ДСТУ Б А.1.1-74-2004

ДСТУ Б А.1.1-74-2004 ССНБ. Вироби замкові і скоб'яні. Терміни та визначення понять

ПЕРЕДМОВА 1 РОЗРОБЛЕНО: Сімферопольське центральне проектно-конструкторське і технологічне бюро СЦПКТБ корпорації "Укрбудматеріали" РОЗРОБНИКИ: М.Триголова; В.Целуйко керівник розробки ; Д.Мельников; Л.Тарасов; О.Слєпокуров 2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держбуду України від 21.05.2004 р. № 109 3 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ зі скасуванням в Україні ГОСТ 27346-87 ДСТУ Б А.1.1-74-2004 НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ Система стандартизації і нормування в будівництві НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ ВИРОБИ ЗАМКОВІ І СКОБ'ЯНІ Терміни та визначення понять Система стандартизации и нормирования в строительстве ИЗДЕЛИЯ ЗАМОЧНЫЕ И СКОБЯНЫЕ Термины и определения понятий System of standardization and normalization in building HARDWARE AND LOCK ARTICLES Terms and definitions of concepts Чинний від 2004-10-01 ЗМІСТ 1 Сфера застосування 2 Загальні пояснення 3 Загальні поняття 4 Поняття виробів 5 Поняття деталей Додаток А Абетковий покажчик українських термінів Додаток Б Абетковий покажчик німецьких термінів . Додаток В Абетковий покажчик англійських термінів Додаток Г Абетковий покажчик російських термінів Додаток Д Графічні пояснення термінів 1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 1.1 Цей стандарт установлює українські терміни та визначення понять стосовно замкових і скоб'яних виробів для вікон дверей вітрин і вітражів а також щодо різних предметів побуту. 1.2 Терміни установлені цим стандартом обов'язкові для вживання в усіх видах нормативної документації у довідковій та навчально-методичній літературі а також для робіт зі стандартизації або при використанні результатів цих робіт включаючи програмні засоби для комп'ютерних систем. 1.3 Вимоги стандарту чинні для застосування у роботі підприємств установ і організацій що діють в Україні технічних комітетів стандартизації центральних органів виконавчої влади науково-технічних та інженерних товариств. 2 ЗАГАЛЬНІ ПОЯСНЕННЯ 2.1 Для кожного поняття встановлено один а в окремих випадках - два застандартизовані їх терміни. Проте використовуючи застандартизовані терміни у межах одного документа слід вживати лише один із термінів-синонімів. Недозволені для вживання терміни-синоніми подано світлим курсивом з позначкою Нд . 2.2 Пояснення подані в круглих дужках світлим шрифтом після термінів що зазначають сферу вживання багатозначних термінів не є частинами термінів. 2.3 Подаючи встановлені цим стандартом визначення понять у інших нормативних і ненормативних документах у разі потреби їх можна змінювати вводячи до них похідні ознаки розкриваючи зміст понять зазначаючи об'єкти що належать обсягові виозначуваного поняття. Зміни не повинні порушувати обсягу і змісту понять виозначених у стандарті. 2.4 У стандарті як довідкові подано німецькі de англійські en та російські ru терміни-відповідники застандартизованих термінів узяті з міжнародних та національних стандартів словників та науково-технічної літератури. 2.5 У стандарті наведено абетковий покажчик встановлених цим стандартом українських термінів та абеткові покажчики їх іншомовних термінів-відповідників кожною мовою окремо. 2.6 Застандартизовані терміни та синоніми набрано напівжирним шрифтом недозволені терміни - світлим курсивом. 3 ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ 3.1 виріб замковий Виріб який призначений для запирання дверей воріт тощо і замикає відмикає об'єкт певним кодом секретом . Носієм коду секрету можуть бути механічні електронні та інші елементи de en ru Sperrvorrichtung locking device изделие замочное Изделие предназначенное для запирания дверей ворот и т.п. и замыкающее отмыкающее объект определенным кодом секретом . Носителем кода секрета могут быть механические электронные и другие элементы 3.2 виріб скоб'яний виріб залізний Нд Виріб призначений для з'єднання закривання зачинення відкривання відчинення запирання фіксації зміцнення оздоблення вікон дверей вітрин вітражів тощо. de en ru Eisenware hardware article изделие скобяное Изделие предназначенное для соединения закрывания открывания запирания фиксации упрочнения украшения окон дверей витрин витражей и т.п. 3.3 виріб правий Виріб що установлюється на об'єкт напрям відкривання якого здійснюється проти годинникової стрілки de en ru Rechtzeug right side article изделие правое Изделие устанавливаемое на объект направление открывания которого осуществляется против часовой стрелки 3.4 виріб лівий Виріб що установлюється на об'єкт напрям відкривання якого здійснюється за годинниковою стрілкою de en ru Linkszeug left side article изделие левое Изделие устанавливаемое на объект направ- ление открывания которого осуществляется по часовой стрелке 3.5 виріб універсальний Виріб призначений для встановлення на вікна двері тощо незалежно від напряму їх відкривання de en ru Universalzeug universal article изделие универсальное Изделие предназначенное для установки на окна двери и т.п. независимо от направления их открывания 3.6 виріб накладний Виріб призначений для встановлення на поверхню об'єкта de en ru Auflagezeug hasp rim article изделие накладное Изделие предназначенное для установки на поверхность объекта 3.7 виріб врізний Виріб призначений для встановлення на одному рівні з поверхнею об'єкта або нижче її de en ru Einsteckartikel Einsteckschlo? mortise article изделие врезное Изделие предназначенное для установки на одном уровне с поверхностью объекта или ниже ее 3.8 виріб комплектувальний Складова частина замкового або скоб'яного виробу призначена для комплектування основного виробу при його виготовленні а також для постачання як самостійний виріб de en ru Zulieferteil completing article изделие комплектующее Составная часть замочного или скобяного изделия предназначенная для комплектации основного изделия при его изготовлении а также для поставки как самостоятельное изделие 3.9 код замка секрет замка Комбінація кодованих елементі в цифр літер символів фізичних елементів тощо яка служить для ідентифікації коду носія і замкнення відмикання замка de en ru Schlo?kode lock code код замка Комбинация кодовых элементов цифр букв символов физических элементов и пр. служащая для идентификации кода носителя и замыкания отмыкания замка 3.10 секретність замка Кількість можливих кодів секретів замка із числа кодованих елементів de en ru Kombinationenanzahl des Schlosses secrecy of the lock секретность замка Количество возможных кодов секретов замка из числа кодируемых элементов 3.11 закривання зачинення Введення полотна дверей стулок вікон та ін. у коробку або дверний отвір de en ru Schlie?en to close закрывание Введение дверного полотна створок окон и т.