ВДОП 5.2.00-3.03-97

ВДОП 5.2.00-3.03-97 Положення про систему управління охороною праці на підприємствах, в організаціях і об'єднаннях Міністерства зв'язку України

Мiнiстерство зв'язку України Нормативний документ про охорону працi Київ Затверджено наказом Мiнiстерства зв'язку України вiд 24.02.97 N25 ВДОП 5.2.00-3.03-97 Положення про систему управлiння охороною працi на пiдприємствах в органiзацiях i об'єднаннях Мiнiстерства зв'язку України Передмова 1. РОЗРОБЛЕНО Українським науково-дослiдним iнститутом зв'язку 2. ВНЕСЕНО Службою охорони праці Мiнiстерства зв'язку України 3. ВВЕДЕНО вперше ЗМІСТ 1. Галузь застосування 2. Нормативні посилання 3. Загальнi положення 4. Планування роботи з охорони працi на пiдприємствi 5. Контроль стану охорони працi 5.1. Загальні положення 5.2. Оперативний контроль на рiвнi структурного підрозділу 5.3. Контроль стану охорони працi службою спеціалістом охорони працi підприємства філіалу до складу якого входить підрозділ 5.4. Контроль стану охорони працi в філіалах 5.5. Контроль стану охорони працi на підприємствах 3 рівня 5.6. Контроль стану охорони праці в об’єднанні зв'язку підприємстві 4 рівня 5.7. Особистий контроль стану охорони праці керівником філіалу 6. Оцінка діяльності власників керівників та інших посадових осіб з питань охорони праці 7. Стимулювання діяльності власників керівників та інших посадових осіб підприємств зв'язку з питань охорони праці в залежності від оцінки стану охорони праці 8. Порядок прийняття управлінських рішень з питань охорони праці Додаток 1. Форма журналу реєстрації результатів контролю стану охорони праці в структурному підрозділі Додаток 2. Перелік факторів наявність яких веде до зниження коефіцієнта безпеки праці в структурному підрозділі підприємства зв'язку Додаток 3. Перелік факторів наявність яких веде до підвищення коефіцієнта безпеки праці в структурному підрозділі підприємства зв'язку Додаток 4. Форма журналу реєстрації результатів контролю стану охорони праці Додаток 5. Перелік документів служби охорони праці підприємства організації відсутність або неналежне ведення яких веде до зниження коефіцієнта безпеки праці Додаток 6. Перелік факторів наявність яких в службі охорони праці веде до підвищення коефіцієнта безпеки праці в підприємстві зв'язку Додаток 7. Форма акту перевірки стану охорони праці на підприємстві зв'язку Додаток 8. Порядок видачі та вилучення талонів попередження за порушення правил безпеки 1. Галузь застосування Положення про систему управлiння охороною працi на пiдприємствах в органiзацiях i об'єднаннях Мiнiстерства зв'язку України далi "Положення" поширюється на власників пiдприємств органiзацiй i об'єднань далi пiдприємства або уповноважені ними органи далі - власники керівників філіалів підприємств керiвникiв структурних пiдроздiлiв та iнших посадових осiб якi за своїми посадовими обов'язками здiйснюють функцiї управлiння охороною працi та нагляду за охороною працi. Положення встановлює єдиний порядок дiяльностi власникiв пiдприємств керівників філіалів підприємств керiвникiв структурних пiдроздiлiв та iнших посадових осiб в питаннях охорони працi а також систему кiлькісної оцiнки цiєї дiяльностi та загального стану охорони працi на пiдприємствi в структурному пiдроздiлi . Дiя Положення поширюється на всi пiдприємства зв'язку незалежно від їх органiзацiйно-правової структури форми власностi та видiв дiяльностi. 2. Нормативні посилання У Положенні є посилання на такі нормативні акти: - Закон України "Про охорону працi" якому надано чинності Постановою Верховної Ради України від 14.10.92 р. N 2695-ХІІ; - ДНАОП 0.00-4.21-93 "Типове положення про службу охорони працi" затверджений Держнаглядохоронпрацi 3.08.93 р. i зареєстрований в Мiнiстерствi юстицiї України 30.09.93 р. за N-140; - ВДОП 5.2.00.4.01-95 "Положення про органiзацiю роботи по охоронi працi на підприємствах i в органiзацiях Мiнзв'язку України" якому надано чинності наказом Мінзв'язку України від 07.07.95 р. N 99; - лист Держнаглядохоронпраці від 21.12.93 р. N 01-12/2552. 3. Загальнi положення 3.1. Пiд управлiнням охороною працi слiд розумiти сукупнiсть дiй власника підприємства по регулюванню правових соцiально-економiчних органiзацiйно-технiчних санiтарно-гiгiєнiчних i лiкувально-профiлактичних заходiв з метою забезпечення здорових і безпечних умов працi попередження можливих пошкоджень здоров'я працiвника i зведення цим до мiнiмуму причин небезпеки властивих виробничому середовищу. 3.2. Об'єкт управлiння - дiяльність посадових осiб щодо забезпечення безпеки працi i попередження виробничого травматизму і профзахворювань. Змiст управлiння охороною працi визначається функцiями управлiння. 3.3. Пiд функцiями управлiння охороною працi слiд розумiти сукупнiсть об'єктивно необхiдних i рацiональних дiй спрямованих на забезпечення безпеки працi. До таких дiй вiдносяться: - контроль стану охорони працi як процес одержання сприйняття опрацювання iнформацiї про стан безпеки працi i видання її для прийняття управлінського рiшення; - визначення на основi контролю оцiнки стану охорони працi через кiлькiсні критерiї; - оцiнка дiяльностi посадових осiб згiдно кiлькiсним критерiям стану охорони працi; - визначення порядку стимулювання посадових осiб за успiхи i упущення в роботi по забезпеченню безпеки працi i профiлактики профзахворювань і виробничого травматизму; - розроблення прийняття i виконання управлiнських рiшень. 3.4. Практичне виконання функцiй управлiння охороною працi базується на таких обов'язкових принципах: - пріоритет життя i здоров'я людини працiвника вiдносно до результатів виробничої дiяльностi пiдприємства; - впровадження принципу "передбачати випадок i попереджувати його"; - можлива колегiальнiсть в обговореннi питань безпеки працi i особиста вiдповiдальнiсть за прийняття рiшень і їх наслiдки; - безперервний характер процесу управлiння; - гласнiсть контролю i прийнятих по ньому управлiнських рiшень. 3.5. Управлiння охороною працi на пiдприємствi здійснює власник який зобов'язаний створити і забезпечити встановленi чинним законодавством умови працi гiгiєни працi та виробничого середовища та нести особисту вiдповiдальнiсть за їх дотримання. Виконання управлiнських рiшень в філіалах і структурних пiдроздiлах підприємства забезпечують керiвники відповідних філіалів і структурних пiдроздiлiв. 