КДП-204/12 Україна 193-91

КДП-204/12 Україна 193-91 Положення про систему технічного обслуговування, ремонту та реконструкції жилих будівель в містах і селищах України

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОМУ ГОСПОДАРСТВУ Н А К А З м.Київ 31.12.91 № 135 Про затвердження Положення про систему технічного обслуговування ремонту та рекон- струкції жилих будівель в містах і селищах України З метою подальшого поліпшення технічного обслуговування ремонту і реконструкції житлового фонду і приведення нормативних актів що регулюють діяльність житлового господарства у відповідність з діючим законодавством НАКАЗУЮ: 1.Затвердити і вести в дію з 1 січня 1992 року Положення про систему технічного обслуговування ремонту та реконструкції жилих будинків в містах і селищах Української РСР затверджене Мінжитлокомунгоспом УРСР КДП 204 УРСР 32-89 29.09.89. Голова Комітету А.А.Дронь Додаток до наказу Держжитлокомунгоспу України від 31 грудня 1991 р. 135 П о л о ж е н н я про систему технічного обслуговування ремонту та реконструкції жилих будівель в містах і селищах України КДП-204/12 Україна 193-91 ЗМІСТ 1. Загальні положення 2. Технічне обслуговування 3. Ремонт жилих будівель 4. Реконструкція жилих будівель 5. Основні показники які відображають соціально-економічну ефективність проведення технічного обслуговування ремонту та реконструкції жилих будівель Додаток 1. Основні терміни і визначення Додаток 2. Класифікація жилих будівель за капітальністю строки їх служби та норми амортизаційних відрахувань на повне їх відновлення Додаток 3. Перелік основних робіт по технічному обслуговуванню жилих будівель та їх оснащення Додаток 4. Періодичність профілактичного обслуговування елементів жилих будівель Додаток 5. Граничні строки невідкладної ліквідації виявлених несправностей елементів жилих будівель Додаток 6. Перелік основних робіт що виконуються під час ремонту жилих будівель Додаток 7. Мінімальна тривалість ефективної експлуатації елементів жилих будівель Додаток 8. Рекомендовані нормативи витрат на ремонт жилих будівель Додаток 9. Перелік робіт по ремонту квартир що виконуються за рахунок коштів наймачів в будинках державної і муніципальної власності 1.1.Положення встановлює склад і порядок функціонування системи технічного обслуговування ремонту та реконструкції жилих будівель. 1.2.Положення є обов'язковим для підприємств організацій і установ незалежно від форм їх власності та відомчого підпо- рядкування кооперативів та товариств індивідуальних власників які здійснюють технічне обслуговування ремонт і реконструкцію жилих будівель в містах і селищах України. 1.3. Система технічного обслуговування ремонту та реконструкції являє собою комплекс взаємозв'язаних організаційних і технічних заходів спрямованих на забезпечення збереження жилих будівель інженерних комунікацій та обладнання. Система включає матеріальні трудові та фінансові ресурси а також необхідну нормативну та технічну документацію. Термінологія якою користуються в системі наведена у додатку І. 1.4.Вказана система повинна забезпечити нормальне функціонування жилих будівель на протязі всього періоду їх використання за призначенням. Класифікація жилих будівель за капі- тальністю та нормативні строки їх служби наведені у додатку 2. 1.5.Система передбачає проведення в жилих будівлях в процесі експлуатації такого комплексу робіт: технічного обслуговування ремонтів та реконструкції. 1.6.Контроль за виконанням вимог системи технічного обслуговування ремонту та реконструкції жилих будівель покладено на держжитлокомунгосп України та місцеві органи влади або на створені ними відповідні структури управління. 1.7.Положення про систему технічного обслуговування ре- монту та реконструкції жилих будівель рекомендується застосовувати при виконанні ремонту будівель та споруд комунального соціально-культурного та побутового призначення з урахуванням специфіки функціонування цих об'єктів. 2.ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ 2.1.Технічне обслуговування жилих будівель являє собою комплекс робіт спрямованих на підтримку справності елементів будівель чи заданих параметрів та режимів роботи технічного обладнання. 2.2. Технічне обслуговування жилих будівель включає робо- ти по контролю за їх технічним станом усуненню несправнос- тей які вимагають негайного виконання налагодження і регулю- вання технічного обладнання підготовку будівель до сезонної експлуатації а також по забезпеченню нормативного повітряно го обміну температурно-вогкісних та інших показників примі- щень. Перелік основних робіт по технічному обслуговуванню наведено в додатку 3. 2.3.Технічне обслуговування кожної жилої будівлі прово- диться щорічно по установленому переліку робіт. 2.4.Контроль за технічним станом будівель здійснює інженерно-технічний персонал житлових житлово-комунальних орга- нізацій або на їх замовлення-спеціалізовані організації шля- хом проведення періодичних ремонтів з використанням засобів технічної діагностики. 2.5.Установлюються три види огляду: загальні непередбачені і профілактичні. Загальні огляди передбачають комплексне обстеження комісією елементів приміщень будівель а також їх зовнішнього благоустрою з метою визначення технічного і санітарного стану виявлення несправностей і прийняття рішень по їх усуненню а також визначення готовності будівель до експлуатації в наступний період. Загальний огляд проводиться з періодичністю два рази на рік- навесні та восени весняний та осінній огля- ди . 2.6.Основними завданнями весняного огляду будівель є: визначення обсягів робіт по підготовці жилих будівель до експлуатації у весняно-літній і осінньо-зимовий періоди; встановлення технічного стану жилих будівель що прилягають відповідно до перспективного плану ремонту в наступний пері- од для своєчасної розробки проектно-кошторисної документації ; уточнення обсягів робіт по ремонту будівель що включені в план ремонту поточного року. Завданням осіннього огляду є: перевірка готовності жилих будівель комунікацій обладнання і елементів благоустрою до експлуатації в осінньо-зимовий період; виявлення обсягів робіт ремонту по кожній будівлі які передбачені планом на нас- тупний рік. 2.7.Загальний огляд здійснюється комісією до складу якої входять інженерно-технічні працівники житлових житлово-ко- мунальних організацій та представники громадських домових дільничних комітетів. Огляд будівель житлово-будівельних кооперативів проводиться за їх замовленням або згідно з рішен- ням місцевої влади з оплатою по встановлених цінах. До складу комісії в цьому випадку входять представники правлінь кооперативів при необхідності і спеціалісти-експерти проектних інститутів представники ремонтно-будівельних організацій підрозділів . 2.8.Виявлені в процесі огляду несправності та причини які їх викликали а також технічний стан елементів будівлі записують в журналі обліку результатів огляду. Журнал обліку результатів огляду будівель заводиться в ЖКО на групу будівель чи окрему будівлю залежно від кількості поверхів рівня благоустрою та інших характеристик. Відомості що заносяться в журнал є вихідними данними для визначення технічного стану елементів будівлі чи його обладнання. Відповідальність за ведення і збереження журналу обліку результатів огляду будівель покладається на майстра технічної дільниці техніка-наглядача . Узагальнені відомості про технічний стан жилої будівлі і про проведені ремонти відображаються щорічно в технічному паспорті цієї будівлі. 