ДНАОП 1.1.30-5.17-96

ДНАОП 1.1.30-5.17-96 Інструкція зі складання планів ліквідації аварій

ДЕРЖАВНИЙ НОРМАТИВНИЙ АКТ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ   Затверджено наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 18 січня 1996 р № 7 Kиїв ДНАОП 1.1.30-5.17-96 Інструкція зі складання планів ліквідації аварій До § 16 Правил безпеки у вугільних шахтах 1. Загальні положення 1. Для кожної шахти що діє реконструюється або будується повинен бути складений план ліквідації аварій в подальшому ПЛА . 2. ПЛА розробляється на кожні 6 місяців головним інженером шахти та командиром обслуговуючого шахту гірничорятувального взводу узгоджується з командиром воєнізованого гірничорятувального загону окремого взводу ДВГРС і затверджується технічним керівником об'єднання самостійної шахти за 15 днів до введення в дію. Під час проходження вертикальних і похилих стволів не збитих з шахтою ПЛА складається на весь період проходження стволів двічі - на період проходження та армування. 3. У ПЛА повинні передбачатися заходи які здійснюються негайно у разі виявлення аварії і забезпечують: рятування людей захоплених аварією; ліквідацію аварії і попередження ЇЇ розвитку. 4. З метою розроблення заходів щодо рятування людей ліквідації та попередження розвитку аварій перед складанням плану перевіряється: 4.1. Забезпечення шахти горизонтів гірничих виробок запасними виходами придатність їх для пересування людей пересування гірничорятівників у респіраторах і транспортування потерпілих. 4.2. Відповідність часу руху по загазованих виробках строку захисної дії прийнятих на шахті саморятуваль-ників. 4.3. Наявність стан і розташування засобів рятування гірників місця групового схоронення саморятувальників пункти переключення в резервні саморятувальники та ін. підготовленість працівників до їх використання. 4.4. Очікувана газова обстановка на дільницях у разі відключення дегазаційної системи. 4.5. Час загазування тупикових вибоїв у разі зупинки ВМП. 4.6. Стійкість вентиляційних струменів у виробках при дії теплової депресії пожежі здійснення намічених заходів щодо запобігання самочинного перекидання вентиляційного струменя і забезпечення стійкого аварійного режиму провітрювання. Вибір вентиляційних режимів та заходів щодо забезпечення стійкості провітрювання провадиться з урахуванням депресійної зйомки. Ефективність вентиляційних режимів передбачених ПЛА перевіряється на ЕОМ. 4.7. Стан вентиляційних пристроїв у тому числі справність реверсивних пристроїв головних вентиляційних установок можливість виконання передбачених планом вентиляційних режимів. 4.8. Наявність і стан засобів повідомлення про аварію. 4.9. Розміщення пунктів допоміжної гірничорятувальної команди та розстановка членів ДГК у шахті відповідність кількості розрахунку їх підготовленість. 4.10. Водопостачання забезпеченість шахти засобами пожежогасіння та їх стан підготовленість робітників до їх застосування. За матеріалами перевірок встановлюються зони ураження у разі пожеж вибухів раптових викидів гірничих ударів обвалів проривів води проникнення отруйних хімічних речовин та ін. визначається зона реверсування вентиляційного струменя робиться оцінка пожежної небезпеки гірничих виробок і за необхідності розробляються додаткові заходи щодо підвищення пожежної безпеки. Матеріали перевірок оформляються актами і розглядаються на нараді при головному інженерові шахти за участю командира ДВГРС. За результатами наради складається протокол який підписується головним інженером шахти і командиром взводу що обслуговує шахту і додається до плану ліквідації аварій. 5. ПЛА розробляється відповідно до очікуваної ситуації в шахті на момент введення його в дію. Передбачені планом технічні засоби і матеріали для здійснення заходів з рятування людей і ліквідації аварій повинні бути у справному стані і в необхідній кількості а особи відповідальні за виконання заходів і виконавці повинні вміти ввести їх у дію. Для шахти що включає в свою вентиляційну систему виробки шахти що будується конструюється розробляється єдиний план ліквідації аварій. Відповідальність за правильне складання плану ліквідації аварій і його відповідність дійсному стану в шахті несуть головний інженер шахти і командир обслуговуючого шахту гірничорятувального взводу. 6. При введенні нових дільниць і виробок зміні схеми вентиляції і запасних виходів головний інженер шахти зобов'язаний протягом доби внести до ПЛА і погодити з командиром обслуговуючого шахту гірничорятувального взводу відповідні виправлення і доповнення. У разі невнесення необхідних змін чи виявлення невідповідності плану дійсному стану в шахті командир ВГРЗ має право роз-узгоджувати план ліквідації аварій а командир взводу -окремі його позиції. Про розузгодження командир ВГРЗ ВГРВ письмово доводить до відома головного інженера шахти технічного директора виробничого об'єднання а також місцевий орган Держнаглядохоронпраці. 7. ПЛА повинен мати титульний лист додаток 1 із підписами осіб які розробляють погоджують і затверджують план зміст та містити: оперативну частину складену за формою додаток 2 ; обов'язки осіб що беруть участь у ліквідації аварій і порядок їх дій додаток 3 ; список посадових осіб і установ які повинні бути негайно сповіщені про аварію додаток 4 ; основні правила поведінки дій працівників шахти під час аварій додаток 5 ; вказівки з ліквідації наслідків аварійних ситуацій загазування обрив кліті ураження електричним струмом та ін. що розробляються відповідно до типових вказівок з ліквідації наслідків аварійних ситуацій додаток 6 . 8. До оперативної частини плану ліквідації аварій повинні бути додані такі документи. 8.1. Схема вентиляції шахти складена відповідно до вимог «Інструкції зі складання вентиляційних планів». На схему вентиляції додатково наносяться час загазування у разі зупинки ВМП тупикових виробок до гранично допустимої концентрації пункти ДГК схема дегазаційних трубопроводів із зазначенням місць установлення засувок контрольно-вимірювальних приладів за наявності на шахті дегазації . 