ДСТУ 1.6:2004

ДСТУ 1.6:2004 Національна стандартизація. Правила реєстрації нормативних документів

ПЕРЕДМОВА 1 РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації сертифікації та якості» Держспоживстандарту України ДП «УкрНДНЦ» РОЗРОБНИКИ: Н. Логвинова; В. Місячний; Л. Осинська; В. Тетера канд. фіз.-мат. наук; Я. Юзьків канд. техн. наук керівник розробки 2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 31 березня 2004 р. №59 3 НА ЗАМІНУ ДСТУ 1.3-93 у частині розділу 10 ДСТУ 1.6-97 КНД 50-008-93 КНД 50-015-93 ЗМІСТ 1 Сфера застосування 2 Нормативні посилання 3 Терміни та визначення понять 4 Загальні положення 5 Правила подавання нормативних документів на реєстрацію 6 Вимоги до нормативних документів поданих на реєстрацію 7 Перевіряння нормативних документів перед реєстрацією 8 Правила реєстрування нормативних документів 9 Інформаційне забезпечення щодо зареєстрованих або скасованих нормативних документів Додаток А Інформаційна карта стандартів організацій стандартів наукових науково-технічних або інженерних товариств чи спілок та громадських організацій і змін до стандартів Додаток Б Каталожна карта продукції Додаток В Результати перевіряння технічних умов і змін до технічних умов Додаток Г Форма реєстру нормативних документів ДСТУ 1.6:2004 НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ Національна стандартизація Правила реєстрації нормативних документів НАЦИОНАЛЬНАЯ СТАНДАРТИЗАЦИЯ ПРАВИЛА РЕГИСТРАЦИИ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ NATIONAL STANDARDIZATION RULES FOR REGISTRATION OF NORMATIVE DOCUMENTS Чинний від 2004-10-01 1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ Цей стандарт установлює правила як подавати перевіряти та реєструвати далі реєструвати нормативні документи зі стандартизації: національні та міждержавні стандарти кодекси усталеної практики настанови зводи правил правила державні класифікатори зміни до них прийняті Державним комітетом України з питань технічного регулювання та споживчої політики далі Держспоживстандартом України та Державним комітетом України з будівництва та архітектури далі Держбудом України а також стандарти наукових науково-технічних та інженерних товариств чи спілок і стандарти організацій крім підприємств та їхніх об'єднань стандарти громадських організацій зареєстровані у Мін'юсті України технічні умови а також зміни до них далі НД . Положення цього стандарту мають застосовувати виконуючи роботи зі стандартизації всі суб'єкти стандартизації України та суб'єкти господарювання незалежно від форм власності та виду діяльності а також громадські організації. Стандарт не поширюється на НД для забезпечення потреб оборони. 2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи. ДСТУ 1.1:2001 Національна стандартизація. Стандартизація та суміжні види діяльності. Терміни та визначення основних понять ДСТУ 1.2:2003 Національна стандартизація. Правила розроблення національних нормативних документів ДСТУ 1.3:2004 Національна стандартизація. Правила побудови викладання оформлення погодження прийняття та позначання технічних умов ДСТУ 1.5:2003 Національна стандартизація. Правила побудови викладання оформлення та вимоги до змісту нормативних документів ДСТУ 1.9:11 Національна стандартизація. Правила розроблення та впровадження міждержавних стандартів ДСТУ 1.10:11 Національна стандартизація. Державні класифікатори соціально-економічної інформації. Основні положення правила розроблення ведення та скасування ДСТУ 1.11:2004 Національна стандартизація. Правила проведення експертизи проектів національних нормативних документів ДСТУ 2732-94 Діловодство і архівна справа. Терміни та визначення ДСТУ 3400-2000 Метрологія. Державні випробування засобів вимірювальної техніки. Основні положення організація порядок проведення і розгляду результатів ДСТУ 3627-97 Вироби медичні. Розроблення і запровадження у виробництво. Основні положення ДСТУ 4054-2001 Нормативи трудомісткості та вартість робіт із стандартизації. Настанова ГОСТ 1.5-2001 Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Общие требования к построению изложению оформлению содержанию и обозначению Міждержавна система стандартизації. Стандарти міждержавні правила і рекомендації з