ДБН В.2.2-3-97

ДБН В.2.2-3-97 Будинки і споруди. Будинки та споруди навчальних закладів

  ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ   БУДИНКИ ТА СПОРУДИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ   ДБН В.2.2-3-97   РОЗРОБЛЕНІ: ВАТ КиївЗНДІЕП д-р. арх. Л.М. Ковальський керівник архітектори І.М.Алфьорова Г.Ю.Вєтрова канд. тех. наук В.Ф.Гершкович інженери Л. В. Черкаська Е.Р.Хізенко за участю архітектора Б.М.Губова ; УкрНДІцивільсільбуд архітектори А.С.Забаштанський О. Ф. Пащенко ; Дніпропетровська фірма Діпровуз інженери О. О. Петрищев А.Г.Ступаков ; КДТУБА архітектори В. П. Король Ю.В.Третяк С.В.Сьомка ; Український науково-гігієнічний центр МОЗ України кандидати мед. наук Г.М.Єременко Н.С. Полька ; Головне санітарно-епідеміологічне управління МОЗ України Т.О.Цибенко ; Український центр державного санепіднагляду МОЗ України І.Є.Сапуга . ВНЕСЕНІ ТА ПІДГОТОВЛЕНІ ДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ: Головним управлінням житлово-цивільного будівництва Держкоммістобудування України канд. арх. Л.Х. Муляр архітектори О.П.Авдієнко Г.П.Яценко В. Є. Короткое . ЗАТВЕРДЖЕНІ: Наказом Держкоммістобудування України від 27.06.96 р. № 117 та введені в дію наказом № 136 від 6.08.97 р. з 1 січня 1998 р.   З введенням в дію ДБН В.2.2.3-97 втрачають силу на території України положення вимог до навчальних будинків СНІП 2.08.02-89 "Общественные здания и сооружения" і ДБН 365-92 "Загальноосвітні школи для сільської місцевості України". ЗМІНА № 1 ДБН В.2.2-3-97 "Будинки та споруди навчальних закладів". Наказом Держбуду України від 21 жовтня 2004 року № 195 набуття чинності встановлено з 1 квітня 2005 р. ТЕКСТ ЗМІНИ Пункт 3.11. Слова: "висотою від рівня землі визначеною біля входу в будинок до підлоги останнього поверху не більше 26 5 м" замінити словами: "такими що мають умовну висоту не більше 26 5 м". Пункт 3.11 доповнити приміткою такого змісту: "Примітка. Умовна висота будинку визначається згідно з 2.18 ДБН В.1.1-7" Пункт 3.26. Слова у дужках: " додаток 8 п.3 " замінити словами: " додаток 8 рядки 3 та 5 ". Пункт 3.28. Слова: "не менше 2-х виходів" замінити словами: "не менше двох евакуаційних виходів". Пункт 3.35. Значення межі вогнестійкості "0 75 год" замінити на "EI 45 для перегородок REI 45 для перекриттів ". В останньому абзаці після слів: "протипожежної стіни" доповнити словами: "1-го типу". Пункт 3.40. Слова: "Зовнішні відкриті сходи" замінити словами: "Сходи типу С3". Пункт 3.42 доповнити другим абзацом: "Огороджувальні конструкції сходової клітки яка сполучає підвальний або цокольний поверх з першим поверхом будівлі повинні відповідати вимогам встановленим до протипожежних перегородок 1-го типу". Пункт 3.95 перед словами: "пожежно-охоронної сигналізації" доповнити словом "автоматичної". Пункт 4.23 доповнити другим абзацом: "Електричні проводи і кабелі повинні бути стійкими до поширення полум'я виготовлятись з матеріалів із помірною димоутворювальною здатністю малонебезпечних за токсичністю продуктів горіння за ГОСТ 12.1.044 групи Д2 Т1 за ДБН В.1.1-7 . Примітка. Стійкість електричних проводів і кабелів до поширення полум'я визначається за ГОСТ 12176 за категорією А для проводів і кабелів прокладених у пучках ДСТУ 4216 для поодиноко вертикально прокладених проводів і кабелів ДСТУ 4217 для поодиноко вертикально прокладених проводів кабелів з малим перерізом ". Пункт 4.25. Слова: "на сходах" замінити словами: "сходових клітках". Пункт 4.34 доповнити словами: "та управління евакуацією людей". Додаток 8. Рядок "ДБН В.2.2.2-96 Громадські будівлі та споруди" замінити рядком "ДБН В.2.2-9-99 Громадські будинки та споруди. Основні положення". Вилучити рядок "СНиП 2.08.02-89 Общественные здания и сооружения" . Рядок "СНиП 2.01.02-85 Противопожарные нормы" замінити рядком "ДБН В.1.1-7-2002 Пожежна безпека об'єктів будівництва". Рядок "СНиП 2.04.09-84 Пожарная автоматика зданий и сооружений" замінити рядком "ДБН В.2.5-13-98 "Пожежна автоматика будинків та споруд". Рядок "ВСН 59-88 Электрооборудование жилых и общественных зданий" замінити рядком "ДБН В.2.5-23-2003 Проектування електрообладнання об'єктів цивільного призначення". Доповнити Додаток 8 такими рядками: "ГОСТ 12.1.044-89 ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения ГОСТ 12176-89 Кабели провода и шнуры. Методы проверки на нераспространение горения ДСТУ 4216-2003 Випробування електричних кабелів в умовах впливу вогню. Частина 1: Випробування на поширення полум'я поодиноко прокладеного вертикально розташованого ізольованого проводу або кабелю IEC 60332-1:1993 MOD ДСТУ 4217-2003 Випробування електричних кабелів в умовах впливу вогню. Частина 2: Випробування на поширення полум'я поодиноко прокладеного вертикально розташованого ізольованого проводу або кабелю з малим перерізом IEC 60332-2:1989 MOD ". Зміна № 2 ДБН В.2.2-3-97 Будинки і споруди . Будинки та споруди навчальних закладів наказ Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 18.03.2008 р. № 129 чинна з 2008-10-01 . Текст зміни приведений після додатку 9 ЗМІСТ 1    ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 2    ВИМОГИ ДО ЗАБУДОВИ ДІЛЯНОК Загальні вимоги Вимоги до функціональних зон    3    ОБ'ЄМНО-ПЛАНУВАЛЬНІ РІШЕННЯ Загальні вимоги Природне освітлення Протипожежні вимоги Навчальні приміщення Навчально-виробничі приміщення Фізкультурно-спортивні приміщення Бібліотеки Клубно-видовищні приміщення Приміщення громадського харчування Приміщення медичного обслуговування Адміністративно-службові приміщення Допоміжні та підсобні приміщення 4    ІНЖЕНЕРНЕ ОБЛАДНАННЯ ТА ВИМОГИ ЩОДО ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ Водопостачання та каналізація Опалення та вентиляція Газопостачання та постачання стиснутого повітря Електрообладнання    Зв'язок та сигналізація ДОДАТОК 1 Таблиця 1 Типи загальноосвітніх шкіл Таблиця 2 Місткість профтехучилищ навчальних комбінатів вищих навчальних закладів ДОДАТОК 2 Склад та площі зон земельних ділянок загальноосвітніх шкіл ДОДАТОК 3 Таблиця 1 Відстань між обладнанням у навчальних кабінетах та лабораторіях Таблиця 2 Вимоги щодо умов видимості класної дошки в навчальних кабінетах та лабораторіях Таблиця 3 Вимоги щодо розміщення обладнання та умов видимості в аудиторіях на 50 місць та більше ДОДАТОК 4 Площі підсобних приміщень при шкільних майстернях.................... ДОДАТОК 5 Приміщення для фізкультурно-спортивних занять у загальноосвітніх школах......... ДОДАТОК 6 Приміщення для студійно-гурткових занять у загальноосвітніх школах............ ДОДАТОК 7 Склад та площі їдальні на сировині для загальноосвітніх шкіл............. ДОДАТОК 8 Список основних нормативних документів що використовуються при проектуванні будинкіів навчальних закладів на які наведені посилання у цих нормах ДОДАТОК 9 Контрольні питомі показники розрахункової нормованої площі навчальних закладів    .   Державні будівельні норми "Будинки та споруди навчальних закладів" поширюються на проектування нових і реконструкцію існуючих будинків навчально-виховного призначення: -  загальноосвітніх шкіл гімназій ліцеїв та інших середніх навчальних закладів в подальшому -школи ; -  професійних навчально-виховних закладів в подальшому профтехучилища навчальних закладів професійного навчання та перепідготовки робітників та спеціалістів на виробництві в подальшому навчальні комбінати ; вищих навчальних закладів; -  навчальних закладів післядипломної освіти в подальшому інститути підвищення кваліфікації ; -  навчальних комплексів центрів що включають декілька навчальних закладів одного або різних рівнів освіти міжшкільних навчально-виробничих комбінатів. Ці норми обов'язкові для організацій та підприємств які здійснюють проектну будівельну та інвестиційну діяльність на території України незалежно від форм власності та відомчого підпорядкування. При проектуванні будинків навчальних закладів поряд з положеннями цих норм слід також керуватися вимогами інших діючих нормативно-інструктивних документів. Список основних нормативних документів на які є відповідні посилання в цих нормах наведений у додатку 8.   1  ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 1.1  При проектуванні спеціальних навчальних закладів для дітей які мають дефекти у фізичному та розумовому розвитку будинків навчальних і виховально-трудових центрів а також при розробці проектної документації на спеціальне обладнання та пристрої для обслуговування дітей-інвалідів в навчальних закладах загального типу окрім цих норм належить враховувати вимоги відповідних нормативних документів додаток 8 поз. 3 . Структура спеціальних навчальних закладів види обладнання та пристроїв для обслуговування учнів-інвалідів встановлюються завданням на проектування. 1.2  Загальна кількість учнів навчальних закладів чисельність окремих підрозділів наповнюваність навчальних груп класів визначаються завданням на проектування. 1.3  Розрахункова одночасна місткість будинків навчальних закладів визначається: а   загальноосвітніх шкіл за загальною кількістю класних груп та учнів; б   профтехучилищ за кількістю учнів денного відділення а при суміщенні в одному будинку денного вечірнього змінного заочного та інших відділень курсів за найбільшою кількістю учнів що навчаються одночасно; в   міжшкільних навчально-виробничих комбінатів та навчальних комбінатів за кількістю учнів що навчаються одночасно в максимальну зміну; г   вищих навчальних закладів за кількістю студентів денної форми навчання і 10% кількості студентів заочної форми навчання. Кількість учнів підготовчих відділень встановлюється завданням на проектування з розрахунку охоплення не більше 20% з тих хто приймається на перший курс денної форми навчання;   д інститутів підвищення кваліфікації визначається як така що дорівнює 20% річного випуску слухачів що навчаються з відривом від виробництва а також 4% річного випуску слухачів що навчаються без відриву від виробництва. 1.4 Навчальні заклади доцільно об'єднувати за відповідних умов у навчальні комплекси одного або різних рівнів освіти шляхом блокування або кооперування окремих функціональних зон або будинків. У сільській місцевості навчальні заклади можуть бути розміщені у складі багатофункціональних будинків культурно-побутового  обслуговування.   Початкові школи допускається  кооперувати  з дитячими дошкільними закладами. Структура та загальна місткість навчальних комплексів встановлюється завданням на проектування. 1.5 Рекомендована місткість навчальних закладів для нового будівництва наведена у додатку 1. 2  ВИМОГИ ДО ЗАБУДОВИ ДІЛЯНОК Загальні вимоги 2.1  Розміщення та розміри земельних ділянок навчальних закладів належить приймати відповідно до містобудівних норм додаток 8 п.1 . 2.2  Будинки загальноосвітніх шкіл розміщуються не ближче 25 м від червоної лінії. При розташуванні будинків шкіл у громадському центрі села цю відстань допускається зменшувати до 10 м за умови забезпечення нормативних санітарно-гігієнічних вимог. 2.3  Відстань від межі ділянок навчальних закладів до стін житлових будинків із входами та вікнами приймається не менше 10 м від будинків навчальних закладів до житлових та громадських будинків та споруд згідно з нормами інсоляції природного освітлення та шумозахисту. 2.4  Для професійно-технічних та вищих навчальних закладів необхідно передбачати відстань від проїзної частини швидкісних доріг та магістралей неперервного руху до будинку як правило не менше 50 м від проїзної частини вулиць і доріг місцевого значення не менше 25 м. В  умовах реконструкції допускається  зменшення відстані  від  проїзної  частини  вулиць  при використанні шумозахисних заходів. 2.5   По периметру земельної ділянки навчального закладу слід передбачати захисну зелену смугу дерева кущі газон завширшки не менше 1 5 м а з боку вулиць не менше 3 м. 2.6   Земельні ділянки загальноосвітніх шкіл повинні мати огорожу заввишки не менше 1 2 м. При розміщенні шкіл всередині житлових кварталів допускається застосування живої огорожі з чагарників заввишки не менше 1 0 м.             . Тип огорожі ділянок профтехучилищ та вищих навчальних закладів визначається завданням на проектування. 2.7На земельних ділянках необхідно передбачати під'їзди для пожежних машин до будинків можливість об'їзду навколо будинку а також відкриті ділянки для стоянки автомобілів та іншого транспорту враховуючи стоянки спеціалізованого транспорту для учнів-інвалідів згідно з діючими нормами додаток 8 п.1 . Під'їзди до будинків повинні мати тверде покриття. Слід розділяти пішохідні потоки та автотранспортні шляхи. 2.8У випадку розміщення вищих навчальних закладів у приміській зоні або за містом за відсутності в радіусі 3 км пожежного депо на їх території слід передбачати пожежне депо згідно з вимогами додатка 8 п.1. Вимоги до функціональних зон 2.9На ділянках навчального закладу слід передбачати такі функціональні зони: навчальну навчаль но-виробничу навчально-дослідну фізкультурно-спортивну відпочинку господарську житлову при наявності гуртожитків . Розміри зон ділянок навчальних закладів визначаються завданням на проектування. Орієнтовний склад та площі основних функціональних зон шкільних ділянок наведені в рекомендованому додатку 2. 2.10   При суміжному розміщенні декількох навчальних закладів доцільно  кооперувати окремі функціональні зони а також інженерні комунікації та споруди при них.  При цьому допускається скорочення сумарного розміру земельної ділянки але не більше ніж на 20%. 2.11        Навчальна зона включає навчальні корпуси та територію що прилягає до них. Навчально-виробнича зона охоплює будинки з навчально-виробничими майстернями і лабораторіями навчальні полігони дослідні ділянки і т.ін. Виробничі та інші будинки обслуговуючого призначення належить розміщувати з врахуванням вимог нормативних документів для відповідних типів будинків. Навчальні полігони та дослідні господарства допускається розміщувати поза територією навчального закладу кооперуючи їх по можливості з відповідними виробництвами. Площа навчальних полігонів та інших спеціалізованих підрозділів визначається завданням на проектування у відповідності з навчальними та технологічними вимогами.   В навчальних закладах які використовують мобільні засоби навчання належить передбачати додатково в навчально-виробничій або господарській зонах резервні площі з розрахунку 30 м на один мобільний засіб. 2.12  При розміщенні на ділянках вищого навчального закладу науково-дослідних підрозділів площа додаткової території визначається завданням на проектування 2.13       Фізкультурно-спортивна зона включає криті та відкриті спортивні споруди та майданчики. Типи та кількість спортивних споруд визначаються завданням на проектування у відповідності з нормативними вимогами до спортивних споруд. 2.14               Фізкультурно-спортивну зону належить розміщувати суміжно з навчальною зоною але не з боку вікон приміщень початкових класів будинків шкіл. Допускається розміщувати відкриті спортивні май данчики та споруди з боку інших навчальних та навчально-допоміжних приміщень шкіл за наявності захисних заходів Ідо забезпечують зниження рівня шуму. Майданчики для ігор з м'ячем та метання спортивних снарядів належить розміщувати на відстані не менше 25 м від вікон навчальних та навчаль но-допоміжних приміщень будинків при наявності огорожі заввишки 3 м і завдовжки не менше 15 м а майданчики для інших видів фізкультурно-спортивних занять на відстані не менше 10 м. При розміщенні спортивних споруд та майданчиків з боку вікон навчальних і бібліотечних приміщень профтехучилищ і вищих навчальних закладів необхідно вживати заходів щодо захисту від шуму за рахунок озеленення використання рельєфу місцевості та ін. 2.15   На ділянці зі складним рельєфом та складними гірничо-геологічними умовами допускається розміщення фізкультурно-спортивної зони на відокремленій ділянці у відриві від основної території навчального закладу на відстані що не перевищує 500 м. 2.16   При розміщенні фізкультурно-спортивної зони належить враховувати можливість використання споруд і майданчиків іншими навчальними закладами та населенням суміжної житлової забудови. 2.17   За умовами інсоляції повинно бути забезпечене сонячне опромінення фізкультурно-спортивної зони в період з березня по вересень протягом не менше 3-х годин на день. 2.18   Зона відпочинку містить майданчики активного та тихого відпочинку. Майданчики активного відпочинку можуть прилягати до фізкультурно-спортивної зони розміщуватись біля входів та виходів з ділянки на вулицю. Майданчики для тихого відпочинку доцільно розміщувати у комплексі з озелененням. . 2.19                Площа озеленення земельних ділянок повинна складати 45-50% загальної площі ділянки включаючи озеленені місця відпочинку ділянки для вирощування овочевих та ягідних культур захисні смуги та посадки з чагарників по периметру ділянки . При приляганні земельної ділянки безпосередньо до зелених масивів парків садів скверів а також при розміщенні навчальних закладів у сільській місцевості або за умов реконструкції площу зелених насаджень допускається скорочувати але не більше ніж до 30%. Високорослі дерева належить висаджувати на відстані не меншій 10 м від стін з вікнами навчальних приміщень а чагарники не менше 5 м. 2.20В господарській зоні необхідно розміщувати ремонтні майстерні склади гаражі підсобно-виробничі приміщення інженерні споруди навіси які слід об'єднувати в єдиний блок а також сміттєзбірники із підведенням водопроводу та влаштуванням каналізації або заасфальтовані бетонні майданчики для збирання сміття в контейнери на відстані від будинків навчальних закладів не менше ніж 25 м. В господарській зоні загальноосвітніх шкіл і профтехучилищ допускається розміщувати овочесховище площа якого встановлюється завданням на проектування. Господарська зона повинна мати окремий в'їзд і розташовуватись поблизу навчально-виробничої зони виробничих та складських приміщень їдальні. 2.21  Житлова зона з розташованими на ній будинка гуртожитків для учнів студентів аспірантів слухачів проектується за нормативними вимогами до житлових будинків додаток 8 пп. 1 2 . 2.22  Житлова зона повинна мати окремий вхід з боку вулиць та проїздів ізолюватись від господарської зони. Допускається розміщувати гуртожитки на окремих ділянках за умови транспортно-пішохідної допступності не більше 40 хвилин крім спальних корпусів шкіл і шкіл-інтернатів . У житловій зоні допускається розміщення житлових будинків для викладачів та обслуговуючого персоналу на період роботи в навчальному закладі готелів для короткочасного перебування фахівців у навчальному закладі з влаштуванням окремих під'їздів до житлових будинків з боку вулиць та магістралей ізольованих від під'їздів до гуртожитків. 