2.9.Незаплановані огляди які викликані стихійними явищами аваріями особливими умовами експлуатації а також заява- ми наймачів і організацій про те що виникли несправності в будівлях чи обладнанні передбачають обстеження будівель і їх елементів. Непередбачені огляди проводяться комісією або окремими працівниками в залежності від обсягу і характеру несправностей які з'явилися. 2.10. Профілактичні огляди жилих і нежилих приміщень здійснюються інженерно-технічним персоналом житлових житлово-комунальних організацій в залежності від встановленої періодичності. 2.11. При профілактичних оглядах потрібно здійснювати контроль за виконанням наймачами і орендарями умов договору найму і оренди. Наймачам і орендарям при необхідності видаються розпорядження про виконання робіт по ремонту приміщень чи обладнання які входять в їх обов'язки згідно з договором про найм і оренду. 2.12. Роботи по налагоджуванню і регулюванню технічного обладнання будівель усунення виявлення несправностей елементів які вимагають негайного виконання підготовка до сезон- ної експлуатації а також роботи по забезпеченню обміну повітря заданих температурно-вогкісних і інших показників приміщень будівель виконуються робітниками відповідних спеціаль- ностей за кошти власників житла по встановлених цінах. Профілактичне обслуговування будівель є складовою частиною технічного обслуговування і полягає в усуненні дрібних несправностей елементів будівель з метою забезпечення їх без- перебійної роботи а також попередження порушень санітарно- гігієнічних вимог до приміщень до будівель налагодження та регулювання окремих видів технічних пристроїв. Періодичність проведення профілактичного обслуговування елементів жилих будівель наводиться в додатку 4 а граничні строки невідкладної ліквідації виявлених несправностей що перешкоджають нормальній експлуатації будівель - в додатку 5. 2.13. Для централізованого контролю і керівництва роботою технічних обладнань будівель ліфти система обладнання гаряче водопостачання опалювальні котельні бойлерні цен- тральні теплові пункти елеваторні вузли системи пожежогасін ня і димовиведення освітлення сходових площадок а також для обліку заявок на усунення несправностей пошкоджень еле- ментів будівель створюються диспетчерські служби. Диспетчерські служби обладнуються сучасними технічними засобами автоматичного контролю і управління. Для технічного обслуговування сучасних засобів автоматики телемеханіки по захисту комунікацій від електрохімічної корозії в житлово-комунальному господарстві великих міст створюються загальноміські спеціалізовані служби за рахунок відрахувань власників житла на ці потреби для виконання вказаних робіт. 2.14. Для централізованої ліквідації несправностей ава- рійного характеру які виникають в житловому фонді рекомендується створювати міські районні аварійно-технічні служби за рахунок місцевого бюджету. При цьому забезпечується взаємодія аварійної і диспетчерської об'єднаної диспетчерської служб а також служб які виконують ремонт. Несправності технічних пристроїв державних будівель які вимагають негайної ліквідації виконуються в денний час робітниками житлових житлово-комунальних і спеціалізованих організацій а в нічний час - робітниками міських районних аварійних служб безкоштовно або з оплатою по встановлених ці- нах. 2.15. Планування технічного обслуговування будівель і об'єктів повинно здійснюватися шляхом розробок річних та пок- вартальних планів графіків робіт по технічному обслуговуван- ню. При проведенні оглядів рекомендується приділяти особливу увагу жилим будівлям на які не закінчився дворічних гарантійний строк усунення дефектів після прийняття їх в експлуатацію. 2.16. Контроль за технічним станом будівель своєчасною і якісною підготовкою їх до експлуатації в осінньо-зимовий період незалежно від форм власності здійснюється місцевими органами влади разом з громадськістю за місцем проживання або їх структурними підрозділами. 2.17. До витрат на технічне обслуговування належать: оплата праці нормативної кількості працівників по технічному обслуговуванню; відрахування на соцстрах; вартість матеріалів; транспортних послуг; спецодягу; інструментів; малоцінних та швидкозношуваних предметів; заходи охорони праці та техніки безпеки; вартість послуг інших організацій по виконанню окремих робіт технічного обслуговування; плата за електроенергію та ін. РЕМОНТ ЖИЛИХ БУДІВЕЛЬ 3.1. Ремонт будівлі - комплекс загальнобудівельних і спеціальних робіт і організаційно-технічних заходів по усуненню фізичного і морального зносу не пов'язаних зі зміною техніко-економічних показників. 3.2. Ремонт будівлі передбачає: відновлення справності об'єкта і ресурсів конструкційних елементів та технічних пристроїв підсилення їх чи заміна при необхідності крім повної заміни кам'яних і бетонних фундаментів а також несучих капітальних стін і каркасів на більш довговічні і економічні підвищення експлуатаційних показників жилих будівель що ремонтуються. При цьому рекомендується покращувати планування окремих квартир проводити оснащення їх відсутніми технічними пристроями та здійснювати благоустрій прилеглої території. 3.3. Ремонт при якому здійснюється перепланування більшості або всіх квартир а також оснащення будинку відсутніми технічними пристроями водопровід каналізація центральне опалення постачання гарячої води газу обладнання електроплитами відноситься до ремонту з модернізацією. Перелік основних робіт що виконується під час ремонту наведено у додатку 6. 3.4. Ремонт проводиться з періодичністю яка забезпечує ефективну експлуатацію жилої будівлі з моменту будівництва до моменту постановки на черговий ремонт реконструкцію . Періодичність проведення ремонту по кожному виду будівель враховуючи їх технічний стан встановлюється для кожного регіону місцевими органами влади. При встановленні періодичності ремонту рекомендується враховувати мінімальну тривалість ефективної експлуатації конструктивних елементів та технічних пристроїв будівлі наведених у додатку 7. 3.5. Строки ремонту жилих будівель визначаються за договором між замовником та підрядчиком з урахуванням умов вироб- ництва. У випадках якщо ремонт будівлі здійснюється без відселення мешканців до договору додається поквартирний графік в якому зазначається тривалість виконання робіт по кожній квартирі. Строк ремонту окремої квартири не повинен превищувати 3-х місяців. При порушенні визначених строків ремонту квартир передбачаються штрафні санкції які обумовлюються діючим законодавством України та договором. Початок робіт на об'єкті визначається датою що вказана в акті передачі об'єкту замовником підрядчику. Підписанню ак- ту передує підготовчий період підрядчика для проведення робіт на об'єкті. 3.6.