міждержавної стандартизації. Загальні вимоги до побудови викладання оформлення змісту та позначання ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам ЄСКД. Загальні вимоги до текстових документів ГОСТ 2.114-95 ЕСКД. Технические условия ЄСКД. Технічні умови ГОСТ 2.502-68 ЕСКД. Правила дублирования ЄСКД. Правила дублювання ГОСТ 2.503-90 ЕСКД. Правила внесения изменений ЄСКД. Правила внесення змін ГОСТ 6.10.4-84 УСД. Придание юридической силы документам на машинописном носителе и машинограмме создаваемым средствами вычислительной техники. Основные положения УСД. Надання юридичної сили документам на машинному носії та машинограмі створюваним засобами обчислювальної техніки. Основні положення ГОСТ 13.1.002-80 Репрография. Микрография. Документы для съемок. Общие требования и нормы Репрографія. Мікрографія. Документи для знімання. Загальні вимоги і норми ГОСТ 9327-60 Бумага и изделия из бумаги. Потребительские форматы. Папір та вироби з паперу. Спожиткові формати . 3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ У цьому стандарті використано терміни установлені в ДСТУ 2732 а також наведені нижче. 3.1 державна реєстрація НД Фіксування факту створення нормативного документа надаючи реєстраційний номер та записуючи інформаційні дані та інші відомості про нього необхідні для долучення до реєстру та їх опублікування 3.2 оригінал Нормативний документ оформлений правдивими установленими підписами виконаний на матеріалі придатному для виготовляння з нього дублікатів і копій 3.3 дублікат Нормативний документ тотожний з оригіналом виконаний на матеріалі придатному для виготовляння з нього копій і засвідчений підписом особи яка відповідає за випуск документа. 4 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 4.1 Призначеність реєстрування: забезпечення державного обліку та зберігання оригіналів і дублікатів; надання інформаційних послуг з питань стандартизації; ведення автоматизованого банку даних; формування фонду справ НД. 4.2 Реєструють національні стандарти міждержавні стандарти які приймають згідно з ДСТУ 1.9 як національні кодекси усталеної практики настанови зводи правил правила державні класифікатори зміни до цих документів прийняті Держспоживстандартом України та Держбудом України а також стандарти організацій стандарти наукових науково-технічних та інженерних товариств чи спілок громадських організацій а також технічні умови далі ТУ відповідно до 4.5 і 4.6. 4.3 Реєструє ці НД окрім ТУ Державне підприємство «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації сертифікації та якості» далі УкрНДНЦ . 4.4 Вартість робіт за перевіряння та реєстрування стандартів організацій товариств чи спілок а також змін до стандартів згідно з ДСТУ 4054. 4.5 Реєструють такі ТУ: ТУ на продукцію серійного та масового виробництва яку постачають самостійно; ТУ на послуги; ТУ іноземних фірм на які підприємства України отримали право використання згідно з контрактами ліцензіями у разі постачання продукції в Україну; ТУ згідно з якими постачають продукцію для державних потреб. 4.6 Реєструють ТУ: за умови їх відповідності вимогам технічних регламентів та інших нормативних правових актів; після проведення робіт з прийняття дослідного зразка дослідної партії приймальною або дегустаційною комісією художньою радою; за відсутності чинних національних стандартів на продукцію чи послугу; після проведення державного приймального випробування засобів вимірювальної техніки відповідно до вимог ДСТУ 3400. після одержання дозволу на застосування виробу в медичній практиці для медичних виробів згідно з ДСТУ 3627. 4.7 Не підлягають реєструванню ТУ на: дослідні зразки дослідні партії ; сувеніри та вироби народних художніх промислів крім виробів з коштовних металів ; технологічні промислові відходи сировини матеріалів напівфабрикатів; складники виробу напівфабрикати речовини та матеріали не призначені для самостійного постачання або виготовлені на безпосереднє замовлення одного підприємства суб'єкта господарювання ; продукцію одиничного виробництва. 