3.6. Положення вiдповiдає вимогам Закону України "Про охорону працi" i "Положенню про органiзацiю роботи по охоронi працi на пiдприємствах i в органiзацiях Мiнзв'язку України". Дотримання вимог цього Положення створює умови для виключення або зведення до мiнiмуму впливу суб'єктивного фактору при оцiнцi стану охорони працi i дiяльностi посадових осiб. 4. Планування роботи з охорони працi на пiдприємствi 4.1. Система управлiння охороною працi може функцiонувати тiльки за умов чiткого i своєчасного планування дiяльностi власникiв та iнших посадових осiб пiдприємства з полiпшення умов працi виробничої гiгiєни навколишнього середовища. При плануванні роботи з охорони праці необхідно передбачати покращання умов праці проведення санітарно-оздоровчих заходів а також усунення недоліків виявлених при контролі стану охорони праці. 4.2. Планування дiяльностi з охорони працi пiдроздiляється на перспективне і поточне. 4.3. Перспективне планування вмiщує найбiльш важливi трудомiсткi і довгострокові за терміном виконання заходи з охорони працi виконання яких як правило вимагає сумiсну роботу кiлькох пiдроздiлiв пiдприємства. 4.4. Перспективне планування здiйснюється через розроблення перспективного плану роботи з охорони працi. Розроблення перспективного плану роботи з охорони праці організує служба охорони праці спільно з структурними підрозділами підприємства. План узгоджується з профспілковою організацією і затверджується власником підприємства. 4.5. У перспективному планi для кожного заходу слiд визначити реальнi строки виконання i вiдповiдальних виконавцiв як правило з числа керiвникiв структурних пiдроздiлiв пiдприємства. Можливiсть виконання заходiв перспективного плану повинна бути пiдтверджена обгрунтованим розрахунком необхiдного матерiально-технiчного забезпечення i фiнансових витрат з зазначенням джерел фiнансування. 4.6. Поточне планування здiйснюється у межах календарного року через розроблення вiдповiдних заходiв у роздiлi "Охорона працi" колективного договору. 4.7. Заходи перспективного i поточного планування з охорони працi доводяться пiд розпис у повному обсязi або у виглядi витягу до відома керiвникiв філіалів і структурних пiдроздiлiв та вiдповiдальних виконавцiв. 4.8. Оперативне управління роботою з охорони працi здiйснюється за пiдсумками контролю стану охорони працi в структурних пiдроздiлах i на пiдприємствi в цiлому. Оперативнi заходи щодо усунення виявлених недолiкiв зазначаються безпосередньо у наказi власника пiдприємства який видається за пiдсумками контролю або за необхiдністю у планi заходiв як додатку до наказу. Оперативні заходи щодо усунення виявлених недоліків визначаються також у приписах спеціалістів служби охорони праці та в актах форми Н-1. 4.9. Контроль за виконанням заходiв перспективного і поточного планування а також заходів оперативного управління здiйснюють власник пiдприємства керівник філіалу особисто або через службу охорони працi та керiвники вiдповiдних структурних пiдроздiлiв. 5. Контроль стану охорони працi 5.1. Загальні положення 5.1.1. Дiйове управлiння охороною працi можна здiйснювати тiльки при наявностi повної своєчасної і вiрогiдної iнформацiї про стан охорони працi. Одержати таку iнформацiю виявити можливi вiдхилення вiд норм безпеки а також перевiрити виконання планiв i управлiнських рiшень можливо тiльки на пiдставi регулярного i об’єктивного контролю. Тому контроль стану охорони працi є найбiльш вiдповiдальна i трудомiстка функцiя процесу управлiння. 5.1.2. На основi контролю повиннi проводитися аналiз i оцiнка стану безпеки працi виявлятися передумови до нещасних випадкiв профзахворювань аварiй готуватися рiшення пропозицiї рекомендацiї складатися плани i здiйснюватися стимулювання працiвникiв. 5.1.3. Контроль стану охорони працi повинен бути плановим. Необгрунтоване перенесення строкiв проведення контролю не дозволяється. 5.1.4. Контролю стану охорони працi пiдлягають всi виробничi одиниці незалежно вiд iснуючого у них стану безпеки працi. 5.1.5. За організаційною структурою виробничі одиниці галузі зв'язку підрозділяються на рівні: - 1 рівень - структурні підрозділи цехи дільниці відділення зв'язку тощо ; - 2 рівень - районні міжрайонні вузли зв'язку та інші філіали обласних підприємств зв'язку інші виробничі одиниці підприємств зв'язку з аналогічною організаційною структурою надалі - філіали безпосередньо підпорядковані підприємствам 3 або 4 рівня; - 3 рівень - обласні підприємства зв'язку та інші підприємства безпосередньо підпорядковані підприємствам 4 рівня; - 4 рівень - об'єднання зв'язку "Укрпошта" "Укртелеком" тощо інші підприємства зв’язку із замкнутим циклом виробництва безпосередньо підпорядковані Мінзв'язку України. 5.1.6. Під час проведення контролю стану охорони праці в філіалах та підприємствах 3 рівня з метою профілактики виробничого травматизму і вжиття заходів до порушників правил безпеки може застосовуватися талонна система попередження. Порядок видачі та вилучення талонів попередження визначено у додатку 6. 5.2. Оперативний контроль на рiвнi структурного підрозділу 5.2.1. Здiйснення контролю стану охорони працi на рiвнi структурного пiдроздiлу носить характер оперативної дiї. Тому контроль на вказаному рiвнi називається оперативним. 5.2.2. Оперативний контроль органiзацiйно i за змiстом подiляється на два ступені: 1-й ступiнь - контроль що проводиться майстром бригадиром начальником змiни тощо; 2-й ступiнь - контроль що проводиться начальником цеху дiльницi вiддiлення зв'язку тощо. На обох ступенях оперативний контроль являє собою систематичнi встановленi за часом перевiрки стану охорони працi якi проводять вiдповiднi керiвники i посадовi особи. 5.2.3. Перший ступiнь. Щоденно на початку робочої змiни робочого дня безпосереднiй керiвник виробництва майстер бригадир начальник зміни тощо проводить огляд робочих мiсць з метою виявлення порушень норм і правил охорони праці: вiдсутнiсть або ненадiйнiсть заземлення електроустановок нерiвностi i слизькостi пiдлоги ненадiйнiсть огороджень усiх призначень несправнiсть трапiв пiдставок виробничих меблiв наявнiсть оголеної електропроводки i розбитих розеток i вилок електроприладiв захаращенiсть тощо. Перевiряється функцiонування попереджувальної сигналiзацiї i кнопок екстреної зупинки обладнання використання працiвниками необхiдних засобiв iндивiдуального захисту. 