Положення про технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання житлових будинків громадських будівель, підприємств побутового та комунального призначення

Про затвердження Положення про порядок технiчного обслуговування внутрiшньобудинкових систем газопостачання житлових будинкiв громадських будiвель пiдприємств побутового та комунального призначення Наказ Державної акцiонерної холдингової компанiї "УКРГАЗ" вiд 30 липня 1997 року N 35 Зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України 2 жовтня 1997 р. за N 451/2255 З метою нормативного забезпечення виконання технiчного обслуговування i безпечної експлуатацiї внутрiшньобудинкових систем га зопостачання житлових будинкiв громадських будiвель пiдприємств побутового та комунального призначення НАКАЗУЮ: 1. Затвердити Положення про порядок технiчного обслуговування внутрiшньобудинкових систем газопостачання житлових будинкiв громадських будiвель пiдприємств побутового та комунального призначе ння додається . Голова правлiння Т. М. Фреюк ПОГОДЖЕНО: Заступник голови Держнаглядохоронпрацi А. П. Сазонов Заступник голови Держжитлокомунгоспу В. П. Черняковський ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Державної акцiонерної холдингової компанiї "Укргаз" вiд 30 липня 1997 р. N 35 Зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України 2 жовтня 1997 р. за N 451/2255 ПОЛОЖЕННЯ про технiчне обслуговування внутрiшньобудинкових систем газопостачання житлових будинкiв громадських будiвель пiдприємств побутового та комунального призначення 1. Галузь використання Дiя цього Положення поширюється на спецiалiзованi пiдприємства газопостачання та газифiкацiї Державної акцiонерної холдингової компанiї "Укргаз" далi - СПГГ . Положення є обов'язковим для виконання ними та пiдприємствами установами органiзацiями незалежно вiд їхньої вiдомчої належностi i форм власностi що ек- сплуатують внутрiшньобудинковi системи газопостачання далi - ВБСГ природного та зрiдженого газу в житлових будинках квартирах громадських будiвлях пiдприємствах комунального та побутового призначення а також окремими громадянами що мають житловi будинки квартири або їх частину на правi приватної власностi на яких вiдкри- то особовий рахунок далi - власники . 2. Нормативнi посилання Це Положення розроблено на базi таких нормативних документiв: - Правил безпеки в газовому господарствi далi - ПБГГ затверджених постановою колегiї Держгiртехнагляду України вiд 13.05.92 N 5; відмінено - СНиП 2.04.08-87 "Газоснабжение"; відмінено - ГОСТ 5542-88 "Газы горючие природные для промышленного и комунального назначения. Технические условия"; - ГОСТ 20448-90 "Газы углеводородные сжиженные топливные для комунально-бытового потребления"; - Положення про систему технiчного обслуговування ремонту та реконструкцiї житлових будiвель в мiстах та селищах України КДП-204/12 Україна 193-91 затвердженого наказом Держжитлокомунгоспу вiд 31.12.91 р. N 135; - Правил технiчної експлуатацiї систем газопостачання Української УРСР затвердженi Мiнжитлокомунгоспом УРСР 08.12.80 р. i занесених пiд номером "НАОП 1.1.23-1.18.80" в Державний реєстр мiжгалузевих i галузевих нормативних актiв про охорону працi. 3. Загальнi положення 3.1. Положення розроблено згiдно з Протоколом спiльного засi дання Постiйної Урядової комiсiї з питань техногенно-екологiчної безпеки та надзвичайних ситуацiй i бюро Нацiональної Ради з питань безпечної життєдiяльностi населення вiд 07.04.97. 3.2. Метою Положення є нормативне забезпечення виконання технiчного обслуговування для безпечної експлуатацiї ВБСГ житлових будинкiв та громадських будiвель пiдприємств побутового та комунального призначення. 3.3. Основнi термiни якi використовуються в Положеннi та їх визначення наведено в додатку 1. 3.4. Технiчне обслуговування газопроводiв i газового обладнання житлових будинкiв та громадських будiвель пiдприємств побутового та комунального призначення в населених пунктах України здiйснюється СПГГ згiдно з договорами з власниками зазначених об'єктiв зразок договору - додаток 2 . У договорi повиннi бути визначенi взаємнi зобов'язання власника та СПГГ щодо безпечної експлуатацiї ВБСГ порядок їх технiчного обслуговування вiдповiдальнiсть за додержання умов договору згiдно чинного законодавства в тому числi за якiсне i своєчасне проведення технiчного обслуговування ВБСГ а також вiдповiдальнiсть за до- пущенi збитки що завданi власнику внаслiдок нещасних випадкiв чи аварiй викликаних неналежним обслуговуванням систем газопостачання та газових приладiв. 3.5. Планове технiчне обслуговування далi - ПТО та дрiбний ремонт газової апаратури i приладiв пов'язаний iз замiною гвинтiв штифтiв пружин ущiльнюючих матерiалiв при перепакуваннi фланцевих та рiзьбових з'єднань i запiрних пристроїв застосуваннi зварювальних робiт на газопроводах ВБСГ виконується за рахунок експлуатацiйних витрат СПГГ. 3.6. Замiна виявлених пiд час технiчного обслуговування несправних елементiв ВБСГ та їх ремонт виконуються СПГГ в термiни i на умовах якi передбачено договором з власником. 