4.8 ТУ реєструють державні підприємства далі ДП які підпорядковано центральному органу виконавчої влади у сфері стандартизації і яким чинне законодавство надало право реєстрування за вибором підприємства-розробника продукції чи підприємства-власника ТУ. 4.9 ТУ іноземних фірм застосовувані підприємствами України за контрактами ліцензіями реєструють ДП за місцем розташування підприємства-виробника регламентованої цими ТУ продукції на території України. 4.10 За реєстрування ТУ та змін до ТУ стягують реєстраційний збір. 4.11 НД та зміни до них які не зареєстровано не вважають чинними. 5 ПРАВИЛА ПОДАВАННЯ НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ НА РЕЄСТРАЦІЮ 5.1 Подавання на реєстрацію НД прийнятих Держспоживстандартом України чи Держбудом України 5.1.1 Національні стандарти кодекси усталеної практики настанови зводи правил правила державні класифікатори зміни до них прийняті Держспоживстандартом України подають на реєстрацію у двох примірниках оригінал та дублікат із супровідним листом з долученням наказу про прийняття та документації відповідно до вимог ДСТУ 1.2 ДСТУ 1.9 та ДСТУ 1.10. 5.1.2 Національні стандарти прийняті Держбудом України зміни до них подають на реєстрування у двох примірниках із супровідним листом з долученням наказу копії про прийняття. 5.2 Подавання на реєстрування стандартів прийнятих іншими суб'єктами які виконують роботи зі стандартизації 5.2.1 Стандарти організацій стандарти наукових науково-технічних та інженерних товариств чи спілок громадських організацій та зміни до них подають на реєстрування із супровідними листами органів що їх прийняли або за їх дорученнями підприємствами-розробниками чи підприєм-ствами-власниками НД. 5.2.2 Стандарт зміну до стандарту подають у двох примірниках: два дублікати або оригінал і дублікат разом з такими документами: копією документа про прийняття; копіями документів про погодження зокрема органами державного нагляду якщо це погодження встановлено чинними технічними регламентами та законодавством якщо нема погоджувальних підписів у НД завірених печаткою органу чи установи ; інформаційною картою ІК стандарту чи зміни до стандарту за додатком А. 5.3 Подавання на реєстрацію технічних умов та змін до них 5.3.1 ТУ зміну до ТУ подають на реєстрування із супровідним листом підприємства-розроб-ника продукції чи пщприємства-власника ТУ у трьох примірниках оригінал і два дублікати не пізніше 6 міс після прийняття ТУ разом з такими документами: копіями документів про погодження в тому числі органами державного нагляду якщо це погодження встановлено чинними технічними регламентами та законодавством якщо нема погоджувальних підписів у ТУ завірених печаткою органу чи установи ; каталожною картою продукції у двох примірниках за додатком Б; копією контракту ліцензії на застосування для ТУ іноземних фірм. 5.3.2 Для НД на харчові продукти тютюнові вироби та алкогольні напої додатково подають такі документи: перелік матеріалів речовин сировини застосовуваних у процесі виготовляння; висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи для продовольчої сировини речовини та супутнього матеріалу. 5.3.3 Залежно від виду продукції під час перевіряння ТУ додатково на вимогу подають такі документи: акт приймання дослідного зразка або акт кваліфікаційних випробувань установчої серії першої промислової партії ; протокол дегустаційних комісій харчових продуктів та алкогольних напоїв; для харчової продукції технологічну інструкцію чи інший документ опису технологічного процесу виготовляння; свідоцтво про державну реєстрацію пестицидів агрохімікатів і технічних засобів їх застосування; протокол художньої ради; акт державних приймальних випробувань; висновок санітарно-епідеміологічної експертизи про погодження ТУ на продукцію вимоги до якої встановлено в нормативно-правових актах; ветеринарне свідоцтво для продукції тваринного походження; реєстраційне посвідчення для медичних виробів. Зміну до ТУ подають із зміною до каталожної карти продукції якщо зміну до ТУ пов'язано із зміною певних реквізитів каталожної карти продукції. 5.3.4 Якщо зміну подану на реєстрацію розроблено до ТУ зареєстрованого іншим ДП то підприємство-власник ТУ передає копію ТУ з усіма раніше зареєстрованими змінами та каталожною картою продукції до ДП який отримав зміну на реєстрацію. 