2.23 Ділянку навчального закладу не допускається перетинати міськими вулицями та дорогами. З  ОБ'ЄМНО-ПЛАНУВАЛЬНІ РІШЕННЯ Загальні вимоги 3.1У будинках навчальних закладів в залежності від типу навчального закладу передбачаються такі функціональні групи приміщень: класи в школах навчальні кабінети лабораторії та аудитори; -  зали креслення в професійних та вищих навчальних закладах ;      навчально-виробничі; -    навчально-наукові у вищих навчальних закладах ; -    фізкультурно-спортивні;      бібліотека; -  клубно-видовищні;   громадського харчування;   медичного обслуговування;   адміністративно-службові; -   допоміжні та підсобні вестибюль гардероби рекреації санвузли комори та ін. . Крім основних груп приміщень у функціональну структуру навчального закладу можуть бути включені інші приміщення згідно з технологічними вимогами. При будівицтві нових та модернізації існуючих: навчальних закладів в забудові яка сформувалася склад приміщень може бути встановлений із врахуванням часткового використання відповідних приміщень інших закладів за погодженням із службами державного санітарного нагляду. Структура міжшкільних навчально-виробничих комбінатів встановлюється завданням на проектування. 3.2             Перелік та площі приміщень визначаються завданням на проектування з урахуванням контингенту учнів студентів штатного розкладу адміністративно-викладацького та допоміжного персоналу на вчальних планів особливостей організації навчально-виховного процесу. 3.3              Будинки загальноосвітніх шкіл і шкіл-інтернатів необхідно проектувати з урахуванням таких функціональних вимог: а навчальні приміщення групуються в навчальні секції за віковими і навчально-технологічними ознаками: -    навчальні секції для 1-х класів шестирічок які об'єднують приміщення не більше двох паралельних класів з рекреаціями гардеробними та санітарними вузлами; -    навчальні секції 2-4-х класів у складі не більше шести класних приміщень майстерні для .    трудового навчання універсального приміщення для груп подовженого дня рекреаційних приміщень і санітарних вузлів; -       навчальні секції 5-11-х класів до складу яких входять універсальні та спеціалізовані навчальні кабінети кабінети-лабораторії рекреаційні приміщення; санітарні вузли допускається розмі щувати поза навчальними секціями в двоповерхових будинках санітарні вузли можна розташо вувати на одному з поверхів зосереджено ; б навчальні секції 1 2-4-х класів повинні бути відокремленими і непрохідними для учнів інших вікових груп; в навчальні секції і загальношкільні групи приміщень можуть розташовуватись у загальному ком пактному будинку централізованого типу або у взаємозв'язаних функціональних блоках. У спеціалізованих школах з індивідуальною навчальною технологією за погодженням з місцевими органами освіти і санітарного нагляду допускається інша побудова функціонально-планувальної структури будинку яка встановлюється завданням на проектування. 3.4            Приміщення професійних навчальних закладів слід групувати з виділенням навчального громадсь ко-побутового та навчально-виробничого корпусів. Допускається розміщення навчальних та громадсько- побутових приміщень в одному будинку з виділенням навчально-виробничих майстерень в ізольовану секцію   прибудований блок або відокремлений корпус при дотриманні навчально-технологічних та санітарно-гігієнічних вимог. Допускається проектування гуртожитків в спільному об'ємі з будинками навчальних закладів при дотриманні протипожежних вимог п.3.35 . 3.5В навчальних приміщеннях з постійним перебуванням людей окрім необхідних систем вентиляції слід передбачати наскрізне або кутове провітрювання приміщень в тому числі через рекреації коридор або суміжне приміщення . Вікна повинні бути обладнані пристроями механічного відчинення фрамуг чи кватирками на доступній для відчинення висоті. 3.6            Навчальні приміщення належить ізолювати від приміщень де є джерела розповсюдження шуму майстерні фізкультурно-спортивні зали тощо і запахів їдальні і т.п. . Спеціальні хімічні радіотехнічні та інші лабораторії що вимагають захисту від електромагнітних перешкод джерел іонізуючих випромінювань надмірно високих та низьких температур вібрації звукового тиску і т.ін. необхідно проектувати за відповідними нормативними документами. 3.7  Входи в навчальні приміщення слід передбачати з боку передніх столів чи парт. Кількість навчальних приміщень із входами з боку задніх столів чи парт не повинна перевищувати 50%. 3.8  Фізкультурно-спортивні зали клубно-видовищні приміщення бібліотеки їдальні крім їдалень шкіл належить розміщувати з урахуванням можливості використання їх для задоволення потреб населення. 3.9  Фізкультурно-спортивні зали належить розміщувати не вище другого поверху не допускається розміщувати їх над навчальними приміщеннями передбачати проходи в фізкультурно-спортивні зали через класні та спальні групи приміщень а також проходи в роздягальні та санітарно-побутові приміщення через спортивний зал. В умовах реконструкції фізкультурно-спортивні зали допускається розміщувати над навчальними приміщеннями за умови дотримання відповідних заходів щодо захисту від шуму та вібрації відповідно до вимог санітарних норм. 3.10При проектуванні комплексів навчальних закладів одного або різних рівнів освіти а також кооперуванні навчальних закладів з іншими громадськими будинками фізкультурно-спортивні культур но-видовищні для дозвілля допускається за узгодженням із санепідемслужбою об'єднувати однорідні за призначенням групи приміщень для спільного використання не погіршуючи умов проведення навчаль ного процесу та не ускладнюючи режиму експлуатації будинку. В кооперованих блоках необхідно передбачати окремі вестибюльні групи. 3.11        Поверховість будинків належить приймати: -    не більше 3-х поверхів загальноосвітніх навчальних закладів у значних і найзначніших містах крім районів з сейсмічністю 7-8 балів допускається будівництво 4-поверхових будинків шкіл ; -    не більше 4-х поверхів профтехучилищ. Навчальні корпуси вищих навчальних закладів та інститутів підвищення кваліфікації слід передбачати висотою від рівня землі визначеною біля входу в будинок до підлоги останнього поверху не більше 26 5 м. При містобудівному обгрунтуванні та узгодженні з територіальними органами державного пожежного нагляду допускається збільшення поверховості будинків. 3.12В навчальних корпусах заввишки більше 4-х поверхів належить передбачати пасажирські ліфти. Вантажні ліфти необхідно проектувати у відповідності з технологічними вимогами. Спеціальні ліфти для користування інвалідами на кріслах-колясках проектуються в будинках заввишки в 2 та більше поверхів які передбачають відвідування дітьми і дорослими з порушенням опорно-рухового апарату. 3.13              Висоту поверхів навчальних приміщень загальнотеоретичного профілю від підлоги до підлоги наступного поверху належить приймати не менше 3 6 м. Висоту поверхів на яких розміщуються лекційні потокові аудиторії місткістю від 50 місць і більше головні вестибюлі і зальні рекреації лабораторії обчислювальної техніки лабораторії і майстерні з великогабаритним устаткуванням а також актових залів та фізкультурне-спортивних споруд належить приймати за технологічними гігієнічними та архітектурно-композиційними вимогами але не менше 4 2 м. 3.14   Висоту підвіконної частини зовнішніх стін навчальних навчально-лабораторних і навчально- виробничих приміщень від поверхні підлоги належить приймати не менше 80 см. 3.15   Навчальні навчально-виробничі і навчально-допоміжні приміщення навчальних закладів повині розташовуватись як правило в надземних поверхах. В підземних поверхах допускається розміщувати книгосховища навчальні тири комори крім приміщень з легкозаймистими речовинами інженерно-технічні приміщення. В цокольних поверхах підлога яких розташована не нижче 0 5 м від планувальної відмітки тротуару або вимощення допускається розміщувати ті самі приміщення що й у підземних поверхах а також навчально-виробничі майстерні і лабораторії з важким і великогабаритним устаткуванням без влаштування підвалу під ними басейни сауни фізкультурно-спортивні і актові зали фойє дискотеки танцювальні зали їдальні вестибюлі гардеробні душові роздягальні вмивальні та інші приміщення згідно з додатком 8 п.З. Природне освітлення 3.16               Природне освітленя приміщень навчальних закладів слід проектувати з урахуванням вимог відповідних нормативних документів додаток 8 п.14 . Організація світлових отворів розташування обладнання та меблів в навчальних приміщеннях повинні забезпечувати лівостороннє природне освітлення робочих місць учнів або змішане верхнє з бічним лівостороннім . Вимоги до освітлення навчально-виробничих майстерень необхідність влаштування місцевого освітлення робочих місць визначаються завданням на проектування згідно з технологічними та санітарно-гігієнічними нормативами. Допускається у потокових лекційних аудиторіях та кабінетах курсового і дипломного проектування навчально-виробничих майстернях і лабораторіях з великогабаритним обладнанням передбачати тільки верхнє природне освітлення. 3.17               Природне освітлення навчальних приміщень з відеомоніторами повинно відповідати вимогам спеціальних нормативних документів додаток 8 п.17 . Таблиця 1 Орієнтація вікон шкільних будинків   Приміщення Орієнтація вікон для розрахункових географічних поясів північної широти   північніше 48° пн.ш. 45-48° пн.ш.   оптимальна допустима оптимальна допустима 1. Класи та класи-ігрові Пд Сх Пд-Сх Не більше 25% Пд-Зх Зх Пд Пд-Сх Будь-яка крім Зх Пд-Зх 2. Кабінети та лабораторії крім вказаних в п.п. 3 4 даної таблиці Пд Сх Пд-Сх Не більше 50% на інші сторони Пд Сх Пд-Сх Будь-яка крім Зх Пд-Зх 3. Кабінети інформатики та обчислювальної техніки образотворчих мистецтв креслення Пн Пн-Сх Пн-Зх Будь-яка крім Пд-Сх і Пд-Зх Пн Пн-Сх Пн-Зх Будь-яка крім Зх Пд-Зх 4. Лабораторія біології гурткові юннатів Пд Пд-Сх Пд-Зх Сх Зх Пд Сх Пд-Сх Пд-Зх Зх 5. Спальні приміщення Сх Будь-яка крім Пн Сх Будь-яка крім Пн але не більше 40% на Пд-Зх Зх 3.18  При недостатності нормативного природного освітлення навчальних приміщень пов'язаній з кліматичними умовами необхідно передбачати додаткове штучне освітлення. 3.19  Орієнтацію вікон навчальних приміщень шкільних будинків слід приймати згідно з таблицею 1.   3.20     Орієнтацію світлових отворів в кабінетах і залах дипломного та курсового проектування креслення і малювання слід приймати як правило на північ північ-схід і північ-захід а в навчальних приміщеннях з персональними ЕОМ на північ і північ-схід. За іншої орієнтації слід затосовувати засоби сонцезахисту. 3.21     Необхідно передбачати сонцезахисні пристрої при орієнтації вікон: для районів України північніше 48° пн.ш. на сектори горизонту 90-160° і 200-275°; для районів України 45-48° пн.ш. на сектор горизонту 75-285°. Сонцезахисні пристрої повинні виконуватись із негорючих матеріалів. 3.22              Допускається проектувати без природного освітлення актові зали конференц-зали кінолекційні потокові аудиторії кулуари гардеробні книгосховища санітарні вузли крім туалетів при навчальних секціях шкіл шкіл-інтернатів та профтехучилищ снарядні та роздягальні при фізкультурно-спортивних залах і басейнах радіовузли кіноапаратні лабораторії фотодруку стрілецькі тири кімнати для зберігання навчальної зброї комори інвентарні холодильні камери при кухні приміщення для персоналу їдалень гардеробна білизняна санітарні вузли та душові . 3.23                Природне  освітлення коридорів  необхідно  передбачати згідно з вимогами  нормативних документів додаток 8 пп. 3; 14 . 3.24У будинках шкіл для світлопрозорого заповнення дверей та фрамуг у дверях перегородках та стінах для додаткового освітлення необхідно використовувати травмобезпечне або армоване скло. На засклених дверях з двох боків повинні передбачатися захисні грати на висоту не менше 1 2 м. Протипожежні вимоги 3.25  При проектуванні навчальних закладів необхідно враховувати вимоги пожежної безпеки викла дені у відповідних нормативних документах додаток 8 п.п. 3; 4; 5 . 3.26  Розміщення виходів із будинків та сходових кліток максимальні розміри сходових маршів за пожежними вимогами   а також розміщення та влаштування аудиторій   актових та фізкультурно- спортивних залів повинні відповідати вимогам відповідних нормативних документів додаток 8 п.З . 3.27  Найбільшу кількість місць та допустиму кількість поверхів в залежності від ступеня вогнестійкості будинків загальноосвітніх шкіл та навчальних корпусів шкіл-інтернатів слід приймати за таблицею 2. Таблиця 2   Кількість учнів чи місць у будинку Ступінь вогнестійкості будинку Кількість поверхів До 270 III а V 1   IV 2 До 350 III б 2 До 1600 III 3 Не нормується І II 4* * У значних і найзначніших містах крім сейсмічних районів 3.28 Із актового залу повинно бути не менше 2-х виходів. При влаштуванні амфітеатру в актовому залі чи лекційній аудиторії перший та останній ряди місць та евакуаційні виходи в яких розташовані на рівнях різних поверхів розрахунок шляхів евакуації слід проводити виходячи з необхідності евакуації 2/3 глядачів на нижній поверх та 1/3 глядачів на верхній поверх. Допускається передбачати один евакуаційний вихід з балкону місткість якого не перевищує 50 місць. Евакуація глядачів що знаходяться на балконі не повинна здійснюватись через зал. 3.29               Навчальні секції 1-х класів необхідно розташовувати не вище 2-го поверху та при наявності спальних приміщень відокремлювати від інших навчальних секцій протипожежними перегородками 1-го типу. На 4-му поверсі будинків шкіл допускається розміщувати не більше 25% навчальних приміщень. 3.30  Перекриття над підвальними приміщеннями будинків шкіл IIIб IV Vступенів вогнестійкості повинно бути протипожежним 3-го типу. 3.31  При розрахунку ширини шляхів евакуації найбільша кількість людей що одночасно перебувають на поверсі в будинку загальноосвітніх шкіл та шкіл-інтернатів повинна визначатись виходячи з місткості навчальних приміщень приміщень для трудового навчання а також фізкультурно-спортивного та актового залів що знаходяться на даному поверсі. 3.32  Ширина дверей виходів з приміщень в яких одночасно може знаходитись більше 15 учнів повинна бути не меншою 0 9 м. 3.33  Відстань по коридору від дверей найбільш віддалених приміщень крім вбиралень умивалень душових та інших обслуговуючих приміщень до виходу назовні або на сходову клітку у будинках загальноосвітніх шкіл професійних та вищих навчальних закладів повинна бути не більшою вказаної в таблиці 3. Таблиця З   При евакуації Відстань м при щільності людського потоку при евакуації більше 2 до 3 люд/м2 *   Для будинків навчальних закладів зі ступенем вогнестійкості   І-ІІІ III б IV IIIa IV а V А. 3 приміщень розташованих між сходовими клітками або    виходами назовні 50 35 25 Б. Із приміщень з виходами у тупиковий коридор або хол 25 15 10 * Відношення числа евакуйованих з приміщень до площі шляху евакуації. Примітка. Загальна місткість приміщень що виходять у тупиковий коридор або хол будинків загальноосвітніх шкіл професійних та вищих навчальних закладів І-ІІІ ступеня вогнестійкості заввишки не більше чотирьох поверхів повинна бути не більшою ніж 125 чоловік. При цьому відстань від дверей найбільш віддалених приміщень до виходу у найбільш віддалену сходову клітку повинна бути не більшою ніж 100 м. 3.34               Ширину коридорів на поверхах де знаходяться навчальні приміщення а також переходів між корпусами належить приймати не менше 2 2 м. Ширина інших коридорів повинна бути не менше 1 4 м. Ширина рекреаційних приміщень при однобічному розташуванні приміщень кабінетів і лабораторій повинна прийматися не менше 2 8 м ширина рекреаційних приміщень які прилягають до кабінетів і лабораторій з двобічним розташуванням та до навчальних приміщень 1-4-х класів шкіл не менше 3 5 м. 3.35                Навчальні приміщення   що входять до складу будинку місткістю більше  50  чоловік або багатофункціонального комплексу навчальних закладів спільно з дитячими дошкільними та іншими громадськими закладами житлом персоналу або гуртожитками необхідно відокремлювати від житла та приміщень інших закладів протипожежними перегородками 1-го типу та перекриттями 3-го типу з влаштуванням окремого виходу назовні. Перегородки та перекриття що відокремлюють житлові приміщення від шкільних повинні мати межу вогнестійкості не менше ніж 0 75 год. Ступінь вогнестійкості будинків слід приймати за загальною кількістю місць у будинку а при влаштуванні протипожежної стіни між навчальним закладом та іншими громадськими установами за кількістю місць у кожній частині будинку. 3.36  До будинків шкіл та навчальних корпусів шкіл-інтернатів III IIIa IIIб IVта Vступенів вогнестійкості спальні корпуси розташовувати впритул не допускається. 3.37  В школ ах-інтернатах спальні приміщення необхідно розміщувати в блоках або частинах будинку відокремлених від інших приміщень протипожежними стінами. 3.38  Із майстерні з обробки деревини та комбінованої майстерні з обробки металу та деревини необхідно передбачати додатковий вихід безпосередньо назовні з утепленим тамбуром або через окремий коридор у який відсутні виходи із класів навчальних кабінетів та лабораторій. 3.39  Поручні та огорожі на поверхах на шляхах евакуації у школах та навчальних корпусах шкіл- інтернатів де розташовані приміщення для 1 -4-х класів повинні відповідати таким додатковим вимогам:   -    висота огорожі сходів якими користуються діти повинна бути 1 5 м з поручнем на висоті 0 8 м; -    в огорожі сходів вертикальні елементи повинні мати просвіт не більше ніж 0 1 м горизонтальне членування в огорожі крім поручня не допускається ; -    висота огорожі ґанків що розміщені на рівні 0 45 м і більше від землі повинна бути не менше 0 8 м та обладнуватись поручнем.   3.40  Зовнішні відкриті сходи не допускається використовувати як другий евакуаційний вихід з другого і вище поверхів будинків шкіл та шкіл-інтернатів. 3.41  Розташування в основних будинках навчальних закладів складських приміщень для зберігання легкозаймистих та горючих матеріалів не допускається. 