Положення про взаємовідносини підприємств електроенергетики і зв'язку при проектуванні, будівництві, реконструкції та експлуатації електромереж 0,4 кВ із сумісним підвішенням проводів проводового мовлення

Про затвердження Положення про взаємовiдносини пiдприємств електроенергетики i зв'язку при проектуваннi будiвництвi реконструкцiї та експлуатацiї електромереж 0 4 кВ iз сумiсним пiдвiшенням проводiв проводового мовлення Наказ Мiнiстерства зв'язку України вiд 7 березня 1997 року N 28 Мiнiстерства енергетики та електрифiкацiї України вiд 20 березня 1997 року N 27 Зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України 21 липня 1997 р. за N 265/2069 З метою врегулювання взаємовiдносин пiдприємств електроенергетики i зв'язку при використаннi опор iз сумiсним пiдвiшенням проводiв електропередачi i проводового мовлення НАКАЗУЄМО: 1. Затвердити Положення про взаємовiдносини пiдприємств електроенергетики i зв'язку при проектуваннi будiвництвi реконструкцiї та експлуатацiї електромереж 0 4 кВ iз сумiсним пiдвiшенням проводiв проводового мовлення що додається. 2. Об'єднанню "Укртелеком" Мiнзв'язку України Бутенку Г. Г. Управлiнню електрифiкацiї та електричних мереж Мiненерго України Iльєнку I. I. довести вищезазначене Положення до вiдома пiдпорядкованих пiдприємств зв'язку та державних акцiонерних енергопостачальних компанiй та забезпечити контроль за його дотриманням. 3. З набранням чинностi зазначеного Положення вважати такими що втратили чиннiсть на територiї України Правила взаємовiдносин пiдприємств Мiненерго України та Держкомзв'язку України при використаннi опор ВЛ-0 4 кВ для сумiсної пiдвiски проводiв електропостачання i проводового мовлення затверджених Држкомзв'язку України 30 жовтня 1991 р. та Мiненерго України 29 жовтня 1991 р. 4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Мiнiстра зв'язку України Стародуба М. М. i заступника Мiнiстра енергетики та електрифiкацiї України Дарчука В. А. Мiнiстр зв'язку України Д. А. Худолiй Перший заступник Мiнiстра енергетики та електрифiкацiї України В. А. Лучнiков ЗАТВЕРДЖЕНО наказами Мiнiстерства зв'язку України i Мiнiстерства енергетики та електрифiкацiї України вiд 7 березня 1997 р. N 28 та вiд 20 березня 1997 р. N 27 Зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України 21 липня 1997 р. за N 265/2069 Положення про взаємовiдносини пiдприємств електроенергетики i зв'язку при проектуваннi будiвництвi реконструкцiї та експлуатацiї електромереж 0 4 кВ iз сумiсним пiдвiшенням проводiв проводового мовлення 1. Положення розроблене вiдповiдно до Закону України "Про зв'язок" Правил охорони лiнiй зв'язку якi затвердженi постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29.01.96 N 135 та iнших нормативних актiв визначає взаємовiдносини пiдприємств Мiненерго України - власникiв повiтряних лiнiй електропередачi далi - ПЛ напругою 0 4 кВ i пiдприємств Мiнзв'язку України - власникiв проводiв проводового мовлення далi - ПМ при проектуваннi будiвництвi реконструкцiї та експлуатацiї ПЛ з сумiсним пiдвiшенням проводiв ПМ. 2. Чиннiсть цього Положення поширюється на пiдприємства Мiненерго України що мають на балансi ПЛ з пiдвiшеними на опорах проводами ПМ та на пiдприємства Мiнзв'язку України що мають на балансi розподiльнi мережi ПМ. 3. При проектуваннi будiвництвi реконструкцiї i капiтальному ремонтi лiнiй електропередачi енергопiдприємства повиннi передбачати можливiсть сумiсного пiдвiшування проводiв ПЛ та ПМ. 4. Власники ПЛ та проводiв ПМ щорiчно до 1 липня спiльно розглядають i погоджують перелiк намiчених до проектування i будiвництва на наступний рiк об'єктiв електромереж iз сумiсним пiдвiшенням проводiв погоджують термiни подання пiдприємствами зв'язку вихiдних документiв на проводове мовлення умови фiнансування проектування та будiвництва i складають вiдповiдний протокол. 5. У вихiдних документах та завданнях на проектування ПЛ що визначенi протоколом i подаються енергопiдприємством до проектної органiзацiї слiд передбачати обсяги робiт необхiдних для сумiсного пiдвiшування проводiв ПМ. 6. Проект будiвництва та реконструкцiї ПЛ на якiй передбачається пiдвiшування проводiв ПМ проектна органiзацiя повинна погодити з вiдповiдними пiдприємствами електроенергетики i зв'язку i пiсля його затвердження передати обом сторонам у встановлений термiн. 