п. в коробку или дверной проем 3.12 фіксування Закріплення в певному положенні рухомих об'єктів de en ru fixieren einbinden to fix фиксирование Закрепление в определенном положении подвижных объектов 3.13 запирання Фіксування в закритому зачиненому положенні рухом их об'єкті в засувом штифтом та ін. de en ru absperren mit dem Riegel to lock with a locking bolt запирание Фиксирование в закрытом положении подвижных объектов засовом штифтом и т.п. 3.14 замкнення Фіксування засува замка запірним механізмом за допомогою введеної кодово'І комбінації de en ru absperren to lock замыкание Фиксирование засова замка запирающим механизмом с помощью введенной кодовой комбинации 3.15 відмикання замка несанкціоноване Відмикання замка за допомогою сторонніх предметів без видимого пошкодження конструкції de en ru entspennen unsanktioniert unsanctioned unlocking отмыкание замка несанкционированное Отмыкание замка с помощью посторонних предметов без видимого повреждения конструкции 3.16 міцність виробу Здатність замкового або скоб'яного виробу чинити опір руйнуванню і зберігати працездатність після прикладення нормативних навантажень de en ru Festigkeit des Artikels article strength прочность изделия Способность замочного или скобяного изделия сопротивляться разрушению и сохранять работоспособность после приложения нормативных нагрузок 3.17 опірність замка несанкціонованому відмиканню Можливість замка протистояти несанкціонованому відмиканню протягом певного часу de en ru Festigkeit zu unsanktioniertem Entsperren resistance to unsanctioned unlocking сопротивляемость замка несанкционированному отмыканию Возможность замка противостоять несанкционированному отмыканию в течение определенного времени 3.18 опірність замка злому Можливість замка протистояти злому протягом певного часу de en ru Bruchfestigkeit lock breaking strength сопротивляемость замка взлому Возможность замка противостоять взлому в течение определенного времени 3.19 поверхня виробу лицьова Видима поверхня виробу встановленого на об'єкт de en ru Vorderfl?che des Artikels face of the article поверхность изделия лицевая Видимая поверхность изделия установленного на объект 4 ПОНЯТТЯ ВИРОБІВ 4.1 замок Виріб складений як мінімум із корпуса запірного механізму засува планки запірної' ключа або іншого носія коду секрету і призначений для ідентифікації введеного носія коду секрету з запрограмованим кодом секретом замка з метою розфіксування засува і введення виведення його в запірну планку або деталь що її заміняє de en ru Schlo? lock замок Изделие состоящее как минимум из корпуса запирающего механизма засова запорной планки ключа или иного носителя кода секрета и предназначенное для идентификации введенного носителя кода секрета с запро-грамированным кодом секретом замка с целью расфиксирования засова и введения выведения его в запорную планку или деталь заменяющую ее 4.2 ключ Виріб що несе в собі інформацію коду секрету і слугує для замкнення відмикання замка рисунки 1 2 6 7 8 9 10 11 de en ru Schl?ssel key ключ Изделие несущее в себе информацию кода секрета и служащее для замыкания отмыкания замка рисунки 1 2 6 7 8 9 10 11 4.3 замок висячий Знімний замковий виріб призначений для за- пирання дверей воріт та ін. шляхом введення дужки засува в отвір вушок які закріплені на об'єкті de en ru Vorlegeschlo? padlock замок висячий Съемное замочное изделие предназначенное для запирания дверей ворот и т.п. путем введения дужки засова в отверстия ушек закрепленных на объекте 4.4 замок механічний Замок що є механічною конструкцією рисунок 1 de en ru Mechanisches Schlo? mechanical lock замок механический Замок представляющий собой механическую конструкцию рисунок 1 4.5 замок електромеханічний Замок що є механічною конструкцією з електротехнічними елементами de en ru Elektro-mechanisches Schlo? electrical mechanical lock замок электромеханический Замок представляющий собой механическую конструкцию с электротехническими элементами 4.6 замок електронно-механічний Замок що є механічною конструкцією з електротехнічними та електронними елементами de en ru Elektronen-mechanisches Schlo? electronic mechanical lock замок электронно-механический Замок представляющий собой механическую конструкцию с электротехническими и электронными элементами 4.7 замок кодовий Замок замкнення відмикання якого здійснюється шляхом уведення кодової інформації без застосування ключа de en ru Kombinationschlo? code lock замок кодовый Замок замыкание отмыкание которого осуществляется путем введения кодовой информации без использования ключа 4.8 замок сувальдовий Замок оснащений сувальдовим запірним механізмом рисунок 2 de en ru Zuhaltungsschlo? tumbler lock замок сувальдный Замок оснащенный сувальдным запирающим механизмом рисунок 2 4.9 замок циліндровий Замок оснащений циліндровим запірним механізмом de en ru Sicherheitsschlo?/ Zylinderschlo? cylinder lock замок цилиндровый Замок оснащенный цилиндровым запирающим механизмом 4.10 замок примусового запирання Замок у якого повне виведення засува з корпусу при запиранні дверей здійснюється тільки ключем або іншим носієм коду секрету рисунок 3 de en ru Schlo? ohne Klinke dead lock замок принудительного запирания Замок у которого полное выведение засова из корпуса при запирании дверей осуществляется только ключом или другим носителем кода секрета рисунок 3 4.11 фіксатор замка Додатковий пристрій замка який фіксує за допомогою ролика або шарика двері в закритому зачиненому положенні рисунок 3 de en ru Schlo?raste door lock striker фиксатор замка Дополнительное устройство замка которое фиксирует с помощью ролика или шарика дверь в закрытом положении рисунок 3 4.12 замок автоматичного запирання Замок у якого повне виведення засува з корпусу при закриванні зачиненні дверей здійснюється автоматично за допомогою блокувального пристрою рисунок 4 de en ru Klinkengesperre instant lock замок автоматического запирания