Лист N 2-716 вiд 09.11.98

Лист N 2-716 вiд 09.11.98 Щодо переобладнання систем газопостачання приватних квартир багатоповерхових будинків

Лист вiд 09.11.98 2-716 Начальникам територiальних управлiнь Держнаглядохоронпрацi пiдп- риємств по газопостачанню та газифiкацiї Щодо переобладнання систем газопостачання приватних квартир багатоповерхових будинкiв В Українi має мiсце стiйка тенденцiя до придбання у приватну власнiсть квартир в багатоповерхових житлових будинках з метою подальшого їх переобладнання пiд об'єкти пiдприємницької дiяль- ностi невиробничого характеру офiси перукарнi медичнi кабiнети та iн. . Для пристосування житлових примiщень до нових функцiй здiйснюється їх перепланування та реконструкцiя iснуючих систем газо- та тепло-постачання яка зводиться як правило до установ- ки iмпортних газових опалювальних опалювально-водогрiйних чи во- догрiйних приладiв. Спецiалiзованi органiзацiї не беруться за реконструкцiю систем газопостачання в реконструйованих таким чином примiщеннях житло- вих будинкiв так як в чинних СНIП не врегульовано ряд питань пов'язаних з застосуванням в них газових приладiв. Тому новi власники помешкань багатоповерхових будинкiв посилаючись на не- доторканiсть їх приватної власностi вiльно здiйснюють реконстру- цiю систем газопостачання монтаж пуск та експлуатацiю газових приладiв i нехтуючи при цьому внаслiдок своєї некомпетентностi елементарними нормами безпеки та створюючи реальну загрозу як власнiй безпецi так i безпецi мешканцiв будиику. З метою забезпечений життєдiяльностi населення та утриманиня пiд об'єкти пiдприємницької дiяльностi приватних квартир в бага- топоверхових будинках вважаємо за можливе установку в примiщен- нях колишнiх кухонь як правило тiльки газових плит. Гавввi про- точнi водонагрiвачi в зв'язку з специфiкою їх застосування та особливими вимогами безпеки повиннi бути демонтованi. В житлових будинках до 5 поверхiв включно для iндивiдуального опаленння мож- лива установка в примiщеннях колишнiх кухонь не бiльше 2 газових опалювальних апаратiв потужнiстю до 100 квт малометражнi котли емнiстичнi водонагрiвачi . При цьому повиннi виконуватися такi умови: - можливiсть установки газових приладiв повиннi вирiшуватися в кожному конкретному випадку фахiвцями СПГГ; - примiщення де розмiщуються газовi прилади повинно вiдповiдати вимогам СНIП 2.04.08-87 "Газоснабжение"; - у разi вiдсутностi потреби використання наявних газових прила- дiв останнi повиннi бути вiдключенi та демонтованi а газопрово- ди до вiдключаючих кранiв обрiзанi з установкою глухих заглушок транзитнi газовi стояки що проходять через кухнi з демонтованими газовими приладами не повиннi мати рiзьбових з'єднань та запiрної арматури; - реконструкцiя систем газопостачання повинна здiйснюватися спе- цiалiзованою органiзацiєю згiдно з проектом пiсля обов'язкової експертизи проекту в еспертно-технiчних центрах Держнаглядохо- ронпрацi; - заключення угоди з спецiалiзованим пiдприємством газового гос- подарства на технiчне обслуговування та ремонт газового обладнан- ня; - вiдповiдальнiсть власника за технiчний стан та безпечну експлу- атацiю газового обладнання та проходження ним навчання з правил безпеки використання газу. Заступник Голови Держнаглядохоронпрацi В.I.Iванченко Заступник Голови Держбуду О.П.Горбатовський