8.2. Схема план гірничих виробок і план поверхні з нанесенням засобів пожежогасіння засобів сповіщення про аварію засобів групового рятування робітників у разі аварій принципової схеми подавання води в шахту з водоймищ резервуарів та інших джерел під'їзних шляхів до стволів шурфів. 8.3. Плани гірничих робіт по пластах або горизонтах з нанесенням напрямку руху повітря місць установлення телефонів та їх номерів. 8.4. Мікросхеми гірничих виробок шахти додаються тільки до екземпляра плану що зберігається у ДВГРС з нанесенням напрямку руху повітря місць установлення телефонів і їх номерів номерів телефонів диспетчера й головного інженера довжини і кутів нахилу основних гірничих виробок. Кількість мікросхем визначають особи що погоджують план ліквідації аварій. 8.5. Протокол технічної наради при головному інженері шахти складений відповідно до вимог пункту 4 цієї інструкції. 9. ПЛА складається з позицій. До однієї позиції включається одна або декілька сполучених гірничих виробок якщо щодо цих виробок дотримуються такі умови: передбачається однаковий аварійний режим провітрювання; вживаються однакові заходи для рятування людей; збігаються маршрути руху гірничорятувальних відділень і порядок виконуваних ними робіт. Допускається поєднувати випадки пожежі і вибуху в одній позиції якщо дотримуються викладені вище умови. Для кожної тупикової виробки на випадок пожежі вибуху розробляється окрема позиція. Кожній позиції присвоюється номер який наноситься на схему вентиляції план гірничих робіт . Нумеруються позиції за напрямком руху вентиляційного струменя починаючи з поверхні. Виробки які входять до однієї позиції розфарбовуються на схемі вентиляції одним кольором. В оперативній частині плану ліквідації аварій позиції розташовуються в порядку що зростає причому номер кожної позиції повинен збігатися з відповідним номером сторінки оперативної частини. 10. Плани з відповідними додатками повинні знаходитися у гірничого диспетчера та в гірничорятувальному взводі що обслуговує шахту. На дільницях на видних місцях в нарядних повинні бути вивішені правила поведінки дій працівників дільниці при аваріях і конкретні маршрути їх виходу відповідно до ПЛА. До екземпляра плану що знаходиться у гірничого диспетчера повинні бути додані бланки спеціальних пропусків на спускання людей в шахту під час аварії. Список осіб і установ які повинні повідомлятися і викликатися у разі аварії повинен знаходитись на телефонній станції шахти. 11. Вивчення ПЛА інженерно-технічними працівниками шахти проводиться під керівництвом головного інженера після узгодження плану з ДВГРС при цьому вивчаються також «Обов'язки посадових осіб що беруть участь у ліквідації аварій і порядок їх дій» додаток 3 . Ознайомлення робітників з правилами поведінки у разі виникнення аварій і запасними виходами організовує і несе відповідальність за своєчасне ознайомлення начальник дільниці. Ознайомлення проводиться під час влаштування робітника на шахту ы надалі один раз на півріччя після узгодження плану з ДВГРС а також при його коригуванні в частині що стосується даної дільниці. Ознайомлення працівників із запасними виходами провадиться шляхом безпосереднього їх проходу виробками від місця роботи до виходу на поверхню. Після ознайомлення з правилами поведінки при виникненні аварії і запасними виходами працівники розписуються про це у «Книзі інструктажу з безпеки робіт». II. Основні вказівки щодо складання оперативної частини плану ліквідації аварій 12. Позиції оперативної частини складаються для таких видів аварій: пожежа на всі гірничі виробки шахти надшахтні будівлі й споруди приєднані до них збагачувальні фабрики установки під час пожежі в яких продукти горіння можуть попасти в шахту будівлі підйомних машин компресорної ваку-умнасосної; вибух на всі гірничі виробки газових шахт у яких виявлено метан при нормальному режимі провітрювання виробки й споруди з інтенсивним пилоутворенням на шахтах небезпечних за вибухами вугільного пилу камери перекидачів вугільних завантажень очисні й тупикові вибої виробки якими вугілля рухається самопливом та ін. будівлі вакуумнасосної і компресорної станцій склади ВМ гараж-зарядні камери; раптовий викид на всі очисні й підготовчі вибої на пластах небезпечних за раптовими викидами вугілля породи й газу; прорив води пульпи і затоплення на всі виробки й зони небезпечні за проривом води пульпи ; гірничий -удар на всі виробки й зони небезпечні за гірничими ударами; обвалення -вугілля породи на всі виробки шахти однією загальною позицією; аварійні ситуації загазування зупинка вентилятора головного провітрювання застрягання кліті чи обрив канату загальне від ключення електроенергії однією загальною позицією для кожної аварійної ситуації.  13. Залежно від характеру й місця виникнення аварії небезпеки її розвитку в позиціях плану передбачаються такі основні заходи з рятування людей ліквідації і попередження розвитку аварій. 13.1. Негайний виклик обслуговуючого шахту взводу ДВГРС проводиться при будь-якій з перерахованих у п.12 аварії незалежно від її розмірів. При пожежах у надшахтних будівлях і спорудах стволах шурфах та інших гірничих виробках що мають вихід на поверхню повинна викликатись пожежна частина. 13.2. Аварійний вентиляційний режим що приймається повинен як правило забезпечувати вихід людей через незагазовані виробки і бути стійким. При виборі вентиляційного режиму необхідно враховувати наступне. 13.2.1. У випадках вибухів газу і вугільного пилу раптових викидах зберігається напрямок вентиляційного струменя що існував до аварії передбачаються способи збільшення подачі повітря на аварійні дільниці. 13.2.2. У разі пожежі в надшахтних будівлях стволах приствольних дворах якими надходить свіже повітря передбачається реверсування вентиляційного струменя. При цьому необхідно передбачити заходи із забезпечення безпеки людей у тих надшахтних будівлях і спорудах куди можуть попасти продукти горіння після реверсування вентиляційного струменя. Розширення зони реверсування на інші головні виробки шахти з повітроподавальним струменем повинно вирішуватись при розробці плану із врахуванням розміщення людей які можуть бути захоплені аварією а також конкретних гірничотехнічних умов і обов'язковою перевіркою можливості виконання в аварійній обстановці. 