Замок у которого полное выведение засова из корпуса при закрывании дверей осуществляется автоматически с помощью блокирующего устройства рисунок 4 4.13 блокувальний пристрій Додатковий пристрій замка який при закриванні зачиненні дверей розфіксовує засув і запирає двері рисунок 4 de en ru Blockierugsvorrichtung Sperrvorrichtung door lock blocking member блокирующее устройство Дополнительное устройство замка которое при закрывании дверей расфиксирует засов и запирает дверь рисунок 4 4.14 замок комбінований Замок з двома і більше різними запірними механізмами рисунок 5 de en ru Kombiniertes Schlo? combination lock замок комбинированный Замок с двумя и более различными запирающими механизмами рисунок 5 4.15 замок з ригельним механізмом Замок додатково оснащений ригельним механізмом рисунок 5 de en ru Schlo? mit dem Riegelwerk lock with a latching mechanism замок с ригельным механизмом Замок дополнительно оснащенный ригельным механизмом рисунок 5 4.16 механізм ригельний система ригельна Механізм який запирає двері та ін. декількома засувами які приводяться до руху як правило допоміжними пристроями рисунок 5 de en ru Riegelsystem latching mechanism механизм ригельный система ригельная Механизм запирающий дверь и т.п. несколькими засовами и приводимый в движение как правило вспомогательными устройствами рисунок 5 4.17 механізм запірний Основний механізм замкового виробу що забезпечує фіксування засува і секретність замка de en ru Verschlu?werk des Schlosses latching mechanism of the lock механизм запирающий Основной механизм замочного изделия обеспечивающий фиксирование засова и секретность замка 4.18 механізм запірний сувальдовий Механізм замкового виробу в якому розташовані кодові секретні запірні елементи пластини певної форми які ідентифікують код секрет ключа і при збігу кодів стає можливим поворот ключа при цьому розфіксо-вується і переміщується засув de en ru Zuhaltungsverschlu? tumbler locking mechanism механизм запирающий сувальдный Механизм замочного изделия в котором расположены кодовые секретные запирающие элементы пластины определенной формы которые идентифицируют код секрет ключа и при совпадении кодов становится возможным поворот ключа при этом расфиксиру-ется и перемещается засов 4.19 механізм запірний циліндровий Механізм замкового виробу що має циліндр в якому розташовані кодові секретні запірні елементи які ідентифікують код секрет ключа і при збігу кодів стає можливим поворот циліндра в корпусі циліндрового механізму внаслідок чого розфіксовується і переміщується засув див. рисунок 1 de en ru Zyiinderverschlu? cylinder locking mechanism механизм запирающий цилиндровый Механизм замочного изделия имеющий цилиндр в котором расположены кодовые секретные запирающие элементы которые идентифицируют код секрет ключа и при совпадении кодов становится возможным поворот цилиндра в корпусе цилиндрового механизма в результате чего расфиксируется и перемещается засов см. рисунок 1 4.20 механізм запірний циліндровий штифтовий Циліндровий механізм запірними елементами якого є комплект штифтів деталей циліндричної форми різної довжини. Комбінація штифтів різної довжини є кодом секретом механізму рисунок 6 de en ru Stiftzylinderverschlu? pin cylinder locking mechanism механизм запирающий цилиндровый штифтовый Цилиндровый механизм запирающими элементами которого является комплект штифтов деталей цилиндрической формы различной длины. Комбинация штифтов с различной длиной является кодом секретом механизма рисунок 6 4.21 механізм запірний циліндровий пластинчастий Циліндровий механізм запірними елементами якого є комплект пластин з певною конфігурацією. Комбінація пластин з різною кофігурацією є кодом секретом механізму рисунок 7 de en ru Plattenzylinderverschlu? plate cylinder locking mechanism механизм запирающий цилиндровый пластинчатый Цилиндровый механизм запирающими элементами которого является комплект пластин с определенной конфигурацией. Комбинация пластин с различной конфигурацией является кодом секретом механизма рисунок 7 4.22 механізм запірний циліндровий шайбовий дисковий Циліндровий механізм запірними елементами якого є комплект шайб дисків з різним кутом нахилу робочої поверхні який є елементом коду секрету механізму рисунок 8 de en ru Scheibenzylinderverschlu? disc cylinder locking mechanism механизм запирающий цилиндровый шайбовый дисковый Цилиндровый механизм запирающими элементами которого является комплект шайб дисков с различным углом наклона рабочей поверхности являющимся элементом кода секрета механизма рисунок 8 4.23 механізм запірний циліндровий односторонній Механізм запірний з одним циліндром і призначений для запирання ключем тільки з однієї сторони дверей рисунок 9 de en ru einseitige Zylinderverschlu? unilateral cylinder locking mechanism механизм запирающий цилиндровый односторонний Механизм запирающий с одним цилиндром и предназначенный для запирания ключом только с одной стороны дверей рисунок 9 4.24 механізм запірний циліндровий двосторонній Механізм з двома запірними циліндрами і призначений для запирання ключем з двох сторін дверей рисунок 10 de en ru doppelseitige Zylinderverschlu? bilateral cylinder locking mechanism механизм запирающий цилиндровый двусторонний Механизм с двумя запирающими цилиндрами и предназначенный для запирания ключом с двух сторон двери рисунок 10 4.25 механізм запірний циліндровий з постійним ключем Запірний циліндровий механізм оснащений з однієї сторони постійним ключем і призначений для запирання з зовнішньої сторони дверей ключем а зсередини - постійним ключем рисунок 11 de en ru Zylinderverschlu? mit dem Dauerschi?ssel an der Schlo?innenseite cylinder locking mechanism with a constant key механизм запирающий цилиндровый с постоянным ключом Запирающий цилиндровый механизм оснащенный с одной стороны постоянным ключом и предназначенный для запирания с наружной стороны дверей ключом а с внутренней -постоянным ключом рисунок 11 4.26 ключ постійний Додатковий пристрій замка який дозволяє запирати двері зсередини приміщення без застосування носія коду ключа рисунки 2 11 de en ru Dauerschl?ssel an der Schlo?innenseite permanent key on the inner lock face ключ постоянный Дополнительное устройство замка позволяющее запирать дверь изнутри помещения без применения носителя кода ключа рисунки 2 11 4.27 механізм додаткового запирання