  - зручне програмне забезпечення російськомовне меню яке дозволяє проводити аналіз і зберігати результати вимірювань з можливістю друку результатів на виносному принтері; - напівавтоматичне вимірювання загасання у з'єднаннях; - можливість створення архіву рефлектограм; - можливість виведення на дисплей до 8 рефлектограм  одночасно для порівняння і почергового аналізу; - порівняно мала ціна; - комплектується ПЕОМ типа Notebook та малогабаритним економіч ним блоком живлення;       - змінний блок для роботи по металевому кабелю за замовленням. Технічні характеристики оптичного рефлектометра ОР-2-1: Оптичний кабель БM ОM Довжина хвилі 0 85мкм 1 3 мкм 1 31мкм 1 55 мкм Тривалість імпульсу Від 30 до 10000 нс Динамічний діапазон С/Ш=1 28 дБ 28 дБ 29 дБ 28 дБ Розділювальна здатність...........................................................................0 01 дБ Діапазон відстані..........................................................................від 2 до 180 км Похибка вимірювання довжини у м.................................................±3±0 05%L Напруга живлення................................................~220 В 50 Гц;= від 10 до 14 В Габаритні розміри.....................................................................320x310x110 мм Маса................................. ..............................................................................5 кг 12. Оптичний рефлектометр МТS 5100 фірми «Wavetek» Технічні характеристики: - рефлектометр оптичний тестер та локатор у одному корпусі; - дисковод 3 5 жорсткий диск для зберігання рефлектограм; - вмонтований принтер модель МТS 5 200 ; - Інтерфейс: RS232 Centronics ІЕЕЕ-488 модель МТS 5 200 ; - програмне забезпечення Wintraсе для обробки рефлектограми на ПЕОМ. Технічні характеристики оптичного рефлектометра МТS 5100: Рефлектометр Модуль SR DR Довжина хвилі 1310±20нм 1550±20нм 1310±20нм 1550±20нм Тривалість імпульсу Від 10 до 10000 тис Від 5 до 10000 тис Динамічний діапазон IEC-метод 24 дБ 22дБ 33дБ 29дБ Просторове розділення..................................................................................................3 м; 1 м Розділювальна здатність................................................................................................0 01 дБ Діапазон відстані.............................................................................................................200 км Похибка вимірювання довжини..............................................±1м±5х10-5 хдовжина лінії м Кількість точок запом'ятовування..............................................................................до 32000 Оптичний локатор...............................................................................................................VFL Довжина хвилі.............................................................................................................635 нм Випромінювання..........................................................................................модульоване 1 Гц Вимірювач оптичної потужності Довжина хвилі калібрування....................................................................850; 1310; 1550 нм Діапазон вимірювання...............................................................від +5 до -65 дБм на 850 нм;                                                                                            від +5 до -70 дбм на 1310/1550 нм Похибка..........................................................................................................................+0 2 дБ Джерело випромінювання Довжина хвилі ................................................................................1310+30 нм; 1550+30 нм Вихідна потужність.............. ..........................................................................................0 дБм Спектральна ширина......................................................................................................<5 нм Стабільність................................................................................................................+0 15 дБ Живлення ...................................................................................акумулятори; від 11 до 15 В Час безперервної роботи від акумуляторів..................................................................16 год Робоча температура.........................................................................................від 0 до +40 °С Габаритні розміри...........................................................................................300х235х90 мм Маса.................................................................................................................................3 5 кг 13. Пристрій для зварювання оптичних волокон автоматичний СОВА-11 Технічні характеристики: - призначений для зварювання кварцових оптичних БМ волокон діаметром 125 мкм з подальшим захистом місця зварювання волокон термоусад-кою; - процес зварювання має 16 програм з фіксованими параметрами і можливістю їх зміни: струму зварювання і оплавлення часу зварювання і оплавлення швидкості зсуву величини зазора і зведення; - автоматичне встановлення зазора; - автоматичний зсув ОВ при зварюванні; - малогабаритний; - універсальний. Технічні характеристики зварювального апарату для ОВ СОВА-11: Втрати у зварному з'єднані.............................................................................................0 1 дБ Діаметр зварюваних волокон......................................................................................125 мкм Довжина оголеної ділянки ОВ яка необхідна для фіксації затискачами.........................................................................16 мм Максимальна споживана потужність.............................................................................20 Вт Середня споживана потужність........................................................................................5 Вт Джерела живлення......................................................................мережа ~220 в +10%; 50 Гц;                                                                                             зовнішнє джерело = від 11 до 27 В Габаритні розміри..........................................................…………………....230x210x110 мм Маса...................................................................................................................................4 8 кг Метод юстирування.....................................................ручне юстирування по зовнішньому                                                                                                  діаметру відбиваючої облонки 14. Пристрій для зварювання оптичних волокон автоматичний СОВА-20 Технічні характеристики: - призначений для зварювання кварцових оптичних волокон діаметром 125 мкм східчастого або градієнтного типу з подальшим захистом місця зварювання волокон термоусадкою; - юстирування по серцевині; - процес зварювання має 16 програм з фіксованими параметрами і можливістю їх зміни: струму зварювання і оплавлення часу зварювання і оплавлення швидкості зсуву величини зазора; - універсальний; - автоматичне встановлення зазора; - автоматичний зсув ОВ при зварюванні; - вмонтований пристрій локального вводу/виводу оптичного сигналу. Характеристики пристрою для зварювання ОВ СОВА-20: Втрати у зварному з'єднанні...............................................0 08 ОМ ; 0 03 БМ дБ Діаметр зварюваних волокон....................................................................... 125 мкм Довжина оголеної ділянки ОВ яка необхідна для фіксації затискачами.................................................................................. 16 мм Максимальна споживана потужність................................................................25 Вт Середня споживана потужність.........................................................................10 Вт Джерела живлення..........................................................мережа 220 В +10%; 50 Гц;                                                             зовнішнє джерело = від 12 до 27 В Габаритні розміри...............................................................................................305x260x150 мм Маса.........................................................................................................................9 кг Метод юстирування...................автоматичне юстирування по оптичному сигналу 15. Зварювальний апарат FSМ-308 для з'єднання ОВ фірми «Fujikura» Технічні характеристики: - російськомовна версія екранних команд; - одночасний огляд місця зварювання у двох площинах; - автоматична перевірка забрудненості місця зварювання; - запам'ятовує 100 значень загасань разом з кутами зколювання і датою зварювання; - посилений тест на механічну міцність: випробування на розрив зусиллям 200 гс після зварювання; - функція внесення втрат у зварювання; - автоматичне оплавлення і зварювання яке контролюється за заздалегідь встановленими параметрами мікропроцесора; - виміряне загасання з'єднання відображується на моніторі; - вмонтований пристрій для захисту місця зварювання. Характеристики пристрою для зварювання ОВ FSМ-305: Тип волокна....................................................................................ОМ;      БМ Втрати у зварному з'єднанні...................................................0 02 дБ; 0 01 дБ Внесення втрат у зварювання.................................................від 0 5 до 20 дБ Довжина оголеної ділянки ОВ яка необхідна для фіксації затискачами...........................................................від 8 до 16 мм Джерела живлення .....................................мережа від 85 до 265 В; 50/60 Гц;                                                                     зовнішнє джерело = від 10 до 15 В Габаритні розміри....................................................................210х187x173 мм Маса...............................................................................................................8 кг