3.7. Обсяги технiчного обслуговування визначаються даним Положенням чинними ПБГГ та правилами технiчної експлуатацiї систем газопостачання iнструкцiями заводiв - виробникiв газового обладнання. 3.8. Роботи щодо усунення аварiйних ситуацiй у ВБСГ якi можуть призвести до нещасного випадку не входять до обсягу технiчного обслуговування i виконуються бригадами аварiйно-диспетчерських служб далi - АДС СПГГ за рахунок їх експлуатацiйних витрат. У разi лiквiдацiї аварiйної ситуацiї бригада АДС повинна забезпечити технiчно безпечний стан ВБСГ. Ремонт газового обладнання ВБСГ пiсля усунення аварiйної ситуацiї здiйснюється в порядку передбаченому цим Положенням. 3.9. Технiчне обслуговування ВБСГ грунтується на планово-попереджувальнiй системi робiт яка включає: - ПТО; - планову перевiрку щiльностi споруд ВБСГ та газових приладiв; - технiчне обслуговування за заявками далi - ТОЗ власникiв абонентiв газового обладнання в перiод мiж ПТО або мiж плановими перевiрками на щiльнiсть. 4. Порядок проведення технiчного обслуговування внутрiшньобудинкових систем газопостачання 4.1. ПТО виконується за графiком затвердженим керiвником СПГГ з перiодичнiстю що наведена в додатку 3 цього Положення. Графiк надається власнику для забезпечення ним можливостi виконання СПГГ робiт з технiчного обслуговування ВБСГ. Додержання графiка є обов'язковим як для СПГГ так i для власника ВБСГ. На пiдставi вищезазначеного графiка експлуатацiйними службами СПГГ розробляються щомiсячнi графiки робiт якi є пiдставою для видачi виконавцям змiнних завдань на проведення робiт з технiчного обслуговування. 4.2. Якiсть робiт при проведеннi ПТО повинна забезпечити безвiдмовне та безпечне функцiонування ВБСГ в термiн мiж ПТО. 4.3. Пiд час проведення ПТО ВБСГ виконуються такi роботи: - перевiрка на щiльнiсть газопроводiв газових приладiв та апаратiв за допомогою газу пiд робочим тиском приладовим методом або мильною емульсiєю; - лiквiдацiя виявлених витокiв газу; - перевiрка вiдповiдностi установки газових приладiв прокладання газопроводiв та побудови примiщень вимогам проекту i дiючих нормативних актiв; - перевiрка наявностi вiльного доступу до газопроводiв та газових приладiв а також у пiдвали та на горища де прокладенi газопроводи; - перевiрка димових та вентиляцiйних каналiв на наявнiсть тяги; - розбирання очистка вiд залишкiв корозiї i мастила та змащування всiх запiрних пристроїв установлених на газопроводах та газових приладах; - перевiрка працездатностi газової апаратури пальникiв автоматичних пристроїв їх очистка налагодження та регулювання; - очистка теплообмiнних апаратiв вiд сажi та окалини; - дрiбний ремонт газової апаратури i приладiв; - iнструктаж абонентiв з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. 4.4. Технологiя робiт з технiчного обслуговування ПТО або ТОЗ ВБСГ регламентується виробничими технологiчними iнструкцiями СПГГ якi мiстять вимоги до обсягiв робiт послiдовностi виконання рiзних операцiй методiв i обсягiв перевiрки якостi виконуваних робiт. 4.5. У процесi проведення ПТО або ТОЗ СПГГ та власник повиннi забезпечити усунення виявлених несправностей ВБСГ. У випадку якщо несправнi газовi прилади потребують ремонту в умовах майстернi то вони повиннi бути замiненi на справнi або вiдключенi вiд газопостачання. 4.6. ПТО повинна виконувати бригада слюсарiв пiд керiвництвом майстра бригадира . За бригадою закрiплюється певна дiльниця на якiй здiйснюються всi види робiт з технiчного обслуговування. До складу бригади включаються слюсарi з експлуатацiї та ремонту газового обладнання якi мають квалiфiкацiю не нижче 2 розряду пройшли спецiальне навчання та мають посвiдчення про допуск до проведення технiчного обслуговування ВБСГ. Роботи з технiчного обслуговування вiдповiдних ВБСГ можуть виконувати ланка слюсарiв на чолi iз старшим вiдповiдальним або один слюсар з експлуатацiї та ремонту газового обладнання; роботи з технiчного обслуговування ВБСГ повиннi вiдповiдати вимогам ПБГГ роздiл 6 . 4.7. Власник ВБСГ пiд особистий пiдпис попереджається про дату проведення ПТО. Абоненти повиннi бути завчасно не пiзнiше нiж за 5 дiб попередженi через вiдповiднi оголошення вивiшенi в пiд'їздах будинкiв. 4.8. У вiдповiдностi з п. 3.9 Положення планова перевiрка щiльностi ВБСГ виконується за нарядом-допуском бригадою пiд керiвництвом майстра за допомогою газу або повiтря пiд тиском 500 даПа мм вод. ст. . 4.9. Самовiльно встановлене або непридатне до подальшої експлуатацiї газове обладнання а також прилади з вiдводом продуктiв згорання газу в димовi канали в яких вiдсутня тяга повиннi вiдключатися з оформленням вiдповiдного акта. 4.10. У процесi проведення ПТО або ТОЗ працiвники СПГГ зобов'язанi проводити роз'яснювальну роботу серед власникiв абонентiв та практичний iнструктаж з правил безпечного користування газовими приладами. Пiсля закiнчення робiт працiвник СПГГ записує в абонентську книжку вiдомостi про виконанi роботи та проведений iнструктаж. Абонент посвiдчує своїм пiдписом факт проведення робiт по технiчному обслуговуванню ПТО чи ТОЗ та одержання iнструктажу. Повторний iнструктаж можуть отримати не всi члени сiм'ї а тiльки абоненти що присутнi при виконаннi цих робiт. 