Визначення вартості ремонту будівлі здійснюється на підставі договірних цін. Договірна ціна об'єкту визначається підрядчиком та замов- ником і складається з базисної кошторисної вартості розробле- ної на основі діючих кошторисних цін тарифів та нормативів а також витрат і доплат викликаних впливом ринкових відносин. В кошторисах передбачаються накладні витрати планові нагромадження підвищуючи знижуючі індекси та коефіціенти лі мітовані та інші витрати в розмірах затверджених у встановле- ному порядку для відповідних підрядних організацій. В кошторисній документації передбачається резерв коштів на непередбачені роботи і витрати які розподіляються на дві рівні частини: для оплати додаткових робіт викликаних уточненням проек- тних рішень і корегуванням кошторисів в період проведення ремонту чи реконструкції резерв замовника ; для покриття додаткових витрат які виникли під час ремонту чи реконструкції внаслідок зміни за згодою з замовником способів та методів проведення робіт і були застосовані в кош- торисних нормах і розцінках резерв підрядчика . Резерв підрядчика витрачається по мірі освоєння коштів у вигляді процентних нарахувань на обсяг виконаних робіт. При внесенні в установленому порядку замовником і проектною організацією в технічну документацію уточнень у зв'язку зі зміною обсягів і конструктивних рішень кошторисна вар- тість робіт підлягає перезатвердженню за згодою з підрядчиком. В підсумку кошторисів повинні указувати повернуті суми вартості матеріалів від розбору конструкцій і демонтажу технічного обладнання що визначаються на підставі нормативного виходу придатних для повторного використання на об'єктах ремонту. Фактичний вихід матеріалів виробів конструкцій і обладнання оформляється двостороннім актом замовника і підрядчика. 3.7. За підготовкою об'єкту до ремонту і проведення робіт на цих об'єктах здійснюється технічний нагляд. До функцій технічного нагляду входить підготовка об'єктів до ремонту чи реконструкції включаючи організацію відселення обстеження об'єктів при розробці проектно-кошторисної до- кументації контроль за ходом і якістю розробки проектно-кошторисної документації технагляд за технологічністю якістю та обсягами виконаних робіт за постачанням на об'єкти обладнання і матеріально-технічних ресурсів що входить в обов'язки замовника фінансування витрат на ремонт підготовка об'єктів для здачі приймальним комісіям інші питання пов'язані з організацією і проведенням ремонту і реконструкції. На утримання служб технічного нагляду відраховуються кошти у розмірі 3 0 відсотків від повної кошторисної вартості. За погодженням з власником житла можуть збільшуватися відра- хування на технічний нагляд з урахуванням впливу ринкових відносин. 3.8. Розробка проектно-кошторисної документації на ремонт будівель повинна передбачати: проведення технічного обстеження визначення фізичного й морального зносу жилих будівель; складання проектно-кошторисної документації для всіх проектних рішень по переплануванню зміні функціонального призначення приміщень заміні конструкції технічного обладнан- ня благоустрою території; техніко-економічний розрахунок на проведення ремонту що включає пояснювальну записку з розрахунками які відображають принципові рішення по обсяговому плануванню конструкці- ях технічному обладнанню і техніко-економічних показниках проектного рішення. При наявності вбудованих та прибудованих орендових приміщень складається окрема проектно-кошторисна документація на ремонт вказаних приміщень.Роботи які викликані потребами орендаря вентиляція холодильні камери слаботочні і вантажо-підіймальні пристрої спеціальна обробка та ін. виконуються орендарями за прямими договорами з спеціальними організаціями; розробку проекту організації ремонту що розроблюється проектною організацією і проекту виконання робіт який розроблюється підрядною організацією чи за її замовленням іншою організацією 3.9.Затвердження і перезатвердження проектно-кошторисної документації на ремонт і реконструкцію повинні здійснюватись: відповідними виконкомами або підвідомчими їм органами управління для жилих будівель які знаходяться у віданні виконкомів місцевих Рад народних депутатів чи належать громадянам на правах особистої власності; правліннями відповідних організацій для жилих будівель що належать кооперативам профспілковим та іншим громадським організаціям; зборами членів уповноважених членів кооперативів для жилих будівель що належать житлово-будівельним кооперативам. Проектно-кошторисна документація на ремонт чи реконструкцію передається підрядчику не пізніше як за рік до плануючого. Підрядчик дає свої пропозиції та зауваження у 45-денний строк. Проектно-кошторисна документація уточнюється з урахуванням зауважень і пропозицій підрядчика та експертизи при її наявності затверджується в установленному порядку і переда- еться підрядчику для складання договірної ціни не пізніше як за 6 місяців перед плануючим роком. Корегування такої про- ектно-кошторисної документації може проводитися лише через місяць після початку ремонту. 3.10.Інтервал часу між затвердженням проектно-кошторисної документації і початком ремонту не повинен перевищувати двох років а для об'єктів великопанельного домобудування- трьох років. Застарілі проекти повинні перероблятися проектними організаціями за замовленням з метою доведення їх технічного рівня до сучасних вимог і перезатверджуватись у порядку вста- новленому для затвердження заново розроблених проектів. Якщо при проведенні ремонту реконструкції об'єкту по проектно-кошторисній документації виготовленій раніше ніж за 2 роки до початку ремонту технічні умови для підключення інженерних мереж не змінилися і технічний стан основних еле- ментів та устаткування будинку також не погіршився за га- рантіями замовника проектно-кошторисна документація пере- затверджується без будь-яких додаткових затрат. 3.11.Місцеві Ради народних депутатів міністерства і ві- домства які мають в своєму віданні житловий фонд зобов'язані створювати маневрений житловий фонд в розмірах які забез- печують виконання необхідного обсягу ремонту жилих будівель або передбачати виділення жилої площі відповідного розміру в межах не більше займаної для переселення проживаючих із будівель які підлягають ремонту та реконструкції. 3.12.Виконання ремонту слід проводити з дотриманням пра- вил організації проведення та приймання виконаних робіт пра- вил охорони праці і протипожежної безпеки. 3.13.Ремонт жилих будівель проводиться; господарським способом житлово-експлуатаційними організаціями виробничи- ми управліннями житлово-комунального господарства комбіната- ми комунальних підприємств підрядним способом ремонтно-бу- дівельними управліннями дільницями будівельними кооперати- вами малими підприємствами та ін. а також господарсько-підрядним способом. Організаційні форми управління ремонтно-будівельним виробництвом методи планування виробничо-господарської діяль- ності ремонтно-будівельних організацій принципи госпрозра- хунків форм і методів організації виробництва праці матеріально-технічного постачання обліку і звітності в ремон- тно-будівельних організаціях повинен встановлюватися так як при капітальному будівництві з урахуванням специфіки ремонтно-будівельного виробництва. 3.14.Після закінчення усіх робіт розрахунки за виконанні роботи по ремонту повинні здійснюватися при кошторисній вар- тості об'єкту до 15 тис.крб. за об'єкт в цілому; при кошто- рисній вартості об'єкту вище 15 тис.крб.