13.2.3. При пожежах вище каналу вентилятора в стволах з вихідним струменем повітря надшахтних будівлях цих стволів за умови всмоктувального провітрювання необхідно забезпечити нормальну роботу вентилятора головного провітрювання аварійного ствола реверсувати останні вентилятори головного провітрювання шахти за їх наявності з метою забезпечення стійкого висхідного струменя аварійним стволом при раптовій зупинці його вентилятора. 13.2.4. У разі пожежі у будівлях і каналах вентилятора при всмоктувальному провітрюванні слід реверсувати неаварійні вентилятори шахти за їх наявності після чого аварійний вентилятор зупинити закрити канал вентилятора шибером відкрити шлюзові двері у надшахтній будівлі; при нагнітальному способі провітрювання аварійний вентилятор зупиняється а останні працюють у нормальному режимі. 13.2.5. Для похилих виробок з низхідним провітрюванням із метою запобігання перекиданню вентиляційного струменя під дією теплової депресії слід передбачати заходи щодо збільшення опору в паралельних виробках і в збійках між ними; за неможливості створити стійке низхідне провітрювання передбачати місцеве чи загальношахтне реверсування вентиляційного струменя. 13.2.6. Для похилих виробок з висхідним провітрюванням з метою запобігання порушенню режиму вентиляції в паралельних виробках зміни напряму руху витоку повітря і проникнення продуктів горіння в свіжі струмені слід передбачати заходи щодо зниження впливу теплової депресії закриття пожежних дверей до вогнища пожежі та ін. . 13.2.7. Під час пожежі в газовому тупиковому вибої необхідно зберегти нормальний режим його провітрювання. 13.2.8. Для випадків пожежі в інших виробках слід зберегти нормальний режим роботи вентиляторів головного провітрювання. Примітка. Залежно від виду й місця виникнення аварії газовиділення на аварійній дільниці та ін. може передбачатися зменшення або збільшення витрат повітря зупинка вентиляторів закорочування або місцеве реверсування струменя повітря. 13.3. Режим роботи системи енергопостачання. 13.3.1. У разі вибухів електроенергія в шахту повинна відключатися. 13.3.2. При реверсивному режимі провітрювання подача електроенергії в шахту повинна зупинятись. Допускається подача електроенергії в шахту на окремі й виробки крім очисних та підготовчих для забезпечення швидкого й безпечного виїзду людей з шахти. Відключення електроенергії в цих випадках проводиться після повного виведення людей. 13.3.3. У разі пожеж раптових викидів у межах дільниць зупиняється подача електроенергії на ці дільниці та на шляхах руху повітряного струменя що виходить з них. 13.3.4. У разі пожежі в надшахтних будівлях стволів шурфів із вихідним струменем та інших надшахтних спорудах у камерах що провітрюються відокремленим струменем повітря електровозний гараж склад ВМ та ін. подача електроенергії припиняється тільки на ці об'єкти. 13.3.5. Під час пожеж у виробках із вихідним струменем припиняється подача електроенергії тільки на ці виробки. 13.3.6. Під час пожежі у газовій тупиковій виробці зупиняється подача електроенергії в аварійну виробку але зберігається на вентилятор що провітрює її. 13.3.7. У разі використання в гірничих виробках пневматичної енергії повинна забезпечуватись подача стиснутого повітря в шахту при всіх видах аварій. 13.4. Заходи щодо сповіщення та виведення людей. 13.4.1. Усі особи які працюють в шахті повинні бути сповіщені про аварію що відбулась. При цьому вказується спосіб сповіщення. У першу чергу сповіщуються люди що працюють на аварійних і загрозливих дільницях. 13.4.2. Під час вибухів газу й вугільного пилу у разі реверсування вентиляторів головного провітрювання а також під час пожеж у шахтах які мають тільки два виходи на поверхню повинно передбачатись виведення із шахти всіх людей. 13.4.3. Під час пожеж в. шахтах що мають більше двох запасних виходів на поверхню якщо збережено нормальний режим провітрювання виведення людей повинно передбачатися з усіх виробок і дільниць до яких надходять продукти горіння та із загрозливих дільниць. Примітка. Дільниця вважається загрозливою якщо в результаті аварії можливе її загазування або якщо залишається один вихід з неї. 13.4.4. Для прискорення евакуації людей з аварійної дільниці шахти слід використати всі види підземного транспорту що доставляє людей до місць роботи. Цей самий транспорт використовується і для пересування відділень ДВГРС і членів ДГК до місця аварії. 13.4.5. У разі загазування основних виходів наприклад клітьового ствола вказується порядок підготовки запасних виходів для видачі людей і спуску відділень ДГВРС та членів ДГК. 13.5. Завдання диспетчера членам ДГК дільниць суміжних з аварійною. У завданнях перераховуються дільниці й виробки з яких залучаються члени ДГК устаткування яке береться ними для виконання завдання маршрути руху до місця аварії з боку свіжого струменя повітря. На допомогу членам ДГК аварійної дільниці повинні направлятися члени ДГК близько розташованих дільниць у кількості не менше двох чоловік. У разі аварії в тупиковій виробці члени ДГК суміжних дільниць направляються тільки до устя цієї виробки. Час їх прибуття до місця аварії не повинен перевищувати ЗО хв. 13.6. Заходи щодо ліквідації аварій в початковій стадії. 13.6.1. Забезпечення подавання води до місця пожежі. 13.6.2. Використання наявних насосів і трубопроводів загородження від затоплення головних водовідливних установок в разі раптового прориву пульпи води та ін. 13.7. Заходи щодо попередження розвитку аварії. 13.7.1. Закриття пожежних ляд і дверей в гірничих виробках. 13.7.2. Використання стаціонарних пожежних пристроїв на шляхах розповсюдження пожежі. 13.7.3. Реалізація передбаченого планом режиму роботи дегазації. 13.7.4. Підготовка навантажувальних і транспортних засобів шахти для доставки до місця аварії техніки пожежогасіння. 13.7.5. Видалення засобів вибуху і вибухових матеріалів із складів ВМ під час пожеж у них. 13.7.6. Попередження падіння підйомних посудин у разі обриву канатів вертикальних і похилих підйомів. 