5.4 Якщо НД поданий на реєстрацію розроблено на заміну національного нормативного документа то разом із зазначеною документацією подають копію документа про його скасування Держспоживстандартом України або Держбудом України. 6 ВИМОГИ ДО НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ ПОДАНИХ НА РЕЄСТРАЦІЮ 6.1 НД які подають на реєстрацію потрібно розробити погодити зокрема з органами державного нагляду України прийняти за встановленими для них процедурами. 6.2 Побудова виклад оформлення та зміст національних стандартів кодексів усталеної практики настанов зводів правил правил змін до них мають відповідати вимогам ДСТУ 1.5. 6.3 Побудова виклад оформлення та зміст стандартів організацій стандартів наукових науково-технічних та інженерних товариств чи спілок громадських організацій а також змін до них мають відповідати вимогам установленим до цих нормативних документів. 6.4 Побудова виклад оформлення зміст державних класифікаторів та змін до них мають відповідати вимогам ДСТУ 1.10. 6.5 Побудова виклад оформлення зміст міждержавних стандартів та змін до них мають відповідати вимогам ГОСТ 1.5 та ДСТУ 1.9. 6.6 Побудова виклад оформлення зміст ТУ та змін до них мають відповідати вимогам ДСТУ 1.3 ДСТУ 1.5 а для ТУ та змін до них що є у складі конструкторської документації вимогам ДСТУ 1.3 ГОСТ 2.105 ГОСТ 2.114 ГОСТ 2.503. 6.7 Дублікати НД мають відповідати вимогам ГОСТ 2.502 ГОСТ 13.1.002 і бути придатними для мікрофільмування. Дублікати НД створені засобами обчислювальної техніки потрібно оформити відповідно до вимог ГОСТ 6.10.4. 6.8 Стандарти організацій стандарти наукових науково-технічних та інженерних товариств чи спілок громадських організацій технічні умови та зміни до них подають на реєстрацію зброшурованими. На обкладинці подають позначення та повну назву НД чергове число зміни . 7 ПЕРЕВІРЯННЯ НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ ПЕРЕД РЕЄСТРАЦІЄЮ 7.1 Перед реєстрацією НД перевіряють в УкрНДНЦ або ДП які виконують їх реєстрування. 7.2 Тривалість перевіряння НД не повинна перевищувати 20 днів з дня їх надходження. 7.3 Національні стандарти кодекси усталеної практики настанови зводи правил правила державні класифікатори зміни до них які приймає Держспоживстандарт України перевіряє УкрНДНЦ під час проведення експертування згідно з ДСТУ 1.11. 7.4 Національні стандарти прийняті Держбудом України УкрНДНЦ перед реєстрацією не перевіряє. 7.5 Міждержавні стандарти розроблені іншими країнами-учасницями Угоди які приймають як національні перевіряє УкрНДНЦ згідно з ДСТУ 1.9. 7.6 Стандарти організацій стандарти наукових науково-технічних товариств чи спілок громадських організацій та зміни до них перевіряє УкрНДНЦ згідно з цим стандартом. 7.7 ТУ та зміни до ТУ перевіряють ДП що їх реєструють. Роботи виконують згідно з договорами контрактами з підприємством-розробником чи підприємством-власником ТУ та за ДСТУ 4054. 7.8 У НД крім зазначених у 7.3 7.5 перевіряють: комплектність документів що подають на реєстрацію з НД відповідно до вимог розділу 5 цього стандарту; Відповідність вимогам 4.5 4.6 4.7 цього стандарту; наявність і відповідність запису інформаційно-пошукових ознак НД: а позначення документа; б коду згідно з ДК 016 для ТУ на продукцію чи послугу ; в коду згідно з ДК 004; г дати надання чинності; д відомостей про НД на заміну яких розроблено документ або запису «Уведено вперше». Інформаційно-пошукові ознаки контролюють за ДСТУ 1.3 ДСТУ 1.5 ДСТУ 1.9 ДСТУ 1.10 ГОСТ 2.105 ГОСТ 2.114 ГОСТ 2.503; також перевіряють; відповідність НД та змін до НД вимогам ДСТУ 1.3 ДСТУ 1.5 ДСТУ 1.9 ДСТУ 1.10 ГОСТ 1.5 ГОСТ 2.105 ГОСТ 2.114 ГОСТ 2.503; відповідність показників та вимог установлених НД обов'язковим показникам та вимогам установленим чинними технічними регламентами та законодавством; узгодженість положень НД з міждержавними та національними стандартами а також іншими нормативними документами; правильність наведених посилань на нормативні документи; відповідність вжитих у НД термінів стандартизованим термінам; відповідність назв сировини та продукції обладнання які є в НД назвам у державних класифікаторах; відповідність оформлення ІК та змін до неї вимогам 5.2.2; наявність у банку даних ІК у разі подання на державну реєстрацію змін до неї; відповідність оформлення каталожної карти продукції вимогам 5.3.1. 