-щомісячно на підставі актів приймання виконаних робіт. Розрахунки за виконані обсяги робіт на об'єктах реконструкції здійснюються в порядку встановленому в будівництві. З цією метою підрядні ремонтно-будівельні організації наділяються оборотними коштами. Розрахунки замовників з проектними організаціями за розробку проектно-кошторисної документації повинні здійснюва- тись в порядку передбаченому Положенням про договори на створення проектно-кошторисної документації на об'єкти реконструкції. Розрахунки з проектними організаціями проводять- ся за цінами встановленими для розробки проектно-кошторисної документації повинні здійснюватись в порядку передбаченому Положенням про договори на створення проектно-кошторисної документації на об'єкти реконструкції. Розрахунки з проектними організаціями проводяться за цінами встановленими для розробки проектно-кошторисної документації на об'єкти будівництва. Для обсягів ремонту з підвищеним рівнем благоустрою матеріально-технічні засоби повинні виділятись згідно з проектно-кошторисною документацією. 3.15. Приймання жилих будівель після ремонту проводиться в порядку встановленому правилами приймання в експлуатацію закінчених ремонтом жилих будівель. Фінансування ремонту жилих будівель здійснюється: муніципальних - місцевими радами народних депутатів; відомчих - за рахунок власних коштів об'єднань підприємств і організацій державних централізованих капіталовкла- день і довгострокових кредитів банків а також за рахунок коштів передбачених на ремонт житлового фонду; коперативних організацій - за рахунок коштів кооперативів; будинків що знаходяться в особистій власності громадян -за рахунок домовласників. Фінансування витрат на ремонт жилих квартир що належать громадянам на правах особистої власності здійснюється за рахунок їх коштів. Рекомендовані нормативи витрат на ремонт жилих будівель в процентах їх балансової вартості наведені в додатку 8. 3.16. Ремонт виконується за перспективними з розподілом будівель по роках і поточними планами. Поточні плани з розподілом будівель по кварталах повинні складатися для уточнення перспективних з урахуванням результатів огляду і складених на їх підставі розціночних описів і кошторисів на ремонт. Ремонт жилих і підсобних приміщень квартир повинен вико- нуватись за рахунок наймачів за умовами і в порядку визначе- ному Договором найму жилого приміщення в будівлях житлового фонду на Україні та Правилами користування жилими приміщення- ми підтримання жилої будівлі та прибудинкової території на Україні. Перелік робіт по ремонту квартир що виконується за рахунок коштів наймачів і власників наведено в додатку 9. Окремі роботи повинні виконуватись за рахунок коштів експлуатаційної організації якщо вони викликані несправністю елементів будівлі покрівлі технічного обладнання та ін. технічне обслуговування і ремонт яких входить в її обов'язки. В разі невиконання організацією без поважних причин робіт по ремонту квартири в домовлений з наймачами строк наймач має право виконати ці роботи за свій рахунок і віднести витрати на рахунок квартирної плати в обсягах відповідних розціночному опису робіт затверджених експлуатаційною організацією. Якщо наймач виплачує квартирну плату з врахуванням всіх витрат по технічному обслуговуванню і ремонту квартири та бу- динку в цілому згідно з додатком 9 всі роботи повністю вико- нує житлово-експлуатаційна організація. 4. РЕКОНСТРУКЦІЯ ЖИЛИ БУДІВЕЛЬ 4.1. Реконструкція жилої будівлі - це комплекс загально- будівельних та спеціальних робіт організаційно-технічних засобів пов'язаних зі зміною основних техніко-економічних по- казників кількість і площа квартир будівельний обсяг і за- гальна площа будівлі що здійснюється з метою поліпшення умов проживання та якості обслуговування. 4.2. При реконструкції жилих будинків з урахуванням місцевих будівельних умов і діючих норм проектування крім ро- біт що виконуються під час ремонту можуть здійснюватися: Зміна планування приміщень будівлі зведення надбудов вбудов при наявності необхідних обгрунтувань їх часткове розбирання знесення малоцінних будівель; підвищення рівня оснащення технічним обладнанням включаючи реконструкцію зовнішніх незалежно від відстані мереж крім магістральних ; Поліпшення архітектурної виразності жилих будівель а також благоустрою прилеглих територій. 4.3. Реконструкцію жилого будинку при техніко-економічній та соціальній доцільності рекомендується проводити один раз за період його нормативного строку служби. 4.4. При проведенні реконструкції жилих будівель мусять одночасно виконуватися необхідні роботи по ремонту. 4.5. При плануванні і здійсненні реконструкції жилих будівель їх введення в експлуатацію повинно враховуватися у відповідних натуральних показниках. Балансова вартість ре- конструйованих будівель визначається як сума виробничих витрат на їх реконструкцію і відновлюваної вартості елементів що зберігаються. При постановці жилої будівлі на реконструкцію з початком робіт вона списується з балансу а після вводу - враховується в баласі в порядку встановленому для об'єктів нового будівництва. Результати проведених ремонтів реконструкції відображаються в технічному паспорті жилої будівлі. 4.6. Планування організація та фінансування розробки проектно - кошторисної документації і визначення договірної ціни реконструкції виконується за нормами та правилами нового будівництва. 4.7. Приймання жилих будівель після реконструкції прово- диться в порядку встановленному для приймання жилих будівель після нового будівництва. 5. ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ЯКІ ВІДОБРАЖАЮТЬ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНУ ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОВЕДЕННЯ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ РЕМОНТУ ТА РЕКОНСТРУКЦІЇ ЖИЛИХ БУДІВЕЛЬ Основними показниками що рекомендуються для використан- ня при оцінці соціально-економічної ефективності проведення технічного обслуговування ремонту та реконструкції жилих будівель є: виконання зобов'язань передбачених договором найму; запобігання скороченню кількості несправностей елементів будівлі за певний період які вимагають негайного усунення; збільшення міжремонтних строків проведення ремонтів жилих будівель при забезпеченні нормальних умов проживання людей; величина зниження фізичного та морального зносу житлового фонду внаслідок проведення ремонту; кількість відремонтованого житла кв. метрів загальної площі квартир кількість додатково введеного в експлуатацію житла після реконструкції кв. метрів квартир ; кількість сімей які поліпшили житлові умови після ремон- ту або реконструкції Додаток 1 ОСНОВНІ ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ ------------------------------------------------------------- Жила будівля /х - будівля призначена для проживання людей Жилий будинок - будинок призначений для постійного проживання в ньому людей який має обладнані квартири квартиру та допоміжні приміщення Квартира - частина жилого будинку яка призначена для проживання однієї чи декількох сімей має обладнані житла і підсобні приміщення окремий вихід на сходову клітку галерею в коридор або на вулицю Жиле приміщення - приміщення в якому згідно з квартири діючими нормами допускається обладнання постійних спальних місць Підсобні приміщення - приміщення призначені для квартири господарсько-побутових потреб проживаючих Допоміжні приміщення /хх - приміщення жилого будинку призначені для забезпечення експлуатації жилого будинку будинку чи побутового і культурного обслуговування населення за місцем проживання ---------------------------- /х До жилих будівель відносяться: жилі будинки гуртожитки готелі будинки-інтернати та ін. /хх До допоміжних приміщень жилого будинку відносяться сходові клітки вестибюлі перехідні шлюзи позаквартирні коридори колясочні кладові сміттєкамери піонерські кімнати та інші аналогічні приміщення. Термін "місця загального користування" являє собою синонім терміну "допоміжні приміщення" і не рекомендується до вживання. Елементи жилої будівлі - складові конструкції і технічні пристрої будівлі призначені для виконання заданих функцій Частина будівлі - певний обсяг будівлі квартири секція підвал і т.