3.42  3 груп приміщень розташованих у підвальному або цокольному поверсі будинків шкіл та спальних корпусів необхідно передбачати не менше двох евакуаційних виходів безпосередньо назовні. Для цих груп приміщень допускається влаштування виходів на 1-й поверх через окремі сходові клітки не зв'язані з внутрішніми відкритими сходами та загальними сходовими клітками. Навчальні приміщення 3.43              Площі навчальних приміщень визначаються за розрахунком виходячи з призначення приміщень наповнюваності груп при різних видах навчальних занять та питомих показників розрахункової площі на одного учня. Наповнюваність навчальних груп підгруп визначається завданням на проектування в залежності від видів навчальних занять форм і методів навчання. Питомі показники площ основних навчальних приміщень належить приймати за таблицею 4. Таблиця 4   Приміщення Площа на одного учня студента слухача не менше м2 Класні приміщення в школах 2 4 Універсальні навчальні кабінети і спеціалізовані кабінети загальноосвітнього циклу літератури історії і суспільнознавства географії математики в школах профтехучилищах 2 4 Навчальні кабінети загальнотеоретичного профілю в вищих навчальних закладах і інститутах підвищення кваліфікації 2 4 Лабораторії з природничих наук фізики хімії біології навчальні кабінети загальнотехнічного профілю в школах профтехучилищах міжшкільних навчально-виробничих комбінатах 2 8 Лабораторії загальнотеоретичного профілю в вищих навчальних закладах та інститутах підвищення кваліфікації 4 Лабораторії професійно-технічного і спеціального профілю:      в профтехучилищах      у вищих навчальних закладах та інститутах підвищення кваліфікації 5 6 Лінгафонні кабінети 3 0* Закінчення таблиці 4   Приміщення   Площа на одного учня студента слухача не менше м2 Кабінети інформатики та обчислювальної техніки 6** Кабінети креслення в загальноосвітніх навчальних закладах кабінети креслення курсового і дипломного проектування в професійно-технічних навчальних закладах 2 8 Креслярські зали зали курсового та дипломного проектування в вищих навчальних закладах: технічних архітектурних та художніх 3 6 6* Зали малювання живопису скульптури 6* Театральні музичні репетиційні класи 6* Аудиторії на число місць: 6-8 12-15 25 50-75 75-100 100-150 150-350 більше 350 3 2 5 2 2 1 5 1 3 1 2 1 1 1 0 Аудиторії на 50-100 місць із спеціальним обладнанням та влаштуванням зворотного зв'язку 1 8 *  На половину або третину навчальної групи. ** На одне робоче місце біля дисплею. Примітка 1. Склад та площі спальних та ігрових приміщень зон для 1-х класів шкіл встановлюються завданням на проектування з урахуванням санітарно-гігієнічних нормативних вимог. Примітка 2. Площі приміщень наведені із розрахунку наповнюваності навчальної групи 25 учнів студентів . При меншій наповнюваності навчальної групи питомі показники збільшуються встановлюються завданням на проектування . При наповнюваності навчальної групи в загальноосвітніх школах ЗО учнів допускається площу класних приміщень універсальних навчальних кабінетів та спеціалізованих кабінетів загальноосвітнього циклу приймати з розрахунку 2 м2 а лабораторій з природничих наук 2 4 м2 на 1 учня. Примітка 3. Площі навчальних приміщень що не наведені у таблиці 4 встановлюються завданням на проектування. 3.44              Вимоги до розташуваня обладнання та умов видимості у навчальних приміщеннях слід приймати за додатком 3. 3.45Вікна класів навчальних кабінетів та лабораторій не допускається розміщувати над вікнами кухні і басейну. 3.46В аудиторіях з амфітеатром при наявності демонстраційного столу підлога від класної дошки до другого ряду місць повинна бути горизонтальною. В лекційних аудиторіях до 75 місць включно допускається влаштування горизонтальної підлоги всього приміщення. 3.47               Площу препараторських при навчальних приміщеннях належить приймати за таблицею 5. препараторська повинна мати виходи в навчальне приміщення і в коридор. Таблиця 5   Приміщення Площа не менше м2 Препараторська лаборантська при навчальних кабінетах і лабораторіях 16 Препараторська при лекційних аудиторіях з кількістю місць: до 100 від 100 до 150 на 200 і більше 18 36 72 Препараторська при хімічних та фізичних аудиторіях з кількістю місць: до 200      від 200 до 300 включно      на 300 і більше 70 108 144 Примітка. При влаштуванні в препараторській кабін синхронного перекладу площа препараторських визначається завданням на проектування з розрахунку 3 5 м2 на кожну кабіну. 3.48  Зали дипломного проектування в вищих навчальних закладах повинні розраховуватись на одночасне обслуговування 50% а для спеціальностей живопис скульптура архітектура дизайн 100% дипломників.  Зали дипломного проектування слід проектувати не більше ніж на 50 місць для спеціальностей живопис скульптура архітектура дизайн не більше 12 місць. 3.49  Архіви для зберігання курсових та дипломних проектів слід передбачати пощею не менше 18м2 у вищих навчальних закладах архітектурного та художнього профілю 36 м2. 3.50  Лабораторії і кабінети технічного та спеціального циклу з великогабаритним обладнанням у професійних навчальних закладах допускається розташовувати в блоці навчально-виробничих майстерень. 3.51  Площі навчальних кабінетів та лабораторій з великогабаритним і середньорозмірним обладнан ням належить приймати за таблицею 6. Таблиця 6   Приміщення Місткість місць Площа на 1 учня студента слухача не менше м2 Кабінети з великогабаритним обладнанням деталі та вузли машин за гірничими будівельними професіями 25 8 Кабінети-лабораторії з середньорозмірним обладнанням стенди лабораторні столи за гірничими транспортними металургійними професіями 25 10 Лабораторії з середньорозмірним обладнанням стенди установки за гірничими транспортними металургійними професіями 12 9 Кабінети-лабораторії-майстерні по сільськогосподарських машинах автомобілях 12 17 Лабораторії з великогабаритним обладнанням деталі вузли гірничих будівельних машин 12 30 Примітка. Рекомендована глибина приміщень не менше 9 м. Допускається коректування площ приміщень в залежності від видів прийнятого навчально-технологічного обладнання і форм занять. 3.52 Навчально-наукові та науково-дослідні підрозділи вищих навчальних закладів та інститутів підвищення кваліфікації визначаються завданням на проектування з врахуванням нормативних вимог до науково-дослідних закладів. 3.53              Склад та площі науково-дослідних підрозділів і інформаційно-обчислювальних центрів вищих навчальних закладів визначаються завданням на проектування. Навчально-виробничі приміщення 3.54  При проектуванні навчально-виробничих приміщень навчальних теплиць і т.ін. крім цих норм необхідно дотримуватись вимог відповідних нормативних документів з технологічного проектування виробничих будинків з урахуванням вимог навчального процесу та санітарно-гігієнічних норм і правил додаток 8 п. 10 . 3.55  Площі приміщень навчальних та навчально-виробничих майстерень визначаються за таблицею 7. Таблиця 7   Майстерні Кількість учнів не більше Площа на 1 учня студента не менше м2 А. В загальноосвітніх школах Ручної -праці для учнів початкових класів 25 3 6 Для учнів 5-9-х класів: - з обробки металу з обробки деревини комбінована з обробки металу та деревини - електротехнічних робіт   15 -"- -"- -"-   6 6 7 6 3 обслуговуючих видів праці: - з обробки тканин з кулінарії 15 -"- 5 4 5 Б. В міжшкільних навчально-виробничих комбінатах профтехучилищах вищих навчальних закладах Загальнослюсарної підготовки 12 6 Слюсарно-інструментальна слюсарно-складальна вузлове складання електромонтажна 12 7 5 Слюсарно-складальна загальне складання 12 8 2 Механічна токарна фрезерувальна 12 12 0 Електрогазозварювальна 12 12 5 Примітка. При майстерні обробки з деревини передбачається приміщення розпилювальної розмірами не менше 12 х 3 м. Площі допоміжних приміщень при навчально-виробничих майстернях приймаються згідно з завданням на проектування. Рекомендовані площі підсобних приміщень при шкільних майстернях наведені в додатку 4. 3.56 В навчально-виробничих майстернях з великогабаритним обладнанням необхідно передбачати біля робочого місця майстра зону колективного інструктажу з демонстраційним обладнанням і місцями для учнів загальною площею з розрахунку не менше 1 5 м2 на 1 учня. Фізкультурно-спортивні приміщення 3.57  Сумарну площу фізкультурно-спортивних залів  в навчальних закладах  без врахування допоміжних приміщень та басейну належить приймати за таблицею 8. Таблиця 8   Навчальні заклади Площа фізкультурно-спортивних залів на одного учня студента слухача не менше м2 Загальноосвітні навчальні заклади 1 0 Профтехучилища 1 1 Вищі навчальні заклади: до 4000 студентів більше 4000 студентів 1 1 0 8-1 0 Інститути підвищення кваліфікації 0 2 Примітка. Вказані норми не розповсюджуються на навчальні заклади спортивного профілю склад та площі приміщень яких визначаються завданням на проектування. 3.58  Типи та розміри фізкультурно-спортивних залів допоміжних приміщень при залах належить приймати за завданням на проектування згідно з нормативними вимогами до спортивних споруд. При влаштуванні в навчальному закладі тільки одного фізкультурно-спортивного залу його розміри прийма ються не менше 24 х 12м незалежно від загальної кількості учнів. Орієнтовний склад шкільних фізкультурно-спортивних залів наведений у додатку 5. 3.59  При фізкультурно-спортивних залах передбачаються снарядні не менше  16 м2   кабінети інструкторів фізвиховання з розрахунку 2 5 м2 на працівника але не менше 9 м2 кожний роздягальні не менше двох на кожну навчальну групу що займається в залі з розрахунку не менше 1 2 м2 на одне місце для переодягання та 0 27 м2 для зберігання домашнього одягу. При цьому площі роздягальних душових та туалетів слід розраховувати на подвійну кількість перебуваючих у залі. При окремо розташованих корпусах фізкультурно-спортивних залів та басейнів передбачається вестибюль з гардеробом із розрахунку 0 4 м2 на подвійну кількість одночасно перебуваючих в спортивних приміщеннях та 100% відвідувачів а також кабінет медичного обслуговування не менше 10 м2 . У фізкультурно-спортивних блоках допускається обладнання лазень сухого жару саун згідно з вимогами нормативних документів додаток 8 п.З . 3.60   Для оздоровчих цілей в навчальних закладах належить передбачати тренажерний зал або зону з тренажерним обладнанням у фізкультурно-спортивному залі з розрахунку не менше 6 м2  на одну людину в залі в рахунок загальної площі фізкультурно-спортивних залів . 3.61   Допускається об'єднання фізкультурно-спортивних залів вищих навчальних закладів в єдиний зал-манеж який трансформується. 3.62   Необхідність влаштування навчального тиру плавального басейну легкоатлетичного манежу в навчальному закладі або на групу навчальних закладів їх розміри і кількість встановлюються завданням на проектування. 3.63   Плавальні басейни для навчальних закладів належить проектувати з розмірами ванни не менше 25 х  8 5 м. Для загальноосвітніх шкіл допускається додатково передбачати басейн з ванною розмірами 10 х 6 м завглибшки від 0 6 до 0 8 м для навчання дітей плаванню допускається довільна форма навчальних ванн у плані . У ІУв кліматичній зоні допускається проектування відкритих навчальних басейнів з підігрівом води. 3.64               Необхідність влаштування додаткових фізкультурно-спортивних споруд в житловій зоні на вчальних закладів визначається завданням на проектування. Бібліотеки 3.65 Сумарну площу приміщень бібліотеки навчальних закладів належить приймати за таблицею 9. Таблиця 9   Навчальні заклади Площа бібліотеки на одного учня студента слухача не менше м2 Загальноосвітні навчальні заклади 0 3 Спеціалізовані школи ліцеї гімназії та ін. 1 0 Професійно-технічні навчальні заклади 0 8 Вищі навчальні заклади: технічного профілю - гуманітарного та медичного профілю культури 1 2 1 3 2 3 3.66  Бібліотеки вищих навчальних закладів слід проектувати виходячи з розрахунку обслуговування 100% розрахункової кількості учнів слухачів із врахуванням додаткового обслуговування 30% кількості студентів вечірніх форм навчання 100% аспірантів очного відділення та наукових працівників. 3.67  Бібліотеки загальноосвітніх і професійних навчальних закладів повинні включати:   -    приміщення абонементу з каталогом; -    читальний зал з зоною індивідуальної роботи аудіо- і відеоматеріалами з розрахунку не менше 2 4 м  на одне читацьке місце; -    фонд відкритого доступу з розрахунку не менше 5 м2 на одну тисячу одиниць книжкового фонду; -    книгосховище з розрахунку не менше ніж 2 5 м 2  на одну тисячу одиниць зберігання; -    кімнату зберігання відеоматеріалів; -    робочу кімнату з розрахунку не менше 6 м2  на одне робоче місце. Обсяг книжкового фонду кількість читацьких місць приймається за завданням на проектування. 3.68  При бібліотеках вищих навчальних закладів у залежності від місцевих умов можуть бути організовані філії при факультетах кафедрах наукових підрозділах гуртожитках. Обсяг загального фонду бібліотеки та філій кількість читацьких місць склад та площа приміщень визначаються завданням на проектування. 3.69  Бібліотеки навчальних закладів повинні мати службові входи. Влаштування проходу через приміщення бібліотеки до інших приміщень не допускається. Антресолі в читальних залах повинні мати не менше двох евакуаційних виходів. Клубно-видовищні приміщення 3.70При проектуванні клубно-видовищних приміщень навчальних закладів необхідно враховувати нормативні вимоги до будинків культурно-видовищного призначення та закладів дозвілля. 1.7І  До складу клубно-видовищних приміщень входять: актовий зал з естрадою артистичні конфе ренц-зали фойє-танцювальний зал клубні приміщення студії естетичного виховання кіноапаратна складські приміщення туалети. 3.72        Місткість актових залів в навчальних закладах повинна складати не менше: -    у початкових школах 1-4-й класи 1/2 контингенту учнів; -    у загальноосвітніх навчальних закладах ІІ-ІІІ ступенів 5-11-й класи та профтехучилищах 1/3 контингенту учнів в сільській місцевості 1/2 контингенту учнів . У вищих навчальних закладах кількість місць в актових залах належить приймати в залежності від розрахункової кількості студентів за таблицею 10. Таблиця 10   Приміщення Розрахункова кількість студентів   До 2000 До 4000 До 6000 До 8000 10000 і більше Актовий зал 700 900 1100 1300 1500 У навчальних комплексах місткість актового залу визначається умовами кооперованого використання і повинна бути не меншою місткості необхідної за розрахунком для найбільшого навчального закладу що входить до комплексу. 3.73 Площу актових залів з допоміжними приміщеннями та конференц-залів належить визначати за таблицею 11. Таблиця 11   Приміщення Площа на одне місце в залі не менше м2   у школах та профтехучилищах у вищих навчальних закладах Актовий зал 0 7 0 8 Актовий зал лекційна аудиторія 1 0 Фойє кулуари 0 3 0 6 Естрада 0 3 0 2 Радіовузол дикторська 0 08 0 08 Комора меблів 0 02 0 02 Конференц-зал місткістю до 150 місць: з пюпітрами біля крісел без пюпітрів   1 25 1 1 Конференц-зал місткістю більше 150 місць: - з пюпітрами біля крісел - без пюпітрів   1 1 1 0 Планування та обладнання приміщень актового залу повинні забезпечувати можливість проведення конференцій зборів концертів демонстрування фільмів та інших форм культурно-просвітницької та клубної роботи. Необхідність влаштування кабін синхронного перекладу визначається завданням на проектування. 3.74               Глибина естради до стаціонарно встановленого кіноекрана або до задньої стінки естради не менше 6 м для сільських однокомплектних шкіл не менше 4 м. Перевищення рівня підлоги естради над рівнем підлоги залу повинно складати: -    для початкових шкіл не більше 0 6 м; -    для інших навчальних закладів 0 75-0 9 м. При естраді передбачаються артистичні не менше двох приміщень по 12 м2 костюмерні для зберігання і видачі костюмів не менше 12 м2 санітарні вузли інвентарна. 3.75   Склад та площі клубних приміщень визначаються завданням на проектування. Рекомендований перелік приміщень для студійно-гурткових занять в загальноосвітніх школах наведений в додатку 6. 3.76   Склад та площі клубних приміщень вищих навчальних закладів культури та мистецтва де ці приміщення є навчальними розраховуються за навчальним планом і визначаються завданням на проек тування. Приміщення громадського харчування 3.77  В усіх навчальних закладах повинні передбачатися їдальні та буфети. Необхідність інших типів підприємств громадського харчування і вимоги щодо їх проектування визначаються завданням на проектування. 3.78  Кількість місць в обідніх залах 'їдалень визначається з розрахунку:   -    у загальноосвітніх та професійних навчальних закладах 1 місце на 3-х учнів; -    у вищих навчальних закладах 1 місце на 5 відвідувачів кожного контингенту студентів професорсь ко-викладацького складу наукових співробітників аспірантів обслуговуючого персоналу та ін. ; -    в інститутах підвищення кваліфікації з врахуванням буфетів 1 місце на 4 відвідувачів слухачів і співробітників . 3.79        Площу обіднього залу без роздавальної належить приймати на одне місце не менше м2 : -    в їдальнях загальноосвітніх навчальних закладів 1 0; -    в їдальнях професійних навчальних закладів 1 3; -    в їдальнях вищих навчальних закладів 1 6; в кафе-автоматах в буфетах та інших спеціалізованих підприємствах швидкого обслуговування 1 2. 3.80               Склад та площі виробничих складських та адміністративних приміщень підприємств громадсь кого харчування визначаються завданням на проектування в залежності від форми виробництва на сировині на напівфабрикатах та ін. . В загальноосвітніх школах та профтехучилищах масового будівництва належить передбачати як правило їдальні на сировині. При наявності фабрики-заготівельної допускається проектувати їдальню на напівфабрикатах. Примітка. Рекомендований склад приміщень їдальні на сировині для загальноосвітніх шкіл наведено в додатку 7. 3.81При їдальнях та буфетах передбачаються умивальники кількість яких визначається з розрахунку не менше ніж один умивальник на: -    40 місць в обідньому залі загальноосвітніх шкіл; -    30 місць в обідньому залі професійних училищ та вищих навчальних закладів. 3.82               їдальні професійних та вищих навчальних закладів проектуються у складі громадсько-побутових блоків прибудованих до навчальних корпусів або зв'язаних з ними теплими переходами. Великі їдальні вищих навчальних закладів допускається виносити в окремі будинки на відстань не більше 500 м від навчальних та навчально-виробничих приміщень. їдальні місткістю не більше 50 місць а також їдальні навчальних закладів які реконструюються можуть проектуватися вбудованими в навчальні корпуси. 