4.11. Виконанi роботи приймає майстер. На кожний об'єкт багатоквартирний будинок квартира об'єкт громадського призначення складається акт про пiдсумки планового технiчного обслуговування або технiчного обслуговування за заявкою та iнвентаризацiйна вiдомiсть додатки 4 5 . Майстер який прийняв роботу вiд слюсарiв перевiряє якiсть робiт звiряє iнвентаризацiйну вiдомiсть з проектною документацiєю щодо кiлькостi газифiкованих квартир та встановлених газових приладiв i передає всю документацiю разом з актом про пiдсумки ПТО чи ТОЗ з висновками стосовно якостi робiт керiвнику пiдприємства на затвердження. Затверджений акт та вiдомiсть є основними документами що пiдтверджують виконання робiт. Термiн зберiгання акта та вiдомостi - до наступного технiчного обслуговування. 4.12. За пiдсумками ПТО або ТОЗ СПГГ складає i надає власнику ВБСГ перелiк недолiкiв виявлених пiд час ПТО чи ТОЗ якi повиннi бути усуненi а саме: - вiдсутнiсть тяги в димових i вентиляцiйних каналах; - наявнiсть елементiв ВБСГ якi потребують замiни або ремонту; - наявнiсть газопроводiв та запiрних пристроїв якi потребують очищення вiд корозiї i пофарбування; - незабезпечення вiльного доступу до газопроводiв та запiрних пристроїв. Роботи з капiтального ремонту газового обладнання в перiод мiж ПТО здiйснюються СПГГ за окремим договором з власником ВБСГ. 5. Технiчне обслуговування ВБСГ за заявками абонентiв ТОЗ 5.1. Технiчне обслуговування ВБСГ за заявками абонентiв виконується СПГГ: 5.1.1. В перiод мiж перевiрками ВБСГ на щiльнiсть; 5.1.2. Вперiод мiж термiнами виконання ПТО. 5.2. Структура управлiння роботами по ТОЗ визначається СПГГ самостiйно з урахуванням обсягiв робiт по обслуговуванню та специфiки мiсцевих умов. 5.3. Заявки що надiйшли вiд абонентiв власникiв житлового фонду та iнших осiб по телефону або при особистому зверненнi в СПГГ реєструються в спецiальному журналi. 5.4. Час прибуття працiвника СПГГ на об'єкт визначається особою що прийняла заявку пiсля узгодження з абонентом. 5.5. Пiсля реєстрацiї заявки в журналi заповнюється заявочний талон. Заявочний талон передається працiвнику СПГГ для виконання робiт. 5.6. Працiвник СПГГ повинен прибути до абонента у зазначений у талонi час i пред'явити службове посвiдчення. 5.7. Термiн закiнчення встановлюється працiвником СПГГ на основi дiючих норм часу залежно вiд обсягу та складностi робiт а також залежно вiд наявностi запасних деталей та вузлiв термiн проведення ремонту не повинен перевищувати 7 днiв . 5.8. Газовi прилади на якi заводи-виготовлювачi поставляють запаснi частини для гарантiйного ремонту обслуговуються протягом 3 дiб. 5.9. Iмпортнi газовi прилади ремонтуються в строки погодженi з абонентом. 5.10. Технологiя виконання заявочного технiчного обслуговування проводиться в такiй послiдовностi: - зi слiв абонента та шляхом огляду газового приладу визначається перелiк робiт i необхiдна кiлькiсть запасних частин та матерiалiв для проведення ремонту; - у разi вiдсутностi необхiдних запасних частин та матерiалiв або коли для ремонту потрiбно спецiальне обладнання працiвник СПГГ викликає оперативну бригаду з потрiбними запасними частинами матерiалами i апаратурою; - у разi потреби складного ремонту вузла газового приладу працiвник СПГГ вiдправляє його до майстернi; - до одержання необхiдних вузлiв працiвник СПГГ опечатує несправний газовий прилад i сповiщає абонента про час закiнчення ремонту; - пiсля закiнчення ремонту газового приладу працiвник газового господарства перевiряє на щiльнiсть усi з'єднання дiєздатнiсть приладу а також налагоджує режим горiння. У разi наявностi у абонента iнших газових приладiв працiвник СПГГ оглядає i перевiряє справнiсть газових приладiв щiльнiсть з'єднання внутрiшньоквартирних газопроводiв наявнiсть тяги в димарях та iнше; - особлива увага надається стану газопроводiв у мiсцях їх переходу через мiжповерхове перекриття та стiни перевiрка на щiльнiсть вiдсутнiсть корозiї та iнше . Знайденi при оглядi та перевiрцi порушення газового обладнання усуваються працiвником СПГГ. 5.11. Для отримання дозволу на виконання робiт з ТОЗ передба- ченими в п. 5.2.1 СПГГ повиннi виконати органiзацiйно-технiчнi умови переходу СПГГ на технiчне обслуговування за заявками додаток 6 . Дозвiл видає Державна акцiонерна холдингова компанiя "Укргаз" за погодженням з Держнаглядохоронпрацi України пiсля перевiрки якостi виконання органiзацiйно-технiчних заходiв зазначених у додатку 6 цього Положення. 