п. призна- чений для виконання заданих функцій процесів Несправні елементи - стан елементів при якому не будівлі виконується елементами хоча б одна із заданих експлуатацій- них вимог Пошкодження елементів - несправність елемента будівлі будівлі або його складових частин яка викликана зовнішніми даними Дефект елемента - несправність дефект елемента будівлі будівлі викликане порушенням правил норм або технічних умов при його виготовленні монтажі або ремонті Аварійний стан - стан будинку елемента при будинку елемента якому його подальша експлуатація повинна бути негайно припинена заради безпечного проживання людей Ветхий стан будівлі - встановлена оцінка технічного елемента стану будівлі елемента яка відповідає його фізичному зносу більше 60 відсотків для дере- в'яних будівель та 70 відсотків для кам'яних будівель Експлуатація жилої - використання жилого будинку за будівлі призначенням технічне та сані- тарне обслуговування його Санітарне утримання - комплекс робіт спрямованих на жилої будівлі збереження встановлених сані- тарно-гігієнічних вимог до ут- римання приміщень жилого бу- динку і його придомової тери- торії Нормативні терміни - середній термін служби будівлі служби будівлі прийнятий для розрахунку норм амортизаційних відрахувань Фактичний строк експлу- - календарна тривалість експлу- атації будівлі елемента атації будівлі елемента Знос будівлі - процес погіршення експлуата- ційних показників будинку в часі з урахуванням зміни вимог Фізичний знос будівлі - величина що характеризує сту- елемента пінь погіршення технічних і пов'язаних з ними інших експлу- атаційних показників будівлі Моральний знос будівлі - величина що характеризує сту- пінь невідповідності об'ємно- планувальних санітарно-гігі- єнічних економічних та есте- тичних показників будівлі сучасним експлуатаційним вимогам Утримання житлового - комплекс робіт спрямованих на фонду створення необхідних умов про- живання людей і забезпечення збереження жилих будівель Експлуатаційні показники - сукупність технічних об'ємно- жилої будівлі планувальних санітарно-гігіє- нічних економічних і естетичних характеристик жилої будівлі які обумовлюють її експлуатаційні якості Експлуатаційні вимоги - встановлені нормативними доку- до жилої будівлі ментами умови вимоги до жилої будівлі та її елементів які обумовлюють їх ефективну експлу- атацію Технічне обслуговування - комплекс робіт спрямованих на жилої будівлі забезпечення справності елемен- тів будівлі або заданих параме- трів та режимів його технічного обладнання Ремонт жилого будинку - комплекс будівельних робіт та організаційно-технічних засобів по усуненню морального та фізич- ного зносу не пов'язаних зі зміною основних техніко-еконо- мічних показників Реконструкція жилої - комплекс будівельних робіт та будівлі організаційно-технічних засобів пов'язаних зі зміною основних техніко-економічних показників кількості та площі квартир будівельного обсягу та загальної площі будівлі здійснюваних з метою поліпшення умов проживання якості обслуговування Розціночний опис - документ який визначає на основі робіт опису виявлених несправностей елементів будинку вартість робіт по їх усуненню Додаток 2 КЛАСИФІКАЦІЯ ЖИЛИХ БУДІВЕЛЬ ЗА КАПІТАЛЬНІСТЮ СТРОКИ ЇХ СЛУЖБИ ТА НОРМИ АМОРТИЗАЦІЙНИХ ВІДРАХУВАНЬ НА ПОВНЕ ЇХ ВІДНОВЛЕННЯ х/ -------------------------------------------------------------------- Група | Характеристика будівель та їх |Строк |Норма амортиза- буді- | конструктивних елементів |служби|ційних відраху- вель по| | |вань % капіта-| | | льності| | | -------------------------------------------------------------------- 1 | 2 | 3 | 4 -------------------------------------------------------------------- І Будівлі кам'яні особливо капітальні стіни цегляні товщиною в 2 5-3 5 цег- лини або цегляні з залізобетонним чи металевим каркасом перекриття залі- зобетонні та бетонні; будівлі вели- копанельні з залізобетонним перекрит- тям 150 0 7 ІІ Будівлі з цегляними стінами товщиною 1 5-2 5 цеглини перекриття залізобе- тонні бетонні чи дерев'яні; велико- блочні будівлі з залізобетонним пере- криттям 125 0 8 ІІІ Будівлі з стінами полегшеної кладки з цегли монолітного шлакобетону легких шлакоблоків черепашника пе- рекриття залізобетонні бетонні чи дерев'яні 100 1 0 IV Будівлі з стінами змішаними дере- в'яними рубленими чи брущатими 50 2 0 V Будівлі сирцеві збірно-щитові каркасно-засипні глинобитні саманні 30 3 3 VI Будівлі каркасно-комишитові та інші полегшені 15 6 6 ------------------------------ х/ Норми амортизаційних відрахувань для визначення зносу жилих будівель Додаток 3 ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ РОБІТ ПО ТЕХНІЧНОМУ ОБСЛУГОВУВАННЮ ЖИЛИХ БУДІВЕЛЬ ТА ЇХ ОСНАЩЕННЯ Роботи що виконуються при профілактичному обслуговуванні конструкцій технічного обладнання Ліквідація незначних несправностей в системах водопрово- ду каналізації заміна прокладок у водопроводних кранах окре- мих кранів змішувачів ущільнення згонів заміна пошкоджених ділянок трубопроводів ліквідація засмічень регулювання змив- них бачків прочистка сифонів притирання пробкових кранів і змішувачів набивка сальників заміна поплавка заміна гумо- вих прокладок біля дзвона і шарового клапана установка обме- жувачів - дросельних шайб очищення бачків від вапнякових від- кладень та інше закріплення приладів що розхиталися в міс- цях їх приєднання до трубопроводу закріплення трубопроводів. Ліквідація незначних несправностей в системах центрально- го опалення і гарячого водопостачання регулювання триходо- вих кранів заміна окремих душів набивка сальників дрібний ремонт теплоізоляції заміна сталевих радіаторів та трубопро- водів що потекли розбирання огляд і очищення грязевиків повітрозбирачів вантузів компенсаторів регулюючих кранів гвинтелів засувок очищення від накипу запорної арматури водонагрівачів змійовиків та ін. закріплення розхитаних приладів у місцях їх приєднання до трубопроводу закріплення трубопроводів. Ліквідація незначних несправностей електричних пристроїв притирка і заміна лампочок які перегоріли у підсобних при- міщеннях заміна або ремонт штепсельних розеток і вимика- чів дрібний ремонт електропроводки заміна захисних вогнів запобіжників автоматичних вимикачів пакетних перемикачів ввідно-розподільних пристроїв щитів і електроплит. Провітрювання колодязів. Перевірка несправностей каналізаційних витяжок. Перевірка наявності тяги в димо-вентиляційних каналах. Перевірка і відновлення заземлення ванн. Дрібний ремонт