3.83В їдальнях кооперованих та зблокованих навчальних комплексів автономні обідні зали чи окремі зони визначаються за нормативними вимогами до їдалень відповідних навчальних закладів що входять до комплексу. Типи підприємств громадського харчування в житловій зоні навчального закладу визначаються завданням на проектування. Приміщення медичного обслуговування 3.84В кожному навчальному закладі необхідно передбачати приміщення медичного обслуговування згідно з таблицею 12. Таблиця 12   Приміщення Площа не менше м2 Терапевтичний кабінет* 16 Процедурна 10+8 Фізіотерапевтичний кабінет 18 Кабінет зубного лікаря 16 Кімната психофізіологічного розвантаження 18 * Одна із сторін приміщення повинна бути не меншою 5 8 м для перевірки зору . Склад та площі додаткових приміщень оздоровчого пункту визначаються завданням на проектування. При профтехучилищах та вищих навчальних закладах рекомендується передбачати санаторій-профілакто-рій а в навчальних комплексах та вищих навчальних закладах на 8000 студентів і більше поліклініку які проектуються за спеціальними нормативними документами. В сільській місцевості склад приміщень медичного обслуговування учнів встановлюється завданням на проектування. Адміністративно-службові приміщення 3.85 Площі адміністративно-службових приміщень навчальних закладів належить приймати за таблицею 13. Таблиця 13   Приміщення Площа не менше м2 Кабінети: директора ректора заступника директора проректора - завідуючого відділенням кафедрою 24 18 16 Приймальна 16 Навчальна частина 18 Зал вченої ради 100 Викладацькі вчительська 36 Методичний кабінет 36 Кімната відпочинку та психофізіологічного розвантаження викладачів 24 Канцелярія                                                                   12 Бухгалтерія з касою 18 Архів 24 Ротаторна 18 Експедиція 12 Склад адміністративно-службових приміщень визначається завданням на проектування на підставі штатного розкладу. 3.86 Сумарну площу адміністративно-службових приміщень в профтехучилищах належить приймати за таблицею 14. Таблиця 14   Приміщення Площа на одного учня не менше м2 при місткості число учнів   до 400 більше 400 до 800 більше 800 Адміністративно-службові 0 8 0 7 0 6 Те саме для відділень і філіалів 0 2 0 15 3.87 Сумарна площа адміністративно-службових приміщень ректорат навчальна частина адміністративно-господарське управління деканати загальнофакультетські адміністративні підрозділи та ін. у вищих навчальних закладах та інститутах підвищення кваліфікації не повинна бути меншою показників що наведені в таблиці 15. Таблиця 15   Вищі навчальні заклади Інститути підвищення кваліфікації Розрахунковий контингент студентів Площа адміністративно-службових приміщень не менше м2 на одного студента Розрахунковий контингент слухачів Площа адміністративно-службових приміщень не менше м2 на одного слухача До 1000 1 До 300 1 2    Більше 1000 до 2000 0 9 Більше 300 до 400 1 0 Більше 2000 до 4000 0 8 Більше 400 до 600 0 9 Більше 4000 до 6000 0 7 Більше 600 до 1000 0 8 Більше 6000 до 10000 0 6 Більше 1000 0 7 Більше 10000 0 5    Допоміжні та підсобні приміщення 3.88 Площі вестибюлей гардеробів рекреаційних приміщень а також кількість санітарних приладів у вбиральнях та душових належить приймати за таблицею 16. Таблиця 16   Приміщення Одиниця виміру Площа не менше м2 Кількість санітарних приладів Вестибюль 1 місце 0 25   Гардероб площа за бар'єром : у школах -"- 0 2   - у профтехучилищах та вищих навчальних закладах -"- 0 15   Рекреаційні приміщення: - у школах для учнів 1-4-х класів 5-9-х класів 10-11-х класів   1 учень -"- -"-   2 0 1 5 1 0   - у профтехучилищах -"- 1 0   - у вищих навчальних закладах інститутах підвищення кваліфікації 1 студент слухач 0 5   Закінчення таблиці 16   Приміщення Одиниця виміру Площа не менше м2 Кількість санітарних приладів Санітарні вузли в школах для учнів: -  1-х класів 1 учень 0 65 1 туалет для хлопців та 1 туалет для дівчат на 2 класи з розрахунку: 1 унітаз на 6 учнів 1 умивальник та 1 ногомийка на 12 учнів - 2-11-х класів -"- 0 20 1 унітаз на 20 дівчат 1 унітаз і 1 пісуар на 40 хлопців; 1 умивальник на 30 учнів - туалети та душові для персоналу їдальні 1 санітарний вузол 1 душова   1 унітаз 1 умивальник 1 душова сітка Санітарні вузли в профтехучилищах і витих навчальних закладах 1 учень студент 0 25 / 0 2 1 унітаз на 30 жінок 1 унітаз і 1 пісуар на 40 чоловіків 1 умивальник на 2 унітази але не менше 1 Складські приміщення комори приміщення прибирального інвентаря: - у загальноосвітніх і професійних навчальних закладах 1 учень 0 12   - у вищих навчальних закладах інститутах підвищення кваліфікації 1 студент слухач 0 06   Приміщення для зберігання домашнього та робочого одягу в блоці навчально-виробничих майстерень 1 робоче місце   0 5   Душові в блоці навчально-виробничих майстерень   1 душова сітка на 15 чоловік 1 умивальник на 30 чоловік Побутова кімната-роздягальня технічного персоналу з душовою кабіною Приміщення 18   3.89   Вестибюль гардероб та санітарні вузли розраховуються на кількість учнів студентів слухачів адміністративно-викладацький склад та службовий персонал що знаходяться в будинку. Співвідношення чоловіків та жінок встановлюється завданням на проектування в залежності від специфіки навчального закладу. 3.90   Гардеробні для учнів студентів слухачів влаштовуються окремо від гардеробної для викладачів та персоналу. 3.91   У середніх загальноосвітніх навчальних закладах може передбачатись окремий вхід в будинок з вестибюлем та гардеробом для учнів початкових 1-4-х класів. Допускається передбачати відокремлений вестибюль з гардеробом для 1-х класів і розміщувати верхній одяг учнів у прикласних вбудованих шафових секціях в рекреації з розрахунку 5 гачків на 1 пог.м вішалки з дотриманням санітарно-гігієнічних вимог та нормативних площ приміщень. 3.92               Входи в туалети та умивальні для учнів студентів слухачів не допускається передбачати з сходових кліток і розміщувати безпосередньо проти входів до навчальних приміщень їдальні медпункту. В складі кожного санітарного вузла слід виділяти туалет для викладачів з одним унітазом пісуаром та умивальником. При кожному жіночому туалеті слід передбачати кабіну особистої гігієни гігієнічний душ 1 унітаз 1 умивальник із розрахунку 1 гігієнічний душ на 100 жінок в спальних корпусах шкіл-інтернатів на кожні 70 дівчат. 3.93              Унітази в туалетах для учнів початкової школи повинні бути відокремлені перегородками-екра- нами заввишки не менше 1 75 м від підлоги що не досягають підлоги на 0 1 м. Розмір кабін приймається 0 8 х 1 м. Прохід між кабінами туалетів і протилежною стіною належить приймати не менше м:   при відсутності пісуарів 1 1;   при наявності пісуарів 1 8. Висота встановлення раковин умивальників над підлогою повинна становити не більше: для учнів 1-х класів 0 5 м 2-4-х класів 0 6 м 5-11-х класів 0 7 м. Прохід між умивальниками та стіною і між двома рядами умивальників належить приймати не менше 1 6 м. В санітарних вузлах повинні передбачатися вбудовані шафи для прибирального інвентаря. 3.94  Господарські комори та приміщення прибирального інвентаря необхідно передбачати в кожному будинку блоці корпусі . 3.95  У вищих навчальних закладах належить передбачати диспетчерську площею не менше 18 м   з цілодобовим чергуванням для розміщення апаратури пожежно-охоронної сигналізації та диспетчеризації інженерних систем. Диспетчерська з природним освітленням повинна розташовуватись в цокольному або першому поверсі будинку біля головного входу та мати самостійний вихід назовні. 4  ІНЖЕНЕРНЕ ОБЛАДНАННЯ ТА ВИМОГИ ЩОДО ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ Водопостачання та каналізація 4.1  Будинки навчальних закладів повинні бути обладнані системами холодного та гарячого водопостачання каналізації водостоків запроектованими згідно з вимогами діючих нормативних документів додаток 8 п.б . 4.2  У будинках навчальних закладів необхідно передбачати об'єднану систему водопроводу з подачею води питної якості на господарсько-питні та виробничі потреби. 4.3  На вводах водопроводу від зовнішніх мереж водопостачання для обліку витраченої води належить встановлювати лічильники  води.  При підключенні внутрішніх систем  гарячого  водопостачання до зовнішніх мереж необхідно встановлювати лічильники гарячої води на подавальному та циркуляційному трубопроводах. Лічильники гарячої та холодної води слід також встановлювати на водопровідних відгалуженнях до їдальні - навчальних майстерень а також інших споживачів усередині будинку якщо вони здійснюють самостійну господарську діяльність. 4.4               Підведення холодної води  передбачається до раковин  хімічних лабораторних столів та демонстраційних столів в лабораторіях хімії фізики та біології до зливних бачків в санвузлах до питних фонтанчиків кранів . 4.5      Холодну та гарячу воду слід підводити: -            до умивальників встановлених у класних кімнатах навчальних кабінетах гурткових приміщеннях медпункті їдальні санвузлах; до раковин та мийок встановлених у навчальних майстернях лабораторіях кінопроекційній їдальні сміттєзбірниках та інших приміщеннях передбачених технологічними вимогами; -    до змішувачів душових кабін; -    до внутрішніх поливальних кранів. 4.6При встановленні в навчальних лабораторіх спеціального обладнання з підведенням води та відведенням  стоків розрахункові витрати  належить приймати  на підставі технологічного завдання. Відпрацьовані реактиви перед спуском в мережу каналізації повинні бути знешкоджені засобами лабора торії з тим щоб показник водню РН стічних вод був не нижче 6 5 і не вище 8 5. Встановлення нейтралізаторів чи усереднювачів слід передбачати в приміщеннях відведених для обладнання яке обслуговується. 4.7 Температура гарячої води що надходить до змішувачів приладів не повинна перевищувати 60°С. 4.8  При влаштуванні басейнів для плавання треба дотримуватись вимог норм з проектування спортивних споруд. Для використання тепла води яка скидається в каналізаційну мережу слід передбачати теплообмінники. Температуру води у басейні для навчання дітей плаванню належить приймати 29°С. 4.9     В їдальнях навчальних закладів необхідно передбачати встановлення електрообігрівачів для забезпечення резервного гарячого водопостачання. 4.10  При їдальнях навчальних закладів з кількістю місць у залах 200 та більше необхідно передбачати жировловлювачі. Опалення та вентиляція 4.11              Будинки повинні бути обладнані системами опалення та вентиляції які слід проектувати згідно з вимогами нормативних документів на опалення вентиляцію кондиціювання додаток 8 п.7 . 4.12    Будинки навчальних закладів повинні підключатись як правило до систем централізованого теплопостачання. При неможливості такого підключення слід проектувати місцеві теплогенератори при дотриманні вимог норм із проектування котельних установок які рекомендується передбачати в комп лексі з альтернативними джерелами тепла наприклад сонячними колекторами встановленими у випадках активного використання цих будинків влітку . 4.13    Будинки приєднані до систем централізованого теплопостачання повинні бути обладнані приладами комерційного обліку теплоти. Спальні корпуси шкіл-інтернатів що стоять окремо а також самостійні блоки шкільного комплексу повинні бути обладнані приладами обліку витрат теплоти. 4.14    Розрахункову температуру повітря для проектування опалення та вимоги щодо повітрообміну приміщень слід приймати за даними таблиці 17. Таблиця 17   Приміщення Розрахункова температура повітря °С Вимоги до повітрообміну кратність за 1 годину     приплив витяжка Класні приміщення навчальні кабінети та лабораторії шкіл 18 16 м3/год на 1 люд. Класні приміщення 1-4-х класів 20 16 м3/год на 1 люд. Кабінет інформатики та електронно-обчислювальної техніки 20 16м3 /год на 1 люд. Аудиторії навчальні кабінети в профтехучилищах та вищих навчальних закладах навчальні майстерні з зонами для теоретичних занять читальні зали зали для курсового проектування студії живопису малюнку скульптури актовий зал клас співу та музики 18 20 м3/год на 1 люд. Фізкультурно-спортивні зали студія хореографії 18 За розрахунком але не менше 80 м /год на 1 люд. Зал басейну для навчання плаванню 30 За розрахунком Зал басейну навчально-тренувального плавання 27 Те саме Вчительська гурткові приміщення 18 1 5 Кабінети адміністрації кімнати громадських організацій кімнати відпочинку кабінети логопеда психолога соціолога бібліотека крім читального залу 18 1 Кабінет лікаря медична кімната 22   1 5 Закінчення таблиці 17   Приміщення Розрахункова температура повітря °С Вимоги до повітрообміну кратність за 1 годину     приплив витяжка Душові 25 5 Роздягальні: а при фізкультурно-спортивних залах 22 1 5 б при душових 23 В об'ємі витяжки із душових   Туалети та умивальні 20 50м3 на 1 унітаз       25м3 на 1 пісуар Спальні учнів початкових класів 19 1 5 Навчальні лабораторії крім шкільних 18 За розрахунком відповідно до технічного завдання Мийки лабораторного посуду без витяжних шаф 18 4 6 Вестибюлі та рекреації 16 Гардеробні 116 1 5 їдальня: а гарячий цех 5 в неробочий час За розрахунком б цехи: холодний доготівельний м'ясний рибний овочевий; 16 3 4 в мийні посуду; 20 4 6 г комора овочева; 5 2 д комора сухих продуктів; 12 2 є завантажувальна та тарна; 16 ж обідній зал 16 за розрахунком Кіноапаратна 16 За об'ємом витяжки від кінопроекторів Фотолабораторія кінофотолабораторія технічний центр 18 2 Куточок живої природи зоокуточок 20 5 Примітка 1. В кабінетах що мають дві зовнішні стіни та спальних розрахункову температуру повітря слід приймати на 2° вище зазначеної в наведеній таблиці Примітка 2. Об'єм повітря що виводиться з витяжної хімічної шафи слід приймати 1100 м3/год якщо інша величина не встановлена технологічним завданням. Примітка 3. Клеєварні повинні бути обладнані укриттями які локалізують виділення та місцевою витяжкою. 4.15  Для декількох аудиторій що розміщені в окремому будинку або блоці при визначенні про дуктивності вентиляційних систем та підборі вентиляційного обладнання слід враховувати коефіцієнти завантаження аудиторій Кз та одночасності їх роботи Ко . Значення коефіцієнта Кз слід приймати:   для аудиторій від 50 до 100 місць   1 0   понад 100 до 200 місць     0 85 -  більше 200 до 250 місць   0 8 більше 250 місць     0 75 Значення коефіцієнта Ко слід приймати: -  при кількості аудиторій  3                 -1 0 4       -0 8 більше 4   0 7 Об'єм лекційних аудиторій при відсутності кондиціювання повинен бути не менше 4 м3   на людину. 4.16               Видалення повітря з навчальних приміщень а також із вчительської шкільної бібліотеки гардеробних та адміністративних кімнат слід передбачати через рекреації гардеробні та санітарні вузли при механічному спонуканні. Приплив свіжого повітря в навчальні приміщення слід передбачати через верхні фрамуги вікон. Класи та аудиторії з числом місць 30 та більше слід проектувати з припливною вентиляцією при механічному спонуканні. При цьому витяжна вентиляція повинна проектуватися з природним спонуканням з розрахунку однократного обміну за годину. Встановлення дефлекторів не допускається. У школах з кількістю учнів до 200 механічну вентиляцію проектувати не обов'язково. 4.17                Окремі системи витяжної вентиляції належить передбачати для таких приміщень  груп приміщень : лекційних аудиторій лабораторій навчальних майстерень залів курсового та дипломного проектування читальних залів актових залів фізкультурно-спортивних залів басейнів тирів їдальні медпункту кіноапаратної санітарних вузлів. 4.18              Видалення повітря з витяжних шаф допускається передбачати загальною системою з одного або кількох приміщень за умови забезпечення вибухопожежобезпеки. Коефіцієнт одночасності роботи Ко витяжних шаф лабораторій належить приймати рівним 1. При визначенні об'єму припливного повітря належить приймати коефіцієнти одночасності роботи Ко витяжних шаф у будинку хімічного профілю: -    до 50 шаф   - 0 9 -    більше 50 до 100   - 0 8 для навчальних закладів іншого профілю незалежно від кількості встановлених витяжних шаф            0 7. 4.19При проектуванні опалення та вентиляції фізкультурно-спортивних та актових залів а також приміщень харчоблоку належить відповідно керуватись нормами проектування для спортивних споруд клубів та підприємств громадського харчування а також нормами з опалення вентиляції та кондиціювання будинків додаток 8 п.7 . Вентиляцію виробничих приміщень слід проектувати також згідно з нормами технологічного проектування. В актових залах та аудиторіях на 150 місць та більше будинків вищих навчальних закладів які розміщуються в ІІІб ІІІв і ІVв кліматичних зонах при наявності техніко-економічного обгрунтування належить приймати оптимальні параметри внутрішнього повітря а для решти кліматичних зон допустимі параметри передбачені нормами додаток 8 п.7 . 4.20              Системи опалення повинні проектуватися із встановленням автоматичних регуляторів теплового потоку на абонентському вводі а також на фасадних відгалуженнях або на трубопроводах самостійних систем що обслуговують їдальню навчальні майстерні та інші приміщення зайняті споживачами що ведуть самостійну господарську діяльність за умови що теплова потужність системи чи фасадного відгалуження перевищує 50 кВт. Системи опалення будинків навчальних закладів крім спальних корпусів для учнів повинні проектуватися з пристроями для програмного зниження температури внутрішнього повітря в неробочий час. Газопостачання та постачання стиснутого повітря 4.21 Газопостачання у будинках навчальних закладів допускається передбачати тільки в лабораторіях вищих навчальних закладів що мають пальники які не можна замінювати електричними приладами за погодженням газової інспекції. Розрахункові показники витрат газу для проектування систем газопостачання слід приймати за таблицею 18. Таблиця 18   Найменування приладів Розрахункові показники витрати газу тис. ккал/год Лабораторний пальник малий 1 Те саме великий 2 Склодувний пальник "гармата" мала 6 3 Те саме "гармата" велика 12 5 Лабораторний пальник паяльний 3 2 Витрати газу для інших приладів слід приймати згідно з вимогами технологічної частини проекту. 4.22               Системи газопостачання слід проектувати згідно з вимогами нормативних документів додаток 8 п.8 . Системи постачання стиснутого повітря слід проектувати з урахуванням вимог норм технологічного проектування. Електрообладнання 4.23   Електрообладнання у будинках слід проектувати згідно з нормами проектування електрооб ладнання житлових та громадських будинків правилами влаштування електроустановок додаток 8 п.