заскочки Механізм який забезпечує фіксацію засува-заскочки вузла ручок або ручок зсередини об'єкта виключаючи можливість відкривання відчинення дверей ззовні de en ru Klinkenhandabsperrvorrichtung mechanism of additional latch stopping механизм дополнительного запирания защелки Механизм обеспечивающий фиксацию засова-защелки узла ручек или ручек изнутри объекта исключающий возможность открывания дверей снаружи 4.28 заскочка Виріб скоб'яний призначений для автоматичної фіксації дверей засувом-заскочкою при їх закриванні зачиненні і примусового виведення засува-заскочки з запірної планки за допомогою ручки при відкриванні відчиненні дверей рисунок 12 de en ru Falle Riegel latch защелка Изделие скобяное предназначенное для автоматического фиксирования дверей засовом-защелкой при их закрывании и принудительного вывода засова-защелки из запорной планки с помощью ручки при открывании двери рисунок 12 4.29 клямка дверна Виріб скоб'яний призначений для автоматич- ної фіксації дверей при їх закриванні зачи- ненні і подальшого ручного відкривання de en ru T?rklinke door latch щеколда дверная Изделие скобяное предназначенное для автоматического фиксирования дверей при их закрывании и последующего ручного открывания 4.30 гачок дверний защіпка Виріб скоб'яний призначений для фіксації дверей у коробці з однієї сторони шляхом введення гачка який виконує функцію засува у вушко дверне de en ru T?rhaken door hook крючок дверной Изделие скобяное предназначенное для фиксирования дверей в коробке с одной стороны путем введения крючка выполняющего функцию засова в ушко дверное 4.31 шпінгалет Виріб скоб'яний призначений для запирання дверей вікон тощо з однієї сторони зворотнопоступальним рухом засува з подальшим його фіксуванням рисунок 13 de en ru Treibriegelverschlu? catch шпингалет Изделие скобяное предназначенное для запирания дверей окон и пр. с одной стороны возвратно-поступательным движением засова с последующим его фиксированием рисунок 13 4.32 засувка Виріб скоб'яний призначений для запирання дверей вікон тощо з однієї сторони зворотнопоступальним рухом засува з подальшим його фіксуванням в пазу корпуса шляхом повороту рисунок 14 de en ru Nachtriegel door bolt задвижка Изделие скобяное предназначенное для запирания дверей окон и пр. с одной стороны возвратно-поступательным движением засова с последующим его фиксированием в пазу корпуса путем поворота рисунок 14 4.33 закрутка Виріб скоб'яний призначений для запирання дверей вікон тощо з однієї' сторони за допомогою поворотного руху ручки рисунок 15 de en ru Knebelgriff twister locking handle завертка Изделие скобяное предназначенное для запирания дверей окон и пр. с одной стороны при помощи поворотного движения ручки рисунок 15 4.34 закрутка-стяжка Виріб скоб'яний призначений для запирання дверей вікон тощо з однієї сторони за допомогою поворотного руху ручки і забезпечення щільного з'єднання стулок спарених виробів рисунок 16 de en ru Knebelgriff-Zusammenzieher twister tie завертка-стяжка Изделие скобяное предназначенное для запирания дверей окон и пр. с одной стороны при помощи поворотного движения ручки и обеспечения плотного соединения створок спаренных изделий рисунок 16 4.35 прилад фрамужний Виріб скоб'яний призначений для відкривання відчинення та закривання зачинення високо розташованих або великогабаритних вікон складений з системи важелів та або інших механізмів de en ru Transomwerk transom article прибор фрамужный Изделие скобяное предназначенное для открывания и закрывания высоко расположенных или крупногабаритных окон состоящее из системы рычагов и или других механизмов 4.36 закривач дверний Виріб скоб'яний призначений для автоматичного закривання зачинення дверей який установлюється на дверному полотні та коробці de en ru T?rschlie?mechanismus door-locking mechanism закрыватель дверной Изделие скобяное предназначенное для автоматического закрывания дверей устанавливаемое на дверном полотне и коробке 4.37 ручка Виріб скоб'яний призначений для відкривання відчинення закривання зачинення та або переміщення дверей стулок вікон тощо de en ru T?rgriff handle ручка Изделие скобяное предназначенное для открывания закрывания и или перемещения дверей створок окон и пр. 4.38 ручка фальова Ручка зігнутої форми яка з'єднується одним кінцем з дверима вікном тощо і приводить у рух засув або засув-заскочку рисунок 17 de en ru Drehgriff door crank handle ручка фалевая Ручка изогнутой формы соединяемая одним концом с дверью окном и т.п. и приводящая в движение засов или засов-защелку рисунок 1 7 4.39 ручка-скоба Ручка зігнутої форми яка з'єднується двома кінцями з дверима вікном та ін. de en ru T?rgriffstange clamp handle ручка-скоба Ручка изогнутой формы соединяемая двумя концами с дверью окном и т.п. 4.40 ручка-кнопка Ручка яка має переважно форму тіла обертання і з'єднується одним кінцем з дверима вікном та ін. рисунок 18 de en ru T?rknopf twist knob ручка-кнопка Ручка имеющая преимущественно форму тела вращения соединяемая одним концом с дверью окном и т. п. рисунок 18 4.41 завіса петля Нд Виріб скоб'яний призначений для рухомого з'єднання дверного полотна стулки вікна тощо з коробкою і служить для їх закривання зачинення або відкривання відчинення шляхом обертання рисунок 19 de en ru Angel hinge петля Изделие скобяное предназначенное для подвижного соединения дверного полотна створки окна и пр. с коробкой служащее для их закрывания или открывания путем вращения рисунок 19 4.42 фіксатор віконний Виріб скоб'яний призначений для фіксації рухомих елементів вікна в певному положенні або для обмеження їх руху de en ru Fensterraste window lock striker фиксатор оконный Изделие скобяное предназначенное для фиксирования подвижных элементов окна в определенном положении или ограничения их движения 4.43 фіксатор дверний Виріб скоб'яний призначений для фіксації рухомих елементів дверей у певному положенні або для обмеження їх руху de en ru T?rraste door striker фиксатор дверной Изделие скобяное предназначенное для фиксирования подвижных элементов дверей в определенном положении или ограничения их движения 4.44 упор дверний Виріб скоб'яний призначений для обмеження повороту дверей при відкриванні відчиненні з метою запобігання ушкодженню полотном дверей стіни або інших предметів рисунок 20 de en ru T?rbegrenzungsanschlag door rest упор дверной Изделие