печей і вогнищ закріплення дверцят під- топочних листів та ін. . Прочищення каналізаційного лежака. Промазка суриковою замазкою свищів ділянок гребенів стальної покрівлі та ін. Перевірка заземлення оболонки електрокабеля заміри опору ізоляційних проводів. Перевірка заземлення обладнання насосів щитових вентиляторів . Ліквідація дрібних несправностей електропроводки. Заміна штепсельних розеток і вимикачів. Регулювання і налагоджування ліфтів ЗПП дрібний ремонт сміттєпроводів закріплення затворів стволів і ін. . Роботи які виконуються при підготовці жилих будівель до експлуатації у весняно-літній період. Закріплення та заміна водостічних труб колін та воронок. Розконсервування та ремонт поливної системи. Зняття пружин на вихідних дверях. Консервація системи центрального опалення. Ремонт обладнання дитячих та спортивних площадок лавочок. Ремонт осілих відмосток тротуарів пішоходних доріжок. Обладнання додаткової мережі поливальних систем. Розконсервація пересувних громадських туалетів очищення дезинфекція промивка обладнання підфарбування розгрузка ресор регулювання обладнання . Роботи по розкриттю продухів в цоколях і вентиляції на горищах. Огляд та дрібний ремонт покрівель фасадів і помостів у підвалах. Роботи які виконуються при підготовці жилих будівель до експлуатації в осінньо-зимовий період. Утеплення віконних та балконних прорізів. Заміна розбитого скла вікон склоблоків та балконних две рей квартир \х. Утеплення вхідних дверей в квартирах \х. Ремонт і утеплення трубопроводів на горищах і в підваль них приміщеннях. Укріплення і ремонт парапетних огороджень. Заскління та зачинення слухових вікон на горищах. Виготовлення нових чи ремонт існуючих сходових дощок і перехідних мостків на горищах і у підвалах. Ремонт регулювання і гідравлічне випробування системи водопостачання і центрального опалення. Ремонт печей і кухонних вогнищ. Дрібний ремонт газового обладнання. Ремонт і утеплення бойлерних. Ремонт утеплення і прочищення димо-вентиляційних каналів. Заміна розбитих склоблоків скла вікон вхідних дверей і дверей допоміжних приміщень. Консервація поливальної системи. Закріплення поливальної системи. Закріплення прапородержаків номерних знаків і вказівників. Закриття продухів в цоколях будинків. Ремонт і утеплення зовнішніх водорозбірних кранів і колонок. Ремонт і установка пружин доведення упорів на вхідних дверях. Ремонт і укріплення вхідних дверей. Інші роботи. Регулювання і налагодження системи центрального опалення в період її випробування. Регулювання і налагодження системи вентиляції. Промивка системи центрального опалення. Очищення та промивка водопровідних баків. Регулювання і налагодження системи автоматичного контролю і управління роботою технічного обладнання. Підготовка будинків до свят. Прочищення колодязів дворової каналізації дренажу. Скидання з покрівель снігу і льоду. Очищення покрівель від сміття бруду листя. Встановлення маяків на конструкційних елементах будівель для спостереження за деформаціями. Підготовка системи водостоків до сезонної експлуатації. Дрібний ремонт елементів диспетчеризації кабельного теле- бачення телеантен протипожежної автоматики та димовидалення. Додаток 4 ПЕРІОДИЧНІСТЬ ПРОФІЛАКТИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ЖИЛИХ БУДІВЕЛЬ ------------------------------------------------------------- Найменування елементів жилих | Періодичність | Примітка будівель | технічного об- | | слуговування | | місяців | ------------------------------------------------------------- Покрівлі 3-6* Дерев'яні конструкції і столяр- ні вироби 6-12* Кам'яні конструкції 12 Залізобетонні конструкції 12 Панель повнозбірних будівель і міжпанельні стики 12 Стальні закладні деталі без анти- Через 10 ро- Проводиться корозійного захисту в повнозбір- ків після шляхом них будівлях початку екс- розкриття плуатації 5-6 вузлів потім через 3 роки Стальні закладні деталі з анти- Через 15 ро- корозійним захистом ків потім -"- кожні 3 ро- ки Печі кухонні вогнища димо- Перед початком виводи димові труби 3 опалювального сезону проводи- ться огляд і прочищення потім на протя- зі опалювально- го сезону- один раз Газоходи 3-6 Вентиляційні канали 12 Теж в приміщеннях де встано- влено газові прилади 3-6 Внутрішнє й зовнішнє оздоблен- ня 12 Підлога 12 Перила та захисні сітки на вікнах і сходах 6 Системи водопроводу каналізації гарячого водопостачання 3-6 Системи центрального опалення 3-6 Огляд прово- в квартирах диться в опалю- вальний період на горищах підвалах підпіллях на сходинах 2 Теплові вводи котли котельне об- ладнання 2 Сміттєпроводи Щомісяця Електрообладнання відкрита електромережа 3-6* скрита електромережа і електро- проводка в сталевих трубах 6-12* Кухонні електроплити 6 Світильники в допоміжних приміщеннях на сходах у вестибюлях та ін. 3 Системи димовиведення і пожежотушіння Щомісячно Внутрішньо-димові мережі облад- нання і пульт управління ОДС 3 Електрообладнання домових опалю- вальних котелень і бойлерних май- стерень водопідкачки фекальних і дренажних насосів 2 -------------------------------- */ Конкретна періодичність оглядів в межах встановленого інтервала встановлюється експлуатаційними організаціями виходячи з технічного стану будівлі та місцевих умов. Додаток 5 ГРАНИЧНІ СТРОКИ НЕВІДКЛАДНОЇ ЛІКВІДАЦІЇ ВИЯВЛЕНИХ НЕСПРАВНОСТЕЙ ЕЛЕМЕНТІВ ЖИЛИХ БУДІВЕЛЬ ------------------------------------------------------------------------ Найменування елементів жилих | Крайні строки ліквіда- будівель і несправностей | ції несправностей з | моменту їх виявлення діб. ------------------------------------------------------------------------ 1 | 2 ------------------------------------------------------------------------ ПОКРІВЛЯ Протікання 1 Несправності в системі організованого відводу водостічних труб воронок колін та ін. 5 Внутрішнього водостоку 2 Зовнішнього водостоку 5 СТІНИ Втрата зв'язку окремих цеглин з кладкою 1-з негайним огороджен- зовнішніх стін що загрожує безпеці людей ням небезпечної зони Протікання стиків панелей 7 Нещільність в димоходах і газоводах 1 ЗАПОВНЕННЯ ВІКОН І ДВЕРЕЙ Розбите скло і зірвані створки віконних рам квартирок балконних і дверних полотен дверей вітражів вітрин склоблоків та ін. в зимовий час 1 в літній час 5 ПЕЧІ Тріщіни та інші пошкодження які загро- 1- з негайним припи- жують пожежній безпеці і проникненню в ненням експлуатації приміщення димових газів ВНУТРІШНЄ І ЗОВНІШНЄ СПОРЯДЖЕННЯ Відставання штукатурки стелі або верхньої 5 з негайним засто- частини стін що загрожує її обрушенню суванням засобів безпеки Порушення зв'язку зовнішнього облицювання а також ліпних виробів встановлених на негайно з застосуванням фасадах із стінами на висоті більше 1 5 м засобів безпеки Теж на цокольній частині 5 САНІТАРНО-ТЕХНІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ Течі водопровідних кранів і змивних бачків 1 Течі в трубопроводах та їх сполучення негайно Пошкодження сміттєпроводу 1 Несправності фекальних і дренажних насосів 1 ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ Несправності електромережі і обладнання аварійного характеру коротке замикання і т.