5.2.4. Другий ступiнь. Один раз на тиждень керiвник цеху дiльницi вiддiлення зв'язку тощо в зручний час разом з уповноваженим трудового колективу з питань охорони працi обходом проводять огляд робочих мiсць виробничих допомiжних примiщень територiї що закрiплена за керiвником пiдроздiлу. Мета огляду - виявити небезпечнi для здоров'я працiвникiв виробничi фактори та iншi вiдхилення вiд встановлених законодавством норм безпеки i виробничої санiтарiї. Крiм того перевiряється усунення недолiкiв виявлених попереднiми перевiрками. 5.2.5. У випадку великої кількості у структурному підрозділі виробничих дільниць та їх адміністративно-територіального рознесення наприклад цехи автоматний лінійний тощо вузлів телефонного зв'язку керівник структурного підрозділу проводить оперативний контроль не рідше одного разу на місяць. 5.2.6. В структурних підрозділах де згідно штатному розпису відсутні посади майстра бригадира начальника зміни тощо 1-й та 2-й ступінь контролю суміщаються. 5.2.7. Недоліки та зауваження виявлені при оперативному контролі строки їх усунення та відповідальні виконавці записуються в Журнал оперативного контролю стану охорони праці і одночасно приймаються заходи щодо усунення недоліків в оперативному порядку. Форма журналу оперативного контролю стану охорони праці структурного підрозділу наведена у додатку N 1. 5.3. Контроль стану охорони працi в структурних підрозділах службою спеціалістом охорони працi підприємства філіалу до складу яких входить підрозділ 5.3.1. Перевiрка стану охорони працi в структурних пiдроздiлах цехах дiльницях вiддiленнях зв'язку тощо проводиться службою спеціалістом охорони працi підприємства філіалу до складу якого входить пiдрозділ як правило не рiдше одного разу на мiсяць за графiком затвердженим власником відповідного підприємства керiвником філіалу . На підприємствах з великою кількістю структурних підрозділів періодичність їх перевірки повинна відповідати штатним можливостям служби охорони праці. 5.3.2. Контроль стану безпеки працi в кожному структурному пiдроздiлi проводиться керiвником спеціалістом служби охорони працi відповідного підприємства філіалу разом з керівником пiдроздiлу i уповноваженим трудового колективу з питань охорони працi. 5.3.3. Змiст i обсяг питань що перевiряються повиннi вiдповiдати перелiку контрольних функцiй викладених в Положеннi про службу охорони працi підприємства розробленого на пiдставi ДНАОП 0.00-4.21-93 "Типове положення про службу охорони працi" затвердженого Держнаглядохоронпрацi 3.08.93 р. i зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 30.09.93 р. за N 140. 5.3.4. Перевiрка стану безпеки працi в структурному пiдроздiлi повинна в обов'язковому порядку включати обхiд робочих мiсць всiх або вибірково i їх огляд на предмет виявлення небезпечних виробничих факторiв та iнших передумов виробничого травматизму. 5.3.5. Перевiрка стану безпеки працi структурного пiдроздiлу повинна закінчуватися визначенням К б.п. коефiцiєнта безпеки працi структурного пiдроздiлу. Коефiцiєнт розраховується за допомогою Перелiку для розрахунку К б.п. додаток 2 . Розрахунок К б.п. проводиться в присутностi представникiв пiдроздiлу за формулою: К б.п.= 1 - К зн. + К пiд. 1 де: 1 - вихiдне значення К б.п.; К зн. - коефiцiєнт зниження; К пiд. - коефiцiєнт пiдвищення. 5.3.6. Запис про перевiрку із зазначенням К б.п. і конкретних факторів за які знижене пiдвищене вихiдне значення К б.п. керiвник перевiрки робить в Журналi оперативного контролю структурного пiдроздiлу. Одночасно оформляється припис за формою 1-ОП. У разі відсутності зауважень в Журналі оперативного контролю робиться запис "Порушень вимог охорони праці не встановлено". 5.3.7. Для облiку в службi у спеціаліста охорони працi підприємства філіалу результати контролю записуються в Журнал реєстрацiї результатiв контролю стану охорони працi додаток 4 . 5.4. Контроль стану охорони працi в філіалах 5.4.1. Контроль стану охорони працi в філіалах проводиться службою охорони працi підприємства вищого рівня за підпорядкованістю не рiдше 1 разу на 3 мiсяцi за графiком затвердженим власником підприємства вищого рівня. 5.4.2. Контроль проводить керiвник спеціаліст служби охорони працi підприємства вищого рівня в присутностi спеціаліста служби охорони працi філіалу що перевiряється. Пiд час виїзду на мiсця в структурнi пiдроздiли до них приєднується керiвник структурного пiдроздiлу. 5.4.3. Змiст i обсяг питань що перевiряються повиннi вiдповiдати перелiку контрольних функцiй викладених в Положеннi про службу охорони працi пiдприємства вищого рівня. 5.4.4. Перевiрка стану охорони працi в філіалах повинна включати: - контроль виконання вимог Положення про службу охорони працi підприємства спеціалістом служби охорони працi філіалу що перевiряється; - вибiрковий контроль стану охорони працi в структурних пiдроздiлах філіалу що перевiряється. 5.4.5. Перевiрка повинна закiнчуватися визначенням коефiцiєнта безпеки працi К б.п. філіалу що перевіряється. Розрахунок К б.п. проводиться в присутностi спеціаліста служби охорони працi філіалу що перевіряється за формулою: К б.п. = N/M - K1 зн. + K1 пiд. - K зн. х 1/N + K пiд. х 1/N 2 де: N - кількість структурних пiдроздiлiв перевiрених спеціалістом охорони праці філіалу що перевіряється; M - кількість структурних пiдроздiлiв запланованих для перевiрки спеціалістом охорони праці філіалу що перевіряється; K1 зн. i K1 пiд. - відповідні коефiцiєнти зниження i пiдвищення вихiдного значення N/M якi враховують внутрiшню роботу спеціаліста охорони працi філіалу що перевіряється i розраховуються за переліками додатки 5 6 ; K зн. i K пiд. - розраховуються при перевiрцi структурних підроздiлiв за формулою 1 ; 1/N - коефiцiєнт регулювання; він залежить вiд кількості вiдвiданих N при перевiрцi структурних пiдроздiлiв. Приклад розрахунку К б.п. цифри умовнi . Керiвник перевiрки документально визначив що iз запланованих до перевiрки 20 структурних пiдроздiлiв М=20 в РВЗ перевiрено 16 N=16 . Значить вихiдне значення N/M = 0 80. При перевiрцi дiловодства спеціаліста охорони працi РВЗ було встановлено: - вiдсутня номенклатура справ - K1 зн.= 0 05; - відсутнє Положення про роботу уповноваженого трудового колективу з питань охорони праці - K1 зн.= 0 04; - відсутній перелiк робiт з пiдвищеною небезпекою - K1 зн.= 0 04. В цей же час керівник перевiрки вiдзначив вiдмiнне ведення документацiї по навчанню керiвникiв i спецiалiстiв РВЗ - K1 пiд.