скобяное предназначенное для ограничения поворота двери при открывании с целью предохранения от повреждения полотном дверей стены или других предметов рисунок 20 4.45 упор віконний Виріб скоб'яний призначений для запобігання ушкодженню скла ручкою при відкриванні відчиненні вікна рисунок 21 de en ru Fensteranschlag window rest упор оконный Изделие скобяное предназначенное для предохранения стекла от повреждения ручкой при открывании окна рисунок 21 4.46 стяжка Виріб скоб'яний призначений для забезпечення щільного з'єднання стулок спарених дверей вікон тощо рисунок 22 de en ru Zusammenziehen tie стяжка Изделие скобяное предназначенное для обеспечения плотного соединения створок спаренных дверей окон и пр. рисунок 22 4.47 вічко дверне Виріб призначений для огляду зовнішнього простору зсередини приміщення без відкривання відчинення дверей рисунок 23 de en ru Guckloch door eye глазок дверной Изделие предназначенное для осмотра наружного пространства изнутри помещения без открывания двери рисунок 23 4.48 ланцюжок дверний Виріб скоб'яний призначений для утримання прочинених дверей з метою перешкодження проникненню до приміщення de en ru T?rkette door chain цепочка дверная Изделие скобяное предназначенное для удержания приоткрытой двери с целью предотвращения проникновения в помещение 4.49 накладка захисна декоративна Виріб скоб'яний що встановлюється на дверне полотно або стулку вікна і служить для захисту запірного механізму замка від злому та або декоративного оздоблення ручки отвору для ключа або запірного механізму див. рисунок 17 de en ru Schutzauflage Lasche protective decorative cover plate накладка защитная декоративная Изделие скобяное устанавливаемое на дверное полотно или створку окна и служащее для защиты запирающего механизма замка от взлома и или декоративного оформления ручки отверстия под ключ или запирающего механизма см. рисунок 17 4.50 пристрій поворотно-відкидний Виріб скоб'яний призначений для відкривання відчинення або закривання зачинання вікон навколо вертикальної або горизонтальної осі обертання de en ru Fensterdreh-wendevorrichtung turning-swinging device for windows устройство поворотно-откидное Изделие скобяное предназначенное для открывания или закрывания окон вокруг вертикальной или горизонтальной оси вращения 4.51 кутник Виріб скоб'яний призначений для зміцнення стиків віконних кватиркових стулок тощо рисунок 24 de en ru Winkel angle piece угольник Изделие скобяное предназначенное для укрепления стыков оконных форточных створок и т.п. рисунок 24 4.52 нагель Виріб скоб'яний призначений для нерухомого з'єднання елементів дерев'яних конструкцій рисунок 25 de en ru Nagel nog нагель Изделие скобяное предназначенное для неподвижного соединения элементов деревянных конструкций рисунок 25 5 ПОНЯТТЯ ДЕТАЛЕЙ 5.1 корпус Основна деталь замкового або скоб'яного виробу в яку монтуються його механізми і вузли рисунки 1 2 3 4 12 13 14 15 16 de en ru Schlo?mantel lock body lock casing корпус Основная деталь замочного или скобяного изделия в которую монтируются его механизмы и узлы рисунки 1 2 3 4 12 13 14 15 16 5.2 кришка Деталь замкового або скоб'яного виробу що закриває корпус виробу див. рисунки 1 2 de en ru Schlo?deckel lock cover крышка Деталь замочного или скобяного изделия закрывающая корпус изделия см. рисунки 1 2 5.3 корпус запірного циліндрового механізму Основна частина механізму в якому розташований циліндр запірного циліндрового механізму див. рисунки 6 7 8 9 10 11 de en ru Zylinderwerkmantel cylinder mechanism body корпус запирающего цилиндрового механизма Основная часть механизма в котором размещен цилиндр запирающего цилиндрового механизма см. рисунки 6 7 8 9 10 11 5.4 циліндр запірного циліндрового механізму Деталь циліндричної форми в якій розташовані запірні елементи які визначають код секрет замка див. рисунки 6 7 8 de en ru Zylinder des Zylinderwerkes cylinder of the cylinder mechanism цилиндр запирающего цилиндрового механизма Деталь цилиндрической формы в которой размещены запирающие элементы определяющие код секрет замка см. рисунки 6 7 8 5.5 штифт запірного циліндрового штифтового механізму Деталь циліндричної форми яка служить для фіксації циліндра в корпусі запірного циліндрового механізму та ідентифікації коду секрету ключа див. рисунок 6 de en ru Stift des Stiftzylinderverschlu?es a pin of the pin cylinder locking mechanism штифт запирающего цилиндрового штифтового механизма Деталь цилиндрической формы служащая для фиксации цилиндра в корпусе запирающего цилиндрового механизма и идентификации кода секрета ключа см. рисунок 6 5.6 шайба запірного циліндрового шайбового механізму Деталь типу шайби яка служить для фіксації циліндра в корпусі запірного циліндрового механізму та ідентифікації коду секрету ключа див. рисунок 8 de en ru Scheibe des Scheibenzylinderverschlu?es a washer of the disk cylinder locking mechanism шайба запирающего цилиндрового шайбового механизма Деталь типа шайбы служащая для фиксации цилиндра в корпусе запирающего цилиндрового механизма и идентификации кода секрета ключа см. рисунок 8 5.7 пластина запірного циліндрового пластинчастого механізму Деталь у формі пластини яка служить для фіксації циліндра в корпусі запірного циліндрового механізму та ідентифікації коду секрету ключа див. рисунок 7 de en ru Platte des Plattenzylinderverschlu?es a plate of the plate cylinder locking mechanism пластина запирающего цилиндрового пластинчатого механизма Деталь в форме пластины служащая для фиксации цилиндра в корпусе запирающего цилиндрового механизма и идентификации кода секрета ключа см. рисунок 7 5.8 сувальда замка Деталь сувальдового запірного механізму замка яка служить для фіксації засува та ідентифікації коду секрету ключа див. рисунок 2 de en ru Zuhaltung tumbler сувальда замка Деталь сувальдного запирающего механизма замка которая служит для фиксации засова и идентификации кода см. секрета ключа рисунок 2 5.9 кулачок запірного циліндрового механізму Деталь запірного циліндрового механізму призначена для переміщення засува замка див. рисунки 1 6 9 10 11 de en ru Verschlu?klaue des Zylinderwerkes a cam of the cylinder mechanism кулачок запирающего цилиндрового механизма Деталь запирающего цилиндрового механизма предназначенная для перемещения засова замка см. рисунки 1 6 9 10 11 5.10 засув ригель Нд Деталь замкового або скоб'яного