13.7.7. Попередження порушень провітрювання в результаті обвалення і затоплення виробок водою що витрачається на ліквідацію пожежі та ін. 13.8. Організація дій гірничорятувальної служби і пожежних частин. 13.8.1 Відділення ДВГРС які прибули на шахту направляються на врятування людей і ліквідацію аварії. 13.8.2. Проводиться на віддалених від ДВГРС шахтах сповіщення і збір членів ДГК які знаходяться на квартирах організація з числа прибулих членів ДГК бригад і видача їм завдання з врятування людей і ліквідації аварій відповідно до вимог «Статуту ДВГРС з організації та проведення гірничорятувальних робіт». 13.8.3. Пожежні частини направляються для гасіння пожеж у будівлях поверхневого комплексу. 14. У позиціях оперативної частини плану повинні бути зазначені інженерно-технічні працівники шахти відповідальні за виконання кожного заходу і виконавці. Додаток 1 Негайно викличи ДВГРС у разі аварії що передбачена цим планом УЗГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖУЮ Командир ВГРЗ « » 199 р. Технічний директор власник підприємства « » 199 р.                                                                ПЛАН                                                       ліквідації аварій                                          на шахті                                            виробничого об'єднання                                           на період з до План розробили: Головний інженер шахти Командир взводу ВГРЗ Додаток 2 Форма оперативної частини плану ліквідації аварій Позиція № найменування виробок і вид аварії Заходи щодо рятування людей і ліквідації аварії Відповідальний за виконання заходів виконавці Шляхи і час виходу людей   Шляхи руху відділень ДВГРС завдання* * Вказуються шляхи руху відділень для ліквідації аварій та обстеження загазованих виробок у яких можуть знаходитися люди. Додаток 3 ОБОВ'ЯЗКИ ПОСАДОВИХ ОСІБ ЩО БЕРУТЬ УЧАСТЬ У ЛІКВІДАЦІЇ АВАРІЙ І ПОРЯДОК ЇХ ДІЙ Головний інженер шахти Головний інженер шахти або особа що його заступає яка повинна бути визначена наказом по шахті є відповідальним керівником робіт з ліквідації аварій*. Його розпорядження є обов'язковими для виконання усіма особами що беруть участь у ліквідації аварії. Отримавши повідомлення про аварію головний інженер: 1. Негайно приступає до виконання заходів передбачених оперативною частиною плану ліквідації аварій і контролює їх виконання. 2. Перевіряє виклик підрозділів ДВГРС і пожежної частини дає завдання телефоністці для виклику посадових осіб і закладів згідно зі списком додаток 4 . 3. Виявляє число працівників захоплених аварією та їх місцезнаходження у шахті. 4. Керує роботами всіх осіб та організацій що беруть участь у рятуванні людей захоплених аварією у шахті та ліквідації самої аварії. 5. У випадку якщо шахта на якій сталася аварія зв'язана із сусідньою шахтою гірничими виробками негайно повідомляє про аварію головному інженерові чи гірничому диспетчерові сусідньої шахти. 6. Разом з командиром ДВГРС розробляє оперативний план робіт щодо рятування людей та ліквідації аварії що вступає у дію після вичерпання заходів ПЛА. Відповідальний керівник робіт з ліквідації аварій та командир ДВГРС керуються «Статутом ДВГРС з організації та проведення гірничорятувальних робіт». У разі незгоди між ними обов'язковим для виконання є рішення відповідального керівника якщо воно не суперечить вимогам Статуту. В противному разі воно не виконується а керівник гірничорятувальних робіт записує свою окрему думку в оперативний журнал з ліквідації аварії та доповідає вищестоящому начальникові. 7. Доручає одному з ІТП вести оперативний журнал з ліквідації аварії за формою наведеною у «Статуті ДВГРС з організації та проведення гірничорятувальних робіт» . * У разі довгої відсутності головного інженера шахти вищестоящий технічний керівник технічний директор виробничого об'єднання повинен взяти на себе керівництво ліквідацією аварії або призначити ыншу особу. 8. Приймає інформацію про хід рятувальних робіт і перевіряє дії окремих осіб адміністративно-технічного персоналу з рятування людей та ліквідації аварії. 9. Знаходиться постійно на командному пункті ліквідації аварії і може залишати його на період спуску до шахти для уточнення обстановки безпосередньо на місці ведення робіт або для відпочинку призначивши замість себе іншу особу яка має право на виконання обов'язків відповідального керівника робіт з ліквідації аварії. Про це робиться запис до оперативного журналу. 10. Складає графік робіт адміністративно-технічного персоналу і працівників шахти якщо аварія має затяжний характер. Відповідальний керівник робіт з ліквідації аварії може вимагати від керівництва виробничого об'єднання або іншої вищестоящої організації утворення експертної комісії або консультації з рятування людей та ліквідації аварії однак це не знімає з нього відповідальності за правильне та своєчасне ведення рятувальних робіт та ліквідацію аварії. Гірничий диспетчер шахти. З моменту отримання повідомлення про аварію до прибуття головного інженера шахти виконує обов'язки відповідального керівника робіт з ліквідації аварії. Командний пункт з ліквідації аварії у цьому випадку організується на робочому місці гірничого диспетчера. Після прибуття на командний пункт головного інженера шахти гірничий диспетчер інформує його про стан робіт з ліквідації аварії і надходить у його розпорядження. Командир ДВГРС керівник гірничорятувальних робіт 1. Керує роботою гірничорятувальних підрозділів та ДГК згідно з планом ліквідації аварій «Статутом ДВГРС з організації та проведення гірничорятувальних робіт» виконує завдання відповідального керівника робіт з рятування людей та ліквідації аварії планує та організує гірничорятувальні роботи несе відповідальність за їх виконання. 2. Систематично інформує відповідального керівника робіт з ліквідації аварії про дії підрозділів ДВГРС. Начальник пожежної частини 1. Після прибуття на шахту надходить у розпорядження відповідального керівника робіт бере участь у роботі командного пункту. 2. Організує роботу пожежних частин згідно з планом ліквідації аварій і отриманим завданням відповідального керівника робіт. 