7.9 Для НД на харчові продукти тютюнові вироби та алкогольні напої додатково перевіряють наявність: марковання згідно з чинним законодавством; переліку матеріалів речовин сировини застосовуваних у процесі виготовляння; висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи для продовольчої сировини речовини та супутнього матеріалу; 7.10 Придатність дубліката НД до мікрофільмування перевіряють згідно з ГОСТ 13.1.002. 7.11 Під час реєстрування змін до НД визначають наявність реєстрації НД та всіх попередніх змін до нього. 7.12 За результатами перевіряння в разі: позитивних результатів НД візує особа яка його перевірила із зазначенням посади прізвища та дати; негативних результатів подають висновок з переліком обґрунтованих недоліків і зауваг. Результати перевіряння ТУ або зміни до них оформляють відповідно до додатка В. 7.13 У разі негативного висновку НД не реєструють і весь комплект надісланих документів а також копію висновку за результатами перевіряння поданих документів повертають органові організації який їх подавав. 7.14 У разі повторного подання НД на реєстрацію порядок подавання вимоги до НД та обсяг перевіряння мають відповідати цьому стандарту. 8 ПРАВИЛА РЕЄСТРУВАННЯ НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ 8.1 Національні стандарти кодекси усталеної практики настанови зводи правил правила державні класифікатори зміни до них які прийняв Держспоживстандарт України реєструють протягом трьох робочих днів після одержання наказу про їх прийняття і комплекту документів який було подано разом з НД на прийняття. 8.2 Національні стандарти які прийняв Держбуд України реєструють протягом трьох робочих днів з дня їх надходження. 8.3 Стандарти організацій стандарти наукових науково-технічних та інженерних товариств або спілок громадських організацій ТУ та зміни до них реєструють протягом трьох робочих днів після візування особою що їх перевірила. 8.4 Реєстрування НД 8.4.1 На титульному аркуші кожного із примірників НД ставлять штамп із назвою УкрНДНЦ або реєструвальних ДП дати реєстрації та реєстраційного номера. На кожній сторінці ТУ проставляють штамп з назвою ДП яке реєструє ТУ. Реєстраційний номер складається з коду за «Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України» ЄДРПОУ УкрНДНЦ або ДП які реєструють НД роздільника скісної риски та порядкового реєстраційного номера доповненого спереду нулями до шести знаків. Реєстраційний номер зміни складається з реєстраційного номера НД до якого розроблено зміну роздільника та порядкового номера зміни два знаки . 8.4.2 Вносять відповідний запис у реєстр НД згідно з формою Г.1 наведеною у додатку Г. Реєстр упорядковують окремо на національні стандарти державні класифікатори стандарти організацій стандарти наукових науково-технічних та інженерних товариств або спілок і громадських організацій а також ТУ. 8.4.3 Після реєстрації національного стандарту кодексу усталеної практики настанови зводу правил правил державного класифікатора зміни до них прийнятих Держспоживстандартом України оригінал рукопису передають на видання а дублікат зберігають у справі НД. Після видання оригінал рукопису долучають до справи НД. Видавничий оригінал-макет зберігають у видавництві. 8.4.4 Після реєстрації національного стандарту прийнятого Держбудом України один примірник повертають Держбуду України а другий примірник зберігають у фонді справ НД УкрНДНЦ. 8.4.5 Після реєстрації стандарту організації стандарту наукових науково-технічних та інженерних товариств чи спілок громадської організації один примірник повертають підприємству чи організації яка подала документ на реєстрацію а другий примірник зберігають у фонді справ НД УкрНДНЦ. 8.4.6 Після реєстрації ТУ зміни до ТУ оригінал повертають підприємству яке подало документ на реєстрацію. Один дублікат зберігають у ДП яке зареєструвало ТУ разом з документами зазначеними в 5.3.1 5.3.2 5.3.3 та 5.4. Другий дублікат придатний для мікрофільмування та каталожну карту продукції ДП подає до фонду технічних умов зареєстрованих в Україні який упорядковує Державне підприємство «Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації метрології сертифікації та захисту прав споживачів» Укрметртестстандарт щомісячно до 5-го числа місяця що йде за звітним одночасно з переліком зареєстрованих ТУ та змін до ТУ. У переліку подають позначення ТУ чи зміни до ТУ назву українською мовою а також повну та скорочену назву поштову адресу телефон факс та адресу електронної пошти за наявності підприємства-розробника або підприємства-власника оригіналу ТУ або підприємства яке передбачає застосування ТУ. 8.5 Анулювання реєстрації НД 8.5.1 Анулювання реєстрації НД провадять у разі їх скасування. 