Навчально-тематичний план підвищення кваліфікації державних інспекторів з нагляду за охороною праці в соціально-культурній сфері

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ ГОЛОВНИЙ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ДЕРЖНАГЛЯДОХОРОНПРАЦІ ПОГОДЖЕНО: ЗАТВЕРДЖЕНО: Начальник управління організації Директор Головного навчально- державного нагляду в АПК на методичного центру транспорті та у зв'язку Держнаглядохоронпраці Держнаглядохоронпраці України В.А.Маціяшко О.К. Баженов “ ” 2004р. “ ” 2004р. НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН підвищення кваліфікації державних інспекторів з нагляду за охороною праці в соціально-культурній сфері Термін навчання – 10 днів Режим навчання – 8 годин Форма навчання – з відривом від виробництва Київ–2004 №№ тем Найменування теми Всього годин в тому числі Примі-тки 1. Лекції Прак-тичні 1 2 3 4 5 6 Вступ 1. Стан охорони праці в соціально-культурній сфері. Першочергові завдання щодо поліпшення стану охорони праці в соціально-культурній сфері. 2 2 Розділ 1 Законодавча та нормативно-правова база здійснення державного нагляду за охороною праці в Україні. 10 10 2. Законодавство про охорону праці в Україні його загальна характеристика та перспективи розвитку. Адаптація національного законодавства до норм і стандартів Європейського Союзу. Закон України "Про охорону праці" в редакції від 21.11.2002 р. його основні положення. Повноваження органів місцевого самоврядування в галузі охорони праці згідно з Законом "Про місцеве самоврядування в Україні" в редакції від 19.06.2003 р. 2 2 3. Загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань що призвели до втрати працездатності його основні положення. Порядок відшкодування шкоди працівникам у разі ушкодження їх здоров'я. Взаємодія органів соціального страхування від нещасних випадків з наглядовими органами з питань визначення страхових випадків їх розслідування та профілактики 2 2 4. Навчання з питань охорони праці - один з основних принципів державної політики в цій галузі; система безперервного навчання з питань охорони праці населення України. Вимоги Типового положення щодо організації навчання на виробництві. Вимоги "Порядку підготовки перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та керівників державних підприємств Держнаглядохоронпраці України" затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України №211 від 20.09.2004р. 2 2 5. Відповідальність за порушення вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів про охорону праці за створення перешкод особам державного нагляду та громадського контролю в їх діяльності. Положення Кодексу законів про працю України адміністративного та кримінального кодексів щодо відповідальності за недотримання чинних вимог з охорони праці 2 2 6. Законодавство про державну службу та боротьбу з корупцією. Стан виконання його положень в системі Держнаглядохоронпраці. Указ Президента України від 9.02.2004 "Про систему заходів щодо усунення причин і умов які сприяють злочинним проявам та корупції" 2 2 Розділ 2 Організація та порядок проведення державного нагляду за охороною праці. 12 12 7. Вимоги "Положення про порядок організації державного нагляду за охороною праці та гірничого нагляду в системі Держнаглядохоронпраці України" затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України №92 від 30.03.2004. Складові профілактичної роботи планування роботи методика здійснення наглядової діяльності звітність та ведення документації державного інспектора його права і обов’язки. 2 2 8. Методи контролю за дотриманням законодавчих та нормативних актів з охорони праці: оперативні цільові та комплексні перевірки стану охорони праці перевірки планування та фінансування робіт з охорони праці на підконтрольних об’єктах. Порядок оформлення та контроль виконання приписів. Оптимальні показники наглядової роботи державних інспекторів. 2 2 9. Співпраця та культура взаємовідносин інспекторів Держнаглядохоронпраці з іншими органами державного нагляду за охороною праці з керівництвом підприємств та його структурних підрозділів трудовими колективами при здійсненні наглядових функцій. Особливості роботи державних інспекторів зі зверненнями громадян. 1 1 10. Вимоги НПАОП 0.00-8.18-04 "Порядок проведення огляду випробування та експертного обстеження технічного діагностування машин механізмів устаткування підвищеної небезпеки" затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №687 від 26.05.2004р. 1 1 11. Вимоги "Порядку розслідування та ведення обліку нещасних випадків професійних захворювань і аварій на виробництві" затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №1112 від 25.08.2004р." основні їх відмінності від порядку викладеного в ДНАОП 0.00-4.03-01. 4 4 12. Чинний порядок видачі дозволів Державним комітетом України з нагляду за охороною праці та його територіальними органами. Інструкція щодо його застосування затверджена наказом Держнаглядохоронпраці України №13 від 21.01.2004. 2 2 Розділ 3 Особливості та основні напрями наглядової діяльності в соціально-культурній сфері. 30 20 10 13. Особливості та основні напрями наглядової діяльності в установах організаціях і на підприємствах освіти та науки охорони здоров’я культури. 4 4 14. Вимоги безпеки щодо експлуатації та обслуговування атракціонів. 2 2 15. Основні вимоги охорони праці для підприємств торгівлі та громадського харчування. 2 2 16. Вимоги безпеки до технологічних процесів та обладнання поліграфічної промисловості. 4 4 17. Основні вимоги охорони праці для підприємств побутового обслуговування населення. 4 4 18. Особливості проведення обстежень стану виконання охоронних робіт в установах організаціях і на підприємствах соціально-культурної сфери. 2 2 19. Методика проведення обстежень стану охорони праці в установах організаціях і на підприємствах соціально-культурної сфери та шляхи підвищення ефективності роботи державного інспектора. 2 2 20. Практика обстеження стану охорони праці в установах організаціях і на підприємствах соціально-культурної сфери. 8 8 21. Узагальнення результатів практичного обстеження об'єкту в соціально-культурній сфері. Аналіз основних недоліків у роботі державного інспектора. 2 2 Розділ 4 Безпека виробничого обладнання та технологічних процесів 18 17 1 22. Вантажопідіймальні споруди та системи що працюють під тиском. Вимоги правил щодо їх будови і експлуатації. Нагляд за їх дотриманням. 4 4 23. Здійснення нагляду за станом та безпечною експлуатацією виробничих будівель та споруд. 2 2 24. Вимоги безпеки при експлуатації транспортних засобів. 4 4 25. Електробезпека об'єктів соціально-культурної сфери. 3 3 26. Вибухо- та пожежобезпека на виробництві. 2 2 27. Проблеми фізіології гігієни праці та виробничої санітарії на підприємствах. Медичний контроль за станом здоров’я працівників. 2 2 28. Надання долікарняної допомоги потерпілим від нещасних випадків. 1 1 29. Практичне заняття в комп’ютерному класі по вивченню нормативно-правових актів з охорони праці. Залік. 4 4 Перевірка знань 4 4 Всього 80 61 19 Начальник відділу ПМС ГНМЦ Коваль Л.М. Начальник відділу нагляду в АПК та соціально-культурній сфері Держнаглядохоронпраці України Ткачов В.С.