= 0 07. При виїздi на мiсця в структурнi пiдроздiли було встановлено у вiддiленнях зв'язку: - в ВЗ N 1 - вiдсутнє заземлення на двох електродвигунах K зн. = 0 05 х 2 = 0 1; - в ВЗ N 2 - захаращені підходи до двох електрощитів K зн. = 0 05 х 2 = 0 1; - в ВЗ N 3 - порушені правила безпечної експлуатації електросургучниці - K зн. = 0 04; - в ВЗ N 4 - люкове вікно не відповідає правилам безпеки K зн. = 0 05; - в ВЗ N 05 - зразковий санiтарний стан - K пiд. = 0 1. Згiдно з формулою 2 : К б.п. = 16/20 - 0 05 - 0 04 - 0 04 + 0 07 - 0 1 х 1/5 - 0 1 х 1/5 - 0 04 х 1/5 - 0 05 х 1/5 + 0 1 х 1/5 = 0 70 5.4.6. Результати контролю записуються в Журнал реєстрацiї результатiв контролю стану охорони працi додаток 4 . У разі відсутності зауважень в Журналі робиться запис "Порушень вимог охорони праці не установлено". 5.5. Контроль стану охорони працi на підприємствах 3 рівня 5.5.1. Контроль стану охорони праці на обласному підприємстві зв'язку ОПЗ і в інших підприємствах 3 рівня проводиться службою охорони праці підприємства 4 рівня не рідше одного разу на півроку за графіком затвердженим власником підприємства 4 рівня. 5.5.2. Контроль проводить керівник спеціаліст служби охорони праці підприємства 4 рівня в присутності керівника спеціаліста служби охорони праці підприємства 3 рівня що перевіряється. Під час виїзду на місця у вузли зв'язку і в інші філіали до них приєднуються керівник відповідного філіалу і спеціаліст охорони праці цього філіалу. 5.5.3. Зміст і обсяг питань що перевіряються повинні відповідати контрольним функціям передбаченим Положенням про службу охорони праці об'єднання зв'язку відповідного підприємства 4 рівня . Контроль стану охорони праці повинен включати: - перевірку виконання вимог Положення про службу охорони праці ОПЗ підприємства 3 рівня безпосередньо підпорядкованого об'єднанню зв'язку підприємству 4 рівня працівниками служби охорони праці підприємства 3 рівня що перевіряється ; - вибірковий контроль стану охорони праці в підпорядкованих підприємству що перевіряється філіалах та їх структурних підрозділах. 5.5.4. Перевірка стану охорони праці в ОПЗ підприємстві що перевіряється повинна закінчуватися визначенням коефіцієнта безпеки праці К1 б.п. Розрахунок К1 б.п. проводить керівник перевірки в присутності керівника служби охорони праці ОПЗ підприємства що перевіряється за формулою 2 стосовно до ОПЗ підприємства що перевіряється . 5.5.5. За підсумками контролю складається акт який підписують керівник перевірки власник ОПЗ підприємства що перевіряється і керівник служби охорони праці ОПЗ підприємства що перевіряється . Форма акту - згідно додатку 7. 5.6. Контроль стану охорони праці в об’єднанні зв'язку підприємстві 4 рівня 5.6.1. Контроль стану охорони праці в об'єднанні зв'язку підприємстві 4 рівня проводиться службою охорони праці Мінзв'язку України не рідше одного разу на рік. 5.6.2. Контроль проводять спеціалісти служби охорони праці Мінзв'язку України в присутності керівника служби охорони праці об'єднання зв'язку підприємства що перевіряється . Під час виїзду на місця в ОПЗ та інші підприємства при перевірці повинні бути присутні представники адміністрації та служби охорони праці відповідних підприємств. 5.6.3. Зміст і обсяг питань що перевіряються повинен відповідати контрольним функціям передбаченим для служби охорони праці Мінзв'язку України. Контроль стану охорони праці повинен включати: - перевірку роботи служби охорони праці об'єднання підприємства 4 рівня ; - вибірковий контроль стану охорони праці в ОПЗ та інших підприємствах безпосередньо підпорядкованих об'єднанню зв'язку підприємству 4 рівня . 5.6.4. Контроль стану охорони праці повинен закінчуватися визначенням коефіцієнта безпеки праці К1 б.п. об'єднання зв'язку підприємства 4 рівня . Розрахунок К1 б.п. проводить керівник перевірки за формулою 2 відносно умов об’єднання зв'язку підприємства 4 рівня в присутності керівника служби охорони праці об'єднання зв'язку підприємства 4 рівня . 5.6.5. За підсумками контролю складається акт який підписує керівник перевірки керівник об'єднання зв'язку підприємства що перевіряється і керівник служби охорони праці об'єднання зв'язку підприємства що перевіряється . Форма акту - згідно додатку 7. 5.6.6. Контроль стану охорони праці на підприємствах 3 рівня підпорядкованих безпосередньо Мінзв'язку України проводиться спеціалістами служби охорони праці Мінзв'язку згідно підрозділу 5.5. цього Положення відповідно. 5.7. Особистий контроль стану охорони праці керівником філіалу 5.7.1. Керівник філіалу проводить контроль стану охорони праці в структурних підрозділах за власним планом. 5.7.2. Недоліки та зауваження з питань охорони праці керівник філіалу записує в Журнал оперативного контролю структурного підрозділу або усно повідомляє про них спеціаліста охорони праці філіалу для обліку при розрахунку коефіцієнта безпеки праці. 5.7.3. Виявлені керівником філіалу недоліки та зауваження з питань охорони праці усуваються як правило в оперативному порядку. За необхідністю визначаються інші терміни усунення недоліків та зауважень і відповідальні виконавці. 6. Оцінка діяльності власників керівників та інших посадових осіб з питань охорони праці 6.1. Діяльність власників керівників підприємств зв'язку їх філіалів керівників структурних підрозділів та інших призначених власником керівником посадових осіб які за своїми функціональними обов'язками правами та відповідальністю забезпечують вирішення конкретних питань з охорони праці розглядається як сукупність дій об'єднаних загальною метою забезпечення безпечних і здорових умов праці попередження нещасних випадків профзахворювань та аварій на виробництві і зведення до мінімуму факторів і причин їх виникнення. 6.2. Оцінка діяльності власників керівників та інших посадових осіб визначених у п. 6.1 проводиться тільки через кількісні показники якості роботи з питань охорони праці визначені за підсумками контролю тобто через коефіцієнти безпеки праці. 6.3. Оцінка діяльності власників керівників та інших посадових осіб проводиться за 5-бальною системою згідно з таблицями: - структурні підрозділи - згідно з таблицею 1: Таблиця 1 NN п.п. Дата Наименование нарушений правил безопасности труда предписание об устранении недостатков и замечаний оценка должность фамилия и подпись проверяющего Срок устранения Ответственный исполнитель Отметка о выполнении К сн. К пов. 1 2 3 4 5 6 7 8 - філіали підприємств зв'язку - згідно з таблицею 2: Таблиця 2 NN п.