8.5.2 Реєстрацію НД у разі їх скасування анулює УкрНДНЦ або ДП на підставі наказу розпорядження постанови органу який прийняв НД. Після анулювання реєстрації вносять відповідний запис у реєстр НД згідно з формою Г.2 наведеною в додатку Г. Реєстри впорядковують окремо для документів відповідно до 8.4.2. 8.5.3 Якщо під час застосування стандарту організації наукового науково-технічного та інженерного товариства чи спілки громадської організації або зміни до стандарту виявлено невідповідність чинним технічним регламентам або законодавству України та невжиття заходів щодо усунення зазначених невідповідностей підприємством-розробником чи підприємством-власником оригіналу УкрНДНЦ який зареєстрував стандарт має право анулювати його реєстрацію. 8.5.4 Реєстрацію ТУ анулюють у разі скасування ТУ відповідною зміною чи після закінчення терміну чинності ТУ якщо протягом трьох місяців немає зміни щодо продовження їх чинності. В іншому разі реєстрацію анулює ДП яке їх зареєструвало. Якщо протягом чотирьох місяців ДП не подало відомостей щодо продовження терміну чинності ТУ строк чинності яких закінчився Укрметртестстандарт має право анулювати реєстрацію. 8.5.5 У разі анулювання реєстрації ТУ на підставі закінчення терміну чинності реєстрацію цих ТУ можна відновити з дозволу Держспоживстандарту України або Держбуду України. 8.5.6 Реєстрацію ТУ анулюють у разі відкликання погодження офіційним листом з наведеним обґрунтованням. 8.5.7 Реєстрацію ТУ анулюють також після перевірення органами держнагляду якщо в ТУ порушено обов'язкові вимоги установлені чинними технічними регламентами чи законодавством України а підприємство-розробник чи підприємство-власник не вжили заходів щодо усунення цих порушень. 8.5.8 Реєстрацію ТУ анулюють через два місяці після опублікування попередження про анулювання реєстрації відповідних ТУ у щоквартальному бібліографічному покажчику в разі встановлення органами держнагляду ліквідації підприємства або його відсутності за раніше зазначеною юридичною адресою місцеперебування зазначеною в каталожній карті продукції. 8.5.9 Відомості про анулювання реєстрації ТУ протягом трьох робочих днів надсилають підприємству-розробнику чи підприємству-власнику та публікують у щоквартальному бібліографічному покажчику. Підприємство-розробник чи підприємство-власник ТУ сповіщає підприємство-виробника продукції за цими ТУ про анулювання їх реєстрації протягом трьох робочих днів з дня надходження відповідних відомостей. 8.5.10 ДП щомісячно передають до Укрметртестстандарту перелік ТУ реєстрацію яких анульовано. У переліку зазначають позначення ТУ назву українською мовою код за ДК 016 причину анулювання ТУ скасування зміною закінчення терміну чинності висновок органів держнагляду та інші назву поштову адресу телефон факс та адресу електронної пошти за наявності під-приємства-власника оригіналу. Якщо скасування ТУ виконують зміною то з переліком цю зміну до Укрметртестстандарту не надсилають. 8.5.11 Справу анульованого НД вилучають із чинного фонду. На обкладинці справи НД ставлять штамп «Анульовано» із зазначенням дати анулювання реєстрації. Примірник ТУ державну реєстрацію якого скасовано зберігають у ДП та фонді Укрметртестстандарту три роки. 9 ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЩОДО ЗАРЕЄСТРОВАНИХ АБО СКАСОВАНИХ НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ 9.1 Інформацію про зареєстровані в УкрНДНЦ НД окрім національних стандартів прийнятих Держбудом України зміни до НД та скасування НД подають через опублікування інформаційних покажчиків «Стандарти» Держспоживстандарту України. У покажчиках наводять: відомості про прийняті НД та зміни до них; відомості про НД що втратили чинність в Україні; тексти змін до національних та міждержавних стандартів та державних класифікаторів; поправки внесені до НД. Примітка. Зміну можна опублікувати окремим виданням. 