3. Систематично інформує відповідального керівника робіт з ліквідації аварії про дії пожежних частин. 4. Залучає додаткові сили і засоби пожежних частин для виконання завдання з ліквідації аварії без узгодження з іншими особами. Технічний директор виробничого об'єднання головний інженер комбінату тресту власник підприємства 1. Надає допомогу у ліквідації аварії не підміняючи відповідального керівника робіт з ліквідації аварії. 2. Вживає заходів зі своєчасного придбання надання та перевезення на шахту необхідного для ліквідації аварії обладнання матеріалів та транспортних заходів. Організує роботу експертних груп та комісій викликає на шахту спеціалістів. Технічний директор власник підприємства має право письмовим наказом усунути відповідального керівника від робіт з ліквідації аварії та взяти керівництво на себе або покласти його на іншу особу з числа інженерно-технічних працівників. Директор шахти шахтоуправління власник підприємства заступник директора з виробництва 1. Організує медичну допомогу потерпілим. 2. Організує облік людей які залишилися у шахті та тих хто виїхав на поверхню. 3. За необхідності залучає до ліквідації аварії досвідчених робітників та технічний персонал шахти а також забезпечує чергування людей для виконання термінових доручень. 4. Інформує відповідні організації про характер аварії та хід рятувальних робіт. 5. Організує і вживає інші заходи пов'язані з аварією на шахті. Помічник директора шахти шахтоуправління з побуту 1. Керує роботою транспорту забезпечуючи своєчасну поставку матеріалів устаткування та засобів для ліквідації аварії. 2. Організовує харчування гірничорятівників і надає їм приміщення для відпочинку розміщення аналітичної лабораторії бази гірничорятувального оснащення та інших служб. 3. Забезпечує роботу матеріального лісового складів і готує необхідні матеріали для ліквідації аварії. 4. Організовує приймання й відправлення гірничорятувальних підрозділів що прибули з інших областей та басейнів. Заступник директора шахти з охорони праці 1. Забезпечує припинення спуску людей у шахту без перепусток організовує видавання спеціальних перепусток і слідкує за тим щоб спуск людей в шахту відбувався за цими перепустками. 2. Організовує своєчасне та першочергове спускання у шахту гірничорятувальних відділень. 3. Призначає ІТП на пости біля всіх виходів із шахти для перевірки перепусток у осіб що спускаються у шахту обліку людей що спускаються у шахту та виходять з неї. У разі необхідності направляє людей що виїжджають із шахти до відповідального керівника робіт з ліквідації аварії для доповіді про стан у шахті. Начальник дільниці вентиляції та техніки безпеки ВТБ 1. За розпорядженням відповідального керівника робіт з ліквідації аварії здійснює зміну вентиляційного режиму. 2. Слідкує за роботою та станом вентиляторів і про результати доповідає відповідальному керівникові робіт. 3. Встановлює потребу й перевіряє наявність матеріалів необхідних для ремонту вентиляційних пристроїв. 4. Забезпечує безперервну роботу лампової. 5. Про всі свої дії та наявні у нього відомості про аварію інформує відповідального керівника робіт. Головний механік головний енергетик шахти 1. Організовує бригади та встановлює постійне чергування електриків ковалів слюсарів та інших осіб для виконання робіт з ліквідації аварії. 2. Забезпечує за розпорядженням відповідального керівника робіт з ліквідації аварії або за угодою з ним у разі необхідності вимикання вмикання електроенергії та подавання стиснутого повітря. 3. Забезпечує безперервну дію шахтного водопроводу повітропроводу для подавання води до місця пожежі. 4. Повідомляє електропідстанцію що живить шахту електроенергією про аварію та про необхідність її безперервного подавання. 5. Забезпечує безперервну роботу шахтного електромеханічного устаткування підйомних машин насосів вентиляторів компресорів та ін. . 6. Забезпечує справну дію телефонного зв'язку та встановлює телефонний зв'язок з аварійними дільницями. 7. Знаходиться у певному місці вказаному відповідальним керівником робіт з ліквідації аварії про всі свої дії доповідає відповідальному керівникові. Начальник дільниці заступник помічник начальника дільниці на якій відбулася аварія 1. Негайно повідомляє про своє місцезнаходження відповідальному керівникові робіт особисто або через своїх підлеглих у разі неможливості залишити дільницю керує діями членів ДГК з рятування людей та ліквідації аварії і вживає на місці заходів щодо виведення людей та ліквідації аварії. 2. Знаходячись на поверхні негайно з'являється до відповідального керівника робіт з ліквідації аварії і діє за його вказівками Змінні ІТП дільниці 1. Захоплені у шахті аварією - керують діями членів ДГК на аварійній дільниці з рятування людей та ліквідації аварії вживають на місці заходів з рятування і виведення людей з дільниці та з ліквідації аварії повідомляють про аварію що відбулася гірничому диспетчеру або телефоністці. 2. Знаходячись на поверхні й дізнавшись про аварію негайно з'являються до відповідального керівника робіт з ліквідації аварії і діють за його вказівками. Начальники інших дільниць та їх помічники 1. Дізнавшись про аварію негайно з'являються на шахту й надходять у розпорядження відповідального керівника робіт з ліквідації аварії. 2. Якщо на момент аварії вони знаходяться у шахті діють згідно з планом ліквідації аварій та інформують про свої дії відповідального керівника робіт. Завідувач лампової 1. Встановлює кількість осіб що не здали лампи й сповіщає про це відповідального керівника робіт з ліквідації аварії. 2. Приймає лампи та саморятувальники від осіб що виїхали з шахти особливо обліковує актує лампи з виявленими несправностями та розкриті саморятувальники. 3. Забезпечує видавання ламп тільки за наявності спеціальних перепусток. Головний лікар лікарні поліклініки 1. Негайно надсилає на шахту де відбулася аварія медичний персонал з необхідними апаратами інструментами та медикаментами. 