6. Вiдповiдальнiсть за якiсть робiт 6.1. СПГГ несе вiдповiдальнiсть за якiсть ремонтних робiт забезпечуючи такi гарантiйнi термiни коефiцiєнти поправки залежно вiд термiну роботи газових приладiв зазначено в додатку 7 : газовi плити - 9 мiсяцiв; ємнiснi водонагрiвачi опалювальнi котли газифiкованi печi - 4 мiсяцi; проточнi газовi водонагрiвачi - 3 мiсяцi. 6.2. У разi повторного надходження заявки в перiод гарантiйного термiну СПГГ виконує ремонтнi роботи безкоштовно за умови вико- нання "Типової iнструкцiї по безпечному користуванню побутовими приладами i апаратами" додаток N 39 до ПБГГ . 6.3. При порушеннi абонентом "Типової iнструкцiї..." СПГГ не несе матерiальної вiдповiдальностi за вихiд з ладу вiдремонтованого обладнання при умовi наявностi вiдповiдного акта . Додаток 1 до Положення про порядок технiчного обслуговування внутрiшньобудинкових систем газопостачання житлових будинкiв громадських будiвель пiдприємствпобутового та коммунального призначення Основнi термiни та їх визначення ------------------------------------------------------------------------------- | N| | | |пп| Термiни | Визначення | |-----------------------------------------------------------------------------| | 1|Внутрiшньобудинкова |Газопроводи низького тиску вiд запiрного | | |система газопостачання |пристрою на вводi в будинок чи споруду всi такi| | | ВБСГ |пристрої розташованi мiж вводом та краном | | | |встановленим перед газовим обладнанням а | | | |також усi побутовi газовi прилади та апарати | | | |незалежно вiд їх технологiчного призначення | | | |прилади облiку газу | | | | | | 2|Пiдприємства побутового |Єдальнi ресторани фабрики-кухнi перукарнi | | |та комунального |тощо | | |призначення | | | | | | | 3|Громадськi будiвлi |Навчальнi та лiкувальнi заклади офiси клуби | | | |кiнотеатри бiблiотеки тощо | | | | | | 4|Технiчне обслуговування |Комплекс робiт щодо визначення технiчного | | | ТО |стану ВБСГ газифiкованого об'єкта очищення | | | |змащування регулювання та iншi операцiї для | | | |пiдтримання працездатностi та технiчної | | | |справностi ВБСГ | | | | | | 5|Планове технiчне обслуго-|Технiчне обслуговування ВБСГ яке виконується | | |вування ПТО |СПГГ згiдно з графiком робiт розробленим на | | | |пiдставi Положення про перiодичнiсть технiчного | | | |обслуговування ВБСГ природного та зрiдженого | | | |газу | | | | | | 6|Технiчне обслуговування |Комплекс робiт по технiчному обслуговуванню та | | |за заявками ТОЗ |ремонту ВБСГ виконаному за заявками влас- | | | |никiв абонентiв газового обладнання | | | | | | 7|Ремонт |Комплекс операцiй що включає розбирання | | | |виготовлення вiдновлення або замiну деталей | | | |вузлiв пiсля виконання яких гарантується тех- | | | |нiчна справнiсть i безаварiйнiсть роботи газо- | | | |проводiв та газового обладнання на визначений | | | |термiн експлуатацiї | | | | | | 8|Спецiалiзоване пiдприєм- |Пiдприємство газового господарства основним | | |ство газопостачання та |видом дiяльностi якого є експлуатацiя систем | | |газифiкацiї СПГГ |газопостачання i яке має достатньо пiдготовленi | | | |кадри та необхiдну матерiально-технiчну базу | | | |для планового та невiдкладного аварiйного | | | |виконання повного комплексу робiт щодо | | | |забезпечення безперебiйної та безаварiйної | | | |роботи систем газопостачання населених пунктiв | | | |України | | | | | | 9|Iндивiдуальнi газобалоннi|Комплект газового обладнання: газовий прилад | | |установки ГБУ |балон iз запiрним пристроєм регулятором | | | |тиску газопровiд зi з'єднувальною арматурою | | | | | |10|Власник |Юридична або фiзична особа власнiстю якої | | | |є житловi будинки громадськi будiвлi пiдпри- | | | |ємства побутового та комунального призначення | | | | | |11|Абонент |Власник приватизованого будинку квартири | | | |або квартиронаймач | ------------------------------------------------------------------------------- Додаток 2 до Положення про порядок технiчного обслуговування внутрiшньобудинкових систем газопостачання житлових будинкiв громадських будiвель пiдприємств побутового та коммунального призначення ДОГОВIР на планове технiчне обслуговування внутрiшньобудинкових систем газопостачання або за заявками абонентiв " " 20 р. № Власник внутрiшньобудинкової системи газопостачання далi - ВБСГ найменування юридичної або фiзичної особи названий в подальшому "ЗАМОВНИК" в особi посада прiзвище iм'я по батьковi що дiє на основi з однiєї сторони i пiдприємство газопостачання та газифiкацiї найменування пiдприємства назване в подальшому "ВИКОНАВЕЦЬ" в особi що дiє на основi посада прiзвище iм'я по батьковi з iншої сторони уклали цей договiр про нижченаведене: 1. Предмет договору 1.1. ЗАМОВНИК доручає а ВИКОНАВЕЦЬ приймає на себе виконання робiт з планового технiчного обслуговування далi - ПТО систем газопостачання або технiчного обслуговування за заявками абонентiв далi - ТОЗ в термiни визначенi графiком який є невiд'ємною час- тиною договору. 