д. негайно Теж неаварійного характеру 1 Несправності об'єднаних диспетчерських систем негайно Пошкодження автоматики протипожежного захисту негайно Пошкодження переговорно-замкового пристрою 1 Несправності електроплит 1 ЛІФТИ Несправності ліфта 1 з негайним припи- ненням експлуатації Додаток 6 ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ РОБІТ ЩО ВИКОНУЮТЬСЯ ПІД ЧАС РЕМОНТУ ЖИЛИХ БУДІВЕЛЬ 1. Обстеження жилих будівель включаючи суцільне обстеження житлового фонду виготовлення проектно-кошторисної документації. 2. Будівельні роботи по частковій або повній заміні зношених елементів будівлі відповідно до п.4.2 відновлення експлуатаційних якостей будівлі роботи: покрівельні кам'яні столярні гідроізоляційні штукатурні малярні сантехнічні електротехнічні пусконалагоджувальні та ін. 3. Підвищення рівня благоустрою будівель під час їх ремонту: перепланування окремих квартир з обладнанням додаткових кухонь і санітарних вузлів розширення жилої площі за рахунок підсобних і допоміжних приміщень поліпшення інсоляції жилих приміщень ліквідація при необхідності темних кухонь і входів в квартири через кухні з прибудовою вбудованих чи прибудова- них приміщень для складів санітарних вузлів або кухонь; заміна пічного опалення центральним з обладнанням котелень теплопроводів і теплових пунктів; перебудування печей для спалю- вання в них газу і вугілля; обладнання системи холодного і гарячого водопостачання каналізації газопостачання з підключенням до існуючих магістральних систем; обладнання газохо- дів водопідкачок бойлерних; повна заміна існуючих систем центрального опалення гарячого і холодного водопостачання; установка побудових електроплит замість газових плит або пе- чей; встановлення ліфтів сміттєпроводів систем пневматично- го викидання сміття в будинках з позначкою сходової площадки верхнього поверху 14 і вище; переведення існуючої мережі елек- тропостачання на підвищену напругу; обладнання телевізійних і радіоантен колективного користування підключення до телефон- ної і радіотрансляційної мереж; установка домофонів електрич- них замків замково-переговорних пристроїв; обладнання систем протипожежної автоматики і димовидалення; автоматизація і дис- петчеризація опалювальних котелень теплових мереж теплопун- ктів і інженерного обладнання жилих будівель; диспетчеризація житлового фонду. Розбирання аварійних будинків інших будівель пов'язаних з ремонтом. Заміна інженерного обладнання сантехнічних приладів газових і електроплит; пусконалагоджу- вальні роботи обладнання яке встановлено при ремонті; облад- нання систем управління освітленням сходів. 4. Ремонт заміна конструкцій покрівель ремонт фасадів стиків повнозбірних будівель; обладнання горищних приміщень жилих будівель під експлуатаційні; ремонт вбудованих примі- щень. 5. Утеплення жилих будівель роботи по підвищенню тепло- захисних властивостей огороджуючих конструкцій влаштування віконних заповнень з потрібним засклінням утеплення горищ обладнання зовнішніх тамбурів шумозахист будівель. 6. Заміна внутрішньоквартальних комунікацій вартість яких включена в балансову вартість будівлі будівель . 7. Перебудова сумісних дахів що не вентилюються на да- хи які мають вентиляцію. 8. Роботи по реставрації архітектурних елементів буді- вель. 9. Роботи по благоустрою прибудинкової території освіт- лення асфальтування озеленення влаштування огороджень дров'яних сараїв туалетів спортивних площадок та площадок відпочинку . 10. Авторський нагляд проектних організацій за проведенням ремонту реконструкції будівель. 11. Експертиза проектно-кошторисної документації. 12. Технічний нагляд за ремонтом будівель. 13. Роботи по ремонту інженерних систем обладнання ОДС ліфтів ЗПП телеантен радіофідерів систем ЦО ГВП водопостачання каналізації газопостачання електропостачан- ня димовиведення протипожежної автоматики та ін. . 14. Прокладання внутрішньобудинкових систем кабельного телебачення. Додаток 7 МІНІМАЛЬНА ТРИВАЛІСТЬ ЕФЕКТИВНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕМЕНТІВ ЖИЛИХ БУДІВЕЛЬ ----------------------------------------------------------------- Елементи жилих будівель | Тривалість експлуата- | ції до капремонту за- | міни років ----------------------------------------------------------------- 1 | 2 ----------------------------------------------------------------- ФУНДАМЕНТИ Стрічкові бутові на складному або цемент- ному розчині 50 Стрічкові бутові на вапняному розчині і цегляні 50 Стрічкові бетонні і залізобетонні 60 Бутові і бетонні стовпи 40 Свайні 60 Дерев'яні стільці 15 СТІНИ Великопанельні з утеплюючим шаром з мінераловатних плит цементного фіброліта 50 Великопанельні одношарові з легкого бетону 30 Особливо капітальні кам'яні цегляні товщиною 2 5-3 5 цеглини та великоблочні на складному чи цементному розчині 50 Кам'яні звичайні цегляні товщиною 2-2 5 цеглини 40 Кам'яні полегшеної кладки із цегли шлакоблоків і черепашника 30 Дерев'яні рублені і брусчаті 30 Дерев'яні збірно-щитові каркасно-засипні 30 Глинобитні саманні каркасно-камишитові 15 ГЕРМЕТИЗОВАНІ СТИКИ Панелей зовнішніх стін мастиками: нетвердіючими 8 твердіючими 15 Місця примикання віконних дверних блоків до граней пройомів 25 ПЕРЕКРИТТЯ Залізобетонні збірні і монолітні 80 З цегляним склепінням чи бетонним за- повненням по металевих балках 80 Дерев'яні по дерев'яних балках оштука- турені міжповерхові 60 Теж горищні 30 По дерев'яних балках полегшені неоштукатурені 20 Дерев'яні по металевих балках 80 Утеплюючі шари горишних перекрить з: -пінобетону 25 -піноскла 40 -цементного фіброліту 15 -керамзиту або шлаку 40 -мінеральної вати 15 -мінераловатних плит 15 ПІДЛОГА З керамічної плитки по бетонній основі 60 цемента 30 цементна з мармуровою крихтою 40 дощата шпунтована: по перекриттях 30 по грунту 20 Паркетні: дубові на рейках на мастиці 60/50 букові на рейках 40/50 березові осикові на рейках на мастиці 30/20 з паркетної дошки 20 з твердої деревинноволокнистої плити 15 мастичні на полівінілцементній мастиці 30 асфальтові 8 з лінолеума безосновного 10 з тканинної або теплозвукоізоляційної основи 20 з полівінілхлоридних плиток 10 З кам'яних плит: мармурових плит 50 гранітних плит 80 СХОДИ Площадки залізобетонні сходи по металевих залізобетонних косоурах або залізобетонних плитах 60 Накладні бетонні сходи з мармуровою крихтою 40 Дерев'яні 20 БАЛКОНИ ЛОДЖІЇ ГАНКИ Балкони по: сталевих консольних балках рамах з запов- ненням монолітними залізобетонними або збір- ними плитами 60 залізобетонних балках-консолях і плитах перекриття 80 ОГОРОДЖЕННЯ БАЛКОНІВ І ЛОДЖІЙ металеві огородження 40 дерев'яні огородження 10 Цементні або плиточні підлоги балконів і лоджій: з гідроізоляцією 20 асфальтова підлога 10 Несучі дерев'яні балки-консолі з дощатими заповненням 20 Дерев'яна підлога покрита оцинкованою даховою сталлю 20 чорною сталлю 15 Ганки бетонні з кам'яними або бетонними східцями 20 дерев'яні 10 ДАХИ І ПОКРІВЛІ Крокви і обрешітка із збірних залізобетонних елементів 80 Із збірних залізобетонних настилів 80 Дерев'яні крокви і обрешітка 50 Утеплюючі шари сумісних безгоришних дахів які вентилюються не вентилюються з: пінобетону або піноскла 40/30 керамзиту 40/30 мінеральної вати 15/10 мінераловатних плит 20/15 ПОКРИТТЯ ДАХІВ / ПОКРІВЛІ / з оцинкованої сталі 15 чорної сталі 10 рулонних матеріалів /у 3-4 шари/ 10-15 керамічної черепиці 60 асбоцементних листів і волокнистого шиферу 30 безрулонні мастичні по склотканині 10 СИСТЕМА