2. Організовує чергування медичного персоналу а в разі необхідності залучає додатковий персонал для надання допомоги потерпілим. Лікар медпункту Надає першу медичну допомогу потерпілим керує відправленням їх до лікарні а також організовує у разі необхідності безперервне чергування медичного персоналу на час рятувальних робіт. Телефоністка шахтної телефонної станції 1. Викликає гірничорятувальний підрозділ якщо він не викликаний гірничим диспетчером негайно перериває переговори з особами що не мають безпосереднього відношення до аварії яка відбулася. Якщо крім шахтної є центральна телефонна станція то шахтна телефоністка передає повідомлення про аварію на центральну станцію негайно після виклику ДВГРС. 2. Викликає головного інженера і директора шахти й сповіщає про те що відбулося усіх осіб та заклади згідно зі списком додаток 4 . 3. Не проводить ніяких з'єднань абонентів за винятком осіб пов'язаних з ліквідацією аварії. 4. На весь період ліквідації аварії виклик додаткових гірничорятувальних підрозділів для рятування людей та ліквідації аварії проводить виключаючи будь-яких абонентів. Заступники та помічники начальника дільниці ВТБ і головного механіка шахти Дізнавшись про аварію негайно з'являються на шахту і надходять у розпорядження своїх безпосередніх керівників. Командир взводу ШГС 1. Керує діями членів ДГК що працюють у шахті з метою рятування людей та ліквідації аварії. 2. Бере участь у виконанні аварійних робіт. 3. Бере участь у розйоділі членів ДГК за змінами та відділеннями ДВГРС. 4. Організовує окремі бригади з членів ДГК та проводить їх розміщення за місцями робіт. 5. Веде облік роботи членів ДГК у тому числі й у респіраторах . 6. Створює резерв членів ДГК та технічних засобів що забезпечують проведення гірничорятувальних робіт. 7. Після прибуття на шахту підрозділів ДВГРС надходить у розпорядження керівника гірничорятувальних робіт. Усі посадові особи задіяні у ПЛА отримавши повідомлення про аварію негайно прибувають на шахту й доповідають відповідальному керівникові робіт з ліквідації аварії про своє прибуття та місцезнаходження. Приступають до виконання своїх обов'язків додаток 3 . У разі відсутності однієї з осіб її обов'язки керівником робіт з ліквідації аварії повинні бути покладені на іншого працівника. Додаток 4 Список посадових осіб і установ які повинні бути негайно повідомлені про аварію Установа чи посадова особа  Прізвище ім'я по батькові Номер телефона Домашня адреса службового домашнього Гірничий диспетчер шахти Підрозділ ДВГРС що обслуговує шахту         Пожежна частина*         Головний інженер шахти         Директор шахти         Заступник директора шахти з охорони праці         Начальник дільниці ВТБ шахти         Головний механік шахти         Медпункт шахти         Начальник дільниці на якій відбулася аварія         Командир взводу ШГС         Головний енергетик шахти         Заступник директора шахти з виробництва         Технічний директор виробки чого об'єднання чи іншої вищестоячої організації         Головний лікар лікарні         Генеральний директор виробничого об'єднання або іншої вищестоящої організації         Начальники дільниць ІТП підрядних організацій що виконують роботи в шахті         Диспетчер Мінвуглепрому         Державний інспектор         Держнаглядохоронпраці         Державна інспекція охорони праці         Районний відділ СБ         Районний відділ МВС         Прокуратура Штаб ЦО міста         Головний інженер шахти                                                                  підпис * Пожежна частина викликається у випадку пожежі в надшахтних будівлях стволах шурфах та інших виробках що виходять на поверхню. Додаток 5 ОСНОВНІ ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ ДІЙ ПРАЦІВНИКІВ ШАХТИ ПІД ЧАС АВАРІЙ 1. Всі працівники шахти повинні твердо знати правила поведінки в аварійних обставинах місця де розташовуються засоби протиаварійного захисту й саморятування й уміти користуватися ними. 2. Люди які знаходяться в шахті і помітили ознаки аварії зобов'язані негайно повідомити про це гірничому диспетчерові або змінному інженерно-технічному працівникові. 3. Раптова зміна напряму вентиляційного струменя є сигналом до виходу на поверхню. 4. Усі робітники шахти зобов'язані твердо засвоїти наступні основні правила власної поведінки під час аварій. 4.1. Пожежа вибух газу- та або вугільного пилу 4.1.1. У разі виявлення диму необхідно негайно включитися до саморятувальника і рухатися за ходом вентиляційного струменя до ближчих виробок зі свіжим струменем повітря до запасних виходів. Зміна напряму вентиляційного струменя під час руху свідчить що пожежа сталася в основних повітроподавальних виробках або надшахтних будівлях повітроподавальних виробок і зроблено загальношахтне реверсування вентиляційного струменя. У цьому випадку рух назустріч реверсованому свіжому струменю повітря не відключаючись від саморятувальника необхідно продовжувати до ствола шурфа штольні . 4.1.2. У разі виявлення вогнища пожежі знаходячись з боку свіжого струменя повітря необхідно включитися до саморятувальника респіратора і почати гасіння первинними засобами пожежогасіння. У разі горіння електропус-кової апаратури силових кабелів необхідно відімкнути електроенергію на аварійні агрегати. 4.1.3. Під час пожежі у вибої тупикової виробки необхідно включитися до саморятувальника респіратора і почати гасіння первинними засобами. Якщо неможливо погасити пожежу наявними засобами слід виходити з тупикової виробки на свіжий струмінь і вимкнути електроенергію на механізми. При цьому в шахтах небезпечних за метаном вентилятор місцевого провітрювання повинен працювати в нормальному режимі. 4.1.4. Під час пожежі в тупиковій виробці на деякій відстані від вибою в якому знаходяться люди необхідно взяти наявні засоби пожежогасіння і саморятування са-морятувальники респіратори а у випадку появи диму включитися в них і слідувати до виходу з тупикової виробки вжити всіх можливих заходів до переходу через вогнище і його гасіння. Якщо перейти через вогнище неможливо і погасити його не вдалося необхідно відійти від вогнища приготувати підручні матеріали для зведення перемичок вентиляційні труби дошки обаполи спецодяг цвяхи . Як тільки подача повітря вентиляційним трубопроводом зупиниться треба встановити якомога ближче до вогнища пожежі дві-три перемички відійти до вибою й чекати приходу гірничорятівників використовуючи засоби життєзабезпечення: стиснуте повітря респіратори пункту ДГК засоби групового захисту. 