виробу призначена для забезпечення запирання дверей воріт вікон тощо шляхом уведення в запірну планку або деталь що її заміняє див. рисунки 1 2 3 4 5 13 14 15 16 de en ru Riegel locking bolt засов Деталь замочного или скобяного изделия предназначенная для обеспечения запирания дверей ворот окон и пр. путем ввода в запорную планку или деталь ее заменяющую см. рисунки 1 2 3 4 5 13 14 15 16 5.11 дужка замка Деталь висячого замка що виконує функцію засува de en ru Schlo?b?gel lock handle дужка замка Деталь висячего замка выполняющая функцию засова 5.12 засув-заскочка Деталь заскочки або замка призначена для автоматично'! фіксації або запирання дверей див. рисунки 1 4 5 12 de en ru Sperriegel-Klinke locking bar-latch засов-защелка Деталь защелки или замка предназначенная для автоматического фиксирования или запирания дверей см. рисунки 1 4 5 12 5.13 запобіжник замка Деталь замка що призначена для ручної фіксації засува в крайніх положеннях зсередини приміщення і виключає можливість відмикання замка ззовні див. рисунок 2 de en ru Schlo?sicherheitsvorrichtung lock safety device предохранитель замка Деталь замка предназначенная для ручного фиксирования засова в крайних положениях изнутри помещения исключающая возможность отмыкания замка снаружи см. рисунок 2 5.14 головка засува Деталь частина деталі засува яка заходить у запірну планку або елемент що її заміняє de en ru Riegelkopf locking bar head головка засова Деталь часть детали засова входящая в запорную планку или элемент ее заменяющий 5.15 хвостовик засува Деталь засува або його частина яка має певну конфігурацію для переміщення засува див. рисунок 1 de en ru Riegelschaft locking bar tail shank хвостовик засова Деталь засова или его часть имеющая определенную конфигурацию для перемещения засова см. рисунок 1 5.16 стояк хвостовика Деталь прямокутної форми яка розташована на хвостовику засува та призначена для фіксації засува див. рисунок 2 de en ru Schaftst?tze shank fixed member стойка хвостовика Деталь прямоугольной формы расположенная на хвостовике засова и предназначенная для фиксации засова см. рисунок 2 5.17 важіль замка Деталь замка яка служить для переміщення засува-заскочки при відмиканні замка ключем див. рисунок 1 de en ru Schlo?arm Arretierhebel lock lever рычаг замка Деталь замка служащая для перемещения засова-защелки при отмыкании замка ключом см. рисунок 1 5.18 стрижень замка Деталь призначена для передавання крутного моменту від ручок до поводка замка див. рисунки 17 18 de en ru Schlo?stange lock rod стержень замка Деталь предназначенная для передачи крутящего момента от ручек к поводку замка см. рисунки 17 18 5.19 поводок замка Деталь призначена для перетворення поворотного руху ручки у зворотно-поступальний рух засува-заскочки див. рисунок 1 de en ru Schlo?lenker lock dog lathe поводок замка Деталь предназначенная для преобразования поворотного движения ручки в возвратно-поступательное движение засова-защелки см. рисунок 1 5.20 планка лицьова Деталь врізного замкового або скоб'яного виробу призначена для направлення засува та кріплення цього виробу до дверей вікна тощо див. рисунки 1 3 4 5 12 15 de en ru Vorderleiste face strip планка лицевая Деталь врезного замочного или скобяного изделия предназначенная для направления засова и крепления этого изделия к двери окну и т.п. см. рисунки 1 3 4 5 12. 15 5.21 планка лицьова декоративна Деталь призначена для декоративного оздоблення лицьової планки виробу див. рисунок 1 de en ru Dekorationsvorderleiste Schutzblech decorative face strip finger plate планка лицевая декоративная Деталь предназначенная для декоративного оформления лицевой планки изделия см. рисунок 1 5.22 планка запірна Деталь в яку входить засув або засув-заскочка при запиранні фіксації дверей вікон тощо див. рисунки 1 5 13 16 de en ru Absperrleiste locking strip планка запорная Деталь в которую входит засов или засов-защелка при запирании фиксации дверей окон и пр. см. рисунки 1 5 13 16 5.23 вушко дверне Виріб скоб'яний який виконує функцію запірної планки і призначений для запирання об'єкта переважно висячим замком de en ru T?r?se door tag ушко дверное Изделие скобяное которое выполняет функцию запорной планки предназначенное для запирания объекта преимущественно висячим замком 5.24 напрямна для ключа накладного сувальдового замка Деталь замка що спрямовує ключ при переміщенні його крізь отвір дверей див. рисунок 2 de en ru F?hrung des Kastenschlo?es hasp-tumbler lock key guide направляющая для ключа накладного сувальдного замка Деталь замка которая направляет ключ при перемещении его через отверстие двери см. рисунок 2 5.25 накладка Деталь замка призначена для декоративного оздоблення отвору в дверях для запірного механізму або для ключа див. рисунок 2 de en ru Lasche Auflageplatte strap cover plate накладка Деталь замка предназначенная для декоративного оформления отверстия в двери под запирающий механизм или под ключ см. рисунок 2 5.26 шторка Деталь замка яка затуляє отвір для ключа зсередини приміщення див. рисунок 17 de en ru Gucklochjalousie lock keyhole blind шторка Деталь замка закрывающая отверстие под ключ изнутри помещения см. рисунок 17 5.27 важіль закривана дверей Деталь яка передає крутний момент пружини дверному полотну de en ru Arm des T?rschlie?enwerkes a lever of the door closing device рычаг закрывателя двери Деталь передающая крутящий момент пружины дверному полотну ДОДАТОК А довідковий АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК УКРАЇНСЬКИХ ТЕРМІНІВ блокувальний пристрій важіль закривана дверей важіль замка виріб врізний виріб залізний Нд виріб замковий виріб комплектувальний виріб лівий виріб накладний виріб правий виріб скоб'яний виріб універсальний відмикання замка несанкціоноване вічко дверне вушко дверне гачок дверний головка засува дужка замка завіса закривання закривач дверний закрутка закрутка-стяжка замкнення замок замок автоматичного запирання замок висячий замок електромеханічний замок електронно-механічний . . . замок з ригельним механізмом . замок кодовий замок комбінований замок механічний замок примусового запирання . . . замок сувальдовий замок циліндровий запирання запобіжник замка заскочка засув засув-заскочка засувка 4.13 5.27 5.17 3.7 3.2 3.1 3.8 3.4 3.6 3.3 3.2 3.5 3.15 4.47 5.23 4.30 5.14 5.11 4.41 3.11 4.36 4.33 4.34 3.14 4.1 4.12 4.3 4.5 4.6 4.15 