ВОДОВІДВОДУ Водостічні труби і дрібні покриття по фасаду із оцинкованої сталі 10 теж із чорної сталі 6 Внутрішні водостоки із: чавунних труб 40 стальних труб 20 полімерних труб 10 ПЕРЕГОРОДКИ ШЛАКОБЕТОННІ БЕТОННІ ЦЕГЛЯНІ ОШТУКАТУРЕНІ 75 Гіпсові гіпсоволокнисті 60 Із сухої штукатурки по дерев'яному каркасу 30 ДВЕРІ І ВІКНА Віконні і балконні заповнення /дерев'яні рами/ 40 Теж металеві рами 50 Заповнення дверей: внутрішньоквартирні 50 вхідні в квартиру 40 вхідні на східці 10 ОПАЛЮВАЛЬНІ І КУХОННІ ПЕЧІ Кухонні печі з обігріваючим щитком які працюють на дров'яному паливі 20 Теж які працюють на вугільному паливі 15 Опалювальні печі на дров'яному паливі 30 Теж на вугільному паливі 25 Теж на газовому паливі 25 ВЕНТИЛЯЦІЯ Шахти і короби на горищах із шлакобетонних плит 60 Теж з дерев'яних щитів оббитих даховим залізом по повсті 40 Приставні вентиляційні витяжні канали з гіпсових і шлакобетонних плит 30 Теж з дерев'яних щитів оштукатурених по тканій металевій сітці 20 ВНУТРІШНЄ ОПОРЯДЖЕННЯ Штукатурка по кам'яних стінах 40 Теж по дерев'яних стінах і перегородках 20 Облицювання керамічними плитками 30 Облицювання сухою штукатуркою 20 Фарбування водними сумішами в приміщеннях 4 Теж напівводними /емульсійними/ 5 Фарбування водними сумішами сходових кліток 3 Теж напівводними /емульсійними / 4 Фарбування безводними сумішами /олійними алкідними фарбами емалями лаками та ін./: стін стель столярних виробів 8 підлог 5 радіаторів трубопроводів сходових огорож 4 Обклеювання стін обоями звичайними 4 Теж поліпшеної якості 5 ЗОВНІШНЄ ОПОРЯДЖЕННЯ Облицювання: цементними офактуреними плитами 50 ковдровою плиткою 30 природним камінням 80 Теразитова штукатурка 40 Штукатурка по цеглі складним розчином 30 розчином вапна 20 Штукатурка по дереву 15 Ліпні деталі цементні 30 Фарбування по штукатурці /по бетону/ вапновими сумішами 3 силікатними сумішами 6 полімерними сумішами 6 кремнійорганічними фарбами 8 Олійне фарбування по дереву 4 Фарбування покрівель олійними сумішами 4 Покриття поясків сандриків і підвіконників 8 з оцинкованої дахової сталі Теж з чорної дахової сталі 6 ТЕХНІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ Водопровід і каналізація Трубопроводи холодної води з: оцинкованих труб 30 газових чорних труб 15 Трубопроводи каналізації: чавунні 40 керамічні 60 пластмасові 60 Водорозбірні крани 10 Туалетні крани 10 Умивальники: керамічні 20 пластмасові 30 Унітази: керамічні 20 пластмасові 20 Змивні бачки: чавунні високорозміщені 20 керамічні 20 пластмасові 20 Ванни: емальовані чавунні 40 стальні 25 Кухонні мийки і раковини: чавунні емальовані 30 стальні емальовані 15 з нержавіючої сталі 20 Засувки і вентилі з чавуну 15 Вентилі латунні 20 Душові піддони 30 Водомірні вузли 10 ГАРЯЧЕ ВОДОПОСТАЧАННЯ Трубопровід гарячої води з газових оцин- кованих труб газових чорних труб : при закритих схемах теплопостачання 20/10 теж при відкритих схемах теплопостачання 30/15 Змішувачі 15 Сушилки для рушників із чорних чавунних труб 15 із нікельованих труб 20 Засувки і вентилі з чавуну 10 Вентилі і пробкові крани з латуні 15 Колонки дров'яні 20 Ізоляція трубопроводів 10 Швидкісні водонагрівачі 10 ЦЕНТРАЛЬНЕ ОПАЛЕННЯ Радіатори чавунні стальні : при закритих схемах 40/30 при відкритих схемах 30/15 Калорифери стальні 15 Конвектори 30 Трубопроводи стояки в : закритих схемах 30 відкритих схемах 15 Трубопроводи будинкові магістралі в: закритих схемах 20 відкритих схемах 15 Засувки 10 Вентилі 10 Триходові крани 10 Елеватори 20 Ізоляція трубопроводів 10 Котли опалювальні: чавунні 25 стальні 20 Обмуровка котлів 6 Короби 15 СМІТТЄПРОВОДИ Завантажувальні пристрої клапани 10 Сміттєзбірні камери вентиляція 30 Стовбур 60 ГАЗООБЛАДНАННЯ Газові плити 20 Внутрішньобудинкові трубопроводи 20 Водогрійні колонки 10 ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ Ввідно-розподільні пристрої 20 Внутрішньобудинкові магістралі мережа по- стачання квартир з розподільними щитками 20 Внутрішньоквартирні мережі: скрита проводка 40 відкрита проводка 25 Мережа чергового освітлення місць загального користування 10 Мережа освітлення приміщень виробничо-техніч- ного призначення 10 Мережа постачання ліфтових установок 15 Лінія постачання системи димовиведення 15 Лінія постачання ЦТП і бойлерних вбудованних в будинок 15 Побутові електроплити 15 Електроприлади штепсельні розетки вимикачі та ін. 10 ОБЛАДНАННЯ ОБ'ЄДНАНИХ ДИСПЕТЧЕРСЬКИХ СИСТЕМ /ОДС/ Внутрішньобудинкові мережі зв'язку і сигналізації: Проводка 15 Щитки датчики замки КВП та ін. 10 Телемеханічні блоки пульт 5 Переговорно-замкові пристрої 5 Автоматичний протипожежний захист 4 Телеантени 10 ЗОВНІШНЯ МЕРЕЖА Водопровідні вводи з чавунних труб 40 з стальних труб 15 Дворова каналізація і каналізаційні випуски з чавунних труб 40 з керамічних і асбоцементних труб 30 Теплопровід 20 Дворовий газопровід 20 Прифундаментний дренаж 30 ЗОВНІШНІЙ БЛАГОУСТРІЙ Асфальтобетонні асфальтові покриття проїздів тротуарів відмостків 10 щебінкові площадки і садові доріжки 5 обладнання дитячих майданчиків 5 Додаток 8 РЕКОМЕНДОВАНІ НОРМАТИВИ ВИТРАТ НА РЕМОНТ ЖИЛИХ БУДІВЕЛЬ в від балансової вартості жилих будівель -------------------------------------------------------------- Типи серія жилих будівель | Нормативи витрат з | розрахунку на 1 рік -------------------------------------------------------------- Цегляні будинки індивідуальних проектів до 5 поверхів 3 0 6-10 поверхів 2 1 11 і вище 1 4 Типові цегляні будівлі Серії І-447 ІІ-29 ІІІ-511 2 5 Великопанельні будівлі Серії /К-7ІІ-32 І-МГ-300 /5-ти поверхові/ 3 3 /ІІ-57 ІІ-49 І-515 /9-ти поверхові/ 1 8 /І-5І5/5 І-605 АМ/9/ 2 7 Великоблочні будівлі Серії /И-209А ІІ-18/12 ІІ-68/ 1 7 /И-18/9 І-510/ 2.8 Дерев'яні будівлі 4 8 Додаток 9 ПЕРЕЛІК РОБІТ ПО РЕМОНТУ КВАРТИР ЩО ВИКОНУЮТЬСЯ ЗА РАХУНОК КОШТІВ НАЙМАЧІВ В БУДИНКАХ ДЕРЖАВНОЇ І МУНІЦИПАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ Фарбування стелі і стін жилих та підсобних приміщень квартир лоджій еркерів балконів. Обклеювання стін і стелі обоями. Фарбування віконних рам і балконних дверей з внутрішньої сторони фарбування підлоги жилих і підсобних приміщень цик- лювання паркетної підлоги. Фарбування радіаторів труб центрального опалення газоп- роводу водопроводу та каналізації. Фарбування зовнішніх стін з матеріалів наймодавця- для мешканців одноповерхових одноквартирних будинків. Заміна віконних дверних і пічних приладів встановлення скла. Заміна або установка додаткових кранів змішувачів та іншого технічного обладнання заміна полотен дверей вбудо- ваних шаф і оздоблення квартири х/. Ремонт чи заміна електропроводки від вводу в квартиру заміна електроприладів та ін. Роботи по поліпшенню опорядження квартир. Ремонт штукатурки стін стелі перегородок окремих місць у приміщеннях жилих квартир. За замовленнями наймачів проведення робіт по перебудові пе- реплануванню і підвищенню рівня благоустрою жилих приміщень відповідно до затверджених у встановленному порядку проектів. ------------------------------------- х/ Примітка: роботи виконуються наймачами за згодою з наймодавцем. Дострокова заміна і ремонт покриття підлоги. Масляне фарбування віконних рам балконних полотен і ре- шіток з зовнішнього боку за погодженням з житлово-експлуата- ційною організацією та місцевими архітектурними органами .