4.1.5. У разі виникнення вогнища пожежі у видатковому складі ВМ роздавальник повинен негайно сповістити про це гірничому диспетчеру по можливості видалити ВМ від вогнища пожежі в небезпечне місце і приступити до його ліквідації всіма наявними засобами пожежогасіння. Якщо неможливо ліквідувати пожежу необхідно покинути склад вийти до повітроподавального стволу і повідомити гірничого диспетчера. Необхідно виключити наявність і рух людей не пов'язаних з ліквідацією аварії. 4.2. Раптовий викид вугілля й газу гірничий удар 4.2.1. Необхідно негайно включитися до ізолюючого са-морятувальника вийти найкоротшим шляхом на свіжий струмінь й вимкнути напругу на електроапаратуру яка знаходиться в зоні викиду. 4.2.2. Якщо в результаті аварії шляхи виходу перекриті треба включитися до засобів саморятування ізолюючі саморятувальники респіратори пункту ДГК і чекати приходу гірничорятівників. 4.2.3. Для запобігання вибуху забороняється користуватися перемикальними пристроями світильника якщо світло погасло світильник не вмикати! . 4.3. Обвалення 4.3.1. Люди захоплені обваленням повинні вжити заходів для визволення потерпілих що знаходяться під завалом встановити характер обвалення і можливість безпечного виходу через купольну частину виробки. Якщо вихід неможливий слід встановити додаткове кріплення й приступити до розбирання завалу. У разі коли це неможливо чекати приходу гірничорятівників подаючи сигнали кодом ударами по металевих твердих предметах: у разі обвалення в підготовчих виробках - рідкі удари відповідно до кількості людей що знаходяться за обваленням; у разі обвалення в лаві крутого падіння - перші удари - номер уступу а потім з перервою кількість в ньому людей. 4.3.2. У разі коли захоплені обваленням люди знаходяться в тупиковій частині виробки необхідно роз'єднати трубопровід стиснутого повітря пожежний пожежно-зрошувальний і встановити в 5-10 м від вибою перемичку з підручних матеріалів для запобігання надходженню метану; при цьому люди повинні знаходитись між перемичкою й завалом. 4.4. Затоплення водою пульпою для замулювання тощо При затопленні необхідно взяти саморятувальник і виходити на вищерозташований горизонт ближчими виробками або до стволу за ходом руху води пульпи . 4.5. Загазування Треба включитися до ізолюючого саморятувальника вийти із загазованих виробок вимкнути електроенергію і поставити знак що забороняє вхід до виробки захрестити виробку . У разі надходження до гірничих виробок сильнодіючих отруйних речовин необхідно після виведення людей відключити ВМП припинити подачу стиснутого повітря на аварійну дільницю. Примітка. Для кожної дільниці повинні бути розроблені і вивішені у приміщенні нарядної правила поведінки людей залежно від виду і місця виникнення аварії. При розробці таких правил необхідно використовувати «Основні правила поведінки дій працівників шахти під час аварій». Додаток 6 ТИПОВІ ВКАЗІВКИ З ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЙ При виникненні аварійних ситуацій загазування раптова зупинка вентилятора головного провітрювання за-гальношахтне відключення електроенергії застрягання в стволі підйомних посудин з людьми ураження електрострумом необхідно: 1. У разі загазування проникнення сильнодіючих отруйних речовин 1.1. Припинити будь-які роботи і вивести людей із загазованої виробки у безпечне місце заборонити рух людей і електровозів прилеглими виробками з вихідним вентиляційним струменем. 1.2. Відключити електроенергію в загазовану виробку і на шляху вихідного з неї вентиляційного струменя. 1.3. Виставити з членів ДГК ІТП пости в безпечних місцях для запобігання доступу людей до загазованої виробки та апаратури включення електроенергії. 1.4. Повідомити головного інженера начальника дільниці на якій відбулося загазування. 1.5. Провести розгазування відповідно до «Інструкції з розгазування гірничих виробок розслідування обліку і попередження загазувань». У разі проникання сильнодіючих отруйних речовин провітрювання і подачу стисненого повітря у виробку припинити після виводу людей. 1.6. За неможливості провітрювання загазованих виробок ці роботи виконуються гірничорятувальними підрозділами відповідно до заходів розроблених в установленому порядку. 2. У разі раптової зупинки вентилятора головного провітрювання Перейти на резервний вентилятор зафіксувати час зупинки вентилятора. Якщо неможливо включити резервний вентилятор: 2.1. На газових шахтах: 2.1.1. Припинити всі роботи на дільницях вивести людей на свіжий струмінь зняти напругу з електроустаткування. 2.1.2. Повідомити головного інженера головного механіка енергетика шахти начальника ВТБ направити чергових слюсарів дільниці ЕМВ в приміщення головних вентиляторів. 2.1.3. З'ясувати причину раптової зупинки вентилятора головного провітрювання. Викликати ДВГРС. 2.1.4. Вивести по закінченні ЗО хв після раптової зупинки вентилятора головного провітрювання всіх людей до повітроподавального ствола; за несправностей що потребують тривалого усунення - вивести людей на поверхню за винятком ІТП дільниці ВТБ стволового машиніста центрального водовідливу й чергового електрослюсаря кліть тримати на горизонті їх перебування . 2.1.5. Забезпечити за необхідності роботу центрального водовідливу. 2.1.6. Вжити заходів з провітрювання виробок за рахунок природної тяги. 2.1.7. Зробити після відновлення нормального провітрювання виміри вмісту метану в місцях проведення робіт біля електричних машин апаратів і на відстані не менше як 20 м від місць їх установлення в усіх прилеглих виробках включити ВМП і провітрити тупикові вибої. 2.1.8. Дати дозвіл на відновлення робіт після одержання інформації від осіб що проводять контроль рудникової атмосфери вмикання електропускової апаратури та ВМП. При виявленні загазування діяти відповідно до пункту 2.1. 2.2. На негазових шахтах: 2.2.1. Припинити роботи в тупикових виробках вивести людей на свіжий струмінь зняти напругу з електроустаткування. 