п Наименование нормативного документа К сн. за каждый случай 1 2 3 1. Перечень документов об охране труда введение которых обязательно в структурном подразделении 0 03 2. Перечень работ и профессий работников с повышенной опасностью которые до начала выполнения обязанностей и периодически 1 раз в год должны проходить обучение и проверку знаний по охране труда 0 02 3. Перечень профессий работников которые должны проходить инструктаж по охране труда 1 раз в квартал и проверку знаний по охране труда 1 раз в год 0 03 4. Приказ предприятия о назначении комиссии по проверке знаний работников по вопросам охраны труда 0 03 5. Билеты для экзаменов работников по вопросам охраны труда 0 02 6. Программы первичного инструктажа 0 02 7. Журнал регистрации инструктажей по вопросам охраны труда 0 08 8. Журнал протоколы проверки знаний работников по вопросам охраны труда 0 08 9. Перечень профессий работников освобождающихся от первичного повторного и внеочередного инструктажей по вопросам охраны труда 0 02 10. Перечень работ с повышенной опасностью 0 05 11. Перечень работ с повышенной опасностью на выполнение которых необходимо выдавать наряд-допуск 0 05 12. Утверждение инструкции по охране труда согласно профессиям и видам работ 0 02 13. Положение об организации работ по охране труда подразделения 0 03 14. Положение о работе уполномоченного трудового коллектива по охране труда 0 04 15. Паспорт санитарно-технического состояния подразделения 0 03 16. Журнал регистрации оперативного контроля состояния охраны труда 0 08 17. Карточки выдачи средств индивидуальной защиты 0 01 18. Правила безопасности при выполнении работ на предприятиях почтовой связи для предприятий почтовой связи 0 02 19. Правила безопасности при работах на телефонных и телеграфных станциях для предприятий электросвязи 0 02 20. Правила безопасности при работах на кабельных линиях связи и проводного вещания для предприятий электросвязи 0 02 21. Правила безопасности при работах на воздушных линиях связи и проводного вещания для предприятий электросвязи 0 02 22. Правила техники безопасности при эксплуатации радиорелейных линий передач для предприятий электросвязи 0 02 23. Правила охраны труда на транспорте Минсвязи 0 02 24. Правила устройства электроустановок потребителей ПУЭ изд. 6-е 0 02 25. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей ПТЭ и Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей ПТБ изд. 4-е 0 02 26. Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов 0 01 27. Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов работающих под давлением 0 01 28. Правила устройства и безопасной эксплуатации лифтов 0 01 29. Перечень работ где имеется необходимость в профессиональном подборе 0 01 30. Перечень тяжелых работ и работ с вредными и опасными условиями труда на которых запрещается использование труда несовершеннолетних 0 01 31. Перечень тяжелых работ и работ с вредными и опасными условиями труда на которых запрещается использование труда женщин 0 01 32. Перечень профессий работников которые подлежат предварительному медицинскому осмотру 0 05 33. Правила пожарной безопасности на объектах связи Украины 0 02 34. Правила дорожного движения 0 01 Примітка. При одержанні хоч одним структурним підрозділом оцінки "незадовільно" оцінка філіалу не може бути вище оцінки "добре". - підприємства 3 рівня - згідно з таблицею 3: Таблиця 3 NN п.п. Наименование нормативного документа К сн. за каждый случай 1. Несвоевременное выполнение запланированных мероприятий приказов распоряжений предписаний по охране труда 0 1 2. Нарушение порядка контроля состояния охраны труда 0 05 3. Нарушение правил безопасности при выполнении работ в электроустановках 0 1 4. Нарушение правил безопасности при выполнении электро- и газосварочных работ 0 05 5. Нарушение правил безопасности при выполнении работ на высоте более 1 м 0 1 6. Нарушение правил безопасности при выполнении погрузочно-разгрузочных работ 0 05 7. Нарушение правил безопасности при оборудовании строительной площадки участка работ рабочих мест 0 05 8. Нарушение требований производственной санитарии в помещениях и на территории 0 01 9. Наличие несчастного случая по вине производства структурного подразделения 0 25 10. Наличие несчастного случая по вине производства структурного подразделения со смертельным исходом 1 00 - підприємства 4 рівня - згідно з таблицею 4: Таблиця 4 NN п.п Наименование фактора К пов. за каждый фактор 1. Наличие изобретений и рационализаторских предложений по охране труда 0 1 2. Образцовое санитарное состояние производственных помещений и закрепленной территории 0 1 3. Аккуратное и полное ведение документации по охране труда 0 15 4. Отсутствие производственного травматизма на протяжении одного года до каждой проверки 0 1 7. Стимулювання діяльності власників керівників та інших посадових осіб підприємств зв'язку з питань охорони праці в залежності від оцінки стану охорони праці 7.1. Стимулювання власників керівників та інших посадових осіб підприємств зв'язку і їх структурних підрозділів проводиться в обов'язковому порядку за підсумками контролю згідно розрахованому коефіцієнту безпеки праці і визначеній оцінці діяльності власників керівників та інших посадових осіб з питань охорони праці. 7.2. Стимулювання здійснюється відповідно до визначеної оцінки стану охорони праці комплексно: матеріальне та моральне. 7.3. Матеріальне стимулювання власників керівників та інших посадових осіб підприємств та їх структурних підрозділів проводиться через підвищення або зниження розміру преміальної оплати за місяць у якому перевірений стан охорони праці. Матеріальне стимулювання здійснюється за рахунок коштів єдиного фонду оплати праці. 7.4. Якщо за підсумками контролю стану охорони праці діяльність власників керівників підприємств зв'язку їх філіалів та керівників їх структурних підрозділів оцінена "відмінно" то розмір преміальної оплати власникам керівникам та іншим посадовим особам діяльність яких сприяла одержанню такої оцінки підвищується не менше ніж на 20 %. Якщо при оцінці "відмінно" коефіцієнт безпеки праці перевищує 1 00 розмір підвищення преміальної оплати власникам керівникам та іншим посадовим особам повинен бути не менше 40 %. 7.5. При одержанні підприємством коефіцієнта безпеки праці 1 00 та вище що відповідає оцінці "відмінно" розмір преміальної оплати працівникам служби охорони праці підвищується на 50 %; при одержанні коефіцієнта безпеки праці який відповідає оцінці "добре" - на 30 %. 