9.2 Інформацію про зареєстровані та скасовані національні стандарти в галузі будівництва та будівельних матеріалів а також зміни до них подають в офіційних виданнях Держбуду України. 9.3 Щороку за станом на 1 січня УкрНДНЦ видає каталог НД який містить відомості про чинні та скасовані НД а також державні класифікатори. 9.4 Інформацію про зареєстровані ТУ зміни до ТУ а також ТУ реєстрацію яких анульовано формують за результатами даних отриманих від ДП відповідно до вимог 8.4.6 та 8.5.10 цього стандарту. Інформацію подають через щорічний довідник Укрметртестстандарту «Продукція яку виробляють за технічними умовами України» та щоквартальний бібліографічний покажчик ТУ. 9.5 Інформацію щодо зареєстрованих або скасованих нормативних документів можна подавати засобами зв'язку та інформаційними мережами. 9.6 УкрНДНЦ І ДП не мають права тиражувати та розповсюджувати зареєстровані НД без згоди власника майнових прав на НД та випадків установлених законодавством. ДОДАТОК А обов'язковий ІНФОРМАЦІЙНА КАРТА стандартів організацій стандартів наукових науково-технічних або інженерних товариств чи спілок та громадських організацій і змін до стандартів А.1 Форма інформаційної карти стандарту * Заповнює ДП «УкрНДНЦ» A.2 Форма інформаційної карти зміни до стандарту * У разі якщо зміна не стосується реквізитів ІК стандарту а її внесено у зміст НД то реквізит 03 записують «текстова ліна». ** Заповнює ДП «УкрНДНЦ». A.3 Правила оформлення інформаційних карт стандарту чи класифікатора та змін до них А.3.1 Форму ІК виконують на аркушах формату А4 210 мм ? 297 мм згідно з ГОСТ 9327. А.3.2 Схема розташування реквізитів на бланку має відповідати А.1 та А.2. А.3.3 Форма повинна мати такі розміри берегів не менше : лівий 25 мм правий 10 мм верхній нижній 20 мм. А.3.4 Форму заповнюють машинописним способом або із застосуванням друкувальних пристроїв електронно-обчислювальних машин. А.3.5 Шрифт має бути чіткий чорного кольору висота не менша ніж 2 5 мм. А.3.6 У реквізитах 10 13 15 в А.1 та 05 в А.2 номер телефону та факсу наводять зазначивши перед ним у круглих дужках код міста. ДОДАТОК Б обов'язковий КАТАЛОЖНА КАРТА ПРОДУКЦІЇ Б.1 Схема розташування реквізитів каталожної карти продукції лицьова сторінка Б.2 Схема розташування реквізитів каталожної карти продукції зворотна сторінка Б.3 Правила оформлення каталожної карти продукції Б.3.1 Каталожну карту продукції ККП виконують на аркушах формату А4 210 мм ? 297 мм згідно з ГОСТ 9327. Б.3.2 Схема розташування реквізитів на бланку має відповідати Б.1 та Б.2. Б.3.3 Для ККП визначають такі розміри берегів не менше : для лицьової сторінки аркуша: лівий бік підшивання 25 мм; правий 10 мм; верхній та нижній 20 мм; для зворотної сторінки аркуша: правий бік підшивання 25 мм; лівий 10 мм; верхній та нижній 20 мм; Б.3.4 ККП заповнюють машинописним способом або із застосуванням друкувальних пристроїв електронно-обчислювальних машин. Б.3.5 Шрифт має бути чіткий чорного кольору висота не менша ніж 2 5 мм. Б.3.6 У реквізитах 19 20 25 26 в Б.1 та 05 в Б.2 номер телефону та факсу наводять зазначаючи перед ним у круглих дужках код міста. Б.3.7 За наявність та правильність каталожної карти продукції відповідає організація-розроб-ник чи організація-власник ТУ та ДП яке зареєструвало ТУ або зміну до ТУ. Б.4 Правила заповнювання деяких реквізитів каталожної карти продукції Б.4.1 Реквізити 01 02 03 05 06 заповнює ДП. Б.4.2 Реквізит 13 подає умовну познаку продукції за ТУ марка модель тип виконання тощо що наведено у назві або у відповідному розділі ТУ. Розробляючи групові ТУ в реквізиті потрібно навести познаки спільного для всіх виконань типу моделі сімейства базового зразка тощо. Коли продукція не має умовних познак реквізит не заповнюють а на полі проставляють риску тире . Б.4.3 Реквізит 16 подає код підприємства-виробника розробника за ЄДРПОУ. Реквізити 17 та 18 зазначають відповідно його назву та адресу. Якщо продукцію виготовляють кілька підприємств за одними ТУ то інформацію щодо цього подають як додаткову у реквізиті 29. Якщо на момент реєстрування підприємство-виробника продукції не встановлено