1.2. Перелiк робiт з ПТО визначається Правилами безпеки в газовому господарствi далi - ПБГГ затвердженими постановою колегiї Держгiртехнагляду України вiд 13.05.92 N 5; Правилами технiчної експлуатацiї систем газопостачання Української УРСР затвердженими Мiнжитлокомунгоспом УРСР 08.12.80 р. i занесеними пiд номером "НАОП 1.1.23-1.18.80" в Державний реєстр мiжгалузевих i галузевих нормативних актiв про охорону працi а при роботi по ТОЗ - також "Положенням про технiчне обслуговування внутрiшньобудинкових газопроводiв та побутових газових приладiв житлових будинкiв громадських будiвель пiдприємств побутового та комунального призначення за заявками" КДП 204-12 УКР 222-92 затвердженим наказом Держжитлокомунгоспу вiд 31.12.92 р. № 86. 1.3. Технiчне обслуговування за заявками абонентiв виконується при надходженнi заявок про усунення несправностi газового обладнан ня. 2. Вартiсть робiт 2.1. Технiчне обслуговування ВБСГ ПТО чи ТОЗ та дрiбний ремонт газової апаратури i приладiв пов'язаний iз замiною гвинтiв штифтiв пружин ущiльнюючих матерiалiв при перепакуваннi фланцевих та рiзьбових з'єднань i запiрних пристроїв застосуваннi зварюваль- них робiт на газопроводах ВБСГ виконується за рахунок експлуатацiй- них витрат СПГГ. 2.2. Вартiсть запасних частин робiт з ремонту та замiни газо- вого обладнання визначаються ВИКОНАВЦЕМ та ЗАМОВНИКОМ за тарифами затвердженими назва органу що затвердив 3. Обов'язки сторiн 3.1. ВИКОНАВЕЦЬ зобов'язується: 3.1.1. Пiд час проведення ПТО виконувати такi роботи: - перевiрка на щiльнiсть газопроводiв газових приладiв та апаратiв за допомогою газу пiд робочим тиском - приладовим методом або мильною емульсiєю; - лiквiдацiя виявлених витокiв газу; - перевiрка вiдповiдностi установки газових приладiв прокладання газопроводiв та побудови примiщень до вимог будiвельних норм проекту i правил експлуатацiї; - перевiрка наявностi вiльного доступу до газопроводiв та газових приладiв а також у пiдвали та на горища де прокладенi газо- проводи; - перевiрка димових та вентиляцiйних каналiв на наявнiсть тяги; - розбирання очищення вiд залишкiв корозiї i мастила та змащування всiх запiрних пристроїв встановлених на газопроводах та газових приладах; - перевiрка працездатностi газової апаратури пальникiв автоматичних пристроїв їх очистка наладка та регулювання; - очистка теплообмiнних апаратiв вiд сажi та окалини; - дрiбний ремонт газової апаратури i приладiв; - iнструктаж абонентiв з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. 3.1.2. Додержувати термiни виконання робiт при проведеннi ПТО згiдно з узгодженим сторонами графiком; 3.1.3. Проводити якiсно роботи з технiчного обслуговування гарантувати безпечнi умови експлуатацiї газового обладнання в мiжремонтний перiод за умови додержання ЗАМОВНИКОМ "Типової iнструкцiї по безпечному користуванню побутовими газовими приладами та апаратами" додаток 39 Правил безпеки в газовому господарствi затверджених постановою колегiї Держгiртехнагляду України вiд 13 травня 1992 р. N 5 . 3.1.4. Надавати власнику на його прохання необхiдну iнформацiю про хiд робiт з технiчного обслуговування. У разi потреби своєчасно вносити змiни до умов оплати та порядку виконання робiт. 3.1.5. Своєчасно надавати власнику всю необхiдну звiтну документацiю передбачену договором. 3.1.6. За заявками ЗАМОВНИКА проводити: - сезонне технiчне обслуговування опалювальних приладiв; - пуск газу до газових приладiв що вводяться в експлуатацiю та в капiтально вiдремонтованих житлових будинках; - демонтаж газових приладiв що вийшли iз ладу та пiдключення нових газових приладiв реконструкцiя систем газопостачання; - профiлактичне обслуговування внутрiшньобудинкових газопрово- дiв та газових приладiв в окремих квартирах. 3.1.7. Пiдсумки виконаних робiт заносити в абонентську книгу данi про встановлення та замiну вузлiв та деталей - в вiдомiсть ви- конаних робiт. Вiдомiсть додавати до рахунку житлової експлуатацiйної органiзацiї до 20 числа мiсяця. 3.1.8. При роботi газового господарства з ТОЗ проводити щорiч- не профiлактичне обслуговування внутрiшньобудинкових газопроводiв та газових приладiв в квартирах де проживають одинокi мешканцi бу- динку похилого вiку одинокi iнвалiди та в комунальних квартирах за списками житлових експлуатацiйних органiзацiй. 3.2. ЗАМОВНИК зобов'язується: 3.2.1. Провести своєчасну пiдготовку об'єктiв ВБСГ до проведе- ння технiчного обслуговування у разi необхiдностi вказати в дого- ворi цi роботи ; 3.2.2. В термiн до "?? " 20 року що йде за звiтним передавати ВИКОНАВЦЮ перелiк газифiкованих об'єктiв квартир для розробки графiкiв ПТО; 3.2.3. Своєчасно розраховуватись з ВИКОНАВЦЕМ за виконанi роботи згiдно з наданими документами про закiнчення робiт iнвентари- зацiйна вiдомiсть та акт ; 3.2.4. Забезпечити збереження своєчасну замiну газопроводiв та газових приладiв; 3.2.5. Забезпечити справний стан ущiльнень уводiв iнженерних комунiкацiй в житловi будинки; 3.2.6. Забезпечувати в будь-який час доби безперешкодний доступ працiвникiв СПГГ до всiх пiдвалiв технiчних