4.7 4.14 4.4 4.10 4.8 4.9 3.13 5.13 4.28 5.10 5.12 4.32 зачинення защіпка ключ ключ постійний клямка дверна код замка корпус корпус запірного циліндрового механізму кришка гачок дверний кулачок запірного циліндрового механізму кутник ланцюжок дверний механізм додаткового запирання заскочки механізм запірний механізм запірний сувальдовий механізм запірний циліндровий механізм запірний циліндровий двосторонній механізм запірний циліндровий односторонній механізм запірний циліндровий з постійним ключем механізм запірний циліндровий пластинчастий механізм запірний циліндровий шайбовий механізм запірний циліндровий штифтовий механізм ригельний міцність виробу нагель накладка накладка захисна декоративна напрямна для ключа накладного сувальдового замка опірність замка злому опірність замка несанкціонованому відмиканню петля Нд планка запірна планка лицьова планка лицьова декоративна пластина запірного циліндрового пластинчастого механізму поверхня виробу лицьова поводок замка прилад фрамужний пристрій поворотно-відкидний ригель Нд ручка ручка-кнопка ручка-скоба ручка фальова секрет замка 3.11 4.30 4.2 4.26 4.29 3.9 5.1 5.3 5.2 4.30 5.9 4.51 4.48 4.27 4.17 4.18 4.19 4.24 4.23 4.25 4.21 4.22 4.20 4.16 3.16 4.52 5.25 4.49 5.24 3.18 3.17 4.41 5.22 5.20 5.21 5.7 3.19 5.19 4.35 4.50 5.10 4.37 4.40 4.39 4.38 3.9 секретність замка стояк хвостовика стрижень замка стяжка сувальда замка упор віконний упор дверний фіксатор віконний фіксатор дверний фіксатор замка фіксування хвостовик засува циліндр запірного циліндрового механізму шайба запірного циліндрового шайбового механізму шпінгалет штифт запірного циліндрового штифтового механізму шторка 3.10 5.16 5.18 4.46 5.8 4.45 4.44 4.42 4.43 4.11 3.12 5.15 5.4 5.6 4.31 5.5 5.26 ДОДАТОК Б довідковий АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК НІМЕЦЬКИХ ТЕРМІНІВ absperren absperren mit dem Riegel Absperrleiste Angel Arm des T?rschlie?enwerkes Auflagezeug Blockierugsvorrichtung Sperrvorrichtung Bruchfestigkeit Dauerschl?ssel an der Schlo?innenseite Dekorationsvorderleiste Schutzblech doppelseitige Zylinderverschlu? Drehgriff einseitige Zylinderverschlu? Einsteckartikel Einsteckschlo? Eisenware Elektro-mechanisches Schlo? Elektronen-mechanisches Schlo? entsponnen unsanktioniert Falle Riegel Fensteranschlag Fensterraste Fensterdreh-wendevorrichtung Festigkeit des Artikels Festigkeit zu unsanktioniertem Entsperren fixieren einbinden F?hrung des Kastenschlo?es Guckloch Gucklochjalousie Klinkengesperre Klinkenhandabsperrvorrichtung Knebelgriff Knebeigriff-Zusammenzieher Kombinationenanzahl des Schlosses Kombinationschlo? Kombiniertes Schlo? Lasche Auflageplatte Linkszeug Mechanisches Schlo? Nagel Nachtriegel Platte des Plattenzylinderverschlu?es Plattenzylinderverschlu? 3.14 3.13 5.22 4.41 5.27 3.6 4.13 3.18 4.26 5.21 4.24 4.38 4.23 3.7 3.2 4.5 4.6 3.15 4.28 4.45 4.42 4.50 3.16 3.17 3.12 5.24 4.47 5.26 4.12 4.27 4.33 4.34 3.10 4.7 4.14 5.25 3.4 4.4 4.52 4.32 5.7 4.21 Rechtzeug Riegel Riegelkopf Riegelschaft Riegelsystem Schaftst?tze Scheibe des Scheibenzylinderverschlu?es Scheibenzylinderverschlu? Schlie?en Schlo? Schlo? mit dem Riegelwerk Schlo? ohne Klinke Schlo?arm Arretierhebel Schlo?b?gel Schlo?deckel Schlo?kode Schlo?lenker Schlo?mantel Schlo?raste Schlo?sicherheitsvorrichtung Schlo?stange Schl?ssel Schutzauflage Lasche Sicherheitsschlo?/ Zylinderschlo? Sperriegel-Klinke Sperrvorrichtung Stift des Stiftzylinderverschlu?es Stiftzylinderverschlu? Transomwerk Treibriegelverschlu? T?rbegrenzungsanschlag T?rgriff T?rgriffstange T?rhaken T?rkette T?rklinke T?rknopf T?rraste T?r?se T?rschlie?mechanismus Universalzeug Verschlu?klaue des Zylinderwerke Zylinderverschlu? mit dem Dauerschl?ssel an der Schlo?innenseite Verschlu?werk des Schlosses Vorderfl?che des Artikels Vorderleiste 3.3 5.10 5.14 5.15 4.16 5.16 5.6 4.22 3.11 4.1 4.15 4.10 5.17 5.11 5.2 3.9 5.19 5.1 4.11 5.13 5.18 4.2 4.49 4.9 5.12 3.1 5.5 4.20 4.35 4.31 4.44 4.37 4.39 4.30 4.48 4.29 4.40 4.43 5.23 4.36 3.5 5.9 4.25 4.17 3.19 5.20 ДОДАТОК В довідковий АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК АНГЛІЙСЬКИХ ТЕРМІНІВ angle piece article strength bilateral cylinder locking mechanism a cam of the cylinder mechanism catch clamp handle to close code lock combination lock completing article cylinder lock cylinder locking mechanism cylinder locking mechanism with a constant key cylinder mechanism body cylinder of the cylinder mechanism dead lock decorative face strip finger plate disc cylinder locking mechanism door bolt door chain door crank handle door eye door hook door latch door lock blocking member door lock striker door striker door-locking mechanism door rest door tag electrical mechanical lock electronic mechanical lock face of the article face strip to fix handle hardware article hasp rim article hasp-tumbler lock key guide hinge instant lock key 4.51 3.16 4.24 5.9 4.31 4.39 3.11 4.7 4.14 3.8 4.9 4.19 4.25 5.3 5.4 4.10 5.21 4.22 4.32 4.48 4.38 4.47 4.30 4.29 4.13 4.11 4.43 4.36 4.44 5.23 4.5 4.6 3.19 5.20 3.12 4.37 3.2 3.6 5.24 4.41 4.12 4.2 latch latching mechanism latching mechanism of the lock left side article a lever of the door closing device lock to lock lock body lock casing lock breaking strength lock code lock cover lock dog lathe lock keyhole blind lock lever lock handle lock rod lock safety device lock with a latching mechanism to lock with a locking bolt looking bar head locking bar-latch locking bar tail shank locking bolt locking device locking strip mechanical lock mechanism of additional latch stopping mortise article nog padlock permanent key on the inner lock face pin cylinder locking mechanism a pin of the pin cylinder locking mechanism plate cylinder locking mechanism a plate of the plate cylinder locking mechanism protective decorative cover plate resistance to unsanctioned unlocking right side article secrecy of the lock shank fixed member strap cover plate tie transom article tumbler tumbler lock tumbler locking mechanism 4.28 4.16 4.17 3.4 5.27 4.1 3.14 5.1 3.18 3.9 5.2 5.19 5.26 5.17 5.11 5.18 5.13 4.15 3.13 5.14 5.12 5.15 5 10 3.1 5.22 4.4 4.27 3.7 4.52 4.3 4.26 4.20 5.5 4.21 5.7 4.49 3.17 3.3 3.10 5.16 5.25 4.46 4.35 5.8 4.8 4.18 turning-swinging device for windows twist knob twister locking handle twister tie universal article unilateral