2.2.2. Сповістити головного інженера головного механіка й енергетика шахти начальника дільниці ВТБ направити чергових слюсарів дільниці ЕМВ в приміщення головних вентиляторів. 2.2.3. З'ясувати причину раптової зупинки вентилятора головного провітрювання. За неможливості ввімкнути вентилятор викликати ДВГРС. 2.2.4. По закінченні ЗО хв після раптової зупинки вентилятора головного провітрювання припинити всі роботи в очисних вибоях та інших виробках вивести людей на свіжий струмінь повітря за тривалої зупинки вентилятора - до повітроподавального ствола або на поверхню. 2.2.5. Забезпечити за необхідності роботу центрального водовідливу. 2.2.6. Дозволити поновлення робіт після провітрювання й обстеження очисних і тупикових виробок. 3. У разі загальношахтного відключення електроенергії 3.1. Зафіксувати час відключення електроенергії. 3.2. Сповістити головного інженера головного механіка енергетика шахти начальника дільниці ВТБ. 3.3. Зупинити будь-які роботи в шахті відключити механізми й направити людей до повітроподавального ствола. 3.4. З'ясувати причину та орієнтовний час відключення електроенергії на підставі чого прийняти рішення про виведення людей з шахти. 3.5. Вжити заходів для провітрювання виробок за рахунок природної тяги. 3.6. У разі загрози підтоплення водою за рахунок природного припливу закрити герметичні двері в хідниках центрального водовідливу. 4. У випадку застрягання в стволі підйомних клітей з людьми або обриву каната. 4.1. У випадку застрягання кліті вибрати можливий напуск каната. 4.2. Повідомити про аварію ДВГРС головного інженера головного механіка головного енергетика направити чергових слюсарів ЕМВ в приміщення аварійного підйому. 4.3. З'ясувати якщо можливо причину застрягання кліті обриву каната. 4.4. За можливості роз'єднати барабани підйомної машини підняти неаварійну кліть на "нульову" площадку укомплектувати її запобіжними поясами матеріалом для спорудження тимчасового полка опустити кліттю чергових слюсарів ЕМВ під керівництвом ІТП до аварійної кліті зафіксувати аварійну кліть спорудити тимчасовий полок для виведення людей із застряглої кліті ходовим відділенням ствола або неаварійною кліттю. 4.5. Забезпечити зв'язок з людьми в застряглій кліті за допомогою апаратів дротового або високочастотного зв'язку ДВГРС. 4.6. У разі аварій в зимовий час забезпечити захоплених аварією людей теплим одягом. 5. У разі припинення подачі тепла калориферними установками при температурі навколишнього повітря мінус 15 °С і нижче 5.1. Сповістити головного інженера диспетчера головного механіка енергетика і начальника дільниці ВТБ шахти. 5.2. У приствольному дворі на-надходжувальному струмені організувати контроль за температурою повітря. У разі зниження температури повітря нижче мінус 5 °С і якщо негативна температура буде зберігатися більше ЗО хв то з урахуванням можливого часу усунення аварії прийняти рішення про зупинення вентилятора головного провітрювання або реверсування вентиляційного струменя. 5.3. У разі реверсування вентиляційного струменя або зупинки вентиляторів головного провітрювання вимкнути електроенергію в шахту за винятком водовідливу. 5.4. Зафіксувати час зупинки вентилятора. 5.5. Забезпечити роботу головного водовідливу. 5.6. Вивести людей на поверхню за винятком ІТП дільниці ВТБ стволового машиніста центрального водовідливу й чергового електрослюсаря кліть тримати на горизонті їх перебування . 5.7. Організувати контроль за температурою у вентиляційних стволах шурфах . 5.8. Якщо при провітрюванні шахти в реверсованому режимі складається загроза заморожування вентиляційних стволів шурфів або яких-небудь механізмів що забезпечують роботу шахти й безпеку персоналу необхідно знову перейти до нормального режиму провітрювання. Надалі з урахуванням зміни температури струменя повітря що поступає й виходить міняти вентиляційний режим до усунення аварії. 5.9. Після усунення аварій і відновлення нормального провітрювання провести виміри вмісту метану в місцях проведення робіт біля електричних машин апаратів і на відстані не менше 20 м від місця їх встановлення в усіх прилеглих виробках увімкнути ВМП і провітрити тупикові вибої. 5.10. Дати дозвіл на поновлення робіт після одержання інформації від осіб що проводили контроль рудникової атмосфери включення електропускової апаратури та ВМП. У разі виявлення загазування діяти відповідно до вимог Правил безпеки. 6. У випадку ураження електрострумом 6.1. Відключити електроенергію на дільницю. 6.2. Викликати ДВГРС і швидку допомогу. -6.3. Направити до місця знаходження потерпілих чергового фельдшера підземного медпункту членів ДГК і ІТП з найближчих робочих місць для на-дання першої допомоги. 6.4. Виставити з числа працівників шахти пости біля електропускової апаратури для запобігання її включення й до-пущення до неї будь-кого до приходу спеціальної комісії і 6.5. Забезпечити готовність наявних засобів механізованого перевезення людей пасажирські вагонетки стрічкові конвеєри підвісні канатні і монорейкові дороги кліті для негайної доставки відділень ДВГРС та реанімаційно-протишокової групи а також для їх повернення на повер-хню з потерпілими. 7. При нещасних випадках травмування шматками обваленої породи частинами механізмів що рухаються локомотивним транспортом і т.ін. 7.1. Направити до місця нещасного випадку для надання першої допомоги: чергового фельдшера підземного медпункту; членів ДГК і ІТП з найближчих робочих точок. 7.2. Викликати на шахту реанімаційно-протишокову групу ДВГРС та швидку допомогу. 7.3. Сповістити про нещасний випадок головного інженера заступника директора з охорони праці і начальника дільниці. 7.4. Забезпечити готовність засобів механізованого перевезення людей пасажирські вагонетки канатні й монорейкові дороги кліті для негайної доставки реанімаційно-протишокової групи та її повернення на поверхню з потерпілими. Примітка. Залежно від конкретних гірничо-геологічних і технологічних особливостей шахти можливі й інші аварії для яких необхідно доповнити ці рекомендації наприклад: витікання холодоносія в кондиціонерах хлору в хлораторній землетрус в сейсмонебезпечних районах тощо. 1 1 2