7.6. Розмір преміальної оплати власників керівників та інших посадових осіб підприємств та їх структурних підрозділів зменшується якщо за підсумками контролю стану охорони праці їх діяльність оцінена "незадовільно". 7.7. Розмір зниження преміальної оплати за підсумками діяльності з охорони праці власників керівників та інших посадових осіб підприємств та їх структурних підрозділів в залежності від коефіцієнта безпеки праці при оцінці "незадовільно" повинен відповідати наведеному у таблицях 5-8: - структурні підрозділи - згідно з таблицею 5: Таблиця 5 NN п.п. Дата Наименование нарушений требований правил охраны труда; оценка должность фамилия и подпись руководителя проверки Срок устранения Ответственный исполнитель Отметка об исполнении К1сн. К1пов. 1 2 3 4 5 6 7 8 - філіали підприємств зв'язку - згідно з таблицею 6: Таблиця 6 - підприємства 3 рівня - згідно з таблицею 7: Таблиця 7 - підприємства 4 рівня - згідно з таблицею 8: Таблиця 8 7.8. При нещасному випадку на підприємстві із смертельним наслідком і з вини підприємства преміальної оплати на 100 % позбавляються власник та інші посадові особи безпосередньо винні у нещасному випадку. При нещасному випадку на підприємстві із смертельним наслідком не з вини підприємства розмір премії власника та інших посадових осіб зменшується залежно від ступеню провини але не менше ніж на 50 %. Посадові особи безпосередньо винні у нещасному випадку та ступінь їх провини визначаються комісією по розслідуванню. 7.9. Якщо оцінка "незадовільно" одержана в основному через недоліки у роботі служби охорони праці працівникам служби охорони праці розмір премії зменшується на 50 %. 7.10. При одержанні структурним підрозділом коефіцієнта безпеки праці який відповідає оцінці "незадовільно" розмір премії посадової особи філіалу що курує цей підрозділ за наказом по підприємству філіалу зменшується на 20 %. 8. Порядок прийняття управлінських рішень з питань охорони праці 8.1. Управлінське рішення - сукупність заходів які здійснюються за підсумками контролю стану охорони праці з урахуванням іншої інформації про охорону праці в інтересах забезпечення безпеки праці гігієни праці і виробничого середовища згідно з вимогами чинного законодавства про охорону праці. 8.2. Управлінське рішення приймає власник підприємства зв'язку керівник філіалу структурного підрозділу або інша посадова особа в межах прав обов'язків та відповідальності згідно з посадою. 8.3. Права обов'язки та відповідальність посадових осіб за виконання покладених на них функцій з охорони праці встановлюються в посадових інструкціях для посадових осіб і спеціалістів підприємства яким надається чинності наказом по підприємству. Зразки таких документів наведені у листі Держнаглядохоронпраці від 21.12.93 р. N 01-12/2552. 8.4. Рішення по оперативному усуненню недоліків та зауважень є усним або за необхідністю письмовим розпорядженням приписом власника посадової особи . 8 5. Управлінське рішення що неможливо виконати оперативним порядком приймає тільки власник. Таке рішення оформляється наказом власника. 8.6. Проект наказу готує служба охорони праці підприємства. До наказу може додаватися план заходів перспективного або поточного характеру з визначенням строків виконання та відповідальних виконавців. За необхідністю вносяться відповідні зміни у діючі плани та рішенням колективу працівників - у розділ "Охорона праці" колективного договору. Копіями наказу або витягами з нього забезпечуються усі власники підпорядкованих підприємств та керівники їх філіалів структурних підрозділів ; інші посадові особи - на їх запит. 8.7. У встановлений день власник проводить нараду керівного складу підприємства на якій керівник служби охорони праці підприємства доводить до присутніх інформацію про стан охорони праці на підприємстві за результатами контролю. 8.8. На нараді власник за необхідністю заслуховує окремих підпорядкованих посадових осіб підприємства про їх роботу щодо поліпшення стану охорони праці а також про виконання планових заходів з охорони праці. 8.9. Такі наради присвячені питанням охорони праці власник ОПЗ іншого підприємства 3 рівня повинен проводити не рідше одного разу на місяць власник об'єднання зв'язку іншого підприємства 4 рівня не рідше одного разу на квартал. Наради з питань охорони праці дозволяється суміщати з іншими питаннями але один раз на півроку наради повинні бути присвячені виключно питанням охорони праці. Додаток 1 МІНІСТЕРСТВО ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ об'єднання підприємство цех дільниця відділення зв'язку ЖУРНАЛ реєстрації результатів оперативного контролю стану охорони праці Розпочато Закінчено Наступні сторінки Додаток 2 ПЕРЕЛІК факторів наявність яких веде до зниження коефіцієнта безпеки праці в структурному підрозділі підприємства зв’язку 1. Відсутні нормативні документи про охорону праці нормативні документи вимоги яких порушені : NN п.п Найменування нормативного документу К зн. за кожний випадок 1 2 3 1. Перелік документів щодо охорони праці ведення яких обов’язкове у структурному підрозділі 0 03 2. Перелік робіт і професій працівників з підвищеною небезпекою які до початку виконання обов’язків і періодично 1 раз на рік повинні проходити навчання і перевірку знань з охорони праці 0 02 3. Перелік професій працівників які повинні проходити інструктаж з охорони праці 1 раз у квартал та перевірку знань з охорони праці 1 раз на рік 0 03 4. Наказ підприємства про призначення комісії по перевірці знань працівників з питань охорони праці 0 03 5. Білети для іспитів працівників з питань охорони праці 0 02 6. Програми первинного інструктажу 0 02 7. Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці 0 08 8. Журнал протоколи перевірки знань працівників з питань охорони праці 0 08 9. Перелік професій працівників що звільняються від первинного повторного та позапланового інструктажів з питань охорони праці 0 02 1 2 3 10. Перелік робіт з підвищеною небезпекою 0 05 11. Перелік робіт з підвищеною небезпекою на використання яких необхідно видавати наряд-допуск 0 05 12. Затверджені інструкції по охороні праці згідно з професіями та видами робіт 0 02 13. Положення про організацію робіт по охороні праці підрозділу 0 03 14. Положення про роботу уповноваженого трудового колективу по охороні праці 0 04 15. Паспорт санітарно-технічного стану підрозділу 0 03 16. Журнал реєстрації оперативного контролю стану охорони праці 0 08 17. Картки видачі засобів індивідуального захисту 0 01 18. Правила безпеки при виконанні робіт на підприємствах поштового зв’язку для підприємств поштового зв’язку 0 02 19. Правила безпеки при роботах на телефонних та телеграфних станціях для підприємств електрозв’язку 0 02 20. Правила безпеки при роботах на кабельних лініях зв’язку і проводового мовлення для підприємств електрозв’язку 0 02 21. Правила безпеки при роботах на повітряних лініях зв’язку і проводового мовлення для підприємств електрозв’язку 0 02 22. Правила техніки безпеки при експлуатації радіорелейних ліній передач для підприємств електрозв’язку за наявністю РРЛ 0 02 23. Правила охорони праці на транспорті Мінзв’язку 0 02 24. Правила будови електроустановок споживачів ПБЕ вид. 6-е 0 02 25. Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів ПТЕ та Правила техніки безпеки при експлуатації електроустановок споживачів ПТБ вид. 4-е 0 02 1 2 3 26. Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідйомних кранів за наявністю обладнання 0 01 27. Правила будови і безпечної експлуатації посудин що діють під тиском за наявністю обладнання 0 02 28. Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів за наявністю ліфтів 0 01 29. Перелік робіт де є необхідність у професійному доборі 0 01 30. Перелік важких робіт і робіт з шкідливими і небезпечними умовами праці на яких забороняється використання праці неповнолітніх 0 01 31. Перелік важких робіт і робіт з шкідливими і небезпечними умовами праці на яких забороняється використання праці жінок 0 01 32. Перелік професій працівників які підлягають попередньому медичному огляду 0 05 33. Правила пожежної безпеки на об’єктах зв’язку 0 02 34. Правила дорожнього руху 0 01 2. Перелік порушень правил безпеки NN п.п Порушення правил безпеки К зн. за кожний випадок 1 2 3 1. Несвоєчасне виконання позапланових заходів наказів розпоряджень приписів з охорони праці 0 1 2. Порушення порядку контролю стану охорони праці 0 05 3. Порушення правил безпеки при виконанні робіт в електроустановках 0 1 4. Порушення правил безпеки при виконанні електро- і газозварювальних робіт 0 05 5. Порушення правил безпеки при виконанні робіт на висоті більше 1 3 м 0 1 6. Порушення правил безпеки при виконанні вантажо-розвантажувальних робіт 0 05 7. Порушення правил безпеки при обладнанні будівельних майданчиків дільниць робіт робочих місць 0 05 8. Порушення вимог виробничої санітарії в приміщеннях і на території 0 01 9. Наявність нещасного випадку з вини підприємства структурного підрозділу 0 25 10. Наявність нещасного випадку з вини підприємства структурного підрозділу із смертельним наслідком 1 00 Додаток 3 ПЕРЕЛІК факторів наявність яких веде до підвищення коефіцієнта безпеки в структурному підрозділі підприємства зв'язку NN п.п Найменування фактору К під. за кожний фактор 1. Наявність винаходів і раціоналізаторських пропозицій з охорони праці 0 1 2. Зразковий санітарний стан виробничих приміщень і закріпленої території 0 1 3. Акуратне і повне ведення документації з охорони праці 0 15 4. Відсутність виробничого травматизму протягом одного року до кожної перевірки 0 1 Додаток 4 МІНІСТЕРСТВО ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ об'єднання підприємство цех дільниця відділення зв'язку ЖУРНАЛ реєстрації результатів контролю стану охорони праці Розпочато Закінчено Наступні сторінки NN п.п. Дата Найменування порушень вимог правил охорони праці; оцінка посада прізвище і підпис керівника перевірки Строк усунення Відпові- дальний викона- вець Відмітка про вико- нання К1 зн. К1 під. 1 2 3 4 5 6 7 8 Наступні сторінки NN п.п. Дата Найменування порушень вимог правил безпеки праці припис про необхідність усунення недоліків оцінка посада прізвище і підпис перевіряючого Строк усу- нення Відпо- віда- льний вико- навець Відмітка про виконання К зн. К під. 1 2 3 4 5 6 7 8 Примітка. Сторінки призначені для обліку результатів контролю стану охорони праці в структурних підрозділах. Додаток 5 ПЕРЕЛІК документів служби охорони праці підприємства організації відсутність або неналежне ведення яких веде до зниження коефіцієнта безпеки праці NN п.п Найменування нормативного документу К1 зн. за кожний випадок 1 2 3 1. Положення про службу охорони праці підприємства 0 2 2. Номенклатура справ з охорони праці 0 1 3. План роботи служби охорони праці 0 1 4. Перелік робіт з підвищеною небезпекою 0 02 5. Перелік робіт з підвищеною небезпекою на виконання яких необхідно видавати наряд-допуск 0 02 6. Положення про порядок навчання інструктажу і перевірки знань працівників зв’язку з питань охорони праці 0 1 7. Перелік робіт і професій працівників з підвищеною небезпекою які до початку виконання обов’язків і періодично 1 раз на рік повинні проходити навчання і перевірку знань з охорони праці 0 02 8. Перелік професій працівників які повинні проходити інструктаж з охорони праці 1 раз на рік 0 02 9. Наказ про порядок навчання строки навчання і перевірки знань з охорони праці посадових осіб і спеціалістів 0 02 10. Наказ підприємства про призначення комісії по перевірці знань працівників з питань охорони праці 0 03 11. Білети для іспитів посадових осіб і спеціалістів 0 1 12. Білети для іспитів працівників з питань охорони праці 0 02 13. Журнал протоколи перевірки знань працівників спеціалістів з питань охорони праці 0 08 14. Програма вступного інструктажу 0 03 15. Програми первинного інструктажу 0 02 16. Перелік професій працівників що звільняються від первинного повторного та позапланового інструктажів з питань охорони праці 0 02 17. Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці 0 1 18. Журнал реєстрації нещасних випадків на виробництві 0 2 19. Журнал реєстрації аварій I і II категорій 0 02 20. План ліквідації аварій 0 02 21. Перелік професій видів робіт на які необхідно розробляти окремі інструкції з безпеки праці 0 03 22. Журнал реєстрації і обліку інструкцій 0 02 23. Затверджені інструкції з охорони праці згідно з професіями та видами робіт 0 02 24. Положення про роботу уповноваженого трудового колективу з охорони праці 0 04 25. Положення про організацію робіт з охорони праці на підприємствах і в організаціях Мінзв’язку України 0 .1 26. Наказ про призначення осіб відповідальних за надзор справний стан кранів і безпечне переміщення вантажів кранами за наявністю обладнання 0 1 27. Наказ про призначення осіб відповідальних за надзор справний стан і безпечну експлуатацію посудин що діють під тиском за наявністю обладнання 0 1 28. Наказ про призначення осіб відповідальних за надзор справний стан і безпечну експлуатацію котлів за наявністю обладнання 0 1 29. Наказ про призначення осіб відповідальних за надзор справний стан і безпечну експлуатацію ліфтів підйомників за наявністю обладнання 0 1 30. Наказ про призначення осіб відповідальних за електрогосподарство 0 1 31. Перелік професій неелектротехнічного персоналу якому надається I група з електробезпеки 0 02 32. Наказ про призначення комісії з приймання засобів індивідуального захисту 0 02 33. Наказ про призначення осіб відповідальних за використання і облік коштів фонду охорони праці 0 05 34. Журнал контролю за станом охорони праці 0 05 35. Паспорт санітарно-технічного стану підприємства 0 07 36. Накази за підсумками контролю стану охорони праці 0 1 37. Наказ про призначення комісії по атестації робочих місць 0 05 38. Відповідність розділу “Охорона праці” колективного договору Закону України “Про охорону праці” і Кодексу законів про працю України 0 1 39. Перелік робіт де є необхідність у професійному доборі 0 02 40. Перелік важких робіт і робіт з шкідливими і небезпечними умовами праці на яких забороняється використання праці неповнолітніх 0 03 41. Перелік важких робіт і робіт з шкідливими і небезпечними умовами праці на яких забороняється використання праці жінок 0 03 42. Перелік професій працівників які підлягають попередньому медичному огляду 0 05 43. Норми видачі засобів індивідуального захисту 0 1 44. Положення про розслідування та облік нещасних випадків професійних захворювань і аварій на підприємствах в установах і організаціях 0 1 45. Положення про порядок видачі та вилучення талонів попередження з охорони праці на підприємстві 0 05 46. Правила безпеки при виконанні робіт на підприємствах поштового зв’язку для підприємств поштового зв’язку 0 02 47. Правила безпеки при роботах на телефонних і телеграфних станціях для підприємств електрозв’язку 0 02 48. Правила безпеки при роботах на кабельних лініях зв’язку і проводового мовлення для підприємств електрозв’язку 0 02 49. Правила безпеки при роботах на повітряних лініях зв’язку і проводового мовлення для підприємств електрозв’язку 0 02 50. Правила техніки безпеки при експлуатації радіорелейних ліній передач для підприємств електрозв’язку 0 02 51. Правила охорони праці на транспорті Мінзв’язку 0 02 52. Правила будови електроустановок споживачів ПБЕ вид. 6-е 0 02 53. Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів ПТЕ та Правила техніки безпеки при експлуатації електроустановок споживачів ПТБ вид. 4-е 0 02 54. Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідйомних кранів за наявністю обладнання 0 01 55. Правила будови і безпечної експлуатації посудин що діють під тиском за наявністю обладнання 0 01 56. Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів за наявністю обладнання 0 01 57. Правила пожежної безпеки на об’єктах зв’язку України 0 02 58. Правила дорожнього руху 0 01 59. Приписи по охороні праці не виконані у встановлений строк без поважних причин 0 1 60. Заходи розділу “Охорона праці” колективного договору не виконані у встановлений строк без поважних причин 0 1 61. Перспективний план роботи з охорони праці 0 1 62. Заходи перспективного плану роботи з охорони праці не виконані у встановлений строк без поважних причин 0 1 Додаток 6 ПЕРЕЛІК факторів наявність яких в службі охорони праці веде до підвищення коефіцієнта безпеки праці в підприємстві зв'язку NN п.п Найменування фактору К1під. за кожний фактор 1. Повна наявність і зразкове без зауважень ведення документів в службі охорони праці 0 3 2. Повне виконання графіку контролю стану охорони праці 0 1 3. Відсутність нещасних випадків на виробництві протягом одного року до кожної перевірки 0 1 Додаток 7 АКТ перевірки стану охорони праці в найменування об'єкту перевірки Керівник перевірки посада прізвище І. по Б. в присутності посада прізвище І. по Б. посада прізвище І. по Б. посада прізвище І. по Б. перевірили стан охорони праці в дата найменування об'єкту перевірки В процесі перевірки виявлені такі відхилення від встановлених норм і правил охорони праці які призводять до зниження коефіцієнта безпеки праці К б.п.: К1 зн. складає К зн. складає Фактори які призвели до підвищення коефіцієнта безпеки праці: К1 під. складає К під. складає К б.п. складає Керівник перевірки підпис "З актом ознайомлений і один примірник акту одержав" Керівник підприємства підпис Керівник служби охорони праці підприємства підпис Додаток 8 ПОЛОЖЕННЯ про порядок видачі та вилучення талонів попередження за порушення правил безпеки 1. Талони попередження NN 1 2 3 видаються робітникам і посадовим особам підприємства яким під час перевірки знань з питань охорони праці видаються відповідні посвідчення. 2. Вилучення талонів попередження у робітників і посадових осіб проводиться за особисті конкретні порушення правил безпеки при роботі а у посадових осіб крім того за невжиття заходів щодо усунення травмонебезпечних факторів і ситуацій. 3. Талони попередження мають право вилучати: - у робітників структурних підрозділів - керівники цих структурних підрозділів працівники служби охорони праці і власник підприємства; - у керівників структурних підрозділів - працівники служби охорони праці і власник підприємства; - у заступників власника підприємства працівників служби охорони праці - власник підприємства. 4. Талони вилучаються в порядку черги номерів по одному або більше залежно від вагомості порушення за рішенням того хто вилучає талон. 5. Вилучені талони попередження передаються в службу охорони праці підприємства для обліку і вжиття матеріальних санкцій і заходів додаткового попередження до порушників правил безпеки. 6. Розмір матеріальних санкцій і заходи щодо додаткового попередження порушень правил безпеки залежать від номеру вилученого талону: - талон N 1 - 20 % зниження премії і позаплановий інструктаж з питань охорони праці; - талон N 2 - 30 % зниження премії і позаплановий інструктаж з питань охорони праці; - талон N 3 - 40 % зниження премії відсторонення від роботи і позачергова перевірка знань з питань охорони праці. Примітка. У випадку вилучення декількох талонів одночасно відсотки зниження премії складаються. 7. Поповнення вилучених талонів проводиться під час чергової або позачергової перевірки знань з питань охорони праці.