коридорiв i пiдпi- лля а також до нежилих примiщень перших поверхiв для перевiрки їх на загазованiсть. У разi повiдомлення мешканцiв будинку квартири чи службового персоналу власникiв будiвель пiдприємств про пiдозру наявностi газу загазованостi забезпечити доступ до примiщень ку- ди можливе проникнення газу для усунення несправностей ВБСГ; 3.2.7. Сприяти СПГГ в проведеннi ПТО забезпечувати в перiод денної пори вiльний вхiд до квартири спецiалiстiв СПГГ для проведе- ння ПТО; 3.2.8. Утримувати в технiчно справному станi пiдвали технiчнi коридори i пiдпiлля забезпечувати постiйне функцiонування їх сис- тем електроосвiтлення та вентиляцiї слiдкувати за мiсцями перетину газопроводами елементiв будiвель; 3.2.9. Своєчасно перевiряти стан ВБСГ в т ч. справний стан газових приладiв контролювати якiсть виконання робiт щодо прочис- тки та ремонту димових i вентиляцiйних каналiв їх оголовкiв з реєстрацiєю результатiв у спецiальному журналi в термiни визначенi ПБГГ; 3.2.10. Термiново повiдомляти СПГГ про необхiднiсть вiдключен- ня елементiв або всiєї ВБСГ при виявленнi несправностей димових та вентиляцiйних каналiв самовiльно встановлених газових приладiв iнших несправностей що можуть призвести до нещасних випадкiв; 3.2.11. У разi виїзду мешканцiв викликати представника СПГГ для вiдключення приладiв вiд системи газопостачання;. 3.2.12. Не дозволяти заселення перезаселення квартир без проходження мешканцями iнструктажу з безпечного користування газом у побутi на СПГГ або безпосередньо в квартирi абонента; 3.2.13. До початку робiт з ремонту димових та вентиляцiйних каналiв письмово повiдомити СПГГ про необхiднiсть вiдключення газо- вих приладiв i апаратiв вiд системи газопостачання; 3.2.14. Пiд час проведення технiчного обслуговування димових i вентиляцiйних каналiв власник зобов'язаний припинити користування газовими приладами та повiдомити про це СПГГ; 3.2.15. Контролювати своєчаснiсть та якiсть виконання СПГГ те- хнiчного обслуговування ВБСГ; 3.2.16. У будинках приватного житлового фонду повторнi перевi- рки прочистку димових та вентиляцiйних каналiв можуть виконувати власники будинкiв якi пройшли iнструктаж та отримали вiдповiдну пам'ятку в органiзацiях житлово-комунального господарства мiсцевих Рад на якi покладено виконання робiт з обстеження прочистки та ремонту димових i вентиляцiйних каналiв в газифiкованих житлових будинках. 3.3. Власники газифiкованих комунально-побутових об'єктiв де встановлено обладнання розраховане на безперервну роботу водонаг- рiвачi котли тощо перед пуском газу та на початку кожного опалю- вального сезону повиннi надавати СПГГ такi документи: - наказ про призначення вiдповiдального за газове господарство з числа iнженерно-технiчних працiвникiв та опалювачiв iз зазначен- ням номерiв посвiдчень i термiнiв їх дiї; - графiк перiодичного контролю за роботою водонагрiвачiв кот- лiв та iншi; - акт перевiрки придатностi димових та вентиляцiйних каналiв. 4. Права сторiн 4.1. ВИКОНАВЕЦЬ має право: 4.1.1. Вiдключити вiд дiючого газопроводу з установкою заглуш- ки газопроводи прилади та апарати у яких виявлено витiк газу якi мають несправнi автоматику безпеки димовi та вентиляцiйнi канали а також зруйнованi оголовки димарiв. Вiдключення вiд газопроводу несправного обладнання повинно оформлятися актом. 4.1.2. У разi невиконання власником газового обладнання вимог ПБГГ та Правил технiчної експлуатацiї систем газопостачання вживати заходи по притягненню порушникiв до вiдповiдальностi в порядку пе- редбаченому чинним законодавством України. 4.1.3. Здiйснювати контроль за виконанням власниками газового обладнання Правил безпеки в газовому господарствi затверджених постановою колегiї Держгiртехнагляду України вiд 13 травня 1992 р. N 5. 4.1.4. Вимагати вiд власника ВБСГ створення необхiдних умов для виконання у визначенi договором термiни робiт з технiчного обслуговування ВБСГ. 4.2. ЗАМОВНИК має право: За результатами контролю своєчасностi та якостi робiт з технi- чного обслуговування ВБСГ вживати вiдповiдних заходiв згiдно з чинним законодавством та договором. 5. Порядок розрахункiв 5.1. Роботи якi виконуються по ремонту газових приладiв реконструкцiї систем газопостачання вiдповiдно до заявок абонентiв з врахуванням вартостi обладнання його вузлiв деталей сплачують- ся ЗАМОВНИКОМ. Iншi роботи вказанi в договорi в т. ч. аварiйнi виклики виконуються ВИКОНАВЦЕМ за рахунок його експлуатацiйної дiяльностi. 5.2. Сплата проводиться ЗАМОВНИКОМ за наданими ВИКОНАВЦЕМ платiжними вимогами з долученням iнвентаризацiйної вiдомостi та акту виконаних робiт щомiсячно не пiзнiше 10 числа наступного за звiт- ним перiодом мiсяця. 6. Вiдповiдальнiсть сторiн За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за даним договором ПБГГ та Положення про порядок технiчного обслуговування ВБСГ житлових будинкiв громадських будiвель пiдприємств побутового та комунального призначення сторони несуть вiдповiдальнiсть згiдно з чинним законодавством України. 