п. 12; 13; 17; 18 . 4.24   Проектування лабораторно-навчально-виробничих майстерень автодромів мікропроцесорної техніки    електроприводу та електрообладнання спеціальних електротехнічних установок  ліфти підйомники   кінотехнологічне обладнання  і т.ін.   пристроїв автоматизації санітарно-технічних протипожежних та інших технологічних установок слід вести за відомчими нормативними документами відповідних міністерств та відомств. 4.25   У приміщеннях навчальних закладів повинні передбачатися такі види освітлення:   -   робоче у всіх приміщеннях переважно люмінесцентними лампами лампи розжарювання слід застосовувати для освітлення приміщень де за технологічними вимогами неприпустиме застосу вання люмінесцентних ламп кіноапаратні приміщення для звукозапису і т.ін. допоміжних приміщень душових; -   аварійне в електрощитових вентиляційних камерах теплових вузлах насосних кіноапаратних в залах обчислювальних центрів в гардеробах машинних відділеннях ліфтів медпунктах примі щеннях пожежних постів місць установки приймальних станцій АПС номінальна освітленість на підлозі не менше 2 лк ;   чергове у вестибюлях коридорах актових і конференц-залах; евакуаційне у прохідних приміщеннях коридорах холах вестибюлях на сходах у фізкультур но-спортивних і актових залах роздягальнях кухнях басейнах. Світлові покажчики "Вихід"  повинні бути приєднані до мережі евакуаційного або аварійного освітлення. Найменша освітленість повинна бути 0 5 лк на підлозі приміщення і 5 лк на дзеркалі басейну; ремонтне в підпіллі машинному приміщенні ліфту вентиляційних камерах теплових вузлах електрощитових. 4.26               Люмінесцентні світильники в приміщеннях для занять повинні передбачатися з пускорегулю вальними пристроями з особливо низьким рівнем шуму регламентованими державними санітарними органами для навчальних закладів. 4.27  У приміщеннях для занять гурткових повинні передбачатися дві штепсельні розетки: одна біля дошки друга на протилежній від дошки стіні приміщення. 4.28  Захист від блискавок навчальних закладів повинен бути виконаний згідно з вимогами інструкції РД 34.21.122-87 з врахуванням наявності телевізійних антен та трубостояків мережі проводного мовлення. Зв'язок та сигналізація 4.29              Навчальні заклади обладнуються мережами єдиної національної системи зв'язку телевізійного та проводового мовлення. У будинках навчальних закладів повинні передбачатися такі види обладнання зв'язку та сигналізації: а             телефонізація мережі загального користування для всіх навчальних закладів. Необхідність відомчого зв'язку визначається виходячи з технологічних вимог завданням на проектування; б      проводове мовлення національне відомче пріоритетне оповіщення ; в             автоматична сповіщувальна сигналізація для регламентації навчального процесу в школах необхідно передбачати окрему автоматичну сигналізацію для 1-х класів ; г             охоронна сигналізація передбачається в кімнаті зберігання зброї та кабінеті інформатики та обчислювальної техніки. Інші приміщення в навчальних закладах в яких зосереджені матері альні цінності підлягають обладнанню охоронною сигналізацією за узгодженням з місцевими органами охорони за додатковим завданням ; д             автоматична пожежна сигналізація передбачається в усіх приміщеннях навчальних закладів і будинків шкіл місткістю більше 360 учнів крім басейну туалетних душових пральних бойлер- ної насосної охолоджувальної камери венткамери мийних посуду і тари. Пульти приймальні пожежної та охоронної сигналізації встановлюються в приміщенні де забезпечується цілодобове чергування ; е             радіопідсилення звуку в актових залах та в аудиторіях на 150 місць і більше в фізкультурно- спортивних залах; ж відомчі телевізійні системи за завданням на проектування ; з             мережа для можливості прийому передач національного телевізійного мовлення та систем су- путникового телебачення у навчальних кабінетах лекційних аудиторіях актовому залі кабінеті технічних засобів навчання бібліотеці ; і   синхронний переклад в актових та конференц-залах за спеціальним завданням . 4.30   Телефонізацію  належить  проектувати  відповідно до  норм  технологічного  проектування  та технічних умов затверджених директивними органами. 4.31   У будинках  шкіл та профтехучилищ  встановлення  апаратів телефонної  мережі  зпгального користування повинно передбачатися в кабінетах директора та його заступників з паралельними телефо нами в приймальній навчальній частині викладацькій канцелярії бухгалтерії в кабінеті завідуючого їдальнею кімнаті персоналу їдальні кабінеті л і каря кімнаті інструкторів при спортивних залах басейнах та тирах а також у приміщенні вахтера. 4.32   Радіоточки у будинках навчальних закладів повинні передбачатися в кабінетах директора та його заступників навчальній частині викладацькій кімнатах старшого майстра та майстрів в канцелярії радіовузлі приміщенні громадських організацій кабінетах лікаря та стоматолога а також в приміщеннях їдальні: обідньому залі кабінеті завідуючого кімнаті завідуючого виробництвом конторі кімнаті персоналу. У будинках навчальних закладів необхідно передбачати радіовузол відомчого мовлення з установкою гучномовців у навчальних приміщеннях кімнатах для самодіяльних колективів кабінетах директора та його заступників деканатах і кафедрах навчальній частині викладацькій методичних кабінетах вестибюлі рекреаційних приміщеннях обідньому залі їдальні. 4.33   Встановлення приладів регламентації часу повинно передбачатись у вестибюлі рекреаційних приміщеннях актовому обідньому спортивному залах в усіх службових приміщеннях. Встановлення засобів сигналізації що керуються від приладів регламентації часу необхідно передбачати в вестибюлі та рекреаційних приміщеннях. 4.34   У будинках навчальних закладів необхідно передбачати систему оповіщення людей про пожежу. 4.35                Проектом необхідно передбачати заходи які виключають несанкціоноване проникнення в поверхові розподільні шафи та інші споруди чи обладнання мереж зв'язку і сигналізації.  Додаток 1 рекомендований Типи загальноосвітніх шкіл Таблиця 1  Тип школи за рівнем навчання Кількість років навчання Кількість паралелей класів Тип школи за кількістю класів Місце розташування: місто м. село с. Початкові школи 1-4-й класи 4 1 4 с     3 12 м     4 16 м Основні школи 1-9-й класи 9 1 9 с     2 18 м     3 27 м     4 36 м Середні школи 1-1 1-й класи 11 1 11 с     2 22 с     3 33 м. с Гімназії 5- 11 -й 12-й класи 7 1 7 м. с     2 14 м     3 21 м Ліцеї чотирьохкурсові 8-11-й класи 4 3 12 м     4 16 м     6 24 м Примітка. Загальна місткість шкіл встановлюється завданням на проектування в залежності від кількості учнів та нормативної наповнюваністі класів встановленої Міністерством освіти України. Зменшення наповнюваності класів для шкіл сільської місцевості приймається за узгодженням з Міністерством освіти України. Місткість профтехучилищ навчальних комбінатів вищих навчальних закладів Таблиця 2   № п/п Типи навчальних закладів Загальна кількість учнів студентів слухачів 1 Профтехучилища 225 300 450 600 800        2 Навчальні комбінати Не більше 1500 3 Вищі навчальні заклади:   а технікуми коледжі; 450 600 800 1200   б університети інститути:   - багатопрофільні; 4000-15000      технічні; 2000-8000      педагогічні; 2000-4000   економічні медичні сільськогосподарські 2000-6000   - культури мистецтва та ін. 500-2000 4 Навчальні заклади післядипломної освіти 200-1200 Примітка. Розмір навчальних закладів із змінними заняттями належить приймати за найбільшою кількістю учнів що навчаються одночасно. Додаток 2 рекомендований Склад та площі зон земельних ділянок загальноосвітніх шкіл   Примітка  1.  За місцевими умовами допускається  перерозподіл  площ елементів зон земельної ділянки   крім фізкультурно-спортивної зони та зони відпочинку. Примітка 2. Для шкіл кооперованих з іншими закладами склад та площі елементів зон ділянки визначається завданням на проектування. * Площа навчально-дослідної зони наведена: над рискою - для шкіл в сільській місцевості під рискою -для шкіл в міських поселеннях. Додаток 3 обов'язковий Відстань між обладнанням у навчальних кабінетах та лабораторіях Таблиця 1   Найменування виміру Відстань не менше см Між учнівськими столами в ряді 50 Між аудиторними столами в ряді 70 Між рядами одномісних учнівських столів 50 Між рядами двомісних учнівських столів 60 Між рядами креслярських столів а також між рядами аудиторних столів при парному розташуванні в ряді 70 Між рядами учнівських аудиторних столів і зовнішньою поздовжньою стіною 60 Між рядами учнівських аудиторних столів та внутрішньою поздовжньою стіною шафами уздовж внутрішньої поздовжньої стіни 50* Між учнівськими столами при їх парному розташуванні в ряді 10 Між креслярськими столами при їх парному розташуванні в ряді 20-40 Між лабораторними столами при одному ряді працюючих 80 Те саме при двох рядах працюючих 140 Від задніх учнівських столів до задньої внутрішньої стіни перегородки 65** 4 Те саме до задньої стіни що є зовнішньою та при розташуванні шаф уздовж задньої стіни перегородки 100** Від останнього ряду аудиторних та креслярських столів до задньої стіни або вмонтованих шаф обладнання для моделей і макетів 80** Від останнього ряду лабораторних столів до задньої стіни або вмонтованих шаф 80-100** Від передньої стіни з класною дошкою до передніх двомісних столів 240 Те саме до аудиторних і лабораторних столів при наявності демонстраційного столу 255 Від демонстраційного столу до класної дошки 100 Від першого ряду навчальних столів до демонстраційного столу 80 *   Збільшується на 40 см при розташуванні входу в приміщення в поздовжній стіні біля останніх столів. ** Збільшується до 120 см при розташуванні входу в задній стіні або в поздовжній стіні біля останніх столів. Вимоги щодо умов видимості класної дошки в навчальних кабінетах та лабораторіях Таблиця 2     Найменування виміру   Нормативна величина видимості Горизонтальний кут видимості класної дошки від краю дошки завдовжки 3 м до середини крайнього місця учня за переднім столом: в класах шкіл; Не менше 40 град. - в кабінетах та лабораторіях шкіл; Не менше 35 град. - в кабінетах та лабораторіях профтехучилищ та вищих навчальних закладів 30-35 град. Висота нижнього краю класної дошки над підлогою: для 1-х класів 60-70 см для 2-4-х класів 75-80 см для 5- 11-х класів 80-90 см - для профтехучилищ та вищих навчальних закладів 90см Найбільша віддаленість від класної дошки крайнього місця в останньому ряді для шкіл та профтехучилищ не більше 860см Вимоги щодо розміщення обладнання та умов видимості в аудиторіях на 50 місць та більше Таблиця 3   Найменування вимог Одиниця виміру Нормативна величина Відстань від екрану до спинки першого ряду CM Не менше 300 Вертикальний кут між напрямом зору того хто сидить в першому ряді до верхнього краю екрану та вертикаллю град 45 Кут відхилення оптичної осі кінопроектора від нормалі до поверхні екрану в його центрі: - у горизонтальній площині -"- 6 - у вертикальній площині: вгору вниз -"- -"- Не більше 3 Не більше 10 Горизонтальний кут між напрямом зору направленим на віддалений вертикальний край класної дошки та горизонтальною лінією на площині дошки на рівні очей студента -"- Не більше  3 Мінімальне перевищення напряму зору того хто сидить позаду над напрямом зору того хто сидить попереду яке направлене: - на ближній край поверхні демонстраційного столу в аудиторіях на 100 місць і більше ; см 12 - на нижній край дошки в аудиторіях без демонстрації досліду -"- 6 Закінчення таблиці 3   Найменування вимог Одиниця виміру Нормативна величина Розрахункова висота того хто сидить від рівня підлоги до рівня очей CM 120 Висота від підлоги верхнього ряду амфітеатру до низу виступаючих конструкцій вищерозташованого перекриття -"- Не менше 250 Ширина класної дошки для аудиторії: до 100 місць; -"- Не менше 400 - більше 100 місць -"- Не менше 500 Відстань між демонстраційним столом та класною дошкою -"- 100 Відстань між демонстраційним столом та столами чи пюпітрами першого ряду в аудиторіях: - до 100 місць включно; CM 110 більше 100 місць -"- 250 Відстань між спинками сидінь в ряді -"- 90 Відстань від класної дошки до останнього ряду місць -"- Не більше 2000 Відстань від нижнього краю класної дошки до підлоги аудиторії -"- 90 Відстань від верхнього краю поверхні дошки в робочому стані до підлоги аудиторії -"- Не більше 230   Додаток 4 рекомендований Площі підсобних приміщень при шкільних майстернях   Приміщення   Площі приміщень м2 при кількості паралелей класів   1 2 3 4 1 .  Інвентарна при майстерні для трудового навчання початкових класів 6 9 12 16 2. Інструментальна 6 9 12 15 3. Кімната майстрів 9 12 16 18 4. Комора для сировини та готових виробів: - з обробки металу 12+10 18+10 21 + 12 24+12 - з обробки деревини 21 + 10 27+10 30+12 36+12 - з обробки тканин 6 9 12 12 - з кулінарії 4 6 9 9 4. Комора інвентаря для роботи на ділянці 6 9 12 18 5.  Гардеробні для домашнього одягу учнів 9 9 9 9   Додаток 5 рекомендований Приміщена для фізкультурно-спортивних занять в загальноосвітніх школах   Найменування приміщень з габаритами в плані м та площею м2 в дужках Основні школи Середні школи   Число приміщень при кількості паралелей класів  2 3 4 2 3 1 . Фізкультурно-спортивні зали: - універсальні 27 х 15 405 1         30 х 18 540   1 1 1   36x18 648         1 загальнофізичної підготовки 15 х 12 180 або 18x9 162 * 1     1   24 х 12 288 або 18 х 12 216 *   1 1   1 - універсальні зали для молодших школярів 15x12 180 . або 18 х 12 216 18 х 9 162 * 12 х 12 144 *       1 1 2. Снарядні: 18 1   1 2 2 32   1 2   1 * При розрахунковій наповнюваності класної групи менше 24.   Додаток 6 рекомендований Приміщення для студійно-гурткових занять в загальноосвітніх школах   Приміщення Кількість учнів Площа на 1 учня не менше м2 Ігрова для груп продовженого дня з ігротекою 25 2 4 Клас-студія музики та співу 25-30 2 4 Студії танцювальні з роздягальнями 15-20 4-5 Студія драматична та художнього слова 15-20 4- 4 5 Студія хорова 25-30 1 8 Студія оркестрів 15-30 3 8 Студія музичних ансамблів вокально-інструментальних ансамблів 10-15 2 4 Студія образотворчих та декоративно-оформлювальних мистецтв 10-15 3 6 Майстерні народних ремесел прикладних мистецтв 10-15 4 5-5 Підсобні приміщення для випалювання керамічних виробів на кожну майстерню 18 Майстерні технічного моделювання 10-15 4-5 Лабораторії або клуби юннатів 10-15 3 6-4 Фото кіностудія 10-15 3 6-4 Універсальні гурткові клуби для об'єднань туристів краєзнавців шахматистів та ін. 15-20 2 Комора для туристичного спорядження на кожне приміщеня 18 Комори інвентарні на кожне приміщення при приміщеннях гурткових студій клубів 12-18 на кожне гурткове приміщення   Додаток 7 рекомендований Склад та площі приміщень їдальні на сировині для загальноосвітніх шкіл   Назва приміщення     Площі приміщень не менше м в школах місткістю 22 класи 33 класи 1. Обідній зал з роздавальною з   місцями для першокласників :     240 360 240 посад місць 360 посад місць   -умивальники перед обіднім  залом   20 24 10 умивальників 15 умивальників - буфетний прилавок та комора буфету 26 16+10 26 16+10 2.  Кухня в тому числі: гарячий цех 89 43 96 50 - холодний цех та різання хліба 10+4 м'ясний та рибні цехи 10+10 овочевий цех 12 3.Мийні для посуду їдальні буфету та кухонного посуду 32 25+7 4.Охолоджувальні камери для зберігання: м'ясних продуктів; 4 - рибних продуктів; 4 - молочних продуктів жирів та гастрономії; 4 овочів овочевих напівфабрикатів; 4 - харчових відходів в тому числі неохолоджуване приміщення 4+4 5.Комори для сухих продуктів овочів напоїв соків 32 10+10+12 6.Завантажувальна і тарна 18 12+6 7.Мийна для яєць 6 8.  Інвентарна білизняна 5 9.Гардеробна кімната для персоналу з душовою та вбиральнею 15 9+6 Разом: 507 638   Додаток 8 обов'язковий Список основних нормативних документів що використовуються при проектуванні будинків навчальних закладів на які наведені посилання у цих нормах ДБН 360-92*                       Містобудування. Планування та забудова міських та сільських поселень СНиП 2.08.01-89                Жилые здания ДБН В.2.2.2-96                   Громадські будівлі та споруди СНиП 2.08.02-89                 Общественные здания и сооружения СНиП 2.01.02-85                 Противопожарные нормы СНиП 2.04.01-85                 Внутренний водопровод и канализация зданий СНиП 2.04.05-91                 Отопление вентиляция и кондиционирование СНиП 2.04.08-87                 Газоснабжение СНиП 2.04.09-84                 Пожарная автоматика зданий и сооружений СНиП 2.09.02-85*               Производственные здания СНиП 2.09.04-87                Административные и бытовые здания СНиП 3.05.06-85                Электротехнические устройства СНиП 3.05.07-85                 Системы автоматизации СНиП 11-4-79                     Естественное и искусственное освещение СНиП 11-7-81**                 Строительство в сейсмических районах ВСН 61-91                          Проектирование среды жизнедеятельности с учетом потребностей инвалидов и маломобильных групп населения ВСН 59-88                          Электрооборудование жилых и общественных зданий ПУЭ-86                              Правила  устройства электроустановок СанПиН 5146-89                 Временные санитарно-гигиенические нормы и правила устройства оборудова- ния содержания и режима работы на персональных электронно-вычислительных машинах и видеодисплейных терминалах в кабинетах вычислительной техники и дисплейных классах всех типов средних учебных заведений СанПиН 42-121-4719-88   Устройство оборудование и содержание общежитий для рабочих студентов учащихся средних учебных заведений и профессионально-технических училищ   Додаток 9 рекомендований Контрольні питомі показники розрахункової нормованої площінавчальних закладів   Типи навчальних закладів Площа не менше на одного учня студента слухача м2 Початкові школи 1-4-й класи 9* Основні школи 1-9-й класи 10* Загальноосвітні середні школи 1-11-й класи 11* Спеціалізовані школи ліцеї гімназії : - гуманітарного профілю 13* - технічного профілю 15* Професійно-технічні училища: - навчально-лабораторні приміщення; 13-15 навчально-виробничі майстерні 20-25 Вищі навчальні заклади: - економічні; 14** - педагогічні; 15** - університети від 8000 до 12000; 17** -"- від 4000 до 8000; 18** політехнічні від 6000 до 12000; 18** -"- до 6000; 19** технічні та інженерно-економічні від 4000 до 8000; 19** -"- до 4000; 20** - фармацевтичні; 20** - сільськогосподарські; 20** зооветеринарні; 21** медичні; 22** - культури; 27** - мистецтва архітектури 34** Примітка. В показники не включені: * навчальні тири та плавальні басейни; ** підготовчі відділення факультети підвищення кваліфікації кафедри цивільної оборони науково-дослідні підрозділи телевізійні та обчислювальні центри студентські проектно-конструкторські бюро студентські клуби навчально-виробничі майстерні та полігони заклади культурно-побутового призначення студентські поліклініки споруди інженерного забезпечення складські приміщення та інші навчально-допоміжні приміщення та споруди площі яких визначаються завданням на проектування. ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ Будинки і споруди БУДИНКИ ТА СПОРУДИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ДБН В.2.2-3-97 Зміна № 2 Київ Мінрегіонбуд України 2008 Будинки і споруди Будинки та споруди навчальних закладів 1 РОЗРОБЛЕНО: Відкрите акціонерне товариство "Український зональний науково-дослідний і проектний інститут по цивільному будівництву" ВАТ "КиївЗНДІЕП" за участю ДУ "Інститут гігієни та медичної екології ім.О.М.Марзєєва" АМН України; УкрНДІ пожежної безпеки МНС України 2 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА наказ Міністерства регіонального розвитку та будівництва України НАДАНО ЧИННОСТІ: від 18.03.2008 р. № 129 чинна з 2008-10-01 ТЕКСТ ЗМІНИ По всьому тексту державних будівельних норм замінити посилання на додаток 8 із зазначеною позицією нормативного документа: "п.1" на: "ДБН 360"; "п.2" на: "ДБН В.2.2-15"; "п.3" на: "ДБН В.2.2-9"; "п.5" на: "ДБН В.1.1-7"; "п.6" на: "СНиП 2.04.01"; "п.7" на: "СНиП 2.04.05"; "п.8" на: "ДБН В.2.5-20"; "п.9" на: "ДБН В.1.1-7"; "п.10" на: "СНиП 2.09.02"; "п.11" на: "СНиП 2.09.04"; "п.12" на: "СНиП 3.05.06"; "п.13" на: "СНиП 3.05.07"; "п.14" на: "ДБН В.2.5-28"; "п.15" на: "ДБН В.1.1-12"; "п.16" на: "ДБН В.2.2-17"; "п.17" на: "ДБН В.2.5-23"; "п.18" на: "ПУЭ"; "п.19" на: "ДСанПіН 5.5.6.009"; "п.20" на: "СанПиН 42-121-4719". Вступ. У першому абзаці першому пункті переліку після слова: "ліцеїв" додати: "колегіумів" / далі - за текстом. Пункт 1.1. Викласти в новій редакції: "При проектуванні навчальних закладів необхідно організовувати доступність учнів та студентів з обмеженими фізичними можливостями насамперед тих яки пересуваються на кріслах-колясках до будинків та їх приміщень з урахуванням вимог ДБН В.2.2-9 і ДБН В.2.2-17". Пункт 2.13. Другий абзац доповнити у дужках: " ДБН В.2.2-13 ". Пункт 3.1. Доповнити п'ятим абзацом: "При розробці об'ємно-планувальних і конструктивних рішень будинків навчальних закладів для будівництва в різних природно-кліматичних і гірничо-геологічних умовах необхідно враховувати вимоги ДБН В.1.1-5 ДБН В.1.1-12 ДБН В.2.6-31 ДБН В.1.2-2 СНиП 2.01.01". Пункт 3.3 а . У третьому пункті переліку замінити слова: "навчальні секції 5-11 -х класів" на: "навчальні секції 5-12-х класів" далі - за текстом. Пункт 3.13. Перший абзац викласти в новій редакції: "Висота поверхів навчальних приміщень встановлюється виходячи із того що висоту навчальних приміщень від підлоги до стелі слід приймати не менше 3 3 м. В умовах реконструкції допускається приймати висоту навчальних приміщень від підлоги до стелі 3 м". У другому абзаці замінити слова: "лабораторій обчислювальної техніки" на: "кабінетів обчислювальної техніки" а в кінці речення після слів: "...не менше 4 2 м" доповнити словами у дужках: " від підлоги до підлоги наступного поверху ". Пункт 3.17. Замінити слова у дужках: " додаток 8 п.17 " на: " ДСанПіН 5.5.6.009 ". Пункт 3.25. Замінити словами у дужках: " додаток 8 п.п.З; 4; 5 " на: " ДБН В.2.2-9 ДБН В.1.1-7 ДБН В.2.5-13 ". Пункт 3.43 таблиця 4. Місце зміни Надруковано Повинно бути Колонка 2 рядок 1 2 4 2 4 див. примітку 2 Колонка 2 рядок 2 2 4 2 4 див. примітку 2 Колонка 2 рядок 4 2 8 2 8 див. примітку 2 Пункт 3.58. Після першого речення додати у дужках: " ДБН В.2.2-13 ". Пункт 3.70. Після першого речення додати у дужках: " ДБН В.2.2-16 ". Пункт 3.72. У першому абзаці другому пункті переліку замінити слова у дужках: " 5-11-й класи " на: " 5-12-й класи " і далі - за текстом. Пункт 3.81. У першому пункті переліку замінити слова: "40 місць" на: "20 місць". Пункт 3.88. таблиця 16. Місце зміни Надруковано Повинно бути Колонка 1 рядок 6 10-11-х класів 10-12-х класів Колонка 1 рядок 11 2-11-х класів 2-12-х класів Пункт 3.93 третій абзац. Замінити слова: "5-11 -х класів" на: "5-12-х класів" і далі-за текстом. Пункт 4.3. Перший абзац викласти в новій редакції: "На вводі водопроводу від зовнішньої мережі слід встановлювати лічильник води. При підключенні внутрішньої системи гарячого водопостачання до зовнішньої мережі необхідно встановлювати лічильник гарячої води на подавальному і циркуляційному трубопроводах. На вводі водопроводу від зовнішньої мережі з тиском 0 3 МПа і більше слід встановлювати регулятор прямої дії для зниження тиску у внутрішній системі водопостачання до потрібного рівня". Пункт 4.6. Місце поправки Надруковано Повинно бути Перший абзац лабораторіх лабораторіях Пункт 4.7. Вилучити слово: "приладів". Пункт 4.8. Після першого речення додати у дужках: " ДБН В.2.2-13 ". Друге речення викласти в новій редакції: "Басейни слід проектувати з пристроями вторинного використання тепла води що скидається застосовуючи рекуперативні теплообмінники або за обґрунтування теплові насоси". Пункт 4.9. Викласти в новій редакції: "В їдальнях навчальних закладів необхідно встановлювати прилади для резервного гарячого водопостачання використовуючи теплоту конденсації холодильного агента технологічних холодильних установок або електричні водонагрівачі". Пункт 4.11. Доповнити реченням: "Максимальна розрахункова температура теплоносія який подається до опалювальних приладів загальноосвітніх навчальних закладів не повинна перевищувати 90°С в двотрубних і 95°С в однотрубних системах". Пункт 4.12. Друге речення викласти в новій редакції: "За неможливості підключення до систем централізованого теплопостачання слід проектувати відповідно до норм СНиП ІІ-35 місцеві теплогенератори які рекомендується передбачати за обґрунтування разом з альтернативними джерелами наприклад з тепловими насосами і сонячними колекторами які можуть застосовуватися в разі активного використання будинку влітку. За наявності відповідного дозволу енергопостачальної організації рекомендується проектувати електричну теплоакумуляційну кабельну систему опалення зі споживанням енергії виключно вночі за пільговим тарифом виконуючи вимоги ДБН В.2.5-24 в тому числі щодо безпеки експлуатації". Пункт 4.13. Друге речення викласти в новій редакції: "Прилади обліку теплоспоживання мають встановлюватися також в окремих блоках навчального комплексу в яких здійснюється самостійна господарська діяльність." Пункт 4.14 таблиця 17. Місце зміни поправки Надруковано Повинно бути Колонка 3-4 рядок 3 16 м3/год на 1 люд. 3 3 Колонки 3-4 рядок 7 Те саме За розрахунком Колонка 2 рядок 20 116 16 Колонка 4 рядок 20 1 5 1 5 Примітку 3 викласти в новій редакції: "Примітка 3. Вентиляція виробничих приміщень навчальних закладів має проектуватися відповідно до технологічного завдання." Доповнити новою приміткою: "Примітка 4. Розрахунок повітрообміну в приміщеннях басейнів має проводитись з урахуванням запобігання випадінню конденсату на поверхні огорож." Пункт 4.16. Викласти в новій редакції: "Приплив свіжого повітря в навчальні приміщення і витяжку з них слід передбачати припливно-витяжними установками з використанням теплоти витяжного повітря для підігріву припливного повітря. Допускається передбачати подавання свіжого повітря через верхні фрамуги вікон: - в навчальні приміщення з кількістю місць до 20 включно; - в навчальні приміщення з кількістю місць до 30 включно якщо навчальний заклад проектується для районів де нормативна СНиП 2.04.05 і СНиП 2.01.01 температура зовнішнього повітря взимку за параметрами Б становить мінус 18°С і вище; - в загальноосвітніх навчальних закладах з кількістю учнів до 150. В разі подавання в навчальні приміщення свіжого повітря через верхні фрамуги вікон витяжна вентиляція з них повинна проектуватися з природним спонуканням без дефлекторів з розрахунку однократного обміну за годину." Пункт 4.17. Доповнити реченням: "Витяжні системи від приміщень приготування їжі і загальних туалетів мають проектуватися з повітропроводів класу "П". Викид повітря від цих приміщень має бути організований вище покрівлі найвищої в радіусі 50 м частини будинку". Пункт 4.19. Другий абзац викласти в новій редакції: "В актових залах та аудиторіях на 150 місць і більше відповідно до завдання на проектування допускається забезпечувати оптимальні параметри внутрішнього повітря передбачені СНиП 2.04.05". Пункт 4.20. Викласти в новій редакції: "Системи опалення повинні проектуватися із встановленням автоматичних регуляторів теплового потоку які забезпечують погодне регулювання і програмне зниження температури внутрішнього повітря у неробочий час на абонентському вводі теплової мережі а за наявності самостійних систем які обслуговують їдальню навчальні майстерні та інші групи приміщень - безпосередньо на відгалуженнях до цих груп приміщень. Окрім того автоматичні терморегулятори прямої дії мають встановлюватися на підводках до опалювальних приладів. В приміщеннях де встановлені декілька опалювальних приладів рекомендується встановлювати автоматичні терморегулятори на приладах загальна теплова потужність яких становить не менше 50 % загальної теплової потужності всіх приладів приміщення з встановленням на інших приладах запірної арматури з відповідною пропускною спроможністю." Пункт 4.21. Викласти в новій редакції: "Газопостачання в будинках навчальних закладів виконують відповідно до ДБН В.2.5-20. Витрати газу в лабораторіях вищих навчальних закладів необхідно приймати відповідно до технологічного завдання." Пункт 4.22. Викласти в новій редакції: "У технічному підпіллі підвальному і цокольному поверхах а за їх відсутності на першому поверсі будинків навчальних закладів газифікованих населених пунктів слід передбачати контроль концентрацій вибухонебезпечних газів з виходом на попереджувальну сигналізацію і на диспетчерську службу." Пункт 4.23. Замінити слова в дужках: " додаток 8 п.12; 13; 17; 18 " на: " СНиП 3.05.06 СНиП 3.05.07 ДБН В.2.5-23 ПУЭ ПУЕ ". Пункт доповнити другим реченням: "Кабельні лінії і системи електропроводки повинні відповідати вимогам пожежної безпеки згідно з додатком Т ДБН В.2.2-9". Підрозділ "Зв'язок та сигналізація". Замінити назву "Зв'язок тa сигналізація" на: "Системи зв'язку та сигналізації". Пункт 4.29. Викласти в новій редакції: "Будинки та споруди навчальних закладів повинні обладнуватися мережами єдиної національної системи зв'язку телевізійного та проводового мовлення". Пункт 4.30. Викласти в новій редакції: "Розрахунок ємності лінійних споруд мережі зв'язку будинків та споруд навчальних закладів слід виконувати згідно з ВБН В.2.2-45-1 із забезпеченням можливості обов'язкового встановлення абонентських кінцевих пристроїв в приміщеннях чергового персоналу в технологічних приміщеннях у відповідності з вимогами норм в приміщеннях директора заступників директора приймальній завучів канцелярії медичній кімнаті кабінеті медсестри та кабінеті лікаря кабінеті психолога стоматологічному кабінеті методичному кабінеті кабінеті інформатики та обчислювальної техніки завідуючого їдальнею". Пункт 4.31. Викласти в новій редакції: "Абонентські розетки проводового мовлення встановлюються в приміщеннях чергового персоналу адміністративно-господарських приміщеннях медичній кімнаті кабінеті медсестри та кабінеті лікаря завідуючого їдальнею". Пункт 4.32. Викласти в новій редакції: "Абонентські приєднувальні засоби телевізійного мовлення встановлюються в приміщеннях директора заступників директора завучів приймальній кабінетах іноземної мови універсальному залі спеціалізованих навчальних кабінетах кабінетах інформатики та обчислювальної техніки кабінетах-лабораторіях зальних приміщеннях клубно-видовищної групи та бібліотеки". Пункт 4.33. Викласти в новій редакції: "В будинках та спорудах навчальних закладів відповідно до завдання на проектування а в загальноосвітніх школах місткістю 36 класів і більше мережа зв'язку повинна передбачати можливість організації відомчого телефонного зв'язку з встановленням абонентських пристроїв у приміщеннях директора заступників директора завучів приймальній канцелярії медичній кімнаті кабінеті лікаря кабінеті психолога стоматологічному кабінеті методичному кабінеті кабінеті інформатики та обчислювальної техніки завідуючого їдальнею препараторських-ресурсних приміщеннях інструкторів кіноапаратній радіовузлі приміщеннях студійно-гурткових занять кімнатах техперсоналу слюсаря господарській майстерні". Пункт 4.34. Викласти в новій редакції: "Звукопідсилення в приміщеннях клубно-видовищного та фізкультурно-спортивного призначення та інших необхідно передбачати при об'ємі цих приміщень більше 2000 м3 або якщо відстань від первинного джерела звуку до віддаленого слухача складає більше 25 м. За показників менше зазначених необхідність застосування систем звукопідсилення повинна визначатися завданням на проектування". Пункт 4.35. Викласти в новій редакції: "В будинках та спорудах навчальних закладів необхідно передбачати радіотрансляційні вузли відомчого мовлення та мережі для звукопідсилення і трансляції повідомлень фонових музичних програм та ін. Джерела звуку необхідно встановлювати у приміщеннях з постійним та тимчасовим перебуванням людей. Використання систем звукопідсилення на території для проведення спортивних та масових заходів повинно визначатися завданням на проектування. Системи звукопідсилення як правило повинні бути суміщеними з системами пріоритетного оповіщення та забезпечувати вимоги щодо виконання СОЗ-СО5 відповідно до 7.10-7.19 ДБН В.1.1.7". Підрозділ "Зв'язок та сигналізація" доповнити новими пунктами: "4.36 Будинки та споруди навчальних закладів повинні бути обладнані автоматичними системами сигналізації та регламентації часу. Приміщення 1-х класів загальноосвітніх навчальних закладів повинні виділятися для окремих програм. Допускається використання системи звукопідсилення та оповіщення для передавання трансляції сигналів регламентації часу. 4.37 Вертикальне прокладання мереж зв'язку та сигналізації у будинках та спорудах навчальних закладів як правило повинно передбачатися приховано в окремих трубах-стояках із влаштуванням у відповідності з ВСН 60 окремих поверхових розподільних монтажних шаф систем зв'язку та сигналізації. 4.38 Прокладання мереж зв'язку та сигналізації від поверхових розподільних шаф і вводи їх до приміщень повинно виконуватися приховано. Конструкції вводів повинні мати можливість вільного прокладання доповнення та заміни кабелів і проводів абонентських мереж. 4.39 Проектом необхідно передбачати заходи що захищають від несанкціонованого проникнення в монтажні розподільні шафи і інші споруди приміщення та обладнання мереж зв'язку і сигналізації. 4.40 Антенні пристрої систем ефірного телебачення супутникового зв'язку і телебачення повинні розташовуватися в тих місцях де вони не погіршують архітектурного вигляду будинків. Як правило розміщувати їх необхідно на покрівлі будинків з урахуванням додаткових механічних навантажень. Розміщення антенних пристроїв на фасадних стінах балконах не допускається. 4.41 Блискавкозахист стояків ліній мережі проводового мовлення щогл телеантен у т.ч. і супутникових виконується згідно з ВСН 60 ВСН 1 і РД 34.21.122. Заходи щодо вирівнювання потенціалів металевих частин обладнання систем зв'язку та сигналізації згідно з НПАОП 40.1-1.32 визначаються комплексно для металевих конструкцій та всього електрообладнання будинків та споруд навчальних закладів. 4.42. Охоронною сигналізацією з виведенням сигналу на пульт чергового диспетчерської сигналізації або пульт централізованого нагляду служби охорони повинні обладнуватися приміщення зберігання навчальної зброї кабінети інформатики та обчислювальної техніки протипожежної автоматики електрощитові входи до технічних приміщень та виходи на покрівлю будинку входи до машинного відділення ліфтів. Обладнання охоронною сигналізацією інших приміщень будинків та споруд навчальних закладів в яких зосереджені матеріальні цінності визначається завданням на проектування. Організаційно-технічні заходи щодо передавання сигналів охоронної сигналізації службам відомчої або державної охорони визначаються взаємно погодженим завданням на проектування. 4.43 Вимоги щодо обладнання будинків та споруд навчальних закладів автоматичною пожежною сигналізацію та системою оповіщення про пожежу і керування евакуацією людей викладені в ДБН В.1.1-7 і ДБН В.2-5-13". Додаток 1 таблиця 1. Викласти в новій редакції: Основні типи загальноосвітніх навчальних закладів Таблиця 1 Тип закладу за рівнем навчання Кількість років навчання Кількість паралелей класів Тип закладу за кількістю класів Місце розташування: місто або селище міського типу М сільське поселення С Загальноосвітній навчальний заклад І ступеня початкова школа 1-4-й класи 4 1 4 С 3 12 М 4 16 М Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів основна школа 1-9-й класи 9 1 9 С 2 18 М 3 27 М 4 36 М Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів середня загальноосвітня школа 1-12-й класи 12 1 12 С 2 24 М С 3 36 М С Гімназія 5-12-й класи 8 1 8 М С 2 16 М 3 24 М Ліцей* 10-12-й класи 3 3 9 М 4 12 М 6 18 М Колегіум 10-12-й класи 3 3 9 М 4 12 М 6 18 М * Допускається організація допрофільної підготовки учнів з поглибленим вивченням предметів окремих напрямків з 7-го 8-го або 9-го класів. Примітка 1. Загальна місткість загальноосвітніх навчальних закладів встановлюється завданням на проектування в залежності від кількості учнів та нормативної наповнюваності класів встановленої Міністерством освіти і науки України. Примітка 2. Зменшення наповнюваності класів для шкіл сільської місцевості приймається за узгодженням з Міністерством освіти і науки України. Додаток 5 таблиця Місце зміни Надруковано Повинно бути Колонка 1 рядок 2 -універсальні - універсальні загальнофізичної підготовки і спортивних ігор Колонка 1 рядок 6 - загальнофізичної підготовки - тренажерно-гімнастичні Додаток 7 таблиця. Викласти в новій редакції: "Додаток 7 рекомендований Склад та площі приміщень їдальні на сировині для загальноосвітніх навчальних закладів Назва приміщення Площа приміщення не менше м2 в закладах місткістю 4 класи 100/120 учнів1 8 класів 200/240 учнів2 9 класів 225/360 учнів2 12 класів 300/360 учнів2 18 класів 450/540 учнів2 24 класи 600/720 учнів2 27 класів 675/810 учнів2 36 класів 900/1080 учнів2 1 Обідній зал з зоною для першокласників і роздавальна 35/40+12 75+16/90+16 75+16/90+16 100+18/120+18 150+18/180+18 200+24/240+24 225+24/270+24 300+24/360+24 35/40 п.