7. Роботи з проектування будiвництва та експлуатацiї ПЛ з сумiсним пiдвiшенням проводiв ПМ повиннi виконуватись вiдповiдно до чинних нормативних документiв iз технiчної експлуатацiї технiки безпеки улаштування електроустановок охорони працi. 8. Про капiтальний ремонт будiвельної частини ПЛ з пiдвiшеними проводами електропередачi та проводового мовлення енергопiдприємство повинно за три мiсяцi до його початку а у разi лiквiдацiї наслiдкiв стихiйних явищ - термiново повiдомити власника проводiв ПМ. 9. Проектування будiвництво реконструкцiя та капiтальний ремонт ПЛ iз сумiсним пiдвiшуванням проводiв ПМ виконується замовниками цих робiт вiдповiдно до технiчних умов та проекту i пiд контролем власникiв мереж ПМ. Види та обсяги робiт пов'язанi з ПЛ i проводами ПМ виконуються за рахунок матерiальних i фiнансових ресурсiв пiдприємств електроенергетики та зв'язку вiдповiдно. 10. Власник проводiв ПМ зобов'язаний зняти i пiдвiсити перенести на новi опори сво проводи в межах встановленого строку i в днi погодженi з власником ПЛ. 11. Якщо при будiвництвi нової ПЛ замiсть непридатної виникає необхiднiсть зберегти опори ПЛ на колишнiй трасi для забезпечення подальшого функцiонування ПМ власник ПМ повинен придбати їх вiдповiдно до чинного законодавства у власника ПЛ пiсля демонтажу проводiв електропередачi. У протилежному разi опори ПЛ демонтуються її власником. 12. Приймання в експлуатацiю збудованих реконструйованих ПЛ з сумiсним пiдвiшенням проводiв ПМ здiйснюється приймальною комiсiєю до складу якої повиннi входити власники ПЛ та проводiв ПМ. 13. Власники ПЛ та проводiв ПМ щорiчно проводять спiльне обстеження ПЛ з сумiсним пiдвiшенням проводiв ПМ з метою визначення їх технiчного стану вiдповiдно до вимог вiдомчих нормативних актiв. 14. Про виявленi дефекти на електричнiй частинi арматурi та проводах ПМ недопустимi зближення проводiв ПЛ та ПМ мiж собою чи з будь-якими об'єктами або поверхнею грунту власники ПЛ та проводiв ПМ повиннi письмово повiдомляти один одного i вживати заходiв до їх усунення. 15. На пошкоджених чи зруйнованих елементах ПЛ або проводiв ПМ вiдбуваються негайно аварiйно-вiдновлювальнi роботи за рахунок винних у цьому пiдприємств Мiненерго або Мiнзв'язку згiдно з чинним законодавством. 16. На спiльних об'єктах пошкодження спричиненi стихiйними явищами усуваються власниками ПЛ та проводiв ПМ кожним у своєму господарствi власними силами з використанням власних матерiалiв. 17. Технiчне обслуговування ПЛ здiйснюється силами власника ПЛ з використанням власних засобiв i матерiалiв. 18. Технiчне обслуговування проводiв ПМ установочної арматури i пристроїв що належать до цих проводiв виконується силами їх власникiв з використанням власних засобiв i матерiалiв. 19. Власники ПЛ та проводiв ПМ для забезпечення дотримання вимог щодо охорони працi та оперативностi у взаємодiї персоналу повиннi обмiнюватись списками осiб вiдповiдальних за експлуатацiю ПЛ та ПМ. 20. Пiдвiшування проводiв ПМ та проведення ремонтно-профiлактичних робiт персоналом пiдприємств зв'язку на опорах дiючих ПЛ здiйснюється на пiдставi заявок та згiдно з чинним нормативним документом з технiки безпеки при експлуатацiї електроустановок пiсля виконання енергопiдприємствами обов'язкових органiзацiйно-технiчних заходiв. 21. На диспетчерських пунктах районiв електромереж повиннi зберiгатися однолiнiйнi схеми ПЛ з позначенням на них радiотрансляцiйних мереж та комутацiйних апаратiв. 22. Вiдповiдальнiсть за технiчний стан ПЛ та виконання органiзацiйно-технiчних заходiв з технiки безпеки при реалiзацiї вимог п. 20 цього Положення несе власник ПЛ. 23. Вiдповiдальнiсть за технiчний стан та експлуатацiю проводiв ПМ установочної арматури i пристроїв якi належать до цих проводiв несе власник проводiв ПМ. 24. Довжина iснуючих ПЛ з сумiсним пiдвiшенням проводiв ПМ визначається спiльною комiсiєю на кiнець поточного року на пiдставi проектно-технiчної та балансової документацiї i у разi необхiдностi уточнюється на мiсцевостi. За результатами роботи комiсiї складається акт. 25. Розмiр компенсацiї затрат якi понесли енергопiдприємства за виконання додаткових робiт пов'язаних iз сумiсним пiдвiшенням проводiв проводового мовлення визначається щорiчно до 1 грудня спiльною угодою Мiненерго України i Мiнзв'язку України на пiдставi пропозицiй об'єднання "Укртелеком" та пiдвiдомчих органiзацiй Мiненерго.