cylinder locking mechanism unsanctioned unlocking a washer of the disk cylinder locking mechanism window lock striker window rest 4.50 4.40 4.33 4.34 3.5 4.23 3.15 5.6 4.42 4.45 ДОДАТОК Г довідковий АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК РОСІЙСЬКИХ ТЕРМІНІВ блокирующее устройство глазок дверной головка засова дужка замка завертка завертка-стяжка задвижка закрыватель дверной закрывание замок замок автоматического запирания замок висячий замок кодовый замок комбинированный замок механический замок принудительного запирания замок с ригельным механизмом замок сувальдный замок цилиндровый замок электромеханический замок электронно-механический замыкание запирание засов засов-защелка защелка изделие врезное изделие замочное изделие комплектующее изделие левое изделие накладное изделие правое изделие скобяное изделие универсальное ключ ключ постоянный код замка корпус корпус запирающего цилиндрового механизма крышка крючок дверной кулачок запирающего цилиндрового механизма 4.13 4.47 5.14 5.11 4.33 4.34 4.32 4.36 3.11 4.1 4.12 4.3 4.7 4.14 4.4 4.10 4.15 4.8 4.9 4.5 4.6 3.14 3.13 5.10 5.12 4.28 3.7 3.1 3.8 3.4 3.6 3.3 3.2 3.5 4.2 4.26 3.9 5.1 5.3 5.2 4.30 5.9 механизм дополнительного запирания защелки механизм запирающий механизм запирающий сувальдный механизм запирающий цилиндровый механизм запирающий цилиндровый двусторонний механизм запирающий цилиндровый односторонний механизм запирающий цилиндровый с постоянным ключом механизм запирающий цилиндровый пластинчатый механизм запирающий цилиндровый шайбовый механизм запирающий цилиндровый штифтовый механизм ригельный нагель накладка накладка защитная декоративная направляющая для ключа накладного сувальдного замка отмыкание замка несанкционированное петля планка запорная планка лицевая планка лицевая декоративная пластина запирающего цилиндрового пластинчатого механизма поверхность изделия лицевая поводок замка предохранитель замка прибор фрамужный прочность изделия ручка ручка-кнопка ручка-скоба ручка фалевая рычаг закрывателя двери рычаг замка секретность замка сопротивляемость замка взлому сопротивляемость замка несанкционированному отмыканию стержень замка стойка хвостовика стяжка сувальда замка угольник упор дверной упор оконный устройство поворотно-откидное ушко дверное фиксатор дверной фиксатор замка 4.27 4.17 4.18 4.19 4.24 4.23 4.25 4.21 4.22 4.20 4.16 4.52 5.25 4.49 5.24 3.15 4.41 5.22 5.20 5.21 5.7 3.19 5.19 5.13 4.35 3.16 4.37 4.40 4.39 4.38 5.27 5.17 3.10 3.18 3.17 5.18 5.19 4.46 5.8 4.51 4.44 4.45 4.50 5.23 4.43 4.11 фиксатор оконный фиксирование хвостовик засова цепочка дверная цилиндр запирающего цилиндрового механизма шайба запирающего цилиндрового шайбового механизма шпингалет штифт запирающего цилиндрового штифтового механизма шторка щеколда дверная 4.42 3.12 3.15 4.48 5.4 56 4.31 5.5 5.26 4.29 ДОДАТОКД довідковий ГРАФІЧНІ ПОЯСНЕННЯ ТЕРМІНІВ 1 - планка лицьова декоративна 5.21 ; 2 - засув-заскочка 5.12 ; 3 - планка запірна 5.22 ; 4 - засув 5.10 ; 5 - планка лицьова 5.20 ; 6 - корпус 5.1 ; 7 - поводок замка 5.19 ; 8 - важіль замка 5.17 ; 9 - хвостовик засува 5.15 ; 10 - кулачок запірного циліндрового механізму 5.9 ; 11 - механізм запірний циліндровий 4.19 ; 12 - кришка 5.2 ; 13 - ключ 4.2 Рисунок 1 - Замок механічний 1 - запобіжник замка 5.13 2 - засув 5 10 3 - накладка 5.25 ; 4 - кришка 5.2 5 - сувальда замка 5.8 ; 6 - стояк хвостовика 5.16 7 - ключ 4 2 8 - напрямна для ключа 5.24 9 - корпус 5.1 ; 10 - ключ постійний 4.26 Рисунок 2 - Замок сувальдовий 1 - фіксатор замка 4.11 2 - планка лицьова 5.20 3 - засув 5.10 4 - корпус 5.1 Рисунок 3 - Замок примусового запирання 1 - засув-заскочка 5.12 2 - блокувальний пристрій 4.13 3 - засув 5.10 4 - корпус 5.1 5 - планка лицьова 5.20 Рисунок 4 - Замок автоматичного запирання 1 - планка запірна 5.22 ; 2 - планка лицьова 5.20 ; 3 - засув циліндрового замка 5.10 ; 4 - засув-заскочка 5.12 5 - засув замка сувальдового 5.10 ; 6 - механізм ригельний 4.16 ; 7 - замок комбінований 4.14 Рисунок 5 - Замок комбінований з ригельним механізмом 1 - ключ 4.2 2 - штифт запірного циліндрового штифтового механізму 5.5 3 - циліндр запірного циліндрового механізму 5.4 4 - кулачок запірного циліндрового механізму 5.9 5 - корпус запірного циліндрового механізму 5.3 Рисунок 6 - Механізм запірний циліндровий штифтовий 1 - ключ 4.2 2 - циліндр запірного циліндрового механізму 5.4 3 - пластина запірного циліндрового пластинчастого механізму 5.7 4 - корпус запірного циліндрового механізму 5.3 Рисунок 7 - Механізм запірний циліндровий пластинчастий 1 - шайба запірного циліндрового шайбового механізму 5.6 2 - циліндр запірного циліндрового механізму 5.4 3 - корпус запірного циліндрового механізму 5 3 4 - ключ 4.2 Рисунок 8 - Механізм запірний циліндровий шайбовий 1 - кулачок запірного циліндрового механізму 5.9 2 - корпус запірного циліндрового механізму 5 3 3 - ключ 4.2 Рисунок 9 - Механізм запірний циліндровий односторонній 1 - ключ 4.2 ; 2 - корпус запірного циліндрового механізму 5.3 3 - кулачок запірного циліндрового механізму 5.9 Рисунок 10 - Механізм запірний циліндровий двосторонній 1 - ключ 4.2 ; 2 - корпус циліндрового запірного механізму 5.3 ; 3 - кулачок запірного циліндрового механізму 5.9 4 - ключ постійний 4.26 Рисунок 11 - Механізм запірний циліндровий з постійним ключем 1 - планка лицьова 5.20 2- засув-заскочка 5.12 3 - корпус 5.1 Рисунок 12 – Заскочка 1 - планка запірна 5.22 2 - корпус 5.1 ; 3 - засув 5.10 Рисунок 13 - Шпінгалет 1 - корпус 5.1 ; 2 - засув 5.10 Рисунок 14 – Засувка 1 - планка лицьова 5.20 2 - засув 5.10 3 - корпус 5.1 Рисунок 15 - Закрутка 1 - засув 5.10 ; 2 - планка запірна 5.22 ; 3 - корпус 5.1 Рисунок 16 - Закрутка-стяжка 1 - ручка фальова 4.38 ; 2 - шторка 5.26 ; 3 - стрижень замка 5.18 ; 4 - накладка захисна декоративна 4.49 Рисунок 17 - Ручка фальова 1 - ручка-кнопка 4.40 ; 2 - стрижень замка 5.18 Рисунок 18 - Ручка-кнопка 1 - завіса накладна 4.41 ; 2 - завіса вкрутна 4.41 Рисунок 19 – Завіса Рисунок 20 - Упор дверний Рисунок 21 - Упор віконний 1 - шайба 2 - винт Рисунок 22 – Стяжка Рисунок 23 - Вічко дверне Рисунок 24 – Кутник Рисунок 25 – Нагель Ключові слова: термін визначення стандартизація виріб замковий виріб скоб'яний замок код замка закривання запирання замкнення механізм запірний заскочка шпінгалет засувка закрутка ручка завіса стяжка кутник нагель