м. 75/90 п.м. 75/90 п.м. 100/120 п.м. 150/180 п.м. 200/240 п.м. 225/270 п.м. 300/360 п.м. - умивальня перед обіднім залом 4 8/10 8/10 10/12 16/18 20/24 24/28 30/36 2 ум-ки 4/5 ум-ків 4/5 ум-ків 5/6 ум-ків 8/9 ум-ків 10/12 ум-ків 12/14 ум-ків 15/18 ум-ків - буфетна стійка та комора 24 16+8 24 16+8 24 16+8 24 16+8 26 16+10 26 16+10 26 16+10 26 16+10 2. Кухня в тому числі: -/48 63 63 73 89 89 96 96 - гарячий цех - холодний цех та різання хліба - м'ясний та рибний цехи - овочевий цех - / 20 - / 8+4 - / 5+5 - / 6 30 9+4 6+6 8 30 9+4 6+6 8 35 9+4 8+8 10 43 10+4 10+10 12 43 10+4 10+10 12 50 10+4 10+10 12 50 10+4 10+10 12 3. Мийна столового буфетного та кухонного посуду - / 15 9+6 18 12+6 18 12+6 18 12+6 23 16+7 32 25+7 32 25+7 32 25+7 4 Охолоджувальна камера: - м'ясних продуктів - рибних продуктів - молочних продуктів жирів та гастрономії - овочів - харчових відходів в т ч неохолоджуване приміщення - / 2 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4+4 4 4 4 4 4+4 4 4 4 4 4+4 4 4 4 4 4+4 5 Комора сухих продуктів овочів напоїв соків -/ 14 8+6 - / 14 8+6 - / 14 8+6 20 6+6+8 26 8+8+10 32 10+10+12 32 10+10+12 32 10+10+12 6. Завантажувальна і тарна - / 10 6+4 12 8+4 12 8+4 12 8+4 14 10+4 18 12+6 18 12+6 18 12+6 7 Мийна для яєць - / - 5 5 5 6 6 6 6 8. Інвентарна білизняна - / 4 4 4 4 5 5 5 5 9 Гардеробна для персоналу з душовою та вбиральнею - / 10 6+4 10 6+4 10 6+4 10 6+4 12 8+4 15 9+6 15 9+6 15 9+6 Разом: 63/189 268/285 269/286 311/333 409/441 491/535 527/576 608/674 1 Для загальноосвітніх навчальних закладів на 4 класи наведено два варіанти: буфет на 35 пос.місць або їдальня на 40 посадочних місць п.м. 2 Наведено два варіанти їдальні: для закладів з наповнюваністю класів 25 і 30 учнів". Додаток 8. Замінити назву: "Список основних нормативних документів що використовуються при проектуванні будинків навчальних закладів на які наведені посилання у цих нормах" на: "НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ". Замінити нормативні посилання на такі НД: "ДБН 360-92*" на: "ДБН 360-92**"; "СНиП 2.08.01-89 Жилые здания" на: "ДБН В.2.2-15-2005 Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення"; "СНиП 11-7-81** Строительство в сейсмических районах" на: "ДБН В.1.1-12:2006 Захист від небезпечних геологічних процесів. Будівництво у сейсмічних районах України"; "СНиП 2.04.08-87 Газоснабжение" на: "ДБН В.2.5-20-2001 Інженерне обладнання будинків і споруд. Газопостачання"; "СНиП 11-4-79 Естественное и искусственное освещение" на: "ДБН В.2.5-28:2006 Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне і штучне освітлення"; "ВСН 61-91 Проектирование среды жизнедеятельности с учетом потребностей инвалидов и маломобильных групп населения" на: "ДБН В.2.2-17:2006 Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення"; "СанПиН 5146-89 Временные санитарно-гигиенические нормы и правила устройства оборудования содержания и режима работы на персональных електронно-вычислительных машинах и видеодисплейных терминалах в кабинетах вычислительной техники и дисплейных классах всех типов средних учебных заведений" на: "ДСанПіН 5.5.6.009-98 Державні санітарні правила і норми влаштування і обладнання кабінетів комп'ютерної техніки в навчальних закладах та режим праці учнів на персональних комп'ютерах". Вилучити посилання на такий НД: "ГОСТ 12176-89 Кабели провода и шнуры. Методы проверки на нераспространение горения" у Зміні № 1 . Доповнити перелік нормативних посилань такими НД: "ДБН В.1.1-5-2000 Захист від небезпечних геологічних процесів. Будинки і споруди на підроблюваних територіях і просідаючих ґрунтах; ДБН В.1.1-7-2002 Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва; ДБН В.1.2-2:2006 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. Навантаження і впливи. Норми проектування; ДБН В.2.2-13-2003 Будинки і споруди. Спортивні та фізкультурно-оздоровчі споруди; ДБН В.2.2-16-2005 Будинки і споруди. Культурно-видовищні та дозвіллєві заклади; ДБН В.2.5-13-98* Інженерне обладнання будинків і споруд. Пожежна автоматика будинків і споруд; ДБН В.2.5-24-2003 Інженерне обладнання будинків і споруд. Електрична кабельна система опалення; ДБН В.2.5-27-2006 Інженерне обладнання будинків і споруд. Захисні заходи електробезпеки в електроустановках будинків і споруд; ДБН В.2.6-31:2006 Конструкції будівель і споруд. Теплова ізоляція будівель; ГОСТ 2874-82 Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством Вода питна. Гігієнічні вимоги і контроль за якістю ; ГОСТ 27483-87 МЭК 695-2-1-80 Испытания на пожароопасность. Методы испытаний. Испытания нагретой проволокой Випробовування на пожежонебезпеку. Методи випробувань. Випробовування нагрітим дротом ; НПАОП 40.1-1.32-01 Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок; НРБУ-97 Норми радіаційної безпеки України. Державні гігієнічні нормативи; НАПБ А.01.001-2004 Правила пожежної безпеки в Україні; НАПБ Б.06.004-2005 Перелік однотипних за призначенням об'єктів які підлягають обладнанню автоматичними установками пожежогасіння та пожежної сигналізації; ВБН В.2.2.45-1-2004 Проектування телекомунікаціїй. Лінійно-кабельні споруди; СНиП 2.01.01-82 Строительная климатология и геофизика Будівельна кліматологія та геофізика ; СНиП ІІ-35-76 Котельные установки Котельні установки ; ВСН 1-90 Технические указания по технологии изготовления железобетонных предварительно напряженных опор контактной сети методом центрифугирования Технічні вказівки щодо технології виготовлення залізобетонних попередньо напружених опор контактної мережі методом центрифугування ; ВСН 60-89 / Госкомархитектуры Устройство связи сигнализации и диспетчеризации инженерного оборудования жилых и общественных зданий. Нормы проектирования Улаштування зв'язку сигналізації і диспетчеризації інженерного обладнання житлових і громадських будинків. Норми проектування ; СанПиН 2605-82 Санитарные нормы и правила обеспечения инсоляцией жилых и общественных зданий и территории жилой застройки Санітарні норми і правила забезпечення інсоляцією житлових та громадських будинків і території житлової забудови ; СанПиН 3077-84 Санитарные нормы допустимого шума в помещениях жилых и общественных зданий и на территории жилой застройки Санітарні норми допустимого шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови ; ДСанПіН 5.5.2.008-01 Державні санітарні правила і норми влаштування утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу; РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений Інструкція з улаштування блискавкозахисту будинків і споруд ; ПУЕ:2006 Правила улаштування електроустановок розділи 1.5 2.4 2 5 і 6. ПУЕ:2008 Правила улаштування електроустановок розділи 4.1 і 4.2". Додаток 9 таблиця. Місце зміни Надруковано Повинно бути Колонка 1 рядок 3 Загальноосвітні середні школи 1- 11-й класи Середні загальноосвітні школи 1-12-й класи Доповнити НД новим додатком: "Додаток 10 обов'язковий ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ Гімназія - загальноосвітній навчальний заклад II - ІІІ ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів відповідно до профілю Закон України "Про загальну середню освіту" / № 651-XIV від 13.05.1999 . Колегіум - загальноосвітній навчальний заклад III ступеня філологічно-філософського та або культурно-естетичного профілів Закон України "Про загальну середню освіту" / № 651-XIV від 13.05.1999 . Комплектність навчального закладу - кількість паралелей класів навчальних груп . Ліцей - загальноосвітній навчальний заклад IIІ ступеня з профільним навчанням і допрофесійною підготовкою Закон України "Про загальну середню освіту" / № 651-XIV від 13.05.1999 . Міжшкільний навчально-виробничий комбінат - навчальний заклад для забезпечення потреб учнів загальноосвітніх навчальних закладів у профорієнтаційній допрофесійній професійній підготовці Закон України "Про загальну середню освіту" / № 651-XIV від 13.05.1999 . Навчальний кабінет - класна кімната закладу зі створеним навчальним середовищем оснащеним сучасними засобами навчання та шкільним обладнанням Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів / Затв. наказом Міністра освіти і науки України від 20.07.2004 № 60 . Навчальний комплекс - взаємопов'язані будинки та споруди або з'єднані між собою блоки навчальних фізкультурно-спортивних клубно-видовищних адміністративно-службових і господарських приміщень навчального закладу що розміщуються на єдиній території. Навчальна секція - блок навчальних і допоміжних приміщень для не більше ніж двох 1-х або шести 2-4-х і 5-12-х класів. Організаційно-педагогічна структура - співвідношення паралелей класів навчальних груп одного віку. Паралель класів навчальних груп - кількість класів навчальних груп одного віку. Рекуперація - процес теплопередачі від витяжного повітря до припливного. Середні загальноосвітні школи 1-12-й класи - загальноосвітній навчальний заклад І - III ступенів І ступінь - початкова школа II ступінь - основна школа III ступінь - старша школа як правило з профільним спрямуванням навчання Закон України "Про загальну середню освіту" / № 651-XIV від 13.05.1999 ". Здания и сооружения 3дания и сооружения учебных заведений 1 РАЗРАБОТАНО: Открытое акционерное общество "Украинский зональный научно-исследовательский и проектный институт по гражданскому строительству" ОАО "КиевЗНИИЭП" при участии ГУ "Институт гигиены и медицинской экологии им. А.Н.Марзеева" АМН Украины; УкрНИИ пожарной безопасности МЧС Украины 2 УТВЕРЖДЕНО И ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ: приказ Министерства регионального развития и строительства Украины от 18.03.2008 г. № 129 дата введения с 2008-10-01 ТЕКСТ ИЗМЕНЕНИЯ По всему тексту государственных строительных норм заменить ссылку на приложение 8 с указанной позицией нормативного документа: "п.1" на: "ДБН 360"; "п.2" на: "ДБН В.2.2-15"; "п.З" на: "ДБН В.2.2-9"; "п.5" на: "ДБН В.1.1-7"; "п.6" на: "СНиП 2.04.01"; "п.7" на: "СНиП 2.04.05"; "п.8" на: "ДБН В.2.5-20"; "п.9" на: "ДБН В.1.1-7"; "п.10" на: "СНиП 2.09.02"; "п.11" на: "СНиП 2.09.04"; "п.12" на: "СНиП 3.05.06"; "п.13" на: "СНиП 3.05.07"; "п.14" на: "ДБН В.2.5-28"; "п.15" на: "ДБН В.1.1-12"; "п.16" на: "ДБН В.2.2-17"; "п.17" на: "ДБН В.2.5-23"; "п.18" на: "ПУЭ"; "п.19" на: "ДСанПІН 5.5.6.009"; "п.20" на: "СанПиН 42-121-4719". Вступление. В первом абзаце первом пункте перечня после слова: "лицеев" дополнить: "коллегиумов" и далее - по тексту. Пункт 1.1. Изложить в новой редакции: "При проектировании учебных заведений необходимо организовывать доступность учащихся и студентов с ограниченными физическими возможностями прежде всего тех которые передвигаются на креслах-колясках к зданиям и их помещениям с учетом требований ДБН В.2.2-9 и ДБН В.2.2-17". Пункт 2.13. Второй абзац дополнить в скобках: " ДБН В.2.2-13 ". Пункт 3.1. Дополнить пятым абзацем: "При разработке объемно-планировочных и конструктивных решений зданий учебных заведений для строительства в различных природно-климатических и горно-геологических условиях необходимо учитывать требования ДБН В.1.1-5 ДБН В.1.1-12 ДБН В.2.6-31 ДБН В.1.2-2 СНиП 2.01.01". Пункт 3.3 а . В третьем пункте перечня заменить слова: "учебные секции 5-11-х классов" на: "учебные секции 5-12-х классов" далее - по тексту. Пункт 3.13. Первый абзац изложить в новой редакции: "Высота этажей учебных помещений устанавливается исходя из того что высоту учебных помещений от пола до потолка следует принимать не менее 3 3 м. В условиях реконструкции допускается принимать высоту учебных помещений от пола до потолка 3 м". Во втором абзаце заменить слова: "лабораторий вычислительной техники" на: "кабинетов вычислительной техники" а в конце предложения после слов: "...не менее 4 2 м" дополнить словами в скобках: " от пола до пола следующего этажа ". Пункт 3.17. Заменить слова в скобках: " приложение 8 п. 17 " на: " ДСанПІН 5.5.6.009 ". Пункт 3.25. Заменить слова в скобках: " приложение 8 п.п.З; 4; 5 " на: " ДБН В.2.2-9 ДБН В.1.1.7 ДБН В.2.5-13 ". Пункт 3.43 таблица 4. Место изменения Напечатано Должно быть Столбец 2 строка 1 2 4 2 4 см. примечание 2 Столбец 2 строка 2 2 4 2 4 см. примечание 2 Столбец 2 строка 4 2 8 2 8 см. примечание 2 Пункт 3.58. После первого предложения дополнить в скобках: " ДБН В.2.2-13 ". Пункт 3.70. После первого предложения дополнить в скобках: " ДБН В.2.2-16 ". Пункт 3.72. В первом абзаце втором пункте перечня заменить слова в скобках: " 5-11-й классы " на: " 5-12-й классы " и далее - по тексту. Пункт 3.81. В первом пункте перечня заменить слова: "40 мест" на: "20 мест". Пункт 3.88 таблица 16. Место изменения Напечатано Должно быть Столбец 1 строка 6 10-11-х классов 10-12-х классов Столбец 1 строка 11 2-11-х классов 2-12-х классов Пункт 3.93 третий абзац. Заменить слова: "5-11-х классов" на: "5-12-х классов" и далее - по тексту. Пункт 4.3. Первый абзац изложить в новой редакции: "На вводе водопровода от внешней сети следует устанавливать счетчик воды. При подключении внутренней системы горячего водоснабжения к внешней сети необходимо устанавливать счетчик горячей воды на подающем и циркуляционном трубопроводах. На вводе водопровода от внешней сети с давлением 0 3 МПа и более следует устанавливать регулятор прямого действия для снижения давления во внутренней системе водоснабжения до нужного уровня". Пункт 4.7. Изъять слово: "приборов". Пункт 4.8. После первого предложения дополнить в скобках: " ДБН В.2.2-13 ". Второе предложение изложить в новой редакции: "Бассейны следует проектировать с устройствами вторичного использования тепла сбрасываемой воды применяя рекуперативные теплообменники или при обосновании тепловые насосы". Пункт 4.9. Изложить в новой редакции: "В столовых учебных заведений необходимо устанавливать приборы для резервного горячего водоснабжения используя теплоту конденсации холодильного агента технологических холодильных установок или электрические водонагреватели". Пункт 4.11. Дополнить предложением: "Максимальная расчетная температура теплоносителя который подается в отопительные приборы общеобразовательных учебных заведений не должна превышать 90 °С в двухтрубных и 95 °С в однотрубных системах". Пункт 4.12. Второе предложение изложить в новой редакции: "При невозможности подключения к системам централизованного теплоснабжения следует проектировать соответственно нормам СНиП II-35 местные теплогенераторы которые рекомендуется предусматривать при обосновании вместе с альтернативными источниками например с тепловыми насосами и солнечными коллекторами которые могут применяться в случае активного использования здания летом. При наличии соответствующего разрешения энергоснабжающей организации рекомендуется проектировать электрическую теплоаккумуляционную кабельную систему отопления с потреблением энергии исключительно ночью по льготному тарифу выполняя требования ДБН В.2.5-24 в том числе относительно безопасности эксплуатации". Пункт 4.13. Второе предложение изложить в новой редакции: "Приборы учета теплопотребления должны устанавливаться также в отдельных блоках учебного комплекса в которых осуществляется самостоятельная хозяйственная деятельность". Пункт 4.14 таблица 17. Место изменения поправки Напечатано Должно быть Столбец 3-4 строка 3 16 м3/ч на 1 чел. 3 3 Столбец 3-4 строка 7 То же По расчету Столбец 2 строка 20 116 16 Столбец 4 строка 20 1 5 1 5 Примечание 3 изложить в новой редакции: "Примечание 3. Вентиляция производственных помещений учебных заведений должна проектироваться соответственно технологическому заданию". Дополнить новым примечанием: "Примечание 4. Расчет воздухообмена в помещениях бассейнов должен проводиться с учетом предотвращения выпадения конденсата на поверхности ограждений". Пункт 4.16. Изложить в новой редакции: "Приток свежего воздуха в учебные помещения и вытяжку из них следует предусматривать приточно-витяжными установками с использованием тепла вытяжного воздуха для подогрева приточного воздуха. Допускается предусматривать подачу свежего воздуха через верхние фрамуги окон: - в учебные помещения с количеством мест до 20 включительно; - в учебные помещения с количеством мест до 30 включительно если учебное заведени проектируется для районов где нормативная СНиП 2.04.05 и СНиП 2.01.01 температура наруж ного воздуха зимой по параметру Б составляет минус 18 °С и выше; - в общеобразовательных учебных заведениях с количеством учащихся до 150. В случае подачи в учебные помещения свежего воздуха через верхние фрамуги окон вытяжная вентиляция из них должна проектироваться с естественным побуждением без дефлекторов из расчета однократного обмена за час". Пункт 4.17. Дополнить предложением: "Вытяжные системы от помещений приготовления пищи и общих туалетов должны проектироваться из воздуховодов класса "П". Выброс воздуха от этих помещений должен быть организован выше кровли наивысшей в радиусе 50 м части здания". Пункт 4.19. Второй абзац изложить в новой редакции: "В актовых залах и аудиториях на 150 мест и более соответственно заданию на проектирование допускается обеспечивать оптимальные параметры внутреннего воздуха предусмотренные СНиП 2.04.05". Пункт 4.20. Изложить в новой редакции: "Системы отопления должны проектироваться с установкой автоматических регуляторов теплового потока которые обеспечивают погодное регулирование и программное снижение температуры внутреннего воздуха в нерабочее время на абонентском вводе тепловой сети а при наличии самостоятельных систем которые обслуживают столовую учебные мастерские и прочие группы помещений - непосредственно на ответвлениях к этим группам помещений. Кроме того автоматические терморегуляторы прямого действия должны устанавливаться на подводках к отопительным приборам. В помещениях где установлено несколько отопительных приборов рекомендуется устанавливать автоматические терморегуляторы на приборах общая тепловая мощность которых составляет не меньше 50 % общей тепловой мощности всех приборов помещения с установкой на других приборах запорной арматуры с соответствующей пропускной способностью". Пункт 4.21. Изложить в новой редакции: "Газоснабжение в зданиях учебных заведений выполняют соответственно ДБН В.2.5-20. Затраты газа в лабораториях высших учебных заведений необходимо принимать соответственно