у цей реквізит вносять відомості про виробника продукції. Після визначення виробника відомості про нього має бути внесено в каталожну карту продукції. Б.4.4 Реквізит 22 наводить код підприємства-власника оригіналу за ЄДРПОУ. Реквізити 23 та 24 зазначають відповідно його назву та адресу. Б.4.5 Реквізит 28 зазначає термін чинності ТУ встановлений підприємством-розробником ТУ. У ньому проставляють дату яка складається із чотиризначного позначення року двозначного позначення місяця та числа розділених дефісами. Якщо термін чинності не обмежено то записують «Без обмеження терміну чинності». Б.4.6 Реквізит 29 наводить призначеність і основні показники та характеристики продукції. Його поділено на дві частини. Перша частина містить відомості щодо призначеності продукції і додаткову інформацію про неї. Друга частина подана окремою таблицею містить опис основних функ-ційних та спожиткових характеристик продукції. Відомості щодо призначеності продукції записують на початку реквізиту. Для складників продукції технологічного обладнання запис призначеності обов'язковий. Запис має бути якнайкоротший. Як додаткову в реквізиті подають інформацію яку виробник хоче довести до споживача покупця . У другій частині реквізиту 29 зазначають показники конкретного виробу що характеризують функційні та спожиткові характеристики продукції а також її безпечність для життя і здоров'я людини вплив на природне довкілля тощо. Показники продукції записують у формі таблиці. Якщо ККП складають на один виріб то таблиця містить графи: «Назва показника» «Значення діапазон ». Якщо ККП на декілька виробів то таблицю можна побудувати двома способами. У разі якщо кількість виробів менша за кількість показників то таблиця містить графу «Назва показника» і графи в заголовках яких наведено умовні познаки типів виконань марок моделей тощо виробів. Якщо кількість виробів більша ніж кількість показників то в таблиці наводять графу «Умовні познаки типу виконання марки моделі тощо виробу» і графи в яких зазначають назву показника та одиниці фізичних величин. Б.5 Правила готування та внесення змін до каталожної карти продукції Б.5.1 Зміну до ККП оформлює підприемство-власник оригіналу ТУ на підставі зміни до ТУ якщо цю зміну пов'язано Із зміною певних реквізитів ККП. Б.5.2 Зміну до ККП оформлюють на бланку ККП. Схему розташування реквізитів наведено в Б.1 та Б.2. У бланку обов'язково потрібно заповнити реквізити 01 02 03 04 10 14 16 17 18 22 23 та 24 а також реквізити зміст яких змінено. Під час готування зміни до ККП на бланку треба слова «Каталожна карта продукції» доповнити словом «Зміна» у дужках . Якщо раніше ККП до ТУ не заповнювали то одночасно з поданням на реєстрацію зміни до ТУ подають ККП заповнивши всі реквізити. Б.5.3 Зміну до ККП готують у трьох примірниках і подають у ДП одночасно зі зміною до ТУ. Б.5.4 У разі зміни місцеперебування підприємства-розробника чи підприємства-виробника вони подають уточнену ККП до ДП протягом місяця. ДОДАТОК В довідковий РЕЗУЛЬТАТИ ПЕРЕВІРЯННЯ ТЕХНІЧНИХ УМОВ І ЗМІН ДО ТЕХНІЧНИХ УМОВ Дата Назва ТУ зміни до ТУ Позначення ТУ зміни до ТУ Кількість аркушів Відмітка про наявність ТУ у фонді Кількість змін до ТУ Висновок особи що перевіряла ТУ 1. Зареєструвати 2. Повернути для дооформления Зауваги Посада особи що перевірила ТУ Підпис. Дата Прізвище Додаток: Одержав представник назва підприємства організації Посада Підпис. Дата Прізвище Телефон ДОДАТОК Г обов'язковий ФОРМА РЕЄСТРУ НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ Г.1 Форма реєстру НД які зареєстровано Дата реєстрації НД Реєстраційний номер Позначення НД Код за ДК004 Назва НД Розроблений «Уперше» чи «На заміну» Дата надання чинності Орган який прийняв НД Розробник власник оригіналу НД Примітки Г.2 Форма реєстру НД реєстрацію яких анульовано Дата анулювання НД Позначення НД Код за ДК004 Назва НД Дата анульовананої реєстрації Орган який анулював реєстрацію НД Номер наказу постанови про скасування НД Яким НД замінено за наявності Розробник власник оригіналу НД Примітки Ключові слова: національна стандартизація загальні правила нормативний документ державна реєстрація перевіряння документа анулювання реєстрації інформаційна карта каталожна карта продукції.