7. Iншi умови 7.1. Спiрнi питання мiж сторонами вирiшуються у порядку встановленому законодавством України. 7.2. Цей договiр складений у двох примiрниках один знаходиться у ВИКОНАВЦЯ другий - у ЗАМОВНИКА. 8. Термiни дiї договору 8.1. Договiр дiє з " " 19 р. по " " 19 р. 8.2. Якщо за мiсяць до закiнчення термiну дiї Договору жодна iз сторiн не висловила бажання про його розiрвання то вiн продовжується на такий самий термiн на таких самих умовах. Юридичнi адреси i пiдписи сторiн Додаток 3 до Положення про порядок технiчного обслуговування внутрiшньобудинкових систем газопостачання житлових будинкiв громадських будiвель пiдприємств побутового та комунального призначення Перiодичнiсть технiчного обслуговування внутрiшньобудинкових систем газопостачання природного та зрiдженого газу -------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | | Вид технiчного | Перiодичнiсть | | | п/п | Об'єкти | обслуговування | технiчного | Примiтка | | | | | обслуговування | | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |------------------------------------------------------------------------------------------------| |1 |ВБСГ житлових | | | | | |будинкiв: | | | | |1.1 |Внутрiшньо- |Перевiрка на щiльнiсть за |При ПТО ВБСГ | | | |будинковi |допомогою газу пiд робочим | ------------ | | | |газопроводи |тиском приладовим методом | За заявками | | | | |або мильною емульсiєю | | | | | |-----------------------------------------------------------------------| | | |Планове випробування на | |Одне ПТО проводити | | | |щiльнiсть газом або повiтрям|Не рiдше одного |одночасно з плановим | | | |пiд тиском 500 даПа |разу на 3 роки |випробуванням на | | | | мм вод ст. . | |щiльнiсть ВБСГ | |------------------------------------------------------------------------------------------------| |1.2 |Газовi печi про-| | | | | |точнi ємнiснi | | | | | |водонагрiвачi в | ПТО |Не рiдше одного | | | |т.ч. опалювальнi | |разу на рiк | | | |котли та iншi | | | | | |прилади з вiдво- | | | | | |дом продуктiв | | | | | |згоряння газу в | | | | | |димовi канали | | | | | |а також газове | ТОЗ |При надходженнi | | | |обладнання в ко- | | заявки | | | |мунальних квар- | | | | | |тирах | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------| |1.3 |Газовi плити | ПТО |Не рiдше одного | | | | | |разу на 3 роки | | | | | ТОЗ |При надходженнi | | | | | |заявки | | |------------------------------------------------------------------------------------------------| |1.4 |Iндивiдуальнi | | | | | |газобалоннi | | | | | |установки якi | | | | | |розташованi | | | | | |всерединi | | | | | |квартири: | | | | | | | | | | |1.4.1 |При замiнi |технiчне обслуговування |При замiнi балона | | | |балона СПГГ |------------------------------------------------| | | | | | | | |1.4.2 |При замiнi | | | | | |балона або- | | | | | |нентом влас- | ПТО ТОЗ |Згiдно з пп. 1.2. | | | |ником | |1.3 | | |------------------------------------------------------------------------------------------------| |2 |ВБСГ | | | | | |громадських | | | | | |будiвель | | | | | | | | | | |2.1 |Внутрiшньо- | | | | | |будинковi | |При ПТО ВБСГ | | | |газопроводи |Перевiрка на щiльнiсть за | ------------- | | | | |допомогою газу пiд робочим | | | | | |тиском приладовим методом | | | | | |або мильною емульсiєю |За заявками | | | | |------------------------------------------------|Одне ПТО проводити | | | |Планове випробування на | |одночасно | | | |щiльнiсть газом або повiтрям| |з плановим випробу- | | | |пiд тиском | |ванням на щiльнiсть | | | |500 даПа мм вод. ст. | | ВБСГ | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------| |2.2 |Внутрiшньо- | | | | | |будинковi | ПТО |Не рiдше одного |Гуртожитки не рiдше | | |газопроводи | |разу на квартал |одного разу на мiсяць | | |та газове облад- | ----------- | ----------- | ---------------- | | |нання | |При замiнi балонiв | | | | | ТО |зi зрiдженим газом | | |------------------------------------------------------------------------------------------------| |2.3 |Сезонно працюючi | |Два рази на рiк при| | | |газифiкованi | |пiдключеннi | | | |прилади систем | ПТО |приладiв на опалю- | | | |опалення | |вальний перiод та | | | | | |вiдключеннi їх при | | | | | |його закiнченнi. | | -------------------------------------------------------------------------------------------------- Додаток 4 до Положення про порядок технiчного обслуговування внутрiшньобудинкових систем газопостачання житлових будинкiв громадських будiвель пiдприємств побутового та коммунального призначення ЗАТВЕРДЖЕНО Керiвник СПГГ Зберiгається до наступного технiчного обслуговування назва СПГГ iнiцiали прiзвище дата АКТ про пiдсумки планового технiчного обслуговування або технiчного обслуговування за заявкою ВБСГ найменування об'єкта " " 20 р. Бригада у складi прiзвища iнiцiали у присутностi представника власника прiзвище iнiцiали посада