технологическому заданию". Пункт 4.22. Изложить в новой редакции: "В техническом подполье подвальном и цокольном этажах а при их отсутствии на первом этаже зданий учебных заведений газифицированных населенных пунктов следует предусматривать контроль концентраций взрывоопасных газов с выходом на предупредительную сигнализацию и на диспетчерскую службу". Пункт 4.23. Заменить слова в скобках: " примечание 8 п.12; 13; 17; 18 " на: " СНиП 3.05.06 СНиП 3.05.07 ДБН В.2.5-23 ПУЭ ПУЕ ". Пункт дополнить вторым предложением: "Кабельные линии системы электропроводки должны отвечать требованиям пожарной безопасности в соответствии с приложением Т ДБН В.2.2-9". Подраздел "Связь и сигнализация". Заменить название "Связь и сигнализация" на: "Системы связи и сигнализации". Пункт 4.29. Изложить в новой редакции: "Здания и сооружения учебных заведений должны оборудоваться сетями единой национальной системы связи телевизионного и проводного вещания". Пункт 4.30. Изложить в новой редакции: "Расчет емкости линейных сооружений сети связи зданий и сооружений учебных заведений следует выполнять в соответствии с ВБН В.2.2-45-1 с обеспечением возможности обязательной установки абонентских конечных устройств в помещениях дежурного персонала в технологических помещениях в соответствии с требованиями норм в помещениях директора заместителей директора приемной завучей канцелярии медицинской комнате кабинете медсестры и кабинете врача кабинете психолога стоматологическом кабинете методическом кабинете кабинете информатики и вычислительной техники заведующего столовой". Пункт 4.31. Изложить в новой редакции: "Абонентские розетки проводного вещания устанавливаются в помещениях дежурного персонала административно-хозяйственных помещениях медицинской комнате кабинете медсестры и кабинете врача заведующего столовой". Пункт 4.32. Изложить в новой редакции: "Абонентские присоединительные средства телевизионного вещания устанавливаются в помещениях директора заместителей директора завучей приемной кабинетах иностранного языка универсальном зале специализированных учебных кабинетах кабинетах информатики и вычислительной техники кабинетах-лабораториях зальных помещениях клубно-зрелищной группы и библиотеки". Пункт 4.33. Изложить в новой редакции: "В зданиях и сооружениях учебных заведений в соответствии с заданием на проектирование а в общеобразовательных учебных заведениях вместимостью 36 классов и более сеть связи должна предусматривать возможность организации ведомственной телефонной связи с установкой абонентских устройств в помещениях директора заместителей директора приемной завучей канцелярии медицинской комнате кабинете врача кабинете психолога стоматологическом кабинете методическом кабинете кабинетах информатики и вычислительной техники заведующего столовой препараторских-ресурсных помещениях инструкторов киноаппаратной радиоузле помещениях студийно-кружковых занятий комнатах техперсонала слесаря хозяйственной мастерской". Пункт 4.34. Изложить в новой редакции: "Звукоусиление в помещениях клубно-зрелищного и физкультурно-спортивного назначения и других необходимо предусматривать при объеме этих помещений более 2000 м3 или если расстояние от первичного источника звука до отдаленного слушателя составляет более 25 м. При показателях менее указанных необходимость применения систем звукоусиления должна определяться заданием на проектирование". Пункт 4.35. Изложить в новой редакции: "В зданиях и сооружениях учебных заведений необходимо предусматривать радиотрансляционные узлы ведомственного вещания и сети для звукоусиления и трансляции сообщений фоновых музыкальных программ и др. Источники звука необходимо устанавливать в помещениях с постоянным и временным пребыванием людей. Использование систем звукоусиления на территории для проведения спортивных и массовых мероприятий должно определяться заданием на проектирование. Системы звукоусиления как правило должны быть совмещенными с системами приоритетного оповещения и обеспечивать требования относительно выполнения СОЗ-СО5 в соответствии с 7.10-7.19 ДБН В.1.1.7". Подраздел "Связь и сигнализация" дополнить новыми пунктами: "4.36 Здания и сооружения учебных заведений должны быть оборудованы автоматическими системами сигнализации и регламентации времени. Помещения 1-х классов общеобразовательных учебных заведений должны выделяться для отдельных программ. Допускается использование системы звукоусиления и оповещения для передачи трансляции сигналов регламентации времени. 4.37 Вертикальная прокладка сетей связи и сигнализации в зданиях и сооружениях учебных заведений как правило должна предусматриваться скрыто в отдельных трубах-стояках с уст ройством в соответствии с ВСН 60 отдельных этажных распределительных монтажных шкафов систем связи и сигнализации. 4.38 Прокладка сетей связи и сигнализации от этажных распределительных шкафов и вводы их к помещениям должна выполняться скрыто. Конструкции вводов должны иметь возможность свободной прокладки дополнения и замены кабелей и проводов абонентских сетей. 4.39 Проектом необходимо предусматривать мероприятия которые защищают от несанкцио нированного проникновения в монтажные распределительные шкафы и другие сооружения по мещения и оборудование сетей связи и сигнализации. 4.40 Антенные устройства систем эфирного телевидения спутниковой связи и телевидения должны располагаться в тех местах где они не ухудшают архитектурный облик домов. Как правило размещать их необходимо на кровле домов с учетом дополнительных механических нагрузок. Размещение антенных устройств на фасадных стенах балконах не допускается. 4.41 Молниезащита стояков линий сети проводного вещания мачт телеантенн в т.ч. и спут никовых выполняется в соответствии с ВСН 60 ВСН 1 и РД 34.21.122. Мероприятия по выравниванию потенциалов металлических частей оборудования систем связи и сигнализации в соответствии с НПАОП 40.1-1.32 определяются комплексно для металлических конструкций и всего электрооборудования зданий и сооружений учебных заведений. 4.42. Охранной сигнализацией с выводом сигнала на пульт дежурного диспетчерской сигнализации или пульт централизованного наблюдения службы охраны должны оборудоваться помещения хранения учебного оружия кабинеты информатики и вычислительной техники противопожарной автоматики электрощитовые входы в технические помещения и выходы на кровлю здания входы в машинное отделение лифтов. Оборудование охранной сигнализацией других помещений зданий и сооружений учебных заведений в которых сосредоточены материальные ценности определяется заданием на проектирование. Организационно-технические мероприятия по передаче сигналов охранной сигнализации службам ведомственной или государственной охраны определяются взаимно согласованным заданием на проектирование. 4.43 Требования относительно оснащения зданий и сооружений учебных заведений автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей изложены в ДБН В.1.1-7 и ДБН В.2-5-13". Приложение 1 таблица 1. Изложить в новой редакции: Основные типы общеобразовательных учебных заведений Таблица 1 Тип заведения за уровнем обучения Количество лет обучения Количество параллелей классов Тип заведения по количеству классов Местоположение: город или поселок городского типа Г сельское поселение С Общеобразовательное учебное заведение I ступени начальная школа 1-4-й классы 4 1 4 С 3 12 Г 4 16 Г Общеобразовательное учебное заведение І-ІІ ступеней основная школа 1-9-й классы 9 1 9 С 2 18 Г 3 27 Г 4 36 Г Общеобразовательное учебное заведение I-III ступеней средняя общеобразовательная школа 1-12-й классы 12 1 12 С 2 24 Г С 3 36 Г С Гимназия 5-12-й классы 8 1 8 Г С 2 16 Г 3 24 Г Лицей* 10-12-й классы 3 3 9 Г 4 12 Г 6 18 Г Коллегиум 10-12-й классы 3 3 9 Г 4 12 Г 6 18 Г * Допускается организация допрофильной подготовки учащихся с углубленным изучением предметов отдельных направлений с 7-го 8-го или 9-го классов. Примечание 1. Общая вместимость общеобразовательных учебных заведений устанавливается заданием на проектирование в зависимости от количества учащихся и нормативной наполняемости классов установленной Министерством образования и науки Украины. Примечание 2. Уменьшение наполняемости классов для школ сельской местности принимается по согласованию с Министерством образования и науки Украины. Приложение 5 таблица Место изменения Напечатано Должно быть Столбец 1 строка 2 - универсальные - универсальные общефизической подготовки и спортивных игр Столбец 1 строка 6 - общефизической подготовки - тренажерно-гимнастические Приложение 7 таблица. Изложить в новой редакции: "Приложение 7 рекомендуемое Состав и площади помещений столовой на сырье для общеобразовательных учебных заведений Название помещения Площадь помещения не менее м2 в заведениях вместимостью 4 класса 100/120 учащихся1 8 классов 200/240 учащихся2 9 классов 225/360 учащихся2 12 классов 300/360 учащихся2 18 классов 450/540 учащихся2 24 класса 600/720 учащихся2 27 классов 675/810 учащихся2 36 классов 900/1080 учащихся2 1 Обеденный зал с зоной для первоклассников и раздаточная 35/40+12 75+16/90+16 75+16/90+16 100+18/120+18 150+18/180+18 200+24/240+24 225+24/270+24 300+24/360+24 35/40 п.м. 75/90 п.м. 75/90 п.м. 100/120 п.м. 150/180 п.м. 200/240 п.м. 225/270 п.м. 300/360 п.м. - умывальная перед обеденным залом 4 8/10 8/10 10/12 16/18 20/24 24/28 30/36 2 ум-ка 4 5 ум-ков 4/5 ум-ков 5/6 ум-ков 8/9 ум-ков 10/12 ум-ков 12/14 ум-ков 15/18 ум-ков - буфетная стойка и кладовая 24 16+8 24 16+8 24 16+8 24 16+8 26 16+10 26 16+10 26 16+10 26 16+10 2. Кухня в том числе - / 48 63 63 73 89 89 96 96 -горячий цех - холодный цех и резка хлеба - мясной и рыбный цеха - овощной цех - / 20 - / 8+4 - / 5+5 - / 6 30 9+4 6+6 8 30 9+4 6+6 8 35 9+4 8+8 10 43 10+4 10+10 12 43 10+4 10+10 12 50 10+4 10+10 12 50 10+4 10+10 12 3. Моечная столовой буфетной и кухонной посуды - / 15 9+6 18 12+6 18 12+6 18 12+6 23 16+7 32 25+7 32 25+7 32 25+7 4 Охлаждаемая камера: - мясных продуктов - рыбных продуктов - молочных продуктов жиров и гастрономии - овощей - пищевых отходов в т.ч. неохлаждаемое помещение - / 2 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4+4 4 4 4 4 4+4 4 4 4 4 4+4 4 4 4 4 4+4 5 Кладовая сухих продуктов овощей напитков соков - / 14 8+6 - / 14 8+6 - / 14 8+6 20 6+6+8 26 8+8+10 32 10+10+12 32 10+10+12 32 10+10+12 6 Загрузочная и тарная - / 10 6+4 12 8+4 12 8+4 12 8+4 14 10+4 18 12+6 18 12+6 18 12+6 7 . Моечная для яиц - / - 5 5 5 6 6 6 6 8. Инвентарная бельевая - / 4 4 4 4 5 5 5 5 9 Гардеробная для персонала с душевой и уборной - / 10 6+4 10 6+4 10 6+4 10 6+4 12 8+4 15 9+6 15 9+6 15 9+6 Итого: 63 / 189 268 / 285 269 / 286 311 / 333 409 / 441 491 / 535 527 / 576 608 / 674 1 Для общеобразовательных учебных заведений на 4 класса приведено два варианта: буфет на 35 пос.мест или столовая на 40 посадочных мест п.м. 2 Приведено два варианта столовой: для учреждений с наполняемостью классов 25 и 30 учащихся". Приложение 8. Заменить название: "Список основных нормативных документов используемых при проектировании зданий учебных заведений на которые даны ссылки в настоящих нормах" на: "НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ". Заменить нормативные ссылки на такие НД: "ДБН 360-92*" на: "ДБН 360-92**"; "СНиП 2.08.01-89 Жилые здания" на: "ДБН В.2.2-15-2005 Здания и сооружения. Жилые здания. Основные положения"; "СНиП ІІ-7-81** Строительство в сейсмических районах" на: "ДБН В.1.1-12:2006 Защита от опасных геологических процессов. Строительство в сейсмических районах Украины"; "СНиП 2.04.08-87 Газоснабжение" на: "ДБН В.2.5-20-2001 Инженерное оборудование зданий и сооружений. Газоснабжение"; "СНиП 11-4-79 Естественное и искусственное освещение" на: "ДБН 6.2.5-28:2006 Инженерное оборудование зданий и сооружений. Естественное и искусственное освещение"; "ВСН 61-91 Проектирование среды жизнедеятельности с учетом потребностей инвалидов и маломобильных групп населения" на: "ДБН В.2.2-17:2006 Здания и сооружения. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения"; "СанПиН 5146-89 Временные санитарно-гигиенические нормы и правила устройства оборудования содержания и режима работы на персональных електронно-вычислительных машинах и видеодисплейных терминалах в кабинетах вычислительной техники и дисплейных классах всех типов средних учебных заведенний" на:"ДСанПІН 5.5.6.009-98 Державні санітарні правила і норми влаштування і обладнання кабінетів комп'ютерної техніки в навчальних закладах та режим роботи учнів на персональних комп'ютерах" Государственные санитарные правила и нормы устройства и оборудования кабинетов компьютерной техники в учебных заведениях и режим работы учащихся на персональных компьютерах ". Изъять ссылку на такой НД: "ГОСТ 12176-89 Кабели провода и шнуры. Методы проверки на нераспространение горения" в Изменении N31 . Дополнить перечень нормативных ссылок такими НД: "ДБН В.1.1-5-2000 Защита от опасных геологических процессов. Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах; ДБН В.1.1-7-2002 Защита от пожара. Пожарная безопасность объектов строительства; ДБН В.1.2-2:2006 Система обеспечения надежности и безопасности строительных объектов. Нагрузки и воздействия. Нормы проектирования; ДБН В.2.2-13-2003 Здания и сооружения. Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения; ДБН В.2.2-16-2005 Здания и сооружения. Культурно-зрелищные и досуговые учреждения; ДБН В.2.5-13-98* Инженерное оборудование зданий и сооружений. Пожарная автоматика зданий и сооружений; ДБН В.2.5-24-2003 Инженерное оборудование зданий и сооружений. Электрическая кабельная система отопления; ДБН В.2.5-27-2006 Инженерное оборудование зданий и сооружений. Защитные мероприятия электробезопасности в электроустановках зданий и сооружений; ДБН В.2.6-31:2006 Конструкции зданий и сооружений. Тепловая изоляция зданий; ГОСТ 2874-82 Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством; ГОСТ 27483-87 МЭК 695-2-1-80 Испытание на пожароопасность. Методы испытаний. Испытание нагретой проволокой; НПАОП 40.1-1.32-01 Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок Правила устройства электроустановок. Електрооборудование специальных установок ; НРБУ-97 Нормы радиационной безопасности Украины. Государственные гигиенические нормативы; НАПБ А.01.001-2004 Правила пожежної безпеки в Україні Правила пожарной безопасности в Украине ; НАПБ Б.06.004-2005 Перелік однотипних за призначенням об'єктів які підлягають обладнанню автоматичними установками пожежогасіння та пожежної сигналізації Перечень однотипных по назначению объектов подлежащих оборудованию автоматическими установками пожаротушения и пожарной сигнализации ; ВБН В.2.2.45-1-2004 Проектування телекомунікацій. Лінійно-кабельні споруди Проектирование телекоммуникаций. Линейно-кабельные сооружения ; СНиП 2.01.01-82 Строительная климатология и геофизика; СНиП ІІ-35-76 Котельные установки; ВСН 1-90 Технические указания по технологии изготовления железобетонных предварительно напряженных опор контактной сети методом центрифугирования; ВСН 60-89/ Госкомархитектуры Устройство связи сигнализации и диспетчеризации инженерного оборудования жилых и общественных зданий. Нормы проектирования; СанПиН 2605-82 Санитарные нормы и правила обеспечения инсоляцией жилых и общественных зданий и территории жилой застройки; СанПиН 3077-84 Санитарные нормы допустимого шума в помещениях жилых и общественных зданий и на территории жилой застройки; ДСанПІН 5.5.2.008-01 Державні санітарні правила і норми влаштування утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу Государственные санитарные правила и нормы устройства содержания общеобразовательных учебных заведений и организации учебно-воспитательного процесса ; РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений; ПУЕ:2006 Правила улаштування електроустановок розділи 1.5 2.4 2 5 і 6 Правила устройства электроустановок разделы 1.5 2.4 2 5 и 6 . ПУЕ:2008 Правила улаштування електроустановок розділи 4.1 і 4.2 Правила устройства электроустановок разделы 4.1 и 4.2 ". Приложение 9 таблица. Место изменения Напечатано Должно быть Столбец 1 строка 3 Общеобразовательные средние школы 1-11-й классы Средние общеобразовательные школы 1-12-й классы Дополнить НД новым приложением: "Приложение 10 обязательное ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОНЯТИЙ Гимназия - общеобразовательное учебное заведение II - III ступеней с углубленным изучением отдельных предметов соответственно профилю Закон Украины "Про загальну середню освіту" / № 651-XIV от 13.05.1999 . Коллегиум - общеобразовательное учебное заведение III ступени филологически-философского и или культурно-эстетического профилей Закон Украины "Про загальну середню освіту" / № 651-XIV от 13.05.1999 . Комплектность учебного заведения - количество параллелей классов учебных групп . Лицей - общеобразовательное учебное заведение III ступени с профильным обучением и допрофессиональной подготовкой Закон Украины "Про загальну середню освіту" / № 651-XIV от 13.05.1999 . Межшкольний учебно-производственный комбинат - учебное заведение для обеспечения потребностей учащихся общеобразовательных учебных заведений в профориентационной до-профессиональной профессиональной подготовке Закон Украины "Про загальну середню освіту" / № 651-XIV от 13.05.1999 . Учебный кабинет - классная комната заведения с созданной учебной средой оснащенной современными средствами обучения и школьным оборудованием Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів. Положение об учебных кабинетах и общеобразовательных учебных заведений /Утв. приказом Министра образования и науки Украины от 20.07.04 г. № 60 . Учебный комплекс - взаимосвязанные здания и сооружения или объединенные между собой блоки учебных физкультурно-спортивных клубно-зрелищных административно-служебных и хозяйственных помещений учебного заведения размещаемые на единой территории. Учебная секция - блок учебных и вспомогательных помещений для не более чем двух 1-х или шести 2-4-х и 5-12-х классов. Организационно-педагогическая структура - соотношение параллелей классов учебных групп одного возраста. Параллель классов учебных групп - количество классов учебных групп одного возраста. Рекуперация - процесс теплопередачи от вытяжного воздуха к приточному. Средняя общеобразовательная школа - общеобразовательное учебное заведение I - III ступеней I ступень - начальная школа II ступень - основная школа III ступень - старшая школа как правило с профильным направлением обучения Закон Украины "Про загальну середню освіту" / № 651-XIV от 13.05.1999 ".