склала цей акт у тому що на об'єктi найменування адреса проведено планове технiчне обслуговування технiчне обслуговування за заявкою ВБСГ в повному обсязi згiдно з вiдповiдною технологiчною iнструкцiєю та здiйснено iнструктаж мешканцiв абонентiв зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами список додається . ВИСНОВКИ: ВБСГ: увiдний газопровiд газопроводи сходових клiток система газопостачання квартир знаходяться в технiчно справному станi укомплектованi та придатнi до експлуатацiї протягом року трьох рокiв . Мешканцi об'єкта абоненти проiнструктованi. Порушення виявленi пiд час проведення технiчного обслуговування ВБСГ якi пiдлягають усуненню: Майстер прiзвище iнiцiали пiдпис Члени бригади: прiзвище iнiцiали пiдпис Додаток 5 до Положення про порядок технiчного обслуговування внутрiшньобудинкових систем газопостачання житлових будинкiв громадських будiвель пiдприємств побутового та комунального призначення Iнвентаризацiйна вiдомiсть про проведення технiчного обслуговування на найменування адреса об'єкта за станом на " ? " 20 р. ------------------------------------------------------------------------------------------- | |Позначення та кiлькiсть газових приладiв| | |Пiдтвердження | | |----------------------------------------| | |про | |Номер квартири| | | | |Висновки|Пiдпис |проведення | | найменування | Плити| Водонагрiвачi | Пiчнi |Iншi |про стан|слюсаря|ремонту та | | об'єктiв |газовi|----------------|пальники|газовi |ВБСГ | |iнструктажу | | | |ємнiснi|проточнi| |прилади| | | пiдпис власника| | | | | | | | | |або абонента | |-----------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |-----------------------------------------------------------------------------------------| |-----------------------------------------------------------------------------------------| ------------------------------------------------------------------------------------------- Майстер прiзвище iнiцiали пiдпис Додаток 6 до Положення про порядок технiчного обслуговування внутрiшньобудинкових систем газопостачання житлових будинкiв громадських будiвель пiдприємств побутового та коммунального призначення Органiзацiйно-технiчнi умови переходу пiдприємств на технiчне обслуговування за заявками Для переходу на технiчне обслуговування внутрiшньобудинкових газопроводiв та побутових газових приладiв житлових будинкiв громадських будiвель пiдприємств побутового та комунального призначення за заявками абонентiв СПГГ повинно виконати такi органiзацiйно-технiчнi заходи; - переглянути органiзацiйнi структури управлiння службами якi виконують технiчне обслуговування побутових газових приладiв i газопроводiв за заявками; - переробити дiючi iнструкцiї СПГГ з урахуванням роботи пiдприємства в умовах технiчного обслуговування за заявками; - розробити та затвердити в державнiй адмiнiстрацiї тарифи на роботи послуги i провести наради з власниками газового обладнання; - через засоби масової iнформацiї газети радiо телебачення та iн. довести до вiдома власникiв житлових будинкiв квартир абонентiв керiвникiв комунально-побутових пiдприємств що з установленої дати газове господарство регiону переходить на технiчне обслуговування абонентiв за заявками; - провести навчання персоналу по виконанню технiчного обслуговування за заявками; - модернiзувати i розширити технiчну базу для ремонту та виготовлення запасних частин до газових приладiв; - видiлити необхiдну кiлькiсть транспорту i обладнати його радiозв'язком комп'ютерами магнiтофонами приладною технiкою приладами для виявлення витоку газу газоаналiзаторами та iн. ; - удосконалити телефонний зв'язок зокрема у разi потреби збiльшити кiлькiсть телефонних пар; - створити в службах СПГГ обмiнний фонд запасних частин вузлiв та матерiалiв до кожного виду газового обладнання; - забезпечити газовi господарства iнструментом приладами необхiдними матерiалами зокрема новими видами мастил для газових кранiв; - одержати клопотання держадмiнiстрацiї або мiсцевої Ради народних депутатiв до центральних органiв державного нагляду про перехiд СПГГ на ТОЗ; - укласти договори з власниками ВБСГ про проведення ТОЗ; - отримати вiд власникiв житла списки абонентiв у яких технiчне обслуговування необхiдно проводити планово; - одержати висновки мiсцевих органiв Держнаглядохоронпрацi про готовнiсть СПГГ до переходу на ТОЗ. Додаток 7 до Положення про порядок технiчного обслуговування внутрiшньобудинкових систем газопостачання житлових будинкiв громадських будiвель пiдприємств побутового та комунального призначення КОЕФIЦIЄНТИ ПОПРАВКИ на гарантiйнi термiни ремонтiв 1. Газовi плити Строк експлуатацiї: в iнтервалi 15 - 20 рокiв - Кп = 0 9 бiльше 20 рокiв - Кп = 0 8 2. Ємнiснi та проточнi водонагрiвачi Строк експлуатацiї: в iнтервалi 15 - 20 рокiв - Кп = 0 8 бiльше 20 рокiв - Кп = 0 7 3. Опалювальнi котли газифiкованi печi Строк експлуатацiї: в